Համարը 
N 71-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2013.04.02/10(454) Հոդ.90
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ
Ընդունման ամսաթիվը 
28.02.2013
Ստորագրող մարմինը 
Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.02.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.04.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀՍԿԻՉ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

18 մարտի 2013 թ.

Պետական գրանցման թիվ --------

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

 

28 փետրվարի 2013 թ.

ք. Երևան

N 71-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀՍԿԻՉ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 13-ի N 1175-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 5-րդ կետով, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1730-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության (այսուհետ՝ Ծառայություն) կանոնադրության 15-րդ կետի 1-ին ենթակետով՝

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվող դիտարկման ընթացքում հսկիչ գնումների վերաբերյալ արձանագրության ձևը` համաձայն հավելվածի։

 

  Ա. Բախչագուլյան

 

 

Հավելված

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության

սննդամթերքի անվտանգության

պետական ծառայության պետի

2013 թվականի փետրվարի 28-ի

N 71-Ն հրամանի

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  N ____

 

ՀՍԿԻՉ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

«____»«______________» 20  թ.

________________

 

(կազմման վայրը)

 

1. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(հսկիչ գնում կատարողի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

 

մասնակցությամբ` _________________________________________________________________,

 ____________________________________________________________________________________

(տնտեսվարող սուբյեկտի անունից ապրանքներ վաճառող, ծառայություններ մատուցող և (կամ) դրամական հաշվարկ կատարող աշխատողի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

 

համաձայն Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի «__» «_________» 20__թ. N____ հրամանի` ՀՀ կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 13-ի N 1175-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով _____________

_________________________________________________________________________________

(տնտեսվարող սուբյեկտի տվյալները (անվանումը, գտնվելու վայրը)

մոտ_____________________________________________________________________________

 (հսկիչ գնման իրականացման վայրը, ժամանակը)

 

կատարեցի ներքոհիշյալ ապրանքների հսկիչ գնում.

Հ/հ

Ապրանքի անվանումը

Ապրանքի քանակը (քաշը)

Ապրանքի գինը (արժեքը)

Ապրանքի փաթեթավորումը

Այլ նշումներ

           
           
           

2. Հսկիչ գնման (գնումների) արդյունքում կազմվեց սույն արձանագրությունը երկու օրինակից:

3. Հսկիչ գնում (գնումներ) կատարած պաշտոնատար անձինք`

________________________________________________________________________________,

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

________________________________________________________________________________,

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

________________________________________________________________________________,

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

4. Տնտեսվարող սուբյեկտի անունից ապրանքներ վաճառող, ծառայություններ մատուցող և (կամ) դրամական հաշվարկ կատարող աշխատող`

________________________________________________________________________________,

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

________________________________________________________________________________,

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

________________________________________________________________________________,

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

5. Արձանագրության մեկ օրինակը տնտեսվարող սուբյեկտի ղեկավարին կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձին հանձնելու ամսաթիվը` «_________» «__ » 201_թ.:

 

Ստացա արձանագրության մեկ օրինակը

_______________________________________________________________________________,

(պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________,

(նշում հսկիչ գնման արձանագրությունը ստորագրելուց կամ արձանագրության օրինակը ստանալուց հրաժարվելու կամ հսկիչ գնման իրականացմանն այլ կերպ խոչընդոտելու մասին)

 

________________________________________________________________________________

(նշում արձանագրությունը պատվիրված փոստով ուղարկելու մասին)