Համարը 
N 24
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Պաշտոնական պարզաբանում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2012.11.01/27(440)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ընդունման ամսաթիվը 
12.09.2012
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.09.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.09.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ SMS ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԻՆ ԲՋՋԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՎՈՂ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Համաձայնեցված է

 ՀՀ ֆինանսների նախարարության հետ

 

__________________ Վ. Գաբրիելյան
  4 հոկտեմբերի 2012 թ.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական

եկամուտների կոմիտեի նախագահ

_____________________ Գ. Խաչատրյան

12 սեպտեմբերի 2012 թ. 

N 24

 

Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ա Կ Ա Ն  Պ Ա Ր Զ Ա Բ Ա Ն ՈՒ Մ

 

SMS ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԻՆ ԲՋՋԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՎՈՂ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 5-րդ կետի առաջին պարբերության համաձայն` «հանձնարարության կամ պրինցիպալի անունից հանդես գալու պայման նախատեսող գործակալության պայմանագրերի հիման վրա հանձնակատարի կամ գործակալի կողմից մատուցվող ծառայությունների մասով ԱԱՀ-ով հարկվող շրջանառություն է համարվում համապատասխանաբար` հանձնակատարին, գործակալին հասանելիք գումարը (վարձատրության և հանձնակատարի կամ գործակալի կողմից իր անունով կատարած ծախսերի դիմաց որպես փոխհատուցում վճարվող գումարը` առանց ԱԱՀ-ի), իսկ հանձնարարողի, պրինցիպալի համար ԱԱՀ-ով հարկվող շրջանառություն է համարվում հանձնարարության կամ գործակալության պայմանագրի հիման վրա մատակարարված ապրանքի կամ մատուցված ծառայության ընդհանուր արժեքը` առանց ԱԱՀ-ի:»:

Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի հանձնարարության և գործակալության պայմանագրերին վերաբերող դրույթները, ինչպես նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարի 14.12.2011թ. N 1 պաշտոնական պարզաբանման բովանդակությունը` պաշտոնապես պարզաբանում եմ.

SMS հաղորդագրությունների միջոցով վիճակախաղի կազմակերպման դեպքում, եթե`

1) SMS հաղորդագրությունների միջոցով վիճակախաղի կազմակերպչի և բջջային կապի օպերատորի միջև կնքված` հանձնարարության կամ պրինցիպալի անունից հանդես գալու պայման նախատեսող գործակալական պայմանագրի հիման վրա, որով որպես հանձնարարող կամ պրինցիպալ հանդես է գալիս վիճակախաղի կազմակերպիչը, իսկ որպես հանձնակատար կամ գործակալ` բջջային կապի օպերատորը,

2) գործարքի պայմանները փաստացի համապատասխանում են հանձնարարության կամ գործակալության պայմանագրի օրենքով սահմանված պայմաններին,

3) ըստ վիճակախաղի կազմակերպչի և բջջային կապի օպերատորի միջև կնքված պայմանագրի` քաղաքացու ուղարկած SMS հաղորդագրության հիման վրա բջջային կապի օպերատորը քաղաքացուց գանձում է (գանձման է ներկայացնում) վիճակախաղի կազմակերպման պայմաններով սահմանված` SMS հաղորդագրության միջոցով կազմակերպվող վիճակախաղին մասնակցության ամբողջ արժեքը, ապա բջջային կապի օպերատորի կողմից վիճակախաղի կազմակերպչին մատուցվող ծառայության ԱԱՀ-ով հարկվող շրջանառությունը, «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 5-րդ կետին համապատասխան, կհամարվի բջջային կապի օպերատորի կողմից կազմակերպչից գանձված (գանձման ենթակա) գումարի այն մասը, որը հանձնարարության կամ գործակալության պայմանագրով ենթակա է վճարման բջջային կապի օպերատորին` որպես մատուցված ծառայության դիմաց հատուցում (վարձատրություն), եթե «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածով այլ բան սահմանված չէ: