Համարը 
թիվ 177-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2013.08.15/25(469).1 Հոդ.236.5
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
23.07.2013
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
25.07.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.08.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԹՈՂԱՐԿՈՂԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ, ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆՎԱԶՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/15-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

6 օգոստոսի 2013 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05013303

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

23 հուլիսի 2013 թ.

թիվ 177-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԹՈՂԱՐԿՈՂԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ, ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆՎԱԶՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/15-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հաշվի առնելով, որ հաշվետու թողարկողների կանոնադրական կապիտալում կարող են ձեռք բերվել մասնակցություններ, որոնց արդյունքում բաժնետերը կարող է ազդեցություն գործել թողարկողի գործունեության վրա, ուստի և ազդել ներդրողների որոշումների կայացման վրա,

նպատակ ունենալով հաշվետու թողարկողների բաժնետերերի վերաբերյալ տեղեկությունների բացահայտման միջոցով ներդրողների որոշումների կայացման համար ապահովել պատշաճ թափանցիկություն,

հիմք ընդունելով «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 154-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերը, 156-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետով և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Հաշվետու թողարկողի կանոնադրական կապիտալում մասնակցության ձեռքբերման, ավելացման և նվազման վերաբերյալ տեղեկացման և բացահայտման կարգը» կանոնակարգ 4/15-ը` համաձայն Հավելվածի (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2013 թ. հուլիսի 25
Երևան

 

 

 

Հավելված

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2013 թվականի հուլիսի 23-ի

թիվ 177-Ն որոշմամբ

 

«ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԹՈՂԱՐԿՈՂԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ, ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆՎԱԶՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/15-Ը

 

ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 153-րդ հոդվածով նախատեսված բաժնետիրական ընկերությունների (այսուհետ՝ հաշվետու թողարկող) կանոնադրական կապիտալում ցանկացած անձի կողմից «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 154-րդ հոդվածով սահմանված մասնակցությունների ձեռքբերման, ավելացման և նվազման վերաբերյալ հաշվետու թողարկողին և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին (այսուհետ՝ Կենտրոնական բանկ) տեղեկացման կարգը, ինչպես նաև հաշվետու թողարկողի կողմից այդ տեղեկատվության բացահայտման կարգը:

2. Սույն կանոնակարգում օգտագործված այլ հասկացություններն օգտագործվում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կիրառվող իմաստով:

 

ԳԼՈՒԽ 2. ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԹՈՂԱՐԿՈՂԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ, ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆՎԱԶՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹՈՂԱՐԿՈՂԻՆ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

3. Հաշվետու թողարկողի կանոնադրական կապիտալում «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 154-րդ հոդվածով սահմանված մասնակցության ձեռքբերման, ավելացման կամ նվազման դեպքում յուրաքանչյուր անձ (անձամբ կամ փոխկապակցված անձանց միջոցով) այդ մասին տեղեկատվություն է ներկայացնում Կենտրոնական բանկին և հաշվետու թողարկողին ՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 1-ի և Հավելված 2-ի:

4. Սույն կանոնակարգի 3-րդ կետով պահանջվող տեղեկատվությունը Կենտրոնական բանկին և հաշվետու թողարկողին է ներկայացվում առձեռն կամ պատվիրված նամակով՝ տպագիր` ստորագրված մասնակցի կամ փոխկապակցված անձանցից մեկի (ֆիզիկական անձի դեպքում) կամ այդ մասնակցի իրավասու անձի (իրավաբանական անձի դեպքում) կողմից: Այն անձինք, որոնք միացված են Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգին, կարող են սույն կետով նախատեսված տեղեկատվությունը Կենտրոնական բանկ ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով` էլեկտրոնային-թվային ստորագրությամբ` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում` էլեկտրոնային կրիչով:

5. Եթե մասնակիցը կամ փոխկապակցված անձանցից որևէ մեկն արդեն ներկայացրել է սույն կանոնակարգի 3-րդ կետով սահմանված տեղեկատվությունը, ապա մյուս փոխկապակցված անձանց կամ մասնակցի կողմից տվյալ տեղեկատվությունը համարվում է ներկայացված:

 

ԳԼՈՒԽ 3. ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԹՈՂԱՐԿՈՂԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ, ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆՎԱԶՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

6. Հաշվետու թողարկողը սույն կանոնակարգի 2-րդ գլխի համաձայն ստացված տեղեկատվությունը հրապարակում է որպես էական փաստեր և տեղեկություններ՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի մարտի 11-ի թիվ 68-Ն որոշմամբ հաստատված «Ազդագիր և հաշվետու թողարկողների հաշվետվություններ» կանոնակարգ 4/04-ով սահմանված կարգով: Ընդ որում, սույն կետի համաձայն՝ մասնակցի վերաբերյալ հրապարակվող տեղեկատվությունը ներառում է մասնակցի, նրա հետ փոխկապակցված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը (ֆիզիկական անձանց դեպքում), անվանումը (իրավաբանական անձանց դեպքում), մասնակցին և նրա հետ փոխկապակցված անձանց պատկանող հաշվետու թողարկողի բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակը և տոկոսային մեծությունը:

7. Հաշվետու թողարկողը սույն կանոնակարգի 2-րդ գլխի համաձայն ստացված տեղեկատվությունը բացահայտում է կարգավորվող շուկայի օպերատորին՝ որպես էական փաստեր և տեղեկություններ կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից սահմանված կարգով:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

 

«Հաշվետու թողարկողի կանոնադրական կապիտալում

մասնակցության ձեռքբերման, ավելացման և նվազման

 վերաբերյալ տեղեկացման և բացահայտման կարգը» կանոնակարգ 4/15-ի

 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ

 

 ______________________________________________________________________________

 (ֆիզիկական անձի համար` անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի նույնականացման համարը և սերիան, բնակության վայրը, կապի միջոցները, իրավաբանական անձի համար` անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, գրանցման վայրը, կապի միջոցները)

________________________________________________________________________________

 (փոխկապակցված ֆիզիկական անձի համար` անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի նույնականացման համարը և սերիան, բնակության վայրը, կապի միջոցները, փոխկապակցված իրավաբանական անձի համար` անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, գրանցման վայրը, կապի միջոցները (այս տողը լրացվում է փոխկապակցված անձանց միջոցով մասնակցության ձեռքբերման դեպքում))

 _________________________________________________________________________

(հաշվետու թողարկողի անվանումը, ՀՎՀՀ-ն)

Տեղեկություններ մասնակցին և փոխկապակցված անձանց պատկանող արժեթղթերի վերաբերյալ

Բաժնետոմսի տարբերակիչ ծածկագիրը (ISIN)

Նախքան մասնակցության ձեռքբերումը (ավելացումը) հաշվետու թողարկողի բաժնետոմսեր

Մասնակցության ձեռքբերումից (ավելացումից) հետո հաշվետու թողարկողի բաժնետոմսեր

Մասնակցության ձեռքբերման (ավելացման) ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)

 

մասնակից

փոխկապակցված անձինք

մասնակից

փոխկապակցված անձինք

 

քանակը

%

քանակը

%

քանակը

%

քանակը

%

                   
                   
                   

Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության:

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

_________________
(օր/ամիս/տարի)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

 

«Հաշվետու թողարկողի կանոնադրական կապիտալում

մասնակցության ձեռքբերման, ավելացման և նվազման

 վերաբերյալ տեղեկացման և բացահայտման կարգը» կանոնակարգ 4/15-ի

 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱԶՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ

 ___________________________________________________________________________________

(ֆիզիկական անձի համար` անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի նույնականացման համարը և սերիան, բնակության վայրը, կապի միջոցները, իրավաբանական անձի համար` անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, գրանցման վայրը, կապի միջոցները)

 ______________________________________________________________________________

 (փոխկապակցված ֆիզիկական անձի համար` անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի նույնականացման համարը և սերիան, բնակության վայրը, կապի միջոցները, փոխկապակցված իրավաբանական անձի համար` անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, գրանցման վայրը, կապի միջոցները (այս տողը լրացվում է փոխկապակցված անձանց միջոցով մասնակցության նվազեցման դեպքում ))

 __________________________________________________

 (հաշվետու թողարկողի անվանումը, ՀՎՀՀ-ն )

 Տեղեկություններ մասնակցին և փոխկապակցված անձանց պատկանող արժեթղթերի վերաբերյալ

Բաժնետոմսի տարբերակիչ ծածկագիրը (ISIN)

Նախքան մասնակցության նվազեցումը հաշվետու թողարկողի բաժնետոմսեր

Մասնակցության նվազեցումից հետո հաշվետու թողարկողի բաժնետոմսեր

Մասնակցության նվազեցման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)

 

մասնակից

փոխկապակցված անձինք

մասնակից

փոխկապակցված անձինք

 

քանակը

%

քանակը

%

քանակը

%

քանակը

%

                   
                   
                   

Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության:

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

_________________
(օր/ամիս/տարի)