Համարը 
N 271-Ա
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Չի հրապարակվել
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
07.03.2012
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
15.03.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.03.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԱՎՏՈՄԱՅՐՈՒՂՈՒ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

7 մարտի 2012 թվականի N 271-Ա

 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԱՎՏՈՄԱՅՐՈՒՂՈՒ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիայի վարչական շրջանում՝ Ծովակալ Իսակովի պողոտայի և Լենինգրադյան փողոցի միջև ավտոմայրուղի կառուցելու նպատակով, առաջնորդվելով Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով և հիմք ընդունելով Երևանի քաղաքապետի ու «Սահակյանշին» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ներկայացված ներդրումային ծրագիրը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Համաձայնություն տալ Երևանի քաղաքապետի՝ «Սահակյանշին» փակ բաժնետիրական ընկերությանը (այսուհետ` կազմակերպություն) ուղղակի վաճառքի ձևով Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիայի վարչական շրջանում՝ Ծովակալ Իսակովի պողոտային հարող հատվածում 9,16 հեկտար հողամասի օտարման վերաբերյալ առաջարկությանը` հետևյալ պայմանով, որ հողամասի օտարումից ստացված միջոցներն ամբողջությամբ ուղղվելու են Երևան քաղաքում՝ Ծովակալ Իսակովի պողոտայի և Լենինգրադյան փողոցի միջև ընկած հատվածում 2,9 կմ երկարությամբ ավտոմայրուղու և շուրջ 2,3 կմ ուղետարների (ըստ սխեմայի)` համաձայն N 1 հավելվածի, կառուցման կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորմանը։

(1-ին կետը փոփ. 19.09.13 N 1025-Ա)

2. Ընդունել ի գիտություն, որ Երևան քաղաքում ավտոմայրուղի կառուցելու ներդրումային ծրագրով (այսուհետ` ծրագիր) նախատեսվում է Երևանի համայնքի սեփականությունը հանդիսացող՝ Երևան քաղաքի Ծովակալ Իսակովի պողոտային հարակից գտնվող 9,16 հեկտար հողամասի գնման գինը, ըստ էության, փոխանակել կազմակերպության կողմից Երևան քաղաքի Ծովակալ Իսակովի պողոտայի և Լենինգրադյան փողոցի միջև 2,9 կմ երկարությամբ ավտոմայրուղու և շուրջ 2,3 կմ ուղետարների կառուցման հետ` ներառյալ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման, նախագծի փորձաքննության ծառայությունների և կապիտալ շինարարության աշխատանքների արժեքների վճարումը: Ծրագրի իրականացման շրջանակում կազմակերպության հետ կնքվում է Երևան քաղաքի Ծովակալ Իսակովի պողոտային հարող հատվածում 9,16 հեկտար հողամասի առուվաճառքի և գրավի և ավտոմայրուղու կառուցման կապալի պայմանագրերը՝ համաձայն N 2 հավելվածով նախատեսված հիմնական պայմանների, հանդիպական վճարումները կատարելով բանկային և գանձապետական համակարգի միջոցով` միաժամանակյա վճարում-գանձում եղանակով: Կապիտալ շինարարության օբյեկտի նախագծանախահաշվային, նախագծի փորձաքննության և շինարարական աշխատանքների ֆինանսավորումն իրականացնում է կազմակերպությունը, որին պատվիրատուի կողմից վճարումը կատարվում է սույն որոշման 1-ին կետով նախատեսված` 9,16 հեկտար հողամասի գինը կազմակերպության կողմից համայնքային բյուջե մուտքագրվելուց անմիջապես հետո` համաձայն N 2 հավելվածով նախատեսված հիմնական պայմանների:

(2-րդ կետը փոփ. 19.09.13 N 1025-Ա)

3. (կետն ուժը կորցրել է 19.09.13 N 1025-Ա)

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Տ. Սարգսյան

 

2012 թ. մարտի 15

Երևան

 

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

մարտի 7-ի N 271-Ա որոշման

 

Ս Խ Ե Մ Ա

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ԾՈՎԱԿԱԼ ԻՍԱԿՈՎԻ ՊՈՂՈՏԱՅԻ ԵՎ ԼԵՆԻՆԳՐԱԴՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՄԻՋԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԱՎՏՈՄԱՅՐՈՒՂՈՒ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

մարտի 7-ի N 271-Ա որոշման

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՎ «ՍԱՀԱԿՅԱՆՇԻՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՆՔՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

Գործարք 1. Երևան քաղաքի Իսակովի պողոտային հարող հատվածում 9,16 հեկտար հողամասի առուվաճառք և գրավ

 

Վաճառողը

Երևանի համայնք

Գնորդը

«Սահակյանշին» փակ բաժնետիրական ընկերություն (այսուհետ` կազմակերպություն)

Առարկան

հողատարածքի առուվաճառքի և գրավի պայմանագրի կնքում

Պայմանագրի գինը

I ո I դրամ` առանց ԱԱՀ-ի (հարկման օբյեկտ չէ, «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 11-րդ կետ), հավասար է հողամասի շուկայական արժեքին

Պայմանագրի կնքման և գնի վճարման ժամկետը

Հողատարածքի առուվաճառքի և գրավի պայմանագիրը կնքվում է հետևյալ պայմաններով՝
1. հողատարածքի (ամբողջ պայմանագրային գնի) 100%-ի արժեքը կազմակերպությունը վճարում է կապալի պայմանագրով շինարարության ավարտի փաստագրման ավարտական ակտի հաստատման օրվանից 10 օրվա ընթացքում, որը Երևանի քաղաքապետարանն անմիջապես հետ է փոխանցում կազմակերպությանը` որպես վճարում շինարարական աշխատանքների դիմաց և տրամադրում է կազմակերպությանը տեղեկանք հողամասի գինն ամբողջությամբ վճարված լինելու մասին, ինչպես նաև դիմում է պետական լիազորված մարմին` գրավի իրավունքը դադարեցնելու միջնորդությամբ

Պայմանագրով հողի սեփականության իրավունքի փոխանցումը

Հողատարածքի առուվաճառքի պայմանագրի գնի վճարումից հետո 30 օրվա ընթացքում

Պայմանագրի կնքման հետ կապված ծախսերը, այդ թվում՝ նոտարական վավերացման և իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը

կազմակերպության հաշվին

Հատուկ պայման

Երևանի համայնքը պարտավորվում է հողատարածքի առուվաճառքի և գրավի պայմանագրի կնքումից հետո ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում տրամադրել ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, համաձայնեցնել կառուցման նախագիծը և տրամադրել շինթույլտվությունը, ինչպես նաև էլեկտրամատակարարման, ջրմուղ-կոյուղու, գազամատակարարման տեխնիկական պայմանները

Բյուջետային պլանավորումը

2013 թվականին Երևանի համայնքի բյուջեում կապիտալի գործառույթներից մուտքեր

Կողմերի պատասխանատվությունը

Կողմերը ՀՀ օրենսդրության համաձայն պատասխանատվություն են կրում պայմանագրի պայմանների խախտման համար

Գործարք 2. Ավտոմայրուղու կառուցման կապալի պայմանագիր

 

Պատվիրատուն

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմ

Գլխավոր կապալառուն

կազմակերպություն

Առարկան

Մայրուղու կառուցման շինարարական աշխատանքներ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ, նախագծի փորձաքննություն, հեղինակային հսկողություն, որակի տեխնիկական հսկողություն

Պայմանագրի ավարտման ժամկետը

2014 թվականի մայիսի 31-ը

Գինը

Հաստատուն I ո1 I դրամ` ներառյալ ԱԱՀ-ն, ըստ կապալի պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կազմակերպության կողմից առաջարկվող ԱԱՀ-ն ներառող գնի, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման, փորձաքննության ծառայությունների ԱԱՀ-ն ներառող գնի հանրագումարի, որը հավասար է հողատարածքի առուվաճառքի և գրավի պայմանագրի գնին` I ո I-ին: Հողամասերի արժեքի փոփոխությամբ պայմանավորված՝ այդ գների փոփոխության դեպքում կապալի պայմանագրի գինն ինքնաբերաբար հավասար է փոփոխված գների հանրագումարին:

Գնի վճարման ժամկետը

Շինարարական կապալի պայմանագիրը կնքվում է հետևյալ պայմաններով՝
1. կապալի պայմանագրով նախատեսված շինարարության ավարտի փաստագրման ավարտական ակտի հաստատման օրվանից 10 օրվա ընթացքում հողատարածքի 100%-ի արժեքը կազմակերպությունը վճարում է, որը Երևանի քաղաքապետարանն անմիջապես հետ է փոխանցում կազմակերպությանը` որպես վճարում շինարարական աշխատանքների դիմաց

Օբյեկտի սեփականության իրավունքը

Երևանի համայնքի սեփականություն

Իրականացման փուլը

շինարարություն` կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա

Թույլտվություններ

1. պատվիրատուի համար`
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի` սահմանված կարգով մշակում, փորձաքննության ապահովում, համաձայնեցում, շինարարության թույլտվություն, ինժեներական հաղորդակցուղիների տեխնիկական պայմանների տրամադրում

2. գլխավոր կապալառուի համար`
կապալի շինարարության լիցենզիա կամ լիցենզավորված ենթակապալառուի ներգրավում

Բյուջետային պլանավորումը

2013 թվականին Երևանի համայնքի բյուջեում կապիտալ շինարարության ծախսի պլանավորում

Կողմերի պատասխանատվությունը

Կողմերը ՀՀ օրենսդրության համաձայն պատասխանատվություն են կրում պայմանագրի պայմանների խախտման համար

(հավելվածը խմբ. 19.09.13 N 1025-Ա, փոփ. 10.04.14 N 374-Ա)

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան