Համարը 
թիվ 39-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2010.02.15/4(356) Հոդ.30
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
14.12.2009
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.12.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.02.2010
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի ԹԻՎ 42-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

3 փետրվարի 2010 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60310025

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

14 դեկտեմբերի 2009 թ.
ք. Երևան

թիվ 39-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի ԹԻՎ 42-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2005 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասին» Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի սեպտեմբերի 10-ի թիվ 205-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 42-Ն որոշման (այսուհետև՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1. Որոշման վերնագրում «ՀՐԱՀԱՆԳԸ» բառը փոխարինել «ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ» բառով։

2. Որոշման մեջ «հրահանգը» բառը փոխարինել «ցուցումները» բառով։

3. Որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի։

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2009 թվականի դեկտեմբերի 14-ի

թիվ 39-Ն որոշման

 

Հավելված


«Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2005 թվականի դեկտեմբերի 28-ի

թիվ 42-Ն որոշմամբ

Ներմուծեք նկարագրությունը_5817

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻ­ՃԱ­ԿԱԳ­ՐԱ­ԿԱՆ ՀԱՇ­ՎԵՏ­ՎՈՒԹ­ՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002թ. մայիսի 10-ի «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված կարգի

Ներկայացվում է

Ներկայացնում է

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

1.Ազգային վիճակագրական ծառայություն

2. Ազգային վիճակագրական ծառայության Երևան քաղաքի և մարզային գործակալություններ (տարածքային բաժիններ)

 իրավաբանական անձինք, հիմնարկները, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինները

մինչև հաշվետու
ժամանակաշրջանին հաջորդող
փետրվարի 25-ը

Ով է ներկայացնում  ________________________________

(անվանումը)


Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը  ______________


Գտնվելու վայրը 
_______________________  I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)

Մարզը ___________________ Համայնքը ______________


Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I


Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I_I


Հարկ վճարողի հաշվառման համարը                     I_I_I_I_I_I_I_I_I


Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ
1-Ա
(տարեկան)

 

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական
խորհրդի
2009 թվականի դեկտեմբերի 14-ի

թիվ 39-Ն որոշմամբ

 
Չլրացնել ò


ՏԳՏԴ    I_I_I_I_I_I


Մարզը           I_I_I


Համայնքը    I_I_I_I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ

201_ թ. -ի դրությամբ

 

1. Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը

 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համա­-­րը

Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանա­կը (առանց համատե­ղութ­յամբ և կապալա­յին կամ քաղաքացիա­կան իրա­վական պայմանագրով աշխատանք կատարող­ների), մարդ

որից` աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող աշխա­տող­ների միջին տարեկան թվաքանակը,
մարդ

Աշխատողների(2-րդ սյան) աշխատանքի վարձա­­տրության և դրան հավասարեց­ված այլ միջոցները, հազ. դրամ

Աշխատողների (2-րդ սյան) փաստացի աշխատած մարդ-ժամերի տարեկան քանակը, հազար

Աշխատողների թվաքանակը
 (առանց համատեղութ­յամբ և կապալային կամ քաղաքացիական իրա­վական պայմանագրով աշխատանք կատարողների) տարեվերջին (դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)

Ընդամենը, մարդ

նրանցից

տարիքային կենսաթո-շակառու

մինչև 16 տարեկան դեռահաս

հաշմանդամ

աշակերտ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ընդամենը

110

                 

որից` կանայք

110.1

                 

010 տողից` ղեկավարներ

120

     

x

   

x

 

x

որից` կանայք

120.1

     

x

   

x

 

x

2. Աշխատուժի վրա գործատուի կատարած ծախսերը

 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
համարը

հազար դրամ

Ա

Բ

10

Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ միջոցներ (տող 210.1+ 210.2+ 210.3+ 210.4)

210

 

այդ թվում՝՝
1. Վարձատրություն աշխատած ժամանակահատվածի համար

210.1

 

որից՝ վարձատրություն ըստ տարիֆային և պաշտոնեական դրույքաչափերի, գործարքային վարձաչափերի, կամ ստացված հասույթից` տոկոսով, շահույթից` բաժնեմասով հաշվարկած աշխատավարձ

210.1.1

 

բնաիրային վարձատրության կարգով արտադրության մեջ զբաղված աշխատողներին տրվող ապրանքի կամ մթերքի արժեքը

210.1.2

 

հատուցման վճարներ, կապված աշխատանքի ռեժիմի և շխատանքային պայմանների հետ

210.1.3

 

պարգևատրումներ (բացի միանվագ տրվող (տող 210.3)), հավելավճարներ, լրավճարներ

210.1.4

 

2. Վարձատրություն չաշխատած ժամանակահատվածի համար

210.2

 

որից՝ վճարումներ ամենամյա և լրացուցիչ արձակուրդների համար (բացի չօգտագործած արձակուրդների համար դրամական հատուցումների)

210.2.1

 

ոչ աշխատողի մեղքով պարապուրդների վճարում

210.2.2

 

3. Միանվագ տրվող խրախուսական և այլ վճարներ

210.3

 

որից՝ պարգևատրումներ երկարամյա ծառայության, հատուկ առաջադրանքների կատարման համար

210.3.1

 

պարգևատրումներ տարվա աշխատանքի արդյունքների համար

210.3.2

 

4. Սննդի, բնակարանի, վառելիքի համար տրվող և այլ հարակից վճարներ

210.4

 

որից՝ դրամական և ոչ դրամական (կտրոնների տեսքով` ճաշարաններում, բուֆետներում և սննդի այլ կետերում) վճարներ սննդի համար, անհատույց տրված համազգեստի (բացի հատուկ համազգեստի) արժեք

210.4.1

 

5. Ծախսեր` ուղղված աշխատողների բնակարանով ապահովմանը

220

 

որից՝ անհատույց տրված սուբսիդիաներ բնակարանի ձեռքբերման կամ բնակարանային շինարարության համար

220.1

 

6. Ծախսեր` ուղղված աշխատողների սոցիալական պաշտպանությանը

230

 

որից՝ պարտադիր սոցիալական ապահովագրությանը կատարված վճարներ

230.1

 

սոցիալական բնույթի վճարներ`գործատուի միջոցների հաշվին

230.2

 

7. Ծախսեր` ուղղված աշխատողների մասնագիտական ուսուցմանը (պատրաստմանը և վերապատրաստմանը)

240

 

8. Ծախսեր` ուղղված աշխատողների սոցիալ-մշակութային սպասարկմանը

250

 

9. Աշխատուժի վրա կատարված այլ ծախսեր

260

 

որից՝ գործուղման օրապահիկ

260.1

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (տող 210+220+230+240+250+260)

270

 

3. Սոցիալական ապահովագրության նպաստները

 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
համարը

հազար դրամ

Ա

Բ

11

Սոցիալական ապահովագրության նպաստներ

310

 

որից՝ ժամանակավոր անաշխատունակության

310.1

 

հղիության, ծննդաբերության և երեխայի խմամքի

310.2

 

4. Դեկտեմբեր ամիսն ամբողջությամբ աշխատած աշխատողների թվաքանակի բաշխումն ըստ հաշվարկված աշխատավարձի չափի

 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
համա­-րը

սահմանված նվազագույն աշխատա­վարձից ցածր

սահմանված նվազագույն աշխատավարձից ավելի

Աշխա-տողների աշխատանքի վարձա-տրության, դրան հավա-սարեցված այլ միջոցները (առանց միանվագ տրված պարգևա-տրումների և խրախուսանք-ների), հազ. դրամ

1-2 անգամ

2-3 անգամ

3-4 անգամ

4-6 անգամ

6-8 անգամ

8-10 անգամ

10-15 անգամ

15-20 անգամ

20-25 անգամ

25-30 անգամ

30 ան-գամ և ավելի

Ա

Բ

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող աշխա­տող­­ների թվաքանակը, մարդ

410

                         

որից` ոչ լրիվ աշխատան­քային օր (շաբաթ) աշխատող­ների և մասնակի վճարվող պարա-պուրդում գտնվողների թվաքանակը, մարդ

410.1

                         

5. Աշխատողների և աշխատատեղերի շարժը

 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
համարը

հազար դրամ

Ա

Բ

25

Աշխատողների թվաքանակը (առանց համատեղությամբ և կապալային կամ քաղաքացիա­կան իրա­վական պայմանագրով աշխատանք կատարողների) հունվարի 1-ի դրությամբ

510

 

Ընդունվել են աշխատողներ հաշվետու տարում

520

 

 որից ` նոր (առաջին անգամ) ստեղծված աշխատատեղերում

 520.1

 

Ազատվել են աշխատողներ հաշվետու տարում (530.1 + 530.2+ 530.3)

530

 

 այդ թվում՝ գործատուի նախաձեռնությամբ, որից.

530.1

 

աշխատողների թվաքանակի կրճատման հետ կապված

530.1.1

 

աշխատողի նախաձեռնությամբ (սեփական կամքով)

530.2

 

այլ պատճառներով

530.3

 

Աշխատողների թվաքանակը (առանց համատեղությամբ և կապալային կամ քաղաքացիա­կան իրա­վական պայմանագրով աշխատանք կատարողների) դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (510 + 520 - 530)

540

 

Ազատ աշխատատեղերի (պահանջվող աշխատողների) թիվը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

550

 

Ղեկավար

________________________

 

_________________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող

________________________

 

________________________

(գլխավոր հաշվապահ

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

(կամ այլ լիազորված անձ)

 

 

 

 

________________________

 

« __ » ___________201__թ.

 

(Հեռախոսահամար(ներ))

 

(Լրացման ամսաթիվը)

 

 

 

 

 

Էլեկտրոնային փոստ  ____________@____________

 

ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

 

1. Աշխատողների թվաքանակում ներառվում են աշխատանքային պայմանագրով վարձու աշխատողները` անկախ պայմանագրի ժամկետից (տե´ս ՀՀ ՎՊԽ 2009թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 41-Ն որոշման 3-րդ կետով հաստատված հավելվածի` «Աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասին Ձև թիվ 1-Ա (ամսական, տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվությունների լրացման հրահանգի» (այսուհետ` Հրահանգ), 7-րդ կետը) և չեն ներառվում Հրահանգի 8-րդ կետում նշված աշխատողները:

2. Սյուն 1-ը լրացնել Հրահանգի 11-րդ կետին համապատասխան:

3. Սյուն 2-ը լրացնել Հրահանգի 12- 17 կետերին համապատասխան:

4. Սյուն 3-ը լրացնել Հրահանգի VI-րդ բաժնին համապատասխան:

5. Սյուն 4-ը լրացնել Հրահանգի IV-րդ բաժնին համապատասխան:

6. Սյուն 5 - 9-ը լրացնել հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ` Հրահանգի 9-րդ կետին համապատասխան:

7. Սյուն 6-ում լրացնել աշխատող տարիքային կենսաթոշակառուների թվաքանակը:

8. Սյուն 7-ում լրացնել մինչև 16 տարեկան աշխատող դեռահասների թվաքանակը:

9. Սյուն 8-ում լրացնել հաշմանդամություն ունեցող աշխատողների թվաքանակը:

10. Սյուն 9-ում լրացնել այն անձանց թվաքանակը, ովքեր ուսուցումը և աշխատանքը համատեղել են միևնույն գործատուի մոտ` մասնակի կամ լրիվ վարձատրությամբ:

11. Տող 120-ը լրացնելիս առաջնորդվել Հայաստանի Հանրապետության զբաղմունքների դասակարգչի Մաս 4.-ի Բաժին 1-ից (էջ 342-360) (ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր, 14.30.2009թ., N 27 (3451)): Ղեկավարներ են համարվում, մասնավորապես.

ա) կազմակերպության նախագահը, տնօրենը, վարիչը, կառավարիչը, պետը, ռեկտորը և նրանց տեղակալները, Ազգային ժողովի պատգամավորը, դեսպանը,

բ) պետական տեսուչը, պատասխանատու քարտուղարը, գիտական քարտուղարը, մամլո քարտուղարը, պետական կառավարման մարմնի ղեկավարների ռեֆերենտը, օգնականը, խորհրդականը,

գ) կազմակերպության գլխավոր հաշվապահը (բացառությամբ դպրոցի գլխավոր հաշվապահի), գլխավոր ճարտարագետը, գլխավոր մեխանիկը, գլխավոր տեխնոլոգը, գլխավոր մետալուրգը, գլխավոր գյուղատնտեսը, գլխավոր բժիշկը, գլխավոր երկրաբանը, գլխավոր տնտեսագետը, գլխավոր էլեկտրիկը, գլխավոր խմբագիրը, գլխավոր ռեժիսորը, գլխավոր մարզիչը, գեղարվեստական ղեկավարը և այլն,

 դ) արտադրամասի, տեղամասի պետը (վարպետը), հերթափոխի պետը:

Ղեկավար են համարվում նաև քաղծառայության հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող, բարձրագույն և գլխավոր պաշտոնների առաջին և երկրորդ ենթախմբերի քաղծառայողները:

12. Տող 210.1-210.4-ը լրացնել Հրահանգի VI-րդ բաժնին համապատասխան:

13. Տող 220-ը լրացնել Հրահանգի 54-րդ կետին համապատասխան:

14. Տող 230-ը լրացնել Հրահանգի 55-րդ կետին համապատասխան:

15. Տող 240-ը լրացնել Հրահանգի 56-րդ կետին համապատասխան:

16. Տող 250-ը լրացնել Հրահանգի 57-րդ կետին համապատասխան:

17. Տող 260-ը լրացնել Հրահանգի 58-րդ կետին համապատասխան:

18. Տող 310-ում լրացնել հաշվետու տարվա ընթացքում պետական բյուջեից աշխատողներին տրված սոցիալական ապահովագրության նպաստները:

19. Տող 410 սյուն 12-23-ը լրացնել Հրահանգի VIII-րդ բաժնին համապատասխան` ելնելով հաշվետու տարում օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի չափից:

20. Տող 520-550-ը լրացնել Հրահանգի V-րդ բաժնին համապատասխան:»: