Համարը 
N 1093-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2007.10.10/50(574) Հոդ.1031
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
30.08.2007
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.09.2007
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.10.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
10.06.21 N 977-Ն որոշման փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն swis.trade.gov.am համացանցային կայքէջի գործարկման օրվանից:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԲՈՒՅՍԵՐԻ, ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ, ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

30 օգոստոսի 2007 թվականի N 1093-Ն

 

ԲՈՒՅՍԵՐԻ, ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ, ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Բուսասանիտարիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 9-րդ կետի դրույթներին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

(Նախաբանը փոփ. 10.06.10 N 733-Ն)

1. Սահմանել բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների`

1) ներմուծման, արտահանման, վերաարտահանման բուսասանիտարական հավաստագրերի տրամադրման կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) (ենթակետն ուժը կորցրել է 03.02.11 N 188-Ն)

3) ներմուծման բուսասանիտարական հավաստագրի ձևը` համաձայն N 3 հավելվածի.

4) արտահանման բուսասանիտարական հավաստագրի ձևը` համաձայն N 4 հավելվածի.

5) վերաարտահանման բուսասանիտարական հավաստագրի ձևը` համաձայն N 5 հավելվածի:

(1-ին կետը խմբ., փոփ. 03.02.11 N 188-Ն)

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2007 թվականի հոկտեմբերի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ս. Սարգսյան


2007 թ. սեպտեմբերի 28
Երևան

 

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի
օգոստոսի 30-ի N 1093-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԲՈՒՅՍԵՐԻ, ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ, ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ, ՏԱՐԱՆՑԻԿ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների ներմուծման, արտահանման, վերաարտահանման և տարանցիկ փոխադրման բուսասանիտարական հավաստագրերի տրամադրման կարգը:

2. Ներմուծման, արտահանման, վերաարտահանման և տարանցիկ փոխադրման բուսասանիտարական հավաստագրերը հավաստում են բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների համապատասխանությունը ներմուծման, արտահանման, վերաարտահանման և տարանցիկ փոխադրման համար սահմանված բուսասանիտարական կանոնների պահանջներին:

3. Ներմուծման, արտահանման, վերաարտահանման և տարանցիկ փոխադրման բուսասանիտարական հավաստագրերը տրամադրվում են լիազորված մարմնի կողմից հաստատված բուսասանիտարական հսկողության ենթակա բույսերի և բուսական արտադրանքի ցանկին համապատասխան:

 

II. ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

 

4. Սահմանային մաքսային մարմինների միջոցով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների յուրաքանչյուր տեսակի խմբաքանակի համար Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության (այսուհետ` ծառայություն) պետական տեսուչն արտահանող երկրի կողմից տրված արտահանման բուսասանիտարական անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթի (այսուհետ` բուսասանիտարական հավաստագիր)` փաստաթղթային ստուգում, բուսասանիտարական զննում անցկացնելուց, անհրաժեշտության դեպքում փորձանմուշներ վերցնելուց և դրանց փորձաքննությունից հետո` ներմուծման բուսասանիտարական կանոնների պահանջներին համապատասխանության դեպքում տալիս է խմբաքանակի ներմուծման բուսասանիտարական հավաստագիր` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1093-Ն որոշման N 3 հավելվածի՝ բացառությամբ սույն կարգի 7-րդ կետում նշված դեպքերի:

5. Արտահանող երկրի բուսասանիտարական հավաստագրի բացակայության դեպքում՝ ներմուծման բուսասանիտարական հավաստագիրը տրվում է միայն բուսասանիտարական լաբորատոր փորձաքննության դրական եզրակացության առկայության դեպքում, որը լրացվում է հայերենով, 3 օրինակից, որոնցից մեկ օրինակը մնում է ծառայության սահմանային հսկիչ կետում, երկրորդը տրվում է որպես ներմուծվող բույսերը, բուսական արտադրանքը և կարգավորվող առարկաներն ուղեկցող փաստաթուղթ, իսկ երրորդը տրվում է մաքսային ձևակերպումների իրականացման համար:

6. Եթե բուսասանիտարական հսկողության ենթակա փաստաթղթերն ամբողջական են, և բուսասանիտարական զննման ժամանակ վնասակար օրգանիզմներ չեն հայտնաբերվել, ապա ներմուծման համար բուսասանիտարական հավաստագիր չի տրվում, և դրա փոխարեն բեռն ուղեկցող բուսասանիտարական հավաստագրի պատճենների վրա դրվում է համապատասխան դրոշմ և կնիք: Բեռն ուղեկցող բուսասանիտարական հավաստագիրը պատճենահանվում է երկու օրինակից: Բուսասանիտարական հավաստագրի բնօրինակը մնում է ծառայության սահմանային կետում, իսկ դրոշմված և կնքված երկու պատճենները վերադարձվում են ներմուծողին, որոնցից մեկը տրվում է մաքսային ձևակերպումների իրականացման համար, իսկ մյուսը` որպես բեռն ուղեկցող փաստաթուղթ:

7. Եթե տեսուչը բեռը զննելիս հայտնաբերում է վնասակար օրգանիզմներ, կամ առկա են հիմնավոր կասկածներ, որ բեռում առկա են դրանք, ապա իրականացվում է բեռի նմուշառում, որի վերաբերյալ լրացվում է համապատասխան ակտ` նշելով նմուշառման հիմքերը և կասկածի հարուցման պատճառները: Մինչև լաբորատոր փորձաքննության արդյունքների ստացումը` չի թույլատրվում բեռի ներմուծումը: Լաբորատոր փորձաքննության արդյունքների հիման վրա`

1) թույլատրվում է բեռը ներմուծել.

2) բեռը վարակազերծվում է և թույլատրվում է ներմուծել.

3) արգելվում է բեռի ներմուծումը: Ընդ որում, այս դեպքում լրացվում է համապատասխան ակտ:

8. Սահմանային հսկիչ կետում մաքսանենգ ճանապարհով ներմուծված կամ բեռի անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթեր չունեցող բեռների հայտնաբերման դեպքում բեռը ենթարկվում է զննման, փաստաթղթային ստուգման, կատարվում է նմուշառում` լաբորատոր փորձաքննությամբ բեռի անվտանգությունը որոշելու համար: Մինչև ծառայության սահմանային հսկիչ կետի կողմից բեռի նկատմամբ պետական վերահսկողության իրականացումը` բեռի ներմուծման գործընթացը կասեցվում է, և դրա նկատմամբ որևէ գործողություն չի կատարվում:

9. Բեռի ներմուծման գործընթացը կասեցվում է սահմանային հսկիչ կետի տեսուչի համապատասխան որոշմամբ, որի մասին նա անհապաղ տեղեկացնում է բուսասանիտարիայի պետական ծառայության պետին և 24 ժամվա ընթացքում տրամադրում կասեցման մասին որոշման մեկ օրինակը:

10. Կասեցված բեռի վերադարձման կամ հետագա օգտագործման հնարավորությունը որոշվում է լաբորատոր փորձաքննության արդյունքներով:

11. Կասեցված բեռը բաց է թողնվում փորձաքննության դրական եզրակացության հիման վրա` մեկօրյա ժամկետում:

12. Կասեցված բեռի լաբորատոր փորձաքննության արդյունքում ստացված եզրակացության դեպքում բեռը ենթակա է ոչնչացման կամ վարակազերծման, կամ վերադարձման (վերաառաքման)` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

13. Ոչնչացման կամ վարակազերծման, կամ վերադարձման (վերաառաքման), դրա հետ կապված բեռի փորձաքննության, փոխադրման, պահպանման ծախսերը կատարվում են բեռի տիրոջ կողմից:

14. Բեռի վերադարձման (վերաառաքման) դեպքում սահմանային հսկիչ կետում բեռն ուղեկցող փաստաթղթերի վրա դրվում են «Ներմուծումն արգելվում է» դրոշմը և սահմանային հսկիչ կետի տեսուչի անվանական կնիքն ու ստորագրությունը:

 

III. ՏԱՐԱՆՑԻԿ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

 

15. Հայաստանի Հանրապետության տարածքով տարանցիկ փոխադրվող բույսերը, բուսական արտադրանքը և կարգավորվող առարկաները սահմանային հսկիչ կետերում ենթակա չեն բուսասանիտարական վերահսկողության, եթե դրանք գտնվում են կարանտին և կարգավորվող ոչ կարանտին վնասակար օրգանիզմների արտածումը բացառող, կնիքով զմռսված և փակ տրանսպորտային միջոցներում:

16. Եթե բույսերը, բուսական արտադրանքը և կարգավորվող առարկաները գտնվում են այնպիսի տրանսպորտային միջոցներում, որոնցից հնարավոր է վնասակար օրգանիզմների ներթափանցումը շրջակա միջավայր, ապա դրանք նույնպես ենթակա են պարտադիր բուսասանիտարական ստուգման:

17. Տարանցիկ փոխադրման դեպքում՝ բեռն ուղեկցող բուսասանիտարական հսկողության անհրաժեշտ փաստաթղթերը ծառայության սահմանային հսկիչ կետում չեն փոխարինվում, տարանցիկ փոխադրման ամբողջ ընթացքում ծառայում են որպես բեռն ուղեկցող փաստաթղթեր:

18. Բեռների տարանցիկ փոխադրումն իրականացվում է «Տարանցիկ փոխադրում» մաքսային ռեժիմով: Բեռի տարանցիկ փոխադրումը թույլատրելու դեպքում ծառայության սահմանային հսկիչ կետում բուսասանիտարական հավաստագրի վրա դրվում են «Տարանցիկ փոխադրումը թույլատրվում է» դրոշմը և սահմանային հսկիչ կետի տեսուչի անվանական կնիքն ու ստորագրությունը:

19. Սույն կարգի 16-րդ կետում նշված տրանսպորտային միջոցներով տեղափոխվելու դեպքում բեռների տարանցիկ փոխադրումն արգելվում է, եթե`

1) հայտնաբերվել են կարանտին վնասակար օրգանիզմներ.

2) բացակայում է բեռն ուղեկցող բուսասանիտարական հավաստագիրը.

3) չեն ներկայացվել բեռի անվտանգությունը հավաստող այլ ուղեկցող փաստաթղթեր:

20. Տարանցիկ փոխադրումն արգելվելու դեպքում բեռն ուղեկցող բուսասանիտարական հավաստագրի վրա դրվում է «Տարանցիկ փոխադրումն արգելվում է» դրոշմը, իսկ անվտանգությունը հավաստող ուղեկցող փաստաթղթերի բացակայության դեպքում «Տարանցիկ փոխադրումն արգելվում է» դրոշմը դրվում է բեռն ուղեկցող փաստաթղթի` ապրանքատրանսպորտային բեռնագրի վրա:

 

III. ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

 

21. Բուսասանիտարական հավաստագիր ստանալու համար ծառայության սահմանային հսկիչ կետ է ներկայացվում հայտ, որում նշվում են`

1) արտահանող անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, իրավաբանական անձի դեպքում` լրիվ անվանումը և գտնվելու վայրը.

2) ներմուծող երկրի անվանումը.

3) ստացող անձի անունը, ազգանունը և բնակության վայրը, իրավաբանական անձի դեպքում` լրիվ անվանումը և գտնվելու վայրը.

4) արտահանվող բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների անվանումները և քանակությունը.

5) ստացման վայրը:

22. Ծառայությունը հայտն ստանալուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում անցկացնում է արտահանման ներկայացվող բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների զննում և դրանց` ներմուծող երկրի բուսասանիտարական կանոնների պահանջներին համապատասխանության դեպքում տալիս է բուսասանիտարական հավաստագիր` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1093-Ն որոշման N 4 հավելվածի:

23. Արտահանման համար բուսասանիտարական հավաստագիրը տրվում է արտահանողի կողմից ներկայացված արտահանվող բեռի վերաբերյալ բուսասանիտարական անձնագրի հիման վրա:

24. Բուսասանիտարական հավաստագրի առաջին էջի մասերը լրացվում են հայերենով և անգլերենով` կանաչ թանաքով, իսկ երկրորդ էջի նույն մասերը` ռուսերենով, ֆրանսերենով, իսպաներենով և արաբերենով` սև թանաքով:

25. Բուսասանիտարական հավաստագիրը կազմվում է 3 օրինակից, որոնցից բնօրինակը ծառայում է որպես արտահանվող բույսերը, բուսական արտադրանքը և կարգավորվող առարկաները` մինչև նշանակման վայրն ուղեկցող փաստաթուղթ, մեկ օրինակը մնում է սահմանային մաքսային մարմնում, մյուսը պահվում է ծառայությունում:

26. Արտահանվող բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների բուսասանիտարական հավաստագիրը տրամադրվում է միայն բուսասանիտարական զննումից հետո և անվճար:

 

IV. ՎԵՐԱԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

 

27. Վերաարտահանման բուսասանիտարական հավաստագիրը տրամադրվում է ներմուծվող բույսերը, բուսական արտադրանքը և կարգավորվող առարկաները մեկ այլ երկիր արտահանելու դեպքում, եթե դրանք բավարարում են ներմուծող երկրի բուսասանիտարական կանոնների պահանջները:

28. Վերաարտահանումը հավաստագրվում է նաև այն դեպքերում, եթե վերաարտահանվող բույսերը, բուսական արտադրանքը և կարգավորվող առարկաները չեն վարակվել կամ ախտահարվել վնասակար օրգանիզմներով, և դրանք`

1) պահեստավորված են.

2) մասնատված են.

3) համակցված են այլ բեռների հետ.

4) վերափաթեթավորված են:

29. Վերաարտահանման բուսասանիտարական հավաստագրի առաջին էջի մասերը լրացվում են հայերենով և անգլերենով` դարչնագույն թանաքով, իսկ երկրորդ էջի նույն մասերը` ռուսերենով, ֆրանսերենով, իսպաներենով և արաբերենով` սև թանաքով` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1093-Ն որոշման N 5 հավելվածի:

30. Արտահանող երկրի կողմից տրված բուսասանիտարական հավաստագիրը կամ դրա` սահմանված կարգով վավերացված պատճենը ծառայում է որպես վերաարտահանվող բույսերը, բուսական արտադրանքը և կարգավորվող առարկաներն ուղեկցող փաստաթուղթ:

 

V. ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԵՐԺՈՒՄԸ

 

31. Բուսասանիտարական հավաստագրերի տրամադրումը մերժվում է հայտը ներկայացվելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում, եթե`

1) ստուգման պահին ներմուծվող կամ վերաարտահանվող բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների համար արտահանող երկրի կողմից տրված բուսասանիտարական հավաստագիրը բացակայում է կամ թերի է լրացված (բուսասանիտարական հավաստագրում չվավերացված փոփոխություններ կամ ջնջումներ, բուսասանիտարական հավաստագրում տեղեկությունների բացթողումներ).

2) բույսերը, բուսական արտադրանքը և կարգավորվող առարկաները վարակված են կարանտին վնասակար օրգանիզմներով կամ չեն համապատասխանում ներմուծող (արտահանող, վերաարտահանող) երկրի բուսասանիտարական կանոնների պահանջներին:

32. Ներմուծման, արտահանման, վերաարտահանման բուսասանիտարական հավաստագրերի տրամադրման մերժումը կարող է բողոքարկվել օրենքով սահմանված կարգով։

(Հավելվածը լրաց. 17.02.11 N 140-Ն, փոփ. 10.06.10 N 733-Ն, 30.07.09 N 857-Ն, խմբ. 03.02.11 N 188-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար Մ. Թոփուզյան

 

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի
օգոստոսի 30-ի N 1093-Ն որոշման

 

Հայաստանի Հանրապետության
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԻԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N ________

 

Տրված է  .................. 200  թ.

  Ուժի մեջ է  ..................... 200  թ.

 

Սույնով թույլատրվում է ______________________________________________

 

(ներմուծող անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, իրավաբանական անձի
դեպքում՝ լրիվ անվանումը, գտնվելու վայրը)

______________________________________________________________

 

Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծելու __________________________________

 

(արտահանող երկիրը և ծագման երկիրը)

______________________________________________________________

 (բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների անվանումը և քանակությունը)

 

1. Ներմուծվող բույսերը, բուսական արտադրանքը և կարգավորվող առարկաները պետք է զերծ
լինեն կարանտին վնասակար օրգանիզմներից ___________________________________

______________________________________________________________

 

2. Ներմուծվող բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների յուրաքանչյուր խմբաքանակ պետք է ուղեկցվի արտահանող երկրի բույսերի կարանտինի կամ / և բույսերի պաշտպանության պետական մարմնի կողմից տրված բուսասանիտարական հավաստագրով` հաստատելով դրանց համապատասխանությունը սույն թույլտվության 1-ին կետում նշված բոլոր պահանջներին:

 

3. Բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների ներմուծումը թույլատրվում է
պետական սահմանի հետևյալ անցումային կետից ________________________________

____________________________________________________________

 

4. Ներմուծվող բույսերը, բուսական արտադրանքը և կարգավորվող առարկաները պետական տեսուչների կողմից ենթակա են բուսասանիտարական ստուգման Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցումային կետերում և նշանակման վայրերում:

 

5. Բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների խմբաքանակները, որոնք չեն համապատասխանում սույն թույլտվության 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերի պահանջներին, պետական տեսուչի ցուցումով ենթակա են կասեցման, վարակազերծման, վերադարձման, վերամշակման կամ ոչնչացման:

 

6. Սույն թույլտվությամբ ներմուծվող բույսերը, բուսական արտադրանքը և կարգավորվող
առարկաները պետք է փոխադրվեն երթուղով ___________________ մինչև նշանակման վայրը

____________________________________________________________

 

7. Ներմուծման թույլատրված բույսերը, բուսական արտադրանքը և կարգավորվող առարկաները պետական սահմանի անցումային կետերում և նշանակման վայրեր հասնելուց անմիջապես հետո ենթակա են հետևյալ բուսասանիտարական միջոցառումների անցկացմանը _________________

____________________________________________________________

 

Սույն թույլտվությունը տրված է «Բուսասանիտարիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիման վրա:

 

Հայտ`  .................. 200  թ. N .................

 

Պետական տեսչության պետ

_______________ _______________ Կ.Տ.

(ստորագրություն)

  (անուն, ազգանուն)

 

(Հավելվածը փոփ. 10.06.10 N 733-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար Մ. Թոփուզյան

 

 

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի
օգոստոսի 30-ի N 1093-Ն որոշման

 

Հայաստանի Հանրապետության
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ N _______

 

Արտահանողը ___________________________________________________

 

(արտահանող անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, իրավաբանական անձի
դեպքում՝ լրիվ անվանումը և գտնվելու վայրը)

 

Ստացողը _____________________________________________________

 

(ստացող անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, իրավաբանական անձի
դեպքում՝ լրիվ անվանումը, գտնվելու վայրը)

___________________________________________________________

 

Հավաստագրի տրամադրման հիմքը_____________________________________

___________________________________________________________

Հայտարարագրված փոխադրամիջոցը ____________________________________

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԲՈՒՅՍԵՐԻ, ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Ներմուծվող բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների անվանումը

___________________________________________________________

 

Ներմուծվող բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների քանակությունը

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

Ներմուծվող բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների ծագման երկիրը

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

Եզրակացություն________________________________________________

(ստուգման արդյունքները)

__________________________________________________________

 

Սահմանվում են հետևյալ կարանտին միջոցառումները ________________________

__________________________________________________________

 

Տեղեկություններ բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների
վարակազերծման կամ ախտահանման մասին ________________________________

__________________________________________________________

 

Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության _____________________________________

հսկիչ կետի/բաժնի տեսուչ`

________________ ________________

(ստորագրություն)

  (անուն, ազգանուն)

 

___ ___________ 200  թ.

Կ.Տ.

 

(Հավելվածը փոփ. 10.06.10 N 733-Ն, 15.09.11 N 1315-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար Մ. Թոփուզյան

 

 

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի
օգոստոսի 30-ի N 1093-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
STATE SERVICE FOR FOOD SAFETY OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

2. ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ
PHYTOSANITARY CERTIFICATE


Original AM

1. Արտահանողի անունն ու հասցեն

Name and address of exporter

3. Բեռ ստացողի հայտարարագրված անունն ու հասցեն

Declared name and address of consignee

4. Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

State Service fօr Fօօd Safety

5. Ծագման վայրը

Place of origin

Բույսերի պաշտպանության և կարանտինի մարմին /երկիր/

To Plant Protection and Quarantine Organization of

6. Հայտարարագրված փոխադրամիջոցը

Declared means of conveyance

7. Հայտարարագրված մուտքի վայրը

Declared point of entry

8. Տարբերակման նշաններ /նշառում/, փաթեթների թիվը և նկարագրերը, ապրանքի անվանումը, բույսերի բուսաբանական անվանումը

Distinguishing marks, number and description of packages, name of produce and Botanical name of plants

  9. Հայտարարագրված քանակը

Quantity declared

10. Սա երաշխիք է, որ նկարագրված բույսերը, բուսական արտադրանքը և կարգավորվող առարկաները՝ ենթարկվել են տեսչական ստուգման և/ կամ փորձաքննության են ենթարկվել՝ համաձայն համապատասխան պաշտոնական ընթացակարգերի, զերծ են կարանտին վնասակար օրգանիզմներից, որոնք նշված են ներմուծող պայմանավորվող կողմից և համապատասխանում են ներմուծող պայմանավորվող կողմի բուսասանիտարական պահանջներին՝ ներառյալ կարգավորվող ոչ-կարանտին վնասակար օրգանիզմների համար պահանջները:

This is to certify that the plants, plant products and other regulated articles described herein: have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures, and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party, and are considered to conform with the phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for regulated non quarantine pests. They are deemed to be practically free from other pests

11. Լրացուցիչ հայտարարագիր

Additional declaration

ՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾՈՒՄ ԵՎ/ԿԱՄ ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄ
DESINFESTATION AND/OR DESINFECTION TREATMENT

12. Մշակման եղանակը

Treatment

Տրման վայրը
Place of issue


Ամսաթիվը՝
Date:


Լիազորված անձի անունը, ազգանունը
Name of authorized officer:
  Կազմակերպության կնիքը`
Stamp of Organization:


(Ստորագրություն)
(Signature)

13. Քիմիական նյութ /ակտիվ բաղադրիչ/

Chemical (active ingredient)

14. Տևողությունը և ջերմաստիճանը

Duration and temperature

15. Խտություն

Concentration

16. Ամսաթիվը

Date

17. Լրացուցիչ տեղեկություն

Additional information

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19098

(Հավելվածը փոփ. 10.06.10 N 733-Ն, 15.09.11 N 1315-Ն)

(Ռուսերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, արաբերեն և պարսկերեն տեքստերի լրացումները և փոփոխությունները տե´ս 10.06.10 N 733-Ն, 15.09.11 N 1315-Ն որոշումների մեջ)

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար Մ. Թոփուզյան

 

 

Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի
օգոստոսի 30-ի N 1093-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
STATE SERVICE FOR FOOD SAFETY OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

2. ՎԵՐԱԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ
PHYTOSANITARY CERTIFICATE FOR RE-EXPORT


Original AM

1. Արտահանողի անունն ու հասցեն

Name and address of exporter

3. Բեռ ստացողի հայտարարագրված անունն ու հասցեն

Declared name and address of consignee

4. Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

State Service fօr Fօօd Safety

5. Ծագման վայրը

Place of origin

Բույսերի պաշտպանության և կարանտինի մարմին /երկիր/

To Plant Protection and Quarantine Organization of

6. Հայտարարագրված փոխադրամիջոցը

Declared means of conveyance

7. Հայտարարագրված մուտքի վայրը

Declared point of entry

8. Տարբերակման նշաններ /նշառում/, փաթեթների թիվը և նկարագրերը, ապրանքի անվանումը, բույսերի բուսաբանական անվանումը

Distinguishing marks, number and description of packages, name of produce and Botanical name of plants

  9. Հայտարարագրված քանակը

Quantity declared

10. Սա երաշխիք է, որ՝
- վերը նշված բույսերը, բուսական արտադրանքը և կարգավորվող առարկաները ներմուծվել են Հայաստանի Հանրապետություն / պայմանավորվող կողմ/…………………………….- ից /ծագման երկրի պայմանավորվող կողմ/, որն ուղեկցվում է N___ բուսասանիտարական հավաստագրով

  բնօրինակ

   հաստատված պատճեն

- դրանք՝

փաթեթավորված են   վերափաթեթավորված են   սկզբնական  նոր բեռնարկղերում
- հիմք է ընդունվում՝

բուսասանիտարական հավաստագրի բնօրինակը  լրացուցիչ տեսչական ստուգման արդյունքները,
որոնք համապատասխանում են ներկրող պայմանավորվող կողմի բուսասանիտարական պահանջներին
- Հայաստանի Հանրապետությունում (վերաարտահանման պայմանավորվող կողմ) պահեստավորման ընթացքում ապրանքը չի ենթարկվել վարակման վտանգի:

This is to certify that:
- the plants or plant products and regulated articles described above……………. were imported into the Armenia (contacting party of re-export) from ……………………………(contracting party of country of origin) covered by Phytosanitary Certificate no. …………………………

original    certified true copy
- they are

packed   repacked   in original   in new containers
- based on the

original Phytosanitary Certificate  additional inspection,
they are considered to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, and
- during storage in Armenia (contacting party of re-export) the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection.

11. Լրացուցիչ հայտարարագիր

Additional declaration

ՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾՈՒՄ ԵՎ/ԿԱՄ ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄ
DESINFESTATION AND/OR DESINFECTION TREATMENT

12. Մշակման եղանակը

Treatment

Տրման վայրը
Place of issue


Ամսաթիվը
Date:


Լիազորված անձի ազգանունը
Name of authorized officer:
  Կազմակերպության կնիքը
Stamp of Organization:


(Ստորագրություն)
(Signature)

13. Քիմիական նյութ /ակտիվ բաղադրիչ/

Chemical (active ingredient)

14. Տևողությունը և ջերմաստիճանը

Duration and temperature

15. Խտություն

Concentration

16. Ամսաթիվը

Date

17. Լրացուցիչ տեղեկություն

Additional information

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19099

(Հավելվածը փոփ. 10.06.10 N 733-Ն, 15.09.11 N 1315-Ն)

(Ռուսերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, արաբերեն և պարսկերեն տեքստերի լրացումները և փոփոխությունները տե´ս 10.06.10 N 733-Ն, 15.09.11 N 1315-Ն որոշումների մեջ)

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար Մ. Թոփուզյան