Համարը 
թիվ 286-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.12.19/28(411).1 Հոդ.411.2
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
25.10.2011
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
31.10.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
29.12.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
17.08.2021 թիվ 119-Ն որոշման փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն 14.03.2022 թվականին:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 17/03-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 6-Ի ԹԻՎ 333-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

6 դեկտեմբերի 2011 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05011511

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

25 հոկտեմբերի 2011 թ.

 թիվ 286-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 17/03-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 6-Ի ԹԻՎ 333-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հաշվի առնելով

  Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկողության իրականացման ընթացքում վճարահաշվարկային կազմակերպությունների գործունեության վերաբերյալ բավարար տեղեկատվություն ստանալու անհրաժեշտությունը,

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների համար Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվություններում լրացումների և հստակեցումների իրականացման անհրաժեշտությունը

Նպատակ ունենալով

Սահմանել վճարահաշվարկային կազմակերպության կողմից ներկայացվող այն հաշվետվությունների ձևերը և լրացման կարգը, որոնք բավարար հիմք կտան պատկերացում կազմել կազմակերպության գործունեության մասին և կնպաստեն հեռակա վերահսկողության իրականացմանը` ապահովելով «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի պահանջը:

Հիմք ընդունելով

«Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ և 6-րդ մասերը, «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6.1-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին պարբերությունը, «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների ֆինանսական և այլ հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 17/03-ը (այսուհետ` Կանոնակարգ 17/03)՝ համաձայն Հավելվածի (կցվում է):

2. Ուժը կորցրած ճանաչել՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի հուլիսի 6-ի ««Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 22-ը հաստատելու մասին» թիվ 333-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2011 թ. հոկտեմբերի 31
Երևան

 

 

Հավելված

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
թիվ 286-Ն որոշմամբ

 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 17/03

 

ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  I

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ (այսուհետև՝ Կենտրոնական բանկ) ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց կազմման և Կենտրոնական բանկ ներկայացման կարգն ու ժամկետները, ինչպես նաև վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից իրենց գործունեության վերաբերյալ տեղեկությունների հրապարակումը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  II

 

ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

2. Վճարահաշվարկային կազմակերպությունները սույն կետի աղյուսակով նախատեսված հաշվետվությունները Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում՝ դրանում նշված պարբերականությամբ:

 

Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից ներկայացվող հաշվետվություններ

 

Հաշվետվության անվանումը

Հաշվե-
տվության
համարը

Ներկայացման պարբերականությունը/ հաճախականությունը

1

2

3

4

1.

Հաշվետվություններ, որոնք ներկայացվում են բոլոր վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից

   

1)

Հաշվեկշիռ

1

ամսական, տարեկան

2)

Հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին

2

ամսական, տարեկան

3)

Հաշվետվություն ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի նորմատիվի և իրացվելիության տնտեսական նորմատիվի վերաբերյալ

3

ամսական

       

4)

Հաշվետվություն կանոնադրական կապիտալի ձևավորման մասին

7

տարեկան և յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում

5)

Հաշվետվություն տարեկան պետական տուրքի վճարման վերաբերյալ

8

տարեկան

6)

Հաշվետվություն շահագործման հանձնված և շահագործումից հանված տերմինալների վերաբերյալ

14

ամսական

       

2.

Դրամական (փողային) փոխանցում իրականացնող կազմակերպությունների կողմից ներկայացվող հաշվետվություններ

   

1)

Հաշվետվություն գործընկեր կազմակերպությունների նկատմամբ ունեցած պահանջների և պարտավորությունների վերաբերյալ

9

ամսական

2)

Դրամական (փողային) փոխանցում իրականացնող կազմակերպությունների կողմից մատուցված վճարային ծառայությունների վերաբերյալ

10

ամսական

3)

Դրամական (փողային) փոխանցում իրականացնող կազմակերպությունների միջոցով Հայաստանի Հանրապետություն արտերկրից մուտք եղած և Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի արտերկրներ փոխանցված գումարների վերաբերյալ

13

ամսական

       

3.

Վճարային գործիքների պրոցեսինգ և քլիրինգ իրականացնող կազմակերպությունների կողմից ներկայացվող հաշվետվություններ

   

1)

Հաշվետվություն վճարային գործիքների քլիրինգ և պրոցեսինգ իրականացնող կազմակերպության կողմից մատուցված վճարային ծառայությունների և վճարային գործիքների վերաբերյալ

15

ամսական

       

 

Գ Լ ՈՒ Խ  III

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՐԳԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

 

3. Վճարահաշվարկային կազմակերպությունները սույն կանոնակարգի կետ 2-ով սահմանված հաշվետվությունները Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում էլեկտրոնային եղանակով: Մասնավորապես.

1) Հաշվետվությունները ներկայացվում են Կենտրոնական բանկի կողմից ուղարկված պաշտպանված օրինակելի նմուշին (ֆայլին) համապատասխան, որոնց փոփոխումն արգելվում է:

2) Սույն կանոնակարգով սահմանված հաշվետվությունները ներկայացվում են Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգչային ցանցի, այդ թվում կենտրոնական բանկում տեղակայված տերմինալի միջոցով: Վճարահաշվարկային կազմակերպությունը Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգչային ցանցին միացված չլինելու (գրանցված փոստային հասցե չունենալու) դեպքում հաշվետվության էլեկտրոնային տարբերակը Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում ինտերնետով` «Հաշվետվությունների ընդունման համակարգի» միջոցով: Եթե վճարահաշվարկային կազմակերպությունը միացվել է Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգչային ցանցին (գրանցվել է փոստային հասցե), ապա հաշվետվությունների էլեկտրոնային տարբերակը չի կարող ներկայացվել ինտերնետի միջոցով:

3) Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից ինտերնետի միջոցով` «Հաշվետվությունների ընդունման համակարգով» ներկայացվող հաշվետվությունները ստորագրվում են թվային հավաստագրերով:

4) Սույն կետում նշված համակարգերի խափանման դեպքում հաշվետվությունները ներկայացվում են մագնիսական կամ էլեկտրոնային կրիչներով` կից ներկայացնելով խափանման վերաբերյալ գրություն:

5) Այլ կերպ ներկայացված հաշվետվությունը համարվում է չներկայացված:

4. Հաշվետվությունը համարվում է ներկայացված և ընդունված, եթե հաշվետվությունների էլեկտրոնային տարբերակները չունեն ծրագրային կամ տեխնիկական թերություններ:

5. Հաշվետվությունները Կենտրոնական բանկի վիճակագրության վարչության հաշվետվությունների ընդունման և ամփոփման համար պատասխանատու բաժին են ներկայացվում սույն կանոնակարգով սահմանված ժամկետներում:

6. Եթե ներկայացվող հաշվետվություններում ներառված տվյալները հաշվետու ժամանակաշրջանում փոփոխություն չեն կրել, կամ եթե չեն իրականացվել գործառնություններ, որոնց վերաբերյալ տվյալները ենթակա են լրացման հաշվետվություններում, ապա կազմակերպությունը ներկայացնում է համապատասխան հաշվետվությունը առանց փոփոխությունների, իսկ գործարքների վերաբերյալ համապատասխան վանդակներում նշվում է զրո, բացառությամբ տվյալ հաշվետվության համար սահմանված դեպքերի:

7. Եթե վճարահաշվարկային կազմակերպությունը աշխատել է նաև հանգստյան, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ոչ աշխատանքային օրերին՝ ապա այդ օրվա տվյալները ներառվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ներկայացվող հաշվետվության տվյալներում:

8. Վճարահաշվարկային կազմակերպությունները հաշվետվությունները ներկայացնելիս, ֆայլերի անվանումները կոդավորում են Կենտրոնական բանկի կողմից կազմակերպությանը տրամադրված հնգանիշ կոդին համապատասխան: Ֆայլի անվանման կոդավորումն ունի հետևյալ կառուցվածքը.

Վճարահաշվարկային
կազմակերպության կոդը

Գծիկ

Հաշվետվու-
թյան
համարը

Կետ

Հապավումը

 Ներմուծեք նկարագրությունը_20420

 Ներմուծեք նկարագրությունը_20420

 Ներմուծեք նկարագրությունը_20420

 Ներմուծեք նկարագրությունը_20420

 Ներմուծեք նկարագրությունը_20420

XXXXX

_

XX

.

xls

(«Ա» կազմակերպությանը Կենտրոնական բանկի կողմից 80200 կոդը տրամադրված լինելու դեպքում նրա կողմից թիվ 15 հաշվետվությունը ներկայացնելիս ֆայլի անվանումը կունենա հետևյալ կառուցվածքը՝ 80200_15.xls ):

9. Այն վճարահաշվարկային կազմակերպությունները, որոնք ունեն և´ դրամական (փողային) փոխանցումների իրականացման, և´ վճարային գործիքների ու վճարահաշվարկային փաստաթղթերի պրոցեսինգի և քլիրինգի իրականացման լիցենզիա ապա, սույն կանոնակարգի 2-րդ կետով սահմանված աղյուսակի «Բոլոր վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից ներկայացվող հաշվետվություններ» բաժնում նշված հաշվետվությունները ներկայացվում են մեկ անգամ (յուրաքանչյուր լիցենզիայի գծով նույն հաշվետվությունն առանձին չի ներկայացվում):

10. Ամսական հաշվետվությունները ներկայացվում են մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 9-րդ աշխատանքային օրը, եթե տվյալ հաշվետվության համար սույն Կանոնակարգով սահմանված չէ այլ ժամկետ:

11. Տարեկան հաշվետվությունները ներկայացվում են մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 31-ը, եթե տվյալ հաշվետվության համար սույն Կանոնակարգով սահմանված չէ այլ ժամկետ:

12. Թիվ 7 «Կանոնադրական կապիտալի ձևավորման մասին» հաշվետվությունը ներկայացվում է տարեկան կտրվածքով` համաձայն սույն կանոնակարգի 11-րդ կետով նախատեսված ժամկետի, ինչպես նաև կանոնադրական կապիտալի յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում` մինչև յուրաքանչյուր փոփոխությունն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը:

13. Թիվ 8 «Տարեկան պետական տուրքի վճարման վերաբերյալ» հաշվետվության ներկայացման ժամանակահատված է համարվում լիցենզիայի տրամադրման օրվանից մինչև հաջորդ տարվա նույն ամսաթիվն ընկած ժամանակահատվածը՝ տարեկան կտրվածքով: Հաշվետվությունը ներկայացվում է նշված տարեկան ժամանակահատվածի վերջին օրվան հաջորդող 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

14. Այն դեպքում, երբ հաշվետվության ներկայացման համար սահմանված ժամկետի վերջին օրը ոչ աշխատանքային օր է, ապա հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ է համարվում այդ օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

15. Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվություններում ամսաթիվը լրացվում է «օր/ամիս/տարի» ֆորմատով, եթե տվյալ հաշվետվության համար սույն կանոնակարգով այլ բան սահմանված:

16. Կենտրոնական բանկը՝ հաշվետվությունների պարզաբանման և մեկնաբանման կարիք ունեցող կետերի վերաբերյալ, ինչպես նաև առանձին վերլուծական նպատակներից ելնելով, ծանուցման միջոցով վճարահաշվարկային կազմակերպություններից կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ և պարզաբանումներ: Ընդ որում.

1) Կենտրոնական բանկ ներկայացվող ծանուցումների պատասխանները պարտադիր լրացվում են «յունիկոդ» տառատեսակով,

2) Վճարահաշվարկային կազմակերպությունը ծանուցումը ստանալուց հետո ոչ ուշ, քան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում (եթե ծանուցման մեջ ավելի ուշ ժամկետ նշված չէ) ծանուցմամբ պահանջվող պարզաբանումները և (կամ) այլ տեղեկությունները ներկայացնում է Կենտրոնական բանկ,

3) հաշվի առնելով վճարահաշվարկային կազմակերպության գտնվելու վայրը՝ այդ կազմակերպությանը ծանուցումը կարող է տրվել հեռախոսի, «Սի-Բի-Էյ-նեթ» ցանցի էլեկտրոնային փոստի կամ կապի այլ միջոցներով:

17. Սույն կանոնակարգի 14-րդ կետով նշված ծանուցման միջոցով վճարահաշվարկային կազմակերպության լիազոր ներկայացուցիչը կարող է հրավիրվել Կենտրոնական բանկ՝ հաշվետվությունների վերաբերյալ պարզաբանումներ ու մեկնաբանումներ տալու համար:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  IV

 

ԲՈԼՈՐ ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

18. Թիվ 1 «Հաշվեկշիռ» հաշվետվությունը կազմվում է Հավելված 1-ով սահմանված ձևով և լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը հաստատելու մասին» թիվ 319 հրամանով հաստատված «Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանին» համապատասխան՝ յուրաքանչյուր հաշվետու տարվա սկզբից՝ աճողական կարգով և ներկայացվում է Կենտրոնական բանկ՝ ամսական և տարեկան կտրվածքով: Հաշվետվության մեջ գումարային միավորները լրացվում են հազար դրամներով, առանց տասնորդական միավորների: Լրացվող յուրաքանչյուր տողում նշվում է հաշվային պլանի համապատասխան կարգը, բաժինը, ենթաբաժինը և հաշիվը՝ ըստ աղյուսակի սյունակների: Վճարահաշվարկային կազմակերպության կողմից ինքնուրույն բացված հաշիվները Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվություններում չեն արտացոլվում որպես առանձին հաշիվ:

19. Թիվ 2 «Հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին» հաշվետվությունը կազմվում է Հավելված 2-ով սահմանված ձևով և լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2010 թվականի ապրիլի 13-ի «Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերը և դրանց լրացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 72-Ն որոշմամբ հաստատված «Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերը և դրանց լրացման կարգի» պահանջներին համապատասխան, որը լրացվում է յուրաքանչյուր հաշվետու տարվա սկզբից՝ աճողական կարգով և ներկայացվում է Կենտրոնական բանկ՝ ամսական և տարեկան կտրվածքով:

20. Թիվ 3 «Հաշվետվություն ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի և իրացվելիության տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ» հաշվետվությունը կազմվում է սույն կանոնակարգի Հավելված 3-ով սահմանված ձևով, որը բաղկացած է 2 մասից: Ընդ որում`

1) Հաշվետվության 1-ին՝ «Ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի տնտեսական նորմատիվը և նորմատիվի հաշվարկի մեջ ընդգրկվող ցուցանիշները՝ ըստ օրերի» մասում ներկայացվում են ընդհանուր կապիտալի ու նրա տարրերի հաշվեկշռային և նորմատիվային մեծությունները՝ համաձայն Կանոնակարգ 17/02-ի՝ ըստ ամսվա բոլոր օրերի:

ա. «Կանոնադրական կապիտալ» սյունակում լրացվում է վճարահաշվարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալի հաշվեկշռային մեծությունը:

 բ. «կանոնադրական կապիտալի` նյութական ակտիվներով համալրված մասը» սյունակում լրացվում է վճարահաշվարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալի` նյութական ակտիվներով համալրված մասի՝ համալրման պահի դրությամբ հաշվեկշռային մեծությունը,

գ. «կանոնադրական կապիտալի` ոչ նյութական ակտիվներով համալրված մասը» սյունակում լրացվում է վճարահաշվարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալի` ոչ նյութական ակտիվներով համալրված մասի հաշվեկշռային մեծությունը,

դ. «Կանոնադրական կապիտալի նորմատիվային մեծությունը» սյունակում լրացվում է կանոնադրական կապիտալի հաշվեկշռային մեծության այն մասը, որը Կանոնակարգ 17/02-ի համաձայն ընդգրկվում է հիմնական կապիտալի հաշվարկում,

ե. «Չբաշխված շահույթ (չծածկված վնաս)» սյունակում լրացվում է վճարահաշվարկային կազմակերպության չբաշխված շահույթի (չծածկված վնասի) հաշվեկշռային մեծությունը, բայց ոչ ավել, քան կանոնադրական կապիտալի հաշվեկշռային մեծության 150%-ը,

զ. «Պահուստային ֆոնդ» սյունակում լրացվում է վճարահաշվարկային կազմակերպության պահուստային ֆոնդերի (առկայության դեպքում) հաշվեկշռային մեծությունը,

 է. «Հիմնական կապիտալ» սյունակում լրացվում է «Կանոնադրական կապիտալի նորմատիվային մեծությունը», «Չբաշխված շահույթ (չծածկված վնաս)» և Պահուստային ֆոնդ» սյունակներում լրացված գումարների հանրագումարը,

ը. «Լրացուցիչ կապիտալ» սյունակում լրացվում է Կանոնակարգ 17/02-ի 10-րդ կետով սահմանված տարրերի հանրագումարը,

թ. «Լրացուցիչ կապիտալի նորմատիվային մեծությունը» սյունակում լրացվում է «Լրացուցիչ կապիտալ» սյունակում ընդգրկված գումարի այն մասը, որը, համաձայն Կանոնակարգ 17/02-ի, ընդգրկվում է վճարահաշվարկային կազմակերպության ընդհանուր կապիտալի հաշվարկում,

ժ. «Ընդհանուր կապիտալ» սյունակում լրացվում է «Հիմնական կապիտալ» և «Լրացուցիչ կապիտալ» սյունակներում արտացոլված գումարների հանրագումարը:

2) Հաշվետվության 2-րդ՝ «Իրացվելիության նորմատիվի հաշվարկը և հաշվարկի մեջ ընդգրկվող ցուցանիշները» մասում ներկայացվում են ընթացիկ իրացվելիության նորմատիվի հաշվարկը` ըստ ամսվա բոլոր օրերի:

ա. «Բարձր իրացվելի ակտիվներ» սյունակում լրացվում են կանոնակարգ 17/02-ով սահմանված վճարահաշվարկային կազմակերպության բարձր իրացվելի ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը,

բ. «Ցպահանջ պարտավորություններ» սյունակում լրացվում են վճարահաշվարկային կազմակերպության` Կանոնակարգ 17/02-ով սահմանված ցպահանջ պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը,

գ. «Բարձր իրացվելի ակտիվների նվազագույն մեծությունը» սյունակում լրացվում է բարձր իրացվելի ակտիվների` Կանոնակարգ 17/02-ով սահմանված նվազագույն մեծությունը,

դ. «Խախտում» սյունակում լրացվում է վճարահաշվարկային կազմակերպության կողմից իրացվելիության նորմատիվը խախտելու կամ չխախտելու փաստը. Ընդ որում, այս սյունակում լրացվում է «Խախտում առկա է», եթե տվյալ օրվա համար բարձր իրացվելի ակտիվների մեծությունը փոքր է բարձր իրացվելի ակտիվների նվազագույն մեծությունից և լրացվում է «Խախտում առկա չէ», եթե տվյալ օրվա համար բարձր իրացվելի ակտիվների մեծությունը փոքր չէ բարձր իրացվելի ակտիվների նվազագույն մեծությունից:

21. Թիվ 7 «Կանոնադրական կապիտալի ձևավորման մասին» հաշվետվությունը կազմվում է սույն կանոնակարգի Հավելված 4-ով սահմանված ձևով, որը լրացվում է հետևյալ պահանջներին համապատասխան՝

1) «Ամսաթիվը» մասում լրացվում է.

ա. կանոնադրական կապիտալի փոփոխության օրը, այն է՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական ռեգիստրի կողմից կանոնադրությունում կատարված փոփոխության գրանցման օրը,

բ. բոլոր բաժնետերերի, անդամների տվյալներում յուրաքանչյուր փոփոխության` Հայաստանի Հանրապետության պետական ռեգիստրի կողմից հաստատման օրը:

2) «Կանոնադրական կապիտալի հայտարարման ամսաթիվը» մասում լրացվում է վճարահաշվարկային կազմակերպության իրավասու մարմնի կողմից կանոնադրական կապիտալի հայտարարման ամսաթիվը՝ նման փաստի առկայության դեպքում: Սույն հաշվետվության իմաստով, կանոնադրական կապիտալի հայտարարման ամսաթիվ է համարվում վճարահաշվարկային կազմակերպության իրավասու մարմնի կողմից կազմակերպության կանոնադրական կապիտալի համալրման մասին որոշման կայացման օրը:

3) «Կանոնադրական կապիտալի համալրման ամսաթիվը» մասում լրացվում է վճարահաշվարկային կազմակերպության կողմից իր բանկային հաշվին կամ դրամարկղ կապիտալի համալրման նպատակով գումարը փոխանցելու ամսաթիվը՝ նման փաստի առկայության դեպքում:

4) «Կազմակերպության կազմակերպական-իրավական ձևը» մասում նշվում է կազմակերպության կազմակերպական-իրավական ձևը (ԲԸ, ՍՊԸ):

5) «Մասնակիցների լրիվ անվանումը» սյունակը լրացվում է.

ա. Բաց բաժնետիրական ընկերությունների կողմից՝ 1% և ավելի բաժնեմաս ունեցող բաժնետերերի տվյալներն առանձին տողերով, իսկ մինչև 1% բաժնեմաս ունեցող բոլոր բաժնետերերի տվյալները երկու տողով՝ ընդ որում, առաջին տողով լրացվում են ռեզիդենտ իսկ երկրորդ տողով` ոչ ռեզիդենտ բաժնետերերի տվյալները:

բ. Փակ բաժնետիրական, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն հանդիսացող, ինչպես նաև այլ կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող կազմակերպությունների բոլոր բաժնետերերի, անդամների տվյալները առանձին տողերով:

6) «Ղեկավարների (խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) նախագահ և գործադիր մարմնի ղեկավար) անունը, ազգանունը, հայրանունը» սյունակը լրացվում է միայն իրավաբանական անձ հանդիսացող բաժնետերերի համար:

7) «Սեփականության ձևը» սյունակում նշվում է «ֆիզիկական անձ», եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է, իսկ իրավաբանական անձի դեպքում՝ նշվում է «պետական մասնակցությամբ», եթե կազմակերպությունում 50%-ից ավելի մասնակցությունը պատկանում է պետությանը, կամ «ոչ պետական», եթե բացակայում է պետական մասնակցությունը կամ առկա է 50 %-ից պակաս մասնակցություն:

8) «Բաժնետոմսի տեսակը (սովորական, արտոնյալ)» սյունակը լրացվում է միայն բաժնետիրական ընկերությունների համար՝ «Սովորական» կամ «Արտոնյալ» բառերով՝ կախված բաժնետոմսի տեսակից:

9) Բաժնետիրական ընկերությունների համար «Կենտրոնական դեպոզիտարիայում գրանցման օրը» սյունակում լրացվում է բաժնետոմսերի` դեպոզիտարիայում գրառում կատարելու օրը:

10) «Ռեզիդենտ (ոչ ռեզիդենտ)» սյունակը լրացվում է «ռեզիդենտ» կամ «ոչ ռեզիդենտ» բառերով՝ համաձայն «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի:

11) «Հայտարարված մասնաբաժին» և «Փաստացի վճարված մասնաբաժին» մասերի «Ընդամենը (հազ. դրամ)» սյունակներում համապատասխանաբար լրացվում է հայտարարված և փաստացի վճարված մասնաբաժինների գումարները: «Տեսակարար կշիռը կանոնադրական կապիտալում (%)» սյունակում լրացվում է յուրաքանչյուր մասնակցի՝ կանոնադրական կապիտալում մասնակցության տեսակարար կշիռը:

12) «Փոստային ինդեքսը, հասցեն(նշել), հեռախոսը, ֆաքսը» սյունակում լրացվում է Փոստային ինդեքսի, հասցեի, հեռախոսի և ֆաքսի վերաբերյալ տվյալները:

13) «II. Փոխկապակցված մասնակիցներ» աղյուսակում լրացվում են այն բոլոր մասնակիցների անուն-ազգանունները (անվանումները), որոնք համաձայն «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի փոխկապակցված են:

14) Մասնակցի կամ նրան պատկանող բաժնեմասի յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում կազմակերպությունը, թիվ 7 հաշվետվության հետ մեկտեղ Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում նաև այդ փոփոխության օրինականությունը հաստատող փաստաթղթերը՝ առուվաճառքի պայմանագիր, քաղվածք ռեեստրից, քաղվածք բանկային հաշվից: Նշված փաստաթղթերը բաց բաժնետիրական ընկերությունները ներկայացնում են 5%-ից ավելի մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի կազմում փոփոխությունների դեպքում:

22. Թիվ 8 «Տարեկան պետական տուրքի վճարման վերաբերյալ» հաշվետվությունը կազմվում է Հավելված 5-ով սահմանված ձևով, որը լրացվում է հետևյալ պահանջներին համապատասխան.

1) «Տարեկան պետական տուրքի վճարման վերաբերյալ» աղյուսակը ներառում է հաշվետու ժամանակաշրջանում վճարված և վճարման ենթակա հերթական տարեկան պետական տուրքի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Սույն հաշվետվությանը կից Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում նաև հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում վճարված հերթական տարեկան պետական տուրքի, ինչպես նաև այդ վճարումն ուշացնելու համար «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով վճարված տույժի վճարումը հավաստող փաստաթղթերի (պետական տուրքի վճարման անդորրագիր, վճարման հանձնարարական և այլն) սքան արված տարբերակները: Եթե վճարահաշվարկային կազմակերպությունը ստացել է դրամական (փողային) փոխանցում իրականացնող կազմակերպության և վճարային գործիքների պրոցեսինգ և քլիրինգ իրականացնող կազմակերպության լիցենզիաներ, ապա սույն հաշվետվության մեջ ներկայացվում է յուրաքանչյուր լիցենզիայի հետ կապված վճարված և վճարման ենթակա հերթական տարեկան պետական տուրքի և վճարված տույժերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

2) «Գործունեության տեսակը» սյունակում նշվում են գործունեության այն տեսակները, որոնց համար վճարահաշվարկային կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկից ստացել է համապատասխան լիցենզիա/լիցենզիաներ, և որոնց համար «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված են պետական տուրքի վճարման տարեկան դրույքաչափեր:

3) «Պետական տուրքի դրույքաչափը» սյունակի համապատասխան տողում նշվում են «Գործունեության տեսակը» սյունակում նշված գործունեության յուրաքանչյուր տեսակի համար «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված տարեկան պետական տուրքի դրույքաչափերը:

4) «Լիցենզիայի տրման ամսաթիվը» սյունակում նշվում է «Գործունեության տեսակը» սյունակում նշված գործունեության յուրաքանչյուր տեսակի համար Կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզիայի տրման ամսաթիվը (օրը, ամիսը և տարեթիվը):

5) «Պետական տուրքի վճարված գումարը» սյունակում նշվում է «Գործունեության տեսակը» սյունակում նշված գործունեության (լիցենզիայի) յուրաքանչյուր տեսակի համար հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում հերթական տարեկան պետական տուրքի գծով վճարված գումարը (առանց տույժերի գումարի): Այն դեպքում, երբ հաշվետու ժամանակաշրջանում վճարահաշվարկային կազմակերպությունը կատարել է մեկից ավելի վճարումներ տվյալ գործունեության տեսակի համար, ապա դրանք արտացոլվում են առանձին տողերով` բացառությամբ նույն օրվա ընթացքում նույն ժամանակաշրջանի և միևնույն գործունեության համար կատարված մեկից ավելի վճարումների, որոնք լրացվում են մեկ տողով:

6) «Ժամկետանց օրերի համար վճարված տույժի գումար» սյունակում լրացվում է հերթական տարեկան պետական տուրքի վճարումը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում ամբողջությամբ կամ մասնակի չկատարելու համար՝ հաշվետու ժամանակաշրջանում վճարված տույժի գումարը:

7) Հաշվետու ժամանակաշրջանում տույժերի գծով կատարված առանձին վճարումները արտացոլվում են առանձին տողերով, բացառությամբ նույն օրվա ընթացքում նույն ժամանակաշրջանի համար և միևնույն գործունեության գծով կատարված մեկից ավելի վճարումների, որոնք լրացվում են մեկ տողով: Վճարված տույժի համար չեն լրացվում «Պետական տուրքի վճարված գումարը», «Ժամանակաշրջանը» սյունակները:

8) «Վճարման ամսաթիվը» սյունակում նշվում է «Պետական տուրքի վճարված գումարը» ինչպես նաև «Ժամկետանց օրերի համար վճարված տույժի գումար» սյունակում նշված գումարի վճարման ամսաթիվը առանձին տողերով: Վճարման ամսաթիվը նշվում է հետևյալ ֆորմատով` օր/ամիս/տարի (15/04/2003):

9) «Ժամանակաշրջանը» սյունակի համապատասխան ենթասյուներում նշվում է այն ժամանակաշրջանի սկիզբը և վերջը, որի համար վճարվել է «Պետական տուրքի վճարված գումարը» սյունակում նշված գումարը: Ժամանակաշրջանի սկիզբը և վերջը նշվում է հետևյալ ֆորմատով` օր/ամիս/տարի (եթե վճարահաշվարկային կազմակերպությունը գործունեության լիցենզիան ստացել է 2003 թվականի օգոստոսի 11-ին, և այդ կազմակերպությունը կատարել է հերթական տարեկան պետական տուրքի վճարում 2008 թվականի հուլիսի 1-ին` հաջորդ տարվա համար, ապա «Ժամանակաշրջան» սյունակի «Սկիզբ» ենթասյան մեջ լրացվում է «11/08/2008», իսկ «Վերջ» ենթասյան մեջ լրացվում է «11/08/2009»): Այն դեպքում, երբ վճարահաշվարկային կազմակերպությունը մեկ վճարումով իրականացնում է պետական տուրքի վճարում տարբեր ժամանակաշրջանների համար, ապա դրանք արտացոլվում են առանձին տողերով` վճարված գումարի յուրաքանչյուր մասի համար լրացնելով իր համապատասխան ժամանակաշրջանը:

10) «Հաշվի համարը» սյունակում լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի համապատասխան հաշվի համարը, որին կատարվել է «Վճարված պետական տուրքի գումարը» և (կամ) «Ժամկետանց օրերի համար վճարված տույժի գումարը» սյունակում նշված գումարների վճարումը, ըստ լրացված համապատասխան տողերի:

11) «Ժամկետանց պարտավորության ամբողջ գումարը» սյունակում լրացվում է «Վճարման ամսաթիվը» սյունակում նշված օրվա վերջի դրությամբ տարեկան պետական տուրքի գծով վճարման ենթակա գումարի ժամկետանց մասի և վճարման ենթակա տույժերի հանրագումարը:

12) «Մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ» տողը լրացվում է միայն «Ժամկետանց պարտավորության ամբողջ գումարը» սյունակի համար, որտեղ նշվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ պետական տուրքի գումարի ժամկետանց մասի և վճարման ենթակա տույժերի հանրագումարը:

23. Թիվ 14 «Շահագործման հանձնված և շահագործումից հանված տերմինալների վերաբերյալ» հաշվետվության մեջ լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ տեղադրված և գործող բոլոր տերմինալների (վճարումների ընդունման տերմինալները, տեղեկատվական վճարային տերմինալները/կիոսկներ և այլ վճարային տերմինալներ, որոնք թույլ են տալիս մատուցել վճարային ծառայություններ) վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Նշվում են այդ ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած փոփոխությունները կապված տերմինալների տեղադրման, տեղափոխման, փոխարինման կամ շահագործման դադարեցման հետ: Սույն հաշվետվության միջոցով ներկայացվում է նաև տեղեկատվություն շարժական տերմինալների վերաբերյալ, որոնք կազմակերպությունը տեղադրել և հանել է շահագործումից հաշվետու ժամանակահատվածում: Ընդ որում.

1) Թիվ 14 «Շահագործման հանձնված և շահագործումից հանված տերմինալների վերաբերյալ» հաշվետվությունը կազմվում է Հավելված 6-ով սահմանված ձևով, որը բաղկացած է՝ «1. Հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ շահագործվող տերմինալներ» և «2. Շահագործումից հանված տերմինալներ» աղյուսակներից:

2) «1. Հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ շահագործվող տերմինալներ» աղյուսակում ընդգրկվում են հաշվետու ամսվա վերջի դրությամբ վճարահաշվարկային կազմակերպության կողմից շահագործվող այդ թվում, փոխարինված (արդեն նշված հասցեում շահագործվող տերմինալների փոխարինումը նորով) կամ նոր հասցե տեղափոխված և արդեն նոր տեղադրված` շահագործման հանձնված տերմինալների վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

3) «1. Հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ շահագործվող տերմինալներ» աղյուսակի «Տերմինալի շահագործման հասցեն/գտնվելու վայրը» սյունակում նշվում է հաշվետու ամսվա ընթացքում տեղադրված և շահագործվող տերմինալի հասցեն: «Տերմինալի շահագործման հասցեն/գտնվելու վայրը» սյունակը տրոհված է երեք ենթասյունակների՝ «Երևանի/մարզի կոդը ըստ դասակարգման», «Քաղաք/գյուղ» և «Փողոց» որոնք լրացվում են հետևյալ կերպ.

ա. «Երևանի/մարզի կոդը ըստ դասակարգման» սյունակում լրացվում է սույն կանոնակարգի հավելված 3-ի «Երևանի/մարզի կոդը ըստ դասակարգման» մասում համապատասխան մարզի/Երևանի (Հայաստանի Հանրապետության մարզերի մարզկենտրոնների, քաղաքային կամ գյուղական համայնքների, Երևանի վարչական շրջանների) համար սահմանված կոդը, որտեղ տեղադրվել է տվյալ տերմինալը:

բ. «Քաղաք/գյուղ» սյունակում լրացվում է այն քաղաքի, գյուղի անվանումը, որտեղ տեղադրվել է տվյալ տերմինալը:

գ. «Փողոց» սյունակում լրացվում է այն փողոցի անվանումը, տան, շենքի, բնակարանի, համարը, որտեղ տեղադրվել է տվյալ տերմինալը: Այն դեպքում երբ տերմինալը տեղադրված է որևէ խանությում կամ կազմակերպության ներսում ապա նշվում է նաև վերջինիս անվանումը:

4) «1. Հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ շահագործվող տերմինալներ» աղյուսակում սույն տվյալները լրացվում են.

ա. «Տերմինալի արտադրողը, մակնիշը» սյունակում նշվում է տվյալ տերմինալը արտադրող կազմակերպության անվանումը և այդ սարքավորման մակնիշը:

բ. «Տերմինալի տեսակը ըստ ֆունկցիոնալ խմբավորման» սյունակում նշվում է համապատասխանաբար շահագործման հանձնված տերմինալների տեսակը՝ ըստ իրենց ֆունկցիոնալ խմբավորման (վճարումներրի ընդունման տերմինալներ, տեղեկատվական վճարային տերմինալներ/կիոսկներ և այլն):

գ. «Տեսախցիկների քանակը» սյունակում նշվում է համապատասխան տեղեկատվություն տերմինալով գործառնությունների/տերմինալի տեղադրման տարածքի նկարահանման նպատակով տեղադրված տեսախցիկների քանակի վերաբերյալ՝ թվերով: Եթե նույն հասցեում շահագործվում են մեկից ավելի տերմինալներ, որոնց համար տեղադրված է մեկ տեսախցիկ, ապա այդ տեսախցիկի մասին սյունակում նշվում է մեկ անգամ՝ մեկ տերմինալի դիմաց:

դ. «Շահագործման հանձնման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)» սյունակում նշվում է տվյալ հասցեում տերմինալի շահագործումը սկսելու ամսաթիվը, երբ այն պատրաստ է գործառնություններ իրականացնելու համար:

ե. «Որպես սպասարկման կետ տերմինալին նույնականացնող կոդը» սյունակում նշվում է կազմակերպության կողմից տեղադրված տերմինալին, որպես սպասարկման կետ նույնականացնելու նպատակով տրամադրված կոդը:

5) «2. Շահագործումից հանված տերմինալներ» աղյուսակում ընդգրկվում է տեղեկատվություն վճարահաշվարկային կազմակերպության կողմից նախկինում նշված հասցեով շահագործվող և հաշվետու ամսվա ընթացքում շահագործումից հանված տերմինալների վերաբերյալ: Այս աղյուսակում լրացվում է նաև տեղեկատվություն այն տերմինալների վերաբերյալ, որոնք տվյալ շահագործվող հասցեից հանվել են նոր հասցե տեղափոխելու նպատակով կամ փոփարինվել են մեկ այլ տերմինալով: Սույն աղյուսակում նշվում է նաև տեղեկատվություն շարժական տերմինալների վերաբերյալ, որոնք կազմակերպությունը տեղադրել և հանել է շահագործումից՝ հաշվետու ժամանակահատվածում:

6) «2. Շահագործումից հանված տերմինալներ» աղյուսակի «Շահագործումից հանված տերմինալի հասցեն» սյունակում նշվում է այն հասցեն, որտեղ գտնվող տերմինալը հաշվետու ամսվա ընթացքում հանվել է շահագործումից: «Շահագործումից հանված տերմինալի հասցեն» սյունակը տրոհված է երեք ենթասյունակների՝ «Երևանի/մարզի կոդը ըստ դասակարգման», «Քաղաք/գյուղ», «Փողոց» որոնք լրացվում են հետևյալ կերպ.

ա. «Երևանի/մարզի կոդը ըստ դասակարգման» սյունակում լրացվում է սույն կանոնակարգի Հավելված 6-ի «Երևանի/մարզի կոդը ըստ դասակարգման» մասում համապատասխան մարզի/Երևանի (Հայաստանի Հանրապետության մարզերի մարզկենտրոնների, քաղաքային կամ գյուղական համայնքների, Երևանի վարչական շրջանների) համար սահմանված կոդը, որտեղ տեղադրվել է տվյալ տերմինալը:

բ. «Քաղաք/գյուղ» սյունակում լրացվում է այն քաղաքի, գյուղի անվանումը, որտեղ շահագործումից հանվել է տվյալ տերմինալը:

գ. «Փողոց» սյունակում լրացվում է այն փողոցի անվանումը, տան, շենքի, բնակարանի, համարը, որտեղ շահագործումից հանվել է տվյալ տերմինալը: Այն դեպքում երբ շահագործումից հանված տերմինալը տեղադրված է եղել որևէ խանությում կամ կազմակերպության ներսում ապա նշվում է նաև վերջինիս անվանումը:

7) «2. Շահագործումից հանված տերմինալներ» աղյուսակում «Տերմինալի արտադրողը, մակնիշը» սյունակում նշվում է տվյալ տերմինալը արտադրող կազմակերպության անվանումը և այդ սարքավորման մակնիշը:

8) «2. Շահագործումից հանված տերմինալներ» աղյուսակում «Տերմինալի տեսակը ըստ ֆունկցիոնալ խմբավորման» սյունակում նշվում է համապատասխանաբար շահագործումից հանված տերմինալների տեսակն ըստ իրենց ֆունկցիոնալ խմբավորման (վճարումների ընդունման տերմինալներ, տեղեկատվական վճարային տերմինալներ/կիոսկներ և այլն):

9) «2. Շահագործումից հանված տերմինալներ» աղյուսակի «Ամսաթիվը» սյունակը բաղկացած է «Շահագործման հանձնման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)» և «Շահագործման դադարեցման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)» ենթասյուներից: Ընդ որում՝

ա. «Շահագործման հանձնման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)» սյունակում նշվում է տվյալ հասցեում տերմինալի շահագործումը սկսելու ամսաթիվը, երբ այն պատրաստ է եղել գործառնություններ իրականացնելու համար (կատարում է փաստացի սպասարկում):

բ. «Շահագործման դադարեցման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)» սյունակում նշվում է տվյալ հասցեում տերմինալի միջոցով գործառնությունների իրականացումը դադարեցնելու ամսաթիվը:

10) «2. Շահագործումից հանված տերմինալներ» աղյուսակի «Որպես սպասարկման կետ տերմինալին նույնականացնող կոդը» սյունակում նշվում է կազմակերպության կողմից տվյալ տերմինալին տրված և որպես սպասարկման կետ նույնականացնելու նպատակով շահագործման ընթացքում կիրառված ունիկալ կոդը:

11) Եթե հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ սույն հաշվետվության միջոցով տերմինալների վերաբերյալ ներկայացվող տվյալները չեն փոփոխվել, ապա այն ներկայացվում է առանց փոփոխությունների:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  V

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ (ՓՈՂԱՅԻՆ) ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

24. Թիվ 9 «Գործընկեր կազմակերպությունների նկատմամբ ունեցած պահանջների և պարտավորությունների վերաբերյալ» հաշվետվությունը պարունակում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին աշխատանքային օրվա դրությամբ (եթե դրամական (փողային) փոխանցում իրականացնող կազմակերպությունը աշխատել է հանգստյան օրերին կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ոչ աշխատանքային օր՝ ապա այդ օրվա դրությամբ) գործընկեր կազմակերպությունների նկատմամբ ունեցած պահանջների և պարտավորությունների տվյալները: Թիվ 9 հաշվետվությունը լրացվում է սույն կանոնակարգի Հավելված 7-ով սահմանված ձևով, ընդ որում`

1) Թիվ 9 հաշվետվության իմաստով գործընկեր կազմակերպություններ են համարվում այն բոլոր կազմակերպությունները, որոնց հետ տվյալ դրամական (փողային) փոխանցում իրականացնող կազմակերպությունը համագործակցում է դրամական (փողային) փոխանցում և այլ վճարահաշվարկային ծառայություններ մատուցելու նպատակով:

2) «Ամսաթիվը …..թ. ից մինչև …..թ.» մասում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի առաջին և վերջին օրերի ամսաթվերը:

3) Աղյուսակի «Պարտավորություններ» և «Պահանջներ» մասերի «Կազմակերպության անվանումը» սյունակներում լրացվում է գործընկեր կազմակերպության անվանումը: Անկախ պետությունների համագործակցության (ԱՊՀ) երկրներում գործող գործընկեր կազմակերպությունների անվանումները փակագծերում լրացվում են նաև ռուսերեն, իսկ այլ երկրներում գործող կազմակերպությունների անվանումները՝ նաև անգլերեն:

4) «Կազմակերպական-իրավական ձևը» սյունակում լրացվում է կազմակերպության կազմակերպական-իրավական ձևը (ԲԸ, ՍՊԸ):

5) «Գտնվելու վայր»-ի «երկիր» և «քաղաք» ենթասյունակներում լրացվում են այն պետության և քաղաքի անվանումները, որտեղ փաստացի գործունեություն է իրականացնում տվյալ կազմակերպությունը:

6) «Արժույթի տեսակը» սյունակում լրացվում է այն արժույթի կոդը, որով արտահայտված է տվյալ պարտավորությունը կամ պահանջը (ՀՀ դրամ (AMD), ռուսական ռուբլի (RUR), ամերիկյան դոլար (USD) և այլն): Եթե մեկ կազմակերպության նկատմամբ ունեցած պահանջները և (կամ) պարտավորությունները արտարժույթի մի քանի տեսակով են, ապա յուրաքանչյուր արժույթով մնացորդը լրացվում է առանձին տողով:

7) «Մնացորդը հազ. դրամ» սյունակում լրացվում է պարտավորության կամ պահանջի մնացորդը՝ արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամով, որը նշվում է նվազող հաջորդականությամբ: Ընդ որում՝ արտարժույթով պարտավորությունների և պահանջների մնացորդները դրամով արտահայտելիս հաշվարկվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով:

8) «Ընդամենը (ռեզիդենտ կազմակերպություններ)» և «Ընդամենը (ոչ ռեզիդենտ կազմակերպություններ)» մասերում լրացվում են համապատասխանաբար ռեզիդենտ համարվող և ոչ ռեզիդենտ համարվող գործընկեր կազմակերպությունների քանակը: Ընդ որում, կազմակերպության ռեզիդենտությունը և ոչ ռեզիդենտությունը գնահատվում է համաձայն «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի:

25. Թիվ 10 հաշվետվությունը` «Դրամական (փողային) փոխանցում իրականացնող կազմակերպությունների կողմից մատուցված վճարային ծառայությունների վերաբերյալ» կազմվում է սույն կանոնակարգի Հավելված 8-ի համաձայն և լրացվում է հետևյալ կերպ.

1) «1. Դրամական (փողային) փոխանցում իրականացնող կազմակերպության բանկային հաշիվները` կապված իր կողմից մատուցվող վճարահաշվարկային ծառայությունների հետ» աղյուսակում լրացվում են տեղեկություններ կազմակերպության` հաշվետու ժամանակահատվածի վերջին օրվա դրությամբ առկա բոլոր այն հաշիվների վերաբերյալ, որոնք բացված են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ինչպես նաև արտասահմանում գործող բանկերում (բանկի գլխամասում, մասնաճյուղում) և նախատեսված են կազմակերպության կողմից վճարահաշվարկային գործունեության իրականացման համար:

2) Աղյուսակի «Բանկի անվանումը» սյունակում առանձին տողերով հաջորդաբար նշվում են, և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, և արտասահմանում գործող այն բանկերի անվանումները, որոնցում բացված են կազմակերպության հաշիվները: Միևնույն բանկի գլխամասում և մասնաճյուղում բացված հաշվի համար տվյալները լրացվում են մեկ տողով, սակայն միևնույն բանկում բացված տարբեր արժույթներով հաշիվները տարանջատվում են ըստ արժույթների: Եթե որևէ բանկում (գլխամասում և մասնաճյուղում) բացված է միևնույն արժույթով երկու տարբեր հաշիվներ (ժամկետային և ընթացիկ), ապա այդ բանկի «Հաշիվների քանակը» սյունակում լրացվում է «2», իսկ տեղեկատվությունը լրացվում է մեկ տողով:

3) «Բանկի կոդը ՍՎԻՖՏ/ԲԻԿ» սյունակում լրացվում է համապատասխան հաշիվը սպասարկող բանկի կոդը: Եթե այդ հաշիվը սպասարկվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող որևէ առևտրային բանկում (գլխամասում, մասնաճյուղում), ապա նշվում է Կենտրոնական բանկի կողմից վերջինիս տրամադրված (գլխամասի համար) հնգանիշ կոդը: Իսկ եթե հաշիվը սպասարկվում է արտասահմանում գործող օտարերկրյա բանկում (գլխամասում, մասնաճյուղում), ապա նշվում է ՍՎԻՖՏ կոդը:

4) «Երկիրը» սյունակում լրացվում է տեղեկատվություն այդ բանկի գլխամասի/ մասնաճյուղի գտնվելու երկրի վերաբերյալ` ԻՍՕ 3166 ստանդարտին համապատասխան՝ եռանիշ կոդով:

5) «Հաշիվների քանակը» սյունակում լրացվում է բանկում (գլխամասում, մասնաճյուղում) կազմակերպության կողմից վճարահաշվարկային գործունեության իրականացման համար բացված միևնույն արժույթով հաշիվների քանակը:

6) «Արժույթի տեսակը» սյունակում նշվում է այդ հաշվի/հաշիվների արժույթի տեսակը` ԻՍՕ 4217 ստանդարտին համապատասխան: Եթե կազմակերպության հաշիվը բազմարժութային է (մուլտի), ապա յուրաքանչյուր արժույթի համար նույն հաշվի վերաբերյալ տվյալները չեն լրացվում առանձին տողով: Իսկ հաշվետվության մեջ «Արժույթի տեսակը» սյունակում նշվում է «Մուլտի» բառը:

7) «2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացված գործառնությունների նպատակայնությունը» աղյուսակում բերվում են տվյալներ` հաշվետու ամսվա ընթացքում տվյալ կազմակերպության միջոցով հաճախորդների կողմից կատարված գործառնությունների վերաբերյալ: Սույն աղյուսակը բաղկացած է երկու մասից՝ «1.Հաճախորդների կողմից կատարված վճարումների նպատակայնությունը» որտեղ լրացվում են հաճախորդների կողմից կատարված վճարումների վերաբերյալ տվյալները, և «2.Հաճախորդների կողմից ստացված միջոցների նպատակայնությունը» որտեղ լրացվում են հաճախորդների կողմից ստացված դրամական միջոցների վերաբերյալ տվյալները: Միաժամանակ աղյուսակը բաղկացած է նաև «Իրականացված գործառնություններ», «Կանխիկ եղանակով» և «Անկանխիկ եղանակով» սյունակներից: Ընդ որում, յուրաքանչյուր տողում և սյունակում լրացվող տվյալները կրկնակի չեն ներառվում աղյուսակում բերվող այլ տվյալներում:

8) «Իրականացված գործառնություններ» սյունակի «1.Հաճախորդների կողմից կատարված վճարումների նպատակայնությունը» մասում ըստ որոշակի խմբերի դասակարգվում են հաճախորդների կողմից կատարված վճարումների վերաբերյալ տվյալները:

9) «Կոմունալ վճարումներ, այդ թվում» տողում նշվում են հավաքագրված կոմունալ վճարների (էլեկտրաէներգիայի, գազի, խմելու և ոռոգման ջրի, բջջային կապի, ֆիքսված հեռախոսակապի դիմաց և այլն) ընդհանուր ծավալը և քանակը` ըստ համապատասխան սյունակների: Բացի այդ, ըստ համապատասխան տողերի` «Ֆիքսված հեռախոսակապ», «Բջջային կապ», «Էլեկտրաէներգիա», «Գազ», «Ջուր (խմելու և ոռոգման)», առանձնացվում են յուրաքանչյուր ծառայության դիմաց հավաքագրված միջոցները:

10) «Բյուջետային (հարկային) վճարումներ, այդ թվում» տողում, ըստ համապատասխան սյունակների, նշվում են տվյալ կազմակերպության միջոցով հաճախորդների կողմից բյուջե ուղղված հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների, տույժ/տուգանքների ընդհանուր ծավալը և քանակը: Բացի այդ, սույն ենթակետով նախատեսված տվյալները առանձնացվում և համապատասխան տողերով լրացվում են ըստ հետևյալ տարանջատման` «ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանություն ծառայության տուգանքների դիմաց վճարներ» (այսուհետ` «Պետավտոտեսչության տուգանքների դիմաց վճարումներ», «Նոտարական ծառայությունների դիմաց վճարումներ», «Այլ բյուջետային վճարումներ»: Ընդ որում,

ա. «Պետավտոտեսչության տուգանքների դիմաց վճարումներ» տողում, ըստ համապատասխան սյունակների, նշվում են պետավտոտեսչության տուգանքների դիմաց վճարումների ծավալը և քանակը,

բ. «Նոտարական ծառայությունների դիմաց վճարումներ» տողում, ըստ համապատասխան սյունակների, նշվում են նոտարական ծառայությունների դիմաց վճարումների ծավալը և քանակը,

գ. «Այլ բյուջետային վճարումներ» տողում, ըստ համապատասխան սյունակների, լրացվում են սույն ենթակետի «ա» և «բ» պարբերություններում նշված տարանջատումից բացի բյուջե կատարված այլ վճարումների ծավալը և քանակը:

11) «Վարկերի մարմանն ուղղված վճարումներ, այդ թվում» տողում նշվում են վարկերի մարմանն ուղղված միջոցների հավաքագրման ընդհանուր ծավալը և քանակը` ըստ համապատասխան սյունակների: Բացի այդ, սույն ենթակետով նախատեսված տվյալներն առանձնացվում և համապատասխան տողերով լրացվում են ըստ հետևյալ տարանջատման, մասնավորապես.

ա. «Առևտրային բանկերից ստացված վարկերի մարում» տողում, ըստ համապատասխան սյունակների, նշվում են սպասարկված հաճախորդների կողմից առևտրային բանկերից ստացված վարկերի մարմանն ուղղված վճարումների ծավալը և քանակը,

բ. «Վարկային կազմակերպություններից ստացված վարկերի մարում» տողում, ըստ համապատասխան սյունակների, նշվում են սպասարկված հաճախորդների կողմից վարկային կազմակերպություններից ստացված վարկերի մարմանն ուղղված վճարումների ծավալը և քանակը,

գ. «Այլ Ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկերի մարում» տողում, ըստ համապատասխան սյունակների, լրացվում են օրենքով սահմանված կարգով առևտրային բանկերից և վարկային կազմակերպություններից բացի՝ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկերի մարմանն ուղղված վճարումների ծավալը և քանակը,

12) «Խաղադրույքներ և շահումով խաղեր» տողում, ըստ աղյուսակի համապատասխան սյունակների տարանջատման, նշվում են հաճախորդների կողմից խաղադրույքներ կատարելու կամ շահումով խաղերին մասնակցության համար կատարված վճարումների ծավալը և քանակը:

13) «Էլեկտրոնային փողերի լիցքավորում» տողում, ըստ աղյուսակի համապատասխան սյունակների, նշվում են հաճախորդների կողմից էլեկտրոնային փողերի լիցքավորմանն ուղղված վճարումների ծավալը և քանակը:

14) «Հաճախորդների կողմից դեպի արտասահման ուղղված փոխանցումներ» տողում, ըստ աղյուսակի համապատասխան սյունակների տարանջատման, նշվում են հաճախորդների կողմից արտասահման կատարված փոխանցումները: Այս տողում ընդգրկվում են դրամական փոխանցումների իրականացման համակարգերով ինչպես նաև կազմակերպության կողմից՝ առանց որևէ դրամական փոխանցումների համակարգի անդամակցելու արտասահման կատարված փոխանցումները:

15) «Այլ կազմակերպությունների համար հավաքագրված միջոցներ» տողում լրացվում է սպասարկված հաճախորդների կողմից «1. Հաճախորդների կողմից կատարված վճարումների նպատակայնությունը» մասում բերված դասակարգումից տարբերվող այլ կազմակերպություններին ուղղված վճարումների ընդհանուր ծավալը և քանակը` ըստ աղյուսակի համապատասխան սյունակների տարանջատման:

16) «Ընդամենը հավաքագրված միջոցներ» տողում յուրաքանչյուր սյունակի համար հաշվարկվում է լրացված գումարների կամ քանակների հանրագումարը:

17) Աղյուսակի «2. Հաճախորդների կողմից ստացված միջոցների նպատակայնությունը» մասում նշվում են հաճախորդների կողմից ստացված դրամական միջոցների վերաբերյալ տվյալները:

18) «Իրականացված գործառնություններ» սյունակի «2. Հաճախորդների կողմից ստացված միջոցների նպատակայնությունը» մասում դասակարգվում են հաճախորդների կողմից ստացված դրամական միջոցները:

19) «Կենսաթոշակների և սոցիալական նպաստների վճարումներ» տողում նշվում են ամսվա ընթացքում կազմակերպության միջոցով վճարված (բաժանված) կենսաթոշակների, սոցիալական նպաստների և նմանատիպ այլ վճարումների ծավալը և քանակը, ըստ համապատասխան սյունակների տարանջատման:

20) «Արտասահմանից ստացված միջոցների վճարում» տողում նշվում են հաշվետու ժամանակահատվածի ընթացքում կազմակերպության միջոցով արտասահմանից ստացված և հաճախորդներին վճարված դրամական միջոցների վերաբերյալ տվյալները` ըստ սյունակների համապատասխան տարանջատման:

21) «Հաճախորդներին վճարված այլ միջոցներ» տողում՝ ըստ աղյուսակի համապատասխան սյունակների տարանջատման, նշվում է սպասարկված հաճախորդներին վճարված այն միջոցների ընդհանուր ծավալը և քանակը, որոնց դասակարգումը նշված չէ աղյուսակի «2. Հաճախորդների կողմից ստացված միջոցների նպատակայնությունը» մասում:

22) «Ընդամենը հաճախորդներին վճարված միջոցներ» տողում հաշվարկվում է «2.Հաճախորդների կողմից ստացված միջոցների նպատակայնությունը» մասի յուրաքանչյուր սյունակում լրացված տվյալների հանրագումարը:

23) «Կանխիկ եղանակով» սյունակում լրացվում են հաճախորդների կողմից կանխիկ միջոցներով կատարված գործառնությունները, որոնք տարանջատվում են` ըստ «Տերմինալների միջոցով» և «Գլխամասային գրասենյակի/մասնաճյուղերի դրամարկղային կետերի միջոցով» «Կազմակերպության կողմից միջոցների առաքում հաճախորդներին» ենթասյունակների: Ընդ որում,

ա. «Տերմինալների միջոցով» ենթասյունակում լրացվում են կազմակերպության կողմից տեղադրված տերմինալների միջոցով կատարված գործառնությունների ծավալը և քանակը:

բ. «Գլխամասային գրասենյակի/ մասնաճյուղերի դրամարկղային կետերի միջոցով» ենթասյունակում լրացվում են կազմակերպության գլխամասում/մասնաճյուղում գործող դրամարկղային կետերի միջոցով կատարված գործառնությունների ծավալը և քանակը:

գ. «Կազմակերպության կողմից միջոցների առաքում հաճախորդներին» սյունակում լրացվում են կազմակերպության կողմից հաճախորդների միջոցները վերջիններիս բնակության/գտնվելու վայր առաքելու միջոցով կատարված վճարումների վերաբերյալ տվյալները:

24) «Անկանխիկ եղանակով» սյունակում լրացվում են հաճախորդների կողմից անկանխիկ եղանակով կատարված գործառնությունների ծավալը և քանակը, որոնք տարանջատվում են` ըստ «Վճարային քարտերով» և «Ինտերնետ միջավայրում՝ քարտերով» ենթասյունակների: Ընդ որում,

ա. «Վճարային քարտերով» ենթասյունակում լրացվում են վճարային քարտերի միջոցով կատարված անկանխիկ գործառնությունների ծավալը և քանակը, իսկ

բ. «Ինտերնետ միջավայրում՝ քարտերով» ենթասյունակում լրացվում են կազմակերպության միջոցով ինտերնետ միջավայրում քարտերով (ներառյալ վիրտուալ քարտերով) կատարված գործառնությունների ծավալը և քանակը:

25) «2. ՀՀ տարածքում իրականացված գործառնությունների նպատակայնությունը» աղյուսակում չեն բերվում «Էլեկտրոնային փողերով» կատարված գործառնությունների վերաբերյալ տվյալներ:

26) «2. ՀՀ տարածքում իրականացված գործառնությունների նպատակայնությունը» աղյուսակում չեն ընդգրկվում կազմակերպության սեփական փոխանցումները` ուղղված տնտեսվարող սուբյեկտներին կամ ֆիզիկական անձանց, եթե այդ վճարումները կապված են հաճախորդներին` ծառայությունների մատուցման, դիմաց պարտավորությունների մարման կամ վերջնահաշվարկի ապահովման նպատակով որպես «ապահովագրական դեպոզիտ» միջոցների փոխանցման և նմանատիպ այլ վճարումների հետ:

27) «2. ՀՀ տարածքում իրականացված գործառնությունների նպատակայնությունը» աղյուսակում չեն նշվում նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերից և հաճախորդներից կազմակերպության հաշվին/հաշիվներին ուղղված վճարումները (կենսաթոշակային վճարումների մայր գումարի ստացումը, որը պետք է վճարվի կենսաթոշակառուներին և այլ փոխանցումներ) և սեփական ստացումները:

28) Եթե վճարահաշվարկային կազմակերպությունը համագործակցում է մեկ այլ վճարահաշվարկային կազմակերպության հետ, հաճախորդներին մատուցված որևէ ծառայության դիմաց վճարումները հավաքագրելու համար, ապա այդ տվյալները լրացվում են միայն այն կազմակերպության կողմից, որն իրականացրել է հաճախորդների անմիջական սպասարկումը:

29) «3. ՀՀ տարածքում կատարված փոխանցումներ» աղյուսակում ընդգրկվում են հաշվետու ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կատարված փոխանցումները:

30) Աղյուսակը բաղկացած է «Անվանումը» և «Փոխանցումներ» սյունակներից:

ա. «Անվանումը» սյունակում նշվում է կազմակերպության կողմից հաշվետու ժամանակահատվածում վճարումները կատարելու նպատակով, փոխանցման համար հիմք հանդիսացող կարգադրության ներկայացման եղանակը, կամ փոխանցումը կատարելու համար օգտագործված համակարգի տեսակը (թղթային եղանակով, բանկ-հաճախորդ համակարգով և այլն):

բ. «Փոխանցումներ» սյունակում, ըստ համապատասխան տողերի, լրացվում է փոխանցումների ծավալը և քանակը:

31) Սույն աղյուսակում բերվող տեղեկատվությունը տարանջատվում և ներկայացվում է հետևյալ բաժիններով. «Կազմակերպության գլխամասային գրասենյակի/մասնաճյուղերի միջոցով (միջմասնաճյուղային)» փոխանցումներ, «ՀՀ բանկերի միջոցով» փոխանցումներ, «ՀՀ տարածքում գործող այլ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների միջոցով» փոխանցումներ:

32) «Կազմակերպության գլխամասային գրասենյակի /մասնաճյուղերի միջոցով (միջմասնաճյուղային)» բաժնում նշվում է վճարահաշվարկային կազմակերպության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող կառուցվածքային ստորաբաժանումների միջև կատարված միջմասնաճյուղային փոխանցումները` կապված հաճախորդների վճարումների հետ: Աղյուսակում լրացվում են միայն հաճախորդների կողմից ընդունված կարգադրությունների հիման վրա կատարված փոխանցումների մասին տվյալները, իսկ ստացված միջոցների վերաբերյալ տվյալները չեն ներառվում: Ընդ որում,

ա. «Թղթային եղանակով» տողում լրացվում են կազմակերպության կառուցվածքային ստորաբաժանումների միջև թղթային եղանակով կարգադրությունների ներկայացման վերաբերյալ տվյալները,

բ. «Ներքին ցանց» տողում նշվում են կազմակերպության կառուցվածքային ստորաբաժանումների միջև իրենց ներքին ցանցով ներկայացված կարգադրությունների վերաբերյալ տվյալները,

գ. «ԿԲ էլեկտրոնային փոստով» տողում լրացվում են Կենտրոնական բանկի էլեկտրոնային փոստի՝ ՍԻ-ԲԻ-Էյ-նեթ միջբանկային համակարգչային ցանցի միջոցով կազմակերպության կառուցվածքային ստորաբաժանումների միջև ներկայացված կարգադրությունների վերաբերյալ տվյալները,

դ. «Այլ (որոնց դասակարգումը նշված չէ)» տողում լրացվում են կազմակերպության կողմից կառուցվածքային ստորաբաժանումների միջև կարգադրությունների ներկայացման համար օգտագործվող այն համակարգով/եղանակով կատարված փոխանցումների վերաբերյալ տվյալները, որոնց դասակարգումը բերված չէ սույն բաժնում:

ե. «Ընդամենը միջմասնաճյուղային» տողում լրացվում է աղյուսակի` «Կազմակերպության գլխամասային գրասենյակի/մասնաճյուղերի միջոցով (միջմասնաճյուղային)» բաժնում նշված եղանակներով կատարված փոխանցումների հանրագումարը:

33) Աղյուսակի` «ՀՀ բանկերի միջոցով» բաժնում լրացվում են հաշվետու ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի միջոցով կատարված փոխանցումների վերաբերյալ տվյալները, ըստ նշված դասակարգման: Ընդ որում,

ա. «Թղթային եղանակով» տողում լրացվում են կազմակերպության կողմից առևտրային բակերին թղթային եղանակով կարգադրությունների ներկայացման վերաբերյալ տվյալները,

բ. «Բանկ-հաճախորդ համակարգով» տողում լրացվում են կազմակերպության կողմից առևտրային բակերին բանկ-հաճախորդ համակարգով ներկայացված կարգադրությունների վերաբերյալ տվյալները,

գ. «ԿԲ էլեկտրոնային փոստով» տողում լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի էլեկտրոնային փոստի ՍԻ-ԲԻ-Էյ-նեթ միջբանկային համակարգչային ցանցի միջոցով կազմակերպության կողմից առևտրային բանկերին ներկայացված կարգադրությունների վերաբերյալ տվյալները,

դ. «Այլ (որոնց դասակարգումը նշված չէ)» տողում լրացվում են կազմակերպության կողմից առևտրային բակերին կարգադրությունների ներկայացման համար օգտագործվող այն համակարգով/եղանակով կատարված փոխանցումների վերաբերյալ տվյալները, որոնց դասակարգումը բերված չէ աղյուսակի սույն բաժնում:

ե. «Ընդամենը ՀՀ բանկերի միջոցով» տողում լրացվում է աղյուսակի «ՀՀ բանկերի միջոցով» բաժնում նշված եղանակներով կատարված փոխանցումների հանրագումարը:

զ. «ՀՀ բանկերի միջոցով» բաժնում չեն լրացվում Հայաստանի Հանրապետության բանկերի միջոցով արտասահման կատարված փոխանցումների ծավալի և քանակի վերաբերյալ տվյալները, ինչպես նաև՝ փոխանցումների արդյունքում ստացված միջոցների վերաբերյալ տվյալները:

34) «ՀՀ տարածքում գործող այլ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների միջոցով» բաժնում լրացվում են հաշվետու ժամանակահատվածում բանկերից բացի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վճարահաշվարկային ծառայություն մատուցող այլ կազմակերպությունների միջոցով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կատարված փոխանցումները, ըստ նշված դասակարգման, հետևյալ կերպ.

ա. «Թղթային եղանակով» տողում լրացվում են կազմակերպության կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող այլ վճարահաշվարկային կազմակերպություններին թղթային եղանակով ներկայացված կարգադրությունների վերաբերյալ տվյալները:

բ. «ԿԲ էլեկտրոնային փոստով» տողում նշվում են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի էլեկտրոնային փոստի ՍԻ-ԲԻ-Էյ-նեթ միջբանկային համակարգչային ցանցի միջոցով կազմակերպության կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող այլ վճարահաշվարկային կազմակերպություններին ներկայացված կարգադրությունների վերաբերյալ տվյալները:

գ. «Ինտերնետ միջավայր» տողում լրացվում են կազմակերպության կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող այլ վճարահաշվարկային կազմակերպություններին էլեկտրոնային եղանակով՝ ինտերնետի միջոցով ներկայացված կարգադրությունների վերաբերյալ տվյալները:

դ. «Այլ (որոնց դասակարգումը նշված չէ)» տողում բերվում է կազմակերպության կողմից այլ վճարահաշվարկային կազմակերպություններին կարգադրությունների ներկայացման համար օգտագործվող համակարգով/եղանակով կատարված փոխանցումների վերաբերյալ տվյալները, որոնց դասակարգումը բերված չէ աղյուսակի սույն բաժնում:

ե. «Ընդամենը ՀՀ տարածքում գործող այլ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների միջոցով» տողում հաշվարկվում է աղյուսակի սույն բաժնում նշված համակարգերով/եղանակներով կատարված փոխանցումների ընդհանուր հանրագումարը:

35) «Ընդհանուր ՀՀ տարածքում» տողում լրացվում է սույն աղյուսակի` «Ընդամենը միջմասնաճյուղային», «Ընդամենը ՀՀ բանկերի միջոցով», «Ընդամենը ՀՀ տարածքում գործող այլ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների միջոցով» տողերի հանրագումարը:

36) «3. ՀՀ տարածքում կատարված փոխանցումներ» աղյուսակում չեն ընդգրկվում վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից ստացված միջոցների վերաբերյալ տվյալները:

37) Թիվ 10 հաշվետվության մեջ չեն ընդգրկվում կազմակերպության մի հաշվից մեկ այլ հաշվի վրա կատարված սեփական փոխանցումները:

38) Այն դեպքում երբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կատարված փոխանցումները իրականացվել են միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգերով, ապա այդ փոխանցումները տարանջատվում և լրացվում են « 3. ՀՀ տարածքում կատարված փոխանցումներ» աղյուսակում՝ լրացման կարգի համաձայն:

39) Փոխանցված և ստացված արտարժութային միջոցների վերաբերյալ տվյալները թիվ 10 հաշվետվության մեջ լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ տվյալ արժույթի համար Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված հաշվարկային փոխարժեքով:

26. Թիվ 13 հաշվետվությունը՝ «Դրամական (փողային) փոխանցում իրականացնող կազմակերպությունների միջոցով Հայաստանի Հանրապետություն արտերկրից մուտք եղած և Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի արտերկրներ փոխանցված գումարների վերաբերյալ» կազմվում է Հավելված 9-ի համաձայն և լրացվում է հետևյալ կերպ.

1) Թիվ 13 հաշվետվությունը բաղկացած է երկու աղյուսակից՝ «1.Արտերկրից մուտք եղած գումարներ» և « 2. Արտերկիր ուղարկված գումարներ»:

ա. «1. Արտերկրից մուտք եղած գումարներ» աղյուսակում լրացվում է դրամական (փողային) փոխանցում իրականացնող կազմակերպությունների հաճախորդներին Հայաստանի Հանրապետություն արտերկրից փոխանցված ֆինանսական միջոցների և դրանց քանակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ըստ համապատասխան ուղարկող երկրների և դրամական փոխանցումների իրականացման համակարգերի:

 բ. «2. Արտերկիր ուղարկված գումարներ» աղյուսակում լրացվում է հաճախորդների կողմից Հայաստանի Հանրապետությունից արտերկրներ փոխանցված գումարների և դրանց քանակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը` ըստ համապատասխան ստացող երկրների և դրամական փոխանցումների իրականացման համակարգերի:

2) «1. Արտերկրից մուտք եղած գումարներ» և «2. Արտերկիր ուղարկված գումարներ» երկու աղյուսակներն էլ լրացվում են նույն սկզբունքով:

ա. Թիվ 13 հաշվետվության տվյալները լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով, ընդ որում՝ փոխանցված և ստացված արտարժութային միջոցների վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ տվյալ արժույթի համար Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված հաշվարկային փոխարժեքով:

բ. «1.Արտերկրից մուտք եղած գումարներ» և «2. Արտերկիր ուղարկված գումարներ» աղյուսակներից յուրաքանչյուրում ընդգրկված են 50 երկրներ, որտեղ տվյալները լրացվում են ըստ համապատասխահ երկրների:

գ. «Այլ երկրներ» տողում ընդգրկվում են աղյուսակում չնշված երկրները, ընդ որում՝ «այդ թվում» տողերում առանձին արտացոլվում են միայն այն երկրները, որոնցից յուրաքանչյուրի գծով ամսվա ընթացքում կատարվել են ընդհանուր գումարով 1000 ԱՄՆ դոլարը գերազանցող փոխանցումներ:

դ. «Ընդամենը փոխանցումներ»/«Ընդամենը ստացումներ» տողերում համապատասխանաբար լրացվում է ընդհանուր փոխանցումների/ստացումների գումարը և քանակը՝ ըստ աղյուսակի սյունակների:

ե. «1. Արտերկրից մուտք եղած գումարներ» և «2. Արտերկիր ուղարկված գումարներ» աղյուսակներից յուրաքանչյուրում ըստ համապատասխան սյունակների լրացվում են առանց բանկային հաշվի բացման միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգերի միջոցով կատարված փոխանցումների (ստացումների) վերաբերյալ տվյալները: Յուրաքանչյուր համակարգի վերաբերյալ տվյալները տարանջատվում և նշվում են առանձին սյունակներով` ըստ օգտագործվող միջազգային դրամական փոխանցումների իրականացման համակարգերի:

զ. «Այլ (որոնց դասակարգումը նշված չէ)» սյունակում առանձնացվում են կազմակերպության կողմից օգտագործվող այն միջազգային դրամական փոխանցումների իրականացման համակարգով կատարված փոխանցումների (ստացումների) վերաբերյալ տվյալները, որոնց դասակարգումը բերված չէ:

է. «1. Արտերկրից մուտք եղած գումարներ» և «2. Արտերկիր ուղարկված գումարներ» աղյուսակների «Բանկային հաշվով, առանց որևէ դրամական փոխանցումների համակարգին անդամակցության» սյունակներում լրացվում են կազմակերպության կողմից բանկային հաշվով կատարված փոխանցումների (ստացված միջոցների) վերաբերյալ տվյալները: Այս բաժնում նշվում են նաև արտասահմանում գտնվող վճարահաշվարկային կազմակերպության հետ անմիջական համագործակցության արդյունքում կատարված փոխանցումների (ստացումների) վերաբերյալ տվյալները, եթե այն չի կատարվել աղյուսակում նշված համակարգերից որևէ մեկով:

ը. «Ընդամենը ըստ երկրների» սյունակում լրացվում է ըստ յուրաքանչյուր երկրի իրականացված բոլոր փոխանցումների(ստացումների) հանրագումարը: Իսկ «Այդ թվում՝ ոչ առևտրային նպատակով» սյունակում՝ միայն ոչ առևտրային նպատակով կատարված փոխանցումները:

թ. «ԱՄՆ դոլար», «Եվրո», «Ռուսական ռուբլի», «այլ արտարժույթ» համապատասխան տողերում լրացվում են ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ռուսական ռուբլով, այլ արտարժույթով կատարված փոխանցումների (ստացումների) ծավալները՝ հաշվարկված Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

3) Թիվ 13 հաշվետվության լրացման իմաստով ոչ առևտրային նպատակով իրականացվող փոխանցումներ են համարվում.

ա. Ֆիզիկական անձի անունով արտերկրից ստացված (ֆիզիկական անձի կողմից արտերկիր փոխանցված) անհատույց ֆինանսական միջոցները, որոնց նպատակը ընթացիկ կարիքների բավարարումն է, մասնավորապես՝ ընթացիկ ֆինանսական օգնությունը, նվիրատվությունները, նպաստները, թոշակները և այլ նմանատիպ միջոցները,

բ. Ստացված (վճարված) աշխատավարձը, երբ աշխատողը աշխատել է արտերկրում գտնվող կազմակերպությունում և աշխատվարձը ստանում է գտնվելով արդեն իր երկրում՝ դրամական (փողային) փոխանցում իրականացնող կազմակերպության միջոցով,

գ. Երբ աշխատողը աշխատում է տվյալ երկրի այնպիսի կազմակերպությունում, որտեղ աշխատավարձը ստացվում է արտերկրից դրամական (փողային) փոխանցում իրականացնող կազմակերպության միջոցով` աշխատավարձի ուղղակի փոխանցմամբ,

դ. Մնացած բոլոր դեպքերում գրանցված փոխանցումները/ստացումները չեն դիտարկվում որպես ոչ առևտրային նպատակով իրականացվող փոխանցումներ/ստացումները և ներառվում են միայն «Ընդամենը փոխանցումներ»/ «Ընդամենը ստացումներ» սյան տվյալներում:

4) Այն դեպքում, երբ արտերկրից Հայաստանի Հանրապետություն փոխանցումներում առկա են այնպիսի դեպքեր, որտեղ փոխանցման նպատակը հստակ նշված չէ և չկան համապատասխան տեղեկություններ նշված փոխանցումը դասակարգելու համար, ապա դրամական փոխանցումներ կատարող կազմակերպությունը որպես կողմնորոշիչ ցուցանիշներ վերցնում է հետևյալը.

ա. եթե փոխանցումն իրականացնողն իրավաբանական անձ է, ապա նշված միջոցները դասակարգվում են որպես առևտրային նպատակով և ցույց չեն տրվում «Այդ թվում՝ ոչ առևտրային» սյունակում, այլ ընդգրկվում են միայն «ընդամենը ըստ երկրների» ցուցանիշների մեջ,

բ. եթե փոխանցումն իրականացնողը ֆիզիկական անձ է, ապա այդ փոխանցումը դիտարկվում է որպես ոչ առևտրային նպատակով իրականացված փոխանցում և ընդգրկվում է «Այդ թվում՝ ոչ առևտրային» սյունակում միայն այն դեպքում, եթե փոխանցվող գումարի չափը չի գերազանցում 20 000 ԱՄՆ դոլարը կամ դրան համարժեք գումարը:

5) Այն դեպքում, երբ փոխանցումները կատարվել են միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգերով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ապա այդ փոխանցումները չեն լրացվում սույն հաշվետվության աղյուսակներում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  VI

 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՊՐՈՑԵՍԻՆԳ ԵՎ ՔԼԻՐԻՆԳ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

27. Թիվ 15 հաշվետվությունը՝ «Վճարային գործիքների քլիրինգ և պրոցեսինգ իրականացնող կազմակերպության կողմից մատուցված վճարային ծառայությունների և վճարային գործիքների վերաբերյալ» կազմվում է Հավելված 10-ի համաձայն, որտեղ նշվում են կազմակերպության պրոցեսինգային, քլիրինգային գործունեությունը բնութագրող տվյալներ, և լրացվում է հետևյալ կերպ.

1) «1. Պրոցեսինգային կենտրոնի հետ համագործակցող համակարգերը և սպասարկվող գործիքները» աղյուսակում բերվում են տեղեկություններ հաշվետու ժամանակահատվածի վերջին օրվա դրությամբ՝ պրոցեսինգային կենտրոնի հետ համագործակցող համակարգերի, պրոցեսինգային կենտրոնի կողմից սպասարկվող գործիքների, ինչպես նաև համակարգերում իր կարգավիճակի, կամ ստացված սերտիֆիկացման տեսակների վերաբերյալ: Սույն աղյուսակը բաղկացած է չորս սյունակներից՝ «Համագործակցող վճարային համակարգի անվանումը», «Պրոցեսինգային կենտրոնի կողմից սպասարկվող գործիքի տեսակը», «Պրոցեսինգային կենտրոնի կարգավիճակը կամ սերտիֆիկացման տեսակները» և «Այլ»:

ա. «Համագործակցող վճարային համակարգի անվանումը» սյունակում առանձին տողերով բերվում են այն համակարգերի անվանումները, որոնց օպերատորի հետ համագործակցում է պրոցեսինգային կենտրոնը կամ այդ համակարգերում ունի որևէ կարգավիճակ: Ընդ որում, այս սյունակում նշվում են նաև վճարահաշվարկային կազմակերպությունների վերաբերյալ տվյալները:

բ. «Պրոցեսինգային կենտրոնի կողմից սպասարկվող գործիքի տեսակը» սյունակում առանձին տողերով բերվում են այն գործիքների տեսակները, որոնք սպասարկում է պրոցեսինգային կենտրոնը` համագործակցելով առաջին սյունակում նշված համակարգի օպերատորի հետ:

գ. «Պրոցեսինգային կենտրոնի կարգավիճակը կամ սերտիֆիկացման տեսակները» սյունակում նշվում են առաջին սյունակում բերված համակարգերում պրոցեսինգային կենտրոնի կարգավիճակի վերաբերյալ տվյալներ, ըստ նշված յուրաքանչյուր համակարգի, կամ պրոցեսինգային կենտրոնի կողմից անցած բոլոր սերտիֆիկացումները, որոնք անց են կացվել նշված համակարգերի կամ այլ կազմակերպությունների կողմից՝ ելնելով համակարգի պահանջներից:

դ. «Այլ» սյունակում նշվում են «Պրոցեսինգային կենտրոնի կարգավիճակը կամ սերտիֆիկացման տեսակները» սյունակի լրացման պահանջներից տարբերվող հիմունքներով, այդ համակարգի գործիքների սպասարկման իրավասության մասին: Ինչպես նաև նշվում է առաջին սյունակում նշված վճարահաշվարկային կազմակերպության հետ համագործակցության կարգավիճակը: Տվյալ սյունակում նշվում են նաև այն դեպքերը, երբ գործիքի սպասարկումը կատարվում է ոչ թե անմիջապես համակարգի օպերատորի, այլ այդ համակարգի անդամ հանդիսացող որևէ այլ կազմակերպության հետ կնքված պայմանագրի հիման վրա և այլն:

2) «2. Պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված սպասարկման կետերի դասակարգումը և սպասարկման միջոցները» աղյուսակում լրացվում են տվյալներ հաշվետու ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված սպասարկման կետերի և դրանցում տեղադրված սարքավորումների քանակի վերաբերյալ, որոնք իրականացնում են հաճախորդների սպասարկում և ծառայությունների մատուցում: Եթե մեկ սպասարկման կետում տեղադրված են մեկից ավելի սարքավորումներ, ապա նշվում է դրանց քանակը: Որպես սպասարկման կետ դիտարկվում է տվյալ կազմակերպությունը, այլ ոչ թե վերջինիս ներսում տեղադրված սարքավորման տեղը (խանութի ներսում՝ տարբեր բաժիններում մի քանի ՊՈՍ-տերմինալների տեղադրման դեպքում տվյալ խանութը կդիտարկվի որպես մեկ միավոր /սպասարկման կետ/, այլ ոչ թե վերջինիս բաժինները: Միաժամանակ, եթե գործում է մեկ ընկերության խանութների ցանց տարբեր հասցեներում, ապա այդ խանութները չեն դիտարկվում որպես մեկ միավոր):

3) «2. Պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված սպասարկման կետերի դասակարգումը և սպասարկման միջոցները» աղյուսակը բաղկացած է հետևյալ հիմնական սյունակներից՝ «Անվանումը», «Գրանցված սպասարկման կետերի քանակը», «Քարտերի սպասարկման համար տեղադրված սարքերի քանակը», «Ինտերնետ միջավայրում գրանցված սպասարկման կետերի քանակը», «Այլ ավտոմատ ինքնասպասարկման սարքերի քանակը»:

4) «2. Պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված սպասարկման կետերի դասակարգումը և սպասարկման միջոցները» աղյուսակի «Անվանումը» սյունակում, ըստ նշված դասակարգման բերված են այն կազմակերպությունների խմբերը, որոնք համակարգում գրանցված են հաճախորդների վճարային գործիքների սպասարկում իրականացնելու համար, ըստ այս աղյուսակի սյունակներում նշված սպասարկման միջոցների: «Անվանումը» սյունակում նշված սպասարկման կետերի դասակարգումը իրականացվում է հաշվի առնելով Ազգային Վիճակագրական Ծառայության կողմից մշակված «Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգիչներով» (ՏԳՏԴ 2) սահմանված սկզբունքները: Ընդ որում`

ա. «Բանկի գլխամաս/մասնաճյուղ[1]» տողում նշվում են բանկերի գլխամասը և մասնաճյուղերը, որոնցում իրականացվում է վճարային գործիքների սպասարկում,

բ. «Վճարահաշվարկային կազմակերպության գլխամաս/մասնաճյուղ[2]» տողում նշվում են այն վճարահաշվարկային կազմակերպության գլխամասի և մասնաճյուղերի վերաբերյալ տվյալները, որոնցում իրականացվում է վճարային գործիքների սպասարկում,

գ. «Արտադրական կազմակերպություններ և մասնավոր գրասենյակներ[3]» տողում ներառված են արդյունաբերական գործարանները, շինարարական, վերամշակման, արտադրական այլ կազմակերպություններ ու մասնավոր գրասենյակներ, որոնց տարածքում տեղադրված սարքավորումների միջոցով իրականացվում է վճարային գործիքի սպասարկում: Այս տողում ընդգրկված են նաև գյուղատնտեսական և ձկնորսական կազմակերպությունները, որոնք իրականացնում են արտադրական՝ բայց ոչ առևտրային գործունեություն,

դ. «Պետական կառավարման մարմիններ[4]» տողում ներառված են պետական մարմինները (նախարարություններ, այլ գերատեսչություններ), տեղական ինքնակառավարման մարմինները (քաղաքապետարաններ և թաղապետարաններ), դատարանները, դեսպանատները, որոնցում իրականացվում է վճարային գործիքների սպասարկում,

ե. «Մաքսային և հարկային մարմիններ[5]» տողում նշվում են մաքսային և հարկային մարմինները, որոնցում իրականացվում է վճարային գործիքների սպասարկում,

զ. «Հյուրանոցներ/հանգստյան տներ[6]» տողում ներառված են հյուրանոցները, հանգստյան տները, ճամբարները և այլ հանգրվաններ որոնցում իրականացվում է վճարային գործիքների սպասարկում,

է. «Ռեստորան/հանրային սննդի կազմակերպում[7]» տողում ներառված են ռեստորանները, բարերը, արագ սննդի կազմակերպման կետերը, և այլ նմանատիպ կետերը որոնցում իրականացվում է վճարային գործիքների սպասարկում:

ը. «Մեծածախ և մանրածախ առևտրի կետեր/Տոնավաճառներ[8]» տողում ներառված են մեծածախ և մանրածախ (ավտոմեքենաների, մոտոցիկլետների, գյուղատնտեսական հումքի, կենդանիների, մետաղների, քիմիական նյութերի, դեղագործական ապրանքների, բնափայտի, արդյունաբերական սարքավորումների, կահույքի, կենցաղային ապրանքների, հագուստի, սննդամթերքի, ծխախոտի, այլ ապրանքների) առևտրով զբաղվող բոլոր կազմակերպությունները, որոնցում իրականացվում է վճարային գործիքների սպասարկում,

թ. «Լցակայան կամ տեխսպասարկում[9]» տողում ներառված են ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում իրականացնող կետերը, բենզալցակայանները և գազալցակայանները որտեղ իրականացվում է վճարային գործիքների սպասարկում,

ժ. «Սարքավորումների և այլ իրերի վարձույթ [10]» տողում ներառված են ցամաքային, օդային և ջրային տրանսպորտի ծառայություններ, մեքենաների և անձնական օգտագործման իրերի վարձույթի, հաշվողական տեխնիկայի հետ կապված ծառայություններ մատուցող, հետազոտություններ և մշակումներ իրականացնող և նմանատիպ ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները, որոնցում իրականացվում է վճարային գործիքների սպասարկում,

ժա. «Զբոսաշրջության ոլորտի ծառայություններ/ավիագործակալություն[11]» տողում ներառված են զբոսաշրջության ոլորտի ծառայություններ և ավիատոմսերի վաճառք իրականացնող գործակալությունները, որոնցում իրականացվում է վճարային գործիքների սպասարկում,

ժբ. «Սպասարկման այլ ծառայություններ[12]» տողում ներառված են հագուստների լվացում, քիմիական մաքրում, դաջվածքների ձևավորում իրականացնող սրահները, վարսավիրանոցներ, բաղնիքները և այլ անհատական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները, որոնցում իրականացվում է վճարային գործիքների սպասարկում,

ժգ. «Կրթական հաստատություններ[13]» տողում ներառված են տարրական, միջնակարգ, նախնական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթություն ապահովող հաստատությունները, ինչպես նաև և այլ կրթական ծառայություններ մատուցող հաստատությունները, որոնցում իրականացվում է վճարային գործիքների սպասարկում,

ժդ. «Առողջապահական հաստատություններ[14]» տողում ներառված են հիվանդանոցները, ծննդատները, ատամնաբուժարանները, մարդու առողջության պահպանման համար նախատեսված այլ հաստատություններ: Այստեղ ներառված են նաև սոցիալական ծառայություններ, երեխաների խնամքի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները, ինչպես նաև բարեգործական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունները որոնցում իրականացվում է վճարային գործիքների սպասարկում,

ժե. «Անշարժ գույքի հետ կապված գործառնություններ իրականացնող կազմակերպություններ [15]» տողում ներառված են բնակելի և ոչ բնակելի շինությունների, հողի առուվաճառքի/վարձակալության գործառնություններ իրականացնող կազմակերպությունները, որոնցում իրականացվում է վճարային գործիքների սպասարկում,

ժզ. «Իրավաբանական, նախագծային ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ[ 16]» տողում ներառված են իրավաբանական, տարբեր նախագծային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները, նոտարական գրասենյակները և կադաստրերը, որտեղ իրականացվում է վճարային գործիքների սպասարկում,

ժէ. «Կինոթատրոն/թատրոն[17]» տողում ներառված են այն կինոթատրոնները, թատրոնները, որտեղ իրականացվում է վճարային գործիքների սպասարկում,

ժը. «Սպորտային համալիր[18]» տողում ներառված են առողջարարական մարմնամարզության հետ կապված գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունները, (ներառյալ հանրային խաղերի կազմակերպումը) որոնցում իրականացվում է վճարային գործիքների սպասարկում,

ժթ. «Խաղասրահներ[19]» տողում ներառված են խաղատները, բուքմեյքերական և շահումով խաղեր կազմակերպող գրասենյակները և այլ նմանատիպ գրասենյակներ, որտեղ իրականացվում է վճարային գործիքների սպասարկում,

ի. «Տեղեկատվություն և կապ/Կոմունալ ծառայություններ [20]» տողում ներառված են այն մարմինները, որոնք ապահովում են՝ հոսանքի, ջրի, գազի, հեռահաղորդակցման կապի, բջջային կապի, ինտերնետ կապի ապահովման, հեռուստառադիոկապի և այլ նմանատիպ ծառայություններ, որոնց մոտ տեղադրված սարքավորումներով իրականացվում է վճարային գործիքների սպասարկում,

իա. «Ապահովագրական ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ [21]» տողում ներառված են կյանքի, կենսաթոշակային, ունեցվածքի, դրամական միջոցների ապահովագրության, վերաապահովագրության ծառայություններ մատուցող պետական և մասնավոր կազմակերպությունները: Եթե առևտրային բանկը կամ աղյուսակի մյուս տողերում խմբավորված կազմակերպությունները մատուցում է նաև ապահովագրական ծառայություններ, ապա վերջինիս վերաբերյալ տվյալները այս տողում չեն ընդգրկվում,

իբ. «Հասարակական վայրերում [22] կամ փողոցում» տողում կարող են նշվել բնակելի շենքերի տարածքում, փողոցում, ինչպես նաև հասարակական վայրերում (այգիներ, հուշակոթողներ, ճարտարապետական համալիրներ և այլն) տեղադրված սարքավորումները, որոնք անշարժ ամրացված են և ենթակա չեն ցանկացած պահի (նաև օրվա ընթացքում) տեղաշարժման,

իգ. «Այլ (որոնց դասակարգումը նշված չէ)» տողում ընդգրկվում են այն կազմակերպությունների խմբերը, որոնք իրականացնում են վճարային գործիքների/վճարային միջոցների սպասարկում, սակայն վերջիններիս դասակարգումը բերված չէ աղյուսակի «Անվանումը» սյունակում,

իդ. «Ընդամենը» տողում հաշվարկվում է աղյուսակում տարանջատված համապատասխան տողերի հանրագումարը:

5) «2. Պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված սպասարկման կետերի դասակարգումը և սպասարկման միջոցները» աղյուսակի «Գրանցված սպասարկման կետերի քանակը» սյունակում, ըստ համապատասխան տողերի լրացվում է այն կազմակերպությունների քանակը, որոնք գրանցված են տվյալ պրոցեսինգային կենտրոնում և իրականացնում են վճարային գործիքների սպասարկումը, (այդ թվում նաև կանխիկ դրամով վճարումների ընդունումը) աղյուսակի մյուս սյունակներում նշված միջոցներով:

6) «Քարտերի սպասարկման համար տեղադրված սարքերի քանակը» սյունակի «Ավտոմատ գանձման մեքենաներ (ԱԳՄ)», «ՊՈՍ-տերմինալներ» և «Իմպրինտերներ» ենթամասերում համապատասխանաբար նշվում են սպասարկման կետերում տեղադրված ԱԳՄ-ների, ՊՈՍ-տերմինալների, իմպրինտերների քանակի վերաբերյալ տվյալները, ըստ նշված համապատասխան տողերի.

ա. «Ընդհանուր ԱԳՄ-ները» ենթամասում լրացվում են ԱԳՄ-ների ընդհանուր քանակի վերաբերյալ տվյալները, իսկ

բ. «Այդ թվում ԱԳՄ-ներ, որոնք ապահովում են կանխիկի ընդունում» սյունակում լրացվում է այն ԱԳՄ-ների քանակը, որոնք թույլ են տալիս իրականացնել կանխիկ դրամի մուտքագրում բանկային հաշվին կամ իրականացնել կանխիկ միջոցներով վճարում:

7) «Ինտերնետ միջավայրում գրանցված սպասարկման կետերի քանակը» սյունակում ըստ «Անվանումը» սյունակի դասակարգման նշվում է տվյալ պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված այն կազմակերպությունների քանակը, որոնք իրենց ծառայություններն են առաջարկում ինտերնետ/վիրտուալ միջավայրում: «Ինտերնետ միջավայրում գրանցված սպասարկման կետերի քանակը» սյունակում նշված տվյալները չեն կրկնվում «Գրանցված սպասարկման կետերի քանակը» սյունակում:

8) «Ավտոմատ ինքնասպասարկման սարքերի քանակը» սյունակի «Վճարումների ընդունման տերմինալ» և «Տեղեկատվական վճարային տերմինալ» համապատասխան ենթամասերում, ըստ «Անվանումը» սյունակի համապատասխան տողերի նշվում է տվյալ պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված վճարումների ընդունման տերմինալների և տեղեկատվական վճարային տերմինալների քանակը, որոնց միջոցով իրականացվում է վճարային գործիքների սպասարկման հետ կապված ծառայություններ (այդ թվում նաև կանխիկ դրամով վճարումների ընդունումը): Իսկ «Այդ թվում միացված/ կցված քարտրիդրներ» սյունակում նշվում են այն քարտրիդրների քանակը, որոնք միացվել են նշված ավտոմատ ինքնասպասարկման սարքերին՝ քարտերի սպասարկում իրականացնելու նպատակով:

9) «3. Պրոցեսինգային կենտրոնի կողմից մատուցած վճարային ծառայությունները քարտերով, էլեկտրոնային փողերով, կանխիկ միջոցներով» աղյուսակում, ըստ վճարային գործիքների տեսակների, բերվում են տեղեկություններ հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված գործառնությունների, վճարային հոսքերի վերաբերյալ (որոնք դասակարգվում են ներհամակարգային վճարումների, այլ համակարգերից ստացված վճարումների և դեպի այլ համակարգեր ուղղված վճարումների): Ընդ որում, աղյուսակը բաղկացած է հետևյալ երեք մասերից՝ «3.1 Սպասարկման կետերում տեղադրված սարքավորումների (ԱԳՄ, ՊՈՍ, Իմպրինտեր) միջոցով սպասարկված գործիքներ», «3.2 Ինտերնետ միջավայրում սպասարկված քարտեր», «3.3 Էլեկտրոնային փողերի սպասարկում»: Սույն դասակարգումը կապված է վճարային գործիքների սպասարկման միջավայրի հետ:

10) «3.1 Գործող սպասարկման կետերում տեղադրված սարքավորումների (ԱԳՄ, ՊՈՍ, Իմպրինտեր) միջոցով սպասարկված գործիքներ» մասում նշվում են պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված ԱԳՄ-ների, ՊՈՍ-տերմինալների, իմպրինտերների միջոցով կատարված գործառնությունները ըստ սպասարկված վճարային քարտի տեսակի: Վճարային քարտի օգտագործմամբ բանկային հաշվին մուտքագրված միջոցների կամ վճարումների վերաբերյալ տվյալները լրացվում են այս բաժնում, համապատասխան տողում նշված վճարային քարտի դիմաց:

11) «3.2 Ինտերնետ միջավայրում սպասարկված քարտեր» մասում նշվում են պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված ինտերնետ միջավայրում գործող սպասարկման կետերի միջոցով կատարված գործառնությունների վերաբերյալ տվյալները, տարանջատելով ըստ վճարային գործիքի տեսակի: Սույն կետով նախատեսված մասում բացառություն են կազմում էլեկտրոնային փողերով կատարվող գործառնությունները:

12) «3.3 Էլեկտրոնային փողերի սպասարկում» մասում նշվում են պրոցեսինգային կենտրոնի միջոցով սպասարկված էլեկտրոնային փողերով (էլեկտրոնային քսակների կամ համակարգչային համակարգի հիման վրա թողարկված էլեկտրոնային փողերով) կատարված գործառնությունների վերաբերյալ տվյալները: Ընդ որում, էլեկտրոնային փողերը տարանջատվում են ըստ տարբեր համակարգերի, ինչպես նաև ըստ էլեկտրոնային քսակների և համակարգչային էլեկտրոնային փողերի տեսակների:

13) «3. Պրոցեսինգային կենտրոնի կողմից մատուցած վճարային ծառայությունները քարտերով, էլեկտրոնային փողերով, կանխիկ միջոցներով» աղյուսակի «Վճարային գործիքների/միջոցների անվանումը» առաջին սյունակում` ըստ աղյուսակի բաժինների համապատասխան տարանջատման առանձին տողերով նշվում է հաճախորդների կողմից օգտագործված յուրաքանչյուր վճարային գործիքի տեսակը՝ կապված սպասարկման միջավայրի հետ: Աղյուսակի «Այլ (որոնց դասակարգումը նշված չէ)» տողում նշվում են այն վճարային գործիքների տեսակները, որոնց դասակարգումը բերված չէ աղյուսակի համապատասխան մասում:

14) «3. Պրոցեսինգային կենտրոնի կողմից մատուցած վճարային ծառայությունները քարտերով, էլեկտրոնային փողերով, կանխիկ միջոցներով» աղյուսակում նշված վճարային գործիքներով կատարված գործառնությունները դասակարգվում են ըստ հետևյալ սյունակների՝ «Գործառնություններ պրոցեսինգային կենտրոնում հաշվառված վճարային գործիքների և սպասարկման կետերի միջոցով», «Պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված հաճախորդների վճարային գործիքներով կատարած գործառնությունները՝ մեկ այլ պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված սպասարկման կետերում, ինչպես նաև դեպի այլ համակարգեր ուղղված վճարումներ», «Մեկ այլ պրոցեսինգային կենտրոնում հաշվառված հաճախորդների վճարային գործիքներով կատարած փոխանցումները՝ հաշվետու պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված (հաշվառված) սպասարկման կետերում, ինչպես նաև փոխանցումներ ուղղված հաճախորդներին»:

15) «Գործառնություններ պրոցեսինգային կենտրոնում հաշվառված վճարային գործիքների և սպասարկման կետերի միջոցով» սյունակի տվյալները դասակարգվում են նաև ըստ վերջինիս ենթասյունակների: Ընդ որում, ըստ աղյուսակի համապատասխան բաժինների և ենթասյունակների նշվում է միևնույն պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված սպասարկման կետերում տվյալ համակարգի հաճախորդների կողմից կատարված գործառնությունների ծավալը և քանակը (կանխիկացում, կանխիկ միջոցներով վճարում, փոխանցում հաճախորդի հաշվից մեկ այլ հաճախորդի հաշվին, անկանխիկ վճարում ապրանքի դիմաց):

ա. «Անկանխիկ վճարումներ» ենթասյունակը ներառում է միայն հաճախորդների կատարված անկանխիկ վճարումները սպասարկման կետերում, այդ թվում անկանխիկ եղանակով կոմունալ վճարումները և այլն: Բացառություն են կազմում հաճախորդների կողմից միմյանց հաշիվների վրա կատարված անկանխիկ փոխանցումները:

բ. «Անկանխիկ փոխանցում հաճախորդի հաշվից մեկ այլ հաշվի (բանկային, քարտային և այլն)» ենթասյունակը ներառում է պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված հաճախորդի կողմից այլ բանկային հաշիվներին (բանկային, քարտային և այլն) կատարված անկանխիկ փոխանցումները: «3.3Էլեկտրոնային փողերի սպասարկում» բաժնի այս մասում լրացվում է էլեկտրոնային փողերի դուրս բերումը այլ էլեկտրոնային գործիքի ձեռքբերման /փոխարկման միջոցով գործառնություններ կատարելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

գ. «Կանխիկացում, դրամական միջոցների ստացում» ենթասյունակը ներառում է կանխիկացման հետ կապված գործառնությունները, որոնք կատարվել են պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված սպասարկման սարքավորումներով իր հաճախորդների կողմից: Ընդ որում, կատարված գործառնությունները դասակարգվում են ըստ համապատասխան բաժինների: «3.3Էլեկտրոնային փողերի սպասարկում» բաժնի այս ենթասյունակում ընդգրկվում են էլեկտրոնային փողերի դուրս բերման դիմաց դրամական միջոցները կանխիկ եղանակով ստանալու վերաբերյալ տվյալները, էլեկտրոնային փողերի դուրս բերման հետ կապված հաճախորդի բանկային հաշվի միջոցով ստացված միջոցների վերաբերյալ տվյալները:

դ. «Կանխիկի մուտքագրում, վճարում/լիցքավորում» ենթասյունակը, ըստ աղյուսակի դասակարգված երեք մասերի, ներառում է սպասարկման կետերում հաճախորդների կողմից քեշ-ին (cհasհ-in) ծառայության միջոցով կատարված վճարումները (կոմունալ վճարումներ, հաշիվների վրա կանխիկ միջոցներով կատարված փոխանցումներ և այլն): «3.3 Էլեկտրոնային փողերի սպասարկում» բաժնի այս մասում լրացվում է էլեկտրոնային փողերի լիցքավորման հետ կապված տեղեկատվությունը:

16) «Պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված հաճախորդների վճարային գործիքներով կատարած գործառնությունները՝ մեկ այլ պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված սպասարկման կետերում, ինչպես նաև դեպի այլ համակարգեր ուղղված վճարումներ» սյունակում ըստ վճարային գործիքի տեսակի (վճարային միջոցի) նշվում է դեպի այլ համակարգեր ուղղված վճարումները: Այս սյունակում ընդգրկվում են պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված հաճախորդների կողմից՝ այլ պրոցեսինգային կենտրոններում գրանցված սպասարկման կետերում վճարային գործիքներով կատարված գործառնությունների ծավալը և քանակը: Այս սյունակի «3.2 Ինտերնետ միջավայրում սպասարկված քարտեր» մասում՝ ինտերնետ միջավայրում կատարված գործառնությունների և ֆիզիկապես գործող սպասարկման կետերում կատարված գործառնությունների տարանջատումը անհնար լինելու դեպքում, այդ տարանջատումը կարող է չկատարվել:

17) «Մեկ այլ պրոցեսինգային կենտրոնում հաշվառված հաճախորդների վճարային գործիքներով կատարած փոխանցումները՝ հաշվետու պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված (հաշվառված) սպասարկման կետերում, ինչպես նաև փոխանցումներ ուղղված հաճախորդներին» սյունակում ըստ վճարային գործիքի տեսակի (վճարային միջոցների) նշվում է այլ համակարգերից ստացված վճարումները: Այս սյունակում ներառվում են այլ պրոցեսինգային կենտրոններում գրանցված հաճախորդների կողմից հաշվետու պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված հաճախորդներին կատարված փոխանցումները: Ինչպես նաև ընդգրկվում են այլ համակարգերում գրանցված վճարային գործիքներով կատարված գործառնությունների ծավալը և քանակը, որոնք կատարվել են պրոցեսինգային կենտրոններում գրանցված սպասարկման կետերում (կանխիկացում, փոխանցում մեկ այլ պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված հաճախորդի հաշվից դեպի համակարգում գրանցված հաճախորդի հաշվին, անկանխիկ վճարում ապրանքի դիմաց և այլ նմանատիպ գործառնություններ):

18) «4. Քլիրինգի մասնակիցների քանակը» աղյուսակում բերվում է տեղեկատվություն հաշվետու ժամանակահատվածի վերջին օրվա դրությամբ՝ վճարահաշվարկային կազմակերպության հետ համագործակցող մասնակիցների վերաբերյալ տվյալներ, որոնց համար մատուցվում են քլիրինգային ծառայություններ:

19) «4. Քլիրինգի մասնակիցների քանակը» աղյուսակի «Մասնակիցների խմբերը» սյունակում նշված է մասնակիցների խմբերի դասակարգումը, իսկ «Մասնակիցների քանակը» սյունակում լրացում է յուրաքանչյուր խմբում առկա համապատասխան մասնակիցների քանակը: Աղյուսակի «Այդ թվում օտարերկրյա մասնակիցների քանակը» սյունակում ըստ համապատասխան խմբերի լրացվում է այն օտարերկրյա մասնակիցների քանակը, որոնց համար կատարվում է միջոցների հավաքագրումը.

ա. «Առևտրային բանկեր» տողի դիմաց լրացվում է վճարահաշվարկային կազմակերպության հետ համագործակցող առևտրային բանկերի և դրանց մասնաճյուղերի քանակը,

բ. «Վարկային կազմակերպություններ» տողի դիմաց լրացվում է վճարահաշվարկային կազմակերպության հետ համագործակցող վարկային կազմակերպության և դրանց մասնաճյուղերի քանակը,

գ. «Համագործակցող վճարահաշվարկային կազմակերպություններ» տողի դիմաց լրացվում է հաշվետվությունը ներկայացնող վճարահաշվարկային կազմակերպության հետ համագործակցող այն վճարահաշվարկային կազմակերպությունների քանակը, որոնց հետ համագործակցության արդյունքում կատարվում է միջոցների հավաքագրում,

դ. «Այդ թվում՝ Էլեկտրոնային փող թողարկողներ» տողի դիմաց լրացվում են վճարահաշվարկային կազմակերպության հետ համագործակցող էլեկտրոնային փող թողարկող կազմակերպությունների քանակը,

ե. «Հայաստանի Հանրապետության գանձապետարան» տողը լրացվում է, եթե տվյալ վճարահաշվարկային կազմակերպության կողմից կատարվում է բյուջե ուղղված վճարումների հավաքագրում,

զ. «Հեռախոսակապի օպերատորներ» տողի դիմաց լրացվում են վճարահաշվարկային կազմակերպության հետ համագործակցող հեռախոսակապի օպերատորների քանակը որոնց համար կատարվում է միջոցների հավաքագրում,

է. «Շահումով խաղեր կազմակերպողներ/խաղատներ» տողի դիմաց լրացվում են վճարահաշվարկային կազմակերպության հետ համագործակցող շահումով խաղեր կազմակերպող կազմակերպությունների, խաղատների քանակը, որոնց համար կատարվում է միջոցների հավաքագրում,

ը. «Երևան քաղաքում կոմունալ ծառայություններ մատուցողներ (ջուր, գազ, հոսանք)» տողի դիմաց լրացվում են վճարահաշվարկային կազմակերպության հետ համագործակցող և Երևան քաղաքին կոմունալ ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների քանակը, որոնց համար կատարվում է միջոցների հավաքագրում,

թ. «Հայաստանի Հանրապետության այլ մարզերում կոմունալ ծառայություններ մատուցողներ (ջուր, գազ, հոսանք)» տողի դիմաց լրացվում են վճարահաշվարկային կազմակերպությունների հետ համագործակցող, Երևան քաղաքից բացի կոմունալ ծառայություններ մատուցող (խմելու և ոռոգման ջուր, գազ, հոսանք) կազմակերպությունների քանակը, որոնց համար կատարվում է միջոցների հավաքագրում,

ժ. «Այլ Կազմակերպություններ (որոնց դասակարգումը նշված չէ)» տողի դիմաց լրացվում են վճարահաշվարկային կազմակերպության հետ համագործակցող բոլոր այն կազմակերպությունների քանակը, որոնց համար կատարվում է միջոցների հավաքագրում,

ժա. «Ընդամենը» տողում հաշվարկվում է աղյուսակում տարանջատված համապատասխան տողերում լրացված մասնակիցների հանրագումարը:

20) «5. Քլիրինգի/պրոցեսինգի արդյունքում իրականացված գործառնությունները ՀՀ տարածքում» աղյուսակում բերվում են տվյալներ հաշվետու ժամանակահատվածի ընթացքում՝ վճարահաշվարկային կազմակերպության կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում առևտրային բանկերին և այլ վճարահաշվարկային կազմակերպություններին մատուցված քլիրինգային, պրոցեսինգային ծառայությունների վերաբերյալ: Ներկայացվող տեղեկատվությունը դասակարգվում է ըստ սպասարկման կետերում կատարված գործառնությունների տեսակների: Սույն աղյուսակը բաղկացած է երեք սյունակներից՝ «Քլիրինգի արդյունքները՝ ըստ փոխանցումների տեսակների», «Պրոցեսինգային ծառայությունների մատուցում, համագործակցող ՀՀ առևտրային բանկերի համար» և «Պրոցեսինգային ծառայությունների մատուցում համագործակցող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների համար»:

21) Աղյուսակի «Քլիրինգի արդյունքները ըստ փոխանցումների տեսակների» սյունակում բերված է վճարահաշվարկային կազմակերպության միջոցով կատարված գործառնությունների դասակարգումը, որոնց հետ կապված մատուցվել են քլիրինգային, պրոցեսինգային ծառայություններ: Ընդ որում.

ա. «Կոմունալ վճարումներ(այդ թվում)» տողի դիմաց լրացվում են կոմունալ ծառայությունների դիմաց (ֆիքսված հեռախոսակապի, բջջային կապի, էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի,) վարձավճարների հավաքագրման հետ կապված վճարումների գումարը և քանակը, որոնք դասակարգվում են ըստ աղյուսակի համապատասխան ենթասյուների:

1. «ֆիքսված հեռախոսակապ» տողի դիմաց լրացվում են ֆիքսված հեռախոսակապի վարձավճարների հավաքագրման հետ կապված վճարումների գումարը և քանակը, որոնք դասակարգվում են ըստ աղյուսակի համապատասխան ենթասյուների լրացման պահանջի:

2. «Բջջային կապ» տողի դիմաց լրացվում են բջջային կապի վարձավճարների հավաքագրման հետ կապված վճարումների գումարը և քանակը, որոնք դասակարգվում են ըստ աղյուսակի համապատասխան ենթասյուների լրացման պահանջի:

3. «Էլեկտրաէներգիա» տողի դիմաց լրացվում են Էլեկտրաէներգիայի վարձավճարների հավաքագրման հետ կապված վճարումների գումարը և քանակը, որոնք դասակարգվում են ըստ աղյուսակի համապատասխան ենթասյուների լրացման պահանջի:

4. «Գազ» տողի դիմաց լրացվում են գազի վարձավճարների հավաքագրման հետ կապված վճարումների գումարը և քանակը, որոնք դասակարգվում են ըստ աղյուսակի համապատասխան ենթասյուների լրացման պահանջի:

5. «Ջուր» տողի դիմաց լրացվում են խմելու և ոռոգման ջրի վարձավճարների հավաքագրման հետ կապված վճարումների գումարը և քանակը, որոնք դասակարգվում են ըստ աղյուսակի համապատասխան ենթասյուների լրացման պահանջի:

բ. «Բյուջետային (հարկային) վճարումներ» տողի դիմաց լրացվում են բյուջե ուղղված վճարումների հավաքագրման հետ կապված վճարումների գումարը և քանակը, որոնք դասակարգվում են ըստ աղյուսակի համապատասխան ենթասյուների լրացման պահանջի:

գ. «Վարկերի մարմանն ուղղված վճարումներ այդ թվում» տողի դիմաց լրացվում են ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկերի մարման հետ կապված վճարումների հավաքագրման վերաբերյալ տվյալները, որոնք դասակարգվում են ըստ աղյուսակի համապատասխան ենթասյուների լրացման պահանջի:

1. «Վարկային կազմակերպություններից ստացված վարկերի մարմանն ուղղված վճարումներ» տողի դիմաց լրացվում են վարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկերի մարման հետ կապված վճարումների հավաքագրման վերաբերյալ տվյալները, որոնք դասակարգվում են ըստ աղյուսակի համապատասխան ենթասյուների լրացման պահանջի:

2. «Առևտրային բանկերից ստացված վարկերի մարմանն ուղղված վճարումներ» տողի դիմաց լրացվում են առևտրային բանկերի կողմից տրամադրված վարկերի մարման հետ կապված վճարումների հավաքագրման վերաբերյալ տվյալները, որոնք դասակարգվում են ըստ աղյուսակի համապատասխան ենթասյուների լրացման պահանջի:

3. «Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկերի մարում» տողի դիմաց լրացվում են օրենքով սահմանված կարգով առևտրային բանկերից և վարկային կազմակերպություններից բացի՝ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկերի մարման հետ կապված վճարումների հավաքագրման վերաբերյալ տվյալները, որոնք դասակարգվում են ըստ աղյուսակի համապատասխան ենթասյուների լրացման պահանջի:

դ. «Ապահովագրության հետ կապված միջոցների հավաքագրում» տողի դիմաց լրացվում են ապահովագրական ծառայությունների դիմաց վճարումների հավաքագրման հետ կապված տվյալները, որոնք դասակարգվում են ըստ աղյուսակի համապատասխան ենթասյուների լրացման պահանջի:

ե. «Հավաքագրված միջոցներ ոչ ֆինանսական այլ կազմակերպությունների համար» տողի դիմաց լրացվում են վճարահաշվարկային կազմակերպության հետ համագործակցող «Ոչ ֆինանսական այլ կազմակերպությունների» կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց վարձավճարների հավաքագրման հետ կապված վճարումների վերաբերյալ տվյալները, որոնք դասակարգվում են ըստ աղյուսակի համապատասխան ենթասյուների լրացման պահանջի: Այս տողում չեն ընդգրկվում համագործակցող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների համար հավաքագրված միջոցները:

զ. «Խաղադրույքներ և շահումով խաղեր» տողի դիմաց լրացվում են խաղադրույքների և շահումով խաղերի հետ կապված վճարումների վերաբերյալ տվյալները, որոնք դասակարգվում են ըստ աղյուսակի համապատասխան ենթասյուների լրացման պահանջի:

է. «Էլեկտրոնային փողերի լիցքավորում» տողի դիմաց լրացվում են էլեկտրոնային փողերի լիցքավորման հետ կապված գործառնությունների վերաբերյալ տվյալները, որոնք դասակարգվում են ըստ աղյուսակի համապատասխան ենթասյուների լրացման պահանջի:

ը. «Անկանխիկ վճարումներ» տողի դիմաց լրացվում են պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված համապատասխան առևտրի կետերում կատարված անկանխիկ գործառնությունների վերաբերյալ տվյալները, ըստ աղյուսակում նշված համապատասխան տարանջատման: Այս տողի «Կանխիկ դրամով» սյունակում տվյալներ չեն լրացվում:

թ. «Կանխիկացում» տողի դիմաց լրացվում են պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված համապատասխան սպասարկման կետերում կատարված կանխիկացման գործառնությունների վերաբերյալ տվյալները, որոնք դասակարգվում են ըստ աղյուսակի համապատասխան ենթասյուների լրացման պահանջի: Այս տողի «Կանխիկ դրամով» և «Ինտերնետ միջավայրում՝ քարտերով» սյունակներում տվյալներ չեն լրացվում:

ժ. «Փոխանցում/մուտքագրում այլ բանկային հաշիվներին» տողի դիմաց լրացվում են պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված համապատասխան սպասարկման կետերում այլ բանկային հաշիվների վրա կատարված փոխանցումների վերաբերյալ տվյալները, որոնք դասակարգվում են ըստ աղյուսակի համապատասխան ենթասյուների լրացման պահանջի: Քարտից-քարտ փոխանցումները լրացվում են այս տողում բերվող տվյալներում: Իսկ այս տողի «Կանխիկ դրամով» սյունակում լրացվում են նաև կանխիկ դրամով քարտային հաշվին կատարված մուտքագրումները:

ժա. «Այլ վճարումներ (որոնց դասակարգումը նշված չէ)» տողում տարանջատվում և նշվում են հավաքագրվող վճարումների այն տեսակները որոնց դասակարգումը բերված չէ աղյուսակի «Քլիրինգի արդյունքները ըստ փոխանցումների տեսակների» առաջին սյունակում:

 ժբ. «Ընդամենը» տողում հաշվարկվում է աղյուսակում տարանջատված համապատասխան տողերի գումարի և քանակի հանրագումարը:

ժգ. Սույն աղյուսակի յուրաքանչյուր տողում լրացվող տվյալները երկրորդ անգամ չեն ընդգրկվում այլ տողերում լրացվող տվյալներում: Բացառություն է կազմում միայն «Կոմունալ վճարումներ(այդ թվում)» և «Վարկերի մարմանը ուղղված վճարումեր այդ թվում» տողերը, որոնցում ընդգրկված տվյալները բերվում են նաև նշված առանձին տողով:

22) Աղյուսակի «Պրոցեսինգային ծառայությունների մատուցում, համագործակցող ՀՀ առևտրային բանկերի համար» սյունակում լրացվում են առևտրային բանկերի միջոցով իրականացված գործառնությունները, որոնք իրենց ծառայությունները մատուցել են հաշվետու վճարահաշվարկային կազմակերպության հետ համագործակցության արդյունքում:

23) Աղյուսակի «Պրոցեսինգային ծառայությունների մատուցում համագործակցող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների համար» սյունակում լրացվում են այլ (համագործակցող) վճարահաշվարկային կազմակերպությունների միջոցով իրականացված գործառնությունները, որոնք իրենց ծառայությունները մատուցել են հաշվետու վճարահաշվարկային կազմակերպության հետ համագործակցության արդյունքում:

24) «5.Քլիրինգի/պրոցեսինգի արդյունքում իրականացված գործառնությունները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում» աղյուսակում չեն ընդգրկվում հաշվետու վճարահաշվարկային կազմակերպության սպասարկման կետերում իրականացված գործառնությունները, որոնք կատարվել են հաշվետու կազմակերպության կողմից միջոցների հավաքագրման ժամանակ:

25) «Պրոցեսինգային ծառայությունների մատուցում, համագործակցող Հայաստանի Հանրապետության առևտրային բանկերի համար» և «Պրոցեսինգային ծառայությունների մատուցում համագործակցող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների համար» սյունակները բաղկացած է հետևյալ ենթասյուներից՝ «Քարտային գործառնությունները սպասարկման կետերում», «Ինտերնետ միջավայրում` քարտերով», «Կանխիկ դրամով», «Էլեկտրոնային փողերով»:

ա. «Քարտային գործառնությունները սպասարկման կետերում» ենթասյուներում լրացվում են համապատասխան սպասարկման կետերում վճարային քարտերով իրականացված գործառնությունները, ըստ առաջին սյունակում նշված դասակարգման:

բ. «Ինտերնետ միջավայրում` քարտերով» ենթասյուներում լրացվում են Ինտերնետ միջավայրում` գրանցված սպասարկման կետերում քարտերով իրականացված գործառնությունները, ըստ առաջին սյունակում նշված դասակարգման:

գ. «Կանխիկ դրամով» ենթասյուներում լրացվում են գրանցված սպասարկման կետերում կանխիկ միջոցներով իրականացված գործառնությունները, ըստ առաջին սյունակում նշված դասակարգման:

դ. «Էլեկտրոնային փողերով» ենթասյուներում լրացվում են էլեկտրոնային փողերի միջոցով իրականացված գործառնությունները, ըստ առաջին սյունակում նշված դասակարգման:

26) «6. Կատարված գործարքների հետ կապված բողոքարկումները» աղյուսակում բերվում է հաշվետու ժամանակահատվածում տարբեր վճարային գործիքներով կատարված գործառնությունների հետ կապված հաճախորդների կողմից կազմակերպությանը ներկայացված բողոքարկումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Այսինքն այն գործարքների ծավալը և քանակը, որոնք կապված են հաճախորդների միջոցների կորստի հետ (հաճախորդի հաշվից լրացուցիչ միջոցների դուրս գրում, կանխիկացման ժամանակ միջոցները չեն տրամադրվում սակայն հաշվից դուրս են գրվում, միջոցների կրկնակի դուրս գրում, վճարումների ընդունում սակայն պարտավորության չմարում և այլ նմանատիպ գործարքներ) և հիմք են հանդիսացել բողոքարկումների համար:

27) «6. Կատարված գործարքների հետ կապված բողոքարկումները» աղյուսակի «Սպասարկման միջոցներ» առաջին սյունակում նշվում է վճարային գործիքների սպասարկման միջոցների դասակարգումը, որոնց միջոցով հաճախորդների կողմից իրականացվում են գործառնություններ: Ընդ որում.

ա. «ԱԳՄ-ներով գործարքներ» տողի դիմաց բերվում են ԱԳՄ-ներով կատարված գործարքների հետ կապված բողոքարկումների վերաբերյալ տվյալները,

բ. «ՊՈՍ տերմինալներով և իմպրինտերներով գործարքներ» տողի դիմաց բերվում են ՊՈՍ տերմինալներով և իմպրինտերներով կատարված գործարքների հետ կապված բողոքարկումների վերաբերյալ տվյալները:

գ. «Ինտերնետ միջավայրում քարտերով գործարքներ» տողի դիմաց բերվում են Ինտերնետ միջավայրում քարտերով կատարված գործարքների հետ կապված բողոքարկումների վերաբերյալ տվյալները:

դ. «Ավտոմատ ինքնասպասարկման տերմինալներով» տողի դիմաց բերվում են «Վճարումների ընդունման տերմինալներով» և «Տեղեկատվական վճարային տերմինալներով» կատարված գործարքների հետ կապված բողոքարկումների վերաբերյալ տվյալները:

ե. «Դրամարկղային կետերում» տողի դիմաց բերվում են դրամարկղային կետերում վճարային գործիքներով կատարված գործարքների հետ կապված բողոքարկումների վերաբերյալ տվյալները, որտեղ գործարքները կատարվել են առանց ԱԳՄ-ների, ՊՈՍ տերմինալների, իմպրինտերների, վճարումների ընդունման տերմինալների, տեղեկատվական վճարային տերմինալների և այլ նմանատիպ սարքավորումների օգտագործման:

զ. «Ինտերնետ միջավայրում «Էլեկտրոնային փողերով»» տողի դիմաց բերվում են Էլեկտրոնային փողերով կատարված գործարքների հետ կապված բողոքարկումների վերաբերյալ տվյալները:

է. «Այլ (որոնց դասակարգումը նշված չէ)» տողում նշվում են այն սպասարկման միջոցներով իրականացված գործառնությունների հետ կապված տվյալները, որոնց վերաբերյալ ներկայացվել են բողոքարկումներ, սակայն դրանց դասակարգումը բերված չէ աղյուսակի «Սպասարկման միջոցներ» սյունակում:

ը. «Ընդամենը» տողում հաշվարկվում է աղյուսակում տարանջատված համապատասխան տողերի դիմաց նշված տվյալների հանրագումարը:

28) «Բողոքարկումներ կապված վճարային գործիքներով (կանխիկ միջոցներով) կատարված գործառնությունների հետ» սյունակում լրացվում է վճարային գործիքներով (կանխիկ միջոցներով) կատարված գործառնությունների հետ կապված բողոքարկումների գումարը և քանակը: Վճարային քարտերով գործարքների համար բողոքարկումները դիտարկվում են ըստ թողարկող բանկի կողմից ներկայացված հետգանձումների (chargeback (չարջբեք)):

29) «6. Կատարված գործարքների հետ կապված բողոքարկումները» աղյուսակի որևէ տողում նշված տվյալները երկրորդ անգամ չեն ընդգրկվում մյուս տողերում:

30) Թիվ 15 հաշվետվության մեջ արտարժույթով կատարված գործառնությունները լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով, հաշվարկված հաշվետու ժամանակահատվածի վերջին օրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  VII

 

ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ

 

28. Վճարահաշվարկային կազմակերպությունները արտաքին աուդիտի եզրակացությամբ հաստատված տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և աուդիտային եզրակացությունը մամուլում հրապարակելուց հետո 5-օրյա ժամկետում, Կենտրոնական բանկի վիճակագրության վարչության` հաշվետվությունների ընդունման և ամփոփման համար պատասխանատու բաժին են ներկայացնում այդ տեղեկատվությունը պարունակող թերթի (ամսագրի) օրինակը և ֆինանսական հաշվետվությունների ամբողջ փաթեթի (ներառյալ կից ծանոթագրությունները) էլեկտրոնային տարբերակները:

29. Վճարահաշվարկային կազմակերպությունները արտաքին աուդիտի եզրակացությամբ հաստատված տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններն օրենքով սահմանված կարգով մամուլում հրապարակելուց հետո 5-օրյա ժամկետում, Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում բացատրություն, եթե վճարահաշվարկային կազմակերպության արտաքին աուդիտի եզրակացությամբ հաստատված տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների և Կենտրոնական բանկ ներկայացված տարեկան հաշվետվությունների տողերում արտացոլված մեծությունների միջև առաջանում է 5% և ավելի չափով շեղում: Ընդ որում, սույն պահանջը գործում է այն դեպքում, եթե հրապարակվող հաշվետվությունների ճշգրտումը կատարվել է հաշվապահական հաշվառման մեջ թույլ տրված սխալի հետևանքով:

 

Հավելված 1
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
թիվ 286-Ն որոշմամբ

Հ Ա Շ Վ Ե Կ Շ Ի Ռ

Ձև թիվ 1

(ամսական, տարեկան)

Վճարահաշվարկային կազմակերպության անվանում` __________________

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանը   ____________________ թ. - ից մինչև ________________ թ.

 

(հազ. դրամ)

Կարգ

Բաժին

Ենթաբաժին

Հաշիվ

Ընդամենը

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Ակտիվներ

 

0

Պարտավորություններ

0

Կապիտալ

0

Հաշվեկշիռ

0

Կազմակերպության նախագահ
(գործադիր տնօրեն) __________________
Կ.Տ
Գլխավոր հաշվապահ` __________________

 

 

 

 

Հավելված 2
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
թիվ 286-Ն որոշմամբ

(ներկայացվող մեկ հաշվետվության ձևով)

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ձև թիվ 2
(ամսական)

Վճարահաշվարկային կազմակերպության անվանում` __________________

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանը   ____________________ թ. - ից մինչև ________________ թ.

 

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

տող

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

Նշումներ

1

2

3

4

5

Գործառնությունների գծով ստացված եկամուտներ

10

     

Գործառնությունների գծով կատարված ծախսեր

20

( )

   

Համախառն շահույթ (վնաս)

30

     

Իրացման ծախսեր

40

( )

   

Վարչական ծախսեր

50

( )

   

Գործառնությունների գծով շահույթ (վնաս)

60

     

Գործառնական այլ եկամուտներ, այդ թվում`

70

     
 

71

     
 

72

     

Գործառնական այլ ծախսեր, այդ թվում`

80

( )

   
 

81

     
 

82

     

Գործառնական շահույթ (վնաս)

90

     

Ֆինանսական ծախսեր

100

( )

   

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների գծով շահույթ (վնաս)

110

     

Ընդհատված գործառնությանը վերագրելի ակտիվների վաճառքներից և պարտավորությունների մարումներից շահույթ (վնաս)

120

     

Այլ ոչ գործառնական շահույթ (վնաս), այդ թվում`

130

     
 

131

     

Զուտ շահույթ (վնաս) նախքան շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումը

140

     

Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)

150

     

Զուտ շահույթ (վնաս) շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից հետո

160

     

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք `

170

     
 

171

     
 

172

     

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի տարրերի գծով շահութահարկի ծախս (փոխհատուցում)

180

     

Զուտ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից հետո

190

     

Ընդամենը համապարփակ ֆինանսական արդյունք

200

     

Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ (վնաս)

210

     

Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող նոսրացված շահույթ (վնաս)

220

     

Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ (վնաս)

       

Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող նոսրացված շահույթ (վնաս)

       

Կազմակերպության նախագահ
(գործադիր տնօրեն)

__________________
(անուն, ազգանուն)

   
Կ. Տ.  

 

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
թիվ 286-Ն որոշմամբ

(համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն`
ներկայացվող երկու հաշվետվությունների ձևով)

Ձև թիվ 2
(ամսական, տարեկան)

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Վճարահաշվարկային կազմակերպության անվանում` __________________

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանը   ____________________ թ. - ից մինչև ________________ թ.

 

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

տող

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

Նշումներ

1

2

3

4

5

Գործառնությունների գծով ստացված եկամուտներ

10

     

Գործառնությունների գծով կատարված ծախսեր

20

( )

 

( )

Համախառն շահույթ (վնաս)

30

     

Իրացման ծախսեր

40

( )

 

( )

Վարչական ծախսեր

50

( )

 

( )

Գործառությունների գծով շահույթ (վնաս)

60

     

Գործառնական այլ եկամուտներ, այդ թվում`

70

     
 

71

     
 

72

     

Գործառնական այլ ծախսեր, այդ թվում`

80

( )

 

( )

 

81

     
 

82

     

Գործառնական շահույթ (վնաս)

90

     

Ֆինանսական ծախսեր

100

( )

 

( )

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների գծով շահույթ (վնաս)

110

     

Ընդհատված գործառնությանը վերագրելի ակտիվների վաճառքներից և պարտավորությունների մարումներից շահույթ (վնաս)

120

     

Այլ ոչ գործառնական շահույթ (վնաս), այդ թվում`

130

     
 

131

     

Զուտ շահույթ (վնաս) նախքան շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումը

140

     

Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)

150

     

Զուտ շահույթ (վնաս) շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից հետո

160

     

Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ (վնաս)

170

     

Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող նոսրացված շահույթ (վնաս)

180

     

ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

տող

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

Նշումներ

1

2

3

4

5

Զուտ շահույթ (վնաս) շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից հետո

10

     

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք `

20

     
 

21

     
 

22

     

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի տարրերի գծով շահութահարկի ծախս (փոխհատուցում)

30

     

Զուտ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումից հետո

40

     

Ընդամենը համապարփակ ֆինանսական արդյունք

50

     

Կազմակերպության նախագահ
(գործադիր տնօրեն)

__________________
(անուն, ազգանուն)

   
Կ. Տ.

Գլխավոր հաշվապահ `

__________________
(անուն, ազգանուն)

 

Հավելված 3
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
թիվ 286-Ն որոշմամբ

Ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի տնտեսական նորմատիվը և նորմատիվի հաշվարկի մեջ ընդգրկվող ցուցանիշները՝ ըստ օրերի

Ձև թիվ 3
(ամսական)

Վճարահաշվարկային կազմակերպության անվանում` __________________

 

Ամսաթիվ   ____________________ թ. - ից մինչև ________________ թ.

 
մաս 1

(հազ. դրամ)

 

Կանոնադրական կապիտալ

Կանոնա-դրական կապիտալի` նյութական ակտիվ-ներով համալրված մասը

Կանոնա-դրական կապիտալի` ոչ նյութական ակտիվներով համալրված մասը

Կանոնա-դրական կապիտալի նորմատի-
վային մեծու-թյունը

Չբաշխված շահույթ (չծածկված վնաս)

Պահուս-
տային ֆոնդ

Հիմնական կապիտալ

Լրացուցիչ կապիտալ

Լրացուցիչ կապիտալի նորմատի-
վային մեծությունը

Ընդհանուր կապիտալ (7+8)

1

2

3

4

 

5

6

7

 

8

9

1

                   

2

                   

3

                   

4

                   

5

                   

6

                   

7

                   

8

                   

9

                   

10

                   

11

                   

12

                   

13

                   

14

                   

15

                   

16

                   

17

                   

18

                   

19

                   

20

                   

21

                   

22

                   

23

                   

24

                   

25

                   

26

                   

27

                   

28

                   

29

                   

30

                   

31

                   

Միջին

   

Վճարահաշվարկային կազմակերպության
(գործադիր տնօրեն)

__________________

   
Կ. Տ.

Գլխավոր հաշվապահ `

__________________

 

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
թիվ 286-Ն որոշմամբ

Իրացվելիության նորմատիվը և նորմատիվի հաշվարկի մեջ ընդգրկվող ցուցանիշները՝ ըստ օրերի

Վճարահաշվարկային կազմակերպության անվանումը` __________________

 

Ամսաթիվը   ____________________ թ. - ից մինչև ________________ թ.

 
մաս 2

(հազ. դրամ)

Ամսվա օրերը

 Բարձր իրացվելի ակտիվներ

Ցպահանջ պարտավորություններ

Բարձր իրացվելի ակտիվների նվազագույն մեծությունը

Խախտում

1

2

5

6

7

1

     

Խախտում առկա չէ

2

     

Խախտում առկա չէ

3

     

Խախտում առկա չէ

4

     

Խախտում առկա չէ

5

     

Խախտում առկա չէ

6

     

Խախտում առկա չէ

7

     

Խախտում առկա չէ

8

     

Խախտում առկա չէ

9

     

Խախտում առկա չէ

10

     

Խախտում առկա չէ

11

     

Խախտում առկա չէ

12

     

Խախտում առկա չէ

13

     

Խախտում առկա չէ

14

     

Խախտում առկա չէ

15

     

Խախտում առկա չէ

16

     

Խախտում առկա չէ

17

     

Խախտում առկա չէ

18

     

Խախտում առկա չէ

19

     

Խախտում առկա չէ

20

     

Խախտում առկա չէ

21

     

Խախտում առկա չէ

22

     

Խախտում առկա չէ

23

     

Խախտում առկա չէ

24

     

Խախտում առկա չէ

25

     

Խախտում առկա չէ

26

     

Խախտում առկա չէ

27

     

Խախտում առկա չէ

28

     

Խախտում առկա չէ

29

     

Խախտում առկա չէ

30

     

Խախտում առկա չէ

31

     

Խախտում առկա չէ

Վճարահաշվարկային կազմակերպության
(գործադիր տնօրեն)

__________________

   
Կ. Տ.

Գլխավոր հաշվապահ `

__________________

 

Հավելված 4
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
թիվ 286-Ն որոշմամբ

Ձև թիվ 07

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Կանոնադրական կապիտալի ձևավորման մասին

Կազմակերպության անվանումը  __________________

Ամսաթիվ   ________________ թ.

 

Կանոնադրական կապիտալի հայտարարման ամսաթիվը  ______________ թ.

Կազմակերպության կազմակերպաիրավական ձևը _______________

ՀՀ

Մասնակիցների լրիվ անվանումը

Ղեկա-վարների (խորհրդի (դիտորդ, խորհրդի) նախագահ և գործադիր տնօրեն) անունը, ազգանունը, հայրանունը

Սեփակա-նության ձևը

Բաժնետոմսի տեսակը (սովորական, արտոնյալ)

Բաժնետոմսերի կենտրոնական դեպոզի-տարիայում կամ կազմա-կերպության բաժնետերերի ռեեստրում գրանցման օրը/ ՀՀ ԿԲ գրանցա-մատյանում գրառում կատարելու օրը

Ռեզիդենտ (ոչ ռեզիդենտ)

Հայտարարված մասնաբաժին

Փաստացի վճարված մասնաբաժինը

Փոստային ինդեքսը, հասցեն , հեռախոսը, ֆաքսը

Ընդամենը (հազ. դրամ)

Տեսակա-րար կշիռը կանոնա-դրական կապիտա-լում (%)

 Ընդամենը (հազ. դրամ)

Տեսակարար կշիռը կանոնա-դրական կապի-տալում (%)

   

հայրանունը

                   
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

10

11

1

                         

2

                         

3

                         

4

                         

5

                         

6

                         

7

                         

8

                         

9

                         

10

                         

11

                         

12

                         

13

                         

14

                         

15

                         

16

                         

17

                         

18

                         

19

                         
 

Ընդամենը

             

0

0.0%

0

0.0%

 
 

այդ թվում` ոչ ռեզիդենտ մասնակիցներ

                       

Մասնակիցների ընդհանուր թիվը

 
այդ թվում՝ ոչ ռեզիդենտների  

II. Փոխկապակցված մասնակիցներ

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Կազմակերպության նախագահ
Կ. Տ.      (գործադիր տնօրեն)

Գլխավոր հաշվապահ

 

Հավելված 5
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
թիվ 286-Ն որոշմամբ

Ձև թիվ 8
(տարեկան)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԱՐԵԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Վճարահաշվարկային կազմակերպության անվանում` __________________

 

Ամսաթիվ   ____________________ թ. - ից մինչև ________________ թ.

(հազար դրամ)

Գործունեության տեսակը

Պետական տուրքի դրույքաչափը

Լիցենզիայի
տրման
ամսաթիվը

Պետական տուրքի վճարված գումարը

Ժամկետանց օրերի համար վճարված տույժի գումար

Վճարման ամսաթիվը

Ժամանակաշրջանը

Հաշվի համարը

Ժամկետանց պարտավորության ամբողջ գումարը

Սկիզբ

Վերջ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ

           

Կազմակերպության նախագահ 
(գործադիր տնօրեն)

__________________

Կ. Տ.

Գլխավոր հաշվապահ `

__________________     ____________________________

   հանձնման ամսաթիվը

 

Հավելված 6
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
թիվ 286-Ն որոշմամբ

Ձև թիվ 14
ամսական

 

Հաշվետվություն

Շահագործման հանձնված և շահագործումից հանված տերմինալների վերաբերյալ

Կազմակերպության անվանումը  __________________

Ամսաթիվ   ________________ թ.

1. Հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ շահագործվող տերմինալներ

Տերմինալի շահագործման հասցեն գտնվելու վայրը

Տերմինալ արտադրողը, մակնիշը

Տերմինալի տեսակը ըստ ֆունկցիոնալ խմբավորման

Տեսախցիկների քանակը

Շահագործման հանձնման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)

Որպես սպասարկման կետ տերմինալին նույնականացնող կոդը

Երևանի/մարզի կոդը ըստ դասակարգման

Քաղաք/գյուղ

Փողոց

 (վճարումների ընդունման, տեղեկատվական վճարային տերմինալ և այլն)

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

2. Շահագործումից հանված տերմինալներ

Շահագործումից հանված տերմինալների հասցեն

Տերմինալ արտադրողը, մակնիշը

Տերմինալի տեսակը ըստ ֆունկցիոնալ խմբավորման

Ամսաթիվը

Որպես սպասարկման կետ տերմինալին նույնականացնող կոդը

Երևանի/մարզի կոդը ըստ դասակարգման

Քաղաք/գյուղ

Փողոց

 (վճարումների ընդունման, տեղեկատվական վճարային տերմինալ և այլն)

Շահագործման հանձնման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)

Շահագործման դադարեցման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Կազմակերպության նախագահ
Կ. Տ.          (գործադիր տնօրեն)

______________________

Գլխավոր հաշվապահ `

__________________

Երևանի/մարզի կոդը ըստ դասակարգման

Հայաստանի Հանրապետության մարզերի մարզկենտրոններ, քաղաքային կամ գյուղական համայնքներ, Երևանի վարչական շրջաններ

1.1

Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջան

1.2

Երևանի Ավան վարչական շրջան

1.3

Երևանի Արաբկիր վարչական շրջան

1.4

Երևանի Դավթաշեն վարչական շրջան

1.5

Երևանի Էրեբունի վարչական շրջան

1.6

Երևանի Կենտրոն վարչական շրջան

1.7

Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան

1.8

Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջան

1.9

Երևանի Նորք-Մարաշ վարչական շրջան

1.11

Երևանի Նուբարաշեն վարչական շրջան

1.12

Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջան

1.13

Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան

2.1

Արագածոտնի մարզկենտրոն

2.2

Արագածոտնի մարզի այլ քաղաքներ

2.3

Արագածոտնի մարզի գյուղեր

3.1

Արարատի մարզկենտրոն

3.2

Արարատի մարզի այլ քաղաքաներ

3.3

Արարատի մարզի գյուղեր

4.1

Արմավիրի մարզկենտրոն

4.2

Արմավիրի մարզի այլ քաղաքներ

4.3

Արմավիրի մարզի գյուղեր

5.1

Գեղարքունիքի մարզկենտրոն

5.2

Գեղարքունիքի մարզի այլ քաղաքներ

5.3

Գեղարքունիքի մարզի գյուղեր

6.1

Լոռու մարզկենտրոն

6.2

Լոռու մարզի այլ քաղաքներ

6.3

Լոռու մարզի գյուղեր

7.1

Կոտայքի մարզկենտրոն

7.2

Կոտայքի մարզի այլ քաղաքներ

7.3

Կոտայքի մարզի գյուղեր

8.1

Շիրակի մարզկենտրոն

8.2

Շիրակի մարզի այլ քաղաքներ

8.3

Շիրակի մարզի գյուղեր

9.1

Սյունիքի մարզկենտրոն

9.2

Սյունիքի մարզի այլ քաղաքներ

9.3

Սյունիքի մարզի գյուղեր

10.1

Վայոց Ձորի մարզկենտրոն

10.2

Վայոց Ձոր մարզի այլ քաղաքներ

10.3

Վայոց Ձոր մարզի գյուղեր

11.1

Տավուշի մարզկենտրոն

11.2

Տավուշի մարզի այլ քաղաքներ

11.3

Տավուշի մարզի գյուղեր

   

Այլ կոդեր

Այլ

12.1

Արցախ

 

Հավելված 7
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
թիվ 286-Ն որոշմամբ

Ձև թիվ 9
(ամսական)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Գործընկեր կազմակերպությունների նկատմամբ ունեցած պահանջների և պարտավորությունների վերաբերյալ

Կազմակերպության անվանումը  __________________

Ամսաթիվ   ____________________ թ. - ից մինչև ________________ թ.

Հ/Հ

Պարտավորություններ

Հ/Հ

Պահանջներ

Կազմակեր-
պության անվանումը

Կազմակեր-
պական-իրավական ձևը

Գտնվելու վայրը

Արժույթի

Մնացորդը (հազ.դրամ)

Կազմակեր-
պության անվանումը

Կազմակեր-
պական-իրավական ձևը

Գտնվելու վայրը

Արժույթի

Մնացորդը (հազ.դրամ)

երկիր

քաղաք

տեսակը

երկիր

քաղաք

տեսակը

 

1

2

3

4

5

6

 

1

2

3

4

5

6

Ընդամենը (ռեզիդենտ կազմակերպություններ)՝

0

Ընդամենը (ռեզիդենտ կազմակերպություններ)՝

0

1

           

1

           

2

           

2

         

3

           

3

           

4

           

4

           

5

           

5

           

6

           

6

           

7

           

7

           

 8

           

8

           

9

           

9

           

Ընդամենը (ոչ ռեզիդենտ կազմակերպություններ)՝

0

Ընդամենը (ոչ ռեզիդենտ կազմակերպություններ)՝

0

1

           

1

            

2

           

2

           

3

           

3

           

4

           

4

           

5

           

5

           

6

           

6

           

7

           

7

           

8

           

8

           

9

           

9

           

Ընդամենը՝

0

Ընդամենը՝

0

Կազմակերպության նախագահ
Կ. Տ.          (գործադիր տնօրեն)

______________________

Գլխավոր հաշվապահ `

__________________

 

Հավելված 8
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
թիվ 286-Ն որոշմամբ

Ձև թիվ 10
(ամսական)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական (փողային) փոխանցում իրականացնող կազմակերպության կողմից մատուցված վճարային ծառայությունների վերաբերյալ

Կազմակերպության անվանումը  __________________

 

Ամսաթիվ   ____________________ թ. - ից մինչև ________________ թ.

1. Դրամական (փողային) փոխանցում իրականացնող կազմակերպության բանկային հաշիվները կապված իր կողմից մատուցվող վճարահաշվարկային ծառայությունների հետ

Բանկի անվանումը

Բանկի կոդը ՍՎԻՖՏ/ԲԻ

Երկիրը

Հաշիվների քանակը

Արժույթի տեսակը

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

2. ՀՀ տարածքում իրականացված գործառնությունների նպատակայնությունը

 

Կանխիկ եղանակով

Անկանխիկ եղանակով

 Իրականացված գործառնություններ

Տերմինալների միջոցով

Գլխամասային գրասենյակի/ մասնաճյուղերի դրամարկղային կետերի միջոցով

Կազմակերպության կողմից միջոցների առաքում հաճախորդներին

Վճարային քարտերով

Ինտերնտ միջավայրում՝ քարտերով

 

Գումար (հազ. դրամ)

Քանակ

Գումար (հազ. դրամ)

Քանակ

Գումար (հազ. դրամ)

Քանակ

Գումար (հազ. դրամ)

Քանակ

Գումար (հազ. դրամ)

Քանակ

1. Հաճախորդների կողմից կատարված վճարումների նպատակայնությունը

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Կոմունալ վճարումներ, այդ թվում՝

       

x

x

       

 - Ֆիքսված հեռախոսակապ

       

x

x

       

 - Բջջային կապ

       

x

x

       

 - Էլեկտրաէներգիա

       

x

x

       

 - Գազ

       

x

x

       

 - Ջուր (խմելու և ոռոգման)

       

x

x

       

Բյուջետային (հարկային) վճարումներ, այդ թվում՝

       

x

x

       

 - Պետավտոտեսչության տուգանքների դիմաց վճարումներ

       

x

x

       

 - Նոտարական ծառայությունների դիմաց վճարումներ

       

x

x

       

 - Այլ բյուջետային վճարումներ

       

x

x

       

Վարկերի մարմանն ուղղված վճարումներ, այդ թվում՝

       

x

x

       

 - Առևտրային բանկերից ստացված վարկերի մարում

       

x

x

       

 - Վարկային կազմակերպություններից ստացված վարկերի մարում

       

x

x

       

 - Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկերի մարում

       

x

x

       

Խաղադրույքներ և շահումով խաղեր

       

x

x

       

Էլեկտրոնային փողերի լիցքավորում

       

x

x

       

Հաճախորդների կողմից դեպի արտասահման ուղղված փոխանցումներ

       

x

x

       

Այլ կազմակերպությունների համար հավաքագրված միջոցներ

       

x

x

       
         

x

x

       

Ընդամենը հավաքագրված միջոցներ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Հաճախորդների կողմից ստացված միջոցների նպատակայնությունը

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Կենսաթոշակների և սոցիալական նպաստների վճարումներ

                   

Արտասահմանից ստացված միջոցների վճարում

                   

Հաճախորդներին վճարված այլ միջոցներ

                   
                     

Ընդամենը հաճախորդներին վճարված միջոցներ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. ՀՀ տարածքում կատարված փոխանցումներ

Անվանումը

 Փոխանցումներ

 (նշվում է հանձնարարականի ներկայացման եղանակը կամ օգտագործված համակարգի անվանումը )

Գումար
(հազ. դրամ)

Քանակ

Կազմակերպության գլխամասային գրասենյակի/մասնաճյուղերի միջոցով (միջմասնաճյուղային)

X

X

Թղթային եղանակով

   

Ներքին ցանց

   

ԿԲ էլեկտրոնային փոստ

   
     

Այլ (որոնց դասակարգումը նշված չէ)

   

Ընդամենը միջմասնաճյուղային

0

0

ՀՀ բանկերի միջոցով

X

X

Թղթային եղանակով

   

Բանկ-հաճախորդ համակարգով

   

ԿԲ էլեկտրոնային փոստով

   
     
     

Այլ (որոնց դասակարգումը նշված չէ)

   

Ընդամենը ՀՀ բանկերի միջոցով

0

0

ՀՀ տարածքում գործող այլ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների միջոցով

X

X

Թղթային եղանակով

   

ԿԲ էլեկտրոնային փոստ

   
     
     

Այլ (որոնց դասակարգումը նշված չէ)

   

Ընդամենը ՀՀ տարածքում գործող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների միջոցով

0

0

Ընդհանուր ՀՀ տարածքում

0

0

Կազմակերպության նախագահ
Կ. Տ.    (գործադիր տնօրեն)

______________________

Գլխավոր հաշվապահ `

__________________

 

Հավելված 9
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
թիվ 286-Ն որոշմամբ

Ձև թիվ 13
(ամսական)

Հաշվետվություն

Դրամական (փողային) փոխանցում իրականացնող կազմակերպությունների միջոցով Հայաստանի Հանրապետություն արտերկրից մուտք եղած և Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի արտերկրներ փոխանցված գումարների վերաբերյալ

Կազմակերպության անվանումը  __________________

 

Ամսաթիվ   ____________________ թ. - ից մինչև ________________ թ.

1. Արտերկրից մուտք եղած գումարներ

Երկիր

Համակարգի անվանումը

Յունիստրիմ

Բիստրայա պոչտա

Անելիք

Կոնտակտ

Միգոմ

Մանի գրամ

Ինտերէքսպրես

ԲՏՖ-Սոյուզ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Ավստրալիա

                               

Ավստրիա

                               

ԱՄԷ

                               

ԱՄՆ

                               

Բելգիա

                               

Բելառուս

                               

Բուլղարիա

                               

Գերմանիա

                               

Դանիա

                               

Եգիպտոս

                               

Էստոնիա

                               

Թուրքիա

                               

Թուրքմենստան

                               

Իսրայել

                               

Իսպանիա

                               

Իռլանդիա

                               

Իտալիա

                               

Իրան

                               

Լեհաստան

                               

Լատվիա

                               

Լուքսեմբուրգ

                               

Լիբանան

                               

Լիտվա

                               

Կանադա

                               

Կորեա

                               

Կիպրոս

                               

Հոլանդիա

                               

Հունգարիա

                               

Հունաստան

                               

Հնդկաստան

                               

Ղազախստան

                               

Ճապոնիա

                               

Մեծ Բրիտանիա

                               

Մեքսիկա

                               

Մոլդովա

                               

Մոնղոլիա

                               

Նոր Զելանդիա

                               

Նորվեգիա

                               

Շվեդիա

                               

Շվեյցարիա

                               

Չեխիա

                               

Չինաստան

                               

Պորտուգալիա

                               

Ռուսաստանի Դաշնություն

                               

Ռումինիա

                               

Սլովակիա

                               

Վրաստան

                               

Ուկրաինա

                               

Ֆինլանդիա

                               

Ֆրանսիա

                               

Այլ երկրներ

                               
այդ թվում՝                                
                                 
                                 

Ընդամենը ստացումներ

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

                                 

որից

                               

ԱՄՆ դոլար

                               

Եվրո

                               

Ռուսական ռուբլի

                               

այլ արտարժույթ

                               
 

Այլ համակարգեր

Բանկային հաշվով առանց որևէ դրամական փոխանցումների համակարգի անդամակցության

 

Ընդամենը ըստ երկրների

 

Այդ թվում՝ ոչ առևտրային

Լիդեր

Պրիվատ Մանի

Ֆաստեր

Զոլոտայա Կորոնա

Բլիզկո

Ժիվիյե դենգի

Ալլուր

Ավերս

Իքսպրես Մասի 

Ռիա Մանի Թրանսֆեր

Ինտել Էքսպրես

Քուին Սթար

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   
                                                       

0.00

 0

   

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

                                                               
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                               

Կազմակերպության նախագահ
Կ. Տ.    (գործադիր տնօրեն)


 

Գլխավոր հաշվապահ `

 

2. Արտերկիր ուղարկված գումարներ

Երկիր

Համակարգի անվանումը

Յունիստրիմ

Բիստրայա պոչտա

Անելիք

Կոնտակտ

Միգոմ

Մանի գրամ

Ինտերէքսպրես

ԲՏՖ-Սոյուզ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Ավստրալիա

                               

Ավստրիա

                               

ԱՄԷ

                               

ԱՄՆ

                               

Բելգիա

                               

Բելառուս

                               

Բուլղարիա

                               

Գերմանիա

                               

Դանիա

                               

Եգիպտոս

                               

Էստոնիա

                               

Թուրքիա

                               

Թուրքմենստան

                               

Իսրայել

                               

Իսպանիա

                               

Իռլանդիա

                               

Իտալիա

                               

Իրան

                               

Լեհաստան

                               

Լատվիա

                               

Լուքսեմբուրգ

                               

Լիբանան

                               

Լիտվա

                               

Կանադա

                               

Կորեա

                               

Կիպրոս

                               

Հոլանդիա

                               

Հունգարիա

                               

Հունաստան

                               

Հնդկաստան

                               

Ղազախստան

                               

Ճապոնիա

                               

Մեծ Բրիտանիա

                               

Մեքսիկա

                               

Մոլդովա

                               

Մոնղոլիա

                               

Նոր Զելանդիա

                               

Նորվեգիա

                               

Շվեդիա

                               

Շվեյցարիա

                               

Չեխիա

                               

Չինաստան

                               

Պորտուգալիա

                               

Ռուսաստանի
Դաշնություն

                               

Ռումինիա

                               

Սլովակիա

                               

Վրաստան

                               

Ուկրաինա

                               

Ֆինլանդիա

                               

Ֆրանսիա

                               

Այլ երկրներ

                               

 այդ թվում՝

                               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Ընդամենը
փոխանցումներ

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

                                 

որից

                               

ԱՄՆ դոլար

                               

Եվրո

                               

Ռուսական ռուբլի

                               

այլ արտարժույթ

                               
 

Այլ համակարգեր

Բանկային հաշվով առանց որևէ դրամական փոխանցումների համակարգի անդամակցության

Ընդամենը ըստ երկրների

Այդ թվում՝ ոչ առևտրային

Լիդեր

Պրիվատ
Մանի

Ֆաստեր

Զոլոտայա Կորոնա

Բլիզկո

Ժիվիյե
դենգի

Ալլուր

Ավերս

Իքսպրես
Մասի

Ռիա Մանի Թրանսֆեր

Ինտել Էքսպրես

Քուին Սթար

   

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

Գումար (հազ. ՀՀ դրամ )

Քանակ

                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

                                                               
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   
                                                       

0.00

0

   

 

Հավելված 10
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
թիվ 286-Ն որոշմամբ

Ձև թիվ 15
(ամսական)

Հաշվետվություն
Վճարային գործիքների քլիրինգ և պրոցեսինգ իրականացնող կազմակերպության կողմից մատուցված վճարային ծառայությունների և վճարային գործիքների վերաբերյալ

Կազմակերպության անվանումը  __________________

 

Ամսաթիվ   ____________________ թ. - ից մինչև ________________ թ.

1. Պրոցեսինգային կենտրոնի հետ համագործակցող համակարգերը և սպասարկվող գործիքները

Համագործակցող վճարային համակարգի անվանումը

Պրոցեսինգային կենտրոնի կողմից սպասարկվող գործիքի տեսակը

Պրոցեսինգային կենտրոնի կարգավիճակը կամ սերտիֆիկացման տեսակները

Այլ

       
       
       
       
       
       
       
       

Այլ (որոնց դասակարգումը նշված չէ)

     

2. Պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված սպասարկման կետերի դասակարգումը և սպասարկման միջոցները

Անվանումը

Գրանցված սպասարկման կետերի քանակը

Քարտերի սպասարկման համար տեղադրված սարքերի քանակը

Ինտերնետ միջավայրում գրանցված սպասարկման կետերի քանակը

Ավտոմատ ինքնասպասարկման սարքերի քանակը

Ավտոմատ գանձման մեքենաներ (ԱԳՄ)

 

ՊՈՍ- տերմինալներ

 

Իմպրինտերներ

 

Վճարումների ընդունման տերմինալ

 

Տեղեկատվական վճարային տերմինալ

 

Այդ թվում միացված/ կցված քարտրիդրներ

Ընդհանուր ԱԳՄ-ները

Այդ թվում ԱԳՄ-ներ, որոնք ապահովում են կանխիկի ընդունում

Բանկի գլխամաս/մասնաճյուղ [1]

                 

Վճարահաշվարկային կազմակերպության գլխամաս/մասնաճյուղ[2]

                 

Արտադրական կազմակերպություններ և մասնավոր գրասենյակներ[3]

                 

Պետական կառավարման մարմիններ[4]

                 

Մաքսային և հարկային բաժանմունքներ[ 5]

                 

Հյուրանոցներ/հանգստյան տներ[6]

                 

Ռեստորան/հանրային սննդի կազմակերպում[7]

                 

Մեծածախ և մանրածախ առևտրի կետեր/Տոնավաճառներ[8]

                 

Լցակայան կամ տեխսպասարկում [9]

                 

Սարքավորումների և այլ իրերի վարձույթ [10]

                 

Զբոսաշրջության ոլորտի ծառայություններ/ ավիագործակալություն [11]

                 

Սպասարկման այլ ծառայություններ[12]

                 

Կրթական հաստատություններ[13]

                 

Առողջապահական հաստատություններ[14]

                 

Անշարժ գույքի հետ կապված գործառնություններ իրականացնող կազմակերպություններ [15]

                 

Իրավաբանական, նախագծային ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ[ 16]

                 

Կինոթատրոն, թատրոն [17]

                 

Սպորտային համալիր[18]

                 

Խաղասրահներ [19]

                 

Տեղեկատվություն և կապ/կոմունալ ծառայություններ/ Կոմունալ ծառայություններ [20]

                 

Ապահովագրական ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ [21]

                 

Հասարակական վայրերում [22] կամ փողոցում

                 
                   
                   
                   

Այլ (որոնց դասակարգումը նշված չէ)

                 

Ընդամենը

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Պրոցեսինգային կենտրոնի կողմից մատուցած վճարային ծառայությունները քարտերով, էլեկտրոնային փողերով, կանխիկ միջոցներով

 

Վճարային գործիքների/
միջոցների անվանումը

 Գործառնություններ պրոցեսինգային կենտրոնում հաշվառված վճարային գործիքների և սպասարկման կետերի միջոցով

Պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված
հաճախորդների վճարային գործիքներով կատարած գործառնությունները՝ մեկ այլ պրոցեսինգային
կենտրոնում գրանցված սպասարկման կետերում,
ինչպես նաև դեպի այլ համակարգեր ուղղված վճարումներ

Մեկ այլ պրոցեսինգային կենտրոնում
հաշվառված հաճախորդների վճարային
գործիքներով կատարած փոխանցումները՝ հաշվետու պրոցեսինգային կենտրոնում գրանցված (հաշվառված) սպասարկման կետերում, ինչպես նաև փոխանցումներ ուղղված հաճախորդներին

Անկանխիկ վճարումներ

Անկանխիկ փոխանցում հաճախորդի հաշվից
մեկ այլ հաշվի (բանկային, քարտային և այլն)

 Կանխիկացում, դրամական միջոցների ստացում

Կանխիկի մուտքագրում, վճարում/լիցքավորում

Անկանխիկ վճարումներ

Անկանխիկ փոխանցում հաճախորդի հաշվից մեկ այլ հաշվի (բանկային, քարտային և այլն)

 Կանխիկացում, դրամական միջոցների ստացում

Կանխիկի մուտքագրում, վճարում/լիցքավորում

Անկանխիկ վճարումներ

Անկանխիկ փոխանցում հաճախորդի հաշվից մեկ այլ հաշվի (բանկային, քարտային և այլն)

 Կանխիկացում, դրամական միջոցների ստացում

Կանխիկի մուտքագրում, վճարում/լիցքավորում

 

Գումար (հազ. դրամ)

Քանակ

Գումար (հազ. դրամ)

Քանակ

Գումար (հազ. դրամ)

Քանակ

Գումար (հազ. դրամ)

Քանակ

Գումար (հազ. դրամ)

Քանակ

Գումար (հազ. դրամ)

Քանակ

Գումար (հազ. դրամ)

Քանակ

Գումար (հազ. դրամ)

Քանակ

Գումար (հազ. դրամ)

Քանակ

Գումար (հազ. դրամ)

Քանակ

Գումար (հազ. դրամ)

Քանակ

Գումար (հազ. դրամ)

Քանակ

3.1 Սպասարկման կետերում տեղադրված սարքավորումների (ԱԳՄ, ՊՈՍ, Իմպրինտեր) միջոցով սպասարկված գործիքներ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

«Արքա» համակարգի քարտերով

                                               

«Մաստեր Քարդ» միջազգային համակարգի քարտերով

                                               

«Վիզա» միջազգային համակարգի քարտերով

                                               

«Ամերիկն Էքսպրես» միջազգային համակարգի քարտերով

                                               

«Էյչ-Էս-Բի-Սի- դեբիտ» քարտերով

                                               

«Զոլոտայա կարոնա» միջազգային համակարգի քարտերով

                                               
                                                 

Այլ (որոնց դասակարգումը նշված չէ)

                                               

3.2 Ինտերնետ միջավայրում սպասարկված քարտեր

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

«Արքա» համակարգի քարտերով

           

x

x

           

x

x

           

x

x

«Մաստեր Քարդ» միջազգային համակարգի քարտերով

           

x

x

           

x

x

           

x

x

«Վիզա» միջազգային համակարգի քարտերով

           

x

x

           

x

x

           

x

x

«Ամերիկն Էքսպրես» միջազգային համակարգի քարտերով

           

x

x

           

x

x

           

x

x

             

x

x

           

x

x

           

x

x

             

x

x

           

x

x

           

x

x

Այլ (որոնց դասակարգումը նշված չէ)

           

x

x

           

x

x

           

x

x

3.3 Էլեկտրոնային փողերի սպասարկում

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

                         

x

x

                   
                         

x

x

                   
                         

x

x

                   
                         

x

x

                   
                         

x

x

                   

Այլ (որոնց դասակարգումը նշված չէ)

                       

x

x

                   

4. Քլիրինգի մասնակիցների քանակը

Մասնակիցների խմբերը

Մասնակիցների քանակը

Այդ թվում օտարերկրյա մասնակիցների քանակը

Առևտրային բանկեր

   

Վարկային կազմակերպություններ

   

Համագործակցող վճարահաշվարկային կազմակերպություններ

   

Այդ թվում՝ Էլեկրոնային փող թողարկողներ

   

ՀՀ գանձապետարան

 

X

Հեռախոսակապի օպերատորներ

   

Շահումով խաղեր կազմակերպողներ/խաղատներ

   

Երևան քաղաքում կոմունալ ծառայություններ մատուցողներ (ջուր, գազ, հոսանք)

   

ՀՀ այլ մարզերում կոմունալ ծառայություններ մատուցողներ (ջուր, գազ, հոսանք)

   

Այլ Կազմակերպություններ (որոնց դասակարգումը նշված չէ)

   
     
     

Ընդամենը

0

0

5. Քլիրինգի/պրոցեսինգի արդյունքում իրականացված գործառնությունները ՀՀ տարածքում

Քլիրինգի արդյունքները՝ ըստ փոխանցումների տեսակների

 Պրոցեսինգային ծառայությունների
մատուցում, համագործակցող ՀՀ առևտրային բանկերի համար

Պրոցեսինգային ծառայությունների
մատուցում համագործակցող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների համար

 

համագործակցության արդյունքում կատարված գործառնությունները

 

համագործակցության արդյունքում կատարված գործառնությունները 

Քարտային գործառնություններ սպասարկման կետերում

Ինտերնետ միջավայրում` քարտերով

Կանխիկ դրամով

Էլեկտրոնային փողերով

Քարտային գործառնություններ սպասարկման կետերում

Ինտերնետ միջավայրում` քարտերով

Կանխիկ դրամով

Էլեկտրոնային փողերով

Գումար (հազ. դրամ)

Քանակ

Գումար (հազ. դրամ)

Քանակ

Գումար (հազ. դրամ)

Քանակ

Գումար (հազ. դրամ)

Քանակ

Գումար (հազ. դրամ)

Քանակ

Գումար (հազ. դրամ)

Քանակ

Գումար (հազ. դրամ)

Քանակ

Գումար (հազ. դրամ)

Քանակ

Կոմունալ վճարումներ (այդ թվում)

                               

 - ֆիքսված հեռախոսակապ

                               

 - Բջջային կապ

                               

 - Էլեկտաէներգիա

                               

 - Գազ

                               

 - Ջուր

                               

Բյուջետային (հարկային) վճարումներ

                               

Վարկերի մարմանն ուղղված վճարումեր
այդ թվում

                               

 -Վարկային կազմակերպություններից ստացված վարկերի մարմանն ուղղված վճարումեր

                               

 -Առևտրային բանկերից ստացված վարկերի մարմանն ուղղված վճարումեր

                               

 -Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկերի մարում

                               

Ապահովագրության հետ կապված միջոցների հավաքագրում

                               

Հավաքագրված միջոցներ ոչ ֆինանսական այլ կազմակերպությունների համար

                               

Խաղադրույքներ և շահումով խաղեր

                               

Էլեկտրոնային փողերի լիցքավորում

                               

Անկանխիկ վճարումներ

       

x

x

           

x

x

   

Կանխիկացում

   

x

x

x

x

       

x

x

x

x

   

Փոխանցում/մուտքագրում այլ բանկային հաշիվներին

                               
                                 
                                 
                                 

Այլ վճարումներ (որոնց դասակարգումը նշված չէ)

                               

Ընդամենը

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

6. Կատարված գործարքների հետ կապված հաճախորդների բողոքարկումները

Սպասարկման միջոցներ

Բողոքարկումներ կապված վճարային գործիքներով (կանխիկ միջոցներով) կատարված գործառնությունների հետ

 

Գումար (հազ. դրամ)

քանակը

ԱԳՄ-ներով գործարքներ

   

ՊՈՍ տերմինալներով և իմպրինտերներով գործարքներ

   

Ինտերնետ միջավայրում քարտերով գործարքներ

   

Ավտոմատ ինքնասպասարկման տերմինալներով

   

Դրամարկղային կետերում

   

 Ինտերնետ միջավայրում «Էլեկտրոնային փողերով»

   
     
     
     

Այլ (որոնց դասակարգումը նշված չէ)

   

Ընդամենը

0

0

Կազմակերպության նախագահ
Կ. Տ.   (գործադիր տնօրեն)

______________________

Գլխավոր հաշվապահ `

__________________