Համարը 
թիվ 31-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2013.12.23/34(478).1 Հոդ.347.19
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
13.11.2013
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.11.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.01.2016

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-Ա (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի ԹԻՎ 42-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

13 դեկտեմբերի 2013 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60313489

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

13 նոյեմբերի 2013 թ.

թիվ 31-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-Ա (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի ԹԻՎ 42-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով և 14-րդ հոդվածի երկրորդ և երրորդ մասերով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասին» Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը` համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2005 թվականի դեկտեմբերի 28-ի ««Աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասին» Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման ցուցումները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի սեպտեմբերի 10-ի թիվ 205-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 42-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի

2013 թվականի նոյեմբերի 13-ի

թիվ 31-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430

 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ
20  թ.

 

ՁԵՎ 1-Ա

 (տարեկան)

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի (2000թ. ապրիլի 4-ի, ՀՕ-48)

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող փետրվարի 25-ը

Ներկայացնում է_______________________________________________________________

(անվանումը և կազմակերպա-իրավական տեսակը)

Գտնվելու վայրը ________________________________________________________ I__I__I__I__I

(գործունեության իրականացման վայրը)                              (փոստային դասիչ)

 

Մարզը ____________________________________________________________________ I__I__I

(լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)

 

Համայնքը / Վարչական շրջանը ______________________________________________ I__I__I__I

(լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը____________________________________

 

___________________________________________________________________ I__I__I__I__I__I

(լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

 
Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը

 I__I__I__I__I__I__I__I__I

 
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

 I__I__I__I__I__I__I__I__I

Հեռախոսահամար(ներ) __________________________________________________

Էլեկտրոնային փոստ ________________________________@__________________

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

 

1. Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի վարձատրությունը

 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը (առանց համատեղությամբ և կապալային կամ քաղաքացիական
իրավական պայմանագրով աշխատանք կատարողների),

մարդ

որից`
աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը,

մարդ

Աշխատողների (2-րդ սյան) աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումները, հազ. դրամ

Աշխատողների (2-րդ սյան) փաստացի աշխատած մարդ- ժամերի տարեկան քանակը, հազար

Աշխատողների թվաքանակը
 (առանց համատեղությամբ և կապալային կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրով աշխատանք կատարողների) տարեվերջին
(դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)

Ընդամենը, մարդ

նրանցից

տարիքային կենսաթոշակառու

մինչև 16 տարեկան դեռահաս

հաշմանդամություն ունեցող անձ

աշակերտ, փորձնակ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ընդամենը(տող 110.1+ 110.2)

110

                 

կին

110.1

                 

տղամարդ

110.2

                 

110 տողից` ղեկավար
(
տող 120.1+ 120.2)

120

     

x

   

x

 

x

 կին

120.1

     

x

   

x

 

x

 տղամարդ

120.2

     

x

   

x

 

x

 

2. Աշխատուժի վրա գործատուի կատարած ծախսերը

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

հազար դրամ

 Ա

Բ

10

Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ (տող 210.1+ 210.2+ 210.3+ 210.4)

210

 

այդ թվում՝
1. Վարձատրություն աշխատած ժամանակահատվածի համար

210.1

 

որից՝ վարձատրություն ըստ տարիֆային և պաշտոնեական

դրույքաչափերի, գործարքային վարձաչափերի, կամ ստացված

հասույթից` տոկոսով, շահույթից` բաժնեմասով հաշվարկած

աշխատավարձ

210.1.1

 

բնաիրային վարձատրության կարգով արտադրության մեջ զբաղված

աշխատողներին տրվող ապրանքի կամ մթերքի արժեքը

210.1.2

 

հավելավճարներ, լրավճարներ, հատուցման վճարներ, կանոնավոր

տրվող պարգևատրումներ

210.1.3

 

2. Վարձատրություն չաշխատած ժամանակահատվածի համար
(
ներառյալ` ժամանակավոր անաշխատունակության առաջին երեք օրվա համար գործատուի միջոցների հաշվին վճարվող գումարը)

210.2

 

որից՝ վճարումներ ամենամյա և նպատակային արձակուրդների (բացի

չօգտագործած արձակուրդի համար վճարվող հատուցման)

210.2.1

 

3. Միանվագ տրվող խրախուսական և այլ վճարներ (ներառյալ` չօգտագործած արձակուրդի համար վճարվող հատուցումը)

210.3

 

4. Սննդի, բնակարանի, վառելիքի համար տրվող և այլ հարակից վճարներ (կանոնավոր տրվող վճարներ)

210.4

 

որից՝ դրամական և ոչ դրամական (կտրոնների տեսքով` ճաշարաններում,

 բուֆետներում և սննդի այլ կետերում) վճարներ սննդի համար, անհատույց

 տրված համազգեստի (բացի հատուկ համազգեստի) արժեք

210.4.1

 

5. Ծախսեր` ուղղված աշխատողների բնակարանով ապահովմանը

220

 

6. Ծախսեր` ուղղված աշխատողների սոցիալական պաշտպանությանը

230

 

առողջության ապահովագրական վճարներ`գործատուի միջոցների

հաշվին

230.1

 

սոցիալական բնույթի վճարներ`արձակման նպաստ, նյութական

օգնություն` ընտանեկան իրադարձությունների հետ կապված,

վճարներ` աշխատավայրում, վնասվածքի, դժբախտ պատահարի հետ

կապված և այլն)

230.2

 

7. Ծախսեր` ուղղված աշխատողների մասնագիտական ուսուցմանը (պատրաստմանը և վերապատրաստմանը)

240

 

8. Ծախսեր` ուղղված աշխատողների սոցիալ-մշակութային սպասարկմանը

250

 

9. Աշխատուժի վրա կատարված այլ ծախսեր (գործուղման ծախսեր, հատուկ համազգեստի և կոշիկի արժեք, երթևեկության, ուղերթի արժեք և այլն)

260

 

10. ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (տող 210+220+230+240+250+260)

270

 

3. Սոցիալական ապահովագրության նպաստները

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
 համարը

հազար դրամ

Ա

Բ

11

Սոցիալական ապահովագրության նպաստներ

310

 

որից` ժամանակավոր անաշխատունակության (բացի առաջին երեք օրվա

համար գործատուի միջոցների հաշվին վճարվող գումարի)

310.1

 

հղիության, ծննդաբերության և երեխայի խմամքի

310.2

 

4. Նոյեմբեր ամիսն ամբողջությամբ աշխատած աշխատողների թվաքանակի բաշխումն ըստ հաշվարկված աշխատավարձի չափի

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
հա-մարը

Ընդա-մենը

սահման-ված նվազա-գույն աշխա-տավար-ձից ցածր

սահման-ված նվազա-գույն աշխա-տավար-ձի չափ

սահմանված նվազագույն աշխատավարձից ավելի

Աշխա-տողների աշխա-տանքի վարձատրու-թյան և դրան հավա-սարեցված այլ վճարում-ներ,
հազ. դրամ

մինչև 2 անգամ

2 - 3 անգամ

3 - 4 անգամ

4 - 6 անգամ

6- 10 անգամ

10 - 15 անգամ

15 - 20 անգամ

20 - 25 անգամ

25 - 30 անգամ

30 անգամ և ավելի

Ա

Բ

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող աշխատողների թվաքանակը, մարդ

410

                           

որից` ոչ լրիվ աշխատանքային օր (շաբաթ) աշխատողների և մասնակի վճարվող պարա-պուրդում գտնվողների թվաքանակը, մարդ

410.1

                           

5. Աշխատողների և աշխատատեղերի շարժը

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
 համարը

մարդ

Ա

Բ

26

Աշխատողների թվաքանակը (առանց համատեղությամբ և կապալային կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրով աշխատանք կատարողների) հունվարի 1-ի դրությամբ

510

 

Ընդունվել են աշխատողներ հաշվետու տարում

520

 

 որից` նոր (առաջին անգամ) ստեղծված աշխատատեղերում

 520.1

 

Ազատվել են աշխատողներ հաշվետու տարում (530.1 + 530.2+ 530.3)

530

 

 այդ թվում՝ գործատուի նախաձեռնությամբ, որից.

530.1

 

աշխատողների թվաքանակի կրճատման հետ կապված

530.1.1

 

աշխատողի նախաձեռնությամբ (սեփական կամքով)

530.2

 

այլ պատճառներով

530.3

 

Աշխատողների թվաքանակը (առանց համատեղությամբ և կապալային կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրով աշխատանք կատարողների) դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (510 + 520 - 530)

540

 

Ազատ աշխատատեղերի (պահանջվող աշխատողների) թիվը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

550

 

6. Համատեղությամբ, կապալային կամ քաղաքացիաիրավական պայմանագրով աշխատողներ

 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
համարը

Ընդամենը

Ա

Բ

27

Համատեղությամբ աշխատողների (առանց ներքին համատեղությամբ աշխատողների) միջին տարեկան թվաքանակը, մարդ

610

 

Կապալային կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրով աշխատանք կատարողների միջին տարեկան թվաքանակը, մարդ

620

 

Համատեղությամբ աշխատողների աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումները, հազ. դրամ

630

 

Կապալային կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրով աշխատանք կատարողների աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումները, հազ. դրամ

640

 

Ղեկավար

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________

(Ստորագրություն)

     
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________

(Ստորագրություն)

   


«__» ______20__թ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Աշխատանքի վիճակագրության բաժին 58-78-29, e-mail: info@armstat.am

 

ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

 

1. Աշխատողների թվաքանակում ներառվում են աշխատանքային պայմանագրով վարձու աշխատողները` անկախ պայմանագրի ժամկետից (տե’ս ՀՀ ՎՊԽ 2013թ. նոյեմբերի 13-ի թիվ 32-Ն որոշման 3-րդ կետով հաստատված հավելվածի` «Աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասին Ձև թիվ 1-Ա (ամսական, տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվությունների լրացման հրահանգի» (այսուհետ` Հրահանգ), 8-րդ կետը) և չեն ներառվում Հրահանգի 9-րդ կետում նշված աշխատողները:

2. Սյուն 1-ը լրացնել Հրահանգի 12-րդ կետին համապատասխան:

3. Սյուն 2-ը լրացնել Հրահանգի 13- 18 կետերին համապատասխան:

4. Սյուն 3-ը լրացնել Հրահանգի VI-րդ բաժնին համապատասխան:

5. Սյուն 4-ը լրացնել Հրահանգի IV-րդ բաժնին համապատասխան:

6. Սյուն 5 - 9-ը լրացնել հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ` Հրահանգի 10- րդ կետին համապատասխան:

7. Սյուն 6-ում լրացնել աշխատող տարիքային կենսաթոշակառուների թվաքանակը:

8. Սյուն 7-ում լրացնել մինչև 16 տարեկան աշխատող դեռահասների թվաքանակը:

9. Սյուն 8-ում լրացնել հաշմանդամություն ունեցող աշխատողների թվաքանակը:

10. Սյուն 9-ում լրացնել այն անձանց թվաքանակը, ովքեր ուսուցումը և աշխատանքը համատեղել են միևնույն գործատուի մոտ` մասնակի կամ լրիվ վարձատրությամբ:

11. Տող 120-ը լրացնելիս առաջնորդվել Հայաստանի Հանրապետության զբաղմունքների դասակարգչի Մաս 4.-ի Բաժին 1-ից (էջ 342-360) (ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր, 2009թ. հոկտեմբերի 14-ի N 27 (3451)): Ղեկավարներ են համարվում, մասնավորապես.

ա) կազմակերպության նախագահը, տնօրենը, վարիչը, կառավարիչը, պետը, ռեկտորը և նրանց տեղակալները, Ազգային ժողովի պատգամավորը, դեսպանը,

բ) պետական տեսուչը, պատասխանատու քարտուղարը, գիտական քարտուղարը, մամլո քարտուղարը, պետական կառավարման մարմնի ղեկավարների ռեֆերենտը, օգնականը, խորհրդականը,

գ) կազմակերպության գլխավոր հաշվապահը (բացառությամբ դպրոցի գլխավոր հաշվապահի), գլխավոր ճարտարագետը, գլխավոր մեխանիկը, գլխավոր տեխնոլոգը, գլխավոր մետալուրգը, գլխավոր գյուղատնտեսը, գլխավոր բժիշկը, գլխավոր երկրաբանը, գլխավոր տնտեսագետը, գլխավոր էլեկտրիկը, գլխավոր խմբագիրը, գլխավոր ռեժիսորը, գլխավոր մարզիչը, գեղարվեստական ղեկավարը և այլն,

դ) արտադրամասի, տեղամասի պետը (վարպետը), հերթափոխի պետը:

Ղեկավար են համարվում նաև քաղծառայության հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող, բարձրագույն և գլխավոր պաշտոնների առաջին և երկրորդ ենթախմբերի քաղծառայողները:

12. Տող 210.1-210.4-ը լրացնել Հրահանգի VI-րդ բաժնին համապատասխան:

13. Տող 220-ը լրացնել Հրահանգի 55-րդ կետին համապատասխան:

14. Տող 230-ը լրացնել Հրահանգի 56-րդ կետին համապատասխան:

15. Տող 240- ը լրացնել Հրահանգի 57-րդ կետին համապատասխան:

16. Տող 250-ը լրացնել Հրահանգի 58-րդ կետին համապատասխան:

17. Տող 260-ը լրացնել Հրահանգի 59-րդ կետին համապատասխան:

18. Տող 310-ում լրացնել հաշվետու տարվա ընթացքում պետական բյուջեից աշխատողներին տրված սոցիալական ապահովագրության նպաստները:

19. Տող 410 սյուն 12-25-ը լրացնել Հրահանգի VIII-րդ բաժնին համապատասխան` ելնելով հաշվետու տարում օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի չափից:

20. Տող 520-550-ը լրացնել Հրահանգի V-րդ բաժնին համապատասխան:

21. Տող 610-ը լրացնել Հրահանգի 12-րդ կետին համապատասխան:

22. Տող 620-ը լրացնել Հրահանգի VI-րդ բաժնին համապատասխան:

23. Տող 630-ը լրացնել Հրահանգի 12-րդ կետին համապատասխան:

24. Տող 640-ը լրացնել Հրահանգի VI-րդ բաժնին համապատասխան: