Համարը 
N 1578-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.07.20/18(401) Հոդ.289
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե
Ընդունման ամսաթիվը 
21.06.2011
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
21.06.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
30.07.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
26.04.2018

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ «ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 30.2 ՀՈԴՎԱԾԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԱՐԳԵԼԱՆՔ ԴՆԵԼԻՍ ԳՈՒՅՔԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ, ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐՆ ԱՆՀԱՅՏ ԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՐԳԵԼԱՆՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄՎՈՂ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

12 հուլիսի 2011 թ.

Պետական գրանցման թիվ 12411314

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

 

21 հունիսի 2011 թ.

N 1578-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

«ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 30.2 ՀՈԴՎԱԾԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԱՐԳԵԼԱՆՔ ԴՆԵԼԻՍ ԳՈՒՅՔԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ, ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐՆ ԱՆՀԱՅՏ ԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՐԳԵԼԱՆՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄՎՈՂ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30.2 հոդվածի դրույթները և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 1005-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնադրության 18-րդ կետի 4-րդ ենթակետի դրույթներով`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

1. Սահմանել «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30.2 հոդվածի համաձայն արգելանք դնելիս գույքի բացակայության, անբավարարության կամ հարկ վճարողի գտնվելու վայրն անհայտ լինելու դեպքում արգելանք իրականացնող պաշտոնատար անձի կողմից կազմվող արձանագրության օրինակելի ձևը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

պետական եկամուտների

կոմիտեի նախագահ

Գ. Խաչատրյան

 

 

 Հավելված
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
պետական եկամուտների կոմիտեի
նախագահի
2011 թվականի հունիսի
21-ի
թիվ 1578-Ն հրամանի

 

Օ Ր Ի Ն Ա Կ Ե Լ Ի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ______

 

«ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 30.2 ՀՈԴՎԱԾԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԱՐԳԵԼԱՆՔ ԴՆԵԼԻՍ ԳՈՒՅՔԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ, ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐՆ ԱՆՀԱՅՏ ԼԻՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

___ ____________ 20___ թ.

__________________

  (կազմման վայրը)

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 20___ թ. ________________ ______ N____________ հանձնարարագրի`

 

______________________________

□□□□□□□□

(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը)

 (հարկ վճարողի հաշվառման համարը)  

 

գույքի նկատմամբ «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30.2 հոդվածի համաձայն արգելանքի կիրառումը հնարավոր չէ հետևյալ հիմնավորմամբ`——————————————

—————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————

Արձանագրությանը կցվում են (փաստաթղթեր, տվյալներ, տեղեկություններ, դրանց պատճենները)`——

—————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————

(կցվող փաստաթղթերի քանակը` թվերով և տառերով)

 

Արձանագրությունը կազմող արգելանք իրականացնող անձինք`

————————————————————————————————————————————— 

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

—————————————————————————————————————————————

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

Հարկ վճարողի պաշտոնատար անձինք`

 

————————————————————————————————————————————— 

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

—————————————————————————————————————————————

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

—————————————————————————————————————————————

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

Վկա (վկաներ)

 

————————————————————————————————————————————— 

(անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

—————————————————————————————————————————————

(անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

Արձանագրության պատճենը հարկ վճարողի պաշտոնատար անձին հանձնելու ամսաթիվը` _____ ___________________ 20____թ.

 

Ստացա արձանագրության պատճենը —————————————————————

   (պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

Արձանագրված փաստերի վերաբերյալ

առարկություններ չունեմ __________________________________________________

   (պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

Ունեմ առարկություններ ___________________________________________________

   (պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

Առարկությունները կցվում են (առդիր` _______________ էջ)

 կամ

__________________________________________________________________________________________

(Արձանագրությունը կազմողների կողմից գրառում արձանագրությունն ստորագրելուց կամ արձանագրության պատճենն ստանալուց հրաժարվելու կամ նշված գործողությունների անհնարինության մասին)

 

Կ. Տ.