Համարը 
թիվ 24-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2009.01.26/3(321) Հոդ.35
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
24.12.2008
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.12.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.02.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.07.2019

Ծանուցում
Սույն որոշումն ուժը կկորցնի 01.07.2019 թվականին` համաձայն 20.03.19 թիվ 22-Ն որոշման 3-րդ կետի:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 6-ԳՏՀ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

14 հունվարի 2009 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60309013

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

24 դեկտեմբերի 2008 թ.
ք. Երևան

թիվ 24-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 6-ԳՏՀ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Անասունների հաշվառման հանրագումարների մասին» ձև թիվ 6-ԳՏՀ (տարեկան)» պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելվածի։

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

Հաստատված է

ՀՀ վիճակագրության

պետական խորհրդի

2008 թ. դեկտեմբերի 24-ի

թիվ 24-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 6-ԳՏՀ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը սահմանում է «ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 6-ԳՏՀ (տարեկան) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը լրացվում է գյուղապետարանների և քաղաքապետարանների (թաղապետարանների) կողմից, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են, և վիճակագրական մարմիններին է ներկայացվում հաշվետվության ձևի վրա նշված ժամկետներում և պարբերականությամբ:

3. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

4. Անասունների համատարած հաշվառումը հանրապետությունում յուրաքանչյուր տարի անց է կացվում հունվարի 1-ի դրությամբ, գյուղական և քաղաքային համայնքների կողմից գյուղական վայրերում` բոլոր, իսկ քաղաքային վայրերում` միայն անասուն ունեցող տնտեսություններում:

5. Հրահանգը կազմված է ձև թիվ 6-ԳՏՀ տարեկան հաշվետվության սյունակների ու տողերի հերթականությանը համապատասխան, որտեղ լրացվում են համայնքի անասունների հաշվառման ամփոփ տվյալները:

6. «Խոշոր եղջերավոր անասուններ, ընդամենը»՝ տող 003-ում ներառվում է բոլոր տեսակի և հասակի խոշոր եղջերավոր անասունների, իսկ տողեր 003-009-ում՝ ըստ առանձնացված սեռահասակային խմբերի գլխաքանակը:

7. «արտադրող ցուլեր»` տող 005-ում, ներառվում է վերարտադրման համար օգտագործվող արու կենդանիների գլխաքանակը:

8. «բանող եզներ»` տող 006-ում, ներառվում է տարբեր գյուղատնտեսական աշխատանքների համար օգտագործվող եզների գլխաքանակը:

9. «երինջներ` 1-ից մինչև 2 տարեկան»` տող 007-ում, ներառվում է 1-ից 2 տարեկան դեռ չծնած, էգ խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը:

10. «երինջներ` 2 տարեկանից բարձր»` տող 008-ում, ներառվում է 2 տարեկանից բարձր դեռ չծնած, էգ խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը:

11. «Խոզեր, ընդամենը»` տող 010-ում, ներառվում է խոզերի գլխաքանակը:

12. «մայր խոզեր հիմնական հոտի»` տող 011-ում, ներառվում է հիմնական և ստուգված խոզամայրերի գլխաքանակը:

13. «էգ խոզեր կազմալրման համար 4-12 ամսական»` տող 012-ում, ներառվում է հիմնական մայրական խմբին դեռ չդասվող էգ աճեցվող մատղաշների գլխաքանակը:

14. «Ոչխարներ բոլոր ցեղերի, ընդամենը»` տող 013-ում, ներառվում է ընդամենը բոլոր ցեղերի ոչխարների գլխաքանակը:

15. «մաքիներ»` տող 014-ում, ներառվում է նրբագեղմ, կիսանրբագեղմ, կիսակոպտաբուրդ և կոպտաբուրդ ցեղերի մաքիների գլխաքանակը:

16. «շիշակներ»` տող 015-ում, ներառվում է 1 տարեկանից բարձր նրբագեղմ, կիսանրբագեղմ, կիսակոպտաբուրդ և կոպտաբուրդ ցեղերի շիշակների գլխաքանակը:

17. «Այծեր, ընդամենը»՝ 016, 017, «Ձիեր»՝ 018, 019, «Ճագարներ»՝ 020, 021, «Մորթատու գազաններ»՝ 024, 025 տողերում ներառվում է տվյալ անասնատեսակի (անկախ սեռահասակային խմբից) բոլոր անասունների, այդ թվում` մայրական կազմի գլխաքանակը, «Թռչուններ, ընդամենը»՝ տող 022-ում ներառվում է բոլոր տեսակի և հասակի թռչունների գլխաքանակը (հավեր, աքլորներ, հնդկահավեր, բադեր, սագեր և այլն), իսկ տող 023-ում՝ ածան հավերի գլխաքանակը:

18. «Մեղվաընտանիքներ»՝ տող 026-ում ներառվում են բոլոր մեղվաընտանիքների թիվը, «Ավանակներ»՝ 027, «Ջորիներ»՝ 028, «Գոմեշներ»՝ 029 տողերում ներառվում են տվյալ անասնատեսակի (անկախ սեռահասակային խմբի) բոլոր անասունների գլխաքանակը:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն՝ «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի», Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002թ. մայիսի 10-ի «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված կարգի

Ներկայացվում է

Ներկայացնում է

Հաշվետվության    ներկայացման ժամկետը՝

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալություն կամ  տարածքային բաժանմունք

գյուղապետարանները  և քաղաքապետարանները (թաղապետարանները)

մինչև  հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 17-ը

 

Ով է ներկայացնում ____________________________

(անվանումը)

 

Գտնվելու վայրը _______________________

 

___________________________     I   I   I   I   I   I   I   I

                           (փոստային դասիչ)

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը  I I I I I I I I I I I I

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը  I I I I I I I I I

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը  I I I I I I I I I

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

 

ՁԵՎ ԹԻՎ 6-ԳՏՀ

(տարեկան)

 

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական

խորհրդի 24 դեկտեմբերի

2008թ. թիվ  24-Ն

որոշմամբ

 

Չլրացնել ß

ՏԳՏԴ    I I I I I I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

 

ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

 Առ 1-ը հունվարի 200__ թ.

 

(գլուխ)

Տողի
հա-
մարը

Ցուցանիշի անվանումը

Գյուղացիական տնտեսություններ

Բնակչության օժանդակ տնտեսություններ

Ընդամենը համայնքում

 Ա

Բ

1

2

3

001

Տնտեսությունների թիվը անասուն ունեցող և չունեցող, ընդամենը

     

002

Բացակայող տնտեսությունների թիվը

     

003

Խոշոր եղջերավոր անասուններ, ընդամենը

     

004

 որից` կովեր

     

005

արտադրող ցուլեր

     

006

բանող եզներ

     

007

երինջներ 1-ից մինչև 2 տարեկան

     

008

երինջներ 2 տարեկանից բարձր

     

009

չսերմնավորված էգ
մոզիներ՝ 2 տարեկանից բարձր

     

010

 Խոզեր, ընդամենը

     

011

որից` մայր խոզեր հիմ՟նական հոտի

     

012

էգ խոզեր կազմալրման համար՝ 4 -12 ամսական

     

013

Ոչխարներ բոլոր ցեղերի, ընդամենը

     

014

որից`մաքիներ

     

015

 շիշակներ

     

016

Այծեր, ընդամենը

     

017

որից՝ մայր այծեր

     

018

Ձիեր, ընդամենը

     

019

որից՝ զամբիկներ
3 տարեկան և ավելի

     

020

Ճագարներ, ընդամենը

     

021

որից՝ մայր ճագարներ

     

022

Թռչուններ, ընդամենը

     

023

որից՝ ածան հավեր

     

024

Մորթատու գազաններ

     

025

որից՝ մայրեր

     

026

Մեղվաընտանիքներ (հատ)

     

027

 Ավանակներ

     

028

 Ջորիներ

     

029

 Գոմեշներ

     

 

Ղեկավար ___________________________

 ___________________

(ազգանուն, անուն)

 (ստորագրություն)

   

Լրացնող            ____________________

 ___________________

(գլխավոր հաշվապահ               (ազգանուն, անուն)

(ստորագրություն, պաշտոն) ___

կամ այլ լիազորված անձ)

 

 ____________________________ 

« __ » ___________200__թ.

(հեռախոսահամար(ներ)

 (լրացման ամսաթիվը)

   

Էլեկտրոնային փոստ _______@________