Համարը 
թիվ 62-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2012.04.16/11(424) Հոդ.132
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
06.03.2012
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.03.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.04.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/17-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

2 ապրիլի 2012 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05012175

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

6 մարտի 2012 թ.

թիվ 62-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/17-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Նպատակ ունենալով ապահովել ներդրողների համար կենսաթոշակային ֆոնդերի գնահատման և համեմատման համար միասնական չափանիշ, ինչպես նաև ապահովել կենսաթոշակային ֆոնդերի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից արդյունավետ վերահսկողությունը,

հիմք ընդունելով «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 29-րդ հոդվածի 6-րդ մասը, և

ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետով, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածով և 70-րդ հոդվածի 1-ին մասով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների եկամտաբերության հաշվարկի մեթոդաբանությունը և եկամտաբերության մասին տեղեկատվության ներկայացման չափանիշները» կանոնակարգ 10/17-ը` համաձայն Հավելվածի (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2012 թ. մարտի 12

 Երևան

 

 

Հավելված

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի խորհրդի

2012 թվականի մարտի 6-ի

թիվ 62-Ն որոշմամբ

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ  10/17

 

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է կամավոր և պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի (այսուհետ` ֆոնդ) ակտիվների եկամտաբերության հաշվարկման մեթոդաբանությունը և եկամտաբերության մասին տեղեկատվության ներկայացման չափանիշները:

2. Սույն կանոնակարգի 3-րդ գլխի պահանջները չեն տարածվում նոր ստեղծված ֆոնդերի վրա` ֆոնդի ստեղծման պահից մեկ տարվա ընթացքում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

3. Սույն կանոնակարգում օգտագործվող հասկացություններն ունեն հետևյալ նշանակությունները.

1) Ֆոնդի եկամտաբերություն` ֆոնդի փայի (բաժնետոմսի) հաշվարկային արժեքի փոփոխություն` արտահայտված տոկոսներով,

2) ռիսկի յուրաքանչյուր միավորի դիմաց ֆոնդի ակտիվների եկամտաբերություն` ցուցանիշ է, որը ցույց է տալիս նախորդ ժամանակահատվածներում ֆոնդի եկամտաբերության և դրա առաջացման հետ կապված ռիսկի միջև հարաբերությունը:

4. Սույն կանոնակարգում օգտագործվող այլ հասկացություններն ունեն «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և/կամ «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կիրառվող նշանակությունները:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ՖՈՆԴԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

5. Ֆոնդի կառավարիչն իր կողմից կառավարվող ֆոնդերի ակտիվների եկամտաբերության մասին տեղեկատվությունը ներկայացնում է սույն կանոնակարգի 6-րդ կետով նախատեսված ցուցանիշների ձևով:

6. Ֆոնդի կառավարիչն իր կողմից կառավարվող յուրաքանչյուր ֆոնդի համար յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա դրությամբ (այսուհետ` հաշվարկման օր) հաշվարկում է հետևյալ ցուցանիշները.

1) հաշվարկման օրվա ֆոնդի եկամտաբերությունը` համաձայն սույն կանոնակարգի 7-րդ կետում նշված բանաձևի,

2) տվյալ տարվա սկզբից մինչև հաշվարկման օրն ընկած ժամանակահատվածում ֆոնդի եկամտաբերությունը` համաձայն սույն կանոնակարգի 7-րդ կետում նշված բանաձևի,

3) հաշվարկման օրվան նախորդող տասներկու ամիսների համար ֆոնդի եկամտաբերությունը` համաձայն սույն կանոնակարգի 7-րդ կետում նշված բանաձևի, և հաշվարկման օրվան նախորդող տասներկու ամիսների ռիսկի յուրաքանչյուր միավորի դիմաց եկամտաբերությունը` համաձայն սույն կանոնակարգի 9-րդ կետում նշված բանաձևի,

4) հաշվարկման օրվան նախորդող հինգ տարիների համար ֆոնդի միջին տարեկան եկամտաբերությունը` համաձայն սույն կանոնակարգի 8-րդ կետում նշված բանաձևի,

5) գործունեության իրականացման ողջ ժամանակահատվածի համար (ստեղծման պահից) ֆոնդի միջին տարեկան եկամտաբերությունը` համաձայն սույն կանոնակարգի 8-րդ կետում նշված բանաձևի:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

 

ՖՈՆԴԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

7. Սույն կանոնակարգի 6-րդ կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերում նշված Ֆոնդի եկամտաբերությունները հաշվարկվում են հետևյալ բանաձևով.

 

 

Ե = 

[

ՓՀԱ1  - 1

] 

*

100 %,

 որտեղ` 

ՓՀԱ0

 

Ե-ն ֆոնդի եկամտաբերությունն է հաշվարկվող ժամանակահատվածի համար,

ՓՀԱ0 -ն հաշվարկվող ժամանակահատվածի առաջին օրվան նախորդող առաջին աշխատանքային օրվա համար հաշվարկված փայի(բաժնետոմսի) հաշվարկային արժեքն է,

ՓՀԱ1 -ը հաշվարկվող ժամանակահատվածի վերջին օրվա համար հաշվարկված փայի(բաժնետոմսի) հաշվարկային արժեքն է:

8. Սույն կանոնակարգի 6-րդ կետի 4-րդ և 5-րդ ենթակետերում նշված Ֆոնդի եկամտաբերությունները հաշվարկվում են հետևյալ բանաձևով.

 

Ե =  [ ( ՓՀԱ1 )

1

k

- 1 ] *100%, որտեղ`

ՓՀԱ0

 

Ե-ն ֆոնդի եկամտաբերությունն է հաշվարկվող ժամանակահատվածի համար,

ՓՀԱ0 -ն փայի(բաժնետոմսի) հաշվարկային արժեքն է հաշվարկվող ժամանակահատվածի առաջին օրվա դրությամբ,

ՓՀԱ1 -ը փայի(բաժնետոմսի) հաշվարկային արժեքն է հաշվարկվող ժամանակահատվածի վերջին օրվա դրությամբ,

k-ն հաշվարկվող ժամանակահատվածն է արտահայտված տարիներով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

ՌԻՍԿԻ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՄԻԱՎՈՐԻ ԴԻՄԱՑ ՖՈՆԴԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

9. Սույն կանոնակարգի 6-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված ռիսկի յուրաքանչյուր միավորի դիմաց ֆոնդի եկամտաբերությունը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`

 

ՌԵ = 

Ե - ԵՊԿՊ


σ
 , որտեղ՝

 

1) ՌԵ-ն ռիսկի յուրաքանչյուր միավորի դիմաց ֆոնդի եկամտաբերությունն է հաշվարկվող ժամանակահատվածի համար,

2) Ե-ն ֆոնդի եկամտաբերությունն է հաշվարկվող ժամանակահատվածի համար արտահայտված միավորի մասերով,

3) ԵՊԿՊ -ն հաշվարկվող ժամանակահատվածին նախորդող ամսվա վերջին օրվա դրությամբ շրջանառության մեջ գտնվող՝ մինչև մեկ տարի մարման ժամկետով Հայաստանի Հանրապետության պետական կարճաժամկետ պարտատոմսերի միջին եկամտաբերությունն է արտահայտված միավորի մասերով, ինչը հրապարակվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմնի կողմից: Այն դեպքերում, երբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ֆինանսական ոլորտի պետական լիազորված մարմինը չի հրապարակում վերոնշյալ ցուցանիշը, ԵՊԿՊ -ի հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող եկամտաբերության կորով հաշվարկվող՝ շրջանառության մեջ գտնվող Հայաստանի Հանրապետության պետական կարճաժամկետ պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերությունը,

4) σ-ն ֆոնդի գործունեության վերջին հինգ տարիների համար (գործունեության իրականացման ողջ ժամանակահատվածի համար, եթե ֆոնդը գործում է հինգ տարուց պակաս) ֆոնդի եկամտաբերության ստանդարտ շեղումն է, որը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

 

 

_______________

σ = Ներմուծեք նկարագրությունը_20271

1


N - 1

N

i=1

i - μ)2, որտեղ`

 

 

5) μ-ն ֆոնդի գործունեության վերջին հինգ տարիների համար (գործունեության իրականացման ողջ ժամանակահատվածի համար, եթե ֆոնդը գործում է հինգ տարուց պակաս) ֆոնդի եկամտաբերությունների միջինն է, որը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

 

μ = 

1


N

  N

 ∑

  i=1

 Եi , որտեղ`

 

6) Եi-ն սույն կանոնակարգի 6-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված և սույն կանոնակարգի 7-րդ կետի համաձայն հաշվարկված ֆոնդի եկամտաբերությունն է արտահայտված միավորի մասերով i-երորդ ժամանակահատվածի համար,

7) N-ը ֆոնդի գործունեության վերջին հինգ տարիների (գործունեության իրականացման ողջ ժամանակահատվածի, եթե ֆոնդը գործում է հինգ տարուց պակաս) համար սույն կանոնակարգի 7-րդ կետի համաձայն հաշվարկված ֆոնդի եկամտաբերությունների հաշվարկների քանակն է: