Համարը 
N 27-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2010.12.30/31(383).1 Հոդ.410.2
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
06.12.2010
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
06.12.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
09.01.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ «ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ՕԴՈՒՄ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԸ» N 2.2.5-004-10 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

28 դեկտեմբերի 2010 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10010509

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

6 դեկտեմբերի 2010 թ.

N 27-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

«ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ՕԴՈՒՄ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԸ» N 2.2.5-004-10 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 1300-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրության 12-րդ կետի «դ» ենթակետը և Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանների երկրների զարգացմանը համահունչ Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության կողմից առաջարկությունները` ելնելով բնակչության առողջության պահպանման շահերից,

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

Հաստատել «Կազմակերպությունների աշխատատեղերում աշխատանքային գոտու օդում քիմիական նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները» N 2.2.5-004-10 սանիտարական կանոնները և նորմերը` համաձայն հավելվածի:

 

Նախարար՝

 Հ. Քուշկյան

 

 

Հավելված

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2010 թվականի դեկտեմբերի 6-ի

N 27-Ն հրամանի

ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ՕԴՈՒՄ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԸ
N 2.2.5-004-10

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏ

 

1. Սույն սանիտարական կանոնները և նորմերը (այսուհետ` Կանոններ) սահմանում են կազմակերպությունների աշխատատեղերում աշխատանքային գոտու օդում քիմիական նյութերի առավելագույն և միջին հերթափոխային սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները (այսուհետ` ՍԹԿ), քիմիական նյութերի վտանգավորության դասը և աշխատողների օրգանիզմի վրա հնարավոր վնասակար` առավելապես ֆիբրոգեն, ալերգեն, քաղցկեղածին, սուր, ինչպես նաև ընդհանուր ազդեցությունը 1-ից 5-րդ աղյուսակներին համապատասխան:

2. Սույն Կանոնները տարածվում են քիմիական նյութեր արտադրող, օգտագործող, տեղափոխող, պահեստավորող և վաճառք իրականացնող կազմակերպությունների վրա:

3. Սույն Կանոններում ներառված քիմիական նյութերի լաբորատոր հետազոտությունների նպատակով աշխատանքային գոտու օդի նմուշառման գործընթացն իրականացվում է համաձայն Հավելված 1-ի:

(3-րդ կետը խմբ. 16.10.13 N 60-Ն)

4. Սույն Կանոնների կատարման հսկողությունն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության մարմինների կողմից:

 

Աղյուսակ 1

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ՕԴՈՒՄ ԱՌԱՎԵԼԱՊԵՍ ՖԻԲՐՈԳԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԸ (ՍԹԿ)

 

N հ/հ

Նյութի անվանումը

Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան (ՍԹԿ), մգ/մ3

Արտադրության պայմաններում նյութի գերակշռող ագրեգատային վիճակը

Վտան-գավո-րության դասը

1

2

3

4

5

1.

Աբրազիվ փոշի մետաղահալման խարամից

-/10

ա

4

2.

Աերոսիլ` մոդիֆիկացված բութիլ սպիրտով

3/1

ա

3

3.

Աերոսիլ` մոդիֆիկացված դիմեթիլդիքլորսիլանով

3/1

ա

3

4.

Ալյումինում և նրա ձուլվածքները (վերահաշվարկված ալյումինումի վրա)

6/2

ա

3

5.

Ալյումինում մագնիդ

-/6

ա

4

6.

Ալյումինումի նիտրիդ

-/6

ա

4

7.

Ալյումինումի տրիհիդրոօքսիդ

-/6

ա

4

8.

դիԱլյումինիում տրիօքսիդ (դեզինտեգրացիայի աերոզոլի տեսքով)

-/6

ա

4

9.

դիԱլյումինում տրիօքսիդ նիկելի հետ համաձուլվածքի խառնուրդով (մինչև 15%)

-/4

ա

3

10.

դիԱլյումինում տրիօքսիդ` սիլիցիումի դիօքսիդի խառնուրդով (կոնդեսացիայի աերոզոլի տեսքով)

5/2

ա

3

11.

դիԱլյումինում տրիօքսիդ` մինչև 15% սիլիցիումի դիօքսիդի և մինչև 10% դիերկաթտրիօքսիդի խառնուրդով (կոնդենսացիայի աերոզոլի տեսքով)

-/6

ա

4

12.

Ալյումինում ֆոսֆատ

-/6

ա

4

13.

Ալյումոսիլիկատ

-/6

ա

4

14.

Ածխածնի փոշի.


ա) կոքսեր քարածուխային, պեկեր, նավթային, թերթաքարային

 

-/6

 

ա

 

4

 բ) անտրացիդ - ազատ սիլիցիումի դիօքսիդի մինչև 5%պարունակությամբ

-/6

ա

4

գ) այլ հանածո ածուխներ և ածխահումքային փոշիներ - ազատ սիլիցիումի դիօքսիդի մինչև 5% պարունակությամբ

-/10

ա

4

դ) ալմաստներ բնական և արհեստական

-/8

ա

4

ե) ալմաստներ մետաղացված

-/4

ա

3

զ) մրեր սև արդյունաբերական - բենզ(ա)պիրենի 35մգ/կգ-ից ոչ ավել պարունակությամբ

-/4

ա

3

է) ածխածնային մանրաթելային նյութեր հիդրատցելյուլոզային մանրաթելերի հիմքի վրա+

4/2

ա

4

ը) ածխածնային մանրաթելային նյութեր պոլի ակրիլոնիտրիլային մանրաթելերի հիմքի վրա+

4/2

ա

4

15.

Ամինոպլաստներ

-/6

ա

4

16.

Բարիտ

-/6

ա

4

17.

Բոքսիտ, նեֆելին, սպեկ

-/4

ա

2

18.

Բոքսիտներ

-/6

ա

3

19.

Բոքսիտներ սիլիցիումի ցածր պարունակությամբ, սպեկ

5/2

ա

3

20.

տետրաԲոր կարբիդ

-/6

ա

4

21.

Բոր նիտրիդ

-/6

ա

4

22.

Բոր նիտրիդ վեցանիստ և խորանարդ

-/6

ա

4

23.

տետրաԲոր տրիսիլիցիդ

-/6

ա

4

24.

Դատոլիտային խտանյութ

-/4

ա

3

25.

Դոլոմիտ

-/6

ա

4

26.

Դունիտոպերիդոտիտային ավազներ

-/6

ա

4

27.

Դունիտոպերիդոտիտային ավազներ

-/6

ա

4

28.

Երկաթե շեղջաքար (ագլոմերատ)

-/4

ա

3

29.

Երկաթ

-/10

ա

4

30.

դիԵրկաթ տրիօքսիդ

-/6

ա

4

31.

Երկաթիտտրիումային նռնակներ, հադոլիում և/կամ հելիում պարունակող

-/10

ա

4

32.

Երկաթահանքային վառելիքային թերթաքարերի ջրցանվածքներ

-/4

ա

3

33.

Էլեկտրակորունդ

-/6

ա

4

34.

Էլեկտրակորունդ քրոմային

-/6

ա

4

35.

Թուջ(չուգուն) - էլեկտրակորունդի (մինչև 30%) խառնուրդով

-/6

ա

4

36.

Իտերբիում ֆտորիդ

-/6

ա

4

37.

Լյումինոֆոր Լ-3500-II

-/5

ա

4

38.

Լյումինոֆոր ԼՊ-1

-/6

ա

4

39.

Լյումինոֆոր ԼՖ-490-1

-/4

ա

3

40.

Լյումինոֆոր ԼՖ-630-1, ԼՖ-6500-1

-/6

ա

4

41.

Լյումինոֆոր ԼՑ-6200-1

-/6

ա

4

42.

Լյումինոֆոր ՖԼԴ-605

-/6

ա

4

43.

Լյումինոֆորներ ԷԼՍ-580-Բ, ԷԼՍ-510-Բ, ԷԼՍ-4555-Բ

-/5

ա

3

44.

Խարամ ածխային աղացած, շինարարական նյութեր նրանց հիմքի վրա. խարամաբլոկներ, խարամազիտ և այլն

-/4

ա

 

45.

Խեժադոլոմիտ

6/2

ա

3

46.

Ծծումբ

-/6

ա

4

47.

Կալցիում լանթան տիտան ալյումինիդ

-/6

ա

3

48.

Կալցիում օքսիդի սիլիկատ

-/4

ա

3

49.

Կավահողային մանրաթել, արհեստական կիսաբյուրեղային, այդ թվում 0.5% քրոմի (III) օքսիդի պարունակությամբ

-/6

ա

4

50.

Կերամիկա

5/2

ա

3

51.

Կորունդ սպիտակ

-/6

ա

4

52.

Կրաքար

-/6

ա

4

53.

Մագնիում դոդեկաբորիդ

-/6

ա

4

54.

դիՄոլիբդենկարբիդ

-/4

ա

3

55.

Մոլիբդեն սիլիցիդ

-/4

ա

3

56.

Մոխիր

-/4

ա

3

(աղյուսակը փոփ. 16.10.13 N 60-Ն)

 

Աղյուսակ 2

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ՕԴՈՒՄ ԱԼԵՐԳԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԸ (ՍԹԿ)

 

N
հ/հ

Նյութի անվանումը

Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան (ՍԹԿ),
մգ/մ3

Արտադրու-թյան պայ-մաններում նյութի գերակշռող ագրեգատային վիճակը

Վտան-գավո-րության դասը

 

1

2

3

4

5

1.

2-(2-Ալկիլ C10-13 -2- իմիդազոլին-1-իլ) էթանոլ

0.1

գ + ա

2

2.

2-Ալկիլ C10-12 -1-պոլիէթենպոլիամին-2-իմիդազոլին հիդրոքլորիդ

0.5

ա

2

3.

Ալյումոպլատինային կատալիզատորներ ԿՌ-101 և ՌԲ-11 մինչև 0.6%պլատինի պարունակությամբ

1.5

ա

3

4.

Ամիլազա

1

ա

2

5.

1-Ամինոալկիլիմիդազոլիններ+

0.5

գ + ա

2

6.

2-Ամինո-2-դեօքսի –D-գլյուկոզներ, հիդրոքլորիդ

0.005

ա

1

7.

0-3-Ամինո-3-դեօքսի-ալֆա-D-գլյուկոպիրանոզիլ-(1-> 6)-0-[6-Ամինո-6-դեօքսի-ալֆա-D-գլյուկոպիրանոզիլ-(1–>4)]-N`(S)-(4-ամինո-2-հիդրօքսի-1-օքսոբութիլ)-2-դեօքսի-D- ստրեպտամին+

0.1

ա

2

8.

0-3-Ամինո-3-դեօքսի-ալֆա-D-գլյուկոպիրանոզիլ (1-> 6)-0-[6-Ամինո-6-դեօքսի-D-լյուկոպիրանոզիլ-(1–>4)]-2-դեօքսի-ալֆա-D- ստրեպտամին+

0.1

ա

2

9.

0-4-Ամինո-4-դեօքսի-ալֆա-D-գլյուկոպիրանոզիլ (1-> 6)-0-(8R) 2-ամինո-2,3,7-տրիդեօքսի-7-(մեթիլամինո) D-գլիցերոալֆա-D-ալլոօքտոդիալդո-1.5:8.4-դիպիրանոզիլ-(1–>4)-2-դեօքսի-D- ստրեպտամին+

0.1

ա

2

10.

0-2-Ամինո-2-դեօքսի-ալֆա-D-գլյուկոպիրանոզիլ (1–>4)-0-[0-2,6-դիամինո-2, 6-դիդեօքսի-բետա-L-
իդոպիրապոզիլ(1–>3)-բետա-D-ռիբոֆուրանոզիլ (1–>5)]-2-դեօքսի-D-ստրեպտամին, սուլֆատ(1:2)

0.1

ա

2

11.

0-3-Ամինո-3-դեօքսի-ալֆա- D-գլյուկոպիրանոզիլ (1–>6)-0-[2,6-դիամինո-2,3,6-տրիդեօքսի-ալֆա-D-ռիբոհեքսոպիրանոզիլ(1–>4_)]-2-դեօքսի-D-ստրեպտամին

0.1

ա

2

12.

[2S-(2ալֆա,5ալֆա,6բետա)]-6-Ամինո-3,3-դիմեթիլ -7-օքսո-4-տիա-1-ազաբիցիկլո [3,2,0]հեպտան-2-կարբոնաթթու+

0.4

ա

2

13.

3-[(4-Ամինո-2-մեթիլ-5-պիրիդինիլ)մեթիլ]-5-(2-հիդրօքսիէթիլ)-4-մեթիլազոնիում բրոմիդ

0.1

ա

2

14.

Ամինոպլաստներ

-/6

ա

4

15.

1-Ամինոպրոպան-2-ոլ+

1

գ + ա

2

16.

N-(3-Ամինոպրոպիլ)-N-դոդեցիլպրոպան-1,3-դիամին+

1

ա

2

17.

[2S-(2ալֆա,5ալֆա, 6բետա) (S*)]-6-Ամինոֆենիլ ացետիլամինո-3, 3-դիմեթիլ-7-օքսո-4-տիա-1-ազաբիցիկլո- [3,2,0] հեպտան-2-կարբոնաթթու

0.1

ա

2

18.

2,2`[N-(2-Ամինոէթիլ)ամինո]դիէթանոլ, C10-13 կարբոնաթթուների ամիդներ

2

գ + ա

3

19.

N-(2-Ամինոէթիլ)-1,2-էթիլդիամին+

0.3

գ + ա

2

20.

դիԱմոնիում հեքսաքլորապլատինատ

0.005

ա

1

21.

դիԱմոնիում դիքլորպալադիում+

0.005

ա

1

22.

Անտիբիոտիկներ (ցեֆալոսպորինների խմբից)

0.3

ա

2

23.

Բացիլլիխիլին (ըստ բացիտրացինի)

0.01

ա

1

24.

Բենզոլ-1, 3 - դիկարբոնաթթու+

0.2

ա

2

25.

Բենզոլ-1,4-դիկարբոնաթթու

0.1

գ + ա

1

26.

Բենզոլ-1,3-դիկարբոնդիքլորիդ+

0.02

գ + ա

2

27.

Բենզոլ-1,4-դիկարբոնդիքլորիդ+

0.1

գ + ա

2

28.

Բենզոլսուլֆոնիլքլորիդ

1

գ + ա

2

29.

Բենզոլ-1,2,4-տրիկարբոնաթթու

0.1

ա

2

30.

[2]Բենզոպիրանոլ[6,5,4-def][2]բենզոպիրան-1,3,6,8-տետրոն

1

ա

2

31.

Բերիլիում և նրա միացությունները(վերահաշվարկված բերիլիումի վրա)

0.003/0.001

ա

1

32.

N,N`-Բիս(2-ամինոէթիլ)-1,2-էթանդիամին+

0.3

գ + ա

2

33.

Բիս(դիմեթիլդիթիոկարբամատ) ցինկի

0.3

ա

2

34.

Բիս(դիէթիլդիթիոկարբամատ) ցինկի

0.3

ա

2

35.

1,1-Բիս(պոլիէթօքսի)-2-հեպտադեցենիլ-2-իմիդազոլինի ացետատ+

0.5

գ + ա

2

36.

1,5-Բիս (ֆուր-2-իլ)պենտա-1,4-դիեն-3-ոն+

10

գ + ա

3

37.

1,3-Բիս(4-քլորբենզիլիդենամինո) գուանիդին հիդրոքլորիդ+

0.5

ա

2

38.

1,3-Բիս(4-քլորբենզիլիդենամինո) գուանիդին+

0.5

ա

2

39.

Բովերին

0.3

ա

2

40.

0-(4-Բրոմ-2,5-դիքլորֆենիլ)-0,0-դիմեթիլթիոֆոսֆատ

0.5

գ + ա

2

41.

Գապրին (ըստ սպիտակուցի)

0.1

ա

2

42.

Գենտամիցին+ (Հենտամիցին+) (1 : 2.5 գենտամիցին սուլֆատների խառնուրդ)-C1(40%), C2(20%),C1ա(40%)

0.05

ա

1

43.

Գիգրոմիցին Բ+

0.001

ա

1

44.

Գլիֆտոր(1,3-դիֆտորպրոպան-2-ոլ) (70-74%) `խառնուրդ 3-ֆտոր-1- քլորպրոպան-2-ոլի հետ

0.05

գ

1

45.

Գրիզին

0.002

ա

1

46.

Օ-2-Դեզօքսի-2-(N-մեթիլամինո)-ալֆա-L-գլյուկոպիրանոզիլ-(1->2)-Օ-5-դիզօքսի-3-C-ֆորմիլ-ալֆա-L-գլյուկսոֆուրանոզիլ-D-ստրեպտամին+

0.1

ա

1

47.

Օ-3-Դեզօքսի-4-C-մեթիլ-արաբինոպիրանոզիլ -(1,6)-O-[2,6-դիամինո-2,3,4,6-տետրադեզօքսի-ալֆա-D-գլիցերոհեքս-4-ենոպիրանոզիլ-(1->4)1-2-դեզօքսի-D-ստրեպտամին

0.05

ա

1

48.

1,2-Դիամինոբենզոլ

0.5

գ + ա

2

49.

1,3 -Դիամինոբենզոլ

0.1

գ + ա

2

50.

1,4 -Դիամինոբենզոլ

0.05

գ + ա

1

51.

1,4 -Դիամինոբենզոլ դիհիդրոքլորիդ

0.05

գ + ա

1

52.

2,4-Դիամինոբենզոլսուլֆոնատ նատրիումի

2

ա

3

53.

1,6-Դիամինոհեքսան

0.1

գ

1

54.

1-Դի (բետա-ամինոէթիլ)-2-ալկիլ (C8-18)-2-իմիդազոլին+

0.5

ա

2

55.

Դիամինոդիքլորպալադիում+

0.005

ա

1

56.

Դիամոնիում քրոմ տետրասուլֆատ-24 հիդրատ (ըստ քրոմ(III)-ի)

0.02

ա

1

57.

քլորտետրացիկլինի N,N-Դիբենզիլէթիլեն դիամինային աղ+

0.1

ա

2

58.

N,N-Դիբութիլ-4-(հեքսիլօքսի) նավթալին-1-կարբօքսիմիդամիդ+

0.01

ա

1

59.

[4S-(4ալֆա,4ա ալֆա,5ալֆա,5ա ալֆա, 6բետա, 12ա ալֆա)]4-(Դիմեթիլամինո)-1,4,4ա,5,5ա,6,11, 12ա-օկտահիդրո-3,5,6,10,12,12ա-հեքսահիդրօքսի -6-մեթիլ-1,11-դիօքսո-2-նավթացենկարբօքսիամիդ+

0.1

ա

2

60.

[4S-(4ալֆա,4ա ալֆա,5ա ալֆա,6բետա, 12ա ալֆա)]4-(Դիմեթիլամինո)-1,4,4ա, 5,5ա,6,11,12ա-օկտահիդրո 3,6,10,12,12ա-պենտահիդրօքսի-6-մեթիլ-1,11-դիօքսո-2-նավթացենկարբօքսամիդ

0.1

ա

2

61.

[4S-(4ալֆա,4ա ալֆա,5ա ալֆա,6բետա, 12ա )] (4-Դիմեթիլամինո)-1,4,4ա,5,5ա, 6, 11, 12ա-օկտահիդրո- 3,5,10,12,12ա-պենտահիդրօքսի-6-մեթիլ-1,11-դիօքսո-2-նավթացենկարբօքս-ամիդի հիդրոքլորիդ+

0.1

ա

2

62.

[4S-(4ա,4ա ալֆա,5ա ալֆա,6բետա,12ալֆա )] - 4-(Դիմեթիլ-ամինո)-7-քլոր-1,4,4ա,5,5ա,6,11,12ա-օկտահիդրո- 3,5,10,12,12ա-պենտահիդրօքսի-6-մեթիլեն-1,11-դիօքսո-2-նավթացենկարբօքսամիդի մեթիլբենզոլսուլֆոնատ+

3

ա

3

63.

Օ,Օ-Դիմեթիլ (1-հիդրօքսի-2,2,2-տրիքլոր-էթիլ)ֆոսֆոնատ+

0.5

գ + ա

2

64.

Օ,Օ-Դիմեթիլ-Օ-(2,5-դիքլլոր-4-յոդֆենիլ) թիոֆոսֆատ

0.5

գ + ա

2

65.

[2S-(2ալֆա,5ալֆա,6բետա)]-3,3-Դիմեթիլ-6-[[[5-մեթիլ-3-ֆենիլ-իզօքսազոլ-4-իլ]կարբոնիլ]ամինո]-7-օքսո -4-թիա-1-ազաբիցիկլո [3,2,0]հեպտան-2-կարբոնաթթու

0.05

ա

1

66.

[[2S-(2ալֆա,5ալֆա,6բետա)]3,3]-3,3-Դիմեթիլ-7-օքսո-6-[(ֆենիլացետիլ)ամինո]-4-թիա-1-ազաբիցիկլո[3,2,0]հեպտան-2-կարբոնաթթու

0.1

ա

2

67.

Օ,Օ-Դիմեթիլ-Օ-(2,4,5-տրիքլորֆենիլ) թիո-ֆոսֆատ

0.3

գ + ա

2

68.

N,N-Դիմեթիլ-2-քլոր-10H-ֆենոթիազին-10-պրոպանամին հիդրոքլորիդ+

0.3

ա

2

69.

1,3-Դի(1-մեթիլէթիլ)ֆենիլ-2-իզոցիանատ+

0.1

գ

1

70.

1,3-Դինիտրո-5-տրի-ֆտորմեթիլ-2-քլորբենզոլ+

0.05

գ + ա

1

71.

2,4-Դինիտրո-1-քլորբենզոլ+

0.2/0.05

գ + ա

1

72.

6-[(1,3-Դիօքսո-3-ֆենօքսի-2-ֆենիլպրոպիլ) ամինո]-3,3-դիմեթիլ-7-օքսո-[2S-(2ալֆա, 5ալֆա,6բե-տա)]-4-թիա-1-ազոբիցիկլո[3,2,0] հեպտան-2-կարբոնաթթու

0.1

ա

2

73.

N,N’-Դիֆուրֆուրիլիդենֆենիլեն-1,4-դիամին+

2

գ + ա

2

74.

3,5-Դիքլորբենզոլսուլֆոնամիդ

0.1

ա

2

75.

4-Դիքլորմեթիլեն-1,2,3,3,5,5-հեքսաքլորցիկլոպենտ -1-են+

0.1

գ + ա

2

76.

3,4-Դիքլորֆենիլիզո-ցիանատ

0.3

Գ

3

77.

3,4-Դիքլորֆուրան-2,5-դիոն

0.2

գ + ա

2

78.

Դիքրոմաթթու,աղեր(վերահաշվարկված Cr+  վրա)

0.01

ա

1

79.

2-(Դիէթիլամինո)էթիլ-4-ամինոբենզոատ

0.5

ա

2

80.

2-(Դիէթիլամինո)էթիլ-4-ամինոբենզոատ հիդրոքլորիդ+

0.5

ա

2

81.

Դօքսիցիկլին հիդրոքլորիդ+

0.4

ա

2

82.

Դօքսիցիկլին տոզիլատ+

0.4

ա

2

83.

Էպօքսիդային խեժեր (ցնդող նյութեր) (հսկողությունը ըստ էպիքլորհիդրինի).

     

ա)ԷԴ-5(ԷԴ-20), Է-40, էպօքսիտրիֆենոլայինԷՊ-20

1

գ

2

բ) ՈւՊ-666-1, ՈւՊ-666-2, ՈւՊ-666-3, ՈւՊ-671, ՈւՊ-671-Դ, ՈւՊ-677, ՈւՊ-680, ՈւՊ-682

0.5

գ

2

գ) ՈւՊ-650, ՈւՊ-650-Տ

0.3

գ + ա

2

դ) ՈւՊ-2124, Է-181,ԴԷԳ-1

0.2

գ

2

ե) ԷԱ

0.1

գ

2

84.

Էրիտրոմիցին+

0.4

ա

2

85.

1,2-Էթենբիս(դիթիոկարբամատ) ցինկի

0.5

ա

2

86.

2,2’-Էթենդիամինադիէթիլամին, C12-20 կարբոնաթթուների ամիդներ

2

գ + ա

2

87.

Էթիլ-4-ամինոբենզոատ+

0.5

ա

2

88.

Էթիլենիմին+

0.02

գ

1

89.

1,1’-Իմինոբիս(պրոպան-2-ոլ)+

1

գ + ա

2

90.

Լիգնոսուլֆոնատ մոդիֆիկացված գրանուլացված նատրիումի սուլֆատի վրա

2

ա

3

91.

Լիպրին(ըստ սպիտակուցի)

0.1

ա

2

92.

Խմորասնկեր կերային չոր, աճեցված հետսպիրտային բարդայի վրա

0.3

ա

2

93.

Ծխախոտ

3

ա

 

94.

Կակաո - փոշի

2

ա

3

95.

Կալցիում սուլֆատ դիհիդրատ

2

ա

3

96.

Կանիֆոլ

4

գ + ա

3

97.

[2S-(2ալֆա,5ալֆա,6բետա)]-6-[(Կարբօքսիֆենիլ- ացետիլ) ամինո]-3,3-դիմեթիլ-7-օքսո-4-թիա-1-ազաբիցիկլո [3,2,0] հեպտան-2-կարբոնատ դինատրիումի

0.1

ա

2

98.

4-Կարբոմեթօքսիսուլֆանիլքլորիդ

1

ա

2

99.

Կոբալտ հիդրիտոտետրակարբոնիլ

0.01

գ

1

100.

Կոբալտը և նրա ոչ օրգանական միացությունները

0.05/0.01

ա

1

101.

N,N`-Հեքսամեթիլեն-բիսֆուրֆուրոլիդենամին

0.2

գ + ա

2

102.

Հեքսամեթիլենդիիզո-ցիանատ+

0.05

գ

1

103.

(1ալֆա,2ալֆա,3ալֆա,4բետա,5բետա,6բետա)-Հեքսա(1,2,3,4,5,6)քլորցիկլոհեքսան+

0.05

գ + ա

1

104.

Հեքսիլպրոպ-2-ենոատ

6/2

գ

3

105.

Հեմիկետալ օքսիտետրացիկլին

3

ա

3

106.

Հենտամիցին+(Գենտամիցին+) (1 : 2.5 հենտամիցինսուլֆատների խառնուրդ)-C1(40%), C2(20%),C1ա(40%)

0.05

ա

1

107.

2-(Z-Հեպտադեց-8-ենիլ)-1,1-բիս(2-հիդրօքսիէթիլ) իմիդազոլինիքլորիդ

0.5

գ + ա

2

108.

N-(2-Հեպտադեց-2-ենիլ)-4,5-դիհիդրո-1H-իմիդազոլ -1-իլ 1,2-էթանդիամին+

0.5

ա

2

109.

2-[2-ՑԻՍ-(Հեպտադեց-8-ենիլ)-2-իմիդազոլին-1-իլ] էթանոլ

0.1

գ + ա

2

110.

Հեպտանիկել հեքսասուլֆիդ

0.15/0.05

ա

1

111.

Մանգան կարբոնատ հիդրատ+

1.5/0.5

ա

2

112.

Մանգան նիտրատ հեքսահիդրատ+

1.5/0.5

ա

2

113.

Մանգան սուլֆատ պենտահիդրատ+

1.5/0.5

ա

2

114.

Մերկապտոէթանաթթու+

0.1

գ + ա

1

115.

2-Մերկապտոէթանոլ

1

գ

2

116.

Մեթացիկլին հիդրոքլորիդ+

0.4

ա

2

117.

4-Մեթիլ-1,3-դիօքսոլան-2-ոն

7

գ

3

118.

Մեթիլդիթիոկարբամատ նատրիումի (ըստ մեթիլ իզոցիանատի)

0.1

ա

1

119.

1,1’- Մեթիլենբիս(4-իզոցիանատբենզոլ)+

0.5

գ + ա

2

120.

Մեթիլիզոթիոցիանատ+

0.1

գ

1

121.

Մեթիլիզոցիանատ+

0.05

Գ

1

122.

Մեթիլկարբամատ 1-նավթալենոլի

1

ա

2

123.

3-[[(4-Մեթիլպիպերա-զին-1-իլ)իմինո]մեթիլ] րիֆամիցին

0.02

ա

1

124.

2-Մեթիլպրոպ-2-ենոիլ –քլորիդ+

0.3

գ

2

125.

2-Մեթիլպրոպ-2-ենո-նիտրիլ+

1

գ

2

126.

5-Մեթիլտետրահիդրո-1,3-իզոբենզոֆուրանդիոն

1

ա

2

127.

4-Մեթիլֆենիլեն-1,3-դիիզոցիանատ

0.05

գ

1

128.

3-Մեթիլֆենիլիզոցիանատ

0.1

գ

1

129.

Մետիրամ

0.5

ա

2

(աղյուսակը փոփ. 16.10.13 N 60-Ն)

 

Աղյուսակ 3

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ՕԴՈՒՄ ՔԱՂՑԿԵՂԱԾԻՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԸ (ՍԹԿ)

 

N
հ/հ

Նյութի անվանումը

Սահմանային թույ- լատրելի կոնցենտրացիան (ՍԹԿ), մգ/մ3

Արտադրության պայ-մաններում նյութի գերակշռող ագրեգատային վիճակը

Վտան-գավո-րության դասը

1

2

3

4

5

1.

Արսեն, անօրգանական միացություններ (արսենը մինչև 40%) (ըստ արսենի)

0.04/0.01

ա

2

2.

Բենզ(ա)պիրեն

-/0.00015

ա

1

3.

Բերիլիում և նրա միացությունները (վերահաշվարկված բերիլիումի վրա)

0.003/0.001

ա

1

4.

Կադմիում սնդիկ տելլուր(պինդ լուծույթ) (սնդիկի գոլորշիների հսկողություն)

1

ա

2

5.

Էպօքսիէթան

3/1

գ

2

6.

Դիքրոմաթթու,աղեր(վերահաշվարկված Cr+6 վրա)

0.01

ա

1

7.

Էպօքսիէթան

3/1

գ

2

8.

Կադմիումը և նրա ոչ օրգանական միացությունները

0.05/0.01

ա

1

9.

Կադմիում սնդիկ տելլուր(պինդ լուծույթ) (սնդիկի գոլորշիների հսկողություն)

1

ա

2

10.

Հեպտանիկել հեքսասուլֆիդ

0.15/0.05

ա

1

11.

3-[[(4-Մեթիլպիպերազին-1-իլ) իմինո] մեթիլ]րիֆամիցին

0.02

ա

1

(աղյուսակը փոփ. 16.10.13 N 60-Ն)

Աղյուսակ 4

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ՕԴՈՒՄ ՍՈՒՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԸ (ՍԹԿ)

 

N
հ/հ

Նյութի անվանումը

Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան (ՍԹԿ), մգ/մ3

Արտադրության պայ-մաններում նյութի գերակշռող ագրեգատային վիճակը

Վտան-գավո-րության դասը

1

2

3

4

5

1.

Ազոտի դիօքսիդ

2

գ

3

2.

Ազոտի օքսիդներ (վերահաշվարկված NO2 վրա)

5

գ

3

3.

Բենզիլցիանիդ+

0.8

ա

2

4.

Բոր տրիֆտորիդ

1

գ

2

5.

Բրոմ+

0.5

գ

2

6.

Դիհիդրոսուլֆիդ

10

գ

2

7.

Դիհիդրոսուլֆիդ`խառնուրդ C1-5  ածխաջրածինների հետ

3

գ

2

8.

Դիհիդրոսուլֆիդ

10

գ

2

9.

Դիհիդրոսուլֆիդ`խառնուրդ C1-5  ածխարածինների հետ

3

գ

2

10.

Դիմեթիլսուլֆատ+

0.1

գ

1

11.

Էթիլենիմին+

0.02

գ

1

12.

դիԾծումբ դեկաֆտորիդ+

0.1

գ

1

13.

(T-4) Ծծումբ տետրաֆտորիդ+

0.3

գ

2

14.

Կարբոնիլդիքլորիդ

0.5

գ

2

15.

Կոբալտ հիդրիտոտետրակարբոնիլ

0.01

գ

1

16.

Հիդրոբրոմիդ

2

գ

2

17.

Հիդրոքլորիդ

5

գ

2

18.

Հիդրոցիանիդ+

0.3

գ

1

19.

Հիդրոցիանիդի աղեր+ (վերահաշվարկված հիդրոցիանիդի վրա)

0.3

գ

1

20.

Մեթիլիզոցիանատ+

0.05

գ

1

21.

4-Մեթիլֆենիլեն-1,3-դիիզոցիանատ

0.05

գ

1

22.

(1-Մեթիլէթիլ)նիտրիտ

1

գ

2

(աղյուսակը փոփ. 16.10.13 N 60-Ն)

 

Աղյուսակ 5

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ՕԴՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԸ (ՍԹԿ)

 

N
հ/հ

Նյութի անվանումը

Սահմա- նային թույ- լատրելի կոնցենտ- րացիան (ՍԹԿ), մգ/մ3

Արտադրու-թյան պայ-մաններում նյութի գերակշռող ագրեգատային վիճակը

Վտան-գավո-րության դասը

1

2

3

4

5

1.

Ավերսեկտին-C (8 վերմեկտինների`
A1a;A2a;B1a;B2a; A1b; A2b;B1b;B2b խառնուրդը)

0.05

ա

1

2.

4,4` -Ազոդիբենզոյաթթու

3

ա

3

3.

Ազոտի տրիֆտորիդ

10/30

գ

4

4.

Ազոտական թթու+

2

ա

3

5.

Ալկիլ C7-9 ամիններ +

1

գ

2

6.

Ալկիլ C15-20 ամիններ+ 

1

գ + ա

2

7.

Ալկիլ C10-16 ամիններ+

1

գ + ա

2

8.

Ալկիլ C0-16 դիմեթիլ ամիններ+

2

ա

3

9.

ԱլկիլC N,N դիմեթիլ-10-18-N-բենզիլամինիքլորիդ

1

ա

2

10.

Ալկիլ C12-14N,N-դիմեթիլ-N-(էթիլբենզիլ)ամինիքլորիդ

1

ա

2

11.

Ալկիլդիֆենիլներ

10

ա

4

12.

Ալկիլնավթալիններ

50

գ + ա

4

13.

Ալկիլպիրիդիններ+ , խառնուրդը (ըստ 2-մեթիլ-5-էթիլպիրիդինի)

2

գ

3

14.

Ալկօկսիբիֆենիլկարբոնիտրիլ

10

ա

4

15.

Ալոթերմ-1

50

գ + ա

4

16.

Ալսումին

0.1

ա

2

17.

Ալգինատ նատրիումի

10

ա

4

18.

դիԱլյումինում բարիում տիտան հեքսաօքսիդ

1.5/0.5

ա

2

19.

Ալյումինում տրիֆտորիդ (ըստ ֆտորի)

2.5/0.5

ա

3

20.

Ալյումինում քրոմ-8, 8-9, 6-ֆոսֆատ (ըստ քրոմ III)

0.02

ա

1

21.

Ածխածին դիսուլֆիդ

10/3

գ

2

22.

Ածխածին օքսիդ սուլֆիդ

10

գ

2

23.

Ածխածնային կոմպոզիցիոն նյութեր

3/1

ա

3

24.

Աղեր -_ալիֆատիկ ամինների և C12-20+ ճարպաթթուների

2

գ + ա

3

25.

Ամիլոմիզենտերին

1

ա

3

26.

Ամիլորիզին

1

ա

3

27.

4-Ամինո-N-[ամինո (իմինո) մեթիլ]բենզոլսուլֆոնամիդ

1

ա

2

28.

4-Ամինո-N-(ամինոկարբոնիլ) բենզոլսուլֆոնամիդ

1

ա

2

29.

5-Ամինո-2-(4-ամինոֆենիլ ) -1H-բենզիմիդազոլ

0.4

ա

2

30.

1-Ամինոանտրացեն-9,10-դիոն

5

գ

3

31.

ալֆա-Ամինոբենզացետիլքլորի դհիդրաքլորիդ+

0.5

ա

2

32.

4-Ամինոբենզոյաթթու

5

ա

3

33.

Ամինոբենզոլ+

0.3/0.1

գ

2

34.

3-(4-Ամինոբենզոլսուլֆամիդո)-5-մեթիլիզոքսազոլ

0.1

ա

2

35.

4-Ամինոբենզոլսուլֆոնամիդ

1

ա

3

36.

4-Ամինոբենզոլսուլֆոնաթթու

2

ա

3

37.

1-Ամինոբութան+

10

գ

3

38.

4-Ամինոբութանաթթու

6/2

ա

3

39.

2-Ամինո-5-գուանիդինպենտանաթթու

10

ա

3

40.

4-Ամինո-N-(2,4-դիամինոֆենիլ) բենզամիդ

5

ա

3

41.

N`-[3-[4-(Ամինոբութիլ) ամինո]պրոպիլ] բլեոմիցինամիդի հիդրոքլորիդ++

-

ա

1

42.

6-Ամինոհեքսանաթթու

2

ա

3

43.

7-Ամինոհեպտանաթթու

8

ա

3

44.

4-Ամինո-2-հիդրօքսիբենզոատ նատրիումի

1.5/0.5

ա

2

45.

5-Ամինո-2-հիդրօքսիբեզոյաթթու

1.5/0.5

ա

2

46.

1-Ամինո-2-հիդրօքսիբեզոլ

3/1

ա

2

47.

Ամինոհիդրօքսիբենզոլներ (3,4-իզոմերներ)

3/1

ա

2

48.

2-Ամինո-1-հիդրօքսի-4-նիտրոբենզոլ+

3/1

ա

2

49.

2-Ամինո-1-հիդրօքսի-5-նիտրոբենզոլ+

3/1

ա

2

50.

2-Ամինո-3-հիդրօքսի-պրոպիոնաթթու

5

ա

3

51.

4-Ամինո-3-հիդրօքսի-3-ֆենիլբութանաթթվի հիդրոքլորիդ

1

ա

2

52.

5-Ամինո-3,7-դիբրոմ-8-հիդրօքսի-4-իմինոնավթալին-1(4H)-ոն

1

ա

2

53.

2-Ամինո-3,5-դիբրոմ-N-ցիկլոհեքսիլ N-մեթիլ-բենզոլմեթանամին հիդրոքլորիդ

1

ա

2

54.

33-[(3-Ամինո-3,6-դիդեօքսի-բետա-D-մաննոպիրանոզիլ) օքսի]1,3,4,7,9,11,17,37-օկտահիդրօքսի-15,16,18-տրիմեթիլ-13-օքսո-14,39-դիօկտաբիցիկլո[(33,3,1)նոնատրիակոնտա-19,21,25,27,29,31-հեքսաեն-36-կարբոնաթթու]

1

ա

2

55.

Ամինոդիմեթիլբենզոլ+

3

գ

3

56.

2-Ամինո-4-[N,N-դի(1-մեթիլէթիլ) ամինո]-6-մեթիլտիո-1,3,5-տրիազին

5

ա

3

57.

4-Ամինո-N-(4,6-դիմե-թիլպիրիմիդին-2-իլ) բեզոլսուլֆոնամիդ

1

ա

2

58.

4-Ամինո-N-(2,6-դիմեթօքսիպիրիմիդին-4-իլ) բեզոլսուլֆոնամիդ

0.1

ա

1

59.

4-Ամինո-N-[2-(դիէթիլ -ամինո) էթիլ]բենզամիդ հիդրոքլորիդ

0.5

ա

2

60.

S-(3-Ամինո-3-կարբօքսիպրոպեն)- S-մեթիլ սուլֆօքսիմին սուլֆատ

0.01

ա

1

61.

Z-N-(Ամինոկարբոնիլ)-2-էթիլբութան-2-ամիդ

0.1

ա

2

62.

Ամինոթթուների խառնուրդ

2

ա

3

63.

Ամինոմեթիլբենզոլ (3 և 4 իզոմերներ)

2/1

գ

2

64.

1-Ամինո-2-մեթիլբենզոլ

1/0.5

գ

2

65.

4-մինո-մեթիլբենզոլսուլֆոնամիդ ացետատ

0.5

ա

2

66.

2-Ամինո-5-մեթիլբենզոլսուլֆոնատ նատրիումի

5

ա

3

67.

1-Ամինո-5-մեթիլ-2-մեթօքսիբենզոլ+

2

գ + ա

2

68.

2-Ամինո-6-մեթիլ-4-մեթօքսի-1,3,5-տրիազին

2

գ + ա

3

69.

3-[(4-Ամինո-2-մեթիլ-5-պիրիդիլ)մեթիլ]-4-մեթիլ-5-(4,6,6-տրի-հիդրօքսի-3,5-դիօքսա-4,6-դիֆոսֆահեքս-1-իլ) թիազոլիքլորիդ P,P-դիօքսիդ

0.3

ա

2

70.

2-Ամինոմեթիլֆուրան

0.5

ա

2

71.

1-Ամինո-2-մեթիլ-6-էթիլբենզոլ+

15/5

գ

3

72.

4-Ամինո-2-մեթիլ-5-էթօքսիմեթիլպիրիմիդին

1

գ + ա

2

73.

1-Ամինո-2-մեթօքսի-բենզոլ+

1

գ + ա

2

74.

1-Ամինո-4-մեթօքսիբենզոլ+

1

գ

2

75.

1-Ամինո-2-մեթօքսի-5-նիտրոբենզոլ+

1

գ + ա

2

76.

4-Ամինո-N-(3-մեթօքսի-պիպերազին-2-իլ) բենզոլսուլֆոնամիդ

0.1

ա

2

77.

4-Ամինո-N-(6-մեթօքսի-պիպերազին-2-իլ) բենզոլսուլֆոնամիդ

0.1

ա

1

78.

4-Ամինո-N-(6-մեթօքսիպիրիմիդին-4-իլ) բենզոլսուլֆոնամիդ

0.1

ա

1

79.

Ամինոնավթիլսուլֆոնաթթու (իզոմերների խառնուրդ)

10

ա

4

80.

Ամինոնավթիլսուլֆոնատներ նատրիումի

10

ա

4

81.

1-Ամինո-2-նիտրոբենզոլ+

1.5/0.5

ա

2

82.

1-Ամինո-3-նիտրոբենզոլ+

0.3/0.1

ա

1

83.

1-Ամինո-4-նիտրոբենզոլ+

0.3/0.1

ա

1

84.

1-Ամինո-3-նիտրո-4-քլորբենզոլ+

3/1

ա

2

85.

9-Ամինոնոնանաթթու

8

ա

3

86.

(L)-2-Ամինոպենտա-դիոատ նատրիումի

2

ա

3

87.

1-Ամինո-2,3,4,5,6-պենտաֆտորբենզոլ

1.5/0.5

գ

3

88.

4-Ամինո-N-2-պիրիմի-դինիլբենզոլսուլֆոնամիդ

1

ա

3

89.

4-Ամինո-N- (պիրիմի-դին-2-իլ) բենզոլսուլֆոնամիդ ադդուկտ արծաթի հետ

1

ա

2

90.

1-Ամինոպենտադիոնաթթու

10

ա

3

91.

1-Ամինոպրոպան

5

գ

2

92.

2-Ամինոպրոպան+

1

գ

2

93.

2-Ամինոպրոպանաթթու

5

ա

3

94.

3-Ամինոպրոպանաթթու

10

ա

3

95.

3-Ամինոպրոպան-1-ոլ

1

ա

2

96.

N-(3-Ամինոպրոպիլ)- N`, N`-դիմեթիլպրոպան-1,3-դիամին

1

գ

2

97.

2-(6-Ամինո-1H-պուրին-8-իլ) ամինոէթանոլ

3

ա

3

98.

4-Ամինո-N-(4-սուլֆամոիլֆենիլ) բենզոլսուլֆոնամիդ

1

ա

2

99.

4-Ամինո-2,2,6,6-տետրամեթիլպիպերիդին

3

ա

3

100.

4-Ամինո-N-(թիազոլ-2-իլ) բենզոլսուլֆոնամիդ

1

ա

2

101.

4-Ամինո-1,2,4-տիազոլ

1

ա

2

102.

1-Ամինո-2,4,6-տրիմե-թիլբենզոլ+

3/1

գ

2

103.

4-Ամինո-2-(տրիքլոր-մեթիլ)-3,5-դիքլորպիրիդին

2

ա

3

104.

4-Ամինո-2-(տրիքլոր-մեթիլ)-3,5,6-տրիքլորպիրիդին

1

ա

3

105.

4-Ամինո-3,5,6-տրիքլորպիրիդին-2-կարբոնատ կալիումի

5

ա

3

106.

4-Ամինո-3,5,6-տրիքլորպիրիդին-2-կարբոնատ նատրիումի

5

ա

3

107.

4-Ամինո-3,5,6-տրիքլորպիրիդին-2-կարբոնաթթու

2

ա

3

108.

1-Ամինոտրիցիկլո [3,31,1]3,7 դեկան հիդրոքլորիդ

1

ա

2

109.

N-(4-Ամինոֆենիլ) ացետամիդ

0.5

ա

2

110.

4-Ամինո-3-ֆենիլբութանաթթվի հիդրոքլորիդ

1

ա

2

111.

4-(Ամինոֆենիլ) հիդրօքսիբենզոլ

1.5/0.5

գ

2

112.

(3-Ամինոֆենիլ) պրո-պանաթթու

0.1

գ

2

113.

2-[[(4-Ամինոֆենիլ) սուլֆոնիլ]ամինո] բենզոատ նատրիումի

1

ա

3

114.

N-[(4-Ամինոֆենիլ) ուլֆոնիլ]ացետամիդ

1

ա

2

115.

5-Ամինո-2-ֆենիլ-4-քլորպիրիդազին 3(2H)-ոն

0.5

գ + ա

2

116.

2-Ամինոխինազոլ-4-ոն

1

ա

2

117.

1-Ամինո-3-քլորբենզոլ+

0.2/0.05

գ

1

118.

1-Ամինո-4-քլորբենզոլ+

1/0.3

գ

2

119.

4-Ամինո-N-(քլորպիրազինիլ) բենզոլսուլֆամիդ

1

ա

2

120.

1-Ամինոէթանաթթու

5

ա

3

121.

2-Ամինոէթանոլ+

0.5

գ + ա

2

122.

2-Ամինոէթանոլ, եթեր C10-18 ճարպաթթուների հիմքի
վրա

5

ա

3

123.

2-Ամինոէթանսուլֆոնաթթու

5

ա

3

124.

[[(2-Ամինոէթիլ)ամինո]մեթիլ]հիդրօքսիբենզոլ+

1

գ

2

125.

2-(2-Ամինոէթիլամինո)էթանոլ+

3

գ + ա

3

126.

2-Ամինոէթիլբենզոատ+

5

գ + ա

3

127.

2-Ամինո-5-էթիլ-1,3,4-թիադիազոլ

4

ա

3

128.

4-Ամինո-N-(5-էթիլ-1,3,4-տիադիազոլ-2-իլ) բենզոլսուլֆոնամիդ

1

ա

2

129.

1-(1-Ամինոէթիլտրիցիկլո [3,3,1,1] 3-7 դեկան) հիդրոքլորիդ

1

ա

2

130.

1-Ամինո-4-էթօքսիբենզոլ+

0.2

գ

2

131.

1-Ամինո-4-էթօքսիբենզոլի հիդրոքլորիդ

0.5

ա

2

132.

Ամոնիակ

20

գ

4

133.

Ամոնիակակարբամիդային պարարտանյութ

25

գ + ա

4

134.

դիԱմոնիում ամիդոդիսուլֆատ

10

ա

3

135.

Ամոնիումի վանադատ+

0.1

ա

1

136.

Ամոնիումի ջրածնադիֆտորիդ (ըստ ֆտորի)

1/0.2

ա

2

137.

դիԱմոնիում հեքսաֆտորսիլիկատ(ըստ ֆտորի)

0.2

գ + ա

2

138.

Ամոնիումի հիդրոտարտրատ

10

ա

3

139.

դիԱմոնիում հիդրոֆոսֆատ

10

ա

4

140.

Ամոնիումի դիհիդրոֆոսֆատ

10

ա

4

141.

Ամոնիում պոլիֆոսֆատներ (ազոտի և ֆոսֆորի 1:3 հարաբերությամբ)

5

ա

3

142.

դիԱմոնիում սուլֆատ

10

ա

3

143.

դիԱմոնիում L-տարտրատ

10

ա

3

144.

Ամոնիումի թիոսուլֆատ

10

ա

3

145.

դիԱմոնիում թիոսուլֆատ

10

ա

3

146.

Ամոնիումի թիոցիանատ

5

ա

3

147.

տրիԱմոնիում ֆոսֆատ

10

ա

4

148.

Ամոնիումի ֆտորիդ (ըստ ֆտորի)

1/0.2

ա

2

149.

Ամոնիումի քլորիդ

10

ա

3

150.

Ամմոֆոս+ (մոնո և դիամոնիում ֆոսֆատների խառնուրդ)

-/6

ա

4

151.

Անագի ֆտորիդ (ըստ ֆտորի)

1/0.2

ա

2

152.

4-Անդրոստեն-17-բետա-ոլ-3-ոն-17-պրոպիոնատ+

0.005

ա

1

153.

4-Անդրոստեն-17-բետա-ոլ-3-ոն-17-ֆենիլպրոպիոնատ+

0.005

ա

1

154.

Անտիմոնը և նրա միացությունները.

ա) մետաղական անտիմոնի փոշի

0.5/0.2

ա

2

բ) անտիմոնի եռավալենտ օքսիդների փոշի (վերահաշվարկած անտիմոնի վրա)

1

ա

2

գ) անտիմոնի հնգավալենտ օքսիդների փոշի (վերահաշվարկած անտիմոնի վրա)

2

ա

3

գ) անտիմոնի եռավալենտ սուլֆիդների փոշի (վերահաշվարկած անտիմոնի վրա)

1

ա

2

դ) անտիմոնի հնգավալենտ սուլֆիդների փոշի (վերահաշվարկած անտիմոնի վրա)

2

ա

3

ե) եռավալենտ անտիմոնի ֆտորիդներ (վերահաշվարկած անտիմոնի վրա, հիդրոֆտորիդի անպայման վերահսկողությամբ)

0.3

գ + ա

2

զ) հնգավալենտ անտիմոնի ֆտորիդներ (վերահաշվարկած անտիմոնի վրա, հիդրոֆտորիդի անպայման վերահսկողությամբ)

0.3

գ + ա

2

է) եռավալենտ անտիմոնի քլորիդներ (վերահաշվարկած անտիմոնի վրա, հիդրոքլորիդի անպայման վերահսկողությամբ)

0.3

 + ա

3

ը) հնգավալենտ անտիմոնի քլորիդներ (վերահաշվարկած անտիմոնի վրա, հիդրոքլորիդի անպայման վերահսկողությամբ)

0.3

գ + ա

3

155.

Անտրացեն-9, 10-դիոն

5

ա

3

156.

Ապակեբյուրեղային ցեմենտ (ըստ կապարի)

0.05

ա

1

157.

Ապակեպլաստիկ պոլիեթերային խեժի հիմքի վրա

5

ա

3

158.

N`-2-L-Արաբինոպիրանոզիլ –N-մեթիլ-N-նիտրոզոկարբամիդ++

-

ա

1

159.

Արելոքս, 100,200,300-մարկայի

10

ա

4

160.

Արծաթ

1

ա

2

161.

Արծաթ, անօրգանական միացություններ

0.5

ա

2

162.

 Արծաթ ֆտորիդ (ըստ ֆտորի)

1/0.2

ա

2

163.

Արծնապակի(րՑպՍսՏ-ֆՎՈսՖ)( ըստ կապարի)

0.05

ա

1

164.

Արսեն, անօրգանական միացություններ
(արսենը 40%-ից ավել) (ըստ արսենի)

0.04/0.01

ա

1

165.

Ասկարբինաթթու

2

ա

3

166.

Ասպարագին

10

ա

3

167.

Ացենաֆտեն

10

գ + ա

3

168.

Ացետալդեհիդ+

5

գ

3

169.

3-Ացետամիդոմեթիլ-5-ամինո-2,4,6-տրիյոդ բենզոաթթու

1

ա

2

170.

S-(2-Ացետամիդոէթիլ)-օ,օ-դիմեթիլդիթիոֆոսֆատ+

0.5

գ+ ա

2

171.

Ացետանհիդրիդ+

3

գ

3

172.

Ացետատ կալիումի

5

ա

3

173.

Ացետատ նատրիումի

10

ա

4

174.

(0-Ացետատո)-(2-մեթօքսիէթիլ)սնդիկ+

0.005

գ + ա

1

175.

Ացետատէթիլենգլիկոլի և դիացետատէթիլենգլիկոլի խառնուրդ

5

գ

3

176.

3-(Ացետիլամինո)-5-[(ացետիլամինո) մեթիլ]-2,4,6-տրիյոդբենզոյաթթու

2

ա

3

177.

1ալֆա,14ալֆա,16բետա-4(2-Ացետիլամինոբենզոիլ-օքսի)-1,14,16-տրիմեթօքսի -20-էթիլակոնիտան-4,8,9-տրիոլ հիդրոբրոմիդ

0.1

ա

2

178.

N-Ացետիլ L-գլուտամինաթթու

2

ա

3

179.

3-(Ացետիլօքսի)-5,14-դիհիդրօքսի-19-օքսո-3բետա, 5բետա-կարդ-20(22)-ենոմիդ

0.05

ա

1

180.

N-[(Ացետիլօքսի)-(4-իտրոֆենիլ)մեթիլ] ացետամիդ

3

ա

3

181.

5-(Ացետիլօքսի) պենտան-2-ոն

5

գ

3

182.

DL-N-Ացետիլֆենիլալանին

10

ա

4

183.

N-Ացետիլցիստեին

5

ա

3

184.

(4բետա)-4-0-Ացետիլ-12,13-էպօքսիտրիխոտեց-9-են-4-ոլ

0.1

ա

1

185.

2-Ացետօքսիբենզոաթթու

0.5

ա

2

186.

21-Ացետօքսի-11բետա, 17ալֆադիհիդօքսի պրեգնա-4-են-3,20-դիոն+

0.01

ա

1

187.

Ացետոնիտրիլ

10

գ

3

188.

Բալզամ- Ա անտառային մարկայի

50

գ

4

189.

Բարիումի բորատ

1.5/0.5

ա

2

190.

Բարիումի հիդրոֆոսֆատ

1.5/0.5

ա

2

191.

Բարիումի դիհիդրօքսիդ+

0.3/0.1

ա

2

192.

Բարիում դիպղինձ դիքրոմ նոնաօքսիդ

0.03/0.01

ա

1

193.

Բարիումի դինիտրատ

1.5/0.5

ա

2

194.

Բարիումի դիֆտորիդ (ըստ ֆտորի)

1/0.2

ա

2

195.

Բարիումի դիքլորիդ

1*/0.3

ա

2

196.

Բարիում կալցիում դիտիտան հիքսաօքսիդ

1.5/0.5

ա

2

197.

Բարիում կալցիում ստրոնցիում հեքսակարբոնատ

1/0.5

ա

2

198.

Բարիումի կարբոնատ

1.5/0.5

ա

2

199.

Բարիում տետրատիտան նոնաօքսիդ

1.5/0.5

ա

2

200.

Բարիում տիտան տրիօքսիդ

1.5/0.5

ա

2

201.

դիԲարիում տիտան ցիրկոնիում հեքսաօքսիդ

1.5/0.5

ա

2

202.

Բենզալդեհիդ

5

գ

3

203.

Բենզամիդ

0.5

գ

3

204.

7H-Բենզ[դե]անտրացեն-7-ոն

0.2

ա

2

205.

Բենզիլացետատ

5

գ

3

206.

2-Բենզիլբենզիմիդազոլի հիդրոքլորիդ

0.5

ա

2

207.

Բենզիլբենզոատ

5

գ

3

208.

Բենզիլբութիլբենզոլ-1,2-դիկարբոնատ

1

գ + ա

2

209.

Բենզիլ-2-հիդրօքսիբենզոատ

1

գ + ա

2

210.

Բենզիլդիմեթիլամին

5

գ

3

211.

S-Բենզիլ-0,0-դի(1-մեթիլէթիլ) թիոֆոսֆատ

0.3

ա

2

212.

4,4`-Բենզիլիդենդիմորֆոլին

5

ա

3

213.

Բենզիլկարբինոլ+

5

գ

3

214.

3-Բենզիլմեթիլբենզոլ+

5/1

գ +ա

2

215.

Բենզիլքլորֆորմիատ+

0.5

գ + ա

2

216.

Բենզին (լուծիչ, վառելիք)

300/100

գ

4

217.

Բենզոատ-4-[2-հիդ-րօքսի-3-(1-մեթիլ-էթիլամին)]պրոպօքսիֆենիլացետամիդ

0.5

ա

2

218.

Բենզոատ նատրիումի

5

ա

3

219.

Բենզոատ նատրիումի` ադդուկտ 3,7-դիհիդրո-1,3,7-տրիմեթիլ-1H-պուրին-2,6-դիոնի հետ (վերահաշվարկված կոֆեին հիմքի վրա)

0.5

ա

2

220.

20 H-Բենզո [6,7] բենզիմիդազոլո [2,3,3ա,4-fgհ] նավթո[",3"6',7']կարբազոլո ' 3"-6,7նավթո-[1, 8ա, 8- mna]ակրիդին-5,10,14,19(5H,10H,14H,19H) տետրոն

10

ա

4

221.

1H, 3H-Բենզո[1,2-c:4.5-c']դիֆուրան-1,3,5,7-տետրոն

5

ա

3

222.

(1-ալֆա,6-բետա)-6-Բենզոիլօքսի-8-հիդօքսի-4-մեթիլ-1-մեթօքսի-20-էթիլհետերատիզան-14-ոն

0.1

ա

2

223.

1-Բենզոիլ-5-ֆենիլ-5-էթիլ-(1H,3H,5H)-պիրիմիդին-2,4,6-տրիոն+

0.1

գ

2

224.

Բենզոիլքլորիդ

5

գ

3

225.

Բենզոյաթթու

5

ա

3

226.

Բենզոաթթվի ցիկլոհեքսիլամին, ադդուկտ

10

ա

3

227.

Բենզօքսազոլ-2(3H)-ոն

1

ա

2

228.

Բենզոլ+

15/5

գ

2

229.

Բենզոլ-1,2-կապարի իկարբոնատ+(ըստ կապարի)

-/0.05

ա

1

230.

Բենզոլ-1,2-պղնձի կապարի դիկարբոնատ (ըստ կապարի)

-/0.05

ա

1

231.

Բենզոնիտրիլ

1

պ

2

232.

4-(2-Բենզտիազոլիլթիո)մորֆոլին

3

ա

3

233.

Բենզոտիազոլ-2-տիոն

1

ա

2

234.

1H-Բենզոտրիազոլ+

5

գ + ա

3

235.

2-(2H-Բենզոտրիազոլ-2-իլ)-4-մեթիլիդրօքսիբենզոլ

5

ա

3

236.

2-(1H-Բենզոտրիազոլ-1-իլ)էթանոլ+

5

գ + ա

3

237.

Բենզոխին-1,4-ոն

0.05

գ

1

238.

Բենտոն-34

10

ա

4

239.

5,5-Բինավթալին-1,1`,4,4`,8,8`-հեքսակարբոնաթթու, 1,8,1`,8`-դիանհիդրիդ

5

ա

3

240.

Բիպիրիդիլ (2,2 և 4,4-իզոմերներ)

0.2

գ + ա

2

241.

2,2`-Բիպիրիդիլ,խառնուրդ դիքլոր (էթիլ)սիլանի հետ(ըստ 2,2`-բիպիրիդիլի)

0.2

գ

2

242.

5-{[4,6-Բիս (1-ազիրիդինիլ)-1,3,5-թիազին-2-իլ]ամինո}-2,2-դիմեթիլ-1,3-դիօքսան-5-մեթանոլ++

-

ա

1

243.

1,3-Բիս(4-ամինոֆենօքսի)բենզոլ+

1

ա

2

244.

Բիսբենզիմիդազո[2,1-b: 1',2'- i]բենզո[Imn] [3,8] ֆենանտրոլին-6,9-դիոն

5

ա

3

245.

Բիսբենզիմիդազո[2,1-b: 1',2'-j]
բենզո[Imn][3,8]ֆենան-տրոլին-8,17-դիոն

5

ա

3

246.

Բիսբենզիմիդազո[2,1-b: 1',2'-1]բենզո[Imn] [3,8]ենան-տրոլին-6,9-դիոն, խառնուրդ բիսբենզիմիդազո[2,1-b: 1',2'- j ] բենզո[Imn][3,8]ֆենան-տրոլին-8,17-դիոնի հետ

5

ա

3

247.

2,2-Բիս[[3-[3,5-բիս(1,1-դիմեթիլէթիլ)-4-հիդրօքսիֆենիլ ]-1-օքսոպրոպօքսի]մեթիլ]-1,3-պրոպանդիիլ-3,5-բիս(1,1-դիմեթիլէթիլ)-4-հիդրօքսիբենզոլպրոպանոատ

10

ա

4

248.

Բիս-[3,5-բիս(1,1-դիմեթիլէթիլ)]-4-[հիդրօքսիֆենիլ] պրո-պանոատ-2,2-օքսիբիս-էթանոլ

10

ա

4

249.

Բիս-[3,5-բիս(1,1-դիմեթիլէթիլ)]-4-[հիդրօքսիֆենիլ]պրոպանոատ-2,2-թիոբիս էթանոլ

10

ա

4

250.

Բիս[3-[4-հիդրօքսի-3,5-դի(1,1-դիմեթիլէթիլ)ֆենիլ] պրոպիլ]բենզոլ-1,2-դիկարբոնատ

10

ա

4

251.

2,2-Բիս(հիդրօքսիմեթիլ)բութան-1-ոլ

50

գ

4

252.

1,3-Բիս(1-հիդրօքսի-2,2,2-տրիքլորէթիլ)կարբամիդ

5

ա

3

253.

Բիս-[3-[3,5-դի(1,1-դիմեթիլէթիլ)-4-հիդրօքսիֆենիլ] պրոպիլ]սուլֆիդ

10

ա

4

254.

2,2-Բիս[3,5-դի(1,1-դիմեթիլէթիլ)-4-հիդրօքսիֆենիլթիո] պրոպան

0.5

ա

2

255.

N,N'-Բիս[1,4-(դիմեթիլպենտիլ)]ֆենի-լեն-1,4-դիամին

5

գ + ա

3

256.

4-[[[2,4-Բիս(1,1-դիմեթիլպրոպիլ)ֆենօքսի] ացետիլ]ամինո]-N-[4,5-դիհիդրո]-5-[(4- մեթօքսիֆենիլ)ազո]-5-օքսո-1-[(2,4,6-տրիլորֆենիլ)-1H-պիրազոլ-3-իլ] բենզամիդ

10

ա

4

257.

3-[[(2,4-Բիս (1,1-դիմեթիլպրոպիլ)ֆենօքսի]ացետիլ) ամինո-N-(4,5-դիհիդրո-5-օքսո-1-(2,4,6-տրիքլորֆենիլ -1H-պիրազոլ-3-իլ]բենզամիդ

10

ա

4

258.

2-[2,4-Բիս(1,1-դիմեթիլպրոպիլ)ֆենօսի]բութանաթթու

1

ա

2

259.

N-[4-[2,4-Բիս(1,1-դիմեթիլպրոպիլ)ֆեն-օքսի]բութիլ]-1-հիդրօքսի-4-[(1-ֆենիլ-1H-տետրազոլ-5-իլ)թիո]-2-նավթալինկարբօքսամիդ

10

ա

4

260.

3,5-Բիս(1,1-դիմեթիլէթիլ)-4-հիդրօքսի բենզպրոպիոնաթթու

5

ա

3

261.

2,6-Բիս(1,1 -դիմեթիլէթիլ)-4-մերկապտո-1-հիդրօքսիբենզոլ

10

ա

4

262.

Բիս(1,1-դիմեթիլէթիլ)պերօքսիդ

100

ա

2

263.

1,1-Բիս[(1,1-դիմեթիլ-էթիլ)պերօքսի]-3,3,5-տրիմեթիլցիկլոհեքսան

3

գ + ա

3

264.

2,4-Բիս(N,N-դիմեթիլամինո)-6-քլոր-1,3,5-տրիազին

2

ա

3

265.

Բիս(3-մեթիլհեքսիլ)բենզոլ-1,2-դիկարբոնատ

1

գ + ա

2

266.

0,0-Բիս(4-դիմեթիլպենտիլ)-S-(2-հիդօքսիպրոպիլ) դիթիոֆոսֆատ

0.5

ա

2

267.

2,4-Բիս[N-(1-մեթիլէթիլ)ամինո]-6-քլոր-1,3,5-տրիազին

5

ա

3

268.

Բիս(1-մեթիլէթիլ) բենզոլ+  (3- և 4- իզոմերների խառնուրդ)

150/150

գ

4

269.

Բիս(1-մեթիլէթիլ)ֆոսֆոնատ

4

գ + ա

3

270.

N,N-Բիս-բետա-օքսիէթիլ-էթիլենդիամիդ

3

գ + ա

3

271.

Բիս(տրիբութիլանագ)օքսիդ+ (ըստ անագի)

0.005

գ

1

272.

Բիս (տրիմեթիլսիլիլ)ամին

2

պ

3

273.

Բիս(N,N-տրիպրոպիլ-բոր)հեքսամեթիլենդիամին

0.1

ա

2

274.

1,4-Բիս(տրիքլորմեթիլ)բենզոլ+

10

ա

3

275.

Բիս-ֆոսֆիտ

3

գ + ա

3

276.

Բիս(քլորմեթիլ)բենզոլ

1

գ

2

277.

Բիս(քլորմեթիլ)նավթալին

0.5

ա

2

278.

2,2-Բիս(քլորմեթիլ)ցիկլոբութան-1-ոն+

0.5

գ

2

279.

1,1-Բիս(4-քլորֆենիլ)էթանոլ` խառնուրդ 4-քլորֆենիլ-2,4,5-տրիքլորֆենիլազոցուլֆիդի հետ

0.01

ա

2

280.

Բիս(2-քլորէթիլ)էթենիլֆոսֆոնատ

0.6

գ + ա

2

281.

2,4-Բիս(N-էթիլամինո)-6-քլոր-1,3-5-տրիազին

2

ա

3

282.

0,0-Բիս(2-էթիլհեքսիլ)-0-ֆենիլֆոսֆատ+

1

գ

2

283.

Բիսմուտ և նրա անօրգանական միացությունները

0.5

ա

2

284.

1,1`-Բիֆենիլ-3-օքսոբութանաթթու

10

ա

4

285.

Բիֆենիլ-25%` խառնուրդ 1,1`-օքսիդիբենզոլ-75% հետ

10

գ + ա

3

286.

Բիցիկլո[2,2,1]հեպտա-2,5-դիեն

1

գ

2

287.

Բիցիկլո[2,2,1]հեպտ-2-են

3

գ

3

288.

"Բլիկ"մաքրող միջոց(ըստ դինատրիում կարբոնատի)

5

ա

3

289.

Բոր (ամորֆ և բյուրեղային)

5/2

ա

2

290.

Բոր տրիբրոմիդ+ (ըստ հիդրոբրոմիդի)

2

գ

3

291.

դիԲոր տրիօքսիդ

5

ա

3

292.

(1R)-Բորնան-2-ոն

3

գ

3

293.

Բորաթթու

10

ա

3

294.

3-Բրոմբենզալդեհիդ

1

գ

2

295.

3-Բրոմ-7H-բենզ[de] անտրացեն-7-ոն

0.2

ա

2

296.

Բրոմբենզոլ

10/3

գ

2

297.

1-Բրոմբութան+

0.3

գ

2

298.

Բրոմհեքսան

0.3

գ

2

299.

Բրոմհիդրօքսիբենզոլ+ (2,4-իզոմերներ)

1/0.3

գ

2

300.

6-Բրոմ-4-[(դիմեթիլա-մինո)մեթիլ]-5- հիդր-օքսի-1-մեթիլ -2-[(ֆենիլ-թիո) մեթիլ]-1H-ինդոլ-3-կարբոնատի հիդրոքլորիդ

0.5

ա

2

301.

4-Բրոմ-1,2-դիմեթիլբենզոլ

30/10

գ

3

302.

Բրոմդիֆտորքլորմեթան

1000

գ

4

303.

1R-էնդո(+)-3-Բրոմկամֆորա

2

գ + ա

3

304.

Բրոմմեթան

3/1

գ

1

305.

Բրոմմեթիլբենզոլ+

60/20

գ

4

306.

1-Բրոմ-3-մեթիլբութան+

0.5

գ

2

307.

6-Բրոմ-1,2-նավթոխինոն+

1

ա

2

308.

1-Բրոմ-3-նիտրոբենզոլ

0.3/0.1

գ

2

309.

5-Բրոմ-5-նիտրո-1,3-դիօքսան+

3

ա

3

310.

2-Բրոմ-2-նիտրոպրոպան-1,3-դիոլ+

3

ա

3

311.

5-Բրոմ-4-օքսոպենտիլացետատ+

0.5

գ

2

312.

1-Բրոմպենտան+

0.3

ա

1

313.

2-Բրոմպենտան+

5

գ

3

314.

2-Բրոմպրոպան+

2

գ

2

315.

Բրոմտետրաֆտորէթան

3000

գ

4

316.

Բրոմտրիֆտորմեթան

3000

գ

4

317.

1-Բրոմ-1,2,2-տրիֆտոր-1,2-դիքլորէթան

50

գ

4

318.

2-Բրոմ-1,1,1-տրիֆտոր-2-քլորէթան

20

գ

3

319.

1-Բրոմտրիցիկլո[3,31,1,3,7]դեկան

2

ա

3

320.

N-(4-Բրոմֆենիլ)տրիցիկլո 3,7[3,3,1,1]դեկան-2-ամին

2

ա

3

321.

1-Բրոմ-3-քլորպրոպան

3

գ

3

322.

1-(4-Բրոմ-3-քլորֆենիլ)-3-մեթիլ-3-մեթօքսիկարբամիդ

0.5

ա

2

323.

Բրոմէթան

5

գ

3

324.

Բութա-1,3-դիեն

100

գ

3

325.

Բութան

900/300

գ

4

326.

Բութանալ+

5

ա

3

327.

2,2-[1,4-Բութանդիիլբիս (օքսիմեթիլ)] բիսօքսիրան+

2

գ + ա

3

328.

Բութան-1,4-դիկարբոնաթթու

4

ա

3

329.

Բութան-1,4-դիկարբոնաթթու, պիպերազին ադդուկտ

5

ա

3

330.

Բութան-1,4-դիկարբոնաթթվի էթիլենդիամին ադդուկտ

5

ա

3

331.

Բութանդիոատ դիկալիումի

10

ա

3

332.

Բութանդիոատ կալիումի

10

ա

3

333.

Բութանդիոատ կալիումնատրիումի տետրահիդրատ

10

ա

3

334.

Բութան-1,4-դիոլ

5

գ + ա

3

335.

Բութան-1,4-դիոլի դիմեթանսուլֆոնատ

-

ա

1

336.

Բութանաթթու

10

գ

3

337.

Բութանաթթվի անհիդրիդ+

1

գ

2

338.

Բութանոիլքլորիդ+

2

ա

3

339.

Բութան-1-ոլ

30/10

գ

3

340.

Բութան-2-ոլ

30/10

գ

3

341.

Բութանոլ(իզոմերների խառնուրդ)

30/10

գ

3

342.

Բութան-2-ոն

400/200

գ

4

343.

(E)-Բութ-2-ենալ

0.5

գ

2

344.

(Z)-Բութ-2-ենդիոատ նատրիումի

3

ա

3

345.

(Z)-Բութ-2-ենդիոատ նատրիումի հիդրազին

10

ա

4

346.

(E)-Բութ-2-ենդիոաթթու

5

ա

3

347.

Բութ-3-են-1-ին

20

գ

4

348.

Բութ-3-են-2-ոն+

0.1

գ

1

349.

Բութիլացետատ

200/50

գ

4

350.

N-Բութիլենբենզոլսուլֆամիդ

0.5

գ + ա

2

351.

Բութիլբութանոատ

20

գ

4

352.

0-Բութիլդիթիոկարբոնատ կալիումի

10

ա

3

353.

4-Բութիլ-1,2-դիֆենիլպիրազոլիդին-3,5-դիոն

0.5

ա

2

354.

Բութիլ-1,4-դիքլորֆենօքսիացետատ

0.5

գ + ա

2

355.

16ալֆա,17ալֆա-Բութիլիդենդիօքսի-11բետա, 21-դիհիդր-օքսիպրեգնա-1,4-դիեն-3,20-դիոն+ (P և S էպիմերների 50:50 խառնուրդ)

0.001

ա

1

356.

Բութիլիզոցիանատ

1

գ

2

357.

Բութիլնիտրիտ

1

գ

2

358.

Բութիլ-2-օքսոցիկլոպենտան-1-կարբոնատ

2

գ + ա

3

359.

Բութիլ-2-մեթիլպրոպ-2-ենոատ

30

գ

4

360.

Բութիլպրոպ-2-ենոատ

30/10

գ

3

361.

2-Բութիլթիոբենզոթիազոլ

2

գ

3

362.

Բութիլֆուրան-2-կարբոնատ

0.5

ա

2

363.

Բութիլցիանացետատ

1

գ

2

364.

Բութիլ-2-(3-ցիկլոհեքսիլուրեիդո) ցիկլոպենտ-1-են-1-կարբոնատ

1

ա

3

365.

Բութ-2-ին-1,4-դիոլ

1

գ + ա

2

366.

1-Բութօքսիբութ-1-են-3-ին

0.5

գ

2

367.

2-Բութօքսի-3,4-դիհիդրո-2H-պիրան

10

գ

3

368.

2-Բութօքսիէթանոլ

5

գ

3

369.

2-(2-Բութօքսի) էթօքսիէթանոլ

10

ա

4

370.

Գազեր` անվադողային արդյունաբերության, վուլկանիզացիոն (ըստ օդում ամինոմիացությունների ընդհանուր գումարի)

0.5

3

գ

371.

ալֆա-4-օ-Օ-բետա-Դ -ալակտոպիրանոզիլ -Դ -գլյուկոզա հիդրատ

10

ա

4

372.

դիԳալիում տրիօքսիդ

3

ա

3

373.

Գալիում ֆոսֆիդ

3

ա

3

374.

Գերմանիում

2

ա

3

375.

Գերմանիումի դիօքսիդ

2

ա

3

376.

Գերմանիումի տետրահիդրիդ

5

գ

3

377.

Գերմանիումի տետրաքլորիդ (վերահաշվարկված գերմանիումի վրա)

1

ա

2

378.

Գլիֆտոր(1,3-դիֆտորպրոպան-2-ոլ) (70-74%) `խառնուրդ 3-ֆտոր-1- քլորպրոպան-2-ոլի հետ

0.05

գ

1

379.

Գլյուկավամարին

2

ա

3

380.

Գլյուկոզա

10

ա

4

381.

Գլյուկոզոդոմիկոպսին

1

ա

3

382.

Գլյուկոզոօքսիդազա

2

ա

3

383.

Դ-Գլյուկոնատ կալցիումի

10

ա

4

384.

Դ -Գլյուցիտոլ

10

ա

4

385.

Դեզօքսիռիբոնուկլեատնատրիումի

10

ա

4

386.

Դեզօքսոն-3 (ըստ քացախաթթվի)

1

գ

2

387.

Դեկալին

100

գ

4

388.

Դեկան-1,10-դիոյաթթու

4

ա

3

389.

Դեկանոիլքլորիդ+

0.3

գ

2

390.

Դեկան-1-ոլ

10

գ + ա

3

391.

1,2,2,3,3,4,5,5,6,6-Դե-կաֆտոր-4-պենտաֆտորէթիլ ցիկլոհեքսանսուլֆոնաթթու

5

ա

3

392.

N-Դեցիլ-N,N-դիմեթիլ-դեկան-1-ամինիբրոմիդկլատրատ` կարբամիդի հետ+

0.5

ա

2

393.

1,5-Դիազաբիցիկլո(3.1.0) հեքսան+

2

ա

3

394.

1,4-Դիազաբիցիկլո(2.2.2) օկտան+

1

գ

2

395.

Դիալկիս(C8-10) ֆտալատներ

3/1

գ + ա

2

396.

1,4-Դիամինոհեքսանդեկանդիոատ

5

ա

3

397.

2,6-Դիամինոհեքսանաթթու

5

ա

3

398.

L-2,6-Դիամինոհեքսանաթթու կերի բյուրեղային

5

ա

3

399.

1,2-Դիամինոէթան

2

գ

3

400.

1,4:3,6-Դիանհիդրո-D-գլիցիդոլ դինիտրատ+

0.03

գ + ա

3

401.

1,4:3,6-Դիանհիդրո-D-գլիցիդոլ5-նիտրատ+

0.03

ա

1

402.

3,5-Դիացետիլամինո-2,4,6-տրիյոդբենզոյաթթու

2

ա

3

403.

Դիբենզիլ եթեր

5

գ + ա

3

404.

Դիբենզիլմեթիլբենզոլ+

1

գ + ա

2

405.

Դիբորան

0.1

գ

1

406.

3,9- Դիբորան-7H-բենզ[de]անտրացեն-7-ոն

0.2

ա

2

407.

0-(1,2-Դիբրոմ-2,2-դիքլորէթիլ)-0,0-դիմեթիլ ֆոսֆատ+

0.5

գ

2

408.

Դիբրոմմեթան

10

գ

3

409.

1,2-Դիբրոմպրոպան

5

գ

3

410.

2,3-Դիբրոմպրոպան-1-ոլ+

0.5

գ + ա

2

411.

1,2-Դիբրոմ-1,1,2,2-տետրաֆտորէթան

1000

գ

4

412.

1,13-Դիբրոմտրիցիկլո [8,4,7,2,2,2] հեքսադեկա4,6,10,12,13,15-հեքսաեն

5

ա

3

413.

Դիբութիլբենզոլ-1,2-դիկարբոնատ

1.5/0.5

գ + ա

2

414.

Դիբութիլբութան-1,4-դիոատ+

5

գ + ա

3

415.

Դիբութիլդեկան-1,10-դիոատ

10

գ + ա

3

416.

Դիբութիլֆենիլֆոսֆատ+

0.1

գ + ա

2

417.

1,1-Դիբութօքսիէթան

20

գ

4

418.

Դիհեքսիլբենզոլ-1,2-դիկարբոնատ

3/1

գ + ա

2

419.

6,15-Դիհիդրոանտրազին-5,9,14,18-տետրաոն

5

ա

3

420.

1,2-Դիհիդրո-4-(N,N-դիմեթիլամինո)-1,5-դիմեթիլ-2-ֆենիլ-3H-պիրազոլ-3-ոն

0.5

ա

2

421.

(2,3-Դիհիդրո-1,5-դիմեթիլ-3-օքսո-2-ֆենիլ-1H-պիրազոլ-4-իլ)-N-մեթիլամինո մեթանսուլֆոնատ նատրիումի

0.5

ա

2

422.

3,7-Դիհիդրո-1,3-դիմեթիլ-1H-պուրին-2,6-դիոն

0.5

ա

2

423.

3,7-Դիհիդրո-3,7-դիմեթիլ-1H-պուրին-2,6-դիոն

1

ա

2

424.

1,3-Դիհիդրո-1,3-դիօքսո-5-իզոբենզոֆուրանկարբոնաթթու

0.05

ա

1

425.

6,7-Դիհիդրոդիպիրիդո
[1,2a:2',1'-c]պիրիդազինիդինիդիբրոմիդ

0.05

ա

1

426.

1,2-Դիհիդրօքսիբենզոլ+

0.5

ա

2

427.

1,3-Դիհիդրօքսիբենզոլ+

5

ա

3

428.

1,4-Դիհիդրօքսիբենզոլ+

1

ա

2

429.

1,4-Դիհիդրօքսիբենզո-լի և պղնձի ադդուկտ

1

ա

2

430.

1,4-Դիհիդրօքսիբենզոլ կապար ադդուկտ (ըստ կապարի)

-/0.05

ա

1

431.

2,5-Դիհիդրօքսիբենզոլսուլֆոնատ կալցիումի(2:1)

2

ա

3

432.

2,4-Դիհիդրօքսիբենզոլսուլֆոնատ նատրիումի

5

ա

3

433.

[R-(R*,R*)]-2,3-Դիհիդրօքսիբութան-2,3-դիոատ կալիումի, սիբիումի (վերահաշվարկված սիբիումի վրա)

0.3

ա

2

434.

2,3-Դիհիդրօքսիբու-թանդիոատ նատրիումի

10

ա

3

435.

2,3-Դիհիդրօքսիբու-թանդիոնաթթու

3

ա

3

436.

(6ալֆա,11բետա,16ալ-ֆա)11,21- Դիհիդ-րօքսի 6,9-դիֆտոր 16,17-(մեթիլենէթիլ-իդեն)բիս(օքսի)պրեգ-նա-1,4-դիեն-3,20-դիոն++

-

ա

1

437.

2,2-Դի(հիդրօքսիմեթիլ)պրոպան-1,3-դիոլ

4

ա

3

438.

11բետա,16ալֆա-Դի-հիդրօքսի-16,17-իզոպրոպիլեն դիօքսի-9-ֆտորպրեգնա-1,4-դիեն-3,20-դիոն+

0.001

ա

1

439.

Դիհիդրօքսի(3,4,5-տրիհիդրօքսիբենզոատ) բիսմուտի

0.5

ա

2

440.

2,2-(4,4'-Դիհիդրօքսիֆենիլ)պրոպան

5

ա

3

441.

1,17-բետա-Դիհիդ-րօքսի-1,3,5[10]-էստրատրիենա-3-մեթիլ եթեր+

0.0005

ա

1

442.

Դի-(2-հիդրօքսիէթիլ)ամին+

5

գ ա

3

443.

Դի-(2-հիդրօքսիէթիլ)մեթիլամին+

5

գ+ ա

3

444.

1,3-Դիհիրո-1-մեթիլ-2H-իմիդազոլ-2-թիոն

1

ա

2

445.

2,3-Դիհիդրո-2-մեթիլ-1,4-նավթոխինոն-2-սուլֆոնատ նատրիումի

0.1

ա

2

446.

3,6-Դիհիրո-4-մեթիլ-2H-պիրան+

5

գ

3

447.

5,6-Դիհիդրո-2-մեթիլ-N-ֆենիլ-1,4-օքսաթիին-3-կարբօքսամիդ+

1

ա

2

448.

4,5-Դիհիդրո-5-օքսո-1-(4-սուլֆոֆենիլ)-4-[(4- սուլֆոֆենիլ) ազո]-1H-պիրազոլ-3-կարբոնատ տրինատրիումի

5

ա

3

449.

1,7-Դիհիդրո-6H-պուրին-6-թիոն,հիդրատ++

-

ա

1

450.

1,9-Դիհիդրո-9-D-ռիբոֆուրանոզիլ-6H-պուրին-6-ոն

4

ա

3

451.

Դիհիդրոտերպինոլ

5

գ

3

452.

3,7-Դիհիդրո-1,3,7-տրիմեթիլ-1H-պուրին-2,6-դիոն

0.5

ա

2

453.

3,7-Դիհիդրո-1,3,7-տրիմեթիլ-1H-պուրին-2, 6-դիոնի նատրիումի բենզոատ

0.5

ա

2

454.

1,2-Դիհիդրո-2,2,4-տրիմեթիլխինոլին

1

ա

2

455.

1,2-Դիհիդրո-2,2,4-տրիմեթիլ-6-էթօքսիխինոլին

2

գ ա

3

456.

(0-Դիհիդրոֆոսֆատո)էթիլմերկուրատ+ (ըստ սնդիկի)

0.005

գ+ ա

1

457.

Դիհիդրոֆուրան-2-ոն

2

գ

3

458.

3,4-Դիհիդրո-6-քլոր-2H-1,2,4-բենզոթիադիազին-7-սուլֆոնամիդ 1,1-դիօքսիդ

0.5

ա

2

459.

6,7-Դիհիդրո-3-ցիկլո-հեքսիլ-1H-ցիկլոպեն-տապիրիմիդին-2,4 (3H, 5H)-դիոն

0.5

գ+ ա

2

460.

(5ալֆա,6ալֆա)-7,8-Դիդեհիդրո-4,5-էպօքսի-3-մեթօքսի-17-մեթիլմորֆինան-6-ոլ++

-

ա

1

461.

4,6-Դի(1,1-դիմեթիլէթիլպերօքսի) պենտիլացետատ

3

գ ա

3

462.

2,4-Դի(1,1-դիմեթիլէթիլ) պենտիլֆենօքսիէթանաթթու+

2

ա

2

463.

Դիդոդեցիլբենզոլ-1,2-դիկարբոնատ

3/1

գ+ ա

3

464.

N,N-Դիմեթիլամինո-բենզոլ+

0.2

գ

2

465.

Դիմեթիլամինոբորան+

0.6

գ

2

466.

4-[(Դիմեթիլամինո)մեթիլ]2,6-բիս(1,1-դիմեթիլէթիլ) հիդրօքսիբենզոլ+

0.5

պ + ա

2

467.

3-[(1,3-Դիմեթիլամինո)մեթիլենամինո]-2,4,6-տրիյոդֆենիլպրոպիոնաթթվի հիդրոքլորիդ

1

ա

2

468.

2-[(Դիմեթիլամինո) մեթիլ]պիրիդինիլ կարբամատ դիհիրոքլորիդ++

-

ա

1

469.

Դիմեթիլ-5-[(1-ամինո-3-նիտրո-4-քլորֆենիլ) սուլֆոնիլ]բենզոլ-1,3-դիկարբոնատ

10

ա

4

470.

3-Դիմեթիլամինոպրո-պան-1-ոլ

2

գ

3

471.

3-(N,N-Դիմեթիլամինո)պրոպիոնիտրիլ

10

գ

3

472.

8-[3-(Դիմեթիլ-ամինո)պրոպօքսի]-3,7-դիհիդրո -1,3,7-տրիմե-թիլ-1H-պուրին-2,6-դիոնի հիդրոքլորիդ++

-

ա

1

473.

2-(Դիմեթլամինո)էթանոլ+

5

գ

3

474.

Դիմեթիլամինոէթիլ-2-մեթիլպրոպ-2-ենոատ+

80

գ

3

475.

բետա-Դիմեթիլամինոէթիլային եթեր N-մեթիլ-Z-պիրրօլիդին կարբոնաթթվի դիյոդմեթիլատ

1

ա

2

476.

N,N-Դիմեթիլացետ-ամիդ+

3/1

գ

3

477.

ալֆա-(5,6-Դիմեթիլ-բենզիմիդազոլիլ) կոբալամիդցիանիդ

0.05

ա

1

478.

Դիմեթիլբենզոլ(2,3-, 4-իզոմերների խառնուրդ)

150/50

գ

3

479.

Դիմեթիլբենզոլ-1,2-դիկարբոնատ

1/0.3

գ + ա

2

480.

Դիմեթիլբենզոլ-1,3-դիկարբոնատ

1/0.3

ա

2

481.

Դիմեթիլբենզոլ-1,4-դիկարբոնատ

0.1

գ + ա

2

482.

2,5-Դիմեթիլբենզոլսուլֆոնամիդ

1

ա

2

483.

2,5-Դիմեթիլբենզոլսուլֆոքլորիդ

0.5

ա

2

484.

1,4-Դիմեթի-2,5-բիս(քլորմեթիլ)-բենզոլ

1

գ

2

485.

Դիմեթիլ բութան-2,3-դիոատ+

10

գ + ա

3

486.

3,3-Դիմեթիլբութան-2-ոն

20

գ

4

487.

Դիմեթիլհեքսան-1,6-դիոատ+

10

գ + ա

3

488.

2,6-Դիմեթիլհիդրօքսիբենզոլ+

5/2

գ

3

489.

Դիմեթիլդեկան-1,10-դիոատ

10

գ + ա

3

490.

2,6-Դիմեթիլ-3,5-դիկարբոմեթօքսի-4-(դիֆտորմեթօքսիֆենիլ) -1,4-դիհիդրոպիրիդին

5

ա

3

491.

N,N-Դիմեթիլ-N'-[3-(N,N-դիմեթիլամինո) պրոպիլ] պրոպան-1,3-դիամին

1

գ

2

492.

(2,2-Դիմեթիլ)-5-[2,5-դիմեթիլֆենօքսի]պենտանաթթու

2

ա

3

493.

2,6-Դիմեթիլ-3,5-դիմեթօքսիկարբոնիլ-4-(2-նիտրոֆենիլ) -1,4-դիհիդրոպիրին

0.5

ա

2

494.

4,4-Դիմեթիլ-1,3-դիօքսան

3

գ

3

495.

Դիմեթիլ-1,4-դիօքսան

10

գ

3

496.

Դիմեթիլ-5-[3-[1,3-դիօքսո-3-(2-օկտադեցիլօքսիֆենիլ) պրոպիլամինո]-(4-քլոր-1-ամինոֆենիլ) սուլֆոնիլ] բենզոլ-1,3-դիկարբոնատ

10

ա

4

497.

N,N-Դիմեթիլ-2-(դիֆենիլմեթօքսի) էթանամին հիդրոքլորիդ

0.1

ա

1

498.

5,5-Դիմեթիլ-1,3-դիքլորիմիդազոլիդին-2,4-դիոն

2

ա

3

499.

Օ,Օ-Դիմեթիլ-Օ-(2,2-դիքլորէթենիլ) ֆոսֆատ+

0.6/0.2

գ

2

500.

2,2-Դիմեթիլ-3-(2,2-դիքլորէթենիլ) ցիկլոպրոպան կարբոնաթթու

2

ա

3

501.

3,7-Դիմեթիլ-6-են-1-ին-3-ոլա ացետատ

5

գ

3

502.

5,5-Դիմեթիլիմիդա-զոլիդին-2,4-դիոն

10

ա

4

503.

Դիմեթիլկադմիում+

0.005/0.001

գ

1

504.

Դիմեթիլկարբամինոնիտրիլ

0.5

գ

1

505.

Օ,Օ-Դիմեթիլ-S-կարբէթօքսիմեթիլթիոֆոսֆատ

1

գ + ա

2

506.

Օ,Օ-Դիմեթիլ-S-[2-(N-մեթիլամինո)-2-օքսո-էթիլ ] դիթիոֆոսֆատ

0.5

գ + ա

2

507.

Օ,Օ-Դիմեթիլ-Օ-(3-մեթիլ-4-նիտրոֆենիլ) ֆոսֆատ+

0.1

գ + ա

1

508.

1,3-Դիմեթիլ-5-(3-մեթիլպիրոլիդինիլիդեն -2-էթիլիդեն) իմիդազոլիդինթիոն-2-ոն-4

0.5

ա

2

509.

(E,1R)-2,2-Դիմեթիլ-3(2-մեթիլպրոպ-1-ենիլ)-ցիկլոպրոպան-1-կարբոնաթթու

10

գ + ա

3

510.

2,2-Դիմեթիլ-3-(2-մեթիլպրոպ-1-ենիլ) ցիկլոպրոպան-1-կարբոնաթթվի 1,3,4,5,6,7-հեքսահիդրո-1,3-դիօքսո-2H-իզոին-դոլ-2-իլմեթիլ եթեր

5

ա

3

511.

(1R- E)-2,2-Դիմեթիլ-3-(2-մեթիլպրոպ-1-ենիլ)-ցիկլոպրոպանկարբոնիլքլորիդ+

2

գ

3

512.

Դիմեթիլմեթիլֆոսֆոնատ

5

գ

3

513.

Դիմեթիլնիտրոբենզոլ+

10/5

գ

2

514.

Օ,Օ-Դիմեթիլ-Օ-(4-նիտրոֆենիլ)թիոֆոսֆատ+

0.3/0.1

գ + ա

1

515.

Դիմեթիլ-5-(3-նիտրո-4-քլորամինոֆենիլսուլֆոնիլ) բենզոլ-1,3-դիկարբոնատ

1.5/0.5

ա

2

516.

3,7-Դիմեթիլօկտա-1,6-դիեն-3-ոլ ացետատ

10

գ

4

517.

(1R)-7,7-Դիմեթիլ-2-օքսոբիցիկլո-[2,2,1]-հեպտ-1-իլմեթանսուլֆոնաթթու

3

ա

3

518.

[2S-[5R,6R]3,3Դիմեթիլ-7-օքսո-6-[[(2R) - [[(2-օքսոիմիդազոլիդին-1-իլ) կարբոնիլ]ամինո]ֆե-նիլացետիլ]ամինո]-4-թիա-1-ազաբիցիկլո[3,2,0] հեպտան-2-կարբոնաթթու

0.1

ա

2

519.

3,7-Դիմեթիլօկտա-1,6-դիեն-3-ոլ

5

գ

3

520.

Դիմեթիլպենտան-2,4-դիոատ+

10

գ + ա

3

521.

N,N-Դիմեթիլպրոպան-1,3-դիամին

2

գ

3

522.

2,2-Դիմեթիլպրոպան-1,3-դիոլ

10

գ + ա

3

523.

Դի(2-մեթիլպրոպիլ)բենզոլ-1,2-դիկարբոնատ

3/1

գ + ա

2

524.

2,2-Դիմեթիլպրոպիլհիդրոպերօքսիդ+

5

գ

3

525.

1,3-Դիմեթիլ-7H-պուրին-2,6(1H,3H)դիոն, էթիլենդիամին ադդուկտ

0.5

ա

2

526.

Դիմեթիլսուլֆիդ+

50

գ

4

527.

Դիմեթիլսուլֆօքսիդ

20

գ + ա

4

528.

3,5-Դիմեթիլ-2H-1,3,5-թիադիազին-2-թիոն

2

ա

3

529.

3,3-Դիմեթիլ-1-(1H-1,2,4-տրիազոլ-1-իլ)-1-(4-քլորֆենօքսի)բութան-2-ոլ

0.5

ա

2

530.

3,3-Դիմեթիլ-1-(1H-1,2,4-տրիազոլ-1-իլ)-1-(4-քլորֆենօքսի) բութան-2-ոն

0.5

ա

2

531.

1,1-Դիմեթիլ-3-(3-տրիֆտորմեթիլֆենիլ) կարբամիդ

5

ա

3

532.

(Z)-Օ,Օ-Դիմեթիլ-Օ-[1-(2,4,5-տրիքլորֆենիլ)-2-քլորէթենիլ] ֆոսֆատ

1

ա

2

533.

N,N-Դիմեթիլ-ալֆա-ֆենիլբենզացետամիդ

5

գ + ա

3

534.

N,N'-(2,5-Դիմեթիլ-1,4-ֆենիլեն) բիս(N,N,N,N',N',N'-տրիմեթիլամինի քլորիդ)

5

ա

3

535.

N,N-Դիմեթիլ-N-ֆենիլկարբամիդ

3

ա

3

536.

3,5-Դիմեթիլֆենիլֆոսֆատ (3:1)

5

ա

3

537.

5- (2,5-Դիմեթիլֆեն-օքսի)-2-մեթիլպենտան-2-ոլ+

5

գ + ա

3

538.

5- (2,5-Դիմեթիլֆեն-օքսի) պենտան-2-ոն+

3

գ + ա

3

539.

N,N-Դիմեթիլֆորմամիդ+

10

գ

2

540.

Օ,Օ-Դիմեթիլ-S-(2-ֆորմիլմեթիլամինո)-2-օքսոէթիլ դիթիոֆոսֆատ+

0.5

գ + ա

2

541.

Օ,Օ-Դիմեթիլֆոսֆոնատ+

0.5

գ

2

542.

Օ,Օ-Դիմեթիլ -S-(ֆտալիմիդոմեթիլ) դիթիոֆոսֆատ

0.3

գ + ա

2

543.

Դիմեթիլ-(4-ֆտորֆենիլ)քլորսիլան (ըստ հիդրոքլորիդի)

1

գ

2

544.

Օ,Օ-Դիմեթիլ-0-(7-քլորբիցիկլո[3,2,0]հեպտա-2,6-դիեն-6-իլ) ֆոսֆատ

0.5

գ + ա

2

545.

3,3-Դիմեթիլ-1-քլորբութան-2-ոն

20

գ

4

546.

Օ,Օ-Դիմեթիլքլորթիոոսֆատ

0.5

գ

2

547.

1,1-Դիմեթիլ-3-(3-քլորֆենիլ)գուանիդին+

0.5

գ + ա

2

548.

3,3-Դիմեթիլ-2-(4-քլորֆենիլ) պրոպիոնաթթու+

2

գ + ա

3

549.

3,3-Դիմեթիլ-1-(4-քլորֆենօքսի) բութան-2-ոն

10

գ + ա

4

550.

3,3-Դիմեթիլ-1-քլոր-1-(4-քլորֆենօքսի) բութան-2-ոն

10

գ + ա

4

551.

1,1-Դիմեթիլ-1-(2-քլորէթիլ) հիդրազինքլորիդ

1

ա

2

552.

Օ,Օ-Դիմեթիլ-0-(4-ցիանֆենիլ) թիոֆոսֆատ

0.3

գ + ա

2

553.

1,5-Դիմեթիլ-5-(1-ցիկլոհեքսեն-1-իլ) բարբիտուրատ նատրիումի

1

ա

2

554.

1,5-Դիմեթիլ-5-(1-ցիկլոհեքսեն-1-իլ) բարբիտուրաթթու

1

ա

2

555.

N,N-Դիմեթիլցիկլոհեքսիլամին+

3

գ

3

556.

Օ,Օ-Դիմեթիլ-S-ցիկլոհեքսիլթիոֆոսֆատ, խառնուրդ Օ, S-դիմեթիլ-Օ-ցիկլոհեքսիլ-թիոֆոսֆատի հետ+

0.3

գ + ա

2

557.

1,5-Դիմեթիլ-3-ցիկլոօկտիլկարբամիդ, խառնուրդ բութինիլ-3N-3-քլորֆենիլկարբամատի հետ

1

ա

2

558.

N-(1,1-Դիմեթիլէթիլ)-2-բենզոտրիազոլ սուլֆենամիդ

6

ա

3

559.

4-(1,1-Դիմեթիլէթիլ)հիդրօքսիբենզոլ

1/0.4

ա

2

560.

1,1-Դիմեթիլէթիլ-հիդրոպերօքսիդ+

5

գ

3

561.

1,1-Դիմեթիլէթիլ-հիպոքլորիդ

5

գ

3

562.

4-(1,1-Դիմեթիլէթիլ)-1,2-դիհիդրօքսիբենզոլ+

2

ա

3

563.

1,1-Դիմեթիլէթիլպերօքսոացետատ

0.1

գ

1

564.

1,1-Դիմեթիլէթիլպերօքսոբենզոատ

1

գ

2

565.

[4-1,1-(Դիմեթիլէթիլ)-2-քլորֆենիլ]մեթիլ -N-մեթիլամիդոֆոսֆատ+

0.5

գ

2

566.

Օ,Օ-Դի-(1-մեթիլէթիլ) թիոֆոսֆատ ամոնիումի

10

ա

3

567.

Օ,Օ-Դիմեթիլ-S-(2-էթիլթիոէթիլ) դիթիոֆոսֆատ+

0.1

գ + ա

1

568.

Օ,Օ-Դիմեթիլ-Օ-(2-էթիլթիոէթիլ) թիոֆոսֆատ - խառնուրդ Օ,Օ-Դիմեթիլ-S-(2-էթիլթիոէթիլ) դիթիոֆոսֆատ+-ի հետ

0.1

գ + ա

1

569.

1-(3,4-Դիմեթօքսիբենզիլ)-6,7-դիմեթօքսիիզոխինոլի քլորհիդրատ

0.5

ա

2

570.

Դիմեթօքսիմեթան

30/10

գ

3

571.

[S-(R*,S*)]-6,7-Դիմեթ-օքսի-3-(5,6,7,8-տետ-րահիդրո -4-մեթօքսի-6-մեթիլ-1,3-դիօքսոլո[4,5-g] իզոխինոլին-5-իլ) -1-(3H)-իզոբենզոֆուրանոն++

-

ա

1

572.

3,4-Դիմեթօքսիֆենիլացետոնիտրիլ

3

գ + ա

3

573.

3,4-Դիմեթօքսիֆենիլէթանաթթու

1

գ + ա

2

574.

1,2-Դիմեթօքսիէթան

30/10

ա

3

575.

2,6-Դինիտրոամինոբենզոլ

1/0.3

ա

2

576.

3,5-Դինիտրոբեն-զոյաթթու ադդուկտ
ցիկլոհեքսիլամինի+ հետ

10

ա

3

577.

Դինիտրոբենզոլ+

3/1

ա

2

578.

2,6-Դինիտրո-N,N-դիպրոպիլ-4-(տրի-ֆտորմեթիլ) ամինոբենզոլ+

3

գ + ա

3

579.

1,5-Դինիտրոզո-3,7-էնդոմեթիլեն-1,-3,5,7-տետրաիզոցիկլոօկտան

2

ա

3

580.

Դինիտրոնավթալին, 1,5- և 1,8- իզոմերների խառնուրդ

1

ա

2

581.

2,4-Դինիտրոմեթիլբենզոլ+

3/1

գ

2

582.

3-(2,4-Դինիտրոֆենիլթիո) բենզոթիազոլ

2

ա

3

583.

2,4-Դինիտրոֆենիլթիոցիանատ

2

ա

2

584.

3,5-Դինիտրո-4-քլորբենզոյաթթու

1

ա

2

585.

Դինոնիլբենզոլ-1,2-դիկարբոնատ

3/1

գ + ա

2

586.

1,4-Դիօքսան+

10

գ

3

587.

3,6-Դիօքսաօկտան-1,8-դիոլ

10

գ + ա

3

588.

1,3-Դիօքսո-1H-բենզ(dE)-իզոխինոլին-2-(3H) բութանաթթու

5

ա

3

589.

Դիօքսալան-1,3+

50

գ

4

590.

5-[3-[1,3-Դիօքսո-3-(2-օկտադեցիլօքսի-ֆենիլ) պրոպիլամինո]-4-քլոր-1-ամինոֆենիլ) սուլֆոնիլ] բենզոլ-1,3-դիկարբոնաթթու

10

ա

4

591.

Դիօկտիլդեկան-1,10-դիոատ

10

գ

3

592.

Դի(պենտիլ)բենզոլ-1,2-դիկարբոնատ

3/1

գ + ա

2

593.

Դիպրին (ըստ սպիտակուցի)

0.3

ա

2

594.

Դի(պրոպ-2-ենիլ)բենզոլ-1,2-դիկարբոնատ

3/1

գ + ա

2

595.

Դի(պրոպ-2-ենիլ)բենզոլ-1,3-դիկարբոնատ

1.5/0.5

գ + ա

2

596.

4,4'-Դիթիոբիս (1,1-դիմեթիլէթիլ) հիդրօքսիբենզոլ

10

ա

4

597.

4,4'-Դիթիոբիսմորֆոլին

5

ա

3

598.

2,2'-Դիթիոդիբենզո-թիազոլ

3

ա

3

599.

1,1'- (Դիթիոդի-4,1-ֆենիլեն) բիս-1H-պիրրոլ-2,5-դիոն

5

ա

3

600.

6,8-Դիթիոօկտանաթթու

5

ա

3

601.

ալֆա,ալֆա-Դիֆենիլ-1-ազաբիցիկլո [2,2,2]օկտան-3-մեթանոլ

0.5

ա

2

602.

ալֆա,ալֆա-Դիֆենիլ-1-ազաբիցիկլո [2,2,2]օկտան-3-մեթանոլի հիդրոքլորիդ

0.5

ա

2

603.

2- (Դիֆենիլացետիլ)-1H-ինդեն-1,3-(2H) -դիոն

0.01

ա

1

604.

(Z)-2-[4-(1,2-Դիֆենիլ-բութ-1-ենիլ) ֆենօքսի]-N,N-դիմեթիլէթանամին+

0.001

ա

1

605.

(Z)-2-[4-(1,2-Դիֆենիլ-1-բութենիլ) ֆենօքսի]-N,N-դիմեթիլէթանա-մինի-2-հիդրօքսի-պրոպան-1,2,3-տրիկարբոնատ

0.001

ա

1

606.

Օ,Օ-Դիֆենիլ-1-հիդր-օքսի-2,2,2-տրիքլոր-էթիլֆոսֆոնատ

1

ա

2

607.

Դիֆենիլգուանիդին+

0.3/0.1

ա

2

608.

Դիֆենիլ-4-[(1,1-դիմեթիլէթիլ) ֆենիլ]ֆոսֆատ

10/3

ա

4

609.

N,N'-Դիֆենիլ-N,N'-դիէթիլթիուրամդիսուլֆիդ

2

ա

3

610.

1-(Դիֆենիլմեթիլ)-4-(3-ֆենիլպրոպ-2-ենիլ) պիպերազին

1

ա

2

611.

1,3-Դիֆենիլպրոպան-2-ոն

5

գ + ա

3

612.

Դիֆենիլներ -քլորացված+

1

գ

2

613.

Օ,Օ-Դիֆենիլ-Օ-(2-էթիլհեքսիլ) ֆոսֆիտ+

0.5

գ + ա

2

614.

1,5-Դիֆենօքսիան-տրացեն-9,10-դիոն

10

ա

4

615.

Դիֆտորդիքլորմեթան

3000

գ

4

616.

1,2-Դիֆտոր-1,2-դիքլորէթան

3000

գ

4

617.

Դիֆտորդիքլորէթեն

1

գ

2

618.

Դիֆտորմեթան

3000

գ

4

619.

2-Դիֆտորմեթօքսի-բենզալդեհիդ

5

գ

3

620.

3,3-Դիֆտոր-1,1,1,3-տետրաքլորպրոպան -2-ոն+

2

գ

3

621.

1,2-Դիֆտոր-1,1,2,2-տետրաքլորէթան

1000

գ

4

622.

Դիֆտորտրիքլորէթան

3000

գ

4

623.

1,1-Դիֆտոր-1,2,2-տրիքլորէթան

3000

գ

4

624.

Դիֆտորքլորմեթիլբենզոլ+

15/5

գ

3

625.

(Դիֆտորքլորմեթիլ)-4-քլորբենզոլ

2

գ

3

626.

Դիֆտորքլորէթան

3000

գ

4

627.

1,2-Դիֆտորէթան

3000

գ

4

628.

Դիֆտորքլորմեթան

3000

գ

4

629.

3,4-Դիքլորամինոբեն-զոլ+

1.5/0.5

գ

2

630.

2,6-Դիքլորամինոբեն-զոլ+

5/2

ա

3

631.

Դիքլորբենզոլ+

50/20

գ

4

632.

2,4-Դիքլորբութա-1,3-դիեն+

0.1

գ

2

633.

1,4-Դիքլորբութ-2-են+

0.1

գ

2

634.

1,3-Դիքլորբութ-2-են+

1

գ

2

635.

[R-(R*,R*)]-2,2-Դիքլոր-N-[2-հիդրօքսի-1-(հիդրօքսիմեթիլ)-2-(4-նիտրոֆենիլ)] էթիլացետամիդ

1

ա

2

636.

2-Դիքլոր- N-[2-հիդրօքսի-1-(հիդրօքսի-մեթիլ)-2-(4-նիտրոֆենիլ)] էթիլացետամիդ

1

ա

2

637.

2,4-Դիքլոր-5-կարբօքսիբենզոլսուլֆոթթվի
գուանիդինային աղ

3

ա

3

638.

Դիքլորմեթան

100/50

գ

4

639.

Դիքլորմեթիլբենզոլ

0.5

գ

1

640.

2,4-Դիքլոր-1-մեթիլբենզոլ+

30/10

գ

3

641.

2-Դիքլորմեթիլեն-4,5-իքլորցիկլոպենտ-4-են-1,3-դիոն+

0.05

գ + ա

1

642.

1,1-Դիքլոր-4-մեթիլ-պենտա-1,3-դիեն

0.2

գ

2

643.

1,1-Դիքլոր-4-մեթիլ-պենտա-1,4-դիեն

0.3

գ

2

644.

1,1-Դիքլոր-2-մեթիլպրոպան

20

գ

4

645.

1,3-Դիքլոր-2-մեթիլպրոպ-1-են+

0.5

գ

2

646.

3,3-Դիքլոր-2- մեթիլպրոպ-1-են

0.3

գ

2

647.

5,7-Դիքլոր-2- մեթիլխինոլին-8-ոլ+

0.5

ա

2

648.

2,3-Դիքլոր-1,4-նավթոխինոն

0.5

ա

2

649.

1,2-Դիքլոր-4-նիտրոբենզոլ+

3/1

գ

2

650.

N-(2,6-Դիքլոր-4-նիտրոֆենիլ) ացետամիդ

2

ա

3

651.

(Z)-2,3-Դիքլոր-4-օքսոբութ-2-ենաթթու+

0.1

ա

2

652.

1,2-Դիքլորպրոպան

10

գ

3

653.

1,3-Դիքլորպրոպան-2-ոն+

0.05

գ

1

654.

1,3-Դիքլորպրոպան-1-են

5

գ

3

655.

2,3-Դիքլորպրոպան-1-են

3

գ

3

656.

2,2-Դիքլորպրոպիոնաթթու

10

գ + ա

3

657.

Դիքլորտրիցիկլո(8,2,2,[4,7],2) հեքսադեկա-4,6,10,12,13,15-հեքսաեն

5

ա

3

658.

2-(2,6-Դիքլորֆենիլամինո) իմիդազոլինի քլորիդ հիդրաքլորիդ+

0.001

ա

2

659.

2-[(2,6-Դիքլորֆենիլ) ամինո]ֆենիլացետատ նատրիումի

0.2

ա

2

660.

N-(2,6-Դիքլորֆենիլ) ացետամիդ

2

ա

3

661.

3-(2,2-Դիքլորֆենիլ)-2,2-դիմեթիլցիկլոպրոպանկարբոնիլքլորիդ+ (ըստ հիդրաքլորիդի)

0.5

գ + ա

2

662.

N'-(3,4-Դիքլորֆենիլ)-N-մեթիլ-N-մեթօքսիկարբամիդ

1

ա

2

663.

Օ-(2,4-Դիքլորֆենիլ)-N-(1-մեթիլէթիլ) ամիդոքլորֆոսֆոնատ

0.5

գ + ա

2

664.

N-(3,4-Դիքլորֆենիլ)պրոպանամիդ

0.1

ա

1

665.

Օ-(2,4-Դիքլորֆենիլ)-(S-պրոպիլ)-O-էթիլդիթիոֆոսֆատ

0.1

ա

2

666.

O-(2,4-Դիքլորֆենիլ)-O-էթիլքլորթիոֆոսֆատ+

1

գ + ա

2

667.

2,4-Դիքլորֆենօքսիացետատ ամոնիումի

1

ա

2

668.

Դիքլորֆտորմեթան

3000

գ

4

669.

Դիքլորֆտորմեթիլբենզոլ+

3/1

գ

2

670.

Դիքլորֆտորէթան

1000

գ

4

671.

1,2-Դիքլորէթան+

30/10

գ

2

672.

Դիքլորէթանաթթու

4

գ + ա

3

673.

2,2-Դիքլորէթանոլ

5

գ

3

674.

1,1-Դիքլորէթեն

100/50

գ

4

675.

1,4-Դիցիանոբութան

10

ա

4

676.

Դիցիկլոհեքսիլամին նիտրիտ

0.5

գ

2

677.

Դիցիկլոհեքսիլամինի յուղի մեջ լուծելի աղ+

1

ա

2

678.

Դիէպօքսիդ բյուրեղային «ՖՕՈՒ-8»

3

ա

3

679.

2,6-Դիէթենիլպիրիդին+

1

գ

2

680.

Դիէթիլամին+

30

գ

4

681.

N,N-Դիէթիլամին-2,5-դիհիդրօքսիբենզոլսուլֆոնատ

2

ա

3

682.

2-(N,N-Դիէթիլամինո)-4-(N-1-մեթիլէթիլամինո)-6-քլոր-1,3,5-տրիազին

2

ա

3

683.

2-(N,N-Դիէթիլամինո) էթանոլ+

5

գ

3

684.

2-(N,N-Դիէթիլամինո) էթանթիոլ+

1

գ

2

685.

3-Դիէթիլամինոպրո-պիլ-1-ամին

2

գ + ա

3

686.

2-(N,N-Դիէթիլամինո)էթիլ-2-մեթիլպրոպ-2-ենոատ

800

գ

4

687.

Դիէթիլատ-3,3,1,2-բիս(էթօքսի) էթիլենբիս-1-էթիլ-2-մեթիլ-5-քլոր-բենզիլիմիդազոլիում

2

ա

3

688.

Դիէթիլբենզոլ

30/10

գ

3

689.

Դիէթիլբենզոլ-1,2-դիկարբոնատ

1.5/0.5

գ + ա

2

690.

(Z)-Դիէթիլբութենդիոատ+

1

գ + ա

2

691.

Դիէթիլհեքսաֆտորպենտադիոատ+

0.1

գ

1

692.

Դի(2-էթիլհեքսիլ)բենզոլ-1,2-դիկարբոնատ

1

գ + ա

2

693.

Դի(2-էթիլհեքսիլ)մեթիլֆոսֆոնատ+

0.5

գ + ա

2

694.

N,N-Դիէթիլհիդրօքսիլամին

6

գ + ա

3

695.

Դիէթիլ(1,4-դիհիդրո-2,6-դիմեթիլ) պիրիդին-3,5-դիկարբոնատ

2

ա

3

696.

Դիէթիլ(1,1-դիմեթիլէթիլ) պրոպանդիոատ

5

գ

3

697.

Դիէթիլ[(դիմեթօքսիֆոսֆինոթիոիլ)թիո]
բութանդիոատ+

1.5/0.5

գ + ա

2

698.

Դիէթիլդի(2-ցիանէթիլ)պրոպանդիոատ

5

գ + ա

3

699.

Դիէթիլենիմիդ 2-մեթիլ-թիոզոլիդո-3-ֆոսֆորական թթվի++

-

ա

1

700.

Դիէթլենտրիամին դիցիաէթիլացված

1

գ

2

701.

Դիէթլենտրիամինոմե-թիլհիդրօքսիբենզոլ+

1

գ

2

702.

N,N-Դիէթիլ-3-մեթիլ-բենզամին+

2

գ

3

703.

N,N-Դիէթիլ-3-մեթիլ-բենզամիդ+

5

գ + ա

3

704.

N,N-Դիէթիլ-4-մեթիլ-1-պիպերազինկարբօքսամիդ+

5

ա

3

705.

Դիէթիլ-(2-մեթիլպրոպիլ) պրոպանդիոատ

5

գ

3

706.

2,4-Դիէթիլ-6-մեթիլֆենիլեն-1,3-դիամին

2

գ + ա

3

707.

Դիէթիլմեթօքսիբոր

1

գ

2

708.

Օ,Օ-Դիէթիլ-Օ-(4-նիտրոֆենիլ) թիոֆոսֆատ+

0.05

ա

1

709.

Դիէթիլօքսամինաթթվի ալկիլային եթեր C6-8 +

5

գ + ա

3

710.

Դիէթիլօկտաֆտորհեք-սոանդիոատ+

0.1

գ

1

711.

Դիէթիլսնդիկ

0.005

գ

1

712.

Դիէթիլտելուր

0.0005

գ

1

713.

N,N-Դիէթիլ-10H-ֆենոթիազին-10-էթանամին հիդրոքլորիդ+

0.4

ա

2

714.

Օ,Օ-Դիէթիլքլորթիոֆոսֆատ

1

գ

2

715.

N,N-Դիէթիլէթանամին+

10

գ

3

716.

N,N-Դիէթիլէթանամին հիդրոքլորիդ

5

ա

3

717.

Օ,Օ-Դիէթիլ-Օ-[2-(էթիլթիո) էթիլ]թիոֆոսֆատ խառնուրդ Օ,Օ-դիէթիլ-S-[2-(էթիլթիո) էթիլ]թիոֆոսֆատի հետ (7:3)+

0.02

գ + ա

1

718.

2,12-Դիէթօքսիբիս-բենզիմիդազո[2,1-b:1',2'-i]բենզո [1mn][3,8]ֆենանտրոլին-6,9-դիոն խառնուրդ 3,12-Դիէթօքսիբիսբենզ-իմիդազո[2,1-b:1',2'-i]բենզո[1mn] [3,8]ֆենանտրոլին-8,17-դիոնի հետ

5

ա

3

719.

Օ-(Դիէթօքսիթիոֆոս-ֆորիլ)-ալֆացիանո-մեթիլբենզալդօքսիմ

0.1

գ + ա

2

720.

դելտա-[(3,4-Դիէթօքսի-ֆենիլ)մեթիլեն]-6,7-դիէթօքսի-1,2,3,4-տետրահիդրոիզոխինոլինի հիդրոքլորիդ

0.2

ա

2

721.

4,4-Դիեթեր-1,4-նավթո-խինոն-2-դիազիդ սուլֆոթթվի և 2,4,4-տրիօքսիբենզոֆենոնի

10

ա

4

722.

Դոդեկանդիոնային թթու

10

ա

3

723.

Դոդեկան-1-ոլ+

10

գ + ա

3

724.

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-
Դոդեկաֆտորհեպտիլպրոպ-2-ենոատ

90/30

գ

4

725.

Դոդեկաֆտորպենտան

0.5

գ

2

726.

(Z)-Դոդեց-8-ենիլ-ացետատ+

2

գ + ա

3

727.

Դոդեցիլբենզոլ

30/10

գ + ա

3

728.

Դոդեցիլգուանիդին ացետատ

0.1

ա

2

729.

Դոն-3,դիէլեկտրիկ հեղուկ մոնո-, դի- և տրիբենզիլտոլուոլների խառնուրդ (հսկողությունը ըստ բենզիլտոլուոլի)

5/1

գ + ա

2

730.

Երկաթ+2 2-հիդրօքսիպրոպիոնատ

2

ա

3

731.

Երկաթի պենտակար-բոնիլ+

0.1

գ

1

732.

Երկաթ(դիհիդրոֆոս-ֆատ)պրոպան-1,2,3-տրիոլ

10

ա

4

733.

Երկաթի սուլֆատ հիդրատ

6/2

ա

3

734.

Եթերներ սինթետիկ ճարպաթթուների հիմքի վրա

5

գ + ա

3

735.

Էվկալիմին

10

ա

4

736.

Էպօքսիդային սոսինձՈՒՊ-5-540(ցնդող նյութեր)(հսկողությունը ըստ էպիքլորհիդրինի)

0.5

Գ

2

737.

1,2-Էպօքսի-3-մեթիլբու-թան+

3

գ

3

738.

1,2-Էպօքսիօկտ-7-են+

5

գ

3

739.

1,2-Էպօքսիպրոպան+

1

գ

2

740.

2,3-Էպօքսիպրոպան-1-ոլ

5

գ

3

741.

2,3-Էպօքսիպրոպիլ-2-մեթիլպրոպ-2-ենոատ

3

գ

3

742.

3-(2,3-Էպօքսիպրոպ-օքսի)պրոպ-1-են+

3

գ

3

743.

4-[(2,3-Էպօքսի)պրոպօքսի] ֆենիլացետամիդ

3

ա

3

744.

Էպրին (ըստ սպիտակուցի)

0.3

ա

2

745.

(17բետա)-17-Էստր-4-են-3-ոն տրիմեթիլ եթեր+

0.005

ա

1

746.

N ,N1-1,2-Էթանդիիլ-բիս[N -(կարբօքսիմե-թիլ)]գլիցին

2

ա

3

747.

1,1'-[1,2-Էթանդիիլ-բիս(օքսի)բիսէթեն]

20

գ

4

748.

Էթանդիոյաթթու դիհիդրատ+

1

ա

2

749.

Էթանդիոյաթթվի դիեթերներ ալիֆատիկ սպիրտների

0.5

գ + ա

3

750.

Էթան-1,2-դիոլ

10/5

գ + ա

3

751.

1,1-Էթանդիոլդիացետատ

30

գ

4

752.

Էթանաթթու+

5

գ

3

753.

Էթանոլ

2000/1000

գ

4

754.

Էթանթիոլ+

1

գ

2

755.

1,2-Էթենբիս(դիթիոկարբամատ) մանգանի

0.5

ա

2

756.

 N,N1 -Էթենբիս(դիթիոկարբամաթթու), ցինկային աղ, խառնուրդ 1H-բենզիմիդազոլ-2-իլ կարբամինաթթվի և մեթիլ եթերի հետ

0.5

ա

2

757.

Էթենդիամինիդիպինատ (1:1)

5

ա

3

758.

Էթենդիամինտետրաացետատի դինատրիումային աղ

2

ա

3

759.

Էթենիլացետատ

30/10

գ

3

760.

Էթենիլբենզոլ

30/10

գ

3

761.

Էթենիլբիցիկլո [2,2,1] հեպտ-2-են

10

գ

3

762.

5-Էթենիլ-2-[2-(N,N-դիմեթիլամինո)-1-( N,N-դիմեթիլամինոմեթիլ)] էթիլպիրիդին+

2

ա

3

763.

5-Էթենիլ-2-( N,N-դիմեթիլամինո) էթիլպիրիդին

1

ա

2

764.

Էթենիլ-2,6-դիքլորբենզոլ

150/50

գ

4

765.

Էթենիլ(մեթիլ)բենզոլ

150/50

գ

4

766.

1-(Էթենիլօքսի)բութան

20

գ

4

767.

2-(Էթենիլօքսի)էթանոլ

20

գ

4

768.

2-(Էթենիլօքսի)էթիլ-2-մեթիլպրոպ-2-ենոատ

20

գ

4

769.

2-[2-(Էթենիլօքսի)էթօքսի]էթանոլ

20

գ

4

770.

2-(Էթենիլպիրիդ-2-իլ) էթանոլ

5

ա

3

771.

2-Էթենիլպիրիդին+

0.5

գ

2

772.

1-Էթենիլպիրրոլիդ-2-ոն+

1

գ

2

773.

1-Էթենիլ-4-քլորբենզոլ

150/50

գ

4

774.

Էթենսուլֆիդ+

0.1

գ

1

775.

Էթիլամին

10

գ

3

776.

Էթիլացետատ

200/50

գ

4

777.

Էթիլբենզոլ

150/50

գ

4

778.

S-Էթիլհեքսահիդրո-1H-ազեպին-1-թիոկարբոնատ

0.5

գ + ա

2

779.

2-Էթիլհեքսանալ

3

գ

3

780.

Էթիլհեքսանդիոատ

3

գ + ա

3

781.

2-Էթիլհեքսան-1-ոլ+

10

ա

3

782.

2-Էթիլհեքսիլպրոպ-2-ենոատ

3/1

գ

2

783.

Էթիլ-4-հիդրօքսի-ալ-ֆա-(4-հիդրօքսի-2-օքսո-2H-1-բենզոպիրան-3-իլ)-2-օքսո-2H-1- բենզոպիրան-3-էթանաթթու

0.1

ա

2

784.

Էթիլ-3-հիդրօքսիֆենիլ-կարբամատ

2

ա

2

785.

Էթիլ-6-հիդրօքսի-8-քլորօկտանոատ

5

գ + ա

3

786.

Էթիլ-2,2-դիմեթիլ-3-(2,2-դիքլորէթենիլ) ցիկլոպրոպանկարբոնատ+

2

գ

3

787.

Էթիլ(1R-E)-2,2-դիմեթիլ-3-(2-մեթիլպրոպ-1-ենիլ) ցիկլոպրոպան-1-կարբոնատ

10

գ

3

788.

Էթիլ-3,3-դիմեթիլ-4,6,6-տրիքլորհեքս-5-ենոատ

2

գ

3

789.

S-Էթիլդիպրոպիլթիոկարբամատ

2

գ + ա

3

790.

Օ-Էթիլդիթիոկարբոնատ կալիումի

0.5

ա

2

791.

Էթիլ-6,8-դիքլքորօկտանոատ

5

գ + ա

3

792.

Օ-Էթիլդիքլորթիոֆոսֆատ+

0.3

գ + ա

2

793.

Էթիլ-3-[2-(N,N-դիէթիլ-ամինո)էթիլ]-4-մեթիլ-2-օքսո-2H-1-բենզոպի-րան-7-իլօքսիէթանոատ

0.3

ա

2

794.

Էթիլ-ալֆա-[(դիմեթ-օքսիֆոսֆինոթիոիլ)
թիո]բենզացետատ

0.15

գ + ա

2

795.

N,N'-Էթիլենդիթիոկար-բամինաթթվի ցինկային աղ –խառնուրդ պղնձի օքսիդի , պղնձի(II) դիքլորիդի հետ, հիդրատ

0.5

ա

2

796.

5-Էթիլիդենբիցիկլո [2,2,1]հեպտ-2-են+

10

գ

3

797.

Էթիլ-3-(մեթիլամինո) բութան-2-ոատ+

5

գ

3

798.

Էթիլ-3-մեթիլբութ-2-ենոատ

50

գ

4

799.

Էթիլ-2-մեթիլպրոպ-2-ենոատ

50

գ

4

800.

3-(Էթիլ(3-մեթիլֆենիլ)ամինո) պրոպանոնիտրիլ+

1

գ + ա

2

801.

2,2-Դիմեթիլ-3-(2,2-դիքլորէթենիլ) ցիկլոպրոպանկարբոնաթթու

2

ա

3

802.

3,7-Դիմեթիլ-6-են-1-ին-3-ոլա ացետատ

5

գ

3

803.

5,5-Դիմեթիլիմիդա-զոլիդին-2,4-դիոն

10

ա

4

804.

Դիմեթիլկադմիում+

0.005/0.001

գ

1

805.

Դիմեթիլկարբամինոնի-տրիլ

0.5

գ

1

806.

Օ,Օ-Դիմեթիլ-S-կարբէթօքսիմեթիլթիոֆոսֆատ

1

գ + ա

2

807.

Օ,Օ-Դիմեթիլ-S-[2-(N-մեթիլամինո)-2-օքսո-էթիլ ] դիթիոֆոսֆատ

0.5

գ + ա

2

808.

Օ,Օ-Դիմեթիլ-Օ-(3-մեթիլ-4-նիտրոֆենիլ)ֆոսֆատ+

0.1

գ + ա

1

809.

1,3-Դիմեթիլ-5-(3-մեթիլ-պիրոլիդինիլիդեն-2-էթիլիդեն)իմիդազոլի-դինթիոն-2-ոն-4

0.5

ա

2

810.

(E,1R)-2,2-Դիմեթիլ-3(2-մեթիլպրոպ-1-ենիլ)-ցիկլոպրոպան-1-կարբոնաթթու

10

գ + ա

3

811.

2,2-Դիմեթիլ-3-(2-մեթիլպրոպ-1-ենիլ) ցիկլոպրոպան-1-կարբոնաթթվի 1,3,4,5,6,7-հեքսահիդրո-1,3-դիօքսո -2H-իզոինդոլ-2-իլմեթիլ եթեր

5

ա

3

812.

(1R- E)-2,2-Դիմեթիլ-3-(2-մեթիլպրոպ-1-ենիլ)-ցիկլոպրոպանկարբոնիլքլորիդ+

2

գ

3

813.

Դիմեթիլմեթիլֆոսֆոնատ

5

գ

3

814.

Դիմեթիլնիտրոբենզոլ+

10/5

գ

2

815.

Օ,Օ-Դիմեթիլ-Օ-(4-նիտրոֆենիլ) թիոֆոսֆատ+

0.3/0.1

գ + ա

1

816.

Դիմեթիլ-5-(3-նիտրո-4-քլորամինոֆենիլ սուլֆոնիլ) բենզոլ-1,3-դիկարբոնատ

1.5/0.5

ա

2

817.

3,7-Դիմեթիլօկտա-1,6-դիեն-3-ոլ ացետատ

10

գ

4

818.

(1R)-7,7-Դիմեթիլ-2-օքսոբիցիկլո-[2,2,1]-հեպտ-1-իլմեթանսուլֆոնաթթու

3

ա

3

819.

[2S-[5R,6R]3,3Դիմեթիլ-7-օքսո-6-[[(2R) - [[(2-օքսոիմիդազոլիդին-1-իլ) կարբոնիլ]ամինո]ֆե-նիլացետիլ]ամինո]-4-թիա-1-ազաբիցիկլո[3,2,0] հեպտան-2-կարբոնաթթու

0.1

ա

2

820.

3,7-Դիմեթիլօկտա-1,6-դիեն-3-ոլ

5

գ

3

821.

Դիմեթիլպենտան-2,4-դիոատ+

10

գ + ա

3

822.

N,N-Դիմեթիլպրոպան-1,3-դիամին

2

գ

3

823.

2,2-Դիմեթիլպրոպան-1,3-դիոլ

10

գ + ա

3

824.

Դի(2-մեթիլպրոպիլ)բենզոլ-1,2-դիկարբոնատ

3/1

գ + ա

2

825.

2,2-Դիմեթիլպրոպիլհիդրոպերօքսիդ+

5

գ

3

826.

1,3-Դիմեթիլ-7H-պուրին-2,6(1H,3H)դի-ոն, էթիլենդիամին ադդուկտ

0.5

ա

2

827.

Դիմեթիլսուլֆիդ+

50

գ

4

828.

Դիմեթիլսուլֆօքսիդ

20

գ + ա

4

829.

3,5-Դիմեթիլ-2H-1,3,5-թիադիազին-2-թիոն

2

ա

3

830.

3,3-Դիմեթիլ-1-(1H-1,2,4-տրիազոլ-1-իլ)-1-(4-քլորֆենօքսի) բութան-2-ոլ

0.5

ա

2

831.

3,3-Դիմեթիլ-1-(1H-1,2,4-տրիազոլ-1-իլ)-1-(4-քլորֆենօքսի)բութան-2-ոն

0.5

ա

2

832.

1,1-Դիմեթիլ-3-(3-տրիֆտորմեթիլֆենիլ) կարբամիդ

5

ա

3

833.

(Z)-Օ,Օ-Դիմեթիլ-Օ-[1-(2,4,5-տրիքլորֆենիլ)-2-քլորէթենիլ]ֆոսֆատ

1

ա

2

834.

N,N-Դիմեթիլ-ալֆա-ֆենիլբենզացետամիդ

5

գ + ա

3

835.

N,N'-(2,5-Դիմեթիլ-1,4-ֆենիլեն) բիս(N,N,N,N',N',N'-տրիմեթիլամինիքլորիդ)

5

ա

3

836.

N,N-Դիմեթիլ-N-ֆենիլկարբամիդ

3

ա

3

837.

3,5-Դիմեթիլֆենիլֆոսֆատ (3:1)

5

ա

3

838.

5- (2,5-Դիմեթիլֆենօքսի)-2-մեթիլ-պենտան-2-ոլ+

5

գ + ա

3

839.

5- (2,5-Դիմեթիլֆեն-օքսի) պենտան-2-ոն+

3

գ + ա

3

840.

N,N-Դիմեթիլֆորմամիդ+

10

գ

2

841.

Օ,Օ-Դիմեթիլ-S-(2-ֆորմիլմեթիլամինո)-2-
օքսոէթիլդիթիոֆոսֆատ+

0.5

գ + ա

2

842.

Օ,Օ-Դիմեթիլֆոսֆոնատ+

0.5

գ

2

843.

Օ,Օ-Դիմեթիլ -S-(ֆտալիմիդոմեթիլ) դիթիոֆոսֆատ

0.3

գ + ա

2

844.

Դիմեթիլ-(4-ֆտորֆենիլ)քլորսիլան (ըստ հիդրոքլորիդի)

1

գ

2

845.

Օ,Օ-Դիմեթիլ-0-(7-քլորբիցիկլո
[3,2,0]հեպտա-2,6-դիեն-6-իլ) ֆոսֆատ

0.5

գ + ա

2

846.

3,3-Դիմեթիլ-1-քլորբութան-2-ոն

20

գ

4

847.

Օ,Օ-Դիմեթիլքլորթիոֆոսֆատ

0.5

գ

2

848.

1,1-Դիմեթիլ-3-(3-քլորֆենիլ)գուանիդին+

0.5

գ + ա

2

849.

3,3-Դիմեթիլ-2-(4-քլորֆենիլ) պրոպիոնաթթու+

2

գ + ա

3

850.

3,3-Դիմեթիլ-1-(4-քլորֆենօքսի) բութան-2-ոն

10

գ + ա

4

851.

3,3-Դիմեթիլ-1-քլոր-1-(4-քլորֆենօքսի) բութան-2-ոն

10

գ + ա

4

852.

1,1-Դիմեթիլ-1-(2-քլոր-էթիլ) հիդրազինքլորիդ

1

ա

2

853.

Օ,Օ-Դիմեթիլ-0-(4-ցիանֆենիլ) թիոֆոսֆատ

0.3

գ + ա

2

854.

1,5-Դիմեթիլ-5-(1-ցիկլոհեքսեն-1-իլ) բարբիտուրատ նատրիումի

1

ա

2

855.

1,5-Դիմեթիլ-5-(1-ցիկլոհեքսեն-1-իլ)բարբիտուրաթթու

1

ա

2

856.

N,N-Դիմեթիլցիկլոհեքսիլամին+

3

գ

3

857.

Օ,Օ-Դիմեթիլ- S –ցիկլոհեքսիլթիոֆոսֆատ, խառնուրդ Օ, S-դիմեթիլ-Օ-ցիկլոհեքսիլ թիոֆոսֆատի հետ+

0.3

գ + ա

2

858.

1,5-Դիմեթիլ-3-ցիկլոօկտիլկարբամիդ,
խառնուրդ բութինիլ-3N-3-քլորֆենիլկարբամատի հետ

1

ա

2

859.

N-(1,1-Դիմեթիլէթիլ)-2-բենզոտրիազոլ սուլֆենամիդ

6

ա

3

860.

4-(1,1-Դիմեթիլէթիլ)հիդրօքսիբենզոլ

1/0.4

ա

2

861.

1,1-Դիմեթիլէթիլհիդրոպերօքսիդ+

5

գ

3

862.

1,1-Դիմեթիլէթիլհիպոքլորիդ

5

գ

3

863.

4-(1,1-Դիմեթիլէթիլ)-1,2-դիհիդրօքսիբենզոլ+

2

ա

3

864.

1,1-Դիմեթիլէթիլպերօքսոացետատ

0.1

գ

1

865.

1,1-Դիմեթիլէթիլպերօքսոբենզոատ

1

գ

2

866.

[4-1,1-(Դիմեթիլէթիլ)-2-քլորֆենիլ]մեթիլ-N-մեթիլամիդոֆոսֆատ+

0.5

գ

2

867.

Օ,Օ-Դի-(1-մեթիլէթիլ) թիոֆոսֆատ ամոնիումի

10

ա

3

868.

Օ,Օ-Դիմեթիլ-S-(2-էթիլթիոէթիլ) դիթիոֆոսֆատ+

0.1

գ + ա

1

869.

Օ,Օ-Դիմեթիլ-Օ-(2-էթիլթիոէթիլ) թիոֆոսֆատ -խառնուրդ Օ,Օ-Դիմեթիլ-S-(2-էթիլթիոէթիլ) դիթիոֆոսֆատ+-ի հետ

0.1

գ + ա

1

870.

1-(3,4-Դիմեթօքսիբեն-զիլ)-6,7-դիմեթօքսիիզոխինոլի քլորհիդրատ

0.5

ա

2

871.

Դիմեթօքսիմեթան

30/10

գ

3

872.

[S-(R*,S*)]-6,7-Դիմեթ-օքսի-3-(5,6,7,8-տետրահիդրո -4-մեթօքսի-6-մեթիլ-1,3-դիօքսոլո
[4,5-g] իզոխինոլին-5-իլ) -1-(3H)-իզոբենզոֆուրանոն++

-

ա

1

873.

3,4-Դիմեթօքսիֆենիլացետոնիտրիլ

3

գ + ա

3

874.

3,4-Դիմեթօքսիֆենիլէթանաթթու

1

գ + ա

2

875.

1,2-Դիմեթօքսիէթան

30/10

ա

3

876.

2,6-Դինիտրոամինոբենզոլ

1/0.3

ա

2

877.

3,5-Դինիտրոբենզոյաթթու ադդուկտցիկլոհեքսիլամինի+ հետ

10

ա

3

878.

Դինիտրոբենզոլ+

3/1

ա

2

879.

2,6-Դինիտրո-N,N-դիպրոպիլ-4-(տրիֆտորմեթիլ) ամինո-բենզոլ+

3

գ + ա

3

880.

1,5-Դինիտրոզո-3,7-էնդոմեթիլեն-1,-3,5,7-տետրաիզոցիկլոօկտան

2

ա

3

881.

Դինիտրոնավթալին,1,5-և 1,8-իզոմերների խառնուրդ

1

ա

2

882.

2,4-Դինիտրոմեթիլբենզոլ+

3/1

գ

2

883.

3-(2,4-Դինիտրոֆենիլթիո)բենզոթիազոլ

2

ա

3

884.

2,4-Դինիտրոֆենիլթիոցիանատ

2

ա

2

885.

3,5-Դինիտրո-4-քլորբենզոյաթթու

1

ա

2

886.

Դինոնիլբենզոլ-1,2-դիկարբոնատ

3/1

գ + ա

2

887.

1,4-Դիօքսան+

10

գ

3

888.

3,6-Դիօքսաօկտան-1,8-դիոլ

10

գ + ա

3

889.

1,3-Դիօքսո-1H-բենզ(dE)-իզոխինոլին-2-(3H) բութանաթթու

5

ա

3

890.

Դիօքսալան-1,3+

50

գ

4

891.

5-[3-[1,3-Դիօքսո-3-(2-օկտադեցիլօքսի-ֆենիլ) պրոպիլամինո]-4-քլոր-1-ամինոֆենիլ) սուլֆոնիլ]բենզոլ -1,3-դիկարբոնաթթու

10

ա

4

892.

Դիօկտիլդեկան-1,10-դիոատ

10

գ

3

893.

Դի(պենտիլ)բենզոլ-1,2-դիկարբոնատ

3/1

գ + ա

2

894.

Դիպրին (ըստ սպիտակուցի)

0.3

ա

2

895.

Դի(պրոպ-2-ենիլ)բենզոլ-1,2-դիկարբոնատ

3/1

գ + ա

2

896.

Դի(պրոպ-2-ենիլ)բենզոլ-1,3-դիկարբոնատ

1.5/0.5

գ + ա

2

897.

4,4'-Դիթիոբիս (1,1-դիմեթիլէթիլ) հիդրօքսիբենզոլ

10

ա

4

898.

4,4'-Դիթիոբիսմորֆոլին

5

ա

3

899.

2,2'-Դիթիոդիբենզոթիազոլ

3

ա

3

900.

1,1'- (Դիթիոդի-4,1-ֆենիլեն) բիս-1H-պիրրոլ-2,5-դիոն

5

ա

3

901.

6,8-Դիթիոօկտանաթթու

5

ա

3

902.

ալֆա,ալֆա-Դիֆենիլ-1-ազաբիցիկլո [2,2,2]օկտան-3-մեթանոլ

0.5

ա

2

903.

ալֆա,ալֆա-Դիֆենիլ-1-ազաբիցիկլո [2,2,2]օկտան-3-մեթանոլի հիդրոքլորիդ

0.5

ա

2

904.

2- (Դիֆենիլացետիլ)-1H-ինդեն-1,3-(2H) -դիոն

0.01

ա

1

905.

(Z)-2-[4-(1,2-Դիֆենիլ-բութ-1-ենիլ)ֆենօքսի]-N,N-դիմեթիլէթանամին+

0.001

ա

1

906.

(Z)-2-[4-(1,2-Դիֆենիլ-1-բութենիլ) ֆենօքսի]-N,N-դիմեթիլէթանա-մինի-2-հիդրօքսի-պրոպան-1,2,3-տրիկարբոնատ

0.001

ա

1

907.

Օ,Օ-Դիֆենիլ-1-հիդր-օքսի-2,2,2-տրիքլորէթիլ ֆոսֆոնատ

1

ա

2

908.

Դիֆենիլգուանիդին+

0.3/0.1

ա

2

909.

Դիֆենիլ-4-[(1,1-դիմեթիլէթիլ) ֆենիլ]ֆոսֆատ

10/3

ա

4

910.

N,N'-Դիֆենիլ-N,N'-դիէթիլթիուրամդիսուլֆիդ

2

ա

3

911.

1-(Դիֆենիլմեթիլ)-4-(3-ֆենիլպրոպ-2-ենիլ) պիպերազին

1

ա

2

912.

1,3-Դիֆենիլպրոպան-2-ոն

5

գ + ա

3

913.

Դիֆենիլներ -քլորացված+

1

գ

2

914.

Օ,Օ-Դիֆենիլ-Օ-(2-էթիլհեքսիլ) ֆոսֆիտ+

0.5

գ + ա

2

915.

1,5-Դիֆենօքսիանտրացեն-9,10-դիոն

10

ա

4

916.

Դիֆտորդիքլորմեթան

3000

գ

4

917.

1,2-Դիֆտոր-1,2-դիքլորէթան

3000

գ

4

918.

Դիֆտորդիքլորէթեն

1

գ

2

919.

Դիֆտորմեթան

3000

գ

4

920.

2-Դիֆտորմեթօքսի-բենզալդեհիդ

5

գ

3

921.

3,3-Դիֆտոր-1,1,1,3տետրաքլորպրոպան-2-ոն+

2

գ

3

922.

1,2-Դիֆտոր-1,1,2,2-տետրաքլորէթան

1000

գ

4

923.

Դիֆտորտրիքլորէթան

3000

գ

4

924.

1,1-Դիֆտոր-1,2,2-տրիքլորէթան

3000

գ

4

925.

Դիֆտորքլորմեթիլբենզոլ+

15/5

գ

3

926.

(Դիֆտորքլորմեթիլ)-4-քլորբենզոլ

2

գ

3

927.

Դիֆտորքլորէթան

3000

գ

4

928.

1,2-Դիֆտորէթան

3000

գ

4

929.

Դիֆտորքլորմեթան

3000

գ

4

930.

3,4-Դիքլորամինոբենզոլ+

1.5/0.5

գ

2

931.

2,6-Դիքլորամինոբենզոլ+

5/2

ա

3

932.

Դիքլորբենզոլ+

50/20

գ

4

933.

2,4-Դիքլորբութա-1,3-դիեն+

0.1

գ

2

934.

1,4-Դիքլորբութ-2-են+

0.1

գ

2

935.

1,3-Դիքլորբութ-2-են+

1

գ

2

936.

[R-(R*,R*)]-2,2-Դիքլոր-N-[2-հիդրօքսի-1-(հիդրօքսիմեթիլ) -2-(4-նիտրոֆենիլ)]էթիլացետամիդ

1

ա

2

937.

2-Դիքլոր- N-[2-հիդրօքսի-1-(հիդրօքսի-մեթիլ)-2-(4-նիտրոֆենիլ)] էթիլացետամիդ

1

ա

2

938.

2,4-Դիքլոր-5-կարբօքսի բենզոլսուլֆոթթվի
գուանիդինային աղ

3

ա

3

939.

Դիքլորմեթան

100/50

գ

4

940.

Դիքլորմեթիլբենզոլ

0.5

գ

1

941.

2,4-Դիքլոր-1-մեթիլբենզոլ+

30/10

գ

3

942.

2-Դիքլորմեթիլեն-4,5-իքլորցիկլոպենտ-4-են-1,3-դիոն+

0.05

գ + ա

1

943.

1,1-Դիքլոր-4-մեթիլպենտա-1,3-դիեն

0.2

գ

2

944.

1,1-Դիքլոր-4-մեթիլպենտա-1,4-դիեն

0.3

գ

2

945.

1,1-Դիքլոր-2-մեթիլպրոպան

20

գ

4

946.

1,3-Դիքլոր-2-մեթիլպրոպ-1-են+

0.5

գ

2

947.

3,3-Դիքլոր-2- մեթիլպրոպ-1-են

0.3

գ

2

948.

5,7-Դիքլոր-2- մեթիլխինոլին-8-ոլ+

0.5

ա

2

949.

2,3-Դիքլոր-1,4-նավթոխինոն

0.5

ա

2

950.

1,2-Դիքլոր-4-նիտրոբենզոլ+

3/1

գ

2

951.

N-(2,6-Դիքլոր-4-նիտրոֆենիլ) ացետամիդ

2

ա

3

952.

(Z)-2,3-Դիքլոր-4-օքսոբութ-2-ենաթթու+

0.1

ա

2

953.

1,2-Դիքլորպրոպան

10

գ

3

954.

1,3-Դիքլորպրոպան-2-ոն+

0.05

գ

1

955.

1,3-Դիքլորպրոպան-1-են

5

գ

3

956.

2,3-Դիքլորպրոպան-1-են

3

գ

3

957.

2,2-Դիքլորպրոպիոնաթթու

10

գ + ա

3

958.

Դիքլորտրիցիկլո(8,2,2,[4,7],2) հեքսադեկա-4,6,10,12,13,15-հեքսաեն

5

ա

3

959.

2-(2,6-Դիքլորֆենիլամինո) իմիդազոլինի քլորիդ հիդրաքլորիդ+

0.001

ա

2

960.

2-[(2,6-Դիքլորֆենիլ)ամինո] ֆենիլացետատ նատրիումի

0.2

ա

2

961.

N-(2,6-Դիքլորֆենիլ) ացետամիդ

2

ա

3

962.

3-(2,2-Դիքլորֆենիլ)-2,2-դիմեթիլցիկլոպրոպանկարբոնիլքլորիդ+ (ըստ հիդրաքլորիդի)

0.5

գ + ա

2

963.

N'-(3,4-Դիքլորֆենիլ)-N-մեթիլ-N-մեթօքսիկարբամիդ

1

ա

2

964.

Օ-(2,4-Դիքլորֆենիլ)-N-(1-մեթիլէթիլ) ամիդոքլորֆոսֆոնատ

0.5

գ + ա

2

965.

N-(3,4-Դիքլորֆենիլ)պրոպանամիդ

0.1

ա

1

966.

Օ-(2,4-Դիքլորֆենիլ)-(S-պրոպիլ)-O-էթիլդիթիոֆոսֆատ

0.1

ա

2

967.

O-(2,4-Դիքլորֆենիլ)-O-էթիլքլորթիոֆոսֆատ+

1

գ + ա

2

968.

2,4-Դիքլորֆենօքսիացետատ ամոնիումի

1

ա

2

969.

Դիքլորֆտորմեթան

3000

գ

4

970.

Դիքլորֆտորմեթիլբենզոլ+

3/1

գ

2

971.

Դիքլորֆտորէթան

1000

գ

4

972.

1,2-Դիքլորէթան+

30/10

գ

2

973.

Դիքլորէթանաթթու

4

գ + ա

3

974.

2,2-Դիքլորէթանոլ

5

գ

3

975.

1,1-Դիքլորէթեն

100/50

գ

4

976.

1,4-Դիցիանոբութան

10

ա

4

977.

Դիցիկլոհեքսիլամին նիտրիտ

0.5

գ

2

978.

Դիցիկլոհեքսիլամինի յուղի մեջ լուծելի աղ+

1

ա

2

979.

Դիէպօքսիդ բյուրեղային «ՖՕՈՒ-8»

3

ա

3

980.

2,6-Դիէթենիլպիրիդին+

1

գ

2

981.

Դիէթիլամին+

30

գ

4

982.

N,N-Դիէթիլամին-2,5-դիհիդրօքսի-բենզոլսուլ-ֆոնատ

2

ա

3

983.

2-(N,N-Դիէթիլամինո)-4-(N-1-մեթիլէթիլամինո)-6-քլոր-1,3,5-տրիազին

2

ա

3

984.

2-(N,N-Դիէթիլամինո)էթանոլ+

5

գ

3

985.

2-(N,N-Դիէթիլամինո)էթանթիոլ+

1

գ

2

986.

3-Դիէթիլամինոպրոպիլ-1-ամին

2

գ + ա

3

987.

2-(N,N-Դիէթիլամինո)էթիլ-2-մեթիլպրոպ-2-ենոատ

800

գ

4

988.

Դիէթիլատ-3,3,1,2-բիս(էթօքսի) էթիլենբիս-1-էթիլ-2-մեթիլ-5-քլորբենզիլիմիդազոլիում

2

ա

3

989.

Դիէթիլբենզոլ

30/10

գ

3

990.

Դիէթիլբենզոլ-1,2-դիկարբոնատ

1.5/0.5

գ + ա

2

991.

(Z)-Դիէթիլբութենդիոատ+

1

գ + ա

2

992.

Դիէթիլհեքսաֆտորպենտադիոատ+

0.1

գ

1

993.

Դի(2-էթիլհեքսիլ)բենզոլ-1,2-դիկարբոնատ

1

գ + ա

2

994.

Դի(2-էթիլհեքսիլ)մեթիլֆոսֆոնատ+

0.5

գ + ա

2

995.

N,N-Դիէթիլհիդրօքսիլամին

6

գ + ա

3

996.

Դիէթիլ(1,4-դիհիդրո-2,6-դիմեթիլ)պիրիդին-3,5-դիկարբոնատ

2

ա

3

997.

Դիէթիլ(1,1-դիմեթիլէթիլ)պրոպանդիոատ

5

գ

3

998.

Դիէթիլ[(դիմեթօքսիֆոսֆինոթիոիլ)թիո]
բութանդիոատ+

1.5/0.5

գ + ա

2

999.

Դիէթիլդի(2-ցիանէթիլ)պրոպանդիոատ

5

գ + ա

3

11000.

Դիէթիլենիմիդ 2-մեթիլթիոզոլիդո-3-ֆոսֆորական թթվի+ +

-

ա

1

11001.

Դիէթլենտրիամին դիցիաէթիլացված

1

գ

2

11002.

Դիէթլենտրիամինոմեթիլհիդրօքսիբենզոլ+

1

գ

2

11003.

N,N-Դիէթիլ-3-մեթիլ-բենզամին+

2

գ

3

11004.

N,N-Դիէթիլ-3-մեթիլ-բենզամիդ+

5

գ + ա

3

11005.

N,N-Դիէթիլ-4-մեթիլ-1-պիպերազին կարբօքսամիդ+

5

ա

3

11006.

Դիէթիլ-(2-մեթիլպրոպիլ)պրոպանդիոատ

5

գ

3

11007.

2,4-Դիէթիլ-6-մեթիլֆե-նիլեն-1,3-դիամին

2

գ + ա

3

11008.

Դիէթիլմեթօքսիբոր

1

գ

2

11009.

Օ,Օ-Դիէթիլ-Օ-(4-նիտրոֆենիլ) թիոֆոսֆատ+

0.05

ա

1

11010.

Դիէթիլօքսամինաթթվի ալկիլային եթեր C6-8 +

5

գ + ա

3

11011.

Դիէթիլօկտաֆտորհեքսոանդիոատ+

0.1

գ

1

11012.

Դիէթիլսնդիկ

0.005

գ

1

11013.

Դիէթիլտելուր

0.0005

գ

1

11014.

N,N-Դիէթիլ-10H-ֆենոթիազին-10-էթանամին հիդրոքլորիդ+

0.4

ա

2

11015.

Օ,Օ-Դիէթիլքլորթիոֆոսֆատ

1

գ

2

11016.

N,N-Դիէթիլէթանամին+

10

գ

3

11017.

N,N-Դիէթիլէթանամին հիդրոքլորիդ

5

ա

3

11018.

Օ,Օ-Դիէթիլ-Օ-[2-(էթիլթիո) էթիլ]թիոֆոսֆատ խառնուրդ Օ,Օ-դիէթիլ-S-[2-(էթիլթիո) էթիլ]թիոֆոսֆատի հետ (7:3)+

0.02

գ + ա

1

11019.

2,12-Դիէթօքսիբիս-բենզիմիդազո[2,1-b:1',2'-i]բենզո [1mn][3,8]ֆենանտրոլին-6,9-դիոնխառնուրդ 3,12-Դիէթօքսիբիսբենզիմիդազո[2,1-b:1',2'-i] բենզո[1mn][3,8]ֆենանտրոլին-8,17-դիոնի հետ

5

ա

3

11020.

Օ-(Դիէթօքսիթիոֆոս-ֆորիլ)-ալֆացիանոմեթիլբենզալդօքսիմ

0.1

գ + ա

2

11021.

դելտա-[(3,4-Դիէթօքսի-ֆենիլ)մեթիլեն]-6,7-դիէթօքսի-1,2,3,4-տետրահիդրոիզոխինոլինի հիդրոքլորիդ

0.2

ա

2

11022.

4,4-Դիեթեր-1,4-նավթո-խինոն-2-դիազիդ սուլֆոթթվի և 2,4,4-տրիօքսիբենզոֆենոնի

10

ա

4

11023.

Դոդեկանդիոնային թթու

10

ա

3

11024.

Դոդեկան-1-ոլ+

10

գ + ա

3

11025.

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Դոդեկաֆտորհեպտիլպրոպ-2-ենոատ

90/30

գ

4

11026.

Դոդեկաֆտորպենտան

0.5

գ

2

11027.

(Z)-Դոդեց-8-ենիլ-ացետատ+

2

գ + ա

3

11028.

Դոդեցիլբենզոլ

30/10

գ + ա

3

11029.

Դոդեցիլգուանիդին ացետատ

0.1

ա

2

11030.

Դոն-3,դիէլեկտրիկ հեղուկ մոնո-,դի- և տրիբենզիլտոլուոլների խառնուրդ (հսկողությունը ըստ բենզիլտոլուոլի)

5/1

գ + ա

2

11031.

Երկաթ+2 2-հիդրօքսիպրոպիոնատ

2

ա

3

11032.

Երկաթի պենտակարբոնիլ+

0.1

գ

1

11033.

Երկաթ(դիհիդրոֆոսֆատ) պրոպան-1,2,3-տրիոլ

10

ա

4

11034.

Երկաթի սուլֆատ հիդրատ

6/2

ա

3

11035.

Եթերներ սինթետիկ ճարպաթթուների հիմքի վրա

5

գ + ա

3

11036.

Էվկալիմին

10

ա

4

11037.

Էպօքսիդային սոսինձ ՈՒՊ-5-540(ցնդող նյութեր) (հսկողությունը ըստ էպիքլորհիդրինի)

0.5

Գ

2

11038.

1,2-Էպօքսի-3-մեթիլբութան+

3

գ

3

11039.

1,2-Էպօքսիօկտ-7-են+

5

գ

3

11040.

1,2-Էպօքսիպրոպան+

1

գ

2

11041.

2,3-Էպօքսիպրոպան-1-ոլ

5

գ

3

11042.

2,3-Էպօքսիպրոպիլ-2-մեթիլպրոպ-2-ենոատ

3

գ

3

11043.

3-(2,3-Էպօքսիպրոպօքսի)պրոպ-1-են+

3

գ

3

11044.

4-[(2,3-Էպօքսի)պրոպօքսի] ֆենիլացետամիդ

3

ա

3

11045.

Էպրին (ըստ սպիտակուցի)

0.3

ա

2

11046.

(17բետա)-17-Էստր-4-են-3-ոն տրիմեթիլ եթեր+

0.005

ա

1

11047.

N ,N1-1,2-Էթանդիիլ-բիս[N -(կարբօքսիմե-թիլ)]գլիցին

2

ա

3

11048.

1,1'-[1,2-Էթանդիիլբիս(օքսի)բիսէթեն]

20

գ

4

11049.

Էթանդիոյաթթու դիհիդրատ+

1

ա

2

11050.

Էթանդիոյաթթվի դիեթերներ ալիֆատիկ սպիրտների

0.5

գ + ա

3

11051.

Էթան-1,2-դիոլ

10/5

գ + ա

3

11052.

1,1-Էթանդիոլդիացետատ

30

գ

4

11053.

Էթանաթթու+

5

գ

3

11054.

Էթանոլ

2000/1000

գ

4

11055.

Էթանթիոլ+

1

գ

2

11056.

1,2-Էթենբիս(դիթիոկարբամատ) մանգանի

0.5

ա

2

11057.

 N,N1  -Էթենբիս(դիթիոկարբամաթթու), ցինկային աղ, խառնուրդ 1H-բենզիմիդազոլ-2-իլ կարբամինաթթվի և մեթիլ եթերի հետ

0.5

ա

2

11058.

Էթենդիամինիդիպինատ (1:1)

5

ա

3

11059.

Էթենդիամինտետրաացետատի դինատրիումային աղ

2

ա

3

11060.

Էթենիլացետատ

30/10

գ

3

11061.

Էթենիլբենզոլ

30/10

գ

3

11062.

Էթենիլբիցիկլո [2,2,1]հեպտ-2-են

10

գ

3

11063.

5-Էթենիլ-2-[2-(N,N-դիմեթիլամինո)-1-( N,N-դիմեթիլամինոմեթիլ)] էթիլպիրիդին+

2

ա

3

11064.

5-Էթենիլ-2-( N,N-դիմեթիլամինո) էթիլպիրիդին

1

ա

2

11065.

Էթենիլ-2,6-դիքլորբենզոլ

150/50

գ

4

11066.

Էթենիլ(մեթիլ)բենզոլ

150/50

գ

4

11067.

1-(Էթենիլօքսի)բութան

20

գ

4

11068.

2-(Էթենիլօքսի)էթանոլ

20

գ

4

11069.

2-(Էթենիլօքսի)էթիլ-2-մեթիլպրոպ-2-նոատ

20

գ

4

11070.

2-[2-(Էթենիլօքսի)էթ-օքսի]էթանոլ

20

գ

4

11071.

2-(Էթենիլպիրիդ-2-իլ)էթանոլ

5

ա

3

11072.

2-Էթենիլպիրիդին+

0.5

գ

2

11073.

1-Էթենիլպիրրոլիդ-2-ոն+

1

գ

2

11074.

1-Էթենիլ-4-քլորբենզոլ

150/50

գ

4

11075.

Էթենսուլֆիդ+

0.1

գ

1

11076.

Էթիլամին

10

գ

3

11077.

Էթիլացետատ

200/50

գ

4

11078.

Էթիլբենզոլ

150/50

գ

4

11079.

S-Էթիլհեքսահիդրո-1H-ազեպին-1-թիոկարբոնատ

0.5

գ + ա

2

11080.

2-Էթիլհեքսանալ

3

գ

3

11081.

Էթիլհեքսանդիոատ

3

գ + ա

3

11082.

2-Էթիլհեքսան-1-ոլ+

10

ա

3

11083.

2-Էթիլհեքսիլպրոպ-2-ենոատ

3/1

գ

2

11084.

Էթիլ-4-հիդրօքսի-ալ-ֆա-(4-հիդրօքսի-2-օքսո-2H-1-բենզոպիրան-3-իլ) -2-օքսո-2H-1- բենզոպիրան-3-էթանաթթու

0.1

ա

2

11085.

Էթիլ-3-հիդրօքսիֆենիլկարբամատ

2

ա

2

11086.

Էթիլ-6-հիդրօքսի-8-քլորօկտանոատ

5

գ + ա

3

11087.

Էթիլ-2,2-դիմեթիլ-3-(2,2-դիքլորէթենիլ) ցիկլոպրոպանկարբոնատ+

2

գ

3

1088.

Էթիլ(1R-E)-2,2-դիմեթիլ-3-(2-մեթիլպրոպ-1-ենիլ) ցիկլոպրոպան-1-կարբոնատ

10

գ

3

11089.

Էթիլ-3,3-դիմեթիլ-4,6,6-տրիքլորհեքս-5-ենոատ

2

գ

3

11090.

S-Էթիլդիպրոպիլթիոկարբամատ

2

գ + ա

3

11091.

Օ-Էթիլդիթիոկարբոնատ կալիումի

0.5

ա

2

11092.

Էթիլ-6,8-դիքլքորօկտանոատ

5

գ + ա

3

11093.

Օ-Էթիլդիքլորթիոֆոսֆատ+

0.3

գ + ա

2

11094.

Էթիլ-3-[2-(N,N-դիէթիլ-ամինո)էթիլ]-4-մեթիլ-2-օքսո-2H-1-բենզոպիրան-7-իլօքսիէթանոատ

0.3

ա

2

11095.

Էթիլ-ալֆա-[(դիմեթ-օքսիֆոսֆինոթիոիլ)թիո] բենզացետատ

0.15

գ + ա

2

11096.

N,N'-Էթիլենդիթիոկար-բամինաթթվի ցինկային աղ –խառնուրդ պղնձի օքսիդի, պղնձի(II) դիքլորիդի հետ, հիդրատ

0.5

ա

2

11097.

5-Էթիլիդենբիցիկլո [2,2,1]հեպտ-2-են+

10

գ

3

11098.

Էթիլ-3-(մեթիլամինո)բութան-2-ոատ+

5

գ

3

11099.

Էթիլ-3-մեթիլբութ-2-ենոատ

50

գ

4

11100.

Էթիլ-2-մեթիլպրոպ-2-ենոատ

50

գ

4

11101.

3-(Էթիլ(3-մեթիլֆենիլ) ամինո) պրոպանոնիտ-րիլ+

1

գ + ա

2

11102.

N-Էթիլ-N-(2-մեթիլ-ֆենիլբութ)-2-ենամիդ

1

գ + ա

2

11103.

4-Էթիլմորֆոլին+

15/5

գ

3

11104.

Էթիլ-10-(3-մորֆոլինոպրոպիոնիլ) ֆենոթիազին-2-իլկարբամատ

1

ա

3

11105.

Էթիլ-10-(3-մորֆոլինորոպիոնիլ) ֆենոթիազին-2-իլկարբամատ հիդրոքլորիդ

1

ա

3

11106.

Էթիլնիտրոացետատ

5

գ + ա

3

11107.

Էթիլ-4-նիտրոբենզոատ

1

ա

2

11108.

Էթիլային եթերներ- վալերիանաթթվի և կապրոնաթթվի (37/63)

20

գ

4

11109.

Էթիլ-2-օքսոբութանոատ

10

գ

3

11110.

Էթիլ-6-օքսո-6-քլորհեքսանոատ

2

գ + ա

3

11111.

Էթիլ-6-օքսո-8-քլորօկտանոատ

1

գ + ա

2

11112.

Էթիլպրոպ-2-ենոատ

15/5

գ

3

11113.

2-(Էթիլթիո)բենզիմիդազոլի հիդրոբրոմիդ մոնոհիդրատ+

0.02

ա

1

11114.

Էթիլ[3-[[(ֆենիլամինո) կարբոնիլ]օքսի]ֆենիլ]կարբամատ

1

ա

2

11115.

2-[(4-Էթիլֆենիլ)ֆենիլ-ացետիլ]ինդան-1,3-դիոն+

0.01

ա

1

11116.

L-(4-Էթիլֆենօքսի-3-մեթիլ-5-իզոպրոպօքսի-2-մենթեն)

2

ա

3

11117.

Էթիլքլորացետատ+

7

գ

3

11118.

Էթիլքլորկարբոնատ+

0.2

գ

2

11119.

Էթիլ-10-(3-քլորպրո-պիոնիլ)-10H-ֆենոթիազին-2-իլկարբամատ

4

ա

3

11120.

Էթիլ(4-քլորֆենիլ)-2-[[(1-մեթիլէթօքսի) կարբոնիլ]ամինո] կարբամատ

1

ա

2

11121.

Էթիլցիանացետատ

2

գ

3

11122.

5-Էթիլցիկլոհեքսիլէթիլկարբամատ

1

գ + ա

3

11123.

1-Էթինիլ-2-մեթիլ-2-պենտիլ-2,2-դիմեթիլ-3-(2-մեթիլպրոպ -1-ենիլ) ցիկլոպրոպանոկարբոնատ

3

գ + ա

3

11124.

17-Էթինիլէստրա-1,3,5(10)-տրիենդիոլ-3,17+ +

-

ա

1

11125.

2-Էթօքսի-3,9-ակրիդինդիամինի ադդուկտ 2-հիդրօքսիպրոպանաթթվի հետ+

2

ա

3

11126.

Էթօքսիբենզոլ

0.5

ա

2

11127.

1-N-[(S)-1-Էթօքսիկար-բոնիլ-3-ֆենիլպրոպիլ]-L-պրոլինի Z-բութենդիոատ

0.02

ա

1

11128.

3-Էթօքսիպրոպիոնիտրիլ

50

ա

4

11129.

1-(4-Էթօքսիֆենիլ)թիազոլիում քլորիդ+

0.2

ա

2

11130.

Էթօքսիէթան

900/300

գ

4

11131.

2-Էթօքսիէթանոլ

30/10

գ

3

11132.

2-Էթօքսիէթիլացետատ

10

գ

3

11133.

2-Էթօքիսէթիլպրոպ-2-ենոատ

1.5/0.5

գ

2

11134.

1-(2-Էթօքսիէթիլ)-4-պրոպիոնիլօքսի-4-ֆենիլպիպերիդին հիդրոքլորիդ+ +

-

ա

1

11135.

5-Էթօքսի-2-էթիլթիոբենզիմիդազոլի հիդրոքլորիդ

0.1

ա

2

11136.

2-Էթօքսիէթիլցիանացետատ

5

գ + ա

3

11137.

N-(4-Էթօքսիֆենիլ)ացետամիդ

0.5

ա

2

11138.

2-(2-Էթօքսիէթօքսի)էթանոլ

5

գ + ա

3

11139.

Թալիում բրոմիդ (ըստ թալիումի)

0.01

ա

1

11140.

Թալիում յոդիդ (ըստ թալիումի)

0.01

ա

1

11141.

4,4'-Թիոդիամինոբենզոլ

1

ա

2

11142.

4,4'-Թիոդիհիդրօքսիբենզոլ

3

գ + ա

3

11143.

O,O'-[Թիոդի-1,4-ֆենիլեն]բիս(Օ,Օ-դիմեթիլ) թիոֆոսֆատ+

0.5

գ + ա

2

11144.

2-[[[[4-[(2-Թիոզոլիլամինո)]սուֆոնիլ]ենիլ]ամինո] կարբոնիլ]բենզոյաթթու

1

ա

2

11145.

Թիոկարբամիդ

0.3

ա

2

11146.

Թիոնիլքլորիդ+

0.3

գ

2

11147.

Թիոֆուրան

20

գ

4

11148.

Թիոֆոսֆորիլքլորիդ+

0.5

գ

2

11149.

Թիոէթանաթթու+

0.5

գ

2

11150.

Թորիում

0.05

ա

1

11151.

Թեյ

3

ա

3

11152.

Ժարիլյոկ-101, դիէլեկտրիկ հեղուկ մոնո-,դի- և տրիբեն -զիլտոլուոլների խառնուրդ (հսկողությունը ըստ բենզիլտոլուոլի)

1

գ + ա

2

11153.

Ժելատին

10

ա

4

11154.

Իզոբենզոֆուրան-1,3-դիոն+

1

գ + ա

2

11155.

Իզոլեյցին

5

ա

3

11156.

Ինդիում օքսիդ

4

ա

3

11157.

Ինդիում ֆոսֆիդ

4

ա

3

11158.

D-միո-Ինոզիտոլ

10

ա

4

11159.

դիԻտրիում տրիօքսիդ

2

ա

3

11160.

Իտրիում տրիֆտորիդ(ըստ ֆտորի)

2.5/0.5

ա

3

11161.

բետա-Լակտոզա

10

ա

4

11162.

գամմա-Լակտոն2,3-դե-հիդրոալֆա-գուլոնաթթվի նատրիումական աղ

4

ա

3

11163.

Լեվան

1

ա

2

11164.

Լեյցին

5

ա

3

11165.

Լեսպեդեցիա կոպեեչնիկովայա (բույս)

10

ա

4

11166.

Լիգնիններ

6

ա

4

11167.

Լիգրոին (վերահաշվարկված ածխածնի վրա )

600/300

գ

4

11168.

Դ - Լիզինացետիլ-2-հիդրօքսիբենզոատ

0.5

ա

2

11169.

«Լիլիա-3», սպիտակեցնող միջոց (կալցինացված սոդայի վրա )

10

ա

4

11170.

Լիպազներ մանրէային

1

ա

2

11171.

Լիթիում և նրա լուծվող ոչ օրգանական աղերը (ըստ լիթիումի)

0.02

ա

1

11172.

Լիթիումի ֆտորիդ(ըստ ֆտորի)

1/0.2

ա

2

11173.

Լյումինոֆոր Վ-3-Ժ (ըստ կադմիումի )

0.1

ա

2

11174.

Լյումինոֆոր Կ-77(ըստ ցինկի օքսիդի)

2

ա

3

11175.

Լյումինոֆոր Կ-86(ըստ ցինկի օքսիդի)

2

ա

3

11176.

Լյումինոֆոր ԿՕ-620

4

ա

3

11177.

Լյումինոֆոր ԿՏԲ(ըստ կադմիումի )

0.1

ա

2

11178.

Լյումինոֆոր Լ47/48/48,խառնուրդ Լ47-6% (բարիումի, մագնիումի,ալյումինումի օքսիդներ, ակտիվացված եվրոպիումով), Լ48-40%(ցենիում-մագնիումի հեքսաալյումինատ, ակտիվացված տերբիումով), Լ49-54%(իտրիումի օքսիդ, ակտիվացված եվրոպիումով)

3

ա

3

11179.

Լյումինոֆոր Պ-14

1

ա

2

11180.

Լյումինոֆոր Պ-385

0.1

ա

2

11181.

Լյումինոֆոր Պ-540ու(ըստ կադմիումի)

0.1

ա

2

11182.

Լյումինոֆոր ՖԳԻ-520-1

6

ա

4

11183.

Լյումինոֆոր ՖԳԻ-627/593-1

2

ա

3

11184.

Լյումինոֆոր ԷԼՍ-670ի

2

ա

3

11185.

Լյումինոֆոր Կ-82,Կ-83

1

ա

2

11186.

Լյումինոֆորներ Կ-82-Հ6,Կ-75 (ըստ ցինկի սուլֆիդի)

5

ա

3

11187.

Լյուտեցիում տրիֆտորիդ(ըստ ֆտորի)

2.5/0.5

ա

3

11188.

Խարամ, որը առաջանում է ցածր լեգիրացված պողպատների հալման գործընթացում (ոչ մանրաթելային փոշի)

-/6

ա

4

11189.

Խեժ դիցիանդիամիդ-ֆորմալդեհիդային+

0.2

ա

2

11190.

Խեժեր թերթաքարային դիֆենոլային ԴՖԿ-8,ԴՖԿ-9, ԴՖԿ-ԱՄ (ըստ ացետոնի)

80

գ + ա

4

11191.

Խինօքսիլին-2,3-դիմեթանոլի -1,4-դիօքսիդ

0.1

ա

2

11192.

Խինոլին

0.5/0.1

գ + ա

2

11193.

Խլադոն ՍՄ-1(հսկողությունը ըստ 1,1,2,2-տետրաֆտոր էթանի)

3000

գ

4

11194.

Ծծմբական թթու+

1

ա

2

11195.

Ծծումբ հեքսաֆտորիդ

5000

գ

4

11196.

Ծծումբ դիօքսիդ+

10

գ

3

11197.

Ծծումբ դիքլորիդ+

0.3

գ

2

11198.

դիԾծումբ դիքլորիդ+

0.3

գ

2

11199.

Ծծումբ տրիօքսիդ+

1

գ

2

11200.

Կալիում բրոմիդ

3

ա

3

11201.

տրիԿալիում հեքսաքիս(ցիանո-C) ֆերատ (3-)
(OC-6-11)

4

ա

3

11202.

տետրաԿալիում հեքսաքիս(ցիանո-C) ֆերատ(4-) (OC-6-11)

4

ա

3

11203.

դիԿալիում հեքսաֆտորսիլիկատ (ըստ ֆտորի)

0.2

գ + ա

2

11204.

դիԿալիում հիդրոֆոսֆատ

10

ա

4

11205.

Կալիում դիհիդրոֆոսֆատ

10

ա

4

11206.

Կալիում յոդիդ

3

ա

3

11207.

Կապարը և նրա անօրգանական միացությունները (ըստ կապարի)

-/0.05

ա

1

11208.

Կապար, ցիրկոնիում, տիտան տրիօքսիդ (ըստ կապարի)

0.1/0.05

ա

1

11209.

Կապարակադմիումային եռակցում (տՐՌտՏռ) (կազմը. կադմիում -18%; կապար-32%; անագ-50%) (ըստ կապարի)

0.05

ա

1

11210.

Կապարաանագային եռակցումներ (սիբիումային և ոչ սիբիումային) (ըստ կապարի)

0.05

ա

1

11211.

դիԿալիում կարբոնատ

2

ա

3

11212.

դիԿալիում մագնիում դիսուլֆատ հեքսահիդրատ

5

ա

3

11213.

Կալիում նիտրատ

5

ա

3

11214.

դիԿալիում սուլֆատ

10

ա

3

11215.

Կալիում անտիմոնի 2,3-հիդրօքսի-2,3-բութանդիոատ (1:1:1)

0.3

ա

2

11216.

տրիԿալիում ֆոսֆատ

10

ա

4

11217.

Կալիում ֆտորիդ (ըստ ֆտորի)

1/0.2

ա

2

11218.

Կալիում քլորիդ

5

ա

3

11219.

Կալցիում բիս (դիհիդրոֆոսֆատ)

10

ա

4

11220.

Կալցիում2-հիդրօքսիպրոպիոնատ

2

ա

3

11221.

Կալցիում հիդրոֆոսֆատ

10

ա

4

11222.

Կալցիում հիպոֆոսֆիտ

10

ա

4

11223.

Կալցիում դիհիդրօքսիդ+

2

ա

3

11224.

Կալցիում 1-(դիհիդրո-ֆոսֆատ)-1,2,3-պրոպանտրիոլ

10

ա

4

11225.

Կալցիում 2- (դիհիդրո-ֆոսֆատ)-1,2,3-պրոպանտրիոլ (1:1)

10

ա

4

11226.

Կալցիում դիացետատ+

2

ա

3

11227.

Կալցիում դինիտրիտ

1

ա

3

11228.

տրիԿալցիում դիֆոսֆատ

10

ա

4

11229.

Կալցիում դիֆտորիդ(ըստ ֆտորի)

2.5/0.5

ա

3

11230.

Կալցիում դիքլորիդ+

2

ա

3

11231.

Կալցիում կարբօքսիմեթիլցելյուլոզա

10

ա

4

11232.

Կալցիում մետաֆոսֆատ

10

ա

4

11233.

Կալցիում նիկելքրոմֆոսֆատ(ըստ նիկելի)

0.005

ա

1

11234.

Կալցիում նիտրիտնիտրատ քլորիդ

10

ա

4

11235.

Կալցիում օքսիդ+

1

ա

2

11236.

Կալցիում, միացությունների խառնուրդ (կոնսերվանտներ-անտիսեպտիկներ)

     

11237.

Կալցիում սուֆատ դիհիդրատ

2

ա

3

11238.

Կարբամիդ

10

ա

3

11239.

Կարբամիդի պերօքսիհիդրատ

0.3

ա

2

11240.

Կարբամինոնիտրիլ

0.5

գ + ա

2

11241.

Կարբամոիլ-3-մեթիլպիրազոլ

1

ա

2

11242.

(2-Կարբօքսի-3,4-դիմեթօքսիֆենիլ) մեթիլենհիդրազիդ

2

ա

3

11243.

1-Կարբատօքսիմեթիլ-4-կարբատօքսիպիպերիդին

5

ա

3

11244.

2- Կարբոմեթօքսիսուլֆանիլամիդո-5-էթիլ-1,3,4-թիադիազոլ

1

ա

2

11245.

Կատալազա

5

ա

3

11246.

«Կեիմ» (տրանսֆորմատորային յուղ, տետրամեթիլդիամինոդիֆենիլմեթան, սուլֆիտոսպիրտային բարդա և այլն)

5

ա

3

11247.

Կերոսին (վերահաշվարկված C-ի վրա)

600/300

գ

4

11248.

«Կոմետ»-մաքրող սինթետիկ միջոց (հսկողությունը ըստ կալցիումի կարբոնատի)

6

ա

3

11249.

Կրիոլիտ(ըստ ֆտորի)

1/0.2

ա

2

11250.

«Կրիստալին» (պարարտանյութ)

5

ա

3

11251.

Համաձուլվածք ալյումինումի ագնեզիումի հետ ԱՄ-50

6

ա

4

11252.

Հեքսաբրոմբենզոլ

6/2

ա

3

11253.

1,2,5,6,9,10-Հեքսաբրոմցիկլոդոդեկան

10

ա

4

11254.

Հեքսահիդրո-1H-ազեպին+

0.5

գ

2

11255.

Հեքսահիդրո-2H-ազեպին-2-ոն

10

ա

3

11256.

Հեքսահիդրո-2H-ազեպին-2-ոն,պղինձ դիքլորիդ, ադդուկտ(3:1)

2

ա

3

11257.

Հեքսահիդրո-2H-ազեպին-2-ոն, պղինձ սուլֆատ, ադդուկտ(3:1), հիդրատ

2

ա

3

11258.

(1ալֆա,4ալֆա,4ա բետա, 5ալֆա, 8ալֆա, 8ա բետա) -(1,4,4ա,5,8,8ա)-Հեքսահիդրո-1,2,3,4,10,10 -հեքսաքլոր-1,4:5,8-դիմեթանոնավթալին+

0.03/0.01

գ + ա

1

11259.

(2ալֆա,3ա ալֆա,4բետա,7ա բետա)-(2,3,3ա,4,7, 7ա)-Հեքսահիդրո-2,4,5,6,7,8,8-հեպտաքլոր-4,7-մեթանոինդեն

0.2

գ + ա

 

11260.

(1,3,4,5,6,7-Հեքսահիդրո-1,3-դիօքսո-2H-իզոինդոլ-2-իլ)մեթիլ-2,2-դիմեթիլ-3-(2-մեթիլպրոպ-1-ենիլ) ցիկլոպրոպանկարբոնատ

7

ա

3

11261.

[4աS-(4ա ալֆա,6բետա,8աR)]-(4ա,5,9,10,11,12) Հեք-սահիդրո-11-մեթիլ-3-մեթօքսի-6H-բենզոֆուրո-[3ա,3,2-ef][2]բենզազեպին-6-ոլ+

0.05

գ + ա

1

11262.

1,5,5ա,6,9,9ա-Հեքսահիդրո-6,7,8,9,10,10-հեքսաքլոր -6,9-մեթանո-2,4,3-բենզոդիօքսաթիեպին-3-օքսիդ+

0.1

գ + ա

1

11263.

2,3,3ա,4,5,6-Հեքսահիդրո-8-մեթիլ-1H-պիրազին[3,2,1-jk]կարբազոլի հիդրոքլորիդ

0.1

ա

2

11264.

2,3,3ա,4,5,6-Հեքսահիդրո-8-ցիկլոհեքսիլ-1H-պիրազին[3,2,1-գամմա]կարբազոլի հիդրոքլորիդ+

0.1

ա

2

11265.

2,3,5,6,7,8- Հեքսահիդրո-1H-ցիկլոպենտախինոլին -9-ամին հիդրոքլորիդ

0.5

ա

2

11266.

Հեքսադեկա-մյուհիդրօքսիտետրակոզահիդրօքսի [մյու8-1,3,4,6-տետրա-Օ-սուլֆո-բետա-Դ-ֆրուկտոֆուրանոզիլ-ալֆա-Դ-գլյուկոպիրանոզիդ տետրակիս (հիդրոսուլֆատ-8)] հեքսադեկաալյումինում

2

ա

3

11267.

Հեքսամեթիլդիսիլան

100

գ

4

11268.

Հեքսամեթիլենդիամինհեքսանդիոատ

5

ա

3

11269.

Հեքսամեթիլենտետրամին-1,3-դիհիդրօքսիբենզոլ

5

ա

3

11270.

Հեքսամեթիլենտետրա-մին-2-քլոր էթիլֆոսֆատ

5

ա

3

11271.

Հեքսան

900/300

գ

4

11272.

N,N`-1,6-Հեքսանդիիլբիսկարբամիդ

0.5

գ +ա

2

11273.

Հեքսանաթթու

5

գ

3

11274.

Հեքսան-1-ոլ

10

գ

3

11275.

Հեքսաֆտորբենզոլ

15/5

գ

3

11276.

1,1,2,2,3,3-Հեքսաֆտոր-1,3-դիցիանպրոպան

0.05

գ

1

11277.

1,1,13,3,3-Հեքսաֆտորպրոպան-2-ոն,դիհիդրատ+

2

գ

3

11278.

Հեքսաֆտորպրոպեն

5

գ

3

11279.

Հեքսաքլորբենզոլ+

0.9/0.3

գ + ա

2

11280.

1,2,3,4,7,7-Հեքսաքլոր-5,6-բիս(քլորմեթիլ) բիցիկլո [2,2,1]հեպտ-2-են+

0.5

գ + ա

2

11281.

1,1,2,3,4,4-Հեքսաքլորբութա-1,3-դիեն+

0.005

գ

1

11282.

(1'ա ալֆա,2բետա,2աալֆա,3բետա, 6բետա,6ա ալֆա, 7բետա,7ա ալֆա)-3,4,5,6,9,9-Հեքսաքլոր-1ա,2, 2ա,3,6,6ա, 7,7ա-օկտահիդրո-2,7:3,6-դիմեթանոնավթ [2,3-b]օքսիրան

0.01

գ + ա

1

11283.

1,1,1,3,3,3-Հեքսաքլորպրոպան-2-ոն

0.5

գ

2

11284.

4,5,6,7,8,8-Հեքսաքլոր-3ա,4,7,7ա-տետրահիդրո-4,7-մեթանոիզոբենզոֆուրան

1

գ + ա

2

11285.

1,2,3,4,5,6-Հեքսաքլորցիկլոհեքսան+

0.1

գ + ա

1

11286.

1,2,3,4,5,6-Հեքսաքլորցիկլոպենտա-1,3-դիեն+

0.01

գ

1

11287.

Հեքսաէթենիլդիսիլօքսան

10

ա

4

11288.

4-Հեքսիլօքսինավթալին-1-ալդեհիդ օքսիմ

1

ա

2

11289.

4-Հեքսիօքսի-1-նավթալդեհիդ+

2

ա

3

11290.

4-Հեքսիլօքսի-1-նավթոնիտրիլ+

2

ա

3

11291.

Հեքսիլպրոպ-2-ենոատ

6/2

գ

3

11292.

1,3,4,6,7,9,9գ-Հեպտաազաֆենալեն-2,5,8-տրիամին

2

ա

2

11293.

Հեպտան-1-ոլ+

10

գ

3

11294.

1,4,5,6,7,8,8-Հեպտաքլոր-3ա,4,7,7ա-տե-տրահիդրո-4,7-մեթանո-1H-ինդեն

0.01

գ

1

11295.

Հեպտիլպրոպ-2-ենոատ

3/1

գ

2

11296.

Հիդրազին և նրա ածանցյալները+

0.3/0.1

գ

1

11297.

4-Հիդրազինոսուլֆոնիլֆենիլկարբինաթթվի մեթիլ եթեր

0.05

ա

1

11298.

Հիդրազինսուլֆատ+(1:1)

0.1

ա

1

11299.

Հիդրոբորատ(1)տետրաֆտորիդ+ (ըստ ֆտորի)

0.5/0.1

գ

2

11300.

(17-բետա)-17-Հիդրօքսիանդրոստեն-4-են-3-ոն

0.005

ա

1

11301.

2-Հիդրօքսիբենզամիդ

0.5

ա

2

11302.

2-Հիդօքսիբենզոատ պղնձի

0.1

ա

2

11303.

2-Հիդրօքսիբենզոատ կապարի (2:1) (ըստ կապարի)

-/0.05

ա

1

11304.

4-Հիդրօքսիբենզոյաթթու

5

ա

3

11305.

2- Հիդրօքսիբենզոյաթթու

0.1

ա

2

11306.

Հիդրօքսիբենզոլ+

1/0.3

գ

2

11307.

4-Հիդրօքսիբութ-2-ինիլ-3-քլոր ֆենիլկարբամատ

0.5

գ + ա

2

11308.

1-(4-Հիդրօքսի-3-հիդրօքսիմեթիլֆենիլ) -2-[(1,1-դիմեթիլէթիլ)ամինո]էթան-1-ոլ

0.1

ա

2

11309.

ալֆա-Հիդրո-օմեգահիդրօքսիպոլի(օքսօ-1,2-էթանդիիլ)

10

ա

4

11310.

Հիդրօքսիդի(1,1-դիմեթիլպրոպիլ)բենզոլ

5/2

պ

3

11311.

1-Հիդրօքսի-4-(1,1-դիմեթիլպենտ-4-են-2-իլ)բենզոլ

0.6

գ + ա

2

11312.

2-Հիդրօքսի-3,5-դինիտրոբենզոյաթթու

0.5

ա

2

11313.

1-Հիդրօքսի-2,4-դինիտրոբենզոլ+

0.2/0.05

գ+ ա

1

11314.

1-Հիդօքսի-4,6-դինիտրո-2-մեթիլբենզոլ

0.2/0.05

գ + ա

1

11315.

1-Հիդրօքսի-4,6-դինիտրո-2-(1-մեթիլէթիլ) բենզոլ+

0.2/0.05

գ + ա

1

11316.

2-Հիդօքսի-3,6-դիքլորբենզոյաթթու+

1

ա

2

11317.

1-Հիդրօքսի-2,4-դիքլորբենզոլ+

0.3

գ + ա

2

11318.

1-Հիդրօքսի-2,6-դիքլորբենզոլ+

0.3

գ + ա

գ

11319.

1-(2-Հիդրօքսի)-քսիկապրոլակտամ, եթերներ C10-16 ճարպաթթուների հիմքի վրա

5

ա

3

11320.

(17-բետա)-17-Հիդրօքսի-17-մեթիլանդրոստ-4-են-3-ոն

0.005

ա

1

11321.

Հիդրօքսիմեթիլբենզոլ+(իզոմերներ)

1.5/0.5

գ

2

11322.

1-Հիդրօքսի-3-մեթիլ-4-(մեթիլթիո)բենզոլ+

2

գ + ա

3

11323.

4-Հիդրօքսի-4-մեթիլպենտան-2-ոն

100

գ

4

11324.

2-Հիդրօքսի-2-մեթիլպրոպանոնիտրիլ+

0.9

գ

2

11325.

(4-Հիդրօքսի-2-մեթիլ-ֆենիլ) դիմեթիլսուլֆոնիում, քլորիդ

3

ա

3

11326.

1-Հիդրօքսի-3-մեթիլ-1-ֆենիլկարբամիդ

3

ա

3

11327.

1-Հիդրօքսիմեթիլցիկլոհեքս-3-են-1-իլմեթանոլ

5

ա

3

11328.

4-Հիդրօքսի-3-մեթօքսիբենզալդեհիդ

1.5

գ + ա

3

11329.

1-Հիդրօքսի-3-մեթօքսիբենզոլ+

0.5

գ

2

11330.

1-Հիդրօքսի-4-մեթօքսիբենզոլ

0.5

ա

2

11331.

2-Հիդրօքսի-5-[[[4-[(6-մեթօքսի-3-պիրիդազինիլ) ամինո] սուլֆոնիլ]ֆենիլ]ազո] բենզոյաթթու

1

ա

2

11332.

[(4-Հիդրօքսի-3-մեթօքսիֆենիլ)մեթիլեն] հիդրազիդի-4-պիրիդինկարբոնաթթվի մոնոհիդրատ

2

ա

3

11333.

2-Հիդրօքսի-1-նավթոյաթթու

0.1

ա

2

11334.

1-Հիդրօքսի-2-նավթոթթվի N-4-[2-,4-դի(1,1-դիմեթիլպրոպիլ)ֆեն-օքսի]բութիլամիդ

10

ա

4

11335.

1-Հիդրօքսի-2-նիտրոբենզոլ+

6/3

ա

3

11336.

1-Հիդրօքսի-3-նիտրոբենզոլ+

6/3

ա

3

11337.

1-Հիդրօքսի-4-նիտրոբենզոլ+

3/1

ա

3

11338.

1-Հիդրօքսի-2-նիտրո-4-քլորբենզոլ+

3/1

գ + ա

2

11339.

2-Հիդրօքսիպրոպան-1,2,3-տրիկարբոնատ դինատրիումի

0.001

ա

1

11340.

5-Հիդրօքսիպենտան-2-ոն

10

գ

3

11341.

L-4-Հիդրօքսիպրոլին

5

ա

3

11342.

[2-Հիդրօքսիպրոպան-1,3-դիիլդիամինո]-N,N,N`, N` -տետրա(մեթիլեն) տետրաֆոսֆոնաթթու

0.5

ա

2

11343.

2-Հիդրօքսիպրոպան-1,2,3-տրիկարբոնատ դինատրիումի

5

ա

3

11344.

2-Հիդրօքսիպրոպան-1,2,3-տրիկարբոնատ
նատրիումի

5

ա

3

11345.

2-Հիդրօքսիպրոպան-1,2,3-տրիկարբոնաթթու

1

ա

3

11346.

Հիդրօքսիպրոպիլմեթիլցելյուլոզա

10

ա

4

11347.

2-Հիդրօքսիպրոպիլպրոպ-2-ենոատ+

3/1

գ

3

11348.

/   \
(R)-2 -O-(2-Հիդրօքսի-պրոպիլ)-բետացիկլոդեքստրին

5

ա

4

11349.

3-Հիդրօքսիպրոպիոնիտրիլ

10

գ + ա

3

11350.

14-Հիդրօքսիռուբոմիցին+ +

-

ա

1

11351.

1-Հիդրօքսի-2,4,6-տրիմեթիլբենզոլ

5/2

գ + ա

3

11352.

2-Հիդրօքսի-N,N,N-տրիմեթիլէթանամոնիումքլորիդ

10

ա

3

11353.

N-(4-Հիդրօքսիֆենիլ)ացետամիդ

0.5

ա

2

11354.

ալֆա-Հիդրօքսի-ալֆա-ֆենիլացետոֆենոն

10

ա

4

11355.

2-Հիդրօքսի- N-ֆենիլբենզամիդ

0.5

ա

2

11356.

1-Հիդրօքսի-3-ֆենօքսիբենզոլ+

1

գ

2

11357.

1-Հիդրօքսի-2-քլորբենզոլ+

0.3

գ

2

11358.

1-Հիդրօքսի-4-քլորբենզոլ+

1

գ

2

11359.

1-Հիդրօքսի-2,4,6-տրի-քլորբենզոլ+

0.3

գ + ա

2

11360.

2-Հիդրօքսի-5-քլոր-N-(4-նիտրո-2-քլորֆենիլ) բենզամիդ

10

ա

4

11361.

(1-Հիդրօքսիէթիլիդեն)դիֆոսֆոնատ տրինատրիումի

5

ա

3

11362.

1-Հիդրօքսիէթիլիդենդի(ֆոսֆոնաթթու)

2

ա

3

11363.

2-Հիդրօքսիէթիլ-2-մեթիլպրոպ-2-ենոատ

20

գ

4

11364.

2-Հիդրօքսիէթիլ եթեր(օսլայի)

10

ա

4

11365.

2-Հիդրօքսիէթիլպրոպ-2-ենոատ+

1.5/0.5

գ

2

11366.

3-Հիդրօքսի-էստրա-1,3,5(10)տրիեն-17-ոն+ +

-

ա

1

11367.

17-բետա-Հիդրօքսի-էստր-4-են-3-ոն+

0.005

ա

1

11368.

3-[N-(2-Հիդրօքսիէթիլ)ամինոֆենիլ] պրոպանոատ+

0.3

գ

2

11369.

Հիդրոսելենիդ

0.2

գ

2

11370.

Հիդրոտերֆենիլ (1:1',2':1"-տերֆենիլ (80%)` խառնուրդ բիֆենիլ(15%) և տերֆենիլ (5%) հետ

5

գ + ա

3

11371.

Հիմքեր ալկալիական+ (վերահաշվարկած նատրիումի հիդրօքսիդի վրա )

0.5

ա

2

11372.

Հիստիդին

2

ա

3

11373.

Մագնիում բիս (դիհիդրոֆոսֆատ)

10

ա

4

11374.

Մագնիում հիդրոֆոսֆատ

10

ա

4

11375.

Մագնիում դիբորիդ(վերահաշվարկված բորի վրա)

1

ա

3

11376.

տրիՄագնիում դիֆոսֆատ (3:2)

10

ա

4

11377.

Մագնիում դիֆտորիդ(ըստ ֆտորի)

2.5/0.5

ա

3

11378.

Մագնիում դիքլորատհիդրատ

5

ա

3

11379.

Մագնիում դիքլորիդ հեքսահիդրատ

2

ա

3

11380.

Մագնիում դիքլորային կարբամիդի խառնուրդով

10

ա

3

11381.

Մագնիում կարբոնատ

10

ա

4

11382.

դիՄագնիում կարբոնատ դիհիդրօքսիդ

5

ա

3

11383.

Մագնիումի օքսիդ

4

ա

4

11384.

Մագնիում սուլֆատ

2

ա

3

11385.

Մանգանը եռակցման աերոզոլների մեջ հետևյալ պարունակությամբ.
ա) մինչև 20%

0.6/0.2

ա

2

բ) 20-30%

0.3/0.1

ա

2

11386.

Մանգան տրիկարբոնիլցիկլոպենտադիեն

0.1

գ

1

11387.

Մանգանի օքսիդներ (վերահաշվարկված մանգանի դիօքսիդի վրա)
ա) դեզինտեգրացիայի աերոզոլ

0.3

ա

2

բ ) կոնդենսացիայի աերոզոլ

0.05

ա

1

11388.

Մանրաթելեր ՎԻՈՆ պոլիակրիլանիտրիլի
(ցածրահիմք և ցածրամանրաթելային)
հիմքի վրա

5

ա

3

11389.

Մաքրող սինթետիկ միջոց «Կոմետ» (հսկողությունը ըստ կալցիումի կարբոնատի)

6

ա

3

11390.

(Z)-1,8-Մենտանդիոլհիդրատ

3

ա

3

11391.

L(S,S)-1-(Դ-3-Մերկապ-տո-2-մեթիլպրոպիոնիլ) պիրրոլիդին-1-կարբոնաթթու

0.02

գ + ա

1

11392.

3-Մերկապտոպրո-պիոնաթթու+

0.1

գ + ա

1

11393.

2-Մերկապտոէթանոլ

1

գ

2

11394.

Մետալոկերամիկական համաձուլվածք տիտանոքրոմի դիբորիդիհիմքի վրա(վերահաշվարկված բորի վրա)

1

ա

3

11395.

Մեթան

7000

գ

4

11396.

Մեթանոլ+

15/5

գ

3

11397.

1-Մեթանոլ-4-(1-մեթիլ-էթենիլ)ցիկլոհեքս-1-ենացետատ

10

գ

4

11398.

Մեթանսուլֆոնիլքլորիդ+

4

գ

3

11399.

2-[(4-(1-Մեթիլէթիլ)ֆենիլ)ֆենիլացետիլ]-1H-ինդան-1,3-դիոն+

0.01

ա

1

11400.

N-(1-Մեթիլէթիլ)- N '-ֆենիլֆենիլենդիամին

2

ա

2

11401.

[N-(1-Մեթիլէթիլ)-N-ֆենիլ]-2-քլորացետամիդ+

0.5

ա

2

11402.

Օ-Մեթիլ-Օ-էթիլքլորթիոֆոսֆատ

0.3

գ

2

11403.

1-Մեթիլէթիլ-(3-քլորֆենիլ)կարբամատ

2

գ + ա

3

11404.

2-[N-(1-Մեթիլէթօքսի)
կարբոնիլ]ամինոէթանոլ

2

ա

3

11405.

N-[(1-Մեթիլէթօքսի)կարբոնիլ]-(4-քլորֆենիլ-2-կարբամոիլ)ամինոէթանոլ

1

ա

2

11406.

N-(1-Մեթիլ-2-էթօքսիկարբոնիլէթենիլ)D(-)-ալֆաամինոֆենիլէթանոատ կալիումի

3

ա

3

11407.

2-Մեթիլ-6-էթիլ-N-(էթ-օքսիմեթիլֆենիլ)-2-
քլորացետամիդ

1

ա

2

11408.

2-(1-Մեթիլէթօքսի)պրոպան

100

գ

4

11409.

Մեթիոնին

5

ա

3

11410.

Մեթօքսիացետատ նատրիումի

10

ա

3

11411.

4-Մեթօքսիբենզալդեհիդ+

5

ա

3

11412.

Մեթօքսիբենզոլ

10

գ

3

11413.

1-Մեթօքսի-2,2-դիմեթիլպրոպան

100

գ

4

11414.

1-Մեթօքսի-1,1-դիֆտոր-2,2-դիքլորէթան

200

գ

4

11415.

2- Մեթօքսի-3,6դիքլորբենզոյաթթու+

1

ա

2

11416.

2- Մեթօքսի-3,6դիքլորբենզոյաթթվի դիմեթիլամին

1

ա

2

11417.

3-[(Մեթօքսիկարբոնիլ) ամինո]ֆենիլ-3-մեթիլ-ֆենիլկարբամատ

0.5

ա

2

11418.

2-Մեթօքսիկարբոնիլ-N-[(4,6-դիմեթիլ-1,3-պիրի-միդին-2-իլ)ամինոկար բոնիլ]բենզոսուլֆամիդ կալիումական աղ

5

ա

3

11419.

N-(4-Մեթօքսի-6-մեթիլ-1,3,5-տրիազին-2-իլ) -N-(2,5-դիմեթիլֆենիլ) սուլֆոնիլկարբամիդ

0.5

ա

2

11420.

1-Մեթօքսի-2-(2-մեթօքսիէթօքսի)էթան

10

գ

3

11421.

2-(6-Մեթօքսինավթ-2-իլ)պրոպիոնաթթու

0.5

ա

2

11422.

1-Մեթօքսի-2-նիտրոբենզոլ

1

գ + ա

2

11423.

1-Մեթօքսի-4-նիտրոբենզոլ

3

գ

3

11424.

1-Մեթօքսիպրոպան-2-ոլ ացետատ

10

գ

4

11425.

3-Մեթօքսիէստրա-1,3,5(10)-տրիեն-17-ոն+

0.0005

ա

1

11426.

2-Մեթօքսիէթիլացետատ

10

գ

3

11427.

2-(Մեթօքսիէթօքսի)էթիլպրոպ-2-ենոատ

60/20

գ + ա

4

11428.

Մոբիլթերմ-605

600/200

գ

4

11429.

Մոլիբդեն

3/0.5

ա

3

11430.

Մոլիբդեն սելենիդ

4

ա

3

11431.

Մոլիբդեն, չլուծվող միացություններ

6/1

ա

3

11432.

Մոլիբդեն, լուծվող միացություններ կոնդենսացիայի աերոզոլների տեսքով

2

ա

3

11433.

Մոլիբդեն, լուծվող միացություններ փոշու տեսքով

4

ա

3

11434.

Մորֆին հիդրոքլորիդ+ +

-

ա

1

11435.

Միզանյութ-ֆորմալդեհիդային պարարտանյութ

10

ա

3

11436.

Յոդ+

1

գ

2

11437.

Յոդբենզոլ+

6/2

գ

3

11438.

1-Յոդ-1,1,2,2,3,3,3-հեպտաֆտորպրոպան

1000

գ

4

11439.

Յոդմեթիլբենզոլ

15/5

ա

3

11440.

Յուղեր հանքային նավթային+

5

ա

3

11441.

Յուղ սպիտակ եղևնու (ըստ ցնդող նյութերի)

10

գ

4

11442.

Նատրիումի բրոմիդ

3

ա

3

11443.

դիՆատրիում հեքսաֆտորսիլիկատ

0.2

գ + ա

2

11444.

Նատրիում հիդրոկարբոնատ

5

ա

3

11445.

Նատրիում հիդրոսուլֆիտ

5

ա

3

11446.

Նատրիում հիպոֆոսֆիտ հիդրատ

10

ա

4

11447.

Նատրիում իզոթիոցիանատ (տեխնիկական)

10

ա

4

11448.

Նատրիումի յոդիդ, ակտիվացրած տալիումի յոդիդով մինչև 0.5%

1

ա

2

11449.

Նատրիում կարբօքսիմեթիլցելյուլոզա

10

ա

3

11450.

դիՆատրիում կարբոնատ+

2

ա

3

11451.

Նատրիում լիգնոսուլֆոնատ

2

ա

3

11452.

Նատրիում մետաբորատ տրիհիդրատ, ադդուկտ ջրածնի պերօքսիդի հետ

1

ա

2

11453.

Նատրիում մոնոֆտորֆոսֆատ

4

ա

3

11454.

Նատրիում նիտրատ

5

ա

3

11455.

Նատրիում նիտրիտ

0.1

ա

2

11456.

Նատրիում պերբորատ

1

ա

1

11457.

դիՆատրիում պերօքսոկարբոնատ

2

ա

3

11458.

դիՆատրիում սուլֆատ

10

ա

4

11459.

դիՆատրիում սուլֆիդ

0.2

ա

2

11460.

Նատրիում տարտրատ

10

ա

3

11461.

Նատրիում տետրաբորատ դեկահիդրատ

2

ա

3

11462.

Նատրիում թիոսուլֆատ

10

ա

4

11463.

Նատրիում ֆտորիդ(ըստ ֆտորի)

1/0.2

ա

2

11464.

Նատրիում քլորատ

5

ա

3

11465.

Նատրիում քլորիդ

5

ա

3

11466.

Նատրիում քլորիտ+

1

ա

2

11467.

Նատրիում քլորատ (միզանյութի հետ խառնած)

10

ա

3

11468.

Նատրիում ցիանատ

1

ա

3

11469.

Նատրիում ցիանբորհիդրիդ

0.3

ա

2

11470.

(T-4)Նատրիում (ցիանո-C) տրիհիդրոբորատ(1-)

0.3

գ + ա

2

11471.

Նավթալին-1-իլթիոկարբամիդ+ +

-

ա

1

11472.

Նավթալին

20

գ

4

11473.

Նավթալին-2,6-դիկարբոնաթթու+

0.1

ա

2

11474.

Նավթալին-2,6-դիկարբոնաթթվի դիլորանհիդրիդ+

0.5

ա

2

11475.

Նավթալին-1,4-դիոն+

0.1

գ

1

11476.

Նավթալին-1,4,5,8-տետրակարբոնաթթու+

0.5

ա

2

11477.

Նավթալիններ քլորացված+

0.5

գ

2

11478.

Նավթալին-2-կարբոնաթթու

0.1

ա

2

11479.

2-(ալֆա-Նավթիլմեթիլ)իմիդազոլինի նիտրատ+

0.1

ա

2

11480.

2-(Նավթ-1-իլօքսի)պրոպիոնաթթու

2

ա

3

11481.

Նավթ-1-ոլ

0.5

ա

2

11482.

Նավթ-2-ոլ

0.1

ա

2

11483.

1H,3H-Նավթո[1,8-c,d]պիրան-1,3-դիոն

2

ա

2

11484.

Նեոդիմ տրիֆտորիդ

2.5/0.5

ա

3

11485.

Նեոմիցին

0.1

ա

2

11486.

Նեֆելին

-/6

ա

4

11487.

Նեֆելինային սիենիտ

6

ա

4

11488.

Նեֆրաս C150/200 (վերահաշվարկած C-վրա)

300/100

գ

4

11489.

Նավթ հում+

-/10

ա

3

11490.

Շիբ ալյումոամոնիումային, ալյումոկալիումային, ալյումոնատրիումային և կոագուլյանտներ նրանց հիմքի վրա (վերահաշվարկած ալյումինումի վրա)

0.5

ա

3

11491.

Շամոտագրաֆիտային հրակայուններ

-/2

ա

3

11492.

Պարաֆիններ քլորացված ”ԽՊ-470”

5

ա

3

11493.

Պեկտավամորին

3

ա

3

11494.

Պեկտինազա սնկային+

4

ա

4

11495.

Պեկտոկլոստրիդին

3

ա

3

11496.

Պեկտոֆոետիդին

4

ա

4

11497.

Պենտա-1,3-դիեն

40

գ

4

11498.

Պենտան

900/300

գ

4

11499.

Պենտանդիալ

5

գ

3

11500.

Պենտանաթթու

5

գ

3

11501.

Պենտան-1-ոլ+

10

գ

3

11502.

Պենտան-2-ոլ

5

գ

3

11503.

Պենտան-2-ոն

200

գ

4

11504.

Պենտաֆտորբենզոլ

15/5

գ

2

11505.

Պենտաֆտորհիդրօքսիբենզոլ

15/5

գ

3

11506.

Պենտաֆտորպրոպիոնաթթու

2

գ

3

11507.

Պենտաֆտորքլորբենզոլ

6/2

գ

3

11508.

Պենտաֆտորքլորէթան

3000

գ

4

11509.

1,1,2,2,2-Պենտաֆտոր-N-ենտաֆտորէթիլ) -N-(տրիֆտորմեթիլ)էթանամին

500

գ

4

11510.

Պենտաֆտորէթան

3000

գ

4

11511.

1,2,3,3,4-Պենտաքլորբութեն

5

գ

3

11512.

Պենտաքլորհիդրօքսիբենզոլ+

0.3/0.1

գ + ա

1

11513.

Պենտաքլորպրոպան-2-ոն+

0.5

գ

2

11514.

Պենտաքլորֆենոլյատնատրիումի+

0.1

գ + ա

1

11515.

Պենտաքլորֆենոլյատ ցինկի(2:1)

2

ա

3

11516.

Պենտացիկլո[6,4,0,0]2,7 [0]4,11,  [0]5,10 դոդեկան+

0.005

ա

1

11517.

Պենտիլացետատ

100

գ

4

11518.

Պենտիլֆորմիատ+

10

գ

3

11519.

Պերհիդրոխինոլիզին-1-իլ-մեթանոլ+

0.2

գ + ա

2

11520.

Պերիկլազոքրոմիտային և քրոմիտոպերի-կլազային հրակայուն արտադրանքի փոշի

-/4

ա

4

11521.

Պիժմա (ծաղիկներ)

10

ա

4

11522.

Պիպերազին

1

գ + ա

2

11523.

1,4-Պիպերազինբիս (ամոնիումի քլորիդդիհիդրոքլորիդ)

5

ա

3

11524.

Պիպերազին հեքսահիդրատ+

1

գ + ա

2

11525.

Պիպերազինհեքսանդիոատ

5

ա

3

11526.

Պիպերիդին+

0.2

գ

2

11527.

(S)-3-(Պիպերիդին-2-իլ)պիրիդին+

0.1

գ + ա

1

11528.

(S)-3-(Պիպերիդին-2-իլ) պիրիդին սուլֆատ(1:1)

0.1

գ + ա

1

11529.

(S)-3-(Պիպերիդին-2-իլ) պիրիդին հիդրոքլորիդ(1:1)

00.5

ա

2

11530.

Պիրեն+

0.03

ա

1

11531.

Պիրիդին

5

գ

2

11532.

Պիրիդինիլ-3-ամինոբութանաթթու

2

ա

3

11533.

4-[(3-իրիդինիլկարբոնիլ) ամինո]բութանոատ նատրիումի

6/2

ա

3

11534.

Պիրիդին-3-կարբօքսամիդ

1

ա

2

11535.

Պիրիդին-3-կարբոնաթթու

1

ա

2

11536.

Պիրիդին-4-կարբոնաթթվի հիդրազիդ

0.1

ա

2

11537.

Պիրրոլիդին+

0.1

գ

2

11538.

Պիրրոլիդին-2-կարբոնաթթու

5

ա

3

11539.

Պիրրոլիդ-2-ոն

10

ա

4

11540.

Պլանտագլյուցիդ

2

ա

3

11541.

Պոլիակրիլին[1-(2-մեթիլ-1-օքսո-2-րոպենիլ)-2-(պիրիդ-3-իլ)պի-պերիդին, պոլիմեր 1-(2-մեթիլ-1-օքսոպրոպենիլ) պիպերիդին]-ի հետ

0.5

ա

2

11542.

Պոլիամիդային մանրաթել «Արմոս»

5

ա

3

11543.

Պոլիամիդային մամլած-փոշի ՊԱԻ-1

5

ա

3

11544.

Պոլիամիդային մամլած-փոշի ՊՄ-69

5

ա

3

11545.

Պոլիբենզօքսազոլ

10

ա

3

11546.

Պոլիբութիլենբենզոլ-1,4-դիկարբոնատ

-/10

ա

4

11547.

Պոլիբութիլ-2-մեթիլպրոպ-2-ենոատ

10

ա

4

11548.

Պոլիգալակտուրոնաթթու

10

ա

4

11549.

Պոլի(Հեքսահիդրո-2H-ազեպին-2-են)

-/5

ա

3

11550.

Պոլի-2-հիդրօքսիբութանաթթու

0.1

ա

2

11551.

Պոլի-Դ-գլյուկոզամին, մասնակի N-ացետիլացված

2

ա

3

11552.

Պոլի(1,12-դոդեկամեթիլենպիրրոմելիտ)

5

ա

3

11553.

Պոլի(իմինոիմիդոկարբոնիլիմինոհեքսամեթիլեն) հիդրոքլորիդ+

2

ա

3

11554.

Պոլի(իմինոիմիդոկարբոնիլիմինոհեքսամեթիլեն) ֆոսֆատ+

2

ա

3

11555.

Պոլի(1->4)-2-N-կարբօքսիմեթիլ 2-դեզօքսի-6-Օ-կարբօքսիմեթիլբետա-D-գլյուկոպիրանոզայի նատրիումական աղ

2

ա

3

11556.

Պոլիկարբոնատ

10

ա

4

11557.

Պոլիմեր «ԱԻ-1Պ» --բենզոլ-1,2,4,5-
տետրակարբոնաթթվի իմիդի և ոդեկամեթի
լենդիամինի խառնուրդով

5

ա

3

11558.

Պոլիմեր-հեքսահիդ-րո-2H-ազեպին-2-ոնի և օքսիրանի խառնուրդով

-/5

ա

3

11559.

Պոլիմեր-նատրիումի 2-իդրօքսիբենզոատի
և ֆորմալդեհիդի խառնուրդով

10

ա

4

11560.

Պոլիմե-1,1-դիքլորէթենի և քլորէթենի խառնուրդով

10

ա

4

11561.

Պոլիմեր--(1-մեթիլէթե-նիլ) բենզոլի և էթենիլբենզոլի խառնուրդով

-/5

ա

4

11562.

Պոլիմեր-2-մեթիլ-5-էթենիլպիրիդինի և պրոպ-2-ենոնիտրիլի խառնուրդով

5

ա

3

11563.

Պոլիմեր-էթենիլ(քլոր-մեթիլ)բենզոլի և 1,4-դիէթիլբենզոլի

10

ա

4

11564.

Պոլիմերային կոմպոզիցիա ԷՊՊՊ-1

5

ա

3

11565.

Պոլիմերներ -պրոպ-2-ենաթթվի, 2-մեթիլ-
պրոպ-2-ենաթթվի և նրանց ածանցյալների

10

ա

4

11566.

Պոլիմեթիլենկարբամիդ

10

ա

4

11567.

Պոլիմիքսին E2, 7-L-տրեոնին

0.1

ա

4

11568.

Պոլիհանքային կալիումային հանքաքար –մինչև 10% SiO2  պարունակությամբ

5

ա

3

11569.

Պոլի-1,3,4-օքսադիազոլ

10

ա

3

11570.

Պոլի[օքսի-2,6-դիմեթիլ-1,4-ֆենիլեն]

10

ա

4

11571.

Պոլիօքսիմեթիլեն

5

ա

3

11572.

Պոլիօքսիպրոպիլենտրիէպօքսիդներ-ՏԶ-15000,ՏԶ-755

10

ա

3

11573.

Պոլիօքսիպրոպիլենդիէպօքսիդներ-ԴԶ-1000,ԴԶ-500 (ըստ ացետոնի)

100

գ

4

11574.

Պոլիօքսիպրոպիլենտրիէպօքսիդներ-ՏԷ-15000,ՏԷ-750 (ըստ ացետոնի)

100

գ

4

11575.

Պոլիօքսիֆենիլօքսիդ

5

ա

3

11576.

Պոլիօքսի-1,2-էթանդի-իլօքսիկարբոնիլ-1,4-ֆենիլենկարբոնիլ

5

ա

3

11577.

Պոլիպրոպ-2-ենամիդ

10

ա

4

11578.

Պոլիպրոպ-2-ենոնիտրիլ

-/5

ա

3

11579.

Պոլիպրոպիլեն չկայունացված

10

ա

3

11580.

Պոլիսուլֆոններ

10

ա

4

11581.

Պոլիտետրաֆտորէթիլեն

-/10

ա

4

11582.

Պոլի-3-ֆենիլենիզոֆտալիմիդ

10

ա

4

11583.

Պոլիֆոսֆատներ. ամոնիումային, կալիումական, նատրիումական, մագնիումական, օրտոֆոսֆորական թթվի մեկ-, երկու-, երեք- տեղակալված աղեր

10

ա

4

11584.

Պոլիֆտալոցիանին կոբալտի, նատրիումական աղ

5

ա

3

11585.

Պոլիքլորպինեն+

0.2

գ

2

11586.

Պոլիէթեն

10

ա

4

11587.

Պոլիէթենդիոլ

10

ա

4

11588.

Պոլիէթենիլբենզոլ

10

ա

4

11589.

Պոլի(1-էթենիլպիրրոլիդ-2-ոն)

10

ա

4

11590.

Պոլիէթենիլքլորիդ

6

ա

3

11591.

Պոլիէթենիլքլորիդ քլորացված

6

ա

4

11592.

Պոլիեթերային կոմպոզիցիա ՊՊԿ-1

10

ա

3

11593.

Պրոպանդինիտրիլ+

0.3

գ + ա

1

11594.

Պրոպան-1,2-դիոլ

7

գ + ա

3

11595.

Պրոպան-2-ոլ

50/10

գ

3

11596.

Պրոպան-1-ոլ

30/10

գ

3

11597.

Պրոպան-1-ոն

800/200

գ

4

11598.

Պրոպան-1,2,3,-տրիոլի տրինիտրատ+

0.02

գ

1

11599.

Պրոպ-2-են-1-ալ

0.2

գ

2

11600.

Պրոպ-2-ենամիդ+

0.2/0.05

գ

2

11601.

Պրոպ-1-ենամին+

0.5

գ

2

11602.

Պրոպ-2-ենիլցիանացետատ+

1

ա

2

11603.

Պրոպ-1-ենիլացետատ+

2

գ

3

11604.

Պրոպ-2-ենիլ-2-մեթիլպրոպ-2-ենոատ+

2

գ

3

11605.

N-Պրոպ-1-ենիլպրոպ-2-են-1-ամին+

1

գ

2

11606.

Պրոպ-1-ենիլ-2-(պրոպ-1-ենիլօքսիկարբոնիլօքսի) պրոօ-2-ենոատ

0.03

գ

1

11607.

Պրոպ-1-ենիլքլորկարբոնատ+

0.4

գ

2

11608.

Պրոպ-1-ենիլ-2-ցիանպրոպ-2-ենոատ

1

գ

2

11609.

Պրոպ-2-ենաթթու

15/5

գ

3

11610.

Պրոպ-2-ենոիլքլորիդ+

0.3

գ

2

11611.

Պրոպ-2-ենոնիտրիլ+

1.5/0.5

գ

2

11612.

Պրոպիլացետատ

200

գ

4

11613.

S-Պրոպիլբութիլ(էթիլ) թիոկարբամատ

1

գ + ա

2

11614.

Պրոպիլ-4-հիդրոօքսի-բենզոատ

10

ա

4

11615.

S-Պրոպիլդիպրոպիլ-թիոկարբամատ+

5

գ + ա

3

11616.

N-Պրոպիլպրոպան-1-ամին+

2

գ

2

11617.

Պրոպիլպրոպիոնատ

70

գ

4

11618.

Պրոպիլ պերֆտորպենտանոատ

100

գ

4

11619.

S-Պրոպիլ-Օ-ֆենիլ-Օ-էթիլթիոֆոսֆատ+

0.02

գ + ա

1

11620.

Պրոպ-2-ին-1-ոլ

1

գ

2

11621.

Պրոպիոնալդեհիդ+

5

գ

3

11622.

Պրոպիոնիլքլորիդ+

2

գ

3

11623.

Պրոպիոնաթթու

20

գ

4

11624.

2-(Պրոպ-2-ենօքսի)էթանոլ

20

գ

4

11625.

Պրոտարգոլ

4

ա

4

11626.

Պրոտեազա հիմնային(ակտիվությունը 6000 միավոր)

0.5

ա

2

11627.

Պրոտերրիզին

0.5

ա

2

11628.

Պրոտոմեզենտերին

0.5

ա

2

11629.

Պրոտոսուբտիլին

0.5

ա

2

11630.

1H-Պուրին-6-ամին

3

ա

3

11631.

1H-Պուրին-6-ամին,սուլֆատ

3

ա

3

11632.

Ջրիմուռներ սպիրուլինի, քլորելա (բիոմասսա, հիդրոլիզատ, շրոտ)

6

ա

3

11633.

ՌենացիտII- տրիքլոր-բենզոթիոլի, դիթիոբիս(տրիքլորբենզոլ) համաձուլվածք

5

ա

3

11634.

Ռենինոմեզենտերին

0.5

ա

2

11635.

Ռիբոֆլավին

1

ա

2

11636.

Ռոքսբոր-ԿՍ,Ռոքսբոր-ՄԲ, Ռոքսբոր -ԲՑ, բոր պարունակող խառնուրդներ

-/10

ա

4

11637.

Ռուբիդիում հիդրօքսիդ+

0.5

ա

2

11638.

դիՌուբիդիում կարբոնատ

0.5

ա

2

11639.

Ռուբիդիում նիտրատ

0.5

ա

2

11640.

Ռուբիդիումտրիյոդոբիս (դիյոդտետրաարգենտատ)

3

ա

3

11641.

դիՌուբիդիում սուլֆատ

0.5

ա

2

11642.

Ռուբբիդիում քլորիդ

0.5

ա

2

11643.

Ռուտենիում դիօքսիդ

1

ա

2

11644.

Սամարիում դիքլորիդ

5

ա

3

11645.

Սամարիում օքսիդ

5

ա

3

11646.

Սամարիում պենտակոբալտիդ+ (ըստ կոբալտի)

0.05

ա

1

11647.

Սամարիում սուլֆատ

5

ա

3

11648.

դիՍամարիում տրիօքսիդ

5

ա

3

11649.

դիՍամարիում տրիսուլֆատ

5

ա

3

11650.

Սամարիում տրիքլորիդ

5

ա

3

11651.

Սելեն

-/2

ա

3

11652.

Սելեն դիօքսիդ

0.3/0.1

ա

1

11653.

Սեննա (չոր տերևներ)

5

ա

3

11654.

Սոլիզիմ

0.5

ա

2

11655.

Սոլվենտնավթա (վերահաշվարկած C-ի վրա)

300/100

գ

4

11656.

L-Սորբոզա

10

գ

4

11657.

Սպիրտներ ոչ սահմանային շարքի (ալիլային, կրոտոնիլային)

2

գ

3

11658.

Սիլիկատ պարունակող փոշիներ, սիլիկատներ, ալյումոսիլիկատներ.
ա) բնական ասբեստներ (քրիզոտիլ, անտոֆիլիտ, ակտինոլիտ, տրեմոլիտ, մագնեզիարֆվեդսոնիտ) և սինթետիկ ասբեստներ, ինչպես նաև խառը ասբեստահումքային (ՈրոպՑՏտՏ-ՐՏՊվօպ) փոշիներ- 20%-ից ավել ասբեստի պարունակությամբ

2/0.5

ա

3

բ) ասբեստահումքային փոշիներ- 10-20% ասբեստի պարունակությամբ

1

ա

3

գ) ասբեստահումքային փոշիներ- 10%-ից ցածր ասբեստի պարունակությամբ

4/2

ա

3

դ) ասբեստացեմենտ չներկված և գունավոր-5%-ից ոչ ավել մանգանի դիօքսիդի պարունակությամբ, 7%-ից ոչ ավել քրոմի օքսիդի պարունակությամբ, 5%-ից ոչ ավել երկաթի օքսիդի պարունակությամբ

6/4

ա

3

ե) ասբեստաբակելիտ, ասբեստառետին

-/4

ա

3

զ) փայլարներ (րս,Պօ) (ֆլագոպիտ, մուսկովիտ), տալկ, տալկահումքային փոշիներ(տալկի և տրեմոլիտի, ակտինոլիտի, անտոֆիլիտի և այլ բնական խառնուրդներ), մինչև 10% ազատ սիլիցիումի դիօքսիդի պարունակությամբ

-/4

ա

3

է) մուլլիտային (ոչ մանրաթելային)

     

հրակայուններ, արհեստական մանրաթելեր սիլիկատային ապակենման կառուցվածքի (ապակե մանրաթելեր, ապակե բամբակ, բամբակ հանքային և խարամային, ուլլիտասիլիցիումահողային, չպարունակող կամ մինչև 5% Cr+3  պարունակող )

-/4

ա

3

ը) բարձրակավահողային հրակայուն կավ, ցեմենտ, օլիվին, ապատիտ, կավ, շամոտ կաոլինային

-/8

ա

3

թ) հրաբխային ծագման ապակենման սիլիկատեր (տուֆեր, պերլիտ, պեմզա)

-/4

ա

3

ժ) ցեոլիտներ (բնական և արհեստական)

6/2

ա

3

ի) դունիտներ և նրանցից պատրաստվող մագնեզիալ-սիլիկատային (ֆորստերիտային) հրակայուններ

-/4

ա

3

լ) ապակու և ապակյա շինարարական նյութերի փոշի

6/2

ա

3

11659.

Սիլիցիումապղնձային համաձուլվածք

-/4

ա

3

11660.

Սիլիցիումի դիօքսիդ ամորֆ, մանգանի օքսիդների հետ խառնուրդի մեջ, կոնդենսացիայի աերոզոլի տեսքով, նրանցից ամեն մեկի 10%-ից ոչ ավել պարունակությամբ

3/1

ա

3

11661.

Սիլիցիումի դիօքսիդ ամորֆ, կոնդենսացիայի աերոզոլի տեսքով , 60%-ից ավել պարունակությամբ

3/1

ա

3

11662.

Սիլիցիումի դիօքսիդ ամորֆ, կոնդենսացիայի աերոզոլի տեսքով , 10- 60% պարունակությամբ

6/2

ա

3

11663.

Սիլիցիումի դիօքսիդ ամորֆ և ապակենման դեզինտեգրացիայի աերոզոլի տեսքով(դիատոմիտ, կվարցային ապակի,հալված կվարց, տրեպել)

3/1

ա

3

11664.

Սիլիցիումի դիօքսիդբյուրեղային (կվարց,
կրիստոբալիտ, տրիդի-միտ) փոշու մեջ 70%
(կվարցիտ, դինաս և այլն)

3/1

ա

3

11665.

Սիլիցիումի դիօքսիդ բյուրեղային փոշու մեջ 10-70% պարունակությամբ (գրանիտ, շամոտ, փայլար-հումք, ածխածնի փոշի և այլն )

6/2

ա

3

արհեստական հանքային մանրաթել (մանրաթելային սիլիցիումի կարբիդ)

2/0.5

ա

3

11666.

Սիլիցիումի դիօքսիդբյուրեղային փոշու մեջ 2-10% պարունակությամբ (վառելիքային կուկերահագեցած թերթաքարեր, պղնձասուլֆիդային հանքաքարեր և այլն)

-/4

ա

3

11667.

Սիլիցիումի կարբիդ

-/6

ա

4

11668.

Սիլիցիումի նիտրիդ

-/6

ա

4

11669.

Սիլիցիումի տետրաֆտորիդ (ըստ ֆտորի)

0.5/0.1

գ

2

11670.

Սիլիցիումի տետրաքլորիդ (ըստ HCI-ի)

1

գ + ա

2

11671.

Սինթետիկ լվացող նյութ «Լոսկ»

3

ա

3

11672.

Սինթետիկ լվացող նյութ «Արիել»

5

ա

3

11673.

Սինթետիկ լվացող նյութ «Միֆ-ՈՒնիվերսալ»

5

ա

3

11674.

Սինթետիկ լվացող նյութ «Տայդ»

5

ա

3

11675.

Սինթետիկ լվացող նյութ Բիո-Ց,Բրիզ,Վիխր, Լոտոս,Լոտոսավտոմատ,Օկա,Էրա,Էրա-Ա,Յուկա

5

ա

3

11676.

Սիլիմաննիտ

-/6

ա

4

11677.

Սիլվինիտ

5

ա

3

11678.

Սինտօքս-12, Սինտ-օքս-20Մ

5

ա

3

11679.

Սիտալ ՍՏ-30 մարկայի և մինչև 5% ալմաստի խառնուրդով

-/2

ա

3

11680.

Սուբլիմատներ, քարածուխների խեժերի և այրուկների (պեկերի), բենզ(ա)պիրենի հետևյալ պարունակությամբ.
ա) 0.07%-ից պակաս

-/0.2

գ

2

բ) 0.075-0.15%

-/0.1

գ

1

գ) 0.15-0.3 %

-/0.05

գ

1

11681.

Սկանդիում ֆտորիդ (ըստ ֆտորի)

2.5/0.5

ա

3

11682.

Սկիպիդար (վերահաշվարկած C-ի վրա)

600/300

գ

4

11683.

Սնդիկ

0.01/0.005

գ

1

11684.

Սնդիկ, անօրգանական միացություններ+ (ըստ սնդիկի)

0.2/0.05

ա

1

11685.

Սպիտակուցավիտամինային խտանյութ

0.1

ա

2

11686.

Ստիրոմալ

6

ա

4

11687.

Ստրոնցիում դիհիդրօքսիդ

1

ա

2

11688.

Ստրոնցիում դինիտրատ

14

ա

2

11689.

Ստրոնցիում դիֆտորիդ( ըստ ֆտորի)

2.5/0.5

ա

3

11690.

Ստրոնցիում կարբոնատ

6

ա

4

11691.

Ստրոնցիում օքսիդ

1

ա

2

11692.

Ստրոնցիում սուլֆատ

6

ա

4

11693.

դիՍտրոնցիում տրիֆոսֆատ

6

ա

4

11694.

Սուլֆոամոնիակային պարարտանյութ

25

գ + ա

4

11695.

Սուլֆոկարբաթիոն-Կ

1

ա

2

11696.

4,4'-Սուլֆոնիլբիս (ամինոբենզոլ)

5

ա

3

11697.

1,1'-Սուլֆոնիլբիս (4-քլորբենզոլ)

10

ա

3

11698.

Սուպերֆոսֆատ կրկնակի կալցիում բիս (դիջրածինֆոսֆատ), կալցիում սուլֆատ դիֆոսֆոր պենտօքսիդ

5

ա

3

11699.

Վալին

5

ա

3

11700.

Վանադիումային կատալիզատորներ (ըստ05V2)

0.1

ա

1

11701.

Վանադիում-ալյումինումային համաձուլվածք (լիգատուրա) (ըստ վանադիումի)

0.7

ա

2

11702.

Վանադիում եվրոպիում իտրիում օքսիդ ֆոսֆատ (ըստ իտրիումի)

1

ա

3

11703.

Վանադիումը և նրա միացությունները.
ա) դիվանադիում պենտօքսիդ, ծուխ

0.1

ա

1

բ) դիվանադիում պենտօքսիդ, փոշի

0.5

ա

2

գ) դիվանադիում տրիօքսիդ, փոշի

0.5

ա

2

գ) վանադիում պարունակող խարամներ, փոշի

4

ա

3

գ) ֆերրովանադիում

1

ա

2

11704.

Վինդիդատ

0.5

ա

2

11705.

Վիոմիցին+

0.1

ա

2

11706.

Վիսկոզա-77

5

ա

3

11707.

Վիտամին Բ12 խառնուրդ[4S(4ալֆա, 4ա ալֆա, 5ա ալֆա, 6բետա, 12ա ալֆա)]-7-քլոր-4-(դիմեթիլամինո) -1,4,4ա,5,5ալֆա, 6,11, 12ալֆա-օկտահիդրո-3,6,10, 12, 12ա պենտահիդրօքսի-6-մեթիլ-1,11-դիօքսո-2-նավթացենկարբոնամիդի հետ (հսկողությունը ըստ քլորտետրացիկլինի)

0.1

ա

2

11708.

Վոլֆրամ

-/6

ա

4

11709.

Վոլֆրամ դիսելենիդ

2

ա

3

11710.

Վոլֆրամ դիսուլֆիդ

-/6

ա

3

11711.

Վոլֆրամ կարբիդ

-/6

ա

4

11712.

Վոլֆրամ սիլիցիդ

-/6

ա

4

11713.

Վոլֆրամակոբալտային համաձուլվածքներ մինչև 5% ալմաստի խառնուրդով

-/4

ա

3

11714.

Տանին

1

ա

2

11715.

Տանտալը և նրա օքսիդները

-/10

ա

4

11716.

Տեբաին+ +

-

ա

1

11717.

Տելուր

0.01

ա

1

11718.

Տեոֆեդրին H+ (վերահսկումը ըստ պարացետամոլի)

0.2

ա

2

11719.

Տերբիում ֆտորիդ(ըստ ֆտորի)

2.5/0.5

ա

3

11720.

Տերլոն

-/10

ա

4

11721.

Տերմոպսիս

0.5

ա

2

11722.

1,1': 4',1"-Տերֆելին

5

գ + ա

3

11723.

1,1': 2',1"-տերֆելին(63%); 1,1': 3',1"-տերֆելին (19%); բիֆե-լին (15%)

5

գ + ա

3

11724.

Տեստոստերոն իզոկապրոնատ+

0.005

ա

1

11725.

Տեստոստերոնպրոպիոնատ+

0.005

ա

1

11726.

Տետրաբրոմմեթան+

0.2

գ

2

11727.

Տետրաբրոմէթան

1

գ

2

11728.

4,5,6,7-Տետրահիդրո-2-(հիդրօքսիմեթիլ)-1H-իզոինդոլ -1,3(2H)-դիոն

0.7

ա

2

11729.

3ա,4,7,7ա-Տետրահիդրո-3,8-դիմեթիլ-4,7-մեթանո-1H-ինդեն

10

գ

3

11730.

Տետրահիդրոիզոբենզոֆուրան-1,3-դիոն

0.7

ա

2

11731.

Տետրահիդրոմեթիլիզոբենզոֆուրան-1,3-դիոն+

1

ա

2

11732.

4,5,6,7-Տետրահիդրո-1H-իզոինդոլ-1,3(2H)-դիոն

0.7

ա

2

11733.

2,3,4,7-Տետրահիդրո-5H-ինդեն

20

գ

4

11734.

3ա,4,7,7ա-Տետրահիդրո-4,7-մեթանո-1H-ինդեն+

1

գ

2

11735.

1,2,3,9-Տետրահիդրո-9-մեթիլ-3-(2-մեթիլ-1H-իմիդազոլ-1-իլ) -4H-կարբազոլ-4-ոն հիդրոքլորիդ դիհիդրատ+

0.05

ա

1

11736.

1,2,3,4-Տետրահիդրոնավթալին

100

գ

4

11737.

Տետրահիդրո-1,4-օքսազին+

1.5/0.5

գ

2

11738.

1,2,3,8-Տետրահիդրոպիրոլո[2,1-b]-խինազոլինի հիդրոքլորիդ+

0.5

ա

2

11739.

Տետրահիդրոթիոֆեն-1,1-դիօքսիդ

40

գ + ա

4

11740.

Տետրահիդրոֆուրան

100

գ

4

11741.

3ա,4,7,7ա-Տետրահիդ-րո-1,2,4,5,6,7,8,8-օկտաքլոր-4,7-մեթանոինդան+

0.01

գ + ա

1

11742.

1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Տետրադեկաֆտոր հեքսան

1000

գ

4

11743.

1,3,5,7-Տետրազատրիցիկլո[3,3,1,1]3,7 -դեկան+  կալցիումի քլորիդ (2:1)

2

ա

3

11744.

Տետրակարբամիդոքլորատ կալցիումի դիհիդրատ

10

ա

3

11745.

1,2,4,5-Տետրամեթիլբենզոլ

10

գ + ա

4

11746.

3-(2,2,6,6-Տետրամեթիլպիպերիդ-4-իլամինո) պրոպիոնաթթվի N-(2,2,6,6-տետրամեթիլպիպերիդ -4-իլ)ամիդ

5

ա

3

11747.

2,2,6,6-Տետրամեթիլպիպերիդին-4-ոն

3

գ

3

11748.

2,4,6,8-Տետրամեթիլ-1,3,5,7-տետրաօքսոկան

0.2

ա

2

11749.

Տետրամեթիլթիոպերօքսիդիկարբոնդիամիդ+

1.5/0.5

ա

2

11750.

Տետրանիտրոմեթան+

0.3

գ

2

11751.

3,6,9,12-Տետրաօքսա-տետրադեկան-1,14-դիոլ

10

գ + ա

3

11752.

5,9,13,17-Տետրաօքսո-2,4,6,8,10,12,-14,16,18,20- դեկաազագենեյկոանդիամիդ

10

ա

3

11753.

2,8,12,18-Տետրաթիո-3,9,11,17,23,25-հեքսազա հեքսացիկլո [24,2,2,4,7]4,7  [2]13,16 [2]19,22 [1]3,17 հեպտատրիակոնտա -4,6,13,15,19,21,26, 28,29, 31,34,36-դոդեկան-2,2,8,8,12,12,18,18-օկտաօքսիդ

1

ա

2

11754.

1,1,2,2-Տետրաֆտոր-1,2-դիքլորէթան

3000

գ

4

11755.

Տետրաֆտորմեթան

3000

գ

4

11756.

2,2,3,3-Տետրաֆտորպրոպան-1-ոլ

20

գ

4

11757.

2,2,3,3- Տետրաֆտորպրոպիլ-2-մեթիլպրոպ-2-ենոատ+

10

գ

3

11758.

2,2,3,3- Տետրաֆտոր-պրոպիլ-2-ֆտորպրոպան-2-ենոատ, 1,1,2-տրիֆտոր-1,1,2-տրիքլորէթան (ՕՖՆ) օլիգոմեր

6

ա

4

11759.

2,2,3,3-Տետրաֆտորպրոպիլ-2-ֆտորպրոպ-2-ենոատ

1.5/0.5

գ

2

11760.

1,1,2,2-Տետրաֆտոր-1-քլորէթան

3000

գ

4

11761.

1,1,1,2-Տետրաֆտորէթան

3000

գ

4

11762.

1,1,2,2- Տետրաֆտորէթան

3000

գ

4

11763.

Տետրաֆտորէթեն

30

գ

4

11764.

1,1,2,2-Տետրաֆտորէթօքսիբենզոլ

20

գ

4

11765.

4-(1,1,2,2-Տետրաֆտորէթօքսիֆենիլեն)-1,3-դիամին

2

ա

3

11766.

2,3,5,6-Տետրաքլորբենզոլ-1,4-դիկարբօքսիլ դիքլորիդ+

1

ա

2

11767.

3,3,3',4'-Տետրաքլորբիցիկլո[2,2,1]հեպտ-5-են-2-սպիրո -1'-ցիկլոպենտ-3-են-2',5'-դիոն

0.2

գ + ա

2

11768.

1,1,2,3-Տետրաքլորբութա-1,3-դիեն+

0.5

գ

3

11769.

1,2,3,4-Տետրաքլորբութան+

0.5

գ

2

11770.

1,2,3,3- Տետրաքլորբութան

3

գ

3

11771.

1,1,2,4- Տետրաքլորբութ-2-են+

2

գ

3

11772.

2,3,5,6-Տետրաքլորցիկլոհեքսա-2,5-դիեն-1,4-դիոն

2

ա

3

11773.

2,3,4,5-Տետրաքլորհեքսա-1,3,5-տրիեն+

0.3

գ

2

11774.

Տետրաքլորհեպտան

1

գ

2

11775.

Տետրաքլորմեթան

20/10

գ

2

11776.

1,1,1,9-Տետրաքլորնոնան

1

գ + ա

2

11777.

1,1,1,5-Տետրաքլորպենտան

1

գ

2

11778.

2,3,4,5-Տետրաքլոր-6-տրիքլորմեթիլ պիրիդին

2

ա

3

11779.

1,1,1,3-Տետրաքլորպրոպան

1

գ

2

11780.

Տետրաքլորպրոպ-1-են+

0.1

գ

2

11781.

1,1,1,11-Տետրաքլորունդեկան

5

գ + ա

3

11782.

1,1,2,2-Տետրաքլորէթան+

5

գ

3

11783.

Տետրաքլորէթան+ (իզոմերների խառնուրդ)

5

գ

3

11784.

Տետրաքլորէթիլեն

30/10

գ

3

11785.

Տետրաէթիլկապար+

0.005

գ

1

11786.

Տետրաէթիլթիոպերօքսիդիկարբոնդիամիդ

1

ա

2

11787.

Տետրաէթօքսիսիլան

20

գ

4

11788.

N,N-Տիլոզին

1

ա

2

11789.

Տիրոզին

5

ա

3

11790.

Տիտան

-/10

ա

4

11791.

Տիտան դիօքսիդ

-/10

ա

4

11792.

Տիտան դիսիլիցիդ

-/4

ա

3

11793.

Տիտան դիսուլֆիդ

-/6

ա

3

11794.

Տիտան նիտրիդ

-/4

ա

3

11795.

Տիտան սուլֆիդ

-/6

ա

3

11796.

Տիտան տետրաքլորիդ+(ըստ հիդրոքլորիդի)

1

գ

2

11797.

տետրաՏիտան քրոմ դեկաբորիդ Տիտան տետրաքլորիդ+ (վերահաշվարկած բորի վրա)

1

ա

2

11798.

Տրեոնին

2

ա

3

11799.

DL-Տրեո-1-(4-նիտրո-ֆենիլ)-2-ամինոպրոպան-1,3-դիոլ

2

ա

3

11800.

L(+)-Տրեո-1-(4-նիտրո-ֆենիլ)-2-ամինոպրոպան-1,3-դիոլ

2

ա

3

11801.

D(-)-Տրեո-1-(4-նիտրո-ֆենիլ)-2-ամինոպրոպան-1,3-դիոլ

2

ա

3

11802.

1,3,5-Տրիազին-2,4,6(1H,3H,5H)-տրիոլ+

0.5

ա

2

11803.

1,3,5-Տրիազին-2,4,6(1H,3H,5H)-տրիոլ 2,4,6-տրիամինո -1,3,5-տրիազին ադդուկտ

0.5

ա

2

11804.

(1H)-1,2,4-Տրիազոլ

5

ա

3

11805.

4,5,6-Տրիամինոպիրի-միդին սուլֆատ(1:1)

2

ա

3

11806.

2,4,6-Տրիամինո-1,3,5-տրիազին

0.5

ա

2

11807.

Տրիբրոմմեթան

5

գ

3

11808.

Տրիբութիլամին+

1

գ

2

11809.

Տրիբութիլանագ ֆտորիդ+  (ըստ անագի)

0.005

ա

1

11810.

S,S,S-Տրիբութիլտրիթիոֆոսֆատ+

0.2

գ + ա

2

11811.

Օ,Օ,Օ- Տրիբութիլֆոսֆատ

0.5

գ

2

11812.

2,4,6-Տրիհիդրօքսիպիրիմիդին

10

ա

3

11813.

(11բետա)11,17,21-Տրիհիդրօքսիպրեգնա-1,4-դիեն-3,20-դիոն+

0.01

ա

1

11814.

1,1,3-Տրի(հիդրօքսիֆե-նիլ)պրոպան+

5

ա

3

11815.

(T-4) Տրիհիդրո(մորֆոլին-N4) բոր

0.1

ա

2

11816.

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Տրիդեկաֆտորհեպտիլ պրոպ-2-ենոատ

90/30

գ

4

11817.

2,2,6-Տրիդեօքսի-3-ամինո-ալֆա-լիքսոզո-4-մեթօքսի-6,7,9,11-տետրաօքսի-9-ացետո-7,8,9,10-տետրահիդրոտետրացենխինոն+ +

-

ա

1

11818.

2,4,6-Տրիյոդ-3,5-դիամինոբենզոյաթթու

1

ա

3

11819.

Տրիյոդմեթան

3

ա

3

11820.

Տրիկարբոնաթթուների անիլիդներ

20

գ

4

11821.

Տրիմեթանսուլֆոնաթթու

5

գ + ա

3

11822.

Տրիմեթանսուլֆոնաթթվի անհիդրիդ

5

գ + ա

3

11823.

Տրիմեթիլամին+

5

գ

3

11824.

1,2,4-Տրիմեթիլբենզոլ

30/10

գ

3

11825.

1,3,5- Տրիմեթիլբենզոլ

30/10

գ

3

11826.

1,7,7-Տրիմեթիլբիցիկլո[2,2,1]հեպտան-2-ոն

3

գ

3

11827.

2,6,6- Տրիմեթիլբիցիկլո-3,1,1-հեպտան

20

գ

4

11828.

1,1-Տրիմեթիլենբիս(4-օքսիմինոմեթիլ պիրիդինիում) բրոմիդ

1

ա

2

11829.

3,6,8-Տրիմեթիլնոնան-3-թիոլ (58-70%) խառնուրդի մեջ 7,9-դի-մեթիլդեկան-2-թիո-լի(23%) և 2,3,5,7-տետրամեթիլոկտան-1-թիոլի (8%) հետ

5

գ

3

11830.

2,4,6-Տրիմեթիլ-1,3,5-տրիօկտան

5

գ

3

11831.

1,2,5-Տրիմեթիլ-4-ֆենիլպիպերիդին-4-ոլ պրոպիոնատ+ +

-

ա

1

11832.

N,N,N-Տրիմեթիլ-2-քլորէթանամինիքլորիդ+

0.3

ա

1

11833.

3,3,5-Տրիմեթիլցիկլոհեքսանոն

1

գ

2

11834.

3,5,5-Տրիմեթիլցիկլո-հեքս-3-են-1-ոն(85%)
խառնուրդ 3-տոլիլկարբամինաթթվի 3-մեթօքսիկարբոնիլ ամինոֆենիլային եթերի հետ (15%)

0.5

ա

2

11835.

3,5,5- Տրիմեթիլցիկլոհեքս-2-են-1-ոն

1

գ

2

11836.

5-[(3,4,5-Տրիմեթօքսի-ֆենիլ)մեթիլ]պիրիդին-2,4-դիամին

0.5

ա

2

11837.

Տրինիտրոմեթան+

0.5

գ

2

11838.

1,3,5-Տրինիտրո-1,3,5-պերհիդրոտրիազին

1

գ + ա

2

11839.

Տրիօքսոմեթիլամինոմեթան

5

ա

3

11840.

Տրիօքսոմեթիլամինոմեթանի հիդրոքլորիդ

5

ա

3

11841.

Տրի(պրոպ-1-ենիլ)ամին+

2

ա

3

11842.

Տրիպրոպիլամին

2

ա

3

11843.

Տրիպտոֆան

2

ա

3

11844.

Տրիս(2-բութօքսիէթիլ)ֆոսֆատ+

1

գ + ա

2

11845.

Տրիս(դիմեթիլֆենիլ)ֆոսֆատ+

1.5

ա

3

11846.

Տրիս(մեթիլբութիլ)ֆոսֆինօքսիդ+

1

գ + ա

2

11847.

Տրիս(1-մեթիլհեպտիլ)ֆոսֆինօքսիդ+

2

գ + ա

3

11848.

Տրիս(մեթիլֆենիլ)ֆոսֆատ (օ-իզոմերի պարունակությունը < 3%)

0.5

ա

2

11849.

Տրիս(մեթիլֆենիլ)ֆոսֆատ (օ-իզոմերի պարունակությունը >3%)

0.1

ա

1

11850.

Տրիս(2-էթիլհեքքսիլ)ֆոսֆատ

0.1

գ

3

11851.

Տրիֆենիլֆոսֆատ

1

ա

2

11852.

Տրիֆենիլֆոսֆիտ+

0.1

գ + ա

2

11853.

4,4,4-Տրիֆտորբութանոլ

20

գ

4

11854.

Տրիֆտորմեթան

3000

գ

4

11855.

Տրիֆտորմեթանսուլֆոնիլֆտորիդ

100

գ

4

11856.

3-(Տրիֆտորմեթիլ)ամինոբենզոլ

1.5/0.5

գ

2

11857.

Տրիֆտորմեթիլբենզոլ

200/100

գ

4

11858.

2-Տրիֆտորմեթիլ-10,3-[1-(բետա-օքսիէթիլ) պիպերազինիլ-4]պրոպիլֆենոթիազինի հիդրոքլորիդ

0.01

ա

1

11859.

4- Տրիֆտորմեթիլֆենիլիզոցիանատ

1

գ

2

11860.

1- (Տրիֆտորմեթիլֆենիլ)կարբամիդ

3

ա

3

11861.

1-Տրիֆտորմեթիլ-2-քլորբենզոլ+

60/20

գ

4

11862.

3,3,3-Տրիֆտորպրոպ-1-են

3000

գ

4

11863.

3,3,3- Տրիֆտորպրոպիլամին

5

գ

3

11864.

1,1,1-Տրիֆտոր-3,3,3-տրիքլորպրոպան-2-ոն

2

գ

3

11865.

1,1,1-Տրիֆտոր-1,2,2-տրիքլորէթան

5000

գ

4

11866.

1,1,1-Տրիֆտոր-3-քլորպրոպան+

1

գ

2

11867.

Տրիֆտորքլորէթիլեն

5

գ

3

11868.

1,1,1-Տրիֆտորէթան

3000

գ

4

11869.

Տրիֆտորէթանաթթու+

2

գ

3

11870.

2,2,2-Տրիֆտորէթանոլ

10

գ

3

11871.

Տրիֆտորէթենիլբենզոլ

15/5

գ

3

11872.

2,4,6-Տրիքլորամինոբենզոլ

3/1

ա

2

11873.

1,4,5-Տրիքլորանտրացեն-9,10-դիոն

5

ա

3

11874.

Տրիքլորացետալդեհիդ

5

գ

3

11875.

Տրիքլորացետիլքլորիդ+

0.1

գ

1

11876.

4,5,6-Տրիքլորբենզոքսազոլ-2(3H)-ոն

0.1

ա

2

11877.

Տրիքլորբենզոլ

30/10

գ

2

11878.

1,1,2-Տրիքլորբութա-1,3-դիեն+

3

գ

3

11879.

1,2,3-Տրիքլորբութա-1,3-դիեն+

0.1

գ

2

11880.

2,3,4-Տրիքլորբութ-1-են+

0.1

գ

2

11881.

1,2,3-Տրիքլորբութ-2-են

1

գ

2

11882.

2,3,3-Տրիքլորբութ-1-են+

1

գ

2

11883.

1,2,4-Տրիքլորբութ-2-են+

0.1

գ

2

11884.

Տրիքլորմեթան+

10/5

գ

2

11885.

Տրիքլորմեթանսուլֆենիլքլորիդ

1

գ

2

11886.

Տրիքլորմեթանթիոլ

1

գ

2

11887.

(Տրիքլորմեթիլ)բենզոլ

0.6/0.2

գ

2

11888.

2-(Տրիքլորմեթիլ)դիքլորպիրիդին

1

ա

3

11889.

2-(Տրիքլորմեթիլ)-3,4,5-տրիքլորպիրիդին

2

ա

3

11890.

1- (Տրիքլորմեթիլ)-4-քլորբենզոլ+

0.05/0.01

գ + ա

1

11891.

2-(Տրիքլորմեթիլ)-5-քլորպիրիդին

1

գ

2

11892.

Տրիքլորնավթալին+

1

գ + ա

2

11893.

Տրիքլորնիտրոմեթան+

0.5

գ

2

11894.

1,2,3-Տրիքլորպրոպան

2

գ

3

11895.

1,1,3- Տրիքլորպրոպան-2-ոն

0.3

գ

2

11896.

1,2,3-Տրիքլորպրոպ-1-են

3

գ

3

11897.

S-(2,3,3-Տրիքլորպրոպ-2-ենիլ)դի(1-մեթիլէթիլ)թիոկարբամատ

1

գ + ա

2

11898.

Տրիքլորպրոպիլֆոսֆատ+

1

գ + ա

2

11899.

2,2,3-Տրիքլորպրոպիոնաթթու

10

գ + ա

3

11900.

Տրիքլորսիլան+  (ըստ հիդրոքլորիդի)

1

գ

2

11901.

2,4,6-Տրիքլոր-1,3,5-տրիազին

0.1

գ

1

11902.

2,4,5-Տրիքլորֆենոլյատ պղնձի(II)

0.1

ա

1

11903.

Տրիքլորֆտորմեթան

1000

գ

3

11904.

Տրիքլոր(քլորմեթիլ) սիլան+(ըստ HCL)

1

գ

2

11905.

1,1,1-Տրիքլորէթան

20

գ

4

11906.

Տրիքլորէթանաթթու+

5

գ + ա

3

11907.

Տրիքլորէթեն

30/10

գ

3

11908.

1,1'-(2, 2,2-Տրիքլորէթիլ-իդեն)բիս(4-քլորբենզոլ)

0.1

գ + ա

1

11909.

Տրի(քլորէթիլ)ֆոսֆատ

0.1

գ + ա

2

11910.

Տրիցիկլո[8,2,2,2]4,7 հեքսադեկան-4,6,10,12,13,15 -հեքսաեն

5

ա

3

11911.

Տրիցիկլոհեքսիլհիդրօքսիանագ+

0.02

ա

1

11912.

Տրիցիկլո[3,3,1,1]3,7 դեկան

2

ա

3

11913.

Տրիցիկլո[3,3,1,1]3,7 դեկանկարբոնաթթու

2

ա

3

11914.

Տրիցիկլո[3,3,1,1]3,7 դեկանոլ-1

1

ա

2

11915.

Տրիէթիլֆոսֆատ

2

գ + ա

3

11916.

Տրիէթօքսիսիլան

1

գ

2

11917.

1,1,1-Տրիէթօքսիէթան

50

գ

4

11918.

Տէպրեմ-6

5

ա

3

11919.

Ցեզիումային աղ քլորացված բիսդիկարբոլլիլ կոբալտի+

0.3

ա

2

11920.

Ցեզիում հիդրօքսիդ

0.3

ա

2

11921.

Ցեզիում յոդիդ, ակտիվացված թալիումով (մինչև 0.5%)

0.5

ա

2

11922.

Ցելլովերիդին

2

ա

3

11923.

Ցիլյուլազա

2

ա

4

11924.

Ցիլյուլոզա

10

ա

4

11925.

Ցիլյուլոզայի ացետոֆտալատ

10

ա

4

11926.

Ցերիում դիօքսիդ

5

ա

3

11927.

Ցերիում տրիֆտորիդ(ըստ ֆտորի)

2.5/0.5

ա

3

11928.

Ցիանամիդ+

0.5

գ + ա

2

11929.

Ցիանամիդ կալցիումի

1

ա

2

11930.

1-Ցիան-2-ամինոցիկլոպենտեն

0.5

գ + ա

2

11931.

1-Ցիանգուանիդին

0.5

ա

2

11932.

[1R-[1ալֆա(S, 3ալֆա)]]-Ցիանո(3-ֆենօքսիֆենիլ) մեթիլ-2,2-դիմեթիլ-3-(2-մեթիլպրոպ-1-ենիլ) ցիկլոպրոպանկարբոնատ+

0.5

գ + ա

2

11933.

Ցիանո-(3-ֆենօքսիֆենիլ)մեթիլ2,2-դիմեթիլ-3-(2-մեթիլ-1-պրոպենիլ) ցիկլոպրոպանկարբոնատ+

0.5

գ + ա

2

11934.

ալֆա-Ցիան-3-ֆենօքսիբենզիլ-3-(2,2-դիքլորէթենիլ)-2,2-դիմեթիլցիկլոպրոպանկարբոնատ

0.5

գ + ա

2

11935.

Ցիան(3-ֆենօքսիֆենիլ)մեթիլ-4-քլոր-ալֆա-(1-մեթիլէթիլ)ֆենիլացետատ+

0.3

գ + ա

2

11936.

Ցիանոէթանաթթու+

1

ա

2

11937.

2-Ցիանէթիլպրոպ-2-ենոատ

5

գ

3

11938.

N-բետա-Ցիանէթիլ- N-էթիլամինոբենզոլ

0.1

գ + ա

2

11939.

Ցիկլոբութիլիդենցիկլոբութան+

10

գ

3

11940.

Ցիկլոհեքսան

80

գ

4

11941.

Ցիկլոհեքսանոն

30/10

գ

3

11942.

Ցիկլոհեքսանոն օքսիմ

10

գ

3

11943.

Ցիկլոհեքսեն

50

գ

4

11944.

Ցիկլոհեքս-3-են-1-իլմեթիլցիկլոհեքս-3-են-1-կարբոնատ

1

գ

2

11945.

Ցիկլոհեքս-3-ենկարբալդեհիդ+

0.5

գ

2

11946.

Ցիկլոհեքսիլամին

1

գ

2

11947.

Ցիկլոհեքսիլամին կարբոնատ

10

ա

3

11948.

Ցիկլոհեքսիլամին յուղալուծվող աղ

10

գ + ա

3

11949.

Ցիկլոհեքսիլ-2-ամին նիտրոբենզոատիN

10

ա

3

11950.

Ցիկլոհեքսիլ-3-ամին նիտրոբենզոատի

10

ա

3

11951.

Ցիկլոհեքսիլ-4-ամին նիտրոբենզոատի

10

ա

3

11952.

Ցիկլոհեքսիլամին նիտրոբենզոատի
(2,3,4 իզոմերների խառնուրդ)

10

ա

3

11953.

Ցիկլոհեքսիլբենզոլ+

2

գ + ա

3

11954.

N -Ցիկլոհեքսիլբենզթիազոլ-2-սուլֆենամիդ

3

ա

3

11955.

N -Ցիկլոհեքսիլիմիդ դիքլորմալեատ+

0.5

ա

2

11956.

Ցիկլոհեքսիլկարբամիդ

0.5

ա

2

11957.

N-(Ցիկլոհեքսիլ)թիո-1H-իզոինդոլ-1,3-(2H)-դիոն

7

ա

3

11958.

բետա Ցիկլոդեքստրին

10

ա

4

11959.

Ցիկլոդոդեկանոլ

10

ա

3

11960.

Ցիկլոդոդեկանոն

10

գ + ա

3

11961.

Ցիկլոպենտա-1,3-դիեն

5

գ

3

11962.

1-Ցիկլոպրոպիլէթանոն

1

գ

2

11963.

Ցինկ ացետատ

0.1

ա

2

11964.

Ցինկ բորատ

1

ա

2

11965.

տրիՑինկ դիֆոսֆիդ

0.1

ա

2

11966.

Ցինկ դիֆտորիդ(ըստ ֆտորի)

1/0.2

ա

2

11967.

դիՑինկ մագնիդ

6

ա

3

11968.

Ցինկ օքսիդ

1.5/0.5

ա

2

11969.

Ցինկ սուլֆիդ

5

ա

3

11970.

Ցիրկոն

-/6

ա

4

11971.

Ցիրկոնիում

6

ա

3

11972.

Ցիրկոնիում դիօքսիդ

-/6

ա

4

11973.

Ցիրկոնիում կարբիդ

-/6

ա

4

11974.

Ցիրկոնիում նիտրիդ

-/4

ա

3

11975.

Ցիրկոնիում տետրաֆտորիդ

1

ա

2

11976.

Ցիստեին

2

ա

3

11977.

Ցիստին

2

ա

3

11978.

Ուրան, չլուծվող միացություններ

0.075

ա

1

11979.

Ուրան, լուծվող միացություններ

0.015

ա

1

11980.

Ուայտսպիրիտ(վերահաշվարկած C-ի վրա)

900/300

գ

4

11981.

Փոշի դոմնային խարամի

-/6

ա

4

11982.

Փոշի բուսական և կենդանական ծագման.
ա) 2-10% SiO2  խառնուրդով

-/4

ա

4

բ) հացահատիկային

-/4

ա

3

գ) կեղևային,բամբակագործվածքային, բամբակեղենի, վուշե, բրդյա, բմբուլե և այլն (10% -ից ավելի SiO2  խառնուրդով)

-/2

ա

4

դ) ալյուրի, փայտի և այլն (2% -ից պակաս SiO2  խառնուրդով)

-/6

ա

4

ե) բամբակե ալյուր (ըստ սպիտակուցի)

-/0.5

ա

3

11983.

Փոշի-հացահատիկային թիթեռների (ցեցի)

0.1

ա

2

11984.

Փրփրագոյացուցիչներ ԿՉՆՌ,ՊՊԿ-30

5

ա

3

11985.

Քլոր+

1

գ

2

11986.

Քլորացետատ նատրիումի+

0.5

ա

2

11987.

Քլորացետիլքլորիդ+

0.3

գ

2

11988.

4-Քլորբենզալդեհիդ

5

գ + ա

3

11989.

2-(4-Քլորբենզոիլ)բենզոյաթթու

1

ա

2

11990.

Քլորբենզոլ+

100/50

գ

3

11991.

1-(4-Քլորբենզոիլ)-5-մեթօքսի-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-էթանաթթու+

0.05

ա

1

11992.

N-Քլորբենզոլսուլֆոնամիդ նատրիումի հիդրատ+

1

գ + ա

2

11993.

2-Քլորբենզոլսուլֆոքլորիդ+

0.5

ա

2

11994.

2,4-(6-Քլորբենզոթիազոլիլ-2-օքսի) ֆենօքսիպրոպիոնաթթվի էթիլային եթեր

0.1

ա

2

11995.

1-Քլորբութա-1,3-դիեն

5

գ

3

11996.

2-Քլորբութա-1,3-դիեն

2

գ

3

11997.

1-Քլորբութան+

0.5

գ

2

11998.

3- Քլորբութան-2-ոն

140

գ

3

11999.

4- Քլորբութ-2-ենիլ-2,4-դիքլորֆենօքսիացետատ

1

գ + ա

2

22000.

4- Քլորբութ-2-ինիլ-(3-քլորֆենիլ)-կարբամատ

0.5

ա

2

22001.

Քլորհիդրին ստիրոլի մեթիլային եթեր+

10

գ

3

22002.

2-Քլոր-2-հիդրօքսիպրո-պինաթթու+

0.5

գ

2

22003.

10-Քլոր-10H-դիբենզ-1,4-օքսարսին+

0.02

ա

2

22004.

2-Քլոր-[(4-դիմեթիլ-ամինո-6-իզոպրոպիլդենի մինոօքսի -1,3,5-տրիազին-2-իլ)ամինոկարբոնիլ] բենզոլսուլֆամիդ+

1

ա

2

22005.

2-Քլոր-[(4-դիմեթիլ-ամինո-6-(ալֆա-մեթիլ) պրոպիլիդենիմի-նոօքսի-1,3,5-տրիազին-2-իլ) ամինոկարբոնիլ]բենզոլսուլֆամիդ+

1

ա

2

22006.

[4S-(4ալֆա,4ա ալֆա, 5ալֆա, 5ա ալֆա, -6բետա, 12ա ալֆա)]-7-Քլոր-4-(դիմեթիլամինո)-1,4,4ա,5, 5ա,6,11,12ա-օկտահիդրո-3,6,10,12,12ա-պենտահիդրօքսի -6-մեթիլ-1,11-դիօքսո-2-նավթացեն-կարբօքսամիդ

0.1

ա

2

22007.

Քլոր դիօքսիդ+

0.1

գ

1

22008.

3-Քլորդիֆենիլամինո-6-կարբոնաթթու

5

ա

3

22009.

2-[4-(2-Քլոր-1,2-դիֆենիլէթենիլ)ֆեն-օք-սի]-N,N-դիէթիլ-2-հիդրօքսիպրոպան-1,2,3-տրիկարբոնատ էթանամինի (1:1)

0.001

ա

1

22010.

1-Քլոր-4-դիքլորմեթիլբենզոլ+

5

գ

3

22011.

Քլորմեթան

10/5

գ

2

22012.

Քլորմետացիկլին տոզիլատ+

3

ա

3

22013.

(Քլորմեթիլ)բենզոլ

0.5

գ

1

22014.

Քլորմեթիլբենզոլ+(2,4-իզոմերներ)

30/10

գ

3

22015.

3-(Քլորմեթիլ)հեպտան

10

գ

3

22016.

2-Քլոր-10-մեթիլ-3,4-դիազոֆենօքսազին

2

ա

3

22017.

(Քլորմեթիլ)օքսիրան+

2/1

գ

2

22018.

N-(Քլորմեթիլ)ֆտալիմիդ+

0.1

ա

2

22019.

5-(Քլորմեթիլ)ֆուրան-2-կարբոնաթթվի բութիլային եթեր

0.5

ա

2

22020.

5-Քլոր-2-մեթօքսիբենզոյաթթու

2

ա

3

22021.

Քլորմեթօքսիմեթան+ (ըստ քլորի)

0.05

գ

2

22022.

2-Քլոր- N-[(4-մեթօքսի-6-մեթիլ-1,3,5-տրիազին-2-իլ) ամինոկարբոնիլ] բենզոլսուլֆոնամիդ

0.5

ա

2

22023.

1-Քլոր-2-(4-մեթօքսիֆե-նիլ)-1,2-դիֆենիլէթիլեն+

0.001

ա

1

22024.

9-Քլորնոնանաթթու

5

գ

3

22025.

1-Քլոր-2-(4-օքսիֆենիլ)-1,2-դիֆենիլէթիլեն+
(ցիս և տրանս իզոմերների խառնուրդ)

0.001

ա

1

22026.

5-Քլորպենտան-2-ոն

2

գ

3

22027.

3-Քլորպրոպանոիլքլորիդ

0.3

գ

2

22028.

3-Քլորպրոպան-1-ոլ

2

գ

3

22029.

3-Քլորպրոպ-1-են+

0.3

գ

2

22030.

(Z)-3-Քլորպրոպ-2-ենոատ նատրիումի

0.5

ա

2

22031.

10-(բետա-Քլորպրոպիոնիլ)-2-տրիֆտորմեթիլֆենոթիազին

5

ա

3

22032.

2-Քլորպրոպիոնաթթու+

2

գ + ա

3

22033.

3- Քլորպրոպիոնաթթու

5

գ

3

22034.

Քլոր պարունակող սիլիցիում օրգանական
միացություններ (ալկիլային)+  (ըստ հիդրոքլորիդի)

1

գ

2

22035.

N-[[(4-Քլորֆենիլ)ամինո]կարբոնիլ]-2,6-դիֆտորբենզամիդ

3

ա

3

22036.

ալֆա-Քլորֆենիլացետոնիտրիլ+

0.5

գ + ա

2

22037.

Քլորֆենիլիզոցիանատ+ (3- և 4-իզոմերներ)

0.5

գ

2

22038.

2,2'-[N-(3-Քլորֆենիլ)իմինո]դիէթանոլ

1

գ + ա

2

22039.

2-[(4-Քլորֆենիլ)ֆենիլացետիլ]-1H-ինդեն-1,3(2H)-դիոն+

0.01

ա

1

22040.

4-Քլորֆենիլ-4-քլորբենզոլսուլֆոնատ

2

գ + ա

3

22041.

1-Քլոր-2-(Քլորմեթիլ)բենզոլ+

1.5/0.5

գ + ա

2

22042.

3-Քլոր-2-քլորմեթիլպրոպ-1-են+(սիմետրիկ իզոմեր)

0.3

գ

2

22043.

2-Քլոր-N-(2-քլորէթիլ)- N-մեթիլէթանամինի հիդրոքլորիդ+ +

-

ա

1

22044.

Քլորցիան+

0.2

գ

1

22045.

Քլորցիկլոհեքսան

50

գ

4

22046.

2-[(2-Քլորցիկլոհեքսիլ)թիո-1H-իզոինդոլ-1,3-(2H)-դիոն]

2

ա

3

22047.

Քլորէթան

50

գ

4

22048.

2-Քլորէթանոլ+

0.5

գ

2

22049.

2-Քլորէթանսուլֆոնաթթվի հիդրիդրոքլորիդ+

0.3

գ

2

22050.

Քլորէթեն

5/1

գ

1

22051.

Քլորէթանաթթու+

1

գ + ա

2

22052.

Քլորէթիլսնդիկ (ըստ սնդիկի)

0.01/0.005

գ + ա

1

22053.

2-Քլորէթիլֆոսֆոնաթթու

2

ա

3

22054.

3բետա-Քոլեստ-5,7դիեն-3-ոլի բենզոատ

1

ա

3

22055.

3բետա-Քոլեստ-5-են-3-ոլի բենզոատ

4

ա

3

22056.

Քրոմ հիդրօքսիդ սուլֆատ (վերահաշվարկած քրոմի(III) վրա)

0.06/0.02

ա

1

22057.

Քրոմ-2,6-դիհիդրոֆոսֆատ`ըստ քրոմի(III)-

0.06/0.02

ա

1

22058.

Քրոմ(VI) տրիօքսիդ+

0.03/0.01

ա

1

22059.

դիՔրոմ տրիօքսիդ(ըստ քրոմի(III)-ի)

3/1

ա

3

22060.

Քրոմ տրիֆտորիդ (ըստ ֆտորի )

2.5/0.5

ա

3

22061.

Քրոմ տրիքլորիդ հեքսահիդրատ (ըստ քրոմի(III)-ի)

0.03/0.01

ա

1

22062.

Քրոմ ֆոսֆատ

2

ա

3

22063.

Քրոմաթթվի աղեր(վերահաշվարկածքրոմ (VI)-ի վրա)

0.03/0.01

ա

1

22064.

 Քլորացված բիսդիկարբոլիլկոբալտի ցեզիումական աղ+

0.3

ա

2

22065.

Քսանտինոլնիկոտինատ[7-(2-օքսի-3-մեթիլօքսիէթիլամինո) պրոպիլթեոֆիլինի հիմք]

1

ա

2

22066.

Քսիլոգլյուկանոֆեոտիդին կ10x և կ20x աստիճանի մաքրությամբ

4

ա

3

22067.

Քսիլոգլյուկանոֆեոտիդին կx և կ3x աստիճանի մաքրությամբ

2

ա

3

22068.

Օզոն

0.1

գ

1

22069.

Օքսալոն

5

ա

3

22070.

3,3-Օքսիբիսբենզոլամին

5

ա

3

22071.

1,1'-Օքսիբիսբութան

20

գ

4

22072.

10,10'-Օքսիբիս (5,10-դիհիդրոֆենարսազին)

0.02

ա

1

22073.

Օքսիբիսմեթան

600/200

գ

4

22074.

1,1'-Օքսիբիս (3-մեթիլբութան)

20

գ + ա

4

22075.

1,1'-Օքսիբիս (4-նիտրոբենզոլ)

7

ա

3

22076.

1,1'-Օքսիբիս (2,3,4,5,6-պենտաբրոմբենզոլ)

3

ա

3

22077.

10,10'-Օքսիբիս (10H-ֆենօքսարսին)+

0.02

ա

1

22078.

1,1'-Օքսիբիս (2-քլորէթան)+

2

գ

3

22079.

Օքսիդիբենզոլ

5

գ

3

22080.

Օքսիդիբենզոլ քլորացված+

0.5

գ

2

22081.

3,3'-Օքսիդի[1,1'-դիֆենիլ-4,4'-դիամինոբենզոլ]

1

ա

2

22082.

2,2'-Օքսիդիէթանոլ

10

գ + ա

3

22083.

2,2'-Օքսիդիէթիլենդիօքսիդիէթանոլ

10

գ + ա

3

22084.

1,1'-Օքսիդիէթիլենդիօքսիդիէթեն

20

գ

4

22085.

2-Օքսոբութանոատ նատրիումի

2

ա

3

22086.

(17-բետա)-17-(1-Օքսոդեկանօքսի)-էստր-4-են-3-ոն

0.005

ա

1

22087.

(17-բետա)-17-(1-Օքսո-1-մեթիլպենտօքսի)-էստր-4-են-3-ոն

0.005

ա

1

22088.

2-Օքսո-1-պիրրոլիդինացետամիդ

2

ա

3

22089.

3-Օքսո- N-ֆենիլբութանամիդ

1

ա

2

22090.

(17-բետա)-17-(1-Օքսո-3-ֆենիլպրոպօքսի)-էստր-4-են-3-ոն

0.005

ա

1

22091.

3-Օքսո- N-ֆենիլ-2-քլորբութանամիդ+

0.5

ա

2

22092.

S-[(2-Օքսո-6-քլորբենզ-օքսազոլ-3-իլ)մեթիլ]-Օ,Օ-դիմեթիլդիթիոֆոսֆատ

0.5

գ

2

22093.

4-Օքսո-5-քլորպենտիլացետատ+

2

գ

3

22094.

Օկտադեկանոատ ամոնիումի

2

ա

3

22095.

Օկտադեկանոատ բարիումի

5/2

ա

3

22096.

Օկտադեկանոատ կադմիումի

0.3/0.1

ա

1

22097.

Օկտադեկանոատ կալիումի

10

ա

4

22098.

Օկտադեկանոատ կալցիումի

10

ա

4

22099.

Օկտադեկանոատ մանգանի

8/3

ա

3

22100.

Օկտադեկանոատ պղնձի

-/5

ա

3

22101.

Օկտադեկանոատ կապարի (ըստ կապարի)

0.05

ա

1

22102.

Օկտադեկանոատ արծաթի

2

ա

3

22103.

Օկտադեկանոատ ցինկի

4

ա

3

22104.

Օկտադեկանաթթու

5

ա

3

22105.

Օկտադեկաֆտորնանոիլֆտորիդ (ըստ ֆտորի)

0.5/0.1

գ

2

22106.

Օկտադեկաֆտորօկտան

1000

գ

4

22107.

Օկտադեց-9-ենաթթու

5

ա

3

22108.

Օկտամեթիլտետրաամիդոդիֆոսֆատ+

0.02

գ + ա

1

22109.

Օկտան-1-ոլ

10

գ + ա

3

22110.

Օկտան-2-ոն

200

գ

4

22111.

3,3,4,4,5,5,6,6-Օկտա-ֆտոր-1,2դիքլորցիկլոհեքսեն

1

գ

2

22112.

1,1,2,2,3,3,4,4-Օկտաֆտոր-1,4-դիցիանբութան

0.1

գ

1

22113.

Օկտաֆտորմեթիլբենզոլ

15/5

գ

3

22114.

Օկտաֆտոր-2-մեթիլպրոպ-1-են

0.1

գ

1

22115.

2,2,3,3,4,4,5,5-Օկտա-ֆտորպենտան-1-ոլ

20

գ

4

22116.

2,2,3,3,4,4,5,5-Օկտա-ֆտորպենտիլպրոպ-2-ենոատ

90/30

գ

4

22117.

Օկտաֆտորպրոպան

3000

գ

4

ա) խլադոն Մ(օկտաֆտորպրոպան-95%, ծծումբ հեքսաֆտորիդ-5%)

3000

գ

4

22118.

Օկտաֆտորցիկլոբութան

3000

գ

4

22119.

2-Օկտիլացետատ+

10

գ

4

22120.

4-Օկտիլբիֆենիլ

5

ա

3

22121.

Օկտիլ-2,4-դիքլորֆենօքսիացետատ

1

գ + ա

2

22122.

Օկտիլ-2-մեթիլպրոպ-2-ենոատ

30

գ

4

22123.

Օլեանդոցինֆոսֆատ+ (1:1)

0.4

ա

2

22124.

Օլիգոռիբոնուկլեոտիդներ բնական

10

ա

4

22125.

Օրազա

0.5

ա

2

22126.

Օրգանոպլաստիկներ

4/2

ա

3

22127.

Օրտոսիլիկաթթու (կոլլոիդ լուծույթ ըստ չոր նյութի) խառնուրդի մեջ.
ա) հալեցված կվարցի հետ (կվարցային ապակու հետ)

3/1

ա

3

բ) ցիրկոնիումի հետ

6/2

ա

3

22128.

Օրտոֆոսֆորային թթու+

0.4

ա

2

22129.

Օսլա

10

ա

4

22130.

Ֆենանտրեն

0.8

ա

2

22131.

N-Ֆենիլ-2-ամինոպրոպանաթթու

5

ա

3

22132.

DL-ալֆա-Ֆենիլամինոէթանաթթու

5

ա

3

22133.

Ֆենիլացետատալդեհիդ

5

գ

3

22134.

Ֆենիլացետատ նատրիումի

2

ա

3

22135.

Ֆենիլհիդրազին հիդրոքլորիդ

0.1

գ + ա

2

22136.

Ֆենիլ-2-հիդրօքսիբենզոատ

0.5

ա

2

22137.

2-Ֆենիլ-4,6-դիքլորպիրիդազին-3-()-ոն

0.05

ա

1

22138.

2,2'-(1,4-Ֆենիլեն)բիս(5-ամինո-1H-բենզիմիդազոլ)

2

ա

3

22139.

1,1-(1,3-Ֆենիլեն)բիս-1H-պիրրոլ-2,5-դիոն

1

ա

2

22140.

Ֆենիլիզոցիանատ+

0.5

գ

2

22141.

N -(Ֆենիլմեթիլեն)ցիկլոհեքսանամին+

3

ա

3

22142.

1-Ֆենիլպրոպան-2-ոն

5

գ

3

22143.

Ֆենիլթիոլ+

0.2

գ

2

22144.

N-Ֆենիլ-2,4,6-տրինիտրոբենզամիդ+

0.8

ա

2

22145.

Ֆենիլտրիքլորսիլան+  (ըստ հիդրոքլորիդի)

1

գ

3

22146.

N-Ֆենիլ-N-[1-(2-ֆենիլ-էթիլ)-4-պիպերիդինիլ]պրոպանամիդ+ +

-

ա

1

22147.

2-[N-Ֆենիլ-N-(2-ցիանէթիլ) ամինո]էթիլացետատ+

0.5

գ + ա

2

22148.

2-Ֆենիլէթանոլ+

5

գ + ա

3

22149.

1-Ֆենիլէթանոն+

5

գ

3

22150.

3-(N-Ֆենիլ-N-էթիլ-ամինո)պրոպիոնիտրիլ+

0.1

գ + ա

2

22151.

(E)-1-Ֆենիլէթիլ-3-[(դիմեթօքսիֆոսֆոնիլ) օքսիբութ]-2-ենոատ

0.2

գ + ա

2

22152.

1-(Ֆենիլէթիլ)-3-օքսոբութանոատ

2

գ

3

22153.

(Ֆենիլէթիլ)-3-օքսո-2-քլորբութանոատ+

2

գ

3

22154.

5-Ֆենիլ-5-էթիլ-2,4,6 (1H,3H,5H)-պիրիմիդինտրիոն

0.1

ա

2

22155.

Օ-Ֆենիլ-Օ-էթիլքլորթիոֆոսֆատ+

0.5

գ + ա

2

22156.

3-Ֆենօքսիբենզալդեհիդ

5

գ + ա

3

22157.

3-Ֆենօքսիբենզիլ-2,2-դիմեթիլ-3-(2-մեթիլպրոպ -1-ենիլ) ցիկլոպրոպանկարբոնատ

7

գ + ա

3

22158.

3- Ֆենօքսիբենզիլ-3-(2,2-դիքլորէթենիլ)-2,2-դիմեթիլցիկլոպրոպանկարբոնատ

1

գ + ա

2

22159.

3-Ֆենօքսիբենզիլտրիէթիլամինիքլորիդ

0.1

ա

2

22160.

3-Ֆենօքսիբենզիլքլորիդ

1

գ

2

22161.

2-Ֆենօքսիէթանոլ

2

գ + ա

3

22162.

3-Ֆենօքսիֆենիլմեթանոլ

5

գ + ա

3

22163.

Ֆենօքսիէթանաթթու+

1

ա

3

22164.

Ֆենոլֆորմալդեհիդային խեժեր (ցնդող նյութեր).
ա) հսկողությունը ըստ ֆենոլի

0.1

գ

2

բ) հսկողությունը ըստ ֆորմալդեհիդի

0.05

գ

2

22165.

Ֆենոպլաստներ

-/6

ա

3

22166.

Ֆերրիտ բարիումային

4

ա

3

22167.

Ֆերրիտ մագնիումամանգանային

1

ա

3

22168.

Ֆերրիտ մանգանացինկային

1

ա

3

22169.

Ֆերրիտ նիկելապղձային

2

ա

3

22170.

Ֆերրիտ նիկելացինկային

2

ա

3

22171.

Ֆերրիտ ստրոնցիումային

6

ա

3

22172.

Ֆերրոքրոմ(65% քրոմի և երկաթի համաձուլվածք)

6/2

ա

3

22173.

Ֆլամին

1

ա

3

22174.

Ֆոլիաթթու

0.5

ա

2

22175.

Ֆորմալդեհիդ+

0.5

գ

2

22176.

Ֆորմամիդ

3

գ

3

22177.

Ֆորմիատ ամոնիումի

10

ա

4

22178.

Ֆորմիատ նատրիումի

10

ա

4

22179.

Ֆոսֆին

0.1

գ

1

22180.

Ֆոսֆին երրորդական (ային) օքսիդ+

2

գ + ա

3

22181.

Ֆոսֆինօքսիդ տարբեր ռադիկալային C5-9

2

գ + ա

3

22182.

Ֆոսֆինօքսիդ տարբեր ռադիկալային ցիկլիկ+

2

գ + ա

3

22183.

Ֆոսֆինօքսիդներ, պոլիմերացված սոպոլիմերներ ստտիրոլի և դիվինիլբենզոլի հիմքի վրա

10

ա

4

22184.

N-(Ֆոսֆոնոմեթիլ) գլիցին

1

ա

2

22185.

Ֆոսֆոր (դեղին, սպիտակ)

1

ա

2

22186.

դի Ֆոսֆոր պենտաօքսիդ+

1

ա

2

22187.

Ֆոսֆոր պենտաքլորիդ+

0.2

գ

2

22188.

Ֆոսֆոր տրիքլորիդ+

0.2

գ

2

22189.

Ֆոսֆորիլքլորիդ+

0.05

գ

1

22190.

Ֆոսֆորիտ

6

ա

4

22191.

29H,31H-Ֆտալոցիո-նատ (2-) N29 ,N30 N31 ,N32  պղնձի (SP-4-1)

-/5

ա

3

22192.

Ֆտոր

0.03

գ

1

22193.

Ֆտորածխածնային մանրաթելեր

6

ա

4

22194.

Ֆտորքլորէթան

1000

գ

4

22195.

Ֆուզիդատ նատրիումի

0.2

ա

2

22196.

Ֆուզիդիաթթու

0.2

ա

2

22197.

Ֆուրան+

1.5/0.5

գ

2

22198.

Ֆուրան-2-ալդեհիդ+

10

գ

3

22199.

2,5-Ֆուրանդիոն+

1

գ + ա

2

22200.

N-2-Ֆուրանիդիլ-5-ֆտորուրացիլ

0.3

ա

2

22201.

Ֆուրան-2-կարբոնաթթու

1

ա

2

22202.

4-(Ֆուր-2-իլ)բութ-3-են-2-ոն+

0.1

գ

2

22203.

Ֆուր-2-իլմեթանոլ+

0.5

գ

2

22204.

2-Ֆուրոիլքլորիդ+

0.3

գ

2

22205.

N-(2-Ֆուրոիլ)պիպերիզին+

1

ա

2

2206.

7H-Ֆուրո[2,3-q][1]-քրոմեն-7-ոն, խառնուրդ 4-մեթօքսի-7H-ֆուրո[2,3-g][1]-քրոմեն-7-ոն-ի հետ

1

ա

2

22207.

Դիմեթիլվինիլէթինիլկարբինոլ

3

գ

3

գ -գոլորշիներ և/կամ գազեր.

ա -աերոզոլներ.

գ+ ա- գոլորշիների և աերոզոլների խառնուրդ.

+ -միացություններ, որոնց հետ աշխատելիս պահանջվում է հատուկ պաշտպանություն մաշկի և աչքերի համար.

++ - նյութեր, որոնց հետ աշխատելիս պետք է բացառված լինի կոնտակտը մաշկի և շնչառական օրգանների հետ, այդպիսի նյութերի համար չկան սահմանված ՍԹԿ -ներ, նշվում են միայն վտանգավորության դասը և ագրեգատային վիճակը օդում:

/ -ով նշված ՍԹԿ-ները - համարիչում առավելագույն միանվագն է, իսկ հայտարարում` միջին հերթափոխայինը:

(աղյուսակը փոփ., լրաց. 16.10.13 N 60-Ն)

 

Հավելված 1

 

ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ՕԴԻ ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄԸ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հավելվածով (այսուհետ` Հավելված) կանոնակարգվում է աշխատանքային գոտու օդում քիմիական նյութերի, կենսաբանական բնույթի վնասակար նյութերի, ֆիբրոգեն ազդեցության գերակայումով աերոզոլների քանակությունների նկատմամբ սանիտարահիգիենիկ ուսումնասիրության իրականացումը, նմուշառման տեղի (կետի) ընտրությունը և հետազոտությունների արդյունքների գնահատումը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2005 թվականի օգոստոսի 15-ի N 756-Ն հրամանով հաստատված «Աշխատանքի հիգիենիկ դասակարգումը ըստ արտադրական միջավայրի վնասակար և վտանգավոր գործոնների, աշխատանքային գործընթացի ծանրության և լարվածության ցուցանիշների» N 2.2-002-05 սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջներին համապատասխան:

2. Վնասակար նյութերի քանակությունների հսկողությունը կատարվում է հետազոտության արդյունքների և հետազոտվող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների համադրման միջոցով:

3. Սույն Հավելվածում օգտագործվող հիմնական տերմիններն ու սահմանումներն են`

1) Միջին հերթափոխային սահմանային թույլատրելի խտություն (այսուհետ` ՍԹԽմհ) - միջինացված սահմանային խտություն մեկ աշխատանքային հերթափոխի համար (միջին հերթափոխային սահմանային թույլատրելի խտություն ունեցող նյութերի համար նույն ՍԹԽ-ն է):

2) Առավելագույն սահմանային թույլատրելի խտություն (այսուհետ` ՍԹԽառ) - տեխնոլոգիական գործընթացում առաջացած առավելագույն խտություն` միջինացված նմուշառման ժամանակ 15 րոպեին հավասար տևողության համար (առավելագույն սահմանային թույլատրելի խտություն ունեցող նյութերի համար նույն ՍԹԽ-ն է):

3) Սուր թունավորում առաջացնող նյութերի (գրգռիչ և ազդեցության սուր ուղղվածության մեխանիզմով) առավելագույն սահմանային թույլատրելի խտություն (այսուհետ` ՍԹԽառ.վտ) - առավելագույն խտություն` չափված հնարավոր ամենակարճ ժամանակամիջոցում, որը թույլ է տալիս տվյալ նյութի որոշման մեթոդը (սուր թունավորում առաջացնող նյութերի համար նույն ՍԹԽ-ն է).

ա. սուր թունավորում առաջացնող նյութեր` գրգռիչ և ազդեցության սուր ուղղվածության մեխանիզմով նյութեր, որոնց կարճատև ազդեցությունն ունի հեմոլիտիկ, հակաֆերմենտային (հակախոլինէսթերազային), շնչական ֆունկցիան կարգավորող և թոքերի այտուց առաջացնող կարևոր ֆերմենտների ինհիբիտորներ, շնչառության կանգ առաջացնող հյուսվածքային շնչառության ինհիբիտորներ), շնչառական և անոթաշարժ կենտրոնները ընկճող և այլն հատկություններ:

4. Եթե սանիտարական կանոններով և նորմերով տվյալ քիմիական նյութի համար նախատեսվում է երկու սահմանային թույլատրելի խտություն (ՍԹԽմհ և ՍԹԽառ), ապա երկու ՍԹԽ-ն էլ վերահսկվում են:

5. Եթե սանիտարական կանոններով և նորմերով տվյալ քիմիական նյութի համար նախատեսվում է մեկ սահմանային թույլատրելի խտություն, ապա հերթափոխի ցանկացած 15-րոպեանոց ժամանակահատվածում այդ նյութի խտությունը չպետք է գերազանցի ՍԹԽ մեծությունը:

6. Սուր թունավորման զարգացման վտանգ ներկայացնող նյութերի համար ժամանակի ավելի կարճ տևողությամբ (15 րոպեից պակաս) սահմանված մեթոդով չափված խտությունը համեմատվում է ՍԹԽառ-ի հետ:

7. Ֆիբրոգեն ազդեցության գերակայումով աերոզոլները (այսուհետ` ԱՖԱԳ) վերահսկվում են ըստ միջին հերթափոխային խտությունների` ՍԹԽմհ:

8. Ոչ գրգռիչ, ոչ սուր ուղղվածության ազդեցության մեխանիզմով քիմիական նյութերը վերահսկվում են ըստ ՍԹԽառ-ի. այդ նյութերի համար որոշվում են միջին հերթափոխային և առավելագույն խտությունները և համադրվում ՍԹԽառ-ի հետ:

9. Միջին հերթափոխային սահմանային թույլատրելի խտությունները անհրաժեշտ են աշխատողների առողջական վիճակի փոփոխությունների և նրանց մասնագիտական գործունեության հետ կապի բացահայտման նպատակով: Այդ դեպքում հաշվի է առնվում խտությունների տատանման վերին սահմանը` առավելագույն խտությունը:

10. Գրգռիչ և սուր ուղղվածության ազդեցության մեխանիզմով նյութերի դեպքում, աշխատողների առողջական վիճակի փոփոխությունների և նրանց մասնագիտական գործունեության հետ կապի գնահատման ժամանակ, հաշվի են առնվում առավելագույն խտությունները:

 

2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ՕԴԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

11. Աշխատանքային գոտու օդի ուսումնասիրության ժամանակ հաշվի են առնվում`

1) տեխնոլոգիական գործընթացի առանձնահատկությունները` անընդհատ, պարբերաբար, ջերմաստիճանային ռեժիմը, արտանետվող վնասակար նյութերի քանակությունները և այլն.

2) հսկվող նյութերի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները (ագրեգատային վիճակը, խտությունը, գոլորշու ճնշումը, ցնդելիությունը և այլն) դրանց փոխարկման հնարավորությունը օքսիդացման, քայքայման, հիդրոլիզի և այլ պրոցեսների արդյունքում.

3) նյութի վնասակարության կարգը.

4) աշխատատեղերի քանակը և տեսակը (մշտական և ժամանակավոր).

5) աշխատանքային հերթափոխի ընթացքում արտադրական տեղամասում աշխատողների գտնվելու իրական ժամանակը:

12. Բացահայտվում են աշխատանքային գոտի վնասակար նյութերի (գոլորշիներ, գազեր, աերոզոլներ) արտանետումներով ուղեկցվող տեխնոլոգիական գործընթացները:

13. Որոշվում են յուրաքանչյուր աշխատատեղում աշխատանքային գոտու օդ արտանետվող նյութերի տեսակները:

14. Մի քանի քիմիական նյութերի կամ հայտնի և համեմատաբար կայուն կազմով բարդ խառնուրդների արտանետման դեպքում աշխատանքային գոտու օդի նկատմամբ հսկողությունը անց է կացվում ըստ այն նյութի, որի խտությունը համապատասխանում է վտանգավորության առավել բարձր դասին:

15. Արտադրական տեղամասերում, որոնք բնութագրվում են մշտական տեխնոլոգիական գործընթացներով, նմանատիպ սարքավորումներով կամ նմանատիպ գործողությամբ աշխատատեղերով, աշխատանքային գոտու հսկողությունն իրականացվում է ընտրողական` կապված աշխատատեղերի քանակից և տեղակայումից, բայց ոչ պակաս, քան աշխատատեղերի 30 %-ում:

16. Արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի վերանորոգման՝ վերակառուցման դեպքում (եթե սարքավորումների մի մասը շարունակում է շահագործվել) աշխատանքային գոտու օդի հսկողությունը կատարվում է աշխատողների գտնվելու հիմնական տեղերում:

 

3. ՆՄՈՒՇԱՌՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

 

17. Նմուշառումը կատարվում է աշխատողի շնչառական գոտում` օդընդունիչ հարմարանքը հնարավորին չափ մոտեցնելով աշխատողին:

18. Օդի մեկ նմուշի վերցման տևողությունը սահմանվում է անալիզի մեթոդով:

19. ՍԹԽառ-ի համապատասխանության հսկողության ժամանակ նմուշառումը կատարվում է այն աշխատատեղերում, որտեղ հնարավոր է դեպի աշխատանքային գոտի վնասակար նյութերի առավել արտանետումները (սարքավորումների մոտ` քիմիական և ջերմային գործընթացների ժամանակ` էլեկտրաքիմիական «պիրոլիտիկ և այլն, հեղուկների և գազերի շարժման ժամանակ` արտանետումների ամենահավանական աղբյուրների տեղերում, քիմիական նյութերի բեռնման, բեռնաթափման, փոխադրման, պահեստավորման, սորուն նյութերի աղացման, չորացման տեղամասերում, անբավարար օդափոխվող տեղամասերում):

20. Նմուշառման ընթացքում տեխնոլոգիական գործընթացների խախտումների, օդափոխիչ համակարգերի առկայության կամ բացակայության, դրանց գործարկման մասին նշվում է լիազոր մարմնի կողմից սահմանված կարգով հաստատված արձանագրության մեջ:

21. Սանիտարաքիմիական հետազոտությունների ժամանակ օգտագործվող սարքերը և սարքավորումները ենթակա են ստուգաչափման` չափագիտության բնագավառի լիազոր մարմնի կողմից:

 

4. ՍԹԽառ-Ի ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

 

22. Առավելագույն սահմանային թույլատրելի խտությունների պահպանման նկատմամբ հսկողությունն իրականացվում է կարճ ժամանակահատվածում` խտությունների նշանակալից բարձրացում չթույլատրելու նպատակով:

23. Եթե անալիզի մեթոդը թույլ է տալիս, ապա 15 րոպեի ընթացքում վերցվում է մի քանի (2-3 և ավելի) նմուշներ, ստացված արդյունքներից հաշվարկվում է միջին թվաբանական (առանձին նմուշների հավասար տևողությամբ վերցման դեպքում) կամ միջին-կշռային (եթե նմուշների վերցման տևողությունը տարբեր է) մեծությունը, ինչը համեմատվում է ՍԹԽառ-ի հետ:

24. Եթե անալիզի մեթոդը նախատեսվում է 1 նմուշի վերցման համար 15 րոպեն գերազանցող տևողություն` ապա ՍԹԽառ-ի հետ համեմատվում է յուրաքանչյուր չափման արդյունքը:

 

5. ՍԹԽմհ-Ի ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

25. ՍԹԽմհ-ի հսկողությունը կատարվում է որոշակի մասնագիտական խմբերի կամ կոնկրետ աշխատողի նկատմամբ: Մասնագիտական խմբի բնութագրման համար միջին հերթափոխային խտությունը որոշվում է տվյալ մասնագիտությամբ աշխատողների մոտ` ոչ պակաս, քան 10 %-ի:

26. Միջին հերթափոխային խտությունները չափվում են ինչպես հիմնական մասնագիտությամբ, այնպես և օժանդակ անձնակազմի համար, որոնք աշխատանքի բնույթից կախված՝ կարող են ենթարկվել վնասակար նյութերի ազդեցությանը:

27. Միջին հերթափոխային խտությունների չափումը անհատական հսկողության սարքերով կատարվում է ամբողջ հերթափոխի ընթացքում անընդհատ կամ շարունակական նմուշառմամբ. հերթափոխի տևողության 75 %-ից ոչ պակաս ժամանակում (ոչ կանոնակարգված ընդմիջումների և այլնի պատճառով): Հերթափոխում վերցվող նմուշների քանակը որոշվում է կախված օդում նյութի խտությունից և հսկողության մեթոդից: Աշխատանքային գոտու օդի հավաստի բնութագրման համար անհրաժեշտ է ստանալ ոչ պակաս, քան 3 հերթափոխի տվյալներ:

28. Միջին հերթափոխային խտությունները կարելի է որոշել առանձին չափումների հիման վրա` հաշվի առնելով բոլոր տեխնոլոգիական գործողությունները (հիմնական և օժանդակ) և ընդմիջումները: Այդ դեպքում նմուշների քանակը կախված է տեխնոլոգիական գործողությունների թվից, դրանց տևողությունից, բայց որպես կանոն պետք է լինի 5-ից ոչ պակաս:

 

6. ՍԹԽմհ-Ի ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԸ

 

29. Տեխնոլոգիական գործընթացի բոլոր գործողությունները, տևողությունը (ներառյալ ոչ կանոնակարգված ընդմիջումները), յուրաքանչյուր նմուշառման տևողությունը և համապատասխան խտությունը գրանցվում են 1-ին աղյուսակի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ սյունակներում:

30. Եթե աշխատողը հերթափոխի ընթացքում մասնաշենքից դուրս է եկել կամ գտնվել է այլ տեղամասում, որտեղ բացակայում է հսկվող նյութը, ապա 2-րդ սյունակում նշվում է նրա զբաղվածության առարկան, իսկ 5-րդ սյունակում` 0, մնացած դեպքերում 5-րդ սյունակում գրանցվում են նյութի խտությունների և նմուշառման տևողությունների արտադրյալի արդյունքները:

31. 6-րդ սյունակում գրանցվում են միջին խտության հաշվարկի արդյունքները յուրաքանչյուր գործողության համար (K01)

 

K1t1 + K2 t2 + ... + Kոtո

K01

= -------------------------,

(1)

t1 + t2 + ... + tո

որտեղ`

K1, K2, ..., Kո – նյութի խտություններն են,

t1, t2, ...tո – նմուշառման տևողությունները:

32. Յուրաքանչյուր գործողության համար միջին խտությունների արդյունքների և գործողության տևողության (Tօ) հիման վրա հաշվարկվում է միջին հերթափոխային խտությունը (K մ.հ.) որպես հերթափոխի ընթացքում միջին-կշռային մեծություն.

 

K1t1 + K2 t2 + ... + Kոtո

Kմ.հ

= -------------------------,

(2)

t1 + t2 + ... + tո

որտեղ`

K1, K2, ..., Kո – միջին խտությունը յուրաքանչյուր գործողության համար,

T1, T2, ....Tո – յուրաքանչյուր գործողության տևողությունը:

33. Հերթափոխի ընթացքում աշխատանքային գոտու օդի կեղտոտման գործընթացը բնորոշող վիճակագրական ցուցանիշները գրանցվում են 7-րդ սյունակում:

34. Նվազագույն խտություն (Kնվազ.) - ամբողջ աշխատանքային հերթափոխում որոշված նվազագույն խտությունն է:

35. Առավելագույն խտություն (K առ.) - ամբողջ աշխատանքային հերթափոխում որոշված առավելագույն խտություն:

36. Միջին հերթափոխային խտություն (Kմ.հ.) - ամբողջ աշխատանքային հերթափոխի միջին կշռային խտություն` հաշվարկված սույն Հավելվածի 34-րդ կետին համապատասխան:

 

Աղյուսակ 1

 

Միջին հերթափոխային խտության որոշումը հաշվարկային մեթոդով

 

Կազմակերպության անվանումը` _____________________________________________________________

Տեղամասի անվանումը`_____________________ Աշխատատեղի անվանումը`_______________________

Նյութի անվանումը`______________________________________________________________________

 

Արտադրական գործընթացի անվանումը և գործողության կրճատ
նկարագիրը

Գործողության տևողությունը,
T1, րոպե

Նմուշառման տևողությունը,
t1, րոպե

Նմուշում նյութի խտությունը,
K1, մգ/մ3

Խտությունների
և ժամանակի արտադրյալը,
K1.t1

Միջին խտությունը գործողության ընթացքում,
K01, մգ/մ3

Աշխատանքային գոտու օդում վնասակար նյութի պարունակությունը բնորոշող վիճակագրական ցուցանիշները հերթափոխի ընթացքում

1

2

3

4

5

6

7

Հերթափոխում նվազագույն խտությունը (Kնվազ.), մգ/մ3

Հերթափոխում առավելագույն խտությունը (Kառ), մգ/մ3

Միջին հերթափոխային խտությունը (Kմ.հ.), մգ/մ3

(հավելվածը լրաց. 16.10.13 N 60-Ն)

(նորմերը խմբ., փոփ., լրաց. 16.10.13 N 60-Ն)