Համարը 
 N 250-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2004.12.17/28(176) Հոդ.384
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ
Ընդունման ամսաթիվը 
08.11.2004
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
08.11.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.12.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ, ԼԻԶԻՆԳԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ՝ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ, ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ, ՍՏԱՑԱԿԱՆԻ, ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆԻ, ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆԻ, ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ, ԼԻԶԻՆԳԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆԻ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

3 դեկտեմբերի 2004 թ.

Պետական գրանցման թիվ 32204321

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

 

8 նոյեմբերի 2004 թվականի N 250-Ն

 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

(հրամանը խմբ. 17.10.11 N 274-Ն)

 

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆԻ, ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ, ԴԻՄՈՂԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՍՏԱՑԱԿԱՆԻ, ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆԻ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(վերնագիրը խմբ. 17.10.11 N 274-Ն)

 

Ղեկավարվելով «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով շարժական գույքի կադաստրի վարման համակարգի և տեղեկատվական բանկի ստեղծման և ներդրման աշխատանքները կանոնակարգելու նպատակով`

 

Հրամայում եմ՝

 

1. Հաստատել`

1) Շարժական գույքի գրանցման համար ներկայացվող դիմումների գրանցման մատյանի ձևը և վարման կարգը` համաձայն հավելված 1-ի:

2) Շարժական գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայականի ձևը` համաձայն հավելված 2-ի:

3) Դիմողին տրամադրվող շարժական գույքի գրավի գրանցման ստացականի ձևը` համաձայն հավելված 3-ի:

4) Շարժական գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու դիմումի ձևը` համաձայն հավելված 4-ի:

 

 

Հավելված 1
Հաստատված է
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
անշարժ գույքի կադաստրի

պետական կոմիտեի

2004 թ. նոյեմբերի 8-ի

N 250-Ն հրամանով

 

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆԻ ՁԵՎԸ ԵՎ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 60-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված շարժական գույքի գրավի իրավունքի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցման դիմումների գրանցման մատյանի ձևը (այսուհետ` մատյան) ու վարման կարգը:

2. Շարժական գույքի գրավի իրավունքի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցման դիմումների գրանցման մատյանը վարվում է էլեկտրոնային եղանակով:

3. Դիմումների գրանցման մատյանում ըստ հերթականության լրացվում է՝

1) դիմումի հերթական համարը - ընտրվում է համակարգչի միջոցով,

2) դիմումի ընդունման օրը, ամիսը, տարեթիվը, ժամը, րոպեն - ընտրվում է համակարգչի միջոցով,

3) դիմողի տվյալները - նշվում է անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա դիմումատուի անունը, հայրանունը (անձը հաստատող փաստաթղթում առկայության դեպքում), ազգանունը (անվանումը),

4) դիմումի տեսակը - նշվում է դիմումների ձևաթղթի «փաստաթղթի N» դաշտում լրացված համարը,

5) դիմումին կից փաստաթղթերը - նշվում են դիմումատուի կողմից ներկայացված դիմումին կից փաստաթղթերը:

4. Դիմումն ընդունելուց հետո դիմումատուին տրվում է ստացական:

 

 

Հավելված 2
Հաստատված է
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
անշարժ գույքի կադաստրի

պետական կոմիտեի

2004 թ. նոյեմբերի 8-ի

N 250-Ն հրամանով

 

Ձ ԵՎ

 

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ

 

(Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը)

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

________________________________________________________________

 

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

Ներքոհիշյալ տեղեկատվությունը գրանցված է շարժական գույքի գրանցման մատյանում

 

 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`

 
 

Գրանցում N`

 
 

Գրանցման ամսաթիվ`

 
 

Գրանցման ժամ`

 
 

Ժամկետ (տարի)`

 
 

Ավարտի ամսաթիվ`

 
 

Փաստաթուղթ N`

 
 

Նշումներ`

 

 

ԳՐԱՎԱՌՈՒ, ՎԱՐՁԱՏՈՒ

 

Խումբ N

Անուն, ազգանուն, ծննդյան տարեթիվ
(իրավաբանական անձի անվանում, ծածկագիր)

Գտնվելու վայր կամ
բնակության վայր

     
     
     

 

ԳՐԱՎԱՏՈՒ, ՎԱՐՁԱԿԱԼ

 

Խումբ N

Անուն, ազգանուն, ծննդյան տարեթիվ
(իրավաբանական անձի անվանում, ծածկագիր)

Գտնվելու վայր կամ
բնակության վայր

     
     
     

 

ԳՈՒՅՔ ՍԵՐԻԱԿԱՆ N`

 

Խումբ N

Ծածկագիր

Սերիական N

Արտադրող

Տարի

         
         
         

 

ԱՅԼ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ`

 

 

 

 Ներկայացուցիչ`

Քաղաքացի/Իրավաբանական անձ

Գտնվելու վայր կամ
բնակության վայր

     
     

Լիազորված անձ`

Անուն, Ազգանուն

 
     

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Անձնագրային տվյալներ`

 

Գրավառու, Վարձատու`

 

Գրավատու, Վարձակալ`

 

Գրավի պայմանագրի կնքման վայրը`

 

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվ`

 

Կատարման ժամկետ`

 

Գրավով ապահովված պահանջի ծավալ`

 

հաջորդող գրավը արգելված է, թույլատրված է`

 

 

Գրանցումն իրականացնող պաշտոնատար անձի

____________________________________________

____________________________________________

 անունը, ազգանունը, զբաղեցրած պաշտոնը

 ______ _________________20  թ.

 

Ամսաթիվ`

   

Ժամ`

   

Էջ

 

-

 

Էջից

 

օօ/աա/տտ

   

ժժ:րր:վվ

           

 

վկայականը տրամադրող

սպասարկման գրասենյակի Կ.Տ.

 

 

(Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը)

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

________________________________________________________________

 

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

Ներքոհիշյալ տեղեկատվությունը գրանցված է շարժական գույքի գրանցման մատյանում

 

 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`

 
 

Գրանցում N`

 
 

Փոփոխություն`

 
 

Փոփոխված գրանցման N`

 
 

Փոփոխման ժամ`

 
 

Փաստաթուղթ N`

 
 

Նշումներ`

 
 

Գերադասելի գրանցման N`

 
 

Գրանցումը երկարաձգվում է (տարի)

 
 

Նոր գրանցման ավարտի ամսաթիվ`

 

 Ներկայացուցիչ`

Քաղաքացի/Իրավաբանական անձ

Գտնվելու վայր կամ
բնակության վայր

     
     
     

Լիազորված անձ`

Անուն, Ազգանուն

 
     

Գրանցումն իրականացնող պաշտոնատար անձի

 

____________________________________________

____________________________________________

 անունը, ազգանունը, զբաղեցրած պաշտոնը

______ _________________20  թ.

 

Ամսաթիվ`

   

Ժամ`

   

Էջ

 

-

 

Էջից

 

օօ/աա/տտ

   

ժժ:րր:վվ

           

 

վկայականը տրամադրող

սպասարկման գրասենյակի Կ.Տ.

 

 

 

Հավելված 3
Հաստատված է
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
անշարժ գույքի կադաստրի

պետական կոմիտեի

2004 թ. նոյեմբերի 8-ի

N 250-Ն հրամանով

 

Ձ ԵՎ

 

ԴԻՄՈՂԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՍՏԱՑԱԿԱՆԻ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր

անշարժ գույքի կադաստրի

պետական կոմիտեի`

—————————————————

սպասարկման գրասենյակ

Ս Տ Ա Ց Ա Կ Ա Ն

 

ԴԻՄՈՂԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ

 

(Շարժական գույքի գրավի իրավունքի գրանցման փաստաթղթերի ընդունման)

 

Դիմումի ամսաթիվ` օօ/աա/տտ Ժամ` ժժ:րր:վվ համար` N_____________

Տրվում է__________________________________________________________________ -ին

 

այն մասին, որ նրանից ընդունվել են հետևյալ փաստաթղթերը.

 

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________________

7. _________________________________________________________________________

8. _________________________________________________________________________

9. _________________________________________________________________________

10. ________________________________________________________________________

 

Փաստաթղթերն ընդունեց ______________________________________________

 ստորագրություն, անուն, ազգանուն

 

_____ __________________ 20  թ.                                                          Սպասարկման գրասենյակի Կ.Տ.

 

Ստացականը կազմված է մեկ օրինակից և տրվում է դիմողին:

 

 

 

Հավելված 4
Հաստատված է
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
անշարժ գույքի կադաստրի

պետական կոմիտեի

2004 թ. նոյեմբերի 8-ի

N 250-Ն հրամանով

 

Ձ ԵՎ

 

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄԻ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

  ______________________________________________________________________________________

 

ԲԱԺԻՆ 1 ՈՐՈՆՈՂ

 

Նույնացման N

 

 ԿԱՄ

Ֆիզիկական անձ

Ազգանուն

 

Անուն

 

Ծննդյան ամսաթիվ

կամ

 
 
 
 
 
 

Իրավաբանական անձ
(անվանումը և/կամ գրանցման համար)

 


 

     

 Լրացուցիչ տեղեկություն գտնվելու կամ բնակության վայրի մասին

 

Գտնվելու վայր կամ բնակության վայր

 
 
 

Մարզ-Համայնք/Քաղաք

 

Երկիր

 

Հեռախոս

 

Ֆաքս

 

 Էլ-փոստ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________________

 

ԲԱԺԻՆ 2 ՈՐՈՆՄԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

 

Փնտրել գրանցման համարով

 

Գրանցման N

 
 

Գրանցման N

 
 

Փնտրել ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձի տվյալներով

 

Ֆիզիկական անձ

Ազգանուն

 

Անուն

 

Ծննդյան ամսաթիվ

 
 
 
 
 
 

Ֆիզիկական անձ

Ազգանուն

 

Անուն

 

Ծննդյան ամսաթիվ

 
 
 
 
 
 

Ֆիզիկական անձ

Ազգանուն

 

Անուն

 

Ծննդյան ամսաթիվ

 
 
 
 
 
 

Իրավաբանական անձ
(անվանումը և/կամ գրանցման համար)

 


 

Իրավաբանական անձ
(անվանումը և/կամ գրանցման համար)

 


 

Իրավաբանական անձ
(անվանումը և/կամ գրանցման համար)

 


 

Փնտրել շարժական գույքի սերիական համարով

 

 

Ծածկագիր

 

Սերիական N

 

Արտադրող

 

Տարի

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ԲԱԺԻՆ 3 ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ԱՆՁ

           
 

Ազգանուն, անուն

 

Հաշվի համար

 

Ծածկագիր

 
 
 
   
 
     
 
 
 
   

Օգտագործողի նշում

 

______________________

Դիմումատուի ստորագրություն

 ___________________________________________________________________________________