Համարը 
N 149-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2008.05.04/15(289) Հոդ.146
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
28.03.2008
Ստորագրող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.03.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
14.05.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՈՐՈՇՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

10 ապրիլի 2008 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60008122

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

28 մարտի 2008 թ.
ք. Երևան

  N 149-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՈՐՈՇՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Տեխնիկական արատորոշման միջոցներով տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման ծառայությունների մատուցման սակագների սահմանման և վերանայման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Հաստատել տեխնիկական արատորոշման միջոցներով տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման ծառայությունների մատուցման սակագների սահմանման ու վերանայման կարգը (հավելված):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովի

նախագահ`

Ռ. Նազարյան

 

 

Հավելված

 

Հաստատված է
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2008 թվականի մարտի 28-ի
N 149-Ն որոշմամբ

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՈՐՈՇՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ

 

Սույն կարգը սահմանում է տեխնիկական արատորոշման միջոցներով տրանսպորտային միջոցների և դրանց կցորդների (այսուհետ` տրանսպորտային միջոցներ) պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման ծառայությունների (այսուհետ` ծառայություններ) մատուցման սակագների սահմանման ու վերանայման գործընթացը։

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1.1. Սակագների սահմանման ու վերանայման առնչությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմնի (այսուհետ՝ լիազոր մարմին) և ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևերը և ցանկը (այսուհետ՝ հայտ) սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը (այսուհետ՝ հանձնաժողով)։

1.2. Ծառայությունների մատուցման սակագների սահմանման ու վերանայման վերաբերյալ առաջարկությունը հանձնաժողով է ներկայացնում լիազոր մարմինը:

1.3. Սահմանված սակագինը կարող է վերանայվել ինչպես ծառայություններ մատուցող անձանց պահանջով` լիազոր մարմնի առաջարկությամբ, այնպես էլ հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ։

1.4. Սահմանված սակագներն ուժի մեջ են մտնում որոշումն ընդունելուց 30 օր հետո։

1.5. Սակագների գործողության ժամկետը մեկ տարուց պակաս չի կարող լինել, բացառությամբ «Տեխնիկական արատորոշման միջոցներով տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման ծառայությունների մատուցման սակագների սահմանման և վերանայման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված դեպքի:

1.6. Ծառայություններ մատուցող անձինք Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված կարգով պատասխանատվություն են կրում սույն կարգի համաձայն ներկայացված տեղեկատվության հավաստիության համար:

1.7. Լիազոր մարմնի կողմից հանձնաժողով ներկայացվող բոլոր փաստաթղթերը պետք է վավերացված լինեն լիազոր մարմնի կնիքով և լիազոր մարմնի ղեկավարի ստորագրությամբ:

 

2. ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ, ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

 

2.1. Սակագների սահմանման ու վերանայման համար լիազոր մարմինը համապատասխան հաշվարկներով և բացատրագրով հայտ է ներկայացնում հանձնաժողով՝ երկու օրինակից, համաձայն սույն կարգի N 1 հավելվածով սահմանված փաստաթղթերի ցանկի։ Բացատրագրում նկարագրվում են սակագնի տարր կազմող յուրաքանչյուր հոդվածի հիմնավորումները:

2.2. Լիազոր մարմինը սույն կարգի N 1 հավելվածի 1-ին կետով և N 5 հավելվածով սահմանված ձևերով նախատեսված փաստացի տեղեկատվությունը հանձնաժողով է ներկայացնում հայտ ներկայացնելու տարվան նախորդող վերջին երկու հաշվետու տարիների արդյունքներով:

(2.2-րդ կետը խմբ. 21.03.12 N 80-Ն)

2.3. Եթե լիազոր մարմինը առաջին հայտը ներկայացնում է մինչև ծառայություններ մատուցողների գործունեության մեկ տարին լրանալը, ապա սույն կարգի 2.1 կետով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը լրացնելու ժամանակ հիմք է ընդունվում ծառայություններ մատուցողների եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվների, իսկ տեխնիկական զննության ենթակա տրանսպորտային միջոցների մասով` ճանապարհային ոստիկանության ծառայության նախորդ տարվա փաստացի տվյալները` հաշվի առնելով դրանց աճի միտումը և ներդրումների փաստացի ծախսը: Նշված հայտի հիման վրա սահմանված սակագնի գործողության ժամկետը մեկ տարի է:

2.4. Լիազոր մարմինը սույն կարգի N 4 հավելվածով սահմանված ձևերով ծառայություների մատուցմանը վերաբերող տեղեկատվությունը հանձնաժողով է ներկայացնում կանխատեսվող ժամանակահատվածի համար:

2.5. Հայտը հանձնաժողովում մուտքագրվելուց հետո հանձնաժողովի համապատասխան ստորաբաժանումը ստուգում է հայտի ամբողջականությունը, նրանում ընդգրկված փաստաթղթերի ձևակերպման ճշտությունը։

2.6. Հանձնաժողովը հայտի ստուգման արդյունքների մասին գրավոր տեղեկացնում է լիազոր մարմնին՝ հայտը հանձնաժողովում մուտքագրվելու օրվանից ոչ ուշ, քան 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.7. Հայտը չի ընդունվում ուսումնասիրության, եթե՝

1) նրանում ընդգրկված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կարգով սահմանված պահանջներին.

2) ներկայացված փաստաթղթերում և տեղեկատվություններում առկա են անճշտություններ և անհամապատասխանություններ։

2.8. Հայտի ստուգման բացասական արդյունքի դեպքում այն լիազոր մարմին չի վերադարձվում և պահպանվում է հանձնաժողովում։

2.9. Հայտի ստուգման բացասական արդյունքի դեպքում լիազոր մարմինը, հայտնաբերված թերությունները վերացնելուց հետո, կարող է նոր հայտով դիմել հանձնաժողով: Այդ դեպքում լիազոր մարմինն իրավունք ունի հղում կատարել նախկին հայտով ներկայացված փաստաթղթերին, եթե դրանցում ներկայացված տվյալները նոր հայտի ներկայացման պահին չեն փոփոխվել:

2.10. Հայտի ստուգման դրական արդյունքի դեպքում հանձնաժողովը հայտն ընդունում է ուսումնասիրության։ Հանձնաժողովը սակագինը սահմանում, վերանայում (վերահաստատում կամ փոփոխում) և համապատասխան որոշում է կայացնում լիազոր մարմին հայտի ստուգման արդյունքների մասին գրավոր տեղեկացնելու օրվանից հետո 90 օրվա ընթացքում:

2.11. Հանձնաժողովն իրավունք ունի լիազոր մարմնից պահանջել նաև ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեությանը վերաբերող լրացուցիչ տեղեկատվություն և փաստաթղթեր, որոնց ներկայացման անհրաժեշտության մասին գրավոր տեղեկացնում է լիազոր մարմնին՝ նշելով ներկայացման ողջամիտ ժամկետ։ Եթե խախտվում է լրացուցիչ տեղեկատվության և փաստաթղթերի ներկայացման համար հանձնաժողովի գրությունում նշված ժամկետը, ապա ուշացման ժամանակը չի ներառվում սույն կարգի 2.9 կետում սահմանված ժամկետում:

 

3. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՄԲ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ

 

3.1. Հանձնաժողովն իր նախաձեռնությամբ սակագների վերանայման գործընթաց ձեռնարկելու դեպքում՝

1) նախապես այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է լիազոր մարմին.

2) կարող է դիմել լիազոր մարմին` ծառայություններ մատուցող անձանց ֆինանսատնտեսական գործունեությանը վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու համար:

 

4. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄԻՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

 

4.1. Ծառայություններ մատուցող անձինք հաշվետվությունները լիազոր մարմին են ներկայացնում հանձնաժողովի կողմից հաստատված ձևերով (հավելված N 5):

4.2. Ծառայություններ մատուցող անձինք միաժամանակ լիազոր մարմին են ներկայացնում հաշվապահական հաշվառման հաշիվների շրջանառության տեղեկագիրը` կիսամյակային արդյունքներով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության 2004 թվականի ապրիլի 2-ի «Ռեզիդենտների կողմից շահութահարկի հաշվարկման և վճարման կարգի մասին» հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչության 1998 թվականի փետրվարի 5-ի N 01/10 ու 1999 թվականի փետրվարի 11-ի N 01/8 հրամանները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1-05/7-Ն հրամանով հաստատված հրահանգի համաձայն ներկայացվող շահութահարկի հաշվարկը` տարեկան արդյունքներով:

(4.2-րդ կետը խմբ. 21.03.12 N 80-Ն)

4.3. Հաշվետվություններին կից լիազոր մարմին է ներկայացվում նաև դրանց էլեկտրոնային տարբերակը:

 

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2008 թվականի մարտի 28-ի
N 149-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՈՐՈՇՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ

 

1. Ծառայություններ մատուցող անձանց հաշվապահական հաշվառման հաշիվների շրջանառության տեղեկագիր և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության 2004 թվականի ապրիլի 2-ի «Ռեզիդենտների կողմից շահութահարկի հաշվարկման և վճարման կարգի մասին» հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչության 1998 թվականի փետրվարի 5-ի N 01/10 ու 1999 թվականի փետրվարի 11-ի N 01/8 հրամանները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1-05/7-Ն հրամանով հաստատված հրահանգի համաձայն ներկայացվող շահութահարկի հաշվարկ,

(1-ին կետը խմբ. 21.03.12 N 80-Ն)

2. ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից տեխնիկական արատորոշման միջոցներով տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության համար օգտագործվող սարքավորումների տեխնիկական անձնագրեր,

3. սակագների սահմանման կամ վերանայման համար լիազոր մարմնի կողմից ներկայացվող դիմումի ձև (հավելված N 2),

4. Հայաստանի Հանրապետությունում երեք հազար և ավելի տպաքանակ ունեցող երեք թերթերում սակագների սահմանման կամ վերանայման վերաբերյալ լիազոր մարմնի մտադրության մասին հայտարարության ձև (հավելված N 3),

5. տեխնիկական արատորոշման միջոցներով տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման ծառայությունների մատուցման սակագնի հաշվարկ (հավելված N 4, ձև 4-1),

6. տեղեկատվություն տեխնիկական արատորոշման միջոցներով տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման ծառայությունների մատուցման կապիտալ ներդրումների վերաբերյալ (հավելված N 4, ձև 4-2),

7. տեղեկատվություն աշխատակիցների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցների վերաբերյալ (հավելված N 4, ձև 4-3),

8. տեղեկատվություն նյութական ծախսերի վերաբերյալ (հավելված N 4, ձև 4-4),

9. տեղեկատվություն այլ ծախսերի վերաբերյալ (հավելված N 4, ձև 4-5),

10. տեղեկատվություն տեխնիկական զննության ենթակա տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ (հավելված N 4, ձև 4-6),

11. եկամուտների և ծախսերի հաշվետվություն (հավելված N 5, ձև 5-1),

12. տեղեկատվություն աշխատակիցների աշխատավարձի, պարգևատրումների և այլ հավելավճարների մասին (հավելված N 5, ձև 5-2),

13. տեղեկատվություն ձեռք բերված հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների մասին (հավելված N 5, ձև 5-3),

14. տեղեկատվություն նյութերի և արագամաշ առարկաների շարժի վերաբերյալ (հավելված N 5, ձև 5-4),

15. տեղեկատվություն հիմնական միջոցների վրա կատարված ծախսերի մասին (հավելված N 5, ձև 5-5),

16. տեղեկատվություն վարկերի և փոխառությունների մասին (հավելված N 5, ձև 5-6),

17. Տեղեկատվություն հիմնական միջոցների մասին (հավելված N 5, ձև 5-7):

(17-րդ կետը լրաց. 21.03.12 N 80-Ն)

(հավելվածը խմբ., լրաց. 21.03.12 N 80-Ն)

 

 

Հավելված N 2
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2008 թվականի մարտի 28-ի
N 149-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 

Խնդրում եմ սահմանել (վերանայել)

.......................................................................................................................................................................

(տեխնիկական արատորոշման միջոցներով տրանսպորտային միջոցների և դրանց կցորդների տեսակը)

 

տեխնիկական զննության անցկացման ծառայության սակագինը ............................................................

(սակագինը)

 

Հաստատում եմ, որ իմ ներկայացրած նյութերը պարունակում են ստույգ տեղեկատվություն և անհրաժեշտ հիմնավորող փաստաթղթեր ու հաշվարկներ` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգի:

 

Դիմումին կցվում են՝

(փաստաթղթերի անվանումը, օրինակների և էջերի քանակը)

1. ..................................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................................

4. ..................................................................................................................................................................

5. ..................................................................................................................................................................

 

(լիազոր մարմնի հասցեն)

 

Հեռախոս .......................... Ֆաքս .................................. Էլեկտրոնային փոստ ...............................

.............................................................................................................................................................

(լիազոր մարմնի ղեկավարի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

............................................................................................................................

(ամսաթիվը, լիազոր մարմնի կնիքը)

 

 

Հավելված N 3
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2008 թվականի մարտի 28-ի
N 149-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

 

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ

 

......................................................................................................................................................................

(լիազոր մարմնի անվանումը)

 

մտադիր է դիմել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով`

.......................................................................................................................................................................

(տեխնիկական արատորոշման միջոցներով տրանսպորտային միջոցների և դրանց կցորդների տեսակը)

 

տեխնիկական զննության անցկացման ծառայությունների մատուցման սակագնի սահմանման (վերանայման) հայտով:

 

Գործող սակագինը՝           ..........................   .......................

Առաջարկվող սակագինը՝   ..........................   .......................

 

........................................................................................................................................................................

(լիազոր մարմնի հասցեն, հեռախոսը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն)

 

 

Հավելված N 4
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2008 թվականի մարտի 28-ի
N 149-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

 

Ձև 4-1

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՈՐՈՇՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

Հ/հ
 ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
Չափման միավոր Հաշվետու
ժամանա-
կաշրջան
1 2 3 4
1 Կապիտալ ներդրումներ հազ. դրամ  
2 Կուտակված մաշվածություն հազ. դրամ  
3 Հաշվեկշռային արժեք հազ. դրամ  
4 Շահագործման և պահպանման ծախսեր, այդ թվում` հազ. դրամ  
4.1 Մաշվածություն հազ. դրամ  
4.2 Կապալառու կազմակերպ. կողմից կատարվող նորոգման ծախսեր հազ. դրամ  
4.3 Նյութական ծախսեր հազ. դրամ  
4.4 Աշխատավարձ հազ. դրամ  
4.5 Սոցիալական ապահովության վճար հազ. դրամ  
4.6 Այլ ծախսեր, այդ թվում` հազ. դրամ  
4.6.1 Տրանսպորտային միջոցների և դրանց կցորդների պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման գործունեության իրականացման համար օգտագործվող յուրաքանչյուր հոսքագծի հաշվով տարեկան պետական տուրք հազ. դրամ  
4.6.2 Լիցենզառուներին տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության համապատասխան նմուշի փաստաթուղթ տրամադրելու համար պետական տուրք հազ. դրամ  
4.6.3 Հողի հարկ, գույքահարկ հազ. դրամ  
4.6.4 Էլեկտրաէներգիա հազ. դրամ  
4.6.5 Ջեռուցում հազ. դրամ  
4.6.6 Կապի ծառայություններ հազ. դրամ  
4.6.7 Կադրերի վերապատրաստում հազ. դրամ  
4.6.8 Գրասենյակային ծախսեր հազ. դրամ  
4.6.9 Վարձակալության ծախսեր հազ. դրամ  
4.6.10 Կոմունալ ծախսեր հազ. դրամ  
4.6.11 Այլ ծախսեր հազ. դրամ  
5 Շահույթ հազ. դրամ  
6 Ընդամենը հասույթ հազ. դրամ  
7 Տեխնիկական արատորոշման միջոցներով տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման ծառայության քանակը, այդ թվում` հատ  
7.1 Թեթև մարդատար ավտոմեքենաներ հատ  
7.2 Մինչև 3500 կգ զանգվածով բեռնատար ավտոմեքենաներ և մինչև 17 նստատեղ ունեցող ավտոբուսներ հատ  
7.3 3500 կգ-ից ավելի զանգվածով բեռնատար ավտոմեքենաներ և 17-ից ավելի նստատեղ ունեցող ավտոբուսներ հատ  
7.4 Կցորդներ և կիսակցորդներ հատ  
7.5 Մոտոցիկլետներ և մոպեդներ հատ  
8 Տեխնիկական արատորոշման միջոցներով պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման ծառայության մատուցման միջին սակագին (առանց ԱԱՀ), այդ թվում` դրամ  
8.1 Թեթև մարդատար ավտոմեքենաներին ծառայությունների մատուցման սակագին դրամ  
8.2 Մինչև 3500 կգ զանգվածով բեռնատար ավտոմեքենաներին և մինչև 17 նստատեղ ունեցող ավտոբուսներին ծառայությունների մատուցման սակագին դրամ  
8.3 3500 կգ-ից ավելի զանգվածով բեռնատար ավտոմեքենաներին և 17-ից ավելի նստատեղ ունեցող ավտոբուսներին ծառայությունների մատուցման սակագին դրամ  
8.4 Կցորդներին և կիսակցորդներին ծառայությունների մատուցման սակագին դրամ  
8.5 Մոտոցիկլետներին և մոպեդներին ծառայությունների մատուցման սակագին դրամ  
9 Տեխնիկական արատորոշման միջոցներով պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման ծառայության մատուցման միջին սակագին (ներառյալ ԱԱՀ), այդ թվում` դրամ  
9.1 Թեթև մարդատար ավտոմեքենաներին ծառայությունների մատուցման սակագին դրամ  
9.2 Մինչև 3500 կգ զանգվածով բեռնատար ավտոմեքենաներին և մինչև 17 նստատեղ ունեցող ավտոբուսներին ծառայությունների մատուցման սակագին դրամ  
9.3 3500 կգ-ից ավելի զանգվածով բեռնատար ավտոմեքենաներին և 17-ից ավելի նստատեղ ունեցող ավտոբուսներին ծառայությունների մատուցման սակագին դրամ  
9.4 Կցորդներին և կիսակցորդներին ծառայությունների մատուցման սակագին դրամ  
9.5 Մոտոցիկլետներին և մոպեդներին ծառայությունների մատուցման սակագին դրամ  

 

1. Սակագների բաշխումն ըստ տրանսպորտային միջոցների տեսակների կատարվում է լիազոր մարմնի կողմից առաջարկված սկզբունքով:

2. Ծախսային հոդվածները լրացվում են առանց ավելացված արժեքի հարկի:

 

Կ. Տ.  Ստորագրություն` _____________ Անուն, ազգանուն` __________________

 

Ձև 4-2

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՈՐՈՇՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

հազար դրամ (առանց ԱԱՀ)

Հ/հ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ Հոսքագծի տեսակը Ընդամենը
Մարդատար Ունիվերսալ
1 2 3 4 5
1 Սարքավորումների արժեքը      
2 Շենքի արժեքը      
3 Տնտեսական գույք      
4 Այլ հիմնական միջոցներ      
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՆԵՐԴՐՈՒՄ      

 

Կ. Տ.  Ստորագրություն` ______________ Անուն, ազգանուն` ___________________

 

Ձև 4-3

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒՂՂՎՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Հ/հ Ըստ ընկերության աշխատակազմի խմբերի Ամսական աշխատավարձը Աշխատակիցների թվաքանակը  ԸՆԴԱՄԵՆԸ աշխատավարձ, հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում (12*ս3*ս4)
1 2 3 4 5
1 Վարչական անձնակազմ, այդ թվում`      
1.1 /……………………………./      
1.2 /……………………………./      
1.3 /……………………………./      
2 Արտադրական անձնակազմ, այդ թվում`      
2.1 /……………………………./      
2.2 /……………………………./      
2.3 /……………………………./      
2.4 /……………………………./      
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ (1+2)      

 

Կ. Տ.  Ստորագրություն` _____________ Անուն, ազգանուն` _________________

 

Ձև 4-4

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

առանց ԱԱՀ

Նյութական ծախսի անվանումը Քանակը (չափման միավոր) Միավորի արժեքը (դրամ/չափման միավոր) Ընդամենը (հազ. դրամ) (3*4)
1 2 3 4
/……………………………./      
/……………………………./      
/……………………………./      
/……………………………./      
/……………………………./      
/……………………………./      
/……………………………./      
/……………………………./      
/……………………………./      
ԸՆԴԱՄԵՆԸ      

 

Կ. Տ.  Ստորագրություն` ___________ Անուն, ազգանուն` ___________________

 

Ձև 4-5

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

առանց ԱԱՀ

  Ծախսի անվանումը Քանակը (չափման միավոր) Միավորի արժեքը (դրամ/չափման միավոր) Ընդամենը (հազ. դրամ) (3*4)
1 2 3 4 5
1 Էլեկտրաէներգիա      
2 Լիցենզառուներին տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության համապատասխան նմուշի փաստաթուղթ տրամադրելու համար պետական տուրք      
3 Կապի ծառայություններ      
- /……………………………./      
- /……………………………./      
- /……………………………./      
- /……………………………./      
- /……………………………./      
- Այլ ծախսեր*      
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ      

 

* Այլ ծախսերը չպետք է գերազանցեն ընդամենը այլ ծախսերի 1%-ը:

 

Կ. Տ.  Ստորագրություն` ____________ Անուն, ազգանուն` _________________

 

Ձև 4-6

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

հատ

N   Թեթև մարդատար ավտոմե-
քենաներ
Մինչև 3500 կգ զանգվածով բեռնատար ավտոմեքենաներ և մինչև 17 նստատեղ ունեցող ավտոբուսներ 3500 կգ-ից ավելի զանգվածով բեռնատար ավտոմեքենաներ և 17-ից ավելի նստատեղ ունեցող ավտոբուսներ Կցորդներ և կիսա-
կցորդներ
Մոտոցիկ-
լետներ և մոպեդներ
Ընդա-
մենը
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Հաշվառված տրանսպորտային միջոցներ            
2 Տրանսպորտային միջոցների սպասվող աճը            
3 Տեխնիկական զննություն անցնող տրանսպորտային միջոցների թվաքանակը, այդ թվում`            
3.1 Ընդհանուր օգտագործման և կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցներ            
3.2 Թողարկման տարվան հաջորդող մինչև 5-րդ տարին չլրացած տրանսպորտային միջոցներ (բացի 3.1 կետում նշված տրանսպորտային միջոցներից)            
4 Կրկնակի տեխնիկական զննություն անցնող տրանսպորտային միջոցների թվաքանակը, այդ թվում`            
4.1 Տեխնիկական զննությունից հետո 20-օրյա ժամկետում            
4.2 Տեխնիկական զննությունից հետո 20-օրյա ժամկետի խախտմամբ            

 

Կ. Տ.  Ստորագրություն` _____________ Անուն, ազգանուն` ___________________

 

 

Հավելված N 5
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2008 թվականի մարտի 28-ի
N 149-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

 

_________________________

(ընկերության անվանումը)

 

Ձև 5-1

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

հաշվետու ժամանակաշրջան __________________________

 

1. Սույն ձևի ներկայացման ժամկետը` 1-ին կիսամյակի արդյունքներով, մինչև տվյալ տարվա օգոստոսի 1-ն է:

2. Սույն ձևի ներկայացման ժամկետը` տարեկան արդյունքներով, մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ն է:

 

հազար դրամ

    Ընդամենը,
այդ թվում՝
3=4+5
Տեխնի-
կական
զննության
անցկացման ծառայու-
թյուններ
 Այլ ծառայու-
թյուններ
1 2 3 4 5
1 Հասույթ առանց ԱԱՀ-ի (1.1+1.2)      
1.1 Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից հասույթ      
1.2 Իրացված արտադրանքի, ապրանքների վերադարձումից և գների իջեցումից հասույթի ճշգրտում      
2 Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ինքնարժեք (3+4)      
3 Ընդամենը շահագործման ծախսեր (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8)      
3.1 Հումք և նյութեր      
3.2 Աշխատավարձ      
3.3 Սոցիալական ապահովության վճարներ      
3.4 Հիմնական միջոցների մաշվածություն և ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա, այդ թվում՝      
3.4.1 Հիմնական միջոցների մաշվածություն      
3.4.2 Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա      
3.5 Կողմնակի կազմակերպությունների կողմից մատուցված ծառայություններ կամ աշխատանքներ      
3.6 Էլեկտրական էներգիա      
3.7 Ջեռուցում      
3.8 Այլ ծախսեր      
4 Ընթացիկ ծախսերին դասվող նորոգման ծախսեր (4.1+4.2)      
4.1 Կողմնակի կազմակերպությունների կողմից մատուցված ծառայություններ կամ աշխատանքներ      
4.2 Սեփական ուժերով կատարված և ընթացիկ ծախսերին դասվող նորոգման աշխատանքներ (4.2.1+4.2.2+4.2.3+4.2.4), այդ թվում՝      
4.2.1 Աշխատավարձ      
4.2.2 Սոցիալական ապահովության վճարներ      
4.2.3 Նյութեր      
4.2.4 Այլ ծախսեր      
5 Իրացման ծախսեր (5.1+5.2), այդ թվում՝      
5.1 Մարկեթինգի և գովազդի ծախսեր      
5.2 Իրացման այլ ծախսեր      
6 Վարչական ծախսեր (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8+6.9)      
6.1 Աշխատանքի վճարման ծախսեր, սոցիալական ապահովության վճարներ, այդ թվում`      
6.1.1 Աշխատանքի վճարման ծախսեր      
6.1.2 Սոցիալական ապահովության վճարներ      
6.2 Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների մաշվածության (ամորտիզացիայի), դրանց նորոգման և սպասարկման ծախսեր, այդ թվում`      
6.2.1 Հիմնական միջոցների մաշվածություն      
6.2.2 Հիմնական միջոցների ընթացիկ նորոգման ծախսեր      
6.2.3 Հիմնական միջոցների սպասարկման ծախսեր      
6.2.4 Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա      
6.3 Գործուղման և ներկայացուցչական ծախսեր, այդ թվում`      
6.3.1 Գործուղման ծախսեր      
6.3.2 Ներկայացուցչական ծախսեր      
6.4 Փոստի և հեռահաղորդակցության ծախսեր, այդ թվում`      
6.4.1 Փոստի ծախսեր      
6.4.2 Հեռահաղորդակցության ծախսեր      
6.5 Գրասենյակային և կոմունալ ծախսեր, այդ թվում`      
6.5.1 Գրասենյակային ծախսեր      
6.5.2 Կոմունալ ծախսեր, այդ թվում՝      
6.5.2.1 Էլեկտրաէներգիայի ծախս      
6.5.2.2 Ջեռուցման ծախս      
6.5.2.3 Այլ կոմունալ ծախսեր      
6.6 Աուդիտորական և խորհրդատվական ծախսեր, այդ թվում`      
6.6.1 Աուդիտորական ծախսեր      
6.6.2 Խորհրդատվական ծախսեր      
6.7 Բանկային ծառայությունների ծախսեր, ապահովագրության ծախսեր, այդ թվում`      
6.7.1 Բանկային ծառայությունների ծախսեր      
6.7.2 Ապահովագրության ծախսեր      
6.8 Պետական տուրք      
6.8.1 Տրանսպորտային միջոցների և դրանց կցորդների պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման գործունեության իրականացման համար՝ օգտագործվող յուրաքանչյուր հոսքագծի հաշվով տարեկան պետական տուրք      
6.8.2 Լիցենզառուներին տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության համապատասխան նմուշի փաստաթուղթ տրամադրելու համար պետական տուրք      
6.9 Վարչական այլ ծախսեր, այդ թվում`      
6.9.1 Չփոխհատուցվող հարկեր      
6.9.2 Վարձակալական ծախսեր      
6.9.3 Այլ ծախսեր      
7 Հիմնական գործունեությունից արդյունք (1-2-5-6)      
8 Գործառնական այլ գործունեության արդյունք (8.1-8.2)      
8.1 Գործառնական այլ եկամուտներ, այդ թվում՝      
8.1.1 Դուրս գրված կրեդիտորական պարտքերից եկամուտ      
8.2 Գործառնական այլ ծախսեր, այդ թվում`      
8.2.1 Կադրերի վերապատրաստման ծախսեր      
8.2.2 Դեբիտորական պարտքերի կորուստների (հնարավոր կորուստների պահուստի) գծով ծախսեր      
8.2.3 Տույժեր, տուգանքներ, դատական ծախսեր, այդ թվում`      
8.2.3.1 Դատական ծախսեր      
8.2.4 Արժեքների պակասորդներ և փչացումից կորուստներ, արտադրական ծախսումների սովորական (նորմալ) մակարդակը գերազանցող ծախսեր, խոտանված արտադրանքի հետ կապված ծախսեր      
9 Ոչ գործառնական գործունեության արդյունք (9.1-9.2)      
9.1 Ոչ գործառնական եկամուտներ      
9.2 Ոչ գործառնական ծախսեր, այդ թվում`      
9.2.1 Վարկերի և փոխառությունների գծով ծախսեր, այդ թվում`      
9.2.1.1 Երկարաժամկետ      
9.2.1.2 Կարճաժամկետ      
10 Արտասովոր գործունեության արդյունք (10.1-10.2)      
10.1 Արտասովոր գործունեության եկամուտ      
10.2 Արտասովոր գործունեության ծախսեր      
11 Նախորդ տարիների գործունեության արդյունք (11.1-11.2)      
11.1 Նախորդ տարիների գործունեության եկամուտ      
11.2 Նախորդ տարիների գործունեության ծախսեր      
12 Զուտ շահույթ (վնաս) նախքան շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումը (7+8+9+10+11)      
13 Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում), այդ թվում`      
13.1 Ընթացիկ հարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)      
13.2 Հետաձգված հարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)      
14  Շահույթ (վնաս) (12-13)      

 

________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________________

___________________

(ընկերության գլխավոր հաշվապահի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

Կ. Տ.

 

_________________________

(ընկերության անվանումը)

(ձևը խմբ. 21.03.12 N 80-Ն)

Ձև 5-2

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ, ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

հաշվետու ժամանակաշրջան_________________________

 

1. Սույն ձևի ներկայացման ժամկետը` 1-ին կիսամյակի արդյունքներով, մինչև տվյալ տարվա օգոստոսի 1-ն է:

2. Սույն ձևի ներկայացման ժամկետը` տարեկան արդյունքներով, մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ն է:

 

հազար դրամ

 
 Ըստ ընկերության աշխատակազմի խմբերի
Աշխատա-
կիցների թվաքանակը
 Ընդամենը աշխատա-
կիցների աշխատա-
վարձ
Պարգևա-
տրումներ և այլ հավելա-
վճարներ
 Կապիտալ ներդրումներում ընդգրկված
աշխատավարձ
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ
աշխատավարձ, պարգևատրումներ և այլ վճարումներ հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում (4+5+6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Արտադրական անձնակազմ,
այդ թվում՝
         
1.1 Կայանի ղեկավար          
1.2 Մասնագետ          
1.3 Տեխնիկական վիճակի հսկիչ          
1.4 Համակարգչային օպերատոր          
2 Վարչական անձնակազմ          
2.1            
2.2            
2.3            
3 Ոչ ցուցակային անձնակազմ          
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ (1+2+3)          

 

________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

Կ. Տ.

 

_________________________

(ընկերության անվանումը)

 

(ձևը խմբ. 21.03.12 N 80-Ն)

 

Ձև 5-3

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

հաշվետու ժամանակաշրջան _________________________

 

1. Սույն ձևի ներկայացման ժամկետը` 1-ին կիսամյակի արդյունքներով, մինչև տվյալ տարվա օգոստոսի 1-ն է:

2. Սույն ձևի ներկայացման ժամկետը` տարեկան արդյունքներով, մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ն է:

 

հազար դրամ

Հ/հ Անվանումը Արժեքը Քանակը Ընդհանուր արժեքը Ձեռքբերման (կառուցման) ամսաթիվը Կարգավիճակը (շահագործման մեջ, պահեստում, վարձակալության տրված) Օգտակար ծառայության ժամկետը (տարի)
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               
               
               
               
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ            

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՎԱՐՁԱԿԱԼՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

հազար դրամ

Հ/հ Անվանումը Վարձավճարը Վարձակալման ժամանակահատվածը Վարձակալման տեսակը
1 2 3 4 5
         
         
         
         
         

 

________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

Կ. Տ.

 

_________________________

(ընկերության անվանումը)

 

(ձևը խմբ. 21.03.12 N 80-Ն)

 

Ձև 5-4

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԱՐԱԳԱՄԱՇ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

հաշվետու ժամանակաշրջան__________________________

 

1. Սույն ձևի ներկայացման ժամկետը` 1-ին կիսամյակի արդյունքներով, մինչև տվյալ տարվա օգոստոսի 1-ն է:

2. Սույն ձևի ներկայացման ժամկետը` տարեկան արդյունքներով, մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ն է:

 

հազար դրամ

Հ/հ  Նյութական արժեքների անվանումը Մնացորդը հաշվետու ժամանա-
կաշրջանի
սկզբում
Մուտքի գումարը Ելքի գումարը Մնացորդը հաշվետու ժամանա-
կաշրջանի
վերջում
Ընդա-
մենը
այդ թվում`
Ընթացիկ ծախս Կապիտա-
լացվող ծախս
Օտարում Այլ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Նյութեր, այդ թվում՝                
1.1  Հումք և նյութեր
-----------------
               
1.2 Գնովի կիսապատրաստուկներ, համալրող շինվածքներ և դետալներ
------------------
               
1.3  Վառելիք                
1.3.1 բենզին                
1.3.2 դիզելային վառելիք                
1.3.3 ---------------------                
1.4  Տարա և տարանյութեր
---------------------
               
1.5 Պահեստամասեր
--------------------
               
1.6  Շինանյութեր
------------------
               
1.7 Գյուղատնտեսական նշանակության նյութեր
-------------------
               
1.8 Վերամշակման հանձնված նյութեր
-------------------
               
1.9  Այլ նյութեր
------------------
               
2  Արագամաշ առարկաներ                
2.1 արագամաշ առարկաներ պահեստում                
2.2 ժամանակավոր` ոչ տիտղոսային կառույցներ                

 

________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

Կ. Տ.

 

_________________________

(ընկերության անվանումը)

 

(ձևը խմբ. 21.03.12 N 80-Ն)

 

Ձև 5-5

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎՐԱ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

հաշվետու ժամանակաշրջան__________________________

 

1. Սույն ձևի ներկայացման ժամկետը` 1-ին կիսամյակի արդյունքներով, մինչև տվյալ տարվա օգոստոսի 1-ն է:

2. Սույն ձևի ներկայացման ժամկետը` տարեկան արդյունքներով, մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ն է:

 

հազար դրամ

Հ/հ

 

 Հիմնական միջոցի անվանումը

Հիմնական միջոցի հաշվեկշռային արժեքը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբում Փաստացի կատարված ծախսեր Հիմնական միջոցի հաշվեկշռային արժեքը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում
Ընդամենը այդ թվում՝
ընթացիկ ծախսերում ընդգրկված կապիտալ ծախսերում ընդգրկված
1 2 3 4 5 6 7
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ          

 

________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

Կ. Տ.

 

_________________________

(ընկերության անվանումը)

 

(ձևը խմբ. 21.03.12 N 80-Ն)

 

Ձև 5-6

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

հաշվետու ժամանակաշրջան ______________________

 

1. Սույն ձևի ներկայացման ժամկետը` 1-ին կիսամյակի արդյունքներով, մինչև տվյալ տարվա օգոստոսի 1-ն է:

2. Սույն ձևի ներկայացման ժամկետը` տարեկան արդյունքներով, մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ն է:

 

NN Վարկի նպատակը Վարկային պայմա-
նագրի
N-ը*)
Վարկավորման սկիզբը
(ամսաթիվը)
Վարկի մարման ժամկետը
(ամիս, տարի)
Գումարը (հազ. դրամ) Հիմնական
գումարի
մնացորդը հաշվետու ժամանա-
կաշրջանի
սկզբին
(հազ. դրամ)
Տարեկան տոկոսա-
դրույքը (%)
Հաշվեգրված տոկոսավճարը
(հազ. դրամ)
Նախատեսված հիմնական գումարի վճարը (հազ. դրամ) Հիմնական
գումարի
մնացորդը հաշվետու ժամանա-
կաշրջանի
վերջին
(հազ. դրամ)
Ընդա-
մենը
այդ թվում՝ Ընդա-
մենը
այդ թվում՝
Վճար-
ված է
Հետա-
ձգված է
Վճար-
ված է
Հետա-
ձգված է

Կարճաժամկետ վարկեր և փոխառություններ

                             
                             
                             
                             
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ                          

Երկարաժամկետ վարկեր և փոխառություններ

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ                          

 

*) Ներկայացնել վարկային պայմանագրի պատճենը:

 

________________________

___________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

Կ. Տ.

 

(ձևը խմբ. 21.03.12 N 80-Ն)

 

Ձև 5-7

_________________________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

առ 1 ______________ 20 . . թվականի

 

1. Սույն ձևի ներկայացման ժամկետը` 1-ին կիսամյակի արդյունքներով, մինչև տվյալ տարվա օգոստոսի 1-ն է:

2. Սույն ձևի ներկայացման ժամկետը` տարեկան արդյունքներով, մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ն է:

 

(հազար դրամ)

Դասի անվանումը

Հաշվետու ժամանակաշրջանի
սկզբի մնացորդը

Ավելացում

Նվազեցում

Հաշվետու ժամանակաշրջանի
վերջի մնացորդը

1

2

3

4

5

Շահագործման մեջ գտնվող մաշվող հիմնական միջոցներ

   

Շենքեր

       

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված մաշվածություն

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Կառուցվածքներ

       

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված մաշվածություն

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Փոխանցող հարմարանքներ

       

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված մաշվածություն

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Մեքենաներ և սարքավորումներ

     

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված մաշվածություն

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Տրանսպորտային միջոցներ

       

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված մաշվածություն

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Արտադրական գույք, տնտեսական գույք, գործիքներ

   

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված մաշվածություն

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Այլ հիմնական միջոցներ

       

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված մաշվածություն

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Ընդամենը շահագործման մեջ գտնվող մաշվող հիմնական միջոցներ

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված մաշվածություն

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Շահագործման մեջ չգտնվող հիմնական միջոցներ

   

Շահագործման չհանձնված հիմնական միջոցներ

   

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Ժամանակավորապես շահագործումից հանված հիմնական միջոցներ

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված մաշվածություն

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Շահագործումից հանված և օտարման նպատակով պահվող հիմնական միջոցներ

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Ընդամենը շահագործման մեջ չգտնվող հիմնական միջոցներ

 

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված մաշվածություն

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Հողամասեր

       

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Ընդամենը հիմնական միջոցներ

     

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված մաշվածություն

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

 

__________________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

 

Կ.Տ.

____________________________________

(անուն, ազգանուն)

(ձևը լրաց. 21.03.12 N 80-Ն)

(կարգը խմբ., լրաց. 21.03.12 N 80-Ն)