Համարը 
N 04-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2012.02.22/5(418).1 Հոդ.64.12
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
06.02.2012
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
06.02.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
03.03.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ «ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ» ՍԱՆԿԵՎՆ N 2.6.3-005-12 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

13 փետրվարի 2012 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10012099

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

6 փետրվարի 2012 թ.

ք. Երևան

N 04-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

«ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ» ՍԱՆԿԵՎՆ N 2.6.3-005-12 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայությունը և դրա ենթակայության մարմինները վերակազմակերպելու և Հայաստանի Հանրապետության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1316-Ն որոշման Հավելված 1-ով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության կանոնադրության 7-րդ կետի «ե» ենթակետը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1300-Ն որոշման Հավելված 1-ով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրության 12-րդ կետի «դ» ենթակետը` ելնելով բնակչության առողջության պահպանման շահերից,

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել «Ռադիոիզոտոպային ճառագայթման աղբյուրների արտադրության կազմակերպություններում աշխատողների առողջության պահպանման» ՍանԿևՆ N 2.6.3-005-12 սանիտարական կանոնները և նորմերը` համաձայն հավելվածի:

 

Հ. Քուշկյան

 

 

Հավելված

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2012 թ. փետրվարի 6-ի

N 04-Ն հրամանի

 

Ս Ա Ն Ի Տ Ա Ր Ա Կ Ա Ն  Կ Ա Ն Ո Ն Ն Ե Ր  ԵՎ  Ն Ո Ր Մ Ե Ր

 

ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ

ՍԱՆԿԵՎՆ N 2.6.3-005 -12

 

I. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏ

 

1. Սույն սանիտարական կանոնները և նորմերը (այսուհետ` Կանոններ) սահմանում են ռադիոիզոտոպային ճառագայթման աղբյուրների արտադրության կազմակերպություններում (այսուհետ` Կազմակերպություն) աշխատողների առողջության պահպանմանը ներկայացվող պահանջները:

 

2. ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

 

2. Սույն Կանոններում օգտագործվող եզրույթներն ու սահմանումներն են`

1) հիգիենիկ ռիսկ - վերահսկման օբյեկտում մարդկանց առողջության վրա որևէ բացասական ազդեցության (հիգիենիկ վտանգի) ի հայտ գալու հավանականություն՝ բազմապատկած այն ակնկալվող բացասական հետևանքներով.

2) անհատական պաշտպանության միջոցներ - աշխատողների («Ա» կատեգորիայի անձանակազմի) մարմնի կամ նրանց առանձին օրգանների չճառագայթահարվող մասի պաշտպանության համար նախատեսված միջոցներ.

3) ճառագայթային պաշտպանության ստացիոնար միջոցներ - իոնացնող ճառագայթահարումից պաշտպանող շինարարական կառուցվածքներ.

4) ճառագայթային մոնիտորինգ - ճառագայթահարման գնահատման կամ հսկողության նպատակով ճառագայթահարման դոզայի և ռադիոակտիվ աղտոտվածության չափում (անընդհատ կամ պարբերական), չափման արդյունքների մեկնաբանում.

5) ճառագայթահարման դետերմինացված էֆեկտներ - ճառագայթահարման հետևանքով օրգանիզմում առաջացող և կլինիկորեն հայտնաբերվող վնասակար կենսաբանական էֆեկտներ, որոնց նկատմամբ ենթադրվում է դոզայի շեմային արժեքի առկայություն` դոզայի այնպիսի արժեք, որից ցածրի դեպքում էֆեկտը բացակայում է, իսկ բարձրի դեպքում` էֆեկտի ծանրությունը կախված է դոզայի մեծությունից.

6) ճառագայթահարման ստոխաստիկ հավանականային էֆեկտներ - ճառագայթահարման հետևանքով օրգանիզմում առաջացող վնասակար կենսաբանական էֆեկտներ, որոնք չունեն դոզայի շեմային արժեք, դրանց առաջացման հավանականությունը համեմատական է դոզայի մեծությանը, իսկ դրսևորվող ծանրության աստիճանը կախված չէ դոզայի մեծությունից.

7) «Ա» կատեգորիայի անձնակազմ - անձնակազմ, որն օբյեկտի բնականոն շահագործման պայմաններում, ըստ աշխատանքի բնույթի, կարող է ստանալ դոզայի սահմանին հավասար դոզա.

8) մասնագիտական հիվանդություն (թունավորում) - հիվանդություն, որի առաջացման որոշիչ դերը պատկանում է արտադրական միջավայրի և աշխատանքային գործընթացի անբարենպաստ գործոնների ազդեցությանը:

 

3. ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

3. Կազմակերպությունը ունի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարգավորող մարմինների կողմից տրված շահագործման անվտանգության և գործունեության տեսակի լիցենզիաները:

4. Կազմակերպության աշխատատեղերում ճառագայթային անվտանգության նորմերը համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 18-ի «Ճառագայթային անվտանգության նորմերը հաստատելու մասին» N 1219-Ն որոշման պահանջներին:

5. Կազմակերպության աշխատատեղերում ճառագայթային անվտանգության կանոնները համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 18-ի «Ճառագայթային անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» N 1489-Ն որոշման պահանջներին:

6. Կազմակերպության աշխատատեղերը համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված սանիտարական կանոնների և նորմերի, հիգիենիկ նորմատիվների պահանջներին:

7. Կազմակերպության աշխատողները («Ա» կատեգորիայի անձանակազմը) ենթակա է պարտադիր նախնական և պարբերական բժշկական զննության` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 15-ի «Արտադրական միջավայրում և աշխատանքային գործընթացի վնասակար ու վտանգավոր գործոնների ազդեցությանը ենթարկվող բնակչության առանձին խմբերի առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության անցկացման կարգը, գործոնների ծավալի, բժշկական հակացուցումների ցանկերը և աշխատանքի պայմանների հիգիենիկ բնութագրման կարգը հաստատելու մասին» N 1089-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի:

8. Կազմակերպության աշխատողները («Ա» կատեգորիայի անձանակազմը) ապահովվում են անհատական պաշտպանության միջոցներով` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 11-ի «Անհատական պաշտպանության միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1631-Ն որոշման պահանջների:

9. Կազմակերպության աշխատողները («Ա» կատեգորիայի անձանակազմը) ենթարկվում են մասնագիտական ճառագայթահարման մոնիթորինգի:

10. Կազմակերպության բոլոր սենքերում և աշխատատեղերում իրականացվում է ռադիացիոն ֆոնի շուրջօրյա դիտարկում:

 

4. ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

11. Կազմակերպության աշխատատեղերում աշխատանքի պայմանների գնահատումը ըստ հիգիենիկ ռիսկերի` արտադրական աղմուկի, թրթռման (վիբրացիայի), էլեկտրամագնիսական դաշտի, իոնացնող ճառագայթման, էլեկտրաստատիկ դաշտի, ուլտրաձայնի, տարբեր քիմիական նյութերի, իրականացվում է աշխատատեղերի սանիտարահիգիենիկ հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա:

12. Կազմակերպության աշխատողների («Ա» կատեգորիայի անձանակազմի) առողջության պահպանման հիգիենիկ պահանջներն ուղղված են մասնագիտական հիվանդությունների (թունավորումների)` ներառյալ ճառագայթահարման դետերմինացված և ստոխաստիկ էֆեկտների առաջացման կանխարգելմանը:

13. Կազմակերպության աշխատողների («Ա» կատեգորիայի անձանակազմի) առողջության պահպանումը ապահովվում է`

1) պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական (աշխատանքի ընթացքում) բժշկական զննության իրականացմամբ.

2) ճառագայթային պաշտպանության ստացիոնար միջոցների առկայությամբ.

3) ճառագայթային պաշտպանության անհատական միջոցների պարտադիր կիրառմամբ.

4) անհատական դոզիմետրիկ հսկողությամբ:

14. Իոնացնող ճառագայթումից պաշտպանության հիգիենիկ միջոցառումներն են`

1) ժամանակով պաշտպանությունը` ռադիոիզոտոպային աղբյուրների հետ աշխատանքի ժամանակի կրճատումը.

2) հեռավորությամբ պաշտպանությունը` ռադիոիզոտոպային աղբյուրների հետ աշխատանքի և տեխնոլոգիական գործընթացների և աշխատողների միջև հեռավորության ավելացումը և հեռակառավարում.

3) տեխնոլոգիական գործընթացի առավելագույն մեքենայացումը.

4) էկրանով պաշտպանությունը` ռադիոիզոտոպային աղբյուրների իոնացնող ճառագայթումը արգելափակող և/կամ կլանող նյութերով էկրանապատումը.

5) արտադրական սարքավորումների հերմետիկացումը.

6) ռադիոակտիվ նյութերի հետ աշխատանքների կատարման տեղամասերի` ֆունկցիոնալ այլ նշանակությամբ տեղամասերից, հնարավորինս մեկուսացումը:

15. Կազմակերպության տեղամասերում կատարվում է պատերի, հատակի, դռների /բռնակների/ և սարքավորումների արտաքին մակերևույթների լվացում, ապաակտիվացում խոնավ եղանակով` ամիսը մեկ անգամ: Տեղամասերի մաքրումը չոր եղանակով արգելվում է, բացառությամբ` վակուումային եղանակի:

16. Սարքավորումների արտաքին մակերևույթների, պատերի և հատակի, դռների ծածկը հարթ է, կայուն` ապաակտիվացնող միջոցների նկատմամբ:

17. Յուրաքանչյուր տեղամասում սարքավորումները և անհրաժեշտ պիտույքները ունեն համապատասխան պիտակավորվում:

18. Կազմակերպության աշխատողները ապահովում են անձնական հիգիենայի կանոնների պահանջների կատարումը`

1) աշխատանքի ավարտից հետո սանթողարանում, ընդհանուր սանիտարական մաքրման ենթարկվելը` մաշկային ծածկույթների մանրակրկիտ մաքրումը (ապաակտիվացումը).

2) աշխատանքի ավարտից հետո աղտոտված արտահագուստի, կոշիկների, մաշկային ծածկույթների դոզիմետրիկ հսկողությունը.

3) աշխատանքային գոտում չծխելը, սնունդ չընդունելը, դիմահարդարման պարագաներ չգործածելը:

19. Անհատական պաշտպանության միջոցները պատրաստվում են առավելագույնս ապաակտիվացնող նյութերից կամ էլ` լինում են միանվագ օգտագործման:

20. Կազմակերպության աշխատատեղերում աղմուկի թույլատրելի մակարդակները համապատասխանում են սույն Կանոնների աղյուսակ 1-ի ցուցանիշներին:

21. Կազմակերպության աշխատատեղերում ընդհանուր թրթռման մակարդակները համապատասխանում են սույն Կանոնների աղյուսակ 2-ի ցուցանիշներին:

22. Կազմակերպության աշխատատեղերում միկրոկլիմային ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները համապատասխանում են սույն Կանոնների աղյուսակ 3-ի ցուցանիշներին:

23. Կազմակերպության աշխատատեղերի աշխատանքային գոտու օդում քիմիական նյութերի քանակությունները համապատասխանում են աղյուսակ 4-ի ցուցանիշներին:

 

5. ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՕԴԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

24. Կազմակերպության բոլոր արտադրական և օժանդակ տեղամասերը` անկախ աշխատանքային գոտու աղտոտման աստիճանից, ապահովվում են օդափոխանակության համակարգերով:

25. Օդափոխանակությունը կազմակերպվում է ընդհանուր /ներհոս-արտաձիգ/, տեղային, տեխնոլոգիական, վերանորոգման և վթարային օդափոխանակության իրականացմամբ:

26. Ընդհանուր ներհոս և արտաձիգ օդափոխանակությունը իրականացվում է առանձին համակարգերով:

27. Օդափոխանակության համակարգերը կանխում են արտադրական տեղամասերում աշխատանքային գոտու օդի և մթնոլորտային օդի աղտոտումը ռադիոակտիվ և այլ վտանգավոր նյութերով, աշխատատեղերում ապահովում են թույլատրելի միկրոկլիմայական չափորոշիչների ցուցանիշները:

28. Ռադիոակտիվ նյութերի հետ աշխատանքների կատարման տեղամասերում և տեղամասերում, որտեղ նման աշխատանքներ չեն իրականացվում, տեղադրվում են օդափոխանակության ինքնուրույն համակարգեր:

29. Տեխնոլոգիական սարքավորումների ներքին մակերեսներից, արտաձիգ պահարաններից, փակ տարածքներից, բոքսերից և այլնից, փոշու և գազերի հեռացումը իրականացվում է ինքնուրույն տեղային և տեխնոլոգիական օդափոխանակության համակարգերի միջոցով:

30. Տեղային, տեխնոլոգիական, վերանորոգման և վթարային օդափոխանակության համակարգերով հեռացվող օդը ենթարկվում է հատուկ մաքրման:

 

6. ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

31. Կազմակերպության սանիտարակենցաղային հարմարությունների համալիրում ներառվում են կանանց և տղամարդկանց սանթողարանները /ճառագայթային անվտանգության անցակետերը/, սանիտարական շլյուզները, հատուկ լվացքատները, սանհանգույցները, ծխարանները:

32. Սանթողարանների կազմի մեջ մտնում են` ցնցուղարանները, անձնական հագուստի հանդերձարանը, աշխատանքային արտահագուստի հանդերձարանը, անհատական պաշտպանիչ միջոցների պահման սենքը, մաշկի մակերեսի և արտահագուստի ռադիոակտիվ աղտոտման հսկման կետը, աղտոտված աշխատանքային արտահագուստի պահեստարանը, մաքուր աշխատանքային արտահագուստի պահեստարանը:

33. Սանթողարանում նախատեսվում է բացառել անձնական և հատուկ համազգեստով աշխատողների («Ա» կատեգորիայի անձանակազմի) հանդիպակաց հոսքը:

34. Սանկենցաղային հարմարությունների հատակը, առաստաղը, դռների, պատերի ծածկը կայուն է խոնավության նկատմամբ, ունի ռադիոակտիվ նյութերի սակավ կլանիչ հատկություն և ենթակա է մաքրման և ապաակտիվացման:

35. Սանթողարաններում` մինչև ցնցուղարանները, արտահագուստի հանդերձարանի կողմից, տեղադրվում են տաք և սառը ջրով ապահովված լվացարաններ` (արմնկային կամ ոտնակային կառավարման) ձեռքերի նախնական մշակման նպատակով:

36. Կազմակերպության բնականոն աշխատանքային գործընթացի պայմաններում արտահագուստը ենթարկվում է ապաակտիվացման հատուկ լվացքատներում ոչ պակաս, քան 10 օրը մեկ անգամ:

37. Սանկենցաղային հարմարությունները սարքավորվում են օդափոխանակության ընդհանուր և տեխնոլոգիական համակարգերով:

 

Աղյուսակ 1

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ ԱՂՄՈՒԿԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ

N

Աշխատանքային գործունեության տեսակը, աշխատատեղ

Միջին երկրաչափական հաճախականություններով (Հց) օկտավային շերտերում ձայնային ճնշման մակարդակներ (դԲ)

Ձայնի համարժեք մակարդակ
(դԲԱ)

31.5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Աշխատանք, որը պահանջում է կենտրոնացում, արտադրական ցիկլերի դիտարկման և հեռավահանակային գործընթացների ղեկավարման ավելացված պահանջներով, հաշվիչ մեքենաների աղմուկ առաջացնող սենյակներում, ագրեգատների տեղադրման շենքերում:

103

91

83

77

73

70

68

66

64

75

Աղյուսակ 2

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹՐԹՌՄԱՆ (ՎԻԲՐԱՑԻԱՅԻ) ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ

 

Միջին երկրաչափական հաճախականության օկտավային շերտեր Հց

Սահմանային թույլատրելի մեծություններ X0 , Y0  և Z0  առանցքներով

Թրթռման արագացում

Թրթռման արագություն

մ/վրկ2

դԲ (դեցիԲել)

մ/վրկ . 10-2

դԲ (դեցիԲել)

1/3 օկտա-վում

1/1
օկտա-վում

1/3 օկտա-վում

1/1
օկտա-վում

1/3 օկտա-վում

1/1 օկտա-վում

1/3 օկտա-վում

1/1 օկտա-վում

1,6

2,0

2,5

3,15

4,0

5,0

6,3

8,0

10,0

12,5

16,0

20,0

25,0

31,5

40,0

50,0

63,0

80,0

0,089

0,079

0,070

0,063

0,056

0,056

0,056

0,056

0,070

0,089

0,110

0,140

0,180

0,220

0,280

0,350

0,450

0,560

 

 

0,14

 

 

0,10

 

 

0,10

 

 

0,20

 

 

0,40

 

 

0,79

99

98

97

96

95

95

95

95

97

99

101

103

105

107

109

111

113

115

 

 

103

 

 

100

 

 

100

 

 

106

 

 

112

 

 

118

0,89

0,63

0,45

0,32

0,22

0,18

0,14

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

 

 

1,30

 

 

0,45

 

 

0,22

 

 

0,20

 

 

0,20

 

 

0,20

105

102

99

96

93

91

89

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

 

 

108

 

 

99

 

 

93

 

 

92

 

 

92

 

 

92

Ճշգրտված ու համարժեքային ճշգրտված արժեքները և դրանց մակարդակները

 

0,10

 

100

 

0,20

 

92

 

Աղյուսակ 3

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ ՄԻԿՐՈԿԼԻՄԱՅԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Տարվա
եղանակը

Աշխատանքի կարգերը ըստ էներգածախսի մակարդակի, Վտ

Օդի
ջերմաստիճան,
0 C

Մակերևույթի ջերմաստիճան,
0 C

Օդի հարա-բերական խոնավություն, %

Օդի շարժման արագություն,
մ/վ

Սառը

Iա (մինչև 139)
Iբ (140-174)
IIա (175-232)
IIբ (233-290)
III (290-ից ավելի)

20.0-25.0
19.0-24.0
17.0-23.0
15.0-22.0
13.0-22.0

19.0-26.0
18.0-25.0
16.0-24.0
14.0-23.0
12.0-22.0

15-75
15-75
15-75
15-75
15-75

0.1
0.1-0.2
0.1-0.3
0.2-0.4
0.2-0.4

Տաք

Iա (մինչև 139)
Iբ (140-174)
IIա (175-232)
IIբ (233-290)
III (290-ից ավելի)

21.0-28.0
20.0-28.0
18.0-27.0
16.0-27.0
15.0-26.0

20.0-29.0
19.0-29.0
17.0-28.0
15.0-28.0
14.0-27.0

15-75
15-75
15-75
15-75
15-75

0.1-0.2
0.1-0.3
0.1-0.4
0.2-0.5
0.2-0.5

 

Աղյուսակ 4

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԸ

 

Հ/հ

Նյութի
անվանումը

Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան
(ՍԹԿ), մգ/մ3

1

2

3

1  

Կապարի փոշի

0,0007

2

Օզոն

0,01

3

Ազոտի երկօքսիդ

0,085