Համարը 
N 30-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.12.26/29(412).1 Հոդ.416.16
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ
Ընդունման ամսաթիվը 
14.09.2011
Ստորագրող մարմինը 
Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.09.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
16 դեկտեմբերի 2011 թ.
Պետական գրանցման թիվ --------

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

14 սեպտեմբերի 2011 թ.
ք. Երևան

N 30-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Բուսասանիտարիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 14-րդ կետի դրույթը և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 1730-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կանոնադրության 15-րդ կետով`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

1. Հաստատել՝

1) Բուսասանիտարական անձնագրի ձևը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) Բուսասանիտարական անձնագրի տրամադրման կարգը` համաձայն N 2 հավելվածի:

(Հրամանը խմբ. 26.01.12 N 6-Ն)

Ա. Բախչագուլյան

 

Հավելված 1
ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության
պետական ծառայության պետի
2011 թվականի սեպտեմբերի 14-ի
N 30-Ն հրամանի

1. ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

 

2. ՀՀ ԳՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԻԱՅԻ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ներմուծեք նկարագրությունը_1738

3. Բույսի, բուսական

արտադրանքի բուսաբանական

անվանումը և սորտը………………

………………………………….

4. Երկրի ծածկագիրը AM

5. Հերթական համարը N

…………………………………….……………………………………

6. Մուտք ազատ գոտի

«ԱԳ»

7. Բույսի, բուսական

արտադրանքի ծագման վայրը


……………………………………………

……………………………………….

(երկիրը, մարզը, համայնքը)

8. Բուսասանիտարական

հաշվառման վկայականի համարը


N………………………….

9. Բույսի, բուսական արտադրանքի քանակը…………………………

10. «ՓԱ»` Փոփոխված անձնագրի համարը


N……………………

11. Բերքի արտադրության տարեթիվը

______________________20 թ.

13. Ախտահանում-վարակազերծում

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

………………………………………......

14. Տրման (լրացման) ժամկետը ______________20 թ.

Ուժի մեջ է 14 (տասնչորս) օր, տնկիների համար` 1 տարի

Տեսուչ ______________ ___________________

(ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

Կ. Տ.

(Հավելվածը խմբ. 26.01.12 N 6-Ն) 

 

Հավելված 2
ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության
պետական ծառայության պետի
2011 թվականի սեպտեմբերի 14-ի
N 30-Ն հրամանի

Կ Ա Ր Գ

 

ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետությունում բուսասանիտարական հսկողության ենթակա բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների (այսուհետ` Բեռ) երկրի ներսում տեղափոխման, իրացման ժամանակ անհատ ձեռնարկատերերին, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց (այսուհետ` Անձ) բուսասանիտարական անձնագրի տրամադրման ընթացակարգը:

2. Բուսասանիտարական անձնագիրը փաստաթուղթ է, որն ուղեկցում է հանրապետությունում տեղաշարժվող Բեռները և հավաստում, որ այն ստուգված է ու զերծ բույսերի վնասակար օրգանիզմներից:

3. Բուսասանիտարական անձնագիրը տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության (այսուհետ` ծառայություն) համապատասխան մարզային ստորաբաժանման (այսուհետ` մարզային ստորաբաժանում) տեսուչի կողմից այն Անձանց, ովքեր վերցված են բուսասանիտարական հաշվառման և ունեն հաշվառման վկայական:

4. Հաշվառված անձը կարող է լրացնել բուսասանիտարական անձնագիր իր բեռի համար, եթե նա նախօրոք դիմել է ծառայություն և ստացել է բուսասանիտարական անձնագիր լրացնելու իրավունք:

5. Բուսասանիտարական անձնագիր ստանալու համար Անձը Բեռի տեղափոխումից կամ իրացումից առնվազն երեք աշխատանքային օր առաջ մարզային ստորաբաժանման տեսուչին հայտ է ներկայացնում Բեռի բուսասանիտարական ստուգում իրականացնելու և բուսասանիտարական անձնագիր ստանալու համար, հայտի մեջ նշում է բուսասանիտարական հաշվառման վկայականի համարը:

6. Սույն կարգի 5-րդ կետում նշված փաստաթուղթն ստանալուց հետո մարզային տեսուչը բուսասանիտարական ստուգում է իրականացնում բեռի յուրաքանչյուր բեռնաբաժնում` հաշվի առնելով տվյալ բեռին բնորոշ վնասակար օրգանիզմների բացակայությունը, բեռի համապատասխանությունը վկայականի տվյալներին, Անձին տրամադրում է բուսասանիտարական անձնագիր, հերթական համար և յուրահատուկ չկրկնվող համար:

7. Հերթական համարն իր մեջ ներառում է մարզի պայմանական համարը, տարեթվի վերջին երկու թվերը և անձնագրի հերթական շարունակական համարը:

8. Մարզերի պայմանական համարներն են՝

1) Արմավիրի մարզ ———————————--------------------- «1»

2) Արարատի մարզ ———————————--------------------- «2»

3) Արագածոտնի մարզ ——————————------------------ «3»

4) Շիրակի մարզ —————————————------------------ «4»

5) Կոտայքի մարզ —————————————---------------- «5»

6) Գեղարքունիքի մարզ —————————------------------ «6»

7) Լոռու մարզ ———————————————-------------- «7»

8) Վայոց ձորի մարզ ———————————------------------ «8»

9) Տավուշի մարզ —————————————----------------- «9»

10) Սյունիքի մարզ —————————————---------------«10»

11) Երևանի քաղաքային համայնք ——------------------------ «11»

9. Եթե բուսասանիտարական ստուգումների ընթացքում բացահայտվել է, որ բեռը վարակված է բույսերի կարգավորվող ոչ կարանտին վնասակար օրգանիզմներով, ապա բուսասանիտարական անձնագիր չի տրամադրվում և բեռնատիրոջը տրվում է համապատասխան ցուցումներ բուսասանիտարական միջոցառումներ անցկացնելու վերաբերյալ: Սույն կետում նշված գործընթացն իրականացվում է 3 օրվա ընթացքում:

10. Եթե բուսասանիտարական անձնագրով ուղեկցվող բեռները բաժանվել են բեռնաբաժինների կամ միացվել են մի քանի տարբեր բեռնաբաժիններ, ապա անհրաժեշտ է տրամադրել նոր բուսասանիտարական անձնագիր, որի վրա ընդգծվում է «ՓԱ» (փոփոխված անձնագիր) հատուկ նշանը, և տրամադրված բուսասանիտարական անձնագիրը փոխարինվում է բեռնատիրոջ պահանջով ու գրանցվում մատյանում կամ տվյալների գրանցման էլեկտրոնային համակարգում: Անձնագրի փոփոխությունը իրականացվում է սույն կարգի 5-րդ կետով սահմանված ժամկետում:

11. Բուսասանիտարական անձնագիրը լրացվում է հայերեն տպագիր կամ ձեռագիր մեծատառերով:

12. Եթե բուսասանիտարական ստուգման ընթացքում հայտնաբերվում է բույսերի կարանտին վնասակար օրգանիզմներով վարակված բեռնաբաժին, ապա բուսասանիտարական անձնագիր չի տրամադրվում, և տեսուչն Անձի համաձայնությամբ որոշում է կայացնում բեռի վերամշակման, վարակազերծման կամ ոչնչացման վերաբերյալ և այդ մասին հայտնում է ծառայությանը:

13. Տրամադրված բուսասանիտարական անձնագրերի տվյալները գրանցվում են մատյանում կամ տվյալների գրանցման էլեկտրոնային համակարգում:

14. Բուսասանիտարական անձնագրի տրամադրման մերժումը կարող է բողոքարկվել օրենքով սահմանված կարգով:

15. Տրամադրված բուսասանիտարական անձնագրերի վերաբերյալ մարզային ստորաբաժանումը ամիսը մեկ էլեկտրոնային կամ թղթային եղանակով հաշվետվություն է ներկայացնում ծառայության բուսասանիտարիայի տեսչություն:

16. Բուսասանիտարական անձնագիրը ներառում է հետևյալ դրույթները`

1) փաստաթղթի անվանումը.

2) պետական կառավարչական հիմնարկի և պատասխանատու ստորաբաժանման անվանումը.

3) բույսի, բուսական արտադրանքի բուսաբանական անվանումը և սորտը.

4) երկրի ծածկագիրը (AM).

5) հերթական համարը.

6) մուտք ազատ գոտի «ԱԳ».

7) բույսի, բուսական արտադրանքի ծագման վայրը /երկիրը, մարզը, համայնքը/.

8) բուսասանիտարական հաշվառման վկայականի համարը.

9) բույսի, բուսական արտադրանքի քանակը.

10) փոփոխված անձնագրի «ՓԱ» համարը.

11) բերքի արտադրության տարեթիվը.

12) յուրահատուկ չկրկնվող համարը.

13) ախտահանման-վարակազերծման վերաբերյալ տեղեկություններ.

14) տրման ժամկետը (ուժի մեջ է, անձնագիր լրացնողի տվյալները, ստորագրություն և կնիք):

(Հավելվածը լրաց. 26.01.12 N 6-Ն)