Համարը 
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Արձանագրություն
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԱԳՆՊՏ 2008.12.30/10(18)
Ընդունման վայրը 
Ընդունող մարմինը 
Հայաստանի Հանրապետություն
Ընդունման ամսաթիվը 
Ստորագրող մարմինը 
Ստորագրման ամսաթիվը 
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.1999
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՄՈՆՐԵԱԼԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄՈՆՐԵԱԼՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ (ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ «ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՄՈՆՐԵԱԼԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ)

 

Մ Ո Ն Ր Ե Ա Լ Ի

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Մ Ո Ն Ր Ե Ա Լ Յ Ա Ն

Փ Ո Փ Ո Խ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ «ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՄՈՆՐԵԱԼԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

 

Հոդված 1

 

Փոփոխություն

 

Ա. Հոդված 4, 1qua. կետ

Արձանագրության 4-րդ հոդվածի 1 ter կետից հետո պետք է ավելացվի հետևյալ կետը.

1 qua. Սույն կետի ուժի մեջ մտնելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում, յուրաքանչյուր Կողմ պետք է արգելի Ե Հավելվածում նշված վերահսկվող նյութերի ներմուծումը սույն Արձանագրության Կողմ չհանդիսացող ցանկացած պետությունից:

Բ. Հոդված 4, 2 qսa կետ

Արձանագրության 4-րդ հոդվածի 2 ter կետից հետո պետք է ավելացվի հետևյալ կետը.

2 qua. Սույն կետի ուժի մեջ մտնելուց մեկ տարի հետո յուրաքանչյուր Կողմ պետք է արգելի Ե Հավելվածում նշված վերահսկվող նյութերի արտահանումը սույն Արձանագրության Կողմ չհանդիսացող ցանկացած պետություն:

Գ. Հոդված 4, 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ կետեր

Արձանագրության 4-րդ հոդվածի 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ կետերում «և Գ Հավելվածի II Խումբ» բառերին պետք է փոխարինեն «Գ Հավելվածի և Ե Հավելվածի II Խումբ» բառերը:

Դ. Հոդված 4, 8-րդ կետ

Արձանագրության 4-րդ հոդվածի 8-րդ կետում «Հոդված 2Է» բառերին պետք է փոխարինեն «Հոդվածներ 2Է և 2Ը» բառերը:

Ե. Հոդված 4Ա. Կողմերի հետ առևտրի վերահսկումը

Արձանագրությունը պետք է լրացվի հետևյալ` 4Ա հոդվածով.

1. Եթե վերահսկվող նյութի համար համապատասխան փուլային վերացման ժամկետի լրանալուց հետո Կողմը, չնայած Արձանագրությամբ ստանձնած իր պարտավորությունները կատարելու նպատակով ձեռնարկած որոշակի քայլերին, ի վիճակի չէ դադարեցնելու տվյալ նյութի արտադրությունը ներքին սպառման համար, բացառությամբ Կողմերի միջև համաձայնեցված էական օգտագործման նպատակներով նախատեսված դեպքերի, նա պետք է արգելի այդ նյութի օգտագործված, վերաշրջանառված և վերամշակված քանակությունների արտահանումը` բացառությամբ ոչնչացման նպատակով նախատեսված դեպքերի:

2. Սույն հոդվածի 1-ին կետը կկիրառվի` առանց վնասելու Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի գործողությունն ու Արձանագրության 8-րդ հոդվածի համաձայն մշակված պարտավորությունների չկատարման ընթացակարգը:

Զ. Հոդված 4Բ. Արտոնագրում

Արձանագրությունը պետք է լրացվի հետևյալ` 4Բ հոդվածով.

1. Յուրաքանչյուր Կողմ պետք է մինչև 2000 թ. հունվարի 1-ը կամ սույն հոդվածի` իր համար ուժի մեջ մտնելուն հաջորդող երեք ամիսների ընթացքում, կախված նրանից, թե որն է նշված երկու ժամկետներից ամենաուշը, ստեղծի և իրականացնի Ա, Բ, Գ և Ե Հավելվածներում նշված նոր, օգտագործված, վերաշրջանառված և վերամշակված վերահսկվող նյութերի ներմուծման և արտահանման արտոնագրման համակարգ:

2. Չնայած սույն հոդվածի 1-ին կետի` 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն գործող ցանկացած Կողմ, որը որոշում է, որ ինքն ի վիճակի չէ ստեղծելու և իրականացնելու Գ և Ե Հավելվածներում նշված վերահսկվող նյութերի ներմուծման և արտահանման արտոնագրման համակարգ, կարող է հետաձգել այդ գործողությունների իրականացումը, համապատասխանաբար, մինչև 2005 թ. հունվարի 1-ը և 2002 թ. հունվարի 1-ը:

3. Յուրաքանչյուր Կողմ պետք է իր արտոնագրման համակարգի ներդրմանը հաջորդող երեք ամիսների ընթացքում Քարտուղարությանը ներկայացնի հաշվետվություն այդ համակարգի ստեղծման և գործողության վերաբերյալ:

4. Քարտուղարությունը պետք է պարբերաբար պատրաստի և բոլոր Կողմերին ուղարկի այն Կողմերի ցանկը, որոնք իրեն ներկայացրել են հաշվետվություն իրենց արտոնագրման համակարգերի մասին և նաև պետք է այս տեղեկատվությունը ներկայացնի Իրականացնող հանձնաժողովին, որպեսզի վերջինս քննարկի այն և համապատասխան առաջարկություններ անի Կողմերին:

 

Հոդված 2

Կապը 1997 թ. կատարված փոփոխության հետ

 

Ոչ մի պետություն կամ տնտեսական ինտեգրման տարածաշրջանային կազմակերպություն չի կարող ի պահ հանձնել սույն Փոփոխության վավերացման, ընդունման, հաստատման կամ միացման մասին որևէ փաստաթուղթ, եթե նա նախօրոք կամ համաժամանակյա կարգով չի ներկայացրել 1992 թ. նոյեմբերի 25-ի` Կոպենհագենում կայացած Կողմերի չորրորդ հանդիպման ժամանակ ընդունված Փոփոխությանն առնչվող այդպիսի փաստաթուղթ:

 

Հոդված 3

Ուժի մեջ մտնելը

 

1. Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում 1999 թ. հունվարի 1-ին` պայմանով որ պետությունների կամ տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման տարածաշրջանային կազմակերպությունների կողմից ի պահ կհանձնվեն «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» Մոնրեալի արձանագրության վավերացման, ընդունման կամ հաստատման մասին առնվազն քսան փաստաթուղթ: Մինչ հիշյալ ամսաթիվը սույն պայմանը չկատարելու դեպքում Փոփոխությունն ուժի մեջ կմտնի պայմանը կատարելու օրվան հաջորդող իննսուներորդ օրը:

2. 1-ին կետի նպատակների համար` տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման կազմակերպության կողմից ի պահ հանձնված ցանկացած նման փաստաթուղթ չի համարվի հավելյալ նման կազմակերպության անդամ պետությունների կողմից ի պահ հանձնված փաստաթղթերին:

3. Սույն Փոփոխության` 1-ին կետում սահմանված կարգով ուժի մեջ մտնելուց հետո, Արձանագրության ցանկացած այլ Կողմի համար այն ուժի մեջ է մտնում Կողմի վավերացման, ընդունման կամ հաստատման մասին փաստաթղթերն ի պահ հանձնելու օրվան հաջորդող իննսուներորդ օրը: