Համարը 
N 234-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2007.12.03/32(272) Հոդ.414
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Գյուղատնտեսության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
11.10.2007
Ստորագրող մարմինը 
Գյուղատնտեսության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
11.10.2007
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.12.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

21 նոյեմբերի 2007 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10607397

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

11 հոկտեմբերի 2007 թ.

ք. Երևան

 N 234-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունվարի 25-ի «Անտառների պետական մոնիթորինգի իրականացման կարգը սահմանելու մասին» N 198-Ն որոշման 2-րդ կետի դրույթներով`

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել անտառների պետական մոնիթորինգի իրականացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրման ձևերը` համաձայն NN 1-12 հավելվածների:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախարար
Դ. Լոքյան

 

___________________

(ներկայացնող սուբյեկտի անվանումը)

Հավելված N 1

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի

2007 թվականի հոկտեմբերի 11-ի

N 234-Ն հրամանի

Ձև N 1 - ԱՎ

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԱՆՏԱՌԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

N

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Պլանը

Կատարողականը

I

II

III

IV

V

1. Անտառավերականգնում ընդամենը (2+3+4+5+6+7) հա    
1.1

այդ թվում՝ անտառային մշակույթների տնկում և  ցանք

հա    
1.1.1  1.1 տողից անտառային մշակույթների տնկում և ցանքհատված տարածքներում հա    
1.1.2  1.1 տողից ցածրարժեք և ցածր լրիվության տնկարկների վերականգնումը հա    
2 Ցածրարժեք ծառուտների վերակառուցում հա    
2.1

այդ թվում` տնկում

հա    
2.2

ցանք

հա    
3 Անտառային մշակույթների տնկում պետական անտառներում հա    
4 Անտառային մշակույթների ցանք պետական անտառներում հա    
5 Անտառի բնական վերաճին օժանդակող միջոցառումներ, ընդամենը հա    
5.1

այդ թվում` մատղաշի պահպանում

հա    
5.2

հողի հանքայնացում

հա    
5.3

ցանկապատում

հա    
6 Ծրագրերով և դրամաշնորհներով իրականացված անտառավերականգնում, ընդամենը      
6.1

այդ թվում` տնկում

     
6.2

ցանք

     
6.3

բնական վերաճին օժանդակող  միջոցառումներ

     
6.4

կոճղաշիվային վերաճին օժանդակող  միջոցառումներ

     
7 Կոճղաշիվային վերաճին օժանդակող միջոցառումներ հա    
8 Պաշտպանական անտառաշերտերի հիմնում և խնամք հա    
9 Պաշտպանական անտառաշերտերի լրացում և խնամք հա    
10 Տնկարանի հիմնում և խնամք հա    
11 Տնկանյութի աճեցում, ընդամենը հազ. հատ    
11.1

այդ թվում` սերմնաբուսակներ

հազ. հատ    
11.2

տնկիներ

հազ. հատ    
12 Արտադրական տնկադաշտերի հիմնում և խնամք հա    

 

Պատասխանատու____________________________

  (պաշտոնը, ստորագրությունը)

 
հեռ.  200….թ. ____________ դրությամբ

Կ.Տ.

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի

2007 թվականի հոկտեմբերի 11-ի

N 234-Ն հրամանի

 

Ձև N 2-Պ

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

200__ թ. ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՊԱՀԱԲԱԺԻՆՆԵՐԻ _____________ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

«գարնանային, աշնանային»

 

N Սուբյեկտի անվանումը Հերթական ստուգումների
տվյալները

Վերահսկիչ
ստուգումների տվյալները

Ստուգումների ամփոփը Անտառային
օրենսդրության
խախտումները
(արձանագրված)
Անտառային
օրենսդրության խախտումները (չարձանագրված)
Բացահայտ-
ման %-ը
Ծառերի քանակը
(հատ)
Ծավալը
(խմ)
Վնասի հատուց-
ման սակա-
գները
(հազ. դրամ)
Ծառերի քանակը
(հատ)
Ծավալը
(խմ)

Վնասի հատուց-
ման սակա-
գները
(հազ. դրամ)

Ծառերի քանակը
(հատ)
Ծավալը
(խմ)
Վնասի հատուց-
ման սակագները
(հազ. դրամ)
Ծառերի քանակը
(հատ)
Ծավալը
(խմ)

Վնասի հատուց-
ման սակա-
գները
(հազ. դրամ)

Ծառերի քանակը
(հատ)
Ծավալը
(խմ)
Վնասի հատուց-
ման սակա-
գները
(հազ. դրամ)
Ըստ քանակի Ըստ ծավալի
1                                    
2                                    
3                                    
4                                    
5                                    
6                                    
7                                    
8                                    
9                                    
10                                    
11                                    
12                                    
13                                    
14                                    
15                                    
16                                    
17                                    
  Ընդամենը                                  

 

Կազմեց՝

____________________

(ազգանուն, պաշտոն)

Կ.Տ.

Պատասխանատու`

____________________

(ազգանուն, պաշտոն)

         

____________________

(ստորագրություն)

 

Տեղեկատվություն Ձև N 2 - Պ

 

Անտառային պահաբաժինների գարնանային և աշնանային ստուգումների արդյունքների մասին. ներկայացնում են` ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը` ըստ անտառտնտեսությունների, ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը` ըստ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և անտառների կառավարման լիազորություններ ունեցող այլ սուբյեկտներ:

Տեղեկատվությունը ներկայացվում է տարեկան երկու անգամ` անտառային պահաբաժինների գարնանային ստուգումներից հետո` մինչև հուլիսի 20-ը և անտառային պահաբաժինների աշնանային ստուգումներից հետո` մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 20-ը:

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի

2007 թվականի հոկտեմբերի 11-ի

N 234-Ն հրամանի

 

Ձև N 3-Մ

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԱՆՏԱՌԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ԽՆԱՄՔԻ, ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ, ՔԱՄԱՏԱՊԱԼ, ՁՅՈՒՆԱԿՈՏՈՐ ԾԱՌԵՐԻ ՈՒ ԹԱՓՈՒԿԻ ՄԹԵՐՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

_________________________ ____ 200 ... թ.

 անվանումը

 

N

Մթերման տեսակը

Տարածությունը
(հա)

Փայտանյութը
(խիտ խոր. մետր)

Տեխնոլոգիական փայտանյութի ծավալը
(խմ)

Առաջադրանքը տարվա սկզբից

Փաստացի կատարվել է տարվա սկզբից

Առաջադրանքը տարվա սկզբից

Փաստացի կատարվել է տարվա սկզբից

Իրացվել է տարվա սկզբից

Ծավալը

Որից շինափայտ

Ծավալը

Որից շինափայտ

Ընդամենը

Գումարը
(հազ.դրամ)

Որից շինափայտ

Ծավալը

Գումարը
(հազ. դրամ)

1 Ընդամենը բոլորը հատումներով (2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11 )                      
2 Խնամքի հատում մատղաշում (լուսավորում և մաքրում)                      
3 Նոսրացում                      
4 Անցումային                      
5 Վերակառուցում                      
6 Ընտրովի սանիտարական հատում                      
7 Համատարած սանիտարական հատում                      
8 Անտառավերականգնման հատում                      
9 Այլ հատումներ                      
10 Քամատապալ, ձյունակոտոր                      
11 Ջախ                      
12 Թափուկ                      

 

ՏՆՕՐԵՆ` ________   ԳԼԽ. ԱՆՏԱՌԱՊԵՏ`_________   ԳԼԽ. ՀԱՇՎԱՊԱՀ`_________

 

Տեղեկատվություն Ձև N 3-Մ

 

Անտառներում իրականացվող անտառավերականգնման, խնամքի, սանիտարական և այլ հատումների, քամատապալ, ձյունակոտոր ծառերի և թափուկի մթերման և իրացման մասին. ներկայացնում են` ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը` ըստ անտառտնտեսությունների, ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը` ըստ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և անտառների կառավարման լիազորություններ ունեցող այլ սուբյեկտներ:

Տեղեկատվությունը ներկայացնում են եռամսյակային կտրվածքով:

 

 

Հավելված N 4

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի

2007 թվականի հոկտեմբերի 11-ի

N 234-Ն հրամանի

 

Ձև N 4-ԱԽ

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Ապօրինի հատումները

Ակտերի ընդհանուր
քանակը
(հատ)

ակտերի քանակը
(հատ)

ծառերի
քանակը
(հատ)

ծավալը
(խոր.մ)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՄԱՍԻՆ

 

Գործերի շարժը Գործերի քանակը
ընդամենը ապօրինի հատումներ
Հանձնվել է իրավապահ մարմիններին    
Հանձնվել է բնապահպանական պետական տեսչությանը    

 

Կատարող _______________________

(անուն, ազգանուն)

Ղեկավար_______________________

(անուն, ազգանուն)

հեռ. ____________

_______________________

(պաշտոնը)

______________________

(ստորագրությունը)

___ _____________200 թ.

_________ եռամսյակ

 

Տեղեկատվություն Ձև N 4 - ԱԽ

 

Տեղեկատվություն` անտառային օրենսդրության արձանագրված խախտումների մասին.

ներկայացնում են` ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը` ըստ անտառտնտեսությունների, ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը` ըստ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և անտառների կառավարման լիազորություններ ունեցող այլ սուբյեկտներ:

Տեղեկատվությունը ներկայացնում են եռամսյակային կտրվածքով:

 

 

Հավելված N 5

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի

2007 թվականի հոկտեմբերի 11-ի

N 234-Ն հրամանի

 

Ձև N 5-Ե

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն

 

«ԱՐՏԱՀԱՆՎՈՂ ԵՎ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻ ԿԱՄ ԴՐԱՆԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»

 

_______________________________

կազմակերպության (սուբյեկտի) անվանումը

 

N

Արտահանողը
(ֆիզիկական կամ
իրավաբանական անձ)

Եզրակացություն

հաճարենի

կաղնի

ընկուզենի

այլ

գերան
(խմ)

տախտակ
(խմ)

ֆրիզա
(քմ)

շպոն
(քմ)

այլ

գերան
(խմ)

տախտակ
(խմ)

ֆրիզա
(քմ)

շպոն
(քմ)

այլ

գերան
(խմ)

տախտակ
(խմ)

ֆրիզա
(քմ)

շպոն
(քմ)

կոճղարմատ
(տնն)

այլ

գերան
(խմ)

տախտակ
(խմ)

ֆրիզա
(քմ)

շպոն
(քմ)

այլ

                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             

 

Ղեկավար _________________________

(պաշտոնը, ստորագրությունը)

հեռ.
 

Կ. Տ.

 

Տեղեկատվություն Ձև N 5-Ե

 

ՀՀ-ից փայտանյութի արտահանման համար տրված «Արտահանվող և ձեռք բերված փայտանյութի կամ դրանից պատրաստված ապրանքների համապատասխանության մասին» եզրակացությունների մասին.

ներկայացնում է` ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը` ըստ անտառտնտեսությունների:

Տեղեկատվությունը ներկայացվում է եռամսյակային կտրվածքով:

 

 

Հավելված N 6

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի

2007 թվականի հոկտեմբերի 11-ի

N 234-Ն հրամանի

 

Ձև N 6-Հ

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ԲՈՒՍԱԾԱԾԿ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ՀՐԴԵՀՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

N

 

Հրդեհների քանակը

Ընդամենը, հա

1

Անտառային հողեր

   
 

1) Որից՝ հրդեհված անտառածածկ տարածք, այդ թվում՝

   
 

ա. վերնատարած

   
 

բ. գետնատարած

   
 

գ. ստորգետնյա

   
 

2) Հրդեհված անտառի տեսակային կազմը, այդ թվում՝

   
 

ա. լայնատերև սաղարթավոր

   
 

բ. ասեղնատերևավոր

   
 

գ. խառը

   
 

3) Հրդեհված ոչ անտառածածկ տարածք

   

2

1) Այլ բուսածածկ տարածք, այդ թվում՝

   
 

ա. անտառներին հարակից

   
 

բ. ոչ անտառապատ բնության հատուկ

պահպանվող տարածքներին հարակից

   

 

Հրդեհների առաջացումը

 

 

Պետական

Համայնքային

Այլ բուսածածկ տարածքներ

1. Հրդեհների քանակը պետական, համայնքային անտառային հողերում, այլ բուսածածկ տարածքներում, ընդամենը

     

 այդ թվում ըստ պատճառների`

     

1) անտառօգտագործողների անփութության

հետևանքով

     

2) գյուղատնտեսական հողատեսքերի հրկիզումից

     

3) արշավների հետևանքով

     

4) այլ կազմակերպությունների անփութության

    հետևանքով

     

5) բնակչության անփութության հետևանքով

     

6) կայծակից

     

7) անհայտ

     

 

Հրդեհաշիջման իրականացումը

 

N

 

Հրդեհաշիջումն իրականացվել է հետևյալ ուժերով

Անտառային տնտե-սությունների
(քանակ)

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների
(քանակ)

Հրշեջ փրկարարական ջոկատների
(քանակ)

Համայնքների ներկայա-ցուցիչներ
(քանակ)

Այլ կազմակերպու-թյունների
(քանակ)

1

Անտառային հողերում, այդ թվում՝

         
 

1) «Անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերում

         
 

2) բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում

         

2

Այլ բուսածածկ տարածքներում

         

 

Հրդեհների հետ կապված հետաքննության գործերի շարժը

 

N

 

 

Ընդամենը

1

Ակտավորված նյութերի /դեպքերի/ քանակը

 
 

Այդ թվում՝ բնապահպանական պետական
տեսչության կողմից և նրա վարույթին հանձնված
դեպքերի մասով

տուգանման դեպքերի քանակը

 

գանձված տուգանքը, հազ. դրամ

 

2

Հետաքննությամբ վճռված տուգանքը, հազ. դրամ,

 
 

որից` փաստացի գանձված է, հազ. դրամ

 

3

Այլ պատժամիջոցներով վճիռների քանակը

 

4

Բոլոր նյութերով առնչվող անձանց թվաքանակը

 

 

Կատարող ___________________ 
Հեռ. _______________

 

Ղեկավար _____________________________

(անուն, ազգանուն)

  _____________________________
(պաշտոն)

 «____» ________________ 20 թ.

 _____________________________
(ստորագրություն)

 

1. Տեղեկատվություն Ձև 6-Հ

Անտառային և այլ բուսածածկ տարածքների հրդեհների մասին ներկայացնում են՝

1) Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը՝ ըստ անտառտնտեսությունների, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությունը` ըստ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների, տեղական ինքնակառավարման մարմինները՝ ըստ այլ բուսածածկ տարածքների և անտառների կառավարման լիազորություններ ունեցող այլ սուբյեկտներ:

2. Տեղեկատվությունը ներկայացնում են եռամսյակային կտրվածքով:

(հավելվածը խմբ. 29.10.13 N 199-Ն)

 

 

Հավելված N 7

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի

2007 թվականի հոկտեմբերի 11-ի

N 234-Ն հրամանի

 

Ձև N 7-Ճ

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀՀ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻՆ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

N Արձանագրվել է
փայտանյութի
տեղափոխում
Արձանագրվել է
փայտանյութի
ապօրինի տեղափոխում
Առգրավվել է
ապօրինի
փայտանյութ
Գանձվել է
վնասի գումար
(դրամ)
Կիրառվել է այլ պատժամիջոց
 
Ծանոթություն
այդ թվում այդ թվում այդ թվում այդ թվում
վառելափայտ պահ. խմ շինափայտ խտ. խմ սղոցանյութ խտ. խմ վառելափայտ պահ. խմ շինափայտ խտ. խմ սղոցանյութ խտ. խմ վառելափայտ պահ. խմ շինափայտ խտ. խմ սղոցանյութ խտ. խմ վառելափայտ (դրամ) շինափայտ (դրամ) սղոցանյութ (դրամ) Փայտանյութի ձեռքբերման
աղբյուրը (անտառ-
տնտեսության, համայնքի, անհատի անունը)
                             
                             
                             
                             
                             

 

 

Պատասխանատու _____________________

      (պաշտոն, անուն ազգանուն)      

  

_________________

(ստորագրություն)      

 

______________ 200 թ.

__________ կիսամյակ

 

Տեղեկատվություն Ձև N 7-Ճ

 

Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհներին փայտանյութի տեղափոխումների արձանագրված ծավալների մասին.

ներկայացնում է` ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը` ըստ բնապահպանական պետական տեսչության կողմից Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհներին փայտանյութի տեղափոխումների արձանագրված ծավալների, կիսամյակի կտրվածքով` ամսական ցուցանիշներով:

 

 

Հավելված N 8

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի

2007 թվականի հոկտեմբերի 11-ի

N 234-Ն հրամանի

 

Ձև N ԱԽ-ԲՏ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԱՆՏԱՌՆԵՐՈՒՄ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԱՆՏԱՌԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՁԵՌՆԱՐԿՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Բաժին 1. Անտառխախտման արձանագրություններ՝ ստացված անտառտնտեսություններից

 

Ապօրինի անտառահատումներ

Հողազավթում

Ակտերի ընդհանուր քանակը,
(հատ)

ակտերի քանակը,
(հատ)

ծառերի քանակը,
(հատ)

ծավալը,
(խոր.մ)

ակտերի քանակը,
(հատ)

տարածքը,
(հա)

 

Ա

1

2

3

4

5

6

Անտառախախտումները,

 

 

 

 

 

 

ընդամենը

 

 

 

 

 

 

վնասի գումարը (դրամ)

 

 

 

 

 

 

 

գործերի շարժը

 

 

Գործերի քանակն ըստ անտառխախտման ուղղությունների

ընդամենը

ապօրինի անտառահատումներ

հողազավթում

Բ

1

2

3

Նշանակվել են վարչական տույժեր

 

 

 

Վնասի գումարը

 

 

 

Հանձնվել են դատաքննչական մարմիններին

 

 

 

Վնասի գումարը

 

 

 

Բաժին 2. Անտառխախտման արձանագրություններ՝ ստացված բնության հատուկ պահպանվող տարածքներից 

 

Ապօրինի անտառահատումները

Հողազավթում

Ակտերի ընդհանուր քանակը, հատ

ակտերի քանակը, (հատ)

ծառերի քանակը, (հատ)

ծավալը, (խոր.մ)

ակտերի քանակը, (հատ)

տարածքը, (հա)

 

Ա

1

2

3

4

5

6

Անտառխախտումները,

 

 

 

 

 

 

ընդամենը

 

 

 

 

 

 

վնասի գումարը (դրամ)

 

 

 

 

 

 

գործերի շարժը

 

Գործերի քանակն ըստ անտառխախտման ուղղությունների

ընդամենը

ապօրինի անտառահատումներ

հողազավթում

Բ

1

2

3

Նշանակվել են վարչական տույժեր

 

 

 

Վնասի գումարը

 

 

 

Հանձնվել են դատաքննչական մարմիններին

 

 

 

Վնասի գումարը

 

 

 

 

Կատարող  __________ _________ __________

 

Ղեկավար _______________

(անուն, ազգանուն)

________________

(պաշտոն)

__________

(ստորագրություն)

__ ________ 200  թ.

_____ եռամսյակ

 

հեռ. ________________

 

Տեղեկատվություն Ձև N 8 ԱԽ - ԲՏ

 

Անտառներում արձանագրված անտառխախտումների արձանագրությունների և ձեռնարկված միջոցառումների մասին ներկայացնում է` ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը` ըստ հանրապետական բնապահպանական պետական տեսչության: Տեղեկատվությունը ներկայացվում է եռամսյակային կտրվածքով:

 

 

Հավելված N 9

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի

2007 թվականի հոկտեմբերի 11-ի

N 234-Ն հրամանի

 

Ձև N 9-ՄԿ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿՐՎԱԾ, ԱՐՏԱՀԱՆՎԱԾ, ՎԵՐԱԱՐՏԱՀԱՆՎԱԾ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻ ՄԱՍԻՆ

 

1. Ներմուծում

 

N Ամիսը Սահմանային մաքսային կետը Ծածկագիրը ըստ ԱՏԳ-ԱԱ-ի Քանակը
շինափայտ (խմ) վառելափայտ (խտ.խմ) սղոցանյութ (խմ) ֆրիզա (մ2)
1.              
2.              
3.              

 

2. Արտահանում

 

N Ամիսը Ձևակերպող մաքսային
մարմինը
Ծածկագիրը ըստ ԱՏԳ-ԱԱ-ի Քանակը
շինափայտ (խմ) վառելափայտ (խտ.խմ) սղոցանյութ (խմ) ֆրիզա (մ2)
1.              
2.              
3.              

 

3. Վերաարտահանում

 

N Ամիսը Ձևակերպող մաքսային
մարմինը
Ծածկագիրը ըստ ԱՏԳ-ԱԱ-ի Քանակը
շինափայտ (խմ) վառելափայտ (խտ.խմ) սղոցանյութ (խմ) ֆրիզա (մ2)
1.              
2.              
3.              

 

Կատարող _______________________

 

Ղեկավար_______________________

(անուն, ազգանուն)

հեռ. ____________

_______________________

(պաշտոնը)

 

______________________

(ստորագրությունը)

 

____ __________ 200 թ.

(կիսամյակ, տարեկան)

ընդգծել

 

Տեղեկատվություն Ձև N 9-ՄԿ

 

Հանրապետություն ներկրված, արտահանված և վերաարտահանված փայտանյութի մասին.
ներկայացնում է` ՀՀ մաքսային պետական կոմիտեն ամսական ցուցանիշներով` կիսամյակային և տարեկան կտրվածքով:

 

 

Հավելված N 10

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի

2007 թվականի հոկտեմբերի 11-ի

N 234-Ն հրամանի

 

Ձև N 10-Կ

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԿԱՐԱՆՏԻՆԻ ԵՎ ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԿԵՏԵՐՈՎ ՆԵՐԿՐՎԱԾ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՎԱԾ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻ ՄԱՍԻՆ

 

1. Ներմուծում

 

N Ամիսը Սահմանային կարանտին հսկիչ կետը Ծառատեսակը Քանակը
շինափայտ
(խմ)
վառելափայտ
(խտ.խմ)
սղոցանյութ
(խմ)
ֆրիզա
2)
1.              
2.              
3.              

 

2. Արտահանում

 

N Ամիսը Սահմանային կարանտին հսկիչ կետը Ծառատեսակը Քանակը
շինափայտ
(խմ)
վառելափայտ
(խտ.խմ)
սղոցանյութ
(խմ)
ֆրիզա
2)
1.              
2.              
3.              

 

Կատարող _______________________

 

Ղեկավար_______________________

(անուն, ազգանուն)

հեռ. ____________

_______________________

(պաշտոնը)

 

______________________

(ստորագրությունը)

___ __________ 200 թ.

(կիսամյակ, տարեկան)

ընդգծել

 

Տեղեկատվություն Ձև N 10-Կ

 

Հանրապետությունից արտահանված և ներկրված փայտանյութի մասին.

ներկայացնում է` ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը` ըստ բույսերի կարանտինի և երկրագործության պետական տեսչության սահմանային կետերի` կիսամյակային և տարեկան կտրվածքով:

 

 

Հավելված N 11

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի

2007 թվականի հոկտեմբերի 11-ի

N 234-Ն հրամանի

 

Ձև N 11-Ա

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

N Սեփականատիրոջ կամ օգտագործողի (կառավարող) անվանումը Մարզը Անտառային հողերը (հա) այդ թվում՝
պետական անտառներ և անտառային հողեր (հա) համայնքային անտառներ և անտառային հողեր (հա) Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց սեփականության անտառներ և անտառային հողեր (հա)
ընդամենը անտառա-ծածկ ընդամենը անտառա-ծածկ ընդամենը անտառա-ծածկ ընդամենը անտառա-
ծածկ
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  Ընդամենը                  

 

Կատարող _______________________

 

Ղեկավար_______________________

(անուն, ազգանուն)

հեռ. ____________

_______________________

(պաշտոնը)

___ __________ 200 թ.

______________________

(ստորագրությունը)

 

Տեղեկատվություն Ձև N 11-Ա

 

Հայաստանի Հանրապետության անտառային հողերի մասին.

ներկայացնում են` ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը` ըստ անտառտնտեսությունների, ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը` ըստ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների, ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն` հանրապետությունում անտառի այլ սեփականատերերի (կառավարողների), անտառների և անտառային հողերի անհատույց մշտական օգտագործման, վարձակալության իրավունք ունեցող սուբյեկտների մասով՝ ըստ մարզերի:

Տեղեկատվությունը ներկայացվում է տարեկան կտրվածքով:

 

 

Հավելված N 12

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի

2007 թվականի հոկտեմբերի 11-ի

N 234-Ն հրամանի

 

Ձև N 12-ԱՏ

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԱՆՏԱՌԱՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Բաժին 1. Իրականացված միջոցառումները

 

N Միջոցառումների անվանումը Առաջադրանքը (հա) Փաստացի կատարված ծավալը (հա) Ծախսված գումարը, (հազ. դրամ)
1 Անտառապաթոլոգիական ուսումնասիրություն      
2 Ավիացիոն պայքարի միջոցառումներ      
   այդ թվում` քիմիական եղանակով      
   կենսաբանական կամ այլ նորագույն եղանակով      
3 Վերգետնյա պայքարի միջոցառումներ      
   այդ թվում` քիմիական եղանակով      
   կենսաբանական կամ այլ նորագույն եղանակով      

 

Բաժին 2. Ոչնչացել են անտառտնկարկներ և անտառմշակաբույսեր

 

Ոչնչացման պատճառը

N Ընդամենը (հա)
1 Չորացած անտառտնկարկների և անտառմշակաբույսերի տարածքը  
   այդ թվում` վնասակար միջատներից  
   հիվանդություններից  
   կրծողներից  
   այլ գործոններից (բացառությամբ հրդեհների)  

 

Բաժին 3. Անտառի վնասատուների և հիվանդությունների օջախների առկայությունը

 

N Անտառի վնասատուները և հիվանդությունները Վնասատուների և հիվանդությունների օջախները տարեսկզբին այդ թվում, օջախներ, որոնք պահանջում են պայքարի միջոցառումներ Վերացված է պայքարի միջոցառումներով Վնասատուների և հիվանդությունների օջախները տարեվերջին այդ թվում, օջախներ, որոնք պահանջում են պայքարի միջոցառումներ
1 Ընդամենը (2+3+4+5)          
2 Ասեղնատերևավորների վնասատուներ          
3 Տերևակեր վնասատուներ          
  այդ թվում` տարազույգ և օղակավոր մետաքսագործներ          
   ոսկետուտ          
   կաղնու կանաչ տերևամոլոր          
   երկրաչափեր          
4 Անտառի այլ վնասատուներ          
  այդ թվում` ծառի բնի          
   սերմերի և կոների          
   կրծողներ          
5 Անտառի հիվանդություններ          
  այդ թվում` կաղնու ալրացող          
   այլ (նշել)          

 

Կատարող  ______________

_________

  հեռ._____________

Ղեկավար _______________

(անուն, ազգանուն)

_______________

(ստորագրություն)

 

 

__ ________ 200  թ.

 

Հաշվետվություն Ձև N 12-ԱՏ

 

Անտառապաշտպանության միջոցառումների մասին.

ներկայացնում են` ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը` ըստ անտառտնտեսությունների, ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը` ըստ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և անտառային տնտեսություն վարող անձինք:

Հաշվետվությունը ներկայացնում են տարեկան կտրվածքով: