Համարը 
N 533-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2006.06.15/16(225) Հոդ.206
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
17.05.2006
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
17.05.2006
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.06.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ «ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԹՐԹՌՄԱՆ (ՎԻԲՐԱՑԻԱՅԻ) ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԵՐԸ» ՀՆ N 2.2.4-009-06 ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
31 մայիսի 2006 թ.
Պետական գրանցման թիվ 10006173

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

17 մայիսի 2006 թ.
ք. Երևան

N 533-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

«ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԹՐԹՌՄԱՆ (ՎԻԲՐԱՑԻԱՅԻ) ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԵՐԸ» ՀՆ N 2.2.4-009-06 ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 15-ի «Մեքենաների և մեխանիզմների անվտանգությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 2390-Ն որոշման 2-րդ կետի ա) ենթակետի և համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայությունը և դրա ենթակայության մարմինները վերակազմակերպելու և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1316-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության կանոնադրության 7-րդ կետի «ե» ենթակետի՝ ելնելով բնակչության առողջության պահպանման շահերից՝ աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի) հիգիենիկ նորմերը սահմանելու նպատակով,
 

Հրամայում եմ՝

 

Հաստատել` «Աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի) հիգիենիկ նորմերը» ՀՆ N 2.2.4-009-06 կցվում է):

Նախարար՝  

Ն. Դավիդյան

 

Հաստատված է
ՀՀ առողջապահության նախարարի
2006 թվականի մայիսի 17-ի
N 533-Ն հրամանով

ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԵՐ


ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԹՐԹՌՄԱՆ (ՎԻԲՐԱՑԻԱՅԻ)


ՀՆ N 2.2.4-009-06


1. Ընդհանուր դրույթներ

 

1.1. Սույն հիգիենիկ նորմերը (այսուհետ` Նորմեր) սահմանում են թրթռման (վիբրացիայի) դասակարգումը, նորմավորվող չափորոշիչները, աշխատատեղում թրթռման (վիբրացիայի) սահմանային թույլատրելի մակարդակները ու բնակելի և հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի) թույլատրելի մակարդակները:

1.2 Սույն Նորմերի կատարման հսկողությունն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության մարմինների կողմից:

 

2. Տերմիններ և սահմանումներ

 

2.1 Թրթռում (վիբրացիա) - առաձգական տատանումներ և ալիքներ պինդ մարմիններում:

2.2 Թրթռման (վիբրացիայի) սահմանային թույլատրելի մակարդակ (ՍԹՄ) աշխատատեղերում - թրթռման մակարդակն է, որն աշխատատեղերում` աշխատանքային գործունեության ընթացքում, չի առաջացնում առողջական վիճակի շեղումներ և մասնագիտական հիվանդություններ:

2.3 Թրթռման (վիբրացիայի) թույլատրելի մակարդակ բնակելի և հասարակական շենքերում - մակարդակ, որը ներքին և արտաքին թրթռման աղբյուրների (վիբրացիայի) ազդեցության արդյունքում  զգայուն մարդու մոտ չի առաջացնում էական անհանգստություն և ֆունկցիոնալ համակարգի փոփոխություններ:

2.4 Թրթռման (վիբրացիայի) ճշգրտված մակարդակ - հաճախականությունների օկտավային շերտերում որոշված թրթռման (վիբրացիայի)  թվային բնութագիր:

2.5 Ժամանակի ընթացքում փոփոխվող թրթռման (վիբրացիայի) համարժեքային (ըստ էներգիայի) ճշգրտված մակարդակ - ըստ ժամանակի մշտական թրթռման (վիբրացիայի) ճշգրտված մակարդակ, որն ունի նույն թրթռման արագացման (վիբրոարագացման) կամ թրթռման արագության (վիբրոարագության) միջինքառակուսային ճշգրտված արժեքը, ինչ որ տվյալ ոչ մշտական թրթռումը (վիբրացիան) ժամանակի որոշակի հատվածում:

(2.5-րդ կետը փոփ. 21.12.12 N 21-Ն)

2.6 Մշտական թրթռում (վիբրացիա), որի նորմավորվող չափորոշիչները դիտարկման ընթացքում  փոփոխվում են 2 անգամից ոչ ավելի (6 դԲ):

2.7 Ոչ մշտական թրթռում (վիբրացիա), որի նորմավորվող չափորոշիչները 10 րոպե դիտարկման ընթացքում` 1 րոպե մշտական չափման դեպքում փոփոխվում է 2 անգամից ոչ պակաս (6 դԲ):

3. Թրթռման դասակարգումը

 

3.1 Թրթռումը (վիբրացիան) դասակարգվում է.

3.1.1 տեղային թրթռում (վիբրացիա), որն առաջանում է աշխատատեղերում ձեռքով ղեկավարվող մեքենաներից և սարքավորումներից, փոխանցվում է ձեռքերի միջոցով և ունի կոորդինատային համակարգի Xտ , Yտ, Zտ առանցքներին համապատասխան թրթռման ազդեցության ուղղվածություն:

(3.1.1-ին կետը լրաց. 21.12.12 N 21-Ն, փոփ. 16.10.13 N 61-Ն)

3.1.2 ընդհանուր թրթռում (վիբրացիա), որն առաջանում է աշխատատեղերում տրանսպորտային միջոցներից, տրանսպորտատեխնոլոգիական և տեխնոլոգիական գործընթացներից, փոխանցվում է աշխատատեղերում կանգնած կամ նստած դիրքում գտնվող աշխատողին` հենման մակերեսների միջոցով, և ունի կոորդինատային համակարգի Xտ , Yտ, Zտ առանցքներին համապատասխան թրթռման ազդեցության ուղղվածություն:

(3.1.2-րդ կետը լրաց. 21.12.12 N 21-Ն, փոփ. 16.10.13 N 61-Ն)

3.2 Ընդհանուր թրթռումը ըստ ծագման աղբյուրի ստորաբաժանվում է.

3.2.1 ընդհանուր թրթռում 1-ին կարգի տրանսպորտային թրթռում (վիբրացիա), որն առաջանում է աշխատատեղերում (արտադրական սենքում և արտադրական սենքից դուրս) տեղաշարժվող ինքնագնաց և կցորդային մեքենաներից, տրանսպորտային միջոցներից,

3.2.2 ընդհանուր թրթռում (վիբրացիա) 2-րդ կարգի - տրանսպորտատեխնոլոգիական թրթռում (վիբրացիա), որն առաջանում է աշխատատեղում` արտադրական սենքում հատուկ նշանակության ուղեգծերով կամ հարթակներով տեղաշարժվող մեքենաներից և մեխանիզմներից,

3.2.3 ընդհանուր թրթռում (վիբրացիա) 3-րդ կարգի - տեխնոլոգիական թրթռում (վիբրացիա), որն առաջանում է աշխատատեղերում ստացիոնար մեքենաներից կամ կարող է փոխանցվել թրթռման աղբյուր չունեցող աշխատատեղ:

3.3 Ընդհանուր թրթռման (վիբրացիայի) 3-րդ կարգը ըստ ազդեցության տեղի ստորաբաժանվում է.

3.3.1 «ա» -կազմակերպության արտադրական սենքի մշտական աշխատատեղերում,

3.3.2 «բ» - օժանդակ և/կամ արտադրական սենքի աշխատատեղերում, որտեղ չկա թրթռում (վիբրացիա) առաջացնող աղբյուր,

3.3.3 «գ» - կազմակերպական, վարչական, գրասենյակային և այլ ոչ արտադրական սենքերի աշխատատեղերում:

4. Թրթռման (վիբրացիայի) չափորոշիչները 

 

4.1 Թրթռման չափորոշիչներն են.

4.1.1 թրթռման (վիբրացիայի) արագությունը` մետր/վայրկյան (մ/վրկ),

4.1.2 թրթռման (վիբրացիայի) արագացումը` մետր/վայրկյան քառակուսի (մ/վրկ2):

4.2.1 Տեղային թրթռման (վիբրացիայի) համար հաճախականության նորմավորվող տիրույթը սահմանվում է միջին երկրաչափական 8, 16, 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000 Հց հաճախականության օկտավային շերտերը:

4.2.2  Ընդհանուր թրթռման (վիբրացիայի) համար հաճախականության նորմավորվող տիրույթը սահմանվում է 1/3 միջին երկրաչափական հաճախականության 0,8, 1, 1,25, 1,6, 2,0, 2,5, 3,15, 4, 5,0, 6,3, 8,0, 10,0, 12,5, 16,0, 20,0, 25,0, 31,5, 40,0, 50,0, 63,0, 80,0 Հց օկտավային շերտերը:

4.3 Թրթռման արագության (վիբրոարագության) կամ թրթռման արագացման (վիբրոարագացման) համարժեքային (ըստ էներգիայի) ճշգրտված մակարդակը որոշվում է գործիքային չափման միջոցով:

(4.3-րդ կետը փոփ. 21.12.12 N 21-Ն)


5. Աշխատատեղերում թրթռման (վիբրացիայի) սահմանային թույլատրելի մակարդակները

 

5.1 Տեղային թրթռման (վիբրացիայի) նորմավորվող չափորոշիչների սահմանային թույլատրելի մակարդակները որոշվում են աղյուսակ 1-ին համապատասխան:
 

Աղյուսակ 1


Տեղային թրթռման (վիբրացիայի) սահմանային թույլատրելի մակարդակները


Միջին երկրաչափական հաճախականության օկտավային շերտեր Հց

Սահմանային թույլատրելի մեծություններր Xտ, Yտ, Zտ առանցքներով

թրթռման արագացման

թրթռման արագության

մ/վ2

դԲ

մ/վ . 10-2

դԲ

8

1,4

123

2,8

115

16

1,4

123

1,4

109

31,5

2,8

129

1,4

109

63

5,6

135

1,4

109

125

11,0

141

1,4

109

250

22,0

147

1,4

109

500

45,0

153

1,4

109

1000

89,0

159

1,4

109

Ճշգրտված ու համարժեքային ճշգրտված արժեքները և դրանց մակարդակները

2,0

126

2,0

112

(աղյուսակը փոփ. 21.12.12 N 21-Ն, 16.10.13 N 61-Ն)

(5.1-ին կետը փոփ. 21.12.12 N 21-Ն, 16.10.13 N 61-Ն)


5.2 Ընդհանուր թրթռման (վիբրացիայի) նորմավորվող չափորոշիչների թույլատրելի մակարդակները սահմանվում են 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ աղյուսակներին համապատասխան:
 

Աղյուսակ 2


Ընդհանուր թրթռման (վիբրացիայի) սահմանային թույլատրելի մակարդակները
 

Միջին երկրաչափական հաճախականության օկտավային շերտեր Հց

Թրթռման արագացման սահմանային թույլատրելի մեծությունները

մ/վ2

դԲ

1/3 օկտավում

1/1 օկտավում

1/3
օկտավում

1/1 օկտավում

Z

X0 , Y0

Z0

X0 , Y0

Z0

X0, Y0

Z

X0,Y0

0,8

1,0

1,25

1,6

2,0

2,5

3,15

4,0

5,0

6,3

8,0

10,0

12,5

16,0

20,0

25,0

31,5

40,0

50,0

63,0

80,0

0,70

0,63

0,56

0,50

0,45

0,40

0,35

0,32

0,32

0,32

0,32

0,40

0,50

0,63

0,79

1,00

1,30

1,60

2,00

2,50

3,20

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,28

0,35

0,45

0,56

0,70

0,89

1,10

1,40

1,80

2,20

2,80

3,50

4,50

5,60

7,00 8,90

1,10

 

 

 

0,79

 

 

0,56

 

 

0,63

 

 

1,10

 

 

2,20

 

 

4, 50

 

0,40

 

 

 

0,45

 

 

0,79

 

 

1,60

 

 

3,20

 

 

6,30

 

 

13,00

 

117

116

115

114

113

112

111

110

110

110110

112

114

116

118

120

122

124

126

128
130

107

107

107

107

107

109

111

113

115

117

119

121

123

125

127

129

131

133

135

137 139

121

 

 

 

118

 

 

115

 

 

116

 

 

121

 

 

127

 

 

133

 

112

 

 

 

113

 

 

118

 

 

124

 

 

130

 

 

136

 

 

142

 

Ճշգրտված ու համարժեքային ճշգրտված արժեքները և դրանց մակարդակները

   

0,56

0,40

   

115

112

 

Աղյուսակ 2-ի շարունակությունը

 

Միջին երկրաչափական հաճախականության օկտավային շերտեր Հց

Թրթռման արագացման սահմանային թույլատրելի մեծությունները

մ/վ . 10-2

դԲ

1/3 օկտավում

1/1 օկտավում

1/3 օկտավում

1/1 օկտավում

Z

X0 , Y0

Z0

X0 , Y0

Z0

X0, Y0

Z

X0,Y0

0,8

1,0

1,25

1,6

2,0

2,5

3,15

4,0

5,0

6,3

8,0

10,0

12,5

16,0

20,0

25,0

31,5

40,0

50,0

63,0

80,0

14,00

10,00

7,10

5,00

3,50

2,50

1,79

1,30

1,00

0,79

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

4,50

3,50

2,80

2,20

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

1,78

 

20,00

 

 

7,10

 

 

2,50

 

 

1,30

 

 

1,10

 

 

1,10

 

 

1, 10

 

6,30

 

 

3,50

 

 

3,20

 

 

3,20

 

 

3,20

 

 

3,20

 

 

3,20

129

126

123

120

117

114

111

108

106

104

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

119

117

115

113

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

 

132

 

 

123

 

 

114

 

 

108

 

 

107

 

 

107

 

 

107

 

122

 

 

117

 

 

116

 

 

116

 

 

116

 

 

116

 

 

116

Ճշգրտված ու համարժեքային ճշգրտված արժեքները և դրանց մակարդակները

 

 

1,10

3,20

 

 

107

116

(աղյուսակը փոփ. 21.12.12 N 21-Ն)

Աղյուսակ 3

Թրթռման (վիբրացիայի) սահմանային թույլատրելի մակարդակները

2-րդ կարգ - տրանսպորտատեխնոլոգիական

Միջին երկրաչափական հաճախականության օկտավային շերտեր Հց

Սահմանային թույլատրելի  մեծությունները X0, Y0  Z0  առանցքներով

Թրթռման արագացում

Թրթռման արագություն

մ/վրկ2

դԲ

մ/վ . 10-2

դԲ

1/3 օկտավում

1/1 օկտավում

1/3 օկտավում

1/1 օկտավում

1/3 օկտավում

1/1 օկտավում

1/3 օկտավում

1/1 օկտավում

1,6

2,0

2,5

3,15

4,0

5,0

6,3

8,0

10,0

12,5

16,0

20,0

25,0

31,5

40,0

50,0

63,0

80,0

0,25

0,22

0,20

0,18

0,16

0,16

0,16

0,16

0,20

0,25

0,32

0,40

0,50

0,63

0,79

1,00

1,30

1,60

 

0,40

 

 

0,28

 

 

0,28

 

 

0,56

 

 

1,10

 

 

2,20

108

107

106

105

104

104

104

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

 

112

 

 

109

 

 

109

 

 

115

 

 

121

 

 

127

2,50

1,80

1,30

0,98

0,63

0,50

0,40

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

 

3,50

 

 

1,30

 

 

0,63

 

 

0,56

 

 

0,56

 

 

0,56

114

111

108

105

102

100

98

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

 

117

 

 

108

 

 

102

 

 

101

 

 

101

 

 

101

Ճշգրտված ու համարժեքային ճշգրտված արժեքները և դրանց մակարդակները

 

0,28

 

109

 

0,56

 

101

(աղյուսակը փոփ. 21.12.12 N 21-Ն)

Աղյուսակ 4

Թրթռման (վիբրացիայի) սահմանային թույլատրելի մակարդակները

3-րդ կարգ - տեխնոլոգիական` «ա» տեսակ

Միջին երկրաչափական հաճախականության օկտավային շերտեր Հց

Սահմանային թույլատրելի մեծությունները X0 , Y0  և Z0  առանցքներով

Թրթռման արագացում

Թրթռման արագություն

մ/վրկ2

դԲ

մ/վ . 10-2

դԲ

1/3 օկտավում

1/1 օկտավում

1/3 օկտավում

1/1 օկտավում

1/3 օկտավում

1/1 օկտավում

1/3 օկտավում

1/1 օկտավում

1,6

2,0

2,5

3,15

4,0

5,0

6,3

8,0

10,0

12,5

16,0

20,0

25,0

31,5

40,0

50,0

63,0

80,0

0,089

0,079 0,070 0,063 0,056 0,056 0,056 0,056 0,070 0,089 0,110 0,140 0,180 0,220 0,280 0,350 0,450 0,560

 

0,14

 

 

0,10

 

 

0,10

 

 

0,20

 

 

0,40

 

 

0,79

99

98

97

96

95

95

95

95

97

99

101

103

105

107

109

111

113

115

 

103

 

 

100

 

 

100

 

 

106

 

 

112

 

 

118

0,89

0,63

0,45

0,32

0,22

0,18

0,14

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

 

1,30

 

 

0,45

 

 

0,22

 

 

0,20

 

 

0,20

 

 

0,20

105

102

99

96

93

91

89

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

 

108

 

 

99

 

 

93

 

 

92

 

 

92

 

 

92

Ճշգրտված ու համարժեքային ճշգրտված արժեքները և դրանց մակարդակները

 

0,10

 

100

 

0,20

 

92

(աղյուսակը փոփ. 21.12.12 N 21-Ն)

Աղյուսակ 5

Թրթռման (վիբրացիայի) սահմանային թույլատրելի մակարդակները

3-րդ կարգ - տեխնոլոգիական` «բ» տեսակ

Միջին երկրաչափական հաճախականության օկտավային շերտեր, Հց

Սահմանային թույլատրելի մեծությունները X0 , Y0   և Z0  առանցքներով

Թրթռման արագացում

Թրթռման արագություն

մ/վրկ2

դԲ

մ/վ . 10-2

դԲ

1/3 օկտա-վում

1/1 օկտա- վում

1/3 օկտա- վում

1/1 օկտա- վում

1/3 օկտա-վում

1/1 օկտա- վում

1/3 օկտա- վում

1/1 օկտա- վում

1,6

2,0

2,5

3,15

4,0

5,0

6,3

8,0

10,0

12,5

16,0

20,0

25,0

31,5

40,0

50,0

63,0

80,0

0,035

0,032

0,028

0,025

0,022

0,022

0,022

0,022

0,028

0,035

0,045

0,056

0,070

0,089 0,110 0,140 0,180 0,220

 

0,056

 

 

0,040

 

 

0,040

 

 

0,079

 

 

0,160

 

 

0,320

91

90

89

88

87

87

87

87

89

91

93

95

97

99

101

103

105

107

 

95

 

 

92

 

 

92

 

 

98

 

 

104

 

 

110

0,350

0,250

0,180

0,130

0,089

0,070

0,056

0,045

0,045

0,045

0,045

0,045

0,045

0,045 0,045 0,045 0,045 0,045

 

0,500

 

 

0,180

 

 

0,089

 

 

0,079

 

 

0,079

 

 

0,079

97

94

91

88

85

83

81

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

 

100

 

 

91

 

 

85

 

 

84

 

 

84

 

 

84

Ճշգրտված ու համարժեքային ճշգրտված արժեքները և դրանց մակարդակները

 

0,040

 

92

 

0,079

 

84

(աղյուսակը փոփ. 21.12.12 N 21-Ն)

 

Աղյուսակ 6

Թրթռման (վիբրացիայի) սահմանային թույլատրելի մակարդակները

3-րդ կարգ - տեխնոլոգիական` «գ» տեսակ

Միջին երկրաչափական

հաճախականության օկտավային

շերտեր Հց

Սահմանային թույլատրելի մեծությունները X0, Y0  և  Z0  առանցքներով

Թրթռման արագացում

Թրթռման արագություն

մ/վրկ2

դԲ

մ/վ . 10-2

դԲ

1/3

օկտավում

1/1

օկտավում

1/3

օկտավում

1/1

օկտավում

1/3

օկտավում

1/1

օկտավում

1/3

օկտավում

1/1

օկտավում

1,6

2,0

2,5

3,15

4,0

5,0

6,3

8,0

10,0

12,5

16,0

20,0

25,0

31,5

40,0

50,0

63,0

80,0

0,0130

0,0110

0,0100

0,0089

0,0079

0,0079

0,0079

0,0079

0,0100

0,0130

0,0160

0,0200

0,0250

0,0320

0,0400

0,0500

0,0630

0,0790

 

0,020

 

 

0,0140

 

 

0,0140

 

 

0,028

 

 

0,056

 

 

0,100

82

81

80

79

78

78

78

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

 

86

 

 

83

 

 

83

 

 

89

 

 

95

 

 

101

0,130

0,089

0,063

0,045

0,032

0,025

0,020

0,016

0,016

0,016

0,016

0,016

0,016

0,016

0,016

0,016

0,016

0,016

 

0,180

 

 

0,063

 

 

0,032

 

 

0,028

 

 

0,028

 

 

0,028

88

85

82

79

76

74

72

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

 

91

 

 

82

 

 

76

 

 

75

 

 

75

 

 

75

Ճշգրտված ու համարժեքային ճշգրտված

արժեքները և դրանց մակարդակները

 

0,014

 

83

 

0,028

 

75

(աղյուսակը փոփ. 21.12.12 N 21-Ն)

(5.2-րդ կետը փոփ. 21.12.12 N 21-Ն)

6. Բնակելի սենքերում, հիվանդասենյակներում և հանգստյան տներում թրթռման (վիբրացիայի) թույլատրելի մակարդակները

6.1 Բնակելի սենքերում, հիվանդասենյակներում և հանգստյան տներում թրթռման թույլատրելի մակարդակները սահմանվում են 7-րդ աղյուսակին համապատասխան:

Աղյուսակ 7

Թրթռման (վիբրացիայի) թույլատրելի մակարդակները բնակելի սենքերում, հիվանդասենյակներում, հանգստյան տներում

Միջին երկրաչափական հաճախականության օկտավային շերտեր Հց

Թույլատրելի մեծությունները X0, Y0  և  Z0  առանցքներով

Թրթռման արագացում

Թրթռման արագություն

մ/վրկ .10-3

դԲ

մ/վ . 10-4

դԲ

2

4

8

16

31,5

63

4,0

4,5

5,6

11,0

22,0

45,0

72

73

75

81

87

93

3,2

1,8

1,1

1,1

1,1

1,1

76

71

67

67

67

67

Ճշգրտված ու համարժեքային ճշգրտված արժեքները և դրանց մակարդակները

4,0

72

1,1

67

1. Թույլատրվում է ցերեկային ժամերին թույլատրելի մակարդակներից գերազանցում 5 դԲ-ով:

2. Ոչ մշտական թրթռման (վիբրացիայի) թույլատրելի մակարդակներին մտցվում է ուղղում -10 դԲ,

իսկ բացարձակ արժեքները բազմապատկվում են 0,32-ով:

3. Հիվանդասենյակներում, հանգստյան տներում, մանկական և նախադպրոցական կազմակերպություններում թրթռման (վիբրացիայի) թույլատրելի մակարդակները անհրաժեշտ է նվազեցնել 3 դԲ-ով:

(աղյուսակը փոփ. 21.12.12 N 21-Ն)

(6.1-ին կետը փոփ. 21.12.12 N 21-Ն)

7. Հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի) թույլատրելի մակարդակները

7.1 Հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի) թույլատրելի մակարդակները սահմանվում են 8-րդ աղյուսակին համապատասխան:

Աղյուսակ 8

Հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի) թույլատրելի մակարդակները

Միջին երկրաչափական հաճախականության օկտավային շերտեր, Հց

Թույլատրելի արժեքները X0, Y0  և  Z0  առանցքներով

Թրթռման արագացում

Թրթռման արագություն

մ/վրկ2 .10-3

դԲ

մ/վ .10-3

դԲ

2

4

8

16

31,5

63

10,0

11,0

14,0

28,0

56,0

110,0

80

81

83

89

95

101

0,79

0,45

0,28

0,28

0,28

0,28

84

79

75

75

75

75

Ճշգրտված ու համարժեքային ճշգրտված արժեքները և դրանց մակարդակները

10

80

0,28

75

1. Ոչ մշտական թրթռման (վիբրացիայի) համար թույլատրելի արժեքներին մտցվում է ուղղում  -10դԲ, իսկ բացարձակ արժեքները բազմապատկվում են  0,32-ով:

2. Դպրոցների սենքերի, ուսումնական հաստատությունների, գրադարանների ընթերցասրահների համար մտցվում է ուղղում  -3դԲ:

(աղյուսակը փոփ. 21.12.12 N 21-Ն)

(7.1-ին կետը փոփ. 21.12.12 N 21-Ն)

7.2 Աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի) գործիքային չափման գործընթացն իրականացվում է համաձայն Հավելված 1-ի:

(7.2-րդ կետը լրաց. 16.10.13 N 61-Ն)

8. Թրթռման ազդեցության կոորդինացիային առանցքների ուղղությունները
(վերնագիրը խմբ. 21.12.12 N 21-Ն)

8.1 Ընդհանուր կամ տեղային թրթռման (վիբրացիայի) ազդեցությամբ պայմանավորված աշխատատեղերում, թրթռման (վիբրացիայի) ազդեցության ուղղությունները՝ ըստ կոորդինատային առանցքների, սահմանվում են Հավելված 2-ով:

(8.1-ին կետը խմբ. 16.10.13 N 61-Ն)

 

Հավելված 1

 

ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԹՐԹՌՄԱՆ (ՎԻԲՐԱՑԻԱՅԻ) ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՒՄԸ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հավելվածով (այսուհետ` Հավելված) կանոնակարգվում է թրթռման (վիբրացիայի) գործիքային չափման կազմակերպման գործընթացը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006 թվականի մայիսի 17-ի N 533-Ն հրամանով հաստատված «Աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի)» N 2.2.4-009-06 հիգիենիկ նորմերի պահանջներին համապատասխան:

2. Սույն Հավելվածով կանոնակարգվում է թրթռման (վիբրացիայի) գործիքային չափման կազմակերպման և իրականացման գործընթացը և արդյունքների ամփոփումը` ուղղման արժեքների օգտագործմամբ:

3. Թրթռման չափիչ սարքերն ունենում են չափագիտության բնագավառի լիազոր մարմնի կողմից տրված ստուգաչափման մասին հավաստող փաստաթուղթ, իսկ թրթռման չափիչ սարքերի շահագործումը և պահպանումն իրականացվում է չափման յուրաքանչյուր սարքի տեխնիկական հրահանգին համապատասխան:

 

2. ԹՐԹՌՄԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

 

3. Գործող հիգիենիկ նորմերի պահանջներին համապատասխան թրթռման (վիբրացիայի) գնահատումը կատարվում է հետևյալ մեթոդներով.

1) նորմավորվող չափորոշչի (թրթռման արագության կամ թրթռման արագացման) հաճախականության (սպեկտրալ) անալիզով.

2) նորմավորվող չափորոշչի (թրթռման արագության կամ թրթռման արագացման) ինտեգրալ գնահատումով (ըստ հաճախականության):

4. Թրթռման (վիբրացիայի) ազդեցությունը հիմնականում բնութագրվում է թրթռման նորմավորվող չափորոշչի ինտեգրալ գնահատումով (ըստ հաճախականության, որը հնարավորություն է տալիս գործիքային չափման միջոցով ստանալ միջին երկրաչափական հաճախականությունների օկտավային շերտերում թրթռման արագության կամ թրթռման արագացման ճշգրտված կամ համարժեքային ճշգրտված արժեքների և դրանց մակարդակների թվային բնութագրերը:

 

3. ՉԱՓՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

 

5. Չափում կատարելու նպատակով ընտրվում են թրթռման (վիբրացիայի) տատանումների առավելագույն արտահայտված կետերը:

6. Յուրաքանչյուր հսկողական կետում թրթռատվիչն ամրացվում է թրթռման (վիբրացիայի) աղբյուրի այն մասում, որի հետ շփվում է աշխատողը.

1) տեղային թրթռման դեպքում` բռնակների, ղեկանիվների, ղեկավարման լծակների, ձեռքում պահվող մշակվող դետալների վրա,

2) ընդհանուր թրթռման դեպքում` նստարանի, աշխատանքային հարթակի, աշխատանքային գոտու հատակի և ոտնակի վրա:

7. Ոչ մշտական աշխատատեղում և աշխատանքային գոտում ընտրվում են 3-ից ոչ պակաս հսկողական կետեր:

8. Յուրաքանչյուր հսկողական կետում թրթռատվիչը տեղադրվում է հավասար և հարթ մակերեսի վրա, երեք փոխադարձ ուղղահայաց X, Y, Z առանցքների ուղղություններին համապատասխան.

1) ընդհանուր թրթռման դեպքում - որտեղ Xը (սագիտալ` հետևից առաջ) և Yը (կողային` աջից ձախ) առանցքները հորիզոնական են և զուգահեռ հենման մակերեսին, իսկ Z-ը ուղղահայաց առանցք է` ուղղված նստարանի կամ հատակի հետ մարմնի հպման մակերեսին (ըստ նկար 1-ի).

2) տեղային թրթռման դեպքում - որտեղ Xտ առանցքը զուգահեռ է թրթռման աղբյուրի բռնման (պահելու) տեղին, Yտ առանցքն ուղղահայաց է ափին, իսկ Zտ առանցքը գտնվում է Xտ առանցքի և սեղմման ուժի գործադրման ուղղությամբ առաջացած հարթության վրա:

9. Կոշտ, անհարթ մակերևույթի (ասֆալտ, բետոն, մետաղական սալիկներ) կամ առանց ամուր ծածկույթի նստարանների դեպքում թրթռատվիչն ամրացվում է անմիջապես տվյալ մակերեսին:

10. Ընդհանուր թրթռման (վիբրացիայի) չափման դեպքում ընտրվում է բարձր զգայունությամբ թրթռատվիչ, իսկ տեղային թրթռման (վիբրացիայի) չափման դեպքում` մեծ ամրությամբ և փոքր չափսերի թրթռատվիչ:

11. Թրթռատվիչն ամրացվում է գործարանային հրահանգի համաձայն:

12. Թրթռաչափիչ սարքը պետք է տեղադրվի այնպես, որպեսզի պաշտպանված լինի էլեկտրական, էլեկտրամագնիսական և այլ դաշտերի ազդեցությունից:

 

4. ՉԱՓՄԱՆ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

 

13. Չափումն սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է պահպանել մի շարք ընդհանուր պահանջներ. չափման ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնել թրթռատվիչի ամրացմանը, որպեսզի բացառվի չափման սխալի տոկոսի ավելացումը:

14. Յուրաքանչյուր հսկողական կետում թրթռման չափորոշիչները (թրթռման արագություն կամ թրթռման արագացում) չափվում են առնվազն 3 անգամ և չափման արդյունքներով որոշվում է թրթռման արագության կամ թրթռման արագացման մակարդակների միջին թվաբանականը:

15. Ընդհանուր թրթռման (վիբրացիայի) դեպքում չափումը պետք է կատարել թրթռում առաջացնող մեքենաների և մեխանիզմների` տվյալ արտադրությանը բնորոշ տեխնոլոգիական գործընթացի ժամանակ: Անհրաժեշտ է ընտրել մշտական, շարունակական աշխատանքային ռեժիմ` չափիչ սարքի հիմնավորված ցուցմունք ստանալու համար:

16. Աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի) չափման արդյունքները համադրվում են «Աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի)» ՀՆ N 2.2.4-009-06 հիգիենիկ նորմերի`

1) տեղային թրթռման դեպքում՝ 1-ին աղյուսակին համապատասխան սահմանային թույլատրելի մակարդակների հետ,

2) ընդհանուր թրթռման դեպքում՝ 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ աղյուսակներին համապատասխան սահմանային թույլատրելի մակարդակների հետ,

3) բնակելի և հասարակական շենքերում՝ 7-րդ և 8-րդ աղյուսակներին համապատասխան թույլատրելի մակարդակների հետ:

17. Չափման արդյունքներով կազմվում է արձանագրություն լիազոր մարմնի կողմից սահմանված կարգով՝ ըստ հաստատված ձևի:

 

5. ԹՐԹՌՄԱՆ ՃՇԳՐՏՎԱԾ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

18. Թրթռման ինտեգրալ գնահատումը ըստ հաճախականության հնարավորություն է տալիս գործիքային չափման միջոցով որոշելու թրթռման արագության կամ թրթռման արագացման ճշգրտված արժեքները և/կամ մակարդակները կամ դրանց լոգարիթմական մակարդակները՝ հետևյալ բանաձևով.

____________

U=

Ö

n

i=1

(Ui Ki)2
կամ

LU

= 101g

n

i=1

10

0.1(L Ui + L Ki)

,

որտեղ

Սi -ն և LՍi-ն - թրթռման արագության կամ թրթռման արագացման միջին քառակուսային արժեքն է կամ դրանց լոգարիթմական մակարդակը i-րդ հաճախականության գոտում,

Ki-ն և Lki-ն - թրթռման արագության կամ թրթռման արագացման բացարձակ արժեքների և դրանց մակարդակների կշռային գործակիցներն են i-րդ հաճախականության գոտու համար համապատասխանաբար` տեղային թրթռման դեպքում՝ 1-ին աղյուսակին, իսկ ընդհանուր թրթռման դեպքում` 2-րդ աղյուսակին համապատասխան:

Աղյուսակ 1

 

Ki և LKi կշռային գործակիցների արժեքները տեղային թրթռման համար

 

Միջին
երկրաչափական
հաճախականությունների
օկտավային շերտեր, Հգ

Կշռային գործակիցների արժեքները, դԲ

թրթռման արագության hամար

թրթռման արագացման համար

Ki

LKi

Ki

LKi

8

1.0

0

0.5

-6

16

1.0

0

1.0

0

31.5

0.5

-6

1.0

0

63

0.25

-12

1.0

0

125

0.125

-18

1.0

0

250

0.063

-24

1.0

0

500

0.0315

-30

1.0

0

1000

0.016

-36

1.0

0

 

Աղյուսակ 2

 

Ki և LKi կշռային գործակիցների արժեքները ընդհանուր թրթռման համար

 

Միջին երկրաչափական հաճախականության
շերտեր, Հց

Ընդհանուր թրթռում

թրթռման արագացման համար

թրթռման արագության համար

1/3 օկտավայում

1/1 օկտավայում

1/3 օկտավայում

1/1 օկտավայում

Xը, Yը

Xը, Yը

Xը, Yը

Xը, Yը

Ki

LKki

Ki

LKi

Ki

Lki

Ki

Lki

Ki

Lki

Ki

Lki

Ki

Lki

Ki

Lki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0.8
1.0
1.25

0.45
0.5
0.56

-7
-6
-5

1.0
1.0
1.0

0
0
0


0.5


-6


1.0


0

0.045
0.063
0.09

-27
-24
-21

0.4
0.5
0.63

-8
-6
-4


0.045


-25


0.5


-6

1.6
2.0
2.5

0.63
0.71
0.8

-4
-3
-2

1.0
1.0
0.8

0
0
-2


0.71


-3


1.0


0

0.125
0.188
0.25

-18
-15
-12

0.8
1.0
1.0

-2
0
0


0.16


-16


0.9


-1

3.15
4.0
5.0

0.9
1.0
1.0

-1
0
0

0.63
0.5
0.4

-4
-6
-8


1.0


0


0.5


-6

0.35
0.5
0.63

-9
-6
-4

1.0
1.0
1.0

0
0
0


0.45


-7


1.0


0

6.3
8.0
10.0

1.0
1.0
0.8

0
0
-10

0.31
0.25
0.2

-10
-12
-14


1.0


0


0.25


-12

0.8
1.0
1.0

-2
0
0

1.0
1.0
1.0

0
0
0


0.9


-1


1.0


0

12.5
16.0
20.0

0.63
0.50
0.4

-4
-6
-8

0.16
0.125
0.1

16
18
20


0.5


-6


0.125


-18

1.0
1.0
1.0

0
0
0

1.0
1.0
1.0

0
0
0


1.0


0


1.0


0

25.0
31.5
40.0

0.315
0.25
0.2

-10
-12
-14

0.08
0.063
0.05

-22
-24
-26


0.25


-12


0.063


-24

1.0
1.0
1.0

0
0
0

1.0
1.0
1.0

0
0
0


1.0


0


1.0


0

50.0
63.0
80.0

0.16
0.125
0.1

-16
-18
-20

0.04
0.0315
0.025

-28
-30
-32


0.125


-18


0.0315


-30

1.0
1.0
1.0

0
0
0

1.0
1.0
1.0

0
0
0


1.0


0


1.0


0

 

19. Ընդհանուր թրթռման 2-րդ և 3-րդ կարգերի գնահատման ժամանակ Xընդ. և Yընդ. առանցքների ուղղությունների համար կշռային գործակիցների արժեքները հավասար են Zընդ. ուղղության արժեքին

 

6. ԹՐԹՌՄԱՆ ՃՇԳՐՏՎԱԾ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՕՐԻՆԱԿ

 

20. Աղյուսակ 3-ում բերված է տեղային թրթռման ճշգրտված մակարդակի հաշվարկի օրինակը` որոշված թրթռման արագության մակարդակների էներգետիկ գումարման եղանակով:

 

Աղյուսակ 3

 

Թրթռման արագության ճշգրտված մակարդակի հաշվարկի օրինակ

 

 

Միջին երկրաչափական հաճախականության օկտավային շերտեր, Հց

8

16

31.5

63

125

250

500

1000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Թրթռման արագության մակարդակները, Li դԲ

108

112

120

116

111

107

104

103

Կշռային գործակիցների արժեքները Ki, դԲ

-6

0

0

0

0

0

0

0

Թրթռման արագության ճշգրտված օկտավային մակարդակները, (Li+Ki), դԲ

102

112

120

116

111

107

104

103

Թրթռման արագության մակարդակների զույգերով էներգետիկ գումարման միջոցով ստացված տվյալները` հաշվի առնելով 4-րդ աղյուսակի ուղղումները

112.4

121.5

112.5

106.5

122.1

113.5

122.7=123

 

21. 8-1000Հց հաճախականությունների օկտավային շերտերում չափված թրթռման արագության մակարդակներն են L1=108 դԲ, L2112 դԲ, L3=120 դԲ, L4=116 դԲ, L5=111 դԲ, L6=107 դԲ, L7=104 դԲ, L8=103 դԲ: Թրթռման արագության էներգետիկ գումարումը կատարվում է զույգերով: Սկզբից հաշվի են առնվում հաճախականությունների օկտավային շերտերի համար կշռային գործակիցները, մասնավորապես 8 Հց հաճախականության օկտավային շերտում այն հավասար է -6-ի, ուստի ճշգրտված մակարդակը հավասար է 108+(-6)=102 դԲ, իսկ մյուս շերտերի համար կշռային գործակիցները հավասար են 0-ի: Այնուհետև կատարվում է մակարդակների էներգետիկ գումարումը` L1 և L2 մակարդակների տարբերության միջոցով, որը կազմում է L2-L1=112-102=10 դԲ, դրան համապատասխան աղյուսակ 4-ից ընտրվում է L=0.4 դԲ ուղղումը, այն ավելացվում է բարձր ցուցանիշ ունեցող մակարդակին` L2 + L= 112+0.4= 112.4 դԲ:

22. Նույն ձևով որոշվում են L3 և L4, L5 և L6, L7 և L8 մակարդակները`

L3-L4=120-116=4դԲ,

L=1.5դԲ, L3+L=120+1.5=121.5դԲ,

L5-L6=111-107=4դԲ,

L=1.5դԲ, L5+L=111+1.5=112.5դԲ,

L7-L8=104-103=1դԲ,

L=2.5դԲ, L7+L=104+2.5=106.5դԲ:

Անուհետև պետք է որոշել L1+2 և L3+4, L5+6 և L7+8 մակարդակները`

L1=121.5-112.4=9.1դԲ,

L=0.6 դԲ, L1+L=121.5+0.6=122.1դԲ,

L2=112.5-106.5=6դԲ,

L=1դԲ, L2+ L= 112.5+1= 113.5դԲ:
Հետևաբար L1-L2=122.1-113.5=8.6դԲ, L=0.6 դԲ, L1+ L=122.1+0.6= 122.7դԲ:

23. Վերջնական արդյունք ստանալու համար այն կլորացվում է մինչև ամբողջական թիվը, ըստ որի թրթռման արագության ճշգրտված մակարդակը հավասար է 123 դԲ-ի:

24. Ստացված թրթռման արագության ճշգրտված մակարդակը` 123 դԲ-ը, համադրվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006 թվականի մայիսի 17-ի N 533-Ն հրամանով հաստատված «Աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի)» ՀՆ N 2.2.4-009-06 հիգիենիկ նորմերի 1-ին աղյուսակով սահմանված թրթռման արագության ճշգրտված մակարդակի` 112 դԲ-ի հետ, այն գերազանցում է սահմանային թույլատրելի մակարդակը 11 դԲ-ով:

Աղյուսակ 4

 

L ուղղման արժեքները կախված գումարելի մակարդակների տարբերությունից

 

L2 -L1 գումարելի մակարդակների տարբերությունը, դԲ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10

L ուղղումը, դԲ

3

2.5

2.2

1.8

1.5

1.2

1

0.8

0.6

0.4

 

7. ԹՐԹՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ ՃՇԳՐՏՎԱԾ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

25. Թրթռման համարժեք ճշգրտված մակարդակը համարվում է ոչ մշտական թրթռման թվային բնութագիր` որոշված փաստացի մակարդակների միջինացման ճանապարհով` հաշվի առնելով թրթռման ազդեցության ժամանակի տևողությունը և կարող է որոշվել հետևյալ բանաձևով.

Lհամ.=10lg, որտեղ

L1, L2 , ….Lո-ը - համապատասխանաբար t1 , t2….tո ժամանակի ընթացքում ազդող թրթռման արագության կամ թրթռման արագացման մակարդակներն են,

T-ն թրթռման ազդեցության ընդհանուր ժամանակն է` T= t1+ t2+….tո։

26. Աղյուսակ 5-ում բերված է թրթռման արագության համարժեք ճշգրտված մակարդակի հաշվարկի օրինակը`

 

Աղյուսակ 5

 

Թրթռման արագության ճշգրտված մակարդակները,
դԲ-ով

Հերթափոխի ընթացքում թրթռման տվյալ մակարդակի ազդեցության ժամանակը, ժամ

Ուղղումը թրթռման տվյալ մակարդակին
(6-րդ աղյուսակից)

Թրթռման արագության ճշգրտված մակարդակները` հաշվի առնելով
3-րդ սյունակի ուղղումները, դԲ

Թրթռման արագության համարժեքային ճշգրտված մակարդակը, ստացված մակարդակների զույգերով գումարման եղանակով` հաշվի առնելով 4-րդ աղյուսակի ուղղումները, դԲ

1

2

3

4

5

108

1

-9

99

 

107

2

-6

101

103.2

115

0.5

-12

103

106

110

1

-9

101

107.2

104

3

-4.2

100

108

27. Աշխատանքային հերթափոխում (8 ժամյա)` կազմակերպության արտադրական սենքի մշտական աշխատատեղում, թրթռման համապատասխանաբար 1, 2, 0.5, 1 և 3 ժամվա ազդեցության ընթացքում թրթռման արագության ճշգրտված մակարդակները կազմել են 108, 107, 115, 110 և 104 դԲ, որոնց ազդեցության տևողությունից կախված 6-րդ աղյուսակից ընտրվում են համապատասխանաբար -9, -6, -12, -9 և -4.2 դԲ ուղղումները: Կատարելով համապատասխան ուղղումներ թրթռման արագության ճշգրտված մակարդակներին, ստացվում է համապատասխանաբար 99, 101, 103, 101 և 100 դԲ: Այնուհետև այդ մակարդակները համադրվում են զույգերով: Դրա համար L1 և L2 մակարդակների տարբերության միջոցով, որը կազմում է L2-L1=101-99=2 դԲ, դրան համապատասխան աղյուսակ 4-ից ընտրվում է L=2.2 դԲ ուղղումը, այն ավելացվում է բարձր ցուցանիշ ունեցող մակարդակին` L2 + L= 101+2.2= 103.2 դԲ:

28. Նույն ձևով որոշվում են L3 և L2, L4 և L3, L5 և L4 մակարդակները`

L3-L2=103.2-103=0.3դԲ,

L=2.5դԲ, L3+L=103.2+2.5=106դԲ,

L4 -L3=106-101=5դԲ,

L=1.2դԲ, L4 +L=106+1.2=107.2դԲ,

L5 -L4 =107.2-100=7.2դԲ,

L=0.8դԲ, L5 +L=107.2+0.8=108դԲ:
29. Վերոնշյալ օրինակում թրթռման արագության համարժեքային ճշգրտված մակարդակի՝ 108 դԲ-ի, «Աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի)» ՀՆ N 2.2.4-009-06 հիգիենիկ նորմերի 4-րդ աղյուսակով սահմանված թրթռման արագության համարժեք ճշգրտված մակարդակի` 92 դԲ-ի հետ համադրման արդյունքում թրթռման արագության համարժեքային ճշգրտված մակարդակը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի մակարդակը 16 դԲ-ով:

Աղյուսակ 6

 

Թրթռման համարժեքային մակարդակի հաշվարկի համար ճշգրտված մակարդակներին կատարվող ուղղման արժեքները

 

Թրթռման
ազդեցության
ժամանակը
հերթափոխի
ընթացքում

ժամ-ով

8

7

6

5

4

3

2

1

0.5

15 րոպե

5
րոպե

%-ով

100

88

75

62

60

38

25

12

6

3

1

Ուղղումը` դԲ-ով

0

-0.6

-1.2

-2

-3

-4.2

-6

-9

-12

-15

-20

 

(հավելվածը լրաց. 16.10.13 N 61-Ն)

Հավելված 2

 

ԹՐԹՌՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏԱՅԻՆ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

(հավելվածը լրաց. 16.10.13 N 61-Ն)

 

(նորմերը փոփ., լրաց., խմբ. 21.12.12 N 21-Ն, 16.10.13 N 61-Ն)