Համարը 
N 80-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2014.05.05/10(489) Հոդ.134
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Քաղաքաշինության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
17.03.2014
Ստորագրող մարմինը 
Քաղաքաշինության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
17.03.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
15.05.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «ՇԵՆՔԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N 82 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

22 ապրիլի 2014 թ.

Պետական գրանցման թիվ 11714180

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

17 մարտի 2014 թ.

N 80-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «ՇԵՆՔԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N 82 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 101-րդ, 16-րդ հոդվածների, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածի 1-ին մասի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի փետրվարի 20-ի թիվ 156-Ն որոշման համաձայն.

 

 Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել «ՀՀՇՆ40–01.01–2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում» շինարարական նորմերը»՝ համաձայն հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի «Նորմատիվատեխնիկական ակտերի կանոնակարգման մասին» N 82 հրամանում կատարել հետևյալ փոփոխությունը`

1) Ուժը կորցրած ճանաչել հրամանով սահմանված ցանկի «ՍՆիՊ 2.04.01 - 85 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի» պարբերությունը:

 

Նախարար

Ս. Թադևոսյան

 

 

Հավելված
Հաստատված է

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի

2014 թվականի մարտի 17-ի

N 80-Ն հրամանով

 

 ՇԵՆՔԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ

 

ՀՀՇՆ 40-01.01- 2014

 

 Գործարկման թվականը

I. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

1. «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում» շինարարական նորմերը (այսուհետ` շինարարական նորմեր) տարածվում են բնակելի, հասարակական և արդյունաբերական շենքերի ու շինությունների ներքին սառը և տաք ջրամատակարարման, ջրահեռացման և մթնոլորտային տեղումներից առաջացող կեղտաջրերի (մթնոլորտային կեղտաջրերի) հեռացման կառուցվող ու վերակառուցվող համակարգերի նախագծման վրա, անկախ դրանց սեփականության ձևից և պատկանելիությունից:

2. Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարման, ջրահեռացման և մթնոլորտային կեղտաջրերի հեռացման համակարգերի նախագծման ընթացքում անհրաժեշտ է կիրառել նաև քաղաքաշինության բնագավառի լիազոր մարմնի կողմից հաստատված կամ համաձայնեցված այլ նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջները:

3. Սույն շինարարական նորմերը չեն տարածվում հետևյալ օբյեկտների նախագծային աշխատանքների վրա`

1) պայթուցիկ, դյուրավառ և այրվող նյութեր արտադրող կամ պահպանող կազմակերպությունների, ինչպես նաև այն օբյեկտների հակահրդեհային ջրմուղի համակարգերի, որոնց ներկայացվող պահանջները սահմանված են ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված համապատասխան նորմատիվ փաստաթղթերով,

2) ավտոմատ գործող հրդեհաշիջման համակարգերի,

3) ջերմային հանգույցների,

4) տաք ջրի ստացման տեղակայանքների,

5) արտադրական կազմակերպությունների տեխնոլոգիական կարիքների, այդ թվում բուժման գործողությունների համար տրվող տաք ջրամատակարարման համակարգերի և տեխնոլոգիական սարքավորումների սահմաններում նախատեսվող ջրամատակարարման համակարգերի,

6) արտադրական ջրամատակարարման հատուկ համակարգերի (ջրի ապաիոնացման, խորը սառեցման և այլն),

7) քաղաքացիական պաշտպանության կառույցների (ապաստարաններ, հակաճառագայթային թաքստոցներ և այլն):

II. ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՎԿԱՅԱԿՈՉՈՒՄՆԵՐԸ

4. Սույն շինարարական նորմերում վկայակոչված են հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերը`

1) ՀՀՇՆ II-06.02-2006 «Սեյսմակայուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր»,

2) ՍՆիՊ 2.01.09-91 «Շենքեր և շինություններ ընդերքամշակվող տարածքների և նստվածքային գրունտների վրա»,

3) ՍՆիՊ 2.08.02-89 «Հասարակական շենքեր և կառուցվածքներ»

4) ՍՆիՊ 2.04.02-84* «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառույցներ»,

5) ՍՆիՊ 2.04.03-85 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»,

6) ՍՆիՊ 2.04.07-86 «Ջերմային ցանցեր»,

7) ՍՆիՊ 3.05.01-85 «Ներքին սանիտարատեխնիկական համակարգեր» (Գործում է միայն «Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարման» և «Կոյուղու» մասերով),

8) №2-III-Ա2-1 «Խմելու ջուր: Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները: Որակի հսկողություն» սանիտարական նորմեր և կանոններ»:

III. ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

5. Սույն շինարարական նորմերում կիրառված են հետևյալ տերմինները` համապատասխան սահմանումներով`

1) արտաձգիչ խողովակ` կոյուղու կանգնակի վերնամաս, որն ապահովում է ցանցի օդափոխությունը,

2) բացվող զուգարանակոնք` զուգարանակոնք առանց լվացման տակառիկի,

3) դրենչեր` հրշեջ ջրածածկույթ առաջացնող սարք,

4) զգայականության շեմ` ջրի նվազագույն ելքի սահմանային արժեք, որից ներքև չափիչ սարքը չի գրանցում,

5) թողարկ` կոյուղու կանգնակը բակային ցանցի դիտահորին միացնող խողովակաշար կամ խողովակաշարը ջրից դատարկելու հարմարանք,

6) ինքնալցում` բաքում ջրի մակարդակից ցածր տեղադրվող պոմպի ինքնուրույն լիցքավորումը ջրով,

7) ինքնամաքրվող արագություն` արագություն, որի դեպքում կոյուղու խողովակաշարում նստվածք չի առաջանում,

8) ինքնաներծծող պոմպ` պոմպ, որը ներծծման խողովակաշարում ինքնուրույն ստեղծում է վակուում` գործարկման ժամանակ ապահովելով պոմպի լիցքավորումը ջրով,

9) ծայրապանակ` հրդեհաշիջման համար կոմպակտ շիթի ստացման սարքավորում,

10) կեղտաջուր` ջուր, որի որակական ցուցանիշները (ջերմաստիճան, պղտորություն, մանրէաբանական կեղտոտվածություն և այլն) փոխվում են օգտագործման ընթացքում,

11) կոմպակտ շիթ` շիթի երկարություն, որտեղ ցողման 38 սմ տրամագծի կտրվածքով անցնում է ծայրապանակից դուրս եկած ջրի 98 %-ը,

12) հակահրդեհային միացման գլխիկ` փողրակը հրշեջ ծորակին արագ միացնելու հարմարանք,

13) հակահրդեհային հիդրանտ` հրդեհաշիջման նպատակով ցանցից ջուր վերցնելու սարք,

14) հիդրոօդաճնշման բաք` պոմպի աշխատանքը կարգավորող և ջրի կուտակման ճնշումային ծավալ,

15) հիդրավլիկական փական (սիֆոն)` սարքավորում, որի միջոցով փակվում է կեղտաջրից անջատվող տհաճ հոտ ունեցող և թունավոր գազերի մուտքը շենքեր և սենքեր,

16) մթնոլորտային կեղտաջրերի հեռացման ներքին ցանց` խողովակաշարերի և սարքերի համակարգ, որն ապահովում է շենքերի հարթ տանիքներից անձրևաջրերի և ձյան հալոցքի ջրերի ընդունումն ու հեռացումը մինչև մթնոլորտային կեղտաջրերի արտաքին ցանց կամ ջրահեռացման միացյալ համակարգ, ինչպես նաև մայթերին կից հեղեղահավաք առվակներ` բաց եղանակով:

17) ներքին ջրմուղ` խողովակաշարերի արմատուրի սարքավորանքի համակարգ, որն ապահովում է սանիտարատեխնիկական սարքերին, հրշեջ ծորակներին և տեխնոլոգիական սարքավորումներին ջրի բաշխումը` սպասարկելով մեկ կամ մի քանի շենքեր ու շինություններ, որոնք ունեն բնակավայրի կամ արտադրական կազմակերպության ջրմուղից սնվող ընդհանուր ջրաչափական հանգույց:

18) ներքին ջրամատակարարում` ներքին ջրմուղի համակարգ, որն անհրաժեշտության դեպքում կարող է ներառել ջրընդունիչ կառուցվածք, պոմպային կայանք, պաշարապահ ծավալ, ջրի մշակման ու հովացման կառուցվածքներ և այլն:

19) ներքին կոյուղի` խողովակաշարերի և սարքերի համակարգ, որն ապահովում է կեղտաջրերի ընդունումը դրանց առաջացման տեղում և մինչև բնակավայրի կամ արտադրական կազմակերպության համապատասխան նշանակության ջրահեռացման ցանցի միացման դիտահոր տեղափոխումը:

20) ներքին ջրահեռացում` ներքին կոյուղու համակարգ, որն անհրաժեշտության դեպքում կարող է ներառել կեղտաջրի նախնական մաքրման տեղական սարքավորումներ, կեղտաջրերից օգտակար նյութերի կամ ջերմության կորզման սարքեր, պոմպային կայանքներ և այլն:

21) ներանցում` խողովակաշար, որը միացնում է ներքին ջրմուղը ջրամատակարարման արտաքին ցանցին,

22) նահանջ` կոյուղու կանգնակի առանցքը տեղափոխող ձևավոր մաս,

23) շրջադարձային համակարգ` ջրի բազմակի օգտագործման համակարգ,

24) շրջանառու խողովակաշար` տաք ջրամատակարարման համակարգում ջրի շրջանառությունն ապահովող խողովակաշար,

25) ջրամատակարարման փակուղի ցանց` ջրմուղի ցանց, որի միջոցով ջուրը սպառողին հնարավոր է տալ մեկ ուղղությամբ,

26) ջրամատակարարման օղակային ցանց` ջրմուղի ցանց, որի միջոցով ջուրը սպառողին հնարավոր է տալ երկու ուղղությամբ,

27) սանիտարական սարքեր` կեղտաջրի ընդունիչներ դրանց առաջացման տեղում,

28) ստուգիչ, մաքրիչ` ձևավոր մասեր, որոնց միջոցով ստուգվում են կոյուղու ցանցի խցանումները,

29) սպրինկլեր (ցայտաջրմուղ)` ջրի ցայտիչ, որը կիրառվում է հակահրդեհային կամ ոռոգման նպատակով,

30) տաք ջրամատակարարման բաց համակարգ` շրջանառու խողավակաշար չունեցող համակարգ,

31) տաք ջրամատակարարման փակ համակարգ` շրջանառու խողովակաշար ունեցող համակարգ,

32) ցանցի գոտիավորում` ցանց, որը ըստ բարձրության բաժանվում է առանձին գոտիների` սահմանված առավելագույն ճնշումը չգերազանցելու համար,

33) ցամքոցաչորացուցիչ` լոգասենյակում տեղադրվող չորացնող սարք,

34) օդահեռ սարք` ցանցի բարձրադիր կետերում տեղադրվող օդի հեռացման սարք,

6. Սույն շինարարական նորմերում ընդունված հիմնական տառային նշագրերը տրված են սույն շինարարական նորմերի 1-ին հավելվածում:

 

IV. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ

 

7. Կոյուղացված տարածքներում կառուցվող բոլոր տիպի շենքերում պետք է նախատեսել ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու (ջրահեռացման) համակարգեր:

8. Բնակավայրերի չկոյուղացված տարածքներում երկու հարկից ավելի բարձր բնակելի շենքերում, հյուրանոցներում, ծերանոցներում, հիվանդանոցներում և այլ բուժհիմնարկներում, առողջարաններում ու հանգստյան տներում, դպրոցներում ու նախադպրոցական հիմնարկներում, կինոթատրոններում ու մշակույթի այլ օբյեկտներում, հանրային սննդի օբյեկտներում, սպորտային կառույցներում, բաղնիքներում ու լվացքատներում պետք է նախատեսել ներքին ջրամատակարարման և կեղտաջրերի մաքրման տեղային սարքավորումներով ջրահեռացման համակարգեր:

9. Արտադրական և օժանդակ շենքերում ներքին ջրմուղի և կոյուղու համակարգեր թույլատրվում է չնախատեսել այն դեպքերում, երբ կազմակերպությունում չկա կենտրոնացված ջրամատակարարում և մեկ հերթափոխում աշխատողների թիվը չի գերազանցում 25 մարդուց, բացառությամբ ջրամատակարարման աղբյուրների սանիտարական պահպանման առաջին գոտիների տարածքում տեղակայվող շենքերի:

10. Թույլատրվում է կենտրոնացված ջրամատակարարում չունեցող բնակավայրերի չկոյուղացված տարածքներում տեղադրել բացվող զուգարանակոնքեր կամ կեղտահորեր հետևյալ շենքերում և շինություններում`

1) արդյունաբերական կազմակերպությունների արտադրական և օժանդակ մասնաշենքեր, երբ աշխատողների թիվը չի անցնում 25-ից մեկ հերթափոխում,

2) մեկ-երկու հարկանի բնակելի շենքեր,

3) մեկ-երկու հարկանի հանրակացարաններ 50-ից ոչ ավելի բնակիչներով,

4) միայն ամառվա ընթացքում գործող ճամբարներ 240-ից ոչ ավելի տեղով,

5) ակումբներ,

6) բաց, հարթակային մարզական բացօթյա կառույցներ,

7) հանրային սննդի կազմակերպություններ 25-ից ոչ ավելի հաճախորդների տեղով:

11. Բացվող զուգարանակոնքեր թույլատրվում է նախատեսել I-III կլիմայական գոտիներում շենքեր և շինություններ նախագծելու դեպքում:

12. Բնակելի շենքերում սառը և տաք ջրմուղների, ինչպես նաև կոյուղու ներքին համակարգերի արդյունավետ կառավարման և տեխնիկատնտեսական նպատակահարմարությունից ելնելով նոր նախագծվող բնակելի շենքերում նշված համակարգերի ընդհանուր օգտագործման հաղորդակցուղիները (կանգնակներ, ջրաչափական հանգույցները) պետք է նախատեսել բնակարանից դուրս` ընդհանուր օգտագործման մասերում (համաձայն ճարտարապետական լուծումների):

13. Տաք ջրի արտադրությունը պետք է նախատեսել ջերմային կայանների ու հանգույցների նախագծման նորմերին համապատասխանող տեղակայանքներում:

14. Մթնոլորտային կեղտաջրերի հեռացման ներքին ցանցի կառուցման անհրաժեշտությունը որոշվում է նախագծի ճարտարապետաշինարարական լուծումներով:

15. Կեղտաջրերի տեղական մաքրման սարքավորումները պետք է նախագծել ՍՆիՊ 2.04.03-85 շինարարական նորմերով և կանոններով և այլ նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

16. Սառը և տաք ջրամատակարարման, ջրահեռացման և մթնոլորտային կեղտաջրերի հեռացման ներքին համակարգերի կառուցման համար օգտագործվող խողովակները, արմատուրը, սարքավորումները և նյութերը պետք է համապատասխանեն սույն շինարարական նորմերով, համապատասխան ստանդարտներով և այլ նորմատիվ փաստաթղթերով, ինչպես նաև տեխնիկական պայմաններով սահմանված պահանջներին:

17. Նախագծերում ընդունվող հիմնական տեխնիկական լուծումները և դրանց իրականացման հերթականությունը անհրաժեշտ է հիմնավորել համեմատելով հնարավոր տարբերակների ցուցանիշները: Տեխնիկատնտեսական համեմատությունները պետք է կատարել այն տարբերակների համար, որոնց առավելությունները (թերությունները) հնարավոր չէ ի հայտ բերել առանց հաշվարկների:

18. Նախագծման ընթացքում պետք է կիրառել ժամանակակից տեխնիկական լուծումներ և տեխնոլոգիաներ, հաշվի առնելով նաև համակարգերի ավտոմատացման խնդիրները:

19. ՀՀ ամբողջ տարածքում, որը համարվում է բարձր սեյսմիկ վտանգավորության գոտի, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերի ու կառուցվածքների նախագծման ժամանակ պետք է նախատեսել հատուկ միջոցառումներ (թույլատրելի և մոտակա կառույցների հնարավոր փլուզումներից պաշտպանված տեղերում վթարային պոմպային կայանքների, էլեկտրական սարքավորումների տեղադրում և այլն)` երկրաշարժի ժամանակ հնարավոր ծագող հրդեհները մարելու, խմելու ջրի մատակարարումը, ինչպես նաև արտադրության անհետաձգելի կարիքները ջրով ապահովելու համար:

20. Արտաքին հրդեհաշիջման նպատակով ներքին ջրմուղի համակարգից ջուր վերցնելու դեպքում, շենքերից դուրս տեղադրվող խողովակաշարերը պետք է նախագծել ՍՆիՊ 2.04.02 շինարարական նորմերով և կանոններով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

21. Արտադրական կազմակերպություններում, որոնց ջրամատակարարման ընդհատումը կարող է բերել վթարների կամ մեծ նյութական վնասների, անհրաժեշտ է օգտագործել երկու իրարից անկախ սնման աղբյուրներ:

22. Խմելու ջրի փոխադրման և պահպանման դեպքում պետք է կիրառել ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի «Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և այդ հիմքով պլաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 679-Ն որոշմամբ նախատեսված խմելու ջրամատակարարման համակարգերում կիրառելու համար թույլատրված խողովակներ, նյութեր, հակակոռոզիոն ծածկույթներ:

 

V. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ՋՐԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ

 

23. Խմելու-տնտեսական կարիքների համար տրվող սառը և տաք ջրի որակը պետք է համապատասխանի ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 25-ի «Խմելու ջուր: Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի խմելու ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: Որակի հսկողություն» N 2-III-Ա2-1-ի սանիտարական նորմերը և կանոնները հաստատելու մասին» N 876 հրամանի պահանջներին: Արտադրական կարիքների համար տրվող ջրի որակը որոշվում է տեխնոլոգիական պահանջներով:

24. Տաք ջրի ջերմաստիճանը ջրառքի տեղում պետք է նախատեսել`

1) 600C ոչ ցածր - ջերմամատակարարման բաց համակարգերին միացվող կենտրոնացված տաք ջրամատակարարման համակարգերի համար,

2) 500C ոչ ցածր – ջերմամատակարարման փակ համակարգերին միացվող կենտրոնացված տաք ջրամատակարարման համակարգերի համար,

3) 750C ոչ բարձր– 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված բոլոր համակարգերի համար:

25. Մանկական նախադպրոցական հիմնարկների շենքերում ցնցուղներին և լվացարաններին տրվող տաք ջրի ջերմաստիճանը չպետք է գերազանցի 370C:

26. Հանրային սննդի օբյեկտներում և այլ սպառողների համար, որոնց անհրաժեշտ է ունենալ 24-րդ կետում նշված ջերմաստիճանից ավելի բարձր ջերմաստիճանի ջուր, պետք է նախատեսել տեղական ջրատաքացուցիչներ ջրի լրացուցիչ տաքացման համար:

27. Կենտրոնացված տաք ջրամատակարարման համակարգերի բաշխիչ խողովակներին ջրատաքացուցիչներից տրվող տաք ջրի ջերմաստիճանը պետք է համապատասխանի ջերմային հանգույցների նախագծման նորմերի պահանջներին:

28. Բնակավայրերում և կազմակերպություններում, որտեղ խմելու ջրամատակարարման աղբյուրները չեն ապահովում սպառողների բոլոր պահանջները, տեխնիկատնտեսական հիմնավորման և առողջապահական բնագավառի լիազոր մարմնի համաձայնությամբ, թույլատրվում է միզարաններին և զուգարանակոնքերի լվացման տակառիկներին տալ ոչ խմելու որակի ջուր:

 

VI. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ՋՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԵԼՔԵՐԻ ԵՎ ՏԱՔ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ՔԱՆԱԿԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

29. Սառը և տաք ջրամատակարարման ու կոյուղու համակարգերը պետք է ապահովեն անհրաժեշտ քանակով ջրի մատակարարումը և առաջացած կեղտաջրերի հեռացումը սպառողների հաշվարկային թվին կամ տեղակայված սանիտարատեխնիկական սարքերի քանակին համապատասխան:

30. Ջրաբաշխիչ սարքավորանքի վայրկյանային ելքը բերված մեկ սարքին` q0 (q0 tot, q0 h, q0 c), լ/վ, պետք է որոշել.

1) առանձին սարքի համար` համաձայն սույն շինարարական նորմերի 2-րդ հավելվածի,

2) տարբեր սարքերի համար, որոնք փակուղի ցանցի հատվածում սպասարկում են նույնատիպ սպառողների` համաձայն սույն շինարարական նորմերի 3-րդ հավելվածի,

3) տարբեր սարքերի համար, որոնք սպասարկում են տարբեր սպառողների` հետևյալ բանաձևի միջոցով.

 


q0


=

i


N i P i q0 i

1

 ,    (1)
_________

i

 
N i P i

1

 

որտեղ` P i – սանիտարատեխնիկական սարքերի միաժամանակյա գործելու հավանականությունն է, որը յուրաքանչյուր խումբ սպառողների համար որոշվում է սույն շինարարական նորմերի 23-րդ կետի համաձայն,

q0 i – ջրաբաշխիչ սարքավորանքի գումարային (տաք և սառը) ջրի վայրկյանային ելքն է լ/վ, որոշվում է 3-րդ հավելվածի համաձայն, սպառողների յուրաքանչյուր խմբի համար,

N i – տվյալ հատվածում սարքավորանքների թիվը:

4) օղակային ցանցի նախատեսման դեպքում q0 ելքը պետք է որոշել ամբողջական ցանցի համար և ընդունել նույնը բոլոր հատվածներում:

5) բնակելի և հասարակական շենքերում ու շինություններում, որոնց վերաբերյալ բացակայում են ջրի ելքի և սարքավորանքի բնութագրերի տվյալները, թույլատրվում է ընդունել`

 

q0 tot  = 0.3 լ/վ    q0 h = q0 c  =  0.2 լ/վ

 

31. Ցանցի հաշվային հատվածի առավելագույն վայրկյանային ելքը q (q tot, q h, q c), լ/վ, պետք է որոշել հետևյալ բանաձևով.

 

 

 q = 5q0 α

 (2)
 

որտեղ` q0 (q0 tot, q0 h, q0 c) – ջրի վայրկյանային ելքը, որի մեծությունը պետք է որոշել սույն շինարարական նորմերի 30-րդ կետի համաձայն,

α - գործակիցը, որը որոշվում է համաձայն սույն շինարարական նորմերի 4-րդ հավելվածի` կախված ցանցի հաշվային հատվածի սարքերի N ընդհանուր թվից և դրանց միաժամանակյա գործելու հավանականության P արտադրյալից NP: Ընդ որում, սույն շինարարական նորմերի 4-րդ հավելվածի 1-ին աղյուսակով անհրաժեշտ է ղեկավարվել, երբ P 0,1 և N  200, P-ի և N-ի այլ արժեքների դեպքում α գործակիցը պետք է ընդունել համաձայն սույն շինարարական նորմերի 4-րդ հավելվածի 2-րդ աղյուսակի.

1) երբ ջրի հաշվարկային ելքը ստացվում է տեղադրված սարքավորանքներից ամենամեծ արժեք ունեցող վայրկյանային ելքից փոքր, այն պետք է վերցնել դրան հավասար,

2) արդյունաբերական կազմակերպություններում տեխնոլոգիական կարիքների համար պահանջվող ջրի ելքը պետք է որոշել միաժամանակյա գործող սարքավորումների ելքերը գումարելու միջոցով,

3) արդյունաբերական կազմակերպությունների օժանդակ շենքերում q-ի արժեքը թույլատրվում է որոշել որպես կենցաղային կարիքների համար 2-րդ բանաձևով հաշվարկված ելքի և տեղադրված ցնցուղների ընդհանուր ջրապահանջի գումար:

32. Ցանցի հատվածներում սարքավորանքների միաժամանակյա գործելու հավանականությունը` Р (Р tot, Р h, Р c) ենթակա է որոշման.

1) շենքում (շենքերում) կամ շինություններում նույնատիպ սպառողների դեպքում, առանց հաշվի առնելու U/N հարաբերության փոփոխությունը (Ս- սպառողների թիվ)` հետևյալ բանաձևով.

 


P


=

q hr.u U

 ;    (3)

_________

 q0 N . 3600

 

2) շենքում (շենքերում) կամ տարբեր նշանակության շինություններում տարբեր խմբի սպառողների դեպքում` հետևյալ բանաձևով.

 


PΣi


=

i


N i P i

1

     (4)
_________

i

 
N i

1

 

3) շենքերում և շինություններում սարքավորանքների թվի վերաբերյալ տվյալների բացակայության դեպքում P-ի արժեքը թույլատրվում է որոշել 3-րդ և 4-րդ բանաձևերով, ընդունելով U = N:

4) սպառողների մի քանի խմբի առկայության դեպքում, որոնց համար առավելագույն ջրապահանջի ժամանակահատվածները չեն համընկնում, սարքերի միաժամանակյա աշխատանքի հավանականության գործակիցը ողջ համակարգի համար թույլատրվում է հաշվարկել համաձայն 3-րդ և 4-րդ բանաձևերի:

33. Կեղտաջրերի առավելագույն վայրկյանային ելքը  qs , լ/վ, պետք է որոշել`

1) երբ սարքերի խմբին սպասարկող սառը և տաք ջրամատակարարման ցանցերում ջրի ընդհանուր առավելագույն վայրկյանային ելքը qtot  8 լ/վ, հետևյալ բանաձևով`

 

 qs = qtot + qs0 ;

 (5)

 

որտեղ` qs–ը տեղադրված սանիտարատեխնիկական սարքերից ամենամեծ արժեք ունեցող սարքի վայրկյանային ելքն է, որը որոշվում է համաձայն սույն շինարարական նորմերի 2-րդ հավելվածի,

2) մնացած դեպքերում `  qs  = qtot:

34. Սանիտարատեխնիկական սարքի ժամային ելքը, q0,hr  (qtot0,hr , q h0,hr , q c0,hr), լ/ժ, պետք է որոշել`

1) շենքում (շենքերում) կամ շինությունում (շինություններում) նույնատիպ սպառողների դեպքում սույն շինարարական նորմերի համաձայն 3-րդ հավելվածի,

2) շենքում (շենքերում) կամ շինությունում (շինություններում) տարբեր տիպի սպառողների դեպքում համաձայն հետևյալ բանաձևի`

 


q0,.hr


=

i


N i Phr.i q 0,hr.i

1

 .    (6)
___________

i

 
N i P hr.i

1

 

3) Բնակելի և հասարակական շենքում (շենքերում), որտեղ բացակայում են սանիտարատեխնիկական սարքերի վերաբերյալ բնութագրերը, թույլատրվում է ընդունել`

 

qtot0,hr  = 300 լ/ժ, qh0,hr  =  qc0,hr  = 200 լ/ժ

 

35. Սանիտարատեխնիկական սարքերի միաժամանակյա օգտագործման հավանականությունը Phr ամբողջ համակարգի համար որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

 


Phr


=

3600Pq0

.    (7)

_________

 q0..hr

 

36. Ջրի առավելագույն ժամային ծախսը qhr (qtothr , q hhr , q chr), մ3/ժ, պետք է որոշել հետևյալ բանաձևով`

 

qhr =0,005q0,hr αhr  ,

 (8)

 

որտեղ` αhr – գործակից, որի արժեքը որոշվում է 4-րդ հավելվածից` կախված նախագծվող համակարգով սպասարկվող սարքավորումների N ընդհանուր թվից և դրանց միաժամանակյա օգտագործման հավանականությունից Phr` հաշվարկված համաձայն սույն շինարարական նորմերի 35-րդ կետի: Ընդ որում, սույն շինարարական նորմերի 4-րդ հավելվածի 1-ին աղյուսակից պետք է օգտվել, երբ Phr>0.1 և N200, իսկ Phr-ի և N-ի այլ արժեքների դեպքում αhr գործակցի արժեքը պետք է ընտրել սույն շինարարական նորմերի 4-րդ հավելվածի 2-րդ աղյուսակից:

1) արտադրական կազմակերպությունների օժանդակ շենքերի համար qhr-ի արժեքը թույլատրվում է որոշել որպես ցնցուղների և խմելու-տնտեսական կարիքների համար օգտագործված ջրի ծախսերի գումար` որոշված ըստ սույն շինարարական նորմերի 3-րդ հավելվածի, կիրառելով ամենամարդաշատ հերթափոխի սպառողների թիվը:

37. Ջրի միջին ժամային ելքը  qT (qtotT , q hT, q cT), մ3/ժ, առավելագույն ջրօգտագործման ժամանակահատվածում (օր, հերթափոխ) T, ժ, պետք է որոշել հետևյալ բանաձևով`

 




qT




=

i


q U,i U i 

1

    


(9)
___________

1000T

 

38. Տաք ջրամատակարարման կարիքների համար անմիջապես ջերմային ցանցից ջուր ստացող համակարգերի նախագծման դեպքում, տաք ջրի միջին ջերմաստիճանը ջրբաժան կանգնակներում պետք է պահպանել 650C հավասար, իսկ տաք ջրի ծախսի նորմը ընդունել սույն շինարարական նորմերի 3-րդ հավելվածի համաձայն` կիրառելով 0,85 գործակիցը, ընդ որում անփոփոխ թողնելով ծախսվող ջրի ընդհանուր քանակը:

39. Կեղտաջրի առավելագույն ժամային ելքը պետք է վերցնել սույն շինարարական նորմերի 36-րդ կետի համաձայն որոշված հաշվային ելքին հավասար:

40. Ջրի օրական ելքը պետք է որոշել գումարելով բոլոր սպառողների ջրի ելքերը` հաշվի առնելով ջրման ելքը: Կեղտաջրերի օրական ելքը հարկավոր է ընդունել հավասար սպառված ջրի քանակին առանց ջրման համար օգտագործված ջրի ծախսի:

41. Ջերմային հոսքը Q hT (Q hhr  ), կՎտ, առավելագույն ջրապահանջի ժամանակահատվածում (օր, հերթափոխ) տաք ջրամատակարարման կարիքների համար (հաշվի առնելով ջերմակորուստները) պետք է հաշվարկել հետևյալ բանաձևերով`

1) միջին ժամվա ընթացքում.

Q hT  =1,16q hT (55-tc) + Q ht  ;

 (10)

 

2) առավելագույն ջրապահանջի ժամվա ընացքում.

 

Q hhr  =1,16q hhr (55-tc) + Q ht  .

 (11)

 

VII. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

 

1. ՍԱՌԸ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ

 

42. Ջրմուղի ներքին համակարգերը (խմելու-կենցաղային, արտադրական, հակահրդեհային) ներառում են` ներանցումներ, ջրաչափական հանգույցներ, բաժանարար ցանցեր, կանգնակներ, սանիտարական սարքերին և տեխնոլոգիական սարքավորումներին մոտեցվող խողովակներ և ջրաբաշխիչ սարքավորանքներ, փակող ու կարգավորող արմատուր: Տեղական պայմաններից և արտադրության տեխնոլոգիայից կախված, ջրամատակարարման ներքին համակարգում կարող են ներառվել նաև պոմպային կայանքներ և պաշարապահ ու կարգավորման ծավալներ:

43. Ջրմուղի ներքին համակարգի ընտրությունը պետք է կատարել ելնելով տեխնիկատնտեսական նպատակահարմարությունից, սանիտարահիգիենիկ և հակահրդեհային պահանջներից, հաշվի առնելով նաև արտադրության տեխնոլոգիական պահանջները: Չի թույլատրվում խմելու-կենցաղային ջրմուղների ցանցերի միացումը ջրմուղի այլ ցանցերին, որոնցով տրվում է ոչ խմելու որակի ջուր:

44. Բարձրահարկ շենքի կամ շենքերի խմբի համար, որոնց ջրամատակարարման համակարգերում հիդրոստատիկ ճնշումը գերազանցում է 60 մ-ը, պետք է նախատեսել միջոցառումներ ճնշումը կարգավորելու համար: Այդ նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել ներքին ցանցի գոտիավորում կամ ներքին հարկերի բնակարանները սնող գծերի վրա տեղադրել ճնշման կարգավորիչներ:

45. Արտադրական ջրմուղի համակարգերը պետք է բավարարեն տեխնոլոգիական պահանջներին և չառաջացնեն սարքերի ու խողովակաշարերի քայքայում, ինչպես նաև դրանցում աղերի կուտակում ու կենսաբանական գոյացումներ:

46. Շենքերում (շինություններում) դրանց նշանակությունից կախված պետք է նախատեսել ներքին ջրմուղների հետևյալ համակարգեր`

1) խմելու-կենցաղային,

2) հակահրդեհային,

3) արտադրական (մեկ կամ մի քանի):

47. Խմելու-կենցաղային կամ արտադրական ջրմուղներ ունեցող շենքերում (շինություններում), հակահրդեհային ջրմուղի համակարգը պետք է միացնել նշված համակարգերից որևէ մեկի հետ:

48. Արտադրական և օժանդակ շենքերում, կախված արտադրության տեխնոլոգիայի պահանջներից և արդյունաբերության տարբեր բնագավառներում նախագծման նորմատիվ փաստաթղթերին համապատասխան ջրի ծախսի կրճատման նպատակով պետք է նախատեսել շրջադարձային և ջրի կրկնակի օգտագործման համակարգեր: Տեխնոլոգիական լուծույթների, արտադրանքի և սարքավորումների հովացման համար ջրամատակարարման շրջադարձային համակարգերը, տեխնիկական հնարավորության դեպքում, պետք է նախագծել առանց շիթի խզման հովացուցչին ջրի մատակարարմամբ` օգտագործելով մնացորդային ճնշումը: Հիմնավորված դեպքում թույլատրվում է շրջադարձային համակարգեր չնախատեսել:

 

2. ՏԱՔ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ

 

49. Տարբեր նշանակության շենքերի և շինությունների խմելու-կենցաղային կարիքների համար տաք ջրի օգտագործման ռեժիմից և ծավալից կախված պետք է նախատեսել կենտրոնացված տաք ջրամատակարարման համակարգեր կամ տեղական ջրատաքացուցիչներ: Այն դեպքում, երբ տեխնոլոգիական կարիքների համար անհրաժեշտ է տալ խմելու որակի տաք ջուր, թույլատրվում է ջուրը տալ խմելու-կենցաղային և տեխնոլոգիական կարիքների համար նույն համակարգով:

50. Չի թույլատրվում միացնել կենցաղային տաք ջրամատակարարման խողովակաշարերը ոչ խմելու որակի տեխնոլոգիական կարիքների համար տաք ջուր մատակարարող այլ խողովակների հետ, ինչպես նաև անմիջական շփումը տաք ջրի ստացման այն տեխնոլոգիական սարքերի ու սարքավորումների հետ, որոնք կարող են փոխել սպառողին տրվող ջրի որակը:

51. Կենտրոնացված տաք ջրամատակարարման համար տրվող ջրի մշակման և տաքացման սխեմայի ընտրությունը, ինչպես նաև համակարգի նախագծումը պետք է իրականացնել համաձայն ՍՆիՊ 2.04.07 շինարարական նորմերի և կանոնների:

52. Հնարավորության դեպքում կենտրոնացված տաք ջրամատակարարման համակարգերում, ջրի տաքացման կայանքը պետք է տեղադրել տաք ջրի սպառման տարածքի կենտրոնական մասում:

53. Կենտրոնացված տաք ջրամատակարարման համակարգերում թույլատրվում է չնախատեսել տաք ջրի շրջանառություն, եթե տաք ջուրը տրվում է ժամանակացույցով և ջրի ջերմաստիճանը ջրառի կետերում չի իջնում սույն շինարարական նորմերի V բաժնում սահմանված ջերմաստիճանից:

54. Բուժ-կանխարգելիչ հիմնարկների շենքերում և սենքերում, նախադպրոցական և բնակելի շենքերում, լոգարաններում ու ցնցուղարաններում պետք է նախատեսել ցամքոցաչորացուցիչների տեղադրում, որոնք, միանում են տաք ջրամատակարարման համակարգերին այնպիսի սխեմայով, որն ապահովում է դրանց մշտական տաքացումը: Ցամքոցաչորացուցիչների վրա պետք է նախատեսել փակող արմատուր, ամառվա ընթացքում դրանք անջատելու համար:

55. Չորսից ավել հարկայնությամբ բնակելի և հասարակական շենքերում պետք է օղակավորող միջադիրներով միավորել ջրաբաշխիչ կանգնակների խմբերը ըստ հատվածամասային հանգույցների, միացնելով յուրաքանչյուր հանգույց մեկ շրջանառու խողովակով համակարգի ընդհանուր շրջանառու խողովակին: Հատվածամասային հանգույցներում պետք է միացնել երեքից մինչև յոթ ջրաբաշխիչ կանգնակներ: Օղակավորող միջադիրները հարկավոր է տեղադրել տաքացվող ձեղնահարկում կամ չտաքացվող ձեղնահարկում (ջերմամեկուսացման շերտով), վերջին հարկի առաստաղի տակ (եթե ջուրը ջրաբաշխիչ կանգնակներին տրվում է ներքևից) կամ նկուղային հարկում (եթե ջուրը տրվում է վերևից): Թույլատրվում է ջրաբաշխիչ կանգնակները չօղակավորել, եթե օղակավորող միջադիրների գումարային երկարությունը գերազանցում է շրջանառու կանգնակների երկարությունների գումարին:

56. Մինչև չորս հարկ հարկայնությամբ շենքերում, ինչպես նաև այնպիսի շենքերում, որոնցում հնարավոր չէ տեղադրել օղակավորման միջադիրներ, թույլատրվում է նախատեսել ցամքոցաչորացուցիչներ `

1) տաք ջրամատակարարման համակարգի շրջանառու կանգնակների վրա,

2) լոգարանների ջեռուցման համակարգերի վրա:

57. Չի թույլատրվում ջրբաշխիչ սարքավորանքների միացումը շրջանառու կանգնակներին և շրջանառու խողովակաշարերին:

58. Գյուղական բնակավայրերի համար տաք ջրամատակարարման համակարգի տեսակը ընտրվում է տեխնիկա-տնտեսական հաշվարկներով:

59. Կենտրոնացված տաք ջրամատակարարման համակարգում անհրաժեշտ է նախատեսել բաք-կուտակիչներ` համաձայն սույն գլխի 11-րդ բաժնի պահանջների:

60. Տաք ջրամատակարարման համակարգում սարքավորանքի մոտ ճնշում պետք է լինի 0,45 ՄՊա (4,5 կգու/սմ2)-ից ոչ ավելի:

 

3. ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ

 

61. Բնակելի, հասարակական, ինչպես նաև արդյունաբերական կազմակերպությունների վարչակենցաղային շենքերի համար, ներքին հակահրդեհային ջրմուղի կառուցման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև հրդեհաշիջման ջրի նվազագույն ծախսը պետք է որոշել համաձայն սույն շինարարական նորմերի 1-ին աղյուսակի, իսկ արտադրական և պահեստային շենքերի համար` սույն շինարարական նորմերի 2-րդ աղյուսակի: Շիթի կոմպակտ մասի բարձրությունից և ցողման տրամագծից կախված, հրդեհաշիջման ջրի ծախսը պետք է ճշտել համաձայն սույն շինարարական նորմերի 3-րդ աղյուսակի:

62. Ավտոմատ գործող հակահրդեհային համակարգ նախատեսելու անհրաժեշտությունը պետք է ընդունել համաձայն պետական կառավարման մարմինների կողմից հաստատված շենքերի ու սենքերի ցուցակի` հաշվի առնելով հրդեհային ծորակների և սպրինկլերային կամ դրենչերային սարքավորումների միաժամանակյա աշխատանքը:

63. 50 մ-ից բարձր և մինչև 50000 մ3 ծավալով հասարակական և արտադրական շենքերում (անկախ կարգից) ջրի ծախսը և շիթերի թիվը պետք է ընդունել` չորս շիթ, յուրաքանչյուրը 5 լ/վ ելքով, իսկ շենքի ավելի մեծ ծավալի դեպքում` ութ շիթ, յուրաքանչյուրը 5 լ/վ ելքով:

64. Արտադրական և պահեստային շենքերում և շինություններում, սույն շինարարական նորմերի 2-րդ աղյուսակում տրված հրդեհաշիջման նվազագույն ելքերը պետք է մեծացնել`

1) սոսնձված փայտանյութից (այդ թվում ենթարկված հրապաշտպան մշակման) կամ չպաշտպանված մետաղական կրող կոնստրուկցիաների դեպքում – 5 լ/վ-ով (մեկ շիթ),

2) այրվող պոլիմերային ջերմապաշտպանիչ նյութերի կիրառմամբ սահմանազատող կոնստրուկցիաների դեպքում, մինչև 10000 մ3 ծավալով շենքերում – 10 լ/վ-ով (երկու շիթ, յուրաքանչյուրը` 5 լ/վ): Ավելի մեծ ծավալով շենքերում ջրի ծախսը յուրաքանչյուր լրիվ կամ ոչ լրիվ 100000 մ3-ի համար, լրացուցիչ պետք է ավելացնել ևս 5 լ/վ-ով:

65. Մարդկանց մեծ հոսքերով դահլիճներում այրվող հարդարանքի առկայության դեպքում, ներքին հրդեհաշիջման շիթերի թիվը պետք է ընդունել սույն շինարարական նորմերի 1-ին աղյուսակում տրված թվից մեկով ավելի:

66. Չի պահանջվում նախատեսել ներքին հակահրդեհային ջրմուղ`

1) այն շենքերում և սենքերում, որոնց ծավալը կամ բարձրությունը փոքր է սույն շինարարական նորմերի 1-ին և 2-րդ աղյուսակներում տրված արժեքներից,

2) բաղնիքներում,

3) սեզոնային գործունեությամբ կինոթատրոններում` ցանկացած թվով տեղերի դեպքում,

4) այն արտադրական շենքերում, որոնցում ջրի օգտագործումը կարող է առաջացնել պայթյուն, հրդեհ, կրակի տարածում,

5) I և II աստիճանի հրակայունության Գ և Դ կարգի (անկախ դրանց ծավալից) և 5000 մ3-ից ոչ ավելի ծավալով III - V աստիճանի հրակայունության Գ և Դ կարգի արտադրական շենքերում,

6) արդյունաբերական կազմակերպությունների արտադրական, վարչական և կենցաղային շենքերում, ինչպես նաև մրգի և բանջարեղենի պահման և սառնարանային սենքերում, որոնք չունեն խմելու կենցաղային կամ արտադրական ջրմուղ, և որոնց համար նախատեսվում է հրդեհաշիջումը կատարել ռեզերվուարներից, ջրավազաններից և այլ ջրաղբյուրներից,

7) կոշտ կերերի, պեստիցիդների և հանքային պարարտանյութերի պահեստային շենքերում,

8) I և II աստիճանի հրակայունության, մինչև 5000 մ3 ծավալով հանքային պարարտանյութերի պահեստային շենքերում:

67. Թույլատրվում է չնախատեսել ներքին հակահրդեհային ջրմուղ Վ կարգի, I և II աստիճանի հրակայունությամբ, մինչև 5000 մ3 ծավալով գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակման արտադրական շենքերում:

68. Շենքի տարբեր հարկայնությամբ մասերի կամ տարբեր նշանակության սենքերի համար ներքին հակահրդեհային ջրմուղի անհրաժեշտությունը և հրդեհաշիջման ջրի ելքը պետք է ընդունել շենքի յուրաքանչյուր մասի համար առանձին սույն շինարարական նորմերի 61-րդ և 62-րդ կետերի համաձայն: Ընդ որում, ներքին հրդեհաշիջման ջրի ծախսը պետք է ընդունել`

1) այն շենքերի համար, որոնք չունեն հակահրդեհային պատեր` ելնելով շենքի ընդհանուր ծավալից,

2) այն շենքերի համար, որոնք բաժանված են մասերի I և II տիպի հակահրդեհային պատերով` ելնելով շենքի այն մասի ծավալից, որտեղ պահանջվում է ջրի ամենամեծ ելքը:

 

Աղյուսակ 1

Բնակելի, հասարակական, վարչական և կենցաղային շենքեր ու սենքեր

Շիթերի թիվը

Ներքին հրդեհաշիջման ջրի նվազագույն ելքը մեկ շիթի համար,
լ/վ

1. Բնակելի շենքեր`
1) հարկերի թիվը 10-ից մինչև 16

1

2,5

2) նույնը, երբ միջանցքների ընդհանուր երկարությունը
 10 մ-ից ավելի է

2

2,5

3) հարկերի թիվը 16-ից ավելի

2

2,5

4) նույնը, երբ միջանցքների ընդհանուր երկարությունը
10 մ-ից ավելի է

3

2,5

2. Վարչական շենքեր`
1) 6-ից մինչև 10 հարկի բարձրությամբ և մինչև 25000 մ3 ծավալով

1

2,5

2) նույնը, 25000 մ3-ից ավելի ծավալով

2

2,5

3) հարկերի թիվը ավելի է 10-ից և մինչև 25000 մ3 ծավալով

2

2,5

4) նույնը, 25000 մ3-ից մեծ ծավալով

3

2,5

3. Բեմահարթակով ակումբներ, թատրոններ, կինոթատրոններ, հանդիսությունների և գիտաժողովների դահլիճներ` սարքավորված կինոսարքավորումներով

Համաձայն ՍՆիՊ 2.08.02-ի

4. Հանրակացարաններ և հասարակական շենքեր, որոնք նշված չեն սույն շինարարական նորմերի 2-րդ կետում`
1) մինչև 10 հարկի և 5000-ից մինչև 25000 մ3 ծավալի դեպքում

1

2,5

2) նույնը 25000 մ3-ից մեծ ծավալով

2

2,5

3) հարկերի թիվը ավելի է 10-ից և մինչև 25000 մ3 ծավալով

2

2,5

4) նույնը 25000 մ3-ից մեծ ծավալի դեպքում

3

2,5

5. Արտադրական կազմակերպությունների վարչական- կենցաղային շենքեր հետևյալ ծավալով, մ3
1) 5000-ից մինչև 25000

1

2,5

2) 25000-ից ավելի

2

2,5

 6. Բնակելի շենքերի համար թույլատրվում է ջրի նվազագույն ելքը ընդունել 1,5 լ/վ հավասար` հրշեջ 
 ծայրապանակի, փողրակի և 38 մմ տրամագծի այլ սարքավորումների առկայության դեպքում:
 7. Շենքի ծավալը որոշվում է դրա պատող կոնստրուկցիաների արտաքին մակերևույթով, հաշվի առնելով բոլոր նկուղային սենքերը՝ համաձայն ՍՆիՊ 2.08.02 -ի:

69. Երբ I և II աստիճանի հրակայունության շենքերը միացված են հրակայուն նյութերից կառուցված անցումներով և տեղադրված են հակահրդեհային դռներ, շենքի ծավալը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր շենքի համար առանձին: Հակահրդեհային դռների բացակայության դեպքում` շենքի ընդհանուր ծավալով և առավել վտանգավոր կարգով:

70. Խմելու-կենցաղային կամ կենցաղային-հակահրդեհային ջրմուղների համակարգում հիդրոստատիկ ճնշումը ամենացածր նիշում տեղադրված սարքավորանքների վրա չպետք է գերազանցի 60 մ-ը: Երբ հակահրդեհային ջրմուղի ցանցի համար պահանջվող ճնշումը գերազանցում է 60 մ, անհրաժեշտ է նախատեսել հակահրդեհային ջրմուղի անջատ ցանց: Անջատ հակահրդեհային ջրմուղի համակարգում հիդրոստատիկ ճնշումը ամենացածր նիշում տեղադրված հրշեջ ծորակի վրա չպետք է գերազանցի 90 մ-ը: Ներքին հրդեհաշիջման ծորակների մոտ ազատ ճնշումները պետք է բավարարեն օրվա ցանկացած ժամին շենքի ամենաբարձր և հեռավոր կետում հրդեհը հանգցնելու համար անհրաժեշտ կոմպակտ շիթերի ստացումը: Հրշեջ շիթի կոմպակտ մասի նվազագույն բարձրությունը և գործողության շառավիղը պետք է ընդունել հավասար սենքի բարձրությանը, հաշված հատակից մինչև ծածկի ամենաբարձր կետը, բայց ոչ պակաս`

1) 6 մ` մինչև 50 մ բարձրությամբ բնակելի, հասարակական, արդյունաբերական կազմակերպությունների արտադրական և օժանդակ շենքերում,

2) 8 մ` 50 մ-ից ավելի բարձր բնակելի շենքերում,

3) 16 մ` 50 մ-ից ավելի բարձր հասարակական և արդյունաբերական կազմակերպությունների օժանդակ շենքերում:

4) հրշեջ ծորակների մոտ ճնշումը պետք է որոշել հաշվի առնելով ճնշման կորուստները 20 մ երկարությամբ հրդեհաշեջ փողրակում:

5) մինչև 4 լ/վ ջրի ելքով հրշեջ շիթ ստանալու համար պետք է օգտագործել հրշեջ ծորակներ և փողրակներ 50 մմ տրամագծով, ավելի մեծ արտադրողականությամբ հրշեջ շիթ ստանալու համար` 65 մմ տրամագծով: Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման դեպքում թույլատրվում է կիրառել 50 մմ-անոց հրշեջ ծորակներ 4 լ/վ-ից մեծ արտադրողականությամբ:

71. Շենքի ջրաճնշման բաքի դիրքը և տարողությունը օրվա բոլոր ժամերին պետք է ապահովի 4 մ-ից ոչ պակաս կոմպակտ շիթի ստացումը շենքի վերին հարկում կամ անմիջապես բաքի ներքևի հարկում և 6 մ-ից ոչ պակաս` մնացած հարկերում: Ընդ որում, շիթերի թիվը պետք է ընդունել՝ երկու, յուրաքանչյուրը 2.5 լ/վ արտադրողականությամբ, 10 րոպե տևողությամբ (երբ շիթերի հաշվարկային թիվը երկու և ավելի է), և մեկ՝ մնացած բոլոր դեպքերում:

 

Աղյուսակ 2

Շենքերի հրակայունության աստիճանը

Շենքերի կարգը` ըստ հրդեհային վտանգավորության

Շիթերի թիվը և մեկ ջրի շիթի նվազագույն ելքը, լ/վ, ներքին հրդեհաշիջման համար մինչև 50 մ բարձրությամբ արտադրական և պահեստային շենքերում հետևյալ ծավալներով, հազ մ3

 

0,5-ից մինչև 5

5-ից մինչև 50

50-ից մինչև 200

200-ից մինչև 400

400-ից մինչև 800

I и II

Ա,Բ,Վ

2 x 2,5

2 x 5

2 x 5

3 x 5

4 x 5

III

Վ

2 x 2,5

2 x 5

2 x 5

III

Գ, Դ

2 x 2,5

2 x 2,5

IV и V

Վ

2 x 2,5

2 x 5

IV и V

Գ, Դ

2 x 2,5

1. Լվացքատների համար պետք է նախատեսել հրդեհաշիջում չոր սպիատկեղենի մշակման և պահման սենքերում:
2. Շենքերի և սենքերի համար, որոնց ծավալը գերազանցում է սույն աղյուսակում նշված թվերից, ներքին հրդեհաշիջման ջրի ելքը յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում պետք է համաձայնեցնել տարածքային հակահրդեհային ծառայության մարմինների հետ:
3. Շիթերի քանակը և մեկ շիթի ջրի ծախսը հետևյալ աստիճանի հրակայունության շենքերի համար` IIIб-առավելապես հիմնակմախքային կոնստրուկցիայի շենքեր, որոնց հիմնակմախքի տարրերը ամբողջական կամ սոսնձված փայտանյութից են, իսկ սահմանազատող կոնստրուկցիայի տարրերը` հրապաշտպան մշակման ենթարկված այլ նյութերից (առավելապես` փայտանյութից), IIIa-առավելապես չպաշտպանված մետաղական հիմնակմախքով և չայրվող թերթավոր նյութերից (պատված դժվար վառվող մեկուսիչներով) սահմանազատող կոնստրուկցիաներով շենքեր, IVa-առավելապես մեկ հարկանի չպաշտպանված մետաղական հիմնակմախքով և չայրվող թերթավոր նյութերից, այրվող մեկուսացումով սահմանազատող կոնստրուկցիաներով շենքեր, շիթերի թիվը և մեկ շիթի ծախսը ընդունվում է համաձայն սույն աղյուսակի (կախված դրանցում կազմակերպված արտադրությունից), ինչպես II և IV աստիճանի հրակայունության շենքերի համար` հաշվի առնելով սույն շինարարական նորմերի 64-րդ կետի պահանջները (հավասարեցնելով IIIa աստիճանի հրակայունությունը II-ին, IIIб-ն և IVa-ն IV-ին):

Աղյուսակ 3

Շիթի կոմպակտ մասի կամ սենքի բարձրությունը,
մ

Հրդեհաշիջ-ման շիթի արտադրո-ղականու-թյունը,
լ/վ

Ճնշումը, մ, հրշեջ ծորակի մոտ, փողրակի հետևյալ երկարությունների, մ, դեպքում

Հրդեհաշիջ-ման շիթի արտադրո-ղականու-թյունը,
լ/վ

Ճնշումը, մ, հրշեջ ծորակի մոտ, փողրակի հետևյալ երկարությունների, մ, դեպքում

Հրդեհաշիջ-ման շիթի արտադրո-ղականու-թյունը,
լ/վ

Ճնշումը, մ, հրշեջ ծորակի մոտ, փողրակի հետևյալ երկարությունների, մ, դեպքում

10

15

20

10

15

20

10

15

20

Հրդեհաշեջ շիթի ծայրափողի ցայտման տրամագիծը, մմ

13

16

19

 

Հրդեհաշիջման ծորակներ d=50մմ

6

2,6

9,2

9,6

10

3,4

8,8

9,6

10,4

8

2,9

12

12,5

13

4,1

12,9

13,8

14,8

10

3,3

15,1

15,7

16,4

4,6

16

17,3

18,5

12

2,6

20,2

20,6

21

3,7

19,2

19,6

21

5,2

20,6

22,3

24

14

2,8

23,6

24,1

24,5

4,2

24,8

25,5

26,3

16

3,2

31,6

32,2

32,8

4,6

29,3

30

31,8

18

3,6

39

39,8

40,6

5,1

36

38

40

 

Հրդեհաշիջման ծորակներ d=65մմ

6

2,6

8,8

8,9

9

3,4

7,8

8

8,3

8

2,9

11

11,2

11,4

4,1

11,4

11,7

12,1

10

3,3

14

14,3

14,6

4,6

14,3

14,7

15,1

12

2,6

19,8

19,9

20,1

3,7

18

18,3

18,6

5,2

18,2

19

19,9

14

2,8

23

23,1

23,3

4,2

23

23,3

23,5

5,7

21,8

22,4

23

16

3,2

31

31,3

31,5

4,6

27,6

28

28,4

6,3

26,6

27,3

28

18

3,6

38

38,3

38,5

5,1

33,8

34,2

34,6

7

32,9

33,8

34,8

20

4

46,4

46,7

47

5,6

41,2

41,8

42,4

7,5

37,2

38,5

39,7

72. Հրշեջ ծորակների աշխատանքի հաշվարկային տևողությունը պետք է ընդունել 3 ժամ:

73. Վեց և ավելի հարկայնությամբ շենքերում, խմելու-կենցաղային և հակահրդեհային միացյալ ջրմուղի համակարգի դեպքում, հակահրդեհային կանգնակները անհրաժեշտ է օղակավորել վերևում: Ընդ որում, ջրի փոխարինելիությունը (թարմացումը) ապահովելու համար, անհրաժեշտ է նախատեսել հակահրդեհային կանգնակների օղակավորումը մեկ կամ մի քանի ջրաբաշխիչ կանգնակների հետ` տեղադրելով փակող արմատուր: Անջատ հակահրդեհային համակարգի կանգնակները հնարավորության դեպքում կարող են միջադիրներով միացվել ջրմուղի այլ համակարգերի հետ, դրանց վրա տեղադրելով փականներ և ապահովելով սույն շինարարական նորմերի 43-րդ կետի պահանջը:

74. Շենքերում հակահրդեհային կանգնակների և հրշեջ ծորակների տեղակայման տեղը և թիվը որոշելու ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել`

1) արտադրական և հասարակական շենքերում, երբ շիթերի թիվը երեքից ավելի չէ, իսկ բնակելի շենքերում` երկուսից ոչ պակաս, կանգնակների վրա թույլատրվում է տեղադրել զույգացված հրշեջ ծորակներ,

2) մինչև 10 մ երկարությամբ միջանցքներով բնակելի շենքերում, երբ շիթերի թիվը երկուսն է, թույլատրվում է սենքի յուրաքանչյուր կետ ցողել հակահրդեհային մեկ կանգնակից տրվող երկու շիթերով,

3) 10 մ-ից ավելի երկարությամբ միջանցքներով բնակելի շենքերում, ինչպես նաև արտադրական և հասարակական շենքերում երկու և ավելի շիթերի դեպքում, պետք է սենքի յուրաքանչյուր կետ ցողել երկու շիթով` երկու հարևան կանգնակներից (տարբեր հրշեջ պահարաններից) մեկական շիթ:

4) տեխնիկական հարկերում, ձեղնահարկերում և տեխնիկական ընդհատակերում պետք է նախատեսել հրշեջ ծորակների տեղադրումը այրվող նյութերի և կոնստրուկցիաների առկայության դեպքում:

5) յուրաքանչյուր կանգնակից տրվող շիթերի թիվը պետք է ընդունել 2-ից ոչ ավելի:

6) երբ շիթերի թիվը չորս և ավելի է, ջրի պահանջվող ընդհանուր ելքը ստանալու համար թույլատրվում է օգտագործել հարևան հարկերի հրշեջ ծորակները:

75. Հրշեջ ծորակները պետք է տեղադրել սենքի հատակից 1,35 մ բարձրության վրա և տեղավորել պահարանների մեջ, որոնք ունեն օդափոխության համար անցքեր` հարմարեցված դրանց կապարակնքելու և առանց բացելու տեսողական զննումների համար: Զույգացված հրշեջ ծորակները թույլատրվում է տեղադրել մեկը մյուսի վրա, ընդ որում երկրորդ ծորակը տեղադրվում է հատակից 1մ-ից ոչ պակաս բարձրության վրա: Արտադրական, օժանդակ և հասարակական շենքերի հրշեջ պահարաններում անհրաժեշտ է նախատեսել ձեռքի երկու կրակմարիչների տեղադրման հնարավորություն: Յուրաքանչյուր հակահրդեհային ծորակ պետք է ապահովված լինի նույն տրամագծի 20 մ երկարությամբ փողրակով և հրշեջ ծայրապանակով:

76. Շենքում կամ հակահրդեհային պատերով բաժանված շենքի մասերում պետք է կիրառել նույն տրամագծի ցայտիչներ, ծայրապանակներ, հրշեջ ծորակներ և նույն երկարության փողրակներ:

77. 17 և ավելի հարկայնությամբ շենքի յուրաքանչյուր գոտու ներքին հակահրդեհային ջրմուղի ցանցը պետք է ունենա դուրս բերված երկու հրշեջ ծայրապանակ 80 մմ տրամագծի, միացման գլխիկով, հրդեհաշիջման մեքենաների փողրակների միացման համար` շենքի ներսում տեղադրելով հակադարձ կափույր և դրսից ղեկավարվող փական:

78. Ներքին հրշեջ ծորակները պետք է տեղադրվեն առավելապես մուտքերի մոտ, տաքացվող աստիճանավանդակների հարթակներում (բացառությամբ չծխապատվող), նախասրահներում, միջանցքներում, անցումներում և այլ հասանելի տեղերում, ընդ որում դրանց տեղադրումը չպետք է խանգարի մարդկանց տարահանմանը: Ավտոմատ հրդեհաշիջման սարքավորումներով կահավորվող սենքերում, ներքին հրշեջ ծորակները թույլատրվում է տեղակայել ջրային ցայտաջրմուղային (սպրինկլերային) ցանցի վրա` կառավարման հանգույցից հետո:

 

4. ՍԱՌԸ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

 

79. Սառը ջրամատակարարման ջրմուղի ներքին ցանցերի հիդրավլիկական հաշվարկն անհրաժեշտ է իրականացնել ըստ ջրի առավելագույն վայրկյանային ելքի:

80. Կենցաղային-հակահրդեհային և արտադրական-հակահրդեհային ջրմուղի միացյալ ցանցերում պետք է ստուգվի հրդեհաշիջման ջրի հաշվային ելքի բաց թողնելու հնարավորությունը խմելու-կենցաղային և արտադրական կարիքների առավելագույն ջրապահանջի դեպքում, ընդ որում, ցնցուղներից օգտվելու, տարածքի ջրման, հատակների լվացման ջրի ծախսերը հաշվի չեն առնվում: Չի պահանջվում հաշվի առնել նաև ջրմուղի ցանցի հատվածների, կանգնակների և սարքավորումների անջատելը: Բնակելի կառուցապատման տարածքներում հրդեհաշիջման և արտաքին ջրմուղի ցանցում վթարների վերացման ժամանակ թույլատրվում է չնախատեսել տաք ջրամատակարարման փակ համակարգերին սառը ջրով լրասնուցումը:

81. Խմելու-կենցաղային, արտադրական և հակահրդեհային ջրմուղների հաշվարկների ժամանակ պետք է ապահովվի ամենավտագավոր կետում տեղադրված սարքի մոտ ազատ ճնշումը ըստ սույն շինարարական նորմերի 2-րդ հավելվածի, հակահրդեհային ծորակի մոտ` ըստ սույն շինարարական նորմերի 70-րդ կետի և սույն շինարարական նորմերի 3-րդ աղյուսակի` հաշվի առնելով սույն շինարարական նորմերի 83-րդ կետի պահանջները:

82. Մի քանի ներանցում ունեցող ջրմուղի ցանցի հիդրավլիկական հաշվարկը պետք է կատարել, հաշվի առնելով դրանցից մեկի անջատումը: Երկու ներանցումների դեպքում դրանցից յուրաքանչյուրը պետք է հաշվարկվի 100%, իսկ ավելի շատ ներանցումների դեպքում` 50% ելքի տակ:

83. Ներքին ջրմուղի ցանցի խողովակների տրամագծերը պետք է որոշել արտաքին ցանցի երաշխավորված ճնշումն առավելագույնս օգտագործելու հաշվառմամբ: Օղակավորող միջադիրների խողովակաշարերի տրամագիծը պետք է ընտրել ջրբաժան կանգնակներից ամենամեծի տրամագծից ոչ պակաս:

84. Ջրի շարժման արագությունը ջրամատակարարման ներքին ցանցի խողովակներում, հրդեհաշիջման ժամանակ չպետք է գերազանցի 3 մ/վ-ը, սպրինկլերային և դրենչերային համակարգերում` 10 մ/վ-ը: Ջրբաժան կանգնակների խողովակաշարերի տրամագծերը հատվածամասերի հանգույցում պետք է ընտրել կանգնակում սույն շինարարական նորմերի 31-րդ կետով որոշված ջրի հաշվարկային ելքով` կիրառելով 0,7 գործակիցը:

85. Ճնշման կորուստները սառը ջրամատակարարման համակարգի խողովակների հատվածներում H, մ, պետք է որոշել հետևյալ բանաձևով`

 

 H = il(1 + ki) .

 (12)

 

որտեղ` ki – տեղական ճնշման կորուստները հաշվի առնող գործակիցն է, որի արժեքը պետք է ընդունել`

0,3 – բնակելի և հասարակական շենքերի խմելու-կենցաղային ջրմուղների ցանցերում,

0,2 – բնակելի և հասարակական շենքերի կենցաղային-հակահրդեհային, ինչպես նաև արտադրական ջրմուղների միացյալ ցանցերում,

0,15 –արտադրական հակահրդեհային ջրմուղների միացյալ ցանցերում,

0,1 – հակահրդեհային ջրմուղների ցանցերում:

86. Կանգնակները հատվածամասային հանգույցներով միավորելու դեպքում, հանգույցում ճնշման կորուստները պետք է որոշել հետևյալ բանաձևով`

 



H



=

f∑i l(1 + ki)

 ,    (13)
___________

m

 

որտեղ` f – համակարգում ջրի բաշխման բնույթը հաշվի առնող գործակիցն է, և ընդունվում է` 0,5` խմելու-կենցաղային ջրմուղի համակարգերի համար, 0,3` տնտեսական-հակահրդեհային ջրմուղների համակարգերի համար, m - հանգույցում կանգնակների թիվը:

 

5. ՏԱՔ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՋՐՄՈՒՂԻ ՑԱՆՑԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

 

87. Տաք ջրամատակարարման ցանցերի հիդրավլիկական հաշվարկը պետք է իրականացնել տաք ջրի հաշվարկային ելքով, qh,cir` հաշվի առնելով շրջանառու ելքը, լ/վ, որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

 

 qh,cir  = qh(l + kcir) ,

 (14)

 

որտեղ` kcir – գործակիցն ընդունվում է` ջրատաքացուցիչների և համակարգի սկզբնական հատվածների համար մինչև առաջին ջրաբաշխիչ կանգնակը` համաձայն սույն շինարարական նորմերի 5-րդ հավելվածի, ցանցի մնացած հատվածների համար հավասար 0-ի:

88. Համակարգում տաք ջրի շրջանառու ելքը qcir, լ/վ, պետք է որոշել հետևյալ բանաձևով`

 


qcir


=β∑

Qht

 ,    (15)
___________

4,2Δt

 

որտեղ` β – շրջանառության ապակարգավորման գործակիցը,

Qht– տաք ջրամատակարարման խողովակաշարերում ջերմակորուստները, կՎտ,

Δt – համակարգի տրման խողովակաշարերում ջերմաստիճանների տարբերությունը ջրատաքացուցիչից մինչև ամենահեռավոր ջրաբաշխիչ կետը, 0C: Qht և β - ի արժեքները կախված տաք ջրամատակարարման համակարգի սխեմայից պետք է վերցնել`

1) այն համակարգերի համար, որոնցում ջրաբաշխիչ կանգնակներով չի նախատեսվում ջրի շրջանառություն, Qht մեծությունը պետք է որոշել` ըստ տրման և բաշխման խողովակաշարերի, երբ Δt = 100C և β = 1,

2) այն համակարգերի համար, որոնցում ջրաբաշխիչ կանգնակների միջոցով նախատեսվում է ջրի շրջանառություն (դրանց փոփոխական դիմադրությամբ), Qht մեծությունը պետք է որոշել մատակարարող բաժանարար խողովակաշարերով և ջրբաժան կանգնակներով, երբ Δt = 100C և β = 1,

3) երբ հատվածամասերի հանգույցները կամ կանգնակները ունեն միևնույն դիմադրությունը, Qht պետք է որոշել ըստ ջրբաժան կանգնակների, երբ Δt = 8,50C և β = 1,3,

4) ջրաբաշխիչ կանգնակի կամ հատվածամասի հանգույցի համար ջերմակորուստները Qht պետք է որոշել ըստ մատակարարող խողովակաշարերի, ներառյալ օղակավորող միջադիրը` ընդունելով Δt = 8,50C և β = 1:

89. Ճնշման կորուստները տաք ջրամատակարարման համակարգի խողովակաշարերում պետք է որոշել`

1) այն համակարգերի համար, որտեղ չի պահանջվում հաշվի առնել խողովակների աղակալումը` 86-րդ կետին համապատասխան,

2) խողովակների աղակալումը հաշվի առնվող համակարգերի համար` համաձայն 12-րդ բանաձևի: Այս դեպքում`

i- ճնշման տեսակարար կորուստը ընդունվում է սույն շինարարական նորմերի 7-րդ հավելվածի համաձայն,

ki– գործակից, որի արժեքը պետք է կիրառել` 0,2` տրման և շրջանառու բաժանարար խողովակաշարերի համար, 0,5` ջերմային հանգույցի սահմաններում գտնվող, ինչպես նաև ցամքոցաչորացուցիչներով ջրբաժան կանգնակների խողովակաշարերի համար, 0,1` առանց ցամքոցաչորացուցիչների ջրբաժան կանգնակների և շրջանառու կանգնակների խողովակաշարերի համար:

90. Ջրի շարժման արագությունը խողովակաշարերում պետք է ստուգել սույն շինարարական նորմերի 5-րդ հավելվածին համապատասխան:

91. Տրման և շրջանառու խողովակաշարերում, ջրատաքացուցիչից մինչև համակարգի յուրաքանչյուր ճյուղի ամենահեռավոր ջրբաժան կետը կամ շրջանառու կանգնակը ճնշման կորուստները իրարից չպետք է տարբերվեն 10 %-ից ավելի:

92. Երբ հնարավոր չէ տաք ջրամատակարարման համակարգի ցանցի խողովակներում ճնշման կորուստների անկապքը վերացնել համապատասխան տրամագծեր ընտրելու միջոցով, համակարգի շրջանառու խողովակաշարերում պետք է նախատեսել ջերմաստիճանի կարգավորիչներ կամ դիաֆրագմաներ:

93. Դիաֆրագմայի անցքի տրամագիծը չպետք է լինի 10 մմ-ից պակաս: Եթե հաշվարկի համաձայն դիաֆրագմայի տրամագիծը պահանջվում է 10 մմ-ից պակաս, ապա ճնշման կարգավորման համար թույլատրվում է դիաֆրագմայի փոխարեն նախատեսել փական: Կարգավորման դիաֆրագմայի անցքի տրամագիծը dg որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2919

94. Հատվածամասային հանգույցների կամ կանգնակների նույն դիմադրությունն ունեցող համակարգում ճնշման գումարային կորուստները տրման և շրջանառու խողովակաշարերում (առաջին և վերջին կանգնակների սահմաններում) պետք է 1,6 անգամ գերազանցի հատվածամասային հանգույցների կամ կանգնակների դիմադրությանը, շրջանառության ապակարգավորման գործակցի` β=1,3 արժեքի դեպքում:

95. Շրջադարձային կանգնակների խողովակաշարերի տրամագիծը պետք է որոշել սույն շինարարական նորմերի 84-րդ կետի պահանջներին համապատասխան, այն պայմանով, որ կանգնակներում կամ հատվածամասային հանգույցներում սույն շինարարական նորմերի 88-րդ կետի պահանջներին համապատասխան որոշված շրջանառու ելքի ժամանակ դրանց տրման (բաշխիչ) և հավաքող (շրջանառու) խողովակաշարերին միանալու կետերի միջև ճնշման կորուստների տարբերությունը չգերազանցի 10 %-ը:

96. Փակ ջերմային ցանցերին միացնող տաք ջրամատակարարման համակարգերում, հատվածամասային հանգույցներում ճնշման կորուստները հաշվային շրջանառու ելքի դեպքում պետք է ընդունել 0,03-0,06 ՄՊա (0,3-0,6 կգու/սմ2):

97. Անմիջապես ջերմային ցանցից ջուր վերցնող տաք ջրամատակարարման համակարգերի ցանցի խողովակաշարերում ճնշման կորուստները պետք է որոշել հաշվի առնելով ջերմային ցանցի հետադարձ խողովակաշարում ճնշումը: Համակարգի շրջանառու օղակում ճնշման կորուստը, չպետք է գերազանցի 0,02 ՄՊա (0,2 կգու/սմ2)-ից:

98. Երեքից ավելի ցնցուղ ունեցող լոգարաններում բաժանարար խողովակաշարը պետք է նախատեսել օղակավորված: Թույլատրվում է նախատեսել տաք ջրի միակողմանի մատակարարում կոլեկտորային բաշխման դեպքում:

99. Տաք ջրամատակարարման համակարգերի գոտիավորման դեպքում թույլատրվում է վերին գոտում գիշերային ժամերին նախատեսել տաք ջրի բնական շրջադարձի կազմակերպման հնարավորություն:

6. ՍԱՌԸ ՋՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐՄՈՒՂԻ ՑԱՆՑԵՐԸ

100. Սառը ջրամատակարարման ջրմուղի ներքին համակարգերը պետք է նախատեսել.

1) փակուղային, եթե թույլատրվում է ջրի մատակարարման ընդհատումներ և հրշեջ ծորակների թիվը չի անցնում 12-ից,

2) օղակային կամ օղակավորված, երբ ներանցումն ունենում է 2 փակուղային ճյուղ և դրանցից յուրաքանչյուրից բաժանարար խողովակով ջուր է տրվում բոլոր սպառողներին` ջրամատակարարման անընդհատույթունն ապահովելու համար:

101. Օղակային ցանցերը պետք է միանան արտաքին օղակային ցանցին առնվազն երկու ներանցումներով: Երկու և ավելի ներանցումներ պետք է նախատեսել`

1) 12-ից ավելի հակահրդեհային ծորակներ տեղադրված շենքերում,

2) 400-ից ավելի բնակարաններ ունեցող բնակելի շենքերում,

3) բեմահարթակով ակումբներում, կինոթատրոններում` 300-ից ավելի տեղով, թատրոններում և թատերաբեմով ակումբներում` անկախ տեղերի քանակից,

4) սպրինկլերային և դրենչերային համակարգերով շենքերում, երբ կառավարման հանգույցները երեքից ավելի են,

5) 200 և ավելի տեղով բաղնիքներում,

6) հերթափոխում 2 տ և ավելի սպիտակեղեն մշակող լվացքատներում:

102. Երկու ներանցում կազմակերպելու դեպքում, պետք է նախատեսել դրանց միացումը ջրմուղի արտաքին օղակային ցանցի նույն հատվածին: Միացումների միջև այդ հատվածի վրա պետք է տեղադրել փական` այն բաժանելով երկու մասի, որոնցից որևէ մեկի վթարվելու դեպքում շենքի ջրամատակարարումը կապահովվի մյուսով:

103. Ներքին ջրմուղի ցանցում պոմպերի տեղադրման անհրաժեշտության դեպքում յուրաքանչյուր պոմպով ցանկացած ներանցումից ջրի մղման համար պոմպերից առաջ ներանցումները պետք է միացվեն իրար` միացնող խողովակաշարերի վրա տեղադրելով փական: Յուրաքանչյուր ներանցման վրա պոմպային սարքի տեղադրման դեպքում ներանցումները միմյանց միացնել չի պահանջվում:

104. Ներքին ջրմուղի ցանցում մեկից ավելի ներանցում ունենալու դեպքում, որոնք կահավորված են չափիչ սարքերով, դրանցից առաջ անհրաժեշտ է տեղադրել հակադարձ կափույրներ:

105. Խմելու-կենցաղային ջրմուղի ներանցումների և կոյուղու ու անձրևաջրերի հեռացման թողարկների պատերի միջև եղած հեռավորությունը հատակագծում պետք է լինի 1,5 մ-ից ոչ պակաս, եթե ներանցման տրամագիծը մինչև 200 մմ է (ներառյալ) և 3մ-ից ոչ պակաս, եթե ներանցման տրամագիծը մեծ է 200 մմ-ից: Թույլատրվում է տարբեր նշանակության ջրմուղների ներանցումները տեղադրել համատեղ:

106. Ներանցման խողովակաշարերի վրա ուղղաձիգ կամ հորիզոնական հարթության մեջ թեքման տեղերում անհրաժեշտ է նախատեսել հենարաններ:

107. Ներանցումների հատումները նկուղների պատերի հետ պետք է իրականացնել խողովակաշարի և շինարարական կոնստրուկցիայի միջև 0,2 մ բացակով, պատի անցքը լցափակելով, չոր գրունտներում` ջրանթափանց և գազանթափանց (գազաֆիկացված տարածքներում) էլաստիկ նյութերով, թաց գրունտներում` խցուկի տեղադրմամբ:

108. Խողովակի տեղադրումը շենքերի հիմքերի տակով պետք է նախատեսել պողպատե կամ երկաթբետոնե խողովակից պատյանի միջով, ընդ որում պատյանի վերևի և հիմքի ներբանի միջև եղած հեռավորությունը պետք է լինի 20 սմ-ից ոչ պակաս:

109. Շենքի ներսում ձևախախտման կարերի հետ հատումների տեղերում խողովակաշարերի վրա պետք է նախատեսել ազդազերծիչների տեղադրում:

110. Բնակելի և հասարակական շենքերում ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի անցկացումը պետք է նախատեսել նկուղներում, հատակի տակ, տեխնիկական հարկերում և ձեղնահարկերում, իսկ ձեղնահարկի բացակայության դեպքում` առաջին հարկում` ընդհատակյա խուղակներում ջեռուցման խողովակաշարերի հետ համատեղ կամ հատակի տակ ստեղծելով հանովի ծոփար, ինչպես նաև շենքի կոնստրուկցիաներով, երբ դրանց վրա թույլատրվում է խողովակաշարի բաց տեղադրում, կամ վերևի հարկի առաստաղի տակով: Ներքին ջրմուղի կանգնակները և բաժանարար ճյուղերը պետք է նախատեսել հորաններում, բաց` լոգարանների, խոհանոցի և այլ սենքերի պատերի վրայով: Խողովակաշարի փակ տեղադրումը պետք է նախատեսել այն սենքերի համար, որոնց հարդարմանը ներկայացվում է հատուկ պահանջներ և պլաստմասե խողովակներից համակարգերի համար (բացի սանիտարական հանգույցների սենքերից):

111. Չի թույլատրվում պարուրակային միացումներով պողպատե խողովակաշարերի փակ տեղադրումը, որոնք չունեն մոտեցում կցվանքային միացումներին, բացառությամբ պատի վրա տեղադրվող ջրաբաշխիչ սարքավորանքի միացման համար ծառայող անկյունակներից:

112. Պատերի վրայի ակոսները պետք է լցափակվեն ցանցի տեղադրմամբ պատի սվաղով կամ երեսապատումով, իսկ արմատուրի տեղադրման տեղերում` նախատեսել դռնակներ:

113. Բնակելի շենքերում թույլատրվում է կոլեկտորային համակարգի կիրառումը, ջրբաժան սարքավորանքների առանձին ճկուն միացումներով:

114. Արդյունաբերական շենքերի ներսում ջրամատակարարման ցանցերի անցկացումը, պետք է նախատեսել բաց` ֆերմաների, սյուների, պատերի վրայով և ծածկի տակով: Եթե բաց անցկացումը հնարավոր չէ, թույլատրվում է ջրամատակարարման ցանցերը տեղավորել ընդհանուր խուղակներում այլ խողովակաշարերի հետ, բացի դյուրավառ, վառելիք կամ թունավոր հեղուկ և գազ տեղափոխող խողովակաշարերից: Խմելու-կենցաղային ջրմուղի համատեղ անցկացումը կոյուղու խողովակաշարերի հետ թույլատրվում է միայն անցանելի խուղակներում, ընդ որում կոյուղու խողովակաշարերը պետք է տեղադրել ջրմուղից ներքև: Ջրմուղի տեղադրման հատուկ անցուղի պետք է նախագծել միայն առանձնահատուկ դեպքերում և համապատասխան հիմնավորմամբ: Տեխնոլոգիական սարքավորումներին ջուր մոտեցնող խողովակները թույլատրվում է անցկացնել հատակի միջով կամ հատակի տակով:

115. Եթե սառը ջրամատակարարման ջրմուղը խուղակներում տեղադրվում է համատեղ տաք ջրի կամ գոլորշու խողովակաշարերի հետ, ապա այն անհրաժեշտ է տեղադրել մյուս խողովակաշարերից ներքև` իրականացնելով ջերմամեկուսացում: Խողովակաշարերը, բացի հակահրդեհային կանգնակներից, որոնք անցկացվում են բարձր խոնավությամբ խուղակներով, հորաններով, խցիկներով, թունելներով, ինչպես նաև սենքերով, պետք է պաշտպանել խոնավության ազդեցությունից:

116. Խողովակաշարերի անցկացումը պետք է նախատեսել 0.002-ից ոչ պակաս թեքությամբ: Ամբողջ տարին գործող ներքին սառը ջրամատակարարման ջրմուղի խողովակաշարի անցկացումը պետք է նախատեսել այնպիսի սենքերով, որոնցում օդի ջերմաստիճանը ձմռանը 20C-ից բարձր է: 20C-ից ցածր ջերմաստիճան ունեցող սենքերով անցկացնելու դեպքում, անհրաժեշտ է նախատեսել խողովակները սառցակալումից պաշտպանելու միջոցառումներ: Եթե սենքերում առկա է ջերմաստիճանի մինչև 00C և ցածր կարճաժամկետ նվազման վտանգ, ինչպես նաև խողովակաշարը դրսի սառը օդի ազդեցության գոտով անցկացնելու դեպքում (արտաքին մուտքի դռների և դարպասների մոտով) պետք է նախատեսել խողովակների ջերմամեկուսացում:

 

7. ՏԱՔ ՋՐԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐԸ

 

117. Տաք ջրամատակարարման համակարգերը պետք է նախագծել հաշվի առնելով սույն շինարարական նորմերի 100-ից 110-րդ և 114-րդ կետերի պահանջները:

118. Օդահեռ սարքերը պետք է նախատեսել տաք ջրամատակարարման համակարգի խողովակաշարերի վերևի կետերում: Խողովակաշարերի համակարգից օդի հեռացումը թույլատրվում է նախատեսել նաև համակարգի վերևի կետերում (վերևի հարկերում) տեղադրված ջրաբաշխիչ սարքավորանքից: Խողովակաշարերի համակարգի ներքևի կետերում պետք է նախատեսել թողարկ սարքեր: Խողովակաշարերի համակարգի ներքևի կետերում ջրբաժան սարքավորանք ունենալու դեպքում լրացուցիչ թողարկ սարքեր չեն նախատեսվում:

119. Տաք ջրամատակարարման համակարգի տրման և շրջանառու խողովակաշարերի համար (ներառյալ կանգնակները բացի ջրաբաշխիչ սարքերին մոտեցնող խողովակներից) անհրաժեշտ է նախատեսել ջերմամեկուսացում, որի շերտի հաստությունը պետք է լինի 10 մմ-ից ոչ պակաս, իսկ ջերմամեկուսիչ նյութի ջերմահաղորդականությունը 0,05 Վտ/(մ0С) ոչ պակաս:

120. Խողովակաշարերի նախագծման ժամանակ պետք է նախատեսել խողովակների ջերմային ընդարձակման ազդազերծիչներ:

8. ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԸ ԵՎ ԱՐՄԱՏՈՒՐԸ

121. Սառը և տաք ջրամատակարարման բոլոր ցանցերի համար, բացի անջատ հակահրդեհային ցանցերից, պետք է օգտագործել ծանր խտության պոլիէթիլենից, պոլիպրոպիլենից, պոլիվինիլքլորիդից, պոլիբուտիլենից, մետաղապոլիմերից, ապակեպլաստից և այլ պլաստմասսե նյութերից խողովակներ և ձևավոր մասեր:: Թույլատրվում է օգտագործել նաև պղնձե, բրոնզե և արույրե, ինչպես նաև ներսից և դրսից հակաքայքայիչ պատվածքով պողպատե խողովակներ և ձևավոր մասեր: Խմելու-կենցաղային սառը և տաք ջրմուղների համար պետք է կիրառել խողովակներ այնպիսի նյութերից, որոնք թույլատրված են առողջապահության բնագավառի լիազոր մարմնի կողմից: Ներքին ջրմուղի ցանցերում թուջե, ապակե, ինչպես նաև թեթև և միջին խտության պոլիէթիլենային խողովակների օգտագործումը չի թույլատրվում:

122. Պլաստմասսե խողովակները պետք է տեղադրվեն առավելապես փակ եղանակով` շրիշակներում, հորաններում և խուղակներում: Բաց եղանակով թույլատրվում է տեղադրել սարքավորանքներին մոտեցնող խողովակները, ինչպես նաև այն տեղերում, որտեղ բացառվում է պլաստմասսե խողովակների մեխանիկական վնասումները:

123. Խողովակները և ձևավոր մասերը պետք է դիմակայեն ջրի փորձարկման ճնշմանը եթե`

1) սառը ջրամատակարարման ցանցում այն գերազանցում է ցանցում աշխատանքային ճնշումը 1,5 անգամ, բայց 0,68 ՄՊա-ից ոչ պակաս` 200C սառը ջրի հաստատուն ջերմաստիճանում, իսկ տաք ջրի` 750C,

2) տաք ջրամատակարարման ցանցում այն հավասար է աշխատանքային ճնշմանը (բայց 0.45 ՄՊա-ից ոչ պակաս) փորձարկման ջրի 900C ջերմաստիճանի դեպքում:

124. Պողպատե խողովակների միացման կարերի իրականացման ժամանակ եռակցման աշխատանքները կատարելիս պետք է ապահովել եռակցային միացումների ամրության համազորությունը խողովակի պատի ամրության հետ: Չի թույլատրվում կիրառել ձեռքի գազային զոդում: 400 սմ/վ2-ուց մեծ գետնի արագացման սեյսմիկ վտանգավորության երկրաշարժային շրջաններում տեղադրվող խողովակաշարերի եռակցային միացումները պետք է ուժեղացվեն վերադիր կցորդիչների եռակցման միջոցով: Այդ շրջաններում, հակահրդեհային հիդրանտների, ինչպես նաև խողովակաշարերի փականային հորերը պետք է տեղակայել այնպես, որպեսզի շրջապատի շենքերի փլուզման դեպքում դրանց փլատակների տակ մնալու հավանականությունը լինի նվազագույնը: Դրա համար պետք է հակահրդեհային հիդրանտները և փականային հորերը տեղադրել շենքերի կողաճակատային կողմերում:

125. Ըստ հրդեհային վտանգավորության Ա, Բ և Վ կարգի սենքերով անցկացվող այրվող նյութերից խողովակաշարերը պետք է պաշտպանել այրվելուց:

126. Խողովակաշարային արմատուրը, ջրբաժան և խառնարանային սարքավորանքները խմելու-կենցաղային ջրմուղների համար պետք է տեղադրել 0,6 ՄՊա (6 կգու/սմ2) աշխատանքային ճնշման համար, իսկ անջատ հակահրդեհային և կենցաղային-հակահրդեհային համակարգերում ` 1,0 ՄՊա-ից (10 կգու/սմ2) ոչ ավելի աշխատանքային ճնշման համար: Անջատ արտադրական ջրմուղի համակարգերի արմատուրը պետք է տեղադրել ըստ տեխնոլոգիական պահանջների ընդունվող աշխատանքային ճնշման համար:

127. Ջրաբաշխիչ և փակող արմատուրի կոնստրուկցիան պետք է ապահովի ջրի հոսքի սահուն բացելը և փակելը: Սողնակավոր փականները անհրաժեշտ է տեղակայել 50 մմ և ավելի տրամագծով խողովակների վրա: Ուղղաձիգ ուղղությամբ օղակավորված կանգնակների վերևի մասում և միջադիրների վրա թույլատրվում է տեղադրել խծուկով խցանային փական: Կանգնակի ներքևում պետք է նախատեսել վենտիլ և թողարկի խցան: Թույլատրվում է հիմնավորման դեպքում կիրառել 50 մմ և 65 մմ տրամագծով վենտիլներ:

128. Ներքին ջրամատակարարման ցանցերում պետք է նախատեսել փակող արմատուր հետևյալ տեղերում`

1) յուրաքանչյուր ներանցման վրա,

2) օղակային բաշխիչ ցանցի վրա, վթարի դեպքում վերանորոգման նպատակով, դրա առանձին հատվածների անջատման հնարավորությունն ապահովելու համար (օղակի կեսից ոչ ավելի),

3) արտադրական ջրմուղի սառը ջրի օղակային ցանցի վրա` ապահովելով այն ագրեգատների երկկողմանի ջրամատակարարումը, որոնց համար չի թույլատրվում ջրամատակարարման ընդհատում,

4) հինգ և ավելի թվով հակահրդեհային ծորակներ ունեցող կանգնակների ներքևում,

5) երեք և ավելի հարկերով շենքերի խմելու-կենցաղային կամ արտադրական ցանցի կանգնակների ներքևում,

6) հինգ և ավելի ջրաբաշխիչ կետեր սնող ճյուղավորումների վրա (տեխնոլոգիական անհրաժեշտության դեպքերում` նաև յուրաքանչյուր սարքից առաջ),

7) ջրմուղի մայրուղային խողովակաշարերի ճյուղավորումների վրա,

8) յուրաքանչյուր բնակարանի կամ հյուրանոցային համարի ճյուղավորման վրա, լվացման տակառիկի, լվացման ծորակի, ջրատաքացուցիչի, խմբային ցնցուղների և լվացարանների ճյուղավորումների վրա,

9) երեք և ավելի հարկերով շենքերում և շինություններում ջրի տրման և շրջանառու կանգնակների ներքևում,

10) հատվածամասային հանգույցները սնող խողովակաշարերի վրա,

11) անհրաժեշտության դեպքում հատուկ նշանակության (արտադրական, բուժական, փորձարարական և այլն) սարքերից, ապարատներից և ագրեգատներից առաջ,

12) ուղղաձիգ օղակավորման կանգնակների վերևում և ներքևում:

129. Գիշերային ժամերին դիտարկումների համար անհասանելի` ներկառուցված խանութներով, ճաշարաններով, ռեստորաններով և այլ սենքերով անցնող ջրամատակարարման կանգնակների վրա փակող արմատուրը պետք է տեղադրել նկուղներում կամ տեխնիկական հարկերում, որոնք ունեն մշտական մուտքի հնարավորություն:

130. 50 մմ և ավելի տրամագծով ջրմուղի արմատուրը հատակից 1.6 մ-ից ավելի բարձր տեղադրելու դեպքում անհրաժեշտ է նախատեսել ամրակցված մշտական հարթակներ կամ կամրջակներ այն սպասարկելու համար: Մինչև 150 մմ տրամագծով արմատուրը, մինչև 3 մ բարձրության վրա տեղադրելու դեպքում, թույլատրվում է օգտագործել շարժական աշտարակ, ձեռնասանդուղք և դնովի սանդուղք 600-ից ոչ ավելի թեքությամբ` պահպանելով անվտանգության տեխնիկայի կանոնները:

131. Բնակելի, արտադրական և այլ նշանակության շենքերում ներքին ջրմուղի ցանցի վրա թույլատրվում է տեղադրել շենքի հարակից տարածքների ջրման ծորակներ, բնակավայրի ջրմուղի համակարգը շահագործող կազմակերպության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհամաձայնության դեպքում, այն պայմանով, որ դրա արդյունքում չի խախտվի ներքին ցանցի բնականոն աշխատանքը: Ծորակները պետք է տեղադրել շենքի արտաքին պատի խորշերում, իրարից 60-70 մ հեռավորության վրա: Արտադրական կազմակերպությունների տարածքներում ջրման ծորակների տեղադրումը պետք է նախատեսել` կախված բարեկարգման աստիճանից, կանաչ տարածքների առկայությունից, ջրման եղանակից և այլ տեղական պայմաններից:

132. Ցայտաղբյուրները կամ ջրի ավտոմատ սարքավորումները շենքերում պետք է նախատեսել աշխատատեղերից 75 մ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա: Սարքերի տեսակները և դրանց տեղադրման վայրը սահմանվում է նախագծի շինարարական մասով:

133. Միկրոշրջանի, ջրամատակարարման համակարգում սահմանված ճնշումն ապահովելու համար պետք է նախատեսել ճնշման կարգավորիչներ հետևյալ տեղերում`

1) ջրմուղի ներանցման գծի վրա, եթե ճնշումը արտաքին ցանցում գերազանցում է սույն շինարարական նորմերի 70-րդ կետով սահմանված մեծությունները,

2) 40 մ-ից ավելի բարձրությամբ շենքերում ջրմուղի ըստ բարձրության գոտիավորված ցանցի ներքևի հատվածների վրա:

134. Միկրոշրջանի, շենքի, ինչպես նաև բնակարանի մուտքագծի վրա ճնշման կարգավորիչի տեղադրումը պետք է նախատեսել ջրաչափական հանգույցի անջատող փականից կամ խմելու տնտեսական ջրամատակարարման պոմպերից հետո, ընդ որում, կարգավորիչից հետո նույնպես անհրաժեշտ է նախատեսել փական: Ճնշման կարգավորիչի աշխատանքի հսկման և կարգաբերման համար դրանից առաջ և հետո պետք է տեղադրվեն մանոմետրեր (բացառությամբ բնակարանների):

135. Բնակելի շենքերի աղբախցիկներում պետք է տեղադրել ջրման ծորակ` սառը և տաք ջրի տրմամբ: Շենքի 10 և ավելի հարկայնության դեպքում, բացի դրանից պետք է նախատեսել սպրինկլերների տեղադրում:

136. Ջրման ծորակներ պետք է նախատեսել.

1) արտադրամասերի բանվորական կեղտոտված արտահագուստի հանդերձարաններում,

2) հասարակական զուգարաններում,

3) երեք և ավելի զուգարանակոնք ունեցող զուգարաններում,

4) հինգ և ավելի լվացարան ունեցող լվացման սենքերում,

5) երեք և ավելի ցնցուղ ունեցող ցնցուղարաններում,

6) սենքերում՝ հատակների թաց մաքրման անհրաժեշտության դեպքում:

137. Սառը և տաք ջրի ներքին ջրմուղների նախագծման ժամանակ պետք է նախատեսել միջոցառումներ աղմուկն ու արմատուրի և խողովակաշարի թրթռումը կանխելու համար: Այդ նպատակով հաշվարկված արագությունների արժեքները պետք է համեմատել 5-րդ հավելվածում տրված սահմանային թույլատրելի արագությունների հետ:

138. Տաք ջրամատակարարման համակարգերում հակադարձ կափույրի տեղադրում պետք է նախատեսել

1) խողովակաշարի այն հատվածներում, որոնցով ջուր է տրվում խառնարանների խմբին,

2) շրջանառու խողովակաշարի վրա` ջրատաքացուցչին միանալուց առաջ,

3) ջերմային ցանցի հետադարձ խողովակաշարի ճյուղավորումների վրա, որոնցով ջուր է տրվում ջերմային կարգավորիչներին,

4) շրջանառու խողովակաշարի վրա, դրա ջերմային ցանցի հետադարձ խողովակաշարին միանալուց առաջ` ջերմային ցանցի խողովակաշարերից անմիջական ջրաբաշխում իրականացվող համակարգերում:

139. Տաք ջրամատակարարման համակարգեր նախագծելիս պետք է կիրառել ընդհանուր նշանակության արդյունաբերական խողովակաշարային արմատուր: 50 մմ-ը չգերազանցող տրամագծով փակող արմատուրը պետք է լինի բրոնզից, արույրից կամ ջերմակայուն պլաստմասսայից:

140. Տաք ջրամատակարարման համակարգում արմատուրի հերմետիկացնող միջադիրները և խծուծները պետք է նախատեսել այնպիսի ջերմակայուն նյութերից, որոնց օգտագործումը թույլատրված է առողջապահության բնագավառի պետական կառավարման մարմնի կողմից:

Այդ նպատակների համար արգելվում է այնպիսի նյութերի օգտագործումը, որոնք կարող են վատացնել տաք ջրի որակը (առաջացնել հոտ, փոխել գունավորվածությունը և այլն):

141. Դրոսելման դիաֆրագմաները տաք ջրամատակարարման համակարգի համար պետք է նախատեսել պոլիմերային նյութերից, արույրից կամ չժանգոտվող պողպատից:

142. Տաք ջրամատակարարման համակարգերում Ճնշման կարգավորիչները անհրաժեշտության դեպքում, պետք է տեղադրել` հաշվի առնելով սույն շինարարական նորմերի 133-րդ և 134-րդ կետերի պահանջները:

9. ՋՐԻ ՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԵԼՔԻ ՉԱՓՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ

143. Սառը և տաք (ինչպես նաև միայն սառը) ջրամատակարարման համակարգեր ունեցող հիմնանորոգվող, նոր կառուցվող, վերակառուցվող շենքերի համար պետք է նախատեսել ջրի սպառումը հաշվառող սարքեր՝ սառը և տաք ջրի հաշվիչներ, որոնց պարամետրերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ գործող ստանդարտներով սահմանված պահանջներին:

144. Ջրաչափեր պետք է տեղադրել յուրաքանչյուր շենքի և շինության սառը և տաք ջրի ներանցման, բնակելի շենքերում յուրաքանչյուր բնակարանի և դեպի բնակելի, արտադրական և հասարակական շենքերին ներկառուցված կամ կցակառույց խանութներ, ճաշարաններ, ռեստորաններ և այլ սենքեր գնացող խողովակաշարերի ճյուղավորումների վրա: Հասարակական և արտադրական շենքերի առանձին սենքերի ճյուղավորումների, ինչպես նաև առանձին սարքավորանքները և տեխնոլոգիական սարքավորումները սնող խողովակների վրա ջրաչափեր տեղադրվում են պատվիրատուի պահանջով: Անջատ հակահրդեհային համակարգի վրա ջրաչափի տեղադրում չի պահանջվում:

145. Տաք ջրի հաշվիչներ (մինչև 900C ջերմաստիճանի համար) պետք է տեղադրել տաք ջրամատակարարման տրման և շրջանառու խողովակաշարերի վրա (երկխողովականի ցանցերում)` տեղադրելով հակադարձ փական շրջանառու խողովակաշարի վրա:

146. Ջրաչափի պայմանական անցամասի տրամագիծը պետք է ընտրել՝ ելնելով սպառման ժամանակահատվածի (օր, հերթափոխ) ջրի միջին ժամային ելքի մեծությունից, որը չպետք է գերազանցի սույն շինարարական նորմերի 4-րդ աղյուսակից վերցված և սույն շինարարական նորմերի 147-րդ կետի ցուցումներով ստուգված շահագործման ելքին:

147. Ընտրված պայմանական անցամասի տրամագծով ջրաչափը պետք է ստուգել.

1) ըստ ջրի հաշվարկային առավելագույն վայրկյանային ելքի անցկացման, ընդ որում, ճնշման կորուստները ջրաչափում չպետք է գերազանցեն 2,5 մ-ը թևավոր և 1 մ-ը` տուրբինային ջրաչափերի համար,

2) ըստ ջրի առավելագույն վայրկյանային հաշվարկային ելքի անցկացման, հաշվի առնելով նաև ներքին հրդեհաշիջման հաշվարկային ելքը: Այս դեպքում, ճնշման կորուստները ջրաչափում չպետք է գերազանցեն 10 մ-ը:

 

Աղյուսակ 4

 

Հաշվիչի պայմանական անցամասի տրամագիծը,
մմ

Բնութագրերը

ջրի ելքը, մ3

զգայականության շեմը, մ3/ժ,
ոչ ավելի

ջրի առավելագույն ծավալը օրվա ընթացքում,
մ3

ջրաչափի հաշվիչի հիդրավլիկական դիմադրությունը S,
Ներմուծեք նկարագրությունը_2918

նվազագույն

շահագործման

առավելագույն

15

0,03

1,2

3

0,015

45

14,5

20

0,05

2

5

0,025

70

5,18

25

0,07

2,8

7

0,035

100

2,64

32

0,1

4

10

0,05

140

1,3

40

0,16

6,4

16

0,08

230

0,5

50

0,3

12

30

0,15

450

0,143

65

1,5

17

70

0,6

610

810 · 10-5

80

2

36

110

0,7

1300

264 · 10-5

100

3

65

180

1,2

2350

76,6 · 10-5

150

4

140

350

1,6

5100

13 · 10-5

200

6

210

600

3

7600

3,5 ·  10-5

250

15

380

1000

7

13700

1,8 · 10-5

 

148. Ճնշման կորուստները ջրաչափում հ, մ, ջրի հաշվարկային վայրկյանային ելքի դեպքում q (qtօt, qc, qh),լ/վ, պետք է որոշել հետևյալ բանաձևով`

 

 

h= Sq2 ,

(17)

 

որտեղ` S –ը ջրաչափի հիդրավլիկական դիմադրությունն է, վերցված համաձայն սույն շինարարական նորմերի 4-րդ աղյուսակի:

149. Ջրաչափի միջոցով ջրի ծախսի չափման անհնարինության դեպքում պետք է օգտագործել ծախսաչափեր: Ծախսաչափի պայմանական անցամասի տրամագծի ընտրությունը և տեղադրումը պետք է կատարել համաձայն համապատասխան տեխնիկական պայմանների:

150. Սառը և տաք ջրի հաշվիչները պետք է տեղադրել ցուցմունք վերցնելու և սպասարկելու առումով շահագործող անձնակազմի համար հարմար տեղում, բնական կամ արհեստական լուսավորությամբ և 50C-ից ոչ պակաս ջերմաստիճան ունեցող սենքերում:

151. Ջրաչափի յուրաքանչյուր կողմից պետք է նախատեսել խողովակաշարի ուղղագիծ հատվածներ, որոնց երկարությունը որոշվում է ջրաչափերի տեխնիկական պարամետրերի համաձայն և վենտիլների կամ փականների տեղադրում: Հաշվիչի և երկրորդ (ըստ ջրի շարժման) վենտիլի կամ փականի միջև պետք է տեղադրել թողարկային ծորակ (բացառությամբ բնակարանային հաշվիչների):

152. Սառը ջրի ջրաչափական հանգույցներում պետք է նախատեսել շրջանցող գիծ, այն դեպքերում, երբ

1) շենքն ունի ջրմուղի մեկ ներանցում,

2) ջրաչափը հաշվարկված չէ ջրի հակահրդեհային ելքը բաց թողնելու համար:

153. Շրջանցող գծի վրա պետք է տեղադրել փական` փակ դիրքում կապարակնքված: Հակահրդեհային ելքը բաց թողնելու համար փականը պետք է լինի էլեկտրաշարժաբերով: Շրջանցող գիծը պետք է հաշվարկել առավելագույն ջրի ելքի տակ (հաշվի առնելով նաև հակահրդեհայինը):

154. Էլեկտրաշարժաբերով փականը պետք է բացվի սեղմակոճակներից (որոնք տեղադրվում են հրշեջ ծորակների մոտ) կամ հակահրդեհային ավտոմատիկայի սարքերից: Ջրմուղի ցանցում անբավարար ճնշման դեպքում փականի բացվելը պետք է համատեղված լինի հակահրդեհային պոմպերի գործարկման հետ:

155. Ներանցման վրա չափիչ սարքերից առաջ (ինչպես նաև խողովակաշարերը պոմպերին և բաքերին միանալու տեղերում) անհրաժեշտ է նախատեսել ճկուն միացումներ, որոնք թույլ են տալիս խողովակաշարերի ծայրերի անկյունային և երկայնական տեղափոխություններ:

156. Բնակելի կառուցապատված տարածքներում հրդեհաշիջման ժամանակ տաք ջրամատակարարման համակարգին ջուր տալը թույլատրվում է չնախատեսել: Ընդ որում անհրաժեշտ է ապահովել այդ համակարգի սնուցման ավտոմատ անջատումը:

 

10. ՊՈՄՊԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆՔՆԵՐԸ

 

157. Ջրամատակարարման համակարգում ճնշումը մշտական կամ պարբերաբար անբավարար լինելու, ինչպես նաև կենտրոնացված տաք ջրամատակարարման համակարգերում ջրի ստիպողական շրջանառությունն ապահովելու անհրաժեշտության դեպքերում պետք է նախատեսել պոմպային կայանքներ:

158. Պոմպային կայանքի արտադրողականությունը և դրա աշխատանքի ռեժիմը պետք է որոշել մշակված տարբերակների տեխնիկատնտեսական համեմատության հիման վրա: Գործնականում կարող են կիրառվել հետևյալ տարբերակները`

1) անընդհատ կամ պարբերաբար գործող պոմպեր` կարգավորման ծավալի բացակայության դեպքում,

2) ջրի առավելագույն ժամային ծախսին հավասար կամ գերազանցող արտադրողականությամբ պոմպեր, որոնք աշխատում են կրկնվող-կարճատև ռեժիմով` հիդրոօդաճնշման կամ ջրաճնշման բաքերի հետ համատեղ,

3) ջրի առավելագույն ժամային ելքից պակաս արտադրողականությամբ պոմպեր, որոնք աշխատում են անընդհատ կամ պարբերական ռեժիմով` կարգավորման ծավալի հետ համատեղ:

159. Խմելու-կենցաղային, հակահրդեհային և շրջանառու պոմպային կայանքները, պետք է տեղադրել ջերմային հանգույցներում, ջրաեռուցիչ (բոյլերային) կայանքներում կամ առանձնացված շինություններում:

160. Չի թույլատրվում պոմպային կայանքների (բացի հակահրդեհայիններից) տեղադրումն անմիջապես բնակարանների, մանկական կամ մանկապարտեզների և մանկամսուրների խմբային սենյակների, հանրակրթական դպրոցների դասարանների, հիվանդասենյակների, վարչական շենքերի աշխատասենյակների, ուսումնական հաստատությունների լսարանների և այլ նույնատիպ սենքերի տակ:

161. Հակահրդեհային պոմպեր ունեցող կայանքները և ներքին հրդեհաշիջման հիդրոօդաճնշման բաքերը թույլատրվում է տեղադրել չհրկիզվող նյութերից պատրաստված I և II աստիճանի հրակայունության շենքերի առաջին և նկուղային հարկերում: Ընդ որում, պոմպային կայանքների և հիդրոօդաճնշման բաքերի սենքերը պետք է լինեն տաքացվող, սահմանազատված հակահրդեհային պատերով (միջնապատերով) ու ծածկերով և ունենան առանձին ելք դեպի դուրս կամ սանդղավանդակ: Պետք է հաշվի առնել, որ առանձին դեպքերում, համաձայնեցնելով առողջապահության բնագավառի լիազոր մարմնի հետ, թույլատրվում է տեղակայել թվարկված սենքերի կողքին, պայմանով, որ սենքերում աղմուկի գումարային մակարդակը չպետք է գերազանցի 30 դԲ: Չի թույլատրվում.

1) Օդաճնշական բաքերի սենքերը նախատեսելը անմիջականորեն այն սենքերի կողքին, վերևում, ներքևում, որտեղ հնարավոր է մեծ թվով (50 մարդ և ավելի) մարդկանց (տեսադահլիճ, բեմ, հանդերձարան և այլն) միաժամանակյա գտնվելը: Հիդրոօդաճնշման բաքերը թույլատրվում է տեղակայել տեխնիկական հարկերում: Հիդրոօդաճնշման բաքերի նախագծման ժամանակ պետք է հաշվի առնել ճնշման տակ աշխատող անոթների կառուցման և անվտանգ շահագործման կանոնները,

2) Հակահրդեհային պոմպային կայանքները տեղադրել այն շենքերում, որոնցում սպասարկող անձնակազմի բացակայության ժամանակ ընդհատվում է հոսանքի մատակարարումը:

162. Քաղաքային կառուցապատման առանձին թաղամասերի սպասարկման և արտադրական պոմպային կայանքները պետք է նախագծել ՍՆիՊ 2.04.02 շինարարական նորմերով և կանոններով սահմանված պահանջներին համապատասխան: Խմելու-կենցաղային կամ կենցաղային-հակահրդեհային կարիքների համար ջուր տվող և առանց շիթի խզման սխեմայով աշխատող պոմպային կայանքների համար սանիտարական գոտու իրականացում չի պահանջվում:

163. Արտադրական պոմպային կայանքները, պետք է տեղակայել անմիջականորեն ջուրը օգտագործող արտադրամասերում: Անհրաժեշտության դեպքում պետք է նախատեսել պոմպային կայանքի համար ցանկապատ:

164. Խմելու-կենցաղային և արտադրական պոմպային կայանքների արտադրողականությունը պետք է ընդունել`

1) կարգավորման ծավալի բացակայության դեպքում` առավելագույն վայրկյանային ելքից ոչ պակաս,

2) ջրաճնշման կամ հիդրոօդաճնշման բաքի և կրկրնվող-կարճաժամկետ ռեժիմով աշխատող պոմպերի առկայության դեպքում` առավելագույն ժամային ելքից ոչ պակաս,

3) ջրաճնշման բաքի կամ հեղուկամբարի (ռեզերվուարի) կարգավորող ծավալի առավելագույն օգտագործելու դեպքում` համաձայն սույն գլխի 11-րդ բաժնի:

165. Շենքերում և շինություններում սառը և ջերմամատակարարման փակ սխեմայով ջրի տաքացման կենտրոնացված տաք ջրամատակարարման համակարգերի դեպքում, պետք է նախատեսել պոմպային կայանք սառը և տաք ջրամատակարարման գումարային ելքի տրման համար:

166. Սառը և տաք ջրամատակարարման համակարգերում պոմպային կայանքի զարգացրած ճնշումը HP պետք է որոշել հետևյալ բանաձևով`

 

Hp=Hgcom + ∑ H tot,1+ Hf - Hg ,

(18) 

որտեղ` ∑ H tot,1 - ջրամատակարարման համակարգի խողովակաշարերում ճնշման կորուստների գումարը, մ, համաձայն սույն գլխի 7-րդ, 8-րդ և 11-րդ բաժինների:

167. Անհրաժեշտության դեպքում պետք է իրականացնել համակարգում նվազագույն ջրապահանջի ժամերին առաջացող ճնշման ստուգում` հաշվի առնելով ջրմուղի արտաքին ցանցի առավելագույն ճնշումը: Անթույլատրելի ճնշումներ առաջանալու դեպքում պետք է նախատեսել համապատասխան միջոցառումներ:

168. Երբ սառը և տաք ջրամատակարարման համակարգերում ճնշումների տարբերությունը գերազանցում է 0.1 ՄՊա-ը, շրջանառու-բարձրացնող պոմպերի կիրառման դեպքում, կայանքի պահանջվող ճնշումը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

 

 

Hp=Hgcom + ∑ H tot,1+ Hf - Hg - Hp,cir  ,

(19) 

 

որտեղ` Hp,cir - շրջանառու-բարձրացնող պոմպի ճնշումը, մ:

169. Եթե արտաքին ջրմուղի ցանցում ճնշումը փոքր է 0,05 ՄՊա (0,5 կգու/սմ2) պետք է պոմպային կայանքից առաջ նախատեսել ընդունող ռեզերվուար, որի ծավալը պետք է որոշել համաձայն սույն բաժնի 11-րդ ենթաբաժնի:

170. Շրջանառու-բարձրացնող պոմպը պետք է ընտրել ըստ տաք ջրի հաշվարկային ելքի q հ,cir, որը որոշվում է համաձայն սույն շինարարական նորմերի 87-րդ կետի:

171. Պոմպային կայանքների նախագծումը և պահուստային ագրեգատների թվի որոշումը պետք է կատարել համաձայն ՍՆիՊ 2.04.02 շինարարական նորմերով և կանոններով սահմանված պահանջների:

172. Յուրաքանչյուր պոմպի մղման գծի վրա պետք է նախատեսել հակադարձ կափույր, փական և մանոմետր, իսկ ներծծման գծի վրա` փական և մանոմետր: Երբ պոմպն աշխատում է ոչ ինքնալցումով, ներծծման խողովակաշարի վրա փականի տեղադրում չի պահանջվում:

173. Պոմպային ագրեգատը պետք է տեղադրել թրթռամեկուսացնող հիմքի վրա: Մղման և ներծծման գծերի վրա նախատեսել թրթռամեկուսացնող ներդիրներ: Թույլատրվում է չնախատեսել թրթռամեկուսացնող հիմքեր և ներդիրներ`

1) այն արտադրական շենքերում, որտեղ չի պահանջվում պաշտպանություն աղմուկից,

2) հակահրդեհային պոմպային կայանքներում,

3) առանձին տեղակայված կենտրոնական ջերմային կայանի (ԿՋԿ) շենքերում, երբ դրանց հեռավորությունը մինչև մոտակա շենքերը 25 մ-ից ավելի է:

174. Հիդրոօդաճնշման բաքերով պոմպային կայանքները պետք է նախագծել փոփոխական ճնշումով: Բաքում օդի պաշարի լրացումը պետք է իրականացնել ավտոմատ կամ ձեռքի օդամղիչներով կամ ընդհանուր գործարանային օդամղիչ կայանից:

175. Արտադրական կազմակերպությունների տաք ջրամատակարարման համակարգերում պահուստային շրջանառու պոմպ թույլատրվում է չնախատեսել: Մեկ կամ երկու հերթափոխով աշխատող շենքերում և կառույցներում պետք է նախատեսել տաք ջրամատակարարման համակարգի շրջանառու պոմպերի անջատման հնարավորություն: Շրջանառու պոմպերի միացումը պետք է ապահովի հաշվարկային ջերմաստիճանով ջրի ստացում սարքավորանքներից` սկսած գրաֆիկով սահմանված ժամից:

176. Շրջանառու պոմպերի նախագծման ժամանակ անհրաժեշտ է նախատեսել միջոցառումներ փոքր ջրառի ժամերին կամ իսպառ բացակայության դեպքում` տաք ջրամատակարարման համակարգը բարձր ճնշումներից պաշտպանելու համար:

177. Հակահրդեհային պոմպային կայանքները պետք է նախագծել ձեռքի և հեռակառավարումով, իսկ 50 մ-ից բարձր շենքերի, կուլտուրայի տների, հանդիսությունների ու նիստերի դահլիճների և սպրինկլերային ու դրենչերային սարքերով կահավորված շենքերի համար` ձեռքի, ավտոմատ և հեռակառավարումով: Նախագծման ժամանակ պետք է հաշվի առնել, որ`

1) ավտոմատ և հեռակառավարման գործարկման ազդանշանը պոմպային ագրեգատներին պետք է հասնի համակարգում ջրի ճնշումը նվազագույն սահմանված արժեքից իջնելու դեպքում:

2) հրդեհաշիջման համար թույլատրվում է օգտագործել տնտեսական պոմպերը` հաշվարկային ելքը ապահովելու և ջրի ճնշումը ավտոմատ ձևով վերահսկելու պայմանով: Այդ դեպքում կենցաղային պոմպային կայանքը պետք է բավարարի հակահրդեհային պոմպային կայանքներին ներկայացվող պահանջներին: Ճնշումը թույլատրելիից ցածր իջնելու դեպքում պոմպը պետք է գործարկվի ավտոմատ ձևով:

3) հակահրդեհային նպատակով ավտոմատ և հեռակառավարմամբ պոմպի գործարկման ազդանշանի ստացման, հակահրդեհային ծորակի ու սպրինկլերային ոռոգիչի բացման կամ դրենչերային համակարգի միացման հետ միաժամանակ պետք է բացվի ջրմուղի ներանցման ջրաչափը շրջանցող գծի վրա տեղադրված էլեկտրաշարժաբերով փականը:

178. Հակահրդեհային պոմպային կայանքների հեռակառավարմամբ գործարկման դեպքում գործարկման կոճակը պետք է տեղադրել պահարաններում հակահրդեհային ծորակի մոտ: Այս դեպքում անհրաժեշտ է միաժամանակ ազդանշան տալ (լուսային և ձայնային) հակահրդեհային պահակակետ կամ շահագործող անձնակազմի շուրջօրյա ներկայությամբ այլ սենքեր:

179. Խմելու-կենցաղային, արտադրական և հակահրդեհային կարիքների համար ջուր տվող պոմպային կայանքները պետք է ունենան էլեկտրամատակարարման հուսալիության հետևյալ կարգերը`

1) I – երբ ներքին հրդեհաշիջման ջրի ծախսը մեծ է 2,5 լ/վ-ից, ինչպես նաև այն պոմպային կայանքների համար, որոնց աշխատանքում ընդհատումներ չի թույլատրվում,

2) II – երբ ներքին հրդեհաշիջման ջրի ծախսը 2,5 լ/վ է, 10-16 հարկանի բնակելի շենքերի համար` 5 լ/վ ջրի գումարային ելքով, ինչպես նաև այն պոմպային կայանքների համար, որոնց թույլ է տրվում աշխատանքի կարճաժամկետ ընդհատում` այնքան ժամանակով, որն անհրաժեշտ է պահուստային էլեկտրասնուցումը ձեռքով միացնելու համար:

180. Եթե տեղական պայմաններից ելնելով հնարավոր չէ I կարգի պոմպային կայանքների սնուցումն իրականացնել երկու անկախ էլեկտրամատակարարման աղբյուրներից, թույլատրվում է այն իրականացնել մեկ աղբյուրից` միացնելով 0,4 կՎ լարումով հոսանքի տարբեր գծերին, որոնք սնվում են երկտրանսֆորմատորային ենթակայանի տարբեր տրանսֆորմատորներից կամ երկու մոտակա մեկտրանսֆորմատորանի ենթակայաններից (պահուստի ավտոմատ միացման սարքավորումներով):

181. Երբ հնարավոր չէ ապահովել պոմպային կայանքների էլեկտրամատակարարման անհրաժեշտ հուսալիությունը թույլատրվում է տեղադրել պահուստային ներքին այրման շարժիչներով պոմպեր: Ընդ որում, չի թույլատրվում դրանց տեղադրումը նկուղային սենքերում:

182. Սառը ջրամատակարարման համակարգերի պոմպային կայանքները, տաք ջրամատակարարման և շրջանառու-բարձրացնող պոմպերի համակարգերը պետք է նախագծել ձեռքի կառավարմամբ, ավտոմատ կամ հեռակառավարմամբ: Բարձրացնող պոմպային կայանքները ավտոմատ կառավարման դեպքում պետք է ապահովեն`

1) աշխատող պոմպերի ավտոմատ գործարկումը և անջատումը կախված համակարգում պահանջվող ճնշումից,

2) պահուստային պոմպի ավտոմատ միացումը, աշխատող պոմպի վթարային անջատման դեպքում,

3) ձայնային կամ լուսային ազդանշան տալը` աշխատանքային պոմպի անջատման դեպքում:

183. Ռեզերվուարից ջուր վերցնելու դեպքում պետք է նախատեսել պոմպերի տեղադրումն ինքնալցումով: Պոմպերը ռեզերվուարում ջրի մակարդակից վերև տեղադրելու դեպքում պետք է նախատեսել պոմպերը ջրով լցնելու սարք կամ ինքնաներծծող պոմպերի տեղադրում:

184. Ռեզերվուարներից պոմպով ջուր վերցնելու դեպքում պետք է նախատեսել երկուսից ոչ պակաս ներծծման խողովակ: Դրանցից յուրաքանչյուրի հաշվարկը պետք է կատարել ջրի հաշվարկային ելքը բաց թողնելու համար, ներառյալ հակահրդեհային ելքը:

185. Պոմպային կայաններում տեղադրվող բոլոր խողովակաշարերը, ինչպես նաև կայանից դուրս գտնվող ներծծման խողովակաշարերը պետք է նախագծել պողպատե խողովակներից` եռակցումով, պոմպերին և արմատուրին միացնելու համար օգտագործելով կցաշուրթային միացումներ: Խորքային և կիսախորքային պոմպային կայանների համար պետք է նախատեսել միջոցառումներ ջրի պատահական հոսքերի հավաքման և հեռացման համար ՍՆիՊ 2.04.02 շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջներին համապատասխան:

 

11. ՊԱՇԱՐԱՊԱՀ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

 

186. Սառը ջրմուղի պաշարապահ և կարգավորման ծավալները, ներքին համակարգում հակահրդեհային սարքերի առկայության դեպքում բացի կարգավորման ծավալից պետք է պարունակեն նաև ջրի հակահրդեհային անձեռնմխելի պաշար: Այդ պաշարի այլ նպատակներով օգտագործումը կանխելու համար պետք է նախատեսել հատուկ միջոցառումներ:

187. Պաշարապահ և կարգավորման ծավալի տեսակը, տեղադրման նպատակահարմարությունը և տեղակայման տեղը պետք է որոշել տեխնիկատնտեսական հաշվարկներով:

188. Հիդրոօդաճնշման բաքերի և ջրաճնշման աշտարակների օգտագործումը ջրի հակահրդեհային ծավալը պահելու համար խորհուրդ չի տրվում, սակայն դրանցում պետք է նախատեսել ջրի նվազագույն ծավալ, որի օգտագործման ընթացքում կապահովվի հակահրդեհային պոմպերի երաշխավորված գործարկումը:

189. Տաք և սառը ջրամատակարարման համակարգերում ոչ ճնշումային բաք-կուտակիչներ պետք է նախատեսել բաղնիքներում, լվացքատներում և այլ սպառողների մոտ, որոնք ունենում են կենտրոնացված կարճաժամկետ ջրի ծախս:

190. Կենցաղային շենքերում և արդյունաբերական կազմակերպությունների սենքերում, որոնք ունեն 10 և ավելի ցնցուղ, երբ տաք ջուրը տրվում է փակ ջերմամատակարարման համակարգերից, կամ անմիջապես ջերմային ցանցերից, և եթե հնարավոր չէ ապահովել ջրի անհրաժեշտ ելքը նշված համակարգերից, ապա պետք է նախատեսել ջրի պաշար ոչ ճնշումային բաք-կուտակիչներում: Դրանց չնախատեսելը պետք է լինի հիմնավորված:

191. Տարողության կարգավորման ծավալը W, մ3, պետք է որոշել հետևյալ բանաձևերով`

1) ջրաճնշման կամ հիդրոօդաճնշման բաքի համար, երբ պոմպային կայանքի արտադրողականությունը հավասար է կամ գերազանցում է առավելագույն ժամային ելքը`

 

 

sp,i

q

hr

W=

_________,

 

4n

(20

 

որտեղ` ո -պոմպային կայանքի միացումների թիվը 1 ժամվա ընթացքում, որն ընդունվում է բաց բաքով սարքավորման համար 2-4, հիդրոօդաճնշման բաքով սարքավորման համար 6-10: Մեկ ժամվա ընթացքում ավելի շատ թվով միացումներ պետք է ընդունել միայն փոքր (մինչև 10 կՎտ) հզորությամբ պոմպային ագրեգատների համար:

2) ջրաճնշման բաքի կամ ռեզերվուարի համար, երբ պոմպային կայանքի արտադրողականությունը փոքր է առավելագույն ժամային ելքից`

 

 

W=φTqT ,

(21)

 

3) տաք ջրամատակարարման համակարգի ջերմության բաք-կուտակիչի համար, երբ ջրատաքացուցչի (ջերմության գեներատորի) հզորությունը չի ապահովում ջերմության առավելագույն ժամային պահանջը`

 

 

  h

φTQ

T

W=

_________,

 

1,16(55-tc)

(22)

 

21-րդ և 22-րդ բանաձևերում`

φ - կարգավորման ծավալի հարաբերական մեծությունն է և որոշվում է համաձայն սույն շինարարական նորմերի 192-րդ կետի:

Т, QhT , q T, tc  մեծությունները պետք է որոշել համաձայն VI բաժնում ներկայացված բանաձևերի:

192. Կարգավորման ծավալի հարաբերական մեծությունը φ1,2 պետք է որոշել հետևյալ բանաձևերով.

1) առավելագույն ջրօգտագործման (ջերմաօգտագործման) հաշվարկային ժամանակահատվածում (օր, հերթափոխ) պոմպային կայանքի (ջրատաքացուցչի) տարբեր հզորությամբ անընդհատ կամ երկարաժամկետ միացումների ռեժիմով աշխատանքի դեպքում`

 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2924,

(23)

 

2) ջրապահանջի (ջերմապահանջի) ժամերի ընթացքում պոմպային կայանքի (ջրատաքացուցչի կամ գեներատորի) հավասարաչափ և անընդհատ աշխատանքի դեպքում`

 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2936,

(24)

 

3) 23-րդ և 24-րդ բանաձևերով ջերմության կուտակիչի հաշվարկի դեպքում Khr(Ktothr, Khhr, Kchr) և Ksphr  մեծությունների փոխարեն պետք է օգտագործել Khthr և Ksphr արժեքները,

4) 23-րդ և 24-րդ բանաձևերով հաշվարկած φ1  և φ2  արժեքները տրված են 8-րդ և 9-րդ հավելվածներում:

193. Ջրմուղի համակարգերի համար առավելագույն ջրապահանջի օրվա (հերթափոխի) ջրի օգտագործման ժամային անհավասարաչափության գործակիցը Kհr   պետք է հաշվարկել հետևյալ բանաձևով`

 

q

hr

Khr =

_________,

 

qT

(25)

 

194. Պոմպերով ջրի տրման առավելագույն ջրապահանջի օրվա (հերթափոխի) համար անհավասարաչափության գործակիցը Ksphr պետք է հաշվարկել հետևյալ բանաձևով`

 

Q

hhr

Ksphr =

_________,

 

qT

(26)

195. Տաք ջրամատակարարման համակարգով տաք ջրի առավելագույն օգտագործման T, ժ (օր, հերթափոխ) ժամանակահատվածում ջերմաօգտագործման ժամային անհավասարաչափության գործակիցը Khthr   պետք է հաշվարկել հետևյալ բանաձևով`

 

Q

hhr

Khthr =

_________,

 

QhT

(27)

196. Տաք ջրամատակարարման կարիքների համար տաք ջրի առավելագույն օգտագործման ժամանակահատվածի T, ժ (օր, հերթափոխ) ջերմության տրման ժամային անհավասարաչափության գործակիցը Kht,sphr   պետք է հաշվարկել հետևյալ բանաձևով`

 

Q

sp

Kht,sphr =

_________,

 

QhT

(28)

 

որտեղ` Qsp– ջրատաքացուցչի, կաթսայի և տաք ջրամատակարարման համակարգի նմանատիպ սարքավորումների հաշվարկային հզորությունը, կՎտ:

197. Կենցաղային շենքերում և արդյունաբերական կազմակերպությունների սենքերում կառուցվող բաք-կուտակիչներում ջրի պաշարը պետք է որոշել կախված հերթափոխի ընթացքում դրանց լցվելու տևողությունից, որն ընդունվում է ըստ նախատեսված ցնցուղների թվի` 10-20 ցնցուղ – 2 ժ, 21-30 ցնցուղ – 3 ժ, 31 և ավելի ցնցուղ – 4 ժ:

198. Պոմպերը ձեռքով, հեռակառավարմամբ կամ ավտոմատ ձևով միացնելու դեպքում ջրի անձեռնմխելի հակահրդեհային ծավալը պետք է ընդունել ներքին հակահրդեհային ծորակներից 10 րոպե տևողությամբ հրդեհաշիջման հաշվով` միաժամանակ ապահովելով արտադրական և խմելու-կենցաղային կարիքների համար պահանջվող ջրի առավելագույն ծախսը:

199. Տարողությունների լրիվ ծավալը V, մ3, պետք է որոշել հետևյալ բանաձևերով`

1) հիդրոօդաճնշման բաքի համար`

 

B

V =

W _________,

 

1-A

(29)

2) ջրաճնշման բաքի կամ ռեզերվուարի համար`

 

 

V = BW+W1 ,

(30)

 

3) ջերմային կուտակիչի համար`

 

 

V = BW,

(31)

 

որտեղ` W1-ջրի հակահրդեհային ծավալը, մ3,

A - բացարձակ նվազագույն ճնշման հարաբերությունը առավելագույնին, որի մեծությունը պետք է ընդունել` 0,8 – ինքնալցումով աշխատող կայանքների համար, 0,75 – մինչև 50 մ ճնշման կայանքների համար, 0,7 – 50 մ-ից ավելի ճնշման կայանքների համար:

B – բաքի տարողության պաշարի գործակից, որն ընդունվում է` 1,2 - 1,3 - երբ օգտագործվում են կրկնվող կարճաժամկետ ռեժիմով աշխատող պոմպեր, 1,1 – երբ պոմպային կայանքների արտադրողականությունը փոքր է ջրի առավելագույն ժամային ելքից, ջերմության կուտակիչների համար B = 1:

200. Ջրաճնշման բաքի (այդ թվում տաք ջրի բաքի) տեղակայման բարձրությունը և նվազագույն ճնշումը հիդրոօդաճնշման բաքում պետք է ապահովի ջրբաժան արմատուրից առաջ պահանջվող անհրաժեշտ ճնշումը, իսկ հակահրդեհային կամ միացյալ ջրմուղներում` ներքին հակահրդեհային ծորակների մոտ պահանջվող ճնշումը, մինչև հակահրդեհային ջրի պաշարի լրիվ ծախսվելը: Կենտրոնացված տաք ջրամատակարարման համակարգերում բաք-կուտակիչներ նախատեսել չի պահանջվում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանք անհրաժեշտ են բաղնիքներում, լվացքատներում, արտադրական կազմակերպությունների և այլ կենցաղային շենքերի ցնցուղարաններում ջրի պաշար ստեղծելու համար:

201. Խմելու ջրի ջրաճնշման և հիդրոօդաճնշման բաքերը, ինչպես նաև բաք-կուտակիչները պետք է պատրաստել մետաղից, արտաքին և ներքին հակաքայքայիչ պաշտպանիչ շերտով, ընդ որում, ներքին հակաքայքայիչ պաշտպանության համար պետք է կիրառել այնպիսի նյութեր, որոնք թույլատրված են կամ օգտագործման թույլտվությունը հաստատված է առողջապահական բնագավառի լիազոր մարմնի կողմից: Տաք ջրամատակարարման համակարգերի բաք-կուտակիչների համար ջերմային մեկուսացումը պետք է նախատեսել ըստ հաշվարկի:

202. Ջրաճնշման բաքերը և բաք-կուտակիչները (ոչ ճնշումային) պետք է տեղադրել օդափոխվող, լուսավորվող և դրական ջերմաստիճանով սենքում` 2,2 մ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ: Սենքի կրող կոնստրուկցիաները պետք է իրականացնել չհրկիզվող նյութերից: Բաքերի տակ պետք է նախատեսել տակդիրներ: Ջրաճնշման բաքերի և շինարարական կոնստրուկցիաների միջև հեռավորությունը պետք է լինի 0,7 մ-ից ոչ պակաս, լողանային կափույրի տեղադրման կողմից բաքերի և շինարարական կոնստրուկցիաների միջև` 1,0 մ-ից ոչ պակաս, բաքի վերևից մինչև ծածկը` 0,6 մ-ից ոչ պակաս, տակդիրից մինչև բաքի հատակը` ոչ պակաս 0.5 մ-ից:

203. Ծավալային կառուցվածքների պատերի միջով խողովակի անցկացումը պետք է իրականացնել խծուկի օգտագործմամբ, որոնք տեղադրվում են պատի մեջ:

204. Ջրաճնշման բաքերի և բաք-կուտակիչների (ոչ ճնշումային) համար պետք է նախատեսել`

1) ջրի տրման խողովակ լողանային կափույր: Յուրաքանչյուր լողանային կափույրից առաջ պետք է տեղադրել փակող վենտիլ կամ սողնակավոր փական,

2) ջրի հեռացման խողովակ,

3) գերլցման խողովակ, որը տեղադրվում է բաքում ջրի ամենաբարձր թույլատրելի մակարդակի վրա,

4) դատարկման խողովակ, որը միացվում է բաքի հատակին և գերլցման խողովակին, միացման հատվածում վենտիլ կամ սողնակավոր փականի տեղադրմամբ,

5) տակդիրից ջրի հեռացման խողովակ,

6) սառը ջրի շրջանառությունն ապահովող հարմարանքներ, այն բաքերում, որոնցում պահպանվում է խմելու որակի ջուր,

7) շրջանառության խողովակ, տաք ջրի սպառման ընդմիջումների ժամանակ, անհրաժեշտության դեպքում, բաք-կուտակիչում հաստատուն ջերմաստիճանի պահպանման համար: Շրջանառության խողովակի վրա անհրաժեշտ է տեղադրել հակադարձ կափույր վենտիլի կամ սողնակավոր փականի հետ:

8) օդահեռ խողովակ (25 մմ տրամագծով),

9) բաքերում ջրի մակարդակի տվիչներ, պոմպային կայանքների միացման և անջատման համար,

10) բաքերում ջրի մակարդակի ցուցիչներ և սարքավորումներ այդ ցուցմունքը կառավարման վահանակ փոխանցելու համար:

205. Բաքը սնող և հեռացնող խողովակները կարող են միացվել, այդ դեպքում սնող խողովակից մինչև բաքի հատակը ընկած հատվածի վրա պետք է նախատեսել հակադարձ կափույր և սողնակավոր փական կամ վենտիլ:

206. Ջրաճնշման բաքում ջրի մակարդակի ազդանշանիչի բացակայության դեպքում պետք է նախատեսել ազդանշանային խողովակ 15 մմ տրամագծով, որը բաքին միանում է 5 սմ-ով ավելի ներքև գերլցման խողովակից և այն դուրս է բերվում պոմպային կայանքի հերթապահության սենքի լվացարանի մեջ:

207. Հիդրոօդաճնշման բաքերը պետք է կահավորվեն սնող, հեռացնող և դատարկման խողովակներով, ինչպես նաև ապահովիչ կափույրով, մանոմետրով, մակարդակի տվիչներով և օդի պաշարի լրացման և կարգավորման համար սարքավորումներով:

208. Հիդրոօդաճնշման բաքերը պետք է տեղադրել այնպիսի սենքերում, որտեղ բաքերի վերևից մինչև ծածկը, բաքերի միջև և մինչև պատերը եղած հեռավորությունները 0,6 մ-ից պակաս չլինեն:

209. Շրջադարձային ջրամատակարարման և ջրի կրկնակի օգտագործման համակարգերում ջրի հավաքման ռեզերվուարները թույլատրվում է տեղադրել շենքի ներսում կամ դրսում: Ռեզերվուարները պետք է նախագծել ՍՆիՊ 2.04.02 շինարարական նորմերով և կանոններով սահմանված պահանջներին համապատասխան: Ռեզերվուարների կարգավորման ծավալները պետք է որոշել ջրի տրման և պոմպերի աշխատանքի գրաֆիկների համադրությամբ:

 

12. ԲԱՐԴ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ

 

210. Սողանքային, նստվածքային, ինչպես նաև այլ ոչ կայուն գրունտներում կառուցված շենքերում և շինություններում հաղորդակցուղիների անցկացման համար առաջանում են անբարենպաստ պայմաններ: Այդպիսի տարածքներում շենքերի կառուցման անհրաժեշտության դեպքում պետք է նախատեսել լրացուցիչ միջոցառումներ խողովակաշարերի անցկացման և դրանց անխափան շահագործումն ապահովելու համար: Այդ նպատակով պետք է իրականացնել խողովակաշարերի և դրանց ճյուղավորումների ճկուն միացումներ, շենքերի և կոնստրուկցիաների ձևախախտումների և տեղաշարժերի հետևանքով առաջացող մեխանիկական ազդեցությունը խողովակաշարի վրա` նվազեցնելու նպատակով:

211. Շենքի ներսում ջրմուղի խողովակաշարերը պետք է տեղադրել հատակից բարձր, բաց եղանակով: Ներանցման խողովակները, շենքի ներսում հատակի տակով անցկացվող խողովակաշարերը պետք է տեղադրել ջրանթափանց խուղակներում, որոնք ունեն թեքություն դեպի ստուգիչ հորեր` առնվազն 1մ տրամագծով: Դրանք ծառայում են խուղակներում տեղադրված խողովակաշարերից առաջացող հոսակորուստները հայտնաբերելու համար: Հորի հատակը պետք է նախատեսել անցուղու հատակից առնվազն 0,7 մ-ով ավելի ցածր: Հորի հատակը և պատերը 1,5 մ բարձրությամբ պետք է լինեն ջրամեկուսացված: Ստուգիչ հորերը հարկավոր է կահավորել դրանցում ջրի հայտնվելու մասին ավտոմատ ազդանշանման համակարգով:

212. Խուղակները շենքի հիմքերի հետ հատվելու տեղերում անհրաժեշտ է նախատեսել միջոցառումներ, որոնք կկանխեն ջրի ներթափանցումը խուղակից գրունտի մեջ, ընդ որում, չպետք է խոչընդոտվի կրող կոնստրուկցիաների ազատ նստվածքը:

213. Նստվածքային գրունտներում ջրամատակարարման ներանցման խողովակաշարը հիմքի ներբանից ներքև տեղադրել չի թույլատրվում:

214. Հիմքերի կամ նկուղների պատերի վրա, խողովակաշարերի հետ հատվելու տեղերում պետք է թողնել բացվածք այն հաշվով, որ խողովակաշարի և շինարարական կոնստրուկցիայի միջև ապահովվի բացակ շենքի հաշվարկային նստեցման 1/3-ի չափով, բայց 0,2 մ-ից ոչ պակաս: Խողովակաշարի տեղադրումից հետո բացվածքը պետք է խցափակել խիտ, էլաստիկ, ջրանթափանց և գազանթափանց նյութով:

215. Ներքնամշակվող տարածքներում կառուցվող շենքերի և կառույցների ներքին սառը և տաք ջրամատակարարման համակարգեր նախագծելիս պետք է նախատեսել միջոցառումներ խողովակաշարերը մակերևույթի գրունտի և շենքի տարրերի ձևախախտումների ազդեցությունից պաշտպանելու համար համապատասխան ՍՆիՊ 2.01.09 շինարարական նորմերով և կանոններով սահմանված պահանջների:

 

VIII. ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ

1. ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

 

216. Շենքի նշանակությունից և կեղտաջրերի հեռացմանը ներկայացվող պահանջներից կախված անհրաժեշտ է նախագծել ներքին կոյուղու հետևյալ համակարգերը`

1) կենցաղային - սանիտարատեխնիկական սարքերից (զուգարանակոնքեր, լվացարաններ, լոգարաններ, ցնցուղներ և այլն) կեղտաջրի հեռացման համար,

2) արտադրական - արտադրական կեղտաջրերի հեռացման համար,

3) միացյալ – կենցաղային և արտադրական կեղտաջրերի հեռացման համար, դրանց համատեղ տեղափոխման և մաքրման հնարավորության դեպքում,

4) մթնոլորտային կեղտաջրերի – շենքի տանիքից անձրևաջրերի և հալոցքի ջրերի հեռացման համար:

217. Արտադրական կազմակերպություններում թույլատրվում է նախագծել կոյուղու մի քանի համակարգեր ըստ կազմության, ագրեսիվությամբ, ջերմաստիճանով և այլ ցուցանիշներով իրարից տարբերվող կեղտաջրերի հեռացման համար` հաշվի առնելով, որ դրանց խառնումը անթույլատրելի է կամ ոչ նպատակահարմար:

218. Արտադրական և կենցաղային կոյուղու անջատ ցանցեր պետք է նախագծել, երբ արտադրական կեղտաջրերը կենցաղային կեղտաջրերի հետ խառնելու դեպքում չեն բավարարի ՍՆիՊ 2.04.03 շինարարական նորմերով և կանոններով սահմանված պահանջներին և պետք է ենթարկվեն նախնական մաքրման մինչև խառնվելը`

1) արտադրական շենքերի համար, որոնց արտադրական կեղտաջրերը պահանջում են նախնական մաքրում,

2) բաղնիքների և լվացքատների համար, երբ նախատեսվում են ջերմակլանիչներ կամ նախնական մաքրման կառուցվածքներ,

3) խանութների, հանրային սննդի, սննդամթերքի վերամշակման կազմակերպությունների համար:

 

2. ՍԱՆԻՏԱՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԻՉՆԵՐԸ

 

219. Սանիտարատեխնիկական սարքավորումները և արտադրական կեղտաջրերի ընդունիչները, որոնցում չկան հիդրավլիկական փականներ կենցաղային կամ արտադրական կոյուղուն միացնելիս պետք է կահավորել հիդրավլիկական փականով (սիֆոնով), այն տեղակայելով սարքի կամ ընդունիչի տակ:

220. Մեկ սենքում տեղակայված լվացարանների խմբի (6-ից ոչ ավելի) կամ մի քանի մասից բաղկացած խոհանոցային լվացարանի համար թույլատրվում է տեղադրել ստուգիչ ունեցող մեկ ընդհանուր սիֆոն 50 մմ տրամագծով: Ցնցուղային տակդիրների խմբի համար թույլատրվում է տեղադրել ընդհանուր սիֆոն՝ ստուգիչով: Արտադրական լվացարանակոնքի յուրաքանչյուր մասի համար պետք է նախատեսել 50 մմ տրամագծով սիֆոն:

221. Չի թույլատրվում նույն պատի երկու կողմերում առանձին սենքերում տեղադրված երկու լվացարաններ միացնել մեկ սիֆոնի:

222. Թույլատրվում է չնախատեսել հիդրավլիկական փականներ արտադրական կեղտաջրերի ընդունիչների համար, երբ կեղտաջրերը չեն կեղտոտվել արտադրական գործընթացներում կամ կեղտոտվել են մեխանիկական խառնուրդներով (հրաթեփ, շլամ) և լցվում են անջատ կոյուղու ցանց:

223. Արտադրական կեղտաջրերի հատուկ ընդունիչների տեսակը և թիվը որոշվում է նախագծի տեխնոլոգիական մասով:

224. Բոլոր զուգարանակոնքերը պետք է ունենան առանձին ողողման բաք (լվացման տակառիկ) կամ ողողման (լվացման) ծորակ:

225. Դպրոցների, հիվանդանոցների և պոլիկլինիկաների զուգարաններում տեղադրված զուգարանակոնքերը խորհուրդ է տրվում կահավորել ոտնակով աշխատող լվացման սարքերով:

226. Տղամարդկանց զուգարաններում պետք է նախատեսել պատի կամ հատակի վրա տեղադրվող անհատական միզարաններ: Կայարաններում, մարզադաշտերում, մարդկանց մեծ կուտակումներով շենքերում` շուկաներում, ժամանցի ու առևտրի կենտրոններում և այլն թույլատրվում է կիրառել վաքային միզարաններ:

227. Արդյունաբերական և հասարակական շենքերում երեքից ավելի զուգարանակոնք ունեցող զուգարանները պետք է կահավորել հատակադիր զուգարանակոնքերով կամ հատակադիր թասերով:

228. Մանկապարտեզներում, ինչպես նաև հանրակրթական դպրոցներում և գիշերօթիկ դպրոցների ցածր դասարանների սովորողների համար զուգարանները պետք է կահավորվեն մանկական զուգարանակոնքերով:

229. Արտադրական և հասարակական շենքերում` կանանց անձնական հիգիենայի սենքերում պետք է նախատեսել հիգիենիկ ցնցուղներ, բնակելի շենքերում՝ բիդե (լվացասարք):

230. Միջհարկային ծածկերի վրա, ինչպես նաև արտադրական կազմակերպությունների ու սպորտային կառույցների ցնցուղարաններում խորհուրդ է տրվում տեղադրել ցնցուղային տակդիրներ:

231. Հոսակներ (տրապներ) պետք է տեղադրել`

1) 50 մմ տրամագծով` հյուրանոցների համարների, առողջարանների, քեմպինգների, 1-2 ցնցուղով ցնցուղարաններում, զբոսաշրջական բազաների սանհանգույցների երեք և ավելի զուգարանակոնքով զուգարանների հատակների մեջ,

2) 75 մմ տրամագծով` լվացասենյակներում` 5 և ավելի լվացարանով,

3) 100 մմ տրամագծով` բնակելի շենքերի աղբախցերում և 3-4 ցնցուղով ցնցուղարաններում,

4) արտադրական սենքերում` հատակների թաց մաքրման անհրաժեշտության դեպքում կամ արտադրական նպատակներով,

5) զուգարաններում` երեքից ավելի միզարաններով,

6) կանանց անձնական հիգիենայի սենքերում,

7) ցնցուղային սենքի վաքում թույլատրվում է տեղադրել մինչև 8 ցնցուղի համար մեկ տրապ,

8) բնակելի շենքերի լոգասենյակներում` համաձայն պատվիրատուի պահանջի:

232. Ցնցուղային սենքերի հատակի թեքությունը պետք է ընդունել 0,01-0,02՝ ուղղված դեպի վաքը կամ տրապը: Վաքը պետք է ունենա 200 մմ-ից ոչ պակաս լայնություն, սկզբնական խորությունը՝ 30 մմ:

233. Սանիտարական սարքերի տեղադրման բարձրությունը պետք է ընդունել ՍՆիՊ 3.05.01 շինարարական նորմերով և կանոններով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

234. Լվացարանակոնքերը, վթարային ցնցուղները և այլ սարքավորումները պետք է տեղադրել արդյունաբերության տարբեր բնագավառների կազմակերպությունների, շենքերի ու կառույցների շինարարության նախագծման նորմերին համապատասխան:

 

3. ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐԸ

 

235. Կեղտաջրերի հեռացումը պետք է նախատեսել փակ ինքնահոս խողովակաշարով: Տհաճ հոտ չունեցող և վնասակար գազեր ու գոլորշիներ չարտազատող արտադրական կեղտաջրերը, եթե դա առաջանում է տեխնոլոգիական անհրաժեշտությունից, թույլատրվում է հեռացնել բաց ինքնահոս վաքով՝ ընդհանուր հիդրավլիկական փականի տեղադրմամբ:

236. Կոյուղու ցանցի հատվածները պետք է տեղադրվեն ուղղագիծ: Կոյուղու խողովակաշարի տեղադրման ուղղության փոփոխությունը և սարքերի միացումը պետք է իրականացնել ձևավոր մասերի օգտագործմամբ: Հեռացնող (հորիզոնական) խողովակաշարի տեղադրմամբ թեքության փոփոխություն չի թույլատրվում:

237. Կոյուղու կանգնակի վրա նահանջի տեղադրում չի թույլատրվում, եթե նահանջից ներքև կան միացվող սարքեր: Նման պայմաններում կանգնակի առանցքի նահանջի անհրաժեշտության դեպքում, այն պետք է իրականացնել ձևավոր մասերի օգտագործմամբ, ստեղծելով մաքրելու հնարավորություն:

238. Սենքերի, նկուղների, տեխնիկական ենթահատակների առաստաղի տակով անցնող հեռացնող խողովակները կանգնակին միացնելու համար պետք է նախատեսել թեք քառաբաշխիկներ և եռաբաշխիկներ:

239. Երկու լոգատաշտակների հեռացնող խողովակների երկկողմանի միացումը նույն կանգնակին և նույն նիշի վրա թույլատրվում է միայն թեք քառաբաշխիկի կիրառմամբ: Նույն հարկի տարբեր բնակարանների սանիտարական սարքերի միացումը մեկ հեռացնող խողովակին չի թույլատրվում:

240. Ուղիղ քառաբաշխիկի տեղադրումը հորիզոնական դիրքով չի թույլատրվում:

241. Հաշվի առնելով ամրության, կոռոզիայի նկատմամբ կայունության պահանջները, կոյուղու համակարգերում անհրաժեշտ է օգտագործել հետևյալ խողովակները`

1) ինքնահոս համակարգերի համար` թուջե, բետոնե, երկաթբետոնե, պլաստմասսե,

2) ճնշումային համակարգերի համար` թուջե ճնշումային, երկաթբետոնե, մեծ խտությամբ պլաստմասսե:

242. Ներքին կոյուղու ցանցերի տեղադրումը պետք է նախատեսել.

1) բաց եղանակով` հատակների տակ, նկուղներում, արտադրամասերում, օժանդակ սենքերում, միջանցքներում, տեխնիկական հարկերում և հատուկ սենքերում ու հորաններում, որոնք նախատեսված են ցանցերի տեղավորման համար` ամրացնելով շենքի կոնստրուկցիաներին (պատերին, սյուներին, առաստաղին, ֆերմաներին և այլն), ինչպես նաև հատուկ հենարանների վրա,

2) փակ եղանակով` ներփակված ծածկերի կոնստրուկցիաներում, հատակի տակով (հողի մեջ, խուղակներում), պատերի ակոսներում, սյուների երեսապատման տակով (պատերին կցվող տուփախողովակներում), կախովի առաստաղների միջով, սանիտարատեխնիկական խցերով, ուղղաձիգ հորաններով, հատակի միջով շրիշակի տակով:

243. Թույլատրվում է պլաստմասսե խողովակների տեղադրումը հողի մեջ, շենքի հատակի տակ, հաշվի առնելով հնարավոր բեռնվածքները:

244. Տարբեր նշանակության բազմահարկ շենքերում ներքին կոյուղու և մթնոլորտային ջրերի հեռացման համակարգերում պլաստմասսե խողովակներ կիրառելու դեպքում անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ պայմանները`

1) կոյուղու և մթնոլորտային կեղտաջրերի կանգնակների տեղադրումը նախատեսել փակ՝ հաղորդակցուղիների տեղադրման հորաններում, խուղակներում, տուփախողովակներում, որոնց սահմանազատող կոնստրուկցիաները պետք է իրականացված լինեն չայրվող նյութերից, երեսակողմի պանելը պատրաստել բացվող դռնակի տեսքով,

2) շենքերի նկուղներում` դրանցում արտադրական, պահեստային և ծառայողական սենքերի բացակայության դեպքում, ինչպես նաև բնակելի շենքերի ձեղնահարկերում և սանհանգույցներում կոյուղու և մթնոլորտային ջրերի հեռացման պլաստմասսե խողովակաշարերի տեղադրումը թույլատրվում է նախատեսել բաց եղանակով,

3) ծածկերի միջով կանգնակների անցման տեղերը պետք է լցափակվեն ցեմենտի շաղախով՝ ամբողջ բարձրությամբ, ապահովելով դրանց ջրամեկուսացումը:

245. Ներքին կոյուղու ցանցերը չի թույլատրվում տեղակայել բնակելի սենյակների, նախադպրոցական հիմնարկների ննջասենյակների, հիվանդասենյակների, բուժման կաբինետների, ճաշասրահների, աշխատասենյակների, վարչական շենքերի, նիստերի դահլիճների, հանդիսասրահների, գրադարանների, ուսումնական լսարանների, էլեկտրավահանակների, տրանսֆորմատորների, ավտոմատիկայի կառավարման վահանակների, ներհոս օդափոխիչ խցերի և հատուկ սանիտարական ռեժիմ պահանջող արտադրական սենքերի առաստաղների տակով, պատերի և հատակի միջով, խոհանոցների, հանրային սննդի կազմակերպությունների սենքերի, առևտրային սրահների, սննդամթերքի և թանկարժեք ապրանքի պահեստների, նախասրահների, թանկարժեք գեղարվեստական ձևավորում ունեցող սենքերի, արտադրական սենքերի վառարանների տեղակայման տեղերում, որտեղ չի թույլատրվում խոնավության առկայությունը, թանկարժեք ապրանք և նյութեր (որոնց որակը կարող է վատանալ խոնավության ազդեցությունից) արտադրող սենքերի առաստաղի տակով: Ներհոս օդափոխության խցերի սենքերով թույլատրվում է անցկացնել մթնոլորտային կեղտաջրեր հեռացնող կանգնակներ` դրանք տեղադրելով օդի ներհոսի գոտուց դուրս:

246. Սննդամթերքի պատրաստման և վերամշակման տեխնոլոգիական սարքավորումների, հասարակական և արտադրական շենքերում ամանեղենի լվացման համար տեղադրված սարքավորումների և սանիտարատեխնիկական սարքերի, ինչպես նաև ջրավազանների դատարկման խողովակների միացումը կոյուղու ցանցին պետք է նախատեսել առնվազն 20 մմ շիթի խզումով` հաշված ընդունման ձագարի վերևից:

247. Շենքերի վերին հարկերում գտնվող հասարակական սննդի կազմակերպությունների միջով անցնող կենցաղային կոյուղու կանգնակները պետք է տեղադրվեն հարդարված տուփախողովակներում՝ առանց ստուգիչի տեղադրման:

248. Հանրային սննդի կազմակերպությունների արտադրական, պահեստի, վաճառքի համար նախատեսված ապրանքի ընդունման, պահման ու պատրաստման և խանութների օժանդակ սենքերում արտադրական կեղտաջրերի խողովակները թույլատրվում է անցկացնել տուփախողովակներում՝ առանց ստուգիչի տեղադրման: Խանութների և հասարակական սննդի կազմակերպությունների արտադրական և կենցաղային կոյուղու ցանցերի երկու թողարկներ թույլատրվում է միացնել արտաքին կոյուղու ցանցի մեկ դիտահորին:

249. Փակ տեղադրված կանգնակների վրա գտնվող ստուգիչներին մոտեցումը ապահովելու համար պետք է նախատեսվեն դռնակներ՝ առնվազն (30 x 40) սմ չափերով:

250. Վարչական և բնակելի շենքերի զուգարանների սարքավորումներից, խոհանոցային կոնքերից ու լվացարաններից, բուժման ու հիվանդասենյակների և այլ օժանդակ սենքերի լվացարաններից հեռացնող խողովակների տեղադրումը պետք է նախատեսել երեսապատված և ջրամեկուսացված հատակի վերևով:

251. Ագրեսիվ և թունավոր նյութեր պարունակող կեղտաջրերի խողովակաշարերը պետք է տեղադրվեն մինչև հատակի մակարդակը հասնող խուղակներում և ծածկվեն հանովի սալիկներով, իսկ համապատասխան հիմնավորման դեպքում` անցանելի թունելներում:

252. Պայթյունահրդեհավտանգ արտադրամասերի համար պետք է նախատեսել առանձին արտադրական կոյուղի՝ ինքնուրույն թողարկներով, օդափոխիչ կանգնակներով և հիդրավլիկական փականներով, հաշվի առնելով այլ նորմատիվային փաստաթղթերում տրված տեխնիկայի անվտանգության կանոնների պահանջները:

253. Ցանցի օդափոխությունը անհրաժեշտ է նախատեսել օդափոխության կանգնակների միջոցով, որոնք միանում են խողովակաշարերի բարձրադիր կետերին: Այրվող և դյուրաբոցավառվող հեղուկներ պարունակող կեղտաջրեր տեղափոխող արտադրական կոյուղու ցանցի միացումը կենցաղային կոյուղու և մթնոլորտային կեղտաջրերի հեռացման ցանցերին չի թույլատրվում:

254. Կենցաղային և արտադրական կոյուղու ներքին ցանցերը կոյուղու արտաքին ցանցերի հետ պետք է օդափոխվեն կանգնակների միջոցով, որոնց արտաձգիչ մասը դուրս է բերվում տանիքից կամ շենքի հավաքող օդափոխիչ հորանից՝ հետևյալ բարձրության վրա, մ.

չշահագործվող հարթ տանիքից………………………….0,3,

թեք լանջերով տանիքից…………………………………..0,5,

շահագործվող տանիքից…………………………………..3,0,

հավաքող օդափոխիչ հորանի շուրթից………………….0,1:

255. Տանիքից բարձր դուրս բերվող կոյուղու կանգնակի արտաձգող մասը պետք է տեղադրել բացվող պատուհաններից և պատշգամբներից առնվազն 4 մ հեռավորության վրա (հորիզոնական հարթության մեջ):

256. Օդափոխիչ կանգնակների վրա ծխանավեղարի տեղադրում չի պահանջվում:

257. Չի թույլատրվում միացնել կոյուղու կանգնակի արտաձգող մասը օդափոխության համակարգերի և ծխատարների հետ:

258. Կոյուղու կանգնակի արտաձգող մասի տրամագիծը պետք է հավասար լինի կանգնակի հոսքային մասի տրամագծին: Թույլատրվում է մեկ արտաձգող խողովակի վերևի մասին միացնել կոյուղու մի քանի կանգնակներ: Արտաձգիչ կանգնակի տրամագիծը միացված կանգնակների խմբի համար, ինչպես նաև դրանց միացնող օդափոխիչ խողովակաշարերի հատվածների տրամագծերը պետք է ընդունել համաձայն սույն շինարարական նորմերի 278-րդ կետի պահանջների: Հավաքող օդափոխիչ խողովակաշարերը պետք է նախատեսել 0,01 թեքությամբ` դեպի կանգնակները:

259. Եթե կոյուղու կանգնակում կեղտաջրերի ելքը գերազանցում է սույն շինարարական նորմերի 5-րդ աղյուսակում տրված արժեքներին, պետք է նախատեսել լրացուցիչ օդափոխիչ կանգնակ, որը կոյուղու կանգնակին միացվում է մեկընդմեջ հարկերում: Լրացուցիչ օդափոխիչ կանգնակի տրամագիծը պետք է ընդունել մեկ չափով փոքր կոյուղու կանգնակից: Լրացուցիչ օդափոխիչ կանգնակի միացումը կոյուղու կանգնակին պետք է նախատեսել ամենացածր տեղադրված սարքի ներքևից կամ վերևից՝ միացնելով այդ հարկի սանիտարական սարքերի եզրից կամ ստուգիչից վերև կոյուղու կանգնակի վրա տեղադրված թեք եռաբաշխիկի դեպի վեր թեքված ճյուղին:

 

Աղյուսակ 5

Հարկերում միացումների տրամագիծը, մմ

Հարկերում հեռացնող խողովակների
կանգնակին միանալու
անկյունը (աստիճան)

Կոյուղու օդափոխվող կանգնակի առավելագույն թողունակությունը, լ/վ, հետևյալ տրամագծերի դեպքում, մմ

50

85

100

150

50

90
60
45

0,8
1,2
1,4

2,8
4,3
4,9

4,3
6,4
7,4

11,4
17,0
19,6

85

90
60
45



2,1
3,2
3,6





100

90
60
45





3,2
4,9
5,5

8,5
12,8
14,5

150

90
60
45







7,2
11,0
12,6

 

Կոյուղու կանգնակի տրամագիծը պետք է լինի հարկերում կանգնակին միացող հեռացնող խողովակներից ամենամեծի տրամագծից ոչ պակաս:

 

260. Կենցաղային և արտադրական կոյուղու ներքին ցանցերի վրա պետք է նախատեսել ստուգիչներ և մաքրիչներ`

1) կանգնակների վրա՝ նահանջների բացակայության դեպքում` առաջին և վերջին հարկերում, իսկ նահանջների առկայության դեպքում` նաև նահանջի տեղադրման վերևի հարկերում,

2) հինգ հարկից ավելի հարկայնությամբ բնակելի շենքերում առնվազն երեք հարկը մեկ,

3) հեռացնող խողովակների հատվածների սկզբում (ըստ ջրի շարժման), երբ միացվում է 3 և ավելի սարք, որոնցից հետո մաքրիչներ չեն տեղադրված,

4) խողովակաշարի ուղղության փոփոխության տեղերում:

261. Կոյուղու ցանցի հորիզոնական հատվածներում ստուգիչների կամ մաքրիչների առավելագույն հեռավորությունը պետք է ընդունել համաձայն սույն շինարարական նորմերի 6-րդ աղյուսակի:

262. Կոյուղու խողովակների թաղման նվազագույն խորությունը պետք է որոշել դրանք մշտական և ժամանակավոր բեռնվածքներից պաշտպանելու պայմանից ելնելով: Սենքերում տեղադրվող կոյուղու խողովակաշարերը, որտեղ ըստ շահագործման պայմանների հնարավոր է դրանց մեխանիկական վնասվելը, պետք է լինեն պաշտպանված, իսկ ցանցի այն հատվածները, որոնք շահագործվում են բացասական ջերմաստիճանի պայմաններում` ջերմամեկուսացված: Կենցաղային սենքերում թույլատրվում է նախատեսել խողովակների տեղադրումը հատակի տակ, խողովակի վերևից մինչև հատակի մակերևույթը 0.1մ խորության վրա:

263. Արտադրական կոյուղու ցանցերի վրա, որոնցով հեռացվող կեղտաջրերը չունեն հոտ և չեն արտազատում վնասակար գազեր և գոլորշիներ, թույլատրվում է դիտահորերի կառուցումը արտադրական շենքերի ներսում: 100 մմ և ավելի տրամագծով ներքին արտադրական կոյուղու վրա դիտահորեր պետք է նախատեսել` խողովակաշարի ոլորանների վրա, թեքության և տրամագծի փոփոխման և ճյուղավորումների միացման տեղերում, ինչպես նաև երկար ուղղագիծ հատվածներում՝ իրարից ՍՆիՊ 2.04.03 շինարարական նորմերում և կանոններում տրված հեռավորությունների վրա: Շենքի ներսում կենցաղային կոյուղու ցանցի վրա դիտահորի կառուցում չի թույլատրվում: Արտադրական կոյուղու ցանցի վրա, երբ կեղտաջրից անջատվում է հոտ, վնասակար գազեր և գոլորշիներ, հորերի կառուցման հնարավորությունը և դրանց կոնստրուկցիաները պետք է նախատեսել համաձայն տեխնոլոգիական պահանջների:

264. Եթե նկուղային հարկերում տեղադրվող սանիտարական սարքերի կողեզրերի նիշը ցածր է մոտակա դիտահորի մտոցի նիշից, ապա անհրաժեշտ է դրանց կեղտաջրերը հեռացնել կոյուղու առանձին համակարգով, կառուցելով առանձին թողարկ: Արտաքին ցանցին թողարկը պետք է միացնել այն դիտահորի մեջ, որի մտոցի նիշը ցածր է տեղադրվող սանիտարական սարքերից ամենացածրի կողեզրի նիշից:

 

Աղյուսակ 6

Խողովակաշարի տրամագիծը, մմ

Ստուգիչների և մաքրիչների միջև եղած հեռավորությունը՝ կախված կեղտաջրի տեսակից, մ

Մաքրման սարքի տեսակը

արտադրական, չկեղտոտված և մթնոլորտային

կենցաղային և նմանատիպ արտադրական

մեծ քանակությամբ կախված մասնիկներ պարունակող արտադրական

50

15

12

10

Ստուգիչ

50

10

8

6

Մաքրիչ

100 — 150

20

15

12

Ստուգիչ

100 — 150

15

10

8

Մաքրիչ

200 և ավելի

25

20

15

Ստուգիչ

 

1. Առաստաղի տակով անցնող կոյուղու ցանցի կախովի գծերի վրա ստուգիչի փոխարեն պետք է նախատեսել մաքրիչի տեղադրում, որը դուրս է բերվում վերևի հարկ՝ հատակի մեջ արվող անցքի միջով կափարիչով կամ բաց` կախված սենքի նշանակությունից:

2. Ստուգիչները և մաքրիչները պետք է տեղադրել դրանց սպասարկման համար հարմար տեղերում:

3. Շենքի ներսում թաղված խողովակաշարերի վրա ստուգիչները պետք է տեղադրել 0.7 մ-ից ոչ պակաս տրամագծով հորերում: Հորի հատակը պետք է ունենա 0.05-ից ոչ պակաս թեքություն դեպի ստուգիչի կցաշուրթը:

 

265. Թողարկի երկարությունը կանգնակից կամ մաքրիչից մինչև դիտահորի առանցքը պետք է լինի սույն շինարարական նորմերի 7-րդ աղյուսակում տրված մեծությունից ոչ ավելի:

 

Աղյուսակ 7

Խողովակաշարի տրամագիծը, մմ

50

100

150 և ավելի

Թողարկի երկարությունը կանգնակից կամ
մաքրիչից մինչև դիտահորի առանցքը, մ

8

12

15

1. Թողարկի երկարությունը աղյուսակում տրված մեծությունից մեծ լինելու դեպքում անհրաժեշտ է նախատեսել լրացուցիչ դիտահոր:

2. Չկեղտոտված արտադրական և մթնոլորտային կեղտաջրերի թողարկների երկարությունը 100 մմ և ավելի տրամագծի դեպքում, թույլատրվում է մեծացնել մինչև 20 մ:

 

266. Թողարկի տրամագիծը պետք է որոշել հաշվարկով: Այն պետք է լինի տվյալ թողարկին միացող կանգնակների ամենամեծ տրամագծից ոչ պակաս:

267. Թողարկները կոյուղու արտաքին ցանցին պետք է միացնել 900-ից ոչ պակաս անկյան տակ (կեղտաջրի շարժման ուղղությունից հաշված): Կոյուղու թողարկը թույլատրվում է միացնել կեղտաջրի անկումով`մինչև 0,3 մ` բաց, բետոնե ջրթափով, որը սահուն շրջումով դուրս է գալիս արտաքին կոյուղու հորի առվակի մեջ, 0,3 մ-ից ավելի - փակ, կանգնակի տեսքով, մոտեցնող խողովակի կենդանի (հոսամասի) կտրվածքից ոչ պակաս կտրվածքով: Թողարկի և նկուղի պատերի կամ շենքի հիմքի հետ հատումները պետք է իրականացնել հաշվի առնելով սույն շինարարական նորմերի 107-րդ կետում նշված միջոցառումները:

268. Խողովակաշարերի կոշտ ամրացումը շենքերի և կառույցների պատերի և հիմքերի մեջ չի թույլատրվում: Խողովակաշարերի անցկացման համար պատերի և հիմքերի մեջ թողնված անցքերը պետք է ունենան այնպիսի չափեր, որ խողովակի տեղադրման ժամանակ ապահովվի առնվազն 0,2 մ բացակ: Այն պետք է խցափակվի էլաստիկ ջրանթափանց և գազանթափանց նյութով:

269. Չի թույլատրվում կոյուղու խողովակաշարի հատումը շենքերի ձևախախտման կարերի կոնստրուկցիաների հետ:

270. Լայնուկավոր խողովակների միացումները պետք է ապահովեն հնարավոր ձևախախտումների ազդազերծումը, այդ նպատակով պետք է օգտագործել ռետինե հերմետիկացնող օղակներ:

271. Կանգնակների ուղղաձիգ դիրքից հորիզոնականի անցման տեղերում պետք է նախատեսել բետոնե հենարաններ:

 

4. ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

 

272. Շենքից դուրս տեղադրվող տարբեր նյութերից կոյուղու խողովակաշարերի հիդրավլիկական հաշվարկը պետք է իրականացնել կոյուղու ցանցի հիդրավլիկական հաշվարկի աղյուսակներով կամ համաձայն ՍՆիՊ 2.04.03 շինարարական նորմերով և կանոններով սահմանված պահանջների: Իսկ պլաստմասսե խողովակների համար -ի (համարժեք խորդուբորդություն) արժեքը ընդունել 0,006 սմ, իսկ α2-ինը (խորդուբորդության բնույթը հաշվի առնող գործակից)` 20:

273. Շենքերի ներսում կոյուղու խողովակաշարի հաշվարկը պետք է իրականացնել սահմանելով հեղուկի շարժման արագությունը v, մ/վ, և լցվածությունը H/d այնպես, որ բավարարի հետևյալ պայմանը`

 

 


V 

___

Ներմուծեք նկարագրությունը_20271

H

d

K,

(32)

 

որտեղ` K = 0,5 – պլաստմասսե խողովակների համար, K = 0,6 – այլ նյութերից խողովակների համար: Ընդ որում հեղուկի շարժման արագությունը պետք է լինի 0,7մ/վ-ից ոչ պակաս, իսկ խողովակաշարի լցվածությունը` 0,3-ից ոչ պակաս:

274. Շենքերի ներսում, երբ կենցաղային կեղտաջրերի ելքի անբավարար քանակի պատճառով հնարավոր չէ բավարարել 32-րդ բանաձևի պայմանը, 40-50 մմ տրամագծի խողովակաշարի ոչ հաշվարկային հատվածները պետք է տեղադրել 0,03 թեքությամբ, իսկ 85 և 100 մմ տրամագծի խողովակաշարերը` 0,02: Արտադրական կոյուղու համակարգերում շարժման արագությունը և լցվածությունը խողովակաշարերում որոշվում է արտադրական կեղտաջրում եղած կախված մասնիկների տեղափոխման պայմանից:

275. Խողովակաշարի առավելագույն թեքությունը չպետք է գերազանցի 0,15-ից, բացառությամբ մինչև 1,5 մ երկարությամբ սարքերի հեռացնող խողովակներից:

276. Վաքերի չափերը և թեքությունը պետք է ընդունել կեղտաջրի ինքնամաքրող արագությունն ապահովելու պայմանից` վաքերի լցվածությունը դրանց բարձրության 0,8 -ից ոչ ավելի, լայնությունը` ոչ պակաս 0,2 մ-ից: Առվակի լայնությունը որոշվում է հիդրավլիկական հաշվարկների միջոցով և կոնստրուկտիվ տվյալներից` երբ վաքի բարձրությունը մեծ է 0,5 մ-ից, դրա լայնությունը պետք է լինի 0,7 մ-ից ոչ պակաս:

277. Կոյուղու կանգնակի տրամագիծը պետք է որոշել սույն շինարարական նորմերի 8-րդ աղյուսակի համաձայն, կախված կեղտաջրի հաշվարկային ելքից, հարկերում հեռացնող խողովակների առավելագույն տրամագծից և դրա կանգնակին միանալու անկյունից: Պլաստմասսե խողովակների օգտագործման դեպքում, որպես հաշվարկային ընդունվում է դրանց ներքին տրամագիծը:

278. Հավաքող օդափոխիչ խողովակաշարի հատվածների տրամագիծը, որոնք վերևում միացնում են կոյուղու կանգնակները, պետք է ընդունել ոչ պակաս, մմ`

 

 1) սանիտարատեխնիկական սարքերի թիվը ոչ ավելի  120………………100
 2) սանիտարատեխնիկական սարքերի թիվը ոչ ավելի  300………………125
 3) սանիտարատեխնիկական սարքերի թիվը ոչ ավելի  1200.…………….150
 4) սանիտարատեխնիկական սարքերի թիվը մեծ  1200.…………….200:

279. Թույլատրվում է նախատեսել կոյուղու չօդափոխվող կանգնակներ հետևյալ շենքերում և շինություններում`

1) մեկ հարկանի բնակելի տներում,

2) մնացած բոլոր դեպքերում, եթե առկա է մեկից ոչ պակաս օդափոխվող կանգնակ և կեղտաջրերի ելքը կանգնակներում չի գերազանցում սույն շինարարական նորմերի 8-րդ աղյուսակում տրված արժեքներին` կախված կանգնակի տրամագծից և աշխատանքային բարձրությունից:

280. Կոյուղու չօդափոխվող կանգնակը պետք է ավարտվի մաքրիչիով, տեղադրված այդ կանգնակին միացող ամենաբարձր կետում գտնվող սարքերի միացման քառաբաշխիկի կամ եռաբաշխիկի ուղիղ ճյուղի լայնուկի մեջ:

 

Աղյուսակ 8

Կանգնակի աշխատանքային բարձրությունը, մ

Կոյուղու չօդափոխվող կանգնակի առավելագույն թողունակությունը, լ/վ,
հետևյալ տրամագծերի դեպքում, մմ

50

85

100

150

1

1,6

5,3

6,3

14,0

2

1,0

3,1

3,7

8,0

3

0,6

2,0

2,4

5,4

4

0,5

1,4

1,8

3,9

5

0,4

1,1

1,4

3,0

6

0,4

0,8

1,0

2,4

7

0,4

0,7

0,9

2,0

8

0,4

0,5

0,7

1,6

9

0,4

0,5

0,6

1,4

10

0,4

0,5

0,6

1,2

11

0,4

0,5

0,6

1,0

12

0,4

0,5

0,6

0,9

13 և ավելի

0,4

0,5

0,6

0,9

 

281. Արտադրական կոյուղու խողովակաշարերի թեքությունները, որոնք հեռացնում են մեծ քանակությամբ մեխանիկական կախույթ (հրաթեփ, մետաղական գալարատաշեղ, կիր և այլն) պարունակող կեղտաջրեր, պետք է որոշել` ելնելով խողովակաշարերում տվյալ կախույթի (մասնիկների) ինքնամաքրող արագությունների և նվազագույնը 0,3 լցվածությունը ապահովելու պայմաններից:

 

5. ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ ՄՂՄԱՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՔՆԵՐԸ

 

282. Արտադրական կեղտաջրերը, որոնք պարունակում են վառվող հեղուկներ, անթույլատրելի քանակությամբ կախված մասնիկներ, ճարպեր, յուղեր, թթուներ և համակարգի բնականոն աշխատանքին խոչընդոտող կամ ցանցերի և մաքրման կառուցվածքների քայքայմանը նպաստող, ինչպես նաև արտադրական թանկարժեք թափոններ պարունակող նյութեր, պետք է մաքրել մինչև դրանց արտաքին կոյուղու ցանց լցնելը: Այդ նպատակով շենքի մեջ կամ դրա մոտ պետք է նախատեսել տեղական մաքրման կայանքներ, համաձայնեցնելով առողջապահության բնագավառի լիազոր մարմնի հետ:

283. Տեխնոլոգիական լուծույթները, ինչպես նաև տեխնոլոգիական ռեզերվուարների լվացման ժամանակ առաջացող նստվածքներն արտաքին կոյուղու մեջ լցնել չի թույլատրվում: Արգելվում է թունավոր նյութերի և ռեագենտների լցնելը կոյուղու մեջ, ինչպես բնականոն շահագործման ժամանակ, այնպես էլ վթարի դեպքում: Այդ թափոնները պետք է լցնել հատուկ տեխնոլոգիական ծավալների մեջ, դրանց հետագա օգտահանման կամ վնասազերծման համար:

284. Լաբորատորիաներում օգտագործված քիմիական նյութերի (ռեակտիվ նյութերը) կոյուղու մեջ լցնելուց առաջ պետք է վնասազերծել լաբորատորիաների միջոցներով, ընդ որում, կեղտաջրի pH-ի արժեքը պետք է լինի 6,5-ից մինչև 8,5-ի սահմաններում:

285. Վարակիչ հիվանդանոցների և բաժանմունքների կեղտաջրերը արտաքին կոյուղու ցանց լցնելուց առաջ անհրաժեշտ է վարակազերծել: Մաքրումն իրականացնել քաղաքային կենսաբանական մաքրման կառուցվածքներում կամ դրանց բացակայության դեպքում, հիվանդանոցի կամ բաժանմունքի տարածքում տեղադրվող տեղական կառուցվածքներում: Արտադրամասերի մաքրման կայանքները պետք է տեղակայել հաշվի առնելով դրանց զննման, մաքրման և նորոգման հնարավորությունները, ընդ որում, անհրաժեշտ է նախատեսել աշխատատար գործընթացների մեքենայացում:

286. Չի թույլատրվում շուտ նեխող խառնուրդների նստեցման պարզարանների, այդ թվում ճարպորսիչների, ինչպես նաև հեշտ բռնկվող և վառվող հեղուկների կորզիչների տեղադրումը շենքերի մեջ:

287. Կեղտաջրերից վառվող հեղուկների կորզիչների մոտեցնող խողովակի վրա պետք է նախատեսել հիդրավլիկական փական և արտաձգիչ օդափոխություն:

288. Բենզինի կորզման սարքերին տրվող կեղտաջուրը պետք է նախօրոք մաքրել կեղտոտություններից պարզարաններում: Պարզարաններից տիղմի հեռացման գործընթացը պետք է մեքենայացնել:

289. Կեղտաջրում խոշոր լողացող մասնիկների, թելիկավոր և այլ խառնուրդների առկայության դեպքում պետք է նախատեսել անշարժ ճաղավանդակներ, ամբողջ ջրահեռացման համակարգի կամ առանձին կեղտաջրերի հոսքերի համար: Ճաղավանդակները պետք է տեղադրել ընդունող ռեզերվուարի առանձնացված խցերում, հորի մեջ կամ անմիջապես ջրանցքում: Ճաղավանդակի տեղադրման թեքությունը հորիզոնականի նկատմամբ կեղտաջրի շարժման ուղղությամբ պետք է լինի 60°-ից ոչ պակաս:

290. Կեղտաջրի մաքրման համար ճաղավանդակների, ավազորսիչների, պարզարանների, յուղի և նավթորսիչների, չեզոքացման և այլ կայանքների, ինչպես նաև կենցաղային և արտադրական կեղտաջրերի մղման պոմպային կայանքների նախագծումը և հաշվարկը պետք է իրականացնել համաձայն ՍՆիՊ 2.04.03 շինարարական նորմերով և կանոններով սահմանված պահանջների:

291. Պոմպային կայանքի առկայության դեպքում ռեզերվուարի տարողությունը պետք է որոշել կեղտաջրի ներհոսի ժամային գրաֆիկի և պոմպերի աշխատանքային գրաֆիկի համադրությամբ: Պոմպային կայանքի ավտոմատացված աշխատանքի դեպքում ռեզերվուարի

292. տարողությունը պետք է որոշել այն պայմանից, որ պոմպերի միացումների թիվը 1 ժամվա ընթացքում չլինի 6-ից ավելի, իսկ գրաֆիկի բացակայության դեպքում` ընդունել կեղտաջրի առավելագույն ժամային ներհոսի 5-ից մինչև 10%-ի չափով:

293. Ընդունող ռեզերվուարում անհրաժեշտ է տեղադրել մակարդակացուցիչ, առաջացող նստվածքի խառնման հարմարանք և ներհոս արտաձգիչ օդափոխություն:

294. Կեղտաջրի մղման համար պոմպը պետք է ընտրել կախված դրա կազմից (ֆեկալային, ավազային, թթվակայուն և այլն):

295. Կեղտաջրի մղման համար ընկղմվող պոմպեր կիրառելու դեպքում, դրանք տեղադրվում են անմիջապես ընդունիչ ռեզերվուարում: Պոմպային կայանքները ռեզերվուարից դուրս պետք է տեղադրել կեղտաջրի հաշվարկային առավելագույն մակարդակի դեպքում ինքնալցումով աշխատանքն ապահովող մակարդակի վրա: Ռեզերվուարում ջրի մակարդակից բարձր պոմպեր տեղադրելու անհրաժեշտության դեպքում ներծծման բարձրությունը չպետք է գերազանցի տվյալ մակնիշի պոմպերի համար սահմանված թույլատրելի արժեքը` հաշվի առնելով դրա փոքրացումը կախված տեղանքի բացարձակ նիշից, ընդ որում, պետք է նախատեսել պոմպերի լցման հուսալի աշխատող կահավորանք:

296. Թունավոր և տհաճ հոտ, գազեր և գոլորշիներ չարտազատող արտադրական կեղտաջրերի համար նախատեսվող պոմպերը և ընդունող ռեզերվուարները, ինչպես նաև հիդրօդաճնշման բաքերով պոմպային կայանքները թույլատրվում է տեղադրել արտադրական և հասարակական շենքերում: Թունավոր և շուտ նեխող կեղտոտություններ պարունակող, ինչպես նաև թունավոր և տհաճ հոտ, գազեր և գոլորշիներ արտազատող կենցաղային և արտադրական կեղտաջրերի մղման պոմպերը պետք է տեղադրել առանձին շենքում, նկուղում կամ մեկուսացված սենքում, իսկ նկուղի բացակայության դեպքում` առաջին հարկի առանձին ջեռուցվող սենքում, որն ունի ինքնուրույն ելք դեպի դուրս կամ սանդղավանդակ: Պոմպային կայանքի սենքը պետք է կահավորել ներհոս արտաձգիչ օդափոխությամբ: Նշված կեղտաջրերի ընդունող ռեզերվուարներն անհրաժեշտ է տեղակայել շենքից դուրս կամ մեկուսացված սենքում` պոմպերի հետ համատեղ:

297. Պոմպակայանից ելք դեպի սանդղավանդակ թույլատրվում է կառուցել այն շենքերում, որոնց չեն ներկայացվում ձայնամեկուսացման բարձր պահանջներ:

298. Չի թույլատրվում տեղակայել կոյուղու պոմպակայանները բնակելի շենքերում, մանկական հիմնարկներում, հիվանդանոցներում, հասարակական սննդի և սննդի արդյունաբերության կազմակերպություններում, վարչական շենքերի, ուսումնական հաստատությունների աշխատանքային սենյակների տակ, ինչպես նաև այն շենքերում և սենքերում, որոնց ներկայացվում են բարձր պահանջներ աղմուկի մակարդակի վերաբերյալ:

299. Կոյուղու պոմպակայաններում պետք է նախատեսել պահուստային պոմպեր, որոնց թիվը պետք է ընդունել` մինչև երկու նույնատիպ աշխատող պոմպերի դեպքում` մեկ, երկուսից ավելի` երկու պահեստային: Թթվային և շլամ (ապարախյուս) պարունակող կեղտաջրերի մղման դեպքում պահուստային պոմպերի թիվը պետք է ընդունել`

1) մեկ աշխատող պոմպի դեպքում` մեկ պահուստային և մեկ պահեստում պահվող,

2) երկու և ավելի աշխատող պոմպերի դեպքում` երկու պահուստային,

3) հիմնավորված դեպքերում թույլատրվում է մեկ աշխատող պոմպի համար ունենալ մեկ պահեստում պահվող փոխարինող պոմպ:

300. Պոմպային կայանքները պետք է նախագծել ավտոմատ և ձեռքի կառավարմամբ:

301. Կոյուղու յուրաքանչյուր պոմպի համար պետք է նախատեսել առանձին ներծծման խողովակ, դեպի պոմպ առնվազն 0,005 թեքությամբ (բարձրացումով):

302. Յուրաքանչյուր պոմպի ներծծման և մղման խողովակաշարերի վրա պետք է տեղադրել փական, մղման խողովակաշարի վրա բացի դրանից նաև հակադարձ կափույր: Կախված մասնիկներ (ավազ, շլամ) պարունակող կեղտաջրի տեղափոխման դեպքում, ընդունող և հակադարձ կափույրներ չեն նախատեսվում: Պոմպերը ռեզերվուարում ջրի մակարդակից բարձր տեղադրելու դեպքում, ներծծման խողովակի վրա փականի տեղադրում չի նախատեսվում:

 

6. ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐԸ

 

303. Մթնոլորտային կեղտաջրերի հեռացման ներքին ցանցերը պետք է ապահովեն շենքի տանիքից անձրևաջրերի և ձյան հալոցքի ջրերի հեռացումը: Չջեռուցվող շենքերում մթնոլորտային կեղտաջրերի ներքին ցանց կառուցելու դեպքում պետք է նախատեսել դրսի օդի բացասական ջերմաստիճանների ժամանակ, խողովակաշարերում և ջրհոս ձագարներում դրական ջերմաստիճան ապահովող միջոցառումներ (էլեկտրատաքացում, գոլորշու միջոցով տաքացում և այլն):

304. Մթնոլորտային կեղտաջրերի հեռացման ներքին ցանցերից ջուրը պետք է լցնել անձրևաջրերի հեռացման արտաքին ցանց կամ միացյալ կոյուղու համակարգ:

305. Հիմնավորված դեպքում թույլատրվում է մթնոլորտային կեղտաջրերը ներքին համակարգից լցնել չկեղտոտված կամ կրկնակի օգտագործման արտադրական կոյուղու համակարգ:

306. Չի թույլատրվում մթնոլորտային կեղտաջրերի հեռացման ներքին ցանցից ջրերը լցնել կենցաղային կոյուղի և սանիտարական սարքերի հեռացնող խողովակների միացումը մթնոլորտային կեղտաջրերի հեռացման ներքին համակարգին:

307. Անձրևաջրերի արտաքին կոյուղու բացակայության դեպքում անձրևաջրերի հեռացման ներքին ցանցի թողարկների ջրերը պետք է հեռացվեն շենքի մոտ նախատեսվող առվակներով (բաց թողարկ), ընդ որում, պետք է նախատեսել շենքի մոտ հողի մակերևույթի ողողումը բացառող միջոցառումներ:

308. Շենքի հարթ տանիքի վրա և տանիքի մեկ հոսանոցի մեջ անհրաժեշտ է տեղադրել երկու ձագարից ոչ պակաս: Տանիքի վրա ջրհոս ձագարները պետք է տեղակայել հաշվի առնելով դրա թեքությունը, մեկ ձագարի թույլատրելի ջրհավաք մակերեսը և շենքի կոնստրուկցիան: Ջրհոս ձագարների միջև եղած առավելագույն հեռավորությունը չպետք է անցնի 48 մ-ից, հարթ տանիքի ցանկացած տեսակի դեպքում:

309. Տարբեր մակարդակների վրա տեղադրված ձագարների միացումը մեկ կանգնակին թույլատրվում է այն դեպքում, երբ կանգնակի ընդհանուր հաշվարկային ելքը չի գերազանցում սույն շինարարական նորմերի 9-րդ աղյուսակում տրված մեծությունները:

 

Աղյուսակ 9

Ջրհոս կանգնակի տրամագիծը, մմ

85

100

150

200

Ջրհոս կանգնակի թողունակությունը, լ/վ

10

20

50

80

 

310. Հեռացնող խողովակաշարի նվազագույն թեքությունը պետք է ընդունել`

1) կախովի խողովակաշարի համար` 0,005,

2) ընդհատակային խողովակաշարի համար` սույն գլխի 4-րդ բաժնի պահանջներին համապատասխան:

311. Մթնոլորտային կեղտաջրերի հեռացման ներքին ցանցի մաքրման համար պետք է նախատեսել ստուգիչներ, մաքրիչներ և դիտահորեր, հաշվի առնելով սույն գլխի 3-րդ բաժնի պահանջները:

312. Կանգնակների վրա ստուգիչները պետք է տեղադրել` շենքի ներքևի հարկում, իսկ նահանջի առկայության դեպքում` դրա վերևում: Կախովի հորիզոնական հատվածների մինչև 24 մ երկարության դեպքում, հատվածի սկզբում մաքրիչի տեղադրում թույլատրվում է չնախատեսել:

313. Ջրհոս ձագարների միացումը կանգնակին պետք է նախատեսել ազդազերծման լայնուկների միջոցով էլաստիկ լցափակմամբ:

314. Ջրհավաք մակերեսից անձրևաջրերի հաշվարկային ելքը Q, լ/վ, պետք է որոշել հետևյալ բանաձևերով`

մինչև 1,5% (ներառյալ) թեքությամբ տանիքների համար`

 


Q
=

Fq20 
_________;

10000

(33)

1,5%-ից մեծ թեքությամբ տանիքների համար`


Q
=

Fq5 
_________.

10000

(34)

որտեղ` F - ջրհավաք մակերեսը, մ2,

q20 - 20 րոպե տևողությամբ անձրևի ինտենսիվությունը, լ/վ հա (տվյալ տարածաշրջանի համար ՍՆիՊ 2.04.03 շինարարական նորմերի և կանոնների համաձայն), 1 տարվա ընթացքում հաշվարկային ելքի մեկանգամյա գերազանցման դեպքում,

q5  - հինգ րոպե տևողությամբ անձրևի ինտենսիվությունը, լ/վ հա, 1 տարվա ընթացքում հաշվարկային ելքի մեկանգամյա գերազանցման դեպքում և որոշվում է ըստ հետևյալ բանաձևի`

 

q5 =4n q20 ,

(35)

 

որտեղ` n - պարամետրը, որի արժեքը որոշվում է համաձայն ՍՆիՊ 2.04.03

շինարարական նորմերի և կանոնների:

315. Անձրևաջրերի հեռացման մեկ կանգնակին բաժին ընկնող հաշվարկային ելքը չպետք է գերազանցի սույն շինարարական նորմերի 9-րդ աղյուսակում տրված մեծությունները, իսկ մեկ ջրհոս ձագարի ելքը որոշվում է համաձայն ընդունված տիպի ձագարի տեխնիկական ցուցանիշների:

316. Հաշվարկային ջրհավաք մակերեսի որոշման ժամանակ, պետք է լրացուցիչ հաշվի առնել տանիքին կից և դրանից վերև բարձրացող ուղղաձիգ պատերի մակերեսները` դրանց 30%-ի չափով:

317. Մթնոլորտային կեղտաջրերի կանգնակները և բոլոր հեռացնող խողովակները պետք է հաշվարկել դրանց խցանումների և գերլցման ժամանակ առաջացող հիդրոստատիկ ճնշման տակ:

318. Մթնոլորտային կեղտաջրերի հեռացման ներքին ցանցերում պետք է օգտագործել մեծ խտության պոլիէթիլենային և պողպատե խողովակներ:

 

7. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԲԱՐԴ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻՆ

 

319. Նստվածքային, ընդերքամշակվող, սողանքային և այլ ոչ կայուն գրունտներ ունեցող տարածքներում շենքերի և շինությունների նախագծման անհրաժեշտության դեպքում կոյուղու խողովակաշարերի տեղադրման պայմանները պետք է համապատասխանեն սույն շինարարական նորմերի VII գլխի 12-րդ բաժնի պահանջներին: Կոյուղու խողովակաշարերի նյութը պետք է ընդունել համաձայն ՍՆիՊ 2.04.03 շինարարական նորմերով և կանոններով սահմանված պահանջների:

 

Հավելված 1

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՌԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

 

q 

tot

0

սանիտարատեխնիկական սարքի (արմատուրի) ջրի ընդհանուր ելքը, լ/վ, որն ընդունվում է համաձայն սույն շինարարական նորմերի 30-րդ կետի,

q 

h

0

սանիտարատեխնիկական սարքի (արմատուրի) տաք ջրի ելքը, լ/վ, որն ընդունվում է համաձայն սույն շինարարական նորմերի 30-րդ կետի,

q 

c

0

սանիտարատեխնիկական սարքի (արմատուր) սառը ջրի ելքը, լ/վ, որն ընդունվում է համաձայն սույն շինարարական նորմերի 30-րդ կետի,

q 

s

0

սանիտարատեխնիկական սարքի կեղտաջրի ելքը, լ/վ, որն ընդունվում է համաձայն սույն շինարարական նորմերի 2-րդ հավելվածի,

q 

tot

ջրի ընդհանուր առավելագույն հաշվարկային ելքը, լ/վ,

q 

h

 

տաք ջրի առավելագույն հաշվարկային ելքը, լ/վ,

q 

c

 

սառը ջրի առավելագույն հաշվարկային ելքը, լ/վ,

q 

s

 

կեղտաջրի առավելագույն հաշվարկային ելքը, լ/վ,

q 

tot

0,hr

սանիտարատեխնիկական սարքի ջրի ընդհանուր ելքը, լ/ժ, որն ընդունվում է համաձայն սույն շինարարական նորմերի 3-րդ հավելվածի,

q 

h

0,hr

սանիտարատեխնիկական սարքի տաք ջրի ելքը, լ/ժ, որն ընդունվում է համաձայնսույն շինարարական նորմերի 3-րդ հավելվածի,

q 

c

0,hr

սանիտարատեխնիկական սարքի սառը ջրի ելքը, լ/ժ, որն ընդունվում է համաձայն սույն շինարարական նորմերի 3-րդ հավելվածի,

q 

tot

hr,u

սպառողի կողմից ծախսվող ջրի ընդհանուր նորմը, լ, առավելագույն ջրօգտագործման ժամին, որն ընդունվում է համաձայն սույն շինարարական նորմերի 3-րդ հավելվածի,

q 

h

hr,u

սպառողի կողմից ծախսվող տաք ջրի նորմը, լ, առավելագույն ջրօգտագործման ժամին, որն ընդունվում է համաձայն սույն շինարարական նորմերի 3-րդ հավելվածի,

q 

c

hr,u

սպառողի կողմից ծախսվող սառը ջրի նորմը, լ, առավելագույն ջրօգտագործման ժամին, որն ընդունվում է համաձայն սույն շինարարական նորմերի 3-րդ հավելվածի,

q 

tot

hr

ջրի ընդհանուր առավելագույն ժամային ծախսը, մ3,

q 

h

hr

տաք ջրի առավելագույն ժամային ծախսը, մ3,

q 

c

hr

սառը ջրի առավելագույն ժամային ծախսը, մ3,

q 

tot

T

ջրի ընդհանուր միջին ժամային ծախսը, մ3,

q 

h

T

տաք ջրի միջին ժամային ծախսը, մ3,

q 

c

T

սառը ջրի միջին ժամային ծախսը, մ3,

q 

cir

 

համակարգում շրջանառու տաք ջրի հաշվարկային ելքը, լ/վ,

q 

h,cir

 

տաք ջրի ընդհանուր հաշվարկային ելքը (հաշվի առնելով շրջանառու ելքը), լ/վ,

q 

tot

u

սպառողի կողմից ծախսվող ջրի ընդհանուր նորմը, լ, առավելագույն օգտագործման օրվա (հերթափոխի) ընթացքում,

q 

h

u

սպառողի կողմից ծախսվող տաք ջրի նորմը, լ, առավելագույն օգտագործման օրվա (հերթափոխի) ընթացքում,

q 

c

u

սպառողի կողմից ծախսվող սառը ջրի նորմը, լ, առավելագույն օգտագործման օրվա (հերթափոխի) ընթացքում,

q 

tot

u,m

միջին օրական ջրի ծախսի ընդհանուր նորմը, լ,

q 

h

u,m

միջին օրական տաք ջրի ծախսի նորմը, լ,

q 

c

u,m

միջին օրական սառը ջրի ծախսի նորմը, լ,

q 

st,w

 

անձրևաջրերի հաշվարկային ելքը,

q 

sp

 

պոմպերով տրվող ջրի ելքը,

q 

sp

hr

պոմպով տրվող ջրի ժամային ելքը,

U

սպառողների թիվը,

N

սանիտարատեխնիկական սարքերի թիվը,

i (ինդեքս)

սպառողի կամ սանիտարատեխնիկական սարքի հերթական համարը,

i

շփման դիմադրության տեսակարար կորուստը հաշվարկային ելքի դեպքում: Սառը ջրամատակարարման հիդրավլիկական հաշվարկի համար այն որոշվում է խողովակաշարերի հիդրավլիկական հաշվարկի աղյուսակներով, իսկ տաք ջրամատակարարման համար` համաձայն սույն շինարարական նորմերի 7-րդ հավելվածի, որում հաշվի է առնվում խողովակաշարերում աղերի գոյացումները

Р

սանիտարական սարքերի միաժամանակյա գործելու հավանականությունը,

Phr

միատեսակ սպառողներ ունեցող շենքերում կամ շինություններում, սանիտարատեխնիկական սարքերի միաժամանակյա աշխատանքի հավանականությունը, հաշվարկային ժամվա ընթացքում,

Т

ջրի օգտագործման հաշվարկային տևողությունը, ժ, օրվա կամ հերթափոխի ընթացքում,

Hp

պոմպային կայանքի զարգացրած ճնշումը, մ,

Hgeom

ջրի մղման երկրաչափական բարձրությունը, մ, պոմպի առանցքից մինչև հաշվային սանիտարատեխնիկական սարքը,

H1

խողովակաշարերի հաշվարկային հատվածում ճնշման կորուստը, մ,

H1, tot

խողովակաշարի հաշվարկային հատվածում ճնշման գումարային կորուստը, մ,

Hf

սանիտարատեխնիկական սարքի պահանջվող ազատ ճնշումը, մ, որն ընդունվում է համաձայն սույն շինարարական նորմերի 2-րդ հավելվածի,

Hg

արտաքին ջրամատակարարման ցանցում նվազագույն երաշխավորված ճնշումը, մ,

Hep

ավելցուկային ճնշումը, մ, որը պետք է մարել դիաֆրագմայով և որի ջրանցման տրամագիծը որոշվում է հիդրավլիկական հաշվարկով,

h

hr

ջերմային հոսքը, կՎտ, տաք ջրամատակարարման կարիքների համար, առավելագույն ջրօգտագործման ժամվա ընթացքում,

h

T

ջերմային հոսքը, կՎտ, տաք ջրամատակարարման կարիքների համար, ջրօգտագործման միջին ժամվա ընթացքում,

ht

 

ջերմային կորուստները հաշվարկային հատվածի վրա, կՎտ,

v

խողովակաշարում հեղուկի շարժման արագությունը, մ/վ,

 

H

d

խողովակաշարի լցվածությունը,

l

խողովակաշարի հաշվարկային հատվածի երկարությունը, մ,

k1

տեղական դիմադրություններում ճնշման կորուստները հաշվի առնող գործակիցը,

tc

սառը ջրի ջրմուղի ցանցում ջրի ջերմաստիճանը, °С: Տվյալների բացակայության դեպքում այն պետք է ընդունել 5°С,

t

տաք և սառը ջրերի ջերմաստիճանների տարբերությունը, °C,

п

1 ժ ընթացքում պոմպի միացումների թիվը,

п’

խողովակաշարերի խորդուբորդությունը:

 

Հավելված 2

ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՋՐԻ ԵՎ ԿԵՂՏԱՋՐԻ ԵԼՔԵՐԸ

 

 Սանիտարական սարքերը

Ջրի վայրկյանային

ելքը, լ/վ

Ջրի ժամային

ելքը, լ/ժ

Պահանջ-վող ազատ ճնշումը, Hf , մ

Կեղտաջրի ելքը,

q 

s

0

լ/վ

Պայմանական անցման նվազագույն տրամագծերը, մմ

ընդհ.

q 

tot

0

 

սառը

q 

c

0

տաքը

q 

h

0

ընդհ.

q 

tot

0,hr

սառը

q 

c

0,hr

տաքը

q 

h

0,hr

 

մուտքի

ելքի

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Լվացարան, ձեռքի լվացարան ջրաբաշխիչ ծորակով

0,1

0,1

-

30

30

-

2

0,15

10

32

2. Լվացարան, ձեռքի լվացարան ջրաբաշխիչ խառնարանով

0,12

0,09

0,09

60

40

40

2

0,15

10

32

3. Խոհանոցային կոնք, գույքային լվացատեղ ջրաբաշխիչ ծորակով և լաբորատորիայի ջրաբաշխիչ ծորակ

0,15

0,15

-

50

50

-

2

0,3

10

40

4. Լվացատեղ (այդ թվում նաև լաբորատորիայի) խառնարանով

0,12

0,09

0,09

80

60

60

2

0,6

10

40

5. Լվացատեղ` (հանրային սննդի կազմակերպությունների համար) խառնարանով

0,3

0,2

0,2

500

280

220

2

0,6

15

50

6. Լոգնոց խառնարանով

0,25

0,18

0,18

300

200

200

3

0,8

10

40

7. Լոգնոց ջրատաքացուցիչով և խառնարանով

0,22

0,22

-

300

300

-

3

1,1

15

40

8. Բժշկական լոգնոց խառնարանով, հետևյալ պայմանական տրամագծերով, մմ

                   

 20

0,4

0,3

0,3

700

460

460

5

2,3

20

50

 25

0,6

0,4

0,4

750

500

500

5

3

25

75

 32

1,4

1

1

1060

710

710

5

3

32

75

9. Ոտքի տաշտակ խառնարանով

0,1

0,07

0,07

220

165

165

3

0,5

10

40

10. Ցնցուղային խցիկ սաղր տակդիրով և խառնարանով

0,12

0,09

0,09

100

60

60

3

0,2

10

40

11. Ցնցուղային խցիկ խորը տակդիրով և խառնարանով

0,12

0,09

0,09

115

80

80

3

0,6

10

40

12. Խմբային տեղակայման ցնցուղ խառնարանով

0,2

0,14

0,14

500

270

230

3

0,2

10

50

13. Լվացասարք (բիդե) խառնարանով և օդահագեցուցիչով

0,08

0,05

0,05

75

54

54

5

0,15

10

32

14. Վերընթաց ցնցուղ տակից

0,3

0,2

0,2

650

430

430

5

0,3

15

40

15. Ավտոմատ լվացքի մեքենա

0,1

0,1

-

60

60

-

3

0,3

15

25

16. Զուգարանակոնք (ունիտազ) լվացման տակառիկով

0,1

0,1

-

83

83

-

2

1,6

8

85

17. Զուգարանակոնք լվացման ծորակով

1,4

1,4

-

81

81

-

4

1,4

-

85

18. Միզարան

0,035

0,035

-

36

36

-

2

0,1

10

40

19. Միզարան, կիսաավտոմատ լվացման ծորակով

0,2

0,2

-

36

36

-

3

0,2

15

40

20. Ցայտաղբյուր

0,04

0,04

-

72

72

-

2

0,05

10

25

21. Ջրման ծորակ

0,3

0,3

0,2

1080

1080

720

2

0,3

15

-

22. Տրապ (հոսակ) հետևյալ պայմանական տրամագծով, մմ

                   

 50

-

-

-

-

-

-

-

0,7

-

50

 75

-

-

-

-

-

-

-

1.2

-

75

 100

-

-

-

-

-

-

-

2,1

-

100

23. Ջրաբաշխիչ ծորակների և խառնարանի վրա օդահագեցուցիչ տեղադրելու դեպքում, մոտեցնող խողովակում ճնշումը պետք է ընդունել 5մ-ից ոչ պակաս:

24. Պլաստմասսե խողովակներից կոլեկտորային տիպի մոտեցնող խողովակների կիրառմամբ ջրամատակարարման համակարգերում լվացարաններին, խոհանոցային կոնքերին, լվացատեղերին, լոգնոցների լվացարանների, ցնցուղային խցերի, լվացասարքերի խառնարաններին, ինչպես նաև զուգարանակոնքերի լվացման տակառիկներին, միզարաններին, ցայտաղբյուրներին մոտեցումները թույլատրվում է իրականացնել (12x2)մմ տրամագծի խողովակներով:

25. Սանիտարական սարքերի (հատկապես էլեկտրական սնուցումով) տեղադրման ժամանակ ապահովել արտադրող գործարանի կողմից սարքի անվտանգ շահագործմանը ներկայացվող պահանջները:

 

Հավելված 3
ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՋՐԻ ԾԱԽՍԻ ՆՈՐՄԵՐ

Ջրօգտագործողներ

Չափման միավոր

Ջրի ծախսի նորմը, լ

Սարքի ջրի ելքը
լ/վ (լ/ժ)

միջին օրվա

առավելագույն ջրօգտագործման օրվա

առավելագույն ջրօգտագործման ժամին

ընդհանուր
(սառը
և
տաքը)

qtot0,(qtot0,hr)

սառը կամ տաք
 

qc0,qh0(q c0,hr,qh0,hr

ընդհանուրը (այդ թվում տաքը)

q 

tot

u,m

տաքը

q 

h

u,m

ընդհանուր (այդ թվում տաքը)

q 

tot

u

տաքը

q 

h

u

ընդհանուր (այդ թվում տաքը)

q 

tot

hr,u

տաքը

q 

h

hr,u


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Բնակելի տներ`

1) ջրմուղի և կոյուղու ցանցերով, առանց լոգնոցի

1 բնակիչ

95

-

120

-

6,5

-

0,2 (50)

0,2 (50)

2) ջրմուղի և կոյուղու ցանցերով, առանց լոգնոցի, գազամատակարարումով

1 բնակիչ

120

-

150

-

7

-

0,2 (50)

0,2 (50)

3) ջրմուղի և կոյուղու ցանցերով և լոգնոցներով, կոշտ վառելիքի ջրատաքացուցիչներով

1 բնակիչ

150

-

180

-

8.1

-

0,3 (300)

0,3 (300)

4) ջրմուղի ու կոյուղու ցանցերով և լոգնոցներով, գազի ջրատաքացուցիչներով

1 բնակիչ

190

-

225

-

10.5

-

0,3 (300)

0,3 (300)

5) ջրմուղի ու կոյուղու ցանցերով և լոգնոցներով, արագ գործող գազի տաքացուցիչներով կամ և մեկից ավելի ջրաբաշխիչներով

1 բնակիչ

210

-

250

-

13

-

0,3 (300)

0,3 (300)

6) ջրմուղի ու կոյուղու ցանցերով և լոգարաններով, էլեկտրական ջրատաքացուցիչներով

1 բնակիչ

150

-

180

-

8.1

-

0,3 (300)

0,3 (300)

7) կենտրոնացված տաք ջրամատակարարումով կահավորված լվացարաններով, լվացատեղերով և ցնցուղներով

1 բնակիչ

195

85

230

100

12.5

7.9

0,2 (100)

0,14 (60)

8) ցնցուղներով կահավորված, նստովի լոգնոցներով

1 բնակիչ

230

90

275

110

14.3

9.2

0,3 (300)

0,2 (200)

9) ցնցուղներով կահավորված, 1500-ից մինչև 1700մմ երկարությամբ լոգնոցներով

1 բնակիչ

250

105

300

120

15.6

10

0,3 (300)

0,2 (200)

10) կենտրոնացված տաք ջրամատակարարումով ու դրանց բարեկարգման բարձր պահանջներով

1 բնակիչ

360

115

400

130

20

10.9

0,3 (300)

0,2 (200)

2. Հանրակացարաններ`

                 

1) ընդհանուր ցնցուղարաններով

1 բնակիչ

85

50

100

60

10,4

6,3

0,2 (100)

0,14 (60)

2) բոլոր սենյակներին կից ցնցուղարաններով

1 բնակիչ

110

60

120

70

12,5

8,2

0,12 - 0,2 (100)

0,14 (60)

3) շենքի (յուրաքանչյուր հատվածամասի) բոլոր հարկերում ընդհանուր խոհանոցներով և ցնցուղարաններով

1 բնակիչ

140

80

160

90

12

7,5

0,2 (100)

0,14 (60)

3. Հյուրանոցներ, պանսիոնատներ և մոթելներ ընդհանուր լոգարաններով և ցնցուղներով

1 բնակիչ

120

70

120

70

12,5

8,2

0,3 (300)

0,2 (200)

4. Հյուրանոցներ և պանսիոնատներ ցնցուղներով առանձին համարներում

1 բնակիչ

230

140

230

140

19

12

0,2 (115)

0,14 (80)

5. Հյուրանոցներ, որտեղ համարների մի մասը կահավորված են լոգնոցներով`

                 

 1) մինչև 25%

1 բնակիչ

200

100

200

100

22,4

10,4

0,3 (250)

0,2 (180)

 2) մինչև 75%

1 բնակիչ

250

150

250

150

28

15

0,3 (280)

0,2 (190)

 3) մինչև 100%

1 բնակիչ

300

180

300

180

30

16

0.3 (300)

0,2 (200)

6. Հիվանդանոցներ`

                 

1) ընդհանուր լոգնոցներով և ցնցուղարաններով

1 մահճակալ

115

75

115

75

8.4

5.4

0.2 (100)

0,14 (60)

2) սանիտարական հանգույցներով հիվանդասեն-յակին մոտեցված

1 մահճակալ

200

90

200

90

12

7.7

0.3(300)

0.2(200)

3) վարակիչ (ինֆեկցիոն) հիվանդությունների

1 մահճակալ

240

110

240

110

14

9,5

0,2 (200)

0,14 (120)

7. Առողջարաններ և հանգստյան տներ.

                 

1) բոլոր սենյակներին կից լոգարաններով

1 մահճակալ

200

120

200

120

10

4,9

0,3 (300)

0,2 (200)

2) բոլոր սենյակներին կից ցնցուղարաններով

1 մահճակալ

150

75

150

75

12,5

8,2

0,2 (100)

0,14 (60)

8. Պոլիկլինիկաներ և բուժարաններ

1 հիվանդ
հերթափոխում

13

5,2

15

6

2,6

1,2

0,2 (80)

0,14 (60)

9. Մանկամսուրներ և մանկապարտեզներ`

                 

1) երկարօրյա կիսաֆաբրիկատներով աշխատող ճաշարաններով

1 երեխա

21,5

11,5

30

16

9,5

4,5

0,14 (100)

0,1 (60)

2) երկարօրյա` հումքով աշխատող ճաշարաններով և լվացքատներով` կահավորված ավտոմատ լվացքի մեքենաներով

1 երեխա

75

25

105

35

18

8

0,2 (100)

0,14 (60)

3) գիշերօթիկ` կիսաֆաբրիկատներով աշխատող ճաշարաններով

1 երեխա

39

21,4

55

30

10

4,5

0,14 (100)

0,1 (60)

4) գիշերօթիկ` հումքով աշխատող ճաշարաններով և լվացքատներով` կահավորված ավտոմատ լվացքի մեքենաներով

1 երեխա

93

28,5

130

40

18

8

0,2 (100)

0,14 (60)

10. Ճամբարներ`

                 

1) բնահումքով աշխատող ճաշարաններով և ավտոմատ լվացքի մեքենաներով կահավորված լվացքատներով

1 տեղ

130

40

130

40

18

8

0,2 (100)

0,14 (60)

2) կիսաֆաբրիկատներով աշխատող ճաշարաններով և կենտրոնացված լվացքատներում սպիտակեղենի լվացմամբ

1 տեղ

55

30

55

30

10

4,5

0,14 (100)

0,1 (60)

11. Լվացքատներ՝

               

1) մեքենայացված

1 կգ չոր սպիտակեղեն

75

25

75

25

75

25

տեխնոլոգիական
տվյալներով

2) չմեքենայացված

1 կգ չոր սպիտակեղեն

40

15

40

15

40

15

0,3(300)

0,2(200)

12. Վարչական շենքեր

1 աշխատող

12

5

16

7

4

2

0,14 (80)

0,1 (60)

13. Ուսումնական հաստատություններ (այդ թվում բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական) մարմնամարզական դահլիճներին կից ցնցուղարաններով, պատրաստի արտադրանքի իրացմամբ բուֆետներով

1 սովորող և 1 ուսուցիչ և 1 դասախոս

17,2

6

20

8

2,7

1,2

0,14 (100)

0,1 (60)

14. Բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական հաստատությունների լաբորատորիաներ

1 սարք
հերթափոխում

224

112

260

130

43,2

21,6

0,2 (200)

0,2 (200)

15. Հանրակրթական դպրոցներ`

1) մարմնամարզական դահլիճներին կից ցնցուղարաններով և կիսաֆաբրիկատներով աշխատող ճաշարաններով

1 սովորող և 1 ուսուցիչ հերթափոխում

10

3

11,5

3,5

3,1

1

0,14 (100)

0,1 (60)

2) մարմնամարզական դահլիճներին կից ցնցուղարաններով և կիսաֆաբրիկատներով աշխատող ճաշարաններով՝ երկարօրյա

1 սովորող և 1 ուսուցիչ հերթափոխում

12

3,4

14

4

3,1

1

0,14 (100)

0,1 (60)

16. Մասնագիտական տեխնիկական ուսումնարաններ մարմնամարզական դահլիճներին կից ցնցուղարաններով և կիսաֆաբրիկատներով աշխատող ճաշարաններով

1 սովորող և 1 ուսուցիչ հերթափոխում

20

8

23

9

3,5

1,4

0,14 (100)

0,1 (60)

17. Գիշերօթիկ դպրոցներ հետևյալ սենքերով`

1) ուսումնական մարմնամարզական դահլիճների կից ցնցուղարաններով)

1 սովորող և 1 ուսուցիչ հերթափոխում

9

2,7

10,5

3,2

3,1

1

0,14 (100)

0,1 (60)

2) ննջարանային

1 տեղ

70

30

70

30

9

6

0,14 (100)

0,1 (60)

18. Գիտահետազոտական
ինստիտուտներ և լաբորատորիաներ, թեքումով`

                 

1) քիմիական

1 աշխատող

460

60

570

80

55,6

8

0,2 (300)

0,2 (200)

2) կենսաբանական

1 աշխատող

310

55

370

75

32

8,2

0,2 (300)

0,2 (200)

3) ֆիզիկայի

1 աշխատող

125

15

155

20

12,9

1,7

0,2 (300)

0,2 (200)

4) բնական գիտությունների

1 աշխատող

12

5

16

7

3,5

1,7

0,14 (80)

0,1 (60)

19. Դեղատներ`

                 

1) առևտրային դահլիճ և օժանդակ սենքեր

1 աշխատող

12

5

16

7

4

2

0,14 (60)

0,1 (40)

2) դեղեր պատրաստելու լաբորատորիա

1 աշխատող

310

55

370

75

32

8,2

0,2 (300)

0,2 (200)

20. Հանրային սննդի կազմակերպություններ

 1) սննդի պատրաստման`

                 

2) ճաշարաններում իրացվող

1 պայմանական ափսե

16

12,7

16

12,7

16

12,7

0,3 (300)

0,2 (200)

3) տան համար վաճառվող

1 պայմանական ափսե

14

11,2

14

11,2

14

11,2

0,3 (300)

0,2 (200)

 4) կիսաֆաբրիկատներ` թողարկվող`

                 
                   

ա. մսեղենից

1 տոննա

-

-

6700

3100

-

-

0,3 (300)

0,2 (200)

բ. ձկնեղենից

1 տոննա

-

-

6400

700

-

-

0,3 (300)

0,2 (200)

գ. բանջարեղենից

1 տոննա

-

-

4400

800

-

-

0,3 (300)

0,2 (200)

դ. խոհարարական

1 տոննա

-

-

7700

1200

-

-

0,3 (300)

0,2 (200)

21. Խանութներ`

                 

1) մթերային

1 աշխատող հերթափոխում
(20 մ2  առևտրի դահլիճի)

250

65

250

65

37

9,6

0,3 (300)

0,2 (200)

2) արդյունաբերական ապրանքների

1 աշխատող
հերթափոխում

12

5

16

7

4

2

0,14 (80)

0,1 (60)

22. Վարսավիրանոցներ

1 աշխատող
հերթափոխում

56

33

60

35

9

4,7

0,14 (60)

0,1 (40)

23. Կինոթատրոններ

1 տեղ

4

1,5

4

1,5

0,5

0,2

0,14 (80)

0,1 (50)

24. Ակումբներ

1 տեղ

8,6

2,6

10

3

0,9

0,4

0,14 (80)

0,1 (50)

25. Թատրոններ`

                 

1) հանդիսատեսների համար

1 տեղ

10

5

10

5

0,9

0,3

0,14 (60)

0,1 (40)

2) դերասանների համար

1 դերասան

40

25

40

25

3,4

2,2

0,14 (80)

0,1 (50)

26. Մարզադաշտեր և սպորտային դահլիճներ`

                 

1) հանդիսատեսների համար

1 տեղ

3

1

3

1

0,3

0,1

0,14 (60)

0,1 (40)

2) մարզվողների համար

1 մարզիկ

100

60

100

60

9

5

0,2 (80)

0,14 (50)

27. Լողավազաններ`

                 

1) ավազանի ջրի լրացում

 

2) հանդիսատեսների համար

ավազանի տարողության %-ը օրվա մեջ

1 տեղ

10

3

-

1

-

3

-

1

-

0,3

-

0,1

-

0,14 (60)

-

0,1 (40)

3) մարզիկների համար (հաշվի առնելով ցնցուղի ընդունումը)

1 մարզիկ

100

60

100

60

9

5

0,2 (80)

0,14 (50)

28. Բաղնիքներ`

                 

1) ցնցուղային խցերով

1 այցելու

-

-

360

240

360

240

0,2 (360)

0,14 (240)

2) լոգարանային խցերով

1 այցելու

-

-

540

360

540

360

0,3 (540)

0,2 (360)

3) բուժական պրոցեդուրայի ընդունման և ցնցուղով ողողվելու համար

1 այցելու

-

-

290

190

290

190

0,4 (290)

0,4 (190)

29. Արտադրական կազմակերպությունների ցնցուղարաններ

1 ցնցուղ հերթափոխում

-

-

500

270

500

270

0,2 (500)

0,2 (270)

30. Արտադրամասեր, որոնց 1մ3 ծավալից 1 ժամում անջատվող ջերմությունը 84 կՋուոլ-ից ավելի է (տաք արտադրամասեր)

1 մարդ
հերթափոխում

-

-

45

24

14,1

8,4

0,14 (60)

0,1 (40)

31. Մնացած արտադրամասեր

1 մարդ
հերթափոխում

-

-

25

11

9,4

4,4

0,14 (60)

0,1 (40)

32. Ջրման համար ջրի ծախսը`

                 

1) խոտածածկի

1 մ2

3

-

3

-

-

-

-

-

2) ֆուտբոլի դաշտի

1 մ2

0,5

-

0,5

-

-

-

-

-

3) մնացած մարզական շինություններ

1 մ2

1,5

-

1,5

-

-

-

-

-

4) մայթերի, հրապարակների, գործարանային անցումների կատարելագործված ծածկույթներ

1 մ2

0,4-0,5

-

0,4-0,5

-

-

-

-

-

5) կանաչ ծառատունկեր, սիզամարգեր և ծաղկանոցներ

1 մ2

3-6

-

3-6

-

-

-

-

-

33. Սահադաշտի մակերևույթի ջրապատում

1 մ2

0,5

-

0,5

-

-

-

-

-

34. Ջրի ծախսի նորմերը սահմանված են հիմնական սպառողների համար և ներառում են բոլոր լրացուցիչ ծախսերը (սպասարկող անձնակազմի, անձնակազմի լոգասենյակների, այցելուների, սենքերի մաքրման և այլն): Ջրի ծախսը արտադրական կազմակերպությունների կենցաղային շենքերի և սենքերի խմբային լոգասենյակների, լվացքատներում սպիտակեղենի լվացման և հանրային սննդի կազմակերպությունների սննդի պատրաստման, ինչպես նաև հիվանդանցներում, հանգստյան տներում և պոլիկլինիկաներում ջրաբուժարանների համար, պետք է հաշվի առնել լրացուցիչ:

35. Սառը և տաք ջրմուղների ներքին ցանցերում սանիտարատեխնիկական սարքերից անընդհատ տեղի է ունենում ջրի փոքր չափերի կորուստներ , որոնք չեն գտնվում ջրաչափերի միջոցով զգայունության շեմից փոքր լինելու պատճառով: Մոտավոր գնահատմամբ այդ կորուստները կարող են կազմել ջրապահանջի նորմի 5-7%-ը: առաջարկվում է ջրի ծախսի հաշվարկներում նորմերը մեծացնել նշված չափով:

36. Տեխնոլոգիական կարիքների ջրապահանջի նորմերը, որոնք չեն տրված սույն հավելվածում, պետք է ընդունել տեխնոլոգիական առաջադրանքին համապատասխան:

37. Սույն աղյուսակում չնշված քաղաքացիական շենքերի, շինությունների և սենքերի սպառողների ջրի օգտագործման նորմերը պետք է ընդունել հավասար սույն աղյուսակում տրված` ըստ ջրապահանջի բնույթի նմանատիպ սպառողների ջրապահանջի նորմերին:

38. Չավտոմատացված լվացքի մեքենաներով լվացքատներում, առանձնահատուկ կեղտոտված սպիտակեղենի լվացման դեպքում տաք ջրի ծախսի նորմը թույլատրվում է մեծացնել մինչև 30 %-ով:

39. Տաք ջրի այն սպառողների համար, որտեղ ըստ տեխնոլոգիայի պահանջվում է ջրի լրացուցիչ տաքացում, տաք ջրի ծախսի նորմը պետք է ընդունել ըստ սույն հավելվածի` առանց 38-րդ կետում բերված 0.85 գործակցի:

40. Կանաչ տարածքների ջրման նորմերը սահմանված են մեկ ջրման համար: Օրվա ընթացքում ջրումների թիվը պետք է ընդունել տվյալ ելնելով տվյալ տարածաշրջանի կլիմայական պայմաններից:

 

Հավելված 4

α ԵՎ αhr ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ ԿԱԽՎԱԾ ՍԱՆԻՏԱՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԹՎԻՑ N, ԴՐԱՆՑ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՈՐԾԵԼՈՒ Р ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ Рhr ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ α (αhr) գործակիցների արժեքները, երբ Р (Phr) > 0,1 և N  200

Աղյուսակ 1

N

P (Phr)

0,1

0,125

0,16

0,2

0,25

0,316

0,4

0,5

0,63

0,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

0,39

0,39

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

4

0,58

0,62

0,65

0,69

0,72

0,76

0,78

0,80

0,80

0,80

6

0,72

0,78

0,83

0,90

0,97

1,04

1,11

1,16

1,20

1,20

8

0,84

0,91

0,99

1,08

1,18

1,29

1,39

1,50

1,58

1,59

10

0,95

1,04

1,14

1,25

1,38

1,52

1,66

1,81

1,94

1,97

12

1,05

1,15

1,28

1,41

1,57

1,74

1,92

2,11

2,29

2,36

14

1,14

1,27

1,41

1,57

1,75

1,95

2,17

2,40

2,63

2,75

16

1,25

1,37

1,53

1,71

1,92

2,15

2,41

2,69

2,96

3,14

18

1,32

1,47

1,65

1,85

2,09

2,35

2,55

2,97

3,24

3,53

20

1,41

1,57

1,77

1,99

2,25

2,55

2,88

3,24

3,60

3,92

22

1,49

1,67

1,88

2,13

2,41

2,74

3,11

3,51

3,94

4,33

24

1,57

1,77

2,00

2,26

2,57

2,93

3,33

3,78

4,27

4,70

26

1,64

1,86

2,11

2,39

2,73

3,11

3,55

4,04

4,60

5,11

28

1,72

1,95

2,21

2,52

2,88

3,30

3,77

4,3

4,94

5,51

30

1,80

2,04

2,32

2,65

3,03

3,48

3,99

4,56

5,27

5,89

32

1,87

2,13

2,43

2,77

3,18

3,66

4,20

4,82

5,60

6,24

34

1,94

2,21

2,53

2,90

3,33

3,84

4,42

5,08

5,92

6,65

36

2,02

2,30

2,63

3,02

3,48

4,02

4,63

5,33

6,23

7,02

38

2,09

2,38

2,73

3,14

3,62

4,20

4,84

5,58

6,60

7,43

40

2,16

2,47

2,83

3,26

3,77

4,38

5,05

5,83

6,91

7,84

45

2,33

2,67

3,08

3,53

4,12

4,78

5,55

6,45

7,72

8,80

50

2,50

2,88

3,32

3,80

4,47

5,18

6,05

7,07

8,52

9,90

55

2,66

3,07

3,56

4,07

4,82

5,58

6,55

7,69

9,40

10,80

60

2,83

3,27

3,79

4,34

5,16

5,98

7,05

8,31

10,20

11,80

65

2,99

3,46

4,02

4,61

5,50

6,38

7,55

8,93

11,00

12,70

70

3,14

3,65

4,25

4,88

5,83

6,78

8,05

9,55

11,70

13,70

75

3,30

3,84

4,48

5,15

6,16

7,18

8,55

10,17

12,50

14,70

80

3,45

4,02

4,70

5,42

6,49

7,58

9,06

10,79

13,40

15,70

85

3,60

4,20

4,92

5,69

6,82

7,98

9,57

11,41

14,20

16,80

90

3,75

4,38

5,14

5,96

7,15

8,38

10,08

12,04

14,90

17,70

95

3,90

4,56

5,36

6,23

7,48

8,78

10,59

12,67

15,60

18,60

100

4,05

4,74

5,58

6,50

7,81

9,18

11,10

13,30

16,50

19,60

105

4,20

4,92

5,80

6,77

8,14

9,58

11,61

13,93

17,20

20,60

110

4,35

5,10

6,02

7,04

8,47

9,99

12,12

14,56

18,00

21,60

115

4,50

5,28

6,24

7,31

8,80

10,40

12,63

15,19

18,80

22,60

120

4,65

5,46

6,46

7,58

9,13

10,81

13,14

15,87

19,50

23,60

125

4,80

5,64

6,68

7,85

9,46

11,22

13,65

16,45

20,20

24,60

130

4,95

5,82

6,90

8,12

9,79

11,63

14,16

17,08

21,00

25,50

135

5,10

6,00

7,12

8,39

10,12

12,04

14,67

17,71

21,90

26,50

140

5,25

6,18

7,34

8,66

10,45

12,45

15,18

18,34

22,70

27,50

145

5,39

6,36

7,56

8,93

10,77

12,86

15,69

18,97

23,40

28,40

150

5,53

6,54

7,78

9,20

11,09

13,27

16,20

19,60

24,20

29,40

155

5,67

6,72

8,00

9,47

11,41

13,68

16,71

20,23

25,00

30,40

160

5,81

6,90

8,22

9,74

11,73

14,09

17,22

20,86

25,60

31,30

165

5,95

7,07

8,44

10,01

12,05

14,50

17,73

21,49

26,40

32,50

170

6,09

7,23

8,66

10,28

12,37

14,91

18,24

22,12

27,10

33,60

175

6,23

7,39

8,88

10,55

12,69

15,32

18,75

22,75

27,90

34,70

180

6,37

7,55

9,10

10,82

13,01

15,73

19,26

23,38

28,50

35,40

185

6,50

7,71

9,32

11,09

13,33

16,14

19,77

24,01

29,40

36,60

190

6,63

7,87

9,54

11,36

13,65

16,55

20,28

24,64

30,10

37,60

195

6,76

8,03

9,75

11,63

13,97

16,96

20,79

25,27

30,90

38,30

200

6,89

8,19

9,96

11,90

14,30

17,40

21,30

25,90

31,80

39,50

 

α (αhr) գործակիցների արժեքները, երբ Р (Phr)  0,1 և N-ի ցանկացած արժեքի, ինչպես նաև Р (Phr) > 0,1 և N > 200 արժեքի դեպքերում

Աղյուսակ 2

NP կամ NPhr

α կամ αhr

NP կամ NPhr

α կամ αhr

NР կամ NPhr

α կամ αhr

NР կամ NPhr

α կամ αhr

NP կամ NPhr

α կամ αhr

Պակաս 0,015

0,200

0,029

0,235

0,044

0,263

0,068

0,301

0,098

0,341

0,015

0,202

0,030

0,237

0,045

0,265

0,070

0,304

0,100

0,343

0,016

0,205

0,031

0,239

0,046

0,266

0,072

0,307

0,105

0,349

0,017

0,207

0,032

0,241

0,047

0,268

0,074

0,309

0,110

0,355

0,018

0,210

0,033

0,243

0,048

0,270

0,076

0,312

0,115

0,361

0,019

0,212

0,034

0,245

0,049

0,271

0,078

0,315

0,120

0,367

0,020

0,215

0,035

0,247

0,050

0,273

0,080

0,318

0,125

0,373

0,021

0,217

0,036

0,249

0,052

0,276

0,082

0,320

0,130

0,378

0,022

0,219

0,037

0,250

0,054

0,280

0,084

0,323

0,135

0,384

0,023

0,222

0,038

0,252

0,056

0,283

0,086

0,326

0,140

0,389

0,024

0,224

0,039

0,254

0,058

0,286

0,088

0,328

0,145

0,394

0,025

0,226

0,040

0,256

0,060

0,289

0,090

0,331

0,150

0,399

0,026

0,228

0,041

0,258

0,062

0,292

0,092

0,333

0,155

0,405

0,027

0,230

0,042

0,259

0,064

0,295

0,094

0,336

0,160

0,410

0,028

0,233

0,043

0,261

0,065

0,298

0,096

0,338

0,165

0,415

0,170

0,420

0,41

0,617

0,86

0,894

2,00

1,437

4,7

2,456

0,175

0,425

0,42

0,624

0,88

0,905

2,1

1,479

4,8

2,490

0,180

0,430

0,43

0,631

0,90

0,916

2,2

1,521

4,9

2,524

0,185

0,435

0,44

0,638

0,92

0,927

2,3

1,563

5,0

2,558

0,190

0,439

0,45

0,645

0,94

0,937

2,4

1,604

5,1

2,592

0,195

0,444

0,46

0,652

0,96

0,948

2,5

1,644

5,2

2,626

0,20

0,449

0,47

0,658

0,98

0,959

2,6

1,684

5,3

2,660

0,21

0,458

0,48

0,665

1,00

0,969

2,7

1,724

5,4

2,693

0,22

0,467

0,49

0,672

1,05

0,995

2,8

1,763

5,5

2,726

0,23

0,476

0,50

0,678

1,10

1,021

2,9

1,802

5,6

2,760

0,24

0,485

0,52

0,692

1,15

1,046

3,0

1,840

5,7

2,793

0,25

0,493

0,54

0,704

1,20

1,071

3,1

1,879

5,8

2,826

0,26

0,502

0,56

0,717

1,25

1,096

3,2

1,917

5,9

2,858

0,27

0,510

0,58

0,730

1,30

1,120

3,3

1,954

6,0

2,891

0,28

0,518

0,60

0,742

1,35

1,144

3,4

1,991

6,1

2,924

0,29

0,526

0,62

0,755

1,40

1,168

3,5

2,029

6,2

2,956

0,30

0,534

0,64

0,767

1,45

1,191

3,6

2,065

6,3

2,989

0,31

0,542

0,66

0,779

1,50

1,215

3,7

2,102

6,4

3,021

0,32

0,550

0,68

0,791

1,55

1,238

3,8

2,138

6,5

3,053

0,33

0,558

0,70

0,803

1,60

1,261

3,9

2,174

6,6

3,085

0,34

0,565

0,72

0,815

1,65

1,283

4,0

2,210

6,7

3,117

0,35

0,573

0,74

0,826

1,70

1,306

4,1

2,246

6,8

3,149

0,36

0,580

0,76

0,838

1,75

1,328

4,2

2,281

6,9

3,181

0,37

0,588

0,78

0,849

1,80

1,350

4,3

2,317

7,0

3,212

0,38

0,595

0,80

0,860

1,85

1,372

4,4

2,352

7,1

3,244

0,39

0,602

0,82

0,872

1,90

1,394

4,5

2,386

7,2

3,275

0,40

0,610

0,84

0,883

1,95

1,416

4,6

2,421

7,3

3,307

7,4

3,338

10,0

4,126

15,2

5,602

21,5

7,287

34,5

10,58

7,5

3,369

10,2

4,185

15,4

5,657

22,0

7,417

35,0

10,70

7,6

3,400

10,4

4,244

15,6

5,712

22,5

7,547

35,5

10,82

7,7

3,431

10,6

4,302

15,8

5,767

23,0

7,677

36,0

10,94

7,8

3,462

10,8

4,361

16,0

5,821

23,5

7,806

36,5

11,07

7,9

3,493

11,0

4,419

16,2

5,876

24,0

7,935

37,0

11,19

8,0

3,524

11,2

4,477

16,4

5,930

24,5

8,064

37,5

11,31

8,1

3,555

11,4

4,534

16,6

5,984

25,0

8,192

38,0

11,43

8,2

3,585

11,6

4,592

16,8

6,039

25,5

8,320

38,5

11,56

8,3

3,616

11,8

4,649

17,0

6,093

26,0

8,447

39,0

11,68

8,4

3,646

12,0

4,707

17,2

6,147

26,5

8,575

39,5

11,80

8,5

3,677

12,2

4,764

17,4

6,201

27,0

8,701

40,0

11,92

8,6

3,707

12,4

4,820

17,6

6,254

27,5

8,828

40,5

12,04

8,7

3,738

12,6

4,877

17,8

6,308

28,0

8,955

41,0

12,16

8,8

3,768

12,8

4,934

18,2

6,415

28,5

9,081

41,5

12,28

8,9

3,798

13,0

4,990

18,4

6,469

29,0

9,207

42,0

12,41

9,0

3,828

13,2

5,047

18,6

6,522

29,5

9,332

42,5

12,53

9,1

3,858

13,4

5,103

18,8

6,575

30,0

9,457

43,0

12,65

9,2

3,888

13,6

5,159

19,0

6,629

30,5

9,583

43,5

12,77

9,3

3,918

13,8

5,215

19,2

6,682

31,0

9,707

44,5

13,01

9,4

3,948

14,0

5,270

19,4

6,734

31,5

9,832

45,0

13,13

9,5

3,978

14,2

5,326

19,6

6,788

32,0

9,957

45,5

13,25

9,6

4,008

14,4

5,382

19,8

6,840

32,5

10,08

46,0

13,37

9,7

4,037

14,6

5,437

20,0

6,893

33,0

10,20

46,5

13,49

9,8

4,067

14,8

5,492

20,5

7,025

33,5

10,33

47,0

13,61

9,9

4,097

15,0

5,547

21,0

7,156

34,0

10,45

47,5

13,73

48,0

13,85

72

19,48

99

25,68

150

37,21

205

49,49

48,5

13,97

73

19,71

100

25,91

152

37,66

210

50,59

49,0

14,09

74

19,94

102

26,36

154

38,11

215

51,70

49,5

14,20

75

20,18

104

26,82

156

38,56

220

52,80

50

14,32

76

20,41

106

27,27

158

39,01

225

53,90

51

14,56

77

20,64

108

27,72

160

39,46

230

55,00

52

14,80

78

20,87

110

28,18

162

39,91

235

56,10

53

15,04

79

21,10

112

28,63

164

40,35

240

57,19

54

15,27

80

21,33

114

29,09

166

40,80

245

58,29

55

15,51

81

21,56

116

29,54

168

41,25

250

59,38

56

15,74

82

21,69

118

29,89

170

41,70

255

60,48

57

15,98

83

22,02

120

30,44

172

42,15

260

61,57

58

16,22

84

22,25

122

30,90

174

42,60

265

62,66

59

16,45

85

22,48

124

31,35

176

43,05

270

63,75

60

16,69

86

22,71

126

31,80

178

43,50

275

64,85

61

16,92

87

22,94

128

32,25

180

43,95

280

65,94

62

17,15

88

23,17

130

32,70

182

44,40

285

67,03

63

17,39

89

23,39

132

33,15

184

44,84

290

68,12

64

17,62

90

23,62

134

33,60

186

45,29

295

69,20

65

17,85

91

23,85

136

34,06

188

45,74

300

70,29

66

18,09

92

24,08

138

34,51

190

46,19

305

71,38

67

18,32

93

24,31

140

34,96

192

46,64

310

72,46

68

18,55

94

24,54

142

35,41

194

47,09

315

73,55

69

18,79

95

24,77

144

35,86

196

47,54

320

74,63

70

19,02

97

25,22

146

36,31

198

47,99

325

75,72

71

19,25

98

25,45

148

36,76

200

48,43

330

76,80

335

77,88

465

105,84

595

133,54

725

161,06

910

200,00

340

78,96

470

106,91

600

134,60

730

162,11

920

202,10

345

80,04

475

107,98

605

135,66

735

163,17

930

204,20

350

81,12

480

109,05

610

136,72

740

164,22

940

206,30

355

82,20

485

110,11

615

137,78

745

165,28

950

208,39

360

83,28

490

111,18

620

138,84

750

166,33

960

210,49

365

84,36

495

112,25

625

139,90

755

167,39

970

212,59

370

85,44

500

113,32

630

140,96

760

168,44

980

214,68

375

86,52

505

114,38

635

142,02

765

169,50

990

216,78

380

87,60

510

115,45

640

143,08

770

170,55

1000

218,87

385

88,67

515

116,52

645

144,14

775

171,60

1250

271,14

390

89,75

520

117,58

650

145,20

780

172,66

1600

343,90

395

90,82

525

118,65

655

146,25

785

173,71

2000

426,80

400

91,90

530

119,71

660

147,31

790

174,76

   

405

92,97

535

120,78

665

148,37

795

175,82

   

410

94,05

540

121,84

670

149,43

800

176,87

   

415

95,12

545

122,91

675

150,49

810

178,98

   

420

96,20

550

123,97

680

151,55

820

181,08

   

425

97,27

555

125,04

685

152,6

830

183,19

   

430

98,34

560

126,10

690

153,66

840

185,29

   

435

99,41

565

127,16

695

154,72

850

187,39

   

440

100,49

570

128,22

700

155,77

860

189,49

   

445

101,56

575

129,29

705

156,83

870

191,60

   

450

102,63

580

130,35

710

157,89

880

193,70

   

455

103,70

585

131,41

715

158,94

890

195,70

   

460

104,77

590

132,47

720

160,00

900

197,90

   

 

Հավելված 5

 

ՋՐՄՈՒՂԻ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՒՄ ԱՂՄՈՒԿԸ ԵՎ ԹՐԹՌՈՒՄԸ ԿԱՆԽԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆՈՄՈԳՐԱՄԱ ԿԱԽՎԱԾ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՏՐԱՄԱԳԾԻՑ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2921

 

Հավելված 6

 

Kcir  ԳՈՐԾԱԿՑԻ ԱՐԺԵՔԸ ՏԱՔ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

 

 qh

qcir


Kcir

 qh

qcir


Kcir

1,2

0,57

1,7

0,36

1,3

0,48

1,8

0,33

1,4

0,43

1,9

0,25

1,5

0,40

2,0

0,12

1,6

0,38

2,1 և ավելի

0,00

 

Հավելված 7

 

ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՆՈՄՈԳՐԱՄԱ ՏԱՔ ՋՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԴՐԱՆՑՈՒՄ ԱՂԵՐԻ ԳՈՅԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

Ներմուծեք նկարագրությունը_2922

Հավելված 8

ՌԵԶԵՐՎՈՒԱՐԻ (ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԿՈՒՏԱԿԻՉԻ) ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ, ՋՐԻ ԾԱԽՍԻ (ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ) ՏՈԿՈՍԸ, ՏՐՄԱՆ ԵՎ ԾԱԽՍԻ ՏՎՅԱԼ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

 

K 

sp

hr

(K 

(ht, sp

)

hr

φ1 -ի արժեքները, %, ժամային անհավասարաչափության գործակցի

Khr

(K 

ht

)

hr
արժեքների դեպքում

 

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,5

3

4

5

6

1,0

6,7

12,3

17,1

21,2

25,0

32,6

38,5

47,2

53,5

58,2

1,1

2,0

7,2

12

16,6

20,8

28,6

34,6

43,8

50,4

55,2

1,2

3,3

7,9

12,3

16,0

24,1

30,6

40,3

47,2

52,5

1,3

1,2

4,6

8,6

12,4

21,2

27,0

37,2

44,2

49,8

1,4

2,2

5,8

9,4

17,2

24,0

34,2

41,4

47,2

1,5

3,1

6,3

14,0

20,7

31,1

38,8

44,7

1,6

1,2

4,6

11,4

18,2

28,8

36,6

43,2

1,7

2,4

9,0

15,8

26,2

34,0

40,4

1,8

0,8

6,8

13,0

24,0

31,8

38,2

1,9

4,8

10,8

21,4

29,6

36,0

2,0

3,4

8,9

19,1

27,2

33,8

2,2

0,6

5,6

15,2

23,6

30,2

2,4

3,1

11,8

19,8

26,5

2,6

1,2

9,0

16,8

23,2

2,8

0,6

6,4

13,8

20,2

3,0

4,4

11,2

17,6

3,5

0,4

6,0

12,0

4,0

2,6

7,4

 

Հավելված 9

 

ՌԵԶԵՐՎՈՒԱՐԻ (ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԿՈՒՏԱԿԻՉԻ) ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ, ՋՐԻ ԾԱԽՍԻ (ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ) ՏՈԿՈՍԸ, ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ՏՐՄԱՆ ԵՎ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ԾԱԽՍԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

 

K 

sp

hr

(K 

(ht, sp

)

hr

Ջրի
հավասա-
րաչափ
տրման
տևողու-
թյունը, %

φ2 - ի արժեքը, %, ժամային անհավասարաչափության գործակցի
արժեքների դեպքում

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

3

4

5

6

1,00

100

6,7

12,3

17,1

21,3

25,0

32,6

38,5

47,5

53,5

58,2

1,09

92

7,3

10,5

14,4

18,0

21,4

28,8

34,8

44,0

50,6

55,6

1,20

84

11,5

13,6

16,1

18,8

25,3

31,1

40,3

47,2

52,5

1,33

75

14,4

15,6

17,5

22,4

27,5

36,4

43,4

48,9

1,50

67

16,9

17,4

20,4

24,4

32,4

29,2

44,9

1,71

58

19,4

19,8

22,2

28,5

34,8

40,3

2,00

50

21,1

21,4

25,3

30,4

35,4

2,40

42

23,0

23,4

26,6

30,5

3,00

33

24,2

24,4

26,4

4,00

25

26,4

25,2

6,00

17

33,5