Համարը 
N 771-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2012.07.04/32(906).1 Հոդ.822.4
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
22.06.2012
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
26.06.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
14.07.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԵՎ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻՑ ԴՈՒՐՍ ԳՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

22 հունիսի 2012 թվականի N 771-Ն

 

ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԵՎ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻՑ ԴՈՒՐՍ ԳՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Գույքահարկի և հողի հարկի գծով առաջացած ապառքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել գույքահարկի և հողի հարկի պարտավորությունները տեղեկատվական ավտոմատացված համակարգերից դուրս գրելու կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2012 թ. հունիսի 26

Երևան

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

հունիսի 22-ի N 771-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԵՎ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻՑ ԴՈՒՐՍ ԳՐԵԼՈՒ

 

1. Սույն կարգով կանոնակարգվում են «Գույքահարկի և հողի հարկի գծով ապառքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան (այսուհետ` օրենք) գույքահարկի և հողի հարկի պարտավորությունները տեղեկատվական ավտոմատացված համակարգերից դուրս գրելու հարցերի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Գույքահարկ և հողի հարկ վճարողներին հաշվառող մարմինը, մինչև սույն կարգի 6-րդ կետով նախատեսված լրացուցիչ ծրագրային ապահովման միջոցի կիրառումը, տեղեկատվական ավտոմատացված համակարգի միջոցով կազմում է օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ մինչև 2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած հաշվետու ժամանակաշրջանների համար հողի հարկի և (կամ) գույքահարկի պարտավորություններ ունեցող այն ֆիզիկական անձանց ցանկերը (յուրաքանչյուրի համար նշելով չվճարված ընդհանուր հարկի և ընդհանուր տույժի գումարները), որոնց՝

1) շինությունների գույքահարկի պարտավորությունները (գույքահարկը և այն սահմանված ժամկետում չվճարելու համար օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված տույժերը) կազմում են մինչև 1 մլն դրամ (ներառյալ).

2) փոխադրամիջոցների գույքահարկի պարտավորությունները (գույքահարկը և այն սահմանված ժամկետում չվճարելու համար օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված տույժերը) կազմում են մինչև 0.5 մլն դրամ (ներառյալ).

3) հողի հարկի պարտավորությունները (հողի հարկը և այն սահմանված ժամկետում չվճարելու համար օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված տույժերը) կազմում են մինչև 1 մլն դրամ (ներառյալ).

4) շինությունների գույքահարկի պարտավորությունները (գույքահարկը և այն սահմանված ժամկետում չվճարելու համար օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված տույժերը) կազմում են ավելի քան 1 մլն դրամ.

5) փոխադրամիջոցների գույքահարկի պարտավորությունները (գույքահարկը և այն սահմանված ժամկետում չվճարելու համար օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված տույժերը) կազմում են ավելի քան 0.5 մլն դրամ.

6) հողի հարկի պարտավորությունները (հողի հարկը և այն սահմանված ժամկետում չվճարելու համար օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված տույժերը) կազմում են ավելի քան 1 մլն դրամ:

3. Գույքահարկ և հողի հարկ վճարողներին հաշվառող մարմինը տեղեկատվական ավտոմատացված համակարգի միջոցով կազմում է այն ֆիզիկական անձանց ցանկերը (յուրաքանչյուրի համար առանձին նշելով հաշվարկված և չվճարված տույժի գումարները), որոնք մինչև օրենքն ուժի մեջ մտնելը փաստացի ամբողջությամբ կատարել են 2008 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած հաշվետու ժամանակաշրջանների համար համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող (հաշվառված) գույքահարկի և հողի հարկի գումարների վճարումները, սակայն ունեն դրանց մասով հաշվարկված և չվճարված տույժեր:

4. Գույքահարկ և հողի հարկ վճարողներին հաշվառող մարմինը տեղեկատվական ավտոմատացված համակարգի միջոցով կազմում է՝

1) այն կազմակերպությունների (այդ թվում` լուծարված) ցանկերը, որոնք օրենքն ուժի մեջ մտնելու դրությամբ ունեն 2008 թվականի հունվարի 1-ին նախորդող հաշվետու ժամանակաշրջանների համար չվճարված գույքահարկ և հողի հարկ, ինչպես նաև այդ պարտավորությունները սահմանված ժամկետներում չվճարելու համար հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկված տույժեր և տուգանքներ.

2) այն ֆիզիկական անձանց ցանկերը, որոնք օրենքն ուժի մեջ մտնելու դրությամբ ունեն 2008 թվականի հունվարի 1-ին նախորդող հաշվետու ժամանակաշրջանների համար չվճարված գույքահարկ և հողի հարկ, ինչպես նաև այդ պարտավորությունները սահմանված ժամկետներում չվճարելու համար հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկված տույժեր և տուգանքներ:

5. Համայնքի ղեկավարը սույն կարգի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կետերով նախատեսված ցանկերն ի գիտություն տրամադրում է համայնքի ավագանուն:

6. Սույն կարգի 4-րդ կետում նշված կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց 2008 թվականի հունվարի 1-ին նախորդող հաշվետու ժամանակաշրջանների համար չվճարված գույքահարկի և հողի հարկի, ինչպես նաև այդ պարտավորությունները սահմանված ժամկետներում չվճարելու համար հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկված տույժերի և տուգանքների վճարումից ազատումը կատարվում է տեղեկատվական ավտոմատացված համակարգում լրացուցիչ ծրագրային ապահովման միջոցի կիրառման միջոցով՝ դրանց զրոյացմամբ: Սույն կետով նախատեսված լրացուցիչ ծրագրային ապահովման միջոցի կիրառումից հետո տեղեկատվական ավտոմատացված համակարգում 2008 թվականի հունվարի 1-ին նախորդող հաշվետու ժամանակաշրջանների համար պարտավորությունների գրանցման (ներառյալ կազմակերպությունների կողմից գույքահարկի կամ հողի հարկի հաշվարկների ներկայացմամբ պարտավորությունների առաջացման) դեպքում գույքահարկի և հողի հարկի, ինչպես նաև այդ պարտավորությունները սահմանված ժամկետներում չվճարելու համար հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկված տույժերի և տուգանքների վճարումից ազատումն իրականացվում է հաշվառող մարմնի կողմից` տեղեկատվական ավտոմատացված համակարգի համապատասխան գործիքների կիրառմամբ:

7. Սույն կարգի 2-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված ցանկերում ներառված 2008 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած հաշվետու ժամանակաշրջանների համար գույքահարկի պարտավորություններ ունեցող ֆիզիկական անձինք այդ ժամանակաշրջանների գույքահարկի գումարները (առանց տույժերի) մինչև 2012 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ամբողջությամբ վճարելու դեպքում ազատվում են 2008 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած հաշվետու ժամանակաշրջանների մասով հարկի գումարները սահմանված ժամկետներում չվճարելու համար հաշվարկված և չվճարված տույժերի վճարումից: Ֆիզիկական անձինք հաշվառող մարմին են ներկայացնում վճարման փաստաթուղթը, որի հիման վրա հաշվառող մարմինն ազատում է հաշվարկված և չվճարված տույժերի վճարումից՝ տեղեկատվական ավտոմատացված համակարգի գործիքների կիրառմամբ:

8. Սույն կարգի 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված ցանկում ներառված 2008 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած հաշվետու ժամանակաշրջանների համար հողի հարկի պարտավորություններ ունեցող ֆիզիկական անձինք այդ ժամանակաշրջանների հողի հարկի գումարները (առանց տույժերի) մինչև 2012 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ամբողջությամբ վճարելու դեպքում ազատվում են հարկի գումարները սահմանված ժամկետներում չվճարելու համար 2008 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած հաշվետու ժամանակաշրջանների մասով հաշվարկված և չվճարված տույժերի վճարումից: Ֆիզիկական անձինք հաշվառող մարմին են ներկայացնում վճարման փաստաթուղթը, որի հիման վրա հաշվառող մարմինն ազատում է հաշվարկված և չվճարված տույժերի վճարումից՝ տեղեկատվական ավտոմատացված համակարգի գործիքների կիրառմամբ:

9. Սույն կարգի 2-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված ցանկերում ներառված 2008 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած հաշվետու ժամանակաշրջանների համար գույքահարկի պարտավորություններ ունեցող և օրենքով սահմանված կարգով ժամանակացույց կնքած ու ժամանակացույցով սահմանված ժամկետների պահպանմամբ գույքահարկի (առանց տույժերի) վճարումներ կատարած ֆիզիկական անձինք ազատվում են 2008 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած հաշվետու ժամանակաշրջանների մասով հարկի գումարները սահմանված ժամկետներում չվճարելու համար հաշվարկված և չվճարված տույժերի վճարումից: Ֆիզիկական անձինք հաշվառող մարմին են ներկայացնում վճարման փաստաթուղթը, որի հիման վրա հաշվառող մարմինն ազատում է հաշվարկված և չվճարված տույժերի վճարումից՝ տեղեկատվական ավտոմատացված համակարգի գործիքների կիրառմամբ:

10. Սույն կարգի 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված ցանկում ներառված 2008 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած հաշվետու ժամանակաշրջանների համար հողի հարկի պարտավորություններ ունեցող և օրենքով սահմանված կարգով ժամանակացույց կնքած ու ժամանակացույցով սահմանված ժամկետների պահպանմամբ հողի հարկի (առանց տույժերի) վճարումներ կատարած ֆիզիկական անձինք ազատվում են 2008 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած հաշվետու ժամանակաշրջանների մասով հարկի գումարները սահմանված ժամկետներում չվճարելու համար հաշվարկված և չվճարված տույժերի վճարումից: Ֆիզիկական անձինք հաշվառող մարմին են ներկայացնում վճարման փաստաթուղթը, որի հիման վրա հաշվառող մարմինն ազատում է հաշվարկված և չվճարված տույժերի վճարումից` տեղեկատվական ավտոմատացված համակարգի գործիքների կիրառմամբ:

11. Սույն կարգի 3-րդ կետում նշված ցանկերում ներառված գույքահարկ և հողի հարկ վճարող ֆիզիկական անձինք ազատվում են չվճարված տույժերը վճարելուց: Չվճարված տույժերի վճարումից ազատումն իրականացվում է հաշվառող մարմնի կողմից՝ տեղեկատվական ավտոմատացված համակարգի գործիքների կիրառման միջոցով:

12. Գույքահարկ և հողի հարկ վճարող ֆիզիկական անձանց 2008 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած հաշվետու ժամանակաշրջաններին վերաբերող գույքահարկի և հողի հարկի վճարված տույժերի գումարները հաշվառող մարմնի կողմից տեղեկատվական ավտոմատացված համակարգի գործիքների կիրառմամբ հաշվանցվում են հարկ վճարողների գույքահարկի և հողի հարկի գծով ընթացիկ կամ առաջիկա վճարումների հաշվին:

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան