Համարը 
N 1396-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2011.10.19/57(860) Հոդ.1436
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
08.09.2011
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
07.10.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
29.10.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՈՂԻ ԲԵՐՐԻ ՇԵՐՏԻ OԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1622-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 12-Ի N 286-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

8 սեպտեմբերի 2011 թվականի N 1396-Ն

 

ՀՈՂԻ ԲԵՐՐԻ ՇԵՐՏԻ OԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1622-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 12-Ի N 286-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի 5-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել՝

1) հողի բերրի շերտի օգտագործման կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) հողի բերրի շերտի օգտագործման հաշվառման ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի «Հողի բերրի շերտի օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» N 1622-Ն որոշումը։

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 12-ի «Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարման, կառուցապատման իրավունքի և օգտագործման տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 286-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություն՝ ուժը կորցրած ճանաչել որոշման հավելվածի 65-րդ կետը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան


2011 թ. հոկտեմբերի 7
Երևան

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

սեպտեմբերի 8-ի N 1396-Ն որոշման

Կ Ա Ր Գ

ՀՈՂԻ ԲԵՐՐԻ ՇԵՐՏԻ OԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հողի բերրի շերտի (այսուհետ` բերրի շերտ) նպատակային և արդյունավետ օգտագործման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Բերրի շերտի արդյունավետ օգտագործումը ներառում է նաև դրա հանումը, տեղափոխումը, պահպանումը և հաշվառումը:

3. Բերրի շերտը հողային ծածկույթի վերին շերտի բուսահողն է, որն օգտագործվում է հողերի բարելավման, կանաչապատման, ռեկուլտիվացման նպատակներով: Այն կարող է օգտագործվել նաև ջերմոցային տնտեսությունների վարման նպատակներով:

4. Հողամասերի սեփականատերերը, օգտագործողները պարտավոր են հողերի խախտման հետ կապված աշխատանքներ կատարելիս իրականացնել բերրի շերտի հանումը, պահպանումն ու օգտագործումը:

5. Բերրի շերտի օգտագործման ժամանակ պետք է բացառվեն բարելավվող տարածքների աղտոտումը վնասատուներով, մարդու, կենդանիների և բույսերի վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչներով, մոլախոտերի սերմերով, վտանգավոր քիմիական նյութերով, այդ թվում` թունաքիմիկատներով, բույսերի վնասատուների դեմ պայքարի այլ միջոցներով:

6. Բերրի շերտը հանելու, պահեստավորելու և պահպանելու ընթացքում ձեռնարկվում են միջոցներ, որոնք բացառում են դրա որակական հատկանիշների վատթարացումը: Ջրային և հողմնային հողատարումից զերծ պահելու համար պահեստավորված հողաթմբերը ծածկվում են խոտաբույսերով կամ իրականացվում են այլ միջոցառումներ` հողաթմբերի ամրացում, ծածկում և այլն:

7. Բերրի շերտը կարող է հանվել քաղաքաշինական գործունեության իրականացման, օգտակար հանածոների արդյունահանման դեպքերում, ինչպես նաև այն գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերից, որոնց հզորությունը կազմում է 1,5 մետր և ավելի:

8. Այն դեպքերում, երբ օգտագործվող հողամասը գյուղատնտեսական շրջանառության վերադարձնել հնարավոր չէ (քաղաքաշինական և այլ շինարարական աշխատանքների դեպքերում), ապա բերրի շերտը տեղափոխվում է այնտեղ, որտեղ հողի բարելավման կամ իրացման անհրաժեշտություն կա:

9. Այն դեպքերում, երբ հողամասը ենթակա է վերականգնման (օգտակար հանածոների արդյունահանում, երկրաբանահետախուզական և այլ ժամանակավոր աշխատանքներ), ապա բերրի շերտը տեղափոխվում և պահպանվում է վերականգնվող հողամասի մոտ, որպես կանոն, գյուղատնտեսության համար ոչ պիտանի հողերի վրա:

10. Այն դեպքերում, երբ բերրի շերտը հանվում է գյուղատնտեսական հողամասերից, որոնց հզորությունը կազմում է 1,5 մետր և ավելի, ապա բերրի շերտի հանելուց հետո հողի հզորությունը չի կարող պակաս լինել քան 1.0 մետրը:

11. Բերրի շերտի պահպանությունն իրականացվում է հողի սեփականատիրոջ կամ օգտագործողի միջոցների հաշվին:

12. Պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերից բերրի շերտը հանելու դեպքում բերրի շերտի տեղափոխումն իրականացվում է այն անձի հաշվին, ում կարիքների համար օգտագործվելու է բերրի շերտը, այլ անձանց սեփականությունը հանդիսացող հողամասերից բերրի շերտը հանելու դեպքում բերրի շերտի տեղափոխման ծախսերի բաշխումն իրականացվում է պայմանագրով սահմանված կարգով:

13. Մեկ հողամասի կամ նույն սեփականատիրոջը պատկանող տարբեր հողամասերի սահմաններում գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար հողի բերրի շերտը կարելի է հանել ու տեղափոխել առանց սահմանափակման:

14. Բերրի շերտը հողամասից հողամաս տեղափոխելու համար, դրա նախաձեռնողը, համապատասխան գրավոր համաձայնություն է ստանում հողամասի սեփականատիրոջից, որտեղ նշվում են տեղափոխվող բերրի շերտի ծավալը, տեղափոխելու նպատակն ու ժամկետները: Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերից բերրի շերտի տեղափոխման համաձայնությունը տալիս է համայնքի ղեկավարը, իսկ պետական սեփականության հողամասերից` Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մարզպետը:

15. Եթե հողամասի սեփականատերը հանդիսանում է պետությունը կամ համայնքը, ապա համապատասխան համայնքի ղեկավարը կամ մարզպետը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատասխանում է նախաձեռնողին` բերրի շերտը հողամասից հողամաս տեղափոխելու համար իր համաձայնության կամ անհամաձայնության մասին: Հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում չպատասխանելու դեպքում համաձայնությունը համարվում է տրված՝ բացառությամբ սույն կարգի 17-րդ կետում նշված հողերի:

16. Բերրի շերտը տեղափոխելու համաձայնությունը չի կարող տրվել այն դեպքում, երբ սեփականատերն ունի`

1) հողերի յուրացման ծրագիր.

2) վերականգնման (ռեկուլտիվացիայի) ենթակա խախտված հողեր.

3) գյուղատնտեսական նշանակության հող, որի հզորությունը 1,5 մետրից պակաս է.

4) աղտոտված հող` վնասատուներով, մարդու, կենդանիների և բույսերի վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչներով, մոլախոտերի սերմերով, վտանգավոր քիմիական նյութերով, այդ թվում` թունաքիմիկատներով, բույսերի վնասատուների դեմ պայքարի այլ միջոցներով:

17. Հողամասի սեփականատերը բերրի շերտի տեղափոխման գրավոր համաձայնության մասին գրավոր իրազեկում է Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մարզպետին՝ մինչև տեղափոխման գործընթացն սկսելը` նշելով տեղափոխվող բերրի շերտի ծավալը, տեղափոխելու նպատակն ու ժամկետները:

18. Բերրի շերտի հանման, պահպանման, տեղափոխման և օգտագործման մասին տվյալները հաշվառվում ու գրանցվում են Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններում` տարեկան տվյալների հաշվառման համապատասխան մատյանում:

19. Հաշվառման մատյանի բոլոր էջերը համարակալվում են, վերջին էջում կատարվում է նշում էջերի քանակի մասին և կնքվում Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մարզպետի կողմից:

20. Հաշվառման մատյանը պարունակում է բերրի շերտը հողամասից հողամաս տեղափոխելու նպատակով դրա նախաձեռնողի անունը, ազգանունը, հասցեն, սեփականատիրոջ կողմից տրված համաձայնության ամսաթիվը և բերրի շերտի օգտագործման հաշվառման ձևի հերթական համարը` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 8-ի N 1396-Ն որոշման N 2 հավելվածի:

21. Սույն կարգին համապատասխան բերրի շերտը հանելիս` դրա տեղափոխման և պահպանման աշխատանքները չիրականացնող հողի սեփականատերը և օգտագործողը պատասխանատվության են ենթարկվում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

սեպտեմբերի 8-ի N 1396-Ն որոշման

 

Հ Ա Շ Վ Ա Ռ Մ Ա Ն  Ձ ԵՎ

 

ՀՈՂԻ ԲԵՐՐԻ ՇԵՐՏԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

 

Մարզը (համայնքը) ___________________________________________________

 

Հանված հողի բերրի շերտի`

 

    մակերեսը (քառ. մետր) _________________________________________

    ծավալը (խոր. մետր) ___________________________________________

 

Տեղափոխված բերրի հողի ծավալը (խոր. մետր) ____________________________

 

Կուտակված (պահպանվող)

 բերրի հողի ծավալը (խոր. մետր) ___________________________

 

Ում է թույլատրվել ____________________________________________________

 

Թույլտվության ամսաթիվը _____________________________________________

 

Մարզպետը _________________________________ _______________________

                       (անունը, ազգանունը)                          (ստորագրությունը)

 

Կատարողը _________________________________ _______________________

                      (անունը, ազգանունը)                            (ստորագրությունը)

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան