Համարը 
թիվ 09-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.12.26/29(412).1 Հոդ.416.11
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
02.12.2011
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
02.12.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.01.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 25-Ի ԹԻՎ 53 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

15 դեկտեմբերի 2011 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60311545

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

2 դեկտեմբերի 2011 թ.

թիվ 09-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 25-Ի ԹԻՎ 53 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով և 14 հոդվածի 12-րդ մասով, ինչպես նաև «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70 հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2001 թվականի հունիսի 25-ի «Վիճակագրական գաղտնիքի պահպանման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 53 որոշմամբ հաստատված վիճակագրական գաղտնիքի պահպանման կարգում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը.

1) Կարգի II-րդ բաժնի 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«3. Վիճակագրական գաղտնիքի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են «Պետական վիճակագրության մասին», «Հայաստանի Հանրապետության պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագրերի մասին», «Մարդահամարի մասին» և «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքներով, այլ օրենքներով, սույն կարգով, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում և սահմաններում` նաև այլ իրավական ակտերով:»:

2) Կարգի VII-րդ բաժնի 14-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«14. Վիճակագրական գաղտնիք պարունակող (անվանական) տեղեկությունները պահպանվում են միայն էլեկտրոնային (թվայնացված) շտեմարանների տեսքով` առանց ժամկետի սահմանափակման (այդ տեղեկությունների հիմք հանդիսացող թղթային կրիչների պահպանման ժամկետ չի սահմանվում և դրանք կարող են ոչնչացվել էլեկտրոնային շտեմարան տվյալների մուտքագրումից, ստուգաճշտումից, կոդավորումից և խմբագրումից հետո):»:

3) Կարգի VIII-րդ բաժնի 20-րդ կետի դ)-ը ենթակետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ.

«Գիտական և հետազոտական շրջանակների, գիտահետազոտական նպատակներ հետապնդող այլ կազմակերպությունների, հաստատությունների և ֆիզիկական անձանց առավել մեծ պահանջարկ պարունակող վիճակագրության համընդգրկուն և ընտրանքային հետազոտությունների անվանազերծված տվյալները Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության համապատասխան ստորաբաժանումները կարող են հրապարակել անվանազերծված տվյալների շտեմարանների տեսքով Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կայքէջում: Այդպիսի պարբերական հետազոտությունների շարքին Հանձնաժողովի եզրակացությամբ կարող են դասվել`

1) Մարդահամարները (հրապարակման ենթակա են ոչ ավել քան գլխավոր համակցության 10%-ի չափով ընտրված անվանազերծված տվյալները),

2) Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումները (հրապարակման ենթակա են ոչ ավել քան գլխավոր համակցության 10%-ի չափով ընտրված անվանազերծված տվյալները),

3) Տնային տնտեսությունների ընտրանքային հետազոտությունները (անվանազերծված տվյալները),

4) Աշխատուժի հետազոտությունները (ընտրանքային հետազոտության անվանազերծված տվյալները),

5) Այլ ընտրանքային (նպատակային) հետազոտությունները (անվանազերծված տվյալները):»:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան