Համարը 
N 1392-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2006.10.25/55(510) Հոդ.1119
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
28.09.2006
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
06.10.2006
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
11.10.2006
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.10.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏՎՅԱԼ ԽՄԲԱՔԱՆԱԿԻ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՇԱՆԻ ԵՎ ՄԱԿԱՆՇՎԱԾՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
11 հոկտեմբերի 2006 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

28 սեպտեմբերի 2006 թվականի N 1392-Ն

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏՎՅԱԼ ԽՄԲԱՔԱՆԱԿԻ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՇԱՆԻ ԵՎ ՄԱԿԱՆՇՎԱԾՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Ստանդարտացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի դրույթներին համապատասխան և ելնելով սպառողներին թյուրիմացության մեջ գցող գործոնների կանխարգելման, ինչպես նաև սննդամթերքի անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությունից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել սննդամթերքի տվյալ խմբաքանակի նույնականացման համար օգտագործվող նշանի և մականշվածքի վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից երկու տարի հետո:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2006 թ. հոկտեմբերի 6
Երևան

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի
սեպտեմբերի 28-ի N 1392-Ն որոշման

Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն  Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏՎՅԱԼ ԽՄԲԱՔԱՆԱԿԻ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՇԱՆԻ ԵՎ ՄԱԿԱՆՇՎԱԾՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

I. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

1. Սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանվում են սննդամթերքի տվյալ խմբաքանակի նույնականացման համար օգտագործվող նշանին և մականշվածքին ներկայացվող պահանջները:

2. Սույն տեխնիկական կանոնակարգի գործողությունը չի տարածվում`

1) գյուղատնտեսական ապրանքների վրա, որոնք մշակման (աճեցման) վայրից դուրս բերվելուց հետո`

ա) վաճառվում կամ հանձնվում են ժամանակավոր պահեստավորման, նախապատրաստման (վերամշակման) կամ փաթեթավորման կազմակերպություններին (կայաններին).

բ) տեղափոխվում են սննդամթերք արտադրող կազմակերպություններ,

գ) հավաքվում և անմիջապես հանձնվում են արտադրող կամ վերամշակող կազմակերպություններին.

2) վաճառքի կետերում վերջնական սպառողին հանձնված չփաթեթավորված սննդամթերքի վրա, որը փաթեթավորվում է գնորդի պահանջով կամ չափածրարվում է անմիջապես վաճառքից առաջ.

3) այն փաթեթվածքների կամ տարաների վրա, որոնց ամենամեծ կողմի մակերեսը չի գերազանցում 10 սմ2.

4) պաղպաղակների կոնկրետ չափաբաժինների վրա: Խմբաքանակի նույնականացման հնարավորություն տվող տեղեկությունը պետք է նշված լինի խմբային տարայի (փոխադրական տարայի) վրա.

5) ներմուծվող այն սննդամթերքի վրա, որի մականշվածքում կամ տարայի վրա առկա է տվյալ խմբաքանակի նույնականացման համար օգտագործվող նշան (այսուհետ` նշան):

(2-րդ կետը փոփ. 14.07.11 N 967-Ն)

3. Սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջները պետք է կիրառվեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված` սննդամթերքի մակնշմանը ներկայացվող պահանջների հետ համատեղ:

 

II. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

4. Սույն տեխնիկական կանոնակարգում կիրառված են հետևյալ հասկացությունները`

խմբաքանակ` նույն նշանակության, միևնույն արտադրողի կամ ներմուծողի կողմից գործողության նույն սկզբունքով արտադրված (պատրաստված), նույն բաղադրությամբ և անվտանգությունը բնութագրող նույն սահմանված պահանջներին համապատասխանող սննդամթերքի որոշակի քանակ, որն ուղեկցվում է ապրանքաուղեկից մեկ փաստաթղթով.

փաթեթավորում` փաթեթվածքի կիրառմամբ սննդամթերքի նախապատրաստումը փոխադրմանը, պահմանը, իրացմանը և սպառմանը.

փաթեթվածք` միջոց կամ միջոցների համալիր, որն ապահովում է արտադրանքի պահպանումը վնասվածքներից և կորուստներից, շրջակա միջավայրի աղտոտումից, ինչպես նաև ապահովում է սննդամթերքի շրջանառության (փոխադրման, պահման, իրացման) գործընթացը.

մականշվածք`  փաթեթվածքի և արտադրանքի վրա նշված տեքստը, պայմանական նշագրերը և պատկերները.

խմբաքանակի նույնականացում` ընթացակարգ, որի միջոցով որոշվում է սննդամթերքի պատկանելությունը տվյալ խմբաքանակին.

սպառողական տարա` տարա, որն սպառողին է հանձնվում արտադրանքի հետ միասին և որը չի կատարում փոխադրական տարայի գործառույթ.

փոխադրական տարա`  տարա, որն ինքնուրույն փոխադրական միավոր է.

չափաբաժին` փաթեթվածքում չափածրարված սննդամթերք, որը բնութագրվում է սպառողին հանձնվող յուրաքանչյուր փաթեթվածքի վրա նշված սննդամթերքի անվանական քանակի արժեքով:

(4-րդ կետը լրաց. 14.07.11 N 967-Ն)

 

III. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

5. Սննդամթերքի խմբաքանակի մականշվածքը պետք է սահմանվի սննդամթերքն արտադրող կամ փաթեթավորող կամ ներմուծող (որի կողմից ներմուծվող սննդամթերքի մականշվածքում բացակայում է սույն կանոնակարգի 2-րդ կետի 5-րդ ենթակետի պահանջը) կազմակերպության կողմից` պահպանելով սննդամթերքի տվյալ տեսակի մականշվածքին ներկայացվող` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն տեխնիկական կանոնակարգի 7-րդ կետով սահմանված պահանջները:

(5-րդ կետը լրաց. 14.07.11 N 967-Ն)

6. Սննդամթերքի խմբաքանակի չափը պետք է որոշի տվյալ սննդամթերքն արտադրող կամ փաթեթավորող կազմակերպությունը:

7. Սննդամթերքի տվյալ խմբաքանակի յուրաքանչյուր փաթեթվածքի կամ սպառողական տարայի, կամ սպառողական և փոխադրական տարայի վրա արտադրող կամ փաթեթավորող կամ ներմուծող (որի կողմից ներմուծվող սննդամթերքի մականշվածքում բացակայում է սույն կանոնակարգի 2-րդ կետի 5-րդ ենթակետի պահանջը) կազմակերպության կողմից պետք է մակնշվի սննդամթերքի տվյալ խմբաքանակի նույնականացման համար օգտագործվող նշանը` կազմված «L» տառից և խմբաքանակի համարից (օրինակ` L 200):

Մինչև 3 ամիս պիտանիության ժամկետ ունեցող սննդամթերքի խմբաքանակի նույնականացման համար օգտագործվող նշանի և մականշվածքի կիրառումը պարտադիր չէ, եթե սննդամթերքի պիտակի վրա նշված է պիտանիության ժամկետը` օրը, ամիսը:

Խմբաքանակի համարի կառուցվածքը որոշում է արտադրող կամ փաթեթավորող կամ ներմուծող (որի կողմից ներմուծվող սննդամթերքի մականշվածքում բացակայում է սույն կանոնակարգի 2-րդ կետի 5-րդ ենթակետի պահանջը) կազմակերպությունը:

Խմբաքանակի համարը պետք է նշվի նաև արտադրող կամ փաթեթավորող կամ ներմուծող (որի կողմից ներմուծվող սննդամթերքի մականշվածքում բացակայում է սույն կանոնակարգի 2-րդ կետի 5-րդ ենթակետի պահանջը) կազմակերպության կողմից վարվող համապատասխան գրանցամատյանում:

(7-րդ կետը լրաց. 14.07.11 N 967-Ն)

8. Սննդամթերքի խմբաքանակի նույնականացման համար օգտագործվող նշանը պետք է լինի երևացող, ընթեռնելի և չջնջվող:

9. Սննդամթերքի խմբաքանակի նույնականացման համար օգտագործվող նշանը պետք է նշվի նաև տվյալ սննդամթերքի խմբաքանակի ապրանքաուղեկից փաստաթղթում և սերտիֆիկացնող մարմնի կողմից տրված համապատասխանության սերտիֆիկատում:

(9-րդ կետը լրաց. 14.07.11 N 967-Ն)

 

IV. ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

10. Սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին սննդամթերքի տվյալ խմբաքանակի նույնականացման համար օգտագործվող նշանի և մականշվածքի համապատասխանության պետական վերահսկողությունը պետք է իրականացվի «Համապատասխանության գնահատման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան