Համարը 
N 142-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2012.10.15/26(439) Հոդ.241
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Գյուղատնտեսության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
05.09.2012
Ստորագրող մարմինը 
Գյուղատնտեսության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
05.09.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.10.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ԱՆՏԱՌՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ` ԱՆՏԱՌԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՈՄՍԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

1 հոկտեմբերի 2012 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10612356

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

5 սեպտեմբերի 2012 թ.
ք. Երևան

N 142-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ԱՆՏԱՌՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ` ԱՆՏԱՌԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՈՄՍԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 45-րդ հոդվածի 6-րդ մասի դրույթները.

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

Հաստատել`

1) պետական անտառների անտառօգտագործման` անտառահատման և անտառային տոմսերի տրամադրման կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի,

2) անտառահատման և անտառային տոմսերի ձևերը` համաձայն N 2 և N 3 հավելվածների:

 

Նախարար

Ս. Կարապետյան

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի

2012 թվականի սեպտեմբերի 5-ի

N 142-Ն հրամանի

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ԱՆՏԱՌՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ` ԱՆՏԱՌԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՈՄՍԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

 

I. Ընդհանուր դրույթներ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացված անտառներում և անտառային հողերում բնափայտի մթերում և կողմնակի անտառօգտագործում իրականացնելու նպատակով անտառահատման և անտառային տոմսերի լրացման, տրամադրման, հաշվառման և պահպանման հարաբերությունները:

2. Բնափայտի մթերման դեպքում անտառօգտագործողին տրվում է անտառահատման, իսկ կողմնակի անտառօգտագործման դեպքում` անտառային տոմս: Բնափայտի մթերման և կողմնակի անտառօգտագործման ժամկետները, ինչպես նաև այդ նպատակով անտառների և անտառային հողերի օգտագործման տրամադրման կարգը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մայիսի 24-ի N 806-Ն որոշմամբ:

3. Անտառահատման և անտառային տոմսերը հատուկ հաշվառման ենթակա փաստաթղթեր են, որոնք ունեն տպագիր վեցնիշանոց համարակալում և կազմված են երեքական օրինակից:

4. Անտառահատման տոմսի լրացման համար հիմք է հանդիսանում հատկացված հատատեղի հաշվեգնահատման ցուցակը և հատատեղի անձնագիրը (N 1 ձև և N 2 ձև):

5. Անտառահատման և անտառային տոմսերն «Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ` Կազմակերպություն) կողմից տրամադրվում են «Անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերին, որոնք էլ իրենց հերթին սույն կարգի համաձայն լրացնում և տրամադրում են անտառօգտագործողներին:

6. Յուրաքանչյուր հատատեղի շահագործման կամ կողմնակի անտառօգտագործման տեսակի համար անտառօգտագործողին տրվում է առանձին անտառահատման կամ անտառային տոմս:

7. Անտառահատման և անտառային տոմսերը հիմնական փաստաթղթեր են` որոնց հիման վրա իրականացվում են հետևյալ գործառույթները`

1) մթերվող բնափայտի հաշվառում` ըստ շինափայտի, վառելափայտի և ցախ ու ճյուղիկների,

2) մթերվող ոչ բնափայտային անտառանյութի հաշվառում` ըստ պտուղների, հատապտուղների, ընկույզների, սնկերի, ուտելի բույսերի և դեղաբույսերի, տեխնիկական հումքի, ինչպես նաև մեղվանոցների փեթակների տեղադրման, խոտհնձի և արածեցման,

3) մթերվող բնափայտի և ոչ բնափայտային անտառանյութի դիմաց վճարվող գումարի հաշվարկում և հաշվառում,

4) պետական կառավարման լիազոր մարմնի, ինչպես նաև անտառային տնտեսություն վարող կազմակերպության կողմից հսկողության իրականացում` անտառօգտագործողի կողմից անտառահատման և անտառային տոմսերով սահմանված անտառօգտագործման նկատմամբ:

8. Անտառօգտագործողն աշխատանքները սկսելու և տարածքը բնության մեջ ճշտելու նպատակով անտառահատման կամ անտառային տոմսը ներկայացնում է տվյալ տարածքի անտառապետին:

9. Այլ հատումներն իրականացվում են սույն կարգով տրված անտառահատման տոմսի հիման վրա:

 

II. Անտառահատման և անտառային տոմսերի տրամադրումը

 

10. Լրացված անտառահատման կամ անտառային տոմսի մեկ օրինակը տրվում է անտառօգտագործողին, որն այն պահպանում է մինչև տոմսում նշված ժամկետի ավարտը:

Երկրորդ օրինակը տրվում է տարածքի անտառապետին, որն անտառահատման տոմսը հատատեղի տեղազննման արձանագրության (N 3 ձև), իսկ անտառային տոմսը կողմնակի անտառօգտագործման աշխատանքների ավարտման վերաբերյալ արձանագրության (N 4 ձև) հետ միասին հանձնում է «Անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ:

Երրորդ օրինակը, հաշվեգնահատման ցուցակի և հատատեղի անձնագրի հետ (լրացնելուց հետո պատճենն երկու օրվա ընթացքում տրամադրվում է Կազմակերպությանը) պահպանվում է «Անտառտնտեսություն» մասնաճյուղում` ավագ անտառապետի մոտ:

11. Նոր ձևի անտառհատման և անտառային տոմսեր ստանալու դեպքում, տնտեսությունում եղած, սակայն չօգտագործված նախկին անտառահատման տոմսերը ենթակա են ոչնչացման` համաձայն կազմված արձանագրությունների:

12. «Անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերը, որոնք ստանում են անտառահատման և անտառային տոմսերը, տարեկան հաշվետվության հետ միասին Կազմակերպությանը ներկայացնում են նաև հաշվետվություն նշված տոմսերի մնացորդի, մուտքի և ելքի վերաբերյալ:

 

III. Անտառահատման և անտառային տոմսերի լրացումը

 

13. Անտառահատման և անտառային տոմսերի բոլոր օրինակները լրացվում են գրիչով և հերթականությամբ համարակալվում են անտառահատման և անտառային տոմսի ձևաթղթերի մուտքագրման և հաշվառման գրքի (այսուհետ` Գիրք) համարով, որով օգտագործման է դուրս գրվում տոմսը: Գիրքը` կարված և կնքված վիճակով, «Անտառտնտեսություն» մասնաճյուղին տրամադրում է Կազմակերպությունը:

14. Անտառահատման տոմսում ` հետևյալ սյունակներում լրացվում են`

1) Օգտագործման տեսակը – նշվում է անտառավերականգնման, խնամքի, սանիտարական և այլ հատումները,

2) Հատման եղանակը – համատարած, աստիճանական, ընտրովի և այլ հատումներ: Խնամքի հատման դեպքում «ընտրովի» բառից հետո անհրաժեշտ է լրացնել խնամքի հատման տեսակը (լուսավորման, մաքրման, նոսրացման, անցումային, սանիտարական), իսկ այլ հատումների դեպքում` հատման տեսակից հետո (համատարած, ընտրովի) նշել հատման նպատակը,

3) Հաշվառման եղանակը – հաշվառվում են առանձին ծառատեսակները կամ փորձահրապարակները,

4) Հիման վրա – նշվում է անտառահատման տոմսի տրամադրման հիմքերը (հրաման, պայմանագիր),

5) Թույլատրվում է – նշվում է անտառօգտագործողի լրիվ անվանումը (իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի գտնվելու կամ բնակության վայրը, անձնագրային տվյալներ), ինչպես նաև այն տարվա հատատեղային ֆոնդը, որը նախատեսվում է շահագործել,

6) Տեքստային աղյուսակ – նշվում է անտառների խումբը, քառակուսին, հատվածը, հատամասերն` ըստ զբաղեցրած տարածքների, մատղաշի պահպանման տարածքը և մեկ հեկտարի վրա մատղաշի քանակը` հազար հատով, կնքված ծառատեսակները և քանակը, բնափայտի ծավալը` խորանարդ մետրով, այդ թվում շինափայտը, վառելափայտը, ցախը,

7) Մթերված անտառանյութի բնօգտագործման վճարը բյուջե մուծելու ժամկետը – նշվում է վճարման գումարի չափը և ժամկետը,

8) Հատման ենթակա չեն – նշվում է հատման ոչ ենթակա սերմացու ծառերը, դրանց խմբավորումների և այլ ծառերի քանակը` հատով, որոնք չեն թույլատրվում անտառօգտագործողին հատել,

9) Մթերումն ավարտելու ժամկետը – նշվում է անտառօգտագործման ժամկետի ավարտը, որը համապատասխանում է բնափայտ մթերելիս Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքվող պայմանագրերում նախատեսվող ժամկետին,

10) Ժամանակավոր պահեստների տեղը – նշվում է այն քառակուսին և հատվածը, որտեղ նախատեսվում է կազմակերպել բնափայտի կուտակման ժամանակավոր (միջանկյալ) պահեստներ,

11) Արտահանումը թույլատրվում է – նշվում է այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում թույլատրվում է բնափայտն իրացնել (վաճառել) կամ տեղափոխել կուտակման ժամանակավոր պահեստ,

12) Մաքրման եղանակը – նշվում է` ըստ հատամասերի, մթերման մնացորդների մաքրման միջոցառումները (հավաքում կույտերով, հետագա արտադրական վերամշակման, տեղի բնակչությանը տրամադրելու, այրման, փտման, տարածքում մնացորդների հավասարաչափ տարածման և այլ նպատակներով),

13) Հատուկ պայմաններ անտառահատման տոմսում փոփոխություններ կատարելու մասին – նշվում է բնափայտի մթերման և արտահանման ժամանակահատվածը, մթերվող բնափայտի հաշվարկված ծավալներում կատարված փոփոխությունները` փաստագրելով հիմքերը:

15. Ըստ տողերի անտառային տոմսում լրացվում են`

1) Անտառօգտագործողի տվյալները - նշվում է անտառօգտագործողի լրիվ անվանումը (իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի գտնվելու կամ բնակության վայրը, անձնագրային տվյալները),

2) Հիման վրա – նշվում է անտառային տոմսի տրամադրման հիմքերը (հրաման, պայմանագիր),

3) Թույլատրվում է – նշվում է կողմնակի անտառօգտագործման տեսակը և հատկացված տարածքը,

4) Տեքստային աղյուսակ – նշվում է կողմնակի անտառօգտագործման տեսակը (արածեցում, խոտհունձ, պտուղ-հատապտուղների հավաք և այլն), չափի միավորը` ըստ կողմնարդյունքի տեսակի, մթերվող պաշարը` ըստ կողմնարդյունքի տեսակի, բնօգտագործման վճարը (ՀՀ դրամ), անասունի տեսակը (խոշոր, մանր), գլխաքանակը (գլուխ), մեկ գլխի արժեքը (ՀՀ դրամ), ընդամենը գումարը (ՀՀ դրամ), ընդհանուր գումարը ներառյալ ԱԱՀ-ն (ՀՀ դրամ):

16. Անտառահատման և անտառային տոմսի բոլոր օրինակները լրացվում են ճշգրիտ, հստակ և ընթեռնելի:

17. Անտառահատման և անտառային տոմսում գրվածքը մաքրել, ջնջել չի թույլատրվում, սխալ գրվածը կարելի է ուղղել վրան գիծ քաշելով:

18. Անտառահատման կամ անտառային տոմսերում նշումներ և ուղղումներ կատարվում են իրավասու անձանց կողմից երեք օրինակների վրա միաժամանակ և նույն բովանդակությամբ և հավաստվում` ստորագրությամբ ու կնիքով:

 

IV. Անտառահատման և անտառային տոմսերի հաշվառումը և պահպանումը

 

19. «Անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի ավագ անտառապետն անտառահատման և անտառային տոմսերի դուրսգրումից հետո դրանք ներկայացվում է հաշվապահություն` համապատասխան ձևակերպումներ կատարելու համար, որից հետո անտառահատման և անտառային տոմսերը վերադարձվում է ավագ անտառապետին:

20. Անտառահատման և անտառային տոմսերն` ըստ քանակի և համարանիշների, գրանցվում են «Անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի Գրքում:

21. Տվյալ տարվա վերջում Գրքում գրանցված, սակայն, չօգտագործված անտառահատման և անտառային տոմսերի ձևերը հաշվառվում և փոխադրվում են հաջորդ տարի, որի վերաբերյալ կատարվում է առանձին նշում և ստորագրվում տնտեսության տնօրենի, ավագ անտառապետի, ավագ հաշվապահի, ինչպես նաև պահպանման և բացթողման համար պատասխանատու անձանց կողմից:

22. Անտառօգտագործման պայմանագրով սահմանված պահանջների պատշաճ կատարումից հետո անտառահատման տոմսի երկրորդ օրինակը սույն կարգով սահմանված փաստաթղթերի հետ միասին «Անտառտնտեսություն» մասնաճյուղում ի պահ է հանձնվում ավագ անտառապետին, այդ մասին համապատասխան գրառում կատարվում Գրքում:

23. Ի պահ ընդունած անտառահատման և անտառային տոմսերն ու դրանց վերաբերյալ բոլոր փաստաթղթերը կարվում են առանձին համարակալված թղթապանակներում:

24. Նշված գործերի պահպանությունն իրականացվում է համաձայն «Արխիվային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի:

 

Ձև N 1

 

ՀԱՏԱՏԵՂԻ ՀԱՇՎԵԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՑՈՒՑԱԿ

 

Անտառպետություն _____________, պահաբաժին __________, քառակուսի ______________

Անտառամաս ________, հատման տեսակը _______________________

 

Հ/հ

Ծառատեսակը

Բնի տրամագիծը (սմ)

Շինափայտի երկարությունը (մետր)

Ծավալը, խխմ

Հ/հ

Ծառատեսակը

Բնի տրամագիծը (սմ)

Շինափայտի երկարությունը (մետր)

Ծավալը
(խիտ/խմ)

Ընդամենը

Որից շինափայտ

Ընդամենը

Որից շինափայտ

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

Հատատեղը հատկացրեց`

________________________________________________________________________________
պաշտոն,                                    անուն, ազգանուն,                                ստորագրություն

 

Ձև N 2

20___ Թ. ՀԱՏԱՏԵՂԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ


_______ անտառտնտեսություն, ________ անտառպետություն, թիվ ______ անտառահատման տոմս

ՏԵՍԱԿԱՆՈՒ ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ ԵԼՔԸ

 

Հ/հ

Ծառատեսակի անվանումը

Ծառերի քանակը
(հատ)

Բնափայտի ծավալը (խիտ/խմ)

ընդամենը

վառելա-փայտ

ցախ և ճյուղիկ

Շինափայտ

ընդամենը

խոշոր

միջին

մանր

                   
                   
                   
                   

 

Ավագ անտառապետ

____________________________

անուն, ազգանուն

________________

ստորագրություն

Անտառապետ

____________________________

անուն, ազգանուն

________________

ստորագրություն

Ձև N 3

Արձանագրություն N ____

20____ թ. «____» ____________

Հատատեղի տեղազննման

 

Հատատեղի տեղազննման ______________________ անտառտնտեսություն, ____________________

 

անտառպետության _______________________________________________________________

(ակտը կազմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը և պաշտոնը)

 

Մասնակցությամբ ______________________________________________________________

(անտառօգտագործողի անվանումը և ներկայացուցչի պաշտոնը, անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 

Ծանուցվել է 20__ թ.«_________» «___»-ին տեղազննման օրվա և վայրի մասին, որին մասնակցում էին

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(ներկա գտնվողների պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը)

 

Կատարեցինք հատատեղի տեղազննում N____ պահաբաժնի, N____ քառակուսում

«______________ անտառտնտեսություն» մասնաճյուղին 20___ թ. ____________ «___»-ին տրված
N ___ անտառահատման տոմսով: Հատման եղանակը _______________ հաշվառման եղանակը _____________ մաքրման եղանակը ____________________

Զննման ժամանակ պարզվեց`

 

Աշխատանքի անվանումը

Տարածությունը (հա)

Ընդամենը

Ծավալը խտային (խիտ/խմ)

Ծանոթություն

Այդ թվում

շինափայտ

վառելափայտ

Անտառահատման տոմսով թույլ է տրված

       

Փաստացի կատարված է

         

 

Նախատեսվում է երիտասարդ և մատղաշ ծառերի պահպանում ___ հա, 1 հա-ում` _____ հատ:

Հատումից հետո պահպանված է երիտասարդ մատղաշ ծառեր ____ հա, 1 հա-ում _____ հատ __%:

Թերհատումները կազմում են ___________ հա ____ խիտ/խմ:

Անտառից դուրս չբերված շինափայտ, վառելափայտ և այլ անտառանյութեր __________ խիտ խ/մ։ Տեղազննման ժամանակ հայտնաբերված են Հայաստանի Հանրապետության անտառներում բնափայտի մթերման համար սահմանված կարգի հետևյալ խախտումները.

 

Խախտումների տեսակները

Չափի միավորը (խիտ/խմ)

Քանակը (հատ)

Տարկետմամբ չձևակերպված թերհատումների առկայությունը

   

Հատատեղում հատվել են հատման չնշանակված ծառեր

   

Տապալվել, ջարդվել կամ վնասվել են հատման չնշանակված ծառեր

   

Վնասվել կամ ոչնչացվել են երիտասարդ և մատղաշ ծառեր

   

Անտառից դուրսբերման համար տարկետմամբ չձևակերպված փայտանյութ է թողնվել

   

Թողնված են բարձր կոճղեր

   

Հատատեղի անբավարար մաքրում

   

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Անտառօգտագործողի կամ ներկայացուցչի բացատրությունը _________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Զննության մասնակիցների դիտողությունները ____________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Արձանագրության հավելվածները ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ստորագրություններ ______________________ անուն, ազգանուն

______________________

______________________

______________________

______________________

Արձանագրության պատճենը ստացա ______________________

Եզրակացություն ակտի վերաբերյալ ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Անտառտնտեսության տնօրեն ________________________________________________________

(անուն, հայրանուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 

Ձև N 4

Արձանագրություն N ____

«____» «____________» 20____ թ. 

Կողմնակի անտառօգտագործման աշխատանքների ավարտի վերաբերյալ

 

Կողմնակի անտառօգտագործման աշխատանքների ավարտի վերաբերյալ տեղազննման _________

___________ անտառտնտեսություն, _______________  անտառպետության __________________

________________________________________________________________________________

(արձանագրությունը կազմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը և պաշտոնը)

 

Մասնակցությամբ _________________________________________________________________

(մասնակցի կամ ներկայացուցչի անունը, հայրանունը, ազգանունը և պաշտոնը)

Ծանուցվել է 20__ թ. «______________» «___» -ին տեղազննման օրվա և վայրի մասին, որին մասնակցում էին ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(ներկա գտնվողների պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառը)

 

Կատարեցինք կողմնակի անտառօգտագործման տրամադրված տարածքի տեղազննում N _____ պահաբաժնի, N ____ քառակուսու 20___ թ.

Տարածքում ____________ անտառտնտեսության 20 ___ թ. _____________ «___»-ին տրված N _____ անտառային տոմսով:

Զննման ժամանակ պարզվեց՝

 

Անվանումը

Տարածությունը(հա)

Չափի միավորը

Մթերվող պաշարը

Կողմնակի անտառօգտագործման տեսակը,
այդ թվում

Ծանոթություն

Վայրի պտուղ

Ընկույզ

Հատապտուղ, սունկ

Ուտելի բույս, դեղաբույս, տեխնիկական հումք

Խոտհունձ

Արածեցում

Անտառային տոմսով
թույլ է տրված

                   

Փաստացի կատարված է

                   

 

Տեղազննման ժամանակ հայտնաբերված են Հայաստանի Հանրապետության անտառներում ոչ բնափայտային անտառանյութի մթերման համար սահմանված կարգի հետևյալ խախտումները.

 

Խախտումների տեսակները

Տարածքը (հա)

Չափի միավորը

Մթերվող պաշարը

       
       
       
       
       
       
       

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Անտառօգտագործողի կամ նրա ներկայացուցչի բացատրությունը _____________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Զննության մասնակիցների դիտողությունները ____________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Արձանագրության հավելվածները ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ստորագրություններ ______________________ անուն, ազգանուն

______________________

______________________

______________________

______________________

Արձանագրության պատճենը ստացա ______________________

Եզրակացություն ակտի վերաբերյալ ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Անտառտնտեսության տնօրեն ________________________________________________________

(անուն, հայրանուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի

2012 թվականի սեպտեմբերի 5-ի

N 142-Ն հրամանի

 

ՍԵՐԻԱ Ա

N 000000

Ներմուծեք նկարագրությունը_1796

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀԱՅԱՆՏԱՌ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԱՆՏԱՌԱՀԱՏՄԱՆ ՏՈՄՍ N______

 

«____» __________ 20 թ.

 

Անտառտնտեսություն __________________

Անտառպետություն ___________________

Օգտագործման տեսակը _______________

Հատման եղանակը ____________________

____________________________________

Հաշվառման եղանակը _________________

Հիման վրա ______________________________________________________________________

Թույլատրվում է ___________________________________________________________________

_____________________հատել բնափայտ 20__ թ. հատատեղային ֆոնդի հաշվին

 

Անտառների խումբը

Քառա-
կուսիները NN

Հատված-
ները NN

Հատա-
մասերը NN

Հատամասերի տարածքը, հեկտար

Ապահովել մատղաշի պահպանումը

Կնքված ծառա-տեսակը և քանակը

Բնափայտի մասսան (խիտ/խմ)

Բնօգտագործման վճարի արժեքը, դրամ

Պահանջվող քանակը հեկտարի հաշվով (հազ. հատ)

Առկա քանակը (հազ. հատ 1 հա վրա)

Ծառա-
տեսակը

Ծառերի քանակը (հատ)

Շինա-
փայտ

Վառելա-
փայտ

Ցախ և ճյուղիկներ

Ընդա-
մենը

Շինա-
փայտ

Վառելա-
փայտ

Ցախ և ճյուղիկներ

Ընդա-
մենը

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Ընդամենը

                         

 

Մթերվող բնափայտի բնօգտագործման վճարի գումարի չափը (ՀՀ դրամ) և բյուջե մուծելու ժամկետները

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Հատման ենթակա չեն ______________________________________________________________

(սերմացու ծառերի, նրանց խմբավորումների և այլ ծառերի քանակը յուրաքանչյուր հատամասում)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Մթերումն ավարտելու ժամկետը «____» _________ 20 թ.

Ժամանակավոր պահեստների տեղը __________________________________________________

Արտահանումը թույլատրվում է _______________________________________________________

Արտահանումն ավարտելու ժամկետը «____» _________ 20 թ.

Մաքրման եղանակը _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Կ. Տ.

Հատուկ պայմաններ անտառահատման տոմսում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Կ. Տ. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

«Անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի տնօրեն __________________

Ավագ անտառապետ _________________

 

Անտառօգտագործողները պարտավոր են Հայաստանի Հանրապետության անտառներում անվերապահորեն պահպանել անտառանյութի բացթողման և հակահրդեհային պաշտպանության կանոնները: Վերջիններս խախտելու, ինչպես նաև հատատեղի մաքրումից խուսափելու դեպքում անտառտնտեսության պետական մարմիններն իրավունք ունեն սահմանված կարգով արգելել անտառհատումը և անտառօգտագործողների կողմից կատարվող այլ աշխատանքները:

Բնափայտի մթերման, անտառօգտագործման և հակահրդեհային պաշտպանության կանոնների վերաբերյալ ծանոթացվել է.

Անտառմթերողի ստորագրությունը ______________

Նշումներ մթերման և արտահանման հետաձգումը թույլատրելու վերաբերյալ _________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

Կ. Տ. «Անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի տնօրեն _________________

 

Անտառի վերականգնումը ապահովող միջոցառումներն ըստ անտառահատման վայրի զննման նյութերի.

Անտառի վերականգնումն ապահովող մատղաշը պահպանված է _________ հա

Պահանջվում է ստեղծել անտառմշակույթներ _______________________ հա

Բնական աճի աջակցում __________________________________________ հա

«Անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի տնօրեն ___________________

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի

2012 թվականի սեպտեմբերի 5-ի

N 142-Ն հրամանի

 

ՍԵՐԻԱ Ա

N 000000

Ներմուծեք նկարագրությունը_1796

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀԱՅԱՆՏԱՌ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՈՄՍ N______

 

«________________________________________________ անտառատնտեսություն» մասնաճյուղ

________________________________________________________________ անտառպետություն

պահաբաժին _______________ քառակուսի ________________ հատված ___________________

Անտառօգտագործողի տվյալները ____________________________________________________________

անուն, ազգանուն

________________________________________________________________________________

կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը

Հիմք ___________________________________________________________________________

Թույլատրել _____________________________________________________________________

կողմնակի անտառօգտագործման տեսակ

___________________________________________ տարածքի վրա (հա)

 

Նշումներ կողմնակի անտառօգտագործման վերաբերյալ

Կողմնակի անտառօգտա-գործման տեսակը

Չափի միավորը

Մթերվող պաշարը

Միավորի արժեքը
(ՀՀ դրամ)

Արածեցում

Ընդհանուր գումարի
չափը ներառյալ ԱԱՀ
(ՀՀ դրամ)

գյուղա-տնտեսական
կենդանիներ

գլխաքանակը
(հատ)

մեկ գլխի արժեքը (ՀՀ դրամ)

ընդամենը անտառօգտա-գործման դիմաց գումարի չափը
(ՀՀ դրամ)

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Հատուկ պայմաններ`

 Անտառօգտագործողները պարտավոր են անվերապահորեն պահպանել ՀՀ անտառային օրենսգրքով նախատեսված կողմնակի անտառօգտագործման կանոնները։

 Առանձնակի ուշադրություն դարձնել Հայաստանի Հանրապետության կարմիր գրքում գրանցված բուսական և կենդանական աշխարհի պահպանությանը: Անտառներում պահպանել հակահրդեհային պաշտպանության կանոնները:

 Նշված կանոնները խախտելու դեպքում անտառտնտեսությանն իրավունք է վերապահվում սահմանված կարգով արգելել կողմնակի անտառօգտագործումը անտառներից և անտառօգտագործողին պատասխանատվության ենթարկել:

Կողմնակի անտառօգտագործման և անտառային հակահրդեհային պաշտպանության կանոններին ծանոթացել եմ:

 

Անտառօգտագործող __________________________________

Անուն, ազգանուն

Օգտագործման ժամկետը սկսած «___ » «________________» 20  թ.

մինչև «___» « ________________» 20  թ.

Կ. Տ.

Մասնաճյուղի տնօրեն __________________

Ավագ անտառապետ ___________________