Համարը 
N 30
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Պաշտոնական պարզաբանում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.07.20/18(401)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ընդունման ամսաթիվը 
13.06.2011
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.06.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.06.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՌԵԶԻԴԵՆՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Համաձայնեցված է

ՀՀ ֆինանսների նախարար

 

_________________ Վ. Գաբրիելյան

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական

 եկամուտների կոմիտեի նախագահ
 
_________________ Գ. Խաչատրյան

 

13 հունիսի 2011 թ.  
N 30

Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ա Կ Ա Ն  Պ Ա Ր Զ Ա Բ Ա Ն ՈՒ Մ

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՌԵԶԻԴԵՆՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 47-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն (2011թ. հունվարի 1-ից գործող խմբագրությամբ)՝ նախորդ տարվա նկատմամբ ընթացիկ տարվա հարկվող շահույթը պակաս նախատեսելու դեպքում ռեզիդենտ կազմակերպությունը կանխավճարի եռամսյակային մեծությունը որոշում է ինքնուրույն` հարկային տեսչության մարմիններ ներկայացնելով վերադաս հարկային մարմնի կողմից հաստատված ձևի հայտարարություն (հայտարարության ձևը հաստատված է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 26.01.2011թ. N 20-Ն հրամանով): Հաշվարկված կանխավճարների տարեկան հանրագումարը տվյալ տարվա փաստացի շահութահարկի 2/3-ից պակաս լինելու դեպքում ռեզիդենտ կազմակերպությունը վճարում է տույժ` փաստացի ստացված շահութահարկի 1/6-ի և տվյալ եռամսյակում փաստացի վճարված կանխավճարի տարբերության գումարի նկատմամբ` կանխավճարի վճարման վերջնաժամկետից մինչև հարկային տեսչության մարմնին փաստացի շահութահարկի գումարը հայտնի դառնալու (շահութահարկի հաշվարկը ներկայացնելու) օրը:

Միաժամանակ` «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի համաձայն՝ գործունեություն չիրականացնելու, ինչպես նաև հարկվող օբյեկտ չունենալու մասին հայտարարությունը հարկային մարմին ներկայացվող հաշվարկի (հայտարարագրի) ամփոփ ձևն է:

Ստեղծված իրավիճակում տարաբնույթ է ընկալվում իրավական ակտերի դրույթները` գործունեություն ժամանակավոր (այդ թվում` անորոշ ժամկետով) չիրականացնելու և հարկվող օբյեկտ չունենալու մասին հայտարարությունը հարկային մարմին ներկայացրած և այդ ժամանակահատվածում գործունեություն չիրականացրած ռեզիդենտ կազմակերպությունների կողմից շահութահարկի եռամսյակային գումարների վճարման առումով:

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 87-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ իրավական ակտի պաշտոնական պարզաբանումը տրվում է իրավական ակտի պաշտոնական մեկնաբանման համար նախատեսված կանոններով, իսկ նշված օրենքի 88-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն իրավական ակտի մեկնաբանությամբ չպետք է փոփոխվի դրա իմաստը:

Հաշվի առնելով վերը նշվածը, պաշտոնապես պարզաբանում եմ.

1. Գործունեություն ժամանակավոր (առնվազն` մինչև ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 31-ը) կամ անորոշ ժամկետով չիրականացնելու մասին հայտարարությունը (կամայական ձևով կազմված) հարկային մարմին գրավոր ներկայացրած և այդ ժամանակահատվածում գործունեություն չիրականացրած ռեզիդենտ կազմակերպությունները`

- հայտարարությունը հարկային մարմին ներկայացնելու եռամսյակից հետո մինչև գործունեությունը վերսկսելու եռամսյակը ընկած ժամանակահատվածների համար շահութահարկի կանխավճարների և նվազագույն շահութահարկի եռամսյակային գումարների վճարումներ չեն կատարվում,

- եթե հայտարարությունը հարկային մարմին ներկայացրել են մինչև տվյալ եռամսյակի շահութահարկի կանխավճարների և նվազագույն շահութահարկի եռամսյակային գումարների օրենքով սահմանված վճարման վերջնաժամկետը, ապա այդ եռամսյակի շահութահարկի կանխավճարների և նվազագույն շահութահարկի եռամսյակային գումարների վճարումներ չեն կատարում (անգամ եթե հայտարարության մեջ չի նշվել շահութահարկի կանխավճարներ չկատարելու մասին),

- եթե հայտարարությունը ներկայացնելուց հետո գործունեությունը վերսկսվում է տվյալ եռամսյակի շահութահարկի կանխավճարների և նվազագույն շահութահարկի եռամսյակային գումարների` օրենքով սահմանված վճարման վերջնաժամկետից հետո, ապա այդ եռամսյակի շահութահարկի կանխավճարների և նվազագույն շահութահարկի եռամսյակային գումարների վճարումներ չեն կատարում (անգամ եթե հայտարարության մեջ չի նշվել շահութահարկի կանխավճարներ չկատարելու մասին):

2. Հարկային տեսչություն գրավոր հայտարարություն ներկայացնելուց հետո ռեզիդենտ կազմակերպության կողմից գործունեություն իրականացնելու դեպքում տույժերը հաշվարկվում են «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 47-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով` հայտարարությունը ներկայացնելուն հաջորդող առաջիկա կանխավճարային մուծման վճարման վերջնաժամկետից սկսած: