Համարը 
N 1851-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2011.12.28/71(874).1 Հոդ.1739.38
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
22.12.2011
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
26.12.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ ՉՊԱՀԱՆՋՈՂ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

22 դեկտեմբերի 2011 թվականի N 1851-Ն

 

ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ ՉՊԱՀԱՆՋՈՂ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել նոտարական վավերացում չպահանջող պայմանագրերի օրինակելի ձևերը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սահմանել, որ`

1) սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված պայմանագրերի օրինակելի ձևերում պայմանագրի կողմ հանդիսացող անձանց վավերապայմանների և ստորագրությունների համար նախատեսված դաշտերը կարող են լրացվել, եթե պայմանագրի կողմ հանդիսացող անձանց թիվը գերազանցում է համապատասխան պայմանագրերում վավերապայմանների և ստորագրությունների համար նախատեսված դաշտերի քանակը.

2) նկատի ունենալով անշարժ գույքի հետ կապված գործարքների ռիսկայնությունը, սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված պայմանագրերի օրինակելի ձևերի (այսուհետ՝ օրինակելի պայմանագրեր) գործնական կիրառման ուսումնասիրման և վերլուծության ու դրանց արդյունքում հնարավոր ռիսկերի նվազեցման անհրաժեշտությունը՝ օրինակելի պայմանագրերի միջոցով գործարքներ մինչև 2012 թվականի օգոստոսի 1-ը կնքվելու են միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի Երևան քաղաքի տարածքային ստորաբաժանումներում:

3. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահին՝ մինչև 2012 թվականի հուլիսի 10-ը իրականացնել համապատասխանաբար նոտարիատի և անշարժ գույքի կադաստրի բնագավառներում ուսումնասիրություններ, վերլուծել և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել առաջարկություններ օրինակելի պայմանագրերի լրամշակման անհրաժեշտության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում կիրառման ապահովման վերաբերյալ:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Տ. Սարգսյան

 

2011 թ. դեկտեմբերի 26
Երևան 

 

 

 

Հավելված
 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 1851-Ն որոշման

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ____________20___թ.

 

Անշարժ գույքի ընդհանուր սեփականության մասնակից (Կողմ 1)՝

Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե________________________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս___________________________________________________

□ ՀՀ _________մարզի___________համայնքն՝ ի դեմս_______________________________________

 

Անշարժ գույքի ընդհանուր սեփականության մասնակից (Կողմ 2, Կողմ 3, Կողմ 4)՝

 

□ Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե________________________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

□ Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս___________________________________________________

□ ՀՀ _________մարզի___________համայնքն՝ ի դեմս_______________________________________

Սույն պայմանագրով նշված կողմերի ընդհանուր սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքը բաժանվում է սույն պայմանագրով նախատեսված բաժիններով:

 

Ընդհանուր սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույք

 

□ հողամաս_____________________հա

□ շենք, շինություններ_______________________________________________________________

ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների

Հասցե_________________________________________________________________________

 

Կողմերը երաշխավորում են, որ սույն պայմանագրով նշված գույքի սեփականատերն են, գույքը վաճառված, գրավ դրված, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, դատական վեճի առարկա չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

 

Կողմերը համաձայն են, որ մինչև սույն պայմանագրով կողմերի ընդհանուր սեփականությունը հանդիսացող գույքը բաժանելը ընդհանուր սեփականությունը հանդիսացող գույքի նկատմամբ ընդհանուր սեփականության իրավունքում կողմերի`

□ բաժինները հավասար են

□ հավասար չեն և կողմերը ունեն հետևյալ բաժինները`

 

Կողմ 1_______ բաժնեմաս, Կողմ 2_______ բաժնեմաս, Կողմ 3_______ բաժնեմաս,

Կողմ 4_______ բաժնեմաս

 

Սույն պայմանագրով նշված անշարժ գույքը ենթակա է բաժանման Կողմերի միջև հետևյալ առանձին գույքային միավորների՝

 

Կողմ 1

□ հողամաս_____________________հա

□ շենք, շինություններ_______________________________________________________________

ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների

 

Կողմ 2 (Կողմ 3, Կողմ 4…)

□ հողամաս_____________________հա

□ շենք, շինություններ_______________________________________________________________ 

ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների

 

Սույն պայմանագրին կցվում է և դրա բաղկացուցիչ մաս է կազմում անշարժ գույքի հատակագիծը յուրաքանչյուր կողմի բաժնեմասի տեղակայման նշումով:

 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է

պայմանագրով _____________________
                            (նշել համապատասխան կողմը)                                                        

հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

 

Կողմ 1

___________________________
(անուն, ազգանուն)

______________________________
(ստորագրություն)

Կողմ 2

___________________________
(անուն, ազգանուն)

______________________________
(ստորագրություն)

Կողմ 3

___________________________
(անուն, ազգանուն)

______________________________
(ստորագրություն)

Կողմ 4

___________________________
(անուն, ազգանուն)

______________________________
(ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի ---------------------------------------- սպասարկման գրասենյակի աշխատակից` ----------------------------------------------------------------- ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

__________________________________________
(տարեթիվ, ստորագրություն)

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ____________20___թ.

 

Նվիրատու՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե________________________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

□ Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս___________________________________________________

□ ՀՀ _________մարզի___________համայնքն՝ ի դեմս_______________________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում__________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը_____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

Նվիրառու՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե________________________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

□ Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս___________________________________________________

□ ՀՀ _________մարզի___________համայնքն՝ ի դեմս_______________________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում__________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը_____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

Սույն պայմանագրով նվիրատուն նվիրառուի սեփականությանն անհատույց հանձնում է սույն պայմանագրով նշված անշարժ գույքը:

 

Պայմանագրի առարկան.

 

□ հողամաս_____________________հա

□ շենք, շինություններ_______________________________________________________________

ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների

 

Հասցե_________________________________________________________________________

 

Շենքի/շինության օգտագործման նպատակային նշանակությունը--------------------------------------

 

Նվիրատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի սեփականատերն է, գույքը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:

 

Նվիրատուն երաշխավորում է, որ

□ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը գրավ դրված կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

□ նվիրառուն տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:

 

Նվիրատուն կրում է պայմանագրի առարկան նվիրառուին օտարումից ծագող կիրառելի ԱԱՀ-ի վճարման պարտավորությունը:

 

□ Սույն պայմանագրով նվիրատուն նվիրառուին սեփականության իրավունքով հանձնում է ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրված _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականի համաձայն նվիրատուի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:

 

Սույն պայմանագրով նվիրատուն նվիրառուի սեփականությանն է հանձնում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրված _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասը, որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:

 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է

պայմանագրով _____________________
                            (նշել համապատասխան կողմը)                                                        

հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

 

Նվիրատու

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

Նվիրառու

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

 

□ (Եթե առկա է) Անշարժ գույքի համատեղ սեփականության մասնակից

 

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի ---------------------------------------- սպասարկման գրասենյակի աշխատակից` ----------------------------------------------------------------- ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

 

___________________________________________
(տարեթիվ, ստորագրություն)

 

ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ____________20___թ.

 

Սեփականատեր՝

 

□ Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե________________________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

□ Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս___________________________________________________

□ ՀՀ _________մարզի___________համայնքն՝ ի դեմս_______________________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում__________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը_____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

Փոխառու`

□ Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե________________________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

□ Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս___________________________________________________

ՀՀ _________մարզի___________համայնքն՝ ի դեմս_______________________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում__________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը_____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

Սույն պայմանագրով սեփականատերը պարտավոր է փոխառուի անհատույց օգտագործմանը հանձնել սույն պայմանագրում նշված անշարժ գույքը:

 

Պայմանագրի առարկան

 

Բնակելի տարածության մակերեսը__________________________________________________

Հասցե_________________________________________________________________________

 

□ Սույն պայմանագրով սեփականատերը փոխառուի ժամանակավոր օգտագործմանն է հանձնում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:

 

□ Սույն պայմանագրով սեփականատերը փոխառուի ժամանակավոր օգտագործմանն է հանձնում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրված _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասը, որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:

 

Պայմանագրի ժամկետը

 

□ անորոշ ժամկետով

□ «___»___________20__թ-ից մինչև «____»___________20__թ.:

 

Ընթացիկ վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է □ փոխառուն, □ սեփականատերը:

Հիմնական վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է □ սեփականատերը,

□ փոխառուն:

 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է

պայմանագրով _____________________
                            (նշել համապատասխան կողմը)                                                        

հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

 

Սեփականատեր

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

Փոխառու

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

 

□ (Եթե առկա է) Բնակելի տարածության համատեղ սեփականության մասնակից

 

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի ---------------------------------------- սպասարկման գրասենյակի աշխատակից` ----------------------------------------------------------------- ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

 

_________________________________
(տարեթիվ, ստորագրություն)

 

ՑՄԱՀ ՌԵՆՏԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ____________20___թ.

 

Ռենտա ստացող՝

 □ Ֆիզիկական անձ

անուն_____________________________

ազգանուն_________________________

հաշվառման հասցե________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

_________________________________________

 (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

Ռենտա վճարող՝

 □ Ֆիզիկական անձ

անուն_____________________

ազգանուն_________________________

հաշվառման հասցե_________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

_________________________________________

 (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

Սույն պայմանագրով ռենտա ստացողը ռենտա վճարողին սեփականության իրավունքով հանձնում է սույն պայմանագրով նշված անշարժ գույքը, իսկ ռենտա վճարողը պարտավորվում է ռենտա ստացողին վերջինիս կյանքի ընթացքում այդ գույքի դիմաց սույն պայմանագրով նշված պարբերականությամբ վճարել ռենտա:

 

Սույն պայմանագրով կողմերը երաշխավորում են միմյանց միջև ազգակցական կապի առկայությունը:

 

Անշարժ գույքը

□ հողամաս_____________________հա

□ շենք, շինություններ_______________________________________________________________

ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների

 

Հասցե_________________________________________________________________________

 

Շենքի/շինության օգտագործման նպատակային նշանակությունը--------------------------------------

 

Ռենտա ստացողը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի սեփականատերն է, գույքը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:

 

Ռենտա ստացողը երաշխավորում է, որ

□ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը գրավ դրված կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

□ ռենտա վճարողը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:

Սույն պայմանագրով ռենտա ստացողը ռենտա վճարողի սեփականությանն է հանձնում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրված _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:

 

Ռենտայի վճար

Յուրաքանչյուր ամսվա վճարը կազմում է____________________________ ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ, եթե կիրառելի է:

Յուրաքանչյուր ամսվա վճարը վճարվում է.

□ մինչև ընթացիկ ամսվա ____ը

□ ընթացիկ ամսվան նախորդող ____ օրվա ընթացքում

□ ընթացիկ ամսվան հաջորդող ____ օրվա ընթացքում:

 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է

պայմանագրով _____________________
                            (նշել համապատասխան կողմը)                                                        

հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

Ռենտա ստացող

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

Ռենտա վճարող

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

 

□ (Եթե առկա է) Ռենտայի օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից

 

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի ---------------------------------------- սպասարկման գրասենյակի աշխատակից`  ----------------------------------------------------------------- ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

 

_______________________________________
(տարեթիվ, ստորագրություն)

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

(ՓՈԽԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ)

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ____________20___թ.

 

Փոխատու՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե________________________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

□ Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս___________________________________________________

□ ՀՀ _____________մարզի____________համայնքն՝ ի դեմս____________________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում__________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը_____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

Փոխառու՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե________________________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

□ Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս___________________________________________________

□ ՀՀ ____________մարզի____________համայնքն՝ ի դեմս______________________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում__________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը_____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

Սույն պայմանագրով փոխատուն պարտավոր է փոխառուի ժամանակավոր անհատույց օգտագործմանը հանձնել սույն պայմանագրում նշված անշարժ գույքը:

 

Անհատույց օգտագործման հանձնվող անշարժ գույքը

Անշարժ գույքի տեսակը`  

□ հողամասեր 

□ շենքեր, շինություններ

□ այլ անշարժ գույք_______________________________________________

Անշարժ գույքի մակերեսը

□ հողամաս_____________________հա

□ շենք, շինություններ_______________________________________________________________ 

ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների

 

Հասցե_________________________________________________________________________

 

Ընթացիկ վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է □ փոխառուն, □ փոխատուն:

Հիմնական վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է □ փոխատուն, □ փոխառուն:

 

Փոխատուն կրում է Պայմանագրի կատարումից ծագող կիրառելի ԱԱՀ-ի վճարման պարտավորությունը:

 

Փոխատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի սեփականատերն է, գույքը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:

 

Փոխատուն երաշխավորում է, որ

□ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը գրավ դրված կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

□ փոխառուն տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:

□ Սույն պայմանագրով փոխատուն փոխատուի անհատույց օգտագործմանն է հանձնում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:

□ Սույն պայմանագրով փոխատուն փոխառուի անհատույց օգտագործմանն է հանձնում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրված _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասը, որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:

 

Պայմանագրի ժամկետը

□  «___»___________20__թ-ից մինչև «____»___________20__թ.:

 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է

պայմանագրով _____________________
                            (նշել համապատասխան կողմը)                                                        

հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

 

Փոխատու

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

Փոխառու

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

 

□ (Եթե առկա է) Անհատույց հանձնված գույքի համատեղ սեփականության մասնակից

 

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի ---------------------------------------- սպասարկման գրասենյակի աշխատակից` ----------------------------------------------------------------- ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

 

____________________________________
(տարեթիվ, ստորագրություն)

 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ____________20___թ.

 

Սեփականատեր՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե________________________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

□ Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս___________________________________________________

□ ՀՀ ________________մարզի_______________համայնքն՝ ի դեմս________________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում__________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը_____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

Կառուցապատող՝

 □ Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե________________________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

□ Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս___________________________________________________

□ ՀՀ ______________մարզի____________համայնքն՝ ի դեմս___________________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում__________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը_____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

Սույն պայմանագրով կառուցապատողը ձեռք է բերում սեփականատիրոջ՝ սույն պայմանագրում նշված հողամասում քաղաքաշինական նորմերի ու կանոնների, ինչպես նաև հողամասի նշանակության վերաբերյալ պահանջների պահպանմամբ սահմանված կարգով շենքեր և շինություններ կառուցելու, դրանք վերակառուցելու կամ քանդելու և կառուցապատման իրավունքի գործողության ժամկետի ընթացքում այդ գույքը տիրապետելու և օգտագործելու իրավունք:

 

Կառուցապատվող օբյեկտ

 

Հողամասի մակերեսը_______________________________________________________________

Օգտագործման նպատակային նշանակությունը՝ շինության կառուցման նպատակով:

 

Կառուցապատման իրավունքի տրամադրման վճարի չափը` տարեկան------------------- ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ, եթե կիրառելի է:

 

Սեփականատերը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:

 

Սեփականատերը երաշխավորում է, որ

□ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը գրավ դրված կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

□ կառուցապատողը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:

□ Սույն պայմանագրով սեփականատերը կառուցապատողին է տրամադրում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված ամբողջ հողամասի նկատմամբ կառուցապատման իրավունքը:

□ Սույն պայմանագրով սեփականատերը կառուցապատողին է տրամադրում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրված _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված հողամասի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասի նկատմամբ կառուցապատման իրավունքը: Կառուցապատման իրավունքով տրամադրվող հողամասի մասի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:

 

Պայմանագրի ժամկետը

 

«___»___________20__թ-ից մինչև «____»___________20__թ.:

 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է

պայմանագրով _____________________
                            (նշել համապատասխան կողմը)                                                        

հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը

 

Ստորագրություններ՝

 

Սեփականատեր

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

Կառուցապատող

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

 

□ (Եթե առկա է) Կառուցապատվող օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից

 

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի ---------------------------------------- սպասարկման գրասենյակի աշխատակից` ----------------------------------------------------------------- ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

 

__________________________________________
(տարեթիվ, ստորագրություն)

 

ՄՇՏԱԿԱՆ ՌԵՆՏԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ____________20___թ.

 

Ռենտա ստացող՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն_____________________________

ազգանուն_________________________

հաշվառման հասցե________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

Ռենտա վճարող՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն_____________________________

ազգանուն_________________________

հաշվառման հասցե_________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

Սույն պայմանագրով ռենտա ստացողը ռենտա վճարողին սեփականության իրավունքով հանձնում է սույն պայմանագրով նշված անշարժ գույքը, իսկ ռենտա վճարողը պարտավորվում է ստացողին այդ գույքի դիմաց սույն պայմանագրով նշված պարբերականությամբ վճարել ռենտա:

 

Սույն պայմանագրով կողմերը երաշխավորում են միմյանց միջև ազգակցական կապի առկայությունը:

 

Անշարժ գույքը

 

Անշարժ գույքի մակերեսը

□ հողամաս_____________________հա

□ շենք, շինություններ ____________________________________________________________ 

ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների

 

Հասցե___________________________________________________________________________

 

Օգտագործման նպատակային նշանակությունը______________________________________

 

Ռենտա ստացողը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի սեփականատերն է, գույքը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:

 

Ռենտա ստացողը երաշխավորում է, որ

□ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը գրավ դրված կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

□ ռենտա վճարողը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:

 

□ Սույն պայմանագրով ռենտա ստացողը ռենտայի դիմաց ռենտա վճարողի սեփականությանն է հանձնում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:

 

Ռենտայի վճար

Յուրաքանչյուր ամսվա վճարը կազմում է_______________________ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ, եթե կիրառելի է:

 

Յուրաքանչյուր ամսվա վճարը վճարվում է.

□ մինչև ընթացիկ ամսվա ____ը

□ ընթացիկ ամսվան նախորդող ____ օրվա ընթացքում

□ ընթացիկ ամսվան հաջորդող ____ օրվա ընթացքում

 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է

պայմանագրով _____________________
                            (նշել համապատասխան կողմը)                                                        

հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

 

Ռենտա ստացող

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

Ռենտա վճարող

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

 

□ (Եթե առկա է) Ռենտայի օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի ---------------------------------------- սպասարկման գրասենյակի աշխատակից` ----------------------------------------------------------------- ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

 

_________________________________________
(տարեթիվ, ստորագրություն)

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝ __________________ _____ ____________ 20 թ.

Վարձատու`

Ֆիզիկական անձ

անուն ______________________________________________________________________

ազգանուն __________________________________________________________________

հաշվառման հասցե ___________________________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ __________________________________

                                                                                 (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս _______________________________________

ՀՀ ________________մարզի_____________համայնքն՝ ի դեմս _____________________

Իրավաբանական անձ

անվանում ___________________________________________________________________

գրանցման համար _____________________________________________________________

գտնվելու վայրը _______________________________________________________________

որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն ________________________________________________________________________

ազգանուն ____________________________________________________________________

հաշվառման հասցե ____________________________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ ___________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)                              

 

Վարձակալ՝

Ֆիզիկական անձ

անուն ________________________________________________________________________

ազգանուն ____________________________________________________________________

հաշվառման հասցե _____________________________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ ____________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)                            

 

Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս ________________________________________

ՀՀ ________________մարզի_____________համայնքն՝ ի դեմս ______________________

Իրավաբանական անձ

անվանում_____________________________________________________________________

գրանցման համար______________________________________________________________

գտնվելու վայրը________________________________________________________________

որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն ________________________________________________________________________

ազգանուն ____________________________________________________________________

հաշվառման հասցե _____________________________________________________________

անձնագրի (նույնականացման քարտի) տվյալներ ____________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)                    

 

Սույն պայմանագրով վարձատուն պարտավոր է նշված վճարի դիմաց վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանը և օգտագործմանը հանձնել սույն պայմանագրում նշված օբյեկտը:

 

Վարձակալության օբյեկտ

Անշարժ գույքի մակերեսը`

հողամաս_____________________հա

շենք, շինություններ` ___________________________________________________________

                                            (ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների)  

 

Հասցե_______________________________________________________________________

Օգտագործման նպատակային նշանակությունը ______________________________________

Ընթացիկ վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է՝

վարձակալը.

□ վարձատուն։

Հիմնական վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է՝

 

վարձակալը.

վարձատուն։

 

Երրորդ անձին ենթավարձակալության տրամադրումը`

թույլատրվում է առանց վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության.

չի թույլատրվում առանց վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության:

Վարձակալը պարտավոր է (կետը լրացվում է ըստ անհրաժեշտության)՝

ապահովել հողահատկացման մասին որոշմամբ նախատեսված հողամասի օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները և պահպանման միջոցառումները.

խնամել և պահպանել հողամասի կանաչապատ գոտին։

Վարձատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրի վարձակալության օբյեկտի սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:

Վարձատուն երաշխավորում է, որ՝

սույն պայմանագրի վարձակալության օբյեկտը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում.

վարձակալը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված վարձակալության օբյեկտի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:

Սույն պայմանագրով վարձատուն վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանն ու օգտագործմանն է հանձնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից _________ թ. N __________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորն ամբողջությամբ:

Սույն պայմանագրով վարձատուն վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանն ու օգտագործմանն է հանձնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրված _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասը որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:

Վարձավճար

Յուրաքանչյուր ամսվա վարձավճարը կազմում է__________________________ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, եթե կիրառելի է:

Հողամասի տարեկան վարձավճարը կազմում է տվյալ հողամասի կադաստրային արժեքի _________ տոկոսը: Պայմանագրի կնքման պահին հողամասի կադաստրային արժեքը կազմում է ___________________ դրամ:

 

Յուրաքանչյուր ամսվա վարձավճարը վճարվում է՝

մինչև ընթացիկ ամսվա ____ը.

ընթացիկ ամսվան նախորդող ____ օրվա ընթացքում.

ընթացիկ ամսվան հաջորդող ____ օրվա ընթացքում։

Վարձավճարը վարձակալի կողմից մուծվում է հավասար չափերով` ըստ տարվա օրացուցային եռամսյակների, ոչ ուշ, քան մինչև համապատասխան եռամսյակի վերջին ամսվա ____ ը: Առաջին վարձակալական վճարումները կատարվում են ոչ ուշ, քան պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից ________ օրվա ընթացքում: Վերջին վարձակալական վճարումը կատարվում է ոչ ուշ, քան մինչև պայմանագրի գործողության ժամկետի վերջին ամսվա ____ ը։

 

Վարձավճարը վճարվում է՝

կանխիկ.

 անկանխիկ _________________ հաշվեհամարին։

Հողամասի վարձակալության դեպքում հողի կադաստրային արժեքի աճի դեպքում՝

վարձավճարը չի փոփոխվում.

վարձավճարի չափն ավելանում է հողի կադաստրային արժեքի փոփոխման (աճի) դեպքում կամ պայմանագիրը համարվում է լուծված (սույն տարբերակն ընտրելիս հողի նոր կադաստրային արժեքի հիման վրա հաշվարկված վարձավճարը ենթակա է կիրառման դրա մասին վարձակալին գրավոր տեղեկացնելուց 15-օր հետո: Գրավոր տեղեկացվելուց հետո 15-օրյա ժամկետում վարձակալն իրավունք ունի միակողմանի դադարեցնելու (հրաժարվելու) պայմանագիրը` դրա մասին գրավոր ծանուցելով վարձատուին, որի դեպքում պայմանագիրը համարվում է լուծված: Հակառակ դեպքում վարձավճարը կսկսվի հաշվարկվել նոր գնով)։

Վարձակալը վարձավճարն ամբողջությամբ կամ մասնակի ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար (կետը լրացվում է ըստ անհրաժեշտության)՝

վճարում է տուժանք՝ վարձատուին չվճարված գումարի _______ տոկոսի չափով։

Պայմանագրի ժամկետը՝

անորոշ ժամկետով.

 ___ ___________20 թ-ից մինչև _______________20 թ.:

 

Պայմանագրի ժամկետի ավարտին (կետը լրացվում է ըստ անհրաժեշտության՝ պայմանագիրը ժամկետով կնքելիս)՝

պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտով կողմերի պարտավորությունները դադարում են։

Եթե կողմերից որևէ մեկը չի ծանուցել մյուս կողմին պայմանագիրը լուծելու մասին, ապա այն համարվում է անորոշ ժամկետով կնքված (երկարաձգված):

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է

պայմանագրով _____________________
                            (նշել համապատասխան կողմը)                                                        

հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է պայմանագրի կնքման պահին գործող՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրությունները՝

 

Վարձատու _____________________________

(անուն, ազգանուն)

_____________________________(ստորագրություն)

Վարձակալ _____________________________

(անուն, ազգանուն)

__________________________

(ստորագրություն)

 

(եթե առկա է) վարձակալության օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից

_____________________________

(անուն, ազգանուն)

_____________________________

(ստորագրություն)

  Սույն պայմանագիրը կողմերն ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի ---------------------------------------- սպասարկման գրասենյակի աշխատող` -------------------------------------------------------------- ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունն ստուգված են:

________________________________________

                          (տարեթիվ, ստորագրություն)

(Պայմանագրի ձևը խմբ. 01.03.12 N 310-Ն)

 

ՇԵՆՔԻ ԿԱՄ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ____________20___թ.

 

Վարձատու`

□ Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե________________________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

□ Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս___________________________________________________

□ ՀՀ ________________մարզի_____________համայնքն՝ ի դեմս________________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում__________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը_____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

Վարձակալ՝

 

□ Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե________________________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

□ Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս___________________________________________________

□ ՀՀ ________________մարզի_____________համայնքն՝ ի դեմս________________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում__________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը_____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

Սույն պայմանագրով վարձատուն պարտավոր է նշված վճարի դիմաց վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանը և օգտագործմանը հանձնել սույն պայմանագրում նշված օբյեկտը` շենքը, շինությունը:

 

Վարձակալության օբյեկտ

Օբյեկտի մակերեսը_____________________________________________________

Հասցե_________________________________________________________________________

 

Օգտագործման նպատակային նշանակությունը_____________________________________

 

Ընթացիկ վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է □ վարձակալը,

□ վարձատուն:

Հիմնական վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է □ վարձակալը,

□ վարձատուն:

 

Երրորդ անձին ենթավարձակալության տրամադրումը`

□ թույլատրվում է առանց վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության

□ չի թույլատրվում առանց վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության

 

Վարձատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրի վարձակալության օբյեկտի սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:

 

Վարձատուն երաշխավորում է, որ

□ սույն պայմանագրի վարձակալության օբյեկտը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

□ վարձակալը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված վարձակալության օբյեկտի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:

□ Սույն պայմանագրով վարձատուն վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանն ու օգտագործմանն է հանձնում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:

□ Սույն պայմանագրով վարձատուն վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանն ու օգտագործմանն է հանձնում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրված _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասը, որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:

 

Վարձավճար

Յուրաքանչյուր ամսվա վարձավճարը կազմում է____________________________ ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ, եթե կիրառելի է:

 

Յուրաքանչյուր ամսվա վարձավճարը վճարվում է.

□ մինչև ընթացիկ ամսվա ____ը

□ ընթացիկ ամսվան նախորդող ____ օրվա ընթացքում

□ ընթացիկ ամսվան հաջորդող ____ օրվա ընթացքում:

 

Պայմանագրի ժամկետը

□ անորոշ ժամկետով

□ «___»___________20__թ-ից մինչև «____»___________20__թ.:

 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է

պայմանագրով _____________________
                            (նշել համապատասխան կողմը)                                                        

հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

 

Վարձատու

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

Վարձակալ

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

□ (Եթե առկա է) Վարձակալության օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից

 

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի ---------------------------------------- սպասարկման գրասենյակի աշխատակից` -------------------------------------------------------------- ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

 

________________________________________________
(տարեթիվ, ստորագրություն)

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ____________20___թ.

 

Կողմ 1՝

 

□ Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե________________________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

□ Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս___________________________________________________

□ ՀՀ ____________մարզի____________համայնքն՝ ի դեմս_____________________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում__________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը_____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

Կողմ 2՝

 

□ Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե________________________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

□ Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս___________________________________________________

□ ՀՀ ____________մարզի____________համայնքն՝ ի դեմս_____________________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում__________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը_____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

Սույն պայմանագրով նշված կողմերի սեփականությունը հանդիսացող գույք 1-ը և գույք 2-ը միավորվում են՝ վերածվելով կողմերի ընդհանուր բաժնային սեփականությունը հանդիսացող ընդհանուր գույքի:

 

Միավորման ենթակա անշարժ գույք

 

Գույք 1

□ հողամաս_____________________հա

□ շենք, շինություններ_______________________________________________________________

ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների

 

Հասցե_________________________________________________________________________

 

Կողմ 1-ը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նշված գույք 1-ի սեփականատերն է, գույքը վաճառված, գրավ դրված, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, դատական վեճի առարկա չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

 

Գույք 2

□ հողամաս_____________________հա

□ շենք, շինություններ_______________________________________________________________

ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների

 

Հասցե_________________________________________________________________________

 

Կողմ 2-ը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նշված գույք 2-ի սեփականատերն է, գույքը վաճառված, գրավ դրված, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, դատական վեճի առարկա չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

 

Սույն պայմանագրով նշված գույք 1-ը և գույք 2-ը ենթակա են միավորման, որի արդյունքում Կողմ 1-ը և Կողմ 2-ը ձեռք են բերում __________________հասցեում գտնվող ընդհանուր գույքի նկատմամբ ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունք հետևյալ բաժիններով`

 

Կողմ 1-ի համար _______________________________ բաժնեմաս

 բաժնեմասի չափը` կոտորակով

Կողմ 2-ի համար _______________________________ բաժնեմաս

բաժնեմասի չափը` կոտորակով

 

 

 

 

 

Սույն պայմանագրով ընդհանուր գույքի կազմում ընդգրկվում են ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից _________ թ. N ____________և_________ թ. N ____________ գրանցման վկայականներում նշված անշարժ գույքի միավորները ամբողջությամբ:

 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է

պայմանագրով _____________________
                            (նշել համապատասխան կողմը)                                                        

հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ`

 

Կողմ 1

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

Կողմ 2

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի ---------------------------------------- սպասարկման գրասենյակի աշխատակից` ----------------------------------------------------------------- ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

__________________________________________
(տարեթիվ, ստորագրություն)

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ____________20___թ.

 

Գնորդ՝

 

□ Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե________________________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

□ Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս___________________________________________________

□ ՀՀ ________________մարզի_________________համայնքն՝ ի դեմս_____________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում__________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը_____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

Վաճառող՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե________________________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

□ Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս___________________________________________________

□ ՀՀ _____________մարզի_________________համայնքն՝ ի դեմս________________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում__________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը_____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

Սույն պայմանագրով վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով նշված գնի դիմաց գնորդի սեփականությանը հանձնել սույն պայմանագրում նշված անշարժ գույքը:

 

Պայմանագրի առարկան

Անշարժ գույքի մակերեսը`

□ հողամաս_____________________հա,

□ շենք, շինություններ ____________________________________________________________ 

ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների

 

Հասցե_________________________________________________________________________

 

Վաճառողը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի սեփականատերն է, գույքը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:

 

Վաճառողը երաշխավորում է, որ

□ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

□ գնորդը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:

 

□ Սույն պայմանագրով վաճառողը գնորդի սեփականությանն է հանձնում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրված _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:

□ Սույն պայմանագրով վաճառողը գնորդի սեփականությանն է հանձնում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրված _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասը, որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:

 

Անշարժ գույքի նշանակությունը` □ բնակելի
  □ հողամաս
  □ այլ անշարժ գույքի _________________________________

 

Գինը

Սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի գինը կազմում է _____________ ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ, եթե կիրառելի է:

Սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի գինը՝

□ վճարվել է ամբողջությամբ,

□ վճարվելու է ________ օրվա ընթացքում:

 

Անշարժ գույքը գնորդին հանձնելը

 

□ Անշարժ գույքի հանձնման ակտը պետք է կազմվի սույն պայմանագիրը հաստատելուց հետո ________________ընթացքում:

□ Անշարժ գույքը սույն պայմանագիրը հաստատելու պահին հանձնվել է գնորդին:

 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է

պայմանագրով _____________________
                            (նշել համապատասխան կողմը)                                                        

հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

 

Գնորդ

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

Վաճառող

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

 

□ (Եթե առկա է) Անշարժ գույքի համատեղ սեփականության մասնակից

 

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի ---------------------------------------- սպասարկման գրասենյակի աշխատակից`  ----------------------------------------------------------------- ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

 

_____________________________________
(տարեթիվ, ստորագրություն)

 

ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ____________20___թ.

 

Վարձատու՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե________________________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

□ Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս___________________________________________________

□ ՀՀ _____________մարզի________________համայնքն՝ ի դեմս________________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում__________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը_____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

Վարձակալ՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե________________________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

□ Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս___________________________________________________

□ ՀՀ ______________մարզի________________համայնքն՝ ի դեմս________________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում__________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը_____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

Սույն պայմանագրով վարձատուն պարտավոր է նշված վճարի դիմաց վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանը և օգտագործմանը հանձնել սույն պայմանագրում նշված օբյեկտը:

 

Վարձակալության օբյեկտ

Վարձակալության օբյեկտը` բնակելի տարածություն

Բնակելի տարածության մակերեսը__________________________________________________

Հասցե_________________________________________________________________________

 

Օգտագործման նպատակային նշանակությունը_____________________________________

 

Ընթացիկ վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է □ Վարձակալը, □ Վարձատուն:

Հիմնական վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է □ Վարձակալը, □ Վարձատուն:

 

Երրորդ անձին ենթավարձակալության տրամադրումը`

□ թույլատրվում է առանց վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության

□ չի թույլատրվում առանց վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության:

 

Վարձատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված վարձակալության օբյեկտի սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:

 

Վարձատուն երաշխավորում է, որ

□  սույն պայմանագրով նախատեսված վարձակալության օբյեկտը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

□  վարձակալը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված վարձակալության օբյեկտի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:

 

□ Սույն պայմանագրով վարձատուն վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանն ու օգտագործմանն է հանձնում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրված _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:

□ Սույն պայմանագրով վարձատուն վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանն ու օգտագործմանն է հանձնում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրված _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասը, որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:

 

Վարձավճար

 

Յուրաքանչյուր ամսվա վարձավճարը կազմում է____________________________ ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ, եթե կիրառելի է:

 

Յուրաքանչյուր ամսվա վարձավճարը վճարվում է.

□ մինչև ընթացիկ ամսվա ____ը

□ ընթացիկ ամսվան նախորդող ____ օրվա ընթացքում:

□ ընթացիկ ամսվան հաջորդող ____ օրվա ընթացքում:

 

Պայմանագրի ժամկետը

□ անորոշ ժամկետ:

□ «___»___________20__թ-ից մինչև «____»___________20__թ.:

 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է

պայմանագրով _____________________
                            (նշել համապատասխան կողմը)                                                        

հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

 

Վարձատու

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

Վարձակալ

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

 

□ (Եթե առկա է) Վարձակալության օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից

 

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի ---------------------------------------- սպասարկման գրասենյակի աշխատակից` ----------------------------------------------------------------- ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

 

_________________________________________________

(տարեթիվ, ստորագրություն)

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ____________20___թ.

 

Կառավարման հիմնադիր՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե________________________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

□ Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս___________________________________________________

□ ՀՀ ___________մարզի____________համայնքն՝ ի դեմս___________________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում__________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը_____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

Հավատարմագրային կառավարիչ՝

□ Իրավաբանական անձ

անվանում__________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը_____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

Շահառու՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե________________________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

□ Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս___________________________________________________

□ ՀՀ ___________մարզի____________համայնքն՝ ի դեմս___________________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում__________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը_____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

Սույն պայմանագրով կառավարման հիմնադիրը սույն պայմանագրով նշված ժամկետով գույքը հանձնում է հավատարմագրային կառավարչի հավատարմագրային կառավարմանը, իսկ հավատարմագրային կառավարիչը պարտավորվում է այդ գույքի կառավարումն իրականացնել՝ ի շահ

□ կառավարման հիմնադրի

□ սույն պայմանագրով նշված անձի (շահառուի), որը չի կարող լինել հավատարմագրային կառավարիչը:

 

Հավատարմագրային կառավարման օբյեկտը՝

Օբյեկտի տեսակը՝

□ անշարժ գույքի առանձին տեսակներ

____________________________________________

 (անշարժ գույքի գտնվելու հասցեն, մակերեսը)

 

Հավատարմագրային կառավարման օբյեկտի կազմը _________________________________

 _________________________________________________________________________________

 

Կառավարման հիմնադիրը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրի օբյեկտի սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված, գրավ դրված, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, դատական վեճի առարկա չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

 

□ Սույն պայմանագրով կառավարման հիմնադիրը կառավարչի հավատարմագրային կառավարմանն է հանձնում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:

 

□ Սույն պայմանագրով կառավարման հիմնադիրը կառավարչի հավատարմագրային կառավարմանն է հանձնում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրված _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասը, որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:

 

Կառավարչի վարձատրության չափը և ձևը

□ առանց վարձատրության

□ վարձատրություն չափը յուրաքանչյուր ամսվա կազմում է______________ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ, եթե կիրառելի է:

 

որը վճարվում է

□ մինչև ընթացիկ ամսվա ____ը

□ ընթացիկ ամսվան նախորդող ____ օրվա ընթացքում

□ ընթացիկ ամսվան հաջորդող ____ օրվա ընթացքում:

 

Պայմանագրի ժամկետը

 

«___»___________20__թ-ից մինչև «____»___________20__թ.:

 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է

պայմանագրով _____________________
                            (նշել համապատասխան կողմը)                                                        

հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

 

Կառավարման հիմնադիր

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

Հավատարմագրային կառավարիչ

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

□ (Եթե առկա է) Օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից

 

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի ---------------------------------------- սպասարկման գրասենյակի աշխատակից` ----------------------------------------------------------------- ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

 

_______________________________________________

(տարեթիվ, ստորագրություն)

 

ԿԱՄԱՎՈՐ ՍԵՐՎԻՏՈՒՏԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ____________20___թ.

 

Անշարժ գույքի սեփականատեր՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե________________________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

□ Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս___________________________________________________

□ ՀՀ __________________մարզի____________________համայնքն՝ ի դեմս_______________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում__________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը_____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

Սերվիտուտ պահանջող անձ՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե________________________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

□ Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս___________________________________________________

□ ՀՀ __________________մարզի____________________համայնքն՝ ի դեմս_______________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում__________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը_____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա,համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

Սույն պայմանագրով անշարժ գույքի սեփականատերը պարտավոր է.

□ նշված վճարի դիմաց, □ առանց վճարի սերվիտուտ պահանջող անձին սույն պայմանագրով նշված անշարժ գույքից սահմանափակ օգտվելու իրավունք տրամադրել:

 

Սերվիտուտով ծանրաբեռնված անշարժ գույքի տեսակը

□ հողամաս, շենք, շինություններ, □ այլ անշարժ գույք:

 

Սերվիտուտով ծանրաբեռնված անշարժ գույքը

□ հողամաս_____________________հա

□ շենք, շինություններ_______________________________________________________________ 

ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների

 

Հասցե_______________________________________________________________

 

Սույն պայմանագրին կցվում է և դրա բաղկացուցիչ մաս է կազմում սերվիտուտով ծանրաբեռնված անշարժ գույքի հատակագիծը սերվիտուտի տեղակայման նշումով:

 

Սերվիտուտի տրամադրման նպատակը

□ անցնելու և երթևեկելու,

□ էլեկտրահաղորդման,

□ կապի գծերի կամ խողովակաշարերի անցկացման կամ շահագործման,

□ ջրամատակարարման կամ հողաբարելավման,

□ այլ կարիքների համար__________________________ :

 

Սերվիտուտի համար վճարը

□ առանց վճարի,

□ յուրաքանչյուր ամսվա վճարը կազմում է__________________ ՀՀ դրամ:

 

որը վճարվում է.

□ մինչև ընթացիկ ամսվա ____ը,

□ ընթացիկ ամսվան նախորդող ____ օրվա ընթացքում,

□ ընթացիկ ամսվան հաջորդող ____ օրվա ընթացքում:

 

Պայմանագրի ժամկետը

 

Պայմանագիրը գործում է «___»___________20__թ-ից մինչև «____»___________20__թ.:

 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է

պայմանագրով _____________________
                            (նշել համապատասխան կողմը)                                                        

հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

 

Անշարժ գույքի սեփականատեր

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

Սերվիտուտ պահանջող անձ 

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

 

□ (Եթե առկա է) Սերվիտուտով ծանրաբեռնված անշարժ գույքի համատեղ սեփականության մասնակիցներ

 

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի ---------------------------------------- սպասարկման գրասենյակի աշխատակից`  ----------------------------------------------------------------- ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

 

___________________________________________

(տարեթիվ, ստորագրություն)

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎԻ (ՀԻՓՈԹԵՔԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ____________20___թ.

 

Գրավատու ՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե________________________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

□ Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս___________________________________________________

□ ՀՀ __________________մարզի____________համայնքն՝ ի դեմս__________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում__________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը_____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

Գրավառու (Բանկ/ՈՒՎԿ ընկերություն)՝

անվանում_______________________________

հաշվառման համար______________________

գտնվելու վայրը__________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա  լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա,համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

Պարտապան՝

Վարկառու
□ Ֆիզիկական անձ


անուն_____________________________
ազգանուն_________________________
հաշվառման հասցե________________
անձնագրի/նույնականացման քարտի/ տվյալներ

Համավարկառու
□ Ֆիզիկական անձ


անուն_____________________________
ազգանուն_________________________
հաշվառման հասցե________________
անձնագրի/նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________
(սերիա, համար,երբ և ում կողմից է տրվել)

____________________________________
(սերիա, համար,երբ և ում կողմից է տրվել)

 

Սույն պայմանագրով ի ապահովումն գրավառուի և պարտապանների միջև կնքված վարկային պայմանագրով գրավառուի հանդեպ պարտապանների ստանձնած պարտավորությունների կատարման՝ գրավատուն պարտավորվում է հօգուտ գրավառուի գրավ դնել սույն պայմանագրում նշված անշարժ գույքը:

 

Գրավի առարկան

 

□ հողամաս_____________________հա

□ շենք, շինություններ_______________________________________________________________

ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների

 

Հասցե_________________________________________________________________________

 

Գրավատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:

 

Գրավատուն երաշխավորում է, որ

□ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

□ գրավառուն տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:

 

Ի ապահովումն վարկառուի` վարկային պայմանագրով և վերջինիս կից հետագայում կնքվելիք համաձայնագրերով ստանձնած պարտավորությունների կատարման՝ գրավատուն, ի օգուտ գրավառուի, գրավադրում է իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող սույն պայմանագրում նշված անշարժ գույքը:

 

□ Սույն պայմանագրով գրավատուն գրավադրում է ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:

 

Սույն պայմանագրի կողմերը համաձայնություն են ձեռք բերել այն մասին, որ`

□ Գրավատուն իրավունք ունի գրավի առարկան օտարելու, այն տրամադրելու վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման:

□ Գրավատուն իրավունք ունի գրավի առարկան օտարելու, այն տրամադրելու վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման կամ ծանրաբեռնելու այլ կերպ միայն գրավառուի նախնական գրավոր համաձայնությամբ:

□ Գրավառուն իր պահանջի բավարարման նպատակով իրավունք ունի ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 249-րդ հոդվածով սահմանված կարգով առանց դատարան դիմելու գրավի առարկայի վրա բռնագանձում տարածելու և իրացնելու այն, այդ թվում՝ գրավ դրված գույքը հիմնական պարտավորության համապատասխան չափի դիմաց գրավառուին կամ գրավառուի նշած երրորդ անձին ի սեփականություն հանձնելու:

□ Գրավի առարկայի վրա գրավառուի պահանջի բավարարման նպատակով բռնագանձում կարող է տարածվել միայն դատական կարգով:

 

Գրավառուն Վարկային պայմանագրով □ Գրավատուին, □ Պարտապանին տրամադրում է վարկ հետևյալ պայմաններով՝

Վարկի գումարը____________________________________________________________________

Վարկի տոկոսը տարեկան__________________________________________________________

Վարկի մարման ամսաթիվը_________________________________________________________

Վարկի վճարման պարբերականությունը______________________________________________

Վարկի վճարման ենթակա գումարները_______________________________________________

 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է

պայմանագրով _____________________
                            (նշել համապատասխան կողմը)                                                        

հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

 

Գրավատու

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

Գրավառու

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

Պարտապան

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

□ (Եթե առկա է) Անշարժ գույքի համատեղ սեփականության մասնակից

 

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի ---------------------------------------- սպասարկման գրասենյակի աշխատակից` ----------------------------------------------------------------- ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

_______________________________________
(տարեթիվ, ստորագրություն)

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԵՎ ԳՐԱՎԻ (ՀԻՓՈԹԵՔԻ) ԵՌԱԿՈՂՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ____________20___թ.

 

Գնորդ-գրավատու և վարկառու՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն_____________________________

ազգանուն_________________________

հաշվառման հասցե________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

_________________________________________

 (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

Վաճառող՝

 □ Ֆիզիկական անձ

անուն_____________________________

ազգանուն_________________________

հաշվառման հասցե_________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

_________________________________________

 (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

Բանկ/ՈՒՎԿ ընկերություն՝

անվանում_______________________________

հաշվառման համար______________________

գտնվելու վայրը__________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

Սույն պայմանագրով վաճառողը վաճառում է, իսկ գնորդ-գրավատուն որպես սեփականություն ձեռք է բերում վաճառողին սեփականության իրավունքով պատկանող բնակելի անշարժ գույքը:

 

Ի ապահովումն վարկառուի՝ վարկային պայմանագրով և վերջինիս կից հետագայում կնքվելիք համաձայնագրերով ստանձնած պարտավորությունների կատարման` գնորդ-գրավատուն, ի օգուտ վարկատու-գրավառուի, գրավադրում է իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող սույն պայմանագրում նշված անշարժ գույքը:

 

Պայմանագրի առարկան

 

□ հողամաս_____________________հա

□ շենք, շինություններ_______________________________________________________________

ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների

 

Հասցե_________________________________________________________________________

 

Վաճառողը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:

 

Վաճառողը երաշխավորում է, որ

□ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:

□ գնորդ-գրավատուն տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:

 

□ Սույն պայմանագրով գնորդ-գրավատուն ձեռք է բերում և գրավադրում է ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:

 

Սույն պայմանագրի կողմերը համաձայնություն են ձեռք բերել այն մասին, որ`

□ Գրավատուն իրավունք ունի գրավի առարկան օտարելու, այն տրամադրելու վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման:

□ Գրավատուն իրավունք ունի գրավի առարկան օտարելու, այն տրամադրելու վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման միայն գրավառուի նախնական գրավոր համաձայնությամբ:

□ Գրավառուն իր պահանջի բավարարման նպատակով իրավունք ունի ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 249-րդ հոդվածով սահմանված կարգով առանց դատարան դիմելու գրավի առարկայի վրա բռնագանձում տարածելու և իրացնելու այն, այդ թվում՝ գրավ դրված գույքը հիմնական պարտավորության համապատասխան չափի դիմաց գրավառուին կամ գրավառուի նշած երրորդ անձին ի սեփականություն հանձնելու:

□ Գրավի առարկայի վրա գրավառուի պահանջի բավարարման նպատակով բռնագանձում կարող է տարածվել միայն դատական կարգով:

 

Վարկի պայմանները

Վարկատու-գրավառուն վարկառուին սույն պայմանագրով սահմանված անշարժ գույքը ձեռք բերելու նպատակով տրամադրում է վարկ հետևյալ պայմաններով՝

Վարկի գումարը____________________________________________________________________

Վարկի տոկոսը տարեկան__________________________________________________________

Վարկի մարման ամսաթիվը_________________________________________________________

Վարկի վճարման պարբերականությունը______________________________________________

Վարկի վճարման ենթակա գումարները_______________________________________________

 

Վաճառքի գինը

Սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի վաճառքի գինը կազմում է _____________ ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ, եթե կիրառելի է:

 

Վաճառողն անշարժ գույքի առուվաճառքի գնից որպես կանխավճար գնորդ-գրավատուից ստացել է __________________ՀՀ դրամ:

 

Անշարժ գույքի առուվաճառքի գնի մնացած մասը, որը կազմում է ……….. ՀՀ դրամ, գնորդ- գրավատուն պարտավորվում է փոխանցել վաճառողին սույն պայմանագրով նշված վարկը ստանալուց _________________բանկային օրվա ընթացքում:

 

□ Անշարժ գույքը հանձնվում է գնորդին գնի մնացած մասը վաճառողին փոխանցվելուց հետո ________ օրվա ընթացքում

 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է

պայմանագրով _____________________
                            (նշել համապատասխան կողմը)                                                        

հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

 

Գնորդ

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

Վաճառող

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

□ (Եթե առկա է) Անշարժ գույքի համատեղ սեփականության մասնակից

 

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի ---------------------------------------- սպասարկման գրասենյակի աշխատակից` ----------------------------------------------------------------- ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

_______________________________________
(տարեթիվ, ստորագրություն)

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ (ԼԻԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Կնքման վայրը՝__________________

«___» ____________20___թ.

 

Վարձատու՝

□ Իրավաբանական անձ, բանկ/լիզինգային

կազմակերպություն

 

անվանում_______________________________

հաշվառման համար______________________

գտնվելու վայրը__________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

Վարձակալ՝

□ Ֆիզիկական անձ

անուն________________________

ազգանուն_____________________

հաշվառման հասցե________________________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

□ Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս___________________________________________________

□ ՀՀ ___________մարզի__________________համայնքն՝ ի դեմս_______________________________

□ Իրավաբանական անձ

անվանում__________________________________

գրանցման համար__________________________

գտնվելու վայրը_____________________________

 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`

անուն________________

ազգանուն______________________

հաշվառման հասցե___________________________________

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ

____________________________________________

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

 

 

 

Սույն պայմանագրով վարձատուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով նշած անշարժ գույքը սեփականության իրավունքով ձեռք բերել վարձակալի կողմից որոշած վաճառողից և վճարի դիմաց հանձնել վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանը:

 

Պայմանագրի առարկան

 

□ հողամաս_____________________հա

□ շենք, շինություններ_______________________________________________________________

ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների

 

Հասցե____________________________________

 

Անշարժ գույքը վաճառող____________________________________________________________

 

□ Սույն պայմանագրով վարձատուն վարձակալի օգտագործմանն է հանձնում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:

 

Վճարը

Սույն պայմանագրով նշված գույքի օգտագործման վճարը կազմում է ____________________ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ, եթե կիրառելի է:

 

Վարձակալը վճարում է գումարը վարձատուի նշած հաշվի համարին յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա_________________օրը:

 

Պայմանագրի գործողության ժամկետը

Լիզինգի օբյեկտը Վարձակալին հանձնվում է օգտագործման ___________________տարով:

 

Ընթացիկ վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է □ վարձակալը, □ վարձատուն:

Հիմնական վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է □ վարձակալը, □ վարձատուն:

 

Երրորդ անձին ենթավարձակալության տրամադրումը`

□ թույլատրվում է առանց Վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության

□ չի թույլատրվում առանց Վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության:

 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է

պայմանագրով _____________________
                            (նշել համապատասխան կողմը)                                                        

հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 

Ստորագրություններ՝

 

Վարձատու

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

Վարձակալ

_____________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի ---------------------------------------- սպասարկման գրասենյակի աշխատակից` ----------------------------------------------------------------- ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:

_______________________________________
(տարեթիվ, ստորագրություն)

 

(Հավելվածը խմբ. 01.03.12 N 310-Ն, լրաց. 24.05.12 N 639-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան