Համարը 
N 504-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԵԻԱՏ 2012.09.26/12(43) Հոդ.32
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Երևան քաղաքի ավագանի
Ընդունման ամսաթիվը 
11.09.2012
Ստորագրող մարմինը 
Երևանի քաղաքապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
11.09.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
06.10.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՏՈՆԱՎԱՃԱՌՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ

 

11 սեպտեմբերի 2012 թ.

N 504-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՏՈՆԱՎԱՃԱՌՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 27-րդ կետով, «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 9-րդ մասով`

Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է.

1. Հաստատել Երևան քաղաքում տոնավաճառ կազմակերպելու կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Երևանի քաղաքապետ

Տ. Մարգարյան

 

 

Հավելված

Երևան քաղաքի ավագանու

2012 թվականի սեպտեմբերի 11-ի

N 504-Ն որոշման

 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՏՈՆԱՎԱՃԱՌ (ՎԵՐՆԻՍԱԺ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԿԱՐԳ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Երևան քաղաքում տոնավաճառ (վերնիսաժ) կազմակերպում է Երևանի քաղաքապետարանը՝ քաղաքապետի որոշմամբ՝ շաբաթ, կիրակի և օրենքով սահմանված տոնական օրերին:

2. Երևանում կազմակերպվում են սեզոնային, տոնական, մասնագիտացված, գյուղատնտեսական, ունիվերսալ և այլ տեսակի տոնավաճառներ:

 

II. ՏՈՆԱՎԱՃԱՌԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

 

3. Տոնավաճառ կազմակերպելու մասին որոշմամբ սահմանվում են.

ա) տոնավաճառի տեսակը, գտնվելու հասցեն,

բ) սկսելու և ավարտելու օրերը, աշխատանքի ժամերը,

գ) տոնավաճառին մասնակցելու համար դիմելու ժամկետները,

դ) տոնավաճառին մասնակցելու թույլտվության ձևը, հայտերի ներկայացման և թույլտվության ստացման կարգը,

ե) տոնավաճառի կազմակերպման համար անհրաժեշտ միջոցառումներն ու դրանց իրականացման պատասխանատուները:

4. Տոնավաճառ անցկացնելու մասին Երևանի քաղաքապետի որոշման վերաբերյալ հայտարարությունը տեղադրվում է Երևանի քաղաքապետարանի կայքում տոնավաճառ կազմակերպելու օրվանից առնվազն 15 օր առաջ, ինչպես նաև փակցվում վարչական շրջաններում և ուղարկվում ՀՀ մարզպետարաններ:

5. Տոնավաճառ կազմակերպելու մասին Երևանի քաղաքապետի որոշման վերաբերյալ դրա անցկացումից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ գրավոր տեղեկացվում են ՀՀ ոստիկանությունը, ՀՀ պետեկամուտների կոմիտեն, ՀՀ պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայությունը, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, իսկ կախված տոնավաճառի բնույթից, նաև այլ պետական կառավարման մարմինները:

6. Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ կազմակերպիչ) կողմից տոնավաճառի մուտքի (մուտքերի) մոտ (բացօթյա տոնավաճառի դեպքում՝ այն մասերում, որտեղից որպես կանոն սպասվում է այցելուների առավելագույն հոսք) փակցվում է ցուցանակ՝ տոնավաճառի անվանման և անցկացման օրերի, ժամերի, կազմակերպչի հեռախոսահամարների վերաբերյալ:

7. Կազմակերպիչը ապահովում է տարածքում աղբամանների առկայությունը, իսկ օրվա ավարտին՝ աղբահանության կազմակերպումը, ինչպես նաև ժամանակավոր զուգարանների տեղադրումն ու աշխատանքը, եթե հարակից տարածքում հանրային զուգարաններ չկան:

8. Կազմակերպիչն ապահովում է իր ներկայացուցչի մասնակցությունը տոնավաճառի գործունեության ամբողջ ընթացքում: Կազմակերպչի ներկայացուցիչը՝

ա) ըստ կազմակերպչի կողմից տրված թույլտվությունների կամ ներկայացված հայտերի հիման վրա կազմված ցուցակների գրանցում է տոնավաճառի մասնակիցներին,

բ) կատարում է մեքենաների, վաճառակետերի բաշխումը մասնակիցների միջև, նրանց կողմից,

գ) հետևում է տարածքի մաքրման աշխատանքներին,

դ) կատարում է օրենքով, սույն կարգով և տոնավաճառ կազմակերպելու մասին Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ նախատեսված այլ գործողություններ,

ե) համագործակցում է տարածքի անվտանգությունը և հասարակական կարգը պահպանող մարմինների հետ:

 

III. ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԵՎ ՏՈՆԱՎԱՃԱՌԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

9. Երևան քաղաքում կազմակերպված տոնավաճառում մասնակցելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 3 օր առաջ դիմում ներկայացնել Երևանի քաղաքապետարան:

10. Դիմումին կից ներկայացվում են տվյալներ վաճառվող ապրանքի մասին, ինչպես նաև՝

ա) ֆիզիկական անձանց համար՝ անձնագրի պատճենը,

բ) անհատ ձեռնարկատերերի և կազմակերպությունների համար՝ պետական գրանցման վկայականի պատճենը:

11. Դիմումատուին տրամադրվում է տոնավաճառի մասնակցի թույլտվություն, որի ձևը սահմանվում է քաղաքապետի որոշմամբ:

12. Տոնավաճառին մասնակցելու համար անհատ ձեռնարկատերերը և կազմակերպությունները Երևանի քաղաքապետարան կարող են դիմել նաև էլ. փոստի միջոցով, իսկ ֆիզիկական անձինք` նաև հեռախոսակապով: Հեռախոսով տոնավաճառին մասնակցելու հայտ ներկայացրած ֆիզիկական անձինք ընդգրկվում են համապատասխան ցուցակներում, որոնք տրամադրվում են կազմակերպչի ներկայացուցչին:

13. Անհրաժեշտ փաստաթղթերը չներկայացնելու կամ թերի ներկայացնելու դեպքում, ինչպես նաև, եթե դիմումին կից նշված ապրանքի մասին տվյալները չեն համապատասխանում նախատեսված տոնավաճառի տեսակի հետ թույլտվություն չի տրամադրվում:

14. Թույլտվություն ստացած անձինք տոնավաճառին մասնակցելու համար ներկայանում են տոնավաճառը սկսելուց առնվազն 2 ժամ առաջ, գրանցվում և ստանում իրենց վաճառատեղերը:

15. Գրանցվելուց մասնակիցը պետք է իր մոտ ունենա քաղաքապետարանի տրված թույլտվությունը անձնագրի/պետական գրանցման վկայականի պատճենները, իսկ կազմակերպությունների ապրանքը վաճառողները` նաև լիազորագիր:

16. ՀՀ իրավական ակտերի և սույն կարգի խախտման դեպքում մասնակցին կարող է արգելվել մասնակցել տոնավաճառին:

 

IV. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

17. Տոնավաճառի մասնակիցը մասնակցության իրավունքը չի կարող փոխանցել այլ անձի:

18. Տոնավաճառի մասնակիցը՝ վաճառքի վայրում՝ չի կարող փոփոխություն կատարել (փոխել սեղանների դասավորվածությունը և այլն) առանց կազմակերպչի թույլտվության:

19. Մասնակիցը պարտավոր է տոնավաճառը ավարտվելուց հետո մաքրել իրեն հատկացված վաճառատեղը, աղբը և մնացած ապրանքը հանել ու տարածքը բերել նախկին տեսքի:

20. Տոնավաճառում առևտուր իրականացնելիս մասնակիցը պետք է ապրանքի վրա փակցնի համապատասխան գնապիտակներ:

21. Վաճառողը առևտուրն իրականացնում է ՀՀ իրավական ակտերի և սույն կարգի հիման վրա:

 

Երևանի քաղաքապետ

Տ. Մարգարյան