Համարը 
N 1039-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2007.10.03/49(573) Հոդ.993
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
30.08.2007
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
18.09.2007
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
04.10.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
04.06.2016

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 8-Ի N 12 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

30 օգոստոսի 2007 թվականի N 1039-Ն

 

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 8-Ի N 12 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Բուսասանիտարիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության oրենքի 4-րդ հոդվածին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

(Նախաբանը փոփ. 13.05.10 N 555-Ն)

1. Սահմանել բույսերի պաշտպանության միջոցների պետական գրանցման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունվարի 8-ի «Բույսերի պաշտպանության միջոցների պետական գրանցման կարգը հաստատելու մասին» N 12 որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ս. Սարգսյան


2007 թ. սեպտեմբերի 18
Երևան

 

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի
օգոստոսի 30-ի N 1039-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետությունում բույսերի պաշտպանության միջոցների պետական գրանցման գործընթացը:

2. Բույսերի պաշտպանության միջոցի (միջոցների) գրանցման համար լիազորված մարմին է ներկայացվում հայտ` «Բուսասանիտարիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության oրենքի (այսուհետ` օրենք) 7-րդ հոդվածի 5-րդ մասի դրույթներին համապատասխան:

(2-րդ կետը փոփ. 13.05.10 N 555-Ն)

3. Հայտին կից փաստաթղթերը ներկայացվում են հայերենով, 2 օրինակից, որոնցից մեկը մնում է լիազորված մարմնում, իսկ մյուսը տրվում է բույսերի պաշտպանության միջոցների գրանցման հանձնաժողովի (այսուհետ` հանձնաժողով) քարտուղարին` հանձնաժողովի անդամներին տրամադրելու համար:

4. Հայտն ստանալուց հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում` լիազորված մարմինն ուսումնասիրում է հայտին կից փաստաթղթերի ցանկի ամբողջականությունը և այն հանձնում հանձնաժողովի քարտուղարին, վերջինս էլ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում դրանք տրամադրում է հանձնաժողովի անդամներին: Եթե հայտին կից փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ, ապա լիազորված մարմինը երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում այն վերադարձնում է հայտատուին:

5. Հանձնաժողովը 30-օրյա ժամկետում քննարկում է բույսերի պաշտպանության միջոցի (միջոցների) գրանցման համար ներկայացված հայտը, դրան կից փաստաթղթերը և լիազորված մարմնին է տալիս բույսերի պաշտպանության միջոցի (միջոցների) գրանցման մասին եզրակացություն:

6. Լիազորված մարմինը բույսերի պաշտպանության միջոցի (միջոցների) գրանցման համար հանձնաժողովի դրական եզրակացությունն ստանալուց հետո 10-օրյա ժամկետում ընդունում է որոշում բույսերի պաշտպանության միջոցի գրանցման և Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործման համար թույլատրված բույսերի պաշտպանության քիմիական ու կենսաբանական միջոցների անվանացանկում ընդգրկելու մասին:

7. Լիազորված մարմինը բույսերի պաշտպանության միջոցի (միջոցների)` օրենքով սահմանված կարգով պետական գրանցումից հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում հայտատուին տալիս է գրանցման վկայագիր:

8. Բույսերի պաշտպանության միջոցի գրանցման վկայագրի ձևը հաստատում է լիազորված մարմինը:

9. Հանձնաժողովը բույսերի պաշտպանության միջոցի գրանցման համար տալիս է բացասական եզրակացություն, եթե այն՝

1) չի համապատասխանում բույսերի պաշտպանության միջոցների հիգիենիկ նորմատիվներին (մարդու օրգանիզմում օրվա թույլատրելի սահմանային չափաբաժին, հողում թույլատրելի սահմանային քանակ, ջրամբարների ջրում թույլատրելի սահմանային քանակ, աշխատանքային գոտու օդում թույլատրելի սահմանային քանակ, մթնոլորտային օդում թույլատրելի քանակ և թույլատրելի առավելագույն մակարդակը սննդամթերքում).

2) պարունակում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով արգելված քիմիական նյութերից որևէ մեկը:

10. Լիազորված մարմինը հանձնաժողովի բացասական եզրակացությունն ստանալուց հետո եռօրյա ժամկետում ընդունում է որոշում բույսերի պաշտպանության միջոցի (միջոցների) գրանցումը մերժելու վերաբերյալ և դրա մասին տեղեկացնում հայտատուին։

11. Լիազորված մարմնի` բույսերի պաշտպանության միջոցի (միջոցների) գրանցումը մերժելու վերաբերյալ որոշումը կարող է բողոքարկվել օրենքով սահմանված կարգով:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան