Համարը 
N 08-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2014.05.15/12(491).1 Հոդ.151.1
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
12.03.2014
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.03.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.05.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
24.05.2022

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ «ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2.1.7.005-14 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

6 մայիսի 2014 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10014210

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

12 մարտի 2014 թ.  

ք. Երևան

N 08-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

«ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2.1.7.005-14 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1300-Ն որոշման 12 կետի «դ» ենթակետը.

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել «Պեստիցիդներին և ագրոքիմիկատներին ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջներ» N 2.1.7.005-14 սանիտարական կանոններ և նորմերը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում հրապարակման օրվանը հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 Դ. Դումանյան

 

 

Հավելված

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2014 թվականի մարտի 12-ի

N 08-Ն հրամանի

 

«ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ

 

ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ»

 

N 2.1.7.005-14 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ

 

ԲԱԺԻՆ I. ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 

ԳԼՈՒԽ 1. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

 

1. Պեստիցիդներին և ագրոքիմիկատներին ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջները (այսուհետ՝ սանիտարական կանոններ) սահմանում են պեստիցիդների անվտանգության գնահատման չափորոշիչները և անվտանգության ցուցանիշները, շրջակա միջավայրի օբյեկտներում, պարենային հումքում և սննդամթերքում պեստիցիդների պարունակության հիգիենիկ նորմատիվները, թունաբանահիգիենիկ գնահատման, փաթեթավորման և մակնշման պահանջները, պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների վտանգավորության դասերը: Սանիտարական կանոնները տարածվում են Մաքսային Միության երկրների տարածք ներմուծվող և այդ տարածքներում արտադրվող և արտահանվող պեստիցիդների վրա` անկախ արտադրող երկրից:

2. Սույն սանիտարական կանոններով սահմանված պահանջները մշակվել են Մաքսային Միության անդամ-պետությունների ազգային օրենսդրությանը, միջազգային իրավունքի գործող փաստաթղթերի հիմքով և ուղղված են մարդու ու շրջակա միջավայրի համար պեստիցիդների առավելագույն անվտանգության ապահովմանը:

3. Սույն սանիտարական կանոնները պարտադիր են կատարման համար պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների շրջանառության ոլորտում զբաղված բոլոր քաղաքացիների, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից:

4. Սույն սանիտարական կանոնների խախտման համար կիրառվում են օրենքով սահմանված վարչական, կարգապահական և քրեական պատասխանատվության միջոցներ` տվյալ անդամ-երկրի օրենքին համապատասխան:

5. Սույն պահանջները տարածվում են պեստիցիդների` միջատասպանների, ռոդենտիցիդների, հակասնկային միջոցների, հերբիցիդների, դեֆոլիանտների, դեսիկանտների, ֆումիգանտների, հակածլային միջոցների և բույսերի աճի կարգավորիչների հետևյալ խմբերի վրա`

1) պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական, ազոտային (3102 ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր),

2) պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական, ֆոսֆորային (3103 ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր),

3) պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական, կալիումական (3104 ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր),

4) պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական, երկու կամ երեք սննդատարրեր պարունակող` ազոտ, ֆոսֆոր և կալիում, այլ պարարտանյութեր (3105 ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր):

6. Սույն սանիտարական կանոնները տարածվում են նաև բույսերի սնուցման, հողերի բերքատվության և կենդանիների հավելյալ կերակրման համար նախատեսված ագրոքիմիկատների վրա`

1) օրգանական պարարտանյութեր,

2) օրգանահանքային պարարտանյութեր,

3) ագրոքիմիկատներ կեղտաջրերի նստվածքի հիմքով,

4) արգոքիմիկատներ արտադրության թափոնների հիմքով,

5) հողաբարելավիչներ և հողի դրենաժավորման նյութեր,

6) հողագրունտեր, տորֆագրունտեր և պաշտպանված գրունտի համար արհեստական սուբստրատներ,

7) կերային հավելումներ կենդանաբուծության և թռչնաբուծության համար,

8) փայտանյութային բուսականության վնասվածքներից պաշտպանության միջոցներ,

9) համալիր պարարտանյութեր միկրոտարրերի (բոր, կոբալտ, պղինձ, երկաթ, մանգան, մոլիբդեն, ցինկ և այլն) ավելացմամբ:

6. Տերմիններ և սահմանումներ

1) Պեստիցիդ` ցանկացած նյութ կամ նյութերի խառնուրդ, որոնք նախատեսված են որոշակի վնասատուների (ներառյալ մարդկանց և կենդանիների հիվանդություններ փոխանցողների), բույսերի անցանկալի տեսակների, սննդամթերքի, գյուղատնտեսական արտադրանքի, փայտանյութի, կենդանիների կերերի արտադրության, վերամշակման, փոխադրման, իրացման գործընթացները խանգարող և խոչընդոտող վնասատուների առաջացումը կանխելու ոչնչացնելու կամ պայքարի այլ միջոցներ կիրառելու համար, ինչպես նաև որպես բույսերի աճի կարգավորիչներ, ֆերոմոններ, դեֆոլիանտներ, դեսիկանտներ, ֆումիգանտներ հանդիսացող նյութեր.

2) պատրաստուկային ձև` օգտագործման համար պիտանի պեստիցիդային միջոց, որը կազմված է տեխնիկապես ազդող նյութից (նյութերից) և այլ բաղադրիչ նյութերից.

3) ազդող նյութ` պատրաստուկային ձևի բաղադրիչ նյութ, որը պատասխանատու է պեստիցիդի կենսաբանական ակտիվության համար վնասատուների կամ հիվանդությունների դեմ պայքարում, կամ բույսերի աճի կարգավորման ժամանակ և այլն.

4) էական (ռելեվանտ) խառնուկներ` պեստիցիդի, ագրոքիմիկատի արտադրության, պահման, կիրառման հետևանքով առաջացած կողմնակի նյութեր, որոնք ազդող նյութի հետ զուգորդված վտանգ են ներկայացնում մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար.

5) կիրառման կանոնակարգ` պեստիցիդների, ագրոքիմիկատների կիրառումը բնորոշող այն գործոնների ամբողջականություն (ներառյալ օգտագործվող պատրաստուկային ձևում ակտիվ նյութի խտությունը, ծախսերի նորմերը, մշակման ժամանակը, մշակումների քանակը, օժանդակ նյութերի և մեթոդների կիրառումը, կիրառման մակերեսը), որոնք որոշում են անհրաժեշտ քանակը, մշակումների ժամանակը և բերքահավաքից առաջ ինտերվալները.

6) ռիսկ` օգտագործման տվյալ պայմաններում մարդկանց առողջության և բնակության միջավայրի համար պեստիցիդների հնարավոր վտանգի ազդեցության աստիճանը.

7) մարդու բնակության միջավայր` մարդու կենսագործունեության պայմանները որոշող շրջակա միջավայրի օբյեկտների, երևույթների և գործոնների ամբողջականություն.

8) ՖԱՕ-ի սպեցիֆիկացում` FAO՝ Food and agriculture organization (ֆուդ ենդ ագրիքալչըր օրգանիզեյշն) Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության համաշխարհային պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն) ՖԱՕ-ի կողմից գնահատվող և հրապարակվող պեստիցիդների որակի միջազգային ստանդարտներ.

9) սպասելու ժամկետներ` պեստիցիդներով վերջին մշակումից հետո մինչև բերքահավաքի ժամկետը ընկած ժամանակահատվածը.

10) ագրոքիմիկատներ` պարարտանյութեր, քիմիական հողաբարելավիչներ, կերային հավելումներ, որոնք նախատեսված են բույսերի սնուցման, հողերի բերքատվության կարգավորման և կենդանիների հավելյալ կերակրման համար.

11) պարարտանյութ` բույսերը սննդատարրերով ապահովող և հողի բերքատվության բարձրացմանը նպաստող նյութ.

12) պարարտանյութի տեսակ` պարարտանյութերի դասակարգում` կախված ազդող նյութից և պարարտանյութի ագրեգատային վիճակից։

 

ԳԼՈՒԽ 2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

7. Մաքսային միության անդամ-երկրների տարածքում պետք է շրջանառվեն Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով պետական գրանցում ստացած պետական շտեմարանում ներառված, Մաքսային միության անդամ երկրի տարածքում օգտագործման համար թույլատրված պեստիցիդները և ագրոքիմիկատները:

8. Մաքսային Միության անդամ-երկրի տարածքում գյուղատնտեսական նպատակներով կիրառման համար թույլատրված Պետական շտեմարանում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով պետական գրանցում չստացած պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների ներմուծումն ու շրջանառությունը չի թույլատրվում:

9. Պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների թունաբանահիգիենիկ գնահատումը, դրանց անվտանգության և որակի ցուցանիշները պետք է համապատասխանեն սույն սանիտարական կանոնների պահանջների և Մաքսային Միության անդամ-երկրների օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին:

10. Պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների շրջանառության անվտանգությունն ապահովվում է պեստիցիդների, դրանց փաթեթավորման և մակնշման նկատմամբ սույն սանիտարական կանոնների պահանջների պահպանմամբ, ինչպես նաև Մաքսային Միության անդամ-երկրների տարածքում պեստիցիդների կիրառման պայմանների հիգիենիկ կանոնակարգմամբ:

11. Մաքսային Միության անդամ-երկրների տարածքում շրջանառվող պեստիցիդները և և ագրոքիմիկատները արտադրողի (մատակարարի) կողմից պետք է անցնեն սույն Միասնական պահանջներով սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության նկատմամբ պարտադիր հավաստման ընթացակարգերը, ինչպես նաև դասակարգվեն ըստ վտանգավորության աստիճանի, ելնելով պատրաստուկների և դրանց ազդող նյութերի թունաբանահիգիենիկ բնութագրերից:

12. Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով արտադրողը (մատակարարը) պարտավոր է իրականացնի ստացված պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների հետազոտություններ, դրանց թունավոր հատկությունների, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հայտնաբերման համար` անվտանգ օգտագործման միջոցներ ապահովելու նպատակով:

13. Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով արտադրողը (մատակարարը) պարտավոր է սպառողի համար հարմար փաթեթավորումով պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների թողարկումը (ներմուծումը), ինչպես նաև գյուղատնտեսական արտադրանքում, դեղատու հումքում, սննդամթերքում պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների միկրոքանակների հսկողության նպատակով ապահովի հետազոտման ստանդարտների (թեստերի) թողարկումը (ներմուծումը): Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով արտադրողը (մատակարարը) պարտավոր է նաև ապահովի շրջակա միջավայրի օբյեկտներում և գյուղատնտեսական արտադրանքում պեստիցիդների մնացորդային քանակների որոշման մեթոդների հարմարեցումը:

14. Պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների անվտանգ շրջանառության պարտադիր պայման է հանդիսանում պեստիցիդով յուրաքանչյուր միավոր տարողության վրա սույն սանիտարական կանոններով սահմանված կիրառման, փոխադրման, պահման վերաբերյալ ցուցումների և հրահանգների առկայությունը (պիտակի վրա կամ հատուկ ներդիրում):

15. Քաղաքացիների, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների շրջանառությունը չպետք է հանգեցնի`

1) «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին և դրանից բխող այլ իրավական ակտերին համապատասխան գյուղատնտեսական արտադրանքում պեստիցիդների, թունավոր և վտանգավոր մետաբոլիտների ու միացությունների, կայուն օրգանական աղտոտիչների մնացորդային քանակների պարունակության և գյուղատնտեսական արտադրանքում ագրոքիմիկատների, թունավոր և վտանգավոր մետաբոլիտների ու միացությունների, կայուն օրգանական աղտոտիչների, ռադիոնուկլիդների, ծանր մետաղների աղերի և արսենի, պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրերի, բենզ(ա)պիրենի պարունակության սույն սանիտարական կանոններով սահմանված (հավելված 1) հիգիենիկ նորմատիվների գերազանցմանը,

2) պեստիցիդների կիրառման արդյունքում շրջակա միջավայրի օբյեկտներում ախտածին միկրոֆլորայի, էնտերոկոկերի և վտանգավոր կենսաբանական այլ գործոնների առաջացմանը, ագրոքիմիկատների կիրառման արդյունքում շրջակա միջավայրի օբյեկտներում ախտածին և պայմանական ախտածին միկրոֆլորայի, հելմինթների կենսունակ ձվերի, ախտածին աղիքային միաբջիջների ցիստերի և վտանգավոր կենսաբանական այլ գործոնների առաջացմանը,

3) հողերի բնական միկրոկենսացենոզի գործընթացի խախտմանը:

16. Քաղաքացիների, իրավաբանական անձանց կողմից պեստիցիդների շրջանառության արդյունքում ջրի, սննդամթերքի և մթնոլորտային օդի հետ պեստիցիդների մնացորդային քանակների համալիր ներթափանցումը մարդու օրգանիզմ չպետք է գերազանցի սույն սանիտարական կանոններով սահմանված կարգով հաստատված թույլատրելի օրական չափերը (ԹՕՉ):

 

ԳԼՈՒԽ 3. ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱԶԴՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐ

 

17. Պեստիցիդների ազդող նյութերի անվտանգության գնահատման չափորոշիչ են հանդիսանում`

1) ազդող նյութի թունաբանական բնութագիրը (սուր, ենթասուր, քրոնիկ թունունակությունը), ներառյալ մարդու օրգանիզմի վրա ազդեցության յուրահատուկ և հեռավոր ներգործությունների գնահատումը (ալերգենություն, վերարտադրողական թունունակություն, ուռուցքածնություն, տերատոգենություն, մուտագենություն սաղմնաթունունակություն և այլն)` գործող ստանդարտների, CAS (Chemical Abstracts Service-Քեմիքլ Աբստրակտս Սերվիս` քիմիական ռեֆերատիվ ծառայություն), IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry` Ինտերնեյշնլ Յունիոն օֆ Փյուըր էնդ ըփլայդ քեմիստրի) տեսական և գործնական քիմիայի միջազգային միավորում) համարների, (REACH-Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Ռեգիստրեյշն, Էվալյուէյշն, Օսորիզեյշն էնդ ռեսթրիքշն օֆ քեմիքըլս` քիմիկատների գրանցման, գնահատման, հաստատման և արգելման ԵՄ տեխնիկական կանոնակարգ) համակարգում գրանցված լինելու նշմամբ,

2) գրանցվող պեստիցիդի ազդող նյութի (նյութերի) համարժեքությունը բնադիր ֆիրմայի տեխնիկական մթերքին,

3) վտանգավոր (թունաբանորեն էական) խառնուկների և մետաբոլիտների առկայությունը,

4) մարդու բնակության միջավայրի վրա ազդեցություն (խմելու ջուր, օդ, հող), ազդեցություն սննդամթերքի որակի և անվտանգության վրա` շրջակա միջավայրի օբյեկտներում ներգործած նյութերի պարունակության նկատմամբ դիտարկումների տվյալների օգտագործմամբ (առկայության դեպքում):

18. Միկրոօրգանիզմների (մանրէներ, սնկեր) արտադրական շտամերի և կենսապատրաստուկների պատրաստի ձևերի գնահատման չափորոշիչներ են հանդիսանում`

1) շտամի ծագումը և աճեցման պայմանները, դրա նույնականացման, դեսիմինացիայի եղանակը,

2) ներստամոքսային և/կամ ներորովայնային միանվագ ներմուծման ժամանակ երկու տեսակի լաբորատոր կենդանիների վրա որոշված, ինչպես նաև տաքարյունների վերին շնչառական ուղիներով օրգանիզմ ներմուծած մանրէների և սնկերի ախտածնությունը (վիրուլենտություն, թունունակություն և թունածնություն),

3) աչքի լորձաթաղանթի վրա գրգռիչ ազդեցությունը,

4) մաշկի և վերին շնչառական ուղիների միջոցով ներթափանցման դեպքում միկրոօրգանիզմների սենսիբիլիզացնող և իմունաթունավոր ազդեցությունը,

5) քրոնիկ փորձում վնասակարության լիմիտավորող չափորոշիչները,

6) ջրային միջավայրում մանրէային ինքնամաքրման գործընթացների վրա ազդեցությունը (ջրամբարների ջրում նորմավորման անհրաժեշտության պարագայում)։

19. Պեստիցիդների պատրաստուկային ձևի գնահատման չափորոշիչներ են հանդիսանում`

1) սուր պերօրալ (ներգործություն բերանի միջոցով) թունունակությունը (մկներ, առնետներ), ՄՉ50  (մահացու չափաքանակ)- LD50  (էլ դի` Letal Dose (լեթալ դոզ),

2) սուր մաշկային թունունակությունը` մաշկի հետ շփման դեպքում, ՄՉ50  (մահացու չափաքանակի շեմքային արժեք) LD50  CUT  (Էլ Դի քաթ՝ letal dose cut of value (լեթալ դոզ քաթ օֆ վելյու),

3) սուր շնչառական թունունակությունը՝ ՄԿ (մահացու կոնցենտրացիա) - CL50  (սի էլ- concentration letal` կոնցընտրեյշն լեթալ),

4) մաշկի և լորձաթաղանթների վրա գրգռիչ ազդեցությունը,

5) ենթասուր պերօրալ (ներգործություն բերանի միջոցով) թունունակությունը (կոմուլյատիվ հատկություններ), կոմուլյացիայի գործակից,

6) ենթասուր մաշկային թունունակությունը (արտահայտված մաշկային թունունակությամբ օժտված պատրաստուկների համար),

7) ենթասուր շնչառական թունունակություն (շնչառական ուղիների վրա արտահայտված վտանգավորությամբ օժտված պատրաստուկների համար),

8) սենսիբիլիզացնող ազդեցությունը,

9) պեստիցիդների քիմիական և ֆիզիկական հատկությունները, ներառյալ դրանց ցնդողականությունը, կայունությունը, այլ միացությունների հետ համատեղելիությունը, հրդեհա- և պայթյունավտանգավորությունը,

10) ներմուծվող պեստիցիդների վտանգավորության գնահատման վերաբերյալ ՖԱՕ /ԱՀԿ` Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպություն (առկայության դեպքում) կամ Եվրոպական միության, կամ ԱՄՆ Շրջակա միջավայրի պաշտպանության գործակալության (EPA՝ Environmental Protection Agency (Ինվայրոնմենթալ փրոթեքշն էյջնսի) տվյալները (առկայության դեպքում):

20. Սույն սանիտարական կանոնների 17-19-րդ կետերում նշված չափորոշիչները հանդիսանում են Մաքսային Միության անդամ-երկրների օրենսդրության պահանջներին համապատասխան արտահանվող, ներմուծվող պեստիցիդների վտանգավորության գնահատման հիմք:

 

ԳԼՈՒԽ 4. ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԹՈՒՆԱԲԱՆԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

 

21. Պեստիցիդների թունաբանահիգիենիկ գնահատումը իրականացնում են անհրաժեշտ գիտական ու նյութական ապահովվածություն և համապատասխան որակավորված ու պատրաստված մասնագետներ ունեցող, Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով լիազորված կազմակերպությունները:

22. Պեստիցիդների թունաբանահիգիենիկ գնահատման անցկացման կարգը կանոնակարգվում է սույն սանիտարական կանոնների պահանջներով:

23. Պեստիցիդների գնահատման համար արտադրողի (մատակարարի) կողմից ներկայացվում են`

1) պեստիցիդի թունաբանական բնութագիրը (ներառյալ ազդող նյութի, հիմնական բաղադրիչների և ամբողջությամբ պատրաստուկային ձևի բնութագրերը),

2) սննդամթերքում, շրջակա միջավայրի օբյեկտներում (ջուր, մթնոլորտային օդ, հող) և աշխատատեղերի օդում պեստիցիդի ազդող նյութի հիգիենիկ նորմատիվների հիմնավորման վերաբերյալ նյութեր, ինչպես նաև մարդու օրգանիզմ ներգործող նյութերի թույլատրելի օրական չափի (ԹՕՉ) հիմնավորում,

3) տարայի պիտակով արտադրման փաթեթավորմամբ պեստիցիդի պատրաստուկային ձևի նմուշ` հետազոտությունների համար,

4) անվտանգության անձնագիր և/կամ անվտանգության սերտիֆիկատ (MSDS` material safety data sheet (մըտիրիալ սեյֆթի դեյթա շիիթ), պեստիցիդով թունավորման դեպքերում առաջին օգնության միջոցառումների շարադրմամբ արտադրողի հայտարարագիրը,

5) պեստիցիդի ազդող նյութի ստանդարտ նմուշ,

6) արտադրողի կողմից պեստիցիդի սերտիֆիկատ (պատրաստուկի 5 խմբաքանակից),

7) համապատասխան միջավայրերում տվյալ ազդող նյութի հետազոտության մեթոդի (մեթոդների) վերաբերյալ տեղեկատվություն (սննդամթերքի համար, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում` խմելու-տնտեսական ջրօգտագործման աղբյուրների ջրի, հողի, աշխատատեղերի օդի և մթնոլորտի համար),

8) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պեստիցիդի ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով պետական գրանցման ժամանակ կատարված փորձարկումների արդյունքները (փորձարկումները իրականացվում են ելնելով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված տարածաշրջանի հողակլիմայական պայմաններից, բույսերի հիվանդության և գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վնասատուների առանձնահատկություններից,

9) բուսաբուծության և կենդանաբուծության արտադրանքում պեստիցիդի մնացորդային քանակների ուսումնասիրության, սննդամթերքի սննդային արժեքի և զգայորոշության մասին, ինչպես նաև ջրի զգայորոշման հատկությունների և ջրամբարների ընդհանուր սանիտարական ռեժիմի վրա պեստիցիդի ազդեցության վերաբերյալ տվյալներ,

10) պեստիցիդի հետ աշխատող անձանց համար պեստիցիդի կիրառման իրական ռիսկի գնահատման արդյունքները։

24. Հայաստանի Հանրապետությունում պեստիցիդի գրանցման ընթացքում կարող են ընդունվել Մաքսային Միության այլ անդամ-երկրում իրականացված փորձարկման արդյունքները` կատարվող փորձարկումների մեթոդների և պեստիցիդի կիրառման մասին հրահանգների համընկնման դեպքում` ըստ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի տեսականու, պատրաստուկի ծախսի նորմաների, վերամշակման պատիկության, կիրառման տեխնոլոգիաների և այլն:

25. Թունաբանահիգիենիկ գնահատման սկզբունքները`

1) անցկացման պարտադիր լինելը,

2) եզրահանգումների գիտական հիմնավորումը,

3) փորձագետների անկախությունը` լիազորությունների իրականացման ժամանակ,

4) գնահատման ամբողջական իրականացումը,

5) ուսումնասիրվող նյութերի գաղտնիության պահպանումը,

6) գնահատման վճարովի անցկացումը:

26. Պեստիցիդի թունաբանահիգիենիկ գնահատման արդյունքում կազմվում է պեստիցիդի անվտանգությունը հիմնավորող, հետևյալ տեղեկություններ պարունակող Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված ձևի փաստաթուղթ`

1) պեստիցիդի (դրա պատրաստուկային ձևի) անվանումը,

2) պեստիցիդի ազդող նյութի (նյութերի) արտադրողի անվանումը,

3) պատրաստուկային ձևի արտադրողի անվանումը,

4) պեստիցիդի հիգիենիկ բնութագիրը, ներառյալ տեխնիկական նյութի մաքրությունը, դրանում թունաբանորեն էական ու վտանգավոր խառնուկների և մետաբոլիտների (առկայության դեպքում) պարունակությունը և պեստիցիդի վտանգավորության դասը (գործող հիգիենիկ դասակարգմանը համապատասխան),

5) պեստիցիդի կիրառման ոլորտը (բնագավառը)` (արտադրական կիրառումը, այդ թվում` գյուղատնտեսական, ֆերմերային, անտառային, կոմունալ տնտեսություն, անհատական օժանդակ տնտեսություններում և սենյակային ծաղկաբուծություն),

6) պատրաստուկի կիրառման կանոնակարգերն ու տեխնոլոգիան (ավիացիոն-քիմիական աշխատանքներ, վերգետնյա մշակումներ, մշակվող մշակաբույսերի տեսականի, ծախսի նորմաներ, կիրառման պարբերականությունը, առաջարկվող «սպասելու ժամկետները», պեստիցիդներով մշակված տարածքներում մարդկանց գտնվելու հնարավոր ժամկետները և այլն),

7) նորմատիվ փաստաթղթեր (սանիտարական նորմեր ու կանոններ, հիգիենիկ պահանջներ և այլն), համապատասխան որոնց պեստիցիդի կիրառման ժամանակ պետք է ապահովի անվտանգության միջոցները,

8) պեստիցիդի անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթի գործողության ժամկետը:

27. Որևէ սննդամթերքի տեսակում շրջանառության համար նախատեսված պեստիցիդի մնացորդային քանակների պարունակության առավելագույն թույլատրելի մակարդակների (ԱԹՄ) հիգիենիկ նորմատիվների և/կամ ազդող նյութերի հետազոտության Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կամ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված մեթոդի բացակայության դեպքում, նշված մթերքը չի ներառվում այն մշակաբույսերի ցանկում, որոնցում տվյալ պատրաստուկը կարող էր օգտագործվել:

28. Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով հաստատված շրջակա միջավայրի օբյեկտներում (ջուր, մթնոլորտ, հող), աշխատատեղի օդում հիգիենիկ նորմատիվների բացակայության, պատրաստուկի թունաբանահիգիենիկ հատկությունների մասին բացասական տեղեկությունների հայտնաբերման կամ փորձարկման լաբորատորիայի կողմից հետազոտությունների անցկացման բացասական արդյունքների ստացման դեպքերում լիազորված կազմակերպությունների կողմից տրամադրվում է հիմնավորված եզրակացություն` պեստիցիդի պետական գրանցման անհնարինության մասին:

 

ԳԼՈՒԽ 5. ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՄԱԿՆՇՈՒՄԸ

 

29. Չափածրարված պեստիցիդների մակնշումը պետք է զետեղվի անմիջապես փաթեթվածքի, ինչպես նաև փաթեթվածքի պահպանումը ապահովող եղանակով ամրացված պիտակի, մանեկապիտակի վրա:

30. Մանրածախ առևտրի համար նախատեսված սպառողական տարայով պեստիցիդների մակնշումը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկատվությունը`

1) Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգերով, ինչպես նաև արտադրողի կողմից սահմանված տեխնիկական հրահանգներով (այսուհետ` ՏԿ/ՏՀ) սահմանված պեստիցիդի անվանումը և դրա նշանակումը,

2) ազդող նյութի անվանումն ու պարունակությունը,

3) արտադրողի անվանումը (ֆիրմային անվանումը) և գտնվելու վայրը, ներառյալ արտադրող երկրի անվանումը),

4) արտադրողի ապրանքային նշանը,

5) այն ՏԿ/ՏՀ-ի անվանումը, որին համապատասխան արտադրվել է տվյալ պեստիցիդը,

6) պեստիցիդի պատրաստուկային ձևը (թողարկման ձևը),

7) սպառողական տարայում պեստիցիդի քանակությունը (քաշը կամ ծավալը),

8) անվտանգության մասին տեղեկությունները` ըստ գործող ՏԿ/ՏՀ-երի,

9) գործառնական նշանները` ըստ գործող ՏԿ/ՏՀ-երի,

10) պեստիցիդի օգտագործման վերաբերյալ ուղեցույցներ,

11) տարայի պիտակի գրանցման համարը,

12) արտադրության ժամկետը (ամիս, տարի),

13) պահպանման պայմանները,

14) պեստիցիդի պահպանման երաշխիքային ժամկետը,

15) պեստիցիդի նույնականացման մականշվածքը,

16) համապատասխանության ազգային նշանը` սերտիֆիկացվող արտադրանքի համար,

17) կիրառման հետ կապված սահմանափակումները (բույսերի պաշտպանության այլ միջոցների հետ համատեղելիություն, ֆիտոթունունակություն և այլն),

18) նախազգուշական բնույթի միջոցառումներ` պեստիցիդի հետ տարվող աշխատանքի, դրա փոխադրման և պահման ժամանակ,

19) անզգուշությամբ թափված պեստիցիդի վնասազերծման, տարայի վնասազերծման և օգտահանման միջոցները,

20) սուր թունավորումների (տվյալների առկայության դեպքում) կլինիկական պատկերը, խորհրդատվություն բժշկին, այդ թվում՝ հակաթույնի (առկայության դեպքում) նշմամբ,

21) թունավորման դեպքում առաջին օգնության միջոցառումները:

31. Գյուղատնտեսական կազմակերպությունների իրացման համար նախատեսված պեստիցիդների մակնշումը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկատվությունը*`

1) արտադրողի անվանումը (ֆիրմային անվանումը) և գտնվելու վայրը),

2) տեխնիկական նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանմանը համապատասխանող պեստիցիդի անվանումը և դրա նշանակումը,

3) ազդող նյութի անվանումն ու պարունակությունը,

4) ՏՆԻԱ-ի անվանումը, որին համապատասխան արտադրվել է տվյալ պեստիցիդը,

5) պեստիցիդի պատրաստուկային ձևը (թողարկման ձևը),

6) անվտանգության մասին տեղեկությունները` ըստ գործող ՏԿ/ՏՀ -երի,

7) գործառնական նշանները` ըստ գործող ՏԿ/ՏՀ -երի,

8) խմբաքանակի համարը,

9) արտադրության ժամկետը (ամիս, տարի),

10) սպառողական տարայում պեստիցիդի քանակությունը (զտաքաշը կամ ծավալը),

11) պեստիցիդի պահման պայմանները և պահպանման երախիքային ժամկետը,

12) կիրառման հետ կապված սահմանափակումները (բույսերի պաշտպանության այլ միջոցների հետ համատեղելիություն, ֆիտոթունունակություն և այլն),

13) նախազգուշության միջոցները, այդ թվում` անզգուշությամբ թափված պեստիցիդի վնասազերծման, տարայի վնասազերծման և օգտահանման միջոցները,

14) սուր թունավորումների (տվյալների առկայության դեպքում) կլինիկական պատկերը, բժշկական խորհրդատվություն, այդ թվում՝ հակաթույնի (առկայության դեպքում) նշմամբ,

15) թունավորման դեպքում առաջին օգնության միջոցառումները:

32. Մակնշումն իրականացվում է հայերենով և ռուսերենով:

33. Երկաթուղային ցիստեռնների և ավտոցիստեռնների վրայի մակնշումը պետք է զետեղվի երկաթուղային և ավտոմոբիլային տրանսպորտով բեռների տեղափոխման Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կանոնների պահանջներին համապատասխան:

34. Մակնշումը պետք է լինի հստակ, ընթեռնելի, կայուն քիմիական նյութերի, կլիմայական գործոնների ազդեցության նկատմամբ, պահպանվի պեստիցիդի երաշխիքային պահպանման ժամկետի ընթացքում:

 

ԳԼՈՒԽ 6. ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

 

35. Ագրոքիմիկատների անվտանգության գնահատման չափորոշիչներ են հանդիսանում`

1) սուր, ենթասուր, քրոնիկ թունունակությունը, ներառյալ մարդու առողջության վրա ազդեցության առանձնահատուկ և հեռավոր ներգործությունների գնահատումը (ալերգենություն, վերարտադրողական թունունակություն, տերատոգենությունը, մուտագենություն, ուռուցքածնություն, սաղմնաթունունակություն և այլն),

2) վտանգավոր (թունաբանորեն էական) խառնուկների և մետաբոլիտների առկայությունը,

3) ագրոքիմիկատի ազդեցությունը մարդու բնակության միջավայրի վրա (խմելու ջուր, օդ, հող), սննդամթերքի որակի և անվտանգության վրա, ներառյալ շրջակա միջավայրի օբյեկտների վրա ագրոքիմիկատների ազդեցության վերաբերյալ դիտարկումների տվյալների օգտագործմամբ (առկայության դեպքում):

36. Ագրոքիմիկատների անվտանգության գնահատման չափորոշիչներ են նաև`

1) պատրաստուկային ձևի բաղադրիչների (լցոնիչներ, էմուլգատորներ, կայունացնողներ, լուծիչներ և այլն) թունաբանական բնութագիրը, որոնք նշված են գործող ստանդարտներում, CAS՝ Chemical Abstracts Service (Սի Էյ Էս՝ Քեմիքլ Աբստրակտս Սերվիս` քիմիական ռեֆերատիվ ծառայություն), IUPAC՝ International Union of Pure and Applied Chemistry (Այ Յու Փի ԷԻ Սի՝ Ինտերնեյշնլ Յունիոն օֆ Փյուըր էնդ ըփլայդ քեմիստրի` տեսական և գործնական քիմիայի միջազգային միավորում) համարների, գրանցված (REACH (ԱՐ Ի Էյ Սի Էյջ) Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Ռեջիստրեյշն, Էվալյուէյշն, Օթորիզեյշն էնդ ռեսթրիքշն օֆ քեմիքըլս` քիմիկատների գրանցման, գնահատման, հաստատման և արգելման ԵՄ տեխնիկական կանոնակարգ) համակարգում,

2) ագրոքիմիկատների վտանգավորության գնահատման վերաբերյալ ՖԱՕ-ԱՀԿ կամ Եվրամիության, կամ ԱՄՆ-ի շրջակա միջավայրի պահպանության Գործակալության (EPA) (Environmental Protection Agency (Ինվայրոնմենթալ փրոթեքշն էյջնսի) տվյալները (առկայության դեպքում),

3) ագրոքիմիկատների քիմիական և ֆիզիկական հատկությունների վերաբերյալ նյութեր։

37. Սույն սանիտարական կանոնների 35-36-րդ կետերում նշված չափորոշիչները հանդիսանում են ագրոքիմիկատների վտանգավորության գնահատման հիմք` Մաքսային Միության անդամ-երկրների օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:

 

ԳԼՈՒԽ 7. ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ԹՈՒՆԱԲԱՆԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

 

38. Ագրոքիմիկատների թունաբանահիգիենիկ գնահատումը իրականացնում են անհրաժեշտ գիտական ու նյութական ապահովվածություն և համապատասխան որակավորված ու պատրաստված մասնագետներ ունեցող Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով լիազորված կազմակերպությունները` Մաքսային Միության անդամ-երկրների օրենսդրությամբ սահմանված կարգին համապատասխան:

39. Ագրոքիմիկատների թունաբանահիգիենիկ գնահատման անցկացման կարգը որոշվում է սույն սանիտարական կանոններին համապատասխան:

40. Ագրոքիմիկատների թունաբանահիգիենիկ գնահատման համար արտադրողի (մատակարարի) կողմից ներկայացվում են`

1) Ագրոքիմիկատի թունաբանական դոսյեն /փաստաթղթերը/ (ներառյալ ազդող նյութի, հիմնական բաղադրիչների և ամբողջությամբ պատրաստուկային ձևի բնութագրերը),

2) Մաքսային Միության յուրաքանչյուր անդամ-երկրի տարածքում ագրոքիմիկատի գրանցման ժամանակ կատարված փորձարկումների (այդ թվում՝ բուսաբուծության աճեցվող արտադրանքի սննդային արժեքի և զգայորոշման հատկությունների համապատասխանության որոշման առումով) արդյունքները: Ընդ որում, Մաքսային Միության տվյալ անդամ-երկրում ագրոքիմիկատի գրանցման ընթացքում կարող են ընդունվել Մաքսային Միության այլ երկրում իրականացված փորձարկման արդյունքները` կատարվող փորձարկումների կարգերի և, ըստ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի տեսականու, պատրաստուկի ծախսի նորմերի և կիրառման տեխնոլոգիաների, ագրոքիմիկատի կիրառման մասին հրահանգների ու հանձնարարականների համընկնման դեպքում,

3) շրջակա միջավայրերի օբյեկտներում տվյալ ագրոքիմիկատի հետազոտության մեթոդի (մեթոդների) առկայության, բուսաբուծության և կենդանաբուծության հումքում, գյուղատնտեսական հողերում ագրոքիմիկատում սահմանված պարունակությունը գերազանցող խտություններով վտանգավոր և թունավոր միացությունների (խառնուկների, նյութերի) առկայության մասին տեղեկատվությունը,

4) տարայի պիտակով արտադրման փաթեթավորմամբ ագրոքիմիկատի պատրաստուկային ձևի նմուշ` հետազոտությունների համար,

5) անվտանգության անձնագիր և/կամ անվտանգության թերթիկը (MSDS` material safety data sheet (մըտիրիալ սեյֆթի դեյթը շիթ՝ նյութի, միջոցի անվտանգության սերտիֆիկատ), արտադրողի հայտարարագիրը,

6) ագրոքիմիկատի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների, այլ նյութերի (միացությունների) ներկայությամբ օդում կամ կեղտաջրերում թունավոր, հրդեհավտանգ և պայթյունավտանգ միացությունների առաջացման դրա ունակության, անպիտան ագրոքիմիկատների և տարայի վնասազերծման կամ օգտահանման կարգի մասին տեղեկություններ։

41. Թունաբանահիգիենիկ գնահատման սկզբունքները`

1) անցկացման պարտադիր լինելը,

2) եզրահանգումների գիտական հիմնավորումը,

3) փորձագետների անկախությունը` լիազորությունների իրականացման ժամանակ,

4) ամբողջական իրականացումը,

5) ուսումնասիրվող նյութերի գաղտնիության պահպանումը,

6) իրականացման վճարովի անցկացումը:

42. Ագրոքիմիկատի սանիտարահիգիենիկ փորձաքննության արդյունքում կազմվում է սանիտարահամաճարակաբանական եզրակացություն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված ձևով, որը ներառում է՝

1) պատրաստուկի անվանումը,

2) արտադրողի անվանումը,

3) ագրոքիմիկատի հիգիենիկ բնութագիրը, ներառյալ թունաբանորեն էական ու վտանգավոր խառնուրդների (առկայության դեպքում) պարունակությունը և պատրաստուկի վտանգավորության դասը (գործող հիգիենիկ դասակարգմանը համապատասխան),

4) ագրոքիմիկատի կիրառման ոլորտը (գյուղատնտեսական, ֆերմերային, անտառային, կոմունալ տնտեսություն, սենյակային ծաղկաբուծություն, որոնք կիրառվում են անհատական օժանդակ տնտեսություններում),

5) պատրաստուկի կիրառման կանոնակարգերն ու տեխնոլոգիան (ավիացիոն-քիմիական աշխատանքներ, վերգետնյա մշակումներ, մշակվող մշակաբույսերի տեսականի, ծախսի նորմեր, կիրառման պարբերականությունը մինչև բերքահավաքը առաջարկվող «սպասելու ժամկետները» և այլն),

6) նորմատիվ փաստաթղթեր (սանիտարական նորմեր ու կանոններ, հիգիենիկ պահանջներ և այլն), համապատասխան որոնց պետք է ապահովվի անվտանգության միջոցները պատրաստուկի կիրառման ժամանակ,

7) սանիտարահամաճարակաբանական եզրակացության գործողության ժամկետը:

43. Պատրաստուկի թունաբանահիգիենիկ գնահատման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության բացակայության, ժամանակակից գիտական աղբյուրներում պատրաստուկի մասին բացասական տեղեկությունների հայտնաբերման կամ փորձարկման հետազոտությունների անցկացման ընթացքում բացասական արդյունքների ստացման դեպքերում լիազորված կազմակերպությունների կողմից տրամադրվում է հիմնավորված եզրակացություն` ագրոքիմիկատի պետական գրանցման անհնարինության մասին:

 

ԳԼՈՒԽ 8. ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՄԱԿՆՇՈՒՄԸ

 

44. Չափածրարված ագրոքիմիկատի մակնշումը պետք է զետեղվի անմիջապես փաթեթվածքի, ինչպես նաև փաթեթվածքի պահպանումը ապահովող եղանակով ամրացված պիտակի, մանեկապիտակի վրա: Չփաթեթավորված պարարտանյութերի մատակարարման ժամանակ մակնշումը ներկայացվում է ուղեկցող փաստաթղթերում:

45. Մանրածախ առևտրի համար նախատեսված սպառողական տարայով ագրոքիմիկատների մակնշումը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկատվությունը`

1) տեխնիկական կանոնակարգերով կամ տեխնիկական հրահանգներով (այսուհետ` ՏԿ/ՏՀ) սահմանմանը համապատասխանող ագրոքիմիկատի անվանումը և դրա նշանակումը,

2) ազդող նյութի անվանումն ու պարունակությունը,

3) արտադրողի անվանումը (ֆիրմային անվանումը) և գտնվելու վայրը,

4) արտադրողի ապրանքային նշանը,

5) այն ՏԿ/ՏՀ-ի անվանումը, որին համապատասխան արտադրվել և մատակարարվել է տվյալ ագրոքիմիկատը,

6) ագրոքիմիկատի պատրաստուկային ձևը (թողարկման ձևը), պարունակությունը և պիտականիշը,

7) սպառողական տարայում ագրոքիմիկատի քանակությունը (զտաքաշը կամ ծավալը),

8) անվտանգության մասին տեղեկությունները` ըստ գործող ՏԿ/ՏՀ-երի,

9) գործառնական նշանները` ըստ գործող ՏԿ/ՏՀ-երի,

10) ագրոքիմիկատի օգտագործման վերաբերյալ ուղեցույցները,

11) պարարտանյութի պետական գրանցման համարը,

12) տարայի պիտակի գրանցման համարը,

13) արտադրության ժամկետը (ամիս, տարի),

14) պահման պայմանները,

15) ագրոքիմիկատի պահպանման երաշխիքային ժամկետը,

16) ագրոքիմիկատի նույնականացման ծածկագիր նշանը,

17) համապատասխանության ազգային նշանը` սերտիֆիկացվող արտադրանքի համար,

18) կիրառման հետ կապված սահմանափակումները (այլ ագրոքիմիկատների, բույսերի պաշտպանության միջոցների հետ համատեղելիություն, ֆիտոթունունակություն),

19) ագրոքիմիկատի հետ տարվող աշխատանքի, դրա փոխադրման և պահման ժամանակ նախազգուշական բնույթի տեղեկատվությունը,

20) անզգուշությամբ թափված ագրոքիմիկատի վնասազերծման, տարայի վնասազերծման և օգտահանման միջոցները,

21) սուր թունավորումների (տվյալների առկայության դեպքում) կլինիկական պատկերը, բժշկին խորհրդատվություն, այդ թվում՝ հակաթույնի (առկայության դեպքում) նշմամբ,

22) թունավորման դեպքում առաջին օգնության միջոցառումները:

46. Գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների իրացման համար նախատեսված ագրոքիմիկատների մակնշումը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկատվությունը*`

1) արտադրողի անվանումը (ֆիրմային անվանումը) և գտնվելու վայրը,

2) ՏԿ/ՏՀ-երի սահմանմանը համապատասխանող ագրոքիմիկատի անվանումը և դրա նշանակումը,

3) ազդող նյութի անվանումն ու պարունակությունը,

4) այն ՏԿ/ՏՀ-ի անվանումը, որին համապատասխան արտադրվել է տվյալ պարարտանյութը,

5) ագրոքիմիկատի պատրաստուկային ձևը (թողարկման ձևը) և կազմը և պիտականիշը,

6) անվտանգության մասին տեղեկությունները` ըստ գործող ՏԿ/ՏՀ-երի,

7) գործառնական նշանները` ըստ գործող ՏԿ/ՏՀ-երի,

8) խմբաքանակի համարը,

9) արտադրության ժամկետը (ամիս, տարի),

10) սպառողական տարայում ագրոքիմիկատի քանակությունը (զտաքաշը կամ ծավալը),

11) պետական գրանցման համարը,

12) ագրոքիմիկատի պահման պայմանները և պահպանման երաշխիքային ժամկետը,

13) կիրառման հետ կապված սահմանափակումները (այլ պարարտանյութերի, բույսերի պաշտպանության հետ համատեղելիություն, ֆիտոթունավորվածություն և այլն),

14) նախազգուշության միջոցները, այդ թվում` անզգուշությամբ թափված ագրոքիմիկատի վնասազերծման, տարայի վնասազերծման և օգտահանման միջոցները,

15) սուր թունավորումների (տվյալների առկայության դեպքում) կլինիկական պատկերը, խորհրդատվություն բժշկին, այդ թվում՝ հակաթույնի (առկայության դեպքում) նշմամբ,

16) թունավորման դեպքում առաջին օգնության միջոցառումները:

47. Ագրոքիմիկատների մակնշումն իրականացվում է հայերենով և ռուսերենով:

48. Երկաթուղային ցիստեռնների և ավտոցիստեռնների վրայի մակնշումը պետք է զետեղվի երկաթուղային և ավտոմոբիլային տրանսպորտով բեռների տեղափոխման Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կանոնների պահանջներին համապատասխան:

49. Մակնշումը պետք է լինի հստակ, ընթեռնելի, կայուն քիմիական նյութերի, կլիմայական գործոնների ազդեցության նկատմամբ, պահպանվի ագրոքիմիկատի երաշխիքային պահպանման ժամկետի ընթացքում:

 

ԳԼՈՒԽ 9. ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ

 

50. Սույն սանիտարական կանոնների աղյուսակ 1-ում ներկայացված են հսկողության ենթակա արտադրանքին (ապրանքներին) և դրանց անվտանգության ցուցանիշներին ներկայացվող հիմնական պահանջները:

51. Սույն սանիտարական կանոնների աղյուսակ 2-ում ներկայացված են շրջակա միջավայրի օբյեկտներում, պարենային հումքում և սննդամթերքում պեստիցիդների ազդող նյութերի պարունակության հիգիենիկ նորմատիվները: Նշված հիգիենիկ նորմատիվները սահմանում են շրջակա միջավայրի օբյեկտներում, ինչպես նաև պարենային հումքում և սննդամթերքում պեստիցիդների ակտիվ նյութերի և դրանց վտանգավոր մետաբոլիտների մնացորդային քանակի պարունակության առավելագույն թույլատրելի մակարդակները, որոնք արտադրված են ինչպես ՌԴ-ում, այնպես էլ արտասահմանից ներմուծման դեպքում:

52. Սույն սանիտարական կանոնների աղյուսակ 2-ում օգտագործվում են հետևյալ հապավումները և պայմանական նշանները`

1) <1>` Ներկայացված թույլատրելի մեծություններ` ԹՕՉ թույլատրելի օրական չափ, ԺԹՕՉ ժամանակավոր թույլատրելի օրական չափ (* լրանշանով),

2) ՍԹԽ` սահմանային թույլատրելի խտություն, (ա.մ)` առավելագույն միանվագ խտություն, (մ.-օր.)` միջին օրական խտություն / ԿԹԽ` կողմնորոշիչ թույլատրելի խտություն (հողերի համար), ԿԹՄ` կողմնորոշիչ թույլատրելի մակարդակ (ջրի համար), ԱԿԱՄ` ազդեցության կողմնորոշիչ անվտանգ մակարդակ (օդի համար),

3) ԱԹՄ` առավելագույն թույլատրելի մակարդակ, ԺԱԹՄ` ժամանակավոր առավելագույն թույլատրելի մակարդակ (* լրանշանով), ԱԹՄ` ներմուծվող արտադրանքի համար նշված է երկու աստղերով (**),

4) չն` նյութը նորմավորված չէ տվյալ միջավայրում, չպ` նյութի նորմավորումը չի պահանջվում տվյալ միջավայրում, (ս-թ)` սանիտարաթունաբանական, (ընդ)` ընդհանուր սանիտարական, (տր)` տրանսլոկացիոն, (զգա.)` զգայորոշման, (մ.ջ)` միգրացիոն ջրային, (մ.օդ)` միգրացիոն օդային, (բս)` բուսասանիտարական, (Ա)` ալերգեն, (ա.)` աերոզոլ, (գ.+ա.)` գոլորշիներ+աերոզոլ, (+)` վտանգավոր է մաշկի հետ շփվելիս, (++)` նյութեր, որոնց հետ աշխատելու ժամանակ պետք է բացառվի շնչառական օրգանների և մաշկի հետ հպում` սահմանված մեթոդով աշխատանքային գոտու օդի պարտադիր հսկողության պայմանով, 0,001 մգ/մ3 -ից ոչ պակաս զգայունության մակարդակի վրա:

53. Սույն սանիտարական կանոնների աղյուսակ 2-ում ներկայացված հիգիենիկ նորմատիվները սահմանված են բուսաբուծության արտադրանքի միատեսակ խմբերի համար, որոնք ունեն նմանատիպ կենսաբանական բնույթ և սպառման միջին օրական քանակներ մարդու սննդակարգում (պտղային կորիզավոր, պտղային սերմնավոր, հացազգիների հատիկներ և այլն): Բուսաբուծության արտադրանքի որոշակի խմբի համար սահմանված նորմատիվների տարածումը գյուղատնտեսական արտադրանքի այլ խմբերի վրա չի թույլատրվում:

 

Աղյուսակ 1

 

ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻՆ (ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻՆ) ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 

N

Հ/հ

Արտադրանքի

(ապրանքի)

անվանումը

Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջներ

Նշումներ

ցուցանիշ

թույլատրելի մակարդակներ

 Պեստիցիդներ և ագրոքիմիկատներ

1.

Պեստիցիդներ

1) թունունակության (սուր, ենթասուր և քրոնիկ) գնահատում, յուրահատուկ և հեռավոր ազդեցության հետևանքների (ալերգենություն, վերարտադրողական թունունակություն, ուռուցքածնություն, սաղմնաթունունակություն, մուտագենություն) հնարավորության որոշում` պեստիցիդի ներգործող նյութի տեխնիկական արտադրանքի, վտանգավոր խառնուրդների և մետաբոլիտների առկայություն,

ըստ անհրաժեշտության` պեստիցիդների ներգործող նյութի տեխնիկական արտադրանքի համարժեքության սահմանում,

2) պեստիցիդի կենսակուտակման ունակության, ինչպես նաև շրջակա միջավայրում դրա կայունության, միգրացիոն հատկությունների գնահատում,

3) պեստիցիդի պատրաստուկային ձևի թունաբանական գնահատում, սուր պերօրալ, մաշկային և շնչառական թունունակության, մաշկի և լորձաթաղանթի վրա գրգռիչ ազդեցություն, ալերգեն հատկություններ,

4) շրջակա միջավայրի օբյեկտներում (ջուր, օդ, պարենային հումք և սննդամթերք) պեստիցիդների մնացորդային քանակների պարունակության մակարդակներ

Սույն սանիտարական կանոնների աղյուսակ 2-ում

 

2.

Ագրոքիմիկատներ

1) պատրաստուկի թունունակության (սուր, ենթասուր և քրոնիկ) գնահատում և վտանգավոր խառնուրդների և մետաբոլիտների առկայություն,

2) բնակչության առողջության վրա հեռավոր ազդեցության հետևանքների (ալերգենություն, վերարտադրողական թունունակության, ուռուցքածնություն, սաղմնաթունունակության և մուտագենություն) հնարավորության որոշում,

3) կենսակուտակմանը ագրոքիմիկատի ունակության, ինչպես նաև շրջակա միջավայրում դրա կայունության, միգրացիոն հատկությունների գնահատում,

4) արտադրանքի ճառագայթային անվտանգության ցուցանիշների վրա ագրոքիմիկատների ազդեցության հնարավորության գնահատում,

5) ինչպես ագրոքիմիկատների հետ աշխատողների, այնպես էլ բնակչության վրա պատրաստուկների արտադրության և կիրառման ռիսկ

   

 

Աղյուսակ 2

 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ, ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ՀՈՒՄՔՈՒՄ ԵՎ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔՈՒՄ ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԱԶԴՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ

 

N Ազդող նյութի անվանումը

ԹՕՉ, (մգ/մարդու քաշի 1կգ)

ՍԹԽ/

ԿԹԽ հողում,

(մգ/կգ)

ՍԹԽ/

ԿԹՄ

ջրամբար-

ների ջրում,

(մգ/դմ3)

ՍԹԽ/

ԱԿԱՄ

աշխատ.

գոտու

օդում,

(մգ/մ3)

ՍԹԽ/

ԱԿԱՄ,

մթնոլորտ

օդում,

(մգ/մ3)

ԱԹՄ/ԺԱԹՄ, արտադրանքում,

(մգ/կգ)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

բետա-երկհիդրոհեպտաքլոր

0,02

0,5/

(տր)

0,04/ (ս-թ)

0,1/ (զգա.)

0,2/

0,01/(ա.մ).

0,05/(մ.օր.)

կարտոֆիլ, բամբակենի (յուղ), խաղող` 0,15, ճակնդեղ, բանջարեղեն (բացի կարտոֆիլից)` 0,2, յուղատու կակաչ` 0,15 <*>

2.

(ինդոլիլ-3) քացախաթթու

չպ

չպ

չպ

չպ

չպ

չպ

3.

հիդրոզինիումի (քլորիդ-N, N-դիմեթիլ-N-)- (2-քլորէթիլ)

0,17

/0,1

1,0/(ս-թ)

1,0/

/0,08

հացաբույսերի հատիկներ, պտղատուներ /սերմնավորներ/ կարտոֆիլ` չ.ն

4.

0-(2, 4-երկքլոր- ֆենիլ)-S-պրոպիլ- 0-էթիլֆոսֆատ)

0,0002

/0,1

0,0004/ (ս-թ.)

0,1/

0,1/

պտղատուներ (սերմնավոր սերմնավոր, կորիզավոր) ցիտրուսներ, կաղամբ, կարտոֆիլ, միս` 0,01,

խաղող, հատապտուղ` 0,01<*>,

բամբակենի (յուղ)` 0,02 <*>,

արևածաղիկ (սերմեր)` 0,1 <*>,

ճակնդեղ շաքարի` 0,02

5.

0-(4-եռ-բուտիլ-2-քլորֆենիլ)-0- մեթիլ-N-մեթիլ-ամիդոֆոսֆատ

0,08

չ.ն.

0,01/ (ընդ.)

0,5/

չ.ն.

միս, մսամթերք` 0,3

6.

0-մեթիլ-0-(2, 4, 5-եռքլորֆենիլ-0-էթիլտիոֆոսֆատ)

0,01

չ.ն.

0,4/ (զգա.)

0,03/

չ.ն.

վարունգ, տոմատներ, ճակնդեղ շաքարի, կաղամբ, պտղատու (սերմնավորներ, կորիզավորներ), խաղող, սնկեր` 1,0,

ծխախոտաբույս` 0,7, ցիտրուսներ` 0,3 <*>, թեյ` 0,5,

բամբակենի (յուղ)` 0,1

7.

0-էթիլ-0-ֆենիլ- S-պրոպիլտիոֆոսֆատ

0,0003

0,05/ (տր)

չ.թ/

(ս-թ.)

0,02/

/0,0002

բոլոր սննդամթերքները` չ.ն.

8.

0,0-երկմեթիլ-0- (4-մեթիլտիո-3- մեթիլֆենիլ) տիոֆոսֆատ

չ.ն.

չ.ն.

չ.ն.

0,3/ (գ.+ա.)

/0,001

չ.ն.

9.

1,1-երկ-(4-քլոր- ֆենիլ)-2,2,2- եռքլորէթան

(ԴԴՏ)

0,005

 

0,0025 (երեխաների համար)

0,1/

(տր)

0,1/

0,001/

(մ.օր.)

0,001/

(մ.օր.)

միս և թռչուն (թարմ, պաղեցված ու սառեցված), ենթամթերք (լյարդ, երիկամներ), երշիկներ, խոհարարական արտադրանք, մսից և թռչնից պահածոներ` ըստ հումքի (ճարպի վերահաշվարկով), ձվեր, կտավատ (սերմեր), ռապս (հատիկներ), մանանեխ, բանջարեղեն, բանջարաբոստանայիններ, սնկեր, կարտոֆիլ, մրգեր, հատապտուղ, խաղող, բուսական յուղ դեզոդորացված, մաքրության բարձր աստիճանի, դոնդողանյութ` 0,1,

կաթ և կաթնաթթվային արտադրանք, հատիկահատիկաընդավոր, սոյա/ունդ/` 0,05,

կաթի վերամշակման մթերքներ (պանիրներ, կաթնաշոռային արտադրանք, սերուցքային կարագ, սերուցքներ, թթվասեր), կաթնային շիճուկային սպիտակուցների խտանյութեր, կաթ և կաթնամթերք չոր (ճարպի վերահաշվարկով), կենդանական ճարպ` 1,0,

քաղցրահամ ջրերի ձկներ (թարմ, պաղեցված, սառեցված)` 0,3,

ձկներ ծովային, թյուննոսներ (թարմ, պաղեցված, սառեցված), ծովային կենդանիների միս, բուսական յուղ չդեզոդորացված, ձկան յուղ` 0,2,

ձուկ աղ դրված, ապխտած, չորացրած` 0,4,

ձկան պահածոներ (քաղցրահամ ջրերի, ծովային ձկների, թյուննոսներ, ծովային կենդանիների միս)` ըստ հումքի,

ձկան լյարդ և մթերք դրանից ստացված` 3,0,

ձկնկիթ, թառափազգիներ, սաղմոնակերպեր, աղաձուկ ճարպոտ` 2,0,

հացազգիների հատիկներ, եգիպտացորեն` 0,02,

ալրային հրուշակեղեն` 0,02, օսլա և օշարակ եգիպտացորենից` 0,05,

օսլա և մրգահյութ կարտոֆիլից` 0,1,

ալյուր և ձավարեղեն` ըստ հումքի,

արևածաղկի, գետնընկույզի սերմեր, ընկույզներ, կակաո (հատիկներ), կակաո-մթերքներ` 0,15,

պահածոներ պտղահատապտղային, բանջարեղենային` ըստ հումքի,

հյութեր` ըստ հումքի,

մեղր` 0,005, ծխախոտաբույս` 0,7,

սպիտակուցային մթերքներ հացազգիների, հատիկահատիկաընդավորի և այլ մշակաբույսերի սերմերից` 0,01:

Մանկական սննդի մթերքներ` ադապտացված կաթնային խառնուրդներ (0-3 ամսական հասակի երեխաների համար)` 0,01, մթերքներ 4-12 ամսական հասակի երեխաների համար` կաթ, միս, ձավարեղեն` 0,01, բանջարեղեն, կարտոֆիլ, մրգեր` 0,005,

սերուցքային կարագ` 0,2

բուսական յուղ` 0,1

10.

1,1- երկօքսոտիոլանին3-երկտիոկարբամինաթթվի եռէթիլենային աղ

0,002

չ.ն.

0,05/

(զգա.)

1,0/

չ.ն.

չ.ն.

11.

1-(2-քլորէթօքսի- կարբոնիլմեթիլ)- նաֆտալինսուլֆաթթվի կալցիումական աղ

0,017

չ.ն.

չ.ն.

չ.ն.

չ.ն.

կարտոֆիլ` չ.ն.

12.

[1-(4-նիտրոֆենիլ) -2-ամինա-1,3- пропандиол] ազոտաթթվային աղ

0,07

/0,02

/0,6

/0,5

/0,05

տոմատներ` չ.ն.

13.

2, 3, 6- ТВА

չ.ն.

/0,15

/0,15

/0,6

/0,01

ցորեն` 0,05<*>

14.

2,4-Դ թթու

0,005

0,1/

(տր)

0,0002/

(ս-թ.)

1,0/

/0,0001

հացազգիների հատիկներ, եգիպտացորեն (հատիկ), կորեկ` 0,05,

եգիպտացորեն (յուղ)` 0,1, կաթ` 0,04, միս` 0,08, սերուցքային կարագ` 0,1,

ալյուր, ձավարեղեն` ըստ հումքի, քաղցրահամ ջրերի ձուկ` 0,01,

ցիտրուսներ` 1,0<**>

15.

2,4-Դ բութիլային եթեր

0,0001

0,1/

(տր)

0,0002/

(ս-թ.)

0,5/

0,006/

16.

2,4-Դ կիչցնդող եթերներ+2,4-Դ 2-էթիլհեքսիլային եթեր

0,005

0,1/

(տր)

0,0002/

(ս-թ.)

0,5/

/0,0001

17.

2,4-Դ օքթիլային եթեր

0,005

0,1/

0,0002/

(ս-թ.)

1,0/

0,2/

18.

2,4-ԴՎ

0,0001

չ.ն.

0,002/

(ս-թ.)

չ.ն.

չ.ն.

հացազգիների հատիկներ` չ.ն.

19.

2-ամինա-6-երկմեթիլամինա -4-քլոր- 1,3,5-տրիազին (գրամեքսի սինթեզի մետաբոլիտ և կիսամթերք)

չ.ն.

չ.ն.

0,002

(ընդ)

/1,5

0,001

չ.ն.

20.

2-կարբոմեթօքսիամինա- խինազալոն

0,025

չ.ն.

0,1/

(զգա.)

/1,0

չ.ն.

չ.ն.

21.

2-մեթիլ-4-երկմեթիլամի-

նամեթիլբենզիմիդազոլ-

5- օլ երկհիդրոքլորիդ

0,005

/0,03

/0,03

/0,1

/0,002

եգիպտացորեն, վարունգ` չ.ն.

22.

2-մեթիլ-4-օքսո-3-(պրոպ-2-ենիլ)- 2-ցիկլապենտեն-2- են-1-իլ-2,2- երկմեթիլ-3-(2- մեթիլ-պրոպ-1- ենիլ-ցիկլապրոպանկարբոնատ

չ.ն.

չ.ն.

չ.ն.

1,0/

(ա.)

չ.ն.

չ.ն.

23.

2-օքսո-2,5- երկհիդրոֆուրան

0,003

/0,4

/0,01

/0,5

/0,001

հացազգիների հատիկներ, եգիպտացորեն (հատիկ), բրինձ` 0,2,

վարունգ, կաղամբ` չ.ն.

24.

2-քլորէթիլֆոսֆոնաթթվի բենզիմիդազոլային աղ

0,008

/0,5

/0,05

/1,0

/0,004

կարտոֆիլ` չ.ն.

25.

2-(երկֆենիլացետիլ)1Ն-ինդեն-1,3-2Ն-դիոն

չ.ն.

չ.ն.

չ.ն.

չ.ն.

/0,0002

չ.ն.

26.

2-[4-(1-մեթիլէթիլ) ֆենիլ ֆենիլացետիլ) -1Ն-ինդան-1,3 դիոն

չ.ն.

չ.ն.

չ.ն.

0,01/

(ա.) +

/0,0002

չ.ն.

27.

2-[(4-քլորֆենիլ) ֆենիլացետիլ]-1Ն- ինդեն-1,3 (2H)-դիոն

չ.ն.

չ.ն.

չ.ն.

0,01/

(ա.) +.

չ.ն

չ.ն.

28.

3,3-երկքլոր-եռցիկլա-(2,2,1)- հեպտա-5-են-2- սպիրա-[2'-(4',5- երկքլոր-4'- ցիկլապենտեն-1',3'-դիոն]

չ.ն.

չ.ն.

0,01/

(ընդ)

0,2/

չ.ն.

չ.ն.

29.

5-էթիլ-5- հիդրօքսիմեթիլ-2-(ֆուրիլ-2)-1,3-երկօքսան

0,3

/0,2

0,01/

(ընդ)

/0,5

/0,005

հացազգիների հատիկներ` 0,1,

պղպեղ, տոմատներ` 0,05

30.

5,6,7-եռքլոր-3- բենզոտիադիազին-օքսիդ-1

0,004

չ.ն.

0,002/

(ս-թ.)

/0,2

չ.ն.

ճակնդեղ շաքարի` 0,04

31.

6-մեթիլ-2-տիոուրացիլի նատրիումական աղ

0,007

/0,1

0,05/

/0,1

/0,002

կորեկ, վարսակ` չ.ն

32.

Bacillus thuringiensis, var. dendrolimus (սպորբյուրեղային համալիր և էկզոտոքսին)

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.ն.

3x104

բջիջ/մ3

չ.պ.

33.

Bacillus thuringiensis, var. insektus (սպորբյուրեղային համալիր և էկզոտոքսին)

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.ն.

չ.ն.

չ.պ.

34.

Bacillus thuringiensis, var. kurstaki (սպորբյուրեղային համալիր)

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

10

բջիջ/մ3

3x105

բջիջ/մ3

չ.պ.

35.

Bacillus thuringiensis, var. tenebrionis (սպորբյուրեղային համալիր և էկզոտոքսին)

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.ն.

չ.ն.

չ.պ.

36.

Bacillus thuringiensis, var thuringiensis (սպորբյուրեղային համալիր)

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.ն.

չ.ն.

չ.պ.

37.

Bacillus thuringiensis, var thuringiensis (սպորբյուրեղային համալիր և էկզոտոքսին)

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

20000

բջիջ/մ3

0,005

մգ/մ3

չ.պ.

38.

Beaveria bassiana (կոնիդիաներ)

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

0,3

մգ/մ3

չ.ն

չ.պ.

39.

ЕРТС

0,05

0,9/

(տր)

0,05/

(ս-թ.)

2,0/

չ.ն

եգիպտացորեն (հատիկներ), բուսական յուղ, ճակնդեղ շաքարի` 0,05

40.

МСРА

0,002

/0,04

0,003/

(զգա.)

1,0/

/0,001

Ոլոռ, կորեկ, բրինձ, կարտոֆիլ, արևածաղկի յուղ, հացազգիների հատիկներ` 0,05

41.

МСРВ

0,02

0,6/

(մ.-ջ.)

0,03/

0,5/

չ.ն

հացազգիների հատիկներ, ընդավորներ` 0,1

42.

N-հեքսիլօքսիմեթիլազեպին

չ.ն

չ.ն

չ.ն

/1,0

(ա.) +

չ.ն

չ.ն

43.

NN-բետա-օքսիէթիլ (մորֆոլինիումի քլորիդ)

0,04

/0,15

0,3/

(զգա.)

2,0/

չ.ն

բամբակենի (յուղ), հնդկաձավար` չ.ն

44.

N,N-երկմեթիլ-N'-(3-քլորֆենիլ) գուանիդին

0,004

չ.ն

0,003/

(զգա.)

0,5/

չ.ն

վարունգ` 1,0

45.

N-բետա-մեթօքսի- էթիլքլորացետա-0-տոլուիդիլ

0,015

չ.ն

0,05/

(զգա.)

0,5/

0,03/

(ա.մ.)

բամբակենի (յուղ)` 0,25,

եգիպտացորեն` 0,5 <*>

46.

N-էթօքսիէթիլ քլորացետամիդ

չ.ն

չ.ն

/0,05

չ.ն

չ.ն

չ.ն

47.

N-(իզոպրոպօքսի- կարբոնիլ-0-(4- քլորֆենիլկարբա- մոիլ)-էթանոլամին

0,005

չ.ն

0,03/

(ս-թ.)

1,0/

չ.ն

բոլոր սննդամթերքները` չ.ն

48.

N-(4-քլորֆենիլ)- 4,6-երկմեթիլ-3- կարբօքսիպիրիդին-2-ոն

0,0005

<*>

/0,02

0,002/

(ս-թ.)

/1,0

/0,0003

բամբակենի (յուղ)` չ.ն

49.

N-մեթիլ-0- տոլիլկարբամատ

չ.ն

չ.ն

0,1/

(զգա.)

0,5/

/0,01

կաթ, կաթնամթերք, ձու` չ.ն

50.

Լուտիդինի N-օկիս-2,6-

0,003

/0,01

0,02/

(ս-թ.)

/0,8

/0,001

տոմատներ, վարունգ` 0,04

51.

S-մեթիլ-N-(մեթիլ-կարբոմոիլ) օքսիտիոացետիմիդատ

չ.ն

չ.ն

չ.ն

0,5/

(ա.) +

չ.ն

չ.ն

52.

Pseudomonas syringae (ֆագ)

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.ն

չ.ն

չ.պ.

53.

Verticillium lecanii (կոլոնիդիումներ)

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.ն

չ.ն

չ.պ.

54.

աբամեքտին

0,0001

/0,01

0,001/

(ս-թ.)

/0,05

/0,00004

վարունգ` 0,01, պտղատուներ (սերմնասերմնավորներ), տոմատներ, պղպեղ, սմբուկ, խաղող` 0,003

55.

ավերսեկտին C

0,00016

/0,1

/0,2

0,05/

/0,002

վարունգ, պտղատուներ (սերմնավորներ), տոմատներ, կարտոֆիլ, հաղարջ` 0,005, միս` 0,004, ենթամթերք` 0,01, ճարպ` 0,024, կաթ` 0,001

56.

ազիմսուլֆուրոն

0,1

/0,07

0,05/

(ընդ.)

/1,0

/0,02

բրինձ` 0,02

57.

ազիպրոտրին

0,003

0,1/

(տր.)

0,002/

(ընդ.)

/1,0

/0,003

բանջարեղեն (բացի կարտոֆիլից- 0,2

58.

ազօքսիստրոբին

0,03

/0,4

0,01/

/1,0

/0,01

Խաղող, վարունգ` 0,2, տոմատներ` 2,0, հացազգիների հատիկներ` 0,3, սոխ` 0,05, կարտոֆիլ` 0,05

59.

ակվա-N-օքսի-2- մեթիլպիրիդին մանգան (II) քլորիդ

0,005

0,02/

/0,01

/0,2

չ.ն

հացազգիների հատիկներ` 0,08

60.

ակրինատրին

0,005

չ.ն

0,01/

/0,1

չ.ն

պտղատուներ (սերմնասերմնավորներ)` 0,03 <*>

61.

ակրոլեին

0,0001

չ.պ.

0,03/

0,2/

0,03/

չ.պ.

62.

ալաքլոր

0,00025

չ.ն

0,002/

(ս-թ.)

/0,5

/0,0001

սոյա (ունդ, յուղ), եգիպտացորեն (հատիկներ)` 0,02 <*>

63.

ալդրին

0,0001

չ.ն

0,002/

(զգա.)

0,001/

/0,0005

կարտոֆիլ, բազուկ` 0,002, կաղամբ` 0,004, գինի, բանջարեղեն, դրանց վերամշակման մթերքներ` 0,005, կենդանական ճարպ, կաթ, սերուցք, կաթնաշոռ` 0,04, շաքար` 0,02

64.

նատրիումական աղի ալկիլ-եթեր-սուլֆատ

չ.ն

չ.ն

չ.ն

/4,0

չ.ն

չ.ն

65.

նատրիում ալօքսիդիմ

0,3

չ.ն

չ.ն

չ.ն

չ.ն

Ճակնդեղ շաքարի, բազուկ` 0,05

66.

ալֆա-ցիպերմետրին (ցիպերմետրինի իզոմերների խառնուրդ)

0,01

/0,02

0,002/

(ընդ.)

/0,1

/0,002

Խաղող, պտղատուներ (կորիզավորներ), սեղանի բազուկ, մանանեխ, տոմատներ, վայրի սնկեր և հատապտուղ` 0,005, ոլոռ` 0,1, ռապս (հատիկներ, յուղ), հացազգիների հատիկներ, կարտոֆիլ, ճակնդեղ շաքարի, պտղատուներ (սերմնավորներ)` 0,05, եգիպտացորեն (հատիկներ, յուղ)` 0,05

67.

ալյումինիումի ֆոսէթիլ

3,0

/0,5

0,3/

(ընդ.)

2,0/

/1,0

Խաղող` 0,8, վարունգ` 75,0, սոխ` 0,01, գայլուկ չոր` 1,0, տոմատներ` 100,0

68.

ամիդասուլֆուրոն

0,3

/0,25

0,003/

(ընդ.+ զգա.)

/1,0

/0,001

հացազգիների հատիկներ` 0,1, եգիպտացորեն (հատիկներ, յուղ)` 0,5

69.

ամինաթթուներ ազատ

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

70.

ամինապիրալիդ

0,5

0,2

0,1/

(ընդ)

/1,3

/0,02

հացազգիների հատիկներ` 0,1

71.

ամինաֆումարաթթվի երկմեթիլեթեր

0,00001

չ.պ.

0,000003/

(ս-թ.)

/0,5

չ.պ.

չ.պ.

72.

ամիտրազ

0,003

0,2/

(տր.)

0,05/

(զգա)

0,5/

0,1/(ա.մ.)

0,01/(մ-օր.)

վարունգ, տոմատներ, մեղր, գայլուկ` 0,2, պտղատուներ (կորիզային, հատիկային)` 0,5, բամբակենի (յուղ)` 0,01

73.

արախիդոնաթթու

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

74.

ատրազին

0,0004

0,01/ (բուս.)

0,5/

(տր.)

0,002/

(ս-թ.)

2,0/

/0,0004

եգիպտացորեն (հատիկներ)` 0,03, միս, ձու` 0,02, կաթ` 0,05

75.

ացետօքսիմ

չ.ն

չ.ն

8,0/

(ս-թ.)

/5,0

/0,002

չ.ն

76.

ացետամիպրիդ

0,06

/0,6

0,02/

(ընդ)

/0,2

/0,004

հացազգիների հատիկներ, կարտոֆիլ` 0,5, վարունգ, տոմատներ` 0,3

77.

պոլիպրենոլների ացետատներ (սիբիրյան եղևնու փշատերևներից)

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.ն

չ.ն

չ.պ.

78.

ացեթիլենային սպիրտ

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.ն

չ.ն

չ.պ.

79.

ացետաքլոր

0,002

0,5/

0,003/

(ընդ)

/0,5

/0,0005

սոյա (ունդ), արևածաղկի սերմեր, ռապս (հատիկ, յուղ)` 0,01, սոյա (յուղ)` 0,04, արևածաղկի յուղ` 0,02, եգիպտացորեն (հատիկներ)` 0,02

80.

ացիֆլուօրֆեն

0,01

/0,2

0,002/

/0,2

/0,01

սոյա (ունդ, յուղ)` 0,01

81.

անաերոբ մանրէների ակտիվ կուլտուրա

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

82.

բենդիոկարբ

0,004

չ.ն

չ.ն

0,05/

չ.պ.

Ճակնդեղ շաքարի, եգիպտացորենի հատիկներ` 0,05 <*>

83.

բենզոիլմրջնաթթվի նատրիումական աղ

0,003

/0,5

0,01/

/0,3

/0,04

բամբակենի (յուղ), կտավատ (սերմեր), հացազգիների հատիկներ` 0,5

84.

բենզոիլպրոպէթիլ

0,015

չ.ն

1,0/

(ս-թ.)

/0,5

/0,002

չ.ն

85.

բենոմիլ

0,02

/0,1

0,1/

(ս-թ.)

0,1/

0,01/

հացազգիների հատիկներ, բրինձ` 0,5, ճակնդեղ շաքարի` 0,1, արևածաղկի սերմեր, կարտոֆիլ` 0,1, խաղող (հատապտուղ յուղ), սոյա (յուղ)` 0,015, բանջարեղեն (բացի կարտոֆիլից), պտղատուներ (սերմսերմնավոր, կորիզավոր)` 0,075, սոյա (ունդ)` 0,02

86.

բենսուլիդ

չ.ն

չ.ն

1,0/

/1,0

չ.պ.

չ.ն

87.

բենսուլտապ

0,03

/0,06

0,01/

(ընդ)

/0,5

/0,01

կարտոֆիլ, գայլուկ, տոմատներ, սմբուկ` 0,04, հացազգիների հատիկներ` 0,05

88.

բենսուլֆուրոնմեթիլ

0,2

/0,02

0,04/

/1,0

/0,05

բրինձ` 0,02

89.

բենտազոն

0,1

/0,15

0,01/

(ս-թ.)

5,0/

/0,01

հացազգիների հատիկներ, բրինձ, ոլոռ, սոյա (յուղ, ունդ), եգիպտացորենի հատիկներ` 0,1, գայլուկ չոր` 1,0 <*>

90.

բետա-ցիֆլուտրին

0,01

/0,4

0,001/

(ընդ)

/0,1

/0,001

պտղավորներ (սերմնավոր), կարտոֆիլ` 0,2, կաղամբ, հացազգիների հատիկներ, ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,1, ոլոռ` 0,2<*>, ճակնդեղ շաքարի` 0,5

91.

բինապակրիլ

0,0025<*>

չ.ն

0,03/

(ս-թ.)

0,0005/

(ընդ)

չ.ն

չ.ն

մրգեր, ցիտրուսներ` չ.ն

92.

կենսառեսմետրին

0,004<*>

0,05/

(տր.)

0,05/

(ս-թ.)

/2,0

0,09/

(ա.մ.)

0,04

(մ-օր.)

տոմատներ, վարունգ` 0,4, պղպեղ` 0,01 <*>, ձուկ` 0,0015, հաղարջ` 0,02 <*>

93.

Նատրիումի բիսպիրիբակ

0,011

/0,2

0,01/

(ընդ)

/1,0

/0,01

բրինձ` 0,1

94.

բիֆենտրին

0,015

/0,1

0,005/

(ընդ)

/0,015

/0,0015

բամբակենի (յուղ)` 0,015, պտղավորներ (սերմնասերմնավոր)` 0,04, հացահատիկ (պահվող պաշարներ), խաղող` 0,2, տոմատներ, վարունգ` 0,4, եգիպտացորենի հատիկ` 0,01, ճակնդեղ շաքարի` 0,1<*>, եգիպտացորենի յուղ, արևածաղիկ (սերմեր, յուղ)` 0,02, կաղամբ` 1,0, ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,1

95.

բոսկալիդ

0,04

/0,4

0,2/

(ընդ)

/1,0

/0,002

արևածաղիկ (սերմեր, յուղ)` 0,5, ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,2, խաղող` 5,0

96.

բրոդիֆակում

չ.պ.

չ.պ.

0,0005/

(ընդ)

/0,01

/0,00016

չ.պ.

97.

բրոմադիոլոն

չ.պ.

չ.պ.

0,0005/

(ընդ)

/0,01

/0,0002

չ.պ.

98.

ֆոսֆոնիում մեթիլբենզալ-դեհիդ-+4-մեթիլենեռֆենիլ-ֆոսֆոնիում-բրոմիդ-4-նիտրոերկֆենիլազոմետինի բրոմային 4-եռֆենիլ

0,002

0,25

/0,01

/0,3

/0,001

եգիպտացորեն` չ.ն

99.

բրոմօքսինիլ

0,001

/0,1

0,001/

(ընդ)

/0,3

/0,001

հացազգիների հատիկներ, կորեկ, եգիպտացորենի հատիկներ` 0,05

100.

բրոմոֆոս

0,04

/0,2

0,01/

(զգա)

0,5/(Ա)

չ.պ.

Կաղամբ, վարունգ, լոբի, հազար, ոլոռ, խաղող` 0,05, պտղատուներ (սերմնսերմնավոր)` 0,1, պտղատուներ (կորիզավոր)` 0,07, գայլուկ չոր` 0,5, հատապտուղ` 0,04

101.

բրոմպրոպիլատ

0,008

/0,05

0,05/

(ընդ)

/0,1

/0,001

բամբակենի (յուղ)` 0,02<*>, պտղատուներ (սերմնսերմնավոր), մեղր` 0,02, խաղող` 0,01<*>, ցիտրուսներ` 0,03, հատապտուղ` 0,05

102.

բրոմուկոնազոլ

0,01

/0,1

0,002/

(ընդ)

/0,1

/0,005

հացազգիների հատիկներ, պտղատուներ (սերմնասերմնավոր), խաղող` 0,4, հատապտուղ` 0,08

103.

բրոնոպոլ

0,002

/0,5

0,03/

(զգա)

1,0/

0,03/

չ.ն

104.

բուպիրիմատ

0,03

չ.ն

չ.ն

չ.ն

չ.ն

վարունգ, սեխ, պտղատուներ (սերմնսերմնավոր), հաղարջ` 0,1

105.

բուպրոֆեզին

0,001

/0,24

0,0003/

(ընդ)

/0,9

/0,0004

վարունգ` 0,1, տոմատներ` 0,2

106.

բուտիլատ

0,02 <*>

/0,6

0,1/

(զգա)

չ.ն

չ.ն

եգիպտացորենի հատիկներ` 0,5 <*>

107.

բուտօքսիկարբօքսիմ

0,006

չ.ն

0,03/

(ս-թ.)

/1,0

/0,005

ցիտրուսներ` 0,01

108.

վամիդոտիոն

0,0003

չ.ն

0,01/

(ս-թ.)

չ.ն

0,02/(ա.մ.)

0,01/(մ-օր.)

բանջարեղեն (բացի կարտոֆիլից)` 0.2

109.

վերնոլատ

0,015<*>

չ.ն

չ.ն

5,0/

չ.պ.

սոյայի /ունդ/, եգիպտացորեն /հատիկներ/` 0,5 <*>, սոյայի յուղ` 0,1<*>, ծխախոտ` 1,0 <*>

110.

վինկլոզոլին

0,01<*>

չ.ն

չ.ն

/1,0

չ.պ.

արևածաղիկ (սերմեր և յուղ) 0,5 <*>, վարունգ, տոմատներ` 1,0 <*>, ծխախոտ` 3,0<*>

111.

գրանուլյոզի վիրուս ձմեռային փարվանի պոլիէդրոզի խառնուկով

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

112.

խնձորային պտղակերի գրանուլյոզի վիրուս

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

113.

կաղամբային փարվանի միջուկային պոլիէդրոզի վիրուս

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

114.

ծագող շերամի միջուկային պոլիէդրոզի վիրուս

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

115.

կենթ շերամի միջուկային պոլիէդրոզի վիրուս

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

116.

բամբակենային փարվանի միջուկային պոլիէդրոզի վիրուս

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

117.

գալաքսիֆոպ-Պ-մեթիլ

0,00065

/0,15

0,001/

(ընդ)

1,0/

/0,0001

ճակնդեղ շաքարի, արևածաղիկ /սերմ/, սոյա /ունդ/, բուսական յուղ` 0,05, ռապսի /հատիկ/` 0,2, կարտոֆիլ` 0,01

118.

գալաքսիֆոպէտօքսիէթիլ

0,0002

/0,15

0,001/

1,0/

/0,0001

ճակնդեղ շաքարի, արևածաղիկ /սերմեր/, բամբակենի /սերմեր/ - 0.05, սոյա /ունդ/, բուսական յուղ` 0,05, ռապսի /հատիկ/ 0,2, կարտոֆիլ` 0,01<*>

119.

գամմա-ցիգալոտրին

0,002

/0,04

0,001/

(ընդ)

/0,1

/0,0005

հացազգիների հատիկներ` 0,05, ռապս (հատիկ, յուղ), պտղատուներ (սերմնավոր)` 0,1, կարտոֆիլ` 0,02

120.

հեքսաֆլումուրոն

0,003

/0,08

(մ.-ջ.)

0,01/

(ընդ)

/0,5

/0,005

կարտոֆիլ` 0,05

121.

հեքսաքլորբենզոլ

0,0006

/0,03

/0,001

(ս-թ.)

չ.ն

0,013

հացազգիների հատիկներ` 0,01

122.

հեքսաքլորբուտադիեն

0,001

0,5/

(տր.)

0,002/

(ս-թ.)

0,005/

/0,0002

խաղող և դրա վերամշակման արտադրանք` 0,0001

123.

հեքսաքլորցիկլոհեքսան (ալֆա, բետա, գամմա իզոմերներ) (ՀՔՑՀ.)

0,01

0,005 (երեխաների համար)

0,1/

(տր.)

0,002/

(ս-թ.)

0,1/

0,001/

միս և թռչուն (թարմ, պաղեցված ու սառեցված)` 0,1, ենթամթերք (լյարդ, երիկամներ)` 0,1, երշիկներ, խոհարարական արտադրանք, մսից և թռչնից պահածոներ` ըստ հումքի (ճարպի վերահաշվարկով), ձվեր, դոնդողանյութ` 0,1,

կաթ և կաթնաթթվային արտադրանք` 0,05,

կաթի վերամշակման մթերքներ (պանիրներ, կաթնաշոռային արտադրանք, սերուցքային կարագ, սերուցքներ, թթվասեր), կաթնային շիճուկային սպիտակուցների խտանյութեր, կաթ և կաթնային արտադրանք չոր (ճարպի վերահաշվարկով)` 1,25,

քաղցրահամ ջրերի ձկներ (թարմ, պաղեցված, սառեցված)` 0,03,

ձկներ ծովային, թյուննոս (թարմ, պաղեցված, սառեցված), ծովային կենդանիների միս ` 0,2,

ձուկ աղ դրված, ապխտած, չորացրած` 0,2,

ձկան պահածոներ (քաղցրահամ ջրերի, ծովային, թյունոսային ձկների, ծովային կենդանիների միս)` ըստ հումքի,

ձկան լյարդ և մթերք դրանից ստացված, պահածոներ ձկան լյարդից` 1,0,

ձկնկիթ, աղաձուկ ճարպոտ` 0,2,

հացազգիների հատիկներ, հատիկաընդավորներ` 0,5, ալյուր, ձավարեղեն` ըստ հումքի,

սոյա` 0,2,

եգիպտացորենի հատիկներ` 0,2,

ալրային հրուշակեղեն` 0,2,

եգիպտացորենի օսլա և օշարակ

օսլա և օշարակ 5, կարտոֆիլից, շաքարի ճակնդեղ շաքարի` 0,1,

կտավատ (սերմեր), ռապս (հատիկներ), մանանեխ` 0,4,

արևածաղկի սերմեր, գետնանուշ, ընկույզ կակաո (ունդ), կակաո-մթերքներ` 0,5,

բուսական յուղ չդեզոդորացված` 0,2

բուսական յուղ դեզոդորացված, մաքրության բարձրաստիճանի` 0,05,

կենդանական ճարպ` 0,2,

ձկան յուղ 0,1,

բանջարեղեն, բանջարաբոստանայիններ, սնկեր` 0,5,

կարտոֆիլ` 0,1,

 մրգեր, հատապտուղ, խաղող` 0,05,

պահածոներ պտղահատապտղային, բանջարեղենային` ըստ հումքի,

հյութեր` ըստ հումքի,

մեղր` 0,005,

սպիտակուցային մթերքներ հացազգիների, հատիկահատիկաընդավորի և այլ մշակաբույսերի սերմերից` 0,1

Մանկական սննդի մթերքներ` ադապտացված կաթնային խառնուրդներ (0-3 ամսական երեխաների համար)` 0,02, մթերքներ 4-12 ամսական երեխաների համար` կաթ, միս` 0,02, բանջարեղեն, ձավարեղեն, կարտոֆիլ, մրգեր` 0,01,

սերուցքային կարագ` 0,2

բուսական յուղ` 0,01

124.

հեքսիտիազօքս

0,04

/0,1

0,0005/

(ընդ)

/1,0

/0,05

ցիտրուսներ (պտղամիս)` 0,02<*>,

բամբակենի (յուղ)` 0,1<*>,

պտղատուներ (սերմնավոր), խաղող` 0,1

125.

հեպտաքլոր

0,0005

0,05/

0,001/

0,01/

չ.ն.

բոլոր տեսակի սննդամթերք` 0,007

126.

գիբբերելինային թթուների նատրիումական աղեր

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

/0,2

չ.պ.

չ.պ.

127.

գիբբերելին -ԱԶ

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

128.

մալեինաթթվի հիդրազիտ

0,3

/8,0

0,2/

(ընդ)

/1,4

/0,01

կարտոֆիլ` 20, սոխ` 15, ճակնդեղ շաքարի և, սեղանի բազուկ, սխտոր, գազար, տոմատներ, ձմերուկ` 8,0, կանաչ ծխախոտաբույս` 30

129.

գիմեքսազոլ

0,01

0,03

0,002/

(ս-թ.)

/1,0

/0,01

ճակնդեղ շաքարի, սեղանի բազուկ` 0,01

130.

գլիֆոսատ

0,1

0,5/

0,02/

1,0/

0,1/

(ա.մ.)

0,06 (մ.օր.) (ա)

պտղատուներ (սերմնավոր, կորիզավոր), ցիտրուսներ, արևածաղկի սերմեր, բանջարեղեն, կարտոֆիլ, եգիպտացորենի հատիկներ, սնկեր` 0,3,

ձմերուկ` 0,3 <*>, խաղող, արևածաղկի յուղ` 0,1, հատապտուղ (այդ թվում` վայրի)` 0,1, հացազգիների հատիկներ` 3,0, բրինձ, սոյա (ունդ) ` 0,15,

               
             

սոյա (յուղ) `0,05<*>,

ռապս (հատիկներ)` 3,0,

ռապս (յուղ)` չ.պ.,

ոլոռ (հատիկներ)` 3,0

131.

գլիֆոսատ տրիմեզիում

0,1

/0,8

0,004/

(զգա)

/0,5

/0,02

հացազգիների հատիկներ, պտղատուներ (սերմնավոր), խաղող` 0,3

132.

գլյուֆոսինատ ամոնիում

0,02

/0,1

0,01/

(ընդ)

/0,04

/0,002

պտղատուներ (սերմնավոր, կորիզավոր), ցիտրուսներ, հատապտուղ, խաղող, գազար, կարտոֆիլ` 0,2,

արևածաղկի սերմեր, հնդկաձավար, կորեկ, ռապսի, հացազգիների հատիկներ, հատիկաընդավոր, բուսական յուղեր` 0,4

133.

գուազատին

0,003

/0,1

0,001/

(ս-թ.)

/0,2

/0,002

հացազգիների հատիկներ` 0,05

134.

գումինաթթուներ

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

135.

գումինաթթուների ամոնիումական աղեր

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

136.

գումինաթթուների նատրիումական աղեր

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

/0,05

չ.պ.

137.

Դ(+)-(պարա- նիտրոֆենիլ)-1,3- երկօքսիիզոպրոպիլ- ամոնիում-2-քլոր- էթիլֆոսֆոնաթթու

0,07

/0,5

/0,02

/0,5

/0,05

տոմատներ` 1,5

138.

ДАЕР

չ.ն

չ.ն

0,1/

(զգա)

0,5/

չ.ն

խաղող, ճակնդեղ շաքարի` 0,1,

սեղանի բազուկ, բամբակենի (յուղ)` 0,5,

ցիտրուսներ` 0,05

139.

դազոմետ

0,004

/0,9

0,01/

(զգա)

2,0/

/0,003

Կարտոֆիլ, բանջարեղեն, ձուկ` 0,5

140.

դալապոն

0,02

0,5/

(տր)

0,04/

(ս-թ.)

3,0/

/0,05

պտղատուներ (սերմնավոր, կորիզավոր), խաղող, ճակնդեղ շաքարի, սեղանի բազուկ կարտոֆիլ` 1,0,

բամբակենի (յուղ)` 0,1, թեյ` 0,2, հատապտուղ (այդ թվում` վայրի)` 0,6

141.

դամինոզիդ

0,02

չ.ն

0,05/

(ընդ.)

չ.ն

չ.ն

պտղատուներ (սերմնավոր)` 3,0

142.

դելտամետրին

0,01

0,01/

(տր)

0,006/

(ս-թ.)

/0,1

/0,01

արևածաղկի սերմեր, սեխ, ծխախոտ` 0,1 <*>,

բամբակենի (յուղ), արևածաղկի յուղ, պտղատուներ (կորիզավոր), բանան` 0,05 <*>, հացազգիների հատիկներ, հատիկհատիկաընդավոր, պտղատուներ (սերմնավոր), կաղամբ, եգիպտացորենի հատիկներ, վարունգ, հազար, ցիտրուսներ, ճակնդեղ շաքարի, տոմատներ, գազար` 0,01,

ձմերուկ, սոյայի յուղ, պղպեղ, կակաո պտուղ` 0,01<*>,

գայլուկ չոր` 5,0<*>,

միս, կաթ` 0,02, լյարդ, երիկամներ` 0,05,

կենդանական ճարպ` 0,5, ռապսի սերմեր և յուղ, եգիպտացորենի յուղ` 0,02, կարտոֆիլ` 0,1, խաղող` 0,2

143.

դեմետոն

0,005

չ.ն.

0,01/

(զգա)

0,02/

չ.ն.

հացազգիների հացահատիկ, բամբակենիի յուղ` 0,35

144.

դեսմեդիֆամ

0,025

0,25/

(տր)

0,05/

(ս-թ.)

1,0/

0,02/

(ա.մ.)

0,01 (մ-օր.)

(ա)

ճակնդեղ շաքարի, սեղանի բազուկ` 0,1

145.

դեսմետրին

0,0015 <*>

0,1/

(մ-օդ.)

0,01/

(ս-թ.)

2,0/

/0,002

կաղամբ` 0,05, սոխ` 0,05 <*>

146.

դիազինոն

0,002

0,1/

(տր)

0,004/

(ս-թ.)

0,2/

0,0001/

(մ-օր.)

հացազգիների հատիկներ, կաղամբ, սոխ, կարտոֆիլ, բամբակենիի յուղ, գոնգեղ, շաղգամ, ճակնդեղ շաքարի, սեղանի բազուկ` 0,1,

Ծխախոտ, վարունգ, տոմատներ, յուղատու կակաչ` 0,5,

գայլուկ չոր` 1,0, գազար` 0,08, միս (ճարպի վերահաշվարկով), կաթ, կաթնամթերք, թռչնամիս, ձվեր` 0,01

147.

դիաֆենտուրիոն

0,0003

/0,2

0,001/

(ս-թ.)

/0,5

/0,0003

վարունգ, տոմատներ` 0,05

148.

երկբրոմքլորպրոպան

չ.ն.

չ.ն.

0,01/

(զգա)

չ.ն.

չ.ն.

չ.ն.

149.

դիիզոպրոպիլերկտիո-

Ֆոսֆոնաթթվի կալիումական աղ

0,64 <*>

չ.ն

չ.ն

չ.ն

չ.ն

հացազգիների հատիկներ` չ.ն.

150.

դիկամբա

0,3

0,25/

(տր)

0,02/

(ս-թ.)

1,0/

0,01/

հացազգիների հատիկներ, եգիպտացորենի հատիկներ 0.5, եգիպտացորենի յուղ 0.05, կորեկ 0.3

151.

դիկամբայի 2-էթիլհեքսիլային եթեր

չ.ն

չ.ն

չ.ն

/1,0

/0,01

չ.ն

152.

դիկվատ (երկբրոմիդ)

0,003

/0,2

0,02/

(զգա)

0,05/

0,01/ (ա.մ.)

0,004/

(մ-օր.)

(ա)

ոլոռ, գազար, կարտոֆիլ` 0,05,

արևածաղկի սերմեր, ռապսի հատիկներ` 0,5,

արևածաղկի յուղ, ռապսի յուղ, սոյա /ունդ, և յուղ/` 0,1,

միս` 0,01, կաթ` 0,4,

153.

երկկլորան

0,03

չ.ն

0,007/

(ս-թ.)

չ.ն

չ.ն

պտղատուներ (կորիզավոր)` 0,1 <*>,

պտղատուներ (սերմնավոր)` 0,06, գազար, կաղամբ, սոխ, կարտոֆիլ` 0,004

154.

դիկլոֆոպ-մեթիլ

0,02

չ.ն

0,1/

(զգա)

/0,5

չ.ն

ճակնդեղ շաքարի` 0,01,

սոյա (ունդ)` 0,05,

սոյա (յուղ)` 0,02<*>

155.

դիկոֆոլ

0,002

1/0/

(տր)

0,01/

(ս-թ.)

չ.ն

0,001/

(մ-օր.)

պղպեղ, տոմատներ, վարունգ, պտղատուներ (սերմնավոր, կորիզավոր), խաղող, սմբուկ, բանջարաբոստանայիններ, ցիտրուսներ` 0,1 <*>,

գայլուկ չոր` 5,0, հատապտուղ` 0,05, բամբակենի (յուղ)` 0,01<*>

156.

երկմեթաքլոր

0,02

/0,07

0,01/

(զգա)

/0,7

/0,02

Ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,02 <*>

157.

երկմեթենամիդ

0,02

/0,1

0,1/

(զգա)

/0,7

/0,006

եգիպտացորեն (հատիկներ), սոյա (ունդ, յուղ), ճակնդեղ շաքարի, սեղանի բազուկ` 0,02,

արևածաղիկ (սերմեր, յուղ)` 0,04

158.

դիմետիպին

0,008

/0,1

0,0002/

(ընդ)

0,5/

/0,003

արևածաղիկ (սերմեր, յուղ), կարտոֆիլ` 0,05 <*>

159.

դեգադրոասպարագինա-

թթվի երկմեթիլեթերի կալիումական աղ

0,011

չ.պ.

0,0003/

/1.2

/0,02

եգիպտացորեն` չ.ն

160.

երկմետոատ

0,001

/0,1

0,003/

(ս-թ.)

0,5/

0,0003/

(մ-օր.)

պտղատուներ (սերմնավոր, կորիզավոր), ձիթապտուղ, բրինձ, սնկեր, բանջարաբոստանայիններ, վարունգ, տոմատներ, ծխախոտ, ճակնդեղ շաքարի, սեղանի բազուկ, գայլուկ չոր, հատապտուղ, կաղամբ, հացաբույսերի հատիկներ, հատիկա-

ընդավորներ, կորեկ, խաղող, ցիտրուսներ, կարտոֆիլ, արևածաղիկ (սերմեր, յուղ)` 0,02,

ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,05

161.

երկմետամորֆ

0,1

0,04/

0,1/

0,1/

/0,1

կարտոֆիլ` 0,5, վարունգ` 0,01, խաղող` 3,0

162.

դիմօքսիստրոբին

0,005

/0,1

0,02/

(ընդ.)

0,5

/0,001

արևածաղիկ (սերմեր, յուղ), ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,05

163.

դինիկոնազոլ

0,003

/0,1

0,004/

/0,01

0,005/

հացաբույսերի հատիկներ` 0,05

164.

երկնիտրոօրթոկրեազոլ

0,003

<*>

չ.ն

0,006/

0,05/

/0,0008

վարունգ, կարտոֆիլ, խաղող` 0,06, մասուր` 0,1

165.

դինոբուտոն

0,001

<*>

1,0/

0,02/

/0,2

0,02/

տոմատներ, վարունգ, պտղատուներ (սերմնավոր), խաղող, ճակնդեղ շաքարի, ցիտրուսներ /պտղամիս/, բամբակենի (յուղ), պղպեղ, հատապտուղ` 0,05,

գայլուկ չոր` 0,5

166.

դինոկապ

0,05

/0,02

/0,1

0,2/

/0,01

վարունգ, բանջարաբոստանայիններ, պտղատուներ (սերմնավոր), խաղող` 1,0, հատապտուղ` 0,2

167.

դիպրոպետրին

0,002

/0,3

/1,0

4,0/

/0,003

ձմերուկ` 0,1

168.

դիտալիմֆոս

0,01

0,15/

(ս-թ.)

0,03/

2,0/

չ.ն

հացազգիների հատիկներ, վարունգ` 0,1, պտղատուներ (սերմնավոր), խաղող` 0,5, հատապտուղ` 0,02

169.

դիտիանոն

0,01

/0.02

0,003/

(ընդ.)

/0,5

/0,0001

պտղատուներ (սերմնավոր)` 2,0, խաղող` 1,5, պտղատուներ (կորիզավոր)` 0,02 <*>

170.

դիուրոն

0,025

0,5/

(տր)

0,2/

(ընդ.)

3,0/

չ.ն

սննդամթերքի բոլոր տեսակները` 0,02

171.

երկֆենամիդ

0,001

/0,25

0,002/

(ս-թ.)

չ.ն

չ.ն

տոմատներ, պղպեղ` 0,1,

ծխախոտ` 0,15

172.

երկֆենօքսոնազոլ

0,01

/0,1

0,001/

(ս-թ.)

1,0

(ա.)

0,01/

(ա.մ.)

0,003/

(մ-օր.)

պտղատուներ (սերմնավոր, ճակնդեղ` 0,1, սեղանի բազուկ` 0,2, հացազգիների հատիկներ` 0,08, պտղատուներ (կորիզավոր)` 0,15, տոմատներ` 0,05, գազար` 0,5, կարտոֆիլ 0.02, նեխուր` 5,0 <**>,

խաղող` 0,5

173.

երկֆլուբենզուրոն

0,02

/0,2

0,01/

(ընդ.)

3,0/

/0,006

պտղատուներ (սերմնավոր), շամպինյոններ` 0,1, կաղամբ` 1,0

174.

երկֆլուֆենիկան

0,2

/0,05

0,03/

(ընդ.)

/0,6

/0,001

հացազգիների հատիկներ` 0,05

175.

երկքլոբուտրազոլ

0,01 <*>

չ.ն

չ.ն

չ.ն

չ.ն

հացազգիների հատիկներ` 0,1<*>

176.

երկքլորալ միզանյութ

0,02

չ.ն

չ.ն

5,0/

չ.ն

չ.ն

177.

երկքլորպրոպ

երկքլորպրոպ-П

0,002

/0,1

0,02/

(ս-թ.)

1,0/

չ.ն

հացազգիների հատիկներ, ալյուր` 0,05

178.

երկքլորֆոս

0,004

/0,03

0,01/

(ս-թ.)

0,2/

/0,002

Կաղամբ, պտղատուներ (սերմնավոր, կորիզավոր), խաղող, ցիտրուսներ /պտղամիս/, հատապտուղ, թեյ` 0,05, հացազգիների հատիկներ, թեփ` 0,3, կենդանաբուծության մթերքներ, ձավարեղեն` 0,01

179.

երկքլոֆլուանիդ

0,3

/0,2

0,025/

(զգա)

1,0/

1,0/

հատապտուղ, խաղող, պտղատուներ (սերմնավոր)` 0,02

180.

երկքլորպրոպեն+ երկքլորպրոպան

չ.ն

չ.ն

0,4/

(ս-թ.)

չ.ն

չ.ն

չ.ն

181.

երկցիաներկամիդ

(գրանստարի սինթեզի կիսամթերք և մետաբոլիտ)

չ.ն

չ.ն

չ.ն

/5,0

/0,006

չ.ն

182.

դորամեքտին

0,001

չ.ն

չ.ն

չ.ն

չ.ն

խոշոր եղջերավոր կենդանիների համար`

միս` 0,01, ճարպ` 0,15, լյարդ` 0,1, երիկամներ` 0,03

գառան և խոզի համար`

միս` 0,01, ճարպ` 0,1, լյարդ` 0,05, երիկամներ` 0,03

183.

իվերմեքտին

0,001

չ.ն

/0,002

(ս-թ.)

/0,08

/0,001

խոշոր եղջերավոր կենդանիների համար` ճարպ` 0,04, լյարդ` 0,1, միս` չ.պ.,

գառան և խոզի համար`

ճարպ` 0,02, լյարդ` 0,015, միս` չ.պ.,

թռչնամիս և ենթամթերք` 0,001

184.

իզոբուտենի երկքլորիդներ (խառնուրդ)

չ.ն

չ.ն

0,4/

(ս-թ.)

չ.ն

/0,009

չ.ն

185.

իզօքսադիֆեն-էթիլ

0,03

/0,4

0,06/

(ընդ.)

/0,7

/0,02

եգիպտացորեն (հատիկներ, յուղ)` 0,2

186.

իզօքսաֆլուտոլ

0,002

/0,1

0,02/

(ընդ.)

/1,0

/0,001

եգիպտացորենի հատիկներ` 0,05

եգիպտացորենի յուղ` 0,1

187.

իզոպրոպալին

0,001<*>

չ.ն

չ.ն

/1,0

/1,0

ծխախոտ` 1,0 <*>

188.

իզոպրոպիլֆենացին

չ.պ.

չ.պ.

0,0003/

(ընդ.)

   

չ.պ.

189.

իզոպրոտիոլան

0,002

չ.ն

0,02/

(ս-թ.)

չ.ն

չ.ն

բրինձ` 0,3

190.

իզոպրոտուրոն

0,006

/0,05

/0,09

/0,8

0,004

հացազգիների հատիկներ` 0,01

191.

իզոֆենոս

0,001

չ.ն

0,01/

(ընդ.)

/0,07

/0,004

ռապս` չ.ն

192.

իմազակվին

0,25

/0,3

0,1/

(ընդ.)

/1,0

/0,05

սոյա (ունդ, յուղ)` 0,1 <*>

193.

իմազալիլ

0,03

/0,2

0,02/

(ընդ.)

/0,2

/0,008

հացազգիների հատիկներ` 0,1, սոյա (ունդ), արևածաղիկ (սերմեր), ռապս (հատիկներ)` 0,02, սոյա (յուղ), արևածաղիկ (յուղ), ռապս (յուղ)` 0,04, եգիպտացորեն (հատիկներ)` 0,3

194.

ինազամետաբենզ

0,025

/0,3

/0,4

/0,1

/0,02

հացազգիների հատիկներ` 0,2

195.

իմազամօքս

0,25

/1,5

0,004/ (ընդ, զգա.)

/1,0

/0,02

սոյա (ունդ, յուղ), ոլոռ` 0,05, ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,1, արևածաղիկ (սերմեր, յուղ)` 0,1,

196.

իմազապիր

0,25

/0,5

0,1/

2,0/

(ա.)

0,05/

(ա.մ.)

0,02/

(մ-օր.)

 (ա.)

վայրի հատապտուղ` 2,0, վայրի սնկեր` 4,0, արևածաղիկ (սերմեր, յուղ)` 0,1,

197.

իմազետապիր

0,2

/0,1

0,09/

(ընդ.)

/2,0

0,04

սոյա (ունդ, յուղ), ոլոռ` 0,5

198.

իմիդակլոպրիդ

0,06

/0,1

0,03/ (ընդ, զգա.)

0,5/

(ա.)

0,03/

(ա.մ.)

0,01/

(մ-օր.)

 (ա.)

եգիպտացորեն (հատիկներ, յուղ), հացազգիների հատիկներ` 0,1, ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,1, ճակնդեղ շաքարի, սեղանի բազուկ, պտղատուներ (սերմնավոր)` 0,5, տոմատներ, կարտոֆիլ, կաղամբ` 0,5, արևածաղիկ (սերմեր)` 0,4, արևածաղիկ (յուղ)` 0,2, սև հաղարջ` 3,0, վարունգ` 1,0, հատապտուղ` 3,0 <**>, պղպեղ` 1,0<**>, սմբուկ` 0,5<**>, խաղող <**>, ցիտրուսներ` 1,0<**>

199.

ինդօքսակարբ

0,01

/0,9

0,015/

(ընդ.)

/0,3

/0,005

պտղատուներ (սերմնավոր), տոմատներ, խաղող` 0,5, ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,05, սոխ` 2,0

200.

մոդֆենֆոս

0,004

0,5/

(տր)

0,01/

(ս-թ.)

0,5/

(Ա.)

չ.ն

կաղամբ, կոկռոշենի, խաղող` 0,5, հատապտուղ` 0,01

201.

իօքսինիլի

0,001

1/0,2

0,01/

(ս-թ.)

/0,1

/0,001

սխտոր, սոխ` 0,1

202.

իպկոնազոլ

0,015

/0,07

0,002/

(ընդ, զգա.)

/0,4

/0,01

հացազգիների հատիկներ` 0,02

203.

իպրոբենֆոս

չ.ն

0,03/

(ա-ջ.)

0,003/

(զգա)

0,3/

(Ա.)

/0,01

չ.ն

204.

իպրոդիոն

0,06

/0,15

0,01/

(ս-թ.)

/1,0

չ.պ.

խաղող` 0,4, վարունգ, արևածաղիկ (սերմեր, յուղ)` 0,02, կարտոֆիլ, գազար` 0,05, տոմատներ` 5,0, չինական կաղամբ` 5,0 <**>, հազար` 10,0 <**>, հատապտուղ` 15,0 <**>,

205.

իսազոֆոս

0,001

0,03/

(ա-ջ.)

(տր)

0,001/

(զգա)

0,1/

/0,08

տոմատներ, վարունգ, հատապտուղ` 0,2

206.

նատրիումի յոդսուլֆուրոն-մեթիլ

0,03

չ.պ.

0,001/

(ընդ, զգա.)

/1,0

չ.ն

հացազգիների հատիկներ` 0,1, եգիպտացորեն (հատիկներ, յուղ)` 0,2

207.

կալիումի վինիլօքսիէթիլերկտիո-

կարբամատ

0,0005

չ.ն

0,002/

(ս-թ.)

չ.ն

չ.ն

վարունգ` 0,1

208.

կապտան

0,1

/1,0

0,2/

(զգա)

0,3/

/0,003

խնձորի հյութ` 0,01, խաղող, խաղողի հյութ` 0,05,

պտղատուներ (սերմնավոր)` 3,0

209.

կարբարիլ

0,01

0,05/

(ա-օդ.)

0,02/

(ս-թ.)

(ս-թ.)

0,002/

բամբակենի (յուղ), եգիպտացորեն (հատիկներ)` 0,0125, պտղատուներ (սերմնավոր), կարտոֆիլ` 0,05, միս` 0,01,

210.

կարբենդազիմ

0,01

/0,1

0,1/

0,1/

/0,01

ճակնդեղ շաքարի` 0,1, հացազգիների հատիկներ` 0,2, մորի, հաղարջ` 0,05, պտղատուներ (սերմնավոր)` 0,05, խաղող, վարունգ` 0,05 <**>

211.

կարբօքսին

0,01

/0,05

0,02/

(ս-թ.)

1,0/

/0,015

եգիպտացորեն (հատիկներ), կորեկ, հացազգիների հատիկներ, կարտոֆիլ` 0,2, եգիպտացորեն (յուղ)` չ.պ.

212.

կարբոսուլֆան

0,01

0,01/

հսկո-

ղությունը ըստ կարբո-

Ֆուրա-

նի

0,02/

(ս-թ.)

հսկո-

ղությունը ըստ կարբո-

Ֆուրա-

նի

/0,2

/0,01

եգիպտացորեն (հատիկներ), ճակնդեղ շաքարի` 0,05, կարտոֆիլ` 0,25 (հսկողությունը ըստ կարբոսուլֆանի և դրա մետաբոլիտների.)

213.

կարբոֆուրան

0,002

0,01/

(ա-ջ.)

0,02/

(ս-թ.)

0,05/

/0,001

ճակնդեղ` 0,05, գայլուկ չոր` 5,0 <**>, ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,1,

մանանեխ (սերմեր, յուղ)` 0,05

214.

կարֆենտրազոն- էթիլ

0,03

/0,06

0,1/

(ընդ.)

/1,4

/0,01

հացազգիների հատիկներ, ռապս (հատիկներ, յուղ), արևածաղիկ (սերմեր, յուղ), եգիպտացորեն (հատիկներ, յուղ)` 0,02

215.

կվիզալոֆոպ-П-տեֆուրիլ

0,004

/0,1

0,002/

(ընդ.)

/0,5

/0,005

կարտոֆիլ, գազար, տոմատներ, կաղամբ, արևածաղիկ (սերմեր),

սոյա (ունդ), ճակնդեղ շաքարի, սեղանի բազուկ` 0,04, սոխ, արևածաղիկ (յուղ),

սոյա (յուղ)` 0,06, ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,02

216.

կվինկլորակ

0,35

/0,2

0,03/

(ընդ.)

/0,1

/0,02

բրինձ` 0,05

217.

կլետոդիմ

0,01

/0,1

0,002/

(ընդ.)

/0,7

/0,005

սոխ, գազար, սոյա (ունդ, յուղ), ճակնդեղ շաքարի, սեղանի բազուկ` 0,1, կարտոֆիլ, արևածաղիկ (սերմեր, յուղ)` 0,2, ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,5

218.

կլեֆօքսիդիմ

0,01

/0,1

0,004/

(ընդ.)

/1,0

/0,01

բրինձ` 0,05 <*>

219.

կլոդինաֆոպ-

պրոպարգիլ

0,002

/0,2

0,01/

(ընդ.)

/0,6

/0,002

հացազգիների հատիկներ` 0,05

220.

կլոզանտել

0,03

չ.ն

չ.ն

չ.ն

չ.ն

խոշոր եղջերավոր կենդանիների համար` ճարպ, երիկամներ` 3,0, լյարդ, միս` 1,0,

գառան համար` ճարպ` 2,0, միս, լյարդ` 1,5, երիկամներ` 5,0

221.

կլոկվինտոսետ-

մեքսիլ

0,04

/0,07

0,001/

(զգա)

/0,8

/0,01

հացազգիների հատիկներ` 0,1

222.

կլոմազոն

0,04

/0,04

0,02/

(ընդ.)

/1,0

/0,02

սոյա (ունդ, յուղ)` 0,01, բրինձ` 0,2 <*>,

եգիպտացորենի հատիկներ, գազար, ճակնդեղ շաքարի, ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,1

223.

կլոպիրալիդ

0,15

/0,1

0,04/

2,0/

/0,01

հացազգիների հատիկներ` 0,2, կաղամբ` 0,05 <*>,

եգիպտացորենի հատիկներ` 2,0, միս և մսամթերք` 0,3, կաթ և կաթնամթերք, վայրի սնկեր և հատապտուղ` 0,004, եգիպտացորենի յուղ, ճակնդեղ, ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,5

224.

կլոպիրալիդի 2-էթիլհեքսիլային եթեր

չ.ն

չ.ն

չ.ն

/2,0

/0,006

չ.ն

225.

կլոտիանիդին

0,08

/0,1

0,5/

(ընդ,+ զգա.)

/0,4

/0,02

կարտոֆիլ` 0,05, ռապս (հատիկներ)` 0,04, ռապս (յուղ), ճակնդեղ շաքարի` 0,1, հացազգիների հատիկներ` 0,2,

226.

կլոֆենտեզին

0,02

/0,07

0,01/

(ս-թ.)

(ընդ.)

1,0/

/0,02

խաղող` 1,0, ցիտրուսներ` 0,05 <*>,

պտղատուներ (սերմնավոր)` 0,5, կարտոֆիլ` 0,05

227.

կրեզօքսիմ-մեթիլ

0,1

/0,2

0,01/

(ընդ.)

/1,0

/0,1

վարունգ, խաղող, տոմատներ` 0,5, պտղատուներ (սերմնավոր)` 0,2, հատապտուղ` 0,1

228.

կրոտօքսիֆոս

0,005

չ.ն

0,05/

(ս-թ.)

0,2/

չ.պ.

կաթ, կաթնամթերք, մսամթերք` 0,004, միս` 0,05

229.

կումաֆոս

0,0005

չ.ն

չ.ն

չ.ն

չ.ն

կաթնամթերք, ձու` 0,01, տավարի և թռչնի միս` 0,1, խոզի միս, մսամթերք` 0,2

230.

լենացիլ

0,0002

/1,0

0,001/

(ս-թ.)

0,5/

/0,0003

ճակնդեղ շաքարի, սեղանի բազուկ` 0,1

231.

լյուֆենուրոն

0,01

/0,1

0,005/

(ընդ.)

/0,8

/0,01

պտղատուներ (սերմնավոր), կարտոֆիլ` 0,04, տոմատներ` 0,5, խաղող` 0,1

232.

լյամբդա- ցիգալոստրին

0,002

/0,05

0,001/

(ս-թ.)

/0,1

/0,003

պտղատուներ (կորիզավոր)` 0,03 <*>, գայլուկ չոր` 1,0 <*>, մանանեխ (սերմեր, յուղ)` 0,1<*>, ռապս (հատիկներ, յուղ), սոյա (ունդ, յուղ)` 0,1, եգիպտացորենի հատիկներ, կաղամբ, տոմատներ, ոլոռ, հացազգիների հատիկներ, կարտոֆիլ, գազար` 0,01, պտղատուներ (սերմնավոր)` 0,03, ճակնդեղ շաքարի, սոխ` 0,02, խաղող` 0,15

233.

մալաթիոն

0,02

2,0/

(տր.)

0,05/

(զգա)

0,05/

0,15/

(ա.մ.)

հացազգիների հատիկներ` 3,0, ճակնդեղ շաքարի, սեղանի բազուկ, պտղատուներ (սերմնավոր, կորիզավոր), խաղող, կաղամբ, վարունգ, բանջարաբոստանայիններ, տոմատներ, թեյ` 0,5, եգիպտացորենի հատիկներ, ոլոռ, սոյա (ունդ)` 0,3, ծխախոտ, գայլուկ չոր, սնկեր, ձավարեղեն (բացի սպիտակաձավարից)` 1,0, սոյա (յուղ)` 0,1, գետնանուշ` 1,0 <*>, հաց` 0,3 <*>, ցիտրուսներ` 0,2 <*>, մանանեխ, յուղատու կակաչ` 0,1<*>, կենդանաբուծության մթերքներ, հատապտուղ` 0,01, արևածաղիկ (սերմեր, յուղ)` 0,02, կարտոֆիլ` 0,05

234.

մանդիպրոպամիդ

0,03

/0,2

0,05/

(զգա)

/1,0

/0,01

կարտոֆիլ` 0,5, տոմատներ` 1,0, սոխ` 0,1

235.

մանկոցեբ

0,03

/0,1

0,01/

(ընդ.)

0,5/

/0,001

Կարտոֆիլ, սոխ, տոմատներ, խաղող, վարունգ` 0,1

236.

յուղ- И-8A արդյունաբերական (վազելինային)

չ.պ.

/100

չ.ն.

չ.ն.

/1,0

բոլոր բուսական մթերքներ` չ.պ.

237.

յուղ նավթային ընկճված

չ.ն.

չ.ն.

չ.ն.

5,0/

/0,05

չ.ն.

238.

պղնձի բիս (8-օքսի խինոլատ) <*>

0,005 <*>

չ.ն.

չ.ն.

չ.ն.

չ.ն.

հացազգիների հատիկներ, կարտոֆիլ, պտղատուներ (սերմնավոր), տոմատներ` 1,0, ճակնդեղ շաքարի` 0,1, խաղող` 0,5

239.

պղինձ պարունակողներ`

պղնձի հիդրօքսիդ, պղնձի սուլֆատ, պղնձի քլորօքսիդ, պղնձի եռկապտոլակտամ երկքլորիդմոնոհիդրատ (հսկողությունը ըստ պղնձի)

0,17

3,0/

1,0/

(զգա)

0,5/

0,0008/

կարտոֆիլ` 2,0, գայլուկ չոր` 10,0 <*>, ձու, միս` 2,0, պտղատուներ (սերմնավոր, կորիզավոր), տոմատներ, հատապտուղ, խաղող, ճակնդեղ շաքարի, վարունգ, սոխ, բանջարեղեն, ցիտրուսներ, բանջարաբոստանայիններ` 5,0

240.

պղնձի եռկապտոլակտամ երկքլորիդմոնոհիդրատ (մոլեկուլի կապտոլակտամային մաս)

0,06

չ.ն.

0,037

(ս-թ.)

2,0/

չ.ն.

ճակնդեղ շաքարի, 0,5, տոմատներ, սոխ, գազար, խնձոր, խաղող` 0,15, կարտոֆիլ` 1,0

241.

մեզոսուլֆուրոն-մեթիլ

1,0

/0,9

/0,006

(ընդ.)

/1,0

/0,01

հացազգիների հատիկներ` 0,5

242.

մեզոտրիոն

0,1

/0,2

0,1/

(ընդ.)

/1,0

/0,001

եգիպտացորենի հատիկներ` 0,1

243.

մեկոպրոպ

0,01

0,4/

(ա.ջ.)

0,067/

(զգա)

1,0/

/0,15

հացազգիների հատիկներ` 0,25

244.

մենազոն

0,06

չ.ն.

0,1/

(ս-թ.)

1,0/

/0,001

պտղատուներ (սերմնավոր, կորիզավոր), բանջարեղեն բանջարաբոստանայիններ, կարտոֆիլ, ճակնդեղ շաքարի, ընդավորներ, ծխախոտ` 1,0

245.

մետազաքլոր

0,003

/0,1

0,002/

1,0/

չ.պ.

կաղամբ` 0,02, մանանեխի սերմեր` 0,02 <*>, մանանեխի յուղ, ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,1

246.

մետազին

0,001

/0,1

0,002/

(ս-թ.)

2,0/

0,01/

կարտոֆիլ` 0,05<*>, ոլոռ` 0,1 <*>

247.

մետալդեհիդ

0,02

/1,0

0,001/

(ընդ.)

0,2/

0,003/

հացազգիների հատիկներ, պտղատուներ (սերմնավոր, կորիզավոր), բանջարեղեն (բացի կարտոֆիլից), խաղող` 0,7, ցիտրուսներ` 0,2 <*>, հատապտուղ` 0,8

248.

մետամ

չ.ն.

չ.ն.

0,01/

(զգա)

0,1/

(Ա.)

0,1/

(ա-մ.)

0,001/

(մ-օր.)

չ.ն.

249.

մետամիտրոն

0,025

/0,4

0,3/

(ս-թ.)

0,5/

/0,003

ճակնդեղ շաքարի, սեղանի բազուկ` 0,03

250.

մետանիտրոֆենիլհիդ-

րազոնոմեզօքսալեթթվի երկէթիլ եթեր

0,05 <*>

չ.ն.

/0,003

(ս-թ.)

/0,3

չ.ն.

հացազգիների հատիկներ` 0,1 <*>, վարունգ` չ.ն.

251.

մեթիլբրոմիդ (հսկողությունն ըստ ոչ օրգանական բրոմիդի)

0,4

չ.պ.

0,2/

1,0/

/0,1

հացազգիների հատիկներ, կակաո հատիկներ (24 ժամ օդափոխությունից հետո ներմուծված)` 50,0, տոմատներ` 3,0, հացահատիկի աղացի մթերքներ, նախատեսված խոհարարական վերամշակման համար` 10,0, վարունգ` 2,5, հազար` 2,5 <*>, սամիթ, նեխուր, մաղադանոս` 1,5<*>,

սմբուկ, պղպեղ` 2,0 <*>, չրեր, գետնանուշ, ընկույզներ, կակաո-մթերքներ (անմիջական օգտագործման համար)` 0,5, չրեր (24 ժամից օդափոխությունից հետո ներմուծված)` 20,0, գետնանուշ, ընկույզներ (օդափոխության 24 ժամից հետո ներմուծված)` 100,0

252.

մեթիլիզոտիոցիոնատ

0,002

/0,1

չ.ն.

չ.ն.

/0,001

վարունգ, տոմատներ` 0,05

253.

մետկոնազոլ

0,005

/0,2

0,006/

(ընդ.)

/0,4

/0,01

ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,15, հացազգիների հատիկներ` 0,2

254.

մետաբրոմուրոն

0,025

/0,1

0,2

(ընդ.)

/1,0

0,002/

կարտոֆիլ` 0,1, ծխախոտ` 0,5

255.

մետօքսիքլոր

0,1

/1,6

0,02/

(ս-թ.)

/1,0

/0,01

կարտոֆիլ` 0,3

256.

մետօքսուրոն

0,1

չ.ն.

0,01/

(ս-թ.)

0,5/

/0,01

հացազգիների հատիկներ, բանջարեղեն (բացի կարտոֆիլից)` 0,1, գազար` 0,02

257.

C-մետաքլոր

0,02

/0,02

0,02/

(ս-թ.)

/1,0

/0,02

բանջարաբոստանայիններ, վարունգ` 0,05 <*>, ծխախոտ, գայլուկ չոր` 1,0<*>, բամբակի յուղ, սոյայի յուղ, կաղամբ` 0,02, եգիպտացորեն (հատիկներ), սոյա (ունդ), արևածաղիկ (սերմեր), սեղանի բազուկ, ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,1,

արևածաղիկ (յուղ), ճակնդեղ շաքարի` 0,05

258.

մետոմիլ

0,01

/0,1

0,1/

(ընդ.)

/0,1

/0,001

պտղատուներ (սերմնավոր)` 0,2, խաղող` 0,05

259.

մետրիբուզին

0,01

0,2/

(ա-օդ.)

0,1/

1,0/

(ա.)

0,02/

(ա.մ.)

0,003/

(մ-օր.)

տոմատներ, կարտոֆիլ` 0,25, սոյա (ունդ, յուղ), եգիպտացորեն (հատիկներ)` 0,1

260.

մետսուլֆուրոնմեթիլ

0,003

/0,1

0,01/

(ընդ.)

5,0/

0,02/

(ա.մ.)

0,005/

(մ-օր.)

հացազգիների հատիկներ, կորեկ` 0,05

261.

մեֆենօքսամ

(մետալաքսիլ, մետալաքսիլ-M)

0,03

0,05/

(տր.)

0,001/

(ս-թ.)

0,5/

/0,02

կարտոֆիլ, սոխ, ճակնդեղ շաքարի, սեղանի բազուկ` 0,05, վարունգ, տոմատներ` 0,5, կաղամբ` 0,01, գայլուկ չոր` 5,0 <*>, ծխախոտ` 1,0<*>, արևածաղիկ (սերմեր, յուղ), խաղող, եգիպտացորենի հատիկներ, հացազգիների հատիկներ, ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,1

262.

մեֆենպիր-երկէթիլ

0,1

չ.ն.

0,01/

(ընդ.+ զգա)

/1,3

/0,02

հացազգիների հատիկներ, եգիպտացորեն (հատիկներ, յուղ)` 0,5

263.

միկլոբուտանիլ

չ.ն.

չ.ն.

0,05/

(ընդ.)

/0,7

/0,003

չ.ն.

264.

միլնեբ

0,01

չ.ն.

չ.ն.

չ.ն.

վ

բուսական սննդամթերք` 1,0

265.

մոլինատ

0,01

/0,9

0,07/

(զգա)

0,5/

/0,01

բրինձ` 0,2

266.

մոնոլինուրոն

0,003

/0,7

0,05/

(ընդ.)

չ.ն.

չ.ն.

կարտոֆիլ` 0,02, հացազգիների հատիկներ, հատիկաընդավորներ` 0,2

267.

նալեդ

0,009 <*>

չ.ն.

0,02/

(զգա)

0,5/

0,5/.

բանջարեղեն` 0,1, միս` 0,3, կարտոֆիլ, ձու, կաթ և դրանց վերամշակման արտադրանք` 0,2

268.

նապրոպամիդ

0,015

չ.ն.

1.0/

չ.ն.

չ.ն.

արևածաղիկ (սերմեր)` 0,15 <*>, արևածաղիկ (յուղ)` 0,05<*>, տոմատներ, վարունգ, դդմիկ, դդում` 0,1<*>, ծխախոտ` 1,0 <*>

269.

նատրիում սիլիցիումֆտորային

0,001

հսկողու-թյունն` ըստ գործոնի

հսկողու-թյունն` ըստ գործոնի

հսկողու-թյունն` ըստ գործոնի

հսկողու-թյունն` ըստ գործոնի

միս (հաշվի առնելով բնական ֆոնը)` 0,4

270.

նատրիումի

 սալիցիլատ

69,0

չ.ն.

0,07/

չ.ն.

չ.ն.

չ.ն.

271.

նատրիումի եռքլոր-ացետատ

չ.ն

/0,2

5,0/

2,5/

/0,2

հատապտուղ` 0,01, ճակնդեղ շաքարի, սեղանի բազուկ, բանջարեղեն (բացի կարտոֆիլից), պտղատուներ (սերմնավոր, կորիզավոր), արևածաղիկ (սերմեր, յուղ), հացազգիների հատիկներ, հատիկաընդավոր` 0,01

272.

նաֆտալեն-1-իլտիոկարբամիդ

չ.ն

չ.ն

չ.ն

չ.թ./

++

չ.ն

չ.ն

273.

նաֆտալենային

 անհիդրիդ

0,002

/0,07

0,01/

(զգա)

2,0/

/0,001

հացազգիների հատիկներ` 0,02

274.

նեոնոլ

չ.ն

չ.ն

չ.ն

/3,0

չ.ն

չ.ն

275.

նիկոսուլֆուրոն

0,2

/0,2

0,004/

(ընդ.)

5,0/

(ա.)

/0,02

եգիպտացորենի հատիկ` 0,2,

եգիպտացորենի յուղ` 0,1

276.

նիտրոալկիլֆե-

նոլատներ

0,006 <*>

չ.ն

0,01/

(ս-թ.)

1,0/

չ.ն

չ.ն

 

նիտրոեռքլորմեթան

չ.ն

չ.ն

չ.ն

չ.ն

չ.ն

հացահատիկ վերամշակման համար` 0,1

278.

նոնիլֆենոլ

չ.ն

չ.ն

0,01/

(զգա)

չ.ն

չ.ն

չ.ն

279.

նորէ

0,002

/0,7

2,0/

(ս-թ.)

չ.ն

չ.ն

բուսական սննդամթերք` 0,1

280.

օքսադիքսիլ

0,06

/0,4

0,01/

(զգա)

5,0/

/0,05

կարտոֆիլ` 0,1, գայլուկ հում` 0,25, խաղող, տոմատներ` 0,5, ճակնդեղ շաքարի` 1,0 <*>, պտղատուներ (սերմնավոր)` 0,5 <*>, ծխախոտ, վարունգ, սոխ` 0,04

281.

օքսամիլ

0,03

չ.ն

չ.ն

/0,01

չ.ն

տոմատներ, վարունգ` 0,5 <*>, ճակնդեղ շաքարի` 0,1 <*>, գայլուկ չոր` 1,0 <*>

282.

օքսիկարբօքսին

0,15 <*>

չ.ն

չ.ն

չ.ն

չ.ն

հացազգիների հատիկներ` 0,2 <*>

283.

օքսիմեթիլէթիլկետոն

չ.ն

չ.ն

0,03/

(ընդ.)

/2,0

0,002

չ.ն

284.

օքսիֆլուորֆեն

0,003

/0,2

0,02/

(զգա)

/1,0

/0,001

պտղատուներ (սերմնավոր), սոխ, արևածաղիկ (սերմեր, յուղ)` 0,2

285.

օլեինային սպիրտ

(HD-ОСЕНОЛ)

չ.ն

չ.ն

0,1/

(զգա)

չ.ն

չ.ն

չ.ն

286.

պարատիոնմեթիլ

0,002

0,1/

(տր.)

0,002/

0,1/

0,001/

(ա.մ.)

պտղատուներ (սերմնավոր)` 0,004, տոմատներ` 0,002, ոլոռ, հացազգիների հատիկներ` 0,1, ճակնդեղ շաքարի` 0,05

287.

պեբուլատ

0,001

/0,6

0,01/

(զգա)

1,0/

/0,01

բանջարեղեն (բացի կարտոֆիլից), ճակնդեղ շաքարի` 0,05, ծխախոտ` 0,1

288.

պեներկմետալին

0,008

/0,15

0,05/

(զգա)

0,5/

/0,008

սոյա (ունդ, յուղ), սխտոր, ծխախոտ, գայլուկ չոր` 0,1 <*>, տոմատներ, գազար, վարունգ` 0,05 <*>, սոխ, մաղադանոս, կաղամբ, բամբակի յուղ, արևածաղիկ (սերմեր, յուղ)` 0,1

289.

պենկոնազոլ

0,007

0,1/

0,003/

(ընդ.)

/0,8

/0,01

Վարունգ, հատապտուղ, ձմերուկ` 0,1, տոմատներ` 0,1 <*>, պտղատուներ (սերմնավոր), սեխ` 0,2, խաղող, պտղատուներ (կորիզավոր)` 0,3, հացազգիների հատիկներ` 0,005, հատապտուղ` 0,5

290.

պենօքսուլամ

0,05

/0,9

0,005/

(ընդ.)

/1,0

/0,01

բրինձ 0,5

291.

պենտանաքլոր

0,15

/0,6

0,1/

(զգա)

1,0/

/0,01

տոմատներ` 1,5

292.

պենցիկուրոն

0,02

/0,2

0,015/

(ընդ.)

2,0/

(ա.)

0,05/

(ա.մ.)

0,02/

(մ-օր)

(ա.)

կարտոֆիլ` 0,1

293.

պերմետրին

0,05

/0,05

0,07/

(ս-թ.)

0,5/

0,07/

(ա.մ.)

0,02/

(մ-օր.)

Բամբակենի (յուղ), արևածաղկի յուղ, սոյա (յուղ), եգիպտացորեն (հատիկներ)` 0,1, պտղատուներ /սերմնավորներ/, բրինձ` 0,01, պտղատուներ (կորիզավոր), խաղող` 0,01, կարտոֆիլ` 0,05, սեխ, հացազգիների հատիկներ, վարունգ` 0,1, ճակնդեղ շաքարի, սոյա (ունդ), ոլոռ, կաղամբ` 0,05, արևածաղկի սերմեր` 1,0, պղպեղ, տոմատներ` 0,4, հատապտուղ` 0,2

294.

պինօքսադեն

0,05

/1,5

0,002/

(զգա)

/1,0

/0,02

հացազգիների հատիկներ` 1,0

295.

պինոլեն

չ.ն

չ.ն

չ.ն

/20,0

չ.ն

չ.ն

296.

պիկլորամ

0,2

0,05/

(տր.)

0,04/

(ս-թ.)

10,0/

/0,02

հացազգիների հատիկներ, եգիպտացորեն (հատիկներ), ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,01, վայրի հատապտուղ` 0,5

297.

պիրազոսուլֆուրոն-էթիլ

0,04

/0,2

0,005/

(ընդ.)

/1,0

/0,001

բրինձ` 0,1

298.

պիրազոֆոս

0,001

չ.ն

չ.ն

0,05/

չ.ն

սննդամթերքի բոլոր տեսակները` 0,01

299.

պիրակլոստրոբին

0,03

/0,2

0,01/

(ընդ.)

/1,0

/0,01

խաղող` 2,0, պտղատուներ (սերմնավոր)` 0,3, հացազգիների հատիկներ` 0,1, եգիպտացորեն (հատիկներ, յուղ), սոյա (ունդ, յուղ)` 0,02

300.

պիրիդաբեն

0,008

/0,3

0,1/

(ընդ.)

0,4/

0,001/

պտղատուներ (սերմնավոր)` 0,2, ցիտրուսներ` 0,3

301.

պիրիդատ

0,02

/0,03

0,002/

(ընդ.)

/1,0

/0,01

եգիպտացորեն (հատիկներ)` 0,05

302.

պիրիդաֆենտիոն

0,001

/0,05

0,002/

/0,5

չ.ն

կաղամբ` 0,1, ճակնդեղ շաքարի, ցիտրուսներ` 0,1 <*>

303.

պիրիմիկարբ

0,004

/0,3

(ա.ջ.)

չ.թ.

/0,05

0,002/

պտղատուներ (սերմնավոր, կորիզավոր)` 0,05, վարունգ` 0,1, գայլուկ չոր` 1,0 <*>, կարտոֆիլ, ճակնդեղ, բամբակենի (յուղ), ոլոռ` 0,02

304.

պիրիմիֆոսմեթիլ

0,01

0,5/

 

pH 5,5-ի համար` 0,1/

(տր.)

0,01/

2,0/

0,03/

(ա.մ.)

0,01/

(մ-օր.)

հատապտուղ, շամպինյոններ, ձու` 0,004, սեխ, պղպեղ, սմբուկ, ճակնդեղ` 0,2 <*>, գոնգեղ, շաղգամ, կաղամբ, նեխուր, պտղատուներ (կորիզավոր), խաղող, թեյ` 0,5 <*>, ցիտրուսներ` 0,1 <*>, կարտոֆիլ, բողկ, նեխուրի արմատ, գազար` 0,05 <*>, բրինձ, ծխախոտ` 1,0 <*>, թռչնի միս` 0,1, թռչնի լյարդ` 0,5, ոլոռ` 5,0 <*>, հացազգիների հատիկներ` 0,1, տոմատներ, վարունգ` 0,2

305.

պիրիմիֆոսէթիլ

0,008

չ.ն

չ.ն

չ.ն

չ.ն

եգիպտացորեն (հատիկներ)` 0,1

306.

պիրիպրոքսիֆեն

0,07

/0,4

0,01/

(ընդ.)

/1,0

/0,03

պտղատուներ (սերմնավոր), վարունգ, տոմատներ` 0,2

307.

պոլի-բետա-հիդրո-

կարագաթթու

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

308.

պոլիհեքսամեթիլեն-գուանիդին

0,002

չ.պ.

0,006/

(ս-թ.)

/0,4

/0,0004

կարտոֆիլ` 0,2

309.

դոդոցիլային եթերի պոլիօքսիէթիլեն

չ.ն

չ.ն

/0,1

(զգա)

/10,0

չ.ն

չ.ն

310.

պիրիմիսուլֆուրոն

0,02

0,1/

0,005/

1,5/

/0,015

եգիպտացորեն (հատիկներ)` 0,05

311.

մարդարմատի էնդոֆիտային սնկերի մետաբոլիզմի մթերքներ

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

312.

չիչխանի էնդոֆիտային սնկերի մետաբոլիզմի մթերքներ

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

313.

պրոկվինազիդ

0,003

/0,1

0,006/

(ընդ.)

/1,0

/0,001

խաղող` 0,5

314.

պրոմետրին

0,005

0,5/

(տր.)

0,002/

(ս-թ.)

5,0/

/0,005

քեմիոն` 0,1 <*>, արևածաղիկ (սերմեր, յուղ), համեմ, սոյա (ունդ, յուղ), ոլոռ, սխտոր, լոբի, կարտոֆիլ, ոսպ, եգիպտացորեն (հատիկներ, յուղ)` 0,1, գազար, նեխուր, սամիթ, մաղադանոս` 0,02

315.

պրոպազին

0,001

 <*>

0,05/

(ա.ջ.)

0,002/

(ս-թ.)

5,0/

5,0/

(ա-մ.)

0,04/

(մ-օր.)

սորգո, համեմ` 0,2 <*>,

հացազգիների հատիկներ, հատիկաընդավորներ` 0,2, գազար` 0,04

316.

պրոպակվիզաֆոպ

0,015

/0,15

0,001/

(ընդ.)

/1,0

/0,0003

բամբակենի (յուղ), կտավատ` 0,01, ճակնդեղ շաքարի, ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,1, կաղամբ` 0,2

317.

պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ

0,08

/0,2

0,1/

(ընդ.)

/0,7

/0,07

կարտոֆիլ` 0,1, հազար` 15,0 <**>, բողկ` 1,0 <**>, տոմատներ, վարունգ` 10,0

318.

պրոպանիլ

0,04

1,5/

(տր.)

0,1/

(ընդ.)

0,1/

0,1/

 (ա.մ.)

0,02/

(մ-օր.)

բրինձ` 0,3

319.

պրոպարգիտ

0,008

/0,4

0,002/

(ընդ.)

/0,3

/0,02

բամբակենի (յուղ)` 0,1, պտղատուներ (կորիզավոր)` 0,5 <*>,

ցիտրուսներ` 0,3 <*>, վարունգ` 0,2 <*>, պտղատուներ (սերմնավոր), սոյա (ունդ, յուղ)` 0,1, խաղող` 0,2, գայլուկ չոր` 30,0

320.

պրոպաքլոր

0,01 <*>

/0,2

0,01/

(ընդ.)

0,5/

/0,05

կաղամբ, սոխ, սխտոր, գոնգեղ, շաղգամ` 0,2, հացազգիների հատիկներ, հատիկաընդավոր` 0,3, եգիպտացորեն` 0,3 <*>, սոյա (ունդ)` 0,1

321.

պրոպիզամիդ

0,3

/0,2

0,3/

/0,5

/0,003

ճակնդեղ շաքարի` 0,1, եղերդակ` 1,0 <*>

322.

պրոպետամֆոս

0,0005

/0,02

0,002/

/0,1

/0,0002

միս` 0,02, կաթ` 0,01

323.

պրոպիկոնազոլ

0,02

/0,2

0,15/

(զգա)

0,5/

/0,01

հացազգիների հատիկներ, ճակնդեղ շաքարի, ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,1, սեղանի բազուկ` 0,05, խաղող` 0,5

324.

պրոպօքսուր

0,02

չ.ն

չ.թ.

(զգա)

չ.ն

չ.ն

կենդանաբուծության մթերքներ` 0,01

325.

պրոսուլֆուրոն

0,02

/0,1

0,08/

(ընդ.)

/0,6

/0,02

եգիպտացորեն (հատիկներ)` 0,02, հացազգիների հատիկներ, կորեկ` 0,05

326.

պրոտիօքսոնազոլ

(ըստ պրոտիկոնազոլ-դեստիո)

պրոտիկոնազոլ-դեստիո

(պրոտիօքսոնազոլի հիմանական մետաբոլիտ)

0,05

 

0,01

0,1/

0,03/

(ընդ. + զգա)

/1,0

/0,02

ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,05, հացազգիների հատիկներ` 0,3

327.

պրոտիոֆոս

0,08

չ.ն

0,01/

(զգա)

չ.ն

չ.ն

բամբակենի (յուղ), խաղող` 0,1, կաղամբ` 0,05

<*>

328.

պրոֆենֆոս

0,002

0,1/

(տր.)

0,06/

(զգա)

0,3/

/0,001

կաղամբ, սոխ, սխտոր, գոնգեղ, շաղգամ` 0,2, հացազգիների հատիկներ, հատիկաընդավոր` 0,3, եգիպտացորեն` 0,3 <*>, սոյա (ունդ)` 0,1

329.

պրոքլորազ

0,01

/0,3

0,05/

(ս-թ.)

/0,1

/0,001

հացազգիների հատիկներ` 0,05, ճակնդեղ շաքարի` 0,1

330.

պրոցիմիդոն

0,04

/0,5

/0,004

(ս-թ.)

1,0/

/0,02

վարունգ, տոմատներ, խաղող` 0,5 <*>, ոլոռ` 1,0<*>,

331.

ռիմսուլֆուրոն

0,02

/0,03

0,002/

(ընդ.)

/1,5

/0,02

եգիպտացորեն (հատիկներ), կարտոֆիլ` 0,01, եգիպտացորեն (յուղ)` 0,02, տոմատներ` 0,05

332.

ծծումբ

չ.պ.

160,0/

(ընդ.)

չ.պ.

6,0/

/0,07

չ.պ.

333.

ծծմբաածխածին

չ.ն

չ.ն

1,0/

1,0/

0,03/

չ.պ.

334.

սետօքսիդիմ

0,1

/0,2

0,04

(ընդ.)

(զգա)

/1,0

/0,08

ճակնդեղ շաքարի, սոյա (ունդ, յուղ)` 0,1, ցիտրուսներ, գազար` 0,02, պտղատուներ (սերմնավոր, կորիզավոր), խաղող` 0,05 <*>, կաղամբ` 0,03

335.

սիմազին

0,1

0,2/

(տր.)

0,01/

(բուս.)

չ.թ.

2,0/

0,02/

հացազգիների հատիկներ, եգիպտացորեն (հատիկներ), կարտոֆիլ, կաղամբ` 0,1, պտղատուներ (սերմնավոր, կորիզավոր)` 0,2, ցիտրուսներ` 0,05 <*>, թեյ, խաղող` 0,01, հատապտուղ (սյդ թվում` վայրի)` 0,02

336.

մշտական կազմի ոչ իոնածին մակերեսային ակտիվ նյութերի (ՄԱՆ) խառնուրդ

չ.ն

չ.ն

0,1/

(զգա)

/5,0

չ.ն

չ.ն

337.

Կորվետի կազմում ոչ իոնածին մակերեսային ակտիվ նյութերի (ՄԱՆ) խառնուրդ

չ.ն

չ.ն

չ.ն

/10,0

չ.ն

չ.ն

338.

սպինոսադ (սպինոսին Ա + սպինոսին Դ)

0,024

/0,1

0,11/

(զգա)

/1,0

/0,002

կարտոֆիլ` 0,5, վարունգ` 1,0, պղպեղ` 2,0

339.

սպիրօքսամին

0,025

/0,4

0,002/

0,2/

(ա)

0,01/

(ա.մ.)

0,003

(մ-օր)

(ա)

հացազգիների հատիկներ` 0,2, խաղող` 2,0, բրինձ` 0,2 <*>, ճակնդեղ շաքարի` 0,1

340.

սուլպրոֆոս

չ.ն

չ.ն

/0,003

(զգա)

0,5/

0,01/

(ա.մ.)

չ.ն

341.

սուլֆանիլամինային թթվի մոնոէթանոլամինային աղ

0,01

չ.ն

0,02/

1,0/

չ.ն

հացազգիների հատիկներ` 1,0

342.

սուլֆոմետուրոնմեթիլ

0,03

/0,02

0,02/

(ընդ.)

/1,0

/0,02

չ.ն

343.

սուլֆոմետուրոնմեթիլի կալիումական աղ

0,01

/0,04

0,1/

(ընդ.)

5,0/

0,05/

չ.ն

344.

տաու-ֆլյուվալինատ

0,01

/0,01

0,002/

(ընդ.)

/0,1

/0,001

պտղատուներ (սերմնավոր), վարունգ, խաղող` 0,2, հացազգիների հատիկներ, սոյա (ունդ, յուղ)` 0,01, պտղատուներ (կորիզավոր)` 0,01 <*>,

ռապս (հատիկներ, յուղ), կարտոֆիլ, տոմատներ` 0,1

345.

տեբուկոնազոլ

0,03

/0,4

0,025/

(ընդ.)

0,3/

(ա.)

0,01/

(ա.մ.)

0,003/

(մ-օր.)

հացազգիների հատիկներ, կորեկ, արևածաղիկ (սերմեր, յուղ)` 0,2, խաղող` 1,0, ճակնդեղ շաքարի` 0,1, եգիպտացորենի հատիկներ, սոյա (ունդ, յուղ)` 0,1, ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,3, բրինձ` 2,0

346.

տեմեֆոս

0,02

/0,6

0,001/

(ս-թ.)

0,5/

/0,01

բանջարեղեն (բացի կարտոֆիլից), բամբակենի (յուղ), ճակնդեղ շաքարի` 0,3, ցիտրուսներ, կաթ` 0,01 <*>, միս, ձու` 1,0

347.

տեպրալօքսիդիմ

0,015

/0,2

0,002/

(ընդ. + զգա)

/1,0

/0,01

ճակնդեղ շաքարի` 0,5, սոյա (ունդ)` 5,0, սոյա (յուղ)` 0,2

348.

տերբացիլ

0,01 <*>

/0,4

0,02/

(ս-թ.)

չ.ն

չ.ն

ցիտրուսներ, պտղատուներ (սերմնավոր, կորիզավոր)` 0,05

349.

տերբումետոն

0,001

/0,2

0,0025/

(ս-թ.)

0,5/

/0,015

պտղատուներ (սերմնավոր), խաղող` 0,1, ցիտրուսներ` 0,1 <*>,

350.

տերբուտիլազին

0,003

/0,04

(տր.)

0,005/

(ս-թ.)

/1,0

/0,002

պտղատուներ (սերմնավոր), խաղող, ցիտրուսներ /պտղամիս/, արևածաղկի սերմեր` 0,1, կարտոֆիլ, արևածաղկի յուղ` 0,05

351.

տերբուտիուրոն

0,0003

/0,05

0,03/

(ս-թ.)

/0,5

չ.ն

սնկեր` 0,1, հատապտուղ` չ.ն

352.

տերբուտրին

0,03

/0,3

0,01/

(ընդ.)

/0,5

/0,01

հացազգիների հատիկներ, կարտոֆիլ` 0,1

353.

տեբուֆոս

0,001

/0,05

չ.ն

/0,03

/0,00002

ճակնդեղ շաքարի` 0,1 <*>, ծխախոտ, կարտոֆիլ, եգիպտացորեն (հատիկներ)` 0,05

354.

տերպենոիդներ բնական (խառնուրդ)

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

355.

տետրադիֆոն

0,05

չ.ն

չ.ն

չ.ն

չ.ն

բանջարեղեն (բացի կարտոֆիլից), բանջարաբոստանայիններ, պտղատուներ (սերմնավոր)` 0,7, բամբակի յուղ, խաղող` 0,1, ցիտրուսներ` 0,2 <*>

356.

տետրակոնազոլ

0,003

/0,4

0,01/

(ընդ.)

/0,6

/0,003

հացազգիների հատիկներ` 0,2, ճակնդեղ շաքարի` 0,05

357.

տետրամեթիլմեթիլեն-

դիամին թրթնջուկաթթվային

չ.ն

չ.ն

չ.ն

/1,0

չ.ն

չ.ն

358.

տետրամետրին

0,05

չ.ն

չ.ն

չ.ն

չ.ն

միս, ենթամթերք, ճարպ, կաթ` 0,2

359.

տետրաֆլուորոն

0,02

չ.ն

/0,05

/0,1

0,6/

(ա.մ.)

0,06/

(մ-օր.)

Բամբակենի /յուղ/ չ.ն, բամբակենի /սերմեր/ 0.1

360.

տետրաքլորվինֆոս

0,01 <*>

1,4/

(տր.)

0,02

1,0/

/0,015

կաղամբ, պտղատուներ (սերմնավոր, կորիզավոր)` 0,8, խաղող, հատապտուղ` 0,01, բամբակի յուղ` 0,1, գայլուկ չոր` 5,0

361.

տեֆլուտրին

0,005

/0,14

0,02/

(ընդ.)

/0,07

/0,0005

ճակնդեղ շաքարի, արևածաղիկ (սերմեր, յուղ), եգիպտացորեն (հատիկներ, յուղ)` 0,05, կարտոֆիլ` 0,01

362.

տիաբենդազոլ

0,3

/1,0

0,05/

(ս-թ.)

0,2/

(ա.)

/0,08

տոմատներ` 0,1 <*>, կարտոֆիլ` 1,0, հացազգիների հատիկներ, եգիպտացորեն (հատիկներ), կորեկ, բրինձ, ոլոռ, արևածաղիկ (սերմեր, յուղ)` 0,2, ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,2

363.

տիակլոպրիդ

0,005

/0,07

0,004/

(ս-թ.)

/0,4

/0,002

պտղատուներ (սերմնավոր), ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,3, խաղող` 0,02, հատապտուղ` 1,0 <**>, կարտոֆիլ` 0,02

364.

տիամետօքսամ

0,015

/0,2

0,01/

(ընդ.)

/0,4

/0,01

հացազգիների հատիկներ, կարտոֆիլ, մանանեխ, ռապս (հատիկներ, յուղ), ճակնդեղ շաքարի, վարունգ, ոլոռ, արևածաղիկ (սերմեր, յուղ), կաղամբ, սոխ` 0,05, տոմատներ, սմբուկ, պղպեղ` 0,2, պտղատուներ (սերմնավոր), հաղարջ, խաղող` 0,1, եգիպտացորեն (հատիկներ, յուղ)` 0,05

365.

տիոդիկարբ

0,03

/0,5

/0,1

/0,3

/0,003

բամբակի յուղ` 0,5

366.

տիոֆանատմեթիլ

0,02

/0,4

0,05/

(զգա)

0,1/

/0,007

ճակնդեղ շաքարի, հացազգիների հատիկներ` 1,0, խուրմա, ֆեյխոա` 0,2 <*>, վարունգ, պտղատուներ, խաղող` 0,5, հաղարջ` 0,01

367.

տիոցիկլամ

0,006

0,07/

0,01/

/0,2

չ.ն

ճակնդեղ շաքարի` 0,02, կարտոֆիլ` չ.ն

368.

տիրամ

0,002

/0,06

0,01/

(ս-թ.)

0,5/

0,05/

(ա.մ.)

0,001/

(մ-օր.)

հացազգիների հատիկներ` 0,01, կարտոֆիլ` 0,005, սննդամթերքի բոլոր տեսակներ` 0,01 <*>, եգիպտացորեն (հատիկներ, յուղ)` 0,1

369.

տիֆենսուլֆուրոնմեթիլ

0,01

/0,07

0,01/

(ընդ.)

2,0/

(ա.)

0,05/

(ա.մ.)

0,02/

(մ-օր.)

հացազգիների հատիկներ, կտավատ (յուղ)` 0,5, եգիպտացորեն (հատիկներ), սոյա (ունդ, յուղ)` 0,02

370.

տոլիլֆլուանիդ

0,02

/0,25

0,0005/

(ընդ.)

/1,0

/0,005

պտղատուներ (սերմնավոր), վարունգ, տոմատներ` 1,0 <*>, հատապտուղ` 1,0, խաղող` 0,1 <*>

371.

տրալկօքսիդիմ

0,002

/0,06

0,008/

(ընդ.)

/0,4

/0,001

հացազգիների հատիկներ` 0,02

372.

տրիադիմենոլ

0,03

0,02/

(տր.)

0,002/

(ընդ.)

0,5/

0,07/

(ա.մ.)

0,01/

(մ-օր.)

հացազգիների հատիկներ` 0,2, կորեկ` 0,02 <*>, խաղող` 2,0, բրինձ` 0,05 <*>, վարունգ, տոմատներ, պտղատուներ (սերմնավոր), ճակնդեղ շաքարի` 0,1

373.

տրիադիմեֆոն

0,03

0,03/

(տր.)

0,02/

(ս-թ.)

0,5/

0,05/

(ա.մ.)

0,02/

(մ-օր.)

հացազգիների հատիկներ, ճակնդեղ շաքարի, վարունգ, տոմատներ` 0,5, սեխ, պտղատուներ` 0,05, խաղող` 0,1, հատապտուղ, ֆեյխոա` 0,02

374.

տրիադիմենոլ +

տրիադիմեֆոն

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

չ.պ.

արքայախնձոր` 3,0 <*>

375.

տրիալլատ

0,005

/0,05

0,03/

(զգա.)

1,0/

/0,003

հացազգիների հատիկներ` 0,05, հատիկաընդավոր` 0,05 <*>

376.

տրիասուլֆուրոն

0,005

/0,1

0,004/

/2,0

/0,004

հացազգիների հատիկներ` 0,1

377.

եռբենուրոնմեթիլ

0,01

/0,01

0,06/

(ընդ.)

5,0/

0,05/

(ա.մ.)

0,02/

(մ-օր.)

արևածաղիկ (սերմեր, յուղ)` 0,02, հացազգիների հատիկներ` 0,01

378.

եռմորֆամիդ

0,05 <*>

/0,4

/0,04

/0,3

/0,02

հացազգիների հատիկներ, վարունգ, պտղատուներ (սերմնավոր)` 0,2 <*>, խաղող` 0,1 <*>

379.

տրինեքսոպակ-էթիլ

0,004

/0,4

0,03/

(ընդ.)

/0,9

/0,002

հացազգիների հատիկներ` 0,2

380.

տրիս (2- էթիլհեքսիլ) ֆոսֆատ

չ.պ.

չ.պ.

0,25/

(զգա.)

/2,0

/0,05

չ.պ.

381.

եռտիկոնազոլ

0,005

/0,1

0,001/

(ընդ.)

/0,8

/0,01

կորեկ, եգիպտացորեն (հատիկներ)` 0,1, հացազգիների հատիկներ` 0,04

382.

եռտոսուլֆուրոն

0,06

/0,04

0,005/

(ընդ.)

/1,0

/0,03

հացազգիների հատիկներ` 0,01

383.

եռֆենացին (ըստ երկֆենացինի)

չ.պ.

չ.պ.

0,0002/

(ընդ.)

չ.ն

չ.ն

չ.պ.

384.

եռֆլոքսիստրոբին

0,03

/0,2

0,03/

(ընդ.)

/1,0

/0,02

պտղատուներ (սերմնավոր)` 0,1, խաղող` 0,5

385.

եռֆլումիզոլ

0,05 <*>

չ.ն

չ.ն

/1,0

չ.ն

հացազգիների հատիկներ` 0,05 <*>, վարունգ, տոմատներ, պտղատուներ (սերմնավոր)` 0,1 <*>

386.

եռֆլուսուլֆուրոնմեթիլ

0,04

/0,06

0,05/

(ընդ.)

/1,0

/0,01

ճակնդեղ շաքարի` 0,02

387.

եռֆլուրալին

0,01

/0,1

0,02/

(ս-թ.)

3,0/

/0,01

բամբակենի (սերմեր և յուղ), ձմերուկ` 0,25

 <*>, մաղադանոս` 0,01, արևածաղիկ (սերմեր), կաղամբ, տոմատներ, վարունգ, սխտոր, սմբուկ, պղպեղ, սոխ, սոյա (ունդ, յուղ), արևածաղիկ (յուղ)` 0,1, գազար` 0,01 <*>, ծխախոտ` 0,5, ռապս /հատիկ և յուղ/` 0,1

388.

տրիֆորին

0,002

/0,03

0,02/

(զգա.)

1,0/

/0,2

պտղատուներ (սերմնավոր), խաղող` 0,01 <*>, վարունգ` 0,1

389.

եռքլորֆոն

0,005

0,5/

0,01/

0,5/

0,002/

հացազգիների հատիկներ, եգիպտացորեն (հատիկներ), բանջարաբոստանայիններ, խաղող, տերևային բանջարեղեն, կաղամբ, վարունգ, պղպեղ, տոմատներ, սոյա (ունդ, յուղ), արևածաղիկ (սերմեր, յուղ), կարտոֆիլ, հատիկաընդավոր, մանանեխ, բրինձ, պտղատուներ (սերմնավոր, կորիզավոր)` 0,1, ճակնդեղ շաքարի, սոխ, գազար, դդմիկ, սմբուկ` 0,05,

բամբակենի (յուղ)` 0,1 <*>, սնկեր` 0,2, վայրի հատապտուղ, կաթ, կաթնամթերք, մսամթերք` 0,01

390.

ֆամօքսադոն

0,01

/0,1

0,01/

(ընդ.)

/1,0

/0,01

կարտոֆիլ` 0,05, տոմատներ` 0,2, խաղող` 0,25, արևածաղիկ (սերմեր, յուղ)` 0,1, սոխ` 1,0

391.

ֆենազախին

0,005

/0,2

0,001/

/0,3

/0,007

պտղատուներ (սերմնավոր)` 0,2, խաղող` 0,01

392.

ֆենամիդոն

0,03

/0,1

0,003/

/1,0

/0,01

կարտոֆիլ` 0,03, տոմատներ` 0,5

393.

ֆենարիմոլ

0,003

0,04/

0,00002/

(ընդ.)

/1,0

/0,004

պտղատուներ (սերմնավոր), խաղող` 0,1

394.

ֆենբուտատինօքսիդ

0,03

չ.ն

/0,005

(ս-թ.)

/1,5

չ.ն

չ.ն

395.

ֆենվալերատ

0,02

0,02/

(տր.)

0,015/

(ս-թ.)

0,3/

0,02/

(ա.մ.)

0,01/

(մ-օր.)

բամբակենի (յուղ), եգիպտացորեն (հատիկներ), սոյա (ունդ, յուղ), ոլոռ` 0,1 <*>, պտղատուներ (սերմնավոր), կաղամբ` 0,01, խաղող, կարտոֆիլ` 0,01<*>, գայլուկ չոր` 5,0 <*>,

հացազգիների հատիկներ` 0,02, ձուկ` 0,0015, հաղարջ` 0,03 <*>

396.

ֆենիտրոտիոն

0,005

1,0/

(տր.)

0,006/

(ս-թ.)

0,1/

/0,005

հացազգիների հատիկներ` 1,0, բրինձ` 0,3, հաց, արևածաղիկ (սերմեր, յուղ), պտղատուներ (սերմնավոր, կորիզավոր), ցիտրուսներ, ծխախոտ, ճակնդեղ շաքարի, սեղանի բազուկ` 0,1, թեյ` 0,5 <*>, վայրի հատապտուղ սնկեր` 0,01

397.

ֆենկապտոն

0,001

չ.ն

չ.ն

չ.ն

չ.ն

պտղատուներ (սերմնավոր)` 0,3

398.

ֆենմեդիֆամ

0,03

0,25/

(տր.)

0,05/

(ընդ.)

0,5/

0,02/

(ա.մ.)

0,01/

(մ-օր.)

ճակնդեղ շաքարի, սեղանի բազուկ` 0,2, եղերդ, եղերդակ` 0,5

399.

Ֆենօքսապրոլ- П-էթիլ

0,01

/0,04

0,0003/

(ընդ.)

0,2/

(ա.)

0,01/

(ա.մ.)

0,004/

(մ-օր.)

հացազգիների հատիկներ, գազար, սեղանի բազուկ, արևածաղիկ (յուղ), սոխ` 0,01, ճակնդեղ շաքարի, սոյա (ունդ, յուղ)` 0,1, կաղամբ, արևածաղիկ (սերմեր)` 0,02, ռապս (հատիկներ, յուղ), ոլոռ` 0,2

400.

ֆենօքսիկարբ

0,05

/0,003

0,25/

(ընդ.)

/0,005

/0,0005

խաղող` 0,1, պտղատուներ (սերմնավոր, կորիզավոր)` 0,01

401.

Ֆենօքսիպրոպիոնաթթվի ածանցյալներ` մետաբոլիտներ և կենտարնի սինթեզի կիսամթերքներ`

-4-(3',5'-երկքլոր- պիրիդիլ-2-օքսի) ֆենոլ

-2,3,5- եռքլոր-պիրիդին -2-էթօքսիեթեր-2- քլորպրոպիոնաթթվի

0,007 <*>

 

 

 

 

0,002

 

 

0,004

 

0,01

/0,02

 

 

 

 

չ.ն

 

 

չ.ն

 

չ.ն

0,03/

(ընդ.)

 

 

 

չ.ն

 

 

չ.ն

 

չ.ն

/1,0

 

 

 

 

չ.ն

 

 

չ.ն

 

չ.ն

/0,003

 

 

 

 

/0,0015

 

 

/0,001

 

0,0028

ճակնդեղ շաքարի` 0,02

 

 

 

 

չ.ն

 

 

չ.ն

 

չ.ն

402.

ֆենպիկլոնիլ

0,0025

/0,05

0,02/

(ընդ.)

/0,6

/0,001

չ.ն

403.

ֆենպիրօքսիմատ

0,01

/0,3

0,001/

(ընդ.)

/0,05

/0,005

խաղող` 0,3, պտղատուներ (սերմնավոր)` 0,2

404.

ֆենպրոպատրին

/0,01

/0,05

0,06/

(ս-թ.)

/0,1

/0,002

խաղող, պտղատուներ (սերմնավոր)` 0,02,

բամբակենի (յուղ)` 0,03 <*>

405.

ֆենպրոպիդին

0,005

/0,4

0,03/

(ընդ.)

/1,0

/0,005

հացազգիների հատիկներ` 0,25

406.

ֆենպրոպիմորֆ

0,003

/0,5

/0,01

(ընդ.)

/1,0

/0,003

հացազգիների հատիկներ` 0,2 <*>, արևածաղիկ (սերմեր)` 0,05 <*>, արևածաղիկ (յուղ)` 0,1 <*>

407.

ֆենտիոն

0,001

/0,1

0,001/

(ընդ.)

/0,3

/0,001

հացազգիների հատիկներ, հատիկաընդավոր, ճակնդեղ շաքարի` 0,15, կաթ և կաթնամթերք` 0,01, միս և մսամթերք` 0,2

408.

ֆենտոատ

0,003

/0,4

չ.ն

0,15/

0,15/

ցիտրուսներ` 0,05 <*>, հատապտուղ` 0,01, պտղատուներ (սերմնավոր), խաղող` 0,1, հացազգիների հատիկներ, բրինձ, պտղատուներ (կորիզավոր)` 0,1 <*>

409.

ֆենուրթն

0,025

1,8/

(ա.ջ.)

0,2/

(ընդ.)

3.0/

չ.ն

հատապտուղ, սնկեր վայրի` 1,0

410.

ֆիպրոնիլ

0,0002

0,05/

(ա.ջ.)

0,001/

(ս-թ.)

/0,1

/0,0001

կարտոֆիլ, հացազգիների հատիկներ` 0,005

411.

ֆլամպրոպ-իզոպրոպիլ

0,015 <*>

չ.ն

1,0/

(ս-թ.)

/0,5

/0,002

հացազգիների հատիկներ` 0,1 <*>

412.

ֆլամպրոպ-M-մեթիլ

0,01 <*>

չ.ն

1,0/

(ս-թ.)

չ.ն

չ.ն

հացազգիների հատիկներ` 0,06 <*>

413.

ֆլորասուլամ

0,05

/0,1

0,01/

(ընդ.)

/1,0

/0,04

հացազգիների հատիկներ` 0,05, եգիպտացորեն (հատիկներ, յուղ)` 0,1

414.

ֆլուազինամ

0,002

/0,1

0,001/

(ընդ.)

/1,0

/0,001

կարտոֆիլ` 0,025, պտղատուներ (սերմնավոր), խաղող` 0,05

415.

ֆլուազիֆոլ-П- բութիլ

0,001

/0,3

0,001/

(ընդ.)

/0,5

/0,001

ճակնդեղ շաքարի` 0,1 <*>, սեղանի բազուկ, սոխ, կարտոֆիլ` 0,02, ոլոռ, գազար` 0,03, պտղատուներ (սերմնավոր, կորիզավոր), խաղող` 0,02 <*>, կաղամբ, ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,04, արևածաղիկ (յուղ, սերմեր), սոյա (ունդ, յուղ)` 0,04

416.

ֆլուերկօքսոնիլ

0,055

/0,2

0,1/

(զգա.)

1,0/

/0,01

հացազգիների հատիկներ, եգիպտացորեն (հատիկներ)` 0,02, արևածաղիկ (յուղ, սերմեր), ոլոռ, ճակնդեղ շաքարի, կարտոֆիլ, սոյա (ունդ, յուղ), ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,05, խաղող (հատապտուղ, հյութ)` 2,0

417.

ֆլումեթսուլամ

0,2

/1,5

0,03/

(ընդ.)

/1,0

/0,004

հացազգիների հատիկներ` 1,0

418.

ֆլոջմիօքսազին

0,009

/0,2

0,05/

(ընդ. + զգա)

/1,0

/0,005

սոյա (ունդ, յուղ), արևածաղիկ (յուղ, սերմեր)` 0,1

419.

ֆլուոմետուրոն

0,03

/0,03

0,01/

(ս-թ.)

5,0/

0,005/

բամբակի յուղ` 0,1, հացազգիների հատիկներ` 0,5 <*>

420.

ֆլուոպիկոլիդ

0,07

/0,14

0,01/

(ընդ.)

/1,0

/0,02

կարտոֆիլ` 0,05

421.

ֆլուրօքսիպիր

0,2

/0,2

0,01/

(ընդ.)

/1,0

/0,06

հացազգիների հատիկներ, սոխ` 0,05

422.

ֆլուրոքլորիդոն

0,04

/0,03

0,04/

(ս-թ.)

/1,2

/0,001

բամբակի յուղ` 0,01, կարտոֆիլ, գազար, արևածաղիկ (յուղ, սերմեր)` 0,1

423.

ֆլուտրիաֆոլ

0,004

0,1/

0,006/

(ընդ.)

/0,5

/0,005

հացազգիների հատիկներ, եգիպտացորեն (հատիկներ), կորեկ, բրինձ, ոլոռ, պտղատուներ (սերմնավոր), արևածաղիկ (յուղ, սերմեր), խաղող` 0,05, ճակնդեղ շաքարի` 0,1, ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,2

424.

ֆլուֆենզին

0,02 <*>

/0,07

/0,002

/0,4

/0,001

պտղատուներ (սերմնավոր)` 0,04 <*>, խաղող` 0,02 <*>

425.

ֆլուցիտրինատ

0,02

չ.ն

չ.ն

/0,1

չ.ն

հացազգիների հատիկներ` 0,005

426.

ֆոզալոն

0,006

0,5/

(տր.)

0,001/

(զգա.)

0,5/

0,01/

Կաղամբ, սեխ` 0,2 <*>,

բամբակի յուղ, սմբուկ, տոմատներ, ճակնդեղ շաքարի, պտղատուներ, խաղող, ցիտրուսներ /պտղամիս/, հացազգիների հատիկներ, ծխախոտ, սնկեր, հատիկաընդավոր` 0,2, կարտոֆիլ, սոյա (ունդ, յուղ), յուղատու կակաչ` 0,1, գայլուկ չոր` 2,0 <*>, բրինձ` 0,3, կենդանաբուծության մթերքներ, վայրի հատապտուղ` 0,01

427.

ֆոքսիմ

0,001

1,0/

0,002/

0,1/

/0,001

Հացազգիների հատիկներ, գոնգեղ, արևածաղիկ (յուղ), եգիպտացորեն (հատիկներ) 0,05 <*>, կարտոֆիլ, տոմատներ, սմբուկ, միս` 0,02, կաղամբ, ճակնդեղ շաքարի` 0,1, արևածաղկի սերմեր 0,1 <*>, գայլուկ չոր` 0,5 <*>, գազար, ձու` 0,01, պահման պայմաններում վերամշակումից հետո հացազգիների հատիկներ` 0,6

428.

ֆոլպետ

0,01

/0,1

0,04/

(զգա.)

0,5/

/0,003

կարտոֆիլ, խաղող, պտղատուներ (սերմնավոր, կորիզավոր)` 0,02

429.

ֆորամսուլֆուրոն

8,5

/1,0

0,3/

(ընդ.)

/1,0

/0,02

եգիպտացորեն (հատիկներ)` 1,0, եգիպտացորեն (յուղ)` 0,5

430.

ֆորմոտիոն

0,02

/0,2

0,004/

(զգա.)

0,5/

0,01/

(ա.մ.)

բամբակենի (յուղ), ճակնդեղ շաքարի, սեղանի բազուկ, պտղատուներ (սերմնավոր, կորիզավոր), կաղամբ, խաղող, թեյ, նուռ` 0,2, ցիտրուսներ /պտղամիս/` 0,04 <*>, գայլուկ չոր` 2,0 <*>,

431.

ֆոսմետ

0,02

0,1/

(տր.)

0,2/

(զգա.)

0,3/

/0,004

ճակնդեղ շաքարի` 0,25, սնկեր` 0,1, կարտոֆիլ, վայրի հատապտուղ` 0,01

432.

եթերի ֆոսֆատ

չ.պ.

չ.պ.

0,3/

(ընդ. +

ս-թ.)

/0,6

չ.պ.

չ.պ.

433.

ֆոսֆին

չ.պ.

/0,4

/0,005

0,1/

0,01/

(ա.մ.)

0,001/

(մ-օր.)

հացազգիների հատիկներ` 0,1, հացահատիկային մթերք, շաքար, չոր բանջարեղեն ու մրգեր, կակաո-հատիկ, թեյ, համեմունքներ, ընկույզներ, գետնանուշ` 0,01, սոյա /ունդ/` 0,05 <*>

434.

ֆտորգլիկոֆեն

0,0006

0,03/

0,002/

0,5/

/0,004

հացազգիների հատիկներ` 0,1

435.

ֆուրատիոկարբ

0,0001

/0,01

0,0006/

(ս-թ.)

/0,05

/0,0001

հացազգիների հատիկներ, արևածաղիկ (սերմեր), ռապս (հատիկներ), եգիպտացորեն (հատիկներ), ճակնդեղ շաքարի` 0,02

436.

խեպտենոֆոս

0,003

/0,2

0,006/

(ս-թ.)

0,5/

չ.ն

հացազգիների հատիկներ, հատիկաընդավոր, պտղատուներ (սերմնավոր, կորիզավոր), խաղող, վարունգ, տոմատներ, պղպեղ` 0,1 <*>, ցիտրուսներ/պտղամիս/` 0,05 <*>, հատապտուղ` 0,01, կարտոֆիլ` 0,01 <*>

437.

խիզալոֆոպ-П- էթիլ

0,005

/0,8

0,0001/

(ընդ.)

0,2/

(ա.)

/0,01

սեղանի բազուկ` 0,01, ձմերուկ, կաղամբ, սոխ, ճակնդեղ շաքարի, գազար, կարտոֆիլ, տոմատներ, ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,05, սոյա (ունդ, յուղ), արևածաղիկ (սերմեր, յուղ)` 0,1, ոլոռ` 0,4

438.

խինոմետիոնատ

0,006

չ.ն

չ.ն

0,5/

0,5/

չ.ն

439.

քլորամբեն

0,01

/0,5

0,5/

(ընդ.)

5,0

չ.ն

կաղամբ, տոմատներ, խաղող, ցիտրուսներ /պտղամիս/ , սոյա (ունդ, յուղ), բամբակենի (յուղ)` 0,25

440.

քլորանտրանիլիպրոլ

2,0

/0,2

0,2/

(ընդ.)

/1,5

/0,007

պտղատուներ (սերմնավոր)` 0,5, կարտոֆիլ` 0,1, պտղատուներ <**> (կորիզավոր), խաղող <**>, պղպեղ <**>` 1,0, վարունգ` <**> 0,3, տոմատներ <**>` 0,6

441.

քլորբրոմուրոն

0,01

/0,05

0,4/

(զգա.)

0,5/

1,0/

հացազգիների հատիկներ, եգիպտացորեն (հատիկներ), սոյա (ունդ, յուղ)` 0,1, գազար` 0,2

442.

քլորիդիազոն

0,002

/0,7

0,01/

(ս-թ.)

0,5/

0,5/

(ա.մ.)

0,001/

(մ-օր.)

ճակնդեղ շաքարի, սեղանի բազուկ` 0,1

443.

քլորիմուրոն-էթիլ

0,005

/0,1

0,003/

(ընդ.)

3,0/

(ա.)

0,03/

(ա.մ.)

0,002/

(մ-օր.)

սոյա (ունդ, յուղ)` 0,05

444.

քլորինատ

0,02

չ.ն

0,03/

(զգա.)

/0,5

չ.ն

հացազգիների հատիկներ, բանջարեղեն (բացի կարտոֆիլից), պտղատուներ (սերմնավոր, կորիզավոր)` 0,1

445.

քլորմեկվատքլորիդ

0,1

/0,1

0,002/

(ս-թ.)

0,3/

/0,02

հացազգիների հատիկներ` 0,1, խաղող, պտղատուներ (սերմնավոր), տոմատներ, կաղամբ` 0,05

446.

քլորօքսուրոն

0,06

/0,4

չ.ն

չ.ն

չ.ն

գազար` 0,02

447.

քլորօտալոնիլ

0,005

/0,2

0,02/

(ընդ.)

/2,0

/0,001

տոմատներ` 0,15 <*>, պտղատուներ (սերմնավոր), խաղող` 0,15, վարունգ` 0,1 <*>, գայլուկ չոր` 1,0 <*>, կարտոֆիլ` 0,05, հացազգիների հատիկներ` 0,1

448.

քլորպիրիֆոս

0,003

0,2/

(տր.)

0,002/

(ս-թ.)

/0,3

0,0002/

(ա.)

եգիպտացորեն (հատիկներ)` 0,0006 <*>, ռապս (հատիկներ, յուղ)` 0,05, բամբակենի (յուղ)` 0,0005 <*>, հացազգիների հատիկներ` 0,01, պտղատուներ (սերմնավոր)` 0,5, խաղող` 0,4, կարտոֆիլ, ճակնդեղ շաքարի` 0,005, պտղատուներ (կորիզավոր)` 0,2 <**>, ցիտրուսներ` 0,3 <**>

449.

քլորպրոֆամ

0,02

չ.ն

0,07/

2,0/

/0,001

սոխ, գազար, եղերդ` 0,05, չիպսերի պատրաստման համար մաքրած կարտոֆիլ` 3,0

450.

քլորսուլֆօքսիմ

0,0005

/0,02

/0,005

(ընդ.)

0,5/

/0,0003

հացազգիների հատիկներ, կտավատ (յուղ), եգիպտացորեն` 0,005

 

2-ամինա-4-երկմե-

թիլամինա-6-իզո- պրոպիլիդենամի-

նոօքսի-1,3,5-տրիազին- մետաբոլիտ և շրջանակի սինթեզր կիսամթերք

չ.ն

չ.ն

0,1/

(ընդ.)

/0,5

չ.ն

չ.ն

451.

քլորսուլֆօքսիմ- մեթիլ

0,0007

/0,1

/0,005

(զգա.)

0,5/

/0,0015

հացազգիների հատիկներ, եգիպտացորեն (հատիկներ)` 0,005

452.

քլորսուլֆուրոն

0,002

/0,2

0,01/

(ընդ.)

5,0/

0,001/

կտավատ (յուղ)` 0,01, հացազգիների հատիկներ` 0,01

 

2-ամինա-4-մեթիլ-6- մեթօքսի-1,3,5-տրիազին մետաբոլիտ և խարդինի սինթեզի կիսամթերք

չ.ն

չ.ն

0,4/

(զգա.)

/2,0

/0,02

չ.ն

453.

քլորսուլֆուրոնի կալիումական աղ

0,01

չ.ն

0,01/

(ընդ.)

5,0/

/0,003

կտավատ (յուղ)` 0,01

454.

քլորկտալերկմեթիլ

0,0005

/0,1

1,0/

(ս-թ.)

չ.ն

/0,002

կարտոֆիլ` 0,002, բանջարեղեն, պտղատուներ (սերմնավոր, կորիզավոր), ձուկ, միս, սերուցքային կարագ` 0,05, կաթնամթերք` 0,04, շաքար` 0,02

455.

քլորտոլուրոն

0,001

/0,06

0,02/

/0,8

/0,008

հացազգիների հատիկներ` 0,01 <*>

456.

քլորֆենետոլ

0,05

չ.ն

չ.ն

/2,0

չ.ն

բամբակենի (յուղ), խաղող` 0,1 <*>, ցիտրուսներ /պտղամիս/` 0,1, պտղատուներ (սերմնավոր)` 2,0

457.

քլորֆլուազուրոն

0,001

/0,3

0,01/

/0,25

/0,001

կարտոֆիլ, բամբակենի (յուղ)` 0,05

458.

ցիանոֆոս

0,003 <*>

/0,4

0,015/

(ս-թ.)

0,3/

0,3/

ցիտրուսներ` 0,05 <*>, բազուկ, կաղամբ, պտղատուներ (սերմնավոր), խաղող` 0,1

459.

ցիհեքսատին

0,008

/0,1

0,001/

(ս-թ.)

0,02/

չ.ն

բամբակենի (յուղ), խաղող, պտղատուներ (սերմնավոր), ցիտրուսներ` 0,01, սոյա (ունդ, յուղ)` 0,1 <*>, գայլուկ չոր` 1,0 <*>

460.

ցիկլոատ

0,1

0,8/

(տր.)

0,2/

(ս-թ.)

1,0/

չ.ն

ճակնդեղ շաքարի, սեղանի բազուկ` 0,3

461.

ցիմօքսանիլ

0,02

/0,04

0,3/

(զգա.)

0,3/

(ա.)

0,01/

(ա.մ.)

0,002/

(մ-օր.)

(ա.)

կարտոֆիլ, վարունգ` 0,05, խաղող, տոմատներ` 0,1, արևածաղիկ (սերմեր, յուղ)` 0,2, սոխ` 0,5

462.

ցինեբ

0,02

0,2/

(ընդ.)

0,03/

(զգա.)

0,1/

0,5/

(ա.մ.)

0,0003/

(մ-օր.)

կարտոֆիլ` 0,1, հացազգիների հատիկներ, բրինձ, ոլոռ` 0,2, տոմատներ, վարունգ, ճակնդեղ շաքարի, սոխ, բանջարաբոստանայիններ, պտղատուներ, խաղող` 0,6, գայլուկ չոր, ծխախոտ, վարդ եթերայուղային` 1,0, հատապտուղ` 0,02

463.

ցինիդոն-էթիլ

չ.ն

չ.ն

չ.ն

/0,8

չ.ն

չ.ն

464.

էթիլենբիս-երկտիոկարբամինաթթվի ցինկի աղ էթիլենտիուրամերկսուլ-ֆիդի հետ (համալիր)

մեթիրամ (հոմանիշ)

0,006

0,6/

0,1/

(ս-թ.)

0,1/

/0,001

սննդամթերքի բոլոր տեսակները` 0,02

465.

էթիլենբիս-երկտիոկարբամինաթթվի ցինկի աղ էթիլենտիուրամերկսուլ-ֆիդի և մանգանի

էթիլենբիսերկտիոկար-

բամատի հետ (համալիր)

0,005

չ.ն

0,01/

0,5/

չ.ն

կարտոֆիլ, պտղատուներ (սերմնավոր), խաղող` 0,1

466.

ցիպերմետրին (զետա և բետա ցիպերմետրիններ)

0,01

0,02/

(տր.)

0,006/

(ս-թ.)

0,5/

0,04/

(ա.մ.)

0,01/

(մ-օր.)

բամբակենի (յուղ)` 0,01 <*>, կաղամբ` 0,01, պղպեղ` 0,2 <*>, ցիտրուսներ, արևածաղիկ (սերմեր, յուղ), բանջարաբոստանայիններ, վարունգ, տոմատներ` 0,2, հատապտուղ` 0,01, ձուկ` 0,0015, ոլոռ, ռապսի յուղ, սոյայի յուղ, շամպինյոններ` 0,1, ճակնդեղ շաքարի, պտղատուներ (սերմնավոր), կարտոֆիլ, հացազգիների հատիկներ, գազար, սոյայի ունդ, եգիպտացորենի հատիկներ` 0,05, խաղող` 0,5, խոշոր եղջերավոր կենդանիների, գառան, խոզի, թռչնի միս, լյարդ, երիկամներ, ճարպ` 0,2, կովի կաթ` 0,05, ձու` 0,1, պտղատուներ (կորիզավոր)` 0,1 <*>

467.

ցիպրոդինիլ

0,02

/0,7

0,1/

(զգա.)

/0,8

/0,01

խաղող` 2,0, պտղատուներ (սերմնավոր)` 1,0, պտղատուներ (կորիզավոր)` 2,0

468.

ցիպրոկոնազոլ

0,005

/0,2

0,001/

(ս-թ.)

/0,7

/0,001

հացազգիների հատիկներ` 0,05, ճակնդեղ շաքարի, ոլոռ, պտղատուներ (սերմնավոր), խաղող` 0,1

469.

էդիլ

0,0008

չ.ն

0,002/

(ս-թ.)

0,2/

չ.ն

կարտոֆիլ, սոյա (ունդ, յուղ), արևածաղիկ (սերմեր, յուղ)` 0,02

470.

էմամեքտինի բենզոատ

0,003

/0,07

0,005/

(ընդ.)

/0,1

/0,001

խաղող` 0,05, կաղամբ` 0,7, տոմատներ` 0,02

471.

էնդոսուլֆան

0,002

/0,1

չ.ն

0,1/

0,017/

(ա.մ.)

0,0017/

(մ-օր.)

հատապտուղ, վարունգ, տոմատներ` 0,002, բամբակենի (յուղ)` 0,05

472.

էպօքսիկոնազոլ

0,004

/0,4

0,0005/

(ընդ.)

/1,0

/0,001

հացազգիների հատիկներ` 0,2, ճակնդեղ շաքարի` 0,05

473.

էսֆենվալերատ

0,0034

/0,1

0,003/

(զգա.)

/0,05

/0,0004

եգիպտացորեն (հատիկներ)` 0,01 <*>, արևածաղիկ (սերմեր), սոյա (ունդ)` 0,02 <*>, արևածաղիկ (յուղ), սոյա (յուղ)` 0,04 <*>, ճակնդեղ շաքարի` 0,01 <*>, բամբակենի (յուղ), կարտոֆիլ, խաղող, ոլոռ, հացազգիների հատիկներ, պտղատուներ (սերմնավոր), ռապս` 0,1, կաղամբ` 0,05, միս և մսամթերք, կաթ` 0,01

474.

էտաբօքսամ

0,04

/0,14

0,02/

(ընդ.)

/1,0

/0,01

կարտոֆիլ` 0,5, խաղող` 3,0

475.

էտալֆլուրալին

0,05

չ.ն

0,4/

(ընդ.)

/0,5

չ.ն

ձմերուկ` 0,05 <*>, բամբակենի (յուղ), արևածաղիկ (յուղ, սերմեր), սոյա (ունդ, յուղ)` 0,02

476.

ետեֆոն

0,006

/0,5

/0,04

/1,0

/0,008

հացազգիների հատիկներ, ցիտրուսներ, ճակնդեղ շաքարի, ոլոռ, տոմատներ, կաղամբ, վարունգ` 0,5 <*>, կարտոֆիլ` 0,15

477.

էթիլենտիոմիզանյութ

0,001

չ.ն

չ.ն

չ.ն

չ.ն

բոլոր տեսակի սննդամթերք` 0,02

478.

էթիլմերկուրքլորիդ

(գրանոզան)

չ.ն

չ.ն

0,0001/

(ս-թ.)

0,005/

(ըստ սնդիկի)

0,005/

բոլոր տեսակի պարենային հումք և սննդամթերք` 0,005

479.

էթիլֆենացին

չ.պ

չ.պ

0,0002/

(ընդ.)

0,01/

(ա.)

/0,0002

չ.պ

480.

եթիոֆենկարբ

0,1

չ.ն

չ.ն

0,05/

չ.ն

կարտոֆիլ` 0,04, հատիկաընդավոր` 0,2 <*>, ճակնդեղ շաքարի` 0,1 <*>, բամբակենի (յուղ), հացազգիների հատիկներ, բրինձ` 0,05 <*>, գայլուկ չոր` 1,0 <*>,

481.

էտիրիմոլ

0,02

/0,15

չ.ն

չ.ն

չ.ն

հացազգիների հատիկներ` 0,05

482.

ալիֆատիկ սպիրտերի էտօքսիլատ C8-C10

չ.ն

չ.ն

չ.ն

չ.ն

/2,0

չ.ն

483.

իզոդեցիլային սպիրտի էտօքսիլատ

չ.պ

չ.պ

0,1/

(զգա.)

/1,0

/0,01

չ.պ

484.

էտոֆենպրօքս

0,015 <*>

չ.ն

չ.ն

չ.ն

չ.ն

բամբակենի (յուղ), կարտոֆիլ` 0,1 <*>, պտղատուներ (սերմնավոր)` 0,3 <*>

485.

էտոֆումեզատ

0,1

/0,2

0,5/

(ընդ.)

3,0/

(ա.)

0,08/

(ա.մ.)

0,03/

(մ-օր.)

ճակնդեղ շաքարի, սեղանի բազուկ` 0,1, ծխախոտ` 1,0 <*>

486.

էտրիմֆոս

0,003

չ.ն

չ.ն

/0,5

չ.ն

բամբակենի (յուղ), խաղող, պտղատուներ` 0,5 <*>, ճակնդեղ շաքարի` 0,01 <*>, կաղամբ, կարտոֆիլ, արևածաղիկ (յուղ, սերմեր)` 0,1 <*>, ոլոռ, հացազգիների հատիկներ (պահեստավորված պաշարներ)` 0,2 <*>

487.

Բենզոյաթթու

4,0

չ.ն.

չ.ն.

չ.ն.

չ.ն.

չ.ն.

488.

Բիքսաֆեն

0.02

/0.9

0.005/ընդհ

/1.0

/0.002

հացազգիների հատիկներ` 0,5

489.

բիսպիրիբակաթթու

0.01<*>

/0.4

/0.1 /ընդհ/

/1.0

/0.005

Բրինձ 0.2 <*>,

490.

Կվինմեռակ

0.08

/0.2

0.004/ընդհ

/0.8

/0.02

Ռապս /հատիկ, յուղ/ 0.1

491.

Պիկոկսիստրոբին

0.04

/0.4

0.03/զգա/

/1.0

/0.01

հացազգիների հատիկներ` 0,2

492.

Պրոպիզաքլոր

0.025

/0.24

0.06/զգա/

/0.8

/0.02

Եգիպտացորեն, Ռապս /հատիկ, յուղ/, արևածաղիկ (սերմեր, յուղ)` 0.1

493.

Պրոսուլֆոկարբ

0.005

/0.2

0.02/ընդհ/

/0.5

/0.002

Կարտոֆիլ 0.1

494.

Անիոնածին ՄԱՆ-երի խառնուրդ` մշտական բաղադրությամբ /ՄԱՆ+ДАШ

չ.պ

չ.պ

0.3/զգա+

ընդհ

/5.0

չ.պ

չ.պ

495.

Թիենկարբազոն+մեթիլ

0.2

0.9

0.05/ընդհ

/1.0

/0.02

Եգիպտացորեն /հատիկ, յուղ/ 0.5

496.

տոպրամեզոն

0.002

/0.04

0.02/ընդհ

/0.8

/0.002

Եգիպտացորեն /հատիկ, յուղ/ 0.1

497.

ֆլուոկսաստրոբին

0.015

/0.9

0.01/ընդհ+զգա

/1.0

/0.002

հացազգիների հատիկներ` 0,5

498.

ցիպրոսուլֆամիդ

0.08

/0.24

0.07/ընդհ

/0.8

/0.01

Եգիպտացորեն /հատիկ, յուղ/ 0.1

 

ԲԱԺԻՆ II

 

ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

 

1. Սպառողների իրավունքների պաշտպանության, քիմիական անվտանգության և բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման ոլորտներում միջազգային և Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրությանը համապատասխան պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների վտանգավորության դասի սահմանումը հանդիսանում է սպառողական շուկա դրանց մատարարման պարտադիր պայմաններից մեկը:

2. Պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների հիգիենիկ դասակարգումը չի տարածվում դրանց արտադրության և փոխադրման պայմանների վրա, սակայն դրանց շրջանառության բոլոր այլ փուլերում հանդիսանում է անվտանգության միջոցառումների մշակման և իրականացման համար հիմք:

Պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների արտադրության ժամանակ դրանց վտանգավորությունը գնահատելիս պետք է ղեկավարվել ԳՕՍՏ 12.1.007 «Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Վնասակար նյութեր: Դասակարգում: Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ», իսկ փոխադրման ժամանակ` ԳՕՍՏ 19433 «Բեռներ վտանգավոր: Դասակարգում: Վտանգավորության նշաններ»-ով:

3. Պեստիցիդի և/կամ ագրոքիմիկատի վտանգավորության դասի սահմանումը որոշում է դրանց գործնական ներդրման հնարավորությունը ժողովրդային տնտեսության մեջ, համապատասխան բնագավառը (գյուղատնտեսություն և/կամ անհատական օժանդակ տնտեսություն, բաց կամ պաշտպանված գրունտ, ավիամեթոդի օգտագործմամբ կիրառում և այլն), ինչպես նաև անձնական և հանրային անվտանգության համալիր միջոցառումները ու դիտարկումային հետազոտությունների անցկացման անհրաժեշտությունը:

4. Պատրաստուկների և դրանց ազդող նյութերի վտանգավորության գնահատման հիմնական չափորոշիչներ են հանդիսանում.

1) թունաբանական բնութագրերը (պերօրալ, մաշկային կամ շնչառական թունունակություն),

2) Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում արտադրված պատրաստուկների համար` կոմուլյացիոն գործակիցը,

3) տեղային և յուրահատուկ ռեակցիաներ (մաշկի և լորձաթաղանթների վրա գրգռող ազդեցություն, ալերգեն հատկություններ),

4) մարդու օրգանիզմի վրա հեռավոր ազդեցություններ (տերատոգենություն, սաղմաթունունակություն, մուտագենություն, ուռուցքածնություն, վերարտադրողական թունունակություն),

5) հողում և դաշտային պայմաններում կայունություն:

5. Հիգիենիկ դասակարգման կիրառումը պարտադիր է.

1) պատրաստուկների գրանցումային փորձարկումների և պետական գրանցման ժամանակ,

2) պատրաստուկային ձևի բաղադրության կամ տեսակի փոփոխության ժամանակ,

3) պատրաստուկների կիրառման ոլորտի կամ ծավալների որոշման ժամանակ,

4) կանոնակարգերի մշակման և կիրառման պայմանների, պատրաստուկների հետ աշխատելիս անձնական ու հանրային անվտանգության միջոցառումների մշակման ժամանակ:

6. Պեստիցիդի և/կամ ագրոքիմիկատի վտանգավորության դասի սահմանումը կատարվում է դրանց ամբողջական թունաբանահիգիենիկ գնահատման հիման վրա` հաշվի առնելով վտանգավորության լիմիտավորող ցուցանիշները, այսինքն` մարդու օրգանիզմի համար պատրաստուկի առավելագույն վտանգ հատկորոշող չափորոշիչները: Այն դեպքերում, երբ լիմիտավորող ցուցանիշ է հանդիսանում այս կամ այն պատրաստուկի հետ աշխատելիս առաջացող մետաբոլիտի վտանգավորությունը (թունունակությունը), ապա վտանգավորության դասը սահմանվում է ըստ տվյալ մետաբոլիտի: Այն դեպքում, երբ լիմիտավորող ցուցանիշ է հանդիսանում հողում պեստիցիդի կամ ագրոքիմիկատի կայունությունը, միաժամանակ նշվում են վտանգավորության երկու դաս (ըստ գնահատման թունաբանական չափորոշիչների և ըստ կայունության):

7. Եթե պեստիցիդի կամ ագրոքիմիկատի ազդեցության (ալերգենության, տերատոգենություն, սաղմաթունունակություն, մուտագենություն, ուռուցքածնություն, վերարտադրողական թունունակություն) ուսումնասիրության ժամանակ որոշված շեմքային (Lim (Էլ Այ Էմ՝ սահմանափակ) կամ չգործող (NOEL (Էն Օու Ի Էլ՝ no effect level` ազդեցության բացակայության մակարդակ) մակարդակները ցածր են ընդհանուր թունաբանական ազդեցության ուսումնասիրության ժամանակ որոշված համապատասխան մեծություններից (Limch կամ NOELch), ապա պեստիցիդը կարող է տեղափոխվել վտանգավորության ավելի բարձր դաս` կախված տվյալ ներգործության արտահայտվածության աստիճանից:

8. Պատրաստուկի հիգիենիկ դասակարգումը ներառում է վտանգավորության 4 դաս` արտակարգ վտանգավոր, բարձր վտանգավոր, չափավոր վտանգավոր և քիչ վտանգավոր: Պատրաստուկների գնահատման չափորոշիչները ըստ վտանգավորության դասի սահմանված են սույն սանիտարական կանոնների աղյուսակ 3-ում:

9. Վտանգավորության դասը պարտադիր կարգով զետեղվում է տարայի պիտակի վրա կամ ներառվում է պատրաստուկի կիրառման հրահանգում, ինչպես նաև արտադրողի (մատակարարի) կողմից մշակված անվտանգության անձնագրում (հուշաթերթիկում):

10. Սույն սանիտարական կանոնների աղյուսակ 4-ում նշված հետազոտություններն իրականացվում են ճագարների վրա (խմբում` 3-6 կենդանի), Ռեակցիան համարվում է նշանակելի` 34%-ից ոչ պակաս փորձի ենթարկված կենդանիների մոտ հայտնաբերման դեպքում, Կենդանիների նկատմամբ դիտարկումների ժամկետները կազմում են էքսպոզիցիայից հետո 14-21 օր:

11. Սույն սանիտարական կանոնների աղյուսակ 5-ում օգտագործվում են հետևյալ պայմանական նշանները` <**> Մարդու համար ուռուցքածնության բավականաչափ ապացույցները` համաճարակաբանական հետազոտություններով սահմանված է պատճառահետևանքային կապը նյութի ազդեցության և չարորակ ուռուցքների առաջացման բարձր հաճախականության միջև, ընդ որում, հնարավոր է դառնում բացառել պատահականության, նախատրամադրվածության և ազդեցության այլ խանգարող գործոնների դերը:

12. Մարդու համար ուռուցքածնության սահմանափակ ապացույցները` համաճարակաբանական հետազոտություններով սահմանված է կապը նյութի ազդեցության և չարորակ ուռուցքների առաջացման հաճախականացման միջև, սակայն չի հաջողվել ամբողջ վստահությամբ բացառել պատահականության, նախատրամադրվածության և ազդեցության այլ խանգարող գործոնների դերը:

13. Մարդու համար ուռուցքածնության ոչ ադեկվատ ապացույցները` համաճարակաբանական տվյալները կամ բացակայում են, կամ որակապես և քանակապես բավարար չեն նյութի ազդեցության և չարորակ ուռուցքների առաջացման հաճախականացման միջև պատճառահետևանքային կապի առկայության /կամ բացակայության/ մասին եզրակացություն անելու համար։

14. Ուռուցքածնության բացակայության մասին վկայող ապացույցներ` մի շարք ադեկվատ համաճարակաբանական հետազոտություններում ապացուցված է դրական կորելյացիայի բացակայությունը մարդու օրգանիզմի վրա ուսումնասիրվող նյութի ազդեցության և չարորակ ուռուցքների առաջացման բարձր հաճախականության միջև։

15. Փորձնական կենդանիների համար ուռուցքածնության բավականաչափ ապացույցներ` տարբեր ժամանակահատվածներում, կամ տարբեր լաբորատորիաներում, կամ տարբեր արձանագրություններով կենդանիների երկու տեսակի մոտ կամ երկու անկախ հետազոտություններով մեկ տեսակի մոտ սահմանված է պատճառահետևանքային կապը նյութի ազդեցության և չարորակ ուռուցքների առաջացման բարձր հաճախականության կամ չարորակ ու բարորակ ուռուցքների առաջացման գումարային հաճախականության միջև: Բացառիկ դեպքերում մեկ փորձում կենդանիների մեկ տեսակի մոտ ուռուցքների առաջացման հաճախականության բարձրացումը կարող է գնահատվել որպես ուռուցքածնության բավականաչափ ապացույց` եթե ակնառու են ուռուցքածնության անսովոր հատկությունները։

16. Փորձնական կենդանիների համար ուռուցքածնության սահմանափակ ապացույցներ` արդյունքները մատնանշում են ուռուցքածին ազդեցության առկայության վրա, սակայն վերջնական գնահատումը դժվարացած է, քանի որ ուռուցքածնության ապացույցը ստացվել է մեկ փորձում կենդանու մեկ տեսակի մոտ, կամ առկա են որոշակի կասկածներ փորձի ծրագրավորման, անցկացման ճշգրտության կամ դրա արդյունքների գնահատման վերաբերյալ, կամ բարձր է միայն բարորակ ուռուցքների կամ անորոշ նեոպլաստիկ պոտենցիալի կամ նորագոյացությունների առաջացման հաճախականությունը։

17. Փորձնական կենդանիների համար ուռուցքածնության ոչ ադեկվատ ապացույցներ` փորձերի արդյունքները թույլ չեն տալիս անել եզրակացություն ուռուցքածնության առկայության կամ բացակայության մասին` փորձի անցկացման ժամանակ լուրջ որակական և/կամ քանակական շեղումներ արձանագրելու պատճառով։

18. Ուռուցքածնության բացակայության ապացույց` ուռուցքածնության բացակայությունը ակնառու է ադեկվատորեն անցկացրած փորձում` կենդանիների երկու տեսակների վրա գենաթունունակության բացակայության պայմաններում:

 

Աղյուսակ 3

 

ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐԸ

 

 

Գնահատման չափորոշիչներ

ՎՏԱՆԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

1

2

3

4

Արտակարգ վտանգավոր

Բարձր վտանգավոր

Չափավոր վտանգավոր

Քիչ վտանգավոր

1.

Միջին մահացու չափը ստամոքսում ներգործության ժամանակ, մգ/կգ

50-ից պակաս

51-200

201-1000

1000-ից բարձր

2.

Միջին մահացու չափը մաշկի վրա ներգործության ժամանակ, մգ/կգ

100-ից պակաս

101-500

501-2000

2000-ից բարձր

3.

Միջին մահացու խտությունը օդում, մգ/մ3 

500-ից պակաս

501-2000

2001-20000

20000-ից բարձր

4.

Կոմուլյացիայի գործակից (1/10 ЛД 50, 2 ամիս)

1-ից պակաս

1-3

3,1-5

5-ից բարձր

5.

Կայունություն (հող),

T90

Ոչ թունավոր բաղադրիչների վրա քայքայման ժամանակը`

1 տարուց ավելի

Ոչ թունավոր բաղադրիչների վրա քայքայման ժամանակը` 6-12 ամիս

Ոչ թունավոր բաղադրիչների վրա քայքայման ժամանակը` 2-6 ամիս

Ոչ թունավոր բաղադրիչների վրա քայքայման ժամանակը` 2 ամսվա ընթացքում

Աղյուսակ 4

 

Գնահատման չափորոշիչներ

ՎՏԱՆԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

1

2

3

4

 3A

 3B

1.

Մաշկի վրա գրգռիչ ազդեցություն

Մաշկային ծածկույթների վնասվածքներ քոսի առաջացմամբ, ուժեղ այտուց` ավելի քան 1 մմ ազդեցության գոտու սահմաններից դուրս եկող, կտրուկ գերարյունություն

(հիպերեմիա): Նշված գրգռման երևույթները պահպանվում են 3 օրից ավելի

Կտրուկ արտահայտված էրիթեմա և այտուց (մաշկի մակարդակից 1մմ ավելի բարձրությամբ): Նշված գրգռման

երևույթները պահպանվում են 3 օրից ոչ պակաս:

Պարզ արտահայտված էրիթեմա և/կամ այտուց: Նշված գրգռման

երևույթները պահպանվում են

2 օրից ոչ պակաս:

Թույլ (հազիվ տեսանելի) էրիթեմա և/կամ այտուց: Նշված գրգռման

երևույթները անհետանում են

1 օրվա ընթացքում

Գրգռիչ ազդեցության բացակայություն

2.

Աչքի լորձաթաղանթի վրա գրգռիչ ազդեցություն

Աչքի հյուսվածքների վնասվածքներ (անդարձելի) կամ աչքի կոնյունկտիվայի կտրուկ արտահայտված գերարյունություն, կտրուկ արտահայտված այտուց, կոպերը ամբողջությամբ փակված են, եղջերաթաղանթը ոչ թափանցիկ է, ծիածանաթաղանթը տեսանելի չէ, լույսի ռեակցիան բացակայում է, առատ արտադրությունը խոնավացնում է կոպերը և շրջակա մաշկը: Նշված գրգռման երևույթները պահպանվում են 3 օրից ավելի:

Աչքի կոնյունկտիվայի և եղջերաթաղանթի կտրուկ արտահայտված գերարյունություն, արտահայտված այտուց, կոպերը կիսով չափ փակում են աչքը, եղջերաթաղանթը պղտոր է, ծիածանաթաղանթը տեսանելի չէ, լույսի ռեակցիան պահպանված է, առատ արտադրությունը խոնավացնում է կոպերն ու աչքերի շրջակա մաշկը: Նշված գրգռման

երևույթները պահպանվում են 3 օրից ոչ պակաս:

Աչքի կոնյունկտիվայի և եղջերաթաղանթի պարզ արտահայտված գերարյունություն (առանձին անոթները թույլ տեսանելի), այտուց կոպերի մասնակի արտաշրջվածությամբ, ծիածանաթաղանթի մանրամասերը թույլ տեսանելի, արտադրությունը աչքերից խոնավացնում է կոպերը։ Նշված գրգռման

երևույթները պահպանվում են

2 օրից ոչ պակաս։

Աչքի կոնյունկտիվայի և եղջերաթաղանթի թույլ արտահայտված գերարյունություն, փոքր այտուց, աչքի բարձր խոնավություն։ Նշված գրգռման

երևույթները անհայտանում են

1 օրվա ընթացքում։

Գրգռիչ ազդեցության բացակայություն

Աղյուսակ 5

 

Գնահատման չափորոշիչներ

ՎՏԱՆԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐ

1.

Ալերգենությունը

 1

 2

 3

 4

Համաճարակաբանական և/կամ կլինիկա-ալերգոլոգիական հետազոտություններում մարդու համար ալերգենության բավականաչափ ապացույցներ, որոնք հաստատված են հատուկ ալերգոթեստերի միջոցով կամ կենդանիների վրա զգայագրգռիչ ազդեցության

համատեղ ապացույցների կամ բացակայության ժամանակ

Համաճարակաբանական և/կամ կլինիկաալերգոլոգիական հետազոտություններում մարդու համար ալերգենության սահմանափակ ապացույցների առկայություն (հատուկ ալերգաթեստավորման սահմանափակ հնարավորությունների դեպքում) կենդանիների վրա զգայագրգռիչ ազդեցության բավականաչափ ապացույցների առկայության զուգորդմամբ

Կենդանիների վրա զգայագրգռիչ ազդեցության բավականաչափ ապացույցներ

Փորձարկման ստանդարտ արձանա-գրության շրջանակներում

զգայագրգռիչ ազդեցության բացակայություն

 Ենթադաս A

 Ենթադաս B

 Ենթադաս A

 Ենթադաս B

Կենդանիների համար արտակարգ ուժեղ զգայագրգռիչ ազդեցության բավականաչափ ապացույցներ, զգայագրգռման զարգացում

100% կենդանիների մոտ` in vivo և in vitro հատուկ ալերգաթեստերի միջին խմբային ցուցանիշների տարբերության բարձր հավաստիության

(P <0.001 - 0.01) պայմաններում:

Կենդանիների համար ուժեղ զգայագրգռիչ ազդեցության բավականաչափ ապացույցներ, զգայագրգռման զարգացում

50%-ից ավելի կենդանիների մոտ`

in vivo և in vitro հատուկ ալերգաթեստերի միջին խմբային ցուցանիշների տարբերության հավաստիության

(P <0.01 - 0.05) պայմաններում:

Չափավոր ալերգեն,

զգայագրգռման զարգացում

30%-ից ավելի կենդանիների մոտ`

in vivo և in vitro առավելագույն

զգայուն հատուկ ալերգաթեստերի

միջին խմբային ցուցանիշների տարբերության հավաստիության

(P <0.05) պայմաններում:

Թույլ ալերգեն,

զգայագրգռման զարգացում եզակի

(30%-ից պակաս) կենդանիների մոտ` in vivo և in vitro հատուկ ալերգաթեստերի միջին խմբային ցուցանիշների հավաստիության տարբերության բացակայության պայմաններում:

 

2.

Տերատոգենություն

(հրեշածնություն) <*>,

<*>` հաճախ հանդիպող արատների և հազվադեպ հանդիպող անոմալիաների ժամանակ` նյութը կարող է տեղափոխվել վտանգավորության ավելի բարձր դաս

 1

 2

 3

 4

Ապացուցված է մարդու համար հրեշածնությունը համաճարակաբանական հետազոտություններում, կամ, բացառությամբ կարգով` մարդկանց նկատմամբ եզակի դիտարկումներում` կենդանիների հրեշածնության համար սահմանված չափաքանակակախվածության հետ համակցված, ներառյալ մայրական օրգանիզմի համար ոչ թունավոր չափաքանակները

Չափաքանակակախվածության հրեշածնական ազդեցություն սերունդների մոտ, ներառյալ մայրական օրգանիզմի համար ոչ թունավոր դոզաները (չափաքանակները), ինչպես նաև մայրերի համար թունավոր դոզաներ, որոնք մեծացնում են սպոնտան արատների մակարդակը կենդանիների մոտ

Սերունդների մոտ հրեշածնական ազդեցության առկայություն` մայրական օրգանիզմի համար թունավոր դոզաներով ազդեցության ժամանակ

Հրեշածնական ազդեցության բացակայություն` հետազոտությունների ստանդարտ արձանագրության շրջանակներում

3.

Սաղմնաթունունակություն

<*>

<*> - բազմակի խանգարումների և դրանց հազվադեպ հանդիպող ձևերի դեպքում նյութը կարող է տեղափոխվել վտանգավորության ավելի բարձր դաս

Ապացուցված է մարդու համար սաղմնաթունավոր ազդեցությունը համաճարակաբանական հետազոտություններում, կամ, բացառության կարգով` մարդկանց մոտ եզակի դիտարկումներում` որը պետք է զուգորդվի կենդանիների վրա կատարված փորձարկումներով սահմանված սաղմնաթունունակության չափաքանակակախվածության հետ, ներառյալ մայրական օրգանիզմի համար ոչ թունավոր դոզաները

Կենդանիների վրա

սաղմնաթունունակության ազդեցության չափաքանակակախվածության արտահայտումներ,

ներառյալ մայրական օրգանիզմի համար ոչ թունավոր դոզաները, ինչպես նաև մայրերի համար թունավոր դոզաներ, որոնք մեծացնում են սպոնտան արատների մակարդակը կենդանիների մոտ

Սերունդների մոտ առանձին ցուցա-նիշներով սաղմնաթունունակության ազդեցության հայտնաբերում`

մայրական օրգանիզմի համար թունավոր դոզաներով ազդեցության ժամանակ

Սաղմնաթունունակու-թյան ազդեցության բացակայություն` հետազոտությունների ստանդարտ արձանագրության շրջանակներում

4.

Վերարտադրողական թունունակություն

<*>

<*> - բազմակի խանգարումների և դրանց հազվադեպ հանդիպող ձևերի դեպքում նյութը կարող է տեղափոխվել վտանգավորության ավելի բարձր դաս

Ապացուցված է մարդու համար վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա ազդեցությունը համաճարակաբանական հետազոտություններում, կամ, բացառության կարգով` մարդկանց մոտ եզակի դիտարկումներում` որը պետք է զուգորդվի կենդանիների վրա կատարված փորձարկումներով սահմանված սաղմնաթունունակության չափաքանակակախվածության հետ, ներառյալ մայրական և հայրական օրգանիզմների համար ոչ թունավոր դոզաները

Կենդանիների վրա

վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա ազդեցության չափաքանակակախվածության արտահայտումներ,

ներառյալ մայրական և հայրական օրգանիզմների համար ոչ թունավոր դոզաները, ինչպես նաև մայրական և հայրական օրգանիզմների համար թունավոր դոզաներ, որոնք մեծացնում են սպոնտան արատների մակարդակը կենդանիների մոտ

Սերունդների մոտ առանձին ցուցանիշներով վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա ազդեցության հայտնաբերում`

մայրական և հայրական օրգանիզմների համար թունավոր դոզաներով ազդեցության ժամանակ

Վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա ազդեցության բացակայություն` հետազոտությունների ստանդարտ արձանագրության շրջանակներում

5.

Մուտագենություն

 1

 2

 3

 4

Մարդու համար մուտագենության բավականաչափ ապացույցներ` համաճարակաբանական հետազոտություններում (սաղմնային և սոմատիկ բջիջներում մուտացիաների առկայություն), կամ, բացառության կարգով` մարդու համար մուտագենության սահմանափակ ապացույցներ (մուտացիաների առկայություն սոմատիկ բջիջներում) կաթնասունների համար մուտագենության բավականաչափ ապացույցների զուգորդմամբ (in vivo սոմատիկ և սաղմնային բջիջներում չափաքանակակախված մուտագենություն` հետազոտությունների ստանդարտ արձանագրությունների շրջանակներում)

 Մարդու համար մուտագենության ապացույցները ըստ համաճարակաբանական տվյալների տատանվում են համարյա բավականաչափից մինչև դրանց բացակությունը` կաթնասունների համար բավականաչափ ապացույցների առկայության պայմաններում

Ստանդարտ լաբորատոր գենետիկական օբյեկտների վրա մուտագենության բավականաչափ ապացույցներ (in vitro ոչ կաթնասուններ, մարդու և կաթնասունների բջիջներ) և/կամ առավելագույն ընդունելի չափաքանակներով (ԱԸՉ) կամ ավելի բարձր չափաքանակ-ներով ազդեցության ժամանակ ստացվող դրական արդյունքներ

Թեստերում գենային և քրոմոսոմային մուտացիաները հաշվի առնելու համար ստանդարտ լաբորատոր գենետիկական օբյեկտների վրա մուտագենության ապացույցների բացակայություն

 Ենթադաս 2A

 Ենթադաս 2B

 Ենթադաս 2C

Մարդու սոմատիկ բջիջներում մուտածին ազդեցության եզակի համաճարակաբա-նական դիտարկումներ` in vivo կաթնասունների սոմատիկ և սաղմնային բջիջներում չափա-քանակակախված մուտագենության առկայության պայմաններում

Մարդու համար մուտագենության ապացույցների բացակայություն և in vivo կաթնասունների սոմատիկ և սաղմնային բջիջներում չափաքանակա-կախված մուտագենության առկայություն

Կաթնասունների վրա չափաքանակա-կախված մուտագենության բացակայություն, սակայն կաթնասունների վրա առավելագույն ընդունելի չափաքանակներից (ԱԸՉ) ցածր դոզաներով ազդեցության ժամանակ դրական արդյունքների առկայություն` ստանդարտ լաբորատոր գենետիկական օբյեկտների վրա մուտագենության բավականաչափ ապացույցների զուգորդմամբ (in vitro ոչ կաթնասուններ, մարդու և կաթնասունների բջիջներ)

6.

 

<**>

Ուռուցքածնություն

Մարդու համար ուռուցքածնության բավականաչափ ապացույցներ, կամ, բացառության կարգով` մարդու համար ուռուցքածնության սահմանափակ ապացույցներ կաթնասունների համար ուռուցքածնության բավականաչափ ապացույցների և մարդու օրգանիզմի վրա ստացված մարդու և կենդանիների համար ուռուցքաառաջացման ընդհանուր մեխանիզմի մասին տվյալների զուգորդմամբ

 Մարդու համար ուռուցքածնության ապացույցները տատանվում են համարյա բավականաչափից մինչև դրանց բացակայությունը` կենդանիների համար ուռուցքածնության ապացույցների առկայության պայմաններում

Մարդու համար ուռուցքածնության բավականաչափ ապացույցներ, սակայն մարդու օրգանիզմի վրա չգործող ուռուցքածնության մեխանիզմով, կամ կենդանիների մեկ տեսակի մոտ

առավելագույն ընդունելի չափաքանակներից (ԱԸՉ) ցածր դոզաներով ազդեցության դեպքում չարորակ ուռուցքների զարգացում, կամ կենդանիների համար ուռուցքածնության սահմանափակ ապացույցներ: Այս դասում ներառվում են նյութերը, որոնք չեն կարող ներառվել այլ դասերում:

Մարդու մոտ ուռուցքածնության բացակայության մասին վկայող ապացույցներ` փորձնական կենդանիների մոտ ուռուցքածնության բացակայության կամ մարդու մոտ ուռուցքածնության տվյալների բացակայության հետ զուգորդմամբ, կենդանիների երկու տեսակի մոտ ուռուցքածնության բացակայություն` բացասական փորձնական տվյալների առկայության զուգորդմամբ

Ենթադաս 2A

Ենթադաս 2B

Подкласс 2C

Մարդու համար ուռուցքածնության սահմանափակ ապացույցներ` կենդանիների համար ուռուցքածնության բավականաչափ ապացույցների զուգորդմամբ, կամ կենդանիների համար ուռուցքածնության բավականաչափ ապացույցներ, հիմնավորված փորձնական տվյալներով

Մարդու համար ուռուցքածնության սահմանափակ ապացույցներ` կենդանիների համար ուռուցքածնության սահմանափակ ապացույցների զուգորդմամբ, կամ կենդանիների համար ուռուցքածնության բավականաչափ ապացույցներ` առավելագույն ընդունելի չափաքանակներից (ԱԸՉ) ցածր դոզաներով ազդեցության ժամանակ ուռուցքի զարգացմամբ, կամ բացառության կարգով միայն մարդու համար ուռուցքածնության սահմանափակ ապացույցներ

Կենդանիների համար ուռուցքածնության բավականաչափ ապացույցներ` առավելագույն ընդունելի չափաքանակներով (ԱԸՉ) կամ ավելի բարձր չափաքանակներով ուռուցքների զարգացմամբ, կամ

կենդանիների համար ուռուցքածնության բավականաչափ ապացույցներ` մարդու վրա մասնակիորեն ազդող ուռուցքածնության մեխանիզմով, կամ կենդանիների մեկ տեսակի մոտ

առավելագույն ընդունելի չափաքանակներից (ԱԸՉ)

ցածր դոզաներով ազդեցության դեպքում չարորակ ուռուցքների զարգացում, կամ փորձնական տվյալներով ուժեղացված ուռուցքածնության սահմանափակ ապացույցներ, կամ, բացառության կարգով միայն համաճա-րակաբանական տվյալներ, որոնք ըստ ապացուցելիության աստիճանի գտնվում են սահմանափակների և ոչ ադեկվատների միջև: