Համարը 
N 36-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԵԻԱՏ 2009.12.04/2(2) Հոդ.2
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Երևան քաղաքի ավագանի
Ընդունման ամսաթիվը 
18.11.2009
Ստորագրող մարմինը 
Երևանի քաղաքապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
18.11.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
14.12.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆԱՉ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ

 

18 նոյեմբերի 2009 թ.

N 36-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆԱՉ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 30-րդ կետին համապատասխան՝

Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է.

1. Հաստատել Երևան քաղաքի ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքների պահպանման և օգտագործման կանոնները՝ համաձայն հավելվածի։

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։

 

Երևանի քաղաքապետ

Գ. Բեգլարյան

 

 

Հավելված

Երևան քաղաքի ավագանու

2009 թ. նոյեմբերի 18-ի

N 36-Ն որոշման

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ն Ե Ր

 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆԱՉ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

 

1. Ընդհանուր դրույթներ

 

Սույն կանոններով սահմանվում են Երևան քաղաքի կանաչ տնկարկներով և բուսածածկով զբաղեցված ընդհանուր օգտագործման տարածքների (այսուհետ՝ կանաչ տարածքներ) պահպանման և վերարտադրության հետ կապված հարաբերությունները։

Ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքներ են հանդիսանում քաղաքի զբոսայգիները, անտառպուրակները, պուրակները, այգիները, ծառուղիները, սիզամարգերը և մայթեզրերի բուսածածկ տարածքները։

Կանաչ տարածքներում կանաչ տնկարկների պահպանումն ու վերարտադրությունը ներառում է դրանց հաշվառումը, գույքագրումը, գնահատումը, պահպանումը, խնամքը, տեղափոխումը և վերականգնումը նոր համարժեք կանաչ տարածքների ստեղծման միջոցով։

Կանաչ տարածքների թույլատրված օգտագործումը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված՝ դրանց նպատակային և գործառնական նշանակությամբ (ներառյալ իրավունքները և սահմանափակումները)` բնապահպանական փորձաքննության դրական եզրակացության հիման վրա։

 

2. Սույն կանոնների նկատմամբ հսկողություն իրականացնող լիազորված մարմինը

 

Սույն կանոնների նկատմամբ հսկողություն իրականացնող լիազորված մարմինը սահմանվում է Երևանի քաղաքապետի կողմից (այսուհետ՝ լիազորված մարմին):

 

3. Կանաչ տարածքների պահպանման հիմնական սկզբունքները

 

Երևանի կանաչ տարածքների ամբողջ համակարգը ենթակա է պարտադիր պահպանման, բացառությամբ անտառային գոտիների, որոնց պահպանումը իրականացվում է համաձայն ՀՀ անտառային օրենսգրքի, համապատասխան մարմինների կողմից։

Կանաչ տարածքներում քաղաքաշինական և ձեռնարկատիրական գործունեությունը պետք է համապատասխանի դրանց պահպանման պահանջներին։

Կանաչ տարածքների օգտագործումն արգելվում է, եթե այն չի ապահովում կանաչ տարածքների բնականոն կենսագործունեությունը։

Կանաչ տարածքների ստեղծումը, ավելացումը և պահպանումը կատարվում է Երևան քաղաքի զարգացման ծրագրին համապատասխան։

 

4. Ծառերի, թփերի հատումը և բուսաշերտի տեղահանումը

 

Ծառերի, թփերի հատումը և բուսաշերտի տեղահանումը թույլատրվում է հետևյալ դեպքերում`

- քաղաքի զարգացման ծրագրին համապատասխան մշակված, քաղաքաշինական փաստաթղթերով նախատեսված նախագծի իրականացման և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բնապահպանական փորձաքննության դրական եզրակացության առկայության.

- քաղաքի գլխավոր դենդրոլոգի հետ համաձայնեցնելուց հետո սանիտարական հատումների իրականացման և կանաչ գոտու վերաձևավորման և փոփոխության ենթարկման.

- սանիտարական և հակահամաճարակային հսկողություն իրականացնող մարմինների եզրակացության հիման վրա՝ բնակելի և ոչ բնակելի նորմատիվային լուսավորության ռեժիմի վերականգնման.

- վթարային արտակարգ իրավիճակների վերացման, այդ թվում՝ կապիտալ շինությունների և ստորգետնյա կոմունիկացիաների վերանորոգման (հետագա վերականգնման պայմանով)։

Ծառերի ու թփերի հատումը, ինչպես նաև բուսաշերտի տեղահանումն իրականացվում է լիազորված մարմնի կողմից տրված թույլտվության առկայության դեպքում։

 

5. Փոխհատուցվող կանաչապատում

 

Փոխհատուցվող կանաչապատումը պարտադիր գործողություն է վնասված կամ ոչնչացված կանաչ տնկարկների վերարտադրման և վերականգնման գործընթացում։

Կանաչ տարածքների ոչնչացման դեպքում փոխհատուցվող կանաչապատումը կատարվում է նույն հողատարածքում կամ լիազորված մարմնի կողմից առաջարկված մեկ այլ տարածքում Երևանի քաղաքապետի կողմից հաստատված կանաչապատման նախագծի համաձայն։

Վերականգնվող կանաչ գոտու ծավալներն ու տեսականին սահմանվում է կանաչապատման նախագծով: Փոխհատուցվող և վերականգնվող կանաչապատման նախագծերը կազմվում և Երևանի քաղաքապետի հաստատմանն են ներկայացվում լիազոր մարմնի կողմից, որոնք պարտադիր նշագրում է Երևան քաղաքի գլխավոր դենդրոլոգը:

Փոխհատուցվող կանաչապատումն իրականացվում է կանաչ գոտուն վնաս հասցրած սուբյեկտի միջոցների հաշվին։

(5-րդ կետը լրաց., խմբ. 16.03.12 N 409-Ն)

 

6. Կանաչ տարածքների օգտագործման պայմանները

 

Կանաչ տարածքներում արգելվում է՝

- կանաչ տնկարկների վնասումը կամ ոչնչացումը.

- տերևների, չոր խոտի այրումը և այլ հրդեհավտանգ իրավիճակ ստեղծող գործողությունների իրականացումը.

- ավտոտրանսպորտային և այլ տեխնիկայի երթևեկությունը և կանգառը.

- տարբեր բեռների և շինությունների պահեստավորումը, ինչպես նաև թափոնների կուտակումը,

- ավտոտրանսպորտային միջոցների լվացումը, նորոգումը, հեղուկների և այլ վնասակար նյութերի թափումը,

- կանաչ տարածքներին վնաս հասցնող, իրավական ակտերով արգելված այլ գործողություննեի կատարումը։

Կանաչ տարածքների վարձակալները ստանձնում են դրանց պահպանությունն ու խնամքը, ինչն ամրագրվում է համապատասխան պայմանագրով։

 

7. Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու ընթացքում կանաչ տարածքների պահպանումը

 

Կանաչ տարածքներում ձեռնարկատիրական գործունեությունն իրականացվում է կանաչ տարածքների պահպանման պահանջներին համապատասխան:

Կանաչ տարածքներում ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացվում է միայն լիազորված մարմնի կողմից տրված թույլտվությունից հետո։

Կանաչ տարածքներում ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում արգելվում է պայթյունավտանգ, հրդեհավտանգ և թունավոր նյութերի օգտագործում, տարածքի աղտոտում և այլ գործողություններ, որոնք կարող են հանգեցնել կանաչ տարածքների վնասմանը և ոչնչացմանը։

 

8. Վնասների հատուցում

 

Կանաչ տարածքներին հասցված վնասը ենթակա է հատուցման՝ բացառությամբ սույն կարգի 4-րդ կետով նախատեսված դեպքերի:

Վնասի հատուցման չափը որոշվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ ելնելով կանաչ տարածքի փոխհատուցվող արժեքից։

Բոլոր տեսակի վնասակար գործողություններից հասցված վնասի գնահատումը կատարվում է՝

- կանաչ տարածքի անօրինական վնասման կամ ոչնչացման դեպքում.

- ծառերի և թփերի օրինական (թույլատրված) հատման և հողաբուսաշերտերի պինդ ծածկույթով փոխարինման դեպքում։

Փոխհատուցումը կատարվում է գումարային կամ կանաչ տարածքը վերականգնելու ձևով:

Վնասի փոխհատուցումը կանաչ տարածքը վերականգնելու ձևով իրականացվում է վնաս հասցրած սուբյեկտի և լիազոր մարմնի միջև կանաչապատման աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ պայմանագրի կնքման հիման վրա։

Վնասը համարվում է ամբողջությամբ հատուցված՝ լիազորված մարմնի կողմից կատարված աշխատանքների ընդունումից հետո։

 

9. Չհատուցվող վնաս

 

Կանաչ տարածքներին հասցված վնասը ենթակա չէ հատուցման հետևյալ դեպքերում՝

- սանիտարական հատումների և կանաչ տնկարկների վերաձևավորման,

- սանիտարական և հակահամաճարակային հսկողություն իրականացնող մարմինների եզրակացությամբ՝ բնակելի և ոչ բնակելի տարածքների նորմատիվային լուսավորության ռեժիմի վերականգնման,

- բնական աղետների (փոթորիկ, երկրաշարժ և այլն) հետևանքներով առաջացած ավերածությունների,

- չորացած կամ տապալման ենթակա ծառերի և թփերի հեռացման։

(Հավելվածը լրաց., խմբ. 16.03.12 N 409-Ն)