Համարը 
N 167-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.10.24/24(407).1 Հոդ.384.2
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Քաղաքաշինության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
26.09.2011
Ստորագրող մարմինը 
Քաղաքաշինության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
26.09.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
03.11.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
19.01.2024

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԼԻՄԱՅԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N 82 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

17 հոկտեմբերի 2011 թ.

Պետական գրանցման թիվ 11711449

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

26 սեպտեմբերի 2011 թ.  
ք. Երևան

N 167-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԼԻՄԱՅԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N 82 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 10.1-րդ, 16-րդ հոդվածների, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածի 1-ին մասի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի փետրվարի 20-ի թիվ 156-Ն որոշման համաձայն.

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

1. Հաստատել «ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն» շինարարական նորմերը»՝ համաձայն հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի «Նորմատիվատեխնիկական ակտերի կանոնակարգման մասին» N 82 հրամանում կատարել հետևյալ փոփոխությունը՝

1) Ուժը կորցրած ճանաչել հրամանով սահմանված ցանկի «ՀՀՇՆ II-7.01-96 «Շինարարական կլիմայաբանություն» պարբերությունը:

 

Նախարար

Վ. Վարդանյան

 

ՀՀՇՆ II-7.01-2011

 

 

Հավելված


Հաստատված է
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի
2011թ. սեպտեմբերի 26-ի
N 167-Ն հրամանով

 

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԼԻՄԱՅԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀՀՇՆ II-7.01-2011

_______________________________________________________________________

 

Գործարկման թվականը _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

I. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

Սույն շինարարական նորմերը (այսուհետ` նորմեր) սահմանում են կլիմայական հարաչափեր, որոնք կիրառվում են շենքերի և շինությունների, ջեռուցման, օդափոխության, օդի լավորակման, ջրամատակարարման համակարգերի նախագծման, ինչպես նաև քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծման և կառուցապատման ժամանակ:

 

II. ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

Սույն նորմերում կիրառված տերմինները իրենց սահմանումներով բերված են սույն նորմերի 4-րդ հավելվածում:

 

III. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ

1. Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, նրա ծովի մակարդակից բավականին բարձր և ջրային մակերևույթներից հեռու գտնվելը, տեղանքի բարդ, խիստ մասնատված ռելիեֆը և այլ առանձնահատկությունները պայմանավորում են հանրապետության բնակլիմայական պայմանների մեծ բազմազանությունը, որոնցից շինարարության վրա ազդող գլխավոր գործոններն են հանդիսանում`

1) առանձին ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանների միջև բարձրության նիշերի մեծ տատանումները,

2) արեգակնային ճառագայթման բարձր ինտենսիվությունը,

3) կլիմայի խիստ ցամաքայնությունը (օդի ջերմաստիճանի օրական և տարեկան մեծ տատանումները), տարածքի լեռնահովտային շրջանառության առանձնահատկությունները և խիստ արտահայտված ուղղաձիգ գոտիականությունը:

2. Սույն նորմերի 1-ին կետում նշված գործոնները.

1) պայմանավորում են բնակավայրերի կլիմայական պայմանները և մեծ քաղաքների միկրոկլիման,

2) ազդում են շենքերի պատող կոնստրուկցիաների ջերմաստիճանային և խոնավության ռեժիմի և շենքերի միկրոկլիմայի վրա,

3) պայմանավորում են կոնստրուկցիաների և շինվածքների տարրերի վրա ֆիզիկական բեռնվածությունները,

4) առաջացնում են շինարարական նյութերի և շինվածքների կոռոզիա և ծերացում,

5) դժվարացնում են շինարարական աշխատանքների կազմակերպումը` մարդու օրգանիզմի, շինարարական մեխանիզմների, մեքենաների և նյութերի վրա օդերևութաբանական պայմանների բացասական ազդեցության դեպքում:

3. Բերված կլիմայական ցուցանիշները պետք է հաշվառվեն ներդրումային գործընթացի բոլոր փուլերում` շինարարական համալիրի օբյեկտների հետազննության, նախագծային, շինարարական աշխատանքների և շահագործման ժամանակ:

4. Կլիմայական ցուցանիշները հիմնականում հաշվարկված են Հայաստանի Հանրապետության այն բնակավայրերի համար, որտեղ տեղակայված կայանները ունեն դիտարկումների բավականին երկար (30 տարուց ոչ պակաս) շարք: Ցուցանիշները սրբագրված են վերջին տասնամյակի (2009թ. ներառյալ) տվյալների հաշվառումով: Տեղումների որոշ հարաչափերի հաշվարկման համար օգտագործվել են նաև կարճ շարք ունեցող օդերևութաբանական դիտակետերի տվյալները:

5. Շինարարության կոնկրետ տեղի համար` աղյուսակներում ցուցանիշների բացակայության դեպքում, անհրաժեշտ տվյալներ ստանալու համար հարկավոր է դիմել Հայաստանի Հանրապետությունում հիդրոօդերևութաբանական գործունեություն իրականացնող լիազորված մարմնին:

6. Ճարտարապետական տեսակետից հատկապես բարդ, կամ էկոլոգիական տեսակետից պոտենցիալ վտանգավոր օբյեկտների շինարարության դեպքում հարկավոր է անցկացնել նախագծի կլիմայական փորձաքննություն, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` կազմակերպել միկրոկլիմայական դիտարկումներ ենթադրվող կառուցապատման տեղամասում:

7. Սույն բաժնում տրված կլիմայական ցուցանիշները պետք է ընդունել որպես պաշտոնական ելակետային տվյալներ, որոնք օգտագործվում են համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության այլ շինարարական նորմերի բաժինների նորմատիվային պահանջների մշակման ժամանակ («Բեռնվածքներ և ազդեցություններ», «Շենքերի և շինվածքների ջերմային պաշտպանություն», «Շենքերի ջեռուցում, օդափոխություն, օդի լավորակում», «Բնակելի շենքեր» և այլն):

8. Սույն նորմերին համապատասխան կլիմայական ցուցանիշները և հարաչափերը բերված են սույն նորմերի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հավելվածներում, տերմինները և նրանց սահմանումները` սույն նորմերի 4-րդ հավելվածում և կլիմայական ցուցանիշների հաշվարկային մեթոդները` սույն նորմերի 5-րդ հավելվածում:

 

IV. ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՐԳԸ

9. Կլիմայական ցուցանիշների անվանակարգն ընդգրկում է կլիմայական ընդհանուր ցուցանիշներ և կլիմայական հաշվարկային հարաչափեր:

10. Կլիմայական ընդհանուր ցուցանիշները ներկայացնում են օդերևութաբանական հիմնական տարրերի` արեգակնային ճառագայթման, օդի ջերմաստիճանի և խոնավության, մթնոլորտային տեղումների, քամու մեծությունները, որոնք տրված են սույն նորմերի 1-ին հավելվածի 1.1-ից մինչև 1.8-ը աղյուսակներում:

11. Քաղաքաշինության բնագավառում պետք է հաշվի առնվեն կլիմայական ընդհանուր ցուցանիշները` բնակավայրերի զարգացման և կանխատեսումների հայեցակարգերի մշակման, շրջանային հատակագծման, նախագծերի և սխեմաների կազմման, քաղաքների, գյուղերի, արդյունաբերական հանգույցների գլխավոր հատակագծերի, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի մանրամասն հատակագծման և կառուցապատման, հանգստի և զբոսաշրջության շրջանների, ինչպես նաև տեխնիկական հետազննման, շինարարական հրապարակների անձնագրերի և այլ փաստաթղթերի կազմման ժամանակ:

12. Հաշվարկային կլիմայական հարաչափերը համաձայն` սույն նորմերի 2-րդ հավելվածի 2.1-ից մինչև 2.4 աղյուսակների, պետք է կիրառվեն տարբեր նշանակության շենքերի և շինությունների նախագծման, այդ թվում` կամուրջների, խողովակների, հիմնատակերի և հիմքերի, պատող կոնստրուկցիաների, ջերմատեխնիկական հաշվարկումների, ջեռուցման, օդափոխության և օդի լավորակման, արտաքին և ներքին ցանցերի ճարտարագիտական սարքավորումների, ինչպես նաև շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների ընտրության ժամանակ:

 

V. ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱՑՈՒՄԸ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

13. Շենքերի և շինությունների նախագծման ժամանակ ղեկավարվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքի շինարարության համար մշակված կլիմայական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզով և կլիմայական հաշվարկային հարաչափերով ըստ` սույն նորմերի 2-րդ և 3-րդ հավելվածների:

14. Սույն նորմերի 2-րդ և 3-րդ հավելվածներում տրված տվյալները պետք է օգտագործվեն բնակավայրերի քաղաքաշինական զարգացման և տեղաբաշխման ռազմավարական ծրագրեր կազմելիս` հանրապետության առանձին շրջանների կլիմայական առանձնահատկությունների հաշվառումով, շինարարության և շինանյութերի արդյունաբերության պլանավորման և կանխատեսման, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերի (ՀՀՇՆ) համապատասխան բաժիններ մշակելիս շենքերին և շինություններին ներկայացվող տիպային պահանջների ժամանակ:

15. Հաշվի առնելով, որ հանրապետության համեմատաբար ոչ մեծ տարածքում կլիմայական զգալի հակադրություններն առաջանում են հիմնականում ծովի մակարդակից ունեցած բարձրության նիշերի մեծ տատանումների (375 մ-ից Դեբեդ գետի ափին մինչև 4080 մ Արագածի գագաթին) հետևանքով, շինարարության համար կլիմայական շրջանացման քարտեզը կազմելիս գլխավոր չափանիշ է ընդունված հանրապետության տարածքի կլիմայի վերընթաց գոտիականությունը:

ՀՀՇՆ II-7.01-2011

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

(պարտադիր) 

Աղյուսակ 1.1. Օդի ջերմաստիճան

 

Բնակավայրի. օդերևութա-
բանական
կայանի անվանումը

Բարձ-րություն ծովի մակար դակից. մ

Միջին ջերմաստիճանը ըստ ամիսների.°C

Միջին տարե կան.
°C

Բացար- ձակ նվազա- գույն.
°C

Բացար ձակ առավե- լագույն. °C

Հուն-
վար

Փետր-
վար

Մարտ

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Հուլիս

Օգոս-
տոս

Սեպ-
տեմ-
բեր

Հոկ-
տեմ-
բեր

Նոյեմ-
բեր

Դեկ-
տեմ-
բեր

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Ալավերդի

721

1.8

3.2

6.2

11.7

16.4

19.3

22.8

22.9

18.9

12.7

7.8

3.6

12.3

-17

37

Ամասիա

1849

-8.9

-7.3

-3.4

3.6

9.0

12.4

15.8

16.0

12.4

6.9

0.6

-5.8

4.3

-31

33

Ամբերդ

2071

-7.2

-6.0

-2.1

4.4

9.6

13.8

18.0

18.2

14.0

7.7

1.2

-4.6

5.6

-25

32

Այգեհովիտ

491

0.3

1.6

5.5

11.1

16.0

19.6

23.2

22.9

18.7

12.8

7.1

2.2

11.8

-19

41

Այգեձոր

742

0.4

1.2

4.4

10.1

14.6

18.0

21.4

21.3

17.3

11.9

6.8

2.4

10.8

-18

39

Անանուն լեռնանցք
(լ-ք)

2122

-6.8

-6.0

-2.0

4.2

9.2

13.8

18.0

18.2

14.1

7.7

1.3

-4.1

5.6

-25

34

Աշոցք

2012

-11.6

-10.8

-5.5

2.3

7.8

11.0

14.4

14.1

10.3

4.4

-1.3

-8.2

2.2

-42

34

Աշտարակ

1090

-4.2

-1.3

4.4

11.3

16.2

20.8

24.7

25.0

20.2

13.6

6.6

-0.5

11.4

-25

41

Ապարան

1889

-8.8

-7.6

-3.0

4.4

9.6

13.3

16.8

16.9

12.7

6.7

0.5

-5.7

4.7

-34

33

Արագած բարձրլեռնային (բ/լ)

3227

-12.6

-12.2

-9.8

-5.0

-0.5

3.9

8.8

9.2

5.1

-0.8

-6.2

-10.5

-2.6

-34

21

Արագած երկաթգծային (ե.գ.)

1254

-5.9

-3.8

1.7

9.3

14.3

18.6

22.7

22.7

18.5

11.5

4.4

-2.6

9.3

-27

39

Արարատ

818

-3.3

-0.3

6.5

13.3

18.0

22.4

26.2

25.8

20.9

13.7

6.2

-0.2

12.4

-32

42

Արենի

1009

-2.6

-0.1

5.7

12.1

17.1

21.9

26.1

25.9

21.1

13.9

6.7

0.1

12.3

-24

42

Արզնի

1262

-4.5

-2.5

2.8

9.5

14.2

18.7

22.3

22.3

18.2

11.5

4.9

-1.3

9.7

-28

38

Արթիկ

1724

-7.4

-6.1

-1.3

5.8

10.9

14.4

18.2

18.1

14.4

8.2

2,0

-4.4

6.1

-26

36

Արմավիր

870

-4.2

-1.6

4.9

12.4

17.4

21.6

25.7

25.1

20,0

12.9

5.7

-0.9

11.6

-31

41

Արտաշատ

829

-3.6

-0.9

5.6

12.7

17.5

21.5

25.3

24.8

19.8

13,0

6,0

-0.6

11.8

-29

43

Բագրատաշեն

451

0.3

1.7

5.6

11.6

16.5

20.1

23.1

22.6

18.3

12.4

6.7

2.2

11.8

-21

42

Բերդ

717

0.5

0.9

4.5

10.5

15.6

19.1

22.3

21.4

17.4

11.6

6.8

2.7

11.1

-17

38

Գառնի

1422

-4.9

-3.2

2.1

8.9

13.8

18.1

22,0

21.5

17.2

10.5

4.2

-2.2

9,0

-30

38

Գառնհովիտ

2166

-7.2

-6.5

-3.3

3.2

8.5

12.2

16.1

16.5

12.6

6.3

0.8

-4.6

4.6

-25

30

Գավառ

1961

-7.5

-6.3

-2.5

3.9

8.9

12.5

15.7

15.8

12,0

6.7

0.6

-4.8

4.6

-33

34

Գեղաձոր

2027

-7.4

-6.8

-3,0

3.3

7.9

11.4

14.6

14.5

11.7

6.1

-0.1

-5.1

3.9

-24

30

Գեղի

1558

-1.1

-0.2

2.3

7.5

12,0

15.3

17.8

18.3

14.7

9.8

4.7

0.4

8.5

-22

34

Գյուլագարակ

1297

-2.8

-2.3

0.9

6.5

10.9

13.8

16.5

16.9

13.1

8.5

3.6

-0.4

7.1

-23

35

Գյումրի

1528

-9,0

-7.2

-1.2

6.7

11.7

15.5

19.5

19.5

15.2

8.5

1.7

-5.1

6.3

-36

38

Գորայք

2031

-9.2

-7.6

-4.4

2.5

8.5

11.6

14.3

14.2

10.9

5.6

-0.6

-6.3

3.3

-36

31

Գորիս

1403

-0.5

0,0

2.9

8.5

12.6

16.2

18.9

18.6

14.7

9.9

5.5

1.7

9.1

-20

35

Դիլիջան

1256

-1.5

-1,0

2.2

7.7

12,0

15.2

18.3

18.1

14.3

9.3

4.3

0.4

8.3

-23

38

Եղեգնաձոր

1267

-3.3

-1.6

4,0

10.2

15,0

19.8

23.9

23.8

19.5

12.5

5.8

-0.2

10.8

-30

39

Եղվարդ

1336

-5.1

-3.2

2.4

9.3

14.3

18.6

22.7

22.7

18.5

11.7

4.8

-1.9

9.6

-33

39

Եռաթմբեր

3101

-12.7

-12.7

-10,0

-4.5

0.3

4.7

8.9

8.8

5.4

-0.9

-6.3

-10.5

-2.5

-35

23

Երևան «Ագրո»

942

-4.2

-1.2

5.2

12.3

17,0

21.6

25.5

25.3

20.6

13.3

5.6

-0.8

11.7

-30

41

Երևան «Արաբկիր»

1113

-2.9

-0.8

5.1

11.8

16.3

20.8

24.5

24.2

19.9

13.1

6.4

0.1

11.5

-21

41

Երևան «Զվարթնոց»

854

-3.7

-1.3

5.9

13.1

17.5

22.2

26.3

25.8

20.7

13.3

5.9

-0.2

12.1

-30

42

Երևան «Էրեբունի»

888

-3.6

-1,0

5.3

12.5

17.4

21.8

25.8

25.2

20.5

13.3

6.3

-0.2

11.9

-28

42

Երասխ

802

-3.4

-0.5

6.4

13.5

18.2

22.6

26.6

26.1

21.4

13.9

6.6

-0.3

12.6

-28

42

Էջմիածին

853

-3,7

-1,2

5,1

12,2

17,1

21,2

25,2

25,1

20,1

13,0

6,1

-0,4

11,7

-31

41

Թալին

1637

-5,2

-4,0

0,6

7,6

12,1

16,4

20,7

20,8

16,5

10,1

3,3

-2,9

8,0

-26

38

Թումանյան

1200

-2.2

-0.7

2.5

7.7

11.8

14.9

17.9

18.1

14.5

9.9

5.1

-0.4

8.3

-22

36

Իջևան

732

0,6

1,5

4,6

10,1

14,6

17,9

21,2

21,0

17,0

11,6

6,6

2,6

10,8

-19

39

Լերմոնտովո

1798

-5.1

-4.4

-1.3

5,0

9.4

12.4

15.1

14.7

11.5

7.1

2.2

-2.6

5.3

-23

34

Ծաղկահովիտ

2101

-8,8

-7,7

-3,7

3,2

8,1

11,4

14,6

14,9

11,1

5,4

-0,4

-6,4

3,5

-28

33

Կաթնառատ

1562

-3.2

-3,0

0,0

5.8

10.2

13.3

16.1

16.1

12.6

8.1

2.8

-1.2

6.5

-30

33

Կապան

705

0,6

2,2

5,7

11,5

16,2

20,3

23,5

23,1

18,7

13,0

7,3

2,5

12,1

-22

42

Կողբ

743

-0.1

1.1

4.2

10,0

15,0

18.5

21.9

21.6

17.3

11.7

6.4

2.2

10.8

-19

38

Հարթագյուղ

1833

-7,0

-6,0

-1.9

4.7

9.2

12.7

16,0

16,0

12.5

7,0

1.1

-4.4

5,0

-24

35

Հանքավան

1992

-7,6

-6,6

-3,0

3,6

8,5

11,4

14,8

15,0

11,1

5,9

0,6

-4,8

4,1

-29

32

Հրազդան

1765

-8,0

-6,4

-2,0

5,0

10,1

13,8

17,2

17,2

13,5

7,5

1,3

-5,0

5,4

-32

35

Զառ

1366

-4.5

-2.9

2.6

9.1

13.9

18.6

22.1

22.4

18.1

11.5

4.8

-1.3

9.5

-20

38

Ճամբարակ

1853

-5,1

-4,5

-1,6

4,4

9,0

11,9

14,5

14,3

11,1

6,5

1,9

-2,8

5,0

-28

33

Մայակովսկի

1411

-5.3

-3.7

2.1

8.8

13.5

18,0

21.7

21.1

16.7

10.2

3.9

-2.3

8.7

-23

36

Մասրիկ

1940

-8,5

-7,9

-3,1

4,2

9,4

12,9

16,2

16,0

12,5

6,7

0,6

-5,9

4,4

-38

34

Մարալիկ

1706

-8.3

-6.9

-1.5

5.7

10.4

13.9

17.5

17.7

13.8

7.7

1.6

-5,0

5.6

-26

34

Մարտիրոս

1957

-5.4

-4.1

-0.6

5.5

10.7

14.9

18.7

18.9

15.2

9.2

2.9

-2.6

6.9

-23

37

Մարտունի

1943

-5,7

-5,8

-1,7

4,8

9,0

12,9

16,0

15,8

12,8

7,5

2,4

-2,9

5,4

-32

34

Մեծավան

1573

-3,0

-3.2

-0.1

5.7

10.1

13.1

16.2

16.3

12.5

7.9

2.9

-1.5

6.4

-25

33

Մեղրի

627

1,5

3,5

8,2

14,1

18,8

23,2

26,3

25,9

21,5

15,3

9,3

4,0

14,3

-18

43

Յանըղ

2334

-8.5

-7.8

-4.7

1.5

6.9

10.5

14,0

14.3

10.8

5.2

-0.6

-6.1

3,0

-30

30

Նորադուզ

1919

-5.5

-5.6

-2.2

3.9

8.9

12.6

16.1

16.2

12.9

7.6

1.9

-3.3

5.3

-28

30

Շամիրամ

1157

-4.3

-2.2

3.5

10.6

15.4

19.6

24.1

24.1

19,0

12.2

5,0

-1.5

10.5

-27

39

Շնող

660

0,7

1,9

5,1

11,0

15,7

19,2

22,7

22,5

18,0

12,3

7,1

2,7

11,6

-17

40

Շորժա

1917

-4,6

-4,6

-1,7

4,4

9,4

13,2

16,6

16,9

13,7

8,5

3,1

-1,9

6,1

-32

34

Որոտանի լ-ք

2387

-8.6

-7.9

-4.4

1.3

6.4

10.4

13.3

13.4

10.7

5.2

-0.9

-6.2

2.7

-28

30

Պաղակն

2005

-11,9

-10,8

-6.2

1.9

7.9

11,0

14.3

14.2

10.3

4.5

-1.1

-8.5

2.1

-42

31

Պուշկինի լ-ք

2066

-6.6

-6.2

-2.8

2.9

7.4

10.1

13.2

12.7

10,0

5.4

0.9

-4.1

3.6

-24

29

Ջաջուռ

1792

-7,9

-6,5

-2,1

5,0

10,1

13,4

16,9

17,2

13,4

7,7

1,6

-4,8

5,3

-27

34

Ջերմուկ

2064

-7,4

-6,4

-2,1

3,8

8,8

12,9

16,2

16,5

12,9

6,7

0,4

-4,8

4,8

-30

33

Ջրվեժ

1410

-4,5

-3,5

2,2

9,1

13,8

18,0

22,1

22,2

17,9

10,8

3,9

-2,5

9,1

-31

40

Սևան լճային (լճ.)

1917

-5,5

-5,3

-1,9

3,5

8,4

12,4

15,7

15,9

12,8

8,0

2,5

-2,8

5,3

-33

33

Սևան քաղաք (ք.)

1937

-8,2

-7,4

-3,3

3,5

8,8

12,1

15,7

15,7

12,2

6,4

0,6

-5,5

4,2

-33

32

Սեմյոնովկա

2104

-7.4

-7.1

-4,0

2,4

7,3

10,4

13.3

13.3

10,0

5.6

0.3

-4.8

3.3

-26

33

Սիսիան

1580

-4,5

-3,0

0,9

6,8

11,4

15,0

18,0

17,8

14,0

8,6

2,7

-2,2

7,1

-34

36

Սիսիանի լ-ք

2380

-8.2

-7.5

-4.3

1.3

6.3

9.9

12.7

12.8

9.9

4.7

-1,0

-5.9

2.6

-26

31

Սպիտակ

1552

-4,4

-3,4

0,4

6,7

11,5

14,6

17,6

17,9

14,2

9,0

3,3

-1,9

7,1

-25

36

Ստեփանավան

1397

-3,6

-2,8

0,6

6,7

11,3

14,2

17,1

16,8

13,3

8,2

3,1

-1,8

6,9

-31

37

Սևքար

925

0.3

1.1

4.1

9.8

14.5

18,0

21.7

21.6

17.4

11.9

6.6

2.6

10.8

-17

38

Վայք

1256

-4,0

-2,2

3,5

10,2

15,0

19,7

23,5

23,4

19,0

12,0

5,6

-0,9

10,4

-20

39

Վանաձոր

1376

-3,1

-2,0

1,7

7,6

12,1

15,1

18,0

17,9

14,4

9,0

3,8

-0,8

7,8

-30

36

Վարդենիս

1930

-8.3

-6.8

-2.7

4.1

9.5

12.9

16.3

16.1

12.2

6.7

0.9

-5.1

4.7

-29

30

Վեդի

833

-2.6

0.2

6.7

12.7

18.1

22,0

26.7

26.6

22.8

15.5

7.6

0.2

13,0

-26

42

Վերին Խոտանան

1406

-0.2

0.2

2.4

7.9

12.9

16.3

19.2

18.8

14.5

10.2

5.7

2.1

9.2

-18

33

Տաշիր

1507

-4,8

-3,8

-0,7

5,7

10,4

13,3

16,0

15,7

12,1

7,4

2,2

-2,5

5,9

-34

34

Ուռուտ

1379

-4,0

-2.8

0.5

6.4

10.9

13.8

16.4

16.5

13,0

8.6

3.2

-1.3

6.8

-29

35

Ուրցաձոր

1064

-3,4

-1,0

5,3

12,1

16,6

20,8

24,7

24,6

20,0

13,4

6,2

-0,4

11,6

-23

41

Քաջարան

1843

-3,2

-3,0

0,3

6,1

10,0

14,2

17,0

16,7

13,5

8,2

3,2

-1,3

6,8

-22

34

Քարակերտ

1085

-4.2

-2.6

3.7

11.1

16.1

20.4

24.7

24.5

19.9

13.4

5.8

-0.9

11,0

-28

40

Քուչակ

1878

-8.6

-7.3

-3.2

4.3

9.9

13.9

17.5

18.2

14.5

7.6

1,0

-5.3

5.2

-30

30

Օձուն

1105

-1,0

-0,4

2,9

8,5

13,0

16,2

19,3

18,9

15.2

9.8

5.3

1.2

9.1

-24

37

Ֆանտան

1800

-6,2

-4,9

-0,9

5,7

10,7

14,4

17,7

18,1

14,6

8,8

2,4

-3,6

6,4

-23

35

 

Աղյուսակ 1.2. Օդի հարաբերական խոնավությունը

 

Բնակավայրի, օդերևութա-
բանական
կայանի անվանումը

Օդի հարաբերական խոնավությունը, %

 ըստ ամիսների

Մի- ջին տարե- կան,%

Միջին ամսական ժամը 15-ին

Հուն-
վար

Փետր-
վար

Մարտ

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Հուլիս

Օգոս-
տոս

Սեպ-
տեմբեր

Հոկ-
տեմբեր

Նոյեմ-
բեր

Դեկտեմ-
բեր

ամենա-ցուրտ
ամսվա
%

ամենաշոգ ամսվա,
%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Ամասիա

80

79

76

70

68

67

63

61

60

68

80

80

71

72

45

Ամբերդ

70

69

65

63

63

59

54

51

53

60

68

71

62

67

42

Անանուն լ-ք

73

73

71

67

66

59

56

53

53

62

68

73

65

71

42

Աշոցք

88

87

84

80

75

73

70

70

70

77

84

88

79

79

50

Աշտարակ

76

68

61

60

59

53

51

49

53

61

70

77

62

67

40

Ապարան

74

72

69

66

66

65

63

61

60

66

72

75

67

66

42

Արագած բ/լ

77

77

78

81

79

73

68

65

64

71

75

74

74

77

58

Արագած ե.գ.

76

73

67

61

60

55

51

49

52

60

72

77

63

-

-

Արարատ

78

71

61

56

55

49

45

45

49

61

72

79

60

66

29

Արենի

71

68

60

59

57

51

46

46

50

59

67

71

59

60

34

Արզնի

78

74

67

65

64

58

53

49

57

65

74

79

65

-

-

Արթիկ

75

73

69

62

65

64

59

55

54

63

71

75

65

68

37

Արմավիր

76

72

62

56

57

51

48

49

53

65

74

78

62

62

29

Արտաշատ

78

73

63

58

59

54

51

52

57

68

73

79

64

64

32

Բագրատաշեն

78

77

74

73

77

74

71

72

77

81

82

80

76

65

48

Բերդ

71

72

75

74

76

71

67

69

73

77

75

73

73

67

54

Գառնի

76

72

66

61

61

57

53

53

55

63

71

76

64

71

39

Գառնհովիտ

69

69

67

65

65

62

57

53

50

59

65

68

62

68

40

Գավառ

71

71

69

66

69

70

70

71

68

69

70

71

70

63

50

Գյուլագարակ

-

-

-

70

77

78

79

75

77

75

73

-

-

-

-

Գյումրի

83

82

76

68

69

66

62

60

63

70

75

84

72

71

39

Գորայք

77

76

77

75

73

73

73

71

73

73

77

76

75

-

-

Գորիս

64

66

71

71

74

72

69

70

77

77

70

64

70

63

54

Դիլիջան

63

65

70

72

78

79

77

78

79

78

73

70

74

51

60

Եղեգնաձոր

72

69

61

58

57

50

45

44

45

58

65

72

58

60

28

Եղվարդ

73

69

63

60

60

54

50

48

49

59

70

74

61

66

33

Եռաթմբեր

75

76

79

81

78

73

72

68

63

71

74

76

74

-

-

Երևան «Ագրո»

78

74

64

58

58

51

45

45

49

61

74

79

61

62

33

Երևան «Արաբկիր»

77

73

61

57

59

53

49

50

51

60

70

76

61

69

35

Երևան «Զվարթնոց»

81

76

64

57

58

50

47

46

50

63

74

82

62

67

30

Երևան «Էրեբունի»

79

75

62

56

57

49

45

46

49

62

73

79

61

67

28

Երասխ

-

-

-

57

55

48

46

44

48

60

-

-

-

-

-

Թալին

76

75

68

64

67

61

56

55

55

64

72

77

66

69

36

Իջևան

67

69

71

69

75

72

68

68

71

75

73

69

71

64

49

Լերմոնտովո

69

70

70

68

74

77

79

79

77

72

69

69

73

62

68

Ծաղկահովիտ

77

76

74

70

71

71

73

70

67

74

73

76

73

64

46

Կապան

75

74

75

73

74

68

63

64

71

77

77

77

72

55

41

Հանքավան

76

75

74

72

73

74

75

74

72

73

78

77

74

66

49

Հարթագյուղ

74

73

70

64

64

63

60

56

65

61

70

74

66

-

-

Հրազդան

81

78

74

70

69

69

67

64

64

69

76

79

72

69

46

Ճամբարակ

68

69

71

69

75

78

80

80

76

74

70

69

73

64

67

Մայակովսկի

77

72

69

65

63

57

55

56

57

66

75

77

66

-

-

Մասրիկ

76

77

75

69

68

69

67

68

66

70

74

76

71

66

47

Մարալիկ

79

78

76

72

71

70

64

60

59

69

67

81

71

-

-

Մարտիրոս

68

67

65

62

61

57

54

51

50

55

62

66

60

-

-

Մարտունի

68

71

69

66

68

70

72

72

65

65

66

68

68

64

51

Մեղրի

65

61

62

62

62

55

50

52

60

67

68

66

61

56

38

Յանըղ

67

69

69

66

65

63

64

63

56

61

65

68

65

66

40

Շնող

69

69

70

69

72

68

62

63

69

73

73

70

69

61

53

Շորժա

68

69

67

63

65

64

63

63

60

62

66

68

65

63

49

Որոտանի լ-ք

80

80

80

77

75

75

74

72

68

72

77

80

76

77

50

Պաղակն

83

83

80

76

75

75

73

72

73

75

81

83

77

75

53

Պուշկինի լ-ք

71

74

76

74

79

81

84

83

79

74

71

72

77

66

77

Ջաջուռ

74

73

70

66

67

65

62

60

60

64

72

75

67

68

43

Ջերմուկ

73

72

71

70

69

67

66

63

61

68

71

74

69

64

42

Ջրվեժ

80

79

68

63

62

56

50

50

51

64

77

80

65

-

-

Սևան, լճ.

74

75

74

71

74

73

73

73

69

68

71

74

72

67

63

Սևան, ք.

81

80

77

72

73

72

70

68

65

69

76

82

74

75

53

Սեմյոնովկա

82

85

83

80

81

82

84

85

79

77

78

81

81

79

72

Սիսիան

71

71

71

70

71

69

65

65

70

71

73

72

70

59

45

Սիսիանի լ-ք

81

83

83

77

76

77

76

72

71

71

76

81

77

81

53

Սպիտակ

71

72

72

68

72

73

71

70

70

71

73

72

71

63

51

Ստեփանավան

67

69

71

70

76

78

76

76

75

76

72

69

73

56

58

Վայք

77

74

66

63

61

59

52

55

54

64

72

78

65

62

36

Վանաձոր

70

71

72

69

74

75

75

74

73

73

73

71

73

59

56

Վեդի

72

68

61

51

50

46

45

30

40

46

65

80

55

-

-

Վերին Խոտանան

60

61

68

68

68

65

59

61

71

73

61

57

64

-

-

Տաշիր

67

69

71

70

77

78

78

77

78

76

71

67

73

58

61

Ուրցաձոր

74

69

60

55

56

50

47

45

46

56

66

74

58

67

33

Քաջարան

66

69

71

68

72

68

63

65

69

71

68

67

68

67

52

Քարակերտ

71

64

61

57

52

50

45

43

46

54

66

72

57

-

 

Օձուն

66

68

70

71

76

75

71

72

73

75

72

68

71

60

55

Ֆանտան

80

77

73

69

69

68

67

64

62

68

76

80

71

77

45

Բացթողումներն ունեն տարբեր բացատրություններ` տվյալների կարճ շարքեր, որոշ շարքերի անհամասեռություն, խոտանված տվյալներ (օրական), կամ պայմանավորված են որոշ հարաչափերի հաշվարկման մեթոդաբանությամբ

 

Աղյուսակ 1.3. Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը

 

Բնակավայրի, օդերևութա-
բանական կայանի անվանումը

Տեղումների քանակը 

միջին ամսական

, մմ  

օրական առավելագույն

Ձնածածկույթ

Առավելա- գույն տաս-նօրյա- կային բարձրու- թյունը, սմ

Տարվա մեջ ձնածած-կույթով օրերի քանակը

Ձյան մեջ ջրի առավե- լագույն քանակը, մմ

ըստ ամիսների

Տարե- կան

Հուն-
վար

Փետր-
վար

Մարտ

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Հուլիս

Օգոս-
տոս

Սեպ-
տեմբ-
եր

Հոկ-
տեմ-
բեր

Նոյեմ-
բեր

Դեկ-
տեմ-
բեր

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Ալավերդի

19

20

32

50

89

83

46

35

36

37

25

16

488

     

33

35

27

30

41

46

52

61

32

40

33

36

61

Ամասիա

42

48

46

70

106

91

54

42

36

47

44

44

670

146

132

307

28

49

30

42

49

51

53

38

37

38

45

51

53

Ամբերդ

66

69

76

89

109

63

37

23

25

56

62

65

740

156

134

568

42

46

48

49

62

45

41

49

38

48

48

49

62

Այգեհովիտ

17

27

43

58

74

95

58

37

37

37

32

16

531

     

14

20

23

39

32

91

42

50

24

20

34

14

91

Այգեձոր

19

27

44

55

90

87

49

39

37

44

34

19

544

     

20

21

37

44

38

60

58

42

48

40

48

25

60

Անանուն լ-ք

44

52

61

85

80

44

20

14

15

42

36

47

540

111

133

421

40

37

29

41

35

38

53

28

30

35

33

34

53

Ապարան

40

49

62

78

90

88

74

56

40

49

51

46

723

121

126

664

34

49

53

59

70

84

78

79

75

44

87

42

87

Արագած, բ/լ

75

88

106

122

121

87

72

48

43

74

91

80

1007

359

252

1739

60

53

66

63

55

98

70

54

36

45

66

55

98

Արագած, ե.գ.

22

24

29

50

69

44

27

16

15

31

24

19

370

43

57

122

21

29

25

40

36

64

44

30

29

37

23

23

64

Արարատ

16

18

25

35

35

23

10

6

8

18

21

16

231

35

28

61

22

34

26

31

33

37

20

31

28

32

32

28

37

Արենի

30

32

43

56

53

35

18

9

11

35

33

30

385

58

36

62

24

31

34

34

45

38

47

27

27

36

23

25

47

Արզնի

34

43

44

58

77

40

25

16

26

34

40

38

475

 

69

 

14

20

23

33

30

24

30

23

42

25

19

39

42

Արթիկ

23

38

36

62

97

86

51

39

29

54

32

23

570

51

100

252

22

20

23

30

36

51

51

47

37

50

43

50

51

Արմավիր

18

19

25

32

44

26

12

9

11

25

23

16

260

42

38

92

19

21

26

37

42

21

38

31

35

30

30

20

42

Արտաշատ

18

18

27

36

40

25

11

6

10

22

24

17

254

40

36

46

18

20

32

36

43

34

27

22

28

36

31

25

43

Բագրատաշեն

22

26

41

52

76

76

46

34

35

38

34

20

500

 

13

70

18

30

29

36

56

84

82

55

39

39

42

23

84

Բերդ

21

27

41

51

71

67

42

30

35

42

28

17

472

34

50

56

15

20

29

30

45

63

48

46

85

36

27

16

85

Գառնի

35

36

52

66

75

42

20

11

17

40

41

35

470

74

79

134

22

28

49

43

40

47

35

37

48

48

32

31

49

Գառնհովիտ

22

25

41

72

113

90

57

36

33

51

34

23

597

56

139

173

18

25

48

32

56

78

45

66

47

45

33

22

78

Գավառ

17

19

33

44

72

72

61

46

40

38

30

17

489

37

96

99

35

30

52

40

54

56

69

60

74

49

42

23

74

Գեղաձոր

22

26

36

56

105

102

70

56

41

48

33

21

616

     

17

21

31

29

96

47

59

33

30

31

21

18

96

Գեղի

30

38

62

72

75

57

28

20

22

46

40

33

523

55

75

108

25

29

37

44

65

43

31

73

27

28

35

27

73

Գյուլագարակ

26

38

52

84

138

135

72

56

52

57

45

27

782

     
                         

Գյումրի

23

25

30

55

90

71

46

36

31

39

28

24

498

61

94

129

17

26

24

30

53

55

40

47

64

39

25

32

64

Գորայք

37

38

61

74

89

69

43

28

30

52

41

34

596

94

141

286

25

31

31

47

43

51

65

54

40

43

25

27

65

Գորիս

34

44

71

91

113

91

48

39

62

64

53

34

744

47

65

122

29

72

45

47

72

82

70

63

54

57

58

35

82

Դիլիջան

22

30

45

65

106

103

66

51

46

47

36

22

639

53

57

103

35

33

42

43

58

62

55

47

45

45

49

33

62

Եղեգնաձոր

33

34

41

58

59

41

21

15

14

35

32

34

417

70

58

148

27

36

35

40

34

65

33

33

42

41

39

37

65

Եղվարդ

34

36

43

58

64

39

23

13

16

39

36

35

436

68

74

156

30

28

42

40

42

29

53

45

35

39

37

28

53

Եռաթմբեր

79

87

101

96

92

73

52

35

36

70

75

75

871

249

236

902

31

46

46

54

32

32

37

36

32

52

45

37

54

Երևան «Ագրո»

22

24

31

41

46

27

16

8

11

27

26

23

302

46

41

113

20

26

33

25

40

25

21

24

29

33

23

24

40

Երևան «Արաբկիր»

28

31

38

48

55

29

16

8

11

31

30

28

353

50

53

152

22

28

26

34

47

47

34

22

47

34

30

26

47

Երևան «Զվարթնոց»

25

21

36

39

42

19

12

9

10

25

25

23

286

     

18

24

34

30

20

24

21

14

22

33

23

16

34

Երևան «Էրեբունի»

24

23

32

35

45

23

11

8

12

29

28

21

291

58

47

 

24

23

34

29

42

34

29

37

51

35

36

28

51

Երասխ

19

18

27

30

36

23

9

6

8

20

24

18

238

     

21

23

26

30

32

29

28

32

24

28

28

22

32

Էջմիածին

18

20

26

37

45

26

15

10

10

25

24

18

274

48

44

 

14

22

25

26

29

46

34

25

27

25

46

18

46

Թալին

25

27

37

57

79

52

32

22

20

35

28

24

438

64

84

137

18

25

38

32

37

63

41

52

67

36

50

19

67

Թումանյան

18

27

38

56

94

104

54

46

36

39

35

19

566

     
                         

Իջևան

22

30

45

63

100

98

58

39

40

47

36

22

600

33

37

65

28

31

29

41

46

63

92

71

41

46

32

24

92

Լերմոնտովո

26

32

53

73

125

128

81

66

54

55

41

26

760

74

104

105

34

34

65

36

42

60

61

54

64

49

39

30

65

Ծաղկահովիտ

16

26

43

62

85

85

64

46

32

47

31

17

554

65

122

113

16

24

61

30

35

47

67

36

45

40

28

18

67

Կաթնառատ

30

38

61

89

155

154

94

80

59

56

43

26

885

     
                         

Կապան

26

31

64

75

102

65

32

28

38

48

40

26

575

32

31

70

27

26

58

76

99

70

176

70

55

51

63

33

176

Կողբ

23

29

52

61

85

92

48

38

42

49

41

21

581

     
                         

Հանքավան

54

57

69

89

121

104

68

46

44

71

55

45

823

139

143

350

38

39

44

69

86

57

42

36

40

52

44

40

86

Հարթագյուղ

43

52

65

93

118

84

59

44

37

55

55

47

752

85

 

86

28

31

32

40

42

53

30

35

32

53

49

35

53

Հրազդան

45

57

63

86

100

69

44

31

32

60

55

46

688

132

129

310

40

47

44

52

52

42

47

42

49

64

45

34

64

Զառ

28

33

39

52

67

42

21

10

17

39

35

26

409

     

15

18

18

28

26

34

17

13

13

27

20

20

34

Ճամբարակ

22

27

41

57

97

94

65

46

43

52

41

23

608

72

109

99

17

24

29

48

63

46

61

46

51

45

76

28

76

Մայակովսկի

31

36

50

65

70

45

23

12

16

37

38

32

455

 

86

 

29

18

30

40

57

33

31

42

29

41

51

19

57

Մասրիկ

19

19

27

37

62

65

43

35

29

43

31

22

432

73

107

154

23

29

32

30

44

48

54

72

36

40

35

18

72

Մարալիկ

26

28

42

69

104

83

50

42

27

51

35

24

581

     

16

18

25

39

33

61

39

74

27

46

44

25

74

Մարտիրոս

43

43

70

93

89

57

31

20

22

54

51

45

618

67

126

189

40

44

37

81

62

45

33

38

41

46

38

37

81

Մարտունի

23

28

41

54

71

69

42

29

33

39

39

24

492

75

103

151

51

34

40

46

41

69

65

37

59

49

84

41

84

Մեծավան

19

29

39

67

125

120

70

59

55

45

30

18

676

     
                         

Մեղրի

16

18

32

42

50

27

11

8

12

24

25

15

280

27

15

25

25

22

32

36

46

38

39

53

28

35

45

18

53

Յանըղ

24

25

38

64

79

61

39

27

27

43

41

24

492

168

165

454

20

17

33

36

32

46

73

28

49

28

51

18

73

Նորադուզ

16

22

31

45

64

67

50

45

37

38

29

19

463

   

122

                         

Շամիրամ

23

30

38

46

60

49

27

19

15

23

27

23

380

 

60

 

19

17

23

47

42

23

27

32

23

14

21

15

47

Շնող

20

25

40

54

79

87

49

39

37

42

31

16

519

30

52

91

19

30

29

36

40

79

70

89

34

33

37

24

89

Շորժա

12

15

23

42

69

65

49

37

33

40

26

15

426

41

77

68

12

22

24

38

38

43

44

66

43

38

40

18

66

Որոտանի լ-ք

46

52

65

88

94

69

44

30

24

60

47

48

667

178

166

632

58

44

41

44

67

53

72

63

41

74

31

21

74

Պաղակն

30

37

36

58

111

86

61

54

37

39

31

31

611

137

139

310

20

30

41

38

72

41

40

47

31

30

35

39

72

Պուշկինի լ-ք

36

47

67

85

135

110

70

67

49

63

46

33

808

71

120

 

20

37

33

37

40

50

43

49

35

40

33

24

50

Ջաջուռ

29

29

35

63

105

84

47

35

34

49

33

31

574

100

116

159

22

28

25

32

42

70

31

41

26

40

37

34

70

Ջերմուկ

64

74

83

103

97

71

42

26

24

65

63

67

779

212

146

399

41

83

44

63

42

49

49

39

32

63

41

51

83

Ջրվեժ

32

34

51

62

72

39

18

9

16

39

36

32

440

55

77

 
                         

Սեմյոնովկա

32

41

60

81

116

97

63

49

49

61

50

33

732

124

145

409

21

30

46

42

54

81

69

41

51

68

48

31

81

Սևան լճ.

14

19

28

53

87

76

49

37

33

43

29

16

484

71

121

 

13

24

33

29

38

51

56

55

35

55

31

16

56

Սևան ք.

25

30

40

65

103

79

50

40

37

51

38

25

583

93

136

252

21

26

26

52

46

45

43

74

44

59

50

26

74

Սևքար

21

27

40

53

73

68

40

34

35

34

30

16

471

 

40

75

21

24

32

35

38

67

78

72

38

33

29

19

78

Սիսիան

18

22

36

57

73

57

27

16

23

37

30

18

414

36

67

90

26

20

22

37

38

47

54

39

29

35

32

22

54

Սիսիանի լ-ք

53

64

77

101

102

71

43

26

36

64

56

64

757

214

157

720

23

37

27

91

50

41

48

34

31

47

41

45

91

Սպիտակ

15

18

25

48

77

77

45

35

31

41

27

16

455

56

40

72

20

21

23

57

83

39

53

54

25

34

24

28

83

Ստեփանավան

20

31

39

69

119

125

75

57

49

46

36

22

688

63

73

147

36

54

29

36

103

55

53

51

41

36

32

35

103

Վայք

25

28

36

57

63

45

23

21

15

36

31

31

411

65

51

 

22

20

23

36

30

32

34

39

23

29

37

27

39

Վանաձոր

17

25

36

62

95

92

56

41

34

45

35

19

557

24

60

62

42

26

47

38

46

61

53

40

36

40

32

31

61

Վարդենիս

43

53

62

69

88

65

47

36

28

48

47

53

639

     

38

42

42

36

43

69

42

42

28

41

45

47

69

Վեդի

19

14

21

45

46

30

19

4

13

30

29

16

286

     

19

13

23

24

36

22

17

5

13

14

22

14

36

Վերին Խոտանան

29

38

73

90

124

90

52

43

72

68

43

30

752

36

68

105

38

31

47

82

77

68

118

64

59

49

49

32

118

Տաշիր

20

30

39

70

130

132

81

60

54

45

35

19

715

67

73

150

26

31

32

36

55

72

61

54

64

40

33

23

72

Ուռուտ

19

30

38

67

116

122

73

56

48

45

35

21

670

     
                         

Ուրցաձոր

26

29

40

51

53

32

17

11

13

30

33

25

360

44

56

118

25

29

45

41

37

40

32

31

35

32

51

28

51

Քաջարան

42

51

69

80

86

48

22

18

27

52

48

42

585

91

112

242

44

33

62

66

65

45

37

66

36

38

52

36

66

Քարակերտ

16

16

23

37

47

31

19

10

13

25

17

16

270

39

46

82

17

23

18

30

45

30

35

22

40

41

23

17

45

Քուչակ

42

47

54

64

86

65

39

25

25

46

45

39

577

     

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

Օձուն

21

26

38

58

97

106

61

46

42

43

34

18

590

46

53

130

25

33

26

29

47

102

45

55

33

34

38

26

102

Ֆանտան

42

52

61

90

100

63

42

22

28

63

55

48

666

101

123

307

31

37

42

48

62

48

47

41

53

64

48

39

64

Բացթողումներն ունեն տարբեր բացատրություններ` տվյալների կարճ շարքեր, որոշ շարքերի անհամասեռություն, խոտանված տվյալներ (օրական), կամ պայմանավորված են որոշ հարաչափերի հաշվարկման մեթոդաբանությամբ

 

Աղյուսակ 1.4. Քամի

 

Բնակավայրի, օդերևութա-
բանական կայանի անվանումը

Միջին տարե-կան մթնո- լորտային ճնշում, (հՊա)

Ամիս-ներ

Կրկնելիությունը, %

 ըստ ուղղությունների  

Միջին արագությունը, մ/վ

Անհող-մու-
թյուն-ների կրկնե-լիու-
թյունը,
%

Միջին ամսա-կան արագու-
թյունը,
մ/վ

Միջին տարե-կան արագու-
թյունը,
մ/վ

Ուժեղ քամի-
ներով
(15մ/վ) օրերի քանակը

Հաշվար-
կային արագու-
թյունը, մ/վ, որը հնա-
րավոր է մեկ անգամ «n» տարի-
ների ընթաց-
քում

Հյուսի-
սային
(Հս)

Հյու-
սիս-
Արե-
վելյան
(ՀսԱրլ)

Արե-
վելյան
(Արլ)

Հարավ-
Արե-
վելյան
(ՀվԱրլ)

Հա-
րավ
(Հվ)

Հարավ-
Արև-
մտյան
(ՀվԱրմ)

Արև-
մտ-
յան
(Արմ)

Հյուսիս-
Արև-
մտյան
(ՀսԱրմ)

20

50

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ամասիա

811,0

հունվար

43

5

9

2

17

6

12

6

71

1,3

2,2

70

24

26

28

3,1

2,7

3,0

1,9

1,9

3,0

2,7

1,9

ապրիլ

37

7

12

3

18

4

13

6

46

2,3

3,4

3,4

3,5

2,6

2,3

2,1

2,7

2,0

հուլիս

42

21

24

1

4

1

4

3

28

3,6

3,5

3,8

3,4

3,0

1,9

2,6

2,3

2,1

հոկտեմ-
բեր

38

6

16

2

20

4

10

4

61

1,6

3,1

3,1

3,6

3,0

1,8

2,5

2,4

1,9

Աշոցք

798,7

հունվար

44

11

5

12

10

5

2

11

75

1,8

2,5

86

     

2,8

1,9

1,3

2,3

2,4

2,2

1,9

3,0

ապրիլ

29

13

11

12

13

5

3

14

60

2,9

3,2

3,0

3,5

2,5

3,0

2,5

3,1

2,8

հուլիս

28

28

21

7

2

1

1

12

51

3,6

4,0

4,5

4,6

3,3

3,2

2,9

3,6

3,4

հոկտեմ-
բեր

33

14

9

10

12

5

3

14

71

1,9

2,3

2,5

2,5

1,6

1,9

1,7

1,4

2,1

Աշտարակ

892,0

հունվար

4

21

22

11

16

12

10

4

0

2,0

2,5

32

31

35

38

1,6

2,0

2,2

2,3

2,0

1,8

2,0

2,1

ապրիլ

4

18

23

12

15

13

11

4

0

2,7

3,7

2,8

2,6

2,8

2,8

2,7

2,9

2,8

հուլիս

4

26

23

11

12

11

9

4

0

3,2

4,4

3,5

3,3

3,2

3,2

2,6

2,7

3,2

հոկտեմ-
բեր

4

24

26

12

13

10

9

2

0

2,2

1,7

2,1

2,3

2,4

2,3

2,1

2,1

2,2

Ապարան

810,2

հունվար

5

7

26

21

8

2

11

20

46

2,0

2,1

19

22

23

24

3,6

2,4

2,8

2,7

3,9

2,7

3,3

3,5

ապրիլ

5

6

14

19

16

5

15

20

33

2,3

3,2

2,8

2,8

2,9

3,5

3,0

3,3

3,1

հուլիս

8

14

10

13

9

2

19

25

33

2,1

2,7

3,0

2,6

2,4

2,5

2,1

2,6

2,5

հոկտեմ-
բեր

5

5

10

20

15

3

17

25

43

1,8

3,0

2,1

2,4

2,6

2,7

2,2

3,2

2,9

Արարատ

921,6

հունվար

16

3

8

18

10

5

11

29

50

1,3

1,9

18

25

27

29

1,9

1,6

1,7

2,7

2,1

1,5

1,9

2,2

ապրիլ

13

4

8

29

15

5

8

18

28

2,3

2,7

2,3

2,7

3,4

2,8

2,7

2,4

2,8

հուլիս

18

3

6

14

12

5

10

32

23

2,3

2,6

2,7

2,2

2,7

2,2

2,1

2,6

3,0

հոկտեմ-
բեր

17

3

8

18

13

4

11

26

39

1,5

2,3

1,8

1,7

2,3

2,0

1,9

2,1

2,5

Արթիկ

826,8

հունվար

11

8

12

16

25

12

6

10

47

1,8

2,3

24

23

25

27

1,4

1,1

1,2

1,1

3,9

2,4

1,3

1,1

ապրիլ

8

7

16

13

25

15

8

8

25

2,8

2,1

2,2

2,5

1,8

4,2

3,5

2,7

2,3

հուլիս

9

17

39

9

6

7

6

7

18

3,3

2,6

3,6

4,1

1,8

2,3

2,1

2,0

2,3

հոկտեմ-
բեր

8

7

18

19

17

12

9

10

31

2,0

1,8

1,7

2,0

1,5

2,9

2,3

1,9

1,6

Արմավիր

917,0

հունվար

7

5

17

8

9

8

28

18

77

0,5

0,9

12

20

23

24

2,2

2,2

1,9

1,9

1,8

2,3

2,5

2,8

ապրիլ

5

7

28

11

9

9

20

11

52

1,3

2,8

3,4

2,5

2,7

2,7

3,7

3,0

3,7

հուլիս

3

8

31

16

11

7

16

8

55

1,1

2,1

2,5

1,9

2,2

1,1

2,6

2,7

2,6

հոկտեմ-
բեր

5

4

23

16

9

7

22

14

72

0,6

2,2

2,8

1,9

2,9

2,8

3,6

3,1

3,8

Արտաշատ

920,2

հունվար

7

8

10

20

12

10

15

18

88

0,3

0,4

7

21

24

26

1,7

1,7

2,7

3,1

2,4

2,0

2,2

1,7

ապրիլ

4

9

12

27

13

8

13

14

74

0,6

1,7

1,8

2,1

2,8

2,5

2,8

2,8

2,6

հուլիս

8

7

9

16

9

9

18

24

80

0,4

1,7

1,9

1,7

2,0

2,0

2,0

2,7

2,3

հոկտեմ-
բեր

7

12

12

19

8

10

16

16

85

0,3

1,6

1,5

2,1

2,0

1,5

2,1

2,4

2,0

Բերդ

936,1

հունվար

1

10

14

2

8

44

19

2

23

1,7

1,9

2

23

27

30

2,4

2,6

2,2

1,6

2,0

2,7

2,6

2,2

ապրիլ

2

19

18

3

8

35

12

3

15

2,1

3,2

2,7

2,5

1,8

1,8

2,6

2,3

3,2

հուլիս

2

18

18

3

8

36

11

4

20

2

2,7

2,6

2,2

1,7

1,8

2,5

2,5

2,1

հոկտեմ-
բեր

1

16

17

2

6

40

15

3

28

1,8

2,6

2,5

2,3

1,7

2,2

2,6

2,4

2,6

Գավառ

803,2

հունվար

15

6

13

9

14

15

20

8

52

2,1

1,8

31

25

27

29

1,2

1,1

1,1

2,6

1,9

2,2

2,0

1,8

ապրիլ

18

8

20

9

10

11

18

6

63

2,2

1,5

1,5

1,3

2,2

2,9

2,5

2,3

1,5

հուլիս

35

15

20

7

5

4

6

8

56

1,6

1,4

1,2

1,1

1,3

1,5

1,0

1,0

1,2

հոկտեմ-
բեր

21

9

14

6

8

10

23

9

54

1,7

1,2

1,1

1,0

1,3

1,4

1,5

1,6

1,4

Գյումրի

846,9

հունվար

15

18

8

3

13

19

10

14

85

0,6

1,3

30

24

27

29

0,7

0,6

0,5

0,6

0,8

0,5

0,5

0,5

ապրիլ

14

17

11

4

12

19

12

11

61

1,7

1,8

1,4

1,9

1,6

1,7

1,7

1,5

1,5

հուլիս

19

39

24

2

2

4

5

5

56

2,1

1,9

1,9

2,2

1,6

1,4

1,4

1,2

1,6

հոկտեմ-
բեր

18

20

9

2

12

17

13

9

79

0,8

0,8

0,7

0,7

0,6

0,8

0,6

0,6

0,7

Գորիս

860,2

հունվար

3

2

2

6

9

13

20

45

30

2,0

1,5

25

34

38

40

2,7

2,4

2,2

1,6

1,6

2,1

2,6

3,2

ապրիլ

2

2

4

13

12

14

18

35

33

1,5

2,3

2,2

1,8

1,6

1,7

2,0

2,3

2,5

հուլիս

1

1

4

17

15

14

17

31

26

1,2

1,4

1,4

1,6

1,7

1,6

1,6

1,6

1,6

հոկտեմ-
բեր

2

1

2

12

14

14

17

38

35

1,3

1,9

1,9

1,8

1,7

1,6

1,9

1,9

2,2

Դիլիջան

875,6

հունվար

3

19

2

3

22

32

15

4

28

2,1

1,8

4

20

22

24

1,6

1,7

1,8

2,4

2,8

2,5

2,0

1,5

ապրիլ

4

41

6

4

13

20

9

3

31

2,0

1,6

2,2

2,0

2,4

2,5

2,3

1,6

1,5

հուլիս

5

63

10

2

2

7

8

3

42

1,7

1,9

2,5

2,4

1,4

1,4

1,3

1,1

1,4

հոկտեմ-
բեր

5

46

6

3

10

17

10

3

43

1,5

1,7

2,2

1,9

1,7

1,9

1,7

1,4

1,4

Եղեգնաձոր

868,7

հունվար

18

4

13

11

6

21

10

17

82

0,5

1,3

15

19

21

23

1,4

1,3

1,5

1,8

1,6

1,7

1,7

1,4

ապրիլ

15

12

13

15

8

14

13

10

55

1,6

2,1

1,7

2,1

2,2

2,1

2,5

2,8

2,5

հուլիս

19

10

18

20

6

9

9

9

48

1,8

2,8

1,9

2,6

2,4

2,2

2,2

2,5

3,1

հոկտեմ-
բեր

9

3

11

6

7

31

28

5

69

1,1

1,7

1,5

1,6

1,9

1,8

2,2

2,4

2,2

Եղվարդ

866,0

հունվար

6

48

11

3

15

6

9

2

40

1,1

2,6

29

24

29

34

1,7

1,8

1,7

1,5

1,7

1,9

1,8

1,7

ապրիլ

5

48

7

3

17

10

8

2

23

2,6

3,0

3,8

2,7

2,4

2,4

2,8

2,7

2,1

հուլիս

6

73

4

1

7

4

4

1

11

4,8

4,9

5,5

4,9

1,7

3,0

2,5

3,0

1,8

հոկտեմ-
բեր

5

55

6

3

16

8

6

1

31

1,9

2,7

3,1

2,1

1,9

1,9

2,3

1,8

2,2

Երևան «Արաբկիր»

889,7

հունվար

13

29

8

7

14

20

6

3

45

0,9

2,0

30

20

23

25

1,9

1,9

1,6

1,7

1,8

1,5

1,8

1,9

ապրիլ

15

29

6

8

12

17

9

4

15

2,1

3,1

2,6

2,3

2,2

2,5

2,4

2,5

2,5

հուլիս

28

32

3

3

8

16

7

3

13

3,4

6,0

4,8

1,7

1,7

1,7

1,7

2,0

2,6

հոկտեմ-
բեր

17

37

6

5

10

16

6

3

19

1,8

2,9

2,5

2,0

1,9

1,7

1,9

1,9

2,0

Երևան «Զվարթնոց»

917,5

հունվար

14

22

8

9

15

13

12

7

66

0,8

2,1

46

21

22

23

2,2

2,8

2,3

2,6

2,4

2,2

2,7

2,4

ապրիլ

11

25

10

13

17

10

9

5

21

2,7

3,5

3,7

3,1

3,8

3,2

3,5

4,2

3,3

հուլիս

17

31

8

11

16

8

5

4

16

3,8

6,4

6,5

3,1

2,9

2,7

2,8

3,0

3,5

հոկտեմ-
բեր

13

27

10

12

17

9

7

5

41

1,6

2,9

3,2

2,6

2,7

2,5

2,6

3,2

2,7

Երևան «Էրեբունի»

912,1

հունվար

4

9

11

14

21

25

12

4

76

0,7

1,5

29

22

27

29

2,2

2,2

2,2

2,9

2,7

2,3

2,6

2,7

ապրիլ

7

14

8

16

20

16

13

6

45

1,9

3,1

3,2

2,8

4,0

3,1

3,0

3,8

3,6

հուլիս

17

28

4

9

17

13

8

4

36

2,8

5,2

5,7

2,8

2,7

2,4

2,7

2,9

4,3

հոկտեմ-
բեր

6

18

10

10

21

20

10

5

63

1,0

2,9

2,5

2,1

2,5

2,3

2,4

2,9

3,5

Թալին

834,9

հունվար

29

9

13

27

11

3

3

5

50

1,5

1,9

49

26

29

31

2,4

2,2

2,6

2,9

2,1

2,2

2,6

3,6

ապրիլ

22

8

13

27

15

4

4

7

33

2,2

3,3

2,4

2,6

3,6

2,9

3,5

3,2

4,1

հուլիս

31

8

9

25

12

3

3

9

36

2,2

3,5

2,6

2,4

3,2

2,4

2,7

2,7

4,1

հոկտեմ-
բեր

31

9

10

22

15

3

3

7

42

1,8

2,9

2,2

2,4

3,0

2,2

2,8

2,7

3,9

Իջևան

931,9

հունվար

28

2

1

2

54

10

2

1

28

2,8

2,1

27

25

27

29

1,4

1,2

1,4

3,4

3,4

3,1

2,5

1,4

ապրիլ

44

3

2

2

38

7

2

2

21

2,0

1,9

1,8

1,4

1,9

2,0

2,1

2,1

1,9

հուլիս

39

3

2

2

41

8

3

2

21

1,9

2,0

1,9

1,4

1,6

1,2

1,5

1,4

2,1

հոկտեմ-
բեր

36

3

2

2

46

8

1

2

27

1,8

1,6

1,6

1,0

1,5

1,7

2,1

1,8

1,5

Ծաղկահովիտ

788,6

հունվար

3

4

10

6

19

33

21

4

38

2,3

2,1

41

26

30

32

1,3

2,2

2,6

1,9

2,5

3,3

2,5

1,7

ապրիլ

4

11

14

5

20

23

19

4

28

2,5

1,7

2,6

2,5

2,5

2,6

2,9

2,4

1,9

հուլիս

8

24

20

6

12

9

13

8

32

1,8

2,1

2,5

2,1

1,9

1,6

1,8

1,8

1,9

հոկտեմ-
բեր

4

8

11

7

22

24

20

4

28

2,0

1,5

2,3

2,1

2,0

1,9

2,5

2,2

1,7

Կապան

935,6

հունվար

2

2

29

30

6

5

18

8

45

1,0

1,2

3

20

22

24

2,2

2,0

2,3

2,0

1,9

1,6

2,2

1,9

ապրիլ

2

1

37

32

4

3

12

9

36

1,5

2,5

2,0

2,9

2,5

2,3

1,9

2,7

2,0

հուլիս

2

2

31

34

6

3

11

11

39

1,2

2,2

1,9

2,7

2,4

1,9

1,6

2,0

1,6

հոկտեմ-
բեր

1

1

34

32

6

4

12

10

44

1,1

2,1

1,7

2,5

2,2

1,9

1,6

2,0

1,3

Հրազդան

823,2

հունվար

2

5

11

4

19

39

18

2

27

1,9

2,1

18

19

22

24

2,3

2,4

2,0

1,4

1,9

2,3

2,4

1,7

ապրիլ

4

14

19

6

13

21

20

3

15

2,1

2,3

2,7

2,2

1,8

1,9

2,3

2,4

2,0

հուլիս

8

45

35

2

2

3

4

1

7

2,8

3,5

3,2

2,9

1,9

2,0

1,9

2,4

2,2

հոկտեմ-
բեր

3

12

23

6

11

20

22

3

26

1,7

2,0

2,2

2,0

1,7

1,8

2,1

2,2

2,0

Ճամբարակ

814,1

հունվար

3

4

5

5

7

40

29

7

74

4,2

2,8

 

24

26

27

               

ապրիլ

5

13

12

6

9

32

17

6

70

3,0

               

հուլիս

4

40

35

9

4

3

2

3

61

1,6

               

հոկտեմ-
բեր

5

17

16

9

6

23

16

8

63

2,2

               

Մասրիկ

805,6

հունվար

3

3

57

3

7

6

19

2

55

2,3

3,1

84

27

30

32

2,2

2,6

3,0

3,4

5,0

4,6

5,2

3,5

ապրիլ

3

2

43

3

8

6

32

3

64

3,0

3,5

3,0

4,2

4,3

6,1

4,4

4,6

3,6

հուլիս

3

2

84

2

1

1

6

1

77

5,0

2,9

4,6

6,4

5,1

3,6

3,0

3,3

3,1

հոկտեմ-
բեր

2

2

53

3

4

4

29

3

59

2,4

2,1

2,9

3,9

3,8

4,6

4,2

4,2

3,5

Մարտունի

805,1

հունվար

5

1

1

2

49

37

3

2

85

3,7

2,6

43

25

27

28

1,7

1,7

1,6

2,2

3,6

4,0

2,4

2,2

ապրիլ

11

5

3

2

40

30

5

4

78

2,9

1,9

2,0

1,7

2,2

3,4

3,8

2,4

2,0

հուլիս

30

12

4

1

20

17

5

11

71

1,6

2,0

2,1

1,8

1,5

1,7

1,9

1,8

2,0

հոկտեմ-
բեր

9

5

2

2

40

35

4

3

83

2,5

1,8

1,7

1,6

1,7

2,6

3,1

2,3

1,9

Մեղրի

943,7

հունվար

9

5

22

13

11

9

14

17

55

1,3

1,3

1

20

23

24

2,3

1,9

1,8

2,2

2,1

2,2

2,3

2,3

ապրիլ

9

9

34

21

9

3

6

9

54

1,3

2,4

1,8

1,9

2,3

2,2

2,2

2,3

2,4

հուլիս

12

8

36

24

6

2

4

8

44

1,6

2,1

2,1

2,0

2,4

2,1

1,9

2,1

2,1

հոկտեմ-
բեր

12

9

32

21

8

3

6

9

60

1,1

2,3

1,8

1,7

2,1

2,1

1,9

2,0

2,1

Ջերմուկ

792,6

հունվար

4

6

19

34

26

6

2

3

69

0,8

1,6

17

21

23

25

2,0

2,3

2,2

2,2

1,7

2,1

2,0

2,1

ապրիլ

5

5

17

30

24

9

4

6

49

1,5

2,0

2,2

2,5

2,8

2,5

2,6

2,5

2,2

հուլիս

3

6

14

44

24

5

2

2

20

2,8

2,3

2,7

3,1

3,9

3,5

2,7

2,6

2,4

հոկտեմ-
բեր

2

4

13

27

32

15

4

3

56

1,2

1,6

2,3

2,4

2,6

2,5

2,8

2,9

1,8

Սևան ք.

805,5

հունվար

3

2

2

2

1

7

58

25

13

4,2

3,3

25

24

26

28

4,1

4,0

3,3

2,7

2,9

5,3

5,4

3,7

ապրիլ

5

9

23

8

4

16

28

7

20

3,3

3,9

3,7

3,2

2,5

3,8

6,3

5,5

3,4

հուլիս

18

35

31

6

3

2

3

2

17

3,1

4,7

4,1

3,2

2,7

2,1

2,5

3,1

2,8

հոկտեմ-
բեր

7

5

7

3

4

15

45

14

33

2,7

4,0

3,8

2,7

2,2

2,3

5,3

4,3

2,7

Սիսիան

841,5

հունվար

8

1

14

2

2

2

26

45

56

1,9

2,2

2

20

21

22

3,5

2,6

3,6

2,5

2,5

3,5

3,6

3,9

ապրիլ

4

2

36

6

2

6

25

19

55

2,0

3,4

3,2

4,1

3,7

3,4

4,0

3,6

3,9

հուլիս

1

1

79

16

0

1

1

1

45

3,1

3,1

4,4

5,0

4,5

3,6

3,7

3,3

3,0

հոկտեմ-
բեր

2

2

53

7

2

6

20

8

65

1,6

2,7

2,8

4,2

3,2

2,9

3,9

3,7

3,8

Սպիտակ

844,0

հունվար

1

1

10

1

1

9

62

15

17

4,1

3,4

47

27

31

33

3,6

4,1

4,4

4,7

4,9

4,6

4,2

4,3

ապրիլ

2

6

36

2

5

14

29

6

28

3,2

3,2

3,2

4,7

3,7

4,4

4,6

4,1

3,3

հուլիս

1

12

79

3

1

1

2

1

23

4,0

3,4

4,7

4,6

4,7

3,1

4,0

3,1

2,9

հոկտեմ-
բեր

1

5

42

1

2

12

32

5

41

2,5

2,9

2,8

4,2

3,7

2,4

4,0

3,4

3,1

Ստեփանավան

861,0

հունվար

2

3

8

7

7

37

30

6

49

2,8

1,8

21

27

30

32

2,0

1,3

1,5

2,0

3,0

3,9

2,8

2,2

ապրիլ

2

3

11

10

6

25

34

9

45

2,0

2,2

1,4

1,6

1,9

2,2

3,1

2,6

2,2

հուլիս

2

3

13

10

4

19

39

10

61

1,1

1,5

1,1

1,4

1,4

1,4

1,6

1,8

1,5

հոկտեմ-
բեր

2

3

12

10

5

24

37

7

59

1,3

1,7

1,3

1,4

1,4

1,6

2,2

2,2

2,0

Վանաձոր

862,4

հունվար

4

3

10

7

4

13

49

10

20

3,1

2,2

13

22

24

25

1,5

1,7

1,5

2,0

2,2

3,8

4,0

2,4

ապրիլ

7

7

23

12

5

9

27

10

23

2,3

1,5

1,9

1,6

2,2

1,3

2,7

2,3

1,2

հուլիս

10

17

43

21

2

1

3

3

22

1,9

1,9

1,9

1,8

2,1

1,6

1,8

1,7

1,5

հոկտեմ-
բեր

6

9

28

18

4

5

20

10

37

1,6

1,3

1,3

1,3

1,7

1,4

1,8

1,9

1,3

Տաշիր

848,8

հունվար

19

3

2

4

10

32

19

11

38

3,2

2,0

29

24

27

29

2,6

2,0

2,2

3,0

4,2

5,1

4,9

3,3

ապրիլ

35

10

4

5

8

16

7

15

37

2,1

2,7

2,6

2,3

2,5

2,9

4,0

3,4

2,8

հուլիս

45

23

5

2

2

2

5

16

46

1,2

2,5

2,4

2,4

2,5

2,4

3,0

2,5

2,6

հոկտեմ-
բեր

39

7

3

4

6

13

11

17

44

1,5

2,6

2,2

2,0

2,1

2,5

3,6

3,2

2,7

Քաջարան

817,3

հունվար

5

1

13

27

6

9

19

20

58

1,2

1,2

11

24

27

30

2,7

3,0

1,9

2,2

2,5

3,1

3,6

4,1

ապրիլ

4

1

17

42

6

6

11

13

50

1,3

2,5

2,5

2,1

2,2

2,0

2,7

3,3

3,2

հուլիս

2

1

28

56

3

1

2

7

49

1,3

1,7

1,6

2,4

2,8

2,0

1,9

1,9

1,9

հոկտեմ-
բեր

3

1

23

39

4

6

13

11

60

1,0

2,6

2,5

1,9

2,4

2,0

2,6

3,1

2,9

Ֆանտան

819,2

հունվար

2

8

4

10

29

40

6

1

41

2,1

2,8

91

21

23

24

4,7

4,6

2,5

2,7

3,3

3,9

3,6

3,6

ապրիլ

2

19

7

9

23

34

5

1

24

3,0

5,5

5,2

3,1

3,3

3,6

4,2

4,0

4,0

հուլիս

9

64

12

4

2

6

2

1

15

4,3

5,9

5,6

4,0

3,5

2,8

3,6

3,1

4,6

հոկտեմ-
բեր

2

18

6

8

21

37

7

1

33

2,3

4,1

4,5

2,9

2,7

3,1

3,6

3,6

3,1

Բացթողումները պայմանավորված են խոտանված օրական տվյալներով

 

Աղյուսակ 1.5. Արեգակնային ճառագայթումը

Բնակավայրի, օդերևութաբանական կայանի անվանումը

Գումարային (ուղիղ և ցրված) ճառագայթումը հորիզոնական մակերևույթին անամպ երկնքի դեպքում, ՄՋ/մ2 

ըստ ամիսների

 Տարեկան գումարային

Հուն-
վար

Փետր-
վար

Մարտ

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Հուլիս

Օգոս-
տոս

Սեպտեմ-
բեր

Հոկտեմ-
բեր

Նոյեմ-
բեր

Դեկտեմ-
բեր

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Գյումրի

334

414

655

774

976

954

1008

889

673

551

352

304

7884

Երևան «Ագրո»

325

391

637

799

963

955

965

858

673

532

349

293

7740

Մարտունի

374

454

713

832

1030

968

1008

925

702

583

385

342

8316

Սևան

356

453

700

818

987

978

995

917

695

547

375

311

8133

Տաշիր

347

418

670

785

986

968

990

882

691

547

359

313

7956

Որոտանի լ-ք

392

428

631

734

877

929

931

821

668

531

370

330

7642

Աղյուսակ 1.6. Արևափայլի տևողությունը

Բնակավայրի, օդերևութաբանական կայանի անվանումը

Տևողությունը ըստ ամիսների, ժամ

Տարեկան գումա-րային

Հունվար

Փետրվար

Մարտ

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Հուլիս

Օգոս-
տոս

Սեպտեմ-
բեր

Հոկտեմ-
բեր

Նոյեմ-
բեր

Դեկտեմ-
բեր

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Աշտարակ

120

152

183

203

255

320

362

332

295

230

151

94

2697

Ապարան

113

124

164

174

216

270

306

291

257

200

138

104

2357

Արարատ

123

147

175

168

312

357

422

378

334

263

175

114

2968

Արենի

109

123

164

183

251

315

351

327

275

210

145

108

2561

Արտաշատ

87

108

167

186

251

305

341

319

276

204

138

89

2471

Բագրատաշեն

115

106

122

146

188

231

243

225

177

150

104

101

1908

Գավառ

116

127

172

174

232

277

311

302

269

213

147

113

2453

Գյումրի

89

108

158

185

244

306

346

337

275

221

136

94

2499

Գորիս

132

131

141

155

191

213

226

215

184

146

126

117

1977

Դիլիջան

125

131

155

156

199

222

232

221

181

163

115

112

2012

Եղեգնաձոր

97

109

118

127

224

314

368

343

316

227

168

106

2517

Երևան «Ագրո»

84

109

162

200

267

320

351

332

293

231

144

85

2578

Թալին

102

130

166

178

228

293

338

326

286

216

137

102

2502

Իջևան

124

118

132

143

173

206

200

183

171

145

111

112

1818

Հրազդան

99

114

154

163

228

285

313

304

262

200

130

103

2355

Մարտունի

155

159

185

188

242

295

321

308

275

229

176

156

2689

Մեղրի

97

123

167

188

243

290

311

301

251

183

119

93

2366

Պաղակն

100

112

163

177

224

261

324

308

257

204

136

98

2364

Ջերմուկ

126

125

141

153

198

267

311

300

263

195

136

118

2332

Սևանա լճ.

148

148

178

185

245

294

324

311

267

229

161

139

2629

Սեմյոնովկա

145

143

163

165

210

233

249

251

212

205

153

140

2269

Սիսիան

158

157

167

174

237

292

319

303

261

203

160

148

2579

Ստեփանավան

143

143

160

151

188

211

186

177

183

164

165

132

2003

Վայք

134

135

154

158

220

290

330

306

269

218

169

132

2515

Վանաձոր

156

137

161

158

191

221

197

181

201

178

137

132

2050

Տաշիր

147

143

161

156

185

214

191

182

189

167

133

138

2006

Քաջարան

142

138

160

177

212

243

264

235

240

170

136

128

2245

Աղյուսակ 1.7. Անարև օրերի քանակը

Բնակավայրի, օդերևութաբա-նական կայանի անվանումը

 ըստ ամիսների

Տարե-
կան

Հունվար

Փետրվար

Մարտ

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Հուլիս

Օգոս-
տոս

Սեպտեմ-
բեր

Հոկտեմ-
բեր

Նոյեմ-
բեր

Դեկտեմ-
բեր

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Աշտարակ

10

6

4

2

1

0,3

0

0

0,2

1

5

12

42

Ապարան

5

5

4

2

1

0,3

0,06

0,2

0,3

1

4

7

30

Արարատ

9

6

3

2

1

       

1

2

8

32

Արենի

7

5

4

2

0,7

0,1

0,04

0,04

0,1

2

4

7

34

Արտաշատ

11

7

5

3

0,9

0,2

 

0,1

0,2

1

5

10

43

Բագրատաշեն

7

8

8

6

4

2

2

3

4

7

9

9

69

Գավառ

3

2

2

2

0,2

0

0,2

0,3

1

2

3

8

24

Գյումրի

9

6

4

2

1,6

0,1

0

0,02

0,3

1

4

8

35

Գորիս

5

6

8

6

4

3

3

4

5

7

6

6

63

Դիլիջան

4

6

5

4

2

1

2

2

3

3

6

5

43

Եղեգնաձոր

10

6

4

3

1

0,8

0

0

0,8

3

4

11

43

Երևան «Ագրո»

11

7

5

2

0,6

0,08

0

0,08

0,1

1

4

10

41

Թալին

7

6

5

3

1

0,5

0,06

0,1

0,1

2

4

8

37

Իջևան

6

6

8

6

4

3

4

5

5

6

8

7

68

Հրազդան

5

5

4

2

1

0,3

0,06

0,2

0,3

1

4

7

30

Մարտունի

3

2

2

2

0,5

0

0,1

0,2

1

1

2

2

16

Մեղրի

7

6

5

3

1

0,5

0,3

0,4

1

3

5

8

40

Պաղակն

7

5

4

3

0,7

0,2

0,05

0,3

0,2

1

3

6

30

Ջերմուկ

7

6

7

4

2,0

0,4

0,04

0,2

0,2

2

6

8

43

Սևանա լճ.

3

2

2

2

0,4

0,1

0,1

0,1

0,5

1

2

3

16

Սեմյոնովկա

4

3

4

4

1

0,7

0,8

1

2

2

4

4

31

Սիսիան

4

3

3

2

1

0,1

0,2

0,1

0,4

2

3

4

23

Ստեփանավան

4

3

3

4

2

2

3

4

3

4

6

4

42

Վայք

7

6

5

4

1

0,2

0

0,2

0,4

2

4

6

36

Վանաձոր

5

5

5

4

2

2

3

4

2

3

5

5

45

Տաշիր

4

3

4

5

3

2

3

4

3

4

5

4

44

Քաջարան

5

6

8

4

3

2

2

4

3

5

6

6

54

Աղյուսակ 1.8. Արեգակի բարձրությունը հորիզոնի նկատմամբ

Աշխարհագրական լայնություն, աստ. հս. լ.

Բարձրությունը ըստ ամիսների. աստիճան

Հունվար

Փետրվար

Մարտ

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Հուլիս

Օգոստոս

Սեպտեմբեր

Հոկտեմբեր

Նոյեմբեր

Դեկտեմբեր

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

38

30,8

39,2

49,8

61,7

70,8

75,3

73,6

66,2

55,1

43,6

33,6

28,7

40

28,8

37,2

47,8

59,7

68,8

73,3

71,6

64,2

53,1

41,6

31,6

26,7

42

26,8

35,2

45,8

57,7

66,8

71,3

69,6

62,2

51,1

39,6

29,6

24,7

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

(պարտադիր)

Հաշվարկային կլիմայական հարաչափերը

 

Աղյուսակ 2.1. Տարվա ցուրտ ժամանակաշրջանի կլիմայական հարաչափերը

Բնակավայրի, օդերևու-թաբանական կայանի անվանումը

Օդի ջերմաստիճանը,0C

Ամենացուրտ
ամսվա օդի հարաբե-
րական
խոնավու-թյունը %

Մթնոլոր-
տային
տեղումները
և գրունտի
սառչման
խորությունը

Քամի

ամենա-
ցուրտ օրվա

ամենա-
ցուրտ հնգօր-յակի

ամենա-
ցուրտ ժամանա-
կաշրջանի միջինը

բացար-
ձակ նվազա-
գույնը

ամենա-
ցուրտ ամսվա միջին օրական տատա-
նումը

Տևողու-
թյունը, օր

միջին ամսա-
կան

միջին ամսա-
կան ժամը 15-ին

Տեղում-
ների քանակը նոյմբեր- մարտ ամիս-
ներին, մմ

Գրունտի սառչման առավե-
լագույն խորու-
թյունը, սմ

Գերակշռող ուղղու-
թյունը դեկտեմ- բեր-փետրվար ամիս-
ներին

Միջին արագու-
թյուն-ներից
առավելա-
գույնը ըստ ուղղու-
թյուն-ների հուն-վարին մ/վ

ապահով-
վածությամբ, %

Միջին ջերմաս-
տիճանը ժամանա-
կաշրջանի
միջին օրական ջերմաս-
տիճանով` ոչ բարձր,
0C

0,98

0,92

0,98

0,92

0

8

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Ամասիա

-24

-21

-20

-18

 

-31

9,7

136

211

238

80

72

224

104

Հս

3,1

-5,7

-2,1

-0,8

Աշտարակ

-20

-17

-19

-16

-4,3

-25

8,1

73

143

159

76

67

158

70

Արլ

2,2

-2,7

0,6

1,4

Ապարան

-26

-24

-22

-20

-9,0

-34

10,7

134

212

229

74

66

248

110

ՀսԱրմ

3,5

-5,8

-1,9

-1,1

Արարատ

-24

-21

-21

-17

-3,5

-32

9,0

66

136

153

78

66

96

37

ՀվԱրլ

2,7

-2,3

0,9

1,9

Արենի

-19

-18

-18

-17

-2,7

-24

9,2

64

138

156

71

60

168

21

ՀսԱրլ

-

-1,9

1,2

2,2

Արթիկ

-21

-19

-19

-17

-7,4

-26

8,1

118

192

212

75

68

152

110

Հվ

3,9

-4,9

-1,2

-0,4

Արմավիր

-23

-22

-21

-19

-4,6

-31

9,9

77

144

159

76

62

101

70

ՀսԱրմ

2,8

-2,8

0,4

1,2

Արտաշատ

-23

-20

-20

-18

-4,0

-29

9,2

70

142

153

78

64

104

41

ՀվԱրլ

3,1

-2,4

0,8

1,4

Բերդ

       

-0,3

-17

7,7

-

149

171

78

67

134

 

ՀվԱրմ

2,7

-

3,0

3,8

Գավառ

-25

-22

-21

-18

-7,4

-33

12,0

134

211

243

71

63

116

108

Արմ

2,0

-4,6

-1,5

-0,1

Գյումրի

-29

-26

-25

-22

-9,0

-36

11,1

118

189

208

83

71

130

142

Հս

0,6

-5,7

-2,1

-1,0

Գորիս

-16

-14

-13

-11

-0,9

-20

9,4

44

168

191

64

63

236

27

ՀսԱրմ

3,2

-0,5

2,3

3,2

Դիլիջան

-17

-15

-14

-12

-1,8

-23

10,4

73

178

201

63

51

155

47

Հվ

2,8

-1,2

1,7

2,6

Եղեգնաձոր

-23

-17

-19

-16

-3,3

-30

8,6

83

148

167

75

60

174

79

ՀվԱրմ

1,7

-1,5

0,5

1,4

Եղվարդ

-23

-20

-20

-17

-5,2

-33

9,0

88

161

179

73

66

184

79

ՀսԱրլ

1,8

-3,6

-0,2

0,8

Երևան «Արաբկիր»

-17

-16

-16

-15

-3,1

-21

6,4

67

140

159

77

69

155

 

ՀսԱրլ

1,9

-1,9

1,1

1,9

Երևան «Զվարթնոց»

-23

-18

-19

-17

-4,1

-30

9,4

74

137

154

81

67

130

 

ՀսԱրլ

2,8

-2,5

0,4

1,5

Երևան «Էրեբունի»

-22

-20

-19

-18

-3,8

-28

8,3

70

140

159

79

67

128

60

Հվ

2,7

-2,2

1,0

1,8

Թալին

-20

-18

-18

-17

-6,0

-26

7,7

103

173

198

76

69

141

 

ՀվԱրլ

2,9

-3,7

-0,6

0,9

Իջևան

-13

-11

-10

-9

1,2

-19

8,9

-

151

174

67

64

155

20

Հվ

3,4

-

3,2

4,0

Ծաղկահովիտ

       

-9,0

-28

10,9

140

226

256

76

64

133

111

ՀվԱրմ

3,3

-5,7

-2,0

-0,7

Կապան

-15

-12

-11

-9

0,3

-22

12,1

-

138

157

67

55

187

5

Արլ

2,3

-

3,2

3,9

Հրազդան

-24

-22

-21

-19

-8,0

-32

8,9

128

201

225

81

69

266

92

Արմ

2,4

-5,2

-1,6

-0,3

Ճամբարակ

-22

-20

-18

-17

-5,2

-28

8,5

119

216

245

68

64

154

88

ՀվԱրմ

-

-3,5

-0,1

1,0

Մասրիկ

-28

-24

-24

-20

-9,0

-38

13,7

132

209

233

76

66

118

75

Արմ

5,2

-5,8

-2,1

-1,0

Մարտունի

-23

-19

-19

-16

-5,7

-32

8,2

115

207

234

68

64

155

114

ՀվԱրմ

4,0

-4,2

-0,4

0,7

Մեղրի

-15

-10

-12

-8

1,1

-18

7,4

-

112

134

65

56

106

12

ՀսԱրմ

2,3

-

3,8

4,1

Ջերմուկ

-23

-20

-18

-17

-7,7

-30

9,9

128

212

235

73

64

351

12

ՀվԱրլ

2,2

-4,9

-1,5

-0,5

Սևան

-23

-20

-20

-18

-8,0

-33

7,7

133

213

240

81

75

158

114

Արմ

5,4

-5,5

-2,0

-0,7

Սիսիան

-26

-23

-21

-18

-4,7

-34

11,5

102

188

209

71

59

124

88

ՀսԱրմ

3,9

-3,0

0,3

1,2

Սպիտակ

-19

-18

-17

-15

-4,6

-25

8,3

102

184

204

71

63

101

90

Արմ

4,2

-2,9

0,1

1,0

Ստեփանավան

-23

-19

-19

-17

-4,0

-31

11,6

99

189

211

67

56

148

54

ՀվԱրմ

3,9

-2,5

0,6

1,5

Վանաձոր

-20

-18

-16

-15

-3,1

-30

10,2

92

181

204

70

59

132

74

Արմ

4,0

-1,4

0,8

1,7

Տաշիր

-26

-22

-21

-18

-4,9

-34

11,8

114

197

223

67

58

143

64

ՀվԱրմ

5,1

-2,9

-0,1

1,0

Քաջարան

       

-3,6

-22

8,6

100

194

221

66

67

252

 

ՀսԱրմ

4,1

-2,3

0,8

1,5

Ֆանտան

-20

-18

-18

-16

-6,4

-23

7,1

116

190

216

80

77

258

87

ՀվԱրմ

3,9

-4,2

-1,4

-0,1

Բացթողումներն ունեն տարբեր բացատրություններ` տվյալների կարճ շարքեր, որոշ շարքերի անհամասեռություն, խոտանված տվյալներ (օրական), կամ պայմանավորված են որոշ հարաչափերի հաշվարկման մեթոդաբանությամբ

Աղյուսակ 2.2. Տարվա տաք ժամանակաշրջանի կլիմայական հարաչափերը

Բնակավայրի, օդերևութա-
բանական կայանի անվանումը

 

Օդի ջերմաստիճանը,0C

Ամենատաք ամսվա օդի հարաբերական խոնավու-թյունը, %

Մթնոլորտային տեղումները, մմ

Քամի, մ/վ

Ապահով-վածու- թյամբ, %

բացար- ձակ առավե- լագույնը

ամենա- տաք ամսվա միջին առավելա- գույնը

ամենա- տաք ամսվա միջին օրական տատա- նումը

միջին ամսա- կան

միջին ամսա- կան ժամը
15-ին

Տեղումների քանակ ապրիլ- հոկտեմբեր ամիսներին

Տեղումների օրական առավելագույն քանակը

Գերակշռող ուղղութ-յունը հունիս - օգոստոս ամիսներին

Միջին արա-գություն- ներից նվազա-գույնը ըստ ուղղու-
թյունների հուլիսին

0,95

0,99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ամասիա

24

27

33

22,9

12,1

61

45

446

53

Արլ

3,4

Աշոցք

   

34

21,5

13,8

70

50

425

80

Հս

4,0

Աշտարակ

32

33

41

32,0

13,3

49

40

224

56

Արլ

3,3

Ապարան

24

25

33

24,1

14,4

61

42

475

87

ՀսԱրմ

2,5

Արարատ

33

34

42

33,5

14,2

45

29

135

37

Հս

2,6

Արենի

33

34

42

33,1

14,3

46

34

217

47

ՀսԱրլ

 

Արթիկ

26

27

36

24,9

12,8

59

37

418

51

ՀսԱրլ

3,6

Արմավիր

32

34

41

33,2

15,5

48

29

159

42

Արլ

1,9

Արտաշատ

33

34

43

33,1

15,4

51

32

150

43

ՀվԱրլ

2,0

Բերդ

   

38

27,7

10,1

51

54

338

85

Արլ

2,2

Գավառ

23

24

34

22,3

13,6

71

50

373

74

Արլ

1,1

Գյումրի

28

29

38

26,7

14,1

60

39

368

64

ՀսԱրլ

1,9

Գորիս

26

28

35

24,4

10,5

69

54

508

82

ՀսԱրմ

1,6

Դիլիջան

24

25

38

24,4

11,7

77

60

484

62

ՀսԱրլ

2,5

Եղեգնաձոր

33

34

39

31,3

13,8

44

28

243

65

ՀվԱրլ

2,4

Եղվարդ

30

31

39

29,9

12,9

48

33

252

53

ՀսԱրլ

5,7

Երևան «Արաբկիր»

33

33

41

31,8

13,3

49

35

198

47

ՀվԱրմ

1,7

Երևան «Զվարթնոց»

33

34

42

33,9

14,8

47

30

156

34

Հվ

2,7

Երևան «Էրեբունի»

33

34

42

33,3

15,1

45

28

163

51

Հվ

2,4

Թալին

28

29

38

27,4

12,9

55

36

297

67

ՀվԱրլ

3,2

Իջևան

29

29

39

27,8

11,2

68

49

445

92

Հվ

1,2

Ծաղկահովիտ

   

33

22,4

14,7

55

46

421

67

Արլ

2,1

Կապան

29

30

42

30,1

13,3

68

41

388

176

ՀվԱրլ

2,4

Հրազդան

25

25

35

24,3

12,9

64

46

422

64

Արլ

2,9

Ճամբարակ

21

23

33

19,7

10,4

80

67

454

76

ՀսԱրլ

 

Մասրիկ

24

25

34

22,5

12,9

67

47

314

72

Արլ

6,4

Մարտունի

23

25

34

21,7

11,2

72

51

337

84

Հվ

1,7

Մեղրի

33

33

43

31,4

10,7

50

38

174

53

Արլ

2,0

Ջերմուկ

24

25

33

23,8

13,7

63

42

428

83

Հվ

3,5

Սևան

24

25

32

21,9

11,8

68

53

425

74

Արլ

3,2

Սիսիան

24

26

36

24,5

13,4

65

45

290

54

ՀվԱրլ

4,5

Սպիտակ

25

27

36

24,3

12,3

70

51

354

83

Արլ

4,6

Ստեփանավան

24

25

37

23,3

11,8

76

58

540

103

ՀվԱրմ

1,6

Վանաձոր

25

26

36

23,5

10,9

75

56

425

61

Արլ

1,8

Տաշիր

23

23

34

21,6

11,3

78

61

572

72

ՀսԱրլ

2,4

Քաջարան

   

34

22,6

9,7

63

52

333

66

Արլ

2,4

Ֆանտան

27

28

35

25,3

12,8

64

45

408

64

ՀսԱրլ

5,6

Բացթողումներն ունեն տարբեր բացատրություններ` տվյալների կարճ շարքեր, որոշ շարքերի անհամասեռություն, խոտանված տվյալներ (օրական), կամ պայմանավորված են որոշ հարաչափերի հաշվարկման մեթոդաբանությամբ

 ԱՐԵԳԱԿՆԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 Աղյուսակ 2.3. Արեգակնային ուղիղ և ցրված ճառագայթման հաշվարկային մեծությունները, ՄՋ/մ2, հորիզոնական մակերևույթի վրա անամպ երկնքի պայմաններում` հուլիսին ըստ ժամային միջակայքների

Աշխարհագրական լայնությունը, աստիճան,

Օրվա ժամերը մինչ կեսօր

հյուսիսային լայնությունը

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

38

ուղիղ

0,00

0,25

0,77

1,41

2,03

2,56

2,83

3,14

ցրված

0,04

0,13

0,25

0,31

0,35

0,39

0,42

0,43

40

ուղիղ

0,00

0,22

0,71

1,31

1,91

2,44

2,82

3,02

ցրված

0,07

0,24

0,33

0,42

0,50

0,56

0,59

0,61

42

ուղիղ

0,01

0,20

0,64

1,18

1,73

2,22

2,57

2,77

ցրված

0,02

0,18

0,29

0,39

0,49

0,53

0,53

0,51

 

Օրվա ժամերը կեսօրից հետո

20 - 21

19 - 20

18 - 19

17 - 18

16 - 17

15 - 16

14 - 15

13 - 14

 Աղյուսակ 2.4. Արեգակնային ուղիղ և ցրված ճառագայթման հաշվարկային մեծությունները (ՄՋ/մ2) տարբեր կողմնորոշում ունեցող ուղղաձիգ մակերևույթների վրա անամպ երկնքի պայմաններում` հուլիսին ըստ ժամային միջակայքների

1. Հյուսիսային կողմնորոշում

Աշխարհագրական լայնությունը, աստիճան,

Օրվա ժամերը մինչ կեսօր

հյուսիսային լայնությունը

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

38

ուղիղ

0,05

0,17

-

-

-

-

-

-

ցրված

0,01

0,08

0,16

0,22

0,26

0,29

0,31

0,32

40

ուղիղ

0,06

0,16

-

-

-

-

-

-

ցրված

0,01

0,09

0,17

0,23

0,28

0,32

0,34

0,35

42

ուղիղ

0,07

0,15

-

-

-

-

-

-

ցրված

0,01

0,10

0,20

0,27

0,33

0,37

0,39

0,41

 

Օրվա ժամերը կեսօրից հետո

20 - 21

19 - 20

18 - 19

17 - 18

16 - 17

15 - 16

14 - 15

13 - 14

2. Հյուսիս-արևելյան և հյուսիս-արևմտյան կողմնորոշումը

Աշխար-հագրական լայնությունը, աստիճան,

Օրվա ժամերը հյուսիս-արևելյան ուղղվածության համար

հյուսիսային լայնությունը

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 -10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

38

ուղիղ

0,16

0,96

1,06

0,73

0,22

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ցրված

0,01

0,09

0,20

0,27

0,33

0,36

0,39

0,40

0,40

0,39

0,36

0,32

0,26

0,18

0,08

40

ուղիղ

0,18

1,09

1,20

0,83

0,28

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ցրված

0,01

0,09

0,17

0,23

0,28

0,31

0,33

0,34

0,33

0,30

0,27

0,22

0,16

0,08

0,01

42

ուղիղ

0,20

0,98

1,09

0,76

0,26

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ցրված

0,01

0,10

0,20

0,27

0,33

0,37

0,39

0,40

0,39

0,36

0,32

0,27

0,19

0,10

0,01

 

Օրվա ժամերը հյուսիս-արևմտյան ուղղվածության համար

20-21

19-20

18-19

17-18

16-17

15-16

14-15

13-14

12-13

11-12

10-11

9 -10

8 - 9

7 - 8

6 - 7

3. Հարավային կողմնորոշում

Աշխարհագրական լայնությունը, աստիճան,

Օրվա ժամերը մինչ կեսօր

հյուսիսային լայնությունը

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

38

ուղիղ

-

0,01

0,28

0,80

1,19

1,31

1,16

0,93

ցրված

0,01

0,10

0,20

0,27

0,33

0,36

0,39

0,40

40

ուղիղ

-

0,01

0,25

0,78

1,17

1,32

1,17

1,04

ցրված

0,01

0,09

0,19

0,25

0,31

0,34

0,37

0,40

42

ուղիղ

-

0,01

0,24

0,76

1,16

1,30

1,22

1,07

ցրված

0,01

0,10

0,20

0,27

0,33

0,37

0,39

0,41

 

Օրվա ժամերը կեսօրից հետո

20 - 21

19 - 20

18 - 19

17 - 18

16 - 17

15 - 16

14 - 15

13 - 14

4. Արևելյան և արևմտյան կողմնորոշում

Աշխար-հագրական լայնությունը, աստիճան

Օրվա ժամերը արևելյան ուղղվածության համար

հյուսիսային լայնությունը

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 -10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

38

ուղիղ

0,19

1,24

1,78

1,83

1,50

0,98

0,46

0,11

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ցրված

0,01

0,10

0,20

0,27

0,33

0,36

0,39

0,40

0,40

0,39

0,36

0,33

0,27

0,20

0,08

40

ուղիղ

0,20

1,39

1,98

2,04

1,68

1,11

0,54

0,15

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ցրված

0,01

0,09

0,17

0,23

0,28

0,31

0,31

0,34

0,34

0,31

0,28

0,23

0,17

0,09

0,01

42

ուղիղ

0,21

1,25

1,78

1,84

1,54

1,03

0,52

0,14

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ցրված

0,01

0,10

0,19

0,27

0,32

0,36

0,38

0,39

0,38

0,36

0,32

0,27

0,20

0,10

0,01

 

Օրվա ժամերը արևմտյան ուղղվածության համար

20-21

19-20

18-19

17-18

16-17

15-16

14-15

13-14

12-13

11-12

10-11

9 -10

8 - 9

7 - 8

6 - 7

5. Հարավ-արևելյան և հարավ-արևմտյան կողմնորոշումը

Աշխար-հագրական լայնությունը, աստիճան

Օրվա ժամերը հարավ-արևելյան ուղղվածության համար

հյուսիսային լայնությանը

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 -10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

38

ուղիղ

0,09

0,90

1,45

1,86

1,90

1,61

1,15

0,74

0,57

0,47

0,18

 -

 -

 -

 -

ցրված

0,01

0,09

0,20

0,27

0,33

0,36

0,39

0,40

0,40

0,39

0,36

0,32

0,26

0,18

0,08

40

ուղիղ

0,10

0,86

1,58

2,02

2,08

1,79

1,30

0,85

0,64

0,52

0,22

 -

 -

 -

 -

ցրված

0,01

0,09

0,17

0,23

0,28

0,31

0,33

0,34

0,34

0,31

0,29

0,23

0,17

0,11

0,01

42

ուղիղ

0,11

0,78

1,43

1,85

1,92

1,67

1,24

0,84

0,63

0,50

0,21

       

ցրված

0,01

0,10

0,20

0,27

0,32

0,36

0,38

0,39

0,38

0,36

0,32

0,26

0,19

0,12

0,01

 

Օրվա ժամերը հարավ-արևմտյան ուղղվածության համար

20-21

19-20

18-19

17-18

16-17

15-16

14-15

13-14

12-13

11-12

10-11

9 -10

8 - 9

7 - 8

6 - 7

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3

(պարտադիր)

 

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱՑՈՒՄԸ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Ներմուծեք նկարագրությունը_1462

Աղյուսակ 3.1. Կլիմայական շրջանների ֆիզիկաաշխարհագրական բնութագիրը

 

N

Կլիմայական շրջան

Բարձրությունը ծովի մակար-դակից, մ

Կլիմայական բնութագիր

1

Տաք (Տ)

 

Ցածրադիր շրջաններ`

 

Աշտարակ, Արարատ,
Իջևան, Արմավիր,
Արտաշատ, Երևան,
Կապան, Մեղրի և այլն

մինչև 1200

Ամառ` շոգ, չոր, միջին ջերմաստիճանը հուլիսին` 21°C, հարաբերական խոնավությունը (ժ 15-ին)` 35% ցածր, բարենպաստ լեռնահովտային քամիներ` միջին արագությունը 2,0-3,0 մ/վ

 

Ձմեռ` ցուրտ, անհողմ, միջին ջերմաստիճանը հունվարին 0°C-ց մինչև մինուս 5°C, հարաբերական խոնավությունը (ժամը 15-ին) 60-70%, քամու միջին արագությունը` 2,0-3,0 մ/վ

2

Չափավոր (Չ)

 

Նախալեռնային շրջաններ`

 

Վանաձոր,Գորիս,
Դիլիջան, Տաշիր,
Ստեփանավան,Եղվարդ,
Եղեգնաձոր և այլն

1200-1600

Ամառ` տաք, խոնավ, միջին ջերմաստիճանը հուլիսին 16°Cից մինչև 20°C, հարաբերական խոնավությունը (ժամը 15-ին) 45-60%, բարենպաստ քամիներ, միջին արագությունը` 2.0-3.0 մ/վ

 

Ձմեռ` չափավոր ցուրտ, թույլ քամիներով և օպտիմալ խոնավությամբ, միջին ջերմաստիճանը հունվարին 0°C-ից մինչև. մինուս 5°C, հարաբերական խոնավությունը (ժամը 15-ին)` 50-70%, քամու միջին արագությունը` 3.0-5.0 մ/վ

3

Ցուրտ (Ց)

 

Լեռնային շրջաններ`

 

Ապարան, Գավառ, Մարտունի, Ֆանտան, Հրազդան, Սևան, Սիսիան, Թալին և այլն

1600 -ից ավելի

Ամառ` զով, քամոտ, օպտիմալ խոնավությամբ, միջին ջերմաստիճանը հուլիսին 16°C, հարաբերական խոնավությունը (ժամը 15-ին)`

45-60%, քամու միջին արագությունը` 3.0-6.0 մ/վ

 

Ձմեռ` շատ ցուրտ, քամոտ, խոնավ, միջին ջերմաստիճանը հունվարին` մինուս 5°C-ից մինչև մինուս 12°C, հարաբերական խոնավությունը (ժամը 15-ին)` 70% և ավելի, քամու միջին արագությունը` 5.0-7.0 մ/վ

Աղյուսակ 3.2. ՀՀ տարածքի բնակավայրերի ցանկ և տեղակայման բնութագրեր

 

N

Բնակավայրի, օդերևութաբանական կայանի անվանումը

Բարձրությունը ծովի մակարդակից, մ

Կլիմայական շրջան

1

2

3

4

1

Ալավերդի

721

Տ

2

Ամասիա

1849

Ց

3

Ամբերդ

2071

Ց

4

Այգեհովիտ

491

Տ

5

Այգեձոր

742

Տ

6

Անանուն լ-ք

2122

Տ

7

Աշոցք

2012

Ց

8

Աշտարակ

1090

Տ

9

Ապարան

1889

Ց

10

Արագած ե.գ.

1254

Ց

11

Արագած բ/լ

3227

Ց

12

Արարատ

818

Տ

13

Արենի

1009

Տ

14

Արզնի

1262

Տ

15

Արթիկ

1724

Ց

16

Արմավիր

870

Տ

17

Արտաշատ

829

Տ

18

Բագրատաշեն

451

Տ

19

Բերդ

717

Տ

20

Գառնի

1422

Չ

21

Գառնհովիտ

2166

Ց

22

Գավառ

1961

Ց

23

Գեղաձոր

2027

Ց

24

Գեղի

1558

Չ

25

Գյուլագարակ

1297

Չ

26

Գյումրի

1528

Ց

27

Գորայք

2031

Ց

28

Գորիս

1403

Չ

29

Դիլիջան

1256

Չ

30

Եղեգնաձոր

1267

Չ

31

Եղվարդ

1336

Չ

32

Եռաթմբեր

3101

Ց

33

Երևան «Ագրո»

942

Տ

34

Երևան «Արաբկիր»

1113

Տ

35

Երևան «Զվարթնոց»

854

Տ

36

Երևան «Էրեբունի»

888

Տ

37

Երասխ

802

Տ

38

Էջմիածին

853

Տ

39

Թալին

1637

Ց

40

Թումանյան

1200

Չ

41

Իջևան

732

Տ

42

Լերմոնտովո

1798

Ց

43

Ծաղկահովիտ

2101

Ց

44

Կաթնառատ

1562

Ց

45

Կապան

705

Տ

46

Կողբ

743

Տ

47

Հանքավան

1922

Ց

48

Հարթագյուղ

1833

Ց

49

Հրազդան

1765

Ց

50

Զառ

1366

Չ

51

Ճամբարակ

1853

Ց

52

Մայակովսկի

1411

Չ

53

Մասրիկ

1940

Ց

54

Մարալիկ

1706

Ց

55

Մարտիրոս

1957

Ց

56

Մարտունի

1943

Ց

57

Մեծավան

1573

Ց

58

Մեղրի

627

Տ

59

Յանըղ

2334

Ց

60

Նորադուզ

1919

Ց

61

Շամիրամ

1157

Տ

62

Շնող

660

Տ

63

Շորժա

1917

Ց

64

Որոտանի լ-ք

2387

Ց

65

Պաղակն

2005

Ց

66

Պուշկինի լ-ք

2066

Ց

67

Ջաջուռ

1792

Ց

68

Ջերմուկ

2064

Ց

69

Ջրվեժ

1410

Չ

70

Սևանա լճ.

1917

Ց

71

Սևան ք.

1937

Ց

72

Սեմյոնովկա

2104

Ց

73

Սիսիան

1580

Ց

74

Սիսիանի լ-ք

2380

Ց

75

Սպիտակ

1552

Ց

76

Ստեփանավան

1397

Չ

77

Սևքար

925

Տ

78

Վայք

1256

Տ

79

Վանաձոր

1376

Չ

80

Վարդենիս

1930

Ց

81

Վեդի

833

Տ

82

Վերին Խոտանան

1406

Չ

83

Տաշիր

1507

Չ

84

Ուռուտ

1379

Չ

85

Ուրցաձոր

1064

Տ

86

Քաջարան

1843

Ց

87

Քարակերտ

1085

Տ

88

Քուչակ

1878

Ց

89

Օձուն

1105

Չ

90

Ֆանտան

1800

Ց

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4

(տեղեկատվական)

 

ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

 

1. Սույն նորմերում կիրառված են հետևյալ տերմինները իրենց սահմանումներով.

1) ապահովվածություն` կլիմայական հարաչափերի մեծությունների ինտեգրալ կրկնելիություն նրանց որոշակի սահմանից բարձր կամ ցածր,

2) արեգակնային ճառագայթում` արևի էներգիա, որը ստանում է երկիրը էլեկտրամագնիսական ալիքների ձևով,

3) արեգակնային ուղիղ ճառագայթում` արեգակնային ճառագայթման մաս, որն ընկնում է մակերևույթի վրա արեգակնային ուղիղ ճառագայթների ձևով,

4) արեգակնային ցրված ճառագայթում` արեգակնային ճառագայթման մաս, որն ընկնում է մակերևույթի վրա ամբողջ երկնակամարից մթնոլորտում արեգակի ճառագայթները ցրվելուց հետո,

5) կլիմայական ընդհանուր ցուցանիշներ (նորմատիվներ)` բազմամյա շարք ունեցող դիտարկումներից ստացված օդերևութաբանական տարրերի միջին մեծություններ,

6) կլիմայական հարաչափեր` նախագծման համար օգտագործվող հաշվարկային կլիմայական նորմատիվներ,

7) կլիմայական շրջանացում` հանրապետության տարածքի պայմանական բաժանումը առանձին շրջանների` ըստ կլիմայական առանձնահատկությունների (սովորաբար ներկայացվում է սխեմատիկ քարտեզի տեսքով),

8) կրկնելիություն` տվյալների շարքում որոշակի միջակայքի մեջ ընկնող արժեքների քանակի հարաբերությունը այդ շարքի անդամների ընդհանուր թվին,

9) մթնոլորտային տեղումներ` ջրի և սառույցի բոլոր ձևերը (անձրև, կարկուտ, ձյուն, ցող), որոնք թափվում են երկրի մակերևույթի վրա ջրային շերտ կազմելով,

10) մթնոլորտային ճնշում` օդի սյան ճնշումը, որն ընկնում է միավոր մակերևույթի վրա, հՊա,

11) մթնոլորտային կոռոզիա` օդերևութաբանական պայմանների բացասական ազդեցությամբ պայմանավորված նյութերի քայքայում,

12) տատանումներ` օդերևութաբանական տարրերի առավելագույն և նվազագույն մեծությունների միջև տարբերություններ,

13) քամի` վեկտորական մեծություն, որը բնութագրվում է միաժամանակ երկու գործոններով` քամու ուղղությամբ և նրա արագությամբ: Քամու արագության միավորը` մ/վրկ, իսկ ուղղության` հորիզոնի շրջանի կողմնամասով (ռումբով),

14) օդերևութաբանական հիմնական տարրեր` արեգակնային ճառագայթում, օդի ջերմաստիճան և խոնավություն, մթնոլորտային տեղումներ և քամի,

15) օդի ջերմաստիճան` միջավայրի ջերմային վիճակի չափանիշ, արտահայտված աստիճաններով, 0C,

16) օդի խոնավություն` բացարձակ խոնավությունը բնութագրում է մեկ խորանարդ մետրում ջրային գոլորշու քանակը` գ/մ3: Հարաբերական խոնավությունը բնութագրում է ջրային գոլորշիներով օդի հագեցվածության աստիճանը, արտահայտված տոկոսներով, %,

17) օդերևութաբանական կայանում` շուրջօրյա` օրական ութ անգամ իրականացվում են օդերևութաբանական բոլոր տարրերի դիտարկումներ՝ համաձայն Համաշխարհային Օդերևութաբանական Կազմակերպության ուղեցույցների ՎՄՕ 544 (WMO 544),

18) օդերևութաբանական դիտակետում` իրականացվում են սահմանափակ օդերևութաբանական տարրերի, մասնավորապես, տեղումների քանակի դիտարկումներ օրական մեկ կամ երկու անգամ,

19) օդերևութաբանական տարրերի միջին մեծություններ` որոշվում են որպես տվյալ ժամանակահատվածի (օրվա, ամսվա, տարվա) միջին թվաբանական,

20) օդերևութաբանական տարրերի բացարձակ մեծություններ` դիտարկման ժամանակաշրջանում գրանցված բացարձակ առավելագույն և նվազագույն արժեքները:


ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5
(տեղեկատվական)