Համարը 
 թիվ 156-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.07.22/18(401).1 Հոդ.289.4
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
24.05.2011
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
31.05.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.08.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ՓԱՅԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՍԵՓԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ՓԱՅԵՐԻ ՎԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ՓԱՅԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/09-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

12 հուլիսի 2011 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05011318

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

24 մայիսի 2011 թ.

 թիվ 156-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ՓԱՅԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՍԵՓԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ՓԱՅԵՐԻ ՎԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ՓԱՅԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/09-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Նպատակ ունենալով բոլոր պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի թողարկման համար ապահովել միասնական ընթացակարգ և հիմք ընդունելով «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ մասը, 29-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 41-րդ հոդվածի 1-ին մասը և 42-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետով և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի թողարկման ընթացակարգի նկատմամբ պահանջները, պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների կառավարչի սեփական միջոցներից ներդրումները փայերի վերածման և փայերի մարման կարգը» կանոնակարգ 10/09-ը` համաձայն Հավելվածի (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ կենտրոնական

բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2011 թ. մայիսի 31
ք. Երևան

 

 

Հավելված

 

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի մայիսի 24-ի

թիվ 156-Ն որոշմամբ

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ  10/09

 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ՓԱՅԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՍԵՓԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ՓԱՅԵՐԻ ՎԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ՓԱՅԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի թողարկման ընթացակարգի նկատմամբ պահանջները և պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների կառավարչի սեփական միջոցներից ներդրումները փայերի վերածման և փայերի մարման կարգը:

2. Սույն կանոնակարգում օգտագործված հասկացություններն ունեն հետևյալ նշանակությունը.

1) Կենտրոնական բանկ` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ,

2) Օրենք` «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք,

3) ֆոնդ` պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդ,

4) մասնակից` ֆոնդի մասնակից:

3. Սույն կանոնակարգում օգտագործվող այլ հասկացություններն ունեն «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով կիրառվող նշանակությունը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ՓԱՅԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

4. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով յուրաքանչյուր անձի համար (օգտին) կատարված կուտակային վճարի դիմաց տվյալ անձի կենսաթոշակային հաշվին ֆոնդի փայերի փոխանցումը կատարվում է` հիմք ընդունելով տվյալ ֆոնդի փայի` Օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով սահմանված գումարը փոխանցելու օրը սույն կանոնակարգի 8-րդ կետի համաձայն մասնակիցների ռեեստրը վարողին տրամադրված տեղաբաշխման գինը:

5. Եթե Օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված միջոցները մասնակիցների ռեեստրը վարողի` Կենտրոնական բանկում բացված հաշվին փոխանցելու օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից դեռևս չի կատարվել ֆոնդի ընտրություն, փայերի փոխանցումը կենսաթոշակային հաշիվներին կատարվում է սույն կանոնակարգի 6-րդ և 7-րդ կետերին համապատասխան:

6. Եթե Օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված տեղեկատվության հիման վրա մասնակցի համար կենսաթոշակային հաշիվ բացելուց հետո մասնակիցը 30 օրվա ընթացքում մասնակիցների ռեեստրը վարողին ներկայացնում է ֆոնդի ընտրության դիմում (սույն գլխում այսուհետ` Դիմում), մասնակիցների ռեեստրը վարողը փայերի փոխանցումը անձի կենսաթոշակային հաշվին կատարում է` հիմք ընդունելով սույն կանոնակարգի 4-րդ կետով նախատեսված` տվյալ ֆոնդի փայի տեղաբաշխման գինը:

7. Եթե Օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված տեղեկատվության հիման վրա մասնակցի համար կենսաթոշակային հաշիվ բացելուց հետո 30 օրվա ընթացքում մասնակիցը մասնակիցների ռեեստրը վարողին չի ներկայացնում Դիմում, մասնակիցների ռեեստրը վարողը 30-օրյա ժամկետին հաջորդող առաջին աշխատանքային օրվա ընթացքում.

1) Օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով անձի համար կատարում է ֆոնդի ընտրություն,

2) անձի համար (օգտին) կատարված կուտակային վճարին համարժեք գումարը փոխանցում է համապատասխան ֆոնդի պահառուի նշած հաշվին,

3) յուրաքանչյուր անձի համար (օգտին) կատարված կուտակային վճարի դիմաց տվյալ անձի կենսաթոշակային հաշվին է փոխանցում Օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով ընտրված ֆոնդի` կուտակային վճարին համարժեք քանակով փայեր` հիմք ընդունելով տվյալ օրը սույն կանոնակարգի 8-րդ կետի համաձայն մասնակիցների ռեեստրը վարողին տրամադրված փայի տեղաբաշխման գինը,

4) յուրաքանչյուր ֆոնդի կառավարչին ներկայացնում է տեղեկատվություն` սույն կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն կենսաթոշակային հաշիվներին փոխանցված համապատասխան ֆոնդի փայերի քանակի և սույն կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն փոխանցված գումարի վերաբերյալ՝ առանց բացահայտելու ընտրություն կատարած մասնակիցներին:

8. Ֆոնդի կառավարիչը յուրաքանչյուր աշխատանքային օր հաշվարկում և մինչև հաջորդ աշխատանքային օրվա ժամը 12:00-ը մասնակիցների ռեեստրը վարողին է տրամադրում իր կողմից կառավարվող յուրաքանչյուր ֆոնդի փայի հաշվարկային արժեքը, տեղաբաշխման և հետգնման (մարման) գները: Կառավարիչը պարտավոր է իր ինտերնետային կայքում հրապարակել սույն կետի համաձայն մասնակիցների ռեեստրը վարողին տրամադրված տեղեկատվությունը մասնակիցների ռեեստրը վարողին տրամադրելուց հետո, սակայն ոչ ուշ, քան տվյալ օրվա 18:00-ը:

9. Սույն կանոնակարգի 8-րդ կետում նշված տեղաբաշխման (հետգնման) գնի անհասանելի լինելու դեպքում հիմք է ընդունվում փայի վերջին հասանելի տեղաբաշխման (հետգնման) գինը:

10. Ֆոնդի փայի հաշվարկային արժեքը, տեղաբաշխման և հետգնման (մարման) գները կլորացվում են ստորակետից հետո չորս նիշի ճշտությամբ:

11. Ֆոնդի փայերի քանակը կլորացվում է ստորակետից հետո վեց նիշի ճշտությամբ:

12. Պարտադիր կուտակային վճարները և փայերի հետգնման (մարման) ժամանակ կատարվող վճարները կլորացվում են ստորակետից հետո երկու նիշի ճշտությամբ:

13. Ֆոնդի փայերը փոխանակելու դեպքում հիմք են ընդունվում համապատասխան ֆոնդերի փայերի` մասնակցի կողմից մասնակիցների ռեեստրը վարողին ֆոնդի փայերի փոխանակման դիմում ներկայացնելու օրվա (եթե փայերի փոխանակման դիմումը ներկայացվել է մինչև տվյալ օրվա ժամը 12:00-ը) կամ հաջորդ աշխատանքային օրվա (եթե փայերի փոխանակման դիմումը ներկայացվել է ժամը 12:00-ից հետո) համար հաշվարկված ու սույն կանոնակարգի 8-րդ կետի համաձայն մասնակիցների ռեեստրը վարողին տրամադրված հետգնման (մարման) և տեղաբաշխման գները:

14. Մասնակցից փայերի փոխանակման դիմում ստանալու դեպքում մասնակիցների ռեեստրը վարողը անհապաղ տեղեկացնում է ֆոնդի կառավարչին, որի կողմից կառավարվող ֆոնդի փայերի փոխանակման համար ներկայացվել է դիմումը` տեղեկացնելով փոխանակման ենթակա փայերի քանակի մասին:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՍԵՓԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ՓԱՅԵՐԻ ՎԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ՓԱՅԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

15. Ֆոնդի կառավարչի մասնակցության չափը ֆոնդում որոշվում է ֆոնդի կառավարչին պատկանող ֆոնդի փայերի քանակի և տվյալ ֆոնդի տեղաբաշխված ու հետ չգնված բոլոր փայերի քանակի հարաբերակցությամբ:

16. Ֆոնդի կառավարիչն իր կողմից կառավարվող ֆոնդի փայեր ձեռք բերելու կամ իր կողմից կառավարվող ֆոնդի` իրեն պատկանող փայերը հետ գնելու (մարելու) նպատակով մասնակիցների ռեեստրը վարողին ներկայացնում է փայեր ձեռք բերելու կամ հետ գնելու (մարելու) դիմում:

17. Ֆոնդի կառավարչի` իր կողմից կառավարվող ֆոնդի փայեր ձեռք բերելու դիմումը և փայի դիմաց վճարումը կամ վճարման մասին պահառուից հավաստումը (եթե ֆոնդի պահառուն մասնակիցների ռեեստրը վարողը չէ) ստանալուց անմիջապես հետո, սակայն ոչ ուշ, քան 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում մասնակիցների ռեեստրը վարողը ֆոնդի կառավարչի հաշվին է փոխանցում փայերի ձեռքբերման դիմումում նշված ֆոնդի փայերը:

18. Ֆոնդի կառավարչին փոխանցվող սույն կանոնակարգի 17-րդ կետով նախատեսված փայերի քանակը որոշվում է հիմք ընդունելով փայերի դիմաց վճարումը համապատասխան ֆոնդի պահառուի նշած հաշվին կատարելու (վճարման մասին պահառուից հավաստումը ստանալու) օրը սույն կանոնակարգի 8-րդ կետի համաձայն մասնակիցների ռեեստրը վարողին տրամադրված տեղաբաշխման գինը:

19. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը ֆոնդի կառավարչից իր կողմից կառավարվող ֆոնդի փայեր ձեռք բերելու դիմումը ստանալուց հետո ոչ ուշ, քան 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում ֆոնդի կառավարչին ներկայացնում է տեղեկատվություն` սույն կանոնակարգի 17-րդ կետի համաձայն ֆոնդի կառավարչի հաշվին փոխանցված ֆոնդի փայերի քանակի և տեղաբաշխման գնի վերաբերյալ:

20. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը ֆոնդի կառավարչից` իր կողմից կառավարվող ֆոնդի փայերը հետգնելու (մարելու) դիմում ստանալու դեպքում 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կազմակերպում է ֆոնդի փայերի հետգնումը (մարումը) և հետգնման (մարման) արդյունքում ստացված միջոցների վճարումը:

21. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը ֆոնդի կառավարչից իր կողմից կառավարվող ֆոնդի փայերը հետգնելու (մարելու) դիմում ստանալուց հետո անմիջապես, սակայն ոչ ուշ, քան 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում համապատասխան ֆոնդի պահառուին տեղեկացնում է դիմումի մասին և դիմումում նշված փայերի քանակի (փայերի քանակին համարժեք գումարի) մասին (եթե ֆոնդի պահառուն մասնակիցների ռեեստրը վարողը չէ):

22. Ֆոնդի պահառուն մասնակիցների ռեեստրը վարողից սույն կանոնակարգի 21-րդ կետով նախատեսված տեղեկացումը ստանալուց հետո ոչ ուշ, քան 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում (իսկ եթե պահառուն մասնակիցների ռեեստրը վարողն է, ապա սույն կանոնակարգի 20-րդ կետով նախատեսված դիմումը ստանալուց հետո ոչ ուշ, քան 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում) ֆոնդի կառավարչի բանկային հաշվին է փոխանցում սույն կանոնակարգի 21-րդ կետում նշված փայերի մարման գնին համարժեք գումարը:

23. Սույն կանոնակարգի 20-րդ կետով նախատեսված դեպքում փայերի հետգնում (մարում) կատարվում է` հիմք ընդունելով.

1) տվյալ ֆոնդի փայի` դիմումը ներկայացնելու օրը սույն կանոնակարգի 8-րդ կետի համաձայն մասնակիցների ռեեստրը վարողին տրամադրված և հրապարակված հետգնման (մարման) գինը, եթե դիմումը ներկայացվել է մինչև տվյալ օրվա ժամը 12:00-ը,

2) տվյալ ֆոնդի փայի` դիմումը ներկայացնելու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը սույն կանոնակարգի 8-րդ կետի համաձայն մասնակիցների ռեեստրը վարողին տրամադրված և հրապարակված հետգնման (մարման) գինը, եթե դիմումը ներկայացվել է ժամը 12:00-ից հետո:

24. Ֆոնդի կառավարիչն իրավունք չունի իրեն պատկանող փայերը ներկայացնել հետգնման (մարման), եթե դրա արդյունքում կառավարչի մասնակցությունը ֆոնդում կնվազի Օրենքով սահմանված նվազագույն չափից:

25. Ֆոնդի կառավարչի լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչվելու, լուծարման կամ ֆոնդի կառավարումն այլ անձի փոխանցելու դեպքում ֆոնդի կառավարչին պատկանող` իր կողմից կառավարվող ֆոնդի փայերի հետգնումն իրականացվում է սույն գլխի դրույթներին համապատասխան: