Համարը 
N 1441-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2012.11.28/58(932) Հոդ.1246
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
15.11.2012
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
21.11.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
08.12.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՇՐՋԱԿԱՅՔՈՒՄ ՆՈՐ ԱՆՏԱՌԱՇԵՐՏԻ ՀԻՄՆՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (2014-2023 ԹԹ.)

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

15 նոյեմբերի 2012 թվականի N 1441-Ն

 

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՇՐՋԱԿԱՅՔՈՒՄ ՆՈՐ ԱՆՏԱՌԱՇԵՐՏԻ ՀԻՄՆՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (2014-2023 ԹԹ.)

 

Հիմք ընդունելով «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 2 հավելվածի 3.24-րդ կետի պահանջները և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունիսի 24-ի N 876-Ն որոշմամբ հաստատված միջոցառումների ժամանակացույցի 4-րդ կետը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել`

1) Սևանա լճի շրջակայքում նոր անտառաշերտի հիմնման ծրագիրը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) Սևանա լճի շրջակայքում նոր անտառաշերտի հիմնման ծրագրի կատարման ժամանակացույցը` համաձայն N 2 հավելվածի.

3) Սևանա լճի շրջակայքում նոր անտառաշերտի հիմնման տարածքների քարտեզ-սխեմաները` համաձայն N 3 հավելվածի.

4) Սևանա լճի շրջակայքում նոր անտառաշերտի հիմնման տարածքների անտառատնկման միջոցառումների տեխնոլոգիական քարտերը` համաձայն N 4 հավելվածի.

5) Սևանա լճի շրջակայքում նոր անտառաշերտի հիմնման տարածքների անտառատնկման միջոցառումների ծավալաթերթ-նախահաշիվը` համաձայն N 5 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Տ. Սարգսյան

 

2012 թ. նոյեմբերի 21

Երևան

 

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

նոյեմբերի 15-ի N 1441-Ն որոշման

 

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

 

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՇՐՋԱԿԱՅՔՈՒՄ ՆՈՐ ԱՆՏԱՌԱՇԵՐՏԻ ՀԻՄՆՄԱՆ (2014-2023 թթ.)

 

1. ՆԱԽԱԲԱՆ

 

1. Գեղարքունիքի մարզը, որի տարածքում է «Սևան» ազգային պարկը, ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության ամենասակավանտառ մարզերից մեկն է` անտառպատվածությունը ոչ ավել` 3%: Ազգային պարկի անտառային համակեցությունները զբաղեցնում են մոտ 13200 հեկտար («Սևան» ազգային պարկի կառավարման պլան, 2007-2011թթ.), այդ թվում՝ բնական ծագման ծառուտները շուրջ 3000 հեկտար, որոնք հիմնականում գիհու նոսրուտներ և ցածր լրիվության ու բոնիտետային դասի ցածրաբուն կաղնուտներ են` տեղաբաշխված Արեգունու և Սևանի լեռնաշղթաների զառիթափ լեռնալանջերին:

2. Սևանի ավազանի անտառպատվածությունը պատմական ժամանակաշրջանում եղել է շատ բարձր, ինչը վկայում են հնագիտական, պալեոնտոլոգիական ուսումնասիրությունները: Լճի առափնյա շրջանները եղել են խիտ բնակեցված և անտառների անհետացումը հիմնականում անթրոպոգեն գործոնների արդյունք է:

3. Սևանա լճի անտառային էկոհամակարգն ընդհանուր էկոհամակարգի մի մասն է կազմում և նրա վերականգնումը Հայաստանի Հանրապետության առաջնահերթ խնդիրներից է:

4. Սևանա լճի պահպանության և կայուն օգտագործման հիմնախնդրի լուծման նպատակով 2002 թվականից երկրում իրականացվում է Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանության, վերարտադրության և օգտագործման համալիր ծրագիրը, համաձայն որի նախատեսվում է լճի մակարդակը բարձրացնել վեց մետրով, ինչը լճի էկոհամակարգի բնական հավասարակշռության վերականգնման հիմնական պայմանն է:

5. Վերջին շրջանում Սևանա լճի մակարդակի բարձրացումը առաջ է բերել ափամերձ անտառների ջրածածկման հետ կապված լուրջ խնդիրներ: Մասնավորապես ջրի որակի վատթարացումը կանխելու նպատակով 2005 թվականից իրականացվում են ծառաթփային բուսականությունից ջրածածկված տարածքների մաքրման աշխատանքներ:

6. Սակայն հայտնի է, որ այդ անտառտնկարկները կատարել են բազմաբնույթ էկոլոգիական ֆունկցիաներ` կլիմայակարգավորիչ, ջրապահպան, հակաէրոզիոն, դեպի լիճը բացասական տարրերի ու հանքային էլեմենտների մուտքի կարգավորման և այլն:

7. Սևանա լճի էկոհամակարգում բացասական ջրակենսաբանական պրոցեսները կանխարգելելու համար անհրաժեշտ է ձեռնարկել անտառատնկման գործողություններ` լճի շրջակայքում նոր համարժեք անտառաշերտի հիմնման ուղղությամբ:

8. Ծրագրի շրջանակներում իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքներով անտառատնկումներ և տնկարանի վերականգնում նախատեսվում է ընդհանուր հաշվով 1113,2 հեկտար մակերեսի վրա:

9. Նախատեսվում է 2-3 տարեկան սերմնաբուսակների տնկում` սոճի սովորական և Կովկասյան, հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, բարդի ձյունասպիտակ և կանադական, կեչի Լիտվինովի, կաղնի արևելյան, դեղին ակացիա և այլ ծառաթփատեսակներով:

10. Անտառաճեցման նպաստավոր պայմանների առկայության դեպքում նախատեսվում է տնկման եղանակով անտառմշակույթների հիմնում անտառային բարձրարժեք պտղատու ծառատեսակներով` Հունական ընկուզենի, Կովկասյան տանձենի, արևելյան խնձորենի և կեռասենի, ինչը կարևորվում է ինչպես անտառածածկի ավելացման, այնպես էլ անտառի կողմնարդյունքի ու կենսաբազմազանության հարստացման տեսանկյուններից:

11. Համաձայն ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունիսի 24-ի N 876-Ն որոշմամբ հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին առընթեր Սևանա լճի հիմնահարցերի հանձնաժողովի 2009 թվականի աշխատանքային ծրագրին համապատասխան մշակված և Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին առընթեր Սևանա լճի հիմնահարցերի հանձնաժողովի գրություններով ներկայացված միջոցառումների ժամանակացույցի 4-րդ կետի, Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի հատկացումներով մշակվել է Սևանա լճի շրջակայքում նոր անտառաշերտի հիմնման ծրագիրը, կատարվել է տարածաշրջանի բնակլիմայական և անտառաճման պայմանների ուսումնասիրություն, «Սևան ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ու հարակից համայնքների վարչական սահմաններում անտառների ստեղծման համար հնարավոր տարածքների բացահայտում, կազմվել է համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, իրականացվել է անտառների հիմնման նախատեսվող տարածքների չափագրում և GIS համակարգով քարտեզների պատրաստում, մշակվել են ագրոտեխնիկական միջոցառումներ:

12. Սևանա լճի մակարդակի մինչև 1903,5 մետր բարձրացման դեպքում շուրջ 4000 հեկտար անտառներ կհայտնվեն լճում և ծրագրով նախատեսված տնկումների ընդհանուր ծավալը, տարածաշրջանի նախկին, առանց այն էլ ոչ դրական էկոլոգիական հավասարակշռությունը կվերականգնի ոչ ավելի 27%-ով:

13. Այդ տեսանկյունից նշված անտառատնկման ծավալները պետք է դիտարկել Սևանի անտառային էկոհամակարգի վերականգնման ծրագրի առաջին փուլ: Աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 2014-2023 թվականներին` համաձայն Սևանա լճի շրջակայքում նոր անտառաշերտի հիմնման ծրագրի կատարման ժամանակացույցի (Հավելված N 2):

14. «Սևանա լճի շրջակայքում նոր անտառաշերտի հիմնման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով նոր անտառաշերտի հիմնման համար նախատեսված տարածքները վարձակալությամբ տրամադրված չեն:

 

2. ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

 

15. Ծրագրի հիմնական նպատակը` Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի էկոլոգիական հավասարակշռության վերականգնումն է, որի համար անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում նաև Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի անտառածածկ տարածքների ընդլայնումը:

 

3. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԼՈՒԾՎՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 

16. Սևանա լճի շրջակայքում նոր անտառաշերտի հիմնման ծրագրի իրականացման ընթացքում կլուծվեն հետևյալ խնդիրները.

1) կընդլայնվեն Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի անտառածածկ տարածքները,

2) կբարելավվի Սևանի ավազանի էկոլոգիական վիճակը,

3) անտառային արժեքավոր պտղատու տեսակների հիմնումը կնպաստի Սևանի ավազանի սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրների լուծմանը:

 

4. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

 

17. Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է տնկարանի վերականգնում և նոր անտառների հիմնում` ընդհանուր հաշվով 1113,2 հեկտար մակերեսի վրա, որից 661,30 հեկտար` «Սևան» ազգային պարկի տարածքում (Վարդենիսի մասնաճյուղում` 383,8 հեկտար, Մարտունու մասնաճյուղում` 106,6 հեկտար, Վարդենիկի մասնաճյուղում` 115,5 հեկտար, Նորատուսի մասնաճյուղում` 25,60 հեկտար և Արտանիշի մասնաճյուղում` 16,10 հեկտար մակերեսով, Վարդենիկի տնկարանի վերականգնում` 13,70 հեկտար):

18. Մարզի համայնքների սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակներով չօգտագործվող տարածքներում` տնկումներ նախատեսվել են ընդհանուր 451,9 հեկտար գյուղատնտեսական նպատակներով չօգտագործվող տարածքներում (Շորժա համայնքում` 97,2 հեկտար, Լիճք համայնքում` 62,7 հեկտար, Ծովակ համայնքում` 45,7 հեկտար, Ծովագյուղ համայնքում` 113,7 հեկտար, Արծվանիստ համայնքում` 51,8 հեկտար, Երանոս համայնքում` 25,1 հեկտար, Սարուխան համայնքում` 20,2 հեկտար, Աստղաձոր համայնքում` 10,6 հեկտար և Գավառ քաղաքի վարչական տարածքում` 24,9 հեկտար մակերեսով):

19. Վարդենիկի տնկարանի վերականգնում 13,70 հեկտարի վրա` նախկին Մարտունու տնկարանային տնտեսության վերագործարկում:

20. Նոր անտառաշերտի պահպանությունն ու պաշտպանությունն առաջիկա վեց տարիների ընթացքում կիրականացվի կապալառու կազմակերպության կողմից, իսկ հետագայում` համապատասխանաբար «Սևան» ազգային պարկի և համայնքների կողմից` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ

 

21. Ծրագրի ֆինանսավորումը 2014-2023 թթ. ժամանակահատվածում նախատեսվում է իրականացնել բարեգործական հիմնադրամներից և միջազգային այլ կազմակերպություններից ներգրավվող միջոցների հաշվին:

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

նոյեմբերի 15-ի N 1441-Ն որոշման

 

Սևանա լճի շրջակայքում նոր անտառաշերտի հիմնման ծրագրի կատարման ժամանակացույց

 

«Սևան» ազգային պարկ/մասնաճյուղեր

Ժամանակաշրջան

 

             
   

2014թ.

2014-2019թթ.

2015-2020թթ.

2016-2021թթ.

2017-2022թ.

2018-2023թթ.

Ընդամենը

Վարդենիս

Մակերես, հա

0.00

50

50

90

90

103.8

383.80

 

Գումար հազ. դր

0.00

118081.40

118081.40

212546.52

212546.52

245137.48

906393.32

Մարտունի

Մակերես, հա

23.00

4.9

0

26.5

19.3

32.9

106.60

 

Գումար հազ. դր

28000.00

36866.00

0

61611.26

44871.59

76491.79

247840.64

Վարդենիկ

Մակերես, հա

0

0

38.7

0

35

41.8

115.50

 

Գումար հազ. դր

0

0

96393.84

0

87177.90

104114.90

287686.64

Նորատուս

Մակերես, հա

0

0

16.1

0

9.5

0

25.60

 

Գումար հազ. դր

0

0

37194.14

0

21946.70

0

59140.84

Արտանիշ

Մակերես, հա

0

0

0

0

0

16.1

16.10

 

Գումար հազ. դր

0

0

0

0

0

37728.28

37728.28

Վարդենիկի տնկարանի վերականգնում (2014-2015թթ.)

Մակերես, հա

10.3

3.4

0

0

0

0

13.70

Գումար հազ. դր

15000.0

5000.0

0

0

0

0

20000.00

Ընդամենը
«
Սևան» ազգային պարկ

Մակերես, հա

33.30

58.30

104.80

116.50

153.80

194.60

661.30

Գումար հազ. դր

43000.00

159947.40

251669.38

274157.78

366542.71

463472.45

1558789.72

Գեղարքունիքի մարզ/համայնքներ

             

Ժամանակաշրջան

               
   

2014թ.

2014-2019թթ.

2015-2020թթ.

2016-2021թթ.

2017-2022թ.

2018-2023թթ.

Ընդամենը

Շորժա

Մակերես, հա

0.0

15.0

15.0

20.0

20.0

27.2

97.2

 

Գումար հազ. դր

0.0

35344.14

35344.14

47125.51

47125.51

64090.34

229029.64

Արծվանիստ

Մակերես, հա

0.0

0

0

13.0

13.0

25.8

51.8

 

Գումար հազ. դր

0.0

0

0

29243.22

29243.22

58037.09

116523.53

Աստղաձոր

Մակերես, հա

0.0

5.0

5.6

0

0

0

10.6

 

Գումար հազ. դր

0.0

11655.66

13054.86

0

0

0

24710.52

Երանոս

Մակերես, հա

5.0

5.0

5.0

10.1

0

0

25.1

 

Գումար հազ. դր

6300.0

5830.35

12130.35

24503.66

0

0

48764.36

Ծովակ

Մակերես, հա

0.0

10.0

10.0

10.0

15.7

0

45.7

 

Գումար հազ. դր

0.0

23871.55

23871.55

23871.55

37478.74

0

109093.39

Ծովագյուղ

Մակերես, հա

0.0

20.0

20.0

25.0

25.0

23.7

113.7

 

Գումար հազ. դր

0.0

34208.44

34208.44

42760.55

42760.55

40537.43

194475.41

Սարուխան

Մակերես, հա

0.0

0

5.0

5.0

10.2

0

20.2

 

Գումար հազ. դր

0.0

0.00

12071.78

12071.78

24626.78

0

48770.34

Գավառ

Մակերես, հա

0.0

10.0

14.9

0

0

0

24.9

 

Գումար հազ. դր

0.0

21381.53

31859.09

0

0

0

53240.62

Լիճք

Մակերես, հա

0.0

10.0

10.0

10.0

15.0

17.7

62.7

 

Գումար հազ. դր

0.0

23426.95

23426.95

23426.95

35140.43

41465.70

146886.98

Ընդամենը /համայնքներ/

Մակերես, հա

5.0

75.0

85.5

93.1

98.9

94.4

451.9

 

Գումար հազ. դր

6300.0

155718.6

185967.2

203003.2

216375.2

204130.6

971494.79

Ընդամենը

Մակերես, հա

38.3

133.3

190.3

209.6

252.7

289.0

1113.2

Գումար հազ. դր

49300.0

315666.0

437636.54

477161.0

582917.94

667603.0

2530284.51

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

նոյեմբերի 15-ի N 1441-Ն որոշման

 

Ք Ա Ր Տ Ե Զ - Ս Խ Ե Մ Ա Ն Ե Ր

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

նոյեմբերի 15-ի N 1441-Ն որոշման

 

Սևանա լճի շրջակայքում նոր անտառաշերտի հիմնման տարածքների անտառտնկման միջոցառումների տեխնոլոգիական քարտեր

«Սևան» ազգային պարկ

Վարդենիսի մասնաճյուղ, Վարդենիսի տեղամաս

 

Հերթա-կան N

Քառա-կուսու N

Մակերեսը, հա

Դիրքադրություն, լանջի թեքության աստիճան

ԾՄԲ

Հողատեսքը

Հողի նախապատ-րաստման եղանակը

Անտառվերա-կանգնման եղանակը

Վերականգնվող տեսակը

Փոսերի քանակը, խրամատների երկարությունը,գծմ

Սերմնաբուսակների կամ տնկանյութի քանակը, հատ + լրացման 20 %-ը

Տեխնոլո-գիական քարտի N

1

19

8,3

Հս-արմ-10

1912

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, բարդի ձյունասպիտակ, կանադական

22000

31400+
6280

1

2

21-1

5,5

Հս-ամ-10

1910

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, բարդի ձյունասպիտակ, կանադական

16000

22850+
4570

2

3

21-2

1,7

Հս-ամ-10

1910

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, բարդի ձյունասպիտակ, կանադական

4800

6850+
1370

3

4

40

2,8

Հս-5

1907

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, բարդի ձյունասպիտակ, կանադական

8000

11400+
2280

4

5

41

3,8

Հս-5

1906

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, բարդի ձյունասպիտակ, կանադական

10500

15000+
3000

5

6

46

16,1

Հս-5

1908

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

14500

14500+
2900

6

7

47

21,2

Հս-5

1908

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

19000

19000+
3800

7

8

50-1

8,7

Հս-5

1912

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

8000

8000+
1600

8

9

50-2

11,8

Հս-5

1912

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

10000

10000+
2000

9

10

51

17,3

Հս-5

1911

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

15000

15000+
3000

10

Ծովակի տեղամաս

11

1

38,1

Հս-ամ 10

1910

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, բարդի ձյունասպիտակ, կանադական

100000

142800+
28560

11

12

2

21,5

Հս-ամ 10

1912

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

19500

19500+
3900

12

13

3

19,5

Հս-ամ 10

1910

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

18000

18000+
3600

13

14

4

17,1

Հս-ամ 10

1910

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

16000

16000+
3200

14

15

5

19,7

Հս-ամ 10

1908

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, բարդի ձյունասպիտակ, կանադական

50000

71400+
14280

15

16

6

21,6

Հս-ամ 10

1909

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, բարդի ձյունասպիտակ, կանադական

60000

85700+
17140

16

17

7

28,3

Հս-ամ 10

1910

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

26000

26000+
5200

17

18

8

17,6

Հս-ամ 10

1915

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

16000

16000+
3200

18

19

9

14,9

Հս-ամ 10

1915

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

13000

13000+
2600

19

20

11

22,6

Հս-ամ 10

1910

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

20000

20000+
4000

20

21

15

23,5

Հս-ամ 10

1913

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

21500

21500+
4300

21

22

17

18,4

Հս-ամ 10

1910

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

16400

16400+
3280

22

23

19

14,5

Հս-ամ 10

1910

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, բարդի ձյունասպիտակ, կանադական

40000

57000+
11400

23

24

21

9,3

Հս-ամ 10

1915

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, բարդի ձյունասպիտակ, կանադական

26000

37000+
7400

24

 

Դաշտապաշտպան անտառաշերտ/ բարդի ձյունասպիտակ,կանադական, ակացիա սպիտակ/

61140+
12200

 

Ընդամենը

775440+

մասնաճյուղում

383,8

 

155080

Մարտունու մասնաճյուղ

Մարտունու տեղամաս

25

8

6,5

Հս-արլ 5

1906

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, բարդի ձյունասպիտակ, կանադական, ակացիա դեղին

18000

25700+
5140

25

26

11

7,1

Հս-արլ 5

1907

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

6500

6500
1300

26

27

16

7,2

Հս-արլ 5

1906

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, բարդի ձյունասպիտակ, կանադական, ակացիա դեղին

20000

28500+
5700

27

28

17

9,6

Հս-արլ 5

1906

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, բարդի ձյունասպիտակ, կանադական, ակացիա դեղին

26000

37100+
7420

28

29

19

5,0

Հս-ամ 10

1910

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

4500

4500+
900

29

30

22

26,5

Հս-արլ 5

1910

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

24500

24500+
4900

30

31

23

9,6

Հս-արլ 5

1908

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, բարդի ձյունասպիտակ, կանադական, ակացիա դեղին

27000

38500+
7700

31

32

32

7,0

Հս-արլ 5

1913

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

6500

6500+
1300

32

33

34

12,3

Հս-արլ 5

1917

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

11000

11000+
2200

33

Երանոսի տեղամաս

34

30

10,6

Հս-արլ 5

1908

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի, բարդի ձյունասպիտակ, կանադական, ակացիա դեղին

30000

42800+
8560

34

35

36

5,2

Հս-արլ 5

1908

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, բարդի ձյունասպիտակ, կանադական, ակացիա դեղին

15000

21400+
4280

35

Ընդամենը

247000+

մասնաճյուղում

106,6

49400

Վարդենիկի մասնաճյուղ, Վարդենիկի տեղամաս

36

6

2,6

Հս-արլ 10

1905

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, բարդի ձյունասպիտակ, կանադական, ակացիա դեղին

7000

10000+
2000

36

37

7

2,7

Հս-արլ 10

1905

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, բարդի ձյունասպիտակ, կանադական, ակացիա դեղին

7500

10700+
2140

37

38

27

3,3

Հս-արլ 5

1910

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

3000

3000+
600

38

39

36

16,1

Հս-արլ 5

1913

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

15000

15000+
3000

39

40

38

4,9

Հս-արլ 5

1912

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, ակացիա դեղին

14000

20000+
4000

40

41

39

2,6

Հս-արլ 5

1910

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

2200

2200+
440

41

42

40

5,8

Հս-արլ 5

1910

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

5300

5300+
1060

42

43

45

7,7

Հս-արլ 5

1908

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, ակացիա դեղին

21000

30000+
6000

43

44

46

2,7

Հս-արլ 5

1909

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, ակացիա դեղին

7500

10700+
2140

44

45

50

11,1

Հս-արլ 5

1910

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

10500

10500+
2100

45

46

51

6

Հս-արլ 5

1915

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, ակացիա դեղին

17500

25000+
5000

46

47

52

5,7

Հս-արլ 5

1915

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, ակացիա դեղին

17000

24300+
4860

47

48

53

5,6

Հս-արլ 5

1910

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, բարդի ձյունասպիտակ, կանադական, ակացիա դեղին

16500

23570+
4700

48

Ծովինարի տեղամաս

49

8

3,6

Հս-ամ 5

1910

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

3400

3400+
680

49

50

14

3,7

Հս-ամ 5

1910

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,

հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, բարդի ձյունասպիտակ, կանադական, ակացիա դեղին

10500

15000+
3000

50

51

15

5;8

Հս-ամ 5

1910

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

5600

5600+
1120

51

52

18

6,6

Հս-ամ 5

1912

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

6000

6000+
1200

52

53

32

5,3

Հս-ամ 5

1915

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

5000

5000+
1000

53

54

33

9;3

Հս-ամ 5

1915

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

9000

9000+
1800

54

55

34

4;4

Հս-ամ 5

1915

բացատ

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,

հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, ակացիա դեղին

12500

17850+
3570

55

Ընդամենը

254620+

մասնաճյուղում

115,5

 

50920

Նորատուսի մասնաճյուղ, Այրիվանի և Նորատուսի տեղամասեր

56

25

4,4

Հս-արլ 5

1906

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

4400

4400+
880

56

57

17

16,1

Հս-արլ 5

1911

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

16000

16000+
3200

57

58

20

5,1

Հս-արլ 5

1912

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

5000

5000+
1000

58

Ընդամենը

25400+

մասնաճյուղում

25,6

 

5080

Արտանիշի մասնաճյուղ

Արտանիշի տեղամաս

59

29

15,2

Հս-ամ10

1910

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

15000

15000+
3000

59

60

30

09

Հս-ամ10

1910

բացատ

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

900

900+
180

60

Ընդամենը 16,1

մասնաճյուղում

 

15900+

3180

Ընդամենը

1021010+

Ազգային պարկում

647,6 192130       

Համայնքների վարչական տարածքներում     

Շորժայի համայնք     

1

1

13,4

Հս-
10

1920

այլ հողատեսք

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի

35000

50000+
10000

61

2

2

51,4

Հս-
10

1920

այլ հողատեսք

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

48000

48000+
9600

62

3

3

13,7

Հս-ամ 25

1950

այլ հողատեսք

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, ակացիա դեղին

38000

54300+
10860

63

4

4

14,6

Հս-արլ 25

1950

այլ հողատեսք

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, ակացիա դեղին

40000

57000+
11400

64

5

5

3,3

Հս-ամ 10

2000

այլ հողատեսք

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,
հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, ակացիա դեղին

9000

12800+
2560

65

Ընդամենը

193800+

97,2

 

38760

Արծվանիստի համայնք

5

1

51,8

Հս-15

2000

այլ հողատեսք

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,

հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, ակացիա դեղին

150000

214000+

42800

65

Ընդամենը

214000+

51,8

42800

Աստղաձորի համայնք

6

1

10,6

Հս-15

2100

այլ հողատեսք

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,

հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, ակացիա դեղին

30000

42800+

8560

66

Ընդամենը

42800

10,6

8560

Երանոսի համայնք

7

1

20,1

Արլ-25

2150

այլ հողատեսք

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,

հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, ակացիա դեղին

60000

85700+

17140

67

Ընդամենը

85700+

20,1

17140

Ծովակի համայնք

8

1

26,8

Հս-ամ

10

1940

այլ հողատեսք

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

26000

26000+

5200

68

9

2

8,9

Հս-ամ

5

1950

այլ հողատեսք

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի

8900

8900+

1780

69

10

3

10,0

Հս-ամ

15

2000

այլ հողատեսք

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,

հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, ակացիա դեղին

30000

42800+

8560

70

Ընդամենը

72400+

45,7

14480

Ծովագյուղի համայնք

11

1

9,0

Հս-արլ-15

2100

այլ հողատեսք

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

կաղնի արևելյան, հացենի,
թեղի, բարդի, անտառային տանձենի

20000

28500+

5700

71

12

2

64,5

Հս-արլ-15

2100

այլ հողատեսք

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի(կաղնի),
հացենի, թեղի, բարդի, անտառային տանձենի

115500

165000+

33000

72

13

3

3,2

Հր-արմ-20

1950

այլ հողատեսք

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի, հացենի, թեղի, բարդի,անտառային տանձենի

8000

11400+

2280

73

14

4

36,0

Արլ-25

2000

այլ հողատեսք

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի, հացենի, թեղի, բարդի, անտառային տանձենի

72000

103500+

20700

74

15

5

1,0

Հս-5

1950

այլ հողատեսք

փոսերով /3x3մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,

հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի

1000

1000+

200

75

Ընդամենը

308400+

113,7

61680

Սարուխանի համայնք

16

1

3,4

Հս-արլ-20

2075

այլ հողատեսք

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,

հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, ակացիա դեղին

10000

14280+

2850

76

17

2

3,9

Հս-արլ-20

2075

այլ հողատեսք

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,

հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, ակացիա դեղին

11500

16400+

3280

77

18

3

5,2

Հս-արլ-20

2075

այլ հողատեսք

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,

հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, ակացիա դեղին

15000

21400+

4280

78

19

4

4,6

Հս-արլ-20

2075

այլ հողատեսք

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,

հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, ակացիա դեղին

13500

19280+

3850

79

20

5

3,1

Հս-արլ-20

2075

այլ հողատեսք

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,

հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, ակացիա դեղին

10000

14280+

2850

80

Ընդամենը 20,2

85640+

 

17110

Գավառ քաղաք

21

1

24.9

Ալ-10

2010

այլ հողատեսք

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,

հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, ակացիա դեղին

72000

102850+20570

81

Ընդամենը

102850+

 

24,9

 

20570

Լիճքի համայնք

22

1

8.4

Հս-20

2150

այլ հողատեսք

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,

հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, ակացիա դեղին

24000

34280+ 6850

82

23

2

49

Հս-ալ-20

2150

այլ հողատեսք

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,

հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, ակացիա դեղին

145000

207000+ 41400

83

24

3

5.3

Հս-ալ-20

2100

այլ հողատեսք

խրամատներով /2,5x07մ/

անտառմշակույթի հիմնում

սոճի կովկասյան, սովորական,

հացենի սովորական, թեղի փետրաճյուղավոր, կեչի լիտվինովի, ակացիա դեղին

15000

21420+ 4280

84

Ընդամենը

262700+

62.7

 

52540

Ընդամենը համայնքներում

446,9

1366950+

 

 

 

273320

 

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

նոյեմբերի 15-ի N 1441-Ն որոշման

 

               

Սևանա լճի շրջակայքում նոր անտառաշերտի հիմնման տարածքների անտառտնկման միջոցառումների ծավալաթերթ-նախահաշիվ

                
         

«Սևան» ազգային պարկ

               

Վարդենիսի մասնաճյուղ              

ՀՀ

 

Աշխատանքի և ծառայության անվանումը

 

Չափման միավորը

 

Ծավալը

 

ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ

վերադիր ծախսեր 5,3%

 

Ընդամենը

 

Շահույթ 10%

 

Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ

 

Տեխնիկական հսկողություն 2%

 

ընդամենը

 

ԱԱՀ 20%

 

Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ

 

Աշխատավարձ

Պարտադիր սոց վճարներ

Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր

ընդամենը

1

Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից

հա

383.8

7676.0

1842.2

3838

13356.2

707.88

14064.12

1406.41

15470.53

309.41

15779.94

3156.0

18935.93

2

Անտառտնկման տեղերի նշագծում

հա

383.8

2302.8

552.7

 

2855.47

151.34

3006.81

300.68

3307.49

66.15

3373.64

674.7

4048.37

3

Խրամատների պատրաստում /05x035, աշխատանքների 50%-ը տրակտոր-սարքավորումնրով/

գծմ

337,300.0

10793.0

2590.3

1686

15069.3

798.67

15867.99

1586.80

17454.79

349.10

17803.89

3560.8

21364.67

4

Խրամատներում քարի հավաք, ձեռքով

քմ

168,650.0

722.0

173.3

 

895.28

47.45

942.7

94.27

1037.00

20.74

1057.74

211.5

1269.29

5

Խրամատներում հողի հետ լիցք

գծմ

337,300.0

2530.0

607.2

 

3137.2

166.27

3303.5

330.35

3633.82

72.68

3706.50

741.3

4447.79

6

Սերմնաբուսակների տնկում

հատ

481,400.0

3610.5

866.5

28884

33361

1768.13

35129.15

3512.92

38642.07

772.84

39414.91

7882.98

47297.89

7

Սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով /6 տարի,ընդհանուր 13 անգամ/

գծմ

########

65773.5

15785.6

 

81559.1

4322.63

85881.8

8588.18

94469.95

1889.40

96359.35

19271.9

115631.22

8

Փոսերի պատրաստում տնկման համար /05x05մ, աշխատանքների 50%-ը մեքենա-սարքավորումով/

հատ

232,900.0

11395.0

2734.8

7187

21316.3

1129.76

22446.1

2244.61

24690.67

493.81

25184.48

5036.9

30221.38

9

Տնկիների տնկում փոսերում

հատ

232,900.0

11395.3

2734.9

69870

84000.2

4452.01

88452.2

8845.22

97297.40

1945.95

99243.35

19848.7

119092.02

10

Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների բաժակափոր և քաղհան փխրեցում /6 տարի, ընդհանուր 13 անգամ/

հատ

########

153714.0

36891.4

 

190605.4

10102.08

200707.4

20070.74

220778.19

4415.56

225193.75

45038.8

270232.50

11

Անտառմշակույթների միջշարքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք /5 տարի, ընդհանուր 5 անգամ /աշխատանքների 50%-ը մեքենա-մեխանիզմներով, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/

հա

1,535.2

29169.0

7000.6

9979

46148.6

2445.87

48594.4

4859.44

53453.88

1069.08

54522.95

10904.6

65427.55

12

Խրամատներում սերմնաբուսակների լրացում /20%/

հատ

96,280.0

722.0

173.3

5777

6672.1

353.62

7025.7

702.57

7728.27

154.57

7882.84

1576.6

9459.40

13

Տնկիների լրացման համար փոսերի պատրաստում ձեռքով

հատ

46,580.0

2329.0

559.0

 

2888.0

153.06

3041.0

304.10

3345.12

66.90

3412.03

682.4

4094.43

 

Փոսերում տնկիների լրացում

հատ

46,580.0

2329.0

559.0

13974

16862.0

893.68

17755.6

1775.56

19531.21

390.62

19921.83

3984.4

23906.20

14

Փոսային եղանակով հիմնված ընկուզենու անտառմշակույթների պարարտացում և սնուցում /ընդհանուր 3 անգամ/

հատ

174,675.0

2620.0

628.8

8733

11981.8

635.04

12616.8

1261.68

13878.52

277.57

14156.09

2831.2

16987.31

15

Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարինրին մեկական անգամ ձեռքով

հատ

69,870.0

2994.0

718.6

1996

5708.6

302.55

6011.1

601.11

6612.23

132.24

6744.47

1348.9

8093.36

16

Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ մղիչ պոմպով, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /մղիչ պոմպով կամ մեքենայից/

տնկի

489,090.0

4891.0

1173.8

9782

15847

840

16687

1669

18355

367

18723

3745

22467

17

Խրամատային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում մղիչ պոմպով, առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /նղիչ պոմպով կամ մեքենայից/

գծմ

1,011,900.0

3035.7

728.6

12143

15907.3

843.09

16750.35

1675.04

18425.39

368.51

18793.90

3758.8

22552.68

18

Պայքար մկնանման կրծողների դեմ /թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/

հա

2,302.8

6908.4

1658.0

3454

12020.4

637.08

12657.50

1265.75

13923.25

278.46

14201.71

2840.3

17042.06

19

Ցանկապատի պատրաստման համար փոսերի պատրաստում /աշխատանքների 50%-ը մեքենա-սարքավորումներով/

հատ

2,356.0

98.0

23.5

44

165.5

8.77

174.3

17.43

191.72

3.83

195.56

39.1

234.67

20

Սյուների ձեռք բերում և մաքրում կեղևից

հատ

2,356.0

141.3

33.9

1885

2060.2

109.19

2169.4

216.94

2386.34

47.73

2434.07

486.8

2920.88

21

Սյուների ներքին հատվածի ձութապատում

հատ

2,356.0

70.6

16.9

235.5

323.0

17.12

340.2

34.02

374.18

7.48

381.67

76.3

458.00

22

Սյուների տեղափոխում

հատ

2,356.0

70.6

16.9

82.3

169.8

9.00

178.8

17.88

196.73

3.93

200.66

40.1

240.80

23

Սյուների տեղադրում

հատ

2,356.0

141.3

33.9

 

175.2

9.29

184.5

18.45

202.95

4.06

207.01

41.4

248.41

24

Փշալարի ձգում և ամրացում սյուներին /մետաղյա փշալար, ամրակներ/

գծմ

38,000.0

570.0

136.8

2850

3556.8

188.51

3745.3

374.53

4119.84

82.40

4202.24

840.4

5042.69

25

Դարպասների տեղադրում

հատ

15.0

90.0

21.6

660

771.6

40.89

812.5

81.25

893.74

17.87

911.62

182.3

1093.94

26

Ամբողջը

հա

383.80

#######

######

183059.10

587413.18

31132.90

618546.08

61854.61

680400.69

13608.01

694008.70

######

832810.44

                               
 

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ կենդանի ցանկապատի և դաշտապաշտպան անտառաշերտի հիմնման (Վարդենիսի մասնաճյուղ, Ծովակի տեղամաս)

 
  

Աշխատանքի և ծառայության անվանումը

 

Չափման միավորը

 

Ծավալը

 

ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ

վերադիր ծախսեր 5,3%

 

ընդամենը

 

Շահույթ 10%

 

Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ

 

Տեխնիկական հսկողություն 2%

 

ընդամենը

 

ԱԱՀ 20%

 

Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ

 

Աշխատավարձ

Պարտադիր սոց վճարներ

 տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր

ընդամենը

1

Խրամատների պատրաստում ցանկապատի հիմնման համար /05x05մ/ ձեռքով

հատ

20,380.0

2038.0

489.1

 

2527.1

133.94

2661.1

266.11

2927.16

58.54

2985.71

597.1

3582.85

2

Չիչխան տեսակի /1,5 մ. և բարձր/ թփերի հանում ձեռքով և տեղափոխում

հատ

40,760.0

6114.0

1467.4

1000

8581.4

454.81

9036.2

903.62

9939.79

198.80

10138.59

2027.7

12166.30

3

Տնկիների տնկում խրամատներում

հատ

40,760.0

3057.0

733.7

 

3790.7

200.91

3991.6

399.16

4390.74

87.81

4478.56

895.7

5374.27

4

Քաղհան փխրեցում 1-ին տարում / 1 անգամ/

հատ

40,760.0

611.4

146.7

 

758.1

40.18

798.3

79.83

878.15

17.56

895.71

179.1

1074.85

5

Ոռոգում առաջին տարում 1 մեկ անգամ ձեռքով /մեքենա/ յուրաքանչյուր տնկիին 8-10 լիտր

տնկի

40,760.0

1746.8

419.2

1165

3331

177

3508

351

3858

77

3936

787

4723

6

Փոսերի պատրաստում դաշտապաշտպան անտառաշերտի տնկման համար /05x05մ/ ձեռքով

հատ

20,380.0

1528.5

366.8

 

1895.3

100.45

1995.8

199.58

2195.37

43.91

2239.28

447.9

2687.14

7

Տնկիների տնկում փոսերում

հատ

20,380.0

1019.0

244.6

3057

4320.6

228.99

4549.5

454.95

5004.50

100.09

5104.59

1020.9

6125.51

8

 Տնկիների լրացման համար փոսերի պատրաստում ձեռքով 4070

203.5

48.8

 

252.3

13.40

265.7

26.60

292.30

5.80

298.10

59.6

357.70

9

Փոսերում տնկիների լրացում

հատ

4,070.0

203.5

48.8

1221

1473.3

78.10

1551.4

155.10

1706.50

34.10

1740.60

348.1

2088.73

10

Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների բաժակափորև քաղհան փխրեցում /6 տարի, ընդհանուր 13 անգամ/

հատ

264,940.0

13247.0

3179.3

 

16426.3

870.59

17296.9

1729.69

19026.56

380.53

19407.09

3881.4

23288.51

11

Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /մղիչ պոմպով կամ մեքենայից/

տնկի

264,940.0

2649.0

635.8

5260

8545

453

8998

900

9897

198

10095

2019

12114

12

Ամբողջը

   

32417.70

7780.25

11703.00

51900.87

2750.79

54651.66

5465.16

60116.81

1202.26

61319.07

12263.77

73582.88

                               
                               

Վարդենիկի մասնաճյուղ

ՀՀ

 

Աշխատանքի և ծառայության անվանումը

 

Չափման միավորը

 

Ծավալը

 

ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ

վերադիր ծախսեր 5,3%

 

Ընդամենը

 

Շահույթ 10%

 

Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ

 

Տեխնիկական հսկողություն 2%

 

ընդամենը

 

ԱԱՀ 20%

 

Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ

 

Աշխատավարձ

Պարտադիր սոց վճարներ

Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր

ընդամենը

1

Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից

հա

115.5

2310.0

554.4

1155

4019.4

213.03

4232.43

423.24

4655.67

93.11

4748.78

949.8

5698.54

2

Անտառտնկման տեղերի նշագծում

հա

115.5

693.0

166.3

 

859.32

45.54

904.86

90.49

995.35

19.91

1015.26

203.1

1218.31

3

Խրամատների պատրաստում /05x035, աշխատանքների 50%-ը տրակտոր-սարքավորումնրով/

գծմ

131,000.0

4191.7

1006.0

654.7

5852.41

310.18

6162.59

616.26

6778.84

135.58

6914.42

1382.9

8297.31

4

Խրամատներում քարի հավաք, ձեռքով

քմ

65,500.0

280.3

67.3

 

347.572

18.42

366.0

36.60

402.59

8.05

410.64

82.1

492.77

5

Խրամատներում հողի հետ լիցք

գծմ

131,000.0

982.5

235.8

 

1218.3

64.57

1282.9

128.29

1411.16

28.22

1439.38

287.9

1727.26

6

Սերմնաբուսակների տնկում

հատ

187,100.0

1394.5

334.7

11226

12955.2

686.62

13641.80

1364.18

15005.98

300.12

15306.10

3061.22

18367.33

7

Սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով /6 տարի, ընդհանուր 13 անգամ/

գծմ

1,703,000.0

25545.0

6130.8

 

31675.8

1678.82

33354.6

3335.46

36690.08

733.80

37423.88

7484.8

44908.66

8

Փոսերի պատրաստում տնկման համար /05x05մ, աշխատանքների 50%-ը մեքենա-սարքավորումով/

հատ

65,000.0

3179.8

763.2

2006

5948.8

315.28

6264.0

626.40

6890.44

137.81

7028.25

1405.6

8433.90

9

Տնկիների տնկում փոսերում

հատ

65,000.0

3180.2

763.2

19500

23443.4

1242.50

24686.0

2468.60

27154.55

543.09

27697.64

5539.5

33237.16

10

Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների բաժակափոր և քաղհան փխրեցում /5 տարի, ընդհանուր 13 անգամ/

հատ

845,000.0

42900.0

10296.0

 

53196.0

2819.39

56015.4

5601.54

61616.93

1232.34

62849.27

12569.9

75419.12

11

Անտառմշակույթների միջշարքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք /5 տարի, ընդհանուր 5 անգամ /աշխատանքների 50%-ը մեքենա-մեխանիզմներով, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/

հա

462.0

8778.0

2106.7

2770

13654.7

723.70

14378.4

1437.84

15816.26

316.33

16132.59

3226.5

19359.10

12

Խրամատներում սերմնաբուսակների լրացում /20%/

հատ

37,400.0

280.4

67.3

20202

20549.7

1089.13

21638.8

2163.88

23802.71

476.05

24278.77

4855.8

29134.52

13

Տնկիների լրացման համար փոսերի պատրաստում ձեռքով

հատ

13,000.0

650.0

156.0

 

806.0

42.72

848.7

84.87

933.59

18.67

952.26

190.5

1142.71

14

Փոսերում տնկիների լրացում

հատ

13,000.0

650.0

156.0

3900

4706.0

249.42

4955.4

495.54

5450.96

109.02

5559.98

1112.0

6671.97

15

Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ ձեռքով

հատ

19,500.0

853.7

204.9

557

1615.6

85.63

1701.2

170.12

1871.34

37.43

1908.76

381.8

2290.51

16

Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /մղիչ պոմպով կամ մեքենայից/

տնկի

175,500.0

1755.0

421.2

3120

3510

186

3696

370

4066

81

4147

829

4976

17

Խրամատային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /մղիչ պոմպով կամ մեքենայից/

գծմ

561,300.0

1684.0

404.2

6736

8824.2

467.68

9291.84

929.18

10221.02

204.42

10425.45

2085.1

12510.53

18

Պայքար մկնանման կրծողների դեմ /թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/

հա

693.0

2078.0

498.7

1039.5

3616.2

191.66

3807.88

380.79

4188.67

83.77

4272.44

854.5

5126.93

19

Ցանկապատի պատրաստման համար փոսերի պատրաստում /աշխատանքների 50%-ը մեքենա-սարքավորումներով/

հատ

2,000.0

82.8

19.9

37.2

139.9

7.41

147.3

14.73

162.01

3.24

165.25

33.1

198.30

20

Սյուների ձեռք բերում և մաքրում կեղևից

հատ

2,000.0

120.0

28.8

1600

1748.8

92.69

1841.5

184.15

2025.64

40.51

2066.15

413.2

2479.38

21

Սյուների ներքին հատվածի ձութապատում

հատ

2,000.0

60.0

14.4

200

274.4

14.54

288.9

28.89

317.84

6.36

324.19

64.8

389.03

22

Սյուների տեղափոխում

հատ

2,000.0

60.0

14.4

70

144.4

7.65

152.1

15.21

167.26

3.35

170.60

34.1

204.72

23

Սյուների տեղադրում

հատ

2,000.0

120.0

28.8

 

148.8

7.89

156.7

15.67

172.36

3.45

175.80

35.2

210.96

24

Փշալարի ձգում և ամրացում սյուներին /մետաղյա փշալար, ամրակներ/

գծմ

32,400.0

486.0

116.6

2592

3194.6

169.32

3364.0

336.40

3700.35

74.01

3774.36

754.9

4529.23

25

Դարպասների տեղադրում

հատ

9.0

54.0

13.0

400

467.0

24.75

491.7

49.17

540.88

10.82

551.70

110.3

662.04

26

Տնկարանի հիմնում

հա

13.7

0.0

0.0

0

0.0

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

20000.00

27

Ամբողջը

   

102368.90

24568.54

77765.20

202916.44

10754.57

213671.01

21367.10

235038.11

4700.76

239738.87

47947.77

307686.64

                               
                               

Մարտունու մասնաճյուղ

ՀՀ

 

Աշխատանքի և ծառայության անվանումը

 

Չափման միավորը

 

Ծավալը

 

ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ

վերադիր ծախսեր 5,3%

 

Ընդամենը

 

Շահույթ 10%

 

Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ

 

Տեխնիկական հսկողություն 2%

 

ընդամենը

 

ԱԱՀ 20%

 

Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ

 

Աշխատավարձ

Պարտադիր սոց վճարներ

Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր

ընդամենը

1

Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից

հա

106.6

2132.0

511.7

1066

3709.68

196.61

3906.29

390.63

4296.92

85.94

4382.86

876.6

5259.43

2

Անտառտնկման տեղերի նշագծում

հա

106.6

639.6

153.5

 

793.104

42.03

835.14

83.51

918.65

18.37

937.03

187.4

1124.43

3

Խրամատների պատրաստում /05x035, աշխատանքների 50%-ը տրակտոր-սարքավորումնրով/

գծմ

136,000.0

4351.7

1044.4

680

6076.11

322.03

6398.14

639.81

7037.96

140.76

7178.72

1435.7

8614.46

4

Խրամատներում քարի հավաք, ձեռքով

քմ

68,000.0

291.0

69.8

 

360.84

19.12

380.0

38.00

417.96

8.36

426.32

85.3

511.58

5

Խրամատներում հողի հետ լիցք

գծմ

136,000.0

1020.0

244.8

 

1264.8

67.03

1331.8

133.18

1465.02

29.30

1494.32

298.9

1793.18

6

Սերմնաբուսակների տնկում

հատ

194,000.0

1446.0

347.0

11640

13433

711.95

14144.99

1414.50

15559.49

311.19

15870.68

3174.14

19044.82

7

Սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով /5 տարի, ընդհանուր 13 անգամ/

գծմ

########

26520.0

6364.8

 

32884.8

1742.89

34627.7

3462.77

38090.46

761.81

38852.27

7770.5

46622.73

8

Փոսերի պատրաստում տնկման համար /05x05մ, աշխատանքների 50%-ը մեքենա-սարքավորումով/

հատ

53,000.0

2593.0

622.3

1635

4850.3

257.07

5107.4

510.74

5618.13

112.36

5730.49

1146.1

6876.59

9

Տնկիների տնկում փոսերում

հատ

53,000.0

2593.0

622.3

15900

19115.3

1013.11

20128.4

2012.84

22141.28

442.83

22584.10

4516.8

27100.92

10

Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների բաժակափոր և քաղհան փխրեցում /5 տարի, ընդհանուր 13 անգամ/

հատ

689,000.0

34980.5

8395.3

 

43375.8

2298.92

45674.7

4567.47

50242.21

1004.84

51247.06

10249.4

61496.47

11

Անտառմշակույթների միջշարքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք /5 տարի, ընդհանուր 5 անգամ /աշխատանքների 50%-ը մեքենա-մեխանիզմներով, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/

հա

426.4

8101.6

2090.9

2770

12962.5

687.01

13649.5

1364.95

15014.46

300.29

15314.75

3063.0

18377.70

12

Խրամատներում սերմնաբուսակների լրացում /20%/

հատ

38,800.0

291.0

69.8

2328

2688.8

142.51

2831.3

283.13

3114.48

62.29

3176.77

635.4

3812.13

13

Տնկիների լրացման համար փոսերի պատրաստում ձեռքով

հատ

10,600.0

530.0

127.2

 

657.2

34.83

692.0

69.20

761.23

15.22

776.46

155.3

931.75

 

Փոսերում տնկիների լրացում

հատ

10,600.0

530.0

127.2

3180

3837.2

203.37

4040.6

404.06

4444.63

88.89

4533.52

906.7

5440.23

15

Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ ձեռքով /20%/

հատ

31,800.0

1363.0

327.1

908

2598.1

137.70

2735.8

273.58

3009.40

60.19

3069.59

613.9

3683.51

16

Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում

տնկի

127,200.0

1272.0

305.3

2544

4121

218

4340

434

4774

95

4869

974

5843

17

Խրամատային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /մղիչ պոմպով կամ մեքենայից/

գծմ

408,000.0

1224.0

293.8

4896

6413.8

339.93

6753.69

675.37

7429.06

148.58

7577.64

1515.5

9093.17

18

Պայքար մկնանման կրծողների դեմ /թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/

հա

639.6

1918.8

460.5

960

3339.3

176.98

3516.30

351.63

3867.93

77.36

3945.28

789.1

4734.34

19

Ցանկապատի պատրաստման համար փոսերի պատրաստում /աշխատանքների 50%-ը մեքենա-սարքավորումներով/

հատ

4,182.0

251.0

60.2

 

311.2

16.50

327.7

32.77

360.51

7.21

367.72

73.5

441.26

20

Սյուների ձեռք բերում և մաքրում կեղևից

հատ

4,182.0

251.0

60.2

3345

3656.2

193.78

3850.0

385.00

4235.02

84.70

4319.72

863.9

5183.67

21

Սյուների ներքին հատվածի ձութապատում

հատ

4,182.0

125.4

30.1

418

573.5

30.40

603.9

60.39

664.28

13.29

677.57

135.5

813.08

22

Սյուների տեղափոխում

հատ

4,182.0

125.4

30.1

150

305.5

16.19

321.7

32.17

353.86

7.08

360.93

72.2

433.12

23

Սյուների տեղադրում

հատ

4,182.0

251.0

60.2

 

311.2

16.50

327.7

32.77

360.51

7.21

367.72

73.5

441.26

24

Փշալարի ձգում և ամրացում սյուներին /մետաղյա փշալար, ամրակներ/

գծմ

68,000.0

1020.0

244.8

5440

6704.8

355.35

7060.2

706.02

7766.17

155.32

7921.49

1584.3

9505.79

25

Դարպասների տեղադրում

հատ

9.0

54.0

13.0

400

467.0

24.75

491.7

49.17

540.88

10.82

551.70

110.3

662.04

26

Ամբողջը

   

93875.00

22530.00

58260.00

174811.52

9265.01

184076.53

18407.65

202484.18

4049.68

206533.86

41306.77

247840.64

                               
                               
 

Նորատուսի մասնաճյուղ

ՀՀ

 

Աշխատանքի և ծառայության անվանումը

 

Չափման միավորը

 

Ծավալը

 

ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ

վերադիր ծախսեր 5,3%

 

Ընդամենը

 

Շահույթ 10%

 

Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ

 

Տեխնիկական հսկողություն 2%

 

ընդամենը

 

ԱԱՀ 20%

 

Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ

 

Աշխատավարձ

Պարտադիր սոց վճարներ

Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր

ընդամենը

 

Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից

հա

25.6

512.0

122.9

256

890.88

47.22

938.10

93.81

1031.91

20.64

1052.54

210.5

1263.05

1

Անտառտնկման տեղերի նշագծում

հա

25.6

153.6

36.9

 

190.464

10.09

200.56

20.06

220.61

4.41

225.03

45.0

270.03

2

Փոսերի պատրաստում տնկման համար /05x05մ, աշխատանքների 50%-ը մեքենա-սարքավորումով/

հատ

25,400.0

1242.8

298.3

544

2085.1

110.51

2195.6

219.56

2415.14

48.30

2463.44

492.7

2956.13

3

Տնկիների տնկում փոսերում

հատ

25,400.0

1270.0

304.8

7620

9194.8

487.32

9682.1

968.21

10650.34

213.01

10863.34

2172.7

13036.01

4

Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների բաժակափորև քաղհան փխրեցում /6 տարի, ընդհանուր 13 անգամ/

հատ

330,200.0

16764.0

4023.4

 

20787.4

1101.73

21889.1

2188.91

24078.00

481.56

24559.56

4911.9

29471.47

5

Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում

հատ

76,200.0

762.0

182.9

1524

2468.9

130.85

2599.7

259.97

2859.70

57.19

2916.90

583.4

3500.28

15

Անտառմշակույթների միջշարքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք /5 տարի, ընդհանուր 5 անգամ /աշխատանքների 50%-ը մեքենա-մեխանիզմներով, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/

հա

102.4

1945.6

466.9

665.6

3078.1

163.14

3241.3

324.13

3565.41

71.31

3636.72

727.3

4364.07

7

Տնկիների լրացման համար փոսերի պատրաստում ձեռքով

հատ

5,080.0

254.0

61.0

 

315.0

16.69

331.7

33.17

364.82

7.30

372.11

74.4

446.54

8

Փոսերում տնկիների լրացում

հատ

5,080.0

304.8

73.2

1524

1902.0

100.80

2002.8

200.28

2203.03

44.06

2247.09

449.4

2696.51

11

Պայքար մկնանման կրծողների դեմ /թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/

հա

153.6

460.8

110.6

230.4

801.8

42.49

844.29

84.43

928.72

18.57

947.29

189.5

1136.75

12

Ամբողջը

   

23669.60

5680.70

12364.00

41714.30

2210.86

43925.16

4392.52

48317.68

966.35

49284.03

9856.81

59140.84

                               
 

Արտանիշի մասնաճյուղ

ՀՀ

 

Աշխատանքի և ծառայության անվանումը

 

Չափման միավորը

 

Ծավալը

 

ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ

վերադիր ծախսեր 5,3%

 

Ընդամենը

 

Շահույթ 10%

 

Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ

 

Տեխնիկական հսկողություն 2%

 

Ընդամենը

 

ԱԱՀ 20%

 

Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ

 

Աշխատավարձ

Պարտադիր սոց վճարներ

Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր

ընդամենը

 

Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից

հա

16.1

322.0

77.3

161

560.28

29.69

589.97

59.00

648.97

12.98

661.95

132.4

794.34

1

Անտառտնկման տեղերի նշագծում

հա

16.1

96.6

23.2

 

119.784

6.35

126.13

12.61

138.75

2.77

141.52

28.3

169.82

2

Փոսերի պատրաստում տնկման համար /05x05մ, աշխատանքների 50%-ը մեքենա-սարքավորումով/

հատ

15,900.0

778.0

186.7

341

1305.4

69.19

1374.6

137.46

1512.07

30.24

1542.31

308.5

1850.77

3

Տնկիների տնկում փոսերում

հատ

15,900.0

795.0

190.8

4770

5755.8

305.06

6060.9

606.09

6666.94

133.34

6800.28

1360.1

8160.34

4

Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների բաժակափոր և քաղհան փխրեցում /6 տարի, ընդհանուր 13 անգամ/

հատ

206,700.0

10494.0

2518.6

 

13012.6

689.67

13702.2

1370.22

15072.45

301.45

15373.90

3074.8

18448.68

5

Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում

հատ

47,700.0

477.0

114.5

954

1545.5

81.91

1627.4

162.74

1790.13

35.80

1825.93

365.2

2191.12

6

Անտառմշակույթների միջշարքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք /5 տարի,ընդհանուր 5 անգամ /աշխատանքների 50%-ը մեքենա-մեխանիզմներով, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/

հա

80.5

1529.5

367.1

523.3

2419.9

128.25

2548.1

254.81

2802.95

56.06

2859.01

571.8

3430.81

7

Տնկիների լրացման համար փոսերի պատրաստում ձեռքով

հատ

3,180.0

190.8

45.8

 

236.6

12.54

249.1

24.91

274.04

5.48

279.53

55.9

335.43

8

Փոսերում տնկիների լրացում

հատ

3,180.0

159.0

38.2

954

1151.2

61.01

1212.2

121.22

1333.39

26.67

1360.06

272.0

1632.07

9

Պայքար մկնանման կրծողների դեմ /թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/

հա

96.6

289.8

69.6

144.9

504.3

26.73

530.98

53.10

584.08

11.68

595.76

119.2

714.91

10

Ամբողջը

   

15131.70

3631.61

7847.90

26611.21

1410.39

28021.60

2802.16

30823.76

616.48

31440.24

6288.05

37728.28

                               
                               
         

Համայնքներ

                 
 

Շորժայի համայնք

ՀՀ

 

Աշխատանքի և ծառայության անվանումը

 

Չափման միավորը

 

Ծավալը

 

ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ

վերադիր ծախսեր 5,3%

 

Ընդամենը

 

Շահույթ 10%

 

Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ

 

Տեխնիկական հսկողություն 2%

 

ընդամենը

 

ԱԱՀ 20%

 

Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ

 

Աշխատավարձ

Պարտադիր սոց վճարներ

Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր

ընդամենը

 

Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից

հա

97.2

1944.0

466.6

972

3382.6

179.28

3561.84

356.18

3918.02

78.36

3996.38

799.3

4795.66

1

Անտառտնկման տեղերի նշագծում

հա

97.2

583.2

140.0

 

723.168

38.33

761.50

76.15

837.65

16.75

854.40

170.9

1025.28

2

Խրամատների պատրաստում /05x035մ ձեռքով

գծմ

122,000.0

5460.0

1310.4

385

7155.4

379.24

7534.64

753.46

8288.10

165.76

8453.86

1690.8

10144.63

3

Խրամատներում քարի հավաք, ձեռքով

քմ

45,500.0

195.0

46.8

 

241.8

12.82

254.6

25.46

280.08

5.60

285.68

57.1

342.81

4

Խրամատներում հողի հետ լիցք

գծմ

91,000.0

682.5

163.8

 

846.3

44.85

891.2

89.12

980.27

19.61

999.87

200.0

1199.85

5

Սերմնաբուսակների տնկում

հատ

129,800.0

973.5

233.6

7788

8995.14

476.74

9471.88

947.19

10419.07

208.38

10627.45

2125.49

12752.94

6

Սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով /6 տարի, ընդհանուր 13 անգամ/

գծմ

1,183,000.0

17745.0

4258.8

 

22003.8

1166.20

23170.0

2317.00

25487.00

509.74

25996.74

5199.3

31196.09

7

Փոսերի պատրաստում տնկման համար /05x05մ, աշխատանքների 50%-ը մեքենա-սարքավորումով/

հատ

64,000.0

3131.4

751.5

1371

5253.9

278.46

5532.4

553.24

6085.63

121.71

6207.35

1241.5

7448.82

8

Տնկիների տնկում փոսերում

հատ

64,000.0

3200.0

768.0

19200

23168.0

1227.90

24395.9

2439.59

26835.49

536.71

27372.20

5474.4

32846.65

9

Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների բաժակափոր և քաղհան փխրեցում /6 տարի, ընդհանուր 13 անգամ/

հատ

832,000.0

42240.0

10137.6

 

52377.6

2776.01

55153.6

5515.36

60668.97

1213.38

61882.35

12376.5

74258.82

10

Անտառմշակույթների միջշարքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք /5 տարի, ընդհանուր 5 անգամ /աշխատանքների 50%-ը մեքենա-մեխանիզմներով, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/

հա

388.8

7387.0

1773.0

2527

11687.0

619.41

12306.4

1230.64

13537.05

270.74

13807.79

2761.6

16569.35

11

Խրամատներում սերմնաբուսակների լրացում /20%/

հատ

25,960.0

194.7

46.7

1557

1798.4

95.32

1893.7

189.37

2083.12

41.66

2124.78

425.0

2549.74

12

Տնկիների լրացման համար փոսերի պատրաստում ձեռքով

հատ

12,800.0

640.0

153.6

 

793.6

42.06

835.7

83.57

919.23

18.38

937.61

187.5

1125.13

13

Փոսերում տնկիների լրացում

հատ

12,800.0

640.0

153.6

3840

4633.6

245.58

4879.2

487.92

5367.10

107.34

5474.44

1094.9

6569.33

14

Խրամատային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /մղիչ պոմպով կամ մեքենայից/

գծմ

273,000.0

819.0

196.6

3276

4291.6

227.45

4519.0

451.90

4970.91

99.42

5070.33

1014.1

6084.40

15

Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում

տնկի

192,000.0

1920.00

460.80

3840.00

6220.80

329.70

6550.50

655.05

7205.55

144.11

7349.66

1469.93

8819.60

16

Պայքար մկնանման կրծողների դեմ /թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/

հա

583.2

1749.6

419.9

874.8

3044.3

161.3

3205.65

320.57

3526.22

70.52

3596.74

719.3

4316.09

 

Խրամատների պատրաստում կենդանի ցանկապատի հիմնման համար /05x05մ/ ձեռքով

գծմ

5,800.0

580.0

139.2

 

719.2

38.1

757.32

75.73

833.05

16.66

849.71

169.9

1019.65

 

փշարմավ տեսակի /1,5 մ. և բարձր/ թփերի հանում ձեռքով և տեղափոխում

հատ

11,600.0

1740.0

417.6

280

2437.6

129.2

2566.79

256.68

2823.47

56.47

2879.94

576.0

3455.93

 

Տնկիների տնկում խրամատներում

հատ

11,600.0

870.0

208.8

 

1078.8

57.2

1135.98

113.60

1249.57

24.99

1274.57

254.9

1529.48

 

Քաղհան փխրեցում 1-ին տարում / 1 անգամ/

հատ

5,800.0

435.0

104.4

 

539.4

28.6

567.99

56.80

624.79

12.50

637.28

127.5

764.74

17

Խրամատային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին տարում մեկ անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում

հատ

11,600.0

348.0

83.5

290

721.5

38.2

759.76

75.98

835.74

16.71

852.45

170.5

1022.94

23

Ամբողջը

   

93477.90

22434.70

45630.80

161543.4

8561.8

170105.20

17010.52

187115.72

3742.31

190858.03

38171.6

229029.64

                               
                               
 

Լիճքի համայնք

ՀՀ

 

Աշխատանքի և ծառայության անվանումը

 

Չափման միավորը

 

Ծավալը

 

ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ

վերադիր ծախսեր 5,3%

 

Ընդամենը

 

Շահույթ 10%

 

Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ

 

Տեխնիկական հսկողություն 2%

 

ընդամենը

 

ԱԱՀ 20%

 

Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ

 

Աշխատավարձ

Պարտադիր սոց վճարներ

Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր

ընդամենը

1

Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից

հա

62.7

1254.0

301.0

627

2182.0

115.64

2297.60

229.76

2527.36

50.55

2577.91

515.6

3093.49

2

խրամատների տեղերի նշագծում

հա

62.7

376.2

90.3

 

466.488

24.72

491.21

49.12

540.33

10.81

551.14

110.2

661.37

3

Խրամատների պատրաստում /05x035մ ձեռքով

գծմ

184,000.0

10040.0

2409.6

 

12449.6

659.83

13109.43

1310.94

14420.37

288.41

14708.78

2941.8

17650.53

4

Խրամատներում քարի հավաք, ձեռքով

քմ

92,000.0

393.8

94.5

 

488.312

25.88

514.2

51.42

565.61

11.31

576.92

115.4

692.31

5

Խրամատներում հողի հետ լիցք

գծմ

184,000.0

1379.8

331.2

 

1710.95

90.68

1801.6

180.16

1981.80

39.64

2021.43

404.3

2425.72

6

Սերմնաբուսակների տնկում

հատ

262,700.0

1970.2

472.8

15762

18205.048

964.87

19169.92

1916.99

21086.91

421.74

21508.65

4301.73

25810.37

7

Սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով /6 տարի, ընդհանուր 13 անգամ/

գծմ

########

35880.0

8611.2

 

44491.2

2358.03

46849.2

4684.92

51534.16

1030.68

52564.84

10513.0

63077.81

8

Անտառմշակույթների միջշարքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք /5 տարի, ընդհանուր 5 անգամ, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/

հա

250.8

7524.0

1805.7

 

9329.7

494.47

9824.2

982.42

10806.59

216.13

11022.72

2204.5

13227.27

9

Խրամատներում սերմնաբուսակների լրացում /20%/

հատ

52,530.0

394.0

94.6

3152

3640.6

192.95

3833.5

383.35

4216.86

84.34

4301.20

860.2

5161.44

10

Խրամատային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /մղիչ պոմպով կամ մեքենայից/

գծմ

552,000.0

1656.0

397.4

6624

8677.4

459.90

9137.34

913.73

10051.08

201.02

10252.10

2050.4

12302.52

11

Պայքար մկնանման կրծողների դեմ /թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/

հա

376.2

1128.6

270.9

564.3

1963.8

104.08

2067.84

206.78

2274.63

45.49

2320.12

464.0

2784.14

12

Ամբողջը

   

61996.60

14879.18

26729.30

103605.02

5491.07

#######

10909.61

120005.70

2400.11

122405.81

24481.16

146886.98

                               
 

Ծովակի համայնք

ՀՀ

 

Աշխատանքի և ծառայության անվանումը

 

Չափման միավորը

 

Ծավալը

 

ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ

վերադիր ծախսեր 5,3%

 

Ընդամենը

 

Շահույթ 10%

 

Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ

 

Տեխնիկական հսկողություն 2%

 

ընդամենը

 

ԱԱՀ 20%

 

Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ

 

Աշխատավարձ

Պարտադիր սոց վճարներ

Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր

ընդամենը

1

Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից

հա

45.7

914.0

219.4

457

1590.4

84.29

1674.65

167.46

1842.11

36.84

1878.96

375.8

2254.75

2

Անտառտնկման տեղերի նշագծում

հա

45.7

274.2

65.8

 

340.008

18.02

358.03

35.80

393.83

7.88

401.71

80.3

482.05

3

Խրամատների պատրաստում /05x035մ ձեռքով /50%-ը մեքենա-սարքավորումով/

գծմ

30,000.0

1800.0

432.0

385

2617

138.70

2755.70

275.57

3031.27

60.63

3091.90

618.4

3710.28

4

Խրամատներում քարի հավաք, ձեռքով

քմ

15,000.0

64.2

15.4

 

79.608

4.22

83.8

8.38

92.21

1.84

94.05

18.8

112.86

5

Խրամատներում հողի հետ լիցք

գծմ

30,000.0

225.0

54.0

 

279

14.79

293.8

29.38

323.17

6.46

329.63

65.9

395.55

6

Սերմնաբուսակների տնկում

հատ

42,800.0

321.0

77.0

2568

2966.04

157.20

3123.24

312.32

3435.56

68.71

3504.28

700.86

4205.13

7

Սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով /6 տարի, ընդհանուր 13 անգամ/

գծմ

390,000.0

5850.0

1404.0

 

7254.0

384.46

7638.5

763.85

8402.31

168.05

8570.35

1714.1

10284.43

8

Փոսերի պատրաստում տնկման համար /05x05մ, աշխատանքների 50%-ը մեքենա-սարքավորումով/

հատ

34,900.0

1706.6

409.6

747

2863.0

151.74

3014.7

301.47

3316.19

66.32

3382.52

676.5

4059.02

9

Տնկիների տնկում փոսերում

հատ

34,900.0

1745.0

418.8

10470

12633.8

669.59

13303.4

1330.34

14633.73

292.67

14926.41

2985.3

17911.69

10

Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների բաժակափոր և քաղհան փխրեցում /6 տարի, ընդհանուր 13 անգամ/

հատ

453,700.0

22685.0

5444.4

 

28129.4

1490.86

29620.3

2962.03

32582.28

651.65

33233.93

6646.8

39880.72

11

Անտառմշակույթների միջշարքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք /5 տարի, ընդհանուր 5 անգամ /աշխատանքների 50%-ը մեքենա-մեխանիզմներով, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/

հա

182.8

3473.0

833.5

1188

5494.5

291.21

5785.7

578.57

6364.28

127.29

6491.56

1298.3

7789.88

12

Խրամատներում սերմնաբուսակների լրացում /20%/

հատ

8,560.0

64.2

15.4

514

593.2

31.44

624.6

62.46

687.11

13.74

700.86

140.2

841.03

13

Տնկիների լրացման համար փոսերի պատրաստում ձեռքով

հատ

6,980.0

349.0

83.8

 

432.8

22.94

455.7

45.57

501.27

10.03

511.29

102.3

613.55

14

Փոսերում տնկիների լրացում

հատ

6,980.0

349.0

83.8

2094

2526.8

133.92

2660.7

266.07

2926.75

58.53

2985.28

597.1

3582.34

15

Փոսային եղանակով հիմնված ընկուզենու անտառմշակույթների պարարտացում /սնուցում/

տնկի

17,450.0

523.5

125.6

497

1146

61

1207

121

1328

27

1354

271

1625

16

Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին ինքնահոս /մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում/

տնկի

52,350.0

1570.5

376.9

 

1947

103

2050

205

2255

45

2300

460

2760

17

փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /մղիչ պոմպով կամ մեքենայից/

տնկի

52,350.0

523.5

125.6

1047

1696

90

1786

179

1965

39

2004

401

2405

18

Խրամատային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /մղիչ պոմպով կամ մեքենայից/

գծմ

90,000.0

270.0

64.8

1080

1414.8

74.98

1489.78

148.98

1638.76

32.78

1671.54

334.3

2005.85

19

Պայքար մկնանման կրծողների դեմ /6 տարի, թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/

հա

274.2

822.6

197.4

411.3

1431.3

75.86

1507.18

150.72

1657.90

33.16

1691.06

338.2

2029.27

20

Ցանկապատի պատրաստման համար փոսերի պատրաստում /աշխատանքների 50%-ը մեքենա-սարքավորումներով/

հատ

460.0

19.0

4.6

8.5

32.1

1.70

33.8

3.38

37.14

0.74

37.88

7.6

45.45

21

Սյուների ձեռք բերում և մաքրում կեղևից

հատ

460.0

27.6

6.6

368

402.2

21.32

423.5

42.35

465.90

9.32

475.21

95.0

570.26

22

Սյուների ներքին հատվածի ձութապատում

հատ

460.0

13.8

3.3

46

63.1

3.34

66.5

6.65

73.10

1.46

74.56

14.9

89.48

23

Սյուների տեղափոխում

հատ

460.0

13.8

3.3

16

33.1

1.75

34.9

3.49

38.35

0.77

39.12

7.8

46.94

24

Սյուների տեղադրում

հատ

460.0

27.5

6.6

 

34.1

1.81

35.9

3.59

39.50

0.79

40.29

8.1

48.35

25

Փշալարի ձգում և ամրացում սյուներին /մետաղյա փշալար, ամրակներ/

գծմ

7,450.0

111.7

35.0

596

742.7

39.36

782.1

78.21

860.27

17.21

877.47

175.5

1052.97

26

Դարպասների տեղադրում

հատ

4.0

24.0

5.8

176

205.8

10.91

216.7

21.67

238.33

4.77

243.10

48.6

291.72

27

Ամբողջը

   

43767.70

10504.25

22668.20

76947.76

4078.23

81025.99

8102.60

89128.59

1782.57

90911.16

18182.23

109093.39

                               
                               
 

Արծվանիստի համայնք

ՀՀ

 

Աշխատանքի և ծառայության անվանումը

 

Չափման միավորը

 

Ծավալը

 

ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ

վերադիր ծախսեր 5,3%

 

Ընդամենը

 

Շահույթ 10%

 

Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ

 

Տեխնիկական հսկողություն 2%

 

ընդամենը

 

ԱԱՀ 20%

 

Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ

 

Աշխատավարձ

Պարտադիր սոց վճարներ

Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր

ընդամենը

1

Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից

հա

51.8

1036.0

248.6

518

1802.6

95.54

1898.18

189.82

2088.00

41.76

2129.76

426.0

2555.71

2

խրամատների տեղերի նշագծում

հա

51.8

310.8

74.6

 

385.392

20.43

405.82

40.58

446.40

8.93

455.33

91.1

546.39

3

Խրամատների պատրաստում /05x035մ ձեռքով

գծմ

150,000.0

8175.0

1962.0

 

10137

537.26

10674.26

1067.43

11741.69

234.83

11976.52

2395.3

14371.83

4

Խրամատներում քարի հավաք, ձեռքով

քմ

75,000.0

321.0

77.0

 

398.04

21.10

419.1

41.91

461.05

9.22

470.27

94.1

564.32

5

Խրամատներում հողի հետ լիցք

գծմ

150,000.0

1125.0

270.0

 

1395

73.94

1468.9

146.89

1615.83

32.32

1648.15

329.6

1977.77

6

Սերմնաբուսակների տնկում

հատ

214,000.0

1605.0

385.2

12840

14830.2

786.00

15616.20

1561.62

17177.82

343.56

17521.38

3504.28

21025.65

7

Սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով /6 տարի, ընդհանուր 13 անգամ/

գծմ

########

29250.0

7020.0

 

36270.0

1922.31

38192.3

3819.23

42011.54

840.23

42851.77

8570.4

51422.13

8

Անտառմշակույթների միջշարքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք /5 տարի, ընդհանուր 5 անգամ, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/

հա

207.2

6216.0

1491.8

 

7707.8

408.51

8116.3

811.63

8927.94

178.56

9106.50

1821.3

10927.80

9

Խրամատներում սերմնաբուսակների լրացում /20%/

հատ

42,800.0

321.0

77.0

2568

2966.0

157.20

3123.2

312.32

3435.56

68.71

3504.28

700.9

4205.13

10

Խրամատային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /ինքնահոս ոռոգում/

225,000.0

675.0

162.0

 

837.0

44.36

881.4

88.14

969.54

19.39

988.93

197.8

1186.71

11

Խրամատային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /մղիչ պոմպով/

գծմ

225,000.0

675.0

162.0

3000

3837.0

203.36

4040.36

404.04

4444.40

88.89

4533.29

906.7

5439.94

12

Պայքար մկնանման կրծողների դեմ /թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/

հա

310.8

932.4

223.8

466.2

1622.4

85.99

1708.36

170.84

1879.20

37.58

1916.78

383.4

2300.14

13

Ամբողջը

   

50642.20

12154.13

19392.20

82188.49

4355.99

86544.48

8654.45

95198.97

1903.98

97102.95

19420.58

116523.53

                               
                               
 

Երանոսի համայնք

ՀՀ

 

Աշխատանքի և ծառայության անվանումը

 

Չափման միավորը

 

Ծավալը

 

ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ

վերադիր ծախսեր 5,3%

 

Ընդամենը

 

Շահույթ 10%

 

Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ

 

Տեխնիկական հսկողություն 2%

 

ընդամենը

 

ԱԱՀ 20%

 

Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ

 

Աշխատավարձ

Պարտադիր սոց վճարներ

Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր

ընդամենը

1

Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից

հա

20.1

402.0

96.5

201

699.5

37.07

736.55

73.66

810.21

16.20

826.41

165.3

991.69

2

խրամատների տեղերի նշագծում

հա

20.1

120.6

28.9

 

149.544

7.93

157.47

15.75

173.22

3.46

176.68

35.3

212.02

3

Խրամատների պատրաստում /05x035մ ձեռքով

գծմ

60,000.0

3270.0

784.8

 

4054.8

214.90

4269.70

426.97

4696.67

93.93

4790.61

958.1

5748.73

4

Խրամատներում քարի հավաք, ձեռքով

քմ

30,000.0

128.4

30.8

 

159.216

8.44

167.7

16.77

184.42

3.69

188.11

37.6

225.73

5

Խրամատներում հողի հետ լիցք

գծմ

60,000.0

450.0

108.0

 

558

29.57

587.6

58.76

646.33

12.93

659.26

131.9

791.11

6

Սերմնաբուսակների տնկում

հատ

85,000.0

637.5

153.0

5100

5890.5

312.20

6202.70

620.27

6822.97

136.46

6959.43

1391.89

8351.31

7

Սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով /6 տարի, ընդհանուր 13 անգամ/

գծմ

780,000.0

11700.0

2808.0

 

14508.0

768.92

15276.9

1527.69

16804.62

336.09

17140.71

3428.1

20568.85

8

Անտառմշակույթների միջշարքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք /5 տարի, ընդհանուր 5 անգամ, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/

հա

100.5

3015.0

723.6

 

3738.6

198.15

3936.7

393.67

4330.42

86.61

4417.03

883.4

5300.43

9

Խրամատներում սերմնաբուսակների լրացում /20%/

հատ

17,000.0

127.5

30.6

1020

1178.1

62.44

1240.5

124.05

1364.59

27.29

1391.89

278.4

1670.26

10

Խրամատային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /մղիչ պոմպով/

գծմ

180,000.0

540.0

129.6

2160

2829.6

149.97

2979.57

297.96

3277.53

65.55

3343.08

668.6

4011.69

11

Պայքար մկնանման կրծողների դեմ /թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/

հա

120.6

361.8

86.8

180.9

629.5

33.37

662.90

66.29

729.19

14.58

743.77

148.8

892.52

12

Ամբողջը

   

20752.80

4980.67

8661.90

34395.37

1822.95

36218.33

3621.83

39840.16

796.80

40636.96

8127.39

48764.36

                               
                               
 

Սարուխանի համայնք

ՀՀ

 

Աշխատանքի և ծառայության անվանումը

 

Չափման միավորը

 

Ծավալը

 

ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ

վերադիր ծախսեր 5,3%

 

Ընդամենը

 

Շահույթ 10%

 

Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ

 

Տեխնիկական հսկողություն 2%

 

ընդամենը

 

ԱԱՀ 20%

 

Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ

 

Աշխատավարձ

Պարտադիր սոց վճարներ

Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր

ընդամենը

1

Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից

հա

20.2

404.0

97.0

202

703.0

37.26

740.22

74.02

814.24

16.28

830.52

166.1

996.63

2

խրամատների տեղերի նշագծում

հա

20.2

121.2

29.1

 

150.288

7.97

158.25

15.83

174.08

3.48

177.56

35.5

213.07

3

Խրամատների պատրաստում /05x035մ ձեռքով

գծմ

60,000.0

3270.0

784.8

 

4054.8

214.90

4269.70

426.97

4696.67

93.93

4790.61

958.1

5748.73

4

Խրամատներում քարի հավաք, ձեռքով

քմ

30,000.0

128.4

30.8

 

159.216

8.44

167.7

16.77

184.42

3.69

188.11

37.6

225.73

5

Խրամատներում հողի հետ լիցք

գծմ

60,000.0

450.0

108.0

 

558

29.57

587.6

58.76

646.33

12.93

659.26

131.9

791.11

6

Սերմնաբուսակների տնկում

հատ

85,000.0

637.5

153.0

5100

5890.5

312.20

6202.70

620.27

6822.97

136.46

6959.43

1391.89

8351.31

7

Սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով /6 տարի, ընդհանուր 13 անգամ/

գծմ

780,000.0

11700.0

2808.0

 

14508.0

768.92

15276.9

1527.69

16804.62

336.09

17140.71

3428.1

20568.85

8

Անտառմշակույթների միջշարքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք /5 տարի, ընդհանուր 5 անգամ, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/

հա

100.5

3015.0

723.6

 

3738.6

198.15

3936.7

393.67

4330.42

86.61

4417.03

883.4

5300.43

9

Խրամատներում սերմնաբուսակների լրացում /20%/

հատ

17,000.0

127.5

30.6

1020

1178.1

62.44

1240.5

124.05

1364.59

27.29

1391.89

278.4

1670.26

10

Խրամատային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /մղիչ պոմպով կամ մեքենայից/

գծմ

180,000.0

540.0

129.6

2160

2829.6

149.97

2979.57

297.96

3277.53

65.55

3343.08

668.6

4011.69

11

Պայքար մկնանման կրծողների դեմ /թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/

հա

120.6

361.8

86.8

180.9

629.5

33.37

662.90

66.29

729.19

14.58

743.77

148.8

892.52

12

Ամբողջը

   

20755.40

4981.30

8662.90

34399.60

1823.18

36222.77

3622.28

39845.05

796.90

40641.95

8128.39

48770.34

                               
                               
 

Աստղաձորի համայնք

ՀՀ

 

Աշխատանքի և ծառայության անվանումը

 

Չափման միավորը

 

Ծավալը

 

ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ

վերադիր ծախսեր 5,3%

 

Ընդամենը

 

Շահույթ 10%

 

Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ

 

Տեխնիկական հսկողություն 2%

 

ընդամենը

 

ԱԱՀ 20%

 

Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ

 

Աշխատավարձ

Պարտադիր սոց վճարներ

Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր

ընդամենը

1

Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից

հա

10.6

212.0

50.9

106

368.9

19.55

388.43

38.84

427.27

8.55

435.82

87.2

522.98

2

խրամատների տեղերի նշագծում

հա

10.8

64.8

15.6

 

80.352

4.26

84.61

8.46

93.07

1.86

94.93

19.0

113.92

3

Խրամատների պատրաստում /05x035մ ձեռքով

գծմ

30,000.0

1645.0

394.8

 

2039.8

108.11

2147.91

214.79

2362.70

47.25

2409.95

482.0

2891.95

4

Խրամատներում քարի հավաք, ձեռքով

քմ

15,000.0

64.2

15.4

 

79.608

4.22

83.8

8.38

92.21

1.84

94.05

18.8

112.86

5

Խրամատներում հողի հետ լիցք

գծմ

30,000.0

225.0

54.0

 

279

14.79

293.8

29.38

323.17

6.46

329.63

65.9

395.55

6

Սերմնաբուսակների տնկում

հատ

42,800.0

321.0

77.0

2568

2966.04

157.20

3123.24

312.32

3435.56

68.71

3504.28

700.86

4205.13

7

Սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով /6 տարի, ընդհանուր 13 անգամ/

գծմ

390,000.0

5850.0

1404.0

 

7254.0

384.46

7638.5

763.85

8402.31

168.05

8570.35

1714.1

10284.43

8

Անտառմշակույթների միջշարքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք /5 տարի, ընդհանուր 5 անգամ, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/

հա

53.0

1590.0

381.6

 

1971.6

104.49

2076.1

207.61

2283.70

45.67

2329.38

465.9

2795.25

9

Խրամատներում սերմնաբուսակների լրացում /20%/

հատ

8,560.0

64.2

15.4

514

593.2

31.44

624.6

62.46

687.11

13.74

700.86

140.2

841.03

10

Խրամատային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /մղիչ պոմպով կամ մեքենայից/

գծմ

90,000.0

270.0

64.8

1080

1414.8

74.98

1489.78

148.98

1638.76

32.78

1671.54

334.3

2005.85

11

Պայքար մկնանման կրծողների դեմ /թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/

հա

63.6

190.8

45.8

145.4

382.0

20.25

402.24

40.22

442.46

8.85

451.31

90.3

541.57

12

Ամբողջը

   

10497.00

2519.28

4413.00

17429.28

923.75

18353.03

1835.30

20188.34

403.77

20592.10

4118.42

24710.52

                               
                               
 

Գավառ քաղաք

ՀՀ

 

Աշխատանքի և ծառայության անվանումը

 

Չափման միավորը

 

Ծավալը

 

ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ

վերադիր ծախսեր 5,3%

 

Ընդամենը

 

Շահույթ 10%

 

Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ

 

Տեխնիկական հսկողություն 2%

 

ընդամենը

 

ԱԱՀ 20%

 

Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ

 

Աշխատավարձ

Պարտադիր սոց վճարներ

Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր

ընդամենը

1

Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից

հա

24.9

498.0

119.5

249

866.5

45.93

912.45

91.24

1003.69

20.07

1023.76

204.8

1228.52

2

խրամատների տեղերի նշագծում

հա

24.9

149.4

35.9

 

185.256

9.82

195.07

19.51

214.58

4.29

218.87

43.8

262.65

3

Խրամատների պատրաստում /05x035մ, աշխատանքների 50%-ը մեքենա-սարքավորումներով

գծմ

72,000.0

2304.0

553.0

360

3216.96

170.50

3387.46

338.75

3726.20

74.52

3800.73

760.1

4560.87

4

Խրամատներում քարի հավաք, ձեռքով

քմ

36,000.0

154.1

37.0

 

191.084

10.13

201.2

20.12

221.33

4.43

225.76

45.2

270.91

5

Խրամատներում հողի հետ լիցք

գծմ

72,000.0

540.0

129.6

 

669.6

35.49

705.1

70.51

775.60

15.51

791.11

158.2

949.33

6

Սերմնաբուսակների տնկում

հատ

102,850.0

771.4

185.1

6171

7127.536

377.76

7505.30

750.53

8255.82

165.12

8420.94

1684.19

10105.13

7

Սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով /6 տարի, ընդհանուր 13 անգամ/

գծմ

936,000.0

14040.0

3369.6

 

17409.6

922.71

18332.3

1833.23

20165.54

403.31

20568.85

4113.8

24682.62

8

Անտառմշակույթների միջշարքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք /5 տարի, ընդհանուր 5 անգամ,  ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/

հա

99.6

2988.0

593.3

 

3581.3

189.81

3771.1

377.11

4148.22

82.96

4231.18

846.2

5077.42

9

Խրամատներում սերմնաբուսակների լրացում /20%/

հատ

20,570.0

154.2

37.0

1234

1425.4

75.55

1501.0

150.10

1651.05

33.02

1684.07

336.8

2020.89

10

Խրամատային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /ինքնահոս ոռոգում/

գծմ

108,000.0

324.0

77.8

 

401.8

21.29

423.05

42.31

465.36

9.31

474.67

94.9

569.60

11

Խրամատային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /մղիչ պոմպով/

գծմ

108,000.0

324.0

77.8

1296

1697.8

89.98

1787.74

178.77

1966.52

39.33

2005.85

401.2

2407.01

12

Պայքար մկնանման կրծողների դեմ /թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/

հա

149.4

448.2

107.6

224.1

779.9

41.33

821.20

82.12

903.32

18.07

921.39

184.3

1105.67

13

Ցանկապատի պատրաստման համար փոսերի պատրաստում /աշխատանքների 50%-ը մեքենա-սարքավորումներով/

հատ

756.0

31.3

7.5

14.1

52.9

2.80

55.7

5.57

61.29

1.23

62.51

12.5

75.02

14

Սյուների ձեռք բերում և մաքրում կեղևից

հատ

756.0

45.4

10.9

604.8

661.1

35.04

696.1

69.61

765.75

15.31

781.06

156.2

937.27

15

Սյուների ներքին հատվածի ձութապատում

հատ

756.0

22.6

5.4

75.6

103.6

5.49

109.1

10.91

120.03

2.40

122.43

24.5

146.91

16

Սյուների տեղափոխում

հատ

756.0

22.6

5.4

26.4

54.4

2.88

57.3

5.73

63.04

1.26

64.30

12.9

77.16

17

Սյուների տեղադրում

հատ

756.0

45.3

10.9

 

56.2

2.98

59.1

5.91

65.06

1.30

66.37

13.3

79.64

18

Փշալարի ձգում և ամրացում սյուներին /մետաղյա փշալար, ամրակներ/

գծմ

12,247.0

183.7

44.1

979.8

1207.6

64.00

1271.6

127.16

1398.75

27.97

1426.72

285.3

1712.07

19

Դարպասների տեղադրում

հատ

2.0

12.0

2.9

88

102.9

5.45

108.3

10.83

119.17

2.38

121.55

24.3

145.86

20

Ամբողջը

   

22695.30

5446.87

9534.30

37552.65

1990.29

39542.94

3954.29

43497.24

869.94

44367.18

8873.44

53240.62

                               
                               
 

Ծովագյուղի համայնք

ՀՀ

 

Աշխատանքի և ծառայության անվանումը

 

Չափման միավորը

 

Ծավալը

 

ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ

վերադիր ծախսեր 5,3%

 

Ընդամենը

 

Շահույթ 10%

 

Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ

 

Տեխնիկական հսկողություն 2%

 

ընդամենը

 

ԱԱՀ 20%

 

Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ

 

Աշխատավարձ

Պարտադիր սոց վճարներ

Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր

ընդամենը

1

Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից

հա

113.7

2274.0

545.8

1137

3956.8

209.71

4166.47

416.65

4583.12

91.66

4674.78

935.0

5609.73

2

Անտառտնկման տեղերի նշագծում

հա

113.7

682.2

163.7

 

845.928

44.83

890.76

89.08

979.84

19.60

999.44

199.9

1199.32

3

Խրամատների պատրաստում /05x035մ ձեռքով

գծմ

215,500.0

12930.0

3103.2

385

16418.2

870.16

17288.36

1728.84

19017.20

380.34

19397.55

3879.5

23277.05

4

Խրամատներում քարի հավաք, ձեռքով

քմ

107,750.0

461.0

110.6

 

571.64

30.30

601.9

60.19

662.13

13.24

675.37

135.1

810.45

5

Խրամատներում հողի հետ լիցք

գծմ

215,500.0

1616.0

387.8

 

2003.84

106.20

2110.0

211.00

2321.05

46.42

2367.47

473.5

2840.96

6

Սերմնաբուսակների տնկում

հատ

307,400.0

2305.5

553.3

18444

21302.82

1129.05

22431.87

2243.19

24675.06

493.50

25168.56

5033.71

30202.27

7

Սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով /6 տարի,ընդհանուր 13 անգամ/

գծմ

2,801,500.0

42022.5

10085.4

 

52107.9

2761.72

54869.6

5486.96

60356.58

1207.13

61563.71

12312.7

73876.45

8

Փոսերի պատրաստում տնկման համար /05x05մ, աշխատանքների 50%-ը մեքենա-սարքավորումով/

հատ

1,000.0

48.9

11.7

21

82.0

4.35

86.4

8.64

95.02

1.90

96.92

19.4

116.31

9

Տնկիների տնկում փոսերում

հատ

1,000.0

50.0

12.0

300

362.0

19.19

381.2

38.12

419.30

8.39

427.69

85.5

513.23

10

Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների բաժակափոր և քաղհան փխրեցում /6 տարի, ընդհանուր 13 անգամ/

հատ

13,000.0

650.0

156.0

 

806.0

42.72

848.7

84.87

933.59

18.67

952.26

190.5

1142.71

11

Անտառմշակույթների միջշարքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք /5 տարի, ընդհանուր 5 անգամ ձեռքով, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ

հա

453.2

13596.0

3263.0

 

16859.0

893.53

17752.5

1775.25

19527.78

390.56

19918.34

3983.7

23902.00

12

Խրամատներում սերմնաբուսակների լրացում /20%/

հատ

61,480.0

461.0

110.6

3689

4260.4

225.80

4486.2

448.62

4934.87

98.70

5033.57

1006.7

6040.28

13

Տնկիների լրացման համար փոսերի պատրաստում ձեռքով

հատ

200.0

10.0

2.4

 

12.4

0.66

13.1

1.31

14.36

0.29

14.65

2.9

17.58

14

Փոսերում տնկիների լրացում

հատ

200.0

10.0

2.4

60

72.4

3.84

76.2

7.62

83.86

1.68

85.54

17.1

102.65

15

Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում

տնկի

3,000.0

90.0

21.6

180

292

15

307

31

338

7

345

69

413

16

Խրամատային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /մղիչ պոմպով կամ մեքենայից/

գծմ

323,250.0

970.0

232.8

3879

5081.8

269.34

5351.14

535.11

5886.25

117.72

6003.97

1200.8

7204.77

17

Պայքար մկնանման կրծողների դեմ /6 տարի, թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/

հա

682.2

2046.6

491.2

1023.3

3561.1

188.74

3749.82

374.98

4124.80

82.50

4207.30

841.5

5048.76

18

փոսերի պատրաստում կենդանի ցանկապատի հիմնման համար /05x05մ/ ձեռքով

հատ

16,560.0

1242.0

298.1

 

1540.1

81.62

1621.7

162.17

1783.87

35.68

1819.55

363.9

2183.46

19

փշարմավ տեսակի /1,5 մ. և բարձր/ թփերի հանում ձեռքով և տեղափոխում

հատ

16,560.0

2484.0

596.2

500

3580.2

189.75

3769.9

376.99

4146.90

82.94

4229.84

846.0

5075.80

20

Տնկիների տնկում փոսերում

հատ

16,560.0

1242.0

298.1

 

1540.1

81.62

1621.7

162.17

1783.87

35.68

1819.55

363.9

2183.46

21

Քաղհան փխրեցում 1-ին տարում /1 անգամ/

հատ

16,560.0

248.4

59.6

48

356.0

18.87

374.9

37.49

412.37

8.25

420.62

84.1

504.74

22

Ոռոգում առաջին տարում 1 մեկ անգամ ձեռքով /մեքենա/ յուրաքանչյուր տնկիին 8-10 լիտր

հատ

16,560.0

709.7

170.3

473

1353.0

71.71

1424.7

142.47

1567.21

31.34

1598.56

319.7

1918.27

24

Դարպասների տեղադրում

հատ

4.0

24.0

5.8

176

205.8

10.91

216.7

21.67

238.33

4.77

243.10

48.6

291.72

25

Ամբողջը

   

86173.80

20681.71

30315.50

137170.97

7270.06

144441.03

14444.10

158885.14

3177.70

162062.84

32412.57

194475.41

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան