Համարը 
N 354-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2003.04.23/22(257) Հոդ.373
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
13.03.2003
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
08.04.2003
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
14.04.2003
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
03.05.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻՑ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎՈՂ ՋՐԱՌԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՌԵԺԻՄԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
14 ապրիլի 2003 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

13 մարտի 2003 թվականի N 354-Ն

ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻՑ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎՈՂ ՋՐԱՌԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՌԵԺԻՄԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 42-րդ կետին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել ջրային ռեսուրսներից ջրօգտագործողներին հատկացվող ջրառի չափաքանակների և ռեժիմի որոշման կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2003 թ. ապրիլի 8
Երևան

 

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2003 թվականի
մարտի 13-ի N 354-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻՑ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎՈՂ ՋՐԱՌԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՌԵԺԻՄԻ ՈՐՈՇՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են ջրային ռեսուրսներից ջրօգտագործողներին հատկացվող ջրառի չափաքանակների և ռեժիմի որոշման սկզբունքներն ու հիմքերը՝ ըստ ջրօգտագործման նպատակների:

2. Սույն կարգով սահմանված ջրային ռեսուրսներից ջրօգտագործողներին հատկացվող ջրառի չափաքանակի և ռեժիմի հիման վրա ջրօգտագործման թույլտվությամբ սահմանվում են ջրօգտագործման նորմատիվային չափաքանակները:

3. Ջրօգտագործողները սույն կարգի համաձայն մշակված ջրօգտագործման անհատական նորմաները ներկայացնում են ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության լիազոր մարմին` հաստատման:

(3-րդ կետը խմբ. 25.08.11 N 1204-Ն)

 

II. ՋՐԱՌԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

4. Ջրառի չափաքանակի նորմատիվային չափաքանակի հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում՝ ջրօգտագործման տեխնոլոգիական ռեժիմով սահմանված միավոր արտադրանքի ճյուղային նորմատիվային ջրապահանջի և նախագծային հզորությամբ նախատեսվող արտադրանքի քանակի արտադրյալը՝ հաշվարկային ժամանակահատվածի համար:

5. Նորմատիվային ջրապահանջի (Ծ) հաշվարկման բանաձևն է՝

 

Ծ = Գկ x Գա x Ն x Ա,

 

որտեղ՝

Ն-ն բնագավառի համար ջրապահանջի նորմատիվն է (մ3/հա, մ3/տ, մ3/հատ, մ3/դրամ),

Ա-ն արտադրական հզորությունն է՝ հաշվարկային ժամանակահատվածի համար (հա, տ, հատ, դրամ),

Գկ-ն հիդրոտեխնիկական կառույցի նախագծային փաստաթղթերով սահմանված նորմատիվային ջրակորստի գործակիցն է,

Գա-ն ջրամատակարարման անհավասարաչափության գործակիցն է՝

 

Գա Ներմուծեք նկարագրությունը_22061 [ 1,0 ÷ 1,3].
 

 

ա) բնակավայրերի խմելու ջրի և կենցաղային կարիքների համար նորմատիվային ջրապահանջի հաշվարկի դեպքում, որպես նորմատիվային ջրապահանջ, ֆիզիկական անձանց համար կիրառվում է շինարարական նորմերով ու կանոններով սահմանված ջրապահանջի նորմը.

բ) արտադրական կարիքների համար նորմատիվային ջրապահանջի հաշվարկի դեպքում, որպես ճյուղային նորմատիվային ջրապահանջ, կիրառվում է տվյալ տեխնոլոգիական ռեժիմի համար սահմանված միավոր արտադրանքի համար ջրապահանջի նորմը.

գ) ոռոգման համար հողատարածքի նորմատիվային ջրապահանջի հաշվարկի դեպքում, որպես նորմատիվային ջրապահանջ, կիրառվում է տվյալ հողատարածքի ոռոգման ռեժիմի համար սահմանված «բրուտտո» ջրման նորմը՝ միավոր մակերեսի համար.

դ) տնտեսության այլ ճյուղերի նորմատիվային ջրապահանջի հաշվարկի դեպքում, որպես նորմատիվային ջրապահանջ, կիրառվում է տնտեսության տվյալ ճյուղի միավոր արտադրանքի համար սահմանված նորմատիվային ջրապահանջը։

 

III. ՋՐԱՌԻ ՌԵԺԻՄԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

6. Ջրային ռեսուրսներից ջրօգտագործողին հատկացվող ջրառի ռեժիմի (այսուհետ՝ ռեժիմ) որոշման համար հիմք են հանդիսանում՝

ա) ջրօգտագործման նպատակը և բնույթը,

բ) ջրային պետական կադաստրում գրանցված ջրային ռեսուրսի տվյալ հատվածի հիդրոլոգիական տվյալները,

գ) ջրօգտագործողի նորմատիվային ջրապահանջը,

դ) ջրային ռեսուրսի տվյալ հատվածում էկոլոգիական թողքը,

ե) ջրօգտագործման թույլտվությունների համաձայն իրականացվող փաստացի ջրառի ծավալները:

Անկախ ջրապահանջից՝ ջրառի սահմանված ռեժիմը ջրառի բոլոր ժամանակահատվածների համար պետք է ապահովի հետևյալ պայմանները`

 

Հ - Ջփ - Ջն  Հէ,

 

որտեղ՝

Հ-ն ջրային ռեսուրսի հոսքն է (գնահատվում է հիդրոլոգիական դիտակետի բազմամյա տվյալների կամ ջրային ռեսուրսի հոսքի մոդուլի արժեքով),

Ջփ-ն այլ ջրօգտագործողների կողմից գումարային փաստացի ջրօգտագործումն է ջրային ռեսուրսից՝ նախատեսվող ջրառի հատվածում,

Ջն-ն ջրային ռեսուրսի տվյալ հատվածում նախատեսվող ջրառն է,

Հէ-ն էկոլոգիական թողքն է, որը սահմանված կարգով որոշվում է ջրային ռեսուրսի կամ դրա հատվածի համար:

(հավելվածը խմբ. 25.08.11 N 1204-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան