Համարը 
N 206-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2009.06.19/20(338) Հոդ.230
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Էկոնոմիկայի նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
25.03.2009
Ստորագրող մարմինը 
Էկոնոմիկայի նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
25.03.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
29.06.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԳՅՈՒՏԻ, ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼԻ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ՀԱՅՏԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

8 հունիսի 2009 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10309213

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

25 մարտի 2009 թ.
ք. Երևան

N 206-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԳՅՈՒՏԻ, ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼԻ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ՀԱՅՏԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գյուտերի, օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 11-ի N 1231-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության կանոնադրության 8-րդ կետի «ա» ենթակետին համապատասխան.

 

Հրամայում եմ՝

 

1. Հաստատել գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի հայտի ձևակերպման, ներկայացման և քննարկման կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել՝

1) Հայաստանի Հանրապետության առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարի 2005 թվականի ապրիլի 1-ի «Գյուտի արտոնագիր ստանալու հայտի ձևակերպման, ներկայացման, փոխակերպման, նախնական փորձաքննության անցկացման և առարկությունների ձևակերպման, ներկայացման և քննարկման կարգը և գյուտի ըստ էության փորձաքննության անցկացման կարգը հաստատելու մասին» N 71-Ն հրամանը.

2) Հայաստանի Հանրապետության առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարի 2005 թվականի ապրիլի 1-ի «Օգտակար մոդելի արտոնագիր ստանալու հայտի ձևակերպման, ներկայացման և քննարկման կարգը հաստատելու մասին» N 70-Ն հրամանը.

3) Հայաստանի Հանրապետության առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարի 2005 թվականի մայիսի 5-ի «Արդյունաբերական նմուշի արտոնագիր ստանալու հայտի ձևակերպման, ներկայացման և քննարկման կարգը հաստատելու մասին» N 100-Ն հրամանը։

3. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Է. Տարասյանին` սույն հրամանը սահմանված կարգով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն՝ պետական իրավական փորձաքննության և պետական գրանցման:

 

Ն. Երիցյան

 

 

Հավելված

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի

2009 թ. մարտի 25-ի

N 206-Ն հրամանի

 

 

ԿԱՐԳ

 

ԳՅՈՒՏԻ, ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼԻ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ՀԱՅՏԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ

 

Բովանդակություն

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  I


ԳՅՈՒՏԻ ՀԱՅՏԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

ԳԼՈՒԽ 1. ԳՅՈՒՏԻ ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

1. Կարգում օգտագործվող հասկացությունները

2. Հայտ ներկայացնելու իրավունք ունեցող անձինք

3. Գյուտի հայտի ներկայացման ձևերը

4. Գյուտի հայտը արտոնագրային հավատարմատարի կամ այլ ներկայացուցչի միջոցով ներկայացնելը

 

ԳԼՈՒԽ 2. ԳՅՈՒՏԻ ՀԱՅՏԸ

5. Գյուտի առարկան

6. Իրավական պահպանությունից բացառությունները

7. Գյուտի միասնության պահանջը

8. Գյուտի հայտի կազմը

9. Հայտին կցվող փաստաթղթերը

10. Փաստաթղթերի ներկայացումը

1) Հայտի լեզուն

2) Օրինակների քանակը

3) Ֆաքսի կամ էլեկտրոնային փոստի օգտագործումը

 

ԳԼՈՒԽ 3. ՀԱՅՏԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

11. Դիմում արտոնագիր ստանալու մասին

12. Գյուտի նկարագրությունը

1) Նկարագրության նշանակությունը

2) Նկարագրության կառուցվածքը

3) Գյուտի անվանումը

13. Նկարագրության բաժինների բովանդակությունը

1) Տեխնիկայի բնագավառը

2) Տեխնիկայի մակարդակը

14. Գյուտի բացահայտումը

15. Սարքը բնութագրող հատկանիշները

16. Միացությունը բնութագրող հատկանիշները

17. Բաղադրանյութը բնութագրող հատկանիշները

18. Միջուկային կերպափոխությամբ ստացված նյութը բնութագրող հատկանիշները

19. Մանրէների շտամները, բույսերի կամ կենդանիների բջիջների գծերը, միկրոօրգանիզմների կամ բջիջների կոնսորցիումները բնութագրող հատկանիշները

20. Եղանակը բնութագրող հատկանիշները

21. Սարքի, նյութի, եղանակի, միկրոօրգանիզմի շտամի, բույսերի կամ կենդանիների գծի, գենետիկական կառուցվածքի այլ նշանակությամբ կիրառումը բնութագրող հատկանիշները

22. Գրաֆիկական նյութերի համառոտ նկարագրությունը

23. Գյուտի իրականացումը

24. Սարքին վերաբերող գյուտի իրագործելիությունը հաստատող տեղեկություններ

25. Միացությանը վերաբերող գյուտի իրագործելիությունը հաստատող տեղեկություններ

26. Միկրոօրգանիզմի շտամին, բույսերի կամ կենդանիների գծին, գենետիկական կառուցվածքին վերաբերող գյուտի իրագործելիությունը հաստատող տեղեկություններ

27. Եղանակին վերաբերող գյուտի իրագործելիությունը հաստատող տեղեկություններ

28. Գյուտի հավակնության սահմանումը

1) Հավակնության սահմանման նշանակությունը և դրան ներկայացվող պահանջները

2) Հավակնության սահմանման կառուցվածքը

3) Միօղակ հավակնության սահմանումը

4) Բազմօղակ հավակնության սահմանումը

5) Հավակնության սահմանման կետը

6) Հավակնության սահմանման անկախ կետը

7) Հավակնության սահմանման կախյալ կետը

8) Սարքին վերաբերող հավակնության սահմանման առանձնահատկությունները

9) Նյութին վերաբերող հավակնության սահմանման առանձնահատկությունները

10) Միկրոօրգանիզմի շտամին, բույսերի կամ կենդանիների բջիջների գծին, գենետիկական կառուցվածքին վերաբերող հավակնության սահմանման առանձնահատկությունները

11) Եղանակին վերաբերող հավակնության սահմանման առանձնահատկությունները

12) Գյուտի այլ նշանակությամբ կիրառմանը վերաբերող հավակնության սահմանման առանձնահատկությունները

29. Գյուտի էությունը պարզաբանող նյութերը

30. Գյուտի համառոտ շարադրանքը (ռեֆերատը)

 

ԳԼՈՒԽ 4. ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՏԱՐՐԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՉԵՆ ԿԱՐՈՂ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼ

 

ԳԼՈՒԽ 5. ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐ

 

ԳԼՈՒԽ 6. ՀԱՅՏԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

31. Պիտանիությունը վերարտադրման համար

32. Օգտագործվող նյութը

33. Առանձին թերթեր, թերթերի չափսերը, դաշտերը

34. Թերթերի համարակալումը

35. Տողերի համարակալումը

36. Տեքստի ձևակերպումը

37. Քիմիական բանաձևերը

38. Նուկլեոտիդների և ամինաթթուների հաջորդականությունների ցանկի պատճենի ձևակերպումը

39. Մաթեմատիկական բանաձևերը և սիմվոլները

40. Աղյուսակները

41. Գրաֆիկական նյութերը

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  II

 

ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՈՒՄԸ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ

 

ԳԼՈՒԽ 7. ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ

 

ԳԼՈՒԽ 8. ՆԱՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ

 

ԳԼՈՒԽ 9. ՀԱՅՏԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ ՈՒՂՂՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՃՇԳՐՏՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

 

ԳԼՈՒԽ 10. ՀԱՅՏԻ ՀԵՏԿԱՆՉՈՒՄԸ, ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԶԻՋՈՒՄԸ

 

ԳԼՈՒԽ 11. ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅՏԵՐԻ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ԳԼՈՒԽ 12. ՀԱՅՏԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆՇՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐԻՆ ԾԱՆՈԹԱՆԱԼԸ

 

ԳԼՈՒԽ 13. ՀԱՅՏԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ ՀԱՅՏԱՏՈՒԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ

 

ԳԼՈՒԽ 14. ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄԸ

 

ԳԼՈՒԽ 15. ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԽԱԽՏԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԱՅՏՈՎ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  III

 

ԳՅՈՒՏԻ ՀԱՅՏԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ԳԼՈՒԽ 16. ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ

 

ԳԼՈՒԽ 17. ՀԱՅՏԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

42. Հայտի փորձաքննության անցկացման պայմանները

43. Հայտի փորձաքննության խնդիրները

44. Հայտ ներկայացնելու համար վճարված պետական տուրքի համապատասխանության ստուգումը

45. Հայտի ուղղված կամ բացակայող փաստաթղթերի հարցումը

46. Հայտարկված գյուտի դասակարգումը

47. Առաջնության սահմանումը հայտի ներկայացման թվականով

48. Միջազգային առաջնության սահմանումը

49. Զատված հայտով ներկայացված գյուտի առաջնության սահմանումը

50. Ժամանակավոր իրավական պահպանությունը որոշ միջազգային ցուցահանդեսներում

51. Խնդրարկվող առաջնության ճշգրտումը կամ լրացումը

52. Առաջնության իրավունքի վերականգնումը

53. Մի քանի առաջնությունների սահմանումը

54. Գյուտի առաջնության թվականի սահմանման լրացուցիչ պայմանների ստուգումը

55. Գյուտի հավակնության սահմանման ստուգումը

56. Հարցման հիման վրա ներկայացված նյութերի ստուգումը

57. Հայտի փոխակերպումը

58. Արտոնագիր տալը մերժելու մասին որոշումը

 

ԳԼՈՒԽ 18. ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՏԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ԳԼՈՒԽ 19. ՀԱՅՏԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ

 

ԳԼՈՒԽ 20. ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՏԱԼԸ

 

ԳԼՈՒԽ 21. ԳՐԱՎՈՐ ԱՊԱՑՈՒՅՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԸ

 

ԳԼՈՒԽ 22. ԳՐԱՎՈՐ ԱՊԱՑՈՒՅՑԻ ՁԵՎԵՐԸ

 

ԳԼՈՒԽ 23. ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ

 

ԳԼՈՒԽ 24. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ

59. Միջազգային հայտի ներկայացումը

60. Ազգային փուլ

61. Ազգային փուլ փոխադրված միջազգային հայտի փորձաքննությունը

 

ԳԼՈՒԽ 25. ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ, ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ ԵՎ ԱՌԱՔՈՒՄԸ

62. Եվրասիական հայտի ներկայացումը

63. Եվրասիական հայտի ներկայացման թվականի սահմանումը

64. Եվրասիական հայտի քննարկումը և առաքումը

65. Եվրասիական հայտի փոխակերպումը ազգային հայտի և փոխակերպված հայտի քննարկումը Գործակալությունում

66. Նույնական գյուտերին տրված եվրասիական արտոնագիրը և Հայաստանի Հանրապետության արտոնագիրը

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  IV

 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ՀԱՅՏԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

 

ԳԼՈՒԽ 26. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

 

ԳԼՈՒԽ 27. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ՀԱՅՏԸ

67. Արդյունաբերական նմուշի առարկան

68. Իրավական պահպանության տրամադրումը բացառող հանգամանքները

69. Արդյունաբերական նմուշի միասնության պահանջը

70. Արդյունաբերական նմուշի հայտի կազմը

71. Հայտին կցվող փաստաթղթերը

72. Փաստաթղթերի ներկայացումը

1) Հայտի լեզուն

2) Օրինակների քանակը

3) Ֆաքսի կամ էլեկտրոնային փոստի օգտագործումը

 

ԳԼՈՒԽ 28. ՀԱՅՏԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

73. Դիմում վկայագիր ստանալու մասին

74. Արդյունաբերական նմուշի պատկերը

75. Արդյունաբերական նմուշի անվանումը

76. Արդյունաբերական նմուշի դասակարգումը

 

ԳԼՈՒԽ 29. ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՏԱՐՐԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՉԵՆ ԿԱՐՈՂ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼ

 

ԳԼՈՒԽ 30. ՀԱՅՏԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

77. Պիտանիությունը վերարտադրման համար

78. Առանձին թերթեր, թերթերի չափսերը

79. Ներկայացվող նյութերի ձևակերպումը

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  V

 

ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՈՒՄԸ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ

 

ԳԼՈՒԽ 31. ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ

 

ԳԼՈՒԽ 32. ՆԱՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ

 

ԳԼՈՒԽ 33. ՀԱՅՏԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ ՈՒՂՂՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՃՇԳՐՏՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

 

ԳԼՈՒԽ 34. ՀԱՅՏԻ ՀԵՏԿԱՆՉՈՒՄԸ ԵՎ ՎԿԱՅԱԳԻՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԶԻՋՈՒՄԸ

 

ԳԼՈՒԽ 35. ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅՏԵՐԻ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ԳԼՈՒԽ 36. ՀԱՅՏԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ ՀԱՅՏԱՏՈՒԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ

 

ԳԼՈՒԽ 37. ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄԸ

 

ԳԼՈՒԽ 38. ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԽԱԽՏԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԱՅՏՈՎ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  VI

 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ՀԱՅՏԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ԳԼՈՒԽ 39. ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ

 

ԳԼՈՒԽ 40. ՀԱՅՏԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

80. Հայտի փորձաքննության անցկացման պայմանները

81. Հայտի փորձաքննության խնդիրը

82. Հայտարկված արդյունաբերական նմուշի դասակարգումը

83. Հայտը ներկայացնելու համար վճարված պետական տուրքի համապատասխանության ստուգումը

84. Հայտի ուղղված կամ բացակայող փաստաթղթերի հարցում

85. Արդյունաբերական նմուշի առաջնությունը

86. Միջազգային առաջնության սահմանումը

87. Ժամանակավոր իրավական պահպանությունը որոշ միջազգային ցուցահանդեսներում

88. Մի քանի առաջնությունների սահմանումը

89. Վկայագիր տալը մերժելու մասին որոշումը

 

ԳԼՈՒԽ 41. ՀԱՅՏԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԵՐԺՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐՈՎ

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  I

 

ԳՅՈՒՏԻ ՀԱՅՏԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ԳՅՈՒՏԻ ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Սույն կարգը սահմանված է «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին» ՀՀ Օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ, 46-րդ հոդվածի 3-րդ, 51-րդ հոդվածի 1-ին, 53-րդ հոդվածի 1-ին, 61-րդ հոդվածի 1-ին մասերի, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 11-ի N 1231-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության կանոնադրության 8-րդ կետի «ա» ենթակետի համաձայն՝ գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի հայտի ձևակերպման, ներկայացման և քննարկման հետ կապված հարցերը կարգավորելու նպատակով։

Սույն Կարգով սահմանված պահանջները, որոնք վերաբերում են գյուտերի իրավական պահպանության տրամադրմանը, տարածվում են նաև օգտակար մոդելների վրա, եթե սույն Կարգով այլ բան նախատեսված չէ։

1. Կարգում օգտագործվող հասկացությունները

1) Սույն կարգում կիրառվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները.

ՀՀ՝ Հայաստանի Հանրապետություն.

Օրենք՝ «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին» ՀՀ Օրենքը (ՀՕ-111, 28.06.2008).

Փարիզյան կոնվենցիա՝ Արդյունաբերական սեփականության պահպանության մասին Փարիզյան կոնվենցիան, որն ստորագրված է 1883 թվականի մարտի 20-ին՝ հետագա բոլոր փոփոխություններով և լրացումներով.

ՄՍՀԿ՝ Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպություն.

ԱՀՊ՝ Արտոնագրային համագործակցության մասին պայմանագիր (PCT), որն ստորագրված է 1970 թվականի հունիսի 19-ին՝ ԱՀՊ հրահանգի և այդ պայմանագրին կից Վարչական հրահանգի հետ միասին՝ հետագա բոլոր փոփոխություններով և լրացումներով.

Եվրասիական կոնվենցիա՝ Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիա, որն ստորագրված է 1994 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Մոսկվայում.

TRIPS համաձայնագիր՝ Մտավոր սեփականության իրավունքների՝ առևտրին առնչվող հայեցակետերի մասին համաձայնագիր, որն ստորագրված է 1994 թվականի ապրիլի 15-ին Մարաքեշում.

Լոկառնոյի համաձայնագիր՝ Արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգումը հիմնադրող Լոկառնոյի համաձայնագիր, որն ստորագրված է Լոկառնոյում 1968 թվականի հոկտեմբերի 8-ին.

Արդյունաբերական նմուշների միջազգային գրանցման մասին Հաագայի համաձայնագրի ժնևյան ակտ՝ Արդյունաբերական նմուշների միջազգային ավանդադրման մասին Հաագայի համաձայնագիր, որը 1999 թվականի հուլիսի 2-ին Ժնևում վերանվանված է «Արդյունաբերական նմուշների միջազգային գրանցման մասին Հաագայի համաձայնագիր».

արդյունաբերական սեփականության օբյեկտ՝ սույն կարգում՝ գյուտ, օգտակար մոդել և արդյունաբերական նմուշ.

Գործակալություն՝ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալություն, որը իրականացնում է արդյունաբերական սեփականության պահպանական փաստաթղթեր (արտոնագրեր և վկայագրեր) տալու հետ կապված, ինչպես նաև սույն օրենքով և իր կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործառույթներ.

հայտատու՝ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, կազմակերպություն, որի անունով խնդրարկվում է գյուտի կամ օգտակար մոդելի արտոնագիրը կամ արդյունաբերական նմուշի վկայագիրը.

իրավատեր՝ անձ, ում անունով տրված է գյուտի կամ օգտակար մոդելի արտոնագիրը, կամ գրանցված է արդյունաբերական նմուշը (բացառիկ իրավունքի իրավատեր).

հայտ՝ գյուտի, օգտակար մոդելի արտոնագիր կամ արդյունաբերական նմուշի վկայագիր ստանալու հայտ.

միջազգային հայտ՝ հայտ, որը ներկայացված է ԱՀՊ պայմանագրի համաձայն, որով հայտատուի կողմից պետական լիազոր մարմնի նկատմամբ կատարվել են նշված պայմանագրի 22-րդ հոդվածով նախատեսված գործողությունները.

եվրասիական հայտ՝ եվրասիական արտոնագիր ստանալու հայտ, որը ներկայացված է Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիայի 15(1)-րդ հոդվածի համաձայն.

ներկայացուցիչ՝ անձ, որը լիազորված է Գործակալությունում ներկայացնելու հայտատուին, իրավատիրոջը կամ այլ շահագրգիռ անձի.

թվական՝ օր, ամիս, տարի.

mutatis mutandis` համապատասխան փոփոխություններով (Մտավոր սեփականության իրավունքների՝ առևտրին առնչվող հայեցակետերի մասին (TRIPS) համաձայնագրում ունեցած իմաստով).

ազգային փուլ՝ միջազգային հայտի քննարկումը` ազգային օրենսդրությանը համապատասխան.

դիմում՝ գյուտի, օգտակար մոդելի արտոնագիր կամ արդյունաբերական նմուշի վկայագիր ստանալու մասին դիմում:

 

2. Հայտ ներկայացնելու իրավունք ունեցող անձինք

 

1) Հայտը ներկայացնում է հայտատուն՝ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը, կազմակերպությունը, որի անունով խնդրարկվում է գյուտի կամ օգտակար մոդելի արտոնագիրը։

2) Արտոնագիր ստանալու իրավունքը հավաստող որևէ փաստաթուղթ չի պահանջվում։

3) Օրենքի 42-րդ հոդվածի 9-րդ մասի համաձայն` հայտատուն իր իրավունքներն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն կարող է պայմանագրով զիջել այլ անձի և (կամ) կնքել լիցենզային պայմանագիր։ Պայմանագրում պետք է նշվի, որ այն կնքված է կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ։ Ընդ որում, լիցենզային պայմանագրում նշվում է նաև տվյալ հայտով արտոնագիր ստանալու կամ չստանալու հետ կապված կողմերի հետագա փոխհարաբերությունները կարգավորելու հնարավոր մեխանիզմները։

4) Գյուտի հեղինակն իրավունք ունի հայտ ներկայացնելու հետևյալ դեպքերում՝

ա. եթե գյուտը ծառայողական չէ, այսինքն՝ կապված չէ հեղինակի կողմից իր ծառայողական պարտականությունների կատարման հետ.

բ. եթե գյուտը ծառայողական է, բայց աշխատողի (հեղինակի) և գործատուի միջև այդ մասին պայմանագիր չկա, կամ կնքված պայմանագրով նախատեսված է, որ աշխատողի կողմից ստեղծված գյուտի արտոնագիր ստանալու իրավունքը պատկանում է հեղինակին, կամ եթե գյուտի ստեղծման մասին գործատուին հայտնելու օրվանից երեք ամսվա ընթացքում վերջինս կամ նրա իրավահաջորդը հայտ չի ներկայացնում Գործակալություն կամ հայտ ներկայացնելու իրավունքը չի զիջում այլ անձի։

 

3. Գյուտի հայտի ներկայացման ձևերը

 

1) Հայտը կարող է ներկայացվել Գործակալություն անմիջականորեն կամ փոստային առաքմամբ։

2) Հայտը կարող է ներկայացվել Գործակալություն նաև ֆաքսով՝ ֆաքսիմիլային պատկերի տեսքով կամ հաղորդակցության այլ էլեկտրոնային միջոցներով, հայտի բնօրինակի հետագա ներկայացմամբ՝ համաձայն սույն Կարգի բաժին 1-ի գլուխ 2-ի 10-րդ կետի 3-րդ ենթակետի 1-4 պարբերությունների։

 

4. Գյուտի հայտը արտոնագրային հավատարմատարի կամ այլ ներկայացուցչի միջոցով ներկայացնելը

 

1) Գյուտի հայտը կարող է ներկայացնել հայտատուն՝ անձամբ կամ Գործակալությունում գրանցված արտոնագրային հավատարմատարի կամ արտոնագրային հավատարմատար չհանդիսացող ներկայացուցչի միջոցով։

2) Օրենքի 73-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, օտարերկրյա ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, որոնք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չունեն մշտական բնակության վայր կամ իրական և գործող արդյունաբերական կամ առևտրային հաստատություն, իրենց իրավունքների ձեռքբերման և պաշտպանության հետ կապված գործերը Գործակալությունում վարում են ներկայացուցչի միջոցով։ ՀՀ միջազգային պայմանագրով նախատեսված դեպքերում օտարերկրյա իրավաբանական անձինք (կամ նրանց ներկայացուցիչները) կամ ՀՀ-ից դուրս մշտապես բնակվող ֆիզիկական անձինք ՀՀ միջազգային պայմանագրի համաձայն կարող են հայտը ներկայացնել անձամբ, վճարել արտոնագրային տուրքերը և կատարել այլ գործողություններ։

3) Օրենքի 73-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, օտարերկրյա անձինք առանց ներկայացուցչի կարող են Գործակալություն հայտ ներկայացնել, հայտի ներկայացման թվականի առնչությամբ գործողություններ կատարել, գործավարության կատարման համար վճարել պետական տուրքեր, առաջնության իրավունքի խնդրարկման դեպքում ներկայացնել առաջին հայտի վավերացված պատճենները և այդ գործավարության վերաբերյալ Գործակալության կողմից ստանալ ծանուցագրեր։

4) Օրենքի 73-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, եթե օտարերկրյա անձը, սույն Կարգի 1-ին բաժնի 1-ին գլխի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն, փաստաթղթերը Գործակալություն ներկայացնելու համար չունի ներկայացուցիչ, ապա նա Գործակալության հետ նամակագրության համար տալիս է փոստային հասցե, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։

5) Օրենքի 73-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն, եթե օտարերկրյա անձը Գործակալության հետ գործավարության համար չի նշանակում ներկայացուցիչ և չի նշում Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող նամակագրության հասցե, ապա Գործակալությունը նրան ծանուցագիր է ուղարկում այն ստանալու օրվանից հետո` երեք ամսվա ընթացքում, ներկայացուցիչ նշանակելու և լիազորագիր ներկայացնելու, կամ սույն Կարգի 1-ին բաժնի 1-ին գլխի 4-րդ կետի 4-րդ ենթակետի համաձայն՝ նամակագրության համար փոստային հասցե նշելու առաջարկությամբ։ Եթե օտարերկրյա աձը ժամանակին ներկայացուցիչ չի նշանակում և լիազորարագիր չի ներկայացնում, կամ սույն Կարգի 11-րդ կետի համաձայն՝ փոստային հասցե չի նշում, ապա Գործակալությունը մերժում է Գործավարության հետ կապված ցանկացած դիմում։

6) Ներկայացուցչի նշանակումը իրականացվում է հայտատուի կողմից տրված լիազորագրի միջոցով, որը կազմվում է հասարակ գրավոր ձևով։ Լիազորագիրը ստորագրում է հայտատուն։

7) Եթե ներկայացուցչին նշանակում են մի քանի անձինք, ապա լիազորագիրը ստորագրվում է բոլոր անձանց կողմից։

8) Առանձին լիազորագիր չի պահանջվում, եթե ներկայացուցիչը նշված է հայտատուի կողմից ստորագրված գյուտի արտոնագիր ստանալու մասին դիմումի ձևում։ Այդ դեպքում ներկայացուցիչն ունի բոլոր լիազորությունները տվյալ հայտի նկատմամբ՝ ընդհուպ մինչև արտոնագիր ստանալը։

9) Գործակալություն ներկայացվում է ներկայացուցչին տրված լիազորագրի բնօրինակը (դրա վավերացված պատճենը)։

10) Եթե մեկ հայտում նշված են մի քանի հայտատու կամ արտոնագիրը տրված է մի քանի արտոնագրատիրոջ անունով, ապա նրանցից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի գործերը վարելու Գործակալությունում, սակայն նրանք կամ բոլորը միասին պետք է ստորագրեն հայտատուի կամ արտոնագրատիրոջ ստորագրությունը պահանջող յուրաքանչյուր փաստաթուղթ, կամ հայտատուների կամ արտոնագրատերերի կազմից պետք է նշանակեն ընդհանուր ներկայացուցիչ, կամ էլ պետք է նշանակեն այլ ներկայացուցիչ։ Այս դրույթը տարածվում է նաև այլ շահագրգիռ անձանց վրա, որոնք վարում են գործերը Գործակալությունում։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ԳՅՈՒՏԻ ՀԱՅՏԸ

 

5. Գյուտի առարկան

 

1) Օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն որպես գյուտ պահպանվում է ցանկացած բնագավառի տեխնիկական լուծում, որը վերաբերում է արտադրանքին (մասնավորապես՝ սարքին, նյութին, կենսատեխնոլոգիական արգասիքին) կամ եղանակին (նյութական միջոցների օգնությամբ նյութական օբյեկտի վրա գործողությունների իրականացման գործընթացին)։

2) Օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն որպես օգտակար մոդել պահպանվում է նոր և արդյունաբերորեն կիրառելի այն լուծումը, որը վերաբերում է արտադրանքին (մասնավորապես՝ սարքին, նյութին) կամ եղանակին:

3) Արտադրանքը որպես գյուտի առարկա՝

ա. Որպես արտադրանք գյուտի առարկա է համարվում, մասնավորապես՝ սարքը, նյութը, միկրոօրգանիզմի շտամը, բույսերի կամ կենդանիների բջիջների գիծը, գենետիկական կառուցվածքը։

բ. Սարքերին վերաբերում են կառուցվածքները և պատրաստվածքները։

գ. Նյութերին վերաբերում են, մասնավորապես՝ քիմիական միացությունները, այդ թվում՝ նուկլեինաթթուները և սպիտակուցները, բաղադրանյութերը (բաղադրությունները, խառնուրդները), միջուկային կերպափոխությամբ ստացված նյութերը։

դ. Միկրոօրգանիզմների շտամներին վերաբերում են, մասնավորապես՝ մանրէների, վիրուսների, մանրէաֆագերի, մանրաջրիմուռների, մանրասնկերի շտամները, միկրոօրգանիզմների կոնսորցիումները։

ե. Բույսերի կամ կենդանիների բջիջների գծերին վերաբերում են, մասնավորապես՝ բույսերի կամ կենդանիների օրգանների, հյուսվածքների բջիջների գծերը, համապատասխան բջիջների կոնսորցիումները։

զ. Գենետիկական կառուցվածքներին վերաբերում են, մասնավորապես՝ պլազմիդները, վեկտորները, միկրոօրգանիզմների, բույսերի և կենդանիների կայուն կերպափոխված բջիջները, տրանսգենային բույսերը և կենդանիները։

4) Եղանակը որպես գյուտի առարկա

Որպես եղանակ գյուտի առարկա է համարվում նյութական միջոցներով նյութական օբյեկտի նկատմամբ գործողությունների իրականացման գործընթացը։

5) Նկատի ունենալով, որ Օրենքի 9-րդ հոդվածով սահմանված է, որ որպես գյուտ պահպանվում են ցանկացած բնագավառի տեխնիկական լուծումները, հետևապես որպես գյուտի առարկա սույն Կարգում դիտարկվում է որևէ բնագավառի հայտնի լուծման կիրառումը այլ բնագավառում այլ նշանակությամբ։

 

6. Իրավական պահպանությունից բացառությունները

 

1) Որպես գյուտ իրավական պահպանության ենթակա չեն՝

Օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, իրավական պահպանության ենթակա չեն այն գյուտերը (օգտակար մոդելները), որոնց օգտագործումը հակասում է հասարակության շահերին, մարդասիրության և բարոյականության սկզբունքներին։

2) Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, իրավական պահպանության ենթակա չեն՝

ա. գիտական հայտնագործությունները.

բ. գիտական տեսությունները, մաթեմատիկական մեթոդները. տեղեկատվության սովորական տրամադրումը.

գ. տնտեսության կազմակերպման և ղեկավարման եղանակները.

դ. պայմանական նշանները, կարգացուցակները և կանոնները.

ե. մտավոր գործունեության եղանակները.

զ. հաշվիչ մեքենաների ալգորիթմները.

է. կառույցների, շենքերի, տարածքների հատակագծերի սխեմաները և նախագծերը.

ը. իրի արտաքին տեսքին վերաբերող այն լուծումները, որոնք ունեն միայն գեղագիտական նշանակություն.

թ. ինտեգրալ միկրոսխեմաների տոպոլոգիաները։

3) Օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, իմաստով արտոնագրաունակ գյուտեր չեն համարվում՝

ա. բույսերի տեսակները և կենդանիների ցեղատեսակները, ինչպես նաև դրանց ստացման բնական կենսաբանական եղանակները.

բ. մարդու կլոնավորման եղանակները.

գ. արդյունաբերական կամ առևտրային նպատակներով մարդու էմբրիոնների օգտագործումը.

դ. մարդու սաղմի բջիջների գենետիկական նույնականության ձևափոխման եղանակները.

ե. կենդանիների գենետիկական նույնականության ձևափոխման եղանակները, ինչպես նաև այդպիսի եղանակով ստացված կենդանին։

4) Օրենքի 15-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն արտոնագրաունակ օգտակար մոդելներ չեն համարվում՝

ա. կենսաբանական նյութին վերաբերող տեխնիկական լուծումները.

բ. քիմիական կամ դեղագործական նյութերին կամ եղանակներին վերաբերող տեխնիկական լուծումները.

գ. ինչպես նաև՝ մարդու և կենդանիների բուժման եղանակները. ինչպես նաև՝ Օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված օբյեկտները։

 

7. Գյուտի միասնության պահանջը

 

1) Օրենքի 53-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն, գյուտի հայտը կարող է վերաբերի մեկ գյուտի կամ միասնական գյուտարարական մտահղացում կազմող մի խումբ գյուտերի։

2) Գյուտի միասնության պահանջը համարվում է պահպանված, եթե գյուտի հավակնության սահմանման մեջ բնութագրված է մեկ գյուտ կամ օգտակար մոդել և գյուտի հավակնության սահմանման մեջ բնութագրված է գյուտերի կամ օգտակար մոդելների խումբ՝

ա. որոնցից մեկը նախատեսված է մյուսի ստացման (պատրաստման) համար (օրինակ՝ սարքը կամ նյութը և սարքի կամ նյութի (ամբողջությամբ կամ դրա մասերի) ստացման (պատրաստման) եղանակը).

բ. որոնցից մեկը նախատեսված է մյուսի իրագործման համար (օրինակ՝ եղանակ և դրա կամ դրա գործողություններից որևէ մեկի իրականացման սարք).

գ. որոնցից մեկը նախատեսված է մյուսի (կամ մյուսում) օգտագործման համար (օրինակ՝ եղանակ և նյութ, որը նախատեսված է եղանակում օգտագործելու համար, եղանակ կամ սարք և դրա մասը.

դ. որոնք վերաբերում են նույն նշանակությամբ նույն տեսակի առարկաներին, որոնք ապահովում են միևնույն տեխնիկական արդյունք (տարբերակներ)։

 

8. Գյուտի հայտի կազմը

 

1) Օրենքի 52-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն հայտը պետք է պարունակի՝

ա. դիմում՝ արտոնագիր ստանալու մասին.

բ. գյուտի նկարագրությունը.

գ. գյուտի հավակնության սահմանումը, որը ներառում է մեկ կամ ավելի կետեր.

դ. գծագրեր և այլ նյութեր, եթե դրանք անհրաժեշտ են գյուտի էությունը հասկանալու համար.

ե. գյուտի համառոտ շարադրանքը (ռեֆերատ)։

2) Դիմումը և հավակնության սահմանումը պետք է ստորագրված լինեն հայտատուի (հայտատուների) կողմից։

 

9. Հայտին կցվող փաստաթղթերը

 

1) Օրենքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, գյուտի հայտին կցվում է հայտը ներկայացնելու համար սահմանված պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթը (բնօրինակը)` պետական տուրքի տեսակի, վճարողի անվան, գումարի փոխանցման բանկային հաշվի համարի և վճարման ամսաթվի նշումով։

2) Տարեկան պետական տուրքը կարող է վճարել ցանկացած անձ։

3) Եթե տուրքը վճարվել է զեղչով, ապա տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթղթի հետ մեկտեղ պետք է ներկայացվի նաև զեղչով վճարման հիմքերը հաստատող փաստաթուղթ՝ տեղեկանք իրավաբանական անձի (հայտատուի) աշխատողների թվաքանակի մասին (պետական տուրքի վճարման օրվա դրությամբ)՝ նշելով նրա հարկային կոդը։ Տեղեկանքն ստորագրում է դրա ղեկավարը կամ այդպիսի իրավունք ունեցող այլ անձ (նշելով պաշտոնը), որի ստորագրությունը վավերացվում է կնիքով։

4) Եթե Օրենքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն առաջին հայտը Փարիզյան կոնվենցիայի մասնակից որևէ պետություն կամ այդ կոնվենցիայի մասնակից չհանդիսացող Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ որևէ պետություն ներկայացնելու թվականով հայտատուն խնդրարկում է ավելի վաղ առաջնություն, հայտի ներկայացման օրվանից հետո՝ երեք ամսվա ընթացքում, հայտատուն պետք է Գործակալություն հայտնի առաջին հայտի համարը, դրա ներկայացման երկրի կամ գերատեսչության անվանումը, ինչպես նաև առաջին հայտի պատճենը՝ վավերացված այն ստացող գերատեսչության կողմից։ Եթե առաջին հայտերը մի քանիսն են, կցվում են այդ բոլոր հայտերի վավերացված պատճենները։

5) Եթե հայտատուն Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն խնդրարկում է ցուցահանդեսային առաջնություն, ապա Գործակալություն հայտ ներկայացնելիս տրամադրում է տվյալներ ցուցահանդեսի տեսակի, դրա անցկացման վայրի, բացման և փակման թվականների, ցուցադրման առաջին օրվա վերաբերյալ՝ ներկայացնելով ցուցահանդեսի միջազգային կարգավիճակի մասին գրավոր հավաստագիրը, որը տրվել էԽցուցահանդեսն անցկացրած մարմնի կողմից։

6) Եթե գյուտի հայտը վերաբերում է միկրոօրգանիզմի շտամին, բույսերի կամ կենդանիների բջիջների գծին կամ միջոցին, որում օգտագործվում է միկրոօրգանիզմի անհայտ շտամը կամ բջիջների գիծը, ապա հայտին պետք է կցվի տեղեկանք՝ նշելով լիազորված մարմնում՝ միկրոօրգանիզմների հավաքածուում տվյալ շտամի կամ բջիջների գծի ավանդադրման մասին։ Ընդ որում, ավանդադրման թվականը պետք է նախորդի հայտի ներկայացման թվականին։

7) Եթե գյուտի հայտը ներառում է նուկլեոտիդների և (կամ) ամինաթթուների հաջորդականությունների ցանկ, ապա հայտին պետք է կցվի նուկլեոտիդների և ամինաթթուների հաջորդականությունների այդ նույն ցանկի պատճենի գրառումով մեքենաընթեռնելի պնակիտ, որը բավարարում է ՄՍՀԿ ST.25 ստանդարտին և հայտատուի կողմից ստորագրված դիմում՝ տպագիր և մեքենաընթեռնելի ձևերով ներկայացված հաջորդականությունների ցանկերի նույնականության մասին։

8) Եթե հայտը ներկայացվում է հավատարմատարի կամ ներկայացուցչի միջոցով, հայտին կցվում է հայտատուի կողմից նրան տրված լիազորագիրը։ Լիազորագրում նշվում է ներկայացուցչի լիազորությունների ծավալը, լիազորագիր տալու թվականը և վայրը։

 

10. Փաստաթղթերի ներկայացումը

 

1) Հայտի լեզուն

ա. Հայտի դիմումը ներկայացվում է հայերեն։

բ. Հայտի մյուս փաստաթղթերը ՀՀ հայտատուները պարտավոր են ներկայացնել հայերեն, իսկ օտարերկրյա հայտատուները կարող են ներկայացնել այլ լեզվով։ Այս դեպքում նրանք պարտավոր են Գործակալություն ներկայացնել դրանց հայերեն թարգմանությունը՝ հայտը ներկայացնելու օրվանից եռամսյա ժամկետում։

գ. Սահմանված ժամկետում հայտի փաստաթղթերի թարգմանությունը Գործակալություն չներկայացնելու դեպքում հայտը համարվում է հետ կանչված, ինչի մասին ծանուցվում է հայտատուն։

 

2) Օրինակների քանակը

Սույն Կարգի 2-րդ գլխի 9-րդ կետում նշված հայտի փաստաթղթերը, որոնք կազմված են հայերենով, ներկայացվում են 3 օրինակով։ Նույն փաստաթղթերը, եթե կազմված են այլ լեզվով, ներկայացվում են 1 օրինակով, իսկ դրանց հայերեն թարգմանությունը՝ 3 օրինակով։

 

3) Ֆաքսի կամ էլեկտրոնային փոստի օգտագործումը

ա. Հայտին վերաբերող ցանկացած փաստաթուղթ, որը մինչև սահմանված ժամկետի լրանալը առաքվել է ֆաքսով՝ ֆաքսիմիլային պատկերի տեսքով կամ հաղորդակցության այլ էլեկտրոնային միջոցներով ֆաքսիմիլային պատկերի տեսքով, համարվում է ժամանակին ներկայացված, եթե դրա բնօրինակը Գործակալություն է ներկայացվում մեկ ամսվա ընթացքում։

բ. Եթե հայտատուն կամ այլ շահագրգիռ անձ իր նախաձեռնությամբ ֆաքսով կամ էլեկտրոնային փոստով որևէ ժամկետի հետ կապ չունեցող փաստաթուղթ է ներկայացնում, ապա այդ փաստաթղթի բնօրինակը պետք է ներկայացվի մեկ ամսվա ընթացքում։

գ. Եթե ֆաքսով կամ հաղորդակցության այլ էլեկտրոնային միջոցներով ստացված փաստաթղթերն ամբողջությամբ կամ մասամբ ընթեռնելի չեն, ապա հայտատուին առաջարկվում է այդ մասին ծանուցագիրն ստանալու օրվանից հետո` երեք ամսվա ընթացքում, ներկայացնել հայտի գրավոր պատճենը։ Սահմանված ժամկետում հայտի պահանջվող պատճենը Գործակալություն չներկայացնելու դեպքում հայտը համարվում է հետ կանչված, ինչի մասին ծանուցվում է հայտատուն։

դ. Ավելի վաղ ֆաքսով կամ հաղորդակցության այլ էլեկտրոնային միջոցներով ներկայացված փաստաթղթի բնօրինակը ներկայացնելիս անհրաժեշտ է ուղեկցող նամակում հավաստիացնել (եթե ֆիզիկական անձ է՝ ստորագրությամբ, եթե իրավաբանական անձ է՝ դրա ղեկավարի կամ այդպիսի իրավունք ունեցող այլ անձի (նշելով պաշտոնը) ստորագրությամբ՝ վավերացված կնիքով), որ ներկայացված փաստաթուղթը իրենից ներկայացնում է ավելի վաղ ստացված փաստաթղթի բնօրինակը և որ այդ փաստաթղթերի տեքստերը նույնական են։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ՀԱՅՏԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

11. Դիմում արտոնագիր ստանալու մասին

 

1) ՀՀ Արտոնագիր ստանալու դիմումը ներկայացվում է սույն Կարգին կից տրված ձևով (հավելված 1)։

2) Եթե որևէ տեղեկություն ամբողջությամբ չի տեղավորվում դիմումի համապատասխան սյունակում, ապա այդ տեղեկությունը նույն ձևով բերվում է լրացուցիչ թերթի վրա՝ դիմումի համապատասխան սյունակում նշելով՝ «տե'ս լրացուցիչ թերթի վրա» կամ «տեղեկությունները բերված են լրացուցիչ թերթի վրա»։

3) ՀՀ Արտոնագիր ստանալու դիմումը լրացնելիս նրա վերին ձախ մասի համապատասխան վանդակում «X» նշանով պետք է նշել՝ գյուտի, թե օգտակար մոդելի հայտ է ներկայացվում։

4) Դիմումի 1-ին և 2-րդ սյունակները նախատեսված են Գործակալության կողմից լրացնելու համար և հայտատուի կողմից չեն լրացվում։

5) Դիմումի 1-ին սյունակը լրացվում է այն դեպքում, երբ դիմումը և դրան կից փաստաթղթերը ավելի վաղ ներկայացված են ֆաքսով՝ ֆաքսիմիլային պատկերի տեսքով կամ հաղորդակցության այլ էլեկտրոնային միջոցներով` համաձայն սույն Կարգի 2-րդ գլխի 10-րդ կետի 3-րդ ենթակետի ա.-դ. ենթակետերի։ Այդ դեպքում նշվում է ֆաքսիմիլային կապով ստացված փաստաթղթերի թվականը և երկրի ծածկագիրը ըստ ՄՍՀԿ ST.3 ստանդարտի։

6) Դիմումի 2-րդ սյունակը նախատեսված է Գործակալության կողմից լրացնելու համար և հայտատուի կողմից այն չի լրացվում։

7) (86) ծածկագրով դաշտում բերվում են ստացող գերատեսչության կողմից սահմանված միջազգային հայտի գրանցման համարը և ներկայացման թվականը։

8) (87) ծածկագրով դաշտում բերվում են միջազգային հայտի միջազգային հրապարակման համարը և թվականը։

9) (85) ծածկագրով դաշտում բերվում է միջազգային հայտի ազգային փուլ փոխադրման թվականը։

10) Մտից N-ի դաշտը, «Հայտի ստացման թվականը», (21) և (22) ծածկագրերով «Հայտի պետական գրանցման համարը» և «Հայտի ներկայացման թվականը» դաշտերը նույնպես լրացվում են Գործակալության կողմից։

11) Դիմումի 3-րդ սյունակի (54) ծածկագրով դաշտում բերվում է հայտարկվող գյուտի (գյուտերի խմբի) կամ օգտակար մոդելի անվանումը, որը պետք է համընկնի գյուտի կամ օգտակար մոդելի նկարագրությունում բերված անվանմանը։

12) Դիմումի 4-րդ սյունակի (71) ծածկագրով «Հայտատու (հայտատուներ)» դաշտում բերվում են տեղեկություններ հայտատուի մասին՝ ֆիզիկական անձի անունը, հայրանունը (եթե այն նշված է) և ազգանունը, մի քանի հայտատուների դեպքում՝ իրենց նշած հերթականությամբ, կամ իրավաբանական անձի անվանումը, ինչպես նաև տեղեկություններ համապատասխանաբար դրանց բնակության կամ գտնվելու վայրի մասին, ներառյալ երկրի պաշտոնական անվանումը, լրիվ փոստային հասցեն և երկրի ծածկագիրն ըստ ՄՍՀԿ ST.3 ստանդարտի (նշվում է դիմումի 4-րդ սյունակի երրորդ դաշտում)։

13) Եթե հայտատուները մի քանիսն են, նշված տեղեկությունները բերվում են նրանցից յուրաքանչյուրի համար։

14) Եթե հայտատուները նաև հեղինակներ են, ապա նրանց բնակության վայրի մասին տեղեկությունները տրվում են միայն դիմումի 5-րդ սյունակի (72) ծածկագրով «Հեղինակ (համահեղինակներ)» դաշտում։

15) Դիմումի 4-րդ սյունակի միջին դաշտում նշվում են նաև հայտատուի (հայտատուների) հեռախոսի համարը, ֆաքսի համարը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն։

16) Դիմումի 5-րդ սյունակի (72) ծածկագրով «Հեղինակ (համահեղինակներ)» դաշտում բերվում են տեղեկություններ գյուտի հեղինակի (համահեղինակների) մասին՝ անունը, հայրանունը (եթե այն նշված է) և ազգանունը, բնակության վայրի լրիվ փոստային հասցեն, որը ներառում է երկրի պաշտոնական անվանումը և նրա ծածկագիրն ըստ ՄՍՀԿ ST.3 ստանդարտի (նշվում է դիմումի 5-րդ սյունակի երրորդ դաշտում)։

17) (72) ծածկագրով դաշտում տեղադրված սյունակը լրացվում է միայն այն դեպքում, երբ հեղինակը խնդրում է հայտի և(կամ) արտոնագրի մասին հրապարակվող տեղեկատվության մեջ չհիշատակվել որպես հեղինակ։ Այս դեպքում նշվում է միայն այն հեղինակի անունը, հայրանունը (եթե այն նշված է) և ազգանունը, ով ցանկանում է հրապարակման ժամանակ չհիշատակվել որպես հեղինակ, և նրա ստորագրությունը։

18) Հաջորդ դաշտը լրացվում է միայն այն դեպքում, երբ հայտ ներկայացնելու և արտոնագիր ստանալու իրավունքը հայտատուին փոխանցվել է հեղինակի իրավահաջորդի կողմից։ Այստեղ նշվում են տեղեկություններ իրավահաջորդի մասին՝ անունը, հայրանունը (եթե այն նշված է), ազգանունը և բնակության վայրը (հասցեն՝ ֆիզիկական անձի համար) կամ իրավաբանական անձի պաշտոնական անվանումը, գտնվելու վայրը (հասցեն) և երկրի կոդը։ Այն դեպքում, երբ հեղինակի իրավահաջորդն իրավաբանական անձ է, նշված դաշտում դրվում է ղեկավարի ստորագրությունը՝ վավերացված կնիքով։

19) Դիմումի 6-րդ սյունակի համապատասխան վանդակներում «X» նշանը դրվում է այն դեպքում, երբ հայտնվում է գյուտն օտարերկրյա պետություններում արտոնագրելու մտադրության մասին, կամ խնդրվում է հայտը հրապարակել Օրենքով նախատեսված 18-ամսյա ժամկետից շուտ՝ նշելով ամիսների քանակը (բայց ոչ ավելի, քան 15 ամիս)։

20) Դիմումի 7-րդ սյունակը նախատեսված է առաջնություն խնդրարկելու մասին նշում կատարելու համար, լրացվում է միայն այն դեպքում, երբ խնդրարկվում է ավելի վաղ առաջնություն, քան Գործակալություն հայտի ներկայացման թվականն է։ Այս դեպքում համապատասխան վանդակում դնելով «X» նշանը, նշվում են առաջնության խնդրարկման հիմքերը և նշվում ավելի վաղ (առաջին) ներկայացված հայտի համարը, որի հիման վրա խնդրարկվում է առաջնությունը, և խնդրարկված առաջնության թվականը (ավելի վաղ ներկայացված հայտի թվականը)։

21) Եթե առաջնությունը խնդրարկվում է մի քանի հայտերի հիման վրա, ապա նշվում են բոլոր հայտերի համարները և դրվում խնդրարկվող առաջնության թվականները։

22) Միջազգային առաջնություն խնդրարկելու դեպքում նշվում է նաև առաջին հայտի ստացման երկրի ծածկագիրը ըստ ՄՍՀԿ ST.3 ստանդարտի։

23) Եթե խնդրարկվում է ցուցահանդեսային առաջնություն, ապա համապատասխան վանդակում դնելով «X» նշանը՝ նշվում է ցուցահանդեսում այդ օբյեկտի ցուցադրման առաջին օրը։

24) Դիմումի 8-րդ «Կցվող փաստաթղթերի ցանկը» սյունակի համապատասխան վանդակները լրացվում են «X» նշանով՝ նշելով ներկայացվող փաստաթղթերի օրինակների ու յուրաքանչյուր օրինակի թերթերի քանակը։ Նկարագրությունում «Նուկլեոտիդների և ամինաթթուների հաջորդականությունների ցանկ» բաժնի առկայության դեպքում «նկարագրությունը» տողում լրացուցիչ նշվում է՝ «Հաջորդականությունների ցանկով», ընդ որում համապատասխան բաժիններում նշվում է թերթերի ընդհանուր քանակը։ Կից ներկայացվող այն փաստաթղթերի համար, որոնք չեն նախատեսված դիմումի ձևում («այլ փաստաթղթեր»), նշվում է դրանց կոնկրետ նշանակությունը։ Եթե հայտում առկա են համակարգչային տեղեկակրեր, որոնցում գրված է նուկլեոտիդների և ամինաթթուների հաջորդականությունների ցանկը, ապա «այլ փաստաթղթեր» բաժնում նշվում է՝ «համակարգչային տեղեկակրով»։

25) «Արտոնագիր ստանալու իրավունքի հիմքը» դաշտում «X» նշանով նշվում է արտոնագիր ստանալու համապատասխան հիմքը։ Նշված սյունակը լրացվում է այն դեպքում, երբ (71) և (72) ծածկագրերով դաշտերում նշված են տարբեր անձինք։ Ընդ որում, նշված հիմքը հաստատող փաստաթուղթ չի պահանջվում։

26) Դիմումի 9-րդ սյունակում բերվում են տեղեկություններ այն անձի մասին, ով հայտատուի կողմից նշանակված է` իր անունից վարելու գործերը Գործակալության հետ՝ անունը, հայրանունը (եթե այն նշված է) և ազգանունը, բնակության վայրի հասցեն ՀՀ տարածքում, հեռախոսի, ֆաքսի և էլեկտրոնային փոստի համարները։

27) Այդ ներկայացուցիչը կարող է լինել հայտատուներից մեկը, արտոնագրային հավատարմատարը (նշվում է նրա գրանցման համարը Գործակալությունում) կամ այլ ներկայացուցիչ։

28) Դիմումի 10-րդ սյունակի «Հասցե նամակագրության համար» դաշտում բերվում են լրիվ փոստային հասցեն ՀՀ տարածքում և հասցեատիրոջ անունը կամ անվանումը, որոնք պետք է բավարարեն փոստային արագ առաքման սովորական պահանջներին։

29) Որպես նամակագրության հասցե կարող են նշվել, մասնավորապես, հայտատուի՝ ՀՀ-ում բնակության վայրի (ֆիզիկական անձի համար) կամ գտնվելու վայրի (իրավաբանական անձի համար) հասցեն, կամ արտոնագրային հավատարմատարի կամ այլ ներկայացուցչի հասցեն։

30) Եթե դիմումում բացակայում է նամակագրության հասցեն, ապա այդ հասցեն համարվում է արտոնագրային հավատարմատարի կամ այլ ներկայացուցչի հասցեն, եթե այն նշված է, հակառակ դեպքում՝ նամակագրության հասցեատեր կարող է նշվել ՀՀ-ում բնակվելու կամ գտնվելու վայր ունեցող հայտատուն (եթե հայտատուները մի քանիսն են, նրանցից առաջինի հասցեն)։

31) Դիմումի 11-րդ՝ «Ստորագրություններ» սյունակը լրացվում է՝ պարտադիր նշելով թվականը։ Դիմումը ստորագրում է հայտատուն։ Եթե հայտատուն իրավաբանական անձ է, ապա դիմումը ստորագրում է դրա ղեկավարը կամ իրավաբանական անձի հիմնադիր փաստաթղթով լիազորված այլ անձ՝ նշելով պաշտոնը, որի ստորագրությունը վավերացվում է իրավաբանական անձի կնիքով։

32) Եթե հայտը ներկայացվում է հայտատուի ներկայացուցչի միջոցով, դիմումը կարող է ստորագրվել հայտատուի ներկայացուցչի կողմից։

33) Այն դեպքում, երբ հայտը ներկայացված է արտոնագրային հավատարմատարի կամ հայտատուի այլ ներկայացուցչի միջոցով, դիմումին կցվում է հայտատուի կողմից տրված լիազորագիրը։

34) Դիմումի բաժիններում ստորագրությունները վերծանվում են՝ ստորագրող անձանց անունների սկզբնատառերի և ազգանունների նշումով։

35) Եթե ստորագրություններ պահանջող այս կամ այն տեղեկությունը բերվում է լրացուցիչ թերթի վրա, այն ստորագրում են նույն կարգով։ Հայտատուի կամ նրա ներկայացուցչի ստորագրությունը պարտադիր է դիմումի յուրաքանչյուր լրացուցիչ թերթի վրա։

 

12. Գյուտի նկարագրությունը

 

1) Նկարագրության նշանակությունը

Գյուտի նկարագրությունը պետք է բավարար լրիվությամբ բացահայտի գյուտը՝ տվյալ բնագավառի մասնագետի կողմից դա իրականացնելու համար։ Եթե ՄԱԴ-ի գործող խմբագրության խորագիրը, որին վերաբերում է հայտարկվող գյուտը, որոշված է, ապա այդ խորագրի ցուցիչը անհրաժեշտ է տեղադրել անվանումից առաջ՝ էջի աջ անկյունում։

2) Նկարագրության կառուցվածքը

ա. Նկարագրությունն սկսվում է գյուտի անվանումով և ունի հետևյալ բաժինները՝

տեխնիկայի բնագավառը, որին վերաբերում է գյուտը (օգտակար մոդելը).

տեխնիկայի մակարդակը.

գյուտի (օգտակար մոդելի) բացահայտումը.

գրաֆիկական նյութերի համառոտ նկարագրությունը (եթե դրանք կան հայտում).

գյուտի իրականացումը.

հաջորդականությունների ցանկը (եթե նուկլեոտիդների և(կամ) ամինաթթուների հաջորդականությունները օգտագործված են գյուտի բնութագրման համար)։

բ. Չի թույլատրվում նկարագրության բաժինը փոխարինել համապատասխան անհրաժեշտ տեղեկություններ ներառող աղբյուրին (գրականության աղբյուր, ավելի վաղ ներկայացված հայտի նկարագրություն, պահպանական փաստաթղթին կից նկարագրություն և այլն) հղում կատարելով։

գ. Նկարագրությունը շարադրելու կարգը կարող է տարբերվել վերը նշվածից, եթե հաշվի առնելով գյուտի առանձնահատկությունները՝ այլ կարգը նպաստում է գյուտը ավելի լավ հասկանալուն և ավելի հակիրճ շարադրելուն։

3) Գյուտի անվանումը

ա. Գյուտի անվանումը պետք է լինի համառոտ և ճշգրիտ։ Գյուտի անվանումը, որպես կանոն, բնութագրում է դրա նշանակությունը և շարադրվում է եզակի թվով։ Բացառություն են կազմում ընդհանուր կառուցվածքային բանաձևով ընդգրկվող քիմիական միացություններին վերաբերող գյուտերի անվանումները։

բ. Քիմիական միացությանը վերաբերող գյուտի անվանման մեջ ներառվում է դրա անվանումն ըստ քիմիայում ընդունված որևէ անվանացուցակի կամ խմբի (դասի), որին այն վերաբերում է, կարող է բերվել նաև միացության կոնկրետ նշանակությունը, իսկ կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների համար՝ կենսաբանական ակտիվության տեսակը։

գ. Նուկլեինաթթուներին կամ սպիտակուցներին վերաբերող գյուտի անվանման մեջ ներառվում է նյութի անվանումը, նշանակությունը և դրա կողմից կատարվող ֆունկցիան։

դ. Չպարզված կառուցվածքով քիմիական միացությանը, չպարզված բաղադրությամբ խառնուրդին, այդ թվում՝ կենսատեխնոլոգիական եղանակով ստացված, կամ դրանց ստացման եղանակին վերաբերող գյուտի անվանման մեջ ներառվում է նյութի կենսաբանական ակտիվության տեսակը կամ նշանակությունը։

ե. Մանրէի շտամին վերաբերող գյուտի անվանման մեջ ներառվում են սեռային և տեսակային (միջազգային անվանացանկի պահանջներին համապատասխան) կենսաբանական օբյեկտի անվանումը լատիներեն և շտամի նշանակությունը։

զ. Բույսերի կամ կենդանիների բջիջների գծին վերաբերող գյուտի անվանման մեջ ներառվում են բջիջների գծի անվանումը և նշանակությունը։

է. Գենետիկական կառուցվածքին վերաբերող գյուտի անվանման մեջ ներառվում են դրա անվանումը և նշանակությունը։

ը. Արտադրանքի կամ եղանակի այլ նշանակությամբ կիրառմանը վերաբերող գյուտի անվանման մեջ ներառվում է այդ նշանակությունն արտացոլող տեխնիկական լուծման անվանումը։

թ. Գյուտերի խմբի անվանման մեջ, որպես կանոն, ներառվում է հետևյալը՝

մեկը մյուսից ստացման (պատրաստման), իրագործման կամ օգտագործման համար նախատեսված գյուտերի խմբի անվանման մեջ ներառվում է մի գյուտի լրիվ և մյուսի՝ կրճատ անվանումը.

մեկը մյուսում կիրառելու համար նախատեսված գյուտերի խմբի անվանման մեջ ներառվում են խմբի մեջ մտնող գյուտերի լրիվ անվանումները.

տարբերակներին վերաբերող գյուտերի (օգտակար մոդելների) խմբի անվանման մեջ նշվում է մեկ գյուտի անվանումը, որը լրացվում է փակագծերում վերցված «տարբերակներ» բառով։

 

13. Նկարագրության բաժինների բովանդակությունը

 

1) Տեխնիկայի բնագավառը

«Տեխնիկայի բնագավառը» բաժնում նշվում է գյուտի կոնկրետ նշանակությունը և գյուտի (օգտակար մոդելի) կիրառման բնագավառը։ Եթե այդ բնագավառները մի քանիսն են, նշվում է դրանցից առավել գերադասելին։

2) Տեխնիկայի մակարդակը

ա. «Տեխնիկայի մակարդակը» բաժնում բերվում են տեղեկություններ հայտատուին հայտնի նմանակների մասին՝ առանձնացնելով գյուտի հատկանիշների ամբողջությամբ ամենամոտ նմանակը։

բ. Որպես գյուտի նմանակ նշվում է նույն նշանակությամբ լուծումը, որը հայտնի է մինչև գյուտի առաջնության թվականը հանրամատչելի դարձած տեղեկություններից։

գ. Նմանակներից յուրաքանչյուրը նկարագրելիս նկարագրության մեջ բերվում են այն բացահայտող տեղեկատվության աղբյուրի մատենագիտական տվյալները, նմանակի հատկանիշները, որոնցից հատուկ նշվում են հայտարկվող գյուտի էական հատկանիշներին համընկնող հատկանիշները, ինչպես նաև հայտատուին հայտնի՝ պահանջվող տեխնիկական արդյունքի ստացմանը խոչընդոտող պատճառները։

դ. Եթե գյուտը վերաբերում է կոնկրետ նշանակությամբ կամ կենսաբանական ակտիվությամբ չպարզված բաղադրությամբ խառնուրդի ստացման եղանակին, որպես նմանակ նշվում է նույն նշանակությամբ կամ նույն կենսաբանական ակտիվությամբ խառնուրդի ստացման եղանակը։

ե. Եթե գյուտը վերաբերում է նոր քիմիական, այդ թվում՝ բարձրամոլեկուլային միացության ստացման եղանակին, բերվում են տեղեկություններ դրա հայտնի կառուցվածքային նմանակի կամ ըստ նշանակության նմանակի ստացման եղանակի մասին։

զ. Եթե գյուտը վերաբերում է միկրոօրգանիզմի շտամին, բույսերի կամ կենդանիների բջիջների գծին, գենետիկական կառուցվածքին, որպես նմանակ բերվում են տեղեկություններ նույն նշանակությամբ հայտնի միկրոօրգանիզմի, բույսերի կամ կենդանիների բջիջների գծի, գենետիկական կառուցվածքի մասին։

է. Եթե գյուտը բնութագրված է որպես այլ նշանակությամբ կիրառում, ապա նշվում է նույն նշանակությամբ հայտնի լուծումը։

ը. Գյուտերի խումբ նկարագրելիս նմանակների մասին տեղեկությունները բերվում են յուրաքանչյուր գյուտի (օգտակար մոդելի) համար առանձին։

 

14. Գյուտի բացահայտումը

 

1) Որպես տեխնիկական լուծում, գյուտի էությունն արտահայտվում է էական հատկանիշների համախմբությամբ, որը բավարար է գյուտի շնորհիվ ստացվող տեխնիկական արդյունքին հասնելու համար։

2) Հատկանիշները համարվում են էական, եթե դրանք ազդում են տեխնիկական արդյունքի ստացման հնարավորության վրա, այսինքն՝ գտնվում են նշված արդյունքի հետ պատճառահետևանքային կապի մեջ։

3) Տեխնիկական արդյունքն իրենից ներկայացնում է տեխնիկական ազդեցության, երևույթի, հատկության և այլնի բնութագիրը, որն օբյեկտիվորեն դրսևորվում է եղանակի իրականացման կամ արտադրանքի պատրաստման կամ օգտագործման դեպքում, այդ թվում՝ այն արտադրանքի օգտագործման դեպքում, որն անմիջականորեն ստացվել է այն եղանակի կիրառմամբ, որն արտացոլում է գյուտը։

4) Տեխնիկական արդյունք կարող է լինել, մասնավորապես՝ շփման գործակցի նվազեցումը (բարձրացումը), ձուլման կառուցվածքի արատների վերացումը, թրթռման նվազեցումը, ազդանշանի ձևի աղավաղման նվազեցումը, օրգանի արյան մատակարարման բարելավումը, դեղագործական պատրաստուկի ազդեցության տեղակայումը, դրա թունայնության նվազեցումը, վակցինայի իմունագենության բարձրացումը, ֆիտոպաթոգենների նկատմամբ բույսի կայունության բարձրացումը, որոշակի ուղղվածությամբ հակագենների ստացումը, հեղուկի ծծանցման նվազեցումը, թրջելիության բարելավումը, աշխատանքային մարմնի և միջավայրի շփման բարելավումը, համակարգչի գործութային հիշողության պահանջվող ծավալի նվազեցումը կամ արագագործության բարձրացումը։

5) Ստացվող արդյունքը չի համարվում տեխնիկական բնույթ ունեցող, եթե այն, մասնավորապես՝

ա. ստացվում է միայն այս կամ այն գործունեություն իրականացնելիս որոշակի կարգ պահպանելու շնորհիվ՝ դրա մասնակիցների միջև պայմանավորվածության կամ սահմանված կանոնների հիման վրա.

բ. կայանում է միայն այս կամ այն տեղեկատվության ստացման մեջ և ստացվում է միայն մաթեմատիկական մեթոդ, էլեկտրոնային հաշվողական մեքենայի ծրագիր կամ ծրագրում օգտագործվող ալգորիթմ կիրառելու շնորհիվ.

գ. պայմանավորված է միայն որևէ կրիչի վրա այս կամ այն ձևով ներկայացված տեղեկատվության իմաստային բովանդակության առանձնահատկություններով.

դ. կայանում է հետաքրքրաշարժության և տեսարանայնության մեջ։

6) Եթե գյուտը վերաբերում է տեղեկատվության կրիչին, մասնավորապես՝ մեքենաընթեռնելի, կամ այդպիսի կրիչի ստացման եղանակին և բնութագրվում է կրիչի վրա գրառված տեղեկատվության բովանդակություն պարունակող հատկանիշների ներգրավմամբ, մասնավորապես՝ էլեկտրոնային հաշվողական մեքենայի ծրագրի կամ այդ ծրագրում օգտագործվող ալգորիթմի, ապա տեխնիկական արդյունքը չի համարվում տվյալ գյուտը մարմնավորող միջոցին վերաբերող, եթե այն դրսևորվում է միայն նշված տեղեկատվության մեջ ներառվող կարգագիրների իրագործելիության շնորհիվ (բացառությամբ այն դեպքի, երբ գյուտը վերաբերում է տեղեկատվության մեքենաընթեռնելի կրիչին, այդ թվում՝ փոխարինովի, որը նախատեսված է տեխնիկական միջոցի աշխատանքում անմիջական մասնակցության համար՝ այդ կրիչի վրա գրառված, նշված արդյունքի ստացումը ապահովող ծրագրի կառավարմամբ)։

7) «Գյուտի բացահայտումը» բաժնում մանրամասն բացահայտվում է այն տեխնիկական խնդիրը, որի լուծմանը նպատակաուղղված է գյուտը, և այն տեխնիկական արդյունքը, որը կարելի է ստանալ գյուտի կիրառմամբ։

8) Եթե գյուտը ստեղծելիս լուծվում է միայն այլ նշանակության տեխնիկական միջոցների տեսականու ընդլայնման խնդիրը կամ առաջին անգամ այդպիսի միջոցների ստացման խնդիրը, ապա տեխնիկական արդյունքը կայանում է այդ նշանակության իրականացման մեջ։

9) Տեխնիկական արդյունքը կարող է լինել նաև մարդու գործունեության որևէ բնագավառում արդիական միջոցների տեսականու ընդլայնում կամ առաջին անգամ այդպիսի միջոցների ստացում։

10) Եթե գյուտը ապահովում է մի քանի տեխնիկական արդյունքների ստացում (այդ թվում՝ դրա կատարման որոշակի ձևերում կամ օգտագործման հատուկ պայմաններում), առաջարկվում է նշել բոլոր տեխնիկական արդյունքները։

11) Բերվում են գյուտը բնութագրող բոլոր էական հատկանիշները, առանձնացվում են ամենամոտ նմանակից տարբերող հատկանիշները, ընդ որում նշվում են տեխնիկական արդյունքն ապահովող հատկանիշների ամբողջությունը բոլոր դեպքերի համար, որոնց վրա տարածվում է իրավական պահպանության հայտարկվող ծավալը, և այն հատկանիշները, որոնք բնութագրում են գյուտը միայն մասնավոր դեպքերում, կատարման որոշակի ձևերում կամ օգտագործման հատուկ պայմաններում։

12) Չի թույլատրվում հատկանիշի բնութագիրը փոխարինել տեղեկատվության աղբյուրով, որտեղ այդ հատկանիշը բացահայտված է։

13) Միկրոօրգանիզմի շտամին, բույսերի կամ կենդանիների բջիջների գծին վերաբերող գյուտերի համար, եթե տվյալ օբյեկտներն ավանդադրված են և այդ մասին կա վկայակոչում գյուտի նկարագրությունում, բացի դրանց հատկանիշներից, լրացուցիչ բերվում են այդպիսի օբյեկտների ավանդադրման իրավասություն ունեցող հավաքածուի՝ ավանդադրման կենտրոնի հապավումը կամ անվանումը և գրանցման համարը, որը շնորհված է հավաքածուի կողմից։ Եթե նշված օբյեկտները ավանդադրված չեն, բերվում է հեղինակի կողմից շնորհված նշումը։

14) Եթե հատկանիշը բնութագրելիս բերվում է նուկլեոտիդների կամ ամինաթթուների հաջորդականությունը, նշվում է նրա համարը հաջորդականությունների ցանկում « SEQ ID NO...»” տեսքով, բերվում է համապատասխան ազատ տեքստ, եթե հաջորդականության բնութագիրը հաջորդականությունների ցանկում տրված է այդպիսի տեքստի օգտագործմամբ։

15) Եթե գյուտը բնութագրված է որպես այլ նշանակությամբ կիրառում, բացի կիրառվող առարկայի հատկանիշներից բերվում են նաև այդ նշանակությունը պայմանավորող հատկությունների մասին տեղեկություններ։

16) Եթե կիրառվող առարկան հայտնի է և կան տեղեկություններ դրա նախկին նշանակության մասին, բերվում են այն տեղեկատվության աղբյուրի մատենագիտական տվյալները, որում նկարագրված է գյուտը, և նշվում է այդ նշանակությունը։

17) Գյուտի էությունը բացահայտող տեղեկությունները, այդ թվում նաև տեխնիկական արդյունքին վերաբերող, գյուտերի խմբի համար բերվում են յուրաքանչյուր գյուտի համար առանձին։

 

15. Սարքը բնութագրող հատկանիշները

 

1) Սարքը բնութագրում են, մասնավորապես, հետևյալ հատկանիշները՝

ա. կառուցվածքային տարրի (տարրերի) առկայությունը.

բ. տարրերի միջև կապը.

գ. տարրերի փոխդասավորվածությունը.

դ. տարրի (տարրերի) կամ սարքի ամբողջությամբ իրագործման ձևը, մասնավորապես՝ երկրաչափական ձևը.

ե. տարրերի կապի իրագործման ձևը.

զ. տարրի (տարրերի) հարաչափերը և այլ հատկանիշները, դրանց փոխկապակցությունը.

է. նյութը, որից պատրաստված է տարրը (տարրերը) կամ սարքը ամբողջությամբ.

ը. տարրի դեր կատարող միջավայրը։

2) Չի թույլատրվում սարքի բնութագրման համար օգտագործել հատկանիշներ, որոնք արտահայտում են սարքում ամբողջությամբ կամ նրա տարրի վրա այնպիսի նշումների (բառային, գեղարվեստական կամ համակցված) առկայությունը, որոնք չեն ազդում սարքի գործարկման և իր նշանակությամբ դրա իրագործման համար։

 

16. Միացությունը բնութագրող հատկանիշները

 

1) Քիմիական միացությունը բնութագրում են, մասնավորապես, հետևյալ հատկանիշները՝

ա. պարզված կառուցվածքով ցածրամոլեկուլային միացությունների համար՝ որակական կազմը (որոշակի տարրերի ատոմները), քանակական կազմը (յուրաքանչյուր տարրի ատոմների քանակը), քիմիական կառուցվածքային բանաձևով արտահայտված ատոմների միջև կապը և նրանց փոխդասավորվածությունը մոլեկուլում.

բ. պարզված կառուցվածքով բարձրամոլեկուլային միացությունների համար՝ մակրոմոլեկուլի տարրական օղակի քիմիական բանաձևը, մակրոմոլեկուլի կառուցվածքը ամբողջությամբ (գծային, ճյուղավորված), տարրական օղակների քանակը կամ մոլեկուլային զանգվածը, մոլեկուլազանգվածային բաշխումը, մակրոմոլեկուլի երկրաչափությունը և տարածաչափությունը, նրա ծայրային և կողմնային խմբերը, համապոլիմերների համար՝ լրացուցիչ մամոնոմերային օղակների հարաբերակցությունը և դրանց պարբերականությունը, նուկլեինաթթուների համար՝ նուկլեոտիդների հաջորդականությունը կամ դրան համարժեք հատկանիշ (հաջորդականություն, որը կոմպլեմենտար է հայտնի հաջորդականությանը ամբողջ երկայնքով, հաջորդականություն, որը կապված է գենետիկական կոդի հայտնի այլասերման հետ), սպիտակուցների համար՝ ամինաթթուների հաջորդականությունը կամ դրան համարժեք հատկանիշ (կոդավորող նուկլեոտիդային հաջորդականություն)։ Ընդ որում, բոլոր կենսատեխնոլոգիական արգասիքների համար, որոնք ներառում են նուկլեոտիդային կամ ամինաթթվային հաջորդականություններ, պետք է նշել դրանց կողմից կատարվող ֆունկցիան կամ ակտիվության տեսակը և ծագումը.

գ. չպարզված կառուցվածքով միացությունների համար՝ դրանք նույնականացնելու հնարավորություն ընձեռող ֆիզիկաքիմիական և այլ բնութագրերը (այդ թվում նաև ստացման եղանակի հատկանիշները), որոնք թույլ են տալիս տվյալ միացությունը մյուսներից տարբերել։

 

17. Բաղադրանյութը բնութագրող հատկանիշները

 

1) Բաղադրանյութը բնութագրում են, մասնավորապես, հետևյալ հատկանիշները՝

ա. որակական կազմը (բաղադրամասերը).

բ. քանակական կազմը (բաղադրամասերի պարունակության չափը).

գ. բաղադրանյութի կառուցվածքը.

դ. բաղադրամասերի կառուցվածքը։

2) Չպարզված կառուցվածքով բաղադրանյութերի բնութագրման համար կարող են օգտագործվել դրանց ֆիզիկաքիմիական, ֆիզիկական և այլ հատկանիշները, ինչպես նաև ստացման եղանակի հատկանիշները։

 

18. Միջուկային կերպափոխությամբ ստացված նյութը բնութագրող հատկանիշները

 

1) Միջուկային կերպափոխությամբ ստացված նյութը բնութագրում են, մասնավորապես, հետևյալ հատկանիշները՝

ա. որակական կազմը (տարրի իզոտոպը(ները)).

բ. քանակական կազմը (պրոտոնների և նեյտրոնների քանակը).

գ. հիմնական միջուկային բնութագրերը՝ կիսատրոհման պարբերությունը, ճառագայթման տեսակը և էներգիան (ճառագայթաակտիվ իզոտոպների համար)։

 

19. Մանրէների շտամները, բույսերի կամ կենդանիների բջիջների գծերը, միկրոօրգանիզմների կամ բջիջների կոնսորցիումները բնութագրող հատկանիշները

 

1) Մանրէի շտամը բնութագրում են, մասնավորապես, հետևյալ հատկանիշները.

ա. շտամի սեռային և տեսակային անվանումը (լատիներեն).

բ. ծագումը (անջատման աղբյուրը, տոհմագիրը).

գ. գենա- և քիմատաքսոնոմիկ բնութագրերը.

դ. ձևաբանական և ֆիզիոլոգիական (այդ թվում՝ կուլտուրալ) բնութագրերը.

ե. կենսատեխնոլոգիական բնութագիրը (կուլտիվացման պայմանները, շտամով արտադրվող օգտակար նյութի հատկությունները և անվանումը, ակտիվության (արգասավորության) մակարդակը).

զ. վարակունակությունը, հակագենային կառուցվածքը, սերոլոգիական հատկությունները (բժշկական և անասնաբուժական նշանակությամբ միկրոօրգանիզմների շտամների համար).

է. հիբրիդացման սկզբունքը (հիբրիդային միկրոօրգանիզմների շտամների համար)։

2) Բույսերի կամ կենդանիների բջիջների գծերը բնութագրում են լրացուցիչ հատկանիշները, մասնավորապես՝

ա. պասսաժների քանակը.

բ. կարիոլոգիական բնութագիրը.

գ. աճեցման (կինետիկ) բնութագիրը.

դ. կենդանու օրգանիզմում կուլտիվացման բնութագիրը (հիբրիդների համար).

ե. մորֆոգենեզի ունակությունը (բույսերի բջիջների համար)։

3) Միկրոօրգանիզմների, բույսերի և կենդանիների բջիջների կոնսորցիումները, վերը նշված հատկանիշներից բացի, բնութագրում են նաև լրացուցիչ հատկանիշները, մասնավորապես՝

ա. ադապտացման և սելեկցիայի գործոնը և պայմանները.

բ. տաքսոնոմիկ բաղադրությունը.

գ. փոխարինելիությունը.

դ. կոնսորցիումի ամբողջական ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները և տեսակը։

4) Գենետիկական կառուցվածքները բնութագրում են, մասնավորապես, հատկանիշները ըստ սույն Կարգի 104-105 կետերի (ընդ որում, որպես կառուցվածքային տարրեր կարող են հանդես գալ էնհանսերը, պրոմոտորը, տերմինատորը, սկզբնավորող կոդոնը, լինկերը, օտարածին գենի հատվածը, մարկերը, flanking հաջորդականությունները)։

5) Կերպափոխված (տրանսֆորմացված) բջիջը բնութագրում են, մասնավորապես, հետևյալ հատկանիշները՝

ա. կերպափոխվող (տրանսֆորմացվող) տարրը.

բ. բջջի ձեռքբերովի հատկանիշները (հատկությունները).

գ. բջջի ծագման նշումը (պրոկարիոտ բջջի դեպքում՝ սեռը, ընտանիքը և/կամ տեսակը).

դ. տաքսոնոմիկ հատկանիշները.

ե. բնական գենոմի մուտացիան.

զ. բջջի կուլտիվացման պայմանները և այլ բնութագրեր, որոնք բավարար են տարբերակելու տվյալ բջիջը մեկ այլ բջջից։

6) Տրանսգենային բույսը բնութագրում են, մասնավորապես, հետևյալ հատկանիշները՝

ա. գենոմում ձևափոխված տարրի առկայությունը.

բ. բույսի ձեռքբերովի հատկանիշները (հատկությունները).

գ. բույսի ծագումը.

դ. տաքսոնոմիկ պատկանելությունը և այլ բնութագրեր, որոնք բավարար են տարբերակելու տվյալ բույսը մեկ այլ բույսից։

7) Տրանսգենային կենդանուն բնութագրում են, մասնավորապես՝ հետևյալ հատկանիշները.

ա. գենը և(կամ) ԴՆԹ-ն, որը կերպափոխված է կենդանու գենոմում և կոդավորում է կամ արտահայտում է նպատակային արգասիքը.

բ. կենդանու ձեռքբերովի հատկանիշները (հատկությունները).

գ. կենդանու կողմից արտադրվող ձևափոխված արգասիքը.

դ. կենդանու պատկանելությունը (տեսակ, ցեղատեսակ և այլն) և այլ բնութագրեր, որոնք բավարար են տարբերակելու տվյալ կենդանուն մեկ այլ կենդանուց։

 

20. Եղանակը բնութագրող հատկանիշները

 

1) Եղանակը բնութագրում են, մասնավորապես, հետևյալ հատկանիշները՝

ա. գործողության կամ գործողությունների համախմբության առկայությունը.

բ. գործողությունների իրագործման հերթականությունը (հաջորդաբար, միաժամանակ, տարբեր զուգակցությամբ և այլն).

գ. գործողությունների իրագործման պայմանները, ռեժիմը, նյութերի (ելանյութի, ազդանյութերի, կատալիզորդների և այլն), սարքերի (հարմարանքների, գործիքների, սարքավորումների և այլ), կենսատեխնոլոգիական արգասիքի օգտագործումը։

 

21. Սարքի, նյութի, եղանակի, միկրոօրգանիզմի շտամի, բույսերի կամ կենդանիների գծի, գենետիկական կառուցվածքի այլ նշանակությամբ կիրառումը բնութագրող հատկանիշները

 

1) Եթե գյուտը բնութագրվում է այլ նշանակությամբ կիրառմամբ, բացի կիրառվող առարկայի հատկանիշներից և նրա նշանակությունից, բերվում են նաև այդ նշանակությունը պայմանավորող հատկությունների մասին տեղեկություններ։

2) Եթե կան տեղեկություններ կիրառվող առարկայի նախկին նշանակության մասին, բերվում են այն տեղեկատվության աղբյուրի մատենագիտական տվյալները, որտեղ կիրառվող առարկան նկարագրված է, և նշվում է այդ նշանակությունը։

 

22. Գրաֆիկական նյութերի համառոտ նկարագրությունը

 

1) Նկարագրության այս բաժնում բերվում է նկարների ցանկը՝ համառոտ նկարագրելով, թե ինչ է պատկերված յուրաքանչյուր նկարում։

2) Եթե ներկայացված են այլ գրաֆիկական նյութեր, որոնք պարզաբանում են գյուտի (օգտակար մոդելի) էությունը, ապա դրանք նույնպես նշվում են ցանկում, և բերվում է դրանց բովանդակության համառոտ պարզաբանումը։

 

23. Գյուտի իրականացումը

 

1) Այս բաժնում ցույց է տրվում, թե ինչպես կարող է հայտատուի կողմից նշված նշանակությամբ իրագործվել գյուտը՝ գերադասելիորեն օրինակների միջոցով և գծագրերին կամ այլ գրաֆիկական նյութերին հղումներով, եթե այդպիսիք կան։

2) Գյուտում, որի էությունը բնութագրվում է ընդհանրացված հասկացությամբ արտահայտված հատկանիշով, որը ներկայացված է, մասնավորապես՝ ֆունկցիոնալ ընդհանրացման մակարդակով, նկարագրվում են այդպիսի հատկանիշի իրականացման միջոցը կամ դրա ստացման եղանակները, կամ նշվում է այդպիսի միջոցի կամ դրա ստացման եղանակների հայտնի լինելը։

3) Այս բաժնում բերվում են նաև տեղեկություններ, որոնք հաստատում են գյուտի իրականացման դեպքում այն տեխնիկական արդյունքի ստացման հնարավորությունը, որը նշված է «Գյուտի բացահայտումը» բաժնում։

4) Եթե որպես գյուտի բնութագիր օգտագործվում են քանակական հատկանիշներ, որոնք բերված են արժեքների միջակայքի տեսքով, ցույց է տրվում այդ ամբողջ միջակայքում տեխնիկական արդյունքին հասնելու հնարավորությունը՝ նշված միջակայքում քանակական հատկանիշների արժեքների դեպքում։

 

24. Սարքին վերաբերող գյուտի իրագործելիությունը հաստատող տեղեկություններ

 

1) Սարքին վերաբերող գյուտի իրագործման օրինակներում բերվում են դրա կառուցվածքի նկարագրությունը (ստատիկ վիճակում) և սարքի աշխատանքը կամ օգտագործման եղանակը՝ գծագրերին (կառուցվածքային տարրերի թվային նշումները նկարագրության մեջ պետք է համապատասխանեն դրանց թվային նշումներին գծագրի վրա), իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ պարզաբանող նյութերին (էպյուրները, ժամանակային դիագրամները և այլն) հղումներ կատարելով։ Թվային նշումները կատարվում են ըստ հիշատակման հաջորդականության, աճման կարգով, համապատասխան բառից՝ տարրի անվանումից հետո, փակագծերում։

2) Եթե սարքը պարունակում է ֆունկցիոնալ մակարդակով բնութագրված տարր և իրագործելիության նկարագրվող ձևը ենթադրում է ծրագրավորված բազմաֆունկցիոնալ միջոցի օգտագործում, ապա ներկայացվում են այդ միջոցով տվյալ սարքի կազմում նախատեսված որոշակի գործառույթի կատարման հնարավորությունը հաստատող տեղեկություններ։ Այն դեպքում, երբ այսպիսի տեղեկությունների թվում բերվում է ալգորիթմ, մասնավորապես՝ հաշվողական, ապա նախընտրելի է այն ներկայացնել բլոկ-սխեմայի կամ, եթե դա հնարավոր է, համապատասխան մաթեմատիկական արտահայտության տեսքով։

 

25. Միացությանը վերաբերող գյուտի իրագործելիությունը հաստատող տեղեկություններ

 

1) Պարզված կառուցվածքով քիմիական միացությանը վերաբերող գյուտի իրագործման օրինակներում բերվում են հայտնի եղանակներով ապացուցված կառուցվածքային բանաձևը, ֆիզիկաքիմիական հաստատունները, նկարագրվում է այդ միացության ստացման եղանակը և ապացուցվում է գյուտի օգտագործման հնարավորությունը նշված նշանակությամբ։

2) Եթե քիմիական միացությունը ստացված է միկրոօրգանիզմի շտամի, բույսերի կամ կենդանիների բջիջների գծի օգտագործմամբ, նկարագրվում է այդ շտամի, գծի օգտագործմամբ դրա ստացման եղանակը, տվյալներ շտամի, բջիջների գծի մասին, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ ավանդադրման մասին տեղեկություններ։

3) Կենսաբանորեն ակտիվ նյութի համար բերվում են ակտիվության քանակական բնութագիրը և թունավորության մասին տեղեկություններ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ ազդեցության ընտրողականության և այլ ցուցանիշներ։

4) Մարդու կամ կենդանիների հիվանդության բուժման, ախտորոշման կամ կանխարգելման միջոցի համար բերվում են հավաստի տվյալներ, որոնք հաստատում են դրա պիտանիությունը գյուտն ըստ նշանակության իրագործելու համար, մասնավորապես՝ տեղեկություններ ֆիզիոլոգիական կամ ախտաբանական գործընթացների որոշակի փուլերի վրա այդ միջոցի ազդեցության կամ դրանց հետ կապի մասին։

5) Ընդհանուր կառուցվածքային բանաձև ունեցող պարզված կառուցվածքով քիմիական միացությունների խմբին (շարքին) վերաբերող գյուտի համար նշվում է խմբին (շարքին) պատկանող բոլոր միացությունների ստացման հնարավորությունը՝ բերելով ստացման եղանակի ընդհանուր սխեման և խմբի (շարքի) կոնկրետ միացության ստացման օրինակը, իսկ եթե խումբը (շարքը) ներառում է տարբեր քիմիական բնույթի ռադիկալներով միացություններ, բերվում են այդպիսի միացություններ ստանալու հնարավորությունը հաստատող բավարար քանակի օրինակներ։

6) Ստացված միացությունների համար բերվում են նաև հայտնի եղանակներով ապացուցված կառուցվածքային բանաձևերը, ֆիզիկաքիմիական հաստատունները, նշված նշանակությամբ իրագործելիության հնարավորության ապացույցները՝ հաստատելով այդպիսի հնարավորությունը տարբեր քիմիական բնույթի ռադիկալներով միացությունների նկատմամբ։

7) Եթե գյուտը վերաբերում է ընդհանուր կառուցվածքային տարր (տարրեր) ունեցող կենսատեխնոլոգիական արգասիքներին, ապա պետք է բերել հաստատող տեղեկություններ այն մասին, որ դրանք ունեն միևնույն ակտիվությունը և կատարում են միևնույն ֆունկցիան։

8) Եթե գյուտը վերաբերում է միջանկյալ միացությանը, ցույց է տրվում նաև դրա վերամշակման հնարավորությունը հայտնի վերջնական արտադրանքի, կամ դրանից կոնկրետ նշանակությամբ կամ կենսաբանական ակտիվությամբ նոր վերջնական արտադրանքի ստացման հնարավորությունը։

9) Եթե գյուտը վերաբերում է նուկլեինաթթուներին կամ սպիտակուցներին, ապա հաջորդականությունների ցանկում նշվում է հաջորդականության համարը (նուկլեոտիդների՝ նուկլեինաթթուների դեպքում, ամինաթթուների՝ սպիտակուցների դեպքում), ինչպես նաև բերվում են ֆիզիկաքիմիական և այլ բնութագրեր, որոնք թույլ են տալիս տարբերակել տվյալ արտադրանքը մյուսներից։

10) Նուկլեոտիդների կամ ամինաթթուների հաջորդականությունը ներկայացվում է՝ նշելով դրա համարը հաջորդականությունների ցանկում «SEQ ID NO...» տեսքով, և բերվում է համապատասխան ազատ տեքստ, եթե հաջորդականությունների ցանկում հաջորդականության բնութագիրը տրված է այդպիսի տեքստի օգտագործման միջոցով։

11) Եթե գյուտը վերաբերում է բաղադրանյութին (խառնուրդին, լուծույթին, համահալվածքին, ապակուն և այլն), բերվում են օրինակներ, որոնցում նշվում են բաղադրանյութի կազմում ներառվող բաղադրամասերը, դրանց բնութագիրը և քանակական պարունակությունը։ Նկարագրվում է բաղադրանյութի ստացման եղանակը, իսկ եթե որպես բաղադրամաս այն ներառում է նոր նյութ, ապա նկարագրվում է նաև նրա ստացման եղանակը։

12) Բերվող օրինակներում յուրաքանչյուր բաղադրամասի պարունակությունը նշվում է այնպիսի եզակի արժեքով, որը գտնվում է գյուտի հավակնության սահմանման մեջ նշված արժեքների միջակայքում (հավակնության սահմանման մեջ բաղադրամասերի քանակական հարաբերակցությունը տոկոսներով (զանգվածով կամ ծավալով) արտահայտելու դեպքում օրինակում նշված բոլոր բաղադրամասերի գումարային պարունակությունը պետք է հավասար լինի 100 տոկոսի)։

 

26. Միկրոօրգանիզմի շտամին, բույսերի կամ կենդանիների գծին, գենետիկական կառուցվածքին վերաբերող գյուտի իրագործելիությունը հաստատող տեղեկություններ

 

1) Միկրոօրգանիզմի շտամին, բույսերի կամ կենդանիների գծին, շտամների կամ բջիջների կոնսորցիումներին վերաբերող գյուտի իրագործման օրինակներում բերվում է շտամի, բջիջների գծի, կոնսորցիումի ստացման եղանակի նկարագրությունը։ Եթե դրա նկարագրությունը բավարար չէ գյուտի իրագործման համար, ներկայացվում են տեղեկություններ շտամի, բջիջների գծի, կոնսորցիումի կամ կոնսորցիումում ներառվող շտամների ավանդադրման մասին (ավանդադրման կենտրոն-հավաքածուի անվանումը կամ հապավումը, հասցեն, գրանցման համարը), ընդ որում ավանդադրման թվականը պետք է նախորդի հայտի ներկայացման թվականին կամ գյուտի առաջնության թվականին, եթե այն խնդրարկվել է։

2) Արտոնագրման նպատակներով ավանդադրումը համարվում է կայացած, եթե շտամը, բջիջների գիծը կամ կոնսորցիումը տեղակայված են արտոնագրային նպատակներով ավանդադրման միջազգային ճանաչման մասին Բուդապեշտյան պայմանագրով, նախատեսված ավանդադրման միջազգային կենտրոնում կամ շտամի, բջիջների գծի, կոնսորցիումի ավանդադրմանը լիազորված ազգային հավաքածուում, որը երաշխավորում է շտամի, բջիջների գծի կամ կոնսորցիումի կենսունակության պահպանումը, առնվազն, արտոնագրի գործողության ժամկետի ընթացքում և բավարարում է այդպիսի կենտրոն-հավաքածուներին ներկայացվող այլ սահմանված պահանջներին։ Նկարագրվում է հայտարկվող նշանակությամբ շտամի, բջիջների գծի կամ կոնսորցիումի օգտագործման օրինակ՝ նշելով կուլտիվացման, նպատակային արգասիքի անջատման ու մաքրման, արգասիքի ելքի, արգասիքի կամ արտադրողի ակտիվության մակարդակի պայմանները, դրա որոշման եղանակները և այլն։

3) Եթե գյուտը վերաբերում է նուկլեոտիդների կամ ամինաթթուների որոշակի հաջորդականությամբ նուկլեինաթթվին կամ սպիտակուցին (բազմապեպտիդին, պեպտիդին), ինչպես նաև դրանց տարբերակներին, որոնք ստացվել են նուկլեոտիդների կամ ամինաթթուների ներդիրների, դելեցիաների կամ տեղակալումների արդյունքում, բերվում են տեղեկություններ այդպիսի ներդիրների, դելեցիաների կամ տեղակալումների տեղայնացման մասին՝ նշելով ստացված արգասիքները և հաստատելով, որ այդ ձևով ստացված արգասիքները պետք է ունենան միևնույն ակտիվությունը և նույնանման ֆունկցիա, ինչպես և ելային արգասիքը։

4) Նուկլեինաթթուների հիբրիդացվող հաջորդականությունների համար բերվում են հիբրիդացման պայմանները և հիբրիդացման աստիճանը (տոկոսը)։ Պետք է բերել նաև հիբրիդացման աստիճանի գնահատման եղանակը, կոնկրետ հաջորդականությունների օրինակները, որոնք նշված աստիճանով հիբրիդացվում են ելայինի հետ, և այդպիսի հաջորդականությունների ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները հաստատող տեղեկություններ։

5) Նուկլեինաթթուների, սպիտակուցների, բազմապեպտիդների և պեպտիդների համանման և կոմպլեմենտար հաջորդականությունների համար բերվում է համանմանության կամ կոմպլեմենտարության աստիճանը (տոկոսը)։ Պետք է բերել նաև կոնկրետ հաջորդականությունների օրինակներ, որոնք նշված աստիճանով համանման կամ կոմպլեմենտար են ելայինին, և տեղեկություններ, որոնք հաստատում են այդպիսի հաջորդականությունների ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները։

 

27. Եղանակին վերաբերող գյուտի իրագործելիությունը հաստատող տեղեկություններ

 

1) Եղանակին վերաբերող գյուտի իրագործման օրինակներում նշվում են նյութական օբյեկտի նկատմամբ գործողությունների հաջորդականությունը և անհրաժեշտության դեպքում՝ գործողությունների կատարման պայմանները, կոնկրետ ռեժիմները (ջերմաստիճան, ճնշում և այլն), օգտագործվող նյութական միջոցները (սարքերը, նյութերը, շտամները և այլն)։ Եթե եղանակը բնութագրվում է մինչև գյուտի առաջնության թվականը հայտնի միջոցների օգտագործմամբ, բավարար է այդ միջոցները բացահայտել այնպես, որ հնարավոր լինի իրագործել գյուտը։ Անհայտ միջոցների օգտագործման դեպքում բերվում է դրանց բնութագիրը և անհրաժեշտության դեպքում կցվում է գրաֆիկական պատկերը։

2) Եթե եղանակում օգտագործվում են անհայտ նյութեր, ապա բացահայտվում է դրանց ստացման եղանակը, իսկ անհայտ միկրոօրգանիզմների շտամների կամ բջիջների գծերի օգտագործման դեպքում բերվում են տեղեկություններ դրանց ավանդադրման մասին կամ շտամի կամ բջիջների գծի ստացման եղանակի նկարագրությունը՝ գյուտի իրագործման համար բավարար չափով։

3) Ընդհանուր կառուցվածքային բանաձև ունեցող քիմիական միացությունների խմբի (շարքի) ստացման եղանակին վերաբերող գյուտի համար բերվում է այդ եղանակով խմբին (շարքին) վերաբերող միացության ստացման օրինակը, իսկ եթե խումբը (շարքը) ներառում է տարբեր քիմիական բնույթի ռադիկալներով միացություններ, ապա բերվում են այնքան օրինակներ, որոնք բավարար են այդ ռադիկալներով տարբեր միացությունների ստացման հնարավորությունը հաստատելու համար։ Խմբում (շարքում) ներառվող ստացված միացությունների համար բերվում են հայտնի եղանակներով հաստատված կառուցվածքային բանաձևերը և ֆիզիկաքիմիական բնութագրերը, իսկ անհայտ և հայտնի միացությունների համար, որոնց նշանակությունը ավելի վաղ սահմանված չի եղել, բերվում են նաև նշանակության կամ կենսաբանական ակտիվության մասին տեղեկություններ։

4) Չպարզված կառուցվածքով քիմիական միացությունների կամ չպարզված բաղադրությամբ խառնուրդների ստացման եղանակներին վերաբերող գյուտերի համար բերվում են տվյալ միացությունները այլ միացություններից տարբերակող բնութագրեր, միացությունների կամ խառնուրդների ստացման համար պահանջվող ելանյութերի մասին տեղեկություններ, ինչպես նաև հայտատուի կողմից նշված միացության նշանակության իրականացման հնարավորությունը հաստատող, մասնավորապես՝ այդպիսի նշանակությունը պայմանավորող հատկությունների մասին տեղեկություններ։

5) Մարդու կամ կենդանիների հիվանդության բուժման, ախտորոշման կամ կանխարգելման եղանակին վերաբերող գյուտի համար բերվում են տեղեկություններ բացահայտված գործոնների մասին, որոնք ազդում են ախտածնության պատճառների (էտիոպաթոգենեզի) վրա, կամ այլ հավաստի տվյալներ, որոնք հաստատում են նշված հիվանդության կամ վիճակի բուժման, ախտորոշման կամ կանխարգելման եղանակի պիտանիությունը, ընդ որում այդ տվյալները ստացվում են, մասնավորապես՝ փորձարկումների ժամանակ համապատասխան մոդելների վրա կամ այլ ճանապարհով։

 

28. Գյուտի հավակնության սահմանումը

 

1) Հավակնության սահմանման նշանակությունը և դրան ներկայացվող պահանջները

 

ա. Հավակնության սահմանումը նախատեսված է արտոնագրով ընձեռվող իրավական պահպանության ծավալի որոշման համար։

բ. Հավակնության սահմանումը տեխնիկական հատկանիշների համախմբության միջոցով որոշում է գյուտի այն առարկան, որի համար խնդրարկվում է իրավական պահպանություն։ Հավակնության սահմանումը, որը ներկայացվում է մեկ կամ ավելի կետերով, պետք է լինի պարզ ու հստակ և ամբողջապես հիմնված նկարագրության վրա։

գ. Հավակնության սահմանումը պետք է արտահայտի գյուտի էությունը, այսինքն՝ ներառի դրա էական հատկանիշների համախմբությունը, որը բավարար է հայտատուի կողմից նշված տեխնիկական արդյունքին հասնելու համար։

դ. Գյուտի հատկանիշներն արտահայտվում են հավակնության սահմանման մեջ այնպես, որ հիմնվելով տեխնիկայի մակարդակի վրա, մասնագետը հասկանա դրանց իմաստային բովանդակությունը։

ե. Հավակնության սահմանման հատկանիշի բնութագրումը չի կարող փոխարինվել՝ հղում կատարելով տեղեկատվության աղբյուրին, որում այդ հատկանիշը բացահայտված է։

զ. Հատկանիշի բնութագրման փոխարինումը նկարագրության կամ գծագրերի հղումով թույլատրվում է միայն այն դեպքում, երբ առանց դրա հնարավոր չէ բնութագրել հատկանիշը՝ չխախտելով սույն Կարգի 3-րդ գլխի 28-րդ կետի 1-ին ենթակետի դ պարբերությամբ սահմանված պահանջը։ Մասնավորապես, հավակնության սահմանումը չպետք է պարունակի այնպիսի հղումներ, ինչպիսիք են՝ «ինչպես նկարագրված է նկարագրության ...բաժնում», կամ «ինչպես ցուցադրված է գծագրի...տարրում»։

է. Եթե հավակնության սահմանման հատկանիշը բնութագրվում է նուկլեոտիդների կամ ամինաթթուների հաջորդականությամբ, ապա կարելի է նշել միայն հաջորդականության համարը հաջորդականությունների ցանկում, օրինակ՝ «SEQ ID NO...»։

ը. Գյուտի հատկանիշը կարելի է բնութագրել ընդհանրացված հասկացությամբ (որն արտահայտում է ֆունկցիան, հատկությունը և այլն), որն ընդգրկում է դրա իրականացման տարբեր մասնավոր ձևերը, եթե նկարագրության մեջ բերվում են տեղեկություններ, որոնք հաստատում են, որ հատկապես ընդհանուր հասկացության մեջ ներառվող բնութագրերը ապահովում են այլ հատկանիշների համախմբությամբ հայտատուի կողմից նշված տեխնիկական արդյունքին հասնելը։

թ. Հատկանիշը կարելի է արտահայտել այլընտրանքի տեսքով, պայմանով, որ ցանկացած այլընտրանքի կիրառման դեպքում գյուտի հավակնության սահմանման մեջ ներառված մնացած հատկանիշների համախմբությամբ ապահովվում է նույն տեխնիկական արդյունքի ստացումը։

ժ. Հավակնության սահմանման մեջ գծագրեր չեն բերվում։

 

2) Հավակնության սահմանման կառուցվածքը

 

Հավակնության սահմանումը կարող է լինել միօղակ կամ բազմօղակ և ներառել համապատասխանաբար մեկ կամ ավելի կետեր։

 

3) Միօղակ հավակնության սահմանումը

 

Միօղակ հավակնության սահմանումը կիրառվում է էական հատկանիշների համախմբությամբ մեկ գյուտը բնութագրելու համար, որն իր կատարման կամ օգտագործման մասնավոր դեպքերում չունի այդ համախմբության զարգացում կամ ճշգրտում։

 

4) Բազմօղակ հավակնության սահմանումը

 

ա. Բազմօղակ հավակնության սահմանումը կիրառվում է մեկ գյուտի բնութագրման համար՝ զարգացնելով և (կամ) ճշգրտելով դրա հատկանիշների համախմբությունը գյուտի իրագործման կամ օգտագործման մասնավոր դեպքերի համար կամ գյուտերի խմբի բնութագրման համար։

բ. Մեկ գյուտ բնութագրող բազմօղակ հավակնության սահմանումն ունի մեկ անկախ կետ և դրան հաջորդող կախյալ կետ (կետեր)։

գ. Գյուտերի խումբ բնութագրող բազմօղակ հավակնության սահմանումն ունի մի քանի անկախ կետեր, որոնցից յուրաքանչյուրը բնութագրում է խմբի գյուտերից մեկը։ Ընդ որում, խմբի յուրաքանչյուր գյուտը կարող է բնութագրվել համապատասխան անկախ կետի կախյալ կետերի օգնությամբ, որոնք ենթակա են համապատասխան անկախ կետին։

դ. Բազմօղակ հավակնության սահմանման կետերը համարակալվում են արաբական թվանշաններով՝ հաջորդաբար, սկսած 1-ից, ըստ դրանց շարադրության։

ե. Գյուտերի խումբը բնութագրող հավակնության սահմանումը շարադրելիս պահպանվում են հետևյալ կանոնները՝

առանձին գյուտեր բնութագրող անկախ կետերը, որպես կանոն, հավակնության սահմանման այլ կետերին հղումներ չեն պարունակում (այդպիսի հղման առկայությունը, այսինքն՝ կախյալ կետի ձևով անկախ կետի շարադրությունը ընդունելի է միայն այն դեպքում, երբ դա թույլ է տալիս անկախ կետի բովանդակությունն ամբողջությամբ բերել այլ կետի մեջ, առանց անկախ կետի շարադրությունը կրկնելու).

հավակնության սահմանման բոլոր կախյալ կետերը խմբավորվում են այն անկախ կետի հետ, որին անմիջականորեն կամ այլ կախյալ կետերի միջոցով միջնորդավորված ենթարկվում են, ներառյալ նաև այն դեպքերը, երբ խմբի տարբեր գյուտերի բնութագրման համար ներգրավվում են միևնույն բովանդակության կախյալ կետեր։

զ. Բազմօղակ հավակնության սահմանումը կարող է բնութագրել գյուտերի խումբ, որն իրենից ներկայացնում է գյուտի տարբերակներ, այսինքն՝ գյուտի մի տեսակի առարկաներ, որոնք ունեն նմանատիպ տեխնիկական էություն, միևնույն նշանակություն և ապահովում են միևնույն տեխնիկական արդյունքի ստացումը սկզբունքորեն նմանատիպ ձևով։

է. Գյուտերի խմբում ներառված մի տեսակի առարկաները կարող են միմյանց հարաբերակցվել որպես «մաս» և «ամբողջություն»։

 

5) Հավակնության սահմանման կետը

 

ա. Հավակնության սահմանման կետը ներառում է գյուտի հատկանիշները, այդ թվում՝ գյուտի նշանակությունն արտահայտող սեռային հասկացությունը (գյուտի անվանումը), որից սկսվում է հավակնության սահմանման շարադրությունը և, որպես կանոն, կազմված է սահմանափակիչ մասից, որը ներառում է գյուտի ամենամոտ նմանակի հատկանիշներին համընկնող հատկանիշները, և տարբերիչ մասից, որը ներառում է գյուտի՝ ամենամոտ նմանակից տարբերող հատկանիշները։

բ. Եթե հավակնության սահմանումը կազմված է սահմանափակիչ և տարբերիչ մասերից, ապա սահմանափակիչ մասը շարադրելուց հետո գրվում է «տարբերվում է նրանով» բառակապակցությունը, որից անմիջապես հետո շարադրվում է տարբերիչ մասը։

գ. Հավակնության սահմանումը կազմվում է առանց սահմանափակիչ և տարբերիչ մասերի բաժանման, եթե այն, մասնավորապես, բնութագրում է՝

անհատական քիմիական միացություն.

մանրէի շտամ, բույսերի կամ կենդանիների բջիջների գիծ.

նմանակներ չունեցող գյուտ (օգտակար մոդել)։

դ. Հավակնության սահմանման կետի սահմանափակիչ մասը կարող է շարադրվել առանց այն գյուտի առարկայի բոլոր հատկանիշների թվարկման, որին գյուտը վերաբերում է, եթե գյուտի նշանակությունն արտահայտող սեռային հասկացությունից ակնհայտ է առարկայի այդ հատկանիշների առկայությունը, իսկ գյուտի էությունը կայանում է հավակնության սահմանման սահմանափակիչ մասի առանձին հատկանիշների զարգացման և ճշգրտման մեջ։

ե. Այս դեպքում, հավակնության սահմանման կետը շարադրելիս գյուտի նշանակությունն արտահայտող սեռային հասկացությունից հետո գրվում է «բնութագրվում է», «ունի», «ներառում է» կամ այլ բառ, որոնցից հետո բերվում է գյուտը բնութագրող մնացած հատկանիշների համախմբությունը։

զ. Հավակնության սահմանման յուրաքանչյուր կետ (անկախ կամ կախյալ) շարադրվում է մեկ նախադասությամբ։

 

6) Հավակնության սահմանման անկախ կետը

 

ա. Գյուտի հավակնության սահմանման անկախ կետը բնութագրում է գյուտը` խնդրարկվող իրավական պահպանության ծավալը որոշող հատկանիշների համախմբությամբ, և շարադրվում է գյուտի առարկայի տրամաբանական սահմանման, բնութագրման ձևով։

բ. Գյուտի հավակնության սահմանման անկախ կետը պետք է վերաբերի միայն մեկ գյուտի։

գ. Նշված պահանջը չի համարվում պահպանված, մասնավորապես, եթե գյուտի հավակնության սահմանման անկախ կետը ներառում է՝

որպես այլընտրանքային ներկայացված հատկանիշներ, որոնք իրականում այդպիսին չեն.

հատկանիշ, որն արտահայտված է այնպես, որ ընդունվում է դրա բացակայության հնարավորությունը գյուտը բնութագրող հատկանիշների համախմբության մեջ։ Այս դրույթը չի վերաբերում այն դեպքերին, երբ համախմբության հատկանիշի բացակայությունն այլընտրանքի արտահայտման ձևն է։ Օրինակ, եթե նյութի բաղադրիչներից մեկի քանակն արտահայտված է 0-n % -ով և այդ միջակայքում ապահովվում է նշված տեխնիկական արդյունքը, ապա այդպիսի գրառումը չի կարող վկայել գյուտի միասնության պահանջի խախտման մասին.

տարբեր տեսակի առարկաներին վերաբերող գյուտերի (օգտակար մոդելի) բնութագիր.

գյուտի տարբերակներ.

միջոցների համախմբություն, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր նշանակությունը՝ առանց այդ համախմբությամբ ընդհանուր նշանակության իրագործման։

դ. Գյուտի հավակնության սահմանման մեկ անկախ կետում տարբեր նշանակության միջոցներ հանդիսացող հատկանիշների համախմբումը թույլատրվում է միայն այն դեպքերում, երբ այդ միջոցներից յուրաքանչյուրը կառուցվածքային և(կամ) ֆունկցիոնալ կապված է, առնվազն, մեկ այլ միջոցի հետ, որի բնութագիրը բերված է այդ կետում և այդ միջոցներից յուրաքանչյուրն ազդում է բոլոր միջոցների օգտագործմամբ ընդհանուր տեխնիկական արդյունքի հասնելու վրա, որն իրենից պետք է ներկայացնի այդ համատեղ օգտագործմամբ ապահովվող ամբողջական տեխնիկական արդյունքը։

ե. Չի թույլատրվում մեկ կամ մի քանի անկախ կետերում շարադրել տարբեր նշանակության միջոցներ (օրինակ՝ պտուտակիչ և դուր), որոնք միմյանց չեն հարաբերակցվել որպես «մաս» և «ամբողջություն», եթե որպես «ամբողջություն» տվյալ առարկայի օգտագործման արդյունքում ստացվող տեխնիկական արդյունքը իրենից ներկայացնում է միայն արդյունք, որը ստացվում է այդ միջոցներից մեկի կամ մի քանիսի օգտագործմամբ կամ հավասար է միջոցներից յուրաքանչյուրի օգտագործման արդյունքների պարզ գումարի։

զ. Թույլատրվում է հավակնության սահմանման մեկ անկախ կետում բնութագրել տարբերակներ հանդիսացող մի քանի գյուտեր, եթե դրանք տարբերվում են միայն այնպիսի հատկանիշներով, որոնք արտահայտված են այլընտրանքի ձևով։

 

7) Հավակնության սահմանման կախյալ կետը

 

ա. Գյուտի հավակնության սահմանման կախյալ կետը բացահայտում է գյուտի անկախ կետում բերված հատկանիշների համախմբության զարգացումը և(կամ) ճշգրտումը այն հատկանիշներով, որոնք գյուտը բնութագրում են միայն նրա պատրաստման կամ օգտագործման մասնավոր դեպքերում։

բ. Կախյալ կետի շարադրությունն սկսվում է սեռային հասկացության նշումից, որը, որպես կանոն, բերվում է հակիրճ ձևով անկախ կետի համեմատությամբ, և այն անկախ և (կամ) կախյալ կետի հղումից, որին վերաբերում է տվյալ կախյալ կետը, որից հետո բերվում են գյուտի պատրաստման կամ օգտագործման մասնավոր դեպքերը բնութագրող հատկանիշները։

գ. Եթե գյուտի պատրաստման կամ օգտագործման մասնավոր դեպքում այն բնութագրելու համար կախյալ կետի հատկանիշների հետ մեկտեղ անհրաժեշտ են միայն անկախ կետի հատկանիշները, ապա կիրառվում է այդ կախյալ կետի ենթակայությունն անմիջականորեն անկախ կետի։ Եթե նշված բնութագրման համար անհրաժեշտ են նաև հավակնության սահմանման մեկ կամ մի քանի այլ կախյալ կետերի հատկանիշները, օգտագործվում է տվյալ կախյալ կետի ենթակայությունն անկախ կետի համապատասխան կախյալ կետի միջոցով։ Ընդ որում, տվյալ կախյալ կետում կատարվում է հղում միայն այն կախյալ կետին, որին նա ենթակա է անմիջականորեն։

դ. Հավակնության սահմանման մի քանի կետերի կախյալ կետի անմիջական ենթակայությունը (բազմակի ենթակայություն) արտահայտելու համար դրանց հղումը բերվում է միայն այլընտրանքի տեսքով։ Բազմակի ենթակայությամբ հավակնության սահմանման կետը չի կարող հիմք հանդիսանալ բազմակի ենթակայությամբ հավակնության սահմանման այլ կետերի համար։

ե. Չի կարելի հավակնության սահմանման կախյալ կետը շարադրել այնպես, որ փոխարինվեն կամ բացառվեն գյուտի հատկանիշները, որոնք բերված են հավակնության սահմանման այն կետում, որին ենթակա է տվյալ կախյալ կետը։

զ. Եթե գյուտի հավակնության սահմանման կախյալ կետը ձևակերպված է այնպես, որ կատարվում է անկախ կետի հատկանիշների բացառում կամ փոխարինում, ապա ընդունելի չէ, որ տվյալ կախյալ կետը այն անկախ կետի հետ, որին ենթակա է, համատեղ բնութագրեն մեկ գյուտ։

 

8) Սարքին վերաբերող հավակնության սահմանման առանձնահատկությունները

 

ա. Սարքի հատկանիշները հավակնության սահմանման մեջ շարադրվում են այնպես, որ սարքը բնութագրվի ստատիկ վիճակում։ Սարքի կառուցվածքային տարրի կատարումը (իրագործումը, իրականացումը) բնութագրելիս կարող է նշվել դրա շարժունակության, որոշակի գործառույթի իրականացման հնարավորությունը (օրինակ՝ պտտման հնարավորությամբ, սևեռման հնարավորությամբ) և այլն։

բ. Սարքի կառուցվածքային տարրի կատարումը (իրագործումը, իրականացումը) բնութագրելիս կարող են օգտագործվել նաև այնպիսի արտահայտություններ, որոնք պարզաբանում են նշանակությունը կամ գործառույթը, այս կամ այն հանգույցի կամ մեխանիզմի գործողության սկզբունքը, հատկապես երբ այն նպաստում է գյուտն առավել ամբողջական հասկանալուն (օրինակ՝ «...օգտագործված է X տարրը, որն ապահովում է...»)։

գ. Պարտադիր չէ, որ սարքի հատկանիշները ներկայացվեն որպես կոնկրետ նյութական միջոցներ։ Այդ հատկանիշները կարող են ներկայացվել դրանց ֆունկցիոնալ հատկությունների միջոցով, պայմանով, որ մասնագետի մոտ կասկած չհարուցի հայտնի նյութական միջոցներով այդ գործառույթներն իրագործելու հնարավորությունը։ Օրինակ՝ «Սարքն ունի X հանգույցի սառեցման օդափոխիչ»-ի փոխարեն կարելի է նշել. «Սարքն ունի X հանգույցի սառեցման միջոց», հատկապես, եթե դա չի փոխում գյուտի էությունը։

դ. Եթե հայտնի սարքում հայտարկվում է որևէ հանգույցի կատարելագործման լուծում, ապա գյուտի հավակնության սահմանման սահմանափակիչ մասում պարտադիր չէ թվարկել դրա բոլոր էական հատկանիշները, որոնք այդ առարկայի անբաժանելի ու հիմնական մասն են կազմում։ Օրինակ՝ եթե նկարագրվում է հեծանիվ, պարտադիր չէ նշել, որ դա ունի անիվներ։

ե. Եթե գյուտի հավակնության սահմանումը բնութագրվում է այլընտրանքային միջոցների կիրառմամբ, որոնց սեռային պատկանելության որոշումը դժվար է, ապա այդ հասկացությունները ներկայացվում են՝ թվարկելով դրանք «կամ» շաղկապի միջոցով։

զ. Եթե գյուտի (օգտակար մոդելի) հայտը ներառում է գծագրեր, ցանկալի է, որ հավակնության սահմանման մեջ հիշատակված տեխնիկական հատկանիշներն ուղեկցվեն հղումային նշումներով։ Հղումային նշումները (գծագրի տարրերի համարները), դրանց օգտագործման դեպքում, ցանկալի է նշել տարրից հետո՝ փակագծերում։ Եթե հղումային նշումները չեն նպաստում հավակնության սահմանման ավելի արագ հասկացմանը, ապա դրանք կարելի է չկատարել։

 

9) Նյութին վերաբերող հավակնության սահմանման առանձնահատկությունները

 

ա. Ցանկացած ծագում ունեցող պարզված կառուցվածքով քիմիական միացությունը բնութագրող հավակնության սամմանումը ներառում է միացության անվանումն ըստ քիմիայի բնագավառում ընդունված անվանացուցակներից որևէ մեկի, կամ միացության անվանումը և նրա կառուցվածքային բանաձևը (միացության նշանակությունը կարող է չնշվել)։

բ. Չպարզված կառուցվածքով քիմիական միացություն բնութագրող հավակնության սահմանումը ներառում է միացության անվանումը, ինչպես նաև միացության նշանակության բնութագրի հետ միասին ֆիզիկաքիմիական և այլ բնութագրեր, որոնք թույլ են տալիս տարբերակել տվյալ միացությունն այլ միացություններից, մասնավորապես՝ դրա ստացման եղանակի հատկանիշները։

գ. Նուկլեինաթթուներ և սպիտակուցներ բնութագրող հավակնության սահմանումը ներառում է դրանց անվանումը՝ նշանակության նշումով, հաջորդականության համարը (նուկլեոտիդների՝ նուկլեինաթթուների հաջորդականությունների ցանկում, և ամինաթթուների՝ սպիտակուցների հաջորդականությունների ցանկում), ինչպես նաև ֆիզիկաքիմիական և այլ բնութագրեր, որոնք թույլ են տալիս տարբերակել տվյալ արտադրանքը այլ արտադրանքից։ Եթե նուկլեոտիդների հաջորդականությունը կոդավորում է սպիտակուցի ամինաթթվային հաջորդականություն, լրացուցիչ բերվում է այդ սպիտակուցի ֆունկցիան։

դ. Գենը բնութագրող հավակնության սահմանումը ներառում է ԴՆԹ-ի նուկլեոտիդների հաջորդականությունը և(կամ) այդ գենով կոդավորվող սպիտակուցի ամինաթթուների հաջորդականությունը։

ե. Ռեկոմբինանտային սպիտակուց բնութագրող հավակնության սահմանումը ներառում է ամինաթթվային հաջորդականություն և այն կոդավորող կառուցվածքային գենի նուկլեոտիդային հաջորդականություն։

զ. Միակլոնալ հակամարմին բնութագրող հավակնության սահմանումը ներառում է՝ հակամարմնի համար ճանաչելի հակագենը, նշված հակամարմին արտադրող հիբրիդոմը և հակամարմնի նույնականացման այլ հատկություններ։

է. Միակլոնալ հակամարմնի ստացման եղանակը ներառում է՝ իմունագենի բնույթի որոշումը, իմունացման եղանակը, հակամարմին արտադրող բջիջների ընտրության եղանակը, միակլոնալ հակամարմնի տարբերակման եղանակը և այլն։

ը. Հակաբիոտիկներ բնութագրող հավակնության սահմանումը ներառում է՝ արտազատման աղբյուրը (մանրէի կամ բջիջների կուլտուրայի շտամը), տարրերի կազմը, մոլեկուլային զանգվածը, նյութի օպտիկական ակտիվությունը, սպեկտրային վերլուծության տվյալները, նյութի գույնը և ֆիզիկական վիճակը, լուծելիությունը և գունային ռեակցիաները։

թ. Բաղադրանյութ բնութագրող հավակնության սահմանումը ներառում է՝ դրա անվանումը, նշանակությունը, բաղադրանյութի մաս կազմող բաղադրամասերը և, անհրաժեշտության դեպքում, բաղադրամասերի քանակական պարունակությունը։

ժ. Եթե բաղադրանյութը բնութագրող հավակնության սահմանումը ներառում է բաղադրամասերի քանակական պարունակությանը վերաբերող հատկանիշներ, ապա դրանք արտահայտվում են ցանկացած միարժեք միավորներով, որպես կանոն, պարունակության նվազագույն և առավելագույն սահմանները (ստորին և վերին) բնութագրող երկու նշանակություններով։ Ընդ որում, քանակական պարունակությունը գերադասելի է արտահայտել զանգվածային տոկոսներով (զանգվ. %)։

ժա. Բաղադրանյութի բաղադրամասերից մեկի պարունակությունը կարող է նշվել մեկ արժեքով, իսկ մնացած բաղադրամասերինը՝ որպես այդ միավոր արժեքի նկատմամբ արժեքների միջակայք (օրինակ՝ բաղադրամասերի պարունակությունը նշվում է հիմնական բաղադրամասերի 100 զանգվածային մասերի կամ լուծույթի 1 լիտրի նկատմամբ)։ Այդ դեպքում բաղադրամասերի պարունակության միջակայքը նշվում է զանգվածային տոկոսներով, փակագծերում։

ժբ. Բաղադրանյութի կազմում հակաբիոտիկների, անատոքսինների և այլնի քանակական պարունակությունը կարող է նշվել այլ միավորներով, քան բաղադրանյութի մնացած բաղադրամասերինը (օրինակ՝ հազար միավորներով բաղադրանյութի մնացած բաղադրամասերի զանգվածային քանակության նկատմամբ)։

ժգ. Եթե բաղադրանյութին վերաբերող գյուտը բնութագրվում է լրացուցիչ բաղադրամասի ներառմամբ, ապա հավակնության սահմանման մեջ համապատասխան տարբերիչ հատկանիշից առաջ դրվում է «լրացուցիչ պարունակում է» բառակապակցությունը։

ժդ. Այն բաղադրանյութերի համար, որոնց նշանակությունը որոշվում է միայն նոր ակտիվ տարրով, իսկ այլ բաղադրամասերը չեզոք կրողներ են տվյալ նշանակության բաղադրանյութերի մեջ ավանդային օգտագործվողների շարքից, հավակնության սահմանման մեջ թույլատրվում է նշել միայն այդ ակտիվ տարրի և բաղադրանյութի կազմում դրա քանակական պարունակությունը, այդ թվում՝ «արդյունավետ քանակ» ձևով։

ժե. Այդպիսի բաղադրանյութ բնութագրելու մեկ այլ տարբերակն է, երբ բացի ակտիվ տարրից նշվում են նաև այլ բաղադրամասեր (կայունարարներ, կոնսերվանտներ, լցանյութեր, չեզոք կրողներ և այլն)՝ «նպատակային հավելույթ» ընդհանրացված հասկացության ձևով։ Ընդ որում, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է նշվել ակտիվ տարրի և նպատակային հավելույթի քանակական հարաբերակցությունը։

ժզ. Եթե որպես գյուտի հատկանիշ նշված է բարդ բաղադրությամբ հայտնի նյութ, ապա կարող է օգտագործվել դրա հատուկ անվանումը՝ բերելով նաև նյութի և դրա հիմքի ֆունկցիան կամ հատկությունները։ Այս դեպքում գյուտի նկարագրության մեջ պետք է բերվի տեղեկատվության աղբյուրը, որում այդ նյութը նկարագրված է։

ի. Եթե հավակնության սահմանման մեջ գյուտը բնութագրվում է այլընտրանքային հասկացությունների օգտագործմամբ, որոնց սեռային պատկանելության որոշումը դժվար է, ապա այդ հասկացությունները կարող են ներկայացվել «կամ» շաղկապի միջոցով թվարկվելով։ Օրինակ՝ քիմիային վերաբերող հայտերում, գյուտի հավակնության սահմանման անկախ կետում այդ հասկացությունները կարող են ներկայացվել հետևյալ ձևով՝ «...օգտագործված է A նյութը կամ B նյութը...» և այլն, կամ՝ «նյութը ընտրված է ....խմբից»։

 

10) Միկրոօրգանիզմի շտամին, բույսերի կամ կենդանիների բջիջների գծին, գենետիկական կառուցվածքին վերաբերող հավակնության սահմանման առանձնահատկությունները

 

ա. Միկրոօրգանիզմի շտամ բնութագրող հավակնության սահմանումը ներառում է նրա սեռային ու տեսակային անվանումը՝ լատիներեն, և շտամի նշանակությունը։ Եթե շտամը ավանդադրված է, բերվում է լիազորված պաշտոնական հավաքածուի՝ ավանդադրման կենտրոնի անվանումը կամ հապավումը և հավաքածուի կողմից ավանդադրված օբյեկտին շնորհված գրանցման համարը։ Եթե շտամն ավանդադրված չէ, բերվում է հեղինակի կողմից շնորհված անվանումը։

բ. Բույսերի կամ կենդանիների բջիջների գիծ բնութագրող հավակնության սահմանումը ներառում է բջիջների անվանումը և դրանց նշանակությունը։ Եթե գիծն ավանդադրված է, բերվում է լիազորված պաշտոնական հավաքածուի՝ ավանդադրման կենտրոնի հապավումը և հավաքածուի կողմից ավանդադրված օբյեկտին շնորհված գրանցման համարը, իսկ եթե գիծն ավանդադրված չէ, բերվում է հեղինակի կողմից գծին շնորհված անվանումը։

գ. Գենետիկական կառուցվածք բնութագրող հավակնության սահմանումը ներառում է դրա անվանումը և հատկանիշներ, որոնք արտահայտում են կառուցվածքային իրականացումը (տե'ս սույն Կարգի 3-րդ գլխի 15-րդ կետի 1-3 ենթակետերը)։

դ. Վեկտորը (պլազմիդը) բնութագրող հավակնության սահմանումը ներառում է՝ ԴՆԹ-ի նուկլեոտիդների հաջորդականությունը, ռեստրիկցիայի քարտեզը, մոլեկուլային կշիռը, հիմքերի զույգերի քանակը, ստացման աղբյուրը, վեկտորի (պլազմիդի) տարբերակման համար էական կառուցվածքային տարրերի ստացման եղանակը և ֆունկցիոնալ ակտիվությունը։ Լրացուցիչ կարող է նշվել տվյալ վեկտորը (պլազմիդը) պարունակող ավանդադրված շտամը։

ե. Տրանսֆորմանտը (կերպափոխված մանրէ) բնութագրող հավակնության սահմանումը ներառում է դրա հատկությունները և(կամ) վեկտորի (պլազմիդի) հատկությունները։

զ. Հիբրիդոմը (միաձուլման եղանակով ստացված բջիջ) բնութագրող հավակնության սահմանումը ներառում է՝ հիբրիդոմի ծնողական բջիջները, հիբրիդոմի ֆունկցիաները ու հատկությունները, ինչպես նաև դրա ստացման եղանակը։ Հիբրիդոմի ստացման եղանակը ներառում է ծնողական բջիջների նախնական մշակման փուլը, միաձուլման պայմանները, միաձուլված բջիջների ընտրության եղանակը, դրանց տարբերակման միջոցները և այլն։

է. Մանրէների շտամների, բույսերի կամ կենդանիների բջիջների գծերի կոնսորցիումներ բնութագրող հավակնության սահմանումը ներառում է յուրաքանչյուր շտամի սեռային և տեսակային անվանումը՝ լատիներեն, շտամի նշանակությունը, պաշտոնական հավաքածուի՝ ավանդադրման կենտրոնի հապավումը, ավանդադրված առարկային ըստ հավաքածուի շնորհված գրանցման համարը՝ մանրէների և բույսերի և(կամ) կենդանիների բջիջների խառը գծեր հանդիսացող կոնսորցիումների դեպքում, որոնցում յուրաքանչյուր մանրէի շտամը ավանդադրված է ինքնուրույն և կոնսորցիումի լատինական անվանումը, կոնսորցիումի նշանակությունը, պաշտոնական հավաքածուի՝ ավանդադրման կենտրոնի հապավումը, ավանդադրված առարկային ըստ հավաքածուի շնորհված գրանցման համարը՝ մանրէների և բույսերի և(կամ) կենդանիների բջիջների զուգորդումներ (ասոցիացիաներ) հանդիսացող կոնսորցիումների դեպքում, որոնք ավանդադրվում են որպես միասնական ամբողջություն։

 

11) Եղանակին վերաբերող հավակնության սահմանման առանձնահատկությունները

 

ա. Եղանակին վերաբերող հավակնության սահմանումը ներառում է հատկանիշներ, որոնք վերաբերում են գործողության կամ գործողությունների համախմբության առկայությանը, գործողությունների իրագործման հերթականությանը (հաջորդաբար, միաժամանակ, տարբեր զուգակցությամբ և այլն) և գործողությունների իրագործման պայմանների, ռեժիմների, նյութերի (սկզբնական հումքի, օգտագործված գործիքների, ազդանյութերի, կատալիզորդների և այլն), սարքերի (հարմարանքների, գործիքների, սարքավորումների և այլն), մանրէների շտամների, բույսերի և կենդանիների բջիջների գծերի օգտագործմանը։

բ. Գործողությունը (գործադրաձևը, գործույթը) որպես եղանակի հատկանիշ բնութագրելիս բայերը օգտագործվում են ներգործական սեռով, սահմանական եղանակով, երրորդ դեմքով, հոգնակի թվով (օրինակ՝ տաքացնում են, խոնավացնում են, սառեցնում են և այլն)։

 

12) Գյուտի այլ նշանակությամբ կիրառմանը վերաբերող հավակնության սահմանման առանձնահատկությունները

 

Այլ նշանակությամբ կիրառմանը վերաբերող գյուտի համար օգտագործվում է հետևյալ կառուցվածքով հավակնության սահմանումը՝ «Կիրառումը ..... (բերվում է արտադրանքի կամ եղանակի անվանումը կամ բնութագիրը) որպես ..... (բերվում է նշված արտադրանքի կամ եղանակի հայտարկվող նշանակությունը)։

 

29. Գյուտի էությունը պարզաբանող նյութերը

 

1) Գյուտի էությունը պարզաբանող նյութերը կարող են ձևակերպվել գրաֆիկական պատկերների (գծագրերի, սխեմաների, տարածական պատկերների, գրաֆիկների, էպյուրների, տատանագրերի և այլն), լուսանկարների և աղյուսակների տեսքով։

2) Տարածական պատկերները ներկայացվում են այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ լուսաբանել գյուտը գծագրերով կամ սխեմաներով։

3) Լուսանկարները ներկայացվում են որպես գրաֆիկական պատկերների լրացում։ Բացառիկ դեպքերում, օրինակ՝ վիրաբուժական միջամտության իրագործման փուլերի լուսաբանման համար լուսանկարները կարող են ներկայացվել որպես պարզաբանող նյութերի հիմնական ձև։

4) Գծագրերից, սխեմաներից, տարածական պատկերներից յուրաքանչյուրը համարակալվում է

(նկ. 1, նկ. 2 և այլն)։

5) Գրաֆիկական նյութերը ներկայացվում են առանձին թերթերով։

 

30. Գյուտի համառոտ շարադրանքը (ռեֆերատը)

 

1) Ռեֆերատը ծառայում է գյուտի մասին տեղեկատվության նպատակներին և իրենից ներկայացնում է գյուտի նկարագրության բովանդակության համառոտ շարադրանքը, որը ներառում է գյուտի անվանումը, գյուտին վերաբերող տեխնիկայի բնագավառի բնութագիրը և/կամ կիրառման բնագավառը, եթե այն պարզ չէ գյուտի անվանումից, գյուտի էության բնութագիրը՝ նշելով ստացվող տեխնիկական արդյունքը։

2) Գյուտի էությունը շարադրվում է ազատ ձևով՝ նշելով գյուտի հավակնության սահմանման անկախ կետում բերված գյուտի բոլոր էական հատկանիշները։ Անհրաժեշտության դեպքում ռեֆերատում բերվում են հղումներ այն նկարի (նկարների) տարրերի համարներին, որն ընտրված է ռեֆերատի հետ հրապարակելու համար։

3) Եթե գյուտի առարկան սարք է, ապա գերադասելի է դրա կառուցվածքը նկարագրել դինամիկայում, այսինքն՝ աշխատանքի մեջ։ Սարքը նկարագրող ռեֆերատում տարրերի առկայությունը բնութագրելիս առաջարկվում է օգտագործել «ունի» բայը, քանի որ «ունի» բայի օգտագործումը ոճաբանորեն և տրամաբանորեն չի պահանջում թվարկել սարքի կառուցվածքի բոլոր հատկանիշները։ Անհրաժեշտ է խուսափել «կազմված է ...ից» արտահայտությունից, որը տրամաբանորեն պահանջում է թվարկել բոլոր հատկանիշները։

4) Առաջարկվում է սարքի բաղկացուցիչ մասերը թվարկել ընդհանուրից դեպի մասնավորը, օրինակ՝ սարքավորում (մեքենա, համակարգ և այլն) - սարք - հարմարանք - մեխանիզմ- հանգույց- մանրամաս և այլն։

5) Եթե գյուտի առարկան եղանակ է, ռեֆերատում պետք է շարադրվեն տվյալ եղանակը կազմող գործողությունները (գործողություն, պրոցես), դրանց իրականացման կոնկրետ պայմանները, գործողությունների հաջորդականությունը, պրոցեսների անցկացման ռեժիմները և այլն։ Եղանակին վերաբերող ռեֆերատը կազմելիս անհրաժեշտ է օգտագործել ներգործական սեռի, սահմանական եղանակի երրորդ դեմքով և անպայման հոգնակի թվով բայեր (վերցնում են, տաքացնում են, միացնում են և այլն)։ Հարկ է խուսափել օգտակար տեղեկատվություն չպարունակող արտահայտություններից, ինչպես՝ «եղանակը կազմված է մի քանի գործողություններից», կամ «եղանակը պարունակում է հետևյալ գործողությունները» և այլն։ Անհրաժեշտ է նկարագրել գյուտի բուն տեխնիկական էությունը։

6) Քիմիական նյութերի սինթեզին վերաբերող գյուտերի ռեֆերատներում անհրաժեշտ է նշել ստացվող նյութերի առավել կարևոր հատկությունները, պրոցեսների անցկացման ռեժիմները, կիրառման հնարավոր բնագավառները։

7) Եթե գյուտի առարկան նյութ է, անհրաժեշտ է նշել նյութը բնութագրող էական կիրառական հատկանիշները, ինչպես նաև դրա օգտագործման հնարավորությունը։ Հասարակ մեխանիկական խառնուրդների համար հատկությունների նշման հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է թվարկել բաղադրամասերը և դրանց քանակական պարունակությունը։

8) Քիմիական միացությունների համար անհրաժեշտ է նշել միացությունների դասը, որին դրանք պատկանում են (օրինակ՝ նյութը պատկանում է ալկիլբենզոլային սուլֆոնիլային միզանյութերի դասին, որոնք օգտագործվում են որպես հակաշաքարախտային դեղամիջոցներ), ինչպես նաև դրանց քիմիական կառուցվածքը և ֆիզիկաքիմիական հատկությունները։ Անհրաժեշտության դեպքում ռեֆերատում բերվում է քիմիական բանաձև, որը մյուս քիմիական բանաձևերի համեմատ գյուտը բնութագրում է լավագույն ձևով։ Քիմիական բանաձևերը հարկ է բերել գծային տեսքի։ Կառուցվածքային բանաձևերը, որտեղ հնարավոր է, հարկ է բերել այնպիսի տեսքի, որ հնարավոր լինի տպագրել մեկ տողով։

9) Եթե գյուտի առարկան շտամ է, բոլոր դեպքերում անհրաժեշտ է հաշվի առնել մանրէների համակարգության և անվանացուցակի ժամանակակից մակարդակը։ Բոլոր էական հատկանիշներն անհրաժեշտ է նշել ամբողջությամբ։

10) Միկրոօրգանիզմների անվանումների կրկնական հիշատակման դեպքում սեռի անվանումը կարող է նշվել կրճատ՝ առաջին տառով (մեծատառ) այն դեպքում, երբ կա տեսակային մակդիր։ Ռեֆերատի տեքստում անհրաժեշտ է նշել ստացման եղանակը, կենսատեխնոլոգիական հատկությունները, աճեցման միջավայրի կազմը, կենսաբանական ակտիվությունը պարբերական և անընդհատ կուլտիվացման պայմաններում, աճի խթանիչները, սուբստրատի նպատակային արգասիքի թողարկման տոկոսը, նպատակային արգասիքի քանակը։

11) Եթե գյուտի առարկա է հանդիսանում հայտնի սարքի, եղանակի և այլնի այլ նշանակությամբ կիրառումը, ապա ուղղակի նշվում է նոր նշանակությամբ կիրառումը։

12) Եթե հայտում ընդգրկված է գյուտերի խումբ (օրինակ՝ եղանակ և դրա իրականացման սարք, կամ նյութ և դրա ստացման եղանակ), ապա այդ գյուտերի էությունը շարադրվում է այնպես, որ պարզ լինի, թե ինչու են դրանք կազմում միասնական գյուտարարական մտահղացում։

13) Մաթեմատիկական բանաձևերը ներառվում են ռեֆերատում, եթե առանց դրանց ռեֆերատի տեքստ կազմելն անհնար է։ Ռեֆերատի տեքստում մաթեմատիկական բանաձևերը պետք է բերվեն գծային տեսքի։ Տառային նշանակումները և նշանները բանաձևերում պետք է տրվեն նկարագրությանը խիստ համապատասխան։

14) Կոտորակային միավորները գրելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել թեք գիծ, օրինակ՝ կալ/մոլ։

15) Եթե ռեֆերատում էական հատկանիշ է մաթեմատիկական արտահայտությունը, ապա անհրաժեշտ է այն սկզբում նկարագրել ընդհանուր բառերով, օրինակ՝ «ճնշումը, ջերմաստիճանը և հոսքի արագությունը որոշվում է մաթեմատիկական արտահայտությամբ»։ Դրանից հետո հարկ է գրել արտահայտությունն ամբողջությամբ։

16) Ռեֆերատը պետք է պարունակի ոչ ավելի, քան 150 բառ։ Բացառություն կարող են կազմել այն գյուտերը, որոնք ունեն բազմաթիվ էական հատկանիշներ, որոնց բացակայությունը ռեֆերատի տեքստում կհանգեցնի գյուտի էության աղավաղմանը, օրինակ՝ օրգանական քիմիային, ավտոմատիկային, կենսատեխնոլոգիային, հաշվողական տեխնիկային, գյուտերի խմբին վերաբերող ռեֆերատների դեպքում։

17) Ռեֆերատի լեզուն պետք է լինի հակիրճ և ստույգ։ Ռեֆերատի տեքստն անհրաժեշտ է կազմել առանձին կարճ նախադասություններով, չօգտագործել բարդ նախադասություններ և հավակնության սահմանմանը բնորոշ քերականական դարձվածքներ։

18) Խորհուրդ չի տրվում մեկ նախադասության մեջ նկարագրել սարքի մի քանի հանգույց կամ բլոկ, մի քանի տարբեր օրգանական նյութեր, եղանակի մի քանի միատիպ գործողություններ, որոնք բնութագրվում են միայն անցկացման տարբեր պայմաններով։

19) Բոլոր քանակական ցուցանիշներն անհրաժեշտ է տեղադրել անմիջականորեն այն տերմինից հետո, որը բնորոշում են դրանք, օրինակ՝ «ծավալային զանգվածը՝ 500 կգ/մ3», իսկ բարդ նյութեր պարունակող բաղադրիչների քանակական հարաբերակցությունը բերել հաջորդաբար, այլ ոչ թե սյունակով։

20) Եթե հավակնության սահմանման մեջ որևէ հատկանիշ բնութագրված է ընդհանուր ձևով, իսկ նկարագրությունում կամ կախյալ կետերում այն կոնկրետացված է, ապա ռեֆերատի տեքստում հարկ է օգտագործել ավելի կոնկրետ տերմինը։ Օրինակ՝ հավակնության սահմանման մեջ նշված «սառեցման միջոց» հատկանիշի փոխարեն հարկ է նշել նկարագրությունում նշված «սառնարան»-ը։

21) Ռեֆերատում չպետք է լինեն շարադրվող հարցերը ճիշտ հասկանալուն կամ դրանց ոչ համարժեք պարզաբանմանը խանգարող անորոշ ձևակերպումներ կամ նշանակումներ, չպետք է օգտագործել ժխտական դարձվածքներ։ Իմաստավոր տերմինները պետք չէ փոխարինել դերանուններով, ածականներով և այլն։ Ռեֆերատում պետք է կիրառվեն ստանդարտ տերմիններ, իսկ դրանք չլինելու դեպքում՝ առավել օգտագործվող, գիտատեխնիկական գրականության մեջ ընդունված տերմիններ։ Ընդ որում, պետք է պահպանվի տերմինների միասնականությունը։

22) Ռեֆերատում չպետք է օգտագործել հապավումներ և կրճատումներ։

23) Ռեֆերատի առաջին տողը պետք է սկսվի (57) ծածկագրով (ըստ գյուտերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների նույնականացման ՄՍՀԿ ՏT.9 ստանդարտի)։

24) Ռեֆերատը ներառում է լրացուցիչ տեղեկություններ հավակնության սահմանման անկախ կետերի (եթե դրանք մեկից ավելի են) և գրաֆիկական պատկերների քանակի մասին։ Օրինակ՝ հավակնության սահմանման երեք անկախ կետերի և գծագրի չորս նկարների դեպքում նշվում է՝ «3 անկախ կետ, 4 նկ.»։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՏԱՐՐԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՉԵՆ ԿԱՐՈՂ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼ

 

1. Հայտը չպետք է պարունակի բարոյականությանը և հասարակական կարգին հակասող արտահայտություններ, գծագրեր, նկարներ, լուսանկարներ և այլ նյութեր, այլ անձանց հայտերի կամ արտոնագրերի, տեխնոլոգիական գործընթացների և արտադրանքի նկատմամբ արհամարհական կամ ոչ հարգալից արտահայտություններ, որոնք ակնհայտորեն չեն վերաբերում գյուտին։

2. Նկարագրության «տեխնիկայի մակարդակը» բաժնում բերված հայտնի գյուտերի և այլ տեխնիկական լուծումների թերությունների զուտ նշումը չի համարվում անթույլատրելի քայլ։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐ

 

1. Գյուտի հավակնության սահմանման, նկարագրության և պարզաբանող նյութերում, ինչպես նաև ռեֆերատում օգտագործվում են ստանդարտ տերմիններ ու կրճատումներ, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ գիտատեխնիկական գրականության մեջ ընդունվածները։

2. Գրականության մեջ լայն տարածում չգտած տերմիններ և նշաններ գործածելիս դրանց նշանակությունը պարզաբանվում է տեքստում առաջին անգամ օգտագործելիս։

3. Չի թույլատրվում օգտագործել տերմիններ, որոնք գիտատեխնիկական գրականության մեջ բնութագրվում են որպես ոչ գիտական դասված հասկացություններ։

4. Բոլոր պայմանական նշանները վերծանվում են։ Նկարագրության, հավակնության սահմանման մեջ և ռեֆերատում պահպանվում է տերմինների միասնականությունը, այսինքն՝ միևնույն հատկանիշներն անվանվում են միատեսակ։ Տերմինների միասնականության պահանջը վերաբերում է նաև ֆիզիկական միավորների չափայնություններին և գործածվող պայմանական նշաններին։

5. Ֆիզիկական մեծություններն արտահայտվում են, գերադասելիորեն, գործող Միավորների միջազգային համակարգի (SI) միավորներով։

6. Անհրաժեշտության դեպքում, գյուտի անվանումը կարող է ներառել լատինական այբուբենի նիշեր և արաբական թվանշաններ։ Գյուտի անվանման մեջ այլ այբուբենի նիշեր և հատուկ նշաններ չեն օգտագործվում։

7. Գյուտի անվանման մեջ և ռեֆերատում հունական այբուբենի տառերը պետք է գրվեն հայերեն տառադարձությամբ, օրինակ՝ «b-ն պետք է գրվի՝ «բետա»։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  6

 

ՀԱՅՏԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

 

31. Պիտանիությունը վերարտադրման համար

 

1) Հայտի բոլոր փաստաթղթերը (դիմումը, նկարագրությունը, հավակնության սահմանումը, գրաֆիկական նյութերը և ռեֆերատը) ներկայացվում են այնպիսի տեսքով, որ հնարավոր լինի դրանց պատճենները վերարտադրել անսահմանափակ քանակով։

2) Թերթերը չպետք է լինեն ճմրթված կամ պատռված, չպետք է ունենան ծալատեղեր։

3) Յուրաքանչյուր թերթ օգտագործվում է միայն մեկ կողմից՝ տողերը զուգահեռ տեղադրելով թերթի փոքր եզրին։

 

32. Օգտագործվող նյութը

 

1) Հայտի փաստաթղթերը պատրաստում են էլաստիկ, ամուր, սպիտակ, հարթ, ոչ փայլուն թղթի վրա։

 

33. Առանձին թերթեր, թերթերի չափսերը, դաշտերը

 

1) Գյուտի (օգտակար մոդելի) հայտի յուրաքանչյուր փաստաթուղթը և գյուտի հայտի նուկլեոտիդների և(կամ) ամինաթթուների հաջորդականությունների ցանկը սկսվում է առանձին թերթից։

2) Թերթերը A4 ձևաչափի են (29,7սմ x 21սմ)։

3) Գյուտի նկարագրության, հավակնության սահմանման և ռեֆերատի թերթերի ազատ դաշտերը (լուսանցքները) պետք է լինեն ոչ պակաս, քան՝

     վերինը՝  2 սմ
     ձախը՝  2,5 սմ
     աջը՝  2 սմ
     ստորինը՝  2 սմ։

4) Գյուտի նկարագրության, հավակնության սահմանման և ռեֆերատի թերթերի ազատ դաշտերը (լուսանցքները) պետք է լինեն ոչ ավելի, քան՝

    վերինը՝  4 սմ
     ձախը՝  4 սմ
     աջը՝  3 սմ
     ստորինը՝  3 սմ։

5) Գրաֆիկական նյութեր պարունակող թերթերի ազատ դաշտերը պետք է լինեն ոչ պակաս, քան՝

    վերինը՝  2,5 սմ
     ձախը՝  2,5 սմ
     աջը՝  1,5 սմ
     ստորինը՝  1 սմ։

6) Այդ թերթերի նշված դաշտերով շրջափակված օգտագործելի մակերևույթը չպետք է ներառվի շրջանակի մեջ։

7) Լուսանկարների ձևաչափն ընտրվում է այնպես, որ այն չգերազանցի հայտի փաստաթղթերի թերթերի սահմանված չափերը։ Փոքր ձևաչափի լուսանկարները ներկայացվում են թղթի թերթերի վրա սոսնձված՝ պահպանելով թերթի ձևաչափի և որակի նկատմամբ սահմանված պահանջները։

 

34. Թերթերի համարակալումը

 

1) Թերթերի համարակալումը կատարվում է հաջորդաբար, արաբական թվանշաններով՝ սկսած 1-ից՝ օգտագործելով համարակալման առանձին սերիաները։ Համարակալման առաջին սերիային վերաբերում է դիմումը, երկրորդ սերիային՝ նկարագրությունը, հավակնության սահմանումը և ռեֆերատը։ Եթե հայտը պարունակում է գծագրեր և այլ գրաֆիկական նյութեր, դրանք համարակալվում են առանձին սերիայի ձևով։ Գյուտի հայտում նույն ձևով համարակալվում է նուկլեոտիդների և(կամ) ամինաթթուների հաջարդականությունների ցանկը։

2) Թվանշանները դրվում են թերթի ստորին մասի կենտրոնում։

 

35. Տողերի համարակալումը

 

1) Նկարագրության և հավակնության սահմանման յուրաքանչյուր թերթի յուրաքանչյուր հինգերորդ տողը ցանկալի է համարակալել։

2) Համարները դրվում են թերթի ձախ դաշտի աջ կողմում։

 

36. Տեքստի ձևակերպումը

 

1) Փաստաթղթերը տպագրվում են սև գույնի տառաշարով՝ շահագրգիռ անձանց դրանց ծանոթանալու և անմիջական վերարտադրելու հնարավորության ապահովմամբ։ Գյուտի նկարագրության, հավակնության սահմանման և ռեֆերատի տեքստերը պետք է լինեն տպագրված տողերի 1,5 միջակայքով, ընդ որում տպագրման տառատեսակի մեծատառերի բարձրությունը պետք է լինի 0, 21 սմ-ից ոչ պակաս։

2) Գրաֆիկական նիշերը, լատիներեն անվանումները, լատինական և հունական տառերը, մաթեմատիկական և քիմիական բանաձևերը կամ նշանները կարող են գրվել ձեռագիր՝ սև գույնի թանաքով, մածուկով կամ տուշով։ Չի թույլատրվում բանաձևերի խառը ձևակերպումը՝ մեքենագիր և ձեռագիր։

3) Ներկայացված նյութերը պետք է զերծ լինեն ջնջումներից, ուղղումներից, ընդմիջարկություններից, սոսնձված պիտակներից և ձեռագիր մակագրություններից, որոնք կարող են բովանդակային առումով որևէ կասկած հարուցել։ Տեքստի մեկ էջը կարող է ունենալ երեքից ոչ ավելի ուղղված վրիպումներ, եթե չեն խախտվում որակյալ վերարտադրման պահանջները։

4) Եթե հայտի փաստաթղթերը ներկայացման պահին տպագրված են ոչ համակարգչային եղանակով, փորձաքննության ընթացքում պետք է ներկայացվեն դրանց համակարգչային տպագրված տարբերակները։

 

37. Քիմիական բանաձևերը

 

1) Գյուտի նկարագրության, հավակնության սահմանման և ռեֆերատի մեջ կարող են օգտագործվել քիմիական բանաձևեր։

2) Քիմիական միացությունների կառուցվածքային բանաձևերը տրվում են շարադրման ընթացքում՝ օգտագործելով տառային նշումներ։ Բանաձևի տառային նշումների մեկնաբանությունները գրվում են իրար տակ, բաժանված։

3) Կառուցվածքային քիմիական բանաձևեր գրելիս օգտագործվում են տարրերի ընդհանուր գործածական խորհրդանիշները, և հստակորեն նշվում են տարրերի և ռադիկալների միջև կապերը։

4) Անհրաժեշտության դեպքում, քիմիական բանաձևերը կարելի է զետեղել թերթի երկար կողմին զուգահեռ։ Այս դեպքում թերթերն անհրաժեշտ է ներկայացնել այնպես, որ բանաձևերի վերին մասը գտնվի թերթի ձախ կողմում։

 

38. Նուկլեոտիդների և ամինաթթուների հաջորդականությունների ցանկի պատճենի ձևակերպումը

 

1) Համակարգչային տեղեկակիրների վրա ներկայացված նուկլեոտիդների և ամինաթթուների հաջորդականությունների ցանկի պատճենը պետք է նույնական լինի թղթի վրա ներկայացվածին։ Թղթի վրա ներկայացված նուկլեոտիդների և(կամ) ամինաթթուների հաջորդականությունների ցանկը պետք է ձևակերպված լինի համաձայն ՄՍՀԿ ST.25 ստանդարտի։

2) Հաջորդականությունների ցանկի պատճենը համակարգչային տեղեկակիրների վրա ներկայացվում է մեկ ֆայլում, ցանկալի է մեկ պնակիտի կամ այլ ժամակակակից կրիչի վրա։ Կրիչի վրա տվյալները պատրաստվում են ՍTF-8 կոդավորմամբ՝ օգտագործելով առնվազն Word 2000 կամ Notepad կամ WordPad տեքստային խմբագրերը։

 

39. Մաթեմատիկական բանաձևերը և սիմվոլները

 

1) Գյուտի նկարագրության հավակնության սահմանման մեջ, ինչպես նաև ռեֆերատում կարող են օգտագործվել մաթեմատիկական արտահայտություններ (բանաձևեր) և նիշեր։

2) Բանաձևերը կարող են բնութագրել, օրինակ՝ չափերի հարաբերակցությունը, որևէ պրոցեսի պարամետրերը կամ պարունակել որոնելի մեծության ստացման եղանակին վերաբերող տեղեկատվություն, եթե խոսքը, օրինակ՝ վերլուծության, որոշման կամ վերահսկման եղանակի մասին է։ Մաթեմատիկական արտահայտության ներկայացման ձևը չի կարգավորվում։

3) Մաթեմատիկական արտահայտությունների բոլոր տառային նշանակումները վերծանվում են։ Տառային նշանակումների վերծանումը տրվում է բանաձևում բերված հերթականությամբ՝ սյունակով, անջատելով ստորակետերով։

4) <, >, = և մաթեմատիկական այլ նշաններն օգտագործվում են միայն մաթեմատիկական բանաձևերում, իսկ տեքստում հարկ է գրել բառերով՝ «մեծ է», «փոքր է», «հավասար է» և այլն։

5) Մեծությունների արժեքների միջակայքերը կարող են բերվել «-» նշանով կամ «...ից մինչև...» արտահայտությամբ, իսկ մեծությունների միջակայքերի հարաբերակցությունները բերվում են «։» նշանով։

6) Մեծությունների տոկոսային արտահայտման դեպքում տոկոսի նշանը «%» դրվում է թվից հետո։ Եթե մեծությունները մի քանիսն են, տոկոսի նշանը դրվում է դրանց թվարկումից առաջ և դրանցից անջատվում է կետով, օրինակ, զանգվ. %.

երկաթ՝15-20

պղինձ՝12-17 և այլն։

7) Մաթեմատիկական բանաձևերը կարող են զետեղվել ինչպես նկարագրության մեջ, այնպես էլ նկարագրության հավելվածի տեսքով։ Այս դեպքում մաթեմատիկական բանաձևերը կարող են զետեղվել երկար կողմին զուգահեռ։ Այս դեպքում թերթերը ներկայացվում են այնպես, որ բանաձևերի վերին մասը գտնվի թերթի ձախ կողմում։

8) Մաթեմատիկական բանաձևերում տողադարձը թույլատրվում է միայն ըստ գործողության նշանի։

 

40. Աղյուսակները

 

1) Գյուտի նկարագրությունը և ռեֆերատը կարող են ունենալ աղյուսակներ։ Հավակնության սահմանումը կարող է ունենալ աղյուսակներ միայն այն դեպքում, երբ դրանց կիրառման անհրաժեշտությունը բխում է դրա էությունից։

2) Աղյուսակները կարող են տեղադրվել ինչպես նկարագրության մեջ, այնպես էլ նկարագրության հավելվածի տեսքով։ Այդ դեպքում աղյուսակները կարող են տեղադրվել թերթի երկար կողմին զուգահեռ։ Այս դեպքում թերթերը ներկայացվում են այնպես, որ աղյուսակների վերին մասը գտնվի թերթի ձախ կողմում։

 

41. Գրաֆիկական նյութերը

 

1) Գրաֆիկական նյութերը ներկայացվում են դիմացկուն, սպիտակ, հարթ թղթի վրա՝ սև չջնջվող, պարզ գծերով և ստվերագծերով, առանց գունազարդման։

2) Գրաֆիկական նյութի մասշտաբը և հստակությունը ընտրվում են այնպես, որ չափերի՝ մինչև 2/3 գծային փոքրացմամբ վերարտադրման դեպքում հնարավոր լինի տարբերել բոլոր մանրամասները։

3) Թվանշանները և տառերը պետք չէ տեղադրել փակագծերի, շրջանակների և այլնի մեջ։ Թվանշանների և տառերի բարձրությունը պետք է լինի 0,32 սմ-ից ոչ պակաս։ Թվանշանները և տառերը պետք է լինեն հստակ, դրանց գծերի հաստությունը պետք է համապատասխանի պատկերների գծերի հաստությանը։

4) Յուրաքանչյուր գրաֆիկական նյութ համարակալվում է արաբական թվանշանով (նկ. 1, նկ. 2 և այլն), անկախ տվյալ նյութի տեսակից (գծագիր, սխեմա, գրաֆիկ և այլն) և թերթերի համարակալումից, նկարագրության տեքստի «գրաֆիկական նյութերի համառոտ նկարագրությունը» բաժնում հիշատակման հերթականությանը համապատասխան։ Եթե նկարագրությունը պարզաբանվում է մեկ պատկերով, այն չի համարակալվում։

5) Գծագրի մեկ էջում կարող են զետեղվել մի քանի պատկերներ, ընդ որում, դրանք պետք է պարզորեն սահմանազատվեն մեկը մյուսից։ Եթե երկու և ավելի թերթերում զետեղված պատկերները միասնական պատկերի մասեր են, ապա դրանք զետեղվում են այնպես, որ այդ պատկերը հնարավոր լինի ամբողջակազմել տարբեր թերթերում զետեղված պատկերներից՝ առանց որևէ մեկը բաց թողնելու։ Առանձին պատկերները թերթում կամ թերթերում զետեղվում են այնպես, որ թերթերն առավելագույն չափով հագեցված լինեն և գծագիրը հնարավոր լինի կարդալ թերթի երկար կողմը ուղղաձիգ տեղադրելիս։ Եթե պատկերները զետեղվում են թերթի երկար կողմին զուգահեռ, ապա դրանց վերին մասը պետք է գտնվի թերթի ձախ կողմում։

6) Գծագրերը պատրաստվում են տեխնիկական գծագրերի պատրաստման կանոնների համաձայն։

7) Գերադասելի է գծագրերում օգտագործել ուղղանկյուն (օրթոգոնալ) պրոյեկցիաներ (տարբեր տեսքերով, կտրվածքներով և հատվածներով), կարող է օգտագործվել նաև աքսոնոմետրական պրոյեկցիան։

8) Կտրվածքները թեք ստվերագծով պետք է ցույց տալ այնպես, որ չխաթարվի հիմնական գծերի և հղումային նշանակումների պարզ ընթերցումը։

9) Գծագրում յուրաքանչյուր տարր կատարվում է մյուսներին համամասնորեն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տարրը ավելի պարզ պատկերելու համար անհրաժեշտ է շեղվել համամասնությունից։

10) Գծագրերը կատարվում են առանց որևէ մակագրության, բացառությամբ կտրվածքների նշանակումների («կտրվածք Ա-Ա» և այլն)։

11) Գծագրի վրա չափերը չեն նշվում։ Անհրաժեշտության դեպքում դրանք բերվում են նկարագրության մեջ։

12) Գծագրի վրա պատկերված տարրերը նշանակվում են արաբական թվանշաններով, գյուտի նկարագրությանը համապատասխան։ Մի քանի նկարների վրա բերված միևնույն տարրը նշվում է միևնույն թվանշանով։ Մի քանի նկարների վրա պատկերված տարբեր տարրերը չեն կարող նշվել միևնույն թվանշանով։ Նկարագրության մեջ չհիշատակված նշանները գծագրերում չեն գրվում։ Հանգույցները և մանրամասերը նշող թվանշանները կամ կտրվածքները և հատվածքները նշող տառանշանները, որպես կանոն, զետեղվում են պատկերված հանգույցի կամ մանրամասի սահմաններից դուրս և գծով միացվում են համապատասխան մասերին։ Դուրսբերման գիծը տարվում է այնպես, որ հեշտությամբ տարբերվի նկարի տարրերի եզրագծերից։ Եթե թվով նշված հանգույցը (տարրը և այլն) ամբողջությամբ բերված է առանձին նկարում, ապա այդ դեպքում տվյալ հանգույցի նշման գիծը չի տարվում։ Գծագրերում տառանշանները գրվում են հայերենով, իսկ որտեղ դա ընդունված է՝ լատինական կամ հունական տառերով։

13) Եթե սարքի տարբեր հանգույցներում օգտագործում են նույնական տարրեր, դրանք հարկավոր է նշել տարբեր թվանշաններով, իսկ դրանց նույնականության մասին նշել նկարագրությունում։

14) Գրաֆիկական նյութը սխեմայի տեսքով ներկայացնելու դեպքում օգտագործվում են ստանդարտ պայմանական գրաֆիկական նշաններ։ Կարող են մի տեսակի սխեմայում պատկերվել մեկ այլ տեսակի սխեմայի տարրեր, օրինակ՝ էլեկտրական սխեմայում՝ կինեմատիկական կամ հիդրավլիկական սխեմայի տարրեր։ Սխեմայի տարրերը ուղղանկյունաձև գրաֆիկական նշաններով ներկայացնելու դեպքում, տարրի նշման թվանշանը կարող է գրվել անմիջապես ուղղանկյան մեջ։ Որոշ դեպքերում տարրի նշման թվանշանը կարող է գրվել պատկերված սարքի եզրագծի ներսում՝ եզրագծի ներսում դատարկ տեղի առկայությունից կամ մի քանի տարրեր կամ ստվերագծված դաշտը գծով չհատելու անհրաժեշտությունից ելնելով։

15) Նկարագրության և հավակնության սահմանման մեջ գծագրեր, սխեմաներ և նկարներ չեն բերվում։

16) Լուսանկարները ներկայացվում են միայն որպես գրաֆիկական պատկերման այլ ձևերի լրացում։ Բացառիկ դեպքերում լուսանկարը կարող է ներկայացվել որպես գրաֆիկական պատկերման հիմնական ձև, օրինակ՝ եթե անհրաժեշտ է ցույց տալ վիրահատության փուլերը և այլն։

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  II

 

ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՈՒՄԸ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  7

 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ

 

1. Ներկայացուցչի նշանակումը կատարվում է Օրենքի 72-74-րդ հոդվածների համաձայն։

2. Հայտատուն, արտոնագրատերը, այլ շահագրգիռ անձը Գործակալության հետ գործավարությունը կարող են վարել ներկայացուցչի միջոցով։ Ներկայացուցչի իրավասությունը վավերացվում է նրանց կողմից տրված լիազորագրով, որը կազմվում է հասարակ գրավոր ձևով։

3. Ներկայացուցիչ նշանակող կողմը կարող է նշանակել մեկ կամ մի քանի ներկայացուցիչ յուրաքանչյուր կամ բոլոր գործողությունների համար, որոնք նախատեսված են Գործակալության ընթացակարգով։ Եթե նշանակված է մի քանի ներկայացուցիչ, և ներկայացուցիչ նշանակող կողմն ընդհանուր ներկայացուցիչ չի նշանակում, որի հետ Գործակալությունը պետք է վարի գործավարությունը, ապա Գործակալությունը գործավարությունը վարում է այն ներկայացուցչի հետ, որը լիազորագրում նշված է առաջինը։

4. Ներկայացուցիչ նշանակող կողմը մեկ լիազորագրով կարող է լիազորել ներկայացուցչին կատարել միևնույն հայտատուի՝ Գործակալություն ներկայացված կամ հետագայում ներկայացվելիք հայտերին վերաբերող գործողությունները։ Այս դեպքում հայտերից մեկի համար ներկայացվում է լիազորագրի բնօրինակը (դրա վավերացված պատճենը), իսկ մնացած հայտերից յուրաքանչյուրի համար՝ լիազորագրի պատճենը, որի վրա նշվում է այն հայտի համարը, որում պահվում է լիազորագրի բնօրինակը (վավերացված պատճենը)։

5. Ներկայացուցչի լիազորագիրը ներկայացվում է Գործակալություն հայտը ներկայացնելիս կամ համապատասխան ծանուցագիրն ստանալուց հետո` երեք ամսվա ընթացքում։ Մինչև լիազորագիր ներկայացնելը ներկայացուցչի կատարած գործողությունները համարվում են անօրինական և հաշվի չեն առնվում։

6. Եթե լիազորագիրը ներկայացված է օտար լեզվով, նրան կցվում է հայերեն թարգմանությունը։

7. Օտարերկրյա ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, որոնք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չունեն մշտական բնակության վայր կամ իրական և գործող արդյունաբերական կամ առևտրային հաստատություն (այսուհետ՝ օտարերկրյա անձինք), իրենց իրավունքների ձեռքբերման և պաշտպանության հետ կապված գործերը Գործակալությունում վարում են ներկայացուցչի միջոցով, եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով այլ բան նախատեսված չէ։

8. Սույն գլխի 7-րդ կետի պահանջներից անկախ և հաշվի առնելով սույն գլխի 9-րդ կետի պահանջները` օտարերկրյա անձինք կարող են Գործակալություն հայտ ներկայացնել, հայտի ներկայացման թվականի առնչությամբ գործողություններ կատարել, գործավարության կատարման համար վճարել պետական տուրքեր, Օրենքի 30-րդ հոդվածի համաձայն` առաջնության իրավունքի խնդրարկման դեպքում ներկայացնել առաջին հայտի վավերացված պատճենները և այդ գործավարության վերաբերյալ Գործակալության կողմից ստանալ ծանուցագիր՝ առանց ներկայացուցչի։

9. Եթե օտարերկրյա անձը սույն գլխի 8-րդ կետում նշված փաստաթղթերը Գործակալություն ներկայացնելու համար չունի ներկայացուցիչ, ապա նա Գործակալության հետ նամակագրության համար տալիս է փոստային հասցե, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Սույն գլխի 8-րդ կետում նշված ցանկացած ծանուցագիր, որը Գործակալությունն ուղարկում է տվյալ փոստային հասցեով, համարվում է բավարար ծանուցում։

10. Սույն գլխի 7-րդ կետի պահանջներից անկախ տարեկան պետական տուրքը կարող է վճարել ցանկացած անձ։

11. Եթե օտարերկրյա անձը Գործակալության հետ գործավարության համար չի նշանակում ներկայացուցիչ և Հայաստանի Հանրապետությունում չի նշում նամակագրության հասցե, ապա Գործակալությունը նրան ծանուցագիր է ուղարկում այն ստանալու օրվանից հետո` երեք ամսվա ընթացքում, ներկայացուցիչ նշանակելու և լիազորագիր ներկայացնելու, կամ սույն գլխի 9-րդ կետի համաձայն՝ նամակագրության համար փոստային հասցե նշելու առաջարկությամբ։ Եթե օտարերկրյա անձը ժամանակին ներկայացուցիչ չի նշանակում և լիազորարագիր չի ներկայացնում, կամ սույն գլխի 9-րդ կետի համաձայն` փոստային հասցե չի նշում, ապա Գործակալությունը մերժում է գործավարության հետ կապված ցանկացած դիմում։

12. Ներկայացուցիչ նշանակող կողմը ցանկացած ժամանակ կարող է դադարեցնել լիազորագրի գործողությունը, իսկ ներկայացուցիչը՝ հրաժարվել իր նշանակումից` այդ մասին տեղեկացնելով Գործակալությանը։

13. Ներկայացուցչի լիազորագրի գործողությանԽդադարեցման մասին ներկայացուցիչ նշանակող կողմի որոշումն ուժի մեջ է մտնում Գործակալության կողմից այն ստանալու օրվանից։ Իր նշանակումից հրաժարվելու մասին ներկայացուցչի որոշումն ուժի մեջ է մտնում այդ որոշումը Գործակալության կողմից ստանալու օրվանից, պայմանով, որ այդ մասին ծանուցված է ներկայացուցիչ նշանակող կողմը։ Նշանակող կողմն ավելի ուշ ծանուցվելու դեպքում ներկայացուցչի որոշումն ուժի մեջ է մտնում այդ որոշումը նշանակող կողմի ստանալու օրվանից։

14. Եթե ներկայացուցչի լիազորություններն անվավեր ճանաչելու մասին ներկայացուցիչ նշանակող կողմի որոշման կամ իր լիազորություններից հրաժարվելու մասին ներկայացուցչի որոշման պատճառով օտարերկրյա անձը մնում է առանց ներկայացուցչի, ապա գործավարությունը շարունակվում է սույն գլխի 11-րդ կետում նշված ընթացակարգով՝ համապատասխան փոփոխություններով։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  8

 

ՆԱՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ

 

1. Գործակալության հետ նամակագրությունը վարում է հայտատուն կամ նրա կողմից լիազորված ներկայացուցիչը, յուրաքանչյուր հայտով առանձին։

2. Հայտը գրավոր ներկայացվում է Գործակալություն անմիջականորենԽկամ փոստային առաքմամբ:

3. Հայտի փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել ֆաքսով՝ ֆաքսիմիլային պատկերի տեսքով կամ հաղորդակցության այլ էլեկտրոնային միջոցներով։ Այս դեպքում կիրառվում են սույն Կարգի 2-րդ գլխի 10-րդ կետի 3-րդ ենթակետի 1-4 պարբերությունների դրույթները։

4. Հայտ ներկայացնելուց հետո դրան վերաբերող նյութերը ներկայացվում են հայտի համարի նշմամբ և հայտատուի կամ նրա ներկայացուցչի ստորագրությամբ։

5. Եթե հայտատուն իրավաբանական անձ է, նրա անունից փաստաթղթերը ստորագրվում են սույն Կարգի 3-րդ գլխի 11-րդ կետի 34-րդ ենթակետով սահմանված կարգով։ Եթե հարցմանը համապատասխան ներկայացված նյութերում հայտի համարը նշված չէ, ապա դրանք վերադարձվում են առանց քննարկման, այն դեպքում, երբ հայտի համարը հնարավոր չէ որոշել անուղղակի ճանապարհով։

6. Օրենքով սահմանված ժամկետները հաշվարկվում են հետևյալ կերպ`

ա) ժամանակահատվածով որոշվող ժամկետն սկսվում է այն օրացուցային տարվա, ամսվա և ամսաթվի հաջորդ օրվանից, որով որոշված է ժամկետի սկիզբը.

բ) եթե ժամկետի վերջին օրը ոչ աշխատանքային է, ապա ժամկետի ավարտը համարվում է դրան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը.

գ) եթե ժամկետն ավարտվում է այնպիսի ամսում, որը չունի համապատասխան ամսաթիվը, ապա ժամկետը լրանում է այդ ամսվա վերջին օրը։

7. Եթե Գործակալության հետ նամակագրությունն իրականացնում է հայտատուի ներկայացուցիչը, ապա նյութերի ներկայացման ժամկետը հաշվարկվում է նրա կողմից գրության ստացման թվականից։

8. Օրենքի 48-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն Գործակալությունում գործավարությունը վարում են հայերենով։

ա) Այլ լեզվով ներկայացված նյութերին պետք է կցվի դրանց հայերեն թարգմանությունը։

բ) Այլ լեզվով ներկայացված նյութը համարվում է չներկայացված, եթե այն ներկայացվել է առանց թարգմանության։

9. Գործակալություն ներկայացված նյութերը, որոնք ձևակերպված են թերություններով և դժվար ընթեռնելի են, չեն քննարկվում, ինչի մասին ծանուցվում է այդ նյութերը ներկայացրած անձը։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  9

 

ՀԱՅՏԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ ՈՒՂՂՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՃՇԳՐՏՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

 

1. Հարցման հիման վրա հայտի փաստաթղթերում լրացումներ՝ ուղղումներ և ճշգրտումներ, կատարվում են փոխարինող էջեր ներկայացնելու միջոցով՝ առանձին նշելով կատարված փոփոխությունները։ Փոխարինող էջերը ներկայացվում են համապատասխան փաստաթղթի յուրաքանչյուր օրինակի համար առանձին, հայերեն լեզվով կամ փաստաթղթի հայերեն թարգմանությամբ և պետք է բավարարեն սույն Կարգի 6-րդ գլխի 31-41 կետերի պահանջները։ Եթե փոփոխություններ մտցնելուց հետո փոխարինող էջի տեքստը զբաղեցնում է էջը ոչ լրիվությամբ կամ տեքստը, որը նախկինում զբաղեցնում էր մեկ էջ, դուրս է գալիս դրա շրջանակներից, ապա անհրաժեշտ է փոխարինել նաև հաջորդող թերթերը։

2. Առաջարկվող լրացումների՝ ուղղումների և ճշգրտումների համառոտ պարզաբանումները կարող են նշվել ինչպես առանձին թերթերի վրա, այնպես էլ փոխարինող էջերին կցվող ուղեկցող նամակում։

3. Հայտի փաստաթղթերում կատարված լրացումները՝ ուղղումները և ճշգրտումները, որոնք ներկայացված չեն փոխարինված էջերի տեսքով, բացառությամբ սույն գլխի 4-րդ և 5-րդ կետերում նշվածների, հայտի մասին տեղեկությունների հրապարակման ժամանակ հաշվի չեն առնվում։

4. Եթե ուղղումները վերաբերում են տպագրական սխալներին, մատենագիտական տվյալներում թույլ տրված անճշտություններին և այլն, և այդ ուղղումները չեն խանգարում տեքստի անմիջական վերարտադրմանը, ապա հայտատուն ցանկացած ժամանակ կարող է ուղղումներ կատարելու անհրաժեշտության մասին նշել դիմումում, առանց փոխարինող թերթեր ներկայացնելու։

5. Եթե ճշգրտումները վերաբերում են հայտատուի կամ հայտատուի ներկայացուցչի անվանմանը, պայմանով, որ այն մնում է նույն անձը, և/կամ նրա հասցեին, և/կամ նամակագրության հասցեին, դիմումը կարող է վերաբերել միևնույն հայտատուի մի քանի հայտերին։ Այս դեպքում դիմումի բնօրինակը ներկայացվում է հայտերից մեկով, իսկ մնացածներից յուրաքանչյուրով ներկայացվում է դրա պատճենը, որի վրա նշվում է այն հայտը, որում պահվում է դիմումի բնօրինակը։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  10

 

ՀԱՅՏԻ ՀԵՏԿԱՆՉՈՒՄԸ, ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԶԻՋՈՒՄԸ

 

1. Օրենքի 38-րդ հոդվածի համաձայն՝ գործավարության ցանկացած փուլում հայտատուն կարող է հետ կանչել Գործակալություն ներկայացրած արտոնագիր ստանալու դիմումը։

2. Դիմումը համարվում է հետ կանչված՝ Գործակալության կողմից հետկանչման դիմումն ստանալու օրվանից։ Արտոնագիր ստանալու դիմումի հետկանչման մասին հայտատուի դիմումի հիման վրա Գործակալությունը իր պաշտոնական տեղեկագրում տեղեկություն է հրապարակում տվյալ հայտով գործավարությունն ավարտելու մասին։

3. Հետագայում հայտատուի իրավունքները չեն կարող հիմնվել այդ հայտի վրա։

4. Հայտի հետկանչման մասին իր դիմումը չեղյալ համարելու վերաբերյալ հայտատուի խնդրանքը, որը ներկայացվել է դիմումից հետո, չի կարող բավարարվել։

5. Եթե Գործակալությունը Օրենքով և սույն Կարգով նախատեսված դեպքերում կայացրել է որոշում հայտը հետ կանչված համարելու մասին, ապա այդ որոշման մեկ օրինակը ուղարկվում է հայտատուին։ Որոշումը հայտատուին ուղարկելուց հետո հայտի գործավարությունը դադարեցվում է։ Այս դեպքում սույն գլխի 3-րդ կետի դրույթը գործում է նաև տվյալ հայտերի նկատմամբ։

6. Եթե արտոնագիր ստանալու մասին դիմումը հայտատուն հետ է կանչում հրապարակման տեխնիկական նախապատրաստական աշխատանքներն ավարտելուց և հայտը հրապարակելուց հետո, ապա հրապարակված հայտը չի կարող Օրենքի 11-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն կազմել տեխնիկայի նախորդող մակարդակի առանձին մաս։

7. Օրենքի 42-րդ հոդվածի 9-րդ մասի համաձայն հայտի քննարկման փուլում հայտատուն արտոնագիր ստանալու իրավունքը ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն կարող է պայմանագրով զիջել այլ անձի և (կամ) կնքել լիցենզային պայմանագիր։ Պայմանագրում պետք է նշվի, որ այն կնքված է կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ։ Ընդ որում, լիցենզային պայմանագրում նշվում են նաև տվյալ հայտով արտոնագիր ստանալու կամ չստանալու հետ կապված կողմերի հետագա փոխհարաբերությունները կարգավորելու հնարավոր մեխանիզմները։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  11

 

ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅՏԵՐԻ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

1. Համաձայն Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի` Գործակալությունը թույլատրում է ցանկացած անձի ուսումնասիրել հայտերին վերաբերող փաստաթղթերը, բացառությամբ սույն գլխի 3-9-րդ կետերում նախատեսված դեպքերի։

2. Համաձայն Օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` մինչև Գործակալության պաշտոնական տեղեկագրում գյուտերի կամ օգտակար մոդելների տրված արտոնագրերի մասին տեղեկությունների հրապարակումը դրանց հայտերի նյութերը համարվում են գաղտնի։

3. Գաղտնի համարվող (չհրապարակված) հայտերի նյութերը ծանոթացման համար դառնում են մատչելի միայն հայտատուի համաձայնությամբ կամ թույլտվությամբ, կամ դատական մարմինների համար՝ համապատասխան հարցման դեպքում։

4. Գաղտնի համարվող (չհրապարակված) հայտերի նյութերին ծանոթանալ ցանկացողները հայտատուի գրավոր ձևակերպված վերոնշված համաձայնությունը կամ թույլտվությունը ներկայացնում են Գործակալություն, որի հիման վրա Գործակալությունը թույլատրում է ծանոթանալ պահանջվող փաստաթղթերին պայմանավորված օրը և ժամին, առանց նյութերից քաղվածքներ և պատճեններ պատրաստելու։

5. Դատական մարմինների կողմից Գործակալություն ուղղված գաղտնի համարվող հայտերի նյութերին ծանոթանալու վերաբերյալ համապատասխան հարցման դեպքում, Գործակալությունը թույլատրում է ծանոթանալ պահանջվող փաստաթղթերին պայմանավորված օրը և ժամին կամ 5-օրյա ժամկետում ուղարկում է պահանջվող փաստաթղթերը հարցումն ուղարկած համապատասխան դատական մարմնի հասցեով։

6. Ընդ որում, նյութերը համարվում են ծանոթացման համար մատչելի, եթե դրանց հնարավոր է ծանոթանալ ցանկացած թույլատրված միջոցով, այդ թվում՝ անմիջական հաղորդակցման կամ սովորական հրապարակման միջոցով։

7. Ցանկացած անձ, որը կարող է Գործակալությանն ապացուցել, որ հայտատուն իրեն գրավոր տեղեկացրել է հայտի և խնդրարկվող իրավական ծավալի մասին, կարող է ծանոթանալ չհրապարակված նյութերին՝ առանց հայտատուի համաձայնության, սույն գլխի 4-րդ կետով սահմանված կարգով։

8. Եթե կենսաբանական նյութին վերաբերող գյուտի հայտը մերժվում կամ հետ է կանչվում, ապա հայտատուի խնդրանքով ավանդադրված կենսաբանական նյութը երրորդ անձանց համար դառնում է մատչելի՝ հայտի ներկայացման թվականից սկսած` քսան տարի հետո։

9. Մինչև պաշտոնական տեղեկագրում հայտի մասին տեղեկությունների հրապարակումը Գործակալությունը կարող է հրապարակել կամ երրորդ անձանց տրամադրել հետևյալ տվյալները՝

ա) հայտի համարը.

բ) հայտի ներկայացման թվականը, իսկ առաջնություն խնդրարկելու դեպքում՝ նաև առաջին հայտի ներկայացման թվականը, համարը և երկիրը.

գ) հայտատուին վերաբերող տվյալները (ֆիզիկական անձի համար՝ անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, իրավաբանական անձի համար՝ պաշտոնական անվանումը, գտնվելու վայրը).

դ) արդյունաբերական սեփականության օբյեկտի անվանումը, եթե այն չի բացահայտում տվյալ օբյեկտի էությունը։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  12

 

ՀԱՅՏԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆՇՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻՆ ԾԱՆՈԹԱՆԱԼԸ

 

1. Հայտատուն (կամ նրա ներկայացուցիչը) կարող է Գործակալությունից պահանջել փորձաքննության հարցման կամ որոշման մեջ նշված նյութերի պատճենները։ Նշված նյութերն ուղարկվում են հայտատուի դիմումի ստացման օրվանից մեկ ամսվա ընթացքում՝ համապատասխան պետական տուրք վճարելու պայմանով։

2. Եթե այդ նյութերը վերաբերում են չհրապարակված հայտին, ապա հայտատուն կարող է դրանց ծանոթանալ Գործակալությունում։ Այդ նյութերի պատճենները հայտատուին չեն ուղարկվում։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  13

 

ՀԱՅՏԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ ՀԱՅՏԱՏՈՒԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ

 

1. Հայտի հետ կապված հարցերը կարող են քննարկվել հայտատուի մասնակցությամբ, որն անցկացվում է Գործակալության առաջարկությամբ կամ հայտատուի խնդրանքով՝ երկու կողմերն այդ հարցերին ծանոթանալուց հետո։

2. Փորձաքննության հարցերը կարող են շարադրվել այն հարցման մեջ, որում լրացուցիչ հայտնվում է հանդիպման նպատակահարմարության մասին, իսկ հայտատուի հարցերը՝ այդպիսի հանդիպման մասին դիմումի մեջ։

3. Հարցման դեպքում հայտատուի պատասխանը ներկայացվում է Օրենքի 51-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված ժամկետում, անկախ նրանից, թե հայտատուն մտադրություն ունի մասնակցելու հայտի քննարկմանը, թե՝ ոչ։

4. Հայտի քննարկման թվականը և ժամը հայտատուի հետ նախապես համաձայնեցվում են։

5. Հանգամանքների փոփոխման դեպքում այն կողմը, որը նշանակված ժամկետին հնարավորություն չունի մասնակցելու հայտի քննարկմանը, այդ մասին անհապաղ տեղեկացնում է մյուս կողմին։

6. Եթե Գործակալությունը կամ հայտատուն հայտի համատեղ քննարկումը համարում են անժամանակ կամ ոչ նպատակահարմար, Գործակալության առաջարկությունը կամ հայտատուի խնդրանքը կարող է մերժվել՝ բերելով համապատասխան փաստարկներ։

7. Առանց նախնական համաձայնության Գործակալություն ներկայացված հայտի համատեղ քննարկման հայտատուի խնդրանքը կարող է մերժվել։

8. Հայտի քննարկմանը կարող է մասնակցել հայտատուի ներկայացուցիչը՝ պայմանով, որ լիազորագրում նշված են նրա իրավասությունները։

9. Հայտի՝ հայտատուի մասնակցությամբ քննարկմանը նրա խնդրանքով, որպես խորհրդատու, կարող է մասնակցել նաև այլ անձ։ Այլ անձի մասնակցությունը հայտի քննարկմանը հնարավոր է նաև հայտատուի ներկայացուցչի խնդրանքով, եթե լիազորագրով նրան տրված է այդպիսի իրավասություն։

10. Հայտատուի մասնակցությամբ հայտի քննարկումն իրականացվում է բանակցությունների միջոցով կամ փորձաքննական խորհրդակցությունում։

11. Բանակցություններն անցկացվում են այն դեպքում, երբ հարցերը կարող են վճռվել անմիջականորեն փորձագետի և հայտատուի կողմից, իսկ փորձաքննական խորհրդակցությունը՝ եթե հարցի լուծման համար պահանջվում է փորձաքննության կողմից մի շարք մասնագետների մասնակցություն։

12. Բանակցությունների կամ փորձաքննական խորհրդակցության արդյունքում սահմանված ձևով կազմվում է արձանագրություն՝ երկու օրինակից, որում նշվում են տեղեկություններ մասնակիցների մասին, կողմերի ներկայացրած փաստարկները և առաջարկությունները, ինչպես նաև հետագա գործավարության մասին եզրակացությունները։

13. Արձանագրության մեջ կարող են բերվել հայտատուի (նրա ներկայացուցչի) կողմից առաջարկված գյուտի հավակնության սահմանման նոր խմբագրությունը, հայտը հետ կանչելու մասին դիմումը, գրավոր բացատրություն պահանջող փորձաքննության հարցերը և այլն։

14. Արձանագրությունն ստորագրվում է բանակցությունների կամ փորձաքննական խորհրդակցության բոլոր մասնակիցների կողմից, որի մեկ օրինակը կցվում է հայտի նյութերին, մյուսը հանձնվում է հայտատուին։

15. Քննարկվող հարցերի վերաբերյալ անհամաձայնության դեպքում արձանագրության մեջ կարող է տեղ գտնել խորհրդակցության մասնակիցների հատուկ կարծիքը։ Արձանագրության օրինակը, որն ընդգրկում է համապատասխան եզրակացություններ, կարող է փոխարինել փորձաքննության հարցմանը, ինչը ձևակերպվում է համապատասխան գրառմամբ։

16. Արձանագրությունը կարող է փոխարինել փորձաքննության հարցմանը տրված հայտատուի պատասխանը (եթե չեն խախտվում պատասխանի ներկայացման սահմանված ժամկետները)։ Այս դեպքում արձանագրության մեջ կատարվում է համապատասխան գրառում։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  14

 

 ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄԸ

 

1. Համաձայն Օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի, մինչև որոշակի գործողություններ կատարելու համար Օրենքով սահմանված ժամկետների ավարտը հայտատուն կամ իրավատերըԽկարող է դրանց երկարաձգման մասին դիմում ներկայացնել Գործակալություն՝ կցելով օրենքով սահմանված պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթը։ Գործակալությունը կարող է սահմանված ժամկետները երկարաձգել մինչև երեք ամիս։

2. Եթե սահմանված պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթը չի ներկայացված, ապա ժամկետի երկարաձգման մասին դիմումը չի բավարարվում, ինչի մասին հայտատուն կամ իրավատերը ծանուցվում է։

3. Դիմումի ներկայացման ժամկետը խախտելու դեպքում հայտատուի կամ իրավատիրոջ խնդրանքը չի բավարարվում, ինչի մասին նա ծանուցվում է։

4. Օրենքի 12-րդ հոդվածով, 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 30-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 31-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 32-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 33-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 37-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 47-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 52-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 57-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 58-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 60-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով, 67-րդ հոդվածով, 68-րդ հոդվածով, 74-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերում սահմանված ժամկետները սույն Կարգի 14-րդ գլխի 1-ին կետի համաձայն չեն երկարաձգվում։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  15

 

ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԽԱԽՏԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԱՅՏՈՎ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ

 

1. Հայտատուն, որը սահմանված ժամկետում չի կատարել գյուտի նկատմամբ իրավունքների ձեռքբերման գործընթացներին առնչվող պարտադիր գործողությունները, օրինակ՝

ա) հարցումն ստանալու օրվանից եռամսյա ժամկետում չի պատասխանել հայտի ուղղված կամ բացակայող մասերի կամ փաստաթղթերի ներկայացման առաջարկությամբ Գործակալության հարցմանը.

բ) հայտի ներկայացման օրվանից եռամսյա ժամկետում Գործակալություն չի ներկայացրել հայտի փաստաթղթերի հայերեն թարգմանությունը.

գ) Գործակալության համապատասխան ծանուցագիրն ստանալու օրվանից երկամսյա ժամկետում չի լրավճարել սահմանված չափից պակաս վճարված հայտ ներկայացնելու համար պետական տուրքը և այլն, որի հետևանքով կորցրել է հայտի նկատմամբ ունեցած իրավունքը, կարող է դիմել Գործակալություն՝ իր իրավունքը վերականգնելու և հայտով գործավարությունը շարունակելու խնդրանքով։

2. Օրենքով սահմանված ցանկացած ժամկետի լրանալու դեպքում, որի ընթացքում հայտատուն չի կատարել Օրենքով նախատեսված պարտադիր գործողությունները, Գործակալությունը հայտատուին 5-օրյա ժամկետում ուղարկում է սահմանված ժամկետի խախտման մասին համապատասխան ծանուցագիր։

3. Հայտի նկատմամբ իրավունքների վերականգնման մասին դիմումը ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետի խախտման և դրա իրավական հետևանքների մասին ծանուցագիրն ստանալու օրվանից հետո` երկամսյա ժամկետում, հայտատուն պետք է ավարտի չկատարված գործողությունը և վճարի օրենքով սահմանված պետական տուրքը։ Նշված ժամկետում պահանջվող գործողությունը չկատարելու և համապատասխան պետական տուրքը չվճարելու դեպքում դիմումը համարվում է չներկայացված։

4. Գործակալությունը չի կարող բավարարել հետագա գործավարությունը շարունակելու մասին հայտատուի դիմումը, եթե դա վերաբերում է հայտի նկատմամբ իրավունքների վերականգնման մասին դիմումը ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետի խախտման և դրա իրավական հետևանքների մասին ծանուցագիրն ստանալու օրվանից հետո` չկատարված գործողության ավարտման և օրենքով սահմանված պետական տուրքի վճարման երկամսյա ժամկետի, ինչպես նաև առարկության կամ հայցի ներկայացման կամ բաց թողնված ժամկետի վերականգնման կամ խնդրարկվող առաջնության ճշգրտման կամ լրացման կամ առաջնության իրավունքի վերականգնման ժամկետների խախտմանը։

5. Եթե Գործակալությունն ստացել է հետագա գործավարությունը շարունակելու մասին դիմում, և հայտի նկատմամբ իրավունքների վերականգնման մասին դիմում ներկայացնելիս նշված չեն եղել ժամկետը բաց թողնելու պատճառները, ապա կողմն այդ տվյալները ներկայացնում է Գործակալության ծանուցագրում նշված ժամկետում։

6. Գործակալության առջև գործավարություն իրականացնող կողմը, որը հանգամանքներից ելնելով՝ Օրենքի և սույն Կարգի համաձայն Գործակալության սահմանած ժամկետներում չի կարողացել պատշաճ կերպով կատարել իր պարտականությունները հարգելի պատճառներով, կարող է վերականգնել իր իրավունքները, եթե սահմանված ժամկետի խախտումը կապված է հայտի կամ ցանկացած դիմումի հետկանչման, մերժման կամ իրավունքից զրկելու հետ։

7. Իրավունքների վերականգնման մասին դիմումը ներկայացվում է սահմանված ժամկետի խախտման պատճառի վերացման պահից, կամ եթե կողմը հետագայում ծանուցվել է սահմանված ժամկետի խախտման մասին՝ այդ մասին ծանուցագիրն ստանալու օրվանից հետո եռամսյա ժամկետում։ Դիմումը ներկայացվում է սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո պահանջված գործողությունները կատարելու դեպքում՝ կցելով սահմանված պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթը։ Նշված պահանջների չկատարման դեպքում դիմումը համարվում է չներկայացված։

8. Իրավունքների վերականգնման մասին դիմումը չի կարող ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն մերժվել, եթե դիմող կողմը նախապես գրավոր չի ծանուցվել նախատեսվող ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն մերժման մասին ծանուցագիրն ստանալու օրվանից հետո երեք ամսվա ընթացքում, իր նկատառումները ներկայացնելու առաջարկությամբ։

9. Իրավունքների վերականգնման մասին դիմումը ներկայացվում է ոչ ուշ, քան սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում։

10. Իրավունքների վերականգնման մասին դիմումը չի բավարարվում, եթե դա վերաբերում է առարկություն կամ հայց ներկայացնելու, առաջին հայտի վավերացված պատճենը ներկայացնելու, բաց թողնված ժամկետների վերականգնման, հետագա գործավարությունը շարունակելու, առաջնության խնդրարկման, խնդրարկվող առաջնության ճշգրտման կամ լրացման կամ առաջնության իրավունքի վերականգնման մասին դիմումներ ներկայացնելու ժամկետներին։

11. Եթե իրավունքների վերականգնման մասին դիմում ներկայացնելիս նշված չեն եղել ժամկետը բաց թողնելու պատճառները, ապա կողմն այդ տվյալները ներկայացնում է Գործակալության ծանուցագրում նշված ժամկետում։

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  III

 

ԳՅՈՒՏԻ ՀԱՅՏԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  16

 

ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ

 

1. Գործակալություն ներկայացված նյութերը որպես հայտ գրանցվում են՝ նշելով դրանց փաստացի ստացման թվականը, եթե այն պարունակում է առնվազն՝

ա) հիշատակում (դիմում) այն մասին, որ հայտով խնդրարկվում է գյուտի արտոնագիր.

բ) տեղեկություններ, որոնք թույլ են տալիս անհատականացնել հայտատուին կամ հաղորդակցվել նրա հետ.

գ) տարր, որն արտաքնապես հիշեցնում է գյուտի նկարագրությունը.

դ) տարր, որն արտաքնապես հիշեցնում է գյուտի հավակնության սահմանում։

2. Եթե ներկայացված նյութերը համապատասխանում են սույն Կարգի գլուխ 16-ի 1-ին կետում նշված պահանջին, ապա դրանց տրվում է հայտի գրանցման հերթական տասանիշ համար (առաջին երկու տառը որոշում են հայտի պատկանելությունը Հայաստանի Հանրապետությանը (AM), հաջորդ՝ ավագ կարգերի չորս թվանշանները նշում են հայտի ներկայացման տարեթիվը, մնացած չորսը՝ հայտի տվյալ տարվա հերթական համարը՝ սկսելով 0001-ից, օրինակ՝ AM20080087)։

3. Այս դեպքում համարվում է, որ հայտը ներկայացվել է հայտի նշված նյութերի փաստացի ստացման թվականին, այսինքն հայտի ներկայացման թվականը սահմանվում է նշված բոլոր փաստաթղթերի միաժամանակյա ստացման թվականով։

4. Օգտակար մոդելի հայտի դեպքում Գործակալության տասանիշ գրանցման համարի վերջում ավելացվում է (Ս) տառը, որը որոշում է հայտի պատկանելությունը օգտակար մոդելներին։

5. Գործակալությունը հայտի նյութերն ստանալու օրվանից հետո, հնգօրյա ժամկետում ստուգում է դրա համապատասխանությունը սույն գլխի 1-ին կետում նշված պահանջներին և անհամապատասխանության դեպքում այդ մասին անհապաղ ծանուցում է հայտատուին` առաջարկելով նշված ծանուցագիրն ստանալու օրվանից հետո, եռամսյա ժամկետում ներկայացնել բացակայող փաստաթղթերը (տեղեկությունները)։ Եթե հայտատուն սահմանված ժամկետում պահանջվող փաստաթղթերը Գործակալություն չի ներկայացնում, ապա հայտը համարվում է չներկայացված, ինչի մասին հայտատուն ծանուցվում է։

6. Եթե նշված փաստաթղթերը Գործակալություն ներկայացվել են ոչ միաժամանակ, ապա հայտի ներկայացման թվականը սահմանվում է բացակայող փաստաթղթերից վերջինի ստացման թվականով և հայտին տրվում է Գործակալության տասանիշ գրանցման համար՝ սույն գլխի 2-րդ կետի համաձայն։

7. Եթե հայտի ներկայացման թվականը սահմանելիս Գործակալությունը գտնում է, որ գյուտի նկարագրության մասը կամ գծագիրը, որին հղում է կատարված, ենթադրվում է բացակայող, ապա նա այդ մասին անհապաղ ծանուցում է հայտատուին` նշելով բացակայող նյութերը ծանուցագիրն ստանալու օրվանից եռամսյա ժամկետում ներկայացնելու անհրաժեշտության մասին։ Հայտատուի կողմից նշված եռամսյա ժամկետում ծանուցագրում նշված նկարագրության բացակայող մասը կամ բացակայող գծագիրը ներկայացնելու դեպքում դրանք ներառվում են հայտի կազմում։ Այս դեպքում հայտի ներկայացման թվականը սահմանվում է նկարագրության այդ մասի կամ գծագրի ստացման թվականով և հայտին տրվում է Գործակալության տասանիշ գրանցման համար՝ սույն գլխի 2-րդ կետի համաձայն։

8. Եթե պահանջված փաստաթղթերը ներկայացվում են ոչ միաժամանակ, ապա հայտի ներկայացման թվականը սահմանվում է դրանցից վերջինի ստացման թվականով և հայտին տրվում է Գործակալության տասանիշ գրանցման համար՝ սույն գլխի 2-րդ կետի համաձայն։ Սահմանված ժամկետում պահանջված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում հայտը համարվում է չներկայացված, ինչի մասին ծանուցվում է հայտատուն։

9. Արտաքնապես գյուտի նկարագրություն հիշեցնող տարրի փոխարեն հայտատուն կարող է ներկայացնել դիմում այն մասին, որ հայտի ներկայացման թվականը սահմանելու համար գյուտի նկարագրությունը փոխարինված է հայտատուի կողմից ավելի վաղ ներկայացված (սկզբնական կամ նախորդող) հայտին կատարված հղումով։ Դիմումը պետք է ներկայացվի հայերեն և պարունակի ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարն ու ներկայացման թվականը։ Եթե սկզբնական կամ նախորդող հայտը ներկայացված է այլ անձի կողմից, ապա դիմումին կցվում է հայտատուի իրավահաջորդությունը հաստատող փաստաթուղթը։

10. Եթե հայտի փաստաթղթերը ստացվում են ֆաքսով՝ ֆաքսիմիլային պատկերի տեսքով կամ հաղորդակցության այլ էլեկտրոնային միջոցներով, գրանցման համարը տրվում է գյուտի արտոնագիր ստանալու մասին դիմումի բնօրինակն ստանալու դեպքում։

11. Ներկայացված հայտի նյութերի յուրաքանչյուր թերթի հակառակ երեսին Գործակալությունը նշում է ստացման թվականը։ Այդ ձևով թվագրվում է նաև այդ հայտով հետագա ողջ նամակագրությունը։ Գրանցված հայտի նյութերը հետ չեն վերադարձվում։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  17

 

ՀԱՅՏԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

42. Հայտի փորձաքննության անցկացման պայմանները

 

Ներկայացված նյութերը որպես հայտ գրանցելու դեպքում, դրա ներկայացման թվականի, ինչպես նաև հայտի փորձաքննությունն սկսելու մասին Գործակալությունն անհապաղ ծանուցում է հայտատուին։

 

43. Հայտի փորձաքննության խնդիրները

 

1) Փորձաքննության ընթացքում ստուգվում է՝

ա. հայտի անհրաժեշտ, այդ թվում՝ դրան կցվող փաստաթղթերի առկայությունը, որոնք նշված են Օրենքի 46-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերում.

բ. Գործակալության հետ գործավարություն իրականացնելու իրավունքի առկայությունը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ ներկայացուցչության լիազորագրի առկայությունը և դրա համապատասխանությունը սահմանված պահանջներին.

գ. արտոնագրային հավատարմատարի միջոցով ներկայացված հայտի դեպքում՝ հայտի ներկայացման կարգի համապատասխանությունը Գործակալության պահանջներին.

դ. վճարված պետական տուրքի չափի համապատասխանությունը սահմանված չափին, այդ թվում՝ հավակնության սահմանման անկախ կետերի և խնդրարկվող միջազգային առաջնությունների քանակներին, ներառյալ` Օրենքի 67-րդ հոդվածի 6-րդ և 68-րդ հոդվածի 4-րդ մասերի համաձայն` տարեկան պետական տուրքերը.

ե. գյուտի համապատասխանությունը Օրենքի 53-րդ հոդվածի 2-րդ և 4-րդ մասերով սահմանված պահանջներին.

զ. հայտարկված գյուտի առարկայի համապատասխանությունը Օրենքի 10-րդ հոդվածով սահմանված արտոնագրաունակության պայմաններին.

է. հայտարկված օգտակար մոդելի առարկայի համապատասխանությունը Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված արտոնագրաունակության պայմաններին.

ը. հայտարկված գյուտի՝ առաջին հայացքից (ակնհայտորեն, բացահայտորեն) համապատասխանությունը արտոնագրաունակության պայմաններին՝ տեխնիկայի մակարդակը որոշելով միայն իր տրամադրության տակ գտնվող նյութերով.

թ. հայտարկված օգտակար մոդելի համապատասխանությունը Օրենքի 14-րդ և 15-րդ հոդվածներով սահմանված արտոնագրաունակության պայմաններին.

ժ. գյուտի միասնության պահանջի պահպանումը (տե'ս սույն Կարգի 2-րդ գլխի 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետը).

ի. փորձաքննության հարցման հիման վրա հայտատուի ներկայացված նյութերի ներկայացման կարգի պահպանումը.

լ. հայտատուի կողմից կատարված գյուտի դասակարգման ճշտությունն ըստ ՄԱԴ-ի (կամ կատարվում է այդպիսի դասակարգում, եթե այն չի արվել հայտատուի կողմից)։

 

44. Հայտը ներկայացնելու համար վճարված պետական տուրքի համապատասխանության ստուգումը

 

1) Հայտի գրանցված նյութերում ստուգվում է հայտը ներկայացնելու համար սահմանված պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթղթերի առկայությունը։

2) Եթե հայտ ներկայացնելու համար վճարված պետական տուրքի չափը չի համապատասխանում սահմանված չափին կամ վճարված է հավակնության սահմանման անկախ կետերի քանակի համար սահմանվածից պակաս չափով, ապա հայտատուին առաջարկվում է այդ մասին ծանուցագիրն ստանալու օրվանից հետո` երկու ամսվա ընթացքում, պետական տուրքի լրավճարման կամ հավակնության սահմանման ճշգրտման և(կամ) տուրքի լրավճարման ճանապարհով վճարված պետական տուրքի չափը հավակնության սահմանման անկախ կետերի քանակին համապատասխանեցնելու անհրաժեշտության մասին։ Սահմանված ժամկետում պետական տուրքը չլրավճարելու դեպքումԽհայտը համարվում է հետ կանչված, ինչի մասին ծանուցվում է հայտատուն։

 

45. Հայտի ուղղված կամ բացակայող փաստաթղթերի հարցումը

 

1) Եթե փորձաքննության ընթացքում պարզվում է, որ հայտը ձևակերպված է թերություններով, կամ բացակայում են որոշ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, ուստի բերելով հիմնավոր փաստարկներ, հայտատուին ուղարկվում է հարցում՝ հայտնաբերված թերությունների նշումով, առաջարկելով հարցումն ստանալու օրվանից եռամսյա ժամկետում ներկայացնել ուղղված կամ բացակայող մասերը կամ փաստաթղթերը։

2) Հարցման հիմք է հանդիսանում՝

ա. սույն Կարգի 2-րդ գլխի 8-9 կետերով նախատեսված հայտի փաստաթղթերից առնվազն մեկի բացակայությունը և(կամ) սահմանված քանակից պակաս հայտի փաստաթղթերի օրինակների ներկայացումը.

բ. սահմանված պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթղթի կամ զեղչով պետական տուրքը վճարելու իրավունքը հաստատող փաստաթղթի բացակայությունը.

գ. հայտի փաստաթղթերի հայերեն թարգմանության բացակայությունը, եթե դրանք ներկայացված են այլ լեզվով.

դ. լիազորված ավանդադրման կենտրոնում միկրոօրգանիզմի շտամի, բույսերի կամ կենդանիների բջիջների գծի ավանդադրման մասին փաստաթղթի բացակայությունը, եթե հայտում կա ավանդադրման մասին նշում.

ե. հայտի ներկայացման կարգի խախտումը.

զ. ներկայացուցչի լիազորագրի բացակայությունը, եթե դիմումն ստորագրված է արտոնագրային հավատարմատար չհանդիսացող հայտատուի ներկայացուցչի կողմից, կամ լիազորագրի ըստ սահմանված պահանջի ձևակերպման խախտումը.

է. փաստաթղթերի ձևակերպման մեջ թերությունների բացահայտումը, որոնք խոչընդոտում են դրանց անմիջական վերարտադրմանը, հրապարակմանը, պահպանմանը և(կամ) անհնարին են դարձնում դրանց՝ շահագրգիռ անձանց ծանոթանալը (թերթերի ձևաչափերի, ազատ դաշտերի չափերի նկատմամբ պահանջների խախտումը, տպագրության որակը և այլն, որոնք դժվարացնում են հայտի նյութերի ընթերցումը).

ը. արտոնագիր ստանալու մասին դիմումում սույն Կարգով նախատեսված ստորագրությունների, կնիքի դրոշմվածքի (եթե կա դրա անհրաժեշտությունը) բացակայությունը.

թ. գյուտի նկարագրությունում սույն Կարգով նախատեսված կառուցվածքային բաժինների բացակայությունը (եթե տեղեկությունները, որոնք պետք է լինեին համապատասխան բաժնում, բերված են այլ բաժնում, հարցում չի ուղարկվում), ինչպես նաև նկարագրության կամ գյուտի հավակնության սահմանման մեջ հատկանիշի բնութագրի փոխարինումը այն տեղեկատվության աղբյուրի նշումով, որտեղ այդ հատկանիշը բացահայտված է.

ժ. գյուտի նկարագրության «տեխնիկայի մակարդակը» բաժնում ամենամոտ նմանակի մասին տեղեկությունների բացակայությունը։ Ընդ որում, փորձաքննությունը կարող է հայտատուին հարցման մեջ հայտնել իր կողմից ընտրված ամենամոտ նմանակի տարբերակի մասին և առաջարկել հայտատուին քննարկել այդ նմանակը և համաձայնության դեպքում ճշգրտել հավակնության սահմանումը.

Ժա. հայտում ոչ հանրամատչելի կամ գաղտնի ճանաչված տեղեկատվական աղբյուրների նշումը.

Ժբ. գյուտի հավակնության սահմանման կետը մեկ նախադասությամբ շարադրելու՝ սույն Կարգի 3-րդ գլխի 28-րդ կետի 5-րդ ենթակետի զ պարբերության պահանջների խախտումը.

Ժգ. հավակնության սահմանման մեջ այն գյուտի առարկայի նշման բացակայությունը, որի համար խնդրարկվում է իրավական պահպանություն.

Ժդ. հավակնության սահմանման մեջ գյուտի համապատասխան առարկայի հատկանիշների փոխարեն միայն դրա շահագործման և սպառման հատկությունների, իրագործման կամ օգտագործման դեպքում տեղի ունեցող ազդեցությունների կամ երևույթների մասին տվյալների առկայությունը.

Ժե. բազմօղակ հավակնության սահմանման կախյալ կետերում այնպիսի հատկանիշների առկայությունը, որոնց իրագործումը հանգեցնում է հակասությունների կամ հակասում է հասարակական շահերին, մարդասիրության և բարոյականության սկզբունքներին.

Ժզ. օրենքի 53-րդ հոդվածի 7-րդ մասով և սույն Կարգի 2-րդ գլխի 7-րդ կետի 1-ին և 2-րդ եմթակետերով սահմանված գյուտի միասնության պահանջի խախտումը.

Ժէ. հավակնության սահմանման մեջ այնպիսի կախյալ կետի առկայությունը, որը հանգեցնում է համապատասխան անկախ կետի հատկանիշի բացառման կամ փոխարինման.

Ժը. հայտի փաստաթղթերում տեղ գտած անհամապատասխանությունները (դիմումում բերված գյուտի անվանումը չի համապատասխանում նկարագրությունում բերված անվանմանը, նկարագրության մեջ բացակայում են հավակնության սահմանման մեջ բերված հատկանիշները, գծագրերը չեն համապատասխանում նկարագրությանը և այլն).

Ժթ. սույն Կարգի 3-րդ գլխի 30-րդ կետի 1-24 ենթակետերով ռեֆերատի նկատմամբ սահմանված պահանջների խախտումը.

ի. սույն Կարգի պահանջների այլ խախտումների առկայությունը, որոնք բացահայտվում են առանց հայտարկված գյուտի կամ գյուտերի խմբի էությունը վերլուծելու։

3) Փորձաքննությունը հայտատուին ուղղված հարցման մեջ կարող է առաջարկել ներկայացնել մեկ գյուտին կամ միասնական գյուտարարական մտահղացում կազմող գյուտերի խմբին վերաբերող գյուտի նկարագրությունը և հավակնության սահմանումը, ընդ որում, անհրաժեշտության դեպքում, լրավճարելով համապատասխան պետական տուրք։

4) Եթե հայտ ներկայացնելու համար պետական տուրքը վճարված է ավելի պակաս, քան անհրաժեշտ է հավակնության սահմանման անկախ կետերին համապատասխան, ապա հայտատուին առաջարկվում է համապատասխանեցնել դրանք՝ ճշգրտելով կետերի քանակը և(կամ) լրավճարել պետական տուրքը։

5) Ուղղված կամ բացակայող մասերը կամ փաստաթղթերը ներկայացնելու առաջարկությամբ հարցումը հայտատուին կարող է ուղարկվել այնքան անգամ, ինչքան անհրաժեշտ է հայտի փաստաթղթերում թերությունները վերացնելու համար։ Հարցման հիման վրա հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերը ձևակերպվում են սույն Կարգի 9-րդ գլխի, 1)-5) կետերի համաձայն։

6) Եթե հայտատուն սահմանված ժամկետում չի ներկայացնում պահանջվող նյութերը կամ դրանց ներկայացնելու ժամկետի երկարաձգման մասին դիմումը՝ կցելով դրան համապատասխան պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթը, ապա հայտը համարվում է հետ կանչված, ինչի մասին հայտատուն ծանուցվում է։

7) Հայտով գործավարությունը կարող է շարունակվել այն դեպքում, երբ հայտատուն Գործակալություն է ներկայացնում բաց թողնված ժամկետների վերականգնման մասին դիմում՝ կցելով դրան համապատասխան պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթ։ Եթե հայտատուն չի ներկայացնում այդ դիմումը, ապա որոշում է կայացվում գյուտի հայտի հետկանչման մասին, հայտով գործավարությունը դադարեցվում է, և հայտի նյութերը փոխանցվում են Գործակալության արխիվ։

 

46. Հայտարկված գյուտի դասակարգումը

 

1) Փորձաքննության ընթացքում, գյուտի առարկան այս կամ այն տեխնիկայի բնագավառին վերաբերելու նպատակով, հայտարկված գյուտը դասակարգվում է ՄԱԴ-ի գործող խմբագրությանը համապատասխան։

2) Դասակարգման ցուցիչ ընտրելիս հիմք է ընդունվում հայտարկված գյուտի հավակնության սահմանումը։ Ավելի ճշգրիտ դասակարգման համար հաշվի են առնվում նաև գյուտի նկարագրությունը և գծագրերը։ Եթե հայտը ներառում է մի քանի գյուտի առարկա, որոնք վերաբերում են ՄԱԴ-ի տարբեր բաժիններին, ապա սահմանվում են դասակարգման բոլոր համապատասխան ցուցիչները։ Ընդ որում, առաջին ցուցիչի ընտրությունը որոշվում է գյուտի անվանումով։

 

47. Առաջնության սահմանումը հայտի ներկայացման թվականով

 

Օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, գյուտի առաջնությունը որոշվում է հայտը Գործակալություն ներկայացնելու թվականով (հայտի ներկայացման թվականի սահմանման կարգը բերված է սույն Կարգի 3-րդ բաժնի 16-րդ գլխի 1-11 կետերում):

 

48. Միջազգային առաջնության սահմանումը

 

1) Եթե հայտատուն խնդրարկում է միջազգային առաջնություն (համաձայն Օրենքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ մասի), ապա ստուգվում է հետևյալ պայմանների պահպանումը՝

ա. գյուտի հայտը պետք է Գործակալություն ներկայացվի առաջին հայտը Փարիզյան կոնվենցիային մասնակից որևէ պետություն կամ այդ կոնվենցիայի մասնակից չհանդիսացող Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ որևէ պետություն ներկայացնելու թվականից տասներկու ամսվա ընթացքում.

բ. Միջազգային առաջնության իրավունքից օգտվելու համար Գործակալություն ներկայացվող հայտում պետք է նշվի խնդրարկվող առաջնության թվականը։ Հայտի ներկայացման օրվանից հետո` երեք ամսվա ընթացքում, հայտատուն պետք է Գործակալություն հայտնի առաջին հայտի համարը, դրա ներկայացման երկրի կամ գերատեսչության անվանումը, ինչպես նաև առաջին հայտի՝ այն ստացող գերատեսչության կողմից վավերացված պատճենը։ Սույն պահանջը չկատարելու դեպքում միջազգային առաջնություն խնդրարկելու մասին դիմումը չի բավարարվում։ Եթե առաջին հայտի պատճենը ներկայացված է ոչ հայերեն և ներկայացված օբյեկտի արտոնագրաունակության (պահպանունակության) որոշման նպատակով անհրաժեշտ է տվյալ հայտի հայերեն թարգմանությունը, ապա հայտատուից կարող է պահանջվել առաջին հայտի թարգմանությունը, որը ներկայացվում է այդ մասին հարցումն ստանալու օրվանից երեք ամսվա ընթացքում։

2) Եթե առաջին հայտերը մի քանիսն են, ապա ստուգումը կատարվում է դրանցից յուրաքանչյուրի նկատմամբ առանձին։

 

49. Զատված հայտով ներկայացված գյուտի առաջնության սահմանումը

 

1) Օրենքի 52-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, զատված (ավելի վաղ ներկայացված հայտից առանձնացված) հայտով ներկայացված գյուտի առաջնությունը որոշվում է սկզբնական (ավելի վաղ ներկայացված) հայտի ներկայացման թվականով, հայտատուի կողմից հետևյալ պայմանների պահպանման դեպքում՝

ա. զատված հայտը պետք է ներկայացվի Գործակալություն՝ մինչև սկզբնական (ավելի վաղ ներկայացված) հայտով արտոնագիր տալը մերժելու մասին որոշման ընդունումը, որի վիճարկման հնարավորություններն ամբողջովին սպառված են, կամ ոչ ուշ, քան մինչև սկզբնական (ավելի վաղ ներկայացված) հայտի հրապարակումը.

բ. զատված հայտ ներկայացնելու օրվա դրությամբ սկզբնական (ավելի վաղ ներկայացված) հայտը հետ կանչված չէ կամ հետ կանչված ճանաչված չէ.

գ. զատված հայտով հայտարկված գյուտը պետք է բացահայտված լինի սկզբնական (ավելի վաղ ներկայացված) հայտում կամ առաջին հայտում, եթե այն զատված է միջազգային առաջնության իրավունքից օգտվող հայտից և առաջնությունը խնդրարկվում է այդ հայտի առաջնության թվականով։

2) Այն դեպքում, երբ հայտը զատված է միջազգային առաջնության իրավունքից օգտվող հայտից, գյուտի առաջնությունը որոշվում է միջազգային առաջնության իրավունքից օգտվող հայտի առաջնության, այլ ոչ թե Գործակալություն ներկայացնելու թվականով։

 

50. Ժամանակավոր իրավական պահպանությունը որոշ միջազգային ցուցահանդեսներում

 

1) Անձը, որը գյուտը ցուցադրում է (գյուտի օգտագործմամբ կամ կիրառմամբ նկարագիրը տարածելը) պաշտոնական կամ պաշտոնապես ճանաչված միջազգային ցուցահանդեսում, որը կազմակերպվել է Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Փարիզյան կոնվենցիային մասնակից որևէ պետությունում կամ այդ կոնվենցիայի մասնակից չհանդիսացող Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ որևէ պետությունում, կարող է ցուցահանդեսի փակման օրվանից հետո` երեք ամսվա ընթացքում, Գործակալություն հայտ ներկայացնել՝ խնդրարկելով առաջնություն, որը սահմանվում է ցուցահանդեսում գյուտի ցուցադրման առաջին օրով (ցուցահանդեսային առաջնություն)։

2) Անձը, որը, սույն կետի 1-ին նեթակետի համաձայն, խնդրարկում է ցուցահանդեսային առաջնություն, Գործակալություն հայտ ներկայացնելիս նշում է ցուցահանդեսի տեսակը, դրա անցկացման վայրը, բացման և փակման թվականները, ցուցադրման առաջին օրը և ներկայացնում ցուցահանդեսի միջազգային կարգավիճակի մասին գրավոր հավաստագիր, որը տրվել է ցուցահանդեսն անցկացրած մարմնի կողմից։ Նշված պահանջները չկատարելու դեպքում խնդրարկվող ցուցահանդեսային առաջնությունը չի տրվում։

3) Սույն կետի 1-ին ենթակետի համաձայն` խնդրարկվող ցուցահանդեսային առաջնությունը չի երկարաձգում Օրենքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված միջազգային առաջնության խնդրարկման ժամկետը։

 

51. Խնդրարկվող առաջնության ճշգրտումը կամ լրացումը

 

1) Խնդրարկվող առաջնությունը ճշգրտելու կամ լրացնելու համար հայտատուն կարող է դիմում ներկայացնել Գործակալություն առաջնության թվականից, կամ եթե ճշգրտումը կամ լրացումն առաջացնում է առաջնության թվականի փոփոխություն՝ այդ փոփոխված առաջնության թվականից տասնվեց ամսվա ընթացքում, պայմանով, որ այդ դիմումը Գործակալություն է ներկայացվում հայտը ներկայացնելու թվականից չորս ամսվա ընթացքում։

2) Դիմումին կցվում է սահմանված պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթը, առանց որի դիմումը համարվում է չներկայացված։

3) Սույն կետի 1-ին ենթակետի համաձայն` ցանկացած դիմում, որը Գործակալություն է ներկայացվել Օրենքի 55-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն հրապարակման մասին հայտատուի դիմումից հետո, համարվում է չներկայացված, եթե հրապարակման մասին դիմումը հետ չի կանչվել մինչև հայտի հրապարակման տեխնիկական նախապատրաստման ավարտը։

4) Եթե խնդրարկվող առաջնության ճշգրտումը կամ լրացումն առաջացնում է առաջնության թվականի փոփոխություն, ապա սահմանված ժամկետները հաշվարկվում են փոփոխված առաջնության թվականից։

 

52. Առաջնության իրավունքի վերականգնումը

 

1) Համաձայն Օրենքի 33-րդ հոդվածի, եթե հայտը, որով խնդրարկվում է միջազգային առաջնություն, հայտատուի կողմից Գործակալություն է ներկայացվում ուշացումով՝ առաջին հայտի ներկայացման թվականից տասներկու ամիս լրանալուց հետո, ապա հայտատուն կարող է առաջնության իրավունքի վերականգնման մասին դիմում (ազատ շարադրված) ներկայացնել Գործակալություն (եթե նշված ժամկետի խախտումը տեղի է ունեցել հայտատուից անկախ հանգամանքներով, ինչի իրական լինելը հայտատուն պետք է ապացուցի Գործակալությանը)։

2) Առաջնության իրավունքի վերականգնման մասին դիմումը Գործակալություն ներկայացվում է առաջնության թվականի խնդրարկման ժամկետի ավարտից հետո` երկու ամսվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան հայտի հրապարակման տեխնիկական նախապատրաստման ավարտը։ Դիմումին պետք է կցվի սահմանված պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակը, առանց որի դիմումը համարվում է չներկայացված։

3) Վերոնշված փաստաթղթերի հիման վրա Գործակալությունը հայտին տրամադրում է խնդրարկած միջազգային առաջնության թվական։

 

53. Մի քանի առաջնությունների սահմանումը

 

1) Եթե հայտատուն Գործակալություն ներկայացված մեկ հայտով խնդրարկում է մի քանի առաջնություն, ապա այդպիսի առաջնություններից յուրաքանչյուրի համար ստուգվում է սույն Կարգի 17-րդ գլխի 47-49-րդ կետերում նշված համապատասխան պահանջների պահպանումը։

2) Մեկից ավելի առաջնություն սահմանվում է նաև այն դեպքում, երբ հայտարկված է գյուտերի խումբ, որի մեջ մտնող գյուտերը նկարագրված են ներկայացված հայտին նախորդող մի քանի հայտերում։

3) Մի քանի առաջնություն սահմանվում է նաև այն դեպքում, երբ հայտարկված է գյուտերի խումբ, որի մեջ մտնող գյուտերը ունեն տարբեր ցուցահանդեսային կամ միջազգային առաջնություններ, այդպիսի առաջնություններից յուրաքանչյուրի համար ստուգվում է սույն Կարգի 17-րդ գլխի 50–րդ կետի 1-3 ենթակետերում նշված համապատասխան պահանջների պահպանումը։

4) Մի քանի առաջնություն սահմանվում է նաև այն դեպքում, երբ գյուտը բնութագրված է այլընտրանքի տեսքի հատկանիշով (հատկանիշներով) (օրինակ՝ Մարկուշի բանաձևը), ինչպես նաև որևէ մեծության արժեքների միջակայքի տեսքով։

5) Գյուտերի խմբի յուրաքանչյուր գյուտի կամ այն գյուտի առաջնությունը, որը բնութագրված է ներկայացված այլնտրանքներից որևէ մեկով կամ ներկայացված միջակայքի որևէ արժեքով (կամ արժեքների տիրույթով), կարող է սահմանվել դրան նախորդող հայտի ներկայացման թվականով, որում դա նկարագրված է։

6) Մասնակի առաջնություն կարող է սահմանվել այն դեպքում, երբ գյուտերից մի քանիսը նկարագրված են նախորդող հայտում (հայտերում), իսկ մնացածը՝ առաջին անգամ նոր հայտում։ Այս դեպքում ավելի վաղ առաջնություն սահմանվում է միայն այն գյուտերի համար, որոնք նկարագրված են նախորդող հայտում (հայտերում)։

7) Եթե հավակնության սահմանման անկախ և կախյալ կետերում բնութագրված գյուտերի համար ներկայացման տարբեր թվականներ ունեցող երկու առաջին հայտերի հիման վրա խնդրարկվում են տարբեր կոնվենցիայով առաջնություններ, ստուգվում է երկու առաջին հայտերի վավերացված պատճենների առկայությունը և այդ հայտերի ներկայացման թվականի նկատմամբ 12-ամսյա ժամկետի պահպանումը։

8) Անկախ և կախյալ կետերում բնութագրված յուրաքանչյուր գյուտի բացահայտումը ստուգվում է այն առաջին գյուտի նկատմամբ, որի ներկայացման թվականով խնդրարկվում է նոր հայտով ներկայացված գյուտի առաջնությունը։

 

54. Գյուտի առաջնության թվականի սահմանման լրացուցիչ պայմանների ստուգումը

 

1) Սույն Կարգի 17-րդ գլխի 47-53-րդ կետերին համապատասխան՝ առաջնության սահմանման պայմանների պահպանումն ստուգելիս պետք է համոզվել, որ Գործակալություն ներկայացված հայտը, որի հիման վրա խնդրարկվում է առաջնություն, կամ որի համար ներկայացված են այդպիսի խնդրագրի հիմք հանդիսացող լրացուցիչ նյութեր, հետ կանչված չէ կամ չի համարվում այդպիսին։

2) Խնդրարկվող առաջնության սահմանման պայման հանդիսացող ժամկետների՝ հայտատուի կողմից պահպանումն ստուգելու ընթացքում պետք է ղեկավարվել սույն Կարգի 8-րդ գլխի 6-րդ կետով։

3) Խնդրարկվող առաջնության հիմք հանդիսացող ավելի վաղ ներկայացված նյութերում հայտարկված գյուտի բացահայտման պահանջի պահպանումը հաստատելու համար ստուգվում է՝

ա. նշվա՞ծ են, արդյոք, այդ նյութերում հայտարկված գյուտի հավակնության սահմանման բոլոր հատկանիշները և արդյո՞ք դրանք միայն գովազդային բնույթ չեն կրում.

բ. արդյո՞ք գյուտն այդ նյութերում բացահայտված է իրագործման համար բավարար լրիվությամբ։ Միջազգային առաջնության խնդրարկման դեպքում տվյալ պայմանն ստուգելիս հայտատուին կարող է առաջարկվել ներկայացնել առաջին հայտի թարգմանությունը։

4) Եթե առաջնության ստուգման ընթացքում ի հայտ եկած հարցերը չեն խոչընդոտում հայտի փորձաքննության անցկացմանը, ապա դրանք պարզվում են հայտի քննարկման հետ կապված այլ հարցերի հետ մեկտեղ։

5) Եթե հայտատուն պահպանել է սույն Կարգի 17-րդ գլխի 47-53-րդ կետերում նշված բոլոր պահանջները, ապա հայտարկված գյուտի համար սահմանվում է խնդրարկված առաջնությունը։

6) Այն դեպքում, երբ գյուտի առաջնությունը խնդրարկվում է միջազգային առաջնություն ունեցող հայտից զատված հայտով՝ ըստ սույն Կարգի 17-րդ գլխի 49-րդ կետի 1-2 ենթակետերի պահանջների, գյուտի առաջնությունը սահմանվում է միջազգային առաջնություն ունեցող հայտի առաջնության, այլ ոչ թե Գործակալություն ներկայացնելու թվականով։

7) Եթե հայտատուի կողմից պահպանված չէ սույն Կարգի 17-րդ գլխի 47-53-րդ կետերում նշված պահանջներից առնվազն մեկը, ապա սույն Կարգի 17-րդ գլխի 49-րդ կետի 1-2 ենթակետերին համապատասխան գյուտի առաջնությունը սահմանվում է հայտը Գործակալություն ներկայացնելու թվականով, ինչի մասին հայտատուն նախապես ծանուցվում է։ Եթե նշված պահանջները չեն պահպանված որևէ գյուտի նկատմամբ, որը, օրինակ՝ բնութագրված է բազմօղակ հավակնության սահմանման կետերից որևէ մեկում, ապա միայն այս գյուտի առաջնությունն է սահմանվում հայտը Գործակալություն ներկայացնելու թվականով։

8) Այն դեպքում, երբ առաջնության թվականը սահմանելուց հետո հայտատուն ներկայացնում է փոփոխված հավակնության սահմանում, կատարվում է խնդրարկված առաջնության սահմանման հիմքերի կրկնակի ստուգում։

 

55. Գյուտի հավակնության սահմանման ստուգումը

 

1) Օրենքի 59-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերի համաձայն, եթե գյուտի հայտի փորձաքննության ընթացքում պարզվել է, որ հայտը ներկայացվել է միասնության պահանջի խախտմամբ, ապա հայտատուին առաջարկվում է եռամսյա ժամկետում հայտնել, թե գյուտերից որը պետք է քննարկվի, և անհրաժեշտ ճշգրտումներ կատարել հայտի փաստաթղթերում։

2) Միասնության պահանջի խախտման մասին ծանուցագիրը նշված եռամսյա ժամկետում հայտատուի կողմից անպատասխան թողնելու դեպքում քննարկվում է այն գյուտը, որը հավակնության սահմանման մեջ բերված է առաջինը։ Այս դեպքում հայտատուին ուղարկվում է հարցում՝ այն ստանալու օրվանից եռամսյա ժամկետում հայտի փաստաթղթերում ճշգրտումներ կատարելու առաջարկությամբ։

3) Գյուտի հավակնության սահմանման ստուգումն անցկացվում է հայտարկված գյուտի հավակնության սահմանման մեջ էական հատկանիշների առկայության նկատմամբ, որոնց համախմբությունը բավարար է հայտատուի կողմից նշված տեխնիկական արդյունքն ստանալու համար։

4) Եթե պարզվում է, որ գյուտի հավակնության սահմանման անկախ կետում բացակայում է հատկանիշ, որը փորձաքննության կարծիքով էական հատկանիշ է, այսինքն՝ առանց այդ հատկանիշի տեխնիկական արդյունքը չի ապահովվում, սակայն այդ հատկանիշը առկա է նկարագրության մեջ կամ հավակնության սահմանման կախյալ կետում, ապա հայտատուին առաջարկվում է այդ հատկանիշը ներառել հավակնության սահմանման անկախ կետում։ Ընդ որում, բերվում են փաստարկներ, որոնք ապացուցում են տեխնիկական արդյունքի ստացման համար դրա անհրաժեշտությունը։ Այդ փաստարկները կարող են հիմնվել հատկանիշների և տեխնիկական արդյունքի միջև պատճառահետևանքային կապի վրա կամ փորձաքննության կողմից կատարված հայտարկված գյուտի տեսական վերլուծության վրա։

5) Այն դեպքում, երբ որոշվում է, որ հայտատուի կողմից բերված հավակնության սահմանման անկախ կետը ներառում է ոչ էական հատկանիշներ կամ հատկանիշներ, որոնք բնութագրում են հայտարկված գյուտի իրագործման կամ օգտագործման մասնավոր ձևերը, հայտատուին կարող է առաջարկվել քննարկել այդպիսի խմբագրությամբ հավակնության սահմանման պահպանման նպատակահարմարության հարցը։

6) Գյուտի հավակնության սահմանման ստուգումը ներառում է նաև սույն Կարգի 3-րդ գլխի 28-րդ կետի 1-ին ենթակետի 4-րդ պարբերության համաձայն հավակնության սահմանման հատկանիշների արտահայտումը գյուտի հավակնության սահմանման մեջ այնպես, որ հիմնվելով տեխնիկայի մակարդակի վրա` մասնագետը հասկանա դրանց իմաստային բովանդակությունը։

7) Եթե պարզվում է, որ հատկանիշի իմաստային բովանդակության բացահայտման համար անհրաժեշտ է գյուտի նկարագրության հիման վրա ճշգրտել դրա բնութագրումը, ապա հայտատուին առաջարկվում է ճշգրտել այն։

8) Եթե հատկանիշի իմաստային բովանդակության բացահայտման պահանջը պահպանված է, բայց դրա բնութագրման համար օգտագործված են տերմինններ, որոնք հնացած են կամ տեխնիկայի կոնկրետ բնագավառում ընդունված չեն, հայտատուին կարելի է առաջարկել համապատասխան ճշգրտում մտցնել գյուտի հավակնության սահմանման մեջ։

9) Եթե պարզվում է, որ հատկանիշը բնութագրված է այնպիսի հասկացություններով, որոնք չեն ապահովում դրա իմաստային բովանդակության բացահայտման պահանջը և հայտատուն հրաժարվում է ճշգրտել գյուտի հավակնության սահմանումը, ապա հայտի հետագա քննարկման ընթացքում այդպիսի հասկացությունները հաշվի չեն առնվում։

10) Գյուտի հավակնության սահմանման ստուգումը ներառում է նաև դրա համապատասխանեցումը սույն Կարգի 3-րդ գլխի 28-րդ կետի 1-ին ենթակետի 1-9 պարբերությունների պահանջներին՝ արդյո՞ք գյուտի նկարագրությունը պարունակում է գյուտը բնութագրող հասկացություններ։

11) Եթե բացահայտվում են այնպիսի հասկացություններ, որոնք հայտատուն օգտագործում է հավակնության սահմանման հատկանիշների բնութագրման համար, բայց դրանք բացակայում են գյուտի նկարագրության մեջ, ապա հայտատուն ծանուցվում է, որ ներկայացված հավակնության սահմանումը հիմնված չէ նկարագրության վրա, և առաջարկվում է այդ հասկացությունները ներգրավել նկարագրության մեջ (եթե հայտատուն կարևորում է դրանց պահպանումը հավակնության սահմանման մեջ) կամ այդ հասկացությունները հանել վերջինից։

12) Գյուտի հավակնության սահմանման ստուգումը ներառում է նաև հավակնության սահմանման մեջ այնպիսի հատկանիշների բացահայտում, որոնք անհրաժեշտ են միայն ոչ տեխնիկական համարվող արդյունքի ստացման համար, կամ այն արդյունքի համար, որը չի կարող վերաբերել գյուտը կիրառող միջոցին (այն գյուտի համար, որը նկարագրված է էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաների ծրագրի կամ այդ ծրագրում օգտագործվող ալգորիթմի հատկանիշներով)՝ հաշվի առնելով սույն Կարգի 91-րդ կետի պահանջները։

13) Եթե գյուտի հավակնության սահմանման մեջ առկա են այնպիսի հատկանիշներ, որոնք անհրաժեշտ են միայն ոչ տեխնիկական համարվող արդյունքի ստացման համար, կամ այն արդյունքի համար, որը չի կարող վերաբերել գյուտը կիրառող միջոցին, ապա հայտատուին առաջարկվում է ճշգրտել հավակնության սահմանումը՝ բացառելով դրանից այդ հատկանիշները։

14) Հայտատուին անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ սարքի վրա, որը կարող է հանդիսանալ որպես գյուտի առարկա կամ օգտագործվել եղանակին վերաբերող գյուտում, կարող են լինել բառային, պատկերային կամ համակցված նշումներ։ Հայտատուն նաև ծանուցվում է այդ նշումների և ապրանքային նշանների համընկման հնարավորության մասին՝ ընդհուպ մինչև շփոթելու աստիճան։ Գյուտի օգտագործման դեպքում դա կարող է հանգեցնել արտոնագրատիրոջ և ապրանքային նշանի (սպասարկման նշանի) սեփականատիրոջ իրավունքների բախմանը կամ գրանցված ապրանքի ծագման տեղանվան հակաօրինական օգտագործմանը։

15) Սույն Կարգի 3-րդ գլխի 28-րդ կետի 1-ին ենթակետի 2-րդ պարբերության պահանջներին հավակնության սահմանման համապատասխանությունը ստուգելիս որոշվում է՝ օգտագործվե՞լ են արդյոք հավակնության սահմանման մեջ ներառվող հատկանիշների բնութագրման համար նկարագրությունում առկա հասկացությունները։

16) Եթե հավակնության սահմանումը ներառում է հասկացություններ, որոնք բացակայում են դրանց բառացի ձևակերպմամբ նկարագրության մեջ, ապա որոշվում է՝ բացահայտվա՞ծ է արդյոք նկարագրության մեջ այդպիսի հասկացությունների բովանդակությունը։

17) Ստուգվում է նաև հավակնության սահմանման հատկանիշները բնութագրելու համար՝ հայտատուի կողմից ընդհանրացման աստիճանի կիրառման իրավասությունը։ Մասնավորապես, եթե հատկանիշը բնութագրված է ֆունկցիայի, հատկության մակարդակով, ապա ստուգվում է նկարագրության մեջ այն տեղեկությունների առկայությունը, որոնք ապացուցում են հավակնության սահմանման անկախ կետի մեջ ներառված այլ հատկանիշների համախմբությամբ այդպիսի ձևով նկարագրված հատկանիշի բավարարությունը՝ հայտատուի կողմից նշված տեխնիկական արդյունքը ստանալու համար։

18) Եթե հայտատուի կողմից նշված տեխնիկական արդյունքը ստանալու հնարավորության մասին կարող են բերվել միայն փորձարարական տվյալներ, ապա պետք է ստուգել գյուտի նկարագրության մեջ գյուտի իրագործելիությունը հաստատող համապատասխան տվյալներով օրինակների առկայությունը, ինչպես նաև դրանց բավարար լինելը եզրակացնելու, որ այդպիսի տեխնիկական արդյունքը հնարավոր է ստանալ ոչ միայն բերված օրինակների մասնավոր դեպքերում, և որ հայտատուն իրավասու է օգտագործել ընդհանրացման աստիճանը գյուտի հատկանիշների բնութագրման դեպքում։

19) Եթե որոշվում է, որ հավակնության սահմանումը չի կարող նկարագրության վրա լրիվությամբ հիմնված համարվել, հայտատուն ծանուցվում է դրա մասին, և նրան առաջարկվում է համապատասխան ճշգրտում մտցնել հավակնության սահմանման և/կամ նկարագրության մեջ։

20) Եթե հայտում բերված է միօղակ կամ մեկ անկախ կետով բազմօղակ հավակնության սահմանում, ստուգումը կատարվում է սույն Կարգի 3-րդ գլխի 28-րդ կետի 3-4 ենթակետերի պահանջների համաձայն։ Եթե պարզվում է, որ խախտված են նշված պահանջները, ապա հայտատուին ուղարկվում է հարցում այդ խախտումները վերացնելու և հավակնության սահմանումը ճշգրտելու առաջարկությամբ։ Ընդ որում, հայտատուն ծանուցվում է նաև ճշգրտված հավակնության սահմանման մեջ միասնության պահանջը չխախտելու անհրաժեշտության մասին, ինչպես նաև հավակնության սահմանման ճշգրտումից հրաժարվելու դեպքում՝ քննարկման ենթակա գյուտը նշելու անհրաժեշտութայն մասին։

21) Եթե հատկանիշը բնութագրելու համար հայտատուն չի պահպանում այլընտրանքային հասկացությունների կիրառման պայմանները, ապա նա ծանուցվում է կատարված խախտման բնույթի մասին՝ նշելով կոնկրետ այլընտրանքային բնութագրեր (բոլորը կամ հայտատուի կողմից բերվածներից մի քանիսը), որոնց նկատմամբ բացահայտված է այդ խախտումը։

22) Եթե քիմիական միացություններին վերաբերող գյուտերում օգտագործված է Մարկուշի բանաձևը, ապա պետք է հաշվի առնել՝ արդյո՞ք գյուտի հավակնության սահմանման մեջ թվարկված միացություններն ունեն ընդհանուր հատկություններ, կամ արդյո՞ք այդ միացություններն ունեն ընդհանուր էական կառուցվածքային տարր, որը տեխնիկայի նախորդ մակարդակի նկատմամբ կազմում է դրանց տարբերիչ բնութագիրը։

23) Եթե հայտատուի կողմից առաջարկված է մի քանի անկախ կետ ունեցող բազմօղակ հավակնության սահմանում, ապա փորձաքննությունը վերլուծում է յուրաքանչյուր անկախ կետ (և դրա կախյալ կետերը) և որոշում է՝ արդյո՞ք հավակնության սահմանման մեջ ընդգրկված գյուտերը ներկայացնում են միասնական գյուտարարական մտահղացում կազմող գյուտերի խումբ, անկախ այդ գյուտերն առանձին կետերում կամ մեկ կետում այլընտրանքի ձևով ներկայացված լինելու հանգամանքից։ Գյուտի միասնությունն առկա է միայն այն դեպքում, երբ հայտարկված գյուտերի միջև կա տեխնիկական փոխադարձ կապ, որը ներառում է մեկ կամ մի քանի միանման կամ համապատասխան «հատուկ տեխնիկական հատկանիշներ», այսինքն՝ այնպիսի հատկանիշներ, որոնք որոշում են տեխնիկայի մակարդակի մեջ գյուտերից յուրաքանչյուրի ներդրումը։

24) Եթե ստուգվում է անկախ կետերում բնութագրած գյուտերի տարբերակներին վերաբերելու ճշտությունը, անհրաժեշտ է համոզվել, որ տարբերակների՝ հայտատուի կողմից նշված նշանակությունները և տեխնիկական արդյունքները համընկնում են։

25) Տեխնիկական արդյունքների համընկնելու պայմանը խախտված չի համարվում, եթե խմբի գյուտերից յուրաքանչյուրի համար նշված է մի քանի տեխնիկական արդյունք, որոնցից համընկնող է միայն մի մասը։

26) Տեխնիկական արդյունքների համընկնելու պայմանը խախտված չի համարվում նաև այն դեպքում, երբ բոլոր գյուտերի տեխնիկական ընդհանուր արդյունքի բնութագրումից բացի, որևէ մեկի ձևակերպումը լրացուցիչ ներառում է ինչ–որ հատուկ առանձնահատկություն։ Օրինակ՝ «շփման նվազեցում», «շփման նվազեցում բարձր խոնավության պայմաններում»։

27) Գյուտի հավակնության սահմանման ստուգման ընթացքում պետք է ուշադրություն դարձնել հետևյալ հանգամանքներին՝

ա. արդյո՞ք գյուտի անվանումը համապատասխանում է գյուտը բնութագրող հատկանիշներին։ Օրինակ՝ եթե հայտարկված է «եղանակ», ապա ստուգվում է եղանակը բնութագրող հատկանիշների համախմբության առկայությունը հավակնության սահմանման մեջ.

բ. արդյո՞ք լրացուցիչ կետերի բովանդակությունը համապատասխանում է դրանց ներկայացվող պահանջներին, այսինքն՝ արդյո՞ք այդ կետերում ներկայացված տեղեկատվությունը հանդիսանում է անկախ կետում բերված հատկանիշների համախմբության ճշգրտում կամ զարգացում, թե՞ այդ հատկանիշները բնութագրում են գյուտի այլ առարկա.

գ. արդյո՞ք գյուտի հավակնության սահմանման անկախ կետը չի պարունակում տարբեր տեսակի գյուտի առարկաների նկարագրություն՝ հաշվի առնելով, որ դրանք պետք է շարադրվեն տարբեր անկախ կետերում.

դ. արդյո՞ք այս կամ այն հատկանիշի իրագործման տարբեր ձևերի ներառումը գյուտի հավակնության սահմանման միևնույն կետում հիմնավորված է.

ե. արդյո՞ք ֆունկցիոնալ կախում ունեցող հատկանիշների տարբեր խմբերը հանդիսանում են այլընտրանքներ, այսինքն՝ խմբեր, որոնք նկարագրում են օբյեկտի կոնկրետ բնութագիրը և իրականացնում միանման ֆունկցիա, օրինակ՝ եթե նկարագրվում է եղանակ, որը նախատեսում է միանման ֆունկցիայի իրականացումը A և B փոխկապակցված պարամետրերի զույգերով, որոնք կարող են ընդունել A1, B1, A2, B2 և այլ նշանակություններ։ Այդ զույգերը կարող են հանդիսանալ այլընտրանքներ։ Հակառակ դեպքում՝ հայտատուն կարող է ծանուցվել այն մասին, որ տվյալ առաջարկությունը կարող է ներկայացվել հավակնության սահմանման մի քանի անկախ կետերում բնութագրված գյուտերի խմբով, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է այդ պարամետրերի համակցություններից մեկը.

զ. նամակագրության ընթացքում հայտատուի կողմից ներկայացված հավակնության սահմանման ստուգմամբ պարզվում է՝ արդյո՞ք այդ հավակնության սահմանումը չի պարունակում նոր անկախ կետ, որը չի վերաբերում հայտարկված գյուտին։ Օրինակ՝ եթե հայտի սկզբնական նյութերում գյուտի առարկա է «սարքը», լրացուցիչ նյութերը չպետք է պարունակեն «եղանակ» առարկային վերաբերող անկախ կետով գյուտի հավակնության սահմանում, եթե անգամ չի խախտվել միասնության պահանջը։

 

56. Հարցման հիման վրա ներկայացված նյութերի ստուգումը

 

1) Օրենքի 51-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, փորձաքննության ընթացքում անհրաժեշտության դեպքում Գործակալությունը հայտատուին ուղարկում է հարցում՝ առաջարկելով եռամսյա ժամկետում ներկայացնել ապացույցներ կամ լրացումներ՝ չփոփոխելով ներկայացված գյուտի էությունը։

2) Լրացուցիչ նյութերը համարվում են գյուտի էությունը փոփոխող, եթե դրանք պարունակում են հավակնության սահմանման մեջ մտցնելու ենթակա հատկանիշներ, որոնք առկա չեն եղել հայտի սկզբնական նյութերում։ Լրացուցիչ նյութերի այն մասը, որը փոփոխում է ներկայացված գյուտի էությունը, փորձաքննության ընթացքում հաշվի չի առնվում։

3) Այն հատկանիշները, որոնք բնութագրում են միայն նախորդող տեխնիկայի մակարդակի լուծումները (այդ թվում և ամենամոտ նմանակը), չեն վերաբերում հայտի սկզբնական նյութերում հայտարկված գյուտի հատկանիշներին։

4) Այն դեպքում, երբ հայտը վերաբերում է գյուտերի խմբին՝ տարբերակներին, հայտի սկզբնական նյութերում պարունակվող խմբի որևէ գյուտի հատկանիշներ են համարվում նկարագրության մեջ հենց այդ գյուտի վերաբերյալ հիշատակված հատկանիշները։

5) Եթե հայտարկված գյուտը վերաբերում է հայտնի սարքի, եղանակի, նյութի կամ շտամի այլ նշանակությամբ կիրառմանը, ապա գյուտի էությունը փոփոխող են ճանաչվում այն լրացուցիչ նյութերը, որոնցում նշված են հայտի սկզբնական նյութերում բացակայող նոր, այլ նշանակության կամ հայտնի օբյեկտը բնութագրող այլ հատկանիշներ։

6) Լրացուցիչ նյութերը չեն համարվում գյուտի էությունը փոփոխող, եթե դրանք հայտարկված գյուտի մասին պարունակում են հայտի սկզբնական նյութերում բացակայող տեղեկություններ, որոնք հավակնության սահմանման մեջ ներառվելու ենթակա հատկանիշներ չեն։ Այդպիսի տեղեկություններ կարող են համարվել, մասնավորապես, գյուտի իրագործմանը վերաբերող նոր (լրացուցիչ) տվյալները, գյուտի իրագործման օրինակները, լրացուցիչ տեխնիկական արդյունքի ստացման հնարավորության նշումը, ճշգրտված գրաֆիկական նյութերը և այլն։

7) Եթե փորձաքննությունը գտնում է, որ լրացուցիչ նյութերը փոփոխում են հայտարկված գյուտի էությունը, ապա հայտատուն ծանուցվում է այն մասին, թե ներկայացված լրացուցիչ նյութերից որոնք են փոփոխել գյուտի էությունը։

8) Եթե լրացուցիչ նյութերում ներկայացվում է հայտատուի կողմից փոփոխված հավակնության սահմանումը, ստուգման ընթացքում որոշվում է՝ արդյո՞ք այդ հավակնության սահմանումը ներառում է այլ գյուտ այն հավակնության սահմանման նկատմամբ, որի նկատմամբ կատարվել են փոփոխություններ։

9) Փոփոխված հավակնության սահմանումը համարվում է այլ գյուտ ներառող, եթե՝

ա. հավակնության սահմանման մեջ ներառվում է լրացուցիչ անկախ կետ.

բ. նշանակությունն արտահայտող սեռային հասկացությունը փոխարինվում է այլ, ոչ համարժեք չհատվող և կախվածության մեջ չգտնվող հասկացությամբ.

գ. գյուտի առարկայի տեսակը (սարք, եղանակ, նյութ և այլն) փոփոխվում է, եթե չի կատարվել պայմանը, որով վերստին նշված գյուտի տեսակը առավելագույն չափով համապատասխանում է փոփոխված գյուտի հավակնության սահմանման մեջ ներառվող հատկանիշների բնույթին։

10) Եթե լրացուցիչ նյութերը ամբողջությամբ կամ մասամբ փոփոխում են հայտարկված գյուտի էությունը և (կամ) ներկայացված են առանց գյուտի միասնության պահանջի պայմանները պահպանելու, ապա հայտատուն ծանուցվում է այն մասին, որ դրանք չեն կարող հաշվի առնվել փորձաքննության կողմից ամբողջությամբ կամ համապատասխան մասով։

 

57. Հայտի փոխակերպումը

 

1) Օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ և 5-րդ մասերի համաձայն, մինչև գյուտի (օգտակար մոդելի) արտոնագիր տալու մասին որոշման կայացումը հայտատուն կարող է դիմում ներկայացնել Գործակալություն՝ տվյալ գյուտի (օգտակար մոդելի) հայտը օգտակար մոդելի (գյուտի) հայտի փոխակերպելու խնդրանքով, կցելով դրան համապատասխան պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթը։

2) Եթե դիմումը ներկայացված է սահմանված ժամկետի խախտմամբ, դիմումը մերժվում է, ինչի մասին հայտատուն ծանուցվում է։

3) Եթե դիմումի հետ մեկտեղ չի ներկայացվում պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը, ապա դիմումը համարվում է չներկայացված, ինչի մասին հայտատուն ծանուցվում է։

4) Հայտը, որի փոխակերպումը չի կայացել, մնում է գյուտի (օգտակար մոդելի) հայտ, և նրա հետագա գործավարությունն անցկացվում է սույն Կարգի համաձայն։

5) Եթե հայտատուի դիմումը՝ տվյալ գյուտի (օգտակար մոդելի) հայտը օգտակար մոդելի (գյուտի) հայտի փոխակերպման խնդրանքով, ներկայացված է սահմանված ժամկետում և ձևակերպված է սույն Կարգի սահմանված պահանջների համաձայն, և դիմումի հետ մեկտեղ ներկայացված է համապատասխան պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթը, ապա հայտատուին ուղարկվում է փոխակերպման կայացման մասին ծանուցագիր։

6) Եթե հայտատուի կողմից հայտի փոխակերպման մասին ներկայացված դիմումի ստացման թվականի դրությամբ ներկայացվել են գյուտի հայտով ճշգրտումներ կամ ուղղումներ մտցնող լրացուցիչ նյութեր կամ գյուտի ճշգրտված հավակնության սահմանումը, ապա այդ նյութերի ստուգումը կատարվում է սույն Կարգի համաձայն, որի արդյունքների մասին ծանուցվում է հայտատուն։

7) Փոխակերպումը չի կատարվում հետ կանչված և հետ կանչված համարված հայտերի նկատմամբ։

10) Եթե հայտի փոխակերպման մասին դիմումը վերաբերում է հայտի, որը համարվում է հետ կանչված Օրենքի 51-րդ հոդվածով սահմանված պահանջներին չբավարարելու պատճառով, և դիմումի հետ մեկտեղ ստացվել է բաց թողնված ժամկետների վերականգնման մասին դիմում, ապա վերջինս քննարկվում է սույն Կարգի 15-րդ գլխի 1-11-րդ կետերի համաձայն։

11) Եթե հնարավոր է վերականգնել ժամկետը, ապա հայտատուն ծանուցվում է այդ մասին, ինչպես նաև հայտը փոխակերպելու մասին, եթե բավարարված են սույն կետով սահմանված պահանջները։

12) Եթե մինչև հայտի փոխակերպման մասին հայտատուին ծանուցագիր ուղարկելը, հայտատուից ստացվել է հայտի փոխակերպման մասին իր դիմումը հետ կանչելու մասին դիմում, ապա հայտը համարվում է չփոխակերպված, իսկ վճարված պետական տուրքը՝ վերադարձման ենթակա։

13) Եթե հայտի փոխակերպման մասին հայտատուին ծանուցագիր ուղարկելուց հետո հայտատուից ստացվել է հայտի փոխակերպման մասին իր դիմումը հետ կանչելու մասին դիմում, ապա դա չի կարող հիմք հանդիսանալ հայտի հակառակ փոխակերպման և վճարված պետական տուրքի վերադարձման համար։

 

58. Արտոնագիր տալը մերժելու մասին որոշումը

 

1) Եթե հայտի փորձաքննության արդյունքում պարզվի, որ ներկայացված գյուտը վերաբերում է Օրենքի 10-րդ հոդվածին, իսկ օգտակար մոդելը՝ Օրենքի 15-րդ հոդվածի 4-րդ մասին, ապա որոշում է կայացվում արտոնագիր տալը մերժելու մասին։

2) Եթե պարզվի, որ հայտարկված գյուտի հավակնության սահմանումն ունի մեկ անկախ կետ և կախյալ կետեր, և անկախ կետը չի համապատասխանում արտոնագրաունակության պայմաններից որևէ մեկին, իսկ հայտատուն հրաժարվում է ճշգրտել այդ կետը, ապա որոշում է կայացվում արտոնագիր տալը մերժելու մասին։

3) Եթե պարզվի, որ հայտարկված գյուտի, որը բնութագրվել է մեկ անկախ կետ և կախյալ կետեր ունեցող բազմօղակ հավակնության սահմանումով, անկախ կետը համապատասխանում է արտոնագրաունակության պայմաններին, իսկ կախյալ կետերում պարունակվող գյուտի բնութագրումը խոչընդոտում է հայտատուի կողմից նշված գյուտի նշանակության իրականացումը, կամ էլ հակասում է հասարակական շահերին, մարդասիրության և բարոյականության սկզբունքներին, իսկ հայտատուն հրաժարվում է ճշգրտել կամ հանել այդ կախյալ կետերը, ապա որոշում է կայացվում արտոնագիր տալը մերժելու մասին։

4) Այն դեպքում, երբ հայտատուի կողմից առաջարկված հավակնության սահմանումն ունի մեկ անկախ կետ և այն չի ներառում նկարագրության մեջ առկա գյուտի էական հատկանիշը, ինչի արդյունքում գյուտը չի համապատասխանում արտոնագրաունակության պայմաններից որևէ մեկին, և հայտատուն հրաժարվում է այդ հատկանիշը ներառել հավակնության սահմանման մեջ, ապա որոշում է կայացվում արտոնագիր տալը մերժելու մասին։

5) Եթե պարզվի, որ հավակնության սահմանման մեջ բնութագրված հայտարկված գյուտերի խմբից որևէ մեկը արտոնագրաունակ չէ, և հայտատուն հրաժարվում է ճշգրտել կամ հանել հավակնության սահմանումից այդ գյուտի բնութագրումը, ապա որոշում է կայացվում արտոնագիր տալը մերժելու մասին։ Ընդ որում, որոշման մեջ հաստատվում է խմբի մյուս գյուտի (գյուտերի) արտոնագրաունակությունը։

6) Օրենքի 39-րդ հոդվածի համաձայն, Գործակալությունը արտոնագիր տալն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն մերժելու մասին որոշումը չի կարող հրապարակել, եթե դիմող կողմը նախապես գրավոր չի ծանուցվել նախատեսվող այդպիսի մերժման մասին՝ ծանուցագիրն ստանալու օրվանից հետո` երեք ամսվա ընթացքում, իր նկատառումները ներկայացնելու առաջարկությամբ։

7) Եթե հայտատուն սահմանված ժամկետում ներկայացնում է իր նկատառումները դիմումի մերժման վերաբերյալ կամ ճշգրտում է իր դիմումը, ապա Գործակալությունը մինչև որոշման հրապարակումը ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն ճշգրտում է մերժման մասին որոշման հիմքերը։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  18

 

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՏԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

1. Գյուտի արտոնագիր տալու գործընթացն իրականացնելիս Գործակալությունը ստուգում է՝

ա) հայտարկված գյուտի առարկայի համապատասխանությունը Օրենքի 10-րդ հոդվածով սահմանված արտոնագրաունակության պայմաններին.

բ) հայտարկված գյուտի՝ առաջին հայացքից (ակնհայտորեն, բացահայտորեն) համապատասխանությունը Օրենքի 11-րդ, 13-րդ և 14-րդ հոդվածներով սահմանված արտոնագրաունակության պայմաններին՝ տեխնիկայի մակարդակը որոշելով միայն իր տրամադրության տակ գտնվող նյութերով։

2. Օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու գործընթացն իրականացնելիս Գործակալությունը ստուգում է՝

ա) հայտարկված օգտակար մոդելի առարկայի համապատասխանությունը Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված արտոնագրաունակության պայմաններին.

բ) հայտարկված օգտակար մոդելի համապատասխանությունը ՕրենքիԽ14-րդ և 15-րդ հոդվածներով սահմանված արտոնագրաունակության պայմաններին։

3. Եթե Գործակալությունը պարզում է, որ ներկայացված հավակնության սահմանմամբ գյուտը համապատասխանում է սույն Կարգի գլուխ 18-ի 1-ին կետի պահանջներին, կամ ներկայացված հավակնության սահմանմամբ օգտակար մոդելը համապատասխանում է սույն Կարգի գլուխ 18-ի 2-րդ կետի պահանջներին, ապա որոշում է կայացնում հայտը պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակելու և արտոնագիր տալու մասին։

4. Եթե Գործակալությունը պարզում է, որ ներկայացված հավակնության սահմանմամբ գյուտը չի համապատասխանում սույն Կարգի գլուխ 18-ի 1-ին կետով սահմանված պահանջներին, կամ ներկայացված հավակնության սահմանմամբ օգտակար մոդելը չի համապատասխանում սույն Կարգի գլուխ 18-ի 2-րդ կետով սահմանված պահանջներին, ապա որոշում է կայացնում հայտը մերժելու մասին։

5. Եթե Գործակալությունը պարզում է, որ ներկայացված հավակնության սահմանմամբ գյուտը չի համապատասխանում սույն Կարգի գլուխ 18-ի 1-ին կետով սահմանված պահանջներին, կամ ներկայացված հավակնության սահմանմամբ օգտակար մոդելը չի համապատասխանում սույն Կարգի գլուխ 18-ի 2-րդ կետով սահմանված պահանջներին միայն մասամբ, ապա որոշում է կայացնում միայն այդ մասի նկատմամբ հայտը մերժելու մասին։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  19

 

ՀԱՅՏԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ

 

1. Օրենքի 55-րդ հոդվածի համաձայն, Գործակալությունը հայտը հրապարակում է այն ներկայացնելու թվականից, իսկ եթե խնդրարկվում է առաջնություն՝ առաջնության թվականից տասնութ ամիս լրանալուց հետո։

2. Հայտատուն կարող է պահանջել, որ հայտը հրապարակվի մինչև Կարգի գլուխ 19-ի 1-ին կետում նշված տասնութամսյա ժամկետի լրանալը, բայց ոչ շուտ, քան հայտը ներկայացնելու թվականից, իսկ եթե խնդրարկվում է առաջնություն՝ առաջնության թվականից երեք ամիս լրանալուց հետո։

3. Գործակալությունը հայտը հրապարակում է արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների հետ միասին։ Հրապարակվող տեղեկությունների ցանկը սահմանում է Գործակալությունը։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  20

 

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՏԱԼԸ

 

1. Գործակալությունը գյուտը գրանցում է գյուտերի պետական գրանցամատյանում և տեղեկություններ է հրապարակում արտոնագիր տալու մասին։ Արտոնագիր տալու թվական համարվում է հայտի հրապարակման թվականը։

2. Մինչև արտոնագրաունակության մասին եզրակացության հրապարակումը իրավական պահպանության ծավալը որոշվում է հրապարակված հավակնության սահմանման բովանդակությամբ։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  21

 

ԳՐԱՎՈՐ ԱՊԱՑՈՒՅՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԸ

 

1. Գյուտի արտոնագրատերը կամ արտոնագրից բխող բացառիկ իրավունքի իրավատերը ոչ ուշ, քան մինչև արտոնագրի գործողության իններորդ տարվա ավարտը գրավոր ապացույց է ներկայացնում Գործակալություն այն մասին, որ արտոնագրված գյուտը համապատասխանում է Օրենքի 9-րդ, 11-րդ, 13-րդ և 14-րդ հոդվածներով սահմանված պահանջներին (գյուտի արտոնագրաունակության պայմաններին)։

2. Գյուտի արտոնագրատերը կամ արտոնագրից բխող բացառիկ իրավունքի իրավատերը, սույն Կարգի գլուխ 21-ի 1-ին կետի համաձայն, գրավոր ապացույցը Գործակալություն ներկայացնելու կամ այն ստանալու մասին ծանուցագիրն ստանալու օրվանից հետո` երեք ամսվա ընթացքում, պետք է վճարի արտոնագրաունակության մասին եզրակացությունը Գործակալության պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակելու համար պետական տուրքը։ Սահմանված ժամկետում նշված պետական տուրքը չվճարելու դեպքում գրավոր ապացույցը համարվում է չներկայացված, ինչի մասին ծանուցվում է արտոնագրատերը կամ բացառիկ իրավունքի իրավատերը։

3. Եթե գյուտի արտոնագրատերը կամ արտոնագրից բխող բացառիկ իրավունքի իրավատերը խախտում է սույն Կարգի 21-րդ գլխի 1-ին կետում նշված ժամկետը, ապա արտոնագիրը դադարում է գործել արտոնագրի գործողության 10-րդ տարին լրանալուց հետո։

4. Եթե սույն Կարգի 21-րդ գլխի 1-ին կետի համաձայն, արտոնագրատերը ներկայացնում է գրավոր ապացույց, որը վերաբերում է իրավատիրոջ բացառիկ իրավունքի խախտման հետ կապված դատական հայցերին, ապա Գործակալությունը, հիմնվելով վերոնշվածի վրա, հրապարակում է Օրենքի 59-րդ հոդվածում նշված արտոնագրաունակության մասին եզրակացություններից որևէ մեկը։

5. Սույն Կարգի 21-րդ գլխի 1-4 կետերի դրույթները չեն կիրառվում օգտակար մոդելների նկատմամբ։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  22

 

ԳՐԱՎՈՐ ԱՊԱՑՈՒՅՑԻ ՁԵՎԵՐԸ

 

1. Գրավոր ապացույցը կարող է տրամադրվել ԱՀՊ պայմանագրի 32-րդ հոդվածի համաձայն` Միջազգային նախնական փորձաքննության մարմնի կողմից կամ այլ արտոնագրային գերատեսչության կողմից, որի հետ Գործակալությունը կնքել է համապատասխան պայմանագիր։

2. Եթե տվյալ (նշված) գործընթացի համար սույն Կարգի 22-րդ գլխի 1-ին կետի համաձայն` գրավոր ապացույցի տրամադրումն ավարտված չէ, ապա ոչ ուշ, քան մինչև արտոնագրի գործողության իններորդ տարվա ավարտը դրա մասին հայտատուն տեղեկացնում է Գործակալությանը։

3. Այս տեղեկատվության հիման վրա Գործակալությունն ընդհատում է նշված գործընթացը։ Գործավարությունը շարունակվում է, եթե հայտատուն սույն Կարգի 22-րդ գլխի 1-6 կետերի համաձայն՝ գրավոր ապացույց է ներկայացնում սահմանված ժամկետից հետո` մինչև երեք ամիսը լրանալը։ Եթե սահմանված ժամկետում գրավոր ապացույցը սույն Կարգի 22-րդ գլխի 1-6 կետերի համաձայն չի ներկայացվում, ապա արտոնագրի գործողությունը դադարեցվում է տասներորդ տարին լրանալուն պես։

4. Եթե գրավոր ապացույցը ներկայացվում է սույն Կարգի 22-րդ գլխի 1 կետի համաձայն, ապա արտոնագրատերը կամ բացառիկ իրավունքի իրավատերը ներկայացնում է գրավոր ապացույցի հիմք հանդիսացող բոլոր այլ արտոնագրերի ցանկը և պատճենները, ներառյալ՝ մերժված հայտերի և դրանց տվյալների ցանկը։ Գրավոր ապացույցին կից արտոնագրերի պատճենները և ցանկը չներկայացնելու դեպքում գրավոր ապացույցը համարվում է չներկայացված, ինչի մասին ծանուցվում է հայտատուն։

5. Եթե Գործակալությունը գտնում է, որ սույն Կարգի 22-րդ գլխի 1-6-րդ կետերի համաձայն ներկայացված գրավոր ապացույցը կեղծված է կամ ճիշտ չէ, ապա արտոնագիրը ճանաչվում է անվավեր։

6. Գրավոր ապացույց չունենալու դեպքում արտոնագրատերը կամ բացառիկ իրավունքի իրավատերը կարող է պահանջել, որ Գործակալությունը համապատասխան պետական տուրքի վճարման դիմաց ձեռք բերի անհրաժեշտ տվյալներ կամ կարծիքներ, որոնք որպես հիմք կօգտագործվեն Օրենքի 59-րդ հոդվածի համաձայն` եզրակացություններից որևէ մեկը հրապարակելու համար։

7. Վերը նշված անհրաժեշտ տվյալները կամ կարծիքները ձեռք բերելուց հետո Գործակալությունը ծանուցում է գյուտի արտոնագրատիրոջը կամ արտոնագրից բխող բացառիկ իրավունքի իրավատիրոջը գրավոր ապացույցը Գործակալություն ներկայացված համարելու մասին՝ նշելով երեք ամսվա ընթացքում արտոնագրաունակության մասին եզրակացությունը Գործակալության պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակելու համար պետական տուրքի վճարման անհրաժեշտության մասին։ Սահմանված ժամկետում նշված պետական տուրքը չվճարելու դեպքում գրավոր ապացույցը համարվում է չներկայացված, ինչի մասին ծանուցվում է արտոնագրատերը կամ բացառիկ իրավունքի իրավատերը։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  23

 

ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ

 

1. Ներկայացված գրավոր ապացույցի և սույն Կարգի 22-րդ գլխի 4-րդ կետում նշված փաստաթղթերի հիման վրա Գործակալությունն իր պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակում է արտոնագրաունակության մասին եզրակացությունը, որը հավաստում է, որ՝

ա) գյուտը համապատասխանում է Օրենքի 9-րդ, 11-րդ, 13-րդ և 14-րդ հոդվածների պահանջներին (գյուտի արտոնագրաունակության պայմաններին), և դրա հավակնության սահմանումն ամբողջությամբ համապատասխանում է այդ պահանջներին.

բ) գյուտը համապատասխանում է Օրենքի 9-րդ, 11-րդ, 13-րդ և 14-րդ հոդվածների պահանջներին (գյուտի արտոնագրաունակության պայմաններին) մասամբ, և այդ պատճառով դրա հավակնության սահմանման մեջ կատարվում են համապատասխան ճշգրտումներ.

գ) հայտի ներկայացման թվականի դրությամբ գյուտը չի համապատասխանում Օրենքի 9-րդ, 11-րդ, 13-րդ և 14-րդ հոդվածների պահանջներին (գյուտի արտոնագրաունակության պայմաններին), և տրված արտոնագիրը ճանաչվում է անվավեր։

2. Գործակալությունը չի կարող հրապարակել արտոնագրաունակության մասին եզրակացությունը սույն Կարգի 23-րդ գլխի 1-ին կետի 2-րդ կամ 3-րդ ենթակետերով նախատեսված դեպքերում, եթե նա նախապես չի ծանուցել արտոնագրատիրոջը՝ հավակնության սահմանման նախատեսվող փոփոխությունների և արտոնագիրն անվավեր ճանաչելու հնարավորության մասին՝ ծանուցագիրն ստանալու օրվանից երեք ամսվա ընթացքում, հավակնության սահմանումը ճշգրտելու կամ պարզաբանելու առաջարկությամբ։ Այս դեպքում, մինչև արտոնագրաունակության մասին եզրակացության հրապարակումը, Գործակալությունն ստուգում է արտոնագրաունակության մասին այդպիսի եզրակացության հրապարակման համար հիմքերի առկայությունը։ Եթե արտոնագրատերը սահմանված ժամկետում պարզաբանումներ չի ներկայացնում, ապա համարվում է, որ նա համաձայն է արտոնագրաունակության մասին Գործակալության եզրակացությանը։

3. Հավակնության սահմանումը, որը արտոնագրաունակության մասին եզրակացության համաձայն ճշգրտվել է սույն Կարգի 23-րդ գլխի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետին համապատասխան, չի կարող ապահովել ավելի լայն իրավական պահպանություն, քան այն հավակնության սահմանումը, որը հրապարակվել է Օրենքի 56-րդ հոդվածի համաձայն։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  24

 

 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ

 

59. Միջազգային հայտի ներկայացումը

 

1) ԱՀՊ-ի 2-րդ հոդվածի համաձայն Գործակալությունը կատարում է ՀՀ ստացող գերատեսչության գործառույթները, ղեկավարվելով ԱՀՊ-ով, ԱՀՊ-ին կից Հրահանգով, ԱՀՊ-ի համապատասխան Վարչական հրահանգով, ՄՍՀԿ միջազգային բյուրոյի կողմից հրապարակվող համապատասխան ձեռնարկներով, ինչպես նաև Օրենքով և սույն Կարգով։

2) Գործակալությունը հանդես է գալիս որպես ստացող պետական մարմին, եթե հայտատուներից առնվազն մեկը ՀՀ քաղաքացի կամ իրավաբանական անձ է, ինչպես նաև ՀՀ-ում մշտապես բնակվող ֆիզիկական անձ։

3) Միջազգային հայտը Գործակալություն ներկայացվում է անգլերեն լեզվով։

4) Միջազգային հայտը ներկայացվում է երեք օրինակով, որոնցից յուրաքանչյուրը պետք է պիտանի լինի անմիջական վերարտադրման համար։ Եթե միջազգային հայտը ներկայացվել է պահանջվող քանակից պակաս օրինակներով, ապա ԱՀՊ-ին կից Հրահանգի 21.1(c) կանոնի համաձայն, հայտատուի խնդրանքով Գործակալությունը կարող է պատրաստել միջազգային հայտի պահանջվող քանակը՝ պայմանով, որ հայտատուն վճարի համապատասխան պետական տուրքը։

5) Միջազգային հայտի դիմումը լրացվում ՄՍՀԿ-ի կողմից տրամադրվող համակարգչային ծրագրի միջոցով։

6) Նուկլեոտիդների և (կամ) ամինաթթուների հաջորդականություններ պարունակող միջազգային հայտում ՄՍՀԿ ST.25 ստանդարտի պահանջին բավարարող հաջորդականությունների ցանկը ներկայացվում է որպես հայտի նկարագրության առանձին մաս։

7) Գործակալությունը ստուգում է միջազգային հայտի համապատասխանությունը ԱՀՊ-ի 11(1)-րդ և 14-րդ հոդվածներով սահմանված պահանջներին և համապատասխանության դեպքում սահմանում է դրա միջազգային ներկայացման թվականը և այդ թվականից մեկամսյա ժամկետում միջազգային հայտը առաքում է ՄՍՀԿ Միջազգային բյուրո։

8) Միջազգային հայտով միջազգային որոնում անցկացնելու համար համապատասխան տուրքի վճարման դեպքում Գործակալությունը միջազգային հայտի օրինակը՝ «որոնման պատճենը», առաքում է այն Միջազգային որոնման մարմին, որը նշված է միջազգային հայտի դիմումում։

 

60. Ազգային փուլ

 

1) ԱՀՊ-ի 2-րդ հոդվածի համաձայն, Գործակալությունը կատարում է ՀՀ-ն նշված և ընտրված գերատեսչության գործառույթները, ղեկավարվելով ԱՀՊ-ով, ԱՀՊ-ին կից Հրահանգով, ԱՀՊ-ի համապատասխան Վարչական հրահանգով, ՄՍՀԿ միջազգային բյուրոյի կողմից հրապարակվող համապատասխան ձեռնարկներով, ինչպես նաև Օրենքով և սույն Կարգով։

2) Միջազգային հայտը ազգային փուլ փոխադրելու համար հայտատուին անհրաժեշտ է խնդրարկվող առաջնության թվականից երեսունմեկ ամսվա ընթացքում Գործակալություն ներկայացնել, առնվազն, սույն Կարգի 3-րդ գլխի 1-ին կետի 1-35 ենթակետերի համաձայն դիմում արտոնագիր ստանալու մասին, որում նշված է նաև միջազգային հայտի համարը և ներկայացման թվականը, Միջազգային բյուրոյի կողմից միջազգային հայտի հրապարակման առաջին էջը։ Օրենքի 78-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, եթե նշված փաստաթղթերը երեսունմեկ ամսվա ընթացքում չեն ներկայացվել Գործակալություն, ապա ԱՀՊ ընթացակարգով միջազգային հայտի գործողությունը ՀՀ-ի նկատմամբ դադարեցվում է։

3) Միջազգային հայտը, որում ՀՀ-ն նշված է որպես նշված պետություն, որտեղ հայտատուն մտադրված է ստանալու գյուտի արտոնագիր, որի նկատմամբ համաձայն ԱՀՊ-ի 11(1)-րդ հոդվածի սահմանված է միջազգային ներկայացման թվականը, կարող է քննարկվել Գործակալությունում համաձայն Օրենքի (այսուհետ՝ ազգային փուլ)։

4) Գործակալությունը սկսում է հայտի քննարկումը այն թվականից, որի դրությամբ լրանում է երեսունմեկ ամիսը՝ սկսած միջազգային հայտի խնդրարկվող առաջնության թվականից, որը նշված է ԱՀՊ-ի 2(xi)-րդ հոդվածում։

5) Միջազգային հայտի մյուս փաստաթղթերը ներկայացվում են սույն Կարգի 26-34-րդ կետերի համաձայն։

6) Եթե հայտատուն ազգային փուլ է փոխադրում միջազգային հայտ, որի հավակնության սահմանումը փոփոխվել է համաձայն ԱՀՊ-ի 19-րդ հոդվածի, ապա հայտատուին անհրաժեշտ է ներկայացնել փոփոխված հավակնության սահմանման հայերեն թարգմանությունը՝ միաժամանակ կցելով հայտատուի կողմից կատարված փոփոխությունների պարզաբանումները։

7) Եթե հայտատուն ազգային փուլ է փոխադրում միջազգային հայտ, որի հավակնության սահմանումը, նկարագրությունը և գծագրերը փոփոխվել են համաձայն ԱՀՊ-ի 34(2)(b)-րդ հոդվածի, ապա հայտատուին անհրաժեշտ է ներկայացնել միջազգային հայտի հայերեն թարգմանությունը՝ հաշվի առնելով Միջազգային նախնական փորձաքննության կողմից կատարված փոփոխությունները՝ ներկայացնելով դրանց հայերեն թարգմանությունը։

 

61. Ազգային փուլ փոխադրված միջազգային հայտի փորձաքննությունը

 

1) ԱՀՊ-ի 11(3)-րդ հոդվածի համաձայն, միջազգային հայտի ներկայացման թվականը Գործակալությունը՝ որպես նշված կամ ընտրված գերատեսչություն, սահմանում է ըստ միջազգային հայտի միջազգային ներկայացման թվականի։

2) Փորձաքննության ընթացքում, ԱՀՊ-ի 27(1)-րդ հոդվածի համաձայն, միջազգային հայտի ձևին ու բովանդակությանը ներկայացվում են ԱՀՊ և դրան կից Հրահանգով սահմանված պահանջներ։

3) Փորձաքննության ընթացքում ստուգվում է՝

ա. հայտի անհրաժեշտ և սույն Կարգով սահմանված պահանջներին համապատասխան ձևակերպված փաստաթղթերի առկայությունը.

բ. վճարված պետական տուրքի չափի համապատասխանությունը սահմանված չափին.

գ. դիմումում նշված տեղեկությունների համապատասխանությունը միջազգային հայտի հրապարակման մեջ բերված մատենագիտական տվյալներին.

դ. հայտատուի անվանմանը, հեղինակներին, ինչպես նաև խնդրարկվող առաջնությանը վերաբերող տեղեկությունների փոփոխման մասին վկայող փաստաթղթերի առկայությունը.

ե. լրացուցիչ նյութերի ներկայացման սահմանված կարգի պահպանումը.

զ. ըստ ՄԱԴ-ի գյուտի դասակարգման ճշտությունը.

է. միջազգային որոնման հաշվետվության և (կամ) միջազգային նախնական փորձաքննության եզրակացության առկայությունը։

4) Եթե միջազգային որոնման հաշվետվությունը և (կամ) միջազգային նախնական փորձաքննության եզրակացությունը ներառում են գյուտի միասնության պահանջի խախտման մասին հետևություններ և հաստատվում է դրանց հիմնավորվածությունը, ապա այն դեպքում, երբ միջազգային հայտի որևէ մասով չի կազմվել միջազգային որոնման հաշվետվություն կամ չի անցկացվել միաջազգային նախնական փորձաքննություն, քանի որ հայտատուի կողմից վճարված չեն ԱՀՊ-ի 17(3)(a)-րդ և 34(3)(a)-րդ հոդվածներով նախատեսված լրացուցիչ տուրքերը, միջազգային հայտի նշված մասերը կարող են հաշվի առնվել քննարկման ընթացքում՝ պայմանով, որ հայտատուն վճարի սահմանված պետական տուրքը։

5) Այն դեպքում, երբ միջազգային հայտի որևէ մասով (մասերով) չի կազմվել միջազգային որոնման հաշվետվություն կամ չի անցկացվել միջազգային նախնական փորձաքննություն, քանի որ այն վերաբերում է ԱՀՊ-ի 17(2)(a)(i)-րդ հոդվածով և Հրահանգի 39(1)(iv)-րդ կետով նախատեսված առարկաներին (մարդու կամ կենդանիների վիրաբուժական կամ բուժական բուժման եղանակներ, ինչպես նաև՝ ախտորոշման եղանակներ), միջազգային հայտի նշված մասը (մասերը) կարող է հաշվի առնվել քննարկման ընթացքում՝ պայմանով, որ հայտատուն վճարի սահմանված պետական տուրքը։

6) Սահմանված տուրքի չվճարման դեպքում քննարկման են դրվում միջազգային հայտի միայն այն մասերը, որոնցով կազմվել է միջազգային որոնման հաշվետվությունը և (կամ) անցկացվել է միջազգային նախնական փորձաքննությունը։

7) Եթե միջազգային հայտի փորձաքննության ընթացքում պարզվում է, որ հայտը ձևակերպված է դրա փաստաթղթերի նկատմամբ պահանջների խախտմամբ, սույն Կարգի 9-րդ գլխի 1-5-րդ կետերի համաձայն հայտատուին ուղարկվում է հարցում՝ ուղղված կամ բացակայող մասերը կամ փաստաթղթերը եռամսյա ժամկետում ներկայացնելու առաջարկությամբ։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  25

 

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ, ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ ԵՎ ԱՌԱՔՈՒՄԸ

 

62. Եվրասիական հայտի ներկայացումը

 

1) Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիայի 15(1)(i)-րդ հոդվածի և Օրենքի 77-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն Գործակալությունը կատարում է գործառույթներ, որոնք կապված են Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիայի ընթացակարգով Եվրասիական արտոնագրային գերատեսչություն ներկայացվող եվրասիական հայտի ներկայացման, ստուգման և առաքման հետ։ Գործակալությունը հանդես է գալիս որպես ստացող գերատեսչություն միայն ՀՀ քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց, ինչպես նաև ՀՀ մշտապես բնակվող ֆիզիկական անձանց համար։

2) Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիայի 15(1)(i)-րդ հոդվածի համաձայն եվրասիական հայտը կարող է ներկայացվել Գործակալություն, եթե հայտատուներից առնվազն մեկը ՀՀ տարածքում ունի բնակության կամ գտնվելու վայր։

3) Ցանկացած անձ, որն ունի ՀՀ տարածքում գործող արդյունաբերական կամ առևտրային ձեռնարկություն, համարվում է ՀՀ տարածքում բնակության կամ գտնվելու վայր ունեցող անձ։

4) Գործակալության միջոցով եվրասիական հայտը Եվրասիական արտոնագրային գերատեսչություն առաքելու դեպքում հայտատուն պետք է ներկայացնի դիմում՝ կցելով Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիայի համաձայն փորձաքննության պահանջներին (ձևական հատկանիշներով) հայտի համապատասխանությունն ստուգելու և առաքելու համար պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթ։

5) Համաձայն Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիային կից Արտոնագրային հրահանգի 29-րդ կանոնի, եվրասիական հայտի բոլոր փաստաթղթերը ներկայացվում են չորս օրինակով, որոնցից երեքը առաքվում են Եվրասիական արտոնագրային գերատեսչություն, իսկ մեկը մնում է Գործակալությունում։

6) Եվրասիական հայտին կցվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝ մեկ օրինակից՝

ա. միասնական ընթացակարգային տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթը.

բ. Փարիզյան կոնվենցիայի մասնակից որևէ պետություն կամ այդ կոնվենցիայի մասնակից չհանդիսացող Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ որևէ պետություն ներկայացված առաջին հայտի վավերացված պատճենը, եթե եվրասիական հայտով խնդրարկվում է միջազգային առաջնություն։ Եթե նախորդող հայտերը մի քանիսն են, կցվում են բոլոր հայտերի պատճենները.

գ. շտամի կամ բջիջների գծի ավանդադրման տեղեկանքը, եթե եվրասիական հայտը վերաբերում է միկրոօրգանիզմի շտամին, բույսերի կամ կենդանիների բջիջների գծին կամ միջոցին, որում օգտագործվում է միկրոօրգանիզմի անհայտ շտամը կամ բջիջների գիծը.

դ. նուկլեոտիդների և ամինաթթուների հաջորդականությունների այդ նույն ցանկի պատճենի գրառումով մեքենաընթեռնելի տեղեկակիրը (պնակիտ), որը բավարարում է ՄՍՀԿ ST.25 ստանդարտին, և հայտատուի կողմից ստորագրված դիմում՝ տպագիր և մեքենաընթեռնելի ձևերով ներկայացված հաջորդականությունների ցանկերի նույնականության մասին, եթե եվրասիական հայտը ներառում է նուկլեոտիդների և/կամ ամինաթթուների հաջորդականությունների ցանկ.

ե. հայտատուի կողմից ներկայացուցչին տրված լիազորագիրը, եթե եվրասիական հայտը ներկայացվում է ներկայացուցչի միջոցով։

7) Մեկ օրինակով են ներկայացվում նաև այլ փաստաթղթերը, այդ թվում՝ ուղեկցող նամակը, տուրքերի հաշվարկի ցուցակը և այլն։

8) Եվրասիական հայտի դիմումը և մյուս փաստաթղթերը ներկայացվում են ռուսերեն լեզվով։

9) Արտոնագրային հրահանգի 34-րդ կանոնի համաձայն Եվրասիական արտոնագրային գերատեսչություն և հայտատուին ուղարկվում է եվրասիական հայտի ստացման մասին տեղեկություն՝ նշելով հայտի ստացման թվականը, Գործակալությունում գրանցման համարը, գյուտի անվանմանը և հայտատուին կամ նրա ներկայացուցչին, եթե նա նշանակված է, վերաբերող տեղեկություններ, ինչպես նաև եվրասիական հայտի ներկայացման թվականը, եթե այն սահմանված է։

 

63. Եվրասիական հայտի ներկայացման թվականի սահմանումը

 

1) Գործակալությունը եվրասիական հայտի ներկայացման թվականը սահմանում է հայտը Գործակալության կողմից ստանալու թվականով, եթե եվրասիական հայտը այդ թվականի դրությամբ պարունակում է առնվազն՝

ա. հիշատակում այն մասին, որ հայտով խնդրարկվում է եվրասիական գյուտի արտոնագիր.

բ. տեղեկություններ, որոնք թույլ են տալիս անհատականացնել հայտատուին կամ հաղորդակցվել նրա հետ.

գ. տարր, որն արտաքնապես հիշեցնում է գյուտի նկարագրությունը։

2) Եթե նշված փաստաթղթերը Գործակալություն ներկայացվել են ոչ միաժամանակ, ապա եվրասիական հայտի ներկայացման թվականը սահմանվում է բացակայող փաստաթղթերից վերջինի ստացման թվականով։

3) Արտոնագրային հրահանգի 33-րդ կանոնի համաձայն, արտաքնապես գյուտի նկարագրություն հիշեցնող տարրի փոխարեն կարող է ներկայացվել դիմում այն մասին, որ ներկայացման թվականի սահմանման նպատակով գյուտի նկարագրությունը կարող է փոխարինվել հայտատուի կողմից ավելի վաղ ներկայացված (առաջնային կամ նախորդող) հայտի հղումով։ Դիմումը պետք է ներկայացվի ռուսերեն լեզվով և ներառի ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը, այն գերատեսչության անվանումը, որտեղ ներկայացվել է հայտը, և հայտի ներկայացման թվականը։ Եթե առաջնային կամ նախորդող հայտը ներկայացված է այլ անձի կողմից, դիմումին պետք է կցվի հայտատուի իրավահաջորդությունն ապացուցող փաստաթուղթ։

4) Եթե հայտի ներկայացման թվականը սահմանելիս Գործակալությունը գտնում է, որ գյուտի նկարագրության մասը կամ գծագիրը, որին հղում է կատարված, ենթադրվում է բացակայող, ապա նա այդ մասին անհապաղ ծանուցում է հայտատուին՝ ծանուցագրի ստացման օրվանից քառամսյա ժամկետում բացակայող նյութերը ներկայացնելու անհրաժեշտության մասին։

5) Եթե նշված քառամսյա ժամկետում հայտատուն ներկայացնում է ծանուցագրում նշված նյութերը, ապա դրանք ներառվում են հայտի կազմում։ Այդ դեպքում հայտի ներկայացման թվականը սահմանվում է նկարագրության այդ մասի կամ գծագրի ստացման թվականով։

 

64. Եվրասիական հայտի քննարկումը և առաքումը

 

1) Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիայի 15(1)(i)-րդ հոդվածի համաձայն Գործակալությունն ստուգում է՝

ա. եվրասիական հայտի ներկայացման թվականի սահմանման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայությունը, ինչպես նաև հայտին կից փաստաթղթերի առկայությունը.

բ. եվրասիական հայտի ձևի և բովանդակության համապատասխանությունը Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիայի և Արտոնագրային հրահանգի պահանջներին (առանց հայտարկվող գյուտի էության վերլուծության)։

2) Գործակալությունը Եվրասիական արտոնագրային գերատեսչություն է առաքում եվրասիական հայտի երեք օրինակ՝ պայմանով, որ Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիայի համաձայն վճարված են փորձաքննության պահանջներին (ձևական հատկանիշներով) հայտի համապատասխանությունն ստուգելու և առաքելու համար սահմանված տուրքերը։

3) Եթե ստուգման ընթացքում պարզվի, որ եվրասիական հայտը ձևակերպված է դրա փաստաթղթերի նկատմամբ սահմանված պահանջների խախտմամբ, Գործակալությունը հայտնաբերված թերությունների մասին ծանուցում է հայտատուին՝ ծանուցագրի ստացման օրվանից եռամսյա ժամկետում բացակայող կամ ճշգրտող նյութերը (տեղեկությունները) ներկայացնելու առաջարկությամբ։

4) Եթե հայտատուն սահմանված ժամկետում չի ներկայացնում նշված փաստաթղթերը, եվրասիական հայտը համարվում է չներկայացված, ինչի մասին հայտատուն ծանուցվում է։

5) Արտոնագրային հրահանգի 34(3)-րդ կանոնի համաձայն, եվրասիական հայտը առաքվում է Եվրասիական արտոնագրային գերատեսչություն հայտի ներկայացման թվականից մեկամսյա ժամկետում։

 

65. Եվրասիական հայտի փոխակերպումը ազգային հայտի և փոխակերպված հայտի քննարկումը Գործակալությունում

 

1) Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիայի 16-րդ հոդվածի համաձայն եվրասիական հայտը, որով Եվրասիական արտոնագրային գերատեսչությունը կայացրել է արտոնագիր տալը մերժելու մասին որոշում, կամ մերժել է այդ որոշման դեմ առարկության բավարարումը, կարող է փոխակերպվել գյուտի ՀՀ արտոնագիր ստանալու հայտի։

2) Եվրասիական հայտը ազգային հայտի փոխակերպման մտադրության մասին խնդրագիրը պետք է հայտատուի կողմից ներկայացվի Եվրասիական գերատեսչություն՝ համապատասխան ծանուցագիր ստանալու թվականից վեց ամսվա ընթացքում։

3) Եվրասիական հայտի վավերացված պատճենը առաքվում է Գործակալություն՝ պայմանով, որ հայտատուն վճարի Եվրասիական արտոնագրային գերատեսչությունում համապատասխան տուրք։

4) Օրենքի 78-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և սույն Կարգի համաձայն, Եվրասիական արտոնագրային գերատեսչությունից եվրասիական հայտի վավերացված պատճենն ստանալու օրվանից Գործակալությունը սկսում է փոխակերպված հայտի քննարկումը։

5) Գործակալությունը հայտատուին ուղարկում է ծանուցագիր՝ եվրասիական հայտի վավերացված պատճենի ստանալու փաստի մասին, ինչպես նաև Օրենքով նախատեսված գյուտի ՀՀ արտոնագիր ստանալու մասին դիմումի և սահմանված տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթղթի ներկայացման անհրաժեշտության մասին։

6) Ծանուցագիրն ստանալու օրվանից եռամսյա ժամկետում հայտատուն պետք է ներկայացնի սույն Կարգի 2-րդ գլխի 8-9-րդ կետերով սահմանված հայտի անհրաժեշտ նյութերը։

7) Փոխակերպված հայտը համարվում է գյուտի ՀՀ արտոնագիր ստանալու ճիշտ ձևակերպված հայտ, որն ունի եվրասիական հայտի ներկայացման թվականը և առաջնության թվականը (եթե այն սահմանված է)։

 

66. Նույնական գյուտերին տրված եվրասիական արտոնագիրը և Հայաստանի Հանրապետության արտոնագիրը

 

1) Եթե նույնական գյուտերին կամ նույնական գյուտին և օգտակար մոդելին տրված եվրասիական արտոնագիրը և Հայաստանի Հանրապետության արտոնագիրն ունեն միևնույն առաջնության թվականը և պատկանում են տարբեր արտոնագրատերերի, ապա այդպիսի գյուտերը կամ գյուտը և օգտակար մոդելը կարող են օգտագործվել միայն` պահպանելով դրանց բոլոր արտոնագրատերերի իրավունքները։

2) Եթե նույնական գյուտերին կամ նույնական գյուտին և օգտակար մոդելին տրված եվրասիական արտոնագիրը և Հայաստանի Հանրապետության արտոնագիրն ունեն միևնույն առաջնության թվականը և պատկանում են միևնույն անձին, ապա այդպիսի գյուտերի կամ գյուտի և օգտակար մոդելի օգտագործման իրավունքը կարող է փոխանցվել ցանկացած անձի՝ այդ արտոնագրերի հիման վրա կնքված լիցենզային պայմանագրի համաձայն։

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  IV

 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ՀԱՅՏԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  26

 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

 

Արդյունաբերական նմուշի հայտի ներկայացման նկատմամբ կիրառվում են սույն Կարգի 1-ին գլխի 2-4-րդ կետերը mitatis mutandis։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  27

 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ՀԱՅՏԸ

 

67. Արդյունաբերական նմուշի առարկան

 

1) Օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, որպես արդյունաբերական նմուշ օրենքով սահմանված կարգով պահպանվում է իրի արտաքին տեսքը բնորոշող այն լուծումը, որը նոր է և ինքնատիպ (արդյունաբերական նմուշի պահպանունակության պայմաններ)։ Այսինքն՝ արդյունաբերական նմուշ ասելով պետք է հասկանալ ոչ թե որևէ առարկա, իր, այլ միայն դրա արտաքին տեսքը, ինչը և հանդիսանում է իրավունքի օբյեկտը։

2) Օրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, «նմուշը» իրի արտաքին տեսքն է ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն, որը դրա բնորոշ հատկանիշների, մասնավորապես ուրվագծերի, գույների, ձևերի, կազմվածքի, ինչպես նաև նյութերի և (կամ) դրա զարդանախշի արդյունքն է.

ա. արդյունաբերական նմուշները կարող են լինել ծավալային կամ տարածական (իրը կամ դրա մանրակերտը), հարթ կամ մակերեսային (գծանկարը) կամ դրանց զուգակցությունը,

բ. ծավալային (տարածական) արդյունաբերական նմուշները զարգացած ծավալատարածական լուծում (եռաչափ կառուցվածք) ունեցող հորինվածքներ են (օրինակ՝ հաստոցը, կենցաղային իրերը և այլն),

գ. հարթ (մակերեսային) արդյունաբերական նմուշները չունեն ծավալ (երկչափ կառուցվածքներ են) և բնորոշվում են տարրերի գծային-գծանկարչական հարաբերակցությամբ (օրինակ՝ գորգերի, գործվածքների գեղարվեստակառուցվածքային լուծումը և այլն)։

3) Օրենքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, «իրը» արդյունաբերական կամ տնայնագործական ցանկացած արտադրանք է, որը ներառում է նաև համալիր (բարդ) արտադրանքում միավորելու համար նախատեսված փաթեթվածքները, ձևավորումները, գրաֆիկական խորհրդանիշերը և տպագրական տառաշարերը, բացառությամբ համակարգչային ծրագրերի։ «Համալիր (բարդ) իրը» այն արտադրանքն է, որը ներառում է բազմաթիվ բաղադրիչներ, որոնք կարող են փոխարինվել իրի թույլատրելի ապամոնտաժման և մոնտաժման դեպքում (օրինակ՝ դռան բռնակը, մեքենայի ցոլալապտերը և այլն)։

4) «Համալիր (բարդ) իրը» մի միասնական խնդրի լուծմանը միտված և միասնական գեղարվեստակառուցվածքային լուծմամբ փոխկապակցված իրերի հավաքածուն է։

5) Իրերի գեղարվեստակառուցվածքային լուծումները կարող են դառնալ արդյունաբերական նմուշի հայտի օբյեկտ դրանց նախագծման (էսքիզային, բանվորական), մանրակերտի (ստատիկ, գործող) ստեղծման, արտադրման (փորձնական նմուշ, սերիական նմուշ, զանգվածային արտադրության նմուշ և այլն) բոլոր փուլերում՝ պայմանով, որ այդ լուծումներն ինքնատիպ և ավարտուն լինեն։

6) Օրենքի 22-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն, համալիր (բարդ) իրի մասը կարող է լինել պահպանունակ արդյունաբերական նմուշ, եթե այն՝

ա. մնում է տեսանելի արտադրանքի բնականոն օգտագործման ընթացքում,

բ. համապատասխանում է արդյունաբերական նմուշի՝ օրենքով սահմանված պահպանունակության պայմաններին՝ նորությանը և ինքնատիպությանը։

7) Օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, արդյունաբերական նմուշը նոր է, եթե չի հայտնաբերվել նույնական արդյունաբերական նմուշ, որը հանրամատչելի է դարձել մինչև Գործակալություն հայտ ներկայացնելու թվականը, կամ եթե խնդրարկվում է առաջնություն, ապա՝ մինչև առաջնության թվականը, ընդ որում արդյունաբերական նմուշները համարվում են նույնական, եթե դրանց բոլոր հատկանիշները համընկնում են, կամ տարբերվում են ոչ էական մանրամասներով։

8) Օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, արդյունաբերական նմուշը ինքնատիպ է, եթե ընդհանուր տպավորությունը, որը թողնում է տեղեկացված սպառողի վրա, տարբերվում է այդպիսի սպառողի վրա ցանկացած այլ արդյունաբերական նմուշի թողած ընդհանուր տպավորությունից, որը հանրամատչելի է դարձել մինչև հայտի ներկայացման թվականը, կամ եթե խնդրարկվում է առաջնություն, ապա՝ մինչև առաջնության թվականը։

9) Տվյալ դեպքում «տեղեկացված սպառող» ասելով պետք է հասկանալ սպառողների այն շրջանակը, որոնք անմիջականորեն ներգրավված են տվյալ ապրանքի շրջանառության մեջ, սկսած դրանց մշակման-նախագծման փուլից, մինչև իրացումը և օգտագործումը։

 

68. Իրավական պահպանության տրամադրումը բացառող հանգամանքները

 

1) Արդյունաբերական նմուշը չի գրանցվում որպես այդպիսին և դրան իրավական պահպանություն չի տրամադրվում, եթե՝

ա. դա չի համապատասխանում Օրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված սահմանմանը, այսինքն՝ դա արդյունաբերական նմուշ չէ,

բ. դա չի համապատասխանում Օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կամ 4-րդ մասերով կամ 23-րդ հոդվածով սահմանված պահանջներին, կամ հակասության մեջ է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պահպանվող, ավելի վաղ առաջնության թվական ունեցող մեկ այլ արդյունաբերական նմուշի հետ, այսինքն՝ կա ավելի վաղ առաջնության թվական ունեցող պահպանվող արդյունաբերական նմուշ, որով հերքվում է ներկայացվածի նորությունը և (կամ) ինքնատիպությունը, կամ փորձագետին հայտնի է իր, որը հերքում է ներկայացվածի նորությունը,

գ. հակասում է Փարիզյան կոնվենցիայի 6ter հոդվածի պահանջներին՝ ներկայացվել է առանց համապատասխան իրավասու մարմնի թույլտվության,

դ. դա ներառում է կամ նմանակում է խորհրդանիշեր, խորհրդանշաններ, զինանշաններ, որոնք այլ են, քան Փարիզյան կոնվենցիայի 6ter հոդվածով սահմանվածները, և որոնք առանձնահատուկ հետաքրքրություն են առաջացնում հանրության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանց գրանցման համար առկա է համապատասխան իրավասու մարմնի թույլտվությունը,

ե. դրա օգտագործումը հակասում է հասարակության շահերին, մարդասիրության և բարոյականության սկզբունքներին։

2) Օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, որպես արդյունաբերական նմուշ չի կարող գրանցվել այն նմուշը, որը բնութագրվում է միայն տեխնիկական գործառույթով։ Եթե տեխնիկական գործառույթն անմիջականորեն կապված է արտադրանքի արտաքին տեսքի հետ, ապա այն չի կարող պահպանվել որպես արդյունաբերական նմուշ։

3) Այսինքն՝ եթե ներկայացված արդյունաբերական նմուշը լուծում է միայն որոշակի տեխնիկական խնդիր և նրա արտաքին տեսքի հետ պատճառահետևանքային կապի մեջ չէ, ապա դա չի կարող պահպանվել որպես արդյունաբերական նմուշ։ Սակայն եթե տվյալ տեխնիկական խնդրի լուծումը կամ գործառույթը հետևանք է արտաքին տեսքի ներկայացված լուծման, ապա տվյալ լուծումը կարող է պահպանվել որպես արդյունաբերական նմուշ։

4) Օրենքի 25-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, որպես արդունաբերական նմուշ չի կարող գրանցվել այն նմուշը, որը պարտադիր պետք է վերարտադրված լինի իր նույնական ձևով և չափերով, որպեսզի իրը, որում արդյունաբերական նմուշը մարմնավորված կամ օգտագործված է, կարողանա մեխանիկորեն կապակցված կամ տեղադրված լինել ցանկացած այլ իրի մեջ՝ պայմանով, որ այդ իրերից յուրաքանչյուրը կարողանա կատարել իր գործառույթը։

5) Բացառությամբ Օրենքի 25-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքերի, նոր և ինքնատիպ արդյունաբերական նմուշը կարող է պահպանվել, եթե այն ծառայում է մոդուլային համակարգում բազմակի մոնտաժման կամ երկուստեք փոխարինելի իրերի կապակցման հնարավորությունն ապահովելուն։

 

69. Արդյունաբերական նմուշի միասնության պահանջը

 

1) Օրենքի 61-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, արդյունաբերական նմուշի հայտը կարող է ներառել մի քանի արդյունաբերական նմուշներ՝ պայմանով, որ դրանք վերաբերում են արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման մեկ դասին, բացառությամբ զարդանախշերի։

2) Արդյունաբերական նմուշը կարող է ընդգրկել նաև իրի լուծման տարբերակներ։ Արդյունաբերական նմուշի տարբերակները մեկ ֆունկցիոնալ խմբի՝ ԱՆՄԴ միևնույն դասին պատկանող իրի այն գեղարվեստակառուցվածքային լուծումներն են, որոնք բնութագրվում են իրի հիմնական գեղագիտական և (կամ) էրգոնոմիկական առանձնահատկությունները բնորոշող հատկանիշներով և ունեն այդ հատկանիշները լրացնող` տեսողականորեն ընկալելի ստեղծագործական բնույթի ոչ մեծ տարբերություններ։

 

70. Արդյունաբերական նմուշի հայտի կազմը

 

1) Օրենքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` հայտը պետք է պարունակի՝

ա. դիմում արդյունաբերական նմուշը գրանցելու մասին.

բ. իրի կամ մեկ հայտում ներառված մի քանի իրերի արտաքին տեսքն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բացահայտող պատկեր (պատկերներ)՝ սույն Կարգով սահմանված քանակով։

 

71. Հայտին կցվող փաստաթղթերը

 

Հայտին կցվող փաստաթղթերի վերաբերյալ պահանջները սահմանվում են սույն Կարգի 2-րդ գլխի 9-րդ կետի 1-5-րդ և 8-րդ կետերով։

 

72. Փաստաթղթերի ներկայացումը

 

1) Հայտի լեզուն

Ներկայացվող հայտի լեզվի նկատմամբ պահանջները կարգավորվում են սույն Կարգի 2-րդ գլխի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետի ա-գ պարբերություններով։

2) Օրինակների քանակը

Սույն Կարգի 27-րդ գլխի 70-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված հայտի փաստաթղթերը, որոնք կազմված են հայերենով, ներկայացվում են 3 օրինակով, հայտին կցվող փաստաթղթերը՝ 1 օրինակով։

3) Ֆաքսի կամ էլեկտրոնային փոստի օգտագործումը

Արդյունաբերական նմուշի հայտը կարող է ներկայացվել ֆաքսի կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով սույն Կարգի 2-րդ գլխի 10-րդ կետի 3-րդ ենթակետի ա, բ, գ, դ պարբերությունների պահանջներին համապատասխան։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  28

 

ՀԱՅՏԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

73. Դիմում վկայագիր ստանալու մասին

 

1) Դիմումը ներկայացվում է սույն Կարգին կից տրված ձևով (հավելված N 2)։

2) Եթե որևէ տեղեկություն ամբողջությամբ չի տեղավորվում դիմումի համապատասխան սյունակում, ապա այդ տեղեկությունը նույն ձևով բերվում է լրացուցիչ թերթի վրա՝ դիմումի համապատասխան սյունակում նշելով՝ «տե'ս լրացուցիչ թերթի վրա», կամ «տեղեկությունները բերված են լրացուցիչ թերթի վրա»։

3) Դիմումի 1-ին և 2-րդ սյունակները նախատեսված են Գործակալության կողմից լրացնելու համար և հայտատուի կողմից չեն լրացվում։

4) Դիմումի 1-ին սյունակը լրացվում է այն դեպքում, երբ դիմումը և դրան կից փաստաթղթերը ավելի վաղ ներկայացված են ֆաքսով՝ ֆաքսիմիլային պատկերի տեսքով կամ հաղորդակցության այլ էլեկտրոնային միջոցներով՝ համաձայն սույն Կարգի 2-րդ գլխի 10-րդ կետի 3-րդ ենթակետի ա-դ պարբերությունների։ Այդ դեպքում նշվում է ֆաքսիմիլային կապով ստացված փաստաթղթերի թվականը և երկրի ծածկագիրը ըստ ՄՍՀԿ ST.3 ստանդարտի։

5) Դիմումի 2-րդ սյունակի՝ մտից N-ը (21) ծածկագրով «Հայտի պետական գրանցման համարը» և (22) ծածկագրով «Հայտի ներկայացման թվականը» բաժինները լրացվում են Գործակալության կողմից։

6) Դիմումի 3-րդ սյունակի (51) ծածկագրով դաշտում բերվում են հայտարկվող արդյունաբերական նմուշի ԱՆՄԴ (Արդյունաբերական նմուշի միջազգային դասակարգում) համապատասխան կոդը(երը) և (54) ծածկագրով դաշտում՝ արդյունաբերական նմուշի անվանումը։

7) Դիմումի 4-րդ սյունակի (71) ծածկագրով «Հայտատու (հայտատուներ)» դաշտում բերվում են տեղեկություններ հայտատուի մասին՝ ֆիզիկական անձի անունը, հայրանունը (եթե այն նշված է) և ազգանունը, մի քանի հայտատուների դեպքում՝ իրենց նշած հերթականությամբ, կամ իրավաբանական անձի անվանումը, ինչպես նաև տեղեկություններ համապատասխանաբար դրանց բնակության կամ գտնվելու վայրի մասին, ներառյալ՝ երկրի պաշտոնական անվանումը, լրիվ փոստային հասցեն և երկրի ծածկագիրն ըստ ՄՍՀԿ ST.3 ստանդարտի։

8) Եթե հայտատուները մի քանիսն են, նշված տեղեկությունները բերվում են նրանցից յուրաքանչյուրի համար։

9) Եթե հայտատուները նաև հեղինակներ են, ապա նրանց բնակության վայրի մասին տեղեկությունները տրվում են միայն (72) ծածկագրով «Հեղինակներ» դաշտում։

10) Դիմումի 5-րդ սյունակի (72) ծածկագրով «Հեղինակ (համահեղինակներ)» դաշտում բերվում են տեղեկություններ արդյունաբերական նմուշի հեղինակի (հեղինակների) մասին՝ անունը, հայրանունը (եթե այն նշված է) և ազգանունը, բնակության վայրի լրիվ փոստային հասցեն, որը ներառում է երկրի պաշտոնական անվանումը, և նրա ծածկագիրն ըստ ՄՍՀԿ ST.3 ստանդարտի։

11) (72) ծածկագրով դաշտում տեղադրված սյունակը լրացվում է միայն այն դեպքում, երբ հեղինակը խնդրում է հայտի և (կամ) արտոնագրի մասին հրապարակվող տեղեկատվության մեջ չհիշատակվել որպես հեղինակ։ Այս դեպքում նշվում է միայն այն հեղինակի անունը, հայրանունը (եթե այն նշված է) և ազգանունը, ով ցանկանում է հրապարակման ժամանակ չհիշատակվել որպես հեղինակ, և նրա ստորագրությունը։

12) Հաջորդ դաշտը լրացվում է միայն այն դեպքում, երբ հայտ ներկայացնելու և վկայագիր ստանալու իրավունքը հայտատուին փոխանցվել է հեղինակի իրավահաջորդի կողմից։ Այստեղ նշվում են տեղեկություններ իրավահաջորդի մասին՝ անունը, հայրանունը (եթե այն նշված է), ազգանունը և բնակության վայրը (հասցեն` ֆիզիկական անձի համար) կամ իրավաբանական անձի պաշտոնական անվանումը և գտնվելու վայրը (հասցեն)։ Այն դեպքում, երբ հեղինակի իրավահաջորդը իրավաբանական անձ է, նշված դաշտում դրվում է ղեկավարի ստորագրությունը՝ վավերացված կնիքով։

13) Դիմումի 6-րդ սյունակի համապատասխան վանդակներում «X» նշանը դրվում է այն դեպքում, երբ հայտատուն գտնում է, որ անհրաժեշտ է գաղտնագրել արդյունաբերական նմուշը, կամ հայտնում է արդյունաբերական նմուշն օտարերկրյա պետություններում գրանցելու մտադրության մասին։

14) Դիմումի 7-րդ սյունակը նախատեսված է առաջնություն խնդրարկելու մասին նշում կատարելու համար և լրացվում է միայն այն դեպքում, երբ խնդրարկվում է ավելի վաղ առաջնություն, քան Գործակալություն հայտի ներկայացման թվականն է։ Այս դեպքում համապատասխան վանդակում դնելով «X» նշանը, նշվում են առաջնության խնդրարկման հիմքերը և նշվում ավելի վաղ (առաջին, սկզբնական) ներկայացված հայտի համարը, որի կամ դրա լրացուցիչ նյութերի հիման վրա խնդրարկվում է առաջնությունը, և խնդրարկված առաջնության թվականը (ավելի վաղ ներկայացված հայտի կամ դրա լրացուցիչ նյութերի ստացման թվականը)։

15) Եթե առաջնությունը խնդրարկվում է մի քանի հայտերի հիման վրա, ապա նշվում են բոլոր հայտերի համարները և դրվում խնդրարկվող առաջնության թվականները։

16) Միջազգային առաջնություն խնդրարկելու դեպքում նշվում է նաև առաջին հայտի ստացման երկրի ծածկագիրը ըստ ՄՍՀԿ ST.3 ստանդարտի։

17) Եթե խնդրարկվում է ցուցահանդեսային առաջնություն, ապա նշվում է ցուցահանդեսում այդ օբյեկտի ցուցադրման առաջին օրը։

18) Դիմումի 8-րդ՝ «Կցվող փաստաթղթերի ցանկը» սյունակի համապատասխան վանդակները լրացվում են «X» նշանով՝ նշելով ներկայացվող փաստաթղթերի օրինակների ու յուրաքանչյուր օրինակի թերթերի քանակը։

19) «Վկայագիր ստանալու իրավունքի հիմքը» դաշտը լրացվում է սույն Կարգի 58-րդ կետին համապատասխան։

20) Դիմումի 9-րդ սյունակը լրացվում է սույն Կարգի 59-րդ կետին համապատասխան։

21) Դիմումի 10-րդ սյունակի (98) ծածկագրով «Նամակագրության հասցե» դաշտը լրացվում է սույն Կարգի 3-րդ գլխի 11-րդ կետի 28-րդ ենթակետի համաձայն։

22) Եթե դիմումում բացակայում է նամակագրության հասցեն, ապա այդ հասցեն համարվում է արտոնագրային հավատարմատարի կամ այլ ներկայացուցչի հասցեն, եթե այն նշված է, հակառակ դեպքում՝ նամակագրության հասցեատեր կարող է նշվել ՀՀ-ում բնակվելու կամ գտնվելու վայր ունեցող հայտատուն (եթե հայտատուները մի քանիսն են, նրանցից առաջինի հասցեն)։

23) Դիմումի 11-րդ սյունակը՝ «Ստորագրություններ», լրացվում է սույն Կարգի 3-րդ գլխի 11-րդ կետի 31-րդ ենթակետին համապատասխան։

24) Դիմումի բաժիններում ստորագրությունները վերծանվում են՝ ստորագրող անձանց անունների սկզբնատառերի և ազգանունների նշումով։

25) Եթե ստորագրություններ պահանջող այս կամ այն տեղեկությունը բերվում է լրացուցիչ թերթի վրա, այն ստորագրում են նույն կարգով։ Հայտատուի կամ նրա ներկայացուցչի ստորագրությունը պարտադիր է դիմումի յուրաքանչյուր լրացուցիչ թերթի վրա։

26) Դիմումի մեջ հայտատուի ներկայացրած ոչ հավաստի տվյալների կամ տեղեկությունների համար Գործակալությունը պատասխանատվություն չի կրում։

 

74. Արդյունաբերական նմուշի պատկերը

 

1) Պատկերը իրի արտաքին տեսքն արտահայտող այն հիմնական փաստաթուղթն է, որը պարունակում է դրա մասին պատկերային տեղեկություն և թույլ է տալիս որոշել դրա իրավական պահպանության ծավալը։

2) Պատկերը պետք է մանրամասն և լրիվ պատկերացում տա իրի արտաքին տեսքի մասին։

3) Պատկերը պետք է լինի հստակ և պարզ։ Արդյունաբերական նմուշի բոլոր մանրամասները պետք է լավ երևան։

4) Իրը (դրա մանրակերտը) պետք է նկարել չեզոք հիմնագույնի (ֆոնի) վրա, առանց օտար առարկաների։

5) Հայտը պետք է պարունակի արդյունաբերական նմուշի սև-սպիտակ (եթե գույնը էական հատկանիշ չէ) պատկերները դիմացից՝ 3/4 տեսանկյունով (ռակուրսով), ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում՝ տեսքը աջից, ձախից, առջևից, հետևից, վերևից, ներքևից և այլ գծագրեր։

6) Բարդ իրերի համար կարող են ներկայացվել լրացուցիչ ֆրագմենտների մեծացված պատկերները։

7) Բացվող, փակվող, ձևափոխվող իրերի համար պետք է ներկայացվեն դրանց պատկերները՝ բաց, փակ կամ ձևափոխված վիճակում։

8) Հարթ (մակերեսային) նմուշների համար ներկայացվում են դրանց (անհրաժեշտության դեպքում՝ գունավոր) պատկերները, որոնցում պետք է ընդգրկված լինի հարթ պատկերի կրկնանախշը (պլանում)։

9) Համալիր (բարդ) արդյունաբերական նմուշների համար ընդհանուր տեսքի պատկերի վրա ներկայացվում է արդյունաբերական նմուշի տեսքն ամբողջությամբ, այսինքն՝ դրա մեջ մտնող բոլոր իրերի ընդգրկմամբ։ Կարող են նաև ներկայացվել լրացուցիչ ֆրագմենտների մեծացված պատկերները։

10) Բացառիկ դեպքերում, եթե իրերը լրիվ կազմով չեն կարող ներկայացվել ընդհանուր տեսքի պատկերի վրա, թույլատրվում է լրակազմը ներկայացնել հատված առ հատված՝ առանձին պատկերների վրա։ Լրակազմի մեջ մտնող յուրաքանչյուր իր լրացուցիչ ներկայացվում է առանձին պատկերի վրա։

11) Եթե արդյունաբերական նմուշի հայտը պարունակում է տարբերակներ, ապա յուրաքանչյուր տարբերակը ներկայացվում է պատկերների լրակազմով՝ բոլոր անհրաժեշտ տեսքերով (ոչ մեծ իրերը կարող են պատկերվել միասին՝ ընդհանուր տեսքի պատկերի վրա)։

12) Այն դեպքում, երբ արդյունաբերական նմուշի գունագծանկարչական լուծումը էական է, կցվում է ընդհանուր տեսքի մեկ գունավոր պատկեր, սլայդ կամ գունային լուծման սխեման։

13) Փակվող, ծալվող, ձևափոխվող և այլ իրերի համար կցվում են նաև դրանց պատկերները բաց տեսքով (օրինակ՝ սառնարան, հեռախոսախցիկ) կամ հավաքված տեսքով (օրինակ՝ խոհանոցային կոմբայն, փոշեկուլ)։

14) Պատկերներում տեսքերի քանակը պետք է որոշվի այնպես, որ դրանք սպառիչ պատկերացում տան արդյունաբերական նմուշի գեղարվեստա-կառուցվածքային առանձնահատկությունների մասին։

15) Պատկերների չափերը կախված են իրի բարդությունից (սակայն փոքր կողմի չափը պետք է լինի 10 սմ-ից ոչ պակաս) և պետք է ընտրվեն այնպես, որ տեսանելի լինեն և լավ զանազանվեն մանրամասները։ Պատկերների հակառակ երեսին հաջորդաբար, վերևից ներքև նշվում են պատկերի համարը, արդյունաբերական նմուշի անվանումը և պարզաբանումները հետևյալ հաջորդականությամբ՝ ընդհանուր տեսք, այլ տեսքեր, գունավոր պատկեր։

16) Իրի, դրա մանրակերտի կամ գծանկարի պատկերները կարելի է փոխարինել դրանց որակյալ այլ արտապատկերումներով (օրինակ՝ քսերոպատճենով)։

17) Անհրաժեշտության դեպքում (փորձաքննության պահանջով), թեթև արդյունաբերության արտադրանքի համար հայտի նյութերի կազմում ներկայացվում է իրի արտադրության համար առաջարկվող կտորի, գործվածքի, կաշվի, օժանդակ նյութերի և պարագաների, զարդարանքների (և այլնի) նմուշների լրակազմը (կոնֆեկցիոն քարտի տեսքով)։

 

75. Արդյունաբերական նմուշի անվանումը

 

1) Արդյունաբերական նմուշի անվանումը պետք է բնութագրի դրա նշանակությունը։

2) Քիչ հայտնի կամ նոր նշանակության արդյունաբերական նմուշի անվանումը պետք է մատնանշի դրա օգտագործման բնագավառը (օրինակ՝ նոր սերնդի համակարգիչ)։

3) Եթե արդյունաբերական նմուշն ունի կատարման տարբերակներ, ապա անվանումից հետո տրվում է տարբերակների քանակը, օրինակ՝ «շիշ» ( 3 տարբերակ)։

4) Եթե իրը ներկայացվում է բաղադրամասերի հետ, դա պետք է արտահայտված լինի անվանման մեջ (օրինակ՝ դանակ պատյանի հետ)։

5) Եթե ներկայացված արդյունաբերական նմուշը բարդ (համալիր) իր է, ապա դա պետք է արտացոլված լինի անվանման մեջ (օրինակ՝ գործիքների հավաքակազմ)։

6) Արդյունաբերական նմուշի անվանման մեջ խորհուրդ չի տրվում օգտագործել այնպիսի բառեր, անվանումներ կամ արտահայտություններ, որոնք չեն նպաստում նմուշի անհատականացմանը (ինչպես, օրինակ՝ անձնանունները, մտերմիկ անվանումները, ապրանքային և սպասարկման նշանները, ապրանքների ծագման տեղանունները, աշխարհագրական նշումները, ֆիրմային և այլ հատուկ անվանումները և այլն)։

 

76. Արդյունաբերական նմուշի դասակարգումը

 

1) ԱՆՄԴ դասով (դասերով) որոշվում է հայտարկվող արդյունաբերական նմուշի՝ ԱՆՄԴ գործող խմբագրության որոշակի խորագրին (խորագրերին) պատկանելը։

2) Դասակարգման ցուցիչը (ցուցիչները) ինչպես հայտատուի, այնպես էլ փորձագետի առաջարկությամբ կարող է (կարող են) ճշգրտվել և փոփոխվել փորձաքննության ընթացքում։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  29

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՏԱՐՐԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՉԵՆ ԿԱՐՈՂ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼ

 

Հայտի նյութերը չպետք է պարունակեն մարդասիրությանը և բարոյականությանը, հասարակության շահերին, ազգային և հոգևոր արժեքներին հակասող արտահայտություններ, գծագրեր, պատկերներ և այլ նյութեր, այլ անձանց արտադրանքի նկատմամբ անհարգալից արտահայտություններ, հայտարկվող արդյունաբերական նմուշին չվերաբերող տեղեկություններ կամ արտահայտություններ։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  30

 

ՀԱՅՏԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

 

77. Պիտանիությունը վերարտադրման համար

 

1) Հայտի բոլոր փաստաթղթերը (դիմումը, պատկերները) ներկայացվում են այնպիսի տեսքով, որ հնարավոր լինի դրանց պատճենները վերարտադրել անսահմանափակ քանակով։

2) Թերթերը չպետք է լինեն ճմռթված կամ պատռված, չպետք է ունենան ծալատեղեր։

3) Հայտի փաստաթղթերը պատրաստում են էլաստիկ, ամուր, սպիտակ, հարթ, ոչ փայլուն (բացառությամբ լուսանկարների) թղթի վրա։

 

78. Առանձին թերթեր, թերթերի չափսերը

 

1) Հայտի բոլոր փաստաթղթերը (բացի պատկերներից) ներկայացվում են տպագրված՝ 210x297 մմ ձևաչափի (A4) որակյալ, սպիտակ թղթի վրա։

2) Պատկերների ձևաչափն ընտրվում է այնպես, որ այն չգերազանցի հայտի փաստաթղթերի թերթերի սահմանված չափերը։ Փոքր ձևաչափի պատկերները ներկայացվում են թղթի թերթերի վրա սոսնձված՝ պահպանելով թերթի ձևաչափի և որակի նկատմամբ սահմանված պահանջները։

 

79. Ներկայացվող նյութերի ձևակերպումը

 

1) Ներկայացվող նյութերը պետք է զերծ լինեն ջնջումներից, ուղղումներից, ձեռագիր մակագրություններից։

2) Եթե հայտի փաստաթղթերը ներկայացման պահին լրացված են ոչ համակարգչային եղանակով, փորձաքննության ընթացքում պետք է ներկայացվեն դրանց համակարգչային տպագրված տարբերակները։

3) Տառագրական խորհրդանիշերը, լատինական և հունական տառերը կարող են ներգրվել ձեռքով, սև չջնջվող գծերով։

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  V

 

ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՈՒՄԸ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  31

 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ

 

Արդյունաբերական նմուշի հայտով գործերի վարումը գործակալության հետ և ներկայացուցչի նշանակումն իրականացվում է սույն Կարգի 7-րդ գլխի 1-14 կետերով սահմանված պահանջների կիրառմամբ mitatis mutandis։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  32

 

ՆԱՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ

 

Արդյունաբերական նմուշի հայտով նամակագրությունը Գործակալության հետ իրականացվում է սույն Կարգի 8-րդ գլխի 1-9-րդ կետերով սահմանված պահանջների համաձայն mitatis mutandis։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  33

 

ՀԱՅՏԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ ՈՒՂՂՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՃՇԳՐՏՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

 

1. Հարցման հիման վրա հայտի նյութերում լրացումներ՝ ուղղումներ և ճշգրտումներ, կատարվում են փոխարինող էջեր ներկայացնելու միջոցով՝ առանձին նշելով կատարված փոփոխությունները։ Փոխարինող էջերը ներկայացվում են համապատասխան փաստաթղթի յուրաքանչյուր օրինակի համար առանձին։

2. Առաջարկվող լրացումների՝ ուղղումների և ճշգրտումների համառոտ պարզաբանումները կարող են նշվել ինչպես առանձին թերթերի վրա, այնպես էլ փոխարինող էջերին կցվող ուղեկցող նամակում։

3. Եթե ուղղումները վերաբերում են տպագրական սխալներին, ապա հայտատուն ցանկացած ժամանակ կարող է ուղղումներ կատարելու անհրաժեշտության մասին նշել դիմումում, առանց փոխարինող թերթեր ներկայացնելու։

4. Եթե ճշգրտումները վերաբերում են հայտատուի կամ հայտատուի ներկայացուցչի անվանը՝ պայմանով, որ այն մնում է նույն անձը, և/կամ նրա հասցեին, և/կամ նամակագրության հասցեին, դիմումը կարող է վերաբերել միևնույն հայտատուի մի քանի հայտերին։ Այս դեպքում դիմումի բնօրինակը ներկայացվում է հայտերից մեկով, իսկ մնացածներից յուրաքանչյուրով ներկայացվում է դրա պատճենը, որի վրա նշվում է այն հայտը, որում պահվում է դիմումի բնօրինակը։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  34

 

ՀԱՅՏԻ ՀԵՏԿԱՆՉՈՒՄԸ ԵՎ ՎԿԱՅԱԳԻՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԶԻՋՈՒՄԸ

 

Արդյունաբերական նմուշի հայտի հետկանչումը և վկայագիր ստանալու իրավունքի զիջումը իրականացվում է սույն Կարգի 10-րդ գլխում սահմանված պահանջներին համապատասխան mutatis mutandis։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  35

 

ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅՏԵՐԻ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Կիրառվում են սույն Կարգի 11-րդ գլխի 1-7-րդ կետերով նախատեսված դրույթները mitatis mutandis։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  36

 

ՀԱՅՏԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ ՀԱՅՏԱՏՈՒԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ

 

Արդյունաբերական նմուշի հայտի քննարկումը հայտատուի մասնակցությամբ իրականացվում է սույն Կարգի 13-րդ գլխի 1-12-րդ և նույն գլխի 14–16-րդ կետերում նշված դրույթներին համապատասխան mitatis mutandis։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  37

 

ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄԸ

 

1. Արդյունաբերական նմուշի հայտով սահմանված ժամկետների երկարաձգումը իրականացվում է սույն Կարգի 14-րդ գլխի 1-3-րդ կետերի դրույթներով mitatis mutandis։

2. Օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 30-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 31-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 32-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 33-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 37-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 47-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 60-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով, 67-րդ հոդվածով, 68-րդ հոդվածով, 74-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերում սահմանված ժամկետները սույն Կարգի 14-րդ գլխի 1-ին կետի համաձայն չեն երկարաձգվում։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  38

 

ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԽԱԽՏԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԱՅՏՈՎ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ

 

Սահմանված ժամկետները խախտելու դեպքում հայտով գործավարությունը և իրավունքների վերականգնումը իրականացվում է սույն Կարգի 15-րդ գլխի 1-11-րդ կետերով սահմանված պահանջներին համապատասխան mutatis mutundis։

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  VI

 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ՀԱՅՏԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  39

 

ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ

 

1. Արդյունաբերական նմուշի հայտի ներկայացման թվականը սահմանում է Գործակալությունը՝ հայտի ստացման թվականով և հայտին տալիս է գրանցման հերթական համար, եթե այն պարունակում է առնվազն՝

ա) հիշատակում (դիմում) այն մասին, որ հայտով խնդրարկվում է արդյունաբերական նմուշի վկայագիր.

բ) տեղեկություններ, որոնք թույլ են տալիս անհատականացնել հայտատուին կամ հաղորդակցվել նրա հետ.

գ) արդյունաբերական նմուշների համար՝ ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն իրի արտաքին տեսքի լուսանկարը կամ գրաֆիկական տեսքը, իսկ երկչափ արտադրանքի համար՝ դրա կամ դրա մի մասի նմուշը։

2. Եթե ներկայացված նյութերը համապատասխանում են սույն Կարգի 631-րդ կետում նշված պահանջին, հայտին տրվում է Գործակալության ութանիշ գրանցման համար (առաջին ավագ կարգերի չորս թվանշանները նշում են հայտի ներկայացման տարեթիվը, մնացած չորսը՝ հայտի տվյալ տարվա հերթական համարը, սկսելով 0001-ից)։

3. Այս դեպքում համարվում է, որ հայտը ներկայացվել է հայտի նշված նյութերի փաստացի ստացման թվականին, այսինքն՝ հայտի ներկայացման թվականը սահմանվում է նշված բոլոր փաստաթղթերի միաժամանակյա ստացման թվականով։

4. Գործակալությունը հայտը ստանալու օրվանից հետո՝ հնգօրյա ժամկետում, ստուգում է դրա համապատասխանությունը սույն Կարգի 35-րդ գլխի 1-ին կետում նշված պահանջներին և անհամապատասխանության դեպքում այդ մասին անհապաղ ծանուցում է հայտատուին՝ առաջարկելով նշված ծանուցագիրն ստանալու օրվանից հետո՝ եռամսյա ժամկետում, ներկայացնել բացակայող փաստաթղթերը։ Սահմանված ժամկետում պահանջվող փաստաթղթերը պետական լիազոր մարմին չներկայացնելու դեպքում հայտը համարվում է չներկայացված, ինչի մասին ծանուցվում է հայտատուն։

5. Եթե նշված փաստաթղթերը Գործակալություն ներկայացվել են ոչ միաժամանակ, ապա հայտի ներկայացման թվական է սահմանվում բացակայող փաստաթղթերից վերջինի ստացման թվականը։

6. Եթե հայտի փաստաթղթերը ստացվել են ֆաքսով՝ ֆաքսիմիլային պատկերի տեսքով կամ հաղորդակցության այլ էլեկտրոնային միջոցներով, գրանցման համարը տրվում է արդյունաբերական նմուշի վկայագիր ստանալու մասին դիմումի բնօրինակն ստանալու դեպքում։

7. Ներկայացված հայտի նյութերի յուրաքանչյուր թերթի հակառակ երեսին Գործակալությունը նշում է ստացման թվականը։ Այդ ձևով թվագրվում է նաև այդ հայտով հետագա ողջ նամակագրությունը։ Գրանցված հայտի նյութերը հետ չեն վերադարձվում։

8. Հայտի մասին տեղեկությունները Գործակալություն ներկայացնելու պահից մինչև դրանց պաշտոնական հրապարակումը ենթակա չեն բացահայտման։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  40

 

ՀԱՅՏԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

80. Հայտի փորձաքննության անցկացման պայմանները

 

1) Ներկայացված նյութերը որպես հայտ գրանցելու դեպքում, դրա ներկայացման թվականի, ինչպես նաև հայտի փորձաքննությունն սկսելու մասին Գործակալությունը անհապաղ ծանուցում է հայտատուին։

2) Արդյունաբերական նմուշի հայտի փորձաքննությունը Գործակալությունն իրականացնում է հայտի ներկայացման թվականը սահմանելուց հետո երկամսյա ժամկետում։

3) Հարցում, ծանուցագիր (և այլն) ուղարկելու դեպքում այս ժամկետի հաշվարկը դադարեցվում է մինչև վերջիններիս պատասխանի ստացումը։

 

81. Հայտի փորձաքննության խնդիրը

 

1) Փորձաքննության խնդիրը հայտի նյութերի համապատասխանության ստուգումն է Օրենքով և սույն Կարգով սահմանված պահանջներին, ինչպես նաև արդյունաբերական նմուշի համապատասխանության ստուգումն է օրենքի 25-րդ հոդվածով սահմանված պահանջներին։

2) Հայտի փորձաքննության ընթացքում ստուգվում է՝

ա. հայտի անհրաժեշտ, այդ թվում՝ դրան կցվող փաստաթղթերի առկայությունը.

բ. Օրենքի 47-րդ հոդվածի 1-3-րդ մասերով և 48-րդ հոդվածի 1-4-րդ մասերով նախատեսված հայտի ներկայացման կարգի պահպանումը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ ներկայացուցչության լիազորագրի առկայությունը և դրա համապատասխանությունը սահմանված պահանջներին.

գ. արտոնագրային հավատարմատարի միջոցով ներկայացված հայտի դեպքում՝ հայտի ներկայացման կարգի համապատասխանությունը Գործակալության պահանջներին.

դ. հայտարկված լուծման համապատասխանությունը արդյունաբերական նմուշի պահպանունակության (գրանցման համար) պայմաններին՝ համաձայն Օրենքի 23-րդ և 25-րդ հոդվածների.

ե. հայտարկված լուծման համապատասխանությունը արդյունաբերական նմուշի միասնության պահանջին՝ համաձայն Օրենքի 61-րդ հոդվածի 2-րդ մասի.

զ. հայտատուի կողմից կատարված արդյունաբերական նմուշի դասակարգման ճշտությունն ըստ ԱՆՄԴ-ի (կամ կատարվում է այդպիսի դասակարգում, եթե այն չի արվել հայտատուի կողմից).

է. վճարված պետական տուրքերի համապատասխանությունը «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված դրույքաչափերին.

ը. փորձաքննության ընթացքում հայտատուի նախաձեռնությամբ կամ փորձաքննության հարցման հիման վրա ներկայացված լրացուցիչ նյութերի ներկայացման կարգի պահպանումը և հայտարկված արդյունաբերական նմուշի էության վրա (այն փոփոխելու իմաստով) դրա ազդեցությունը՝ համաձայն Օրենքի 51-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերի.

թ. հայտի փորձաքննության ընթացքում որոշվում է նաև արդյունաբերական նմուշի առաջնությունը, եթե այն խնդրարկվում է Օրենքի 30-րդ և 31-րդ հոդվածների համաձայն։

 

82. Հայտարկվող արդյունաբերական նմուշի դասակարգումը

 

Փորձաքննության ընթացքում հայտարկվող արդյունաբերական նմուշը դասակարգվում է արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգմանը (ԱՆՄԴ) համապատասխան։ Դասակարգման համար հիմք է ծառայում իրի պատկերը (ները)։ Եթե հայտը ներառում է մի քանի առարկա, որոնք վերաբերում են ԱՆՄԴ տարբեր դասերին, ապա սահմանվում են դասակարգման բոլոր համապատասխան ցուցիչները։

 

83. Հայտը ներկայացնելու համար վճարված պետական տուրքի համապատասխանության ստուգումը

 

1) Հայտի գրանցված նյութերում ստուգվում է հայտը ներկայացնելու համար սահմանված պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթղթերի առկայությունը։

2) Եթե հայտ ներկայացնելու համար պետական տուրքը չի համապատասխանում սահմանված չափին, ապա հայտատուին առաջարկվում է այդ մասին ծանուցագիրն ստանալու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կատարել պետական տուրքի լրավճարում։ Սահմանված ժամկետում պետական տուրքը չլրավճարելու դեպքումԽհայտը համարվում է հետ կանչված, ինչի մասին ծանուցվում է հայտատուն։

 

84. Հայտի ուղղված կամ բացակայող փաստաթղթերի հարցումը

 

1) Եթե փորձաքննության ընթացքում պարզվում է, որ հայտը ձևակերպված է թերություններով կամ բացակայում են որոշ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, ուստի բերելով հիմնավոր փաստարկներ, հայտատուին ուղարկվում է հարցում՝ հայտնաբերված թերությունների նշումով, առաջարկելով հարցումն ստանալու օրվանից եռամսյա ժամկետում ներկայացնել ուղղված կամ բացակայող մասերը կամ փաստաթղթերը։

2) Հարցման հիմք է հանդիսանում՝

ա. սույն Կարգի 27-րդ գլխի 72-րդ կետի 1-ին ենթակետի պարբերությամբ և 28-րդ գլխի 73-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված հայտի փաստաթղթերից առնվազն մեկի պակասը և (կամ) սահմանված քանակից պակաս հայտի փաստաթղթերի օրինակների ներկայացումը.

բ. սահմանված պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթղթի կամ զեղչով պետական տուրքը վճարելու իրավասությունը հաստատող փաստաթղթի բացակայությունը.

գ. հայտի փաստաթղթերի հայերեն թարգմանության բացակայությունը, եթե դրանք ներկայացված են այլ լեզվով.

դ. ներկայացուցչի լիազորագրի բացակայությունը, եթե դիմումն ստորագրված է արտոնագրային հավատարմատար չհանդիսացող հայտատուի ներկայացուցչի կողմից, կամ լիազորագրի ըստ սահմանված պահանջի ձևակերպման խախտումը.

ե. փաստաթղթերի ձևակերպման մեջ թերությունների բացահայտումը, որոնք խոչընդոտում են դրանց անմիջական վերարտադրմանը, հրապարակմանը, պահպանմանը և (կամ) անհնարին են դարձնում դրանց՝ շահագրգիռ անձանց ծանոթանալը (թերթերի ձևաչափերի, ազատ դաշտերի չափերի նկատմամբ պահանջների խախտումը, տպագրության որակը և այլն, որոնք դժվարացնում են հայտի նյութերի ընթերցումը).

զ. վկայագիր ստանալու մասին դիմումում սույն Կարգով նախատեսված ստորագրությունների, կնիքի դրոշմվածքի (եթե կա դրա անհրաժեշտությունը) բացակայությունը.

է. Օրենքի 61-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված արդյունաբերական նմուշի միասնության պահանջի խախտումը.

ը. հայտի փաստաթղթերում տեղ գտած անհամապատասխանությունները։

3) Ուղղված կամ բացակայող մասերը կամ փաստաթղթերը ներկայացնելու առաջարկությամբ հարցումը հայտատուին կարող է ուղարկվել այնքան անգամ, ինչքան անհրաժեշտ է հայտի փաստաթղթերում թերությունները վերացնելու համար։

4) Եթե հայտատուն սահմանված ժամկետում չի ներկայացնում պահանջվող նյութերը կամ դրանց ներկայացնելու ժամկետի երկարաձգման մասին դիմումը՝ կցելով դրան համապատասխան պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթը, ապա հայտը համարվում է հետ կանչված, ինչի մասին հայտատուն ծանուցվում է։

5) Հայտով գործավարությունը կարող է շարունակվել այն դեպքում, երբ հայտատուն Գործակալություն է ներկայացնում բաց թողնված ժամկետների վերականգնման մասին դիմում՝ կցելով դրան համապատասխան պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթը։ Եթե հայտատուն չի ներկայացնում այդ դիմումը, ապա որոշում է կայացվում արդյունաբերական նմուշի հայտի հետկանչման մասին, հայտով գործավարությունը դադարեցվում է և հայտի նյութերը փոխանցվում են Գործակալության արխիվ։

 

85. Արդյունաբերական նմուշի առաջնությունը

 

Օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն արդյունաբերական նմուշի առաջնությունը որոշվում է հայտը Գործակալություն ներկայացնելու թվականով (հայտի ներկայացման թվականի սահմանման կարգը բերված է սույն Կարգի գլուխ 32-3-ում)։

 

86. Միջազգային առաջնության սահմանումը

 

Արդյունաբերական նմուշի միջազգային առաջնությանը (համաձայն Օրենքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ մասի) կարող է սահմանվել նաև սույն Կարգի 17-րդ գլխի 48-րդ կետի 1-2-րդ ենթակետերի համաձայն mutatis mutandis։

 

87. Ժամանակավոր իրավական պահպանությունը որոշ միջազգային ցուցահանդեսներում

 

1) Արդյունաբերական նմուշի առաջնությունը (համաձայն Օրենքի 31-րդ հոդվածի) կարող է սահմանվել նաև իրի արտաքին տեսքն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն պաշտոնական կամ պաշտոնապես ճանաչված ցուցահանդեսում ցուցադրման առաջին օրով (ցուցահանդեսային առաջնություն) սույն Կարգի 17-րդ գլխի 50-րդ կետի 1-3 ենթակետերին համապատասխան mսtatis mսtandis։

2) Արդյունաբերական նմուշի խնդրարկվող առաջնության ճշգրտման կամ լրացման, առաջնության իրավունքի վերականգնման նկատմամբ կիրառվում են սույն Կարգի 17-րդ գլխի 51-րդ կետի 1-4 ենթակետերը։

 

88. Մի քանի առաջնությունների սահմանումը

 

Գործակալություն ներկայացված մեկ հայտով խնդրարկվող մի քանի առաջնությունների սահմանման նկատմամբ կիրառվում են սույն Կարգի 17-րդ գլխի 53-րդ կետի 1-3 ենթակետերը mutatis mutandis։

 

89. Վկայագիր տալը մերժելու մասին որոշումը

 

1) Եթե հայտի փորձաքննության արդյունքում պարզվի, որ ներկայացված արդյունաբերական նմուշը վերաբերում է Օրենքի 25-րդ հոդվածին, ապա գործակալությունը կայացնում է վկայագիր տալը մերժելու մասին որոշում՝ բերելով այն փաստարկները, որոնք հիմք են ծառայել նշված որոշումն ընդունելու համար։

2) Օրենքի 39-րդ հոդվածի համաձայն, Գործակալությունը մինչև վկայագիր տալն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն մերժելու մասին որոշման հրապարակումը հայտատուին ուղարկում է ծանուցում՝ նշելով այն փաստարկները, որոնք կարող են այդ նմուշի գրանցումն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն մերժելու հիմք հանդիսանալ, անհրաժեշտության դեպքում դրան կցելով համապատասխան տեղեկատվության աղբյուրների վկայակոչումներ, առաջարկելով ծանուցագիրն ստանալու օրվանից երեք ամսվա ընթացքում ներկայացնել իր նկատառումները։

3) Եթե հայտատուն սահմանված ժամկետում ներկայացնում է իր նկատառումները դիմումի մերժման վերաբերյալ կամ ճշգրտում է իր դիմումը, ապա պետական լիազոր մարմինը մինչև որոշման հրապարակումն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն ճշգրտում է մերժման մասին որոշման հիմքերը։

 

Գ Լ ՈՒ Խ  41

 

ՀԱՅՏԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԵՐԺՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐՈՎ

 

1. Օրենքի 25-րդ հոդվածի համաձայն արդյունաբերական նմուշի հայտի փորձաքննության ընթացքում ստուգվում է նաև արդյունաբերական նմուշի գրանցման մերժման հետևյալ հիմքերի առկայությունը՝

ա) արդյունաբերական նմուշը չի համապատասխանում նորության պայմանին, այսինքն՝ հայտնաբերվել է մեկ այլ իր, որի արտաքին տեսքը վերարտադրված է ներկայացված արդյունաբերական նմուշում, կամ ներկայացված արդյունաբերական նմուշի էական հատկանիշների համախմբությունը հայտնի է մինչև դրա առաջնության թվականը աշխարհում հանրամատչելի դարձած որևէ տեղեկատվական աղբյուրում։ Այստեղ հաշվի է առնվում այն հանգամանքը, որ խոսքը վերաբերում է այդ էական հատկանիշների միաժամանակյա առկայությանը, այլ ոչ թե՝ առանձին-առանձին, տարբեր իրերում.

բ) արդյունաբերական նմուշը չի համապատասխանում ինքնատիպության պայմանին, այսինքն տեղեկացված սպառողի վրա տվյալ արդյունաբերական նմուշի թողած տպավորությունը չի տարբերվում մինչ հայտի ներկայացման թվականը, իսկ այլ առաջնության թվական խնդրարկելու դեպքում՝ մինչ այդ թվականը հանրամատչելի դարձած որևէ այլ արդյունաբերական նմուշի թողած ընդհանուր տպավորությունից, այսինքն՝ տվյալ արդյունաբերական նմուշի ստեղծման ժամանակ դրա հեղինակի ազատության աստիճանը բավականաչափ սահմանափակված է եղել հանրամատչելի դարձած այլ արդյունաբերական նմուշով.

գ) արդյունաբերական նմուշը վերարտադրում, նմանակում կամ ներառում է Փարիզյան կոնվենցիայի 6ter հոդվածում նշված խորհրդանիշեր, խորհրդանշաններ, զինանշաններ, սակայն գրանցման է ներկայացվել առանց համապատասխան իրավասու մարմնի թույլտվության.

դ) արդյունաբերական նմուշը վերարտադրում, նմանակում կամ ներառում է սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշվածներից տարբերվող խորհրդանիշեր, խորհրդանշաններ, զինանշաններ, որոնք առանձնահատուկ հետաքրքրություն են առաջացնում հանրության համար, սակայն գրանցման է ներկայացվել առանց համապատասխան իրավասու մարմնի կամ իրավատիրոջ թույլտվության։ Դրանց թվին կարող են դասվել, օրինակ՝ Երևանի զինանշանը, ՀՀ-ում հանրահայտ ճանաչված կամ հանրությանը հայտնի ապրանքային նշանները և այլն.

ե) ներկայացված արդյունաբերական նմուշի օգտագործումը հակասում է հասարակության շահերին, մարդասիրության և բարոյականության սկզբունքներին, օրինակ՝ մահապատժի իրականացման հարմարանքի արտաքին տեսքը.

զ) արդյունաբերական նմուշը բնութագրվում է միայն իրի տեխնիկական գործառույթով.

է) արդյունաբերական նմուշը համալիր (բարդ) իրի մաս է, սակայն բնականոն օգտագործման ընթացքում տեսանելի չի մնում.

ը) հակասության մեջ է ՀՀ տարածքում պահպանվող ավելի վաղ առաջնության թվական ունեցող մեկ այլ արդյունաբերական նմուշի հետ։

2. Արդյունաբերական նմուշի Փորձաքննությունն իրականացվում է սույն Կարգի 41-րդ գլխի 1-ին կետի գ-ը ենթակետերով նշված պահանջների ստուգմամբ, որից հետո ստուգվում են նույն կետի ա-բ ենթակետերում նշված պահանջները։

3. Նորության ստուգման նպատակով, որպես որոնման բազա օգտագործվում են մինչև հայտարկված արդյունաբերական նմուշի առաջնության թվականը աշխարհում հանրամատչելի դարձած բոլոր տեղեկատվական նյութերը, ինչպես նաև քննարկման փուլում գտնվող ավելի վաղ առաջնության թվական ունեցող հայտարկված արդյունաբերական նմուշները՝ պայմանով, որ վերջիններս կհրապարակվեն։ Այս դեպքում տվյալ հայտով որոշում կայացվում է միայն ավելի վաղ առաջնությամբ հայտով վերջնական որոշում ընդունելուց հետո։

4. Հանրամատչելի համարվում են բոլոր այն տեղեկությունները, որոնց կարող է ծանոթանալ ցանկացած անձ։

5. Եթե ներկայացված արդյունաբերական նմուշը համալիր իր է, ապա նորության փորձաքննությունն իրականացվում է ինչպես ամբողջ համալիրի, այնպես էլ դրա կազմի մեջ մտնող յուրաքանչյուր իրի նկատմամբ։

6. Եթե պարզվում է, որ համալիրի մեջ մտնող որևէ իր չի համապատասխանում նորության պահանջին, ապա այդ մասին ծանուցվում է հայտատուն՝ ծանուցագիրն ստանալու օրվանից երկամսյա ժամկետում իր նկատառումները ներկայացնելու առաջարկությամբ։

7. Եթե փորձաքննության ընթացքում պարզվում է, որ հայտը համապատասխանում է նորության պահանջին, անցկացվում է ինքնատիպության պայմանի համապատասխանության փորձաքննություն, որի համար օգտագործվում է այն նույն որոնման բազան, ինչ օգտագործվել էր նորության ստուգման համար։ Փորձաքննության արդյունքում պարզվում է ներկայացված արդյունաբերական նմուշի տարբերությունների ստեղծագործական բնույթով պայմանավորված լինելը հայտնի արդյունաբերական նմուշներից։ Եթե պարզվում է, որ արդյունաբերական նմուշը ինքնատիպ է, ապա որոշում է կայացվում արդյունաբերական նմուշը գրանցելու մասին, որը եռօրյա ժամկետում ուղարկվում է հայտատուին՝ այն ստանալու օրվանից եռամսյա ժամկետում արդյունաբերական նմուշի գրանցման համար սահմանված պետական տուրքը վճարելու և վճարման անդորրագիրը ներկայացնելու առաջարկությամբ։ Նշված ժամկետում պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը չներկայացնելու դեպքում հայտը համարվում է հետ կանչված։

8. Եթե փորձաքննության արդյունքում պարզվում է, որ հայտը չի համապատասխանում Օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջներին ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն, ապա հայտը մերժվում է ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն։