Համարը 
N 22
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Պաշտոնական պարզաբանում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2012.09.03/23(436)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար
Ընդունման ամսաթիվը 
14.08.2012
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.08.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ «ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 1-ԻՑ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Համաձայնեցված է
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության հետ

__________________ Վ. Գաբրիելյան

  18 օգոստոսի 2012 թ.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական

 եկամուտների կոմիտեի նախագահի

  ժամանակավոր պաշտոնակատար

_____________________ Ա. Աֆրիկյան

14 օգոստոսի 2012 թ.

N 22

 

Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ա Կ Ա Ն  Պ Ա Ր Զ Ա Բ Ա Ն ՈՒ Մ

 

«ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 1-ԻՑ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

«Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի հունիսի 22-ի ՀՕ-166-Ն օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն` «Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հուլիսի 1-ից: Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո նախկինում ստացված արտոնագրերի համար վճարված արտոնագրային վճարների գումարների վերահաշվարկներ չեն կատարվում:»:

«Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը (22.06.2012թ. ՀՕ-166-Ն) հրապարակվել է 2012 թվականի հուլիսի 11-ին «Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրի» N 33(907) համարում:

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 87-րդ հոդվածի դրույթներով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հուլիսի 29-ի N 1007-Ն որոշմամբ հաստատված` հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների գծով հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի դրույթների վերաբերյալ պարզաբանումների տրման կարգի 6-րդ կետով` «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (22.06.2012թ. ՀՕ-166-Ն) ուժի մեջ մտնելու հետ կապված պաշտոնապես պարզաբանում եմ.

1. «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (22.06.2012թ. ՀՕ-166-Ն) դրույթները տարածվում են 2012 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ծագող հարաբերությունների վրա:

2. Եթե իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` Օրենք) N 7 հավելվածով սահմանված գործունեության տեսակների համար արտոնագրային վճար վճարող համարվելու մասին հայտարարությունը ներկայացրել է 2012 թվականի հուլիսի 1-ից հետո և այդ հայտարարության համաձայն գործունեության իրականացման սկիզբ է համարվում 2012 թվականի հուլիս ամիսը, ապա այդ հայտարարությունում նշված ժամանակահատվածի համար արտոնագրային վճարի չափը հաշվարկվում է «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով (22.06.2012թ. ՀՕ-166-Ն) սահմանված դրույքաչափերով:

3. Օրենքի N 7 հավելվածով սահմանված գործունեության տեսակների համար մինչև 2012թ. հունիսի 30-ը ներկայացված արտոնագրային վճար վճարող համարվելու մասին հայտարարությունների հիման վրա արտոնագրային վճարների չափերը հաշվարկվում են մինչև 2012 թվականի հուլիսի 1-ը գործող կարգին համապատասխան:

4. Մինչև 2012 թվականի հուլիսի 1-ը ստացված արտոնագրերի մասով 2012 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ելակետային տվյալի ավելացման դեպքերում Օրենքի N 8 հավելվածի 8-րդ կետին համապատասխան լրացուցիչ վճարման ենթակա արտոնագրային վճարը հաշվարկվում է 2012 թվականի հուլիսի 1-ից հետո գործող դրույքաչափերով: