Համարը 
N 48-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2014.09.01/21(500).1 Հոդ.252.13
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
03.07.2014
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
03.07.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.09.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
24.05.2022

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ «ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻՆ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2.1.7.014-14 ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

23 օգոստոսի 2014 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10014382

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

3 հուլիսի 2014 թ.

ք. Երևան

N 48-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

«ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻՆ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2.1.7.014-14 ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1300-Ն որոշման 12 կետի «դ» ենթակետը.

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել «Բժշկական նշանակության արտադրատեսակներին և բժշկական տեխնիկային ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջներ» N 2.1.7.014-14 սանիտարական կանոններ և նորմերը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում հրապարակման օրվանը հաջորդող 10-րդ օրը:

 

Նախարար

Ա. Մուրադյան

 

 

Հավելված

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2014 թվականի հուլիսի 3-ի

N 48-Ն հրամանի

 

 

«ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻՆ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2.1.7.0014-14 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ

 

ԳԼՈՒԽ I. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

 

1. Բժշկական նշանակության արտադրատեսակներին և բժշկական տեխնիկային (այսուհետ` ԲՆԱ և ԲՏԱ) ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջները (այսուհետ` սանիտարական կանոններ) սահմանում են ԲՆԱ և ԲՏԱ արտադրանքի (ապրանքների) դասակարգումը, անվտանգության ցուցանիշներին ներկայացվող հիմնական պահանջները, փորձարկումների տեսակները և գնահատումն` արտադրատեսակների անվտանգությունը հաստատելու նպատակներով։

2. Սույն սանիտարական կանոններ նշված օբյեկտների շարքին դասվող արտադրանքի ցանկը ներառում է բժշկական նշանակության արտադրատեսակներ և բժշկական տեխնիկա, այդ թվում` բժշկական տեղեկատվության ավտոմատացման, մշակման ծրագրատեխնիկական համակարգեր, այդ թվում` բժշկական նշանակության արտադրատեսակները, բժշկական տեխնիկայի արտադրատեսակները (ներկայացված է աղյուսակ 1-ում):

3. Սույն սանիտարական կանոնների դրույթները տարածվում են մարդու մաշկային ծածկույթների և լորձաթաղանթների հետ անմիջական կամ միջնորդավորված շփման համար նախատեսված այն նյութերի վրա, որոնք օգտագործվում են բժշկական տեխնիկայի արտադրատեսակների արտադրության մեջ։

4. Սույն սանիտարական կանոնների դրույթները չեն տարածվում`

1) Կենդանի օրգանիզմից դուրս` արհեստական պայմաններում (in vitro-ին վիտրո) ախտորոշման համար նախատեսված բժշկական արտադրատեսակների վրա,

2) դեղերի վրա, այդ թվում` մարդու արյունից և պլազմայից պատրաստված,

3) կոսմետիկ միջոցների վրա,

4) մարդու` արյան կամ արյան բաղադրամասերի, պլազմայի, մարդու արյունից և պլազմայից պատրաստված դեղերի, ինչպես նաև այն արտադրատեսակների վրա, որոնք շրջանառության մեջ բաց թողնելու ժամանակ, ներառում են նշված նյութերը,

5) փոխպատվաստման համար նախատեսված մարդկային բջիջների կամ հյուսվածքների, ինչպես նաև այն արտադրատեսակների վրա, որոնք պատրաստված են մարդու օրգանիզմի հյուսվածքներից կամ բջիջներից կամ վերջիններիս օգտագործմամբ,

6) փոխպատվաստման համար նախատեսված կենդանական ծագում ունեցող հյուսվածքների կամ բջիջների վրա, բացառությամբ այն արտադրատեսակների, որոնք պատրաստված են կամ կենդանական ծագում ունեցող մահացած հյուսվածքներից, կամ` վերջիններիս օգտագործմամբ,

7) ատամնաբուժական նյութերի վրա,

8) ապակուց և մետաղից պատրաստված արտադրատեսակների վրա (ներարկիչներ, տարաներ, փաթեթավորման նյութեր, բժշկական գործիքներ, կահույք),

9) կշեռքների, մեծահասակների համար նախատեսված հասակաչափերի վրա,

10) կանանց հիգիենայի պարագաների վրա (կանացի հիգիենիկ միջադիրներ, խծուծներ, մանկական խանձարուրներ և տակդիրներ), բացառությամբ այն արտադրատեսակների, որոնք արտադրողի կողմից հատուկ նախատեսված են բժշկական նպատակներով օգտագործման համար։

5. ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերով բժշկական նշանակության արտադրատեսակների և բժշկական տեխնիկայի ցանկը, որոնց համար պահանջվում է սանիտարահամաճարակաբանական եզրակացության կազմում, ներկայացված է աղյուսակ 2-ում:

 

ԳԼՈՒԽ II. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

6. Սույն սանիտարական կանոններում օգտագործվում են հետևյալ հասկացությունները`

1) բժշկական նշանակության արտադրատեսակներ (ԲՆԱ)` արտադրատեսակներ, որոնք նախատեսված են բժշկական պրակտիկայում կիրառելու համար` հարմարանքներ, վիրակապման և կարելու համար նախատեսված միջոցներ, պոլիմերներից, ռետինից և այլ նյութերից պատրաստված արտադրատեսակներ, որոնք բժշկական նպատակներով օգտագործվում են առանձին-առանձին կամ համակցված և որոնք նախատեսված են հետևյալի համար`

2) հիվանդության կանխարգելում, ախտորոշում, բուժում, վերականգնում, բժշկական պրոցեդուրաների, բժշկական հետազոտությունների կատարում, մարդու հյուսվածքների, օրգանների և վերջույթների փոխարինում կամ ձևափոխում, խախտված կամ կորցրած ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների վերականգնում կամ փոխհատուցում, բեղմնավորման պրոցեսի նկատմամբ հսկողություն,

3) մարդու օրգանիզմի վրա այնպիսի ազդեցություն, որի ֆունկցիոնալ նշանակությունը չի իրականացվում մարդու օրգանիզմի հետ քիմիական, դեղագործական, իմունաբանական, մետաբոլիկ փոխազդեցության միջոցով։

4) բժշկական տեխնիկայի արտադրատեսակներ (ԲՏԱ)` սարքեր, ապարատներ, գործիքներ, սարքվածքներ, համալիրներ, ծրագրային կառավարմամբ համակարգեր, մարդու նկատմամբ ստորև նշված նպատակներով կիրառման համար նախատեսված սարքավորումներ` հետազոտություններ, ախտորոշում, հսկողություն, բուժում, կանխարգելում, հիվանդության ախտանիշների թեթևացում, վնասվածքի կամ հաշմանդամության փոխհատուցում (կոմպենսացիա) և ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների պահպանում,

5) բժշկական արտադրատեսակներ` բժշկական նշանակության և բժշկական տեխնիկայի արտադրատեսակներ` ցանկացած գործիքներ, ապարատներ, սարքեր, սարքվածքներ, նյութեր կամ այլ արտադրատեսակներ, որոնք օգտագործվում են առանձին-առանձին կամ համակցված` ներառյալ դրանց ըստ նշանակության կիրառման համար անհրաժեշտ ծրագրային ապահովումը, որոնք նախատեսված են մարդկանց նկատմամբ հետևյալ նպատակներով կիրառելու համար`

6) ախտորոշում, կանխարգելում, հսկողություն, բուժում կամ հիվանդության ախտանիշների թեթևացում,

7) ախտորոշում, հսկողություն, բուժում, վնասվածքի կամ հաշմանդամության ախտանիշների թեթևացում կամ փոխհատուցում,

8) հետազոտություններ, անատոմիական կառուցվածքի փոխարինում կամ փոփոխում կամ ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների պահպանում,

9) բեղմնավորման ընթացքի կառավարում, պայմանով, որ դրանց հիմնական ազդեցությունը չի հիմնվում կիրառման դեղագործական, իմունաբանական կամ մետաբոլիկ ազդեցության վրա, սակայն որոնք կարող են նպաստել վերոնշյալ ազդեցություններն առաջացնող միջոցների մարդու օրգանիզմ ներարկմանը կամ մարդու մարմնի արտաքին մակերևույթ դրանց ներթափանցմանը,

10) օժանդակ պարագաներ` առարկաներ, որոնք թեև առանձին չեն համարվում բժշկական արտադրատեսակներ, սակայն արտադրողի կողմից հատուկ նախատեսված են դրանց հետ համակցված օգտագործման համար, որպեսզի բժշկական արտադրատեսակներն օգտագործվեն նախատեսված նշանակությամբ,

11) անհատական օգտագործման արտադրատեսակ` արտադրատեսակ, որն արտադրվել է այն տեխնիկական առաջադրանքին համապատասխան, որում, պատշաճ կերպով որակավորված բժիշկը կամ համապատասխան որակավորում և գրավոր լիազորություններ ունեցող մեկ այլ անձ, իր պատասխանատվության ներքո, ներկայացնում է հատուկ պահանջներ` այդ արտադրատեսակի մշակման կամ արտադրման համար։ Այդպիսի արտադրատեսակը պետք է նախատեսված լինի բացառապես տվյալ հիվանդի համար։ Սերիական արտադրության այն արտադրատեսակը, որը պատրաստվում է կամ ենթարկվում է ձևափոխության պատշաճ կերպով որակավորված բժշկի կամ համապատասխան որակավորում ունեցող և լիազորություններով օժտված այլ անձի հատուկ պահանջների համաձայն, չի համարվում անհատական օգտագործման արտադրատեսակ,

12) արտադրող` անհատ ձեռնարկատեր, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որը արտադրատեսակը շրջանառության մեջ բաց թողնելիս իր անունից պատասխանատվություն է կրում այդ արտադրատեսակի նախագծման, արտադրման, փաթեթավորման և (կամ) մակնշման, համակարգի հավաքման կամ արտադրատեսակի ձևափոխման համար` անկախ այն բանից, թե տվյալ գործունեությունն իրականացնում է հենց այդ անձը, թե նրա անունից գործող երրորդ անձ։ Արտադրողներ չեն համարվում այն անձինք, որոնք տվյալ հաճախորդի համար իրականացնում են արտադրատեսակի հավաքման կամ ձևափոխման աշխատանքներ` պայմանով, որ այդպիսի արտադրատեսակներն արդեն մտցվել են շրջանառության մեջ։

13) արտադրատեսակի նպատակային նշանակությունը` արտադրատեսակի կիրառումը` ըստ արտադրողի կողմից ներկայացված տեղեկությունների, որոնք նշված են մակնշվածքի վրա, օգտագործման ցուցման մեջ և (կամ) գովազդային նյութում։

14) oգտագործման ցուցում (շահագործման ձեռնարկ), շահագործման փաստաթղթեր` փաստաթղթեր, որոնք պարունակում են տեղեկություններ արտադրանքի շահագործման (կիրառման) եղանակների և անվտանգության միջոցների վերաբերյալ,

15) բուժանձնակազմ` անձինք, որոնք իրենց գործունեության բնույթով մշտապես կամ ժամանակավորապես աշխատում են բժշկական նշանակության արտադրատեսակների կամ բժշկական տեխնիկայի հետ և կարող են ենթարկվել այդպիսի արտադրատեսակների առաջացրած ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական գործոնների ազդեցությանը,

16) վնասակար քիմիական նյութերի միգրացիա դեպի մոդելային միջավայրեր`փորձարկման որոշակի պայմաններում սանիտարահիգիենիկ փորձեր կատարելիս նյութերից կամ արտադրատեսակներից քիմիական նյութերի արտազատումը մոդելային միջավայրեր (օդ, թորած ջուր և այլն),

17) բաղադրատոմս (արտադրատեսակի պատրաստանյութի)` նյութի մեջ այն հումքի բաղադրիչների տոկոսային պարունակությունը, որոնք օգտագործվում են դրա արտադրության ժամանակ (պոլիմերային, սինթետիկ, արհեստական, ռետինե, ռետինագործվածքային),

18) բաղադրություն (արտադրատեսակի պատրաստանյութի)` նյութի մեջ այն հումքի բաղադրիչների ցանկը, որոնք օգտագործվում են դրա արտադրության ժամանակ (պոլիմերային, սինթետիկ, արհեստական, ռետինե, ռետինագործվածքային),

19) կից փաստաթղթեր` արտադրանքին կից ներկայացվող փաստաթղթերը (տեխնիկական անձնագիր, նկարագրություն, շահագործման ձեռնարկ կամ օգտագործման ցուցում, պիտակ, փորձարկման արձանագրություններ, հավաստագրեր, սանիտարահամաճարակաբանական եզրակացություններ և այլն), որոնք պարունակում են այդ արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը, անվտանգության պահանջներն օգտագործման ժամանակ և այլն։

20) օգտագործողի որակավորմանը ներկայացվող պահանջներ` այն գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների և փորձի ցանկը, որոնցով, արտադրատեսակների անվտանգ օգտագործման նպատակներով, պետք է օժտված լինի օգտագործողը,

21) ուլտրամանուշակագույն մանրէասպան կայանք` մանրէասպան ճառագայթիչների խումբ, որն ապահովում է մանրէասպանության արդյունավետության առաջադրված մակարդակը սենքում,

22) բաց տեսակի ճառագայթիչներ` ճառագայթիչներ, որոնցում լամպերից և անդրադարձիչից (կամ առանց դրա) ուղղակի մանրէասպան հոսքը տարածության մեջ լայն գոտի է զբաղեցնում, որը կարող է կազմել մինչև 4π մարմնային անկյուն,

23) փակ տեսակի ճառագայթիչներ (վերաշրջապտտիչներ-ռեցիրկուլյատորներ)` ճառագայթիչներ, որոնցում ճառագայթիչի կորպուսի ոչ ընդարձակ փակ տարածքում տեղակայված լամպերի մանրէասպան հոսքը դեպի արտաքին միջավայր ելք չունի,

24) համակցված տեսակի ճառագայթիչներ` ճառագայթիչներ, որոնք ունեն երկու մանրէասպան լամպեր, որոնք էկրանով բաժանված են այնպես, որ այդ լամպերից մեկից ելնող էլեկտրական հոսքն ուղղվում է դեպի դուրս` սենքի ներքևի գոտի, իսկ մյուսից ելնող էլեկտրական հոսքն ուղղվում է դեպի սենքի վերևի գոտի, ընդ որում, լամպերը կարող են վառվել միաժամանակ և առանձին-առանձին,

25) էլեկտրականացման հատկություն` էլեկտրաստատիկ լիցք կուտակելու նյութի ունակությունը։

 

ԳԼՈՒԽ III. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻՆ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 

7. Բժշկական արտադրատեսակները շահագործման ժամանակ չպետք է սպասարկող անձնակազմի և այլ օգտագործողների աշխատավայրերում ստեղծեն վնասակար գործոնների (ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական) այնպիսի մակարդակներ, որոնք գերազանցում են սանիտարական օրենսդրության պահանջներին համապատասխանող սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները։

8. Արտադրատեսակները պետք է ապահովեն հիվանդի անվտանգությունը կամ դրանք օգտագործողների կամ, համապատասխան դեպքերում, այլ անձանց անվտանգությունն ու առողջությունը, և դրանց կիրառման հետ կապված ցանկացած ռիսկ պետք է համարվի ընդունելի հիվանդի համար օգտակարության և հիվանդի առողջության ու անվտանգության մակարդակն ապահովելու համեմատությամբ։

9. Արտադրատեսակի տեխնիկական բնութագրերը և շահագործման առանձնահատկությունները չպետք է ունենան այնպիսի վտանգավոր ազդեցություն, որը ռիսկի կենթարկի հիվանդների և բուժանձնակազմի կամ այլ անձանց անվտանգությունն այդ արտադրատեսակի` արտադրողի կողմից նշված պիտանիության ժամկետի ընթացքում, արտադրողի ցուցումներին համապատասխան շահագործման ժամանակ։

10. Բժշկական նշանակություն ունեցող արտադրատեսակների, դրանց պատրաստման համար օգտագործվող նախնական հումքի և նյութերի յուրաքանչյուր տեսակի համար արտադրող կազմակերպությունը, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, մշակում և հաստատում է նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերը, այդ թվում` բաղադրատոմսը կամ կազմությունը։

11. Նորմատիվային իրավական ակտերում և բժշկական արտադրատեսակներին առնչվող սանիտարահիգիենիկ գնահատման համար ներկայացված այլ նյութերում նշվում են`

1) արտադրանքի նպատակային նշանակությունը և կիրառման ոլորտը,

2) արտադրատեսակի նկարագրությունը` նշելով (անհրաժեշտության դեպքում) օրգանիզմի հետ շփման տեսակը և տևողությունը,

3) օգտագործվող նյութերի կազմը կամ բաղադրատոմսը,

4) հիգիենիկ նշանակություն ունեցող տեխնիկական հարաչափերը և բնութագրերը (բժշկական տեխնիկայի արտադրատեսակների համար),

5) արտադրության ամսաթիվը,

6) անվտանգ շահագործման վերաբերյալ հանձնարարականները։

12. Բժշկական տեխնիկայի արտադրատեսակների վերաբերյալ շահագործման փաստաթղթերում նշվում են վտանգների բոլոր հնարավոր տեսակները (այսինքն այն ֆիզիկական և այլ գործոններ, որոնք առաջանում են տվյալ սարքավորման շահագործման հետևանքով), դրանց հիգիենիկ նշանակություն ունեցող տեխնիկական հարաչափերը և բնութագրերը, ինչպես նաև արտադրատեսակների շահագործման ու սպասարկման ժամանակ անվտանգության ապահովման պահանջները և միջոցները։

13. Ֆիզիկական գործոնների աղբյուր հանդիսացող բժշկական տեխնիկայի արտադրատեսակների առնչությամբ, դրանց կից փաստաթղթերում (տեխնիկական տվյալների թերթիկում կամ տեխնիկական պայմաններում կամ տեխնիկական անձնագրում) ներկայացված են հետևյալ տեղեկությունները`

1) աղմուկի կամ թրթռման աղբյուր հանդիսացող բոլոր արտադրատեսակների առնչությամբ (որոնք իրենց կազմում ունեն շարժական մասեր, պոմպեր, կոմպրեսորներ, օդափոխիչներ, էլեկտրական շարժիչներ և այլն)` ձայնի մակարդակների մասին տեղեկություններ (անհրաժեշտության դեպքում` տեղային կամ ընդհանուր թրթռման մակարդակների և հաճախականությունների մասին), որոնք գրանցվում են սարքավորումների աշխատանքի բոլոր անվանական ռեժիմների ժամանակ,

2) ուլտրաձայնի աղբյուր հանդիսացող ախտորոշիչ, բուժական, օժանդակ (վարակազերծիչ) սարքավորումների առնչությամբ` ուլտրաձայնի աղբյուրների ակուստիկ հարաչափերի մասին տվյալներ` բոլոր տվիչների ակուստիկ ելքի, թերապևտիկ գլխիկների կամ այլ աղբյուրների մասին` աշխատանքային հաճախականություններ, ուլտրաձայնի ելքային հզորություն (թրթռաարագության առավելագույն արժեք, ուլտրաձայնի ինտենսիվություն), տվիչների աշխատանքային մակերևույթների մակերես (թերապևտիկ գլխիկներ),

3) Էլեկտրամագնիսական դաշտի աղբյուր հանդիսացող սարքավորումների առնչությամբ` արտադրատեսակի բաղադրակազմի մեջ մտնող բոլոր աղբյուրների ցանկը, յուրաքանչյուր աղբյուրի բնութագիրը` ներառյալ առաջացող էլեկտրամագնիսական դաշտերի հաճախականությունը, առաջացող հզորությունը, հնարավորության դեպքում` էլեկտրական և (կամ) մագնիսական դաշտերի լարվածության առավելագույն արժեքները, էներգիայի հոսքի խտությունը, հաստատուն մագնիսական դաշտի ինդուկցիան (մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիայի համար, բացի դրանից, պահանջվում է մագնիսական դաշտի արագության փոփոխությունը, գրադիենտը, տեսակարար կլանումը), իմպուլսային ռեժիմներում աշխատող աղբյուրների համար` իմպուլսների կրկնման հաճախականությունը, ձևը, տևողությունը և ընթացքի ժամանակահատվածը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր աղբյուրի աշխատանքի ենթադրյալ առավելագույն տևողությունը, անհրաժեշտության դեպքում` անվտանգ հեռավորությունները (անվտանգ կամ հսկվող մուտքի գոտիները),

4) ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման աղբյուր հանդիսացող ֆոտոթերապևտիկ, մանրէասպան սարքավորումների առնչությամբ նշվում են` ուլտրամանուշակագույն լամպերի տեսակները, հզորությունը, քանակը, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման սպեկտրային բնութագրերը` 100-400նմ ալիքների երկարության ընդգրկույթում կամ ճառագայթման ինտենսիվությունը` Ա (315-400նմ-ից բարձր) ընդգրկույթում, Բ (280-315նմ-ից բարձր) ընդգրկույթում, Գ (100-280նմ-ից բարձր) ընդգրկույթում, տեղեկություններ սարքավորումների աշխատանքի ընթացքում օդային միջավայր արտանետված օզոնի կոնցենտրացիաների մասին, ինչպես նաև առաջարկված հեռավորությունը և շահագործման տևողությունը, մանրէասպան ճառագայթիչների համար պետք է նշվի, թե արդյոք դրանք թույլատրվում է շահագործել մարդկանց ներկայությամբ թե բացակայությամբ,

5) ալիքների երկարությունների ընդգրկույթի ենթակարմիր, տեսանելի ճառագայթման աղբյուր հանդիսացող սարքավորումների առնչությամբ նշվում են` ալիքի երկարությունը, ճառագայթման ինտենսիվությունը կամ հզորությունն առավելագույն աշխատանքային իմպուլսում, անհրաժեշտության դեպքում` պայծառությունը, լուսավորվածությունը, բաբախման գործակիցը, լուսադիոդային աղբյուրների համար` լույսի առանցքային ուժը, ճառագայթման մարմնային անկյունը, լուսադիոդի այլ անձնագրային բնութագրեր,

6) լազերային ճառագայթման աղբյուր հանդիսացող սարքավորումների համար նշվում են (կայանքի կազմի մեջ մտնող բոլոր աղբյուրների համար)` լազերի տեսակը, ալիքի երկարությունը, ելքային հզորությունը, աշխատանքի ռեժիմները (մշտական, ընդհատվող, պարբերական, իմպուլսային), փնջի տրամագիծն ու տարամիտումը, գլխադիրների և օպտիկական մանրաթելի տրամագիծը, ճառագայթվող մակերևույթի վրա բծի տրամագիծը, իմպուլսային ռեժիմների համար` փնջում էներգիայի խտությունը, իմպուլսների հարաչափերը, բաբախման հաճախականությունը, ազդեցության տևողությունը, կարգավորիչ լազերների ճառագայթման բնութագրերը` ճառագայթման ալիքի երկարությունը և հզորությունը, բոլոր աղբյուրների լազերային վտանգի դասը,

7) կարգավորվող սեղմման համակարգերի և սեղմումային արտադրատեսակների առնչությամբ` գործադրված ճնշման մակարդակները,

8) օդաիոնավորիչ բուժկանխարգելիչ սարքավորումների վրա նշվում են` իոնացնող էլեկտրոդների լարվածությունը, դրական և բացասական օդային իոնների կոնցենտրացիաները, որոնք առաջանում են տարբեր աշխատանքային ռեժիմներում, յուրաքանչյուր աշխատանքային ռեժիմի համար նշելով առաջարկված հեռավորությունը և շահագործման տևողությունը, ինչպես նաև տեղեկություններ սարքավորումների աշխատանքի ընթացքում օդային միջավայր արտանետված օզոնի կոնցենտրացիաների մասին,

9) բժշկական տեխնիկայի բոլոր էլեկտրական արտադրատեսակների առնչությամբ ներկայացվում են սնուցման աղբյուրների բնութագրերը (հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքը, լարվածությունը, ցանցում հոսանքի հաճախականությունը, սպառվող հզորությունը, փուլայնությունը),

10) բժշկական տեխնիկայի բոլոր արտադրատեսակների կամ դրանց բաղկացուցիչ մասերի համար, որոնք նախատեսված են բուժանձնակազմի ձեռքերի հետ շփման համար, պետք է նշվի մակերևույթների նյութական կազմը, ինչպես նաև սարքավորումների աշխատանքի տարբեր ռեժիմներում մակերևույթների ջերմաստիճանը։

14. Արտադրատեսակների կառուցվածքը պետք է, հնարավորության դեպքում, բացառի ֆիզիկական գործոնների բարձր մակարդակների ազդեցությունը սպասարկող անձնակազմի և օգտագործողի վրա բլոկավորումների, պաշտպանակների, էկրանների, ֆիլտրերի, պաշտպանական պատյանների և ծածկույթների, լուսաազդանշային սարքվածքների, թայմերների, հեռակառավարման միջոցների և այլն).ստեղծման և օգտագործման միջոցով։ Աղմուկ և թրթռում առաջացնող սարքավորումները պետք է հագեցած լինեն աղմկամեկուսիչ և թրթռամեկուսիչ տարրերով։ Էլեկտրական արտադրատեսակները պետք է ապահովված լինեն պաշտպանական հողանցման հնարավորությամբ։ Ուլտրամանուշակագույն սարքավորումների շահագործման ժամանակ, այնտեղ, որտեղ անհրաժեշտ և հնարավոր է, հարկ է օգտագործել ակրիլային պաշտպանիչ ծածկույթ։ III, IV դասերի լազերային արտադրատեսակները, որոնք ճառագայթում են առաջացնում սպեկտրի անտեսանելի մասում, հարկ է զինել I, II դասերի ներկառուցված լազերներով, որոնք ունեն տեսանելի ճառագայթում` հիմնական լազերային փնջի տեսանելիացման համար (կարգավորիչ, նշանոցային լազերներ)։

15. Բժշկական արտադրատեսակների լազերային վտանգի աստիճանը հաշվարկային մեթոդով դասակարգում է արտադրող ձեռնարկությունը ըստ ճառագայթման ելքային բնութագրերի` գործող սանիտարական նորմերի և կանոնների պահանջներին համապատասխան։ Լազերների վտանգավորության դասի որոշման համար պատասխանատվություն է կրում արտադրող կազմակերպությունը։ Լազերի դասի որոշման ճշգրտության նկատմամբ հսկողությունն իրականացվում է պետական սանիտարական հսկողության (վերահսկողության) լիազորված մարմինների կողմից։

16. Հայրենական արտադրության լազերային արտադրատեսակների առնչությամբ տեխնիկական պայմանները պարտադիր համաձայնեցվում են լիազորված մարմինների հետ։

17. Օրենքով սահմանված կարգով լիազոր մարմինը պետք է տրամադրի եզրակացություն սույն սանիտարական պահանջների հետ լազերային արտադրատեսակների փորձանմուշների համապատասխանության մասին` սերիական արտադրության հետագա թույլտվությամբ։

18. Բժշկական նշանակության լազերային արտադրատեսակները պետք է կահավորված լինեն հիվանդի և սպասարկող անձնակազմի վրա ազդեցություն ունեցող` լազերային ճառագայթման մակարդակը չափելու համապատասխան միջոցներով։

19. III-IV դասի լազերային արտադրատեսակները, նախքան դրանց շահագործումը, պետք է ընդունվեն հաստատության ադմինիստրացիայի կողմից նշանակված հանձնաժողովի կողմից, որի կազմում պարտադիր կերպով պետք է ներառված լինեն պետական սանիտարական հսկողության (վերահսկողության) լիազորված մարմինների ներկայացուցիչները։ Հանձնաժողովը սահմանում է սույն սանիտարական պահանջների կատարումը, որոշում է լազերային արտադրատեսակները շահագործման մեջ մտցնելու հարցը։ Հանձնաժողովի որոշումը ձևակերպվում է արձանագրությամբ։

20. III և IV դասերի լազերային արտադրատեսակները շահագործման մեջ մտցնելու համար արտադրողը հանձնաժողով է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`

1) լազերային արտադրատեսակի տեխնիկական անձնագիրը,

2) շահագործման և անվտանգության տեխնիկայի ցուցումները,

3) լազերային արտադրատեսակների տեղադրման հաստատված ծրագիրը,

4) սանիտարական անձնագիր

21. Լազերային արտադրատեսակների շահագործման ժամանակ աշխատատեղերում անվտանգությունը պետք է ապահովվի արտադրատեսակի կառուցվածքով։

22. Աշխատանքային գոտու տարածքի սահմաններում լազերային ճառագայթման և այլ անբարենպաստ արտադրական գործոնների ազդեցության մակարդակները չպետք է գերազանցեն սանիտարական նորմերով և կանոններով ու այլ նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված մեծությունները։

23. Լազերային ճառագայթման տարածման գոտիները պետք է նշվեն լազերային վտանգի նշաններով։ Եթե լազերային փունջը դուրս է գալիս հսկվող գոտու սահմաններից, ապա դրա օգտակար հետագծի ծայրին պետք է սահմանափակիչ լինի։

24. Բաց տեսակի լազերային արտադրատեսակների հետ աշխատանքի ժամանակ անվտանգությունն ապահովվում է անհատական անվտանգության միջոցների կիրառման միջոցով։

25. Արտադրական այն սենքերը, որոնցում շահագործվում են լազերային արտադրատեսակները, պետք է բավարարեն գործող շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջները և ապահովեն արտադրատեսակների սպասարկման անվտանգությունը։

26. Լազերները և ցանկացած դասի լազերային արտադրատեսակները պետք է ունենան արտադրանքի տվյալ տեսակին ներկայացվող պահանջներին համապատասխանող մակնշվածք, այդ թվում` արտադրանքի (բացառությամբ I դասի արտադրատեսակների) բացատրական նշումը պետք է պարունակի տեղեկություններ արտադրողի, լազերային ճառագայթման առավելագույն ելքային էներգիայի (հզորության) և ճառագայթման ալիքի երկարության, լազերային վտանգավորության դասի մասին։

27. Լազերային արտադրատեսակի տեխնիկական անձնագրում (տեղեկամատյանում) պետք է նշվի` ճառագայթման ալիքի երկարությունը, ելքային հզորությունը (էներգիան), լազերային ճառագայթման ժամանակավոր բնութագրերը, լազերի վտանգավորության դասը, հարակից վտանգավոր և վնասակար գործոնները։

28. Արտադրատեսակները պետք է մշակվեն, արտադրվեն և փաթեթավորվեն այնպես, որ փոխադրելիս և պահպանելիս դրանց տեխնիկական բնութագրերը և շահագործման առանձնահատկությունները վնասակար ազդեցություն չկրեն` արտադրատեսակներն ըստ նշանակության օգտագործելու ընթացքում։

29. Բժշկական նշանակության և բժշկական տեխնիկայի արտադրատեսակները պետք է ունենան պիտակ (մակնշվածք), որի միջոցով օգտագործողը տեղեկանում է արտադրողի, արտադրանքի կիրառության ոլորտի, կիրառության և պահպանման ժամկետների ու պայմանների մասին, ինչպես նաև` տեղեկացվում է արտադրանքն օգտագործելիս անվտանգության միջոցների մասին։ Անվտանգության միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտության բացակայության դեպքում արտադրողը նշում է` «Անվտանգության միջոցների պահպանում չի պահանջվում»։

30. Թույլատրելի սահմանները գերազանցող ֆիզիկական գործոնների մակարդակներ առաջացնող ԲՏԱ-ներ արտադրողը պետք է առաքվող արտադրատեսակների լրակազմում ընդգրկի անհատական պաշտպանության միջոցներ, (հակաաղմկային ներդրակներ, պաշտպանիչ ակնոցներ, թաթմաններ)` 2 զույգից ոչ պակաս։

31. Հսկողության ենթակա արտադրանքին (ապրանքներին) և դրա անվտանգության ցուցանիշներին ներկայացվող հիմնական պահանջները (բժշկական տեխնիկա և բժշկական նշանակության արտադրատեսակներ) ներկայացված են աղյուսակ 3-ում:

1) Սույն աղյուսակի մեջ չընդգրկված նյութերը և արտադրատեսակները գնահատվում են այդ ցանկում նշված նմանատիպ արտադրատեսակների փորձարկումների չափով,

2) պայմանական նշան` * աստղանիշով հսկվող նյութերի ցանկը կարող է փոփոխվել` ըստ նյութի բաղադրատոմսի: *) աստղանիշով նշված ցուցանիշները հարկ է գնահատել տվյալ գործոնները առաջացնող աղբյուրների առկայության դեպքում։

3) Պոլիմերներից և այլ նյութերից պատրաստված այն նյութերի և արտադրատեսակների նկատմամբ պահանջները, որոնք նախատեսված են սննդամթերքի և միջավայրերի հետ շփման համար)։

 

ԳԼՈՒԽ IV. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

 

32. Արտադրատեսակների պատրաստման համար օգտագործված նյութերի սանիտարաքիմիական փորձարկումները`

1) հոտաչափական հետազոտությունները (նյութերի հոտի ինտենսիվության գնահատում),

2) արտադրատեսակների պատրաստման համար օգտագործված նյութերից վնասակար նյութերի` դեպի մոդելային միջավայրեր (օդ, թորած ջուր) միգրացիայի մակարդակների որակական և քանակական հետազոտությունները,

4) ջրային լուծամզուկների վիճակի ինտեգրալ ցուցանիշների գնահատումը,

5) ջրային լուծամզուկների զգայորոշման (օրգանոլեպտիկ) հետազոտությունները (հոտի ինտենսիվության, գույնի, պղտորության գնահատում),

6) արտադրատեսակների բաղադրության մեջ մտնող նյութերից պատրաստված ջրային լուծամզուկներում ջրածնի իոնների (рН) ակտիվության ցուցանիշի չափումը և դրա փոփոխությունները` հսկողության հետ համեմատած,

7) վերականգնող խառնուրդների գնահատումը,

8) 220-360 նմ ալիքների երկարության ընդգրկույթում ուլտրամանուշակագույն կլանման գնահատումը։

33. Թունաբանական փորձարկումներ`

1) մաշկային ծածկույթի վրա արտադրատեսակների պատրաստման համար օգտագործված նյութերի և (կամ) մաշկային ծածկույթների վրա դրանցից ստացվող ջրային լուծամզուկների գրգռիչ ազդեցության գնահատումը,

2) աչքի լորձաթաղանթի վրա նյութերի և (կամ) արտադրատեսակների պատրաստման համար օգտագործված նյութերից ստացվող ջրային լուծամզուկների գրգռիչ ազդեցության գնահատումը,

3) սուր թունավորման ցուցանիշների գնահատում` որովայնաթաղանթ, ստամոքս, մաշկի տակ և օրգանիզմի այլ մասեր ներարկելիս),

4) արտադրատեսակների բաղադրության մեջ մտնող նյութերի և (կամ) դրանցից ստացվող ջրային լուծամզուկների զգայունացնող ազդեցության գնահատումը,

5) արհեստական ((in vitro-ին վիտրո) թունավորության ինդեքս) պայմաններում շարժունակ բջջային կուլտուրայի վրա արտադրատեսակների բաղադրության մեջ մտնող նյութերից ստացվող ջրային լուծամզուկների ընդհանուր թունաբանական և մաշկը գրգռող ազդեցության գնահատումը,

6) հեմոլիտիկ ակտիվության գնահատում,

7) ջերմածնության գնահատում։

34. Միկրոկենսաբանական ցուցանիշները և նորմերը բերվում են աղյուսակ 4-ի 2 կետի 6-րդ ենթակետում:

35. Բժշկական նշանակության արտադրատեսակների փորձարկումների ֆիզիկական մեթոդները

1) արտադրատեսակների բաղադրության մեջ մտնող նյութերի էլեկտրականացման գնահատումը,

2) Ռադիացիոն ցուցանիշների գնահատում (բնական հանքանյութերի և հումքի օգտագործմամբ արտադրատեսակների համար)

36. Բժշկական տեխնիկայի փորձարկման ֆիզիկական մեթոդները

1) Առաջացող ֆիզիկական գործոնների մակարդակների չափում (աղմուկ, ընդհանուր և տեղային թրթռում, օդային և հպումային ուլտրաձայն, ճառագայթումներ` ուլտրամանուշակագույն, օպտիկական ընդգրկույթի, ենթակարմիր, լազերային, ռենտգենային, էլեկտրական, մագնիսական և էլեկտրամագնիսական դաշտեր ու ճառագայթումներ, օդաիոնային կազմ, օգտագործողի հպման համար հասանելի ԲՏԱ-ների մակերևույթների ջերմաստիճան։

37. Կլինիկական փորձարկումներ (արտադրողի կողմից բացառապես բժշկական նպատակներով նախատեսված կանացի հիգիենիկ միջադիրների, տակդիրների, խանձարուրների համար)։ Սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջները ներկայացված են աղյուսակ 4-ում:

 

ԳԼՈՒԽ V. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՄԱԿՆՇՎԱԾՔԻՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

38. Բժշկական նշանակության արտադրատեսակների և բժշկական տեխնիկայի մասին տեղեկությունները պետք է շարադրվեն արտադրատեսակի մակնշվածքում և փաստաթղթերում։ Տեղեկությունները, բացի արտադրատեսակն արտադրողի հասցեից, պետք է պարունակեն շուկայում արտադրատեսակների տեղաբաշխման պաշտպանական և շահագործման հատկություններին, իրավական ասպեկտներին առնչվող ցուցանիշների թվարկում, ինչպես նաև ցանկացած այլ տվյալ, որոնք ենթադրյալ օգտագործողի համար ապահովում են արտադրատեսակների համապատասխան ընտրության ու օգտագործման հնարավորություն և կարող են կապված լինել նրա առողջության ու անվտանգության հետ։

39. Մակնշումը զետեղվում է անմիջապես արտադրատեսակի և (կամ) դրա փաթեթվածքի վրա։ Մանրէազերծ վիճակում շրջանառության մեջ մտցվող արտադրատեսակների համար մակնշվածքը պետք է զետեղվի մանրէազերծ փաթեթվածքի վրա։ Արտադրատեսակի վրա մակնշում չի զետեղվում, եթե այն շատ փոքր չափսերի է, կամ ունի հատուկ հատկանիշներ, որոնք թույլ չեն տալիս մակնշվածք զետեղել։

40. Մակնշումը պետք է լինի տեսանելի, ընթեռնելի, չջնջվող և պետք է զետեղված լինի կամ արտադրատեսակի վրա, կամ դրա օգտագործման ցուցման մեջ։ Հնարավորության դեպքում մակնշումը պետք է զետեղվի առևտրային փաթեթվածքի վրա։ Մանրէազերծ վիճակում շրջանառության մեջ մտցվող արտադրատեսակների համար մակնշվածքը պետք է զետեղվի մանրէազերծ փաթեթվածքի վրա։ Մակնշումը չի զետեղվում, եթե արտադրատեսակն ունի շատ փոքր չափսեր, կամ ունի հատուկ հատկանիշներ, որոնք թույլ չեն տալիս մակնշում զետեղել։

41. Արգելվում է զետեղել այնպիսի նշումներ կամ կատարել այնպիսի մակագրություններ, որոնք կարող են մոլորեցնել երրորդ կողմերին` շուկայում այդ արտադրանքի համապատասխանության ազգային նշանով կատարված մակնշվածքի նշանակության կամ գրաֆիկական պատկերի առնչությամբ։ Արտադրատեսակի, դրա փաթեթվածքի կամ օգտագործման ցուցման վրա կարելի է կատարել ցանկացած այլ մակնշում, պայմանով, որ այն բացասաբար չի ազդի մակնշվածքի տեսանելիության և ընթեռնելիության վրա։

42. Անմիջապես արտադրատեսակի վրա զետեղվող մակնշումը պետք է ներառի` արտադրողի անվանումը և (կամ) նրա ապրանքային նշանը, արտադրատեսակի անվանումը, չափսերը, զանգվածը, էլեկտրասնուցումը, գործարանային համարը (անհրաժեշտության դեպքում), արտադրման ամսաթիվը (տարին) (ԲՏԱ-ների համար), պիտանելիության ժամկետը կամ պիտանելիության ժամկետի ավարտը, այն նորմատիվ փաստաթուղթը, որի պահանջներին համապատասխանում է արտադրատեսակը, համապատասխանության ազգային նշանը, ինչպես նաև արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթերին համապատասխան այլ տեղեկություններ։

43. Արտադրատեսակի փաթեթվածքի վրա զետեղվող մակնշումը պետք է ներառի` արտադրող երկրի անվանումը, արտադրողի անվանումը, իրավաբանական հասցեն և առևտրային նշանը, արտադրատեսակի անվանումը, այն նորմատիվային փաստաթուղթը, որի պահանջներին համապատասխանում է արտադրատեսակը, չափսերը, զանգվածը (անհրաժեշտության դեպքում), արտադրատեսակի խնամքի եղանակները, արտադրության տարեթիվը (ԲՏԱ-ների համար), պիտանելիության ժամկետը կամ պիտանելիության ժամկետի մարման ամսաթիվը, (ԲՆԱ-ի համար), համապատասխանության ազգային նշանը, արտադրողի փաստաթղթերին համապատասխան` այլ տեղեկություններ։

44. ԲՏԱ-ների վրա տեղեկությունները պետք է նշվեն ռելիեֆային եղանակով (դրոշմատպում, փորագրում, ձուլում, դրոշմում)։ Թույլատրվում է տեղեկությունները նշել պատկերագրերով, ինչպես նաև անմիջապես արտադրատեսակի վրա դրվող` դժվարությամբ հեռացվող ներկով։ Տեղեկությունները պետք է լինեն դյուրընթեռնելի և չջնջվեն արտադրանքի պահպանման, փոխադրման, իրացման և ըստ նշանակության օգտագործման ժամանակ։

45. Մակնշումը պետք է շարադրված լինի ռուսերենով և հայերենով։ Թույլատրվում է այլ լեզուների լրացուցիչ օգտագործում։

46. Արտադրատեսակների փաթեթվածքները պետք է մակնշվեն պատկերագրերով, (նշաններով և (կամ) տեքստով), որոնցով նախատեսվում են` նորմատիվային (շահագործման) փաստաթղթերին համապատասխան, արտադրատեսակների պահպանման և (կամ) փոխադրման համար արտադրողի կողմից սահմանված պայմանները։

47. Մակնշումը պարունակում է բոլոր անհրաժեշտ տվյալները, որոնք ապահովում են արտադրանքի անվտանգ շահագործումը` ԲՏԱ-ների համար դրա հիմնական տեխնիկական բնութագրերը, նախազգուշական գրությունները, վտանգի նշանները (մագնիսական, լազերային կամ այլն ԲՏԱ-ների համար. տվյալներ այն նյութերի մասին, որոնցից պատրաստված են ԲՆԱ-ները և այլն), անհատական պաշտպանության միջոցների օգտագործման անհրաժեշտության վերաբերյալ պահանջները, անվտանգ հեռավորությունները կամ շահագործման թույլատրելի տևողությունը և այլն։

48. Բժշկական տեխնիկայի արտադրատեսակների շահագործումն իրականացվում է որոշակի արտադրատեսակների համար կազմված նորմատիվ իրավական ակտերի և սանիտարական օրենսդրության համաձայն, որոնք պարունակում են ԲՏԱ-ների համապատասխան բնութագրերի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ։

49. ԲՏԱ-ների շահագործման ընթացքում անվտանգության վերաբերյալ սույն սանիտարական կանոնների պահանջները, որոնք նշված են հատուկ ցուցանակների վրա, ինչպես նաև նախազգուշական նշանները և գրությունները տեղադրվում են արտադրատեսակի տեսանելի մասերում։

50. Արտադրողը պետք է այնպես ներկայացնի տեղեկությունները, որպեսզի հնարավոր լինի ընդունել համապատասխան նախազգուշական միջոցները և ապահովել բոլոր վտանգավոր գործոնների նկատմամբ համապատասխան հսկողությունը` պաշտպանական միջոցառումների ամբողջ համալիրի օգտագործմամբ։

51. Առողջության համար պոտենցիալ մեծ վտանգ ներկայացնող ԲՏԱ-ներ (ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման սարքեր, լազերային արտադրատեսակներ և այլն) օգտագործողը պետք է նախազգուշացվի առկա ռիսկի մասին։ Արտադրատեսակների վտանգավորության մասին նշվում է համապատասխան ձևով։ Բնակչության կողմից կենցաղում օգտագործման համար նախատեսված բժշկական տեխնիկայի արտադրատեսակների կիրառումը պետք է իրականացվի ըստ բժշկի ցուցումների հիման վրա։

52. Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման սարքերը մակնշվում են նախազգուշական գրությամբ` «ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը կարող է առաջացնել աչքերի և մաշկի վնասվածքներ։ Ուշադիր ծանոթացեք արտադրանքի օգտագործման վերաբերյալ հրահանգին։ Դրեք արտադրանքի հետ տրամադրված պաշտպանիչ ակնոցները» Գեղեցկության սրահներում և նմանատիպ վայրերում կիրառման համար նախատեսված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման սարքերի համար նախազգուշական գրությունները կարող են ներկայացվել ազդագրի վրա, որը մշտապես ամրացված է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման սարքի մոտակայքում։

53. Այն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման սարքերը, որոնց պայծառությունը գերազանցում է 100000 քդ/մ2-ը, մակնշվում են նախազգուշական գրությամբ` «Հզոր լույս: Չնայել ճառագայթիչին»։

54. Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով ճառագայթահարման կայանքները, որոնք նախատեսված են շրջակայքում մարդկանց բացակայության ժամանակ շահագործման համար, մակնշվում են համապատասխան նախազգուշական գրությամբ։

55. Տարբեր դասերի լազերային արտադրատեսակները մակնշվում են հետևյալ նախազգուշական գրություններով` «Փնջի մեջ չնայել», «Լազերային ճառագայթում», «Խուսափեք անմիջական և ցրված ճառագայթներով աչքի ու մաշկի ճառագայթումից», «Լազերային բացվածք (ապերտուր)» և այլն` լազերային արտադրատեսակի դասի նշումով։ Լազերային արտադրատեսակները, որոնք ճառագայթում են առաջացնում սպեկտրի անտեսանելի մասում, մակնշվում են համապատասխան նախազգուշական գրությամբ` «Անտեսանելի լազերային ճառագայթում» և այլն։

56. Շահագործման փաստաթղթերի «Անվտանգության վերաբերյալ պահանջներ» բաժինները ընդգրկում են արտադրանքի անվտանգ շահագործման ապահովման մասին հիմնական տեխնիկական պահանջները, ինչպես նաև արտադրանքի արտադրության մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված տեխնիկական, ինչպես նաև սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջները` կատարելով հղումներ այդ փաստաթղթերին, այդ թվում` աշխատավայրերում արտադրական սարքավորումների օգտագործմանը և վնասակար գործոնների մակարդակների, կոլեկտիվ և անհատական պաշտպանության միջոցների, աշխատանքի ռեժիմների, աշխատակիցներին պարբերական բժշկական ստուգման և արտադրական հսկողության ենթարկելու (անհրաժեշտության դեպքում) վերաբերյալ պահանջները։ Այս բաժնում պետք է նշվի, որ արտադրանքը պետք է անվտանգ լինի այն արտադրելիս և կիրառելիս ու այդ արտադրանքի համար պետք է ունենա պատշաճ կերպով ձևակերպված սանիտարահամաճարակաբանական եզրակացություն։

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ

 

ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

ԾԱԾԿԱԳԻՐ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

1.

Վիրակապման միջոցներ, վիրակարման և օժանդակ նյութեր (վիրակապեր, ժապավեններ, բինտեր, սպեղանիներ, հիգիենիկ անձեռոցիկներ. բամբակ` բժշկական, խոնավածուծ, վիրաբուժական, հիգիենիկ, աչքի, մանրէազերծված և չմանրէազերծված. գիպսային կապեր (բինտեր), հակաայրվածքային վիրակապեր, հեմոստատիկ, ներծծվող և այլն, բամբակաթանզիֆային միջոցներ` ներառյալ անձեռոցիկները, բինտերը, վիրակապման փաթեթները. կպչուն սպեղանիները, վնասված մաշկային ծածկույթների և լորձաթաղանթների հետ շփման համար նախատեսված այլ միջոցներ. վիրաբուժական թելերը. սոսինձները, սորբենտները, հեմոստատիկ փոշիները, ուլտրաձայնային հետազոտության համար դոնդողանյութերը (գելերը)

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 3005, 3005 90 100 0, 3005 90 310 0, 3005 90 510 0, 3006 10, 3006 70 000 0, 5601 21, 5601 21 100 0 ծածկագրեր

2.

Արյան, արյան հիմքով դեղերի, ներանոթային ներարկման համար նախատեսված նյութերի հետ շփման մեջ մտնող արտադրատեսակներ (սարքվածքներ` էքսֆուզիոն, ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն, միանվագ օգտագործման ներարկիչներ, ներանոթային ձողախողովակներ (կաթետերներ), բժշկական խողովակներ, արյամբ լցված անոթները խցանափակելու համար խցաններ և այլն. արյան, արյան հիմքով դեղերի, արյան փոխարինիչների և ինֆուզիոն լուծույթների համար բեռնարկղեր. մանրաթելեր, թաղանթներ, սորբենտներ օրգանիզմի համակարգերի և օրգանների ֆունկցիաների փոխարինման համար նախատեսված ապարատների և սարքվածքների համար արյան արհեստական շրջանառության ապարատներ, արհեստական երիկամներ` հեմոսորբցիայի համար, գլխավոր մալուխային գծերի մագիստրալների լրակազմեր և ապարատների ֆունկցիոնալ տարրեր

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 4001 10 000 0, 4002 11 000 0, 9018 31, 9018 31 100, 9018 31 100 1, 9018 31 900 1, 9018 90 500 ծածկագրեր

3.

Բժշկական գործիքներ, սարքվածքներ, ապարատներ (ձողախողովակներ (կաթետերներ), զոնդեր, վիրափողակներ, տարբեր տեսակների բժշկական զննաձողեր, պոլիմերային սպառման նյութեր և ասպիրացիայի, դրենաժավորման ու էնտերալ սնուցման համար նախատեսված ապարատների համար լրացուցիչ նյութեր. ներդիտակների մասեր, տվիչներ, էլեկտրոդներ և մաշկի կամ լորձաթաղանթի հետ շփվող այլ սարքվածքներ, պոլիմերային նյութերից պատրաստված գինեկոլոգիական գործիքներ` հայելիներ և նմանատիպ պարագաներ. ներշնչակներ (ինհալատորներ), շնչաչափերի համար ծայրոցներ և նմանօրինակ պարագաներ; պատյաններ, ձայնահաղորդիչ փողակներ, լսողական ապարատների համար ականջի ներդրուկներ, «Կլինիտրոն» տեսակի հակաայրվածքային մահճակալների համար միկրոոլորտներ

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 3006 91 000 0, 9021 4818 90 100 0 ծածկագրեր

4.

Հիվանդանոցային սպիտակեղեն, բժշկական անձնակազմի համար արտահագուստ, բժշկական նշանակության արտադրատեսակների համար նյութեր (չգործված կտորեղենից միանվագ օգտագործման բժշկական արտադրատեսակներ` վիրահատական բլոկի սպիտակեղեն և հիվանդների խնամքի համար նախատեսված արտադրատեսակներ (սավաններ, սրբիչներ և այլն), հագուստ բուժանձնակազմի համար, չգործված կտորեղեն բժշկական նշանակության միանվագ օգտագործման արտադրատեսակների պատրաստման համար` տոգորանյութերով և հավելանյութերով կամ առանց տոգորանյութերի ու հավելանյութերի դրանց, բուժական սպիտակեղեն, սեղմումային արտադրատեսակներ, էլաստիկ բինտեր, գուլպաներ, կիսագուլպաներ, մինչև ծնկները հասնող գուլպաներ, անդրավարտիքներ, կալանդներ և նմանատիպ այլ արտադրատեսակներ, ռետինե խառնուրդներ, ռետինե և լատեքսային նյութերի ու արտադրատեսակների պատրաստման համար հումք, տակդիր մոմլաթներ, ռենտգենյան ճառագայթներից պաշտպանող նյութեր և արտադրատեսակներ` գոգնոցներ, դոշլուկներ, ձեռնոցներ, բախիլներ

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրեր` 4001 10 000 0, 4002 11 000 0, 4014, 4015, 5603-ից, 6107, 6108-ից, 6115-ից, 6210-ից, 6212-ից, 6302-ից, 6307-ից, 9021-ից

5.

Սանիտարահիգիենիկ արտադրատեսակներ, հիվանդների խնամքի համար նախատեսված պարագաներ (տակդիրներ, խանձարուրներ, տակդիրներ մեծահասակների համար. վիրահատական ձեռնոցներ` հետազոտման համար, անատոմիական. պահպանակներ. սրսկիչներ, Էսմարխի բաժակներ, ծայրապանակներ հոգնայի համար. մեզի և կղկղանքի համար անոթներ, տակադիր պետքանոթներ, ջեռակներ, պարկեր սառույցի համար, սառնապահպանիչ տոպրակներ (կրիոպակետներ)

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 3006 91 000 0, 4001 10 000 0, 4002 11 000 0, 4014, 4015, 4803 00, 4818, 4818 40, 4818 90 100 0 ծածկագրեր

6.

Արտադրատեսակներ ակնաբուժության համար (ներաչքային, կոնտակտային ոսպնյակներ, այլ արտադրատեսակներ. աչքի պրոթեզներ. ոսպնյակներ` տեսողության շտկման համար, ակնոցի շրջանակներ. ակնավիրաբուժության համար դոնդողանյութերը (գել

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9003, 9003 11 000 0, 9004 10 ծածկագրեր

7.

Արտադրատեսակներ ներքին և արտաքին օրգանների պրոթեզավորման համար (սրտի փականներ, սրտամկանային և նյարդամկանային խթանիչներ, ներքին օրգանների պրոթեզներ, ներպատվաստվող տվիչներ, դեղանյութերի մշտական դոզավորմամբ ներարկման համար սարքվածքներ, ոսկրային ցեմենտներ, ներարգանդային հակաբեղմնավորիչներ և օղակներ. ներպատվաստվող դոնդողանյութեր (գելեր). կաթնագեղձերի էկզոպրոթեզներ, պրոթեզաօրթոպեդիկ արտադրատեսակներ և պրոթեզաօրթոպեդիկ արտադրատեսակների կիսաֆաբրիկատներ)

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 3006 91 000 0, 9021, 9021 10, 9021 10 100 0, 9021 10 900 0 ծածկագրեր

8.

Բժշկական սարքերի և ապարատների բաղադրիչ մասեր ու դետալներ (բժշկական սարքերի և ապարատների կորպուսներ ու դետալներ, խցեր գերճնշումային օքսիգենացման համար և այլն, կարգավորվող սեղմման ապարատներ, թթվածնային վրաններ. նորածնային ինկուբատորների խցերում երեխայի մաշկի հետ շփման մեջ մտնող նյութեր, նորածինների համար կյուվեզներ (նորածնային ինկուբատորներ). թթվածնի և անզգայացման շնչառական ապարատների դետալներ` ներառյալ դիմակները, շնչառական կոնտուրները և այլն, թթվածնային բարձիկներ, այլ նյութեր և արտադրատեսակներ` նախատեսված մարդու օրգանիզմի հետ անմիջական և միջնորդավորված շփման համար)

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 4001 10 000 0, 4002 11 000 0, 9019, 9019 10, 9019 10 100 00, 9019 10 900 1, 9019 20 000 0, 9019 0 000 0 ծածկագրեր

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՄԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԾՐԱԳՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

 

Բժշկական տեխնիկայի արտադրատեսակ

ծածկագրեր

1.

Վակուումային-մղման ապարատներ` ներարկման և լվացման (իրիգացիայի) համար. ասպիրացիոն-դրենաժային համակարգեր, արտածծիչներ, պոմպեր, իռիգատորներ

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 4001, 9018 ծածկագիր

2.

Քիթ-կոկորդ-ականջի մասնագետների կաբինետների, օտոսկոպիայի, ակնաբուժության համար նախատեսված ախտորոշման ապարատներ

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018 ծածկագիր

3.

Լսողության և խոսքի վերականգնման համար ապարատներ, խոսքի վերարտադրման սարքվածքներ և էլեկտրոնային լսողական ապարատներ

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9021, 9021 40 000 0 ծածկագրեր

4.

Օրգանիզմի համակարգերի և օրգանների ֆունկցիաների փոխարինման համար ապարատներ և սարքվածքներ, արյան կոնցենտրատորներ

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018, 9018 90 500 ծածկագիր

5.

Հեմոդիալիզի համար սարքավորումներ (արհեստական երիկամներ, արհեստական երիկամների ապարատներ և դիալիզորդն

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018 90 300 0 ծածկագիր

6.

Ապարատներ և սարքվածքներ` թոքերի արհեստական օդափոխության համար, անզգայացման շնչառական ապարատներ, ներշնչակներ և տուրբո-ներշնչակներ, այդ թվում` ուլտրաձայնային, աերոզոլթերապիայի, ազդազերծման (փոխհատուցման) և թթվածնային անբավարարությունը բուժելու ապարատներ

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018 90 600 0, 9019 ծածկագիր

7.

Լազերային ապարատներ` մաշկաբանության, կոսմետոլոգիայի, ատամնաբուժության, վիրաբուժության, ակնաբուժության, ֆիզիոթերապիայի և այլ բաժինների համար

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9013 20 000 0 ծածկագիր

8.

Օդաիոնավորիչներ, սարքավորումներ` օդորակման համար, օդի մաքրման և հարստացման համար բժշկական

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9019 20 000 0 ծածկագիր

9.

Վազքուղիներ` ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության թեստերի անցկացման համար, ծանրաբեռնվածության համակարգեր` էլեկտրասրտագրության համար

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018 ծածկագիր

10.

Ուլտրաձայնային և էլեկտրավիրահատական կազմալուծիչներ-ասպիրատորներ, էլեկտրավիրահատական գործիքներ, անոթները եռացնելու համար գեներատորներ

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018 ծածկագիր

11.

Արտաքին, ավտոմատ դեֆիբրիլյատորներ

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018 ծածկագիր

12.

Ավտոմատ ներարկիչներ` անգիոգրաֆիայի, համակարգչային և մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիայի համար, գրիչ-ներարկիչներ

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018 14 000 0 ծածկագիր

13.

Գործիքներ` կարող, կտրող և այլն, վիրաբուժական` շարժաբերներով

(ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018 ծածկագիր

14.

Ուլտրաձայնային սկաներների տվիչների լրակազմեր

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018 11 000 0 ծածկագիր

15.

Բժշկական սարքավորումների խնամքի համար սպառման նյութեր (հղկումային նյութեր, լուծույթներ, յուղեր

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 3403 99 100 0, 3403 19 910 0 ծածկագիր

16.

Բժշկական կահույք (սեղաններ, կողասեղաններ, ֆունկցիոնալ մահճակալներ, պատգարակներ, բազկաթոռներ, պահարաններ), ներքնակներ և ջրային ներքնակով մահճակալներ

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9402, 9403, 9404 ծածկագիր

17.

Վերակենդանացման մոնիտորներ, սրտամոնիտորներ, այդ թվում` մոդուլային, շարժական և այլն

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018 11 000 0 ծածկագիր

18.

Մանրէասպան, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչներ

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018 20 000 0 ծածկագիր

19.

Ատամների պրոթեզավորման սարքավորումներ

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018 ծածկագիր

20.

Բուժական-ախտորոշիչ սարքավորումներ` ինտերվենցիոն էլեկտրաֆիզիոլոգիայի, արտաքին հակապուլսացիայի համակարգի համար

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018 ծածկագիր

21.

Ատամնաբուժական սարքավորումներ` բժիշկ-ատամնաբույժի, օգնականի աշխատատեղը, հիվանդի նստելու տեղը, ատամնաբուժական կայանքներ

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018 41 000 0 ծածկագիր

22.

Զարկերակային ճնշումը և անոթազարկի (պուլս) հաճախությունը չափելու սարքեր, օքսիմետրեր, ծխաչափեր և այլն` տվիչներով և առանց տվիչների

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018 90 100 0 ծածկագիր

23.

Ռադիոթերապևտիկ, ռենտգենագրական սարքեր և ապարատներ (աղմուկի բնութագրերի, էլեկտրամագնիսական դաշտերի և այլնի չափումների ու գնահատման մասով)

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9022 ծածկագիր

24.

Ավտոմատացված համակարգերի և բժշկական տեղեկությունների ավտոմատացման և մշակման համար ծրագրատեխնիկական միջոցների համալիրներ

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018, 9030 ծածկագրեր

25.

Նորածինների համար տաքացման և վերակենդանացման համակարգեր (ինկուբատորներ, ֆոտոթերապևտիկ կայանքներ ու լամպեր

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018 ծածկագիր

26.

Հիվանդներին տաքացնելու համար համակարգեր (էլեկտրական ծածկոցներ

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018 20 000 0 ծածկագիր

27.

Դիտանցման համակարգեր, հեռաչափական բժշկական համակարգեր

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018 19 100 0 ծածկագիր

28.

Կարգավորվող սեղմման համար թերապևտիկ համակարգեր

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018 ծածկագիր

29.

Ատամնաբուժական ռադիովիզիոգրաֆներ, վիզիոգրաֆիկ սարքեր

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9022 ծածկագիր

30.

Հաշմանդամների վերականգնման համար տեխնիկական միջոցներ

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9021 ծածկագիր

31.

Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆ, լիթոտրիպտորներ (երիկամներում քարերի փշրման սարքեր), հարվածալիքային թերապիայի ապարատներ

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018 13 000 0, 9018 90 700 05 ծածկագիր

32.

Ախտորոշիչ, վիրաբուժական և բուժական ուլտրաձայնային ապարատներ, ուլտրաձայնային վիրաբուժական հերձադանակներ

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018, 9018 12 000 0 ծածկագիր

33.

Լվացման, վարակազերծման, ախտահանման կայանքներ (ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների, ուլտրաձայնի և ծայրահեղ բարձր հաճախականության (ԾԲՀ)) շոգու, չոր օդային, այդ թվում` ճկուն ներդիտակների ավտոմատ ախտահանման համար, բժշկական թափոնների օգտահանման համար

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9020 000 0 ծածկագիր

34.

էլեկտրաախտորոշման սարքավորումներ` ռեոգրաֆիկական համալիրներ,
համակարգչային, կարդիոմոնիտորներ և էլեկտրասրտագրիչներ, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ, նյարդամկանային ապարատի հիվանդությունների ախտորոշման համար համալիրներ

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018, 9018 11 000 0, 9022 50 000 0, 9022 12 000 0, 9030 ծածկագիր

35.

Էնդոսկոպիկ և վիդեոէնդոսկոպիկ սարքվածքներ, գործիքներ և համակարգեր, մուլտիմեդիա, վիդեոէնդոսկոպիկ, խոշորացման համակարգեր

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018, 9018 19 100 0, 9018 90 200 0 ծածկագիր

36.

ֆիզիոթերապիայի բուժական կոսմետոլոգիայի համար ապարատներ

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018 ծածկագիր

37.

Մերսման և մաշկի մաքրման համար ապարատներ

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9019 10, 9019 10 100 00 ծածկագիր

38.

Ռելաքսացիոն-վերականգնողական համակարգեր

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018 ծածկագիր

39.

Էլեկտրական և մագնիսական թերապիայի խթանիչներ, ավտոբիոռեզոնանսային դեղարկիչներ

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018, 9018 90 750 0 ծածկագիր

40.

Ֆիզիոթերապևտիկ ապարատներ (ուլտրաձայնի, լազերային, ենթակարմիր ճառագայթման, ջերմային ճառագայթման ազդեցության հիմքով գործող), էլեկտրականությամբ բուժման ապարատներ` ցածր հաճախականության, բարձր հաճախականության, քվանտային և այլն` հաստատուն, իմպուլսային հոսանքների և մագնիսական դաշտերի ու այլն հիմքով գործող

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9013 20 000 0, 9018, 9018 20 000 0 ծածկագիր

41.

Ռադիացիոն, բժշկական, բուժական և ախտորոշման կայանքներ, համակարգչային տոմոգրաֆներ, մամոգրաֆներ, խտաչափեր, համակարգչային ռադիոգրաֆիայի համակարգեր, սցինտիգրաֆիկական ապարատներ

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 9018, 9018 14 000 0, 9022 ծածկագիր

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3

 

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ԾԱԾԿԱԳՐԵՐՈՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԱՅՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ՈՐՈՆՔ ԵՆԹԱԿԱ ԵՆ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ` ՍՈՒՅՆ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՒՄՈՎ

 

 

Ապրանքի դասակարգումը` ըստ ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրի

Ապրանքի կրճատ անվանումը

 

30-րդ խումբ    Դեղագործական արտադրանք

1.

3005

Բամբակ, թանզիֆ (մառլյա), բինտեր և նմանատիպ արտադրատեսակներ (օրինակ` վիրակապման համար նյութեր, կպչուն սպեղանիներ, թրջոցալաթեր)` ներծծված կամ ծածկված դեղագործական նյութերով կամ բաժնեծրարված փաթեթավորումներով` մանրածախ առևտրի համար, որոնք նախատեսված են բժշկության, վիրաբուժության, ատամնաբուժության կամ անասնաբուժության մեջ օգտագործելու համար։

2.

3005 10 000 0

Վիրակապման նյութ, հարակցանյութ և այլ արտադրատեսակներ, որոնք ունեն կպչուն շերտ,

3.

3005 90

այլ`

4.

3005 90 100 0

բամբակ և բամբակից ստացված արտադրատեսակներ,

5.

3005 90 310 0

թանզիֆ և թանզիֆից ստացված արտադրատեսակներ

6.

3005 90 510 0

այլ` չգործված կտորեղենից

7.

ԶԶ3005 90 550 0

այլ`

8.

3005 90 990 0

այլ`

9.

3006

Դեղագործական արտադրանք, որը նշված է այս խմբին վերաբերվող 4-րդ ծանոթագրության մեջ`

10.

3006 10-ից

Վիրաբուժական, մանրէազերծ աղելար, նմանատիպ մանրէազերծ նյութեր` կարեր դնելու համար (ներառյալ մանրէազերծ ներծծվող վիրահատական կամ ատամնաբուժական թելերը) և մանրէազերծ հարակցային գործվածքներ` վերքերի վիրաբուժական փակման համար`

11.

3006 70 000 0-ից

Դոնդողանման պատրաստուկներ, որոնք նախատեսված են բժշկության մեջ, վիրահատությունների կամ ֆիզիկական հետազոտությունների ժամանակ, որպես մարմնի մասերի համար քսուքներ կամ մարմնի և բժշկական գործիքների միջև որպես կապակցող ազդանյութեր օգտագործելու համար։

12.

3006 91 000 0

Հարմարանքներ, որոնք նույնացվում են որովայնային օգտագործման հարմարանքների հետ (4-րդ տողատակի ծանոթագրություն)

 

40-րդ խումբ

Կաուչուկ, ռետին և դրանցից պատրաստված արտադրատեսակներ

13.

4001 10 000 0

Բնական կաուչուկե լատեքս` նախավուլկանացված կամ չնախավուլկանացված

14.

400211 000 0

Լատեքս

15.

4014-ից

Հիգիենիկ արտադրատեսակներ` պատրաստված վուլկանացված ռետինից, բացի կոշտ ռետինից` կոշտ ռետինից պատրաստված կցամասերով կամ առանց դրանց. տարբեր տեսակների մանկական ծծակներ և երեխաների համար նմանատիպ արտադրատեսակներ

16.

4015

Հագուստ և հագուստի պարագաներ (ներառյալ ձեռնոցները, թաթմանները և կիսաձեռնոցները)` պատրաստված վուլկանացված ռետինից, բացի բժշկական նպատակներով օգտագործվող կոշտ ռետինից

17.

4016 91 000-ից

Հատակի ծածկոցներ վուլկանացված ռետինից (բացի կոշտ ռետինից), որոնք օգտագործվում են ներքին սենքերի համար

 

48-րդ խումբ

Թուղթ և ստվարաթուղթ, իրեր թղթե զանգվածից, թղթից կամ ստվարաթղթից

18,

4803 00

Զուգարանի թղթե անձեռոցիկներ կամ անձեռոցիկներ դեմքի համար, սրբիչներ կամ խանձարուրներ և տնտեսական, կենցաղ-տնտեսական կամ սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթերի այլ տեսակներ, թաղանթանյութի բամբակ և թաղանթանյութի մանրաթելից պաստառ` խորշոմավորված կամ հարթ մակերևույթով, ծալքավոր կամ ոչ ծալքավոր, դրոշմատպված կամ առանց դրոշմատպման, ծակոտած կամ չծակոտած, ներկված կամ չներկված մակերեսով, տպվածքով կամ առանց տպվածքի, գլանափաթեթներով կամ թերթերով

19.

4805-ից

Սննդամթերքի փաթեթավորման համար թուղթ, սննդի արտադրության մեջ օգտագործվող քամիչ թուղթ և քամիչ ստվարաթուղթ

20.

1) 4811 10 000 0-ից

2) 4811 41 900 0-ից

3) 4811 49 000 0-ից

4) 4811 51 000 1-ից

5) 4811 59 000 1

6) 4811 60 000 0-ից

7) 4811 90 000 0-ից

8) 4823 90 909 8-ից

Թղթային կամ ստվարաթղթային հիմքով պատրաստված հատակի համար ծածկեր` ըստ չափի կտրված կամ չկտրված (ներքին սենքերի համար)

21.

4814

Պաստառներ և պատի նմանատիպ այլ պատվածքներ, պատուհանների համար թափանցիկ թուղթ

22.

4818

Զուգարանի թուղթ և նմանատիպ թղթեր, թաղանթանյութի բամբակ կամ թաղանթանյութի բամբակից պաստառ կամ թաղանթանյութի մանրաթելից պաստառ` տնտեսական, կենցաղային կամ սանիտարահիգիենիկ նշանակության, 36 սմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ գլանափաթեթներով կամ ըստ չափի կամ ձևի կտրտած. թաշկինակներ, կոսմետիկ անձեռոցիկներ, սրբիչներ, սփռոցներ, սեղանի անձեռոցիկներ, մանկական խանձարուրներ, խծուծներ (տամպոններ), սավաններ և կենցաղ-տնտեսական կամ բժշկական նշանակության նմանատիպ արտադրատեսակներ, հագուստեղեն և հագուստի պարագաներ` թղթանյութի զանգվածից, թղթից, թաղանթանյութի բամբակից կամ թաղանթանյութի մանրաթելի պաստառից

23.

4818 40

ա. Կանացի հիգիենիկ միջադիրներ և խծուծներ (տամպոններ), մանկական խանձարուրներ և տակդիրներ ու նմանատիպ սանիտարահիգիենիկ արտադրատեսակներ

բ. Կանացի հիգիենիկ միջադիրներ, խծուծներ (տամպոններ) և նմանատիպ արտադրատեսակներ

24.

4818 40 110 0

Կանացի հիգիենիկ միջադիրներ

25.

4818 40 130 0

Խծուծներ (տամպոններ)

26.

4818 40 190 0

Այլ

27.

4818 40 900 0

Մանկական խանձարուրներ և տակդիրներ, ինչպես նաև համանման նմանատիպ սանիտարահիգիենիկ արտադրատեսակներ

28.

4818 90 100 0

Վիրաբուժական, բժշկական կամ հիգիենիկ նպատակներով կիրառվող արտադրատեսակներ` մանրածախ առևտրի համար` չբաժնեծրարված

 

56-րդ խումբ

Բամբակ, թաղիք կամ նրբաթաղիք և չգործված կտորեղեն, հատուկ մանվածք, լարաններ, պարաններ, ճոպաններ, հաստ պարաններ և դրանցից պատրաստված արտադրանք

29.

5601

Մանածագործական նյութերից բամբակ և դրանից ստացվող արտադրատեսակներ, մանածագործական մանրաթելեր, որոնք երկարությամբ չեն գերազանցում 5մմ-ը (նրբախավ), մանածագործական փոշի և հանգուցիկներ

30.

5601 10

Կանացի հիգիենիկ միջադիրներ և խծուծներ (տամպոններ), մանկական խանձարուրներ ու տակդիրներ և բամբակից պատրաստված նմանատիպ սանիտարահիգիենիկ արտադրատեսակներ.

31.

5601 10 100 0

քիմիական մանրաթելերից,

32.

5601 10 900 0

այլ մանածագործական նյութերից

33.

5601 21

բամբակ և բամբակից ստացված այլ արտադրատեսակներ,

բամբակե մանրաթելերից,

34.

5601 21 100 0

հիդրոսկոպիկ,

35.

5601 21 900 0

Այլ

36.

5602

Թաղիք կամ նրբաթաղիք` ներծծված կամ չներծծված, պատվածքով կամ առանց պատվածքի, կրկնակված կամ չկրկնակված

37.

5603

Չգործված կտորեղեն` ներծծված կամ չներծծված, պատվածքով կամ առանց պատվածքի, կրկնակված կամ չկրկնակված

 

90-րդ խումբ

Գործիքներ և ապարատներ` օպտիկական, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, չափիչ, հսկիչ, ճշգրիտ, բժշկական կամ վիրաբուժական, դրանց մասերը և պարագաները

38.

9003

Շրջանակներ և արմատուրա` ակնոցների, պաշտպանիչ ակնոցների կամ նմանատիպ օպտիկական սարքերի համար, և դրանց մասերը,

39.

9003 11 000 0

պլաստմասսայից շրջանակներ և արմատուրա,

40.

9004 10

արևապաշտպանիչ ակնոցներ

41.

9013 20 000 0

Լազերներ, բացի շրջանակների և արմատուրաների լազերային դիոդներից

42.

9018

ա. Բժշկության, վիրաբուժության, ատամնաբուժության կամ անասնաբուժության մեջ օգտագործվող սարքեր և սարքվածքներ` ներառյալ սցինտիգրաֆիկական ապարատները, էլեկտրաբժշկական այլ ապարատներ և սարքեր` տեսողությունը հետազոտելու համար.

բ. էլեկտրադիագնոստիկ ապարատներ (ներառյալ ֆունկցիոնալ ախտորոշման հետազոտությունների կամ ֆիզիոլոգիական հարաչափերի հսկողության համար նախատեսված ապարատները

43.

9018 11 000 0

Էլեկտրասրտագրիչներ

44.

9018 12 000 0

ուլտրաձայնային տեսագրման համար ապարատներ,

45.

9018 13 000 0

մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆներ,

46.

9018 14 000 0

սցինտոգրաֆիկական ապարատներ,

47.

9018 19

այլ,

48.

9018 19 100 0

երկու կամ ավելի հարաչափերի միաժամանակյա հսկողության համար ապարատներ,

49.

9018 19 900 0

այլ,

50.

9018 20 000 0

Ուլտրամանուշակագույն կամ ենթակարմիր ճառագայթման օգտագործման վրա հիմնված ապարատներ,

51.

9018 31

ներարկիչներ, ձողախողովակներ (կաթետերներ) և նմանատիպ գործիքներ`

ներարկիչներ` ասեղներով կամ առանց ասեղների`

52.

9018 31 100

պլաստմասսայից`

53.

9018 31 100 1

ինսուլինի համար` 2մլ-ից ոչ ավելի ծավալով,

54.

9018 31 100 9

այլ,

55.

9018 31 900

այլ,

56.

9018 31 900 1

ինսուլինի համար` 2մլ-ից ոչ ավելի ծավալով,

57.

9018 31 900 9

այլ,

58.

9018 41 000 0

բոր մեքենաներ` այլ ատամնաբուժական սարքավորումների հետմիասնական հիմքով համատեղված կամ չհամատեղված

59.

9018 90 100 0

արյան ճնշումը չափելու համար նախատեսված գործիքներ և սարքավորումներ,

60.

9018 90 200 0

ներդիտակներ,

61.

9018 90 300 0

Հեմոդիալիզի համար սարքավորումներ (արհեստական երիկամներ, արհեստական երիկամների ապարատներ և դիալիզորդներ),

62.

9018 90 500

արյան փոխներարկման համար նախատեսված ապարատներ`

63.

9018 90 500 1

Արյան, արյան փոխարինիչների և ինֆուզիոն լուծույթների վերցման ու փոխներարկման համար նախատեսված համակարգեր,

64.

9018 90 500 9

այլ,

65.

9018 90 600 0

անզգայացման համար ապարատներ և սարքվածքներ

66.

9018 90 700 05

ուլտրաձայնային լիթոտրիպտորներ (երիկամներում քարերի փշրման սարքեր),

67.

9018 90 750 0

նյարդային համակարգի գործունեությունը խթանելու համար ապարատներ,

68.

9018 90 850 0

այլ,

69.

9019

Սարքվածքներ` մեխանոթերապիայի համար, մերսման ապարատներ, կարողությունների որոշման համար հոգեբանական թեստերի համար ապարատներ, օզոնային, թթվածնային և աերոզոլային թերապիայի, արհեստական շնչառության համար կամ այլ թերապևտիկ շնչառական ապարատներ`

70.

9019 10

Սարքվածքներ` մեխանոթերապիայի համար, մերսման ապարատներ, կարողությունները որոշելու նպատակով հոգեբանական թեստերի համար ապարատներ.

71.

9019 10 100 00

էլեկտրական թրթռամերսման ապարատներ,

72.

9019 10 900

այլ`

73.

9019 10 900 1

հիդրոմերսման լոգարաններ և ցնցղախցիկներ,

74.

9019 10 900 9

այլ։

75.

9019 20 000 0

Օզոնային, թթվածնային և աերոզոլային թերապիայի, արհեստական շնչառության համար կամ այլ թերապևտիկ շնչառական ապարատներ:

76.

9020 00 000 0

Շնչառական սարքավորումներ` գազային և այլ դիմակներ, բացի պաշտպանական դիմակներից, առանց մեխանիկական դետալների և փոխովի զտիչների։

77.

9021

Օրթոպեդիկ հարմարանքներ` ներառյալ հենակները, վիրաբուժական գոտիները, կալանտները, բեկակալները և այլ հարմարանքներ` կոտրվածքները բուժելու համար. արհեստական մարմնի մասեր. լսողական ապարատներ և այլ հարմարանքներ, որոնք օրգանի արատը կամ կորցրած աշխատունակությունը փոխհատուցելու համար կրում են մարմնի վրա.

78.

9021 10

Հարմարանքներ` օրթոպեդիկ կամ կոտրվածքները բուժելու համար`

79.

9021 10 100 0

օրթոպեդիկ հարմարանքներ,

80.

9021 10 900 0

բեկակալներ և կոտրվածքները բուժելու համար այլ հարմարանքներ,

81.

9021 40 000 0

լսողական ապարատներ` բացի մասերից և պարագաներից,

82.

9022 50 000 0

սրտախթանիչներ` բացի մասերից և պարագաներից,

83.

9022 12 000 0

Համակարգչային տոմոգրաֆներ

84.

9022

ա. Ապարատներ` հիմնված ռենտգենյան ալֆա, բետա և գամմա ճառագայթների օգտագործման վրա, նախատեսված կամ չնախատեսված բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական կամ անասնաբուժական օգտագործման համար` ներառյալ ռենտգենաչափիչ և ռադիոթերապևտիկ ապարատները, ռենտգենյան խողովակներն ու ռենտգենյան ճառագայթման այլ գեներատորներ, բարձր լարման գեներատորները, վահանները և ղեկավարման պուլտերը, էկրանները, սեղանները, բազկաթոռներն ու հետազոտության և բուժման համար համանման այլ արտադրատեսակներ,

բ. Ապարատներ` հիմնված ռենտգենյան ճառագայթների օգտագործման վրա, նախատեսված կամ չնախատեսված բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական կամ անասնաբուժական օգտագործման համար` ներառյալ ռենտգենաչափիչ և ռադիոթերապևտիկ ապարատները,

85.

9030

Օսցիլոսկոպներ, սպեկտրաանալիզատորներ, այլ սարքեր և ապարատներ` էլեկտրական մեծությունները չափելու կամ հսկելու համար, բացի 9028 ապրանքային դիրքում դասակարգված չափիչ սարքերից. սարքեր և ապարատներ` ալֆա, բետա, գամմա, ռենտգենյան, տիեզերական կամ այլ իոնացնող ճառագայթումներ հայտնաբերելու կամ չափելու համար,

 

94-րդ խումբ

Կահույք, անկողնային պարագաներ, ներքնակներ, ներքնակի հիմնամասեր, բազմոցի բարձիկներ և կահույքի նմանատիպ լցոնված պարագաներ, այլ տեղում չհիշատակված կամ չներառված լամպեր և լուսային սարքավորումներ` լուսային ցուցանակներ, լուսային տախտակներ` անունով կամ անվանումով կամ հասցեով և նմանատիպ արտադրատեսակներ, հավաքովի շինարարական կառուցվածքներ

86.

9402

Կահույք` բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական կամ անասնաբուժական (օրինակ` վիրաբուժական սեղաններ, զննման համար սեղաններ, մեխանիկական հարմարանքներով հիվանդանոցային մահճակալներ, ատամնաբուժական բազկաթոռներ) բազկաթոռներ և նմանատիպ բազկաթոռներ հարմարանքներով` պտտման ու միաժամանակ թեքման և բարձրացման համար:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4

 

ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻՆ (ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻՆ) ԵՎ ԴՐԱ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ (ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ)

Հ/ա №

Արտադրանքի (ապրանքի) անվանումը

Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջներ

Ծանոթագրություններ

ցուցանիշ

ՄԹՔ-ի թույլատրելի մակարդակները (մգ/դմ3), ոչ ավելի

I. Բժշկական նշանակության արտադրատեսակներ

1.

Վիրակապման միջոցներ, վերքը կարելու և
օժանդակ նյութեր

Վիրակապեր, ժապավեններ, բինտ, սպեղանիներ, հիգիենիկ անձեռոցիկներ

1) Սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշներ
Հոտաչափություն (արտադրատեսակների նմուշների պատրաստման համար օգտագործվող նյութերի հոտը)

2 բալից ոչ ավելի

 

2) Ջրային լուծամզուկների վիճակի սանիտարաքիմիական ցուցանիշներ

   

ա. Հոտը
բ. Գունավորումը

գ. Պղտորությունը
դ. рН
ե. рН-ի փոփոխություն
զ. Օքսիդանալիությունը
է. Բրոմացումը
ը. ՈւՄ-կլանումը` 220-360 նմ երկարությամբ ալիքների տիրույթում
թ. Վերականգնող խառնուրդներ

1 բալից ոչ ավելի սանդղակով 200 -ից ոչ ավելի

2 բալից ոչ ավելի
6-9 միավոր рН-ի
սահմաններում
+1 միավոր рН
5 մգО2/լ-ից ոչ ավելի
0.3 մգBr2/լ-ից ոչ ավելի
Օ.Կ 0.3 միավորից ոչ ավելի
1,0 մլ 0,02Н р-ра Na2 S2O3-ից ոչ ավելի

 
   

3) Վնասակար նյութերի միգրացիան թորած ջրում

 

Արտադրատեսակների պատրաստման համար օգտագործվող նյութերի բարդ բաղադրության պարագայում վերահսկվող նյութերի ամբողջական ցանկը պետք է որոշվի` հաշվի առնելով աղյուսակ 3-ը։

   

Ա. Բնական մանրաթելեր` ֆորմալդեհիդ

0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

   

բ. Բնական մանրաթելեր` Էթիլացետատ
գ. Բնական մանրաթելեր` ացետոն
դ. Բնական մանրաթելեր` մնացորդային ակտիվ քլոր

0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
բացակայություն

   

Արհեստական մանրաթելեր (վիսկոզա, ացետատներ)` ա. Ացետալդեհիդ
բ. Ֆորմալդեհիդ


0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

   

4) Քիմիական մանրաթելեր և պոլիմերներ.

 
   

ա. Պոլիեթերային (ՊԷ, լավսան)էթիլենգլիկոլ
բ.Պոլիեթերային (ՊԷ, լավսան)դիմեթիլտերեֆտալատ
գ. Պոլիեթերային (ՊԷ, լավսան)ֆորմալդեհիդ

1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի

1,5 մգ/լ-ից ոչ ավելի

0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

   

ա, Պոլիամիդային (ՊԱ, կապրոն, նեյլոն). կապրոլակտամ
բ. Պոլիամիդային (ՊԱ, կապրոն, նեյլոն).հեքսամեթիլենդիամին
գ.Պոլիամիդային (ՊԱ, կապրոն, նեյլոն).ֆորմալդեհիդ

0,5 մգ/լ-ից ոչ ավելի

0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի

0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

   

5) Հետևյալ տեսակի ռետիններ (ելնելով բաղադրությունից).
Ա. Կաուչուկներ` բութադիեն-աքրիլոնիտրիլային, բութադիենային և այլն
- ակրիլաթթվի նիտրիլ
բ. Ստիրոլային (բուտադիեն-ստիրոլային/ստիրոլ բութադիենային,(СРС և այլն)
գ. ստիրոլ
դ. Մեթիլենստիրոլային (բութադիեն-մեթիլստիրոլային, СРМС և այլն)- α-մեթիլստիրոլ
ե. Իզոպրենային (սինթետիկ իզոպրենային կաուչուկ)
զ. իզոպրեն
6). Բոլոր տեսակի ռետիններից և լատեքսներից
ա. տիուրամ
բ. ցիմատ 0,05
գ. էթիլցիմատ 0,05
դ. դիֆենիլգուանիդին
ե. կապտաքս 0,4
զ. ալտակս
է. դիբուտիլֆտալատ
ը. ցինկի իոններ0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի


0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի


0,5 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,03 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,15 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,15 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,25 մգ/լ-ից ոչ ավելի
1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի

   

7) Պոլիակրիլնիտրիլային (ՊԱՆ, նիտրոն).
ա. ակրիլոնիտրիլ
բ. վինիլացետատ0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

   

8) Պոլիվինիլքլորիդային (ՊՎՔ, քլորին).
ա. վինիլ քլորային
բ. բենզոլ
գ. դիօկտիլֆտալատ
դ. դիբուտիլֆտալատ


0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
2,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 
   

9) Պոլիվինիլսպիրտային (ՊՎՍ, վինոլ).
ա. վինիլացետատ
բ. վինիլ քլորային
գ. ֆորմալդեհիդ


0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 
   

10) Պոլիոլեֆինային (պոլիպրոպիլենային, պոլիէթիլենային).
ա. ֆորմալդեհիդ
բ. ացետալդեհիդ0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 
   

11) Պոլիուրետային (սպանդեկս).
ա. էթիլենգլիկոլ
բ. ացետալդեհիդ
գ. ֆորմալդեհիդ


1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 
   

12) Պոլիեթերներ.
Պոլիէթիլեն-օքսիդ
ա. ֆորմալդեհիդ
բ. ացետալդեհիդ
13) Պոլիպրոպիլեն-օքսիդ
ա. մեթիլացետատ
բ. ացետոն
գ. ֆորմալդեհիդ
դ. ացետալդեհիդ
14) Պոլիտետրամեթիլեն-օքսիդ
ա. պրոպիլային սպիրտ
բ. ացետալդեհիդ
գ. ֆորմալդեհիդ
15) Պոլիֆենիլեն-օքսիդ
ա. ֆենոլ
բ. ֆորմալդեհիդ0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի


0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

0,05 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 
   

16) Հետևյալ տեսակի ռետիններ (ելնելով բաղադրությունից)`.
Կաուչուկներ` բութադիեն-աքրիլոնիտրիլային, բութադիենային և այլն
- ակրիլաթթվի նիտրիլ
17) Ստիրոլային (բուտադիեն-ստիրոլային/ստիրոլ բութադիենային, СРС և այլն)
- ստիրոլ,
18) Մեթիլենստիրոլային (բութադիեն-մեթիլստիրոլային, СРМС և այլն)
- α-մեթիլստիրոլ
19) Իզոպրենային (սինթետիկ իզոպրենային կաուչուկ)
- իզոպրեն
20) Բոլոր տեսակի ռետիններից և
լատեքսներից
ա. տիուրամ
բ. ցիմատ
գ. էթիլցիմատ
դ. դիֆենիլգուանիդին
ե. կապտաքս
զ. ալտաքս
է. դիբուտիլֆտալատ
ը. ցինկի իոններ

0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի


0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,5 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,03 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,15 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,15 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,25 մգ/լ-ից ոչ ավելի
1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

21) Թունաբանական տեսանկյունից ջրային լուծամզուկների վիճակի գնահատումը

   

ա. Մաշկային ծածկույթների վրա ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը

0 բալ

բ. Լորձաթաղանթների վրա ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը

0 բալ

գ.Զգայունացնող ազդեցությունը

0 բալ

2.

Բամբակ` բժշկական, խոնավածուծ, չմանրէազերծված

1) Սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշներ
Հոտաչափություն (արտադրատեսակների նմուշների պատրաստման համար օգտագործվող նյութերի հոտը)2 բալից ոչ ավելի

 

2) Ջրային լուծամզուկների վիճակի սանիտարաքիմիական ցուցանիշները`
ըստ1. կետի

   

3) Վնասակար նյութերի միգրացիան թորած ջրում

   

4) Բնական մանրաթելեր`
 ա. Ֆորմալդեհիդ
 բ. Էթիլացետատ
 գ. Ացետոն
 դ. Մնացորդային ակտիվ քլոր


0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
բացակայությունը

 
   

5) Թունաբանական տեսանկյունից նյութի գնահատումը
ա. Մաշկի վրա մի քանի անգամ քսելու դեպքում դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը

0 բալ

 

բ. Զգայունացնող ազդեցությունը

0 բալ

 
 

 6) Միկրոկենսաբանական ցուցանիշները

   

ա. Միկրոօրգանիզմների ընդհանուր քանակը,ԳԱՄ/1գ
բ. Enterobacteriaceae ընտանիք
գ. Պսևդոմոնա աերոգինոզա
(Pseudomonas aeruginosa)
դ. Ոսկեգույն ստաֆիլակոկ
ե. Candida ցեղի բորբոսասնկեր և խմորասնկեր

1x102 -ից ոչ ավելի

բացակայությունը

բացակայությունը

բացակայությունը
բացակայությունը

 

3.

Հակաայրվածքային վիրակապեր, հեմոստատիկ, ներծծվող և այլն, բամբակաթանզիֆային միջոցներ, (անձեռոցիկներ, բինտ, վիրակապման փաթեթներ), կպչուն սպեղանիներ, վնասված մաշկային ծածկույթների և լորձաթաղանթների հետ շփման համար նախատեսված այլ միջոցներ

1) Սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշներ
Հոտաչափություն (արտադրատեսակների նմուշների պատրաստման համար օգտագործվող նյութերի հոտը)

   

2) Ջրային լուծամզուկների վիճակի սանիտարաքիմիական ցուցանիշները

   

3) Վնասակար նյութերի միգրացիան թորած ջրում

   

4) Բնական մանրաթելեր`
- ֆորմալդեհիդ

0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

5) Արհեստական մանրաթելեր (վիսկոզա, ացետատներ).
- ծծմբածխածին,1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

6) Քիմիական մանրաթելեր`

   

7) Պոլիեթերային (ՊԷ, լավսան).
ա. էթիլենգլիկոլ
բ. դիմեթիլտերեֆտալատ


1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
1,5 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

8) Պոլիամիդային (ՊԱ, կապրոն, նեյլոն).
ա. կապրոլակտամ
բ. հեքսամեթիլենդիամին0,5 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

9) Պոլիակրիլնիտրիլային (ՊԱՆ, նիտրոն).
ա. ակրիլոնիտրիլ
 բ. վինիլացետատ0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

10) Պոլիվինիլքլորիդային (ՊՎՔ, քլորին).
ա. վինիլ քլորային
բ. բենզոլ
գ. դիօկտիլֆտալատ
 դ. դիբուտիլֆտալատ0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
2,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,25 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

11) Պոլիվինիլսպիրտային (ՊՎՍ, վինոլ).
- վինիլացետատ0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

12) Պոլիոլեֆինային (պոլիպրոպիլենային, պոլիէթիլենային).
ա. ֆորմալդեհիդ
բ. ացետալդեհիդ0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

13) Պոլիուրեթանային (սպանդեկս).
ա. էթիլենգլիկոլ
բ. ացետալդեհիդ


1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

14) Պոլիեթերներ.
Պոլիէթիլեն-օքսիդ
ա. ֆորմալդեհիդ
բ. ացետալդեհիդ
15) Պոլիպրոպիլեն-օքսիդ
ա. մեթիլացետատ
բ. ացետոն
գ. ֆորմալդեհիդ
դ. ացետալդեհիդ0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի


0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 
   

16) Պոլիտետրամեթիլեն-օքսիդ
ա. պրոպիլային սպիրտ
բ. ացետալդեհիդ
գ. ֆորմալդեհիդ


0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 
   

17) Պոլիակրիլատներ
ա. ակրիլոնիտրիլ
բ. մեթիլակրիլատ
գ. մեթիլմեթակրիլատ
դ. բուտիլակրիլատ


0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,25 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

18) Պոլիակրիլնիտրիլային մանրաթելեր (ՊԱՆ, նիտրոն և այլն)
ա. ակրիլոնիտրիլ
բ. մեթիլակրիլատ
գ. մեթիլմեթիլակրիլատ
դ. դիմեթիլֆորմամիդ
ե. վինիլացետատ0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,25 մգ/լ-ից ոչ ավելի
10,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

19) Պոլիօրգանոսիլակսաններ (սիլիկոններ)
ա. ֆորմալդեհիդ
բ. մեթիլ սպիրտ0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

20) Թունաբանական տեսանկյունից նյութի գնահատումը
ա. Մաշկի վրա մի քանի անգամ քսելու դեպքում դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը

0 բալ

 

21) Թունաբանական տեսանկյունից ջրային լուծամզուկների վիճակի գնահատումը

   

ա. Մաշկի վրա մի քանի անգամ քսելու դեպքում դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը

0 բալ

 

բ. Լորձաթաղանթների վրա ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը

0 բալ

 

գ. Զգայունացնող ազդեցությունը

0 բալ

 

դ. Սուր և միջին/ենթասուր թունավորության ցուցանիշները` դրանք մաշկի տակ ներարկելիս

Հսկվող ցուցանիշների փոփոխության բացակայությունը

 

ե. Ջերմածին ազդեցությունը

1,40 С-ից ոչ ավելի

 

4.

Վիրաբուժական թելեր

1) Սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշներ, այդ թվում` հոտաչափություն, ջրային լուծամզուկների վիճակի ցուցանիշներ

   

2) Արտադրատեսակների պատրաստման համար օգտագործվող նյութերից վնասակար նյութերի միգրացիան թորած ջրում

 

Արտադրատեսակների պատրաստման համար այլ նյութերի օգտագործում. հսկվող նյութերի ամբողջական ցանկը որոշվում է` հաշվի առնելով աղյուսակ 3-ը։

3) Պոլիեթերային (ՊԷ, լավսան).
ա. էթիլենգլիկոլ
բ. դիմեթիլտերեֆտալատ


1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
1,5 մգ/լ-ից ոչ ավելի

4) Պոլիամիդային (ՊԱ, կապրոն, նեյլոն).
ա. կապրոլակտամ
բ. հեքսամեթիլենդիամին0,5 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի

5.

Գիպսային կապեր (բինտեր)

1) Թունաբանական տեսանկյունից նյութի գնահատումը
ա. Մաշկի վրա մի քանի անգամ քսելու դեպքում դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը0 բալ

 

բ. Զգայունացնող ազդեցությունը

0 բալ

 

2) Ռադիացիոն ցուցանիշները (բնական հանքանյութերի և հումքի օգտագործմամբ պատրաստվող արտադրատեսակների համար), բնական ռադիոնուկլիդների տեսակարար արդյունավետ ակտիվությունը, Aէֆ,

գործող նորմատիվներին համապատասխան

 

6.

Մասերը սոսնձելու համար օգտագործվող նյութեր, սորբենտներ

1) Վնասակար նյութերի միգրացիան օդային միջավայրում

   

ա. ցիկլահեքսանոն
բ. ացետոն

0,04 մգ/մ-ից ոչ ավելի
0,35 մգ/մ-ից ոչ ավելի

Այլ լուծիչների օգտագործման դեպքում` վնասակար նյութերի հսկողությունն իրականացվում է` հաշվի առնելով աղյուսակ 3-ը։

2) Վնասակար նյութերի միգրացիան թորած ջրում

 

ա. ցիկլահեքսանոն
բ. տետրահիդրոֆուրան
գ. ացետոն

2,50 մգ/լ-ից ոչ ավելի
20 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

3) Թունաբանական ցուցանիշները

   

ա. Մաշկի վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը բազմակի օգտագործման դեպքում

0 բալ

 

բ. Մաշկա-ռեզորբտիվ ազդեցությունը։

Բացակայություն

 

գ. Զգայունացնող ազդեցությունը

0 բալ

 

7.

Գելեր` ուլտրաձայնային հետազոտության համար

1) Թունաբանական ցուցանիշները

0 բալ

 

ա. Մաշկի վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը բազմակի օգտագործման դեպքում

   

8.

Արյան, արյան հիմքով դեղամիջոցների, ներանոթային ներարկման համար նախատեսված նյութերի հետ շփման մեջ գտնվող արտադրատեսակներ

     

9.

Հարմարանքներ` էքսֆուզիոն, ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն, մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ, ներանոթային փողաձողեր (կաթետեր), բժշկական փողակներ, խցաններ` արյամբ լցված անոթները խցանափակելու համար. արյան, արյան հիմքով դեղամիջոցների, արյան փոխարինիչների և ներարկման լուծույթների տարաներ, ապարատներ և սարքվածքներ` օրգանիզմի օրգանների և համակարգերի գործառույթների փոխարինման համար.
արյան արհեստական շրջանառության, արհեստական երիկամի, արնակլանման համար նախատեսված սարքեր, մագիստրալի կոմպլեկտներ և ապարատների ֆունկցիոնալ տարրեր (մանրաթելեր, թաղանթներ, սորբենտներ)

1) Սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշները, այդ թվում` հոտաչափություն, ջրային լուծամզուկների վիճակի ցուցանիշները` 1. կետին համապատասխան։

   

2) Վնասակար նյութերի միգրացիան դեպի թորած ջուր

3) Քիմիական մանրաթելեր.

   
 

4) Պոլիեթերային
ա. էթիլենգլիկոլ
բ. դիմեթիլտերեֆտալատ
գ. ֆորմալդեհիդ
դ. Էթիլացետատ


1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
1,5 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 
 

5) Պոլիամիդային
ա. կապրոլակտամ
բ. հեքսամեթիլենդիամին
գ. ֆորմալդեհիդ


0,5 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

6) Պոլիակրիլոնիտրիլային.
 ա.Ակրիլոնիտրիլ
 բ. վինիլացետատ


0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

7) Պոլիվինիլքլորիդային
ա. վինիլ քլորային
բ. բենզոլ
գ. դիօկտիլֆտալատ
դ. դիբութիլֆտալատ


0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
2,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

8) Պոլիվինիլսպիրտային
ա. վինիլացետատ
բ. վինիլ քլորային
գ. ֆորմալդեհիդ


0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

9) Պոլիոլեֆինային
ա. ֆորմալդեհիդ
բ. ացետալդեհիդ


0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

10) Պոլիուրեթանային
ա. էթիլենգլիկոլ
բ. ացետալդեհիդ
գ. ֆորմալդեհիդ


1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

11) Պոլիեթերներ`
Պոլիէթիլենօքսիդ
ա. ֆորմալդեհիդ
բ. ացետալդեհիդ
12) Պոլիպրոպիլենօքսիդ
ա. մեթիլացետատ
բ. ացետոն
գ. ֆորմալդեհիդ
դ. ացետալդեհիդ
13) Պոլիտետրամեթիլենօքսիդ
ա. պրոպիլային սպիրտ
բ. ացետալդեհիդ
գ. ֆորմալդեհիդ
14) Պոլիֆենիլենօքսիդ
ա. ֆենոլ
բ. ֆորմալդեհիդ
15) Պոլիկարբոնատ
ա. ֆենոլ
բ. դիֆենիլոլպրոպան
գ. մեթիլենքլորիդ
դ. քլորբենզոլ
16) Պոլիսուլֆոն
ա. դիֆենիլոլպրոպան
բ. ֆենոլ
գ. բենզոլ0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի


0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

0,05 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

0,05 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի

0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,05 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

17) Պոլիստիրոլ (բլոկային , կախույթային, հարվածակայուն)
ա. ստիրոլ
18) սպիրտներ`
ա. մեթիլ
բ. բութիլ
գ. ֆորմալդեհիդ
19) Ստիրոլի համապոլիմեր` ակրիլոնիտրիլով
ա. ստիրոլ
բ. ակրիլոնիտրիլ
գ. ֆորմալդեհիդ
դ. բենզալդեհիդ
20) АБС-պլաստիկներ
ա. ստիրոլ
բ. ակրիլոնիտրիլ
գ. α-մեթիլստիրոլ
դ. ֆորմալդեհիդ
21) Ստիրոլի համապոլիմեր`
մեթիլմեթակրիլատով
ա. ստիրոլ
բ. մեթիլմեթակրիլատ
գ. մեթիլ սպիրտ
դ. ֆորմալդեհիդ
22) Ստիրոլի համապոլիմեր` մեթիլմեթակրիլատով և ակրիլոնիտրիլով
ա. ստիրոլ
բ. մեթիլմեթակրիլատ
գ. ակրիլոնիտրիլ
դ. մեթիլ սպիրտ
ե. ֆորմալդեհիդ
զ. ստիրոլ
է. α-մեթիլստիրոլ
ը. բենզալդեհիդ
թ. ացետոֆենոն
23) Ստիրոլի համապոլիմեր` α-մեթիլստիրոլով
ա. ստիրոլ
բ. α-մեթիլստիրոլ
գ. բենզալդեհիդ
դ. ացետոֆենոն
24) Ստիրոլի համապոլիմեր` բութադիենով
ա. ստիրոլ
բ. 1,3-բութադիեն
գ. ացետալդեհիդ
դ. ացետոն
25) Մետաղներ`
ա. բարիում
բ. կապար
գ. կադմիում
դ. քրոմ
ե. պղինձ
զ. նիկել
է. անագ
ը. երկաթ
թ. ցինկ0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,5 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի

0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,003 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,25 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի


0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,25 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,003 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,003 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,05 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,03 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,001 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի
1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,03 մգ/լ-ից ոչ ավելի
1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

26) Ռետիններ (կախված բաղադրությունից)` հետևյալ տիպի.
Կաուչուկներ` բութադիեն-աքրիլոնիտրիլային, բութադիենային և այլն
- ակրիլաթթվի նիտրիլ
27) Ստիրոլային (ստիրոլ բութադիենային, СРС և այլն)
- ստիրոլ
28) Մեթիլենստիրոլային (բութադիեն-ա-մեթիլստիրոլային, СРМС և այլն)
- α-մեթիլստիրոլ
29) Իզոպրենային (սինթետիկ իզոպրենային կաուչուկ)
- իզոպրեն
30) Բոլոր ռետիններից
ա. տիուրամ
բ. ցիմատ
գ. էթիլցիմատ
դ. դիֆենիլգուանիդին
ե. կապտաքս
զ. ալտաքս
է. դիբութիլֆտալատ
ը. ցինկի իոններ
0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի


0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի

0,5 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,03 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,15 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,15 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,25 մգ/լ-ից ոչ ավելի
1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

31) Ջրային լուծամզուկների թունաբանական գնահատականը

 

ա. Մաշկի վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը բազմակի օգտագործման դեպքում

0 բալ

բ. Մաշկի վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը բազմակի օգտագործման դեպքում

0 բալ

գ. Զգայունացնող ազդեցությունը

0 բալ

դ. Սուր և ենթասուր թունավորության ցուցանիշները` դրանք որովայնաթաղանթ ներարկելիս

Հսկվող ցուցանիշներում փոփոխությունների բացակայությունը

ե. Պիրոգեն ազդեցությունը

1,40 С-ից ոչ ավելի

զ. Հեմոլիտիկ ազդեցությունը

2%-ից ոչ ավելի

10.

Բժշկական գործիքներ, սարքվածքներ, ապարատներ

     

11.

Փողաձողեր (կաթետերներ), զոնդեր, վիրափողակներ, տարբեր տեսակի բժշկական զննաձողեր, պոլիմերային սպառման նյութեր և ասպիրացիայի, դրենաժավորման և էնտերալ սնուցման սարքերի համար նախատեսված համալրող պարագաներ

1) Սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշներ, այդ թվում`
հոտաչափություն, ջրային լուծամզուկների վիճակների ցուցանիշները, վնասակար նյութերի միգրացիան արտադրատեսակների նյութերից` ելնելով այդ նյութերի կազմից`8-րդ կետին համապատասխան։

   

2) Թունաբանական տեսանկյունից ջրային լուծամզուկների գնահատումը

   

ա. Մաշկի վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը` բազմակի օգտագործման դեպքում

0 բալ

 

բ. Մաշկի վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը` բազմակի օգտագործման դեպքում

0 բալ

 

գ. Զգայունացնող ազդեցությունը

0 բալ

 

դ. Սուր և ենթասուր թունավորության ցուցանիշները` դրանք որովայնաթաղանթ ներարկելիս

Հսկվող ցուցանիշների փոփոխությունների բացակայությունը

 

ե. Պիրոգեն ազդեցությունը

1,40С-ից ոչ ավելի

 

զ. Հեմոլիտիկ ազդեցությունը

2%-ից ոչ ավելի

 

12.

Ներդիտակների (էնդոսկոպ) մասեր, տվիչներ, էլեկտրոդներ և մաշկի կամ լորձաթաղանթների հետ շփման մեջ մտնող այլ սարքվածքներ, պոլիմերային նյութերից պատրաստված գինեկոլոգիական գործիքներ)` հայելիներ և նմանօրինակ գործիքներ։

1) Սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշներ, այդ թվում` հոտաչափություն, ջրային լուծամզուկների վիճակների ցուցանիշները, վնասակար նյութերի միգրացիան դեպի մոդելային միջավայրեր` 8 -րդ կետին համապատասխան։

   

2) Թունաբանական տեսանկյունից ջրային լուծամզուկների գնահատումը

   

ա. Մաշկի վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը բազմակի օգտագործման դեպքում

0 բալ

 

բ. Զգայունացնող ազդեցությունը

0 բալ

 

13.

Ներշնչակներ (ինհալատորներ), շնչաչափերի համար ծայրոցներ և նմանատիպ պարագաներ

1) Սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշներ, այդ թվում` հոտաչափություն, ջրային լուծամզուկների վիճակների ցուցանիշները, վնասակար նյութերի միգրացիան դեպի մոդելային միջավայրեր` 8-րդ կետին համապատասխան։

   

2) Թունաբանական տեսանկյունից ջրային լուծամզուկների գնահատումը

   

ա. Մաշկի վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը` բազմակի օգտագործման դեպքում

0 բալ

 

14.

Լսողական ապարատներ (պատյաններ, ձայնահաղորդիչ փողակներ, ականջի ներդրուկներ)

1) Սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշներ, այդ թվում` հոտաչափություն, ջրային լուծամզուկների վիճակների ցուցանիշները, վնասակար նյութերի միգրացիան դեպի մոդելային միջավայրեր` 8-րդ կետին համապատասխան։

   

Այդ թվում` ձայնահաղորդիչ փողակներ, ականջի ներդրուկներ

2) Թունաբանական տեսանկյունից ջրային լուծամզուկների գնահատումը

   

ա. Մաշկի վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը` բազմակի օգտագործման դեպքում

0 բալ

 

բ. Լորձաթաղանթների վրա ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը

0 բալ

 

գ. Զգայունացնող ազդեցությունը

0 բալ

 

15.

Միկրոոլորտներ` «Կլինիտրոն» տիպի հակաայրվածքային մահճակալների համար

1) Սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշները,
այդ թվում` հոտաչափություն, ջրային լուծամզուկների վիճակի ցուցանիշները` 1. կետին համապատասխան։

   

2) Վնասակար նյութերի միգրացիան դեպի թորած ջուր

   

3) Պոլիեթերային (ՊԷ, լավսան).
ա. էթիլենգլիկոլ
բ. դիմեթիլտերեֆտալատ
գ. ֆորմալդեհիդ


1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
1,5 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

Արտադրատեսակների նյութերի բաղադրյալ կազմի առկայության դեպքում` վերահսկվող նյութերի ամբողջական ցանկի սահմանումը պետք է իրականացվի հաշվի առնելով աղյուսակ 3-ը ։

4) Պոլիոլեֆինային (պոլիպրոպիլենային, պոլիէթիլենային).
ա. ֆորմալդեհիդ
բ. ացետալդեհիդ
5) Պոլիամիդային (ՊԱ, կապրոն,
նեյլոն).
ա. կապրոլակտամ
բ. հեքսամեթիլենդիամին
գ. ֆորմալդեհիդ
6) Պոլիուրեթանային (սպանդեկս).
ա. էթիլենգլիկոլ
բ. ացետալդեհիդ
գ. ֆորմալդեհիդ
7) Պոլիսուլֆոն
ա. դիֆենիլոլպրոպան
բ. ֆենոլ
գ. բենզոլ
8) Պոլիստիրոլ
- ստիրոլ
9) սպիրտներ`
ա. մեթիլ
բ. բութիլ
գ. ֆորմալդեհիդ
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի


0,5 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,05 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի


0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի

0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,5 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

10) Թունաբանական տեսանկյունից ջրային լուծամզուկների գնահատումը

 

ա. Մաշկային ծածկույթների վրա ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը բազմակի օգտագործման դեպքում

0 բալ

բ. Լորձաթաղանթների վրա ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը

0 բալ

գ. Զգայունացնող ազդեցությունը

0 բալ

16.

Հիվանդանոցային սպիտակեղեն, բժշկական անձնակազմի համար հատուկ հագուստ, բժշկական նշանակության արտադրատեսակների համար նյութեր

     

17.

Բժշկական նշանակության մեկանգամյա օգտագործման արտադրատեսակներ` չգործված կտորեղենից. վիրահատական օգտագործման սպիտակեղեն և հիվանդների խնամքի համար նախատեսված սպիտակեղեն և արտադրատեսակներ (սավաններ, սրբիչներ և նմանատիպ պարագաներ), հագուստ բուժանձնակազմի համար, նյութեր` բժշկական նշանակության մեկանգամյա օգտագործման արտադրատեսակների պատրաստման համար` տոգորանյութերով և հավելանյութերով կամ առանց դրանց, բուժական սպիտակեղեն, կոմպրեսիոն արտադրատեսակներ (էլաստիկ բինտեր, գուլպաներ, կիսագուլպաներ, մինչև ծնկները հասնող գուլպաներ, անդրավարտիքներ, կալանդներ և նմանատիպ այլ արտադրատեսակներ)

1) Սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշները,
այդ թվում` հոտաչափություն, ջրային լուծամզուկների վիճակի ցուցանիշները` 1. կետին համապատասխան։

   

2) Վնասակար նյութերի միգրացիան դեպի օդային միջավայր

   

3) Բնական մանրաթելեր`
- ֆորմալդեհիդ

0,003 մգ/մ3 -ից ոչ ավելի

 

4) Արհեստական մանրաթելեր (վիսկոզա, ացետատներ).
- ծծմբաածխածին,

0,005 մգ/մ3-ից ոչ ավելի

 

5) Քիմիական մանրաթելեր.

   

6) Պոլիեթերային (ՊԵ, լավսան).
ա. ֆորմալդեհիդ
բ. էթիլենգլիկոլ
գ. դիմեթիլտերեֆտալատ


0,003 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
1,0 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,05 մգ/մ3-ից ոչ ավելի

 

7) Պոլիամիդային (ՊԱ, կապրոն, նեյլոն).
ա. կապրոլակտամ
բ. հեքսամեթիլենդիամին
գ. ֆորմալդեհիդ0,06 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,001 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,003 մգ/մ3-ից ոչ ավելի

8) Պոլիակրիլոնիտրիլային (ՊԱՆ, նիտրոն).
ա. ակրիլոնիտրիլ
բ. վինիլացետատ
գ. ֆորմալդեհիդ0,03 մգ/մ
3-ից ոչ ավելի
0,15 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,003 մգ/մ3-ից ոչ ավելի

9) Պոլիվինիլքլորիդային (ՊՎՔ, քլորին).
ա. բենզոլ
բ. տոլուոլ
գ. դիօկտիլֆտալատ
դ. ֆորմալդեհիդ


0,1 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,6 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,02 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,003 մգ/մ3-ից ոչ ավելի

10) Պոլիվինիլսպիրտային (ՊՎՍ, վինոլ).
ա. վինիլացետատ
բ. ֆորմալդեհիդ


0,15 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,003 մգ/մ3-ից ոչ ավելի

11) Պոլիոլեֆինային
(պոլիպրոպիլենային, պոլիէթիլենային).
ա. ֆորմալդեհիդ
բ. ացետալդեհիդ0,003 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/մ3-ից ոչ ավելի

12) Պոլիուրետային (սպանդեկս).
ա. ֆորմալդեհիդ
բ. էթիլենգլիկոլ
գ. ացետալդեհիդ


0,003 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
1,0 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/մ3-ից ոչ ավելի

13) Պոլիեթերներ`.
Պոլիէթիլենօքսիդ
ա. ֆորմալդեհիդ
բ. ացետալդեհիդ
4) Պոլիպրոպիլենօքսիդ
ա. մեթիլացետատ
բ. ացետոն
գ. ֆորմալդեհիդ
դ. ացետալդեհիդ
15) Պոլիտետրամեթիլենօքսիդ
ա. պրոպիլային սպիրտ
բ. ացետալդեհիդ
գ. ֆորմալդեհիդ
16) Պոլիֆենիլենօքսիդ
ա. ֆենոլ
բ. ֆորմալդեհիդ
17) Պոլիսուլֆոն
ա. դիֆենիլոլպրոպան
բ. ֆենոլ
գ. բենզոլ0,003 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/մ3-ից ոչ ավելի


0,07 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,35 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,003 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/մ3-ից ոչ ավելի

0,3 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,003 մգ/մ3-ից ոչ ավելի

0,003 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,003 մգ/մ3-ից ոչ ավելի

0,04 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,003 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/մ3-ից ոչ ավելի

18) Վնասակար նյութերի միգրացիան դեպի թորած ջուր

 

19) Բնական մանրաթելեր`
- Ֆորմալդեհիդ

0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

20) Արհեստական մանրաթելեր (վիսկոզա, ացետատներ)`
- ծծմբաածխածին

1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի

21) Քիմիական մանրաթելեր.

 

22) Պոլիեթերային (ՊԵ, լավսան)`
ա. էթիլենգլիկոլ
բ. դիմեթիլտերեֆտալատ


1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
1,5 մգ/լ-ից ոչ ավելի

23) Պոլիամիդային (ՊԱ, կապրոն, նեյլոն)`
ա. կապրոլակտամ
բ. հեքսամեթիլենդիամին0,5 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի

24) Պոլիակրիլոնիտրիլային (ՊԱՆ, նիտրոն)`
ա. ակրիլոնիտրիլ
բ. վինիլացետատ


0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

25) Պոլիվինիլքլորիդային (ՊՎՔ, քլորին)
ա. վինիլքլորիդ
բ. բենզոլ
գ. դիօկտիլֆտալատ
դ. դիբութիլֆտալատ


0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
2,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

26) Պոլիվինիլսպիրտային (ՊՎՍ, վինոլ).
- վինիլացետատ

0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

27) Պոլիոլեֆինային (պոլիպրոպիլենային, պոլիէթիլենային)`
ա. ֆորմալդեհիդ
բ. ացետալդեհիդ0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

28) Պոլիուրեթանային (սպանդեկս)`
ա. էթիլենգլիկոլ
բ. ացետալդեհիդ


1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

29) Պոլիեթերներ`
Պոլիէթիլենօքսիդ
ա. ֆորմալդեհիդ
բ. ացետալդեհիդ
30) Պոլիպրոպիլենօքսիդ
ա.մեթիլացետատ
բ. ացետոն
գ. ֆորմալդեհիդ
դ. ացետալդեհիդ
31) Պոլիտետրամեթիլենօքսիդ
ա. պրոպիլային սպիրտ
բ. ացետալդեհիդ
գ. ֆորմալդեհիդ
32) Պոլիֆենիլենօքսիդ
ա. ֆենոլ
բ. ֆորմալդեհիդ
33) Պոլիկարբոնատ
ա. ֆենոլ
բ. դիֆենիլոլպրոպան
գ. մեթիլենքլորիդ
դ. քլորբենզոլ
34) Պոլիսուլֆոն
ա. դիֆենիլոլպրոպան
բ. ֆենոլ
գ. բենզոլ
35) Ներկանյութեր`
ա. բենզիդինի հիմքով
բ. մկնդեղ
գ. կապար
դ. կադմիում
ե. քրոմ
զ. կոբալտ
է. պղինձ
ը. նիկել
թ. սնդիկ


0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի


0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,05 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

0,05 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի

0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,05 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի

չի թույլատրվում
0,05 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,03 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,001 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,0005 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

36) Ջրային լուծամզուկների վիճակի թունաբանական գնահատականը

 

ա. Մաշկի վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը բազմակի օգտագործման դեպքում

0 բալ

բ. Լորձաթաղանթների վրա ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը

0 բալ

գ. Զգայունացնող ազդեցությունը

0 բալ

37) Թունաբանական տեսանկյունից նյութերի գնահատումը (անհրաժեշտության դեպքում)

 

ա. Մաշկի վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը` բազմակի օգտագործման դեպքում

0 բալ

բ. Զգայունացնող ազդեցությունը

0 բալ

 

18.

Ռետինե խառնուրդներ, հումք ռետինե և լատեքսային նյութերի և արտադրատեսակների պատրաստման համար, տակդիր մոմլաթներ

1) Սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշները, այդ թվում` հոտաչափություն, ջրային լուծամզուկների վիճակի ցուցանիշները`1. կետին համապատասխան

   

2) Վնասակար նյութերի միգրացիան դեպի օդային միջավայր

   

3) Ռետիններ (կախված բաղադրությունից), հետևյալ տիպի`
Կաուչուկներ` բութադիեն-աքրիլոնիտրիլային, բութադիենայինև այլն
- ակրիլաթթվի նիտրիլ
4) Ստիրոլային (ստիրոլ բութադիենային, СРС և այլն)
- ստիրոլ
5) Մեթիլենստիրոլային (բութադիեն-ա-մեթիլստիրոլային, СРМС և այլն)
- α-մեթիլստիրոլ
6) Իզոպրենային (սինթետիկ իզոպրենային կաուչուկ)`
- իզոպրեն
7) Բոլոր ռետիններից և լատեքսներից
ա. թիուրամ
բ. ցիմատ (ցինկի դիմեթիլ
8) դիթիոկարբամատ)
ա. էթիլցիմատ
բ. երկֆենիլգուանիդին
գ. կապտաքս
դ. ալտաքս
ե. դիբութիլֆտալատ
զ. ցինկի իոններ
0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի

0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի


0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի

0,5 մգ/լ-ից ոչ ավելի,
0,03մգ/լ-ից ոչ ավելի0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,15 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,15 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,25 մգ/լ-ից ոչ ավելի
1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի

Վնասակար նյութերի միգրացիան գործվածքային հիմքից գնահատվում է ելնելով նյութի բաղադրությունից։

9) Արտադրատեսակների նյութերից վնասակար նյութերի միգրացիան դեպի թորած ջուր0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի


0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի


0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի

0,5 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,03 մգ/լ-ից ոչ ավելի

0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,15 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,15 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,25 մգ/լ-ից ոչ ավելի
1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի

10) Ռետիններ (կախված բաղադրությունից), հետևյալ տիպի`
Կաուչուկներ` բութադիեն-
աքրիլոնիտրիլային
, բութադիենային և
այլն
- ակրիլաթթվի նիտրիլ
11) Ստիրոլային (ստիրոլ
բութադիենային
, СРС և այլն)
- ստիրոլ
12) Մեթիլենստիրոլային բութադիեն-
ա-մեթիլստիրոլային, СРМС և այլն)
- α-մեթիլստիրոլ
13) Իզոպրենային (սինթետիկ իզոպրենային կաուչուկ)
- իզոպրեն
14) Բոլոր ռետիններից և լատեքսներից
ա. թիուրամ
բ. ցիմատ (ցինկի դիմեթիլ
15) դիթիոկարբամատ)
ա. էթիլցիմատ
բ. երկֆենիլգուանիդին
գ. կապտաքս
դ. ալտաքս
ե. երկբութիլֆտալատ
զ. ցինկի իոններ

16) Թունաբանական տեսանկյունից ջրային լուծամզուկների գնահատումը

 

ա. Մաշկի վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը` բազմակի օգտագործման դեպքում

0 բալ

բ. Լորձաթաղանթների վրա ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը

0 բալ

գ. Զգայունացնող ազդեցությունը

0 բալ

19.

Ռենտգեն ճառագայթներից պաշտպանող նյութեր և արտադրատեսակներ (գոգնոցներ, մանկական կրծկալ, ձեռնոցներ, բախիլներ)

1) Բոլոր ցուցանիշները ըստ 18 կետի
Դեպի թորած ջուր վնասակար նյութերի միգրացիան գնահատելիս` մետաղների նկատմամբ հսկողություն` ելնելով արտադրատեսակների նյութերի բաղադրությունից

   

20.

Սանիտարահիգիենիկ արտադրատեսակները, հիվանդների խնամքի համար նախատեսված պարագաներ

     

21.

Ներծծվող բժշկական արտադրատեսակներ` նախատեսված հիվանդների խնամքի համար (միջադիրներ, ուրոլոգիական միջադիրներ, տակդիրներ, անդրավարտիքներ, ներծծող սավաններ)

1) Սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշները,
այդ թվում` հոտաչափություն, ջրային լուծամզուկների վիճակի ցուցանիշները`1. կետին համապատասխան։

   

2) Վնասակար նյութերի միգրացիան դեպի օդային միջավայր

   

- ֆորմալդեհիդ

0,003 մգ/մ3 -ից ոչ ավելի

 

3) Վնասակար նյութերի միգրացիան դեպի թորած ջուր

   

ա. ֆորմալդեհիդ
բ. ացետալդեհիդ
գ. էթիլացետատ
դ. ակրիլոնիտրիլ
ե. մեթիլմեթակրիլատ
զ. դիֆենիլոլպրոպան
է. ֆենոլ
ը. բենզոլ
թ. հեքսան
ժ. հեպտան
ի. ացետոն
լ. մեթանոլ
խ.կապար
ծ. ցինկ
կ. մկնդեղ
հ. քրոմ (գումարային Сг+3, Сг+6)

0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,25 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,05 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,03 մգ/լ-ից ոչ ավելի
1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,05 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

4) Թունաբանական տեսանկյունից ջրային լուծամզուկների գնահատումը

   

ա. Լորձաթաղանթների վրա ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը

0 բալ

բ. Զգայունացնող ազդեցությունը

0 բալ

գ. Թունավորության ինդեքսը

70-120%

5) Նյութերի թունաբանական գնահատումը (անհրաժեշտության դեպքում)

 

ա. Մաշկի վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը` բազմակի օգտագործման դեպքում

0 բալ

բ. Զգայունացնող ազդեցությունը

0 բալ

6) Միկրոկենսաբանական, կլինիկական-լաբորատոր փորձարկումներ (կոմպրեսիոն (սեղմակային) մեթոդ)

Ազդեցության նշանների բացակայությունը

Կլինիկական փորձարկումները իրականացվում են համաձայն նմանատիպ հետազոտություններ կատարելու նկատմամբ ներկայացվող պահանջների` օծանելիքակոսմետիկական արտադրանքի գնահատման ժամանակ

22.

Ձեռնոցներ` վիրաբուժական, հետազոտման, անատոմիական, պահպանակներ

1) Սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշները,
այդ թվում` հոտաչափություն, ջրային լուծամզուկների վիճակի ցուցանիշները`1. կետին համապատասխան։

   

2) Վնասակար նյութերի միգրացիան օդային միջավայր

   

- ֆորմալդեհիդ

0,003 մգ/մ3-ից ոչ ավելի

 

3) Վնասակար նյութերի միգրացիան դեպի թորած ջուր

 

4) Ռետիններ, (կախված բաղադրությունից), հետևյալ տիպի`
Կաուչուկներ` բութադիեն-աքրիլոնիտրիլային, բութադիենային և այլն
- ակրիլաթթվի նիտրիլ
5) Ստիրոլային (ստիրոլ բութադիենային, СРС և այլն)
- ստիրոլ
6) Մեթիլենստիրոլային (բութադիեն-ա-մեթիլստիրոլային, СРМС և այլն)
- α-մեթիլստիրոլ
7) Իզոպրենային (սինթետիկ իզոպրենային կաուչուկ)
- իզոպրեն0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի


0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի


0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի

8) Քլորոպրենային (նաիրիտ)`
 - քլորոպրեն

0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

9) Բոլոր ռետիններից և լատեքսներից`
ա. թիուրամ
բ. ցիմատ
գ. էթիլցիմատ
դ. երկֆենիլգուանիդին
ե. կապտաքս
զ.ալտաքս
է. դիբութիլֆտալատ
ը. ցինկի իոններ


0,5 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,03 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,15 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,15 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,25 մգ/լ-ից ոչ ավելի
1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

10) Պոլիակրիլոնիտրիլային
ա. ակրիլոնիտրիլ
բ. վինիլացետատ


0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

11) Պոլիվինիլքլորիդային
ա. քլորային վինիլ
բ. բենզոլ
գ. դիօկտիլֆտալատ
դ. դիբութիլֆտալատ


0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
2,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

12) Պոլիուրեթանային

 

ա. էթիլենգլիկոլ
բ. ացետալդեհիդ
գ. ֆորմալդեհիդ
դ. ացետոն

1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

13) սպիրտներ`

 

ա. մեթիլ

0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

բ. պրոպիլ

0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

գ. իզոպրոպիլ

0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

14) Թունաբանական տեսանկյունից ջրային լուծամզուկների գնահատումը

   

ա. Մաշկի վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը` բազմակի օգտագործման դեպքում

0 բալ

բ. Լորձաթաղանթների վրա ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը

0 բալ

գ. Զգայունացնող ազդեցություն

0 բալ

դ. Թունավորության ինդեքսը

70-120%

23.

Սրսկիչներ, Էսմարխի բաժակներ, ծայրապանակներ հոգնայի համար, մեզի և կղկղանքի համար անոթներ, տակադիր պետքանոթներ, ջեռակներ, պարկեր սառույցի համար, սառնապահպանիչ տոպրակներ (կրիոպակետներ)

1) Սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշները,
այդ թվում` հոտաչափություն, ջրային լուծամզուկների վիճակի ցուցանիշները` 1. կետին համապատասխան։

   

2) Վնասակար նյութերի միգրացիան դեպի թորած ջուր (հսկողությունը` ելնելով արտադրատեսակների նյութերի բաղադրությունից)

 

3) Թունաբանական տեսանկյունից ջրային լուծամզուկների վիճակի թունաբանական գնահատումը

 

ա. Մաշկի վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը `բազմակի օգտագործման դեպքում

0 բալ

բ. Լորձաթաղանթների վրա ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը

0 բալ

 

գ. Զգայունացնող ազդեցությունը

0 բալ

24.

Ակնաբուժության համար նախատեսված արտադրատեսակեր

     

25.

Ներաչքային, կոնտակտային ոսպնյակներ, այլ արտադրատեսակներ

1) Սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշները,
այդ թվում` հոտաչափություն, ջրային լուծամզուկների վիճակի ցուցանիշները`1. կետին համապատասխան

   

2) Վնասակար նյութերի միգրացիան դեպի թորած ջուր (հսկողությունը` ելնելով արտադրատեսակների նյութերի բաղադրությունից)

 

3) Թունաբանական տեսանկյունից ջրային լուծամզուկների վիճակի թունաբանական գնահատումը

 

ա. Մաշկի վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը` բազմակի օգտագործման դեպքում

0 բալ

բ. Լորձաթաղանթների վրա ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը

0 բալ

գ. Զգայունացնող ազդեցությունը

0 բալ

26.

Աչքի պրոթեզներ

1) Բոլոր ցուցանիշները ըստ 25. կետի, բացի դրանից թունաբանական տեսանկյունից ջրային լուծամզուկների վիճակների գնահատման ժամանակ նաև գնահատվում են`

   

ա. Սուր և ենթասուր թունավորության ցուցանիշները` դրանք մաշկի տակ ներարկելիս

0 բալ

բ. Հեմոլիտիկ ազդեցությունը

2%-ից ոչ ավելի

27.

Աչքի ոսպնյակներ տեսողության շտկման համար, ակնոցի շրջանակներ

1) Սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշները,
այդ թվում` հոտաչափություն, ջրային լուծամզուկների վիճակի ցուցանիշները`1. կետին համապատասխան

 

2) Վնասակար նյութերի միգրացիան դեպի թորած ջուր (հսկողությունը` ելնելով արտադրատեսակների նյութերի բաղադրությունից)

 

3) Թունաբանական տեսանկյունից ջրային լուծամզուկների գնահատումը

 

ա. Մաշկի վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը բազմակի օգտագործման դեպքում

0 բալ

բ. Լորձաթաղանթների վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը` բազմակի օգտագործման դեպքում

0 բալ

28.

Գելեր ակնավիրաբուժության համար

1) Նյութերի թունաբանական գնահատումը

   

ա. Լորձաթաղանթների վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը` բազմակի օգտագործման դեպքում

0 բալ

բ.Զգայունացնող ազդեցությունը

բացակայությունը

29.

Արտադրատեսակներ` ներքին և արտաքին օրգանների պրոթեզավորման համար

     

30.

Սրտի փականներ, սրտամկանային և նյարդամկանային խթանիչներ, ներքին օրգանների պրոթեզներ,ներպատվաստվող տվիչներ, հարմարանքներ դեղանյութերի մշտական դոզավորմամբ ներարկման համար, ոսկրային ցեմենտներ, ներարգանդային հակաբեղմնավորիչներ և օղակներ

1) Սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշները,
այդ թվում` հոտաչափություն, ջրային լուծամզուկների վիճակի ցուցանիշները`1. կետին համապատասխան

 

2) Վնասակար նյութերի միգրացիան դեպի թորած ջուր (հսկողությունը` ելնելով արտադրատեսակների նյութերի բաղադրությունից)

 

3) Թունաբանական տեսանկյունից ջրային լուծամզուկների գնահատումը

 

ա. Լորձաթաղանթի վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը` բազմակի օգտագործման դեպքում

0 բալ

բ. Զգայունացնող ազդեցությունը

բացակայությունը

գ. Ենթասուր և ենթաքրոնիկ թունավորության ցուցանիշները` ներմաշկային ներարկման ժամանակ

Հսկվող ցուցանիշներում փոփոխությունների բացակայությունը

դ. Պիրոգեն ազդեցությունը

1,4оС-ից ոչ ավելի

ե. Հեմոլիտիկ ազդեցությունը

2%-ից ոչ ավելի

31.

Պատվաստվող (իմպլանտավորվող) գել

1) Վնասակար նյութերի միգրացիան օդային միջավայրում

   

2) Հսկվող նյութերի ցանկը սահմանվում է` կախված նյութի բաղադրությունից

 

3) Թունաբանական տեսանկյունից նյութի գնահատումը
ա. Լորձաթաղանթների վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը` բազմակի օգտագործման դեպքում

0 բալ

բ. Զգայունացնող ազդեցությունը

0 բալ

գ. Ենթասուր և ենթաքրոնիկ թունավորության ցուցանիշները` դրանք մաշկի տակ ներարկելիս

Հսկվող ցուցանիշներում փոփոխությունների բացակայությունը

   

դ. Մաշկա-ռեզորբտիվ ազդեցությունը

Բացակայություն

 

ե. Ջերմածնությունը

1,4оС-ից ոչ ավելի

զ. Հեմոլիտիկ ազդեցությունը

2%-ից ոչ ավելի

է. Հեռավոր հետևանքների ցուցանիշների գնահատումը (անհրաժեշտության դեպքում)

Բացակայություն

32.

Կաթնագեղձի էկզոպրոթեզներ, պրոթեզաօրթոպեդիկ արտադրատեսակներ և դրանց կիսաֆաբրիկատներ

1) Սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշները,
այդ թվում` հոտաչափություն, ջրային լուծամզուկների վիճակի ցուցանիշները`1. կետին համապատասխան։
2) Վնասակար նյութերի միգրացիան դեպի թորած ջուր (հսկողությունը` պայմանավորված արտադրատեսակների նյութերի բաղադրությունից)

   

3) Թունաբանական տեսանկյունից նյութերի գնահատումը

 

ա. Մաշկի վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը

0 բալ

բ. Լորձաթաղանթների վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը` բազմակի օգտագործման դեպքում

0 բալ

գ.Զգայունացնող ազդեցությունը

Բացակայություն

33.

Բժշկական սարքերի և ապարատների դետալներ և բաղկացուցիչ մասեր

1) Սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշները,
այդ թվում` հոտաչափությունը`1. կետին համապատասխան

   

34.

Բժշկական սարքերի և ապարատների կորպուսներ և դետալներ, խցեր գերճնշումային օքսիգենացման համար և այլն, կարգավորվող ճնշման ապարատներ, թթվածնային վրաններ

2) Վնասակար նյութերի միգրացիան դեպի օդային միջավայր. հսկողությունը ըստ 6 կետի, բացի դրանից`

   

3) Պոլիկարբոնատ
ա. ֆենոլ
բ. դիֆենիլոլպրոպան
գ. քլորբենզոլ

0,003 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,04 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/մ3-ից ոչ ավելի

 

4) պոլիստիրոլ (բլոկային , կախույթային, հարվածակայուն)

 

- ստիրոլ

0,002 մգ/մ3-ից ոչ ավելի

5) սպիրտներ`

 

ա.մեթիլ

0,5 մգ/մ3-ից ոչ ավելի

բ. բութիլ

0,1 մգ/մ3-ից ոչ ավելի

գ. ֆորմալդեհիդ

0,003 մգ/մ3-ից ոչ ավելի

6) АБС-պլաստիկներ
ա. ակրիլոնիտրիլ

0,03 մգ/մ3-ից ոչ ավելի

 

բ. α-մեթիլստիրոլ

0,04 մգ/մ3-ից ոչ ավելի

 

գ. ֆորմալդեհիդ

0,003 մգ/մ3-ից ոչ ավելի

 

դ. α-մեթիլստիրոլ

0,04 մգ/մ3-ից ոչ ավելի

 

ե . բենզալդեհիդ

0,04 մգ/մ-ից ոչ ավելի

 

զ . ացետոֆենոն

0,003 մգ/մ-ից ոչ ավելի

 

7) Վնասակար նյութերի միգրացիան դեպի օդային միջավայր. հսկողությունը ըստ6 կետի

   

8) Վնասակար նյութերի միգրացիան դեպի թորած ջուր.

   

9) Բնական մանրաթելեր`
- Ֆորմալդեհիդ,


0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

10) Արհեստական մանրաթելեր (վիսկոզա, ացետատներ).
- ծծմբաածխածին,

1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

11) Քիմիական մանրաթելեր.

   

12) Պոլիեթերային (ՊԵ, լավսան).
ա. էթիլենգլիկոլ
բ. դիմեթիլտերեֆտալատ


1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
1,5 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

13) Պոլիամիդային (ՊԱ, կապրոն, նեյլոն).
ա. կապրոլակտամ
բ. հեքսամեթիլենդիամին0,5 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

14) Պոլիակրիլոնիտրիլային (ՊԱՆ, նիտրոն).
ա. ակրիլոնիտրիլ
բ. վինիլացետատ


0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

15) Պոլիվինիլքլորիդային (ՊՎՔ, քլորին).
ա. քլորային վինիլ
բ. բենզոլ
գ. երկօկտիլֆտալատ
դ. դիբութիլֆտալատ0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի
2,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

16) Պոլիվինիլսպիրտային (ՊՎՍ, վինոլ).
- վինիլացետատ


0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

17) Պոլիոլեֆինային (պոլիպրոպիլենային, պոլիէթիլենային).
ա. ֆորմալդեհիդ
բ. ացետալդեհիդ0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

18) Պոլիուրեթանային (սպանդեկս)`
ա. էթիլենգլիկոլ
բ. ացետալդեհիդ


1,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

19) Պոլիեթերներ`
Պոլիէթիլենօքսիդ
ա. ֆորմալդեհիդ
բ. ացետալդեհիդ
20) Պոլիպրոպիլենօքսիդ
ա. Մեթիլացետատ
բ. Ացետոն
գ. Ֆորմալդեհիդ
դ. ացետալդեհիդ
21) Պոլիտետրամեթիլենօքսիդ
ա. պրոպիլային սպիրտ
բ. ացետալդեհիդ
գ. ֆորմալդեհիդ0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի


0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

22) Պոլիակրիլատներ
ա. ակրիլոնիտրիլ
բ. մեթիլակրիլատ
գ. մեթիլմեթակրիլատ
դ. բութիլակրիլատ
23) Պոլիակրիլոնիտրիլային
մանրաթելեր (ՊԱՆ, նիտրոն, այլ)
ա. ակրիլոնիտրիլ
բ. մեթիլակրիլատ
գ. մեթիլմեթիլակրիլատ
դ. դիմեթիլֆորմամիդ
ե. վինիլացետատ


0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,25 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,01 մգ/լ-ից ոչ ավելի0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,02 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,25 մգ/լ-ից ոչ ավելի
10,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

24) Պոլիօրգանոսիլակսաններ(սիլիկոններ)
ա. ֆորմալդեհիդ
բ. մեթիլ սպիրտ0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

25) Թունաբանական տեսանկյունից նյութի թունաբանական գնահատումը
Մաշկի վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը բազմակի անգամ քսելու դեպքում

0 բալ

 

26) Թունաբանական տեսանկյունից ջրային լուծամզուկների գնահատումը

   

ա. Մաշկի վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը բազմակի անգամ քսելու դեպքում

0 բալ

 

բ. Լորձաթաղանթների վրա ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը

0 բալ

 

գ. Զգայունացնող ազդեցությունը

0 բալ

 

35.

Թթվածնի և անզգայացման շնչառական ապարատուրայի մասեր ( այդ թվում` դիմակներ, շնչառական կոնտուրներ և այլն), թթվածնային բարձիկներ, մարդու օրգանիզմի հետ անմիջական և ոչ անմիջական շփման համար նախատեսված այլ նյութեր և արտադրատեսակներ

1) Սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշները,
այդ թվում` հոտաչափություն, ջրային լուծամզուկների վիճակի ցուցանիշները` 1. կետին համապատասխան։

   

2) Վնասակար նյութերի միգրացիան դեպի օդային միջավայր. հսկողությունը ըստ 6 կետի

   

3) Վնասակար նյութերի միգրացիան դեպի թորած ջուր` հսկողությունը ըստ 6 կետի

   

4) Թունաբանական տեսանկյունից նյութերի գնահատումը(անհրաժեշտության դեպքում)

   
 

ա. Մաշկի վրա դրանց ունեցած գրգռիչ ազդեցությունը` բազմակի օգտագործման դեպքում

0 բալ

 

բ. Զգայունացնող ազդեցությունը

0 բալ

 

5) Թունաբանական տեսանկյունից ջրային լուծամզուկների գնահատումը

   

ա. գրգռիչ ազդեցությունը` լորձաթաղանթների վրա դրանց բազմակի անգամ օգտագործման դեպքում

0 բալ

 
   

բ. Զգայունացնող ազդեցությունը

0 բալ

 

II.

Բժշկական արտադրատեսակների փաթեթավորումը, այդ թվում` վերջնական մանրէազերծման ենթակա արտադրատեսակների փաթեթավորումը

36.

Փաթեթվածքի թուղթ

1) Ջրային լուծամզուկների վիճակի սանիտարաքիմիական ցուցանիշները

 

ա. Հոտը
բ. Գույն (նկարագրական)
գ. Պղտորություն (նկարագրական)
դ. рН
ե. рН-ի փոփոխություն

1 բալից ոչ ավելի
Բացակայությունը
Բացակայությունը
5-8 միավ. рН
+1.0 միավ. рН

 

2) Վնասակար նյութերի միգրացիան դեպի թորած ջուր

ա. Էթիլացետատ
բ. Ֆորմալդեհիդ
գ. Ացետալդեհիդ
դ. Ամոնիակ և ամոնիումի իոններ (NH-ով 4)
ե. Քլորիդ իոններ (քլորով)
զ. Սուլֆատ իոններ
է. Կապարի, մկնդեղի, քրոմի, ցինկի,
կադմիումի, նիկելի, սնդիկի միգրացիան

0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի


350 մգ/լ-ից ոչ ավելի
500 մգ/լ-ից ոչ ավելի
Չի թույլատրվում

 

37.

Պոլիմերային թաղանթներ*

1) Ջրային լուծամզուկների վիճակի սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշները

ա. Հոտը
բ. Գույն (նկարագրական)
գ. Պղտորություն (նկարագրական)
դ. рН
ե. рН-ի փոփոխություն

1 բալից ոչ ավելի
Բացակայությունը
Բացակայությունը
5-8 միավ. рН
+1,0 միավ. рН

 

38.

Պոլիպրոպիլեն,
պոլիէթիլեն

1) Վնասակար նյութերի միգրացիան դեպի թորած ջուր

ա. Էթիլացետատ
բ. Ֆորմալդեհիդ
գ. Ացետալդեհիդ
դ. Պրոպիլային սպիրտ
ե. Իզոպրոպիլային սպիրտ
զ. Բութիլ սպիրտ
է. Իզոբութիլ սպիրտ

0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0.5 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,5 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

39.

Պոլիեթերներ, ներառյալ պոլիէսթերը

ա. Ֆորմալդեհիդ
բ. Ացետալդեհիդ
գ. Ֆենոլ
դ. Պրոպիլային սպիրտ
ե. Մեթիլ սպիրտ
զ. Բութիլ սպիրտ
է. դիօկտիլֆտալատ
ը. դիբութիլֆտալատ
թ. Դիմեթիլտերեֆտալատ

0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,05 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,1 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,2 մգ/լ-ից ոչ ավելի
0,5 մգ/լ-ից ոչ ավելի
2,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի
չի թույլատրվում
1,5 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

Հ/ա №

Արտադրանքի (ապրանքի) անվանումը

Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջներ

Ծանոթագրություններ

ցուցանիշ

թույլատրելի մակարդակներ

 

III. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

40.

Ծրագրատեխնիկական համակարգեր` ավտոմատացման, բժշկական տեղեկատվության մշակման համար, օսցիլոսկոպներ, սպեկտրոմետրեր, այլ սարքեր և ապարատուրաներ` էլեկտրական մեծությունները չափելու կամ հսկելու համար, այդ թվում`
ռադիովիզիոգրաֆներ, համակարգչային ճառագայթագրության համակարգեր (ռենտգենյան պատկերները ընթերցելու և դրանք փոխակերպելու թվային ձևաչափի, որը չունի ռենտգենյան ճառագայթման աղբյուրներ)

1) էլեկտրական դաշտի 50Հց հաճախականությամբ լարվածության

0.5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

2) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)

4 Ա/մ-ից (5 միկրո Տլ) ոչ ավելի

 

3) Էլեկտրական դաշտի լարվածությունը հաճախականությունների տիրույթում, ՄՀց`
ա. >0,03-3,0
բ. >3,0-30
գ. >30-50
դ. >50-300
4) Էներգիայի հոսքի խտությունը 0,3-300 ԳՀց տիրույթում


25 Վ/մ-ից ոչ ավելի
15 Վ/մ-ից ոչ ավելի
10 Վ/մ-ից ոչ ավելի
3 Վ/մ-ից ոչ ավելի
10 միկրովատ/մ2-ից ոչ ավելի

 

5) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

6) Ձայնի մակարդակը

50 դԲԱ-ից ոչ ավելի

 

7) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը
Ցուցասարքերի բնութագրերը
8) Էլեկտրական դաշտի
լարվածությունը
հաճախականությունների
տիրույթում
ա. 5Հց-2կՀց
բ. 2կՀց-400կՀց
9) մագնիսական հոսքի
խտությունը
հաճախականությունների
տիրույթում
ա. 5Հց-2կՀց
բ. 2կՀց-400կՀց


25 Վ/մ-ից ոչ ավելի
2,5 Վ/մ-ից ոչ ավելի
250նՏլ-ից ոչ ավելի
25նՏլ-ից ոչ ավելի

Ցուցասարքերի այլ բնութագրեր` աղյուսակին համապատասխան
II գլխի, 7-րդ բաժնի, 7.1 հավելվածի, 5.7.3.-րդ կետ

10) Մակերևույթների ջերմաստիճանը

40о С-ից ոչ ավելի

 

11) Լազերային վտանգավորության դասը*)

գնահատվում է աղբյուրների առկայության դեպքում

II գլխի, 7-րդ բաժնի, 7.1-րդ հավելվածի, 6-րդ կետին համապատասխան

   

12) Մարդու մաշկային ծածկույթների հետ շփման մեջ գտնվող նյութերի անվտանգությունը

Համաձայն 12 կետի

 

41.

ռադիո-ռենտգենոթերապիայի և ախտորոշման սարքեր և ապարատներ*, այդ թվում համակարգչային
շերտագրության սարքեր, մամոգրաֆներ, սցինտիգրաֆիայի սարքավորումներ, խտաչափեր, ռենտգենյան ճառագայթների հիման վրա այլ թերապևտիկ և ախտորոշման սարքեր

1) 50Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը

0.5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

2) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)

4 Ա/մ-ից (5 միկրո Տլ) ոչ ավելի

 

3) Էլեկտրական դաշտի լարվածությունը, էներգիայի հոսքի խտությունը 30կՀց-300կՀց հաճախականությունների տիրույթում

40 կետի համաձայն

 

4) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

5) Եթե սարքավորանքի աշխատանքի արդյունքում առաջացել են էլեկտրամագնիսական դաշտերի այնպիսի մակարդակներ, որոնք գերազանցում են վերոնշյալ ՍԹՄ-ները, ապա հսկողությունը պետք է իրականացվի համաձայն արտադրական գործոնների ներգործության ՍԹՄ-ի (պահպանելով անվտանգության անհրաժեշտ պահանջները)

 

Վնասակար գործոնների արտադրական հսկողությունը, անհրաժեշտության դեպքում, ներգործության ժամանակի սահմանափակումը իրականացվում է 5.6-րդ աղյուսակին համապատասխան։
II գլխի, 7-րդ բաժնի, 7.1-րդ հավելված

 

6) 50Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը

5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

7) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)

8 Ա/մ-ից (10 միկրո Տլ) ոչ ավելի

8) Էլեկտրական դաշտի լարվածությունը հաճախականությունների տիրույթում, ՄՀց`
ա. >0,01-0,03
բ. >0,03-3,0
գ. >3,0-30
դ. >30-50.0
ե. >50-300


0,5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի
0,5 Վ/մ-ից ոչ ավելի
0,03 Վ/մ-ից ոչ ավելի
0.08 Վ/մ-ից ոչ ավելի
0.08 Վ/մ-ից ոչ ավելի

9) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը

20 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

10) 50Հց հաճախականությամբ իմպուլսային մագնիսական դաշտի լարվածության ամպլիտուդային արժեքի մակարդակը *).
ա. I ռեժիմ
բ. II ռեժիմ
գ. III ռեժիմ1400 Ա/մ-ից ոչ ավելի
3400 Ա/մ-ից ոչ ավելի
5400 Ա/մ-ից ոչ ավելի

Վնասակար գործոնների արտադրական հսկողությունը, անհրաժեշտության դեպքում, ներգործության ժամանակի սահմանափակումը իրականացվում է համաձայն գործող օրենսդրության

11) 50Հց հաճախականությամբ պարբերական (սինուսոիդալ) մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)*).
ա. ընդհանուր ներգործությունը

բ. տեղային ներգործությունը

80 Ա/մ-ից (100 միկրո Տլ) ոչ ավելի
800 Ա/մ-ից (1000 միկրո Տլ) ոչ ավելի

Վնասակար գործոնների արտադրական հսկողությունը, անհրաժեշտության դեպքում, ներգործության ժամանակի սահմանափակումը իրականացվում է 5 համաձայն գործող օրենսդրության

   

12) Հաստատուն մագնիսական դաշտի ինդուկցիան (լարվածությունը)*).
ա. ընդհանուր ներգործությունը

բ. տեղային ներգործությունը10մՏլ-ից (8 կ Ա/մ) ոչ ավելի
15մՏլ-ից (12 կ Ա/մ) ոչ ավելի

Վնասակար գործոնների արտադրական հսկողությունը, անհրաժեշտության դեպքում, ներգործության ժամանակի սահմանափակումը իրականացվում է համաձայն գործող օրենսդրության

   

13) Ձայնի մակարդակը

50 դԲԱ-ից ոչ ավելի

50 դԲԱ-ն գերազանցող ձայնի մակարդակների դեպքում` ներգործության տևողության սահմանափակում, անհրաժեշտության դեպքում, ԱՊՄ-ի օգտագործում, արտադրական հսկողություն, ՊԲՍ (պարբերական բժշկական ստուգում)

   

14) Օգտագործողի հպման համար հասանելի մակերևույթների ջերմաստիճանը

40оС-ից ոչ ավելի

 
   

15) Միկրոկլիմայի հարաչափերը`
ա. օդի ջերմաստիճանը տարվա ցուրտ ժամանակահատվածում


24.0оС-ից ոչ ավելի

Ավելի բարձր ջերմաստիճանների դեպքում` օդորակման համակարգերի կիրառում

   

բ. տարվա տաք ժամանակահատվածում

28.0оС-ից ոչ ավելի

   

16) Իոնների պարունակությունը օդում, իոնների քանակությունը 1սմ3 օդում `
ա. բացասական
բևեռայնության, р0-

բ. դրական բևեռայնության, р+
գ. միաբևեռայնության
գործակիցը, γ

6х102 -5х104 սահմաններում
4х102-5х104 սահմաններում
0,4У<γ<1,0

 
   

17) Վնասակար նյութերի արտազատումը օդային միջավայր, վնասակար նյութերի կոնցենտրացիան,այդ թվում`

չպետք է գերազանցի դրանց միջին օրական ՍԹԿ-ն, իսկ միջին օրական ՍԹԿ-ի բացակայության դեպքում` մթնոլորտային օդում տվյալ նյութերի միանվագ առավելագույն ՍԹԿ-ն կամ ՆԿԱՄ-ը։

Հաշվի է առնվում բնակելի և հասարակական շենքերի սենքերի օդային միջավայրը աղտոտող առավել հիգիենիկ կարևորություն ունեցող նյութերի ցանկը և մթնոլորտային օդում վնասակար նյութերի ՍԹԿ-ի ցանկը

   

ա. օզոն
բ. ազոտի օքսիդ
գ. կապար*)

0,03 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,085 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,0003 մգ/մ3-ից ոչ ավելի

   

18) ջերմային ճառագայթման ինտենսիվությունը*) (մարմնի մակերևույթի 25%-ից ոչ ավելի ճառագայթման դեպքում)

100 Վտ/մ2-ից ոչ ավելի

Վնասակար գործոնների արտադրական հսկողությունը, մարմնի մակերևույթի առավել մեծ մակերեսի ճառագայթման դեպքում` ջերմային ճառագայթման ինտենսիվության սահմանափակում համաձայն գործող օրենսդրության

   

19) Անձնակազմի ճառագայթման տարեկան արդյունարար դոզան

ա. Ա խումբ
բ. Բ խումբ
տարեկան 20 մ3
տարեկան 5 մ3

 

20) Մարդու մաշկային ծածկույթների հետ շփման մեջ գտնվող նյութերի անվտանգությունը

Համաձայն12-րդ կետի

42.

Ֆունկցիոնալ ախտորոշման չափիչ սարքեր, այդ թվում` էլեկտրասրտագրիչներ, կարդիոկոմպլեքսներ, էլեկտրաուղեղագրիչներ, բազմագրանցիչներ, սարքավորանք ֆիզիոլոգիական, էլեկտրաֆիզիոլոգիական հետազոտությունների համար, չափիչ հարմարանքներ, համալիրներ, ազդանշանիչներ, գրանցիչներ, ցուցասարքեր (այդ թվում` մոնիտորներ` բժշկական, խոլտերյան, սրտամոնիտորներ, ամենօրյա մոնիթորինգի համակարգեր և այլն)

1) 50Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը

0.5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

2) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)

4 Ա/մ-ից (5 միկրո Տլ) ոչ ավելի

3) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

4) 50Հց հաճախականությամբ իմպուլսային մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)

41-րդ կետի համաձայն

5) 50Հց հաճախականությամբ պարբերական (սինուսոիդալ) մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)

41-րդ կետի համաձայն

6) Ցուցասարքերի բնութագրերը*)

40-րդ կետի համաձայն

7) Ջերմային ճառագայթման ինտենսիվությունը` տեսամոնիտորների էկրաններից, չափիչ և այլ սարքերի տատանագրիչներից (օսցիլոգրաֆ), ալիքների երկարության տիրույթում տեսողական հսկողության տեղեկությունների արտապատկերման միջոցներից , նմ`
ա. 400—760 (տեսանելի)
բ. 760—1050 (մոտակա
ենթակարմիր տիրույթ)
գ. 1050-ից բարձր (ենթակարմիր տիրույթ)0,1 Վտ/մ2 -ից ոչ ավելի
0,05 Վտ/մ2 -ից ոչ ավելի

4 Վտ/մ2 -ից ոչ ավելի

 

8) Ձայնի մակարդակը*)

40-րդ կետի համաձայն

 

9) Օգտագործողի հպման համար հասանելի մակերևույթների ջերմաստիճանը

400С-ից ոչ ավելի

10) Մարդու մաշկային ծածկույթների հետ շփման մեջ գտնվող նյութերի անվտանգությունը

12-րդ և 34-րդ կետերի համաձայն

43.

Մաշկաբանական սարքավորումներ

1) 50Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը*)

0.5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

Աղբյուրների պայծառության առավել բարձր մակարդակների դեպքում` աչքերի ԱՊՄ-ի օգտագործում, ներգործության վտանգի մասին նախազգուշական գրառումներ

 

2) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)*)

4 Ա/մ-ից (5 միկրո Տլ) ոչ ավելի

3) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը*)

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

4) 50Հց հաճախականությամբ իմպուլսային մագնիսական դաշտի լարվածությունը *)

41-րդ կետի համաձայն

5) 50Հց հաճախականությամբ պարբերական (սինուսոիդալ) մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)*)

41-րդ կետի համաձայն

6) Ցուցասարքերի բնութագրերը*)

40-րդ կետի համաձայն

7) Ձայնի մակարդակը*)

40-րդ կետի համաձայն

8) Lույսի աղբյուրների պայծառությունը

200 կդ/մ2 -ից ոչ ավելի

9) Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինտենսիվությունը *)
ա. 280-400 նմ-ից բարձր տիրույթում`
բ. 200-280 նմ տիրույթում
0.03 Վտ/մ2 -ից ոչ ավելի
չի թույլատրվում

   

10) Օգտագործողի հպման համար հասանելի մակերևույթների ջերմաստիճանը

400С-ից ոչ ավելի

11) Մարդու մաշկային ծածկույթների հետ շփման մեջ գտնվող նյութերի անվտանգությունը

12-րդ և 34-րդ կետերի համաձայն

 

44.

Էնդոսկոպիկ, վիդեոէնդոսկոպիկ և խոշորացնող սարքեր

1) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)*)

4 Ա/մ-ից (5 միկրո Տլ) ոչ ավելի

 

2) Էլեկտրական դաշտի լարվածությունը, էներգիայի հոսքի խտությունը 30կՀց-300կՀց հաճախականությունների տիրույթում

40-րդ կետի համաձայն

 

3) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը*)

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

4) Ցուցասարքերի բնութագրերը*)

40-րդ կետի համաձայն

 

5) Lույսի աղբյուրների պայծառությունը

43-րդ կետի համաձայն

 
   

6) Օգտագործողի հպման համար հասանելի մակերևույթների ջերմաստիճանը

40о С-ից ոչ ավելի

 

7) Լազերային վտանգավորության դասը*)

40-րդ կետի համաձայն

 

8) Մարդու մաշկային ծածկույթների հետ շփման մեջ գտնվող նյութերի անվտանգությունը

12-րդ կետի համաձայն

 

45.

Ուլտրաձայնային թերապևտիկ, վիրաբուժական, ախտորոշման սարքավորումներ, դետեկտորներ` դոպլերային, ուլտրաձայնային, պտղի (ֆետալ)մոնիտորներ, ուլտրաձայնային խտաչափեր, սարքավորանք լվացման համար` ուլտրաձայնային

1) 50Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը

0.5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

2) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)

4 Ա/մ-ից (5 միկրո Տլ) ոչ ավելի

 

3) Էլեկտրական դաշտի լարվածությունը, էներգիայի հոսքի խտությունը 30կՀց-300կՀց հաճախականությունների տիրույթում (ուլտրաձայնի առաջացման հաճախականության վրա)

40-րդ կետի համաձայն

 

4) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

5) ձայնային ճնշման մակարդակները մեկ երրորդ օկտավային շերտերի միջին երկրաչափական հաճախականություններում (օդային ուլտրաձայն` 12,5-100,0կՀց հաճախականության տիրույթում սարքավորանքի աշխատանքի դեպքում), կՀց`
ա. 12.5
բ. 16.0
գ. 20.0
դ. 25.0
ե. 31,5-100,0
70 դԲ-ից ոչ ավելի
80 դԲ-ից ոչ ավելի
90 դԲ-ից ոչ ավելի
95 դԲ-ից ոչ ավելի
100 դԲ-ից ոչ ավելի

 

6) Թրթռաարագության մակարդակները (ինտենսիվությունը) օկտավային շերտերի միջին երկրաչափական հաճախականություններում (հպումային ուլտրաձայն), կՀց`
ա. 16-63

բ. 125-500

գ. 1 103-31,5 103
100դԲ-ից (0,03 Վտ/սմ2) ոչ ավելի
105դԲ-ից (0,06 Վտ/սմ2) ոչ ավելի
110դԲ-ից (0,1 Վտ/սմ2) ոչ ավելի

 

7) Ձայնի մակարդակը

41-րդ կետի համաձայն

8) Ցուցասարքերի բնութագրերը

40-րդ կետի համաձայն

9) Մակերևույթների ջերմաստիճանը

40оС-ից ոչ ավելի

10) Մարդու մաշկային ծածկույթների հետ շփման մեջ գտնվող նյութերի անվտանգությունը

5-րդ և 12-րդ կետերի համաձայն

 

46.

Մագնիսառեզոնանսային (միջուկամագնիսային ռեզոնանս) շերտագրության սարքեր (մագնիսային ռեզոնանսի սկզբունքի վրա աշխատող ախտորոշման սարքավորումներ)

1) Հաստատուն մագնիսական դաշտի ինդուկցիան (լարվածությունը)*).
ա. ընդհանուր ներգործությունը

բ. տեղային ներգործությունը

10մՏլ-ից (8 կ Ա/մ) ոչ ավելի
15մՏլ-ից (12 կ Ա/մ) ոչ ավելի

Վնասակար գործոնների արտադրական հսկողությունը, անհրաժեշտության դեպքում, ներգործության ժամանակի սահմանափակումը իրականացվում է համաձայն գործող օրենսդրության

2) 50Հց հաճախականությամբ իմպուլսային մագնիսական դաշտի լարվածության ամպլիտուդային արժեքի մակարդակը*)
ա. I ռեժիմ
բ. II ռեժիմ
գ. III ռեժիմ1400 Ա/մ-ից ոչ ավելի
3400 Ա/մ-ից ոչ ավելի
5400 Ա/մ-ից ոչ ավելի

Վնասակար գործոնների արտադրական հսկողությունը, անհրաժեշտության դեպքում, ներգործության ժամանակի սահմանափակումը իրականացվում է համաձայն գործող օրենսդրության

3) 50Հց հաճախականությամբ պարբերական (սինուսոիդալ) մագնիսական դաշտի լարվածությունը
(ինդուկցիա)*)`
ա. ընդհանուր ներգործությունը

բ. տեղային ներգործությունը

80 Ա/մ-ից (100 միկրո Տլ) ոչ ավելի

800 Ա/մ-ից (1000 միկրո Տլ) ոչ ավելի

Վնասակար գործոնների արտադրական հսկողությունը, անհրաժեշտության դեպքում, ներգործության ժամանակի սահմանափակումը իրականացվում է համաձայն գործող օրենսդրության

4) 50Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը

5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

Արտադրական հսկողությունը

5) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)

8 Ա/մ-ից (10 միկրո Տլ) ոչ ավելի

-,-

6) Էլեկտրական դաշտի լարվածությունը >0,01 մՀց-300մՀց հաճախականությունների տիրույթում

արտադրական ներգործությունների համար` 41 կետին համապատասխան

-,-

7) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը

20 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

-,-

8) Ցուցասարքերի բնութագրերը

40-րդ կետի համաձայն

 
   

9) Ձայնի մակարդակը

41-րդ կետի համաձայն

 

10) Ձայնային ճնշման մակարդակը 1,4- հաճախականությունների տիրույթում

 

-,-

11) 22Հց մեկ երրորդ օկտավային շերտերի միջին երկրաչափական հաճախականություններում (ենթաձայն), Հց`
ա. 2
բ. 4
գ. 8
դ. 16
ե. ձայնային ճնշման ընդհանուր մակարդակը


95 դԲ-ից ոչ ավելի
90 դԲ-ից ոչ ավելի
85 դԲ-ից ոչ ավելի
80 դԲ-ից ոչ ավելի
95 դԲ գծային մակարդակից ոչ ավելի

 

12) Ճշգրտված և համարժեք ճշգրտված արժեքները (մակարդակներ) (ընդհանուր թրթռում)
ա. թրթռաարագացում

բ. թրթռաարագություն


4х 10-3 մ/ս2-ից ոչ ավելի (72 դԲ),
1,1х10-4 մ/ս-ից ոչ ավելի(67դԲ)

13) Լազերային վտանգավորության դասը (հիվանդի դիրքավորման համար լազերային աղբյուրների օգտագործման դեպքում)

II գլխի, 7-րդ բաժնի, 7.1-րդ հավելվածի, 6-րդ կետին համապատասխան

   

14) Աերոիոնների պարունակությունը օդում, 1սմ3  օդում իոնների քանակությունը`
ա. բացասական
բևեռայնության, р
0_
բ. դրական բևեռայնության, р+
գ. միաբևեռայնության գործակիցը, γ


6х102 -5х104սահմաններում
4х102-5х104սահմաններում
0,4<У<1,0

 

15) Մակերևույթների ջերմաստիճանը

40оС-ից ոչ ավելի

16) Միկրոկլիմայի հարաչափերը

41-րդ կետի համաձայն

17) Մարդու մաշկային ծածկույթների հետ շփման մեջ գտնվող նյութերի անվտանգությունը

36-րդ կետի համաձայն

47.

Սարքեր բարձր հաճախականությամբ վիրաբուժության համար, էլեկտրավիրաբուժական սարքավորումներ, էլեկտրակոագուլյատորներ, գեներատորներ, թերմոաբլացիայի
համակարգեր

1) 50Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը

5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

Վնասակար գործոնների արտադրական հսկողություն, ներգործության տևողության սահմանափակում

2) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը

8 Ա/մ-ից (10 միկրո Տլ) ոչ ավելի

3) Էլեկտրական դաշտի լարվածությունը >0,01 մՀց-300մՀց հաճախականությունների տիրույթում

արտադրական ներգործությունների համար` 41 կետին համապատասխան

4) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

5) Ցուցասարքերի բնութագրերը*)

40-րդ կետի համաձայն

6) Ձայնի մակարդակը*)

50 դԲԱ-ից ոչ ավելի

7) Մակերևույթների ջերմաստիճանը

40оС-ից ոչ ավելի

48.

Դեֆիբրիլյատորներ և դեֆիբրիլյատոր-մոնիտորներ (սնուցման ներկառուցված աղբյուրներով)

1) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

2) 50Հց հաճախականությամբ պարբերական (սինուսոիդալ) մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)*)
- տեղային ներգործությունը

800 Ա/մ-ից (1000 միկրո Տլ) ոչ ավելի

   

3) Հաստատուն մագնիսական դաշտի ինդուկցիան (լարվածությունը)*).
ա.տեղային ներգործությունը

15մՏլ-ից (12 կ Ա/մ) ոչ ավելի

 

բ. Էլեկտրական դաշտի լարվածությունը >0,01 մՀց-300մՀց հաճախականությունների տիրույթում

արտադրական ներգործությունների համար` 41 կետին համապատասխան

49.

Ինհալացիոն անզգայացման, թոքերի արհեստական օդափոխության, աերոզոլային թերապիայի, թթվածնային անբավարարությունը փոխհատուցելու և բուժելու համար նախատեսված սարքեր

1) 50Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը

0.5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

2) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)*)

4 Ա/մ-ից (5 միկրո Տլ) ոչ ավելի

3) ԷՄԴ-ի ինտենսիվությունը >0,03 մՀց- 300 մՀց հաճախականությունների տիրույթում

40-րդ կետի համաձայն

4) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

5) Ձայնի մակարդակը

50 դԲԱ-ից ոչ ավելի

6) ուցասարքերի բնութագրերը

40-րդ կետի համաձայն

7) Մակերևույթների ջերմաստիճանը

40оС-ից ոչ ավելի

8) Վնասակար նյութերի արտազատումը օդային միջավայր (առկայության դեպքում), վնասակար նյութերի կոնցենտրացիան
ա. օզոն
բ. ազոտի օքսիդներ
գ. անզգայացնող դեղանյութեր, այլ նյութեր0,03 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,085 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
կախված օգտագործվող միջոցների կազմից

9) Մարդու մաշկային ծածկույթների հետ շփվող նյութերի անվտանգությունը

12-րդ կետի համաձայն

50.

Օզոնարարներ, օզոնային թերապիա, թթվածնի գեներատորներ (խտարարներ)

1) 50Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը

0.5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

2) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)

4 Ա/մ-ից (5 միկրո Տլ) ոչ ավելի

3) Էլեկտրոստատիկ դաշտի լարվածությունը

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

4) Ձայնի մակարդակը

50 դԲԱ-ից ոչ ավելի

5) Մակերևույթների ջերմաստիճանը

40оС-ից ոչ ավելի

6) Վնասակար նյութերի արտազատումը օդային միջավայր, կոնցենտրացիան
ա. օզոն
բ. ազոտի օքսիդներ
0,03 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,085 մգ/մ3-ից ոչ ավելի

7) Մարդու մաշկային ծածկույթների հետ շփվող նյութերի անվտանգությունը

12-րդ կետի համաձայն

51.

Վակուումային-մղման, ներարկման և լվացման ապարատներ (պոմպեր, արտածծիչներ, ներփչող և նմանատիպ սարքեր)

1) 50Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը

0.5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

2) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)

4 Ա/մ-ից (5 միկրո Տլ) ոչ ավելի

 

3) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

4) Ձայնի մակարդակը

41-րդ կետի համաձայն

 
   

5) Մակերևույթների ջերմաստիճանը

40оС-ից ոչ ավելի

 

6) Թրթռման ճշգրտված մակարդակը (ընդհանուր թրթռման աղբյուրների առկայության դեպքում)`
ա. թրթռաարագության
բ. թրթռաարագացում


80 դԲ-ից ոչ ավելի,
72դԲ-ից ոչ ավելի

 

52.

Օրգանիզմի օրգանների և համակարգերի ֆունկցիաների փոխարինման համար ապարատներ և սարքեր, այդ թվում` հեմոդիալիզի սարքավորումներ (արհեստական երիկամներ, արհեստական երիկամների սարքեր և դիալիզատորներ)

1) 50Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը

0.5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

2) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)

4 Ա/մ-ից (5 միկրո Տլ) ոչ ավելի

 

3) ԷՄԴ-ի ինտենսիվությունը >0,03 մՀց -300 ԳՀց հաճախականությունների տիրույթում

40-րդ կետի համաձայն

 

4) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

5) Ձայնի մակարդակը

50 դԲԱ-ից ոչ ավելի

 

6) Ցուցասարքերի բնութագրերը

40-րդ կետի համաձայն

 

7) Մակերևույթների ջերմաստիճանը

40оС-ից ոչ ավելի

 

8) Մարդու մաշկային ծածկույթների հետ շփման մեջ գտնվող նյութերի անվտանգությունը

9-րդ կետի համաձայն

 

53.

Ինտերվենցիոնալ սրտաբանության և ներանոթային վիրաբուժության հարմարանքներ

1) Բոլոր ցուցանիշները ըստ 2.12 կետի, բացի դրանից`

   

2) Հպումային ուլտրաձայն

45-կետի համաձայն

54.

Սարքեր և ապարատներ` ֆիզիոթերապիայի, էլեկտրաբուժման, կոսմետոլոգիայի համար

     

55.

Նյարդերի և մկանների էլեկտրախթանիչներ (5կՀց-ից բարձր հաճախականություններ օգտագործելիս)

3) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)*)

4 Ա/մ-ից (5 միկրո Տլ) ոչ ավելի

 

4) 50Հց հաճախականությամբ իմպուլսային մագնիսական դաշտի լարվածության ամպլիտուդային արժեքի մակարդակը*)`
ա. I ռեժիմ
բ. II ռեժիմ
գ. III ռեժիմ1400 Ա/մ-ից ոչ ավելի
3400 Ա/մ-ից ոչ ավելի
5400 Ա/մ-ից ոչ ավելի

Վնասակար գործոնների արտադրական հսկողությունը, անհրաժեշտության դեպքում, ներգործության ժամանակի սահմանափակումը իրականացվում է համաձայն գործող օրենսդրության

   

5) 50Հց հաճախականությամբ պարբերական (սինուսոիդալ) մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)*)`
ա. ընդհանուր ներգործությունը

բ. տեղային ներգործությունը


80 Ա/մ-ից (100 միկրո Տլ) ոչ ավելիշ
800 Ա/մ-ից (1000 միկրո Տլ) ոչ ավելի

Վնասակար գործոնների արտադրական հսկողությունը, անհրաժեշտության դեպքում, ներգործության ժամանակի սահմանափակումը իրականացվում է համաձայն գործող օրենսդրության

6) Մակերևույթների ջերմաստիճանը

40оС-ից ոչ ավելի

 
   

7) Մարդու մաշկային ծածկույթների հետ շփվող նյութերի անվտանգությունը

12-րդ կետի համաձայն

 

56.

Մագնիսական մերսման սարքեր

1) Հաստատուն մագնիսական դաշտի ինդուկցիան (լարվածությունը)*)`
- տեղային ներգործությունը
15մՏլ-ից (12 կ Ա/մ) ոչ ավելի

Նախազգուշական գրություններ օգտագործողի համար` բնակչության համար նորմատիվների բացակայության վերաբերյալ

2) 50Հց հաճախականությամբ պարբերական (սինուսոիդալ) մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)*)`
- տեղային ներգործությունը

800 Ա/մ-ից (1000 միկրո Տլ) ոչ ավելի

-«-

3) Մարդու մաշկային ծածկույթների հետ շփվող նյութերի անվտանգությունը

12-րդ կետի համաձայն

 

57.

Լուսային խթանիչներ (այդ թվում` լուսադիոդային)

1) Հաստատուն մագնիսական դաշտի ինդուկցիան (լարվածությունը)*)`
- տեղային ներգործությունը

15մՏլ-ից (12 կ Ա/մ) ոչ ավելի

ներգործության ժամանակի սահմանափակումը իրականացվում է համաձայն գործող օրենսդրության: Կիրառման ցուցման մեջ նախազգուշացնող մակնշվածք` բնակչության համար նորմատիվների բացակայության վերաբերյալ

2) 50Հց հաճախականությամբ պարբերական (սինուսոիդալ) մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)*)`
- տեղային ներգործությունը

800 Ա/մ-ից (1000 միկրո Տլ) ոչ ավելի

 
   

3) Աչքի վրա ներգործելու համար նախատեսված լույսի աղբյուրների պայծառությունը

20 կդ/մ2-ից ոչ ավելի

 

4) Լուսադիոդների լազերային վտանգի դասը

II գլխի, 7-րդ բաժնի, 7.1-րդ հավելվածի, 6-րդ կետին համապատասխան

 

5) Օգտագործողի հպման համար հասանելի մակերևույթների ջերմաստիճանը

40оС-ից ոչ ավելի

 

6) Մարդու մաշկային ծածկույթների հետ շփվող նյութերի անվտանգությունը

27-րդ կետի համաձայն

 

58.

Վակուումային ապարատներ

1) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

2) 50Հց հաճախականությամբ պարբերական (սինուսոիդալ) մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)*)`
- տեղային ներգործությունը

800 Ա/մ-ից (1000 միկրո Տլ) ոչ ավելի

ներգործության ժամանակի սահմանափակումը իրականացվում է համաձայն գործող օրենսդրության: Նախազգուշական գրություններ օգտագործողի համար` բնակչության համար նորմատիվների բացակայության վերաբերյալ

   

3) Հաստատուն մագնիսական դաշտի ինդուկցիան (լարվածությունը)*)`
- տեղային ներգործությունը
15մՏլ-ից (12 կ Ա/մ) ոչ ավելի

-«-

4) Մակերևույթների ջերմաստիճանը

40оС-ից ոչ ավելի

 

Էլեկտրավակուումի սկզբունքով աշխատող սարքերի համար, 5կՎ,

5) Վնասակար նյութերի արտազատումը օդային միջավայր (օզոնի մատուցման ֆունկցիայով), ներկառուցված բարձր լարվածության աղբյուրներով սարքեր օգտագործելիս` 5 կՎ-ից բարձր, կոնցենտրացիան`
ա. օզոնի
բ. ազոտի աքսիդի 


0,03 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,085 մգ/մ3-ից ոչ ավելի

 

այլ սնուցող լարվածության դեպքում, բացի դրանից`

   

6) Օդային իոնների պարունակությունը, 1սմ3  օդում իոնների քանակությունը`
ա. բացասական բևեռայնության,
р
0-
բ. դրական բևեռայնության, р+
գ. միաբևեռայնության գործակից, γ


6х102-5х104 սահմաններում

4х102-5х104սահմաններում
0,4<У<1,0

 
 

7) Անվտանգության ռադիացիոն ցուցանիշների գնահատականը

II. գլխի 11-րդ բաժնի գործող նորմատիվներին համապատասխան

 

8) Մարդու մաշկային ծածկույթների հետ շփվող նյութերի անվտանգությունը

5-րդ և 12.-րդ կետերի համաձայն

 

59.

Ֆիզիոթերապևտիկ սարքավորանք, կոսմետոլոգիական սարքեր, այդ թվում` արևաբուժարաններ (կախված գործելու սկզբունքից)

1) 50Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը

0.5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

2) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)

4 Ա/մ-ից (5 միկրո Տլ) ոչ ավելի

 
 

3) ԷՄԴ-ի ինտենսիվությունը >0,03 մՀց -300 ԳՀց հաճախականությունների տիրույթում

40-րդ կետի համաձայն

4) Էլեկտրոստատիկ դաշտի լարվածությունը

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

5) 50Հց հաճախականությամբ իմպուլսային մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)

41-րդ կետի համաձայն

Արտադրական հսկողությունը

 

6) 50Հց հաճախականությամբ պարբերական (սինուսոիդալ) մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)

41-րդ կետի համաձայն

 

7) Հաստատուն մագնիսական դաշտի ինդուկցիան (լարվածությունը)

41-րդ կետի համաձայն

8) Ցուցասարքերի բնութագրերը*)

40-րդ կետի համաձայն

9) Ձայնի մակարդակը

50 դԲԱ-ից ոչ ավելի

 

10) Հպումային ուլտրաձայն

41-րդ կետի համաձայն

11) Գործիքների բռնակների վրա թրթռման ճշգրտված մակարդակը (մաշկատաշում, պրոֆեսիոնալ շպարում, մարմնի դաջում կատարելիս, թրթռում առաջացնող այլ ապարատներ օգտագործելիս)
ա. թրթռաարագացում
բ. թրթռաարագություն

116դԲ-ից ոչ ավելի
102դԲ-ից ոչ ավելի

   

12) Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինտենսիվությունը սպեկտրային տիրույթում*), նմ

   

ա. 315-ից բարձր մինչև 400

1,0 Վտ/մ2-ից ոչ ավելի

բ. 280-ից բարձր մինչև 315

0,05 Վտ/մ2-ից ոչ ավելի

գ. 200-280

չի թույլատրվում

13) Ջերմային ճառագայթման ինտենսիվությունը*), կախված մարմնի ճառագայթվող մակերևույթից, %

 

ա. 50 և ավելի

35 Վտ/մ2-ից ոչ ավելի

բ. 25-49

70 Վտ/մ2-ից ոչ ավելի

 

գ. 25-ից ոչ ավելի

100 Վտ/մ2-ից ոչ ավելի

14) Մակերևույթների ջերմաստիճանը

400С-ից ոչ ավելի

15) Լազերային վտանգավորության դասը*)

II գլխի, 7-րդ բաժնի, 7.1-րդ հավելվածի, 6-րդ կետին համապատասխան

16) Վնասակար նյութերի արտազատումը օդային միջավայր (լազերային և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման աղբյուրներ ունեցող` օզոնի մատուցման ֆունկցիայով, ներկառուցված բարձր լարվածության աղբյուրներով սարքեր օգտագործելիս` 5 կՎ-ից բարձր,
ա. օզոն
բ. ազոտի օքսիդներ

0,03 մգ/մ-ից ոչ ավելի
0,085 մգ/մ-ից ոչ ավելի

   

17) Օդային իոնների պարունակությունը օդում (օզոնի մատուցման ֆունկցիայով), ներկառուցված բարձր լարվածության աղբյուրներով սարքեր օգտագործելիս` 5 կՎ-ից բարձր), իոնների քանակությունը 1սմ3 օդում`
ա. բացասական բևեռայնության, р0-
բ. դրական բևեռայնության, р+ գ. միաբևեռայնության
գործակիցը, γ6х102-5х104 սահմաններում

4х102-5х104 սահմաններւմ
0,4<У<1,0

 

18) Մարդու մաշկային ծածկույթների հետ շփվող նյութերի անվտանգությունը

12-րդ կետի համաձայն

60.

Գերբարձր հաճախության սարքեր, կարճ-ալիքային, միկրոալիքային թերապիա

1) 50Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը

5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

Վնասակար գործոնների արտադրական հսկողությունը, անհրաժեշտության դեպքում, ներգործության ժամանակի սահմանափակումը իրականացվում է համաձայն գործող օրենսդրության

2) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)

8 Ա/մ-ից (10 միկրո Տլ) ոչ ավելի

-«-

3) ԷՄԴ-ի ինտենսիվությունը հաճախականությունների տիրույթում (ներգործության հաճախականության վրա) >0,01 - 300 մՀց

41-րդ կետի համաձայն

-«-

   

4) Էլեկտրոստատիկ դաշտի լարվածությունը

20 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

-«-

5) Մարդու մաշկային ծածկույթների հետ շփվող նյութերի անվտանգությունը (շփման առկայության դեպքում)

12-րդ կետի համաձայն

 

61.

Ուլտրամանուշակագույն և ենթակարմիր ճառագայթներով ներգործության սարքեր և ապարատներ, այդ թվում` լամպեր լուսային թերապիայի համար, ֆոտոֆերեզի ապարատներ, լուսաբուժության ճառագայթիչներ, այդ թվում` ուլտրամանուշակագույն-ենթակարմիր, լամպեր էրիթեմայի (կարմրամաշկության) բուժման համար

1) Բոլոր գործոնները` 2.7.6-րդ կետով, բացի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից

 

աչքերի և մաշկի չճառագայթվող հատվածների անհատական պաշտպանության միջոցներ օգտագործելիս` կարճաժամկետ ներգործության համար

2) Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինտենսիվությունը հետևյալ սպեկտրային տիրույթներում*), նմ

 
 

ա. 315-ից բարձր մինչև 400

10 Վտ/մ-ից ոչ ավելի

բ. 280-ից բարձր մինչև 315

1.9 Վտ/մ-ից ոչ ավելի

գ. 200-280

չի թույլատրվում

դ. Լույսի աղբյուրների պայծառությունը

43-րդ կետի համաձայն

62.

Ջրաբուժության, սպա կենտրոնների և մեխանիկական թերապիայի սարքեր, այդ թվում` ջերմային բուժման և մերսման համար կայանքներ, այդ թվում` բուժական սաունաներ, հիվանդին տաքացնելու հարմարանքներ (ծածկոցներ, մահճակալներ` տաքացումով)

1) Ցուցանիշները (կախված աղբյուրների առկայությունից)` ըստ 2.9.5-րդ կետի, բացառությամբ մակերևույթների ջերմաստիճանի`

   

2) Օգտագործողի հպման համար հասանելի մակերևույթների ջերմաստիճանը, կախված նյութից, 1 րոպեից ոչ ավելի շփման տևողականության դեպքում

   

ա. չպատված մետաղ

51оС-ից ոչ ավելի

 

բ. պատված մետաղ

51оС-ից ոչ ավելի

 

գ. խեցեղեն, ապակի, քար

56оС-ից ոչ ավելի

 

դ. պլաստիկ

60оС-ից ոչ ավելի

 
   

ե. փայտ

60оС-ից ոչ ավելի

 

զ. բոլոր նյութերի համար 10 րոպեից ոչ ավելի տևողության դեպքում

43оС-ից ոչ ավելի

 

է. առանց շփման տևողության սահմանափակման

40оС-ից ոչ ավելի

 

3) Բացի դրանից`

   

4) Միկրոկլիմայի հարաչափերը*)

Հաշվի առնելով մարդու ջերմային վիճակը

 

5) Թրթռման ճշգրտված մակարդակը (ընդհանուր թրթռման աղբյուրների առկայության դեպքում)`
ա. թրթռաարագության
բ. թրթռաարագացում


80 դԲ-ից ոչ ավելի
72դԲ-ից ոչ ավելի

 

63.

Կարգավորվող կոմպրեսիայի (խտացման համակարգեր (ավտոմատացված)

1) 50Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը

0.5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

2) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)

4 Ա/մ-ից (5 միկրո Տլ) ոչ ավելի

 

3) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

4) Ձայնի մակարդակը

41-րդ կետի համաձայն

 

տեղային ներգործության համար նախատեսված մակերևույթներում թրթռման ճշգրտված մակարդակը)`
ա. թրթռաարագացում
բ. թրթռաարագություն


116դԲ-ից ոչ ավելի
102դԲ-ից ոչ ավելի

 

5) Մարդու մաշկային ծածկույթների հետ շփման մեջ գտնվող նյութերի անվտանգությունը

63-րդ կետի համաձայն

 

64.

Կրիոթերապիայի սարքվածքներ

1) 50Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը

0.5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

2) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)

4 Ա/մ-ից (5 միկրո Տլ) ոչ ավելի

 

3) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

4) Ձայնի մակարդակը

50 դԲԱ-ից ոչ ավելի

 

5) Ցուցասարքերի բնութագրերը

40-րդ կետի համաձայն

 

6) Մակերևույթների ջերմաստիճանը

15оС-ից ոչ պակաս

Առավել ցածր ջերմաստիճանների դեպքում ` ներգործության տևողության հսկողությունը օգտագործողի զգացողությունների համաձայն

   

7) Մարդու մաշկային ծածկույթների հետ շփվող նյութերի անվտանգությունը

12-րդ կետի համաձայն

 

65.

Բարոխցիկներ և բարձր և ցածր ճնշումով բուժման համար նախատեսված սարքվածքներ (բարոկոմպլեքսներ, բարոապարատներ)

1) 50Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը

0.5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

2) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը

4 Ա/մ-ից ոչ ավելի

 

3) ԷՄԴ-ի ինտենսիվությունը >0,03 մՀց- 300 մՀց հաճախականությունների տիրույթում

40-րդ կետի համաձայն

 

4) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

5) Ձայնի մակարդակը

50 դԲԱ-ից ոչ ավելի

 

6) Ցուցասարքերի բնութագրերը*

40-րդ կետի համաձայն

 

7) Մակերևույթների ջերմաստիճանը

40оС-ից ոչ ավելի

 
   

8) Միկրոկլիմայի հարաչափերը և վնասակար նյութերի պարունակությունը բարոխցիկում

   

ա. օդի ջերմաստիճանը

20-26оС (թույլատրվում է ջերմաստիճանը կարճատև` մինչև 10 րոպե, նվազեցնել 20оС-ից ցածր` ճնշման նվազման ռեժիմներում և բարձրացնել 26оС-ից բարձր` խտացման ռեժիմներում)

 

բ. հարաբերական խոնավությունը

65-85%

 

գ. կոնցենտրացիան СО2

0,3%-ից ոչ ավելի

 

9) Մարդու մաշկային ծածկույթների հետ շփման մեջ գտնվող նյութերի անվտանգությունը

12-րդ կետի համաձայն

 

66.

Լիթոտրիպտորներ

1) 50Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը

5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

Վնասակար գործոնների արտադրական հսկողությունը, անհրաժեշտության դեպքում, ներգործության ժամանակի սահմանափակումը, ԱՊՄ-ի ՊԲՍ-ի օգտագործում

2) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)

8 Ա/մ-ից (10 միկրո Տլ) ոչ ավելի

 

3) Էլեկտրական դաշտի լարվածությունը >0,01-300մՀց հաճախականությունների տիրույթում

Արտադրական ներգործությունների համար` 41 կետին համապատասխան

 

4) 50Հց հաճախականությամբ իմպուլսային մագնիսական դաշտի լարվածության ամպլիտուդային արժեքի մակարդակը*)`
ա. I ռեժիմ
բ. II ռեժիմ
գ. III ռեժիմ1400 Ա/մ-ից ոչ ավելի
3400 Ա/մ-ից ոչ ավելի
5400 Ա/մ-ից ոչ ավելի

Վնասակար գործոնների արտադրական հսկողությունը, անհրաժեշտության դեպքում, ներգործության ժամանակի սահմանափակումը իրականացվում է համաձայն գործող օրենսդրության։

   

5) 50Հց հաճախականությամբ պարբերական (սինուսոիդալ) մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)*)`
- ընդհանուր ներգործությունը


80 Ա/մ-ից (100 միկրո Տլ) ոչ ավելի

Վնասակար գործոնների արտադրական հսկողությունը, անհրաժեշտության դեպքում, ներգործության ժամանակի սահմանափակումը իրականացվում է համաձայն գործող օրենսդրության

   

6) Հաստատուն մագնիսական դաշտի ինդուկցիան (լարվածությունը)*)
- ընդհանուր ներգործությունը
10մՏլ-ից (8 կ Ա/մ) ոչ ավելի

Վնասակար գործոնների արտադրական հսկողությունը, անհրաժեշտության դեպքում, ներգործության ժամանակի սահմանափակումը իրականացվում է համաձայն գործող օրենսդրության

7) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը

20 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

8) Ցուցասարքերի բնութագրերը

40-րդ կետի համաձայն

 

9) Ձայնի մակարդակը

41-րդ կետի համաձայն

 

10) Ենթաձայն (ինֆրաձայն)

46-րդ կետի համաձայն

 
   

11) Հպումային ուլտրաձայն*)

45-րդ կետի համաձայն

 

12) Մակերևույթների ջերմաստիճանը

40оС-ից ոչ ավելի

 

13) Միկրոկլիմայի հարաչափերը

41-րդ կետի համաձայն

 

14) Օդային իոնների կազմը

41-րդ կետի համաձայն

 

15) Վնասակար նյութերի արտազատումը

41-րդ կետի համաձայն

 

16) Անձնակազմի ճառագայթման տարեկան արդյունարար դոզան (լիթոտրիպտորի կազմում ռենտգեն ախտորոշման սարքավորումների առկայության դեպքում)`
ա. Ա խումբ
բ. Բ խումբ
տարեկան 20 մ3
տարեկան 5 մ3

 

67.

Մանկական վերակենդանացման ինկուբատորներ

1) 50Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը

0,5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

2) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը

4 Ա/մ-ից ոչ ավելի

 

3) ԷՄԴ-ի ինտենսիվությունը >0,03 մՀց -300 ԳՀց հաճախականությունների տիրույթում

40-րդ կետի համաձայն

 

4) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

5) Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինտենսիվությունը հետևյալ սպեկտորային տիրույթներում*), նմ
ա. 315-ից բարձր մինչև 400
բ. 280-ից բարձր մինչև 315
գ. 200-280


1.0 Վտ/մ2-ից ոչ ավելի
0.05 Վտ/մ2-ից ոչ ավելի
չի թույլատրվում

 
   

6) ջերմային ճառագայթման ինտենսիվությունը *), կախված մարմնի ճառագայթվող մակերևույթից (սպասարկող անձնակազմի համար), %
ա. 50 և ավելի
բ. 25-49
գ. 25-ից ոչ ավելի35 Վտ/մ2-ից ոչ ավելի
70 Վտ/մ2-ից ոչ ավելի
100 Վտ/մ2-ից ոչ ավելի

Անհրաժեշտության դեպքում` անձնակազմի կողմից ենթակարմիր ճառագայթումից գլխի և աչքերի ԱՊՄ-ների օգտագործում

7) Հիվանդի ենթակարմիր ճառագայթահարման անվտանգ ինտենսիվությունը

10մՎտ/սմ2-ից ոչ ավելի

Ենթակարմիր ճառագայթման առկայության դեպքում` երեխայի աչքերի համար պաշտպանության օգտագործում

68.

1-4 դասերի բժշկական, վիրաբուժական, թերապևտիկ, ախտորոշման լազերային ապարատներ

1) Մակերևույթների ջերմաստիճանը

40оС-ից ոչ ավելի

 

2) Վնասակար նյութերի արտազատումը օդային միջավայր (ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման աղբյուրների առկայության դեպքում), կոնցենտրացիա
ա. Օզոն
բ. օզոնի օքսիդներ

0,03 մգ/մ3-ից ոչ ավելի
0,085մգ/մ3-ից ոչ ավելի

 

3) Մարդու մաշկային ծածկույթների հետ շփման մեջ գտնվող նյութերի անվտանգությունը

35-րդ կետի համաձայն

 

4) Լազերային վտանգավորության դասը

գնահատվում է II գլխի, 7-րդ բաժնի, 7.1 հավելվածի, 6-րդ կետին համապատասխան

Սարքերը լազերային արտադրատեսակների 2-4 դասերին դասելիս` վնասակար նյութերի արտադրական հսկողությունը, աչքերի ԱՊՄ-ի օգտագործումը, լազերային անվտանգության այլ միջոցներ, ՊԲՍ

   

5) 50Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը

0.5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

6) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը

4 Ա/մ-ից ոչ ավելի

 

7) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

8) Էլեկտրական դաշտի լարվածությունը >0,03-300մՀց հաճախականությունների տիրույթում

40-րդ կետի համաձայն

 

9) 2.1-րդ կետում նշված ԷՄԴ մակարդակները գերազանցելու դեպքում ցուցանիշի նկատմամբ հսկողությունը իրականացնել

41-րդ կետի համաձայն

Արտադրական հսկողության իրականացումը շահագործման ժամանակի սահմանափակման պայմաններում։

   

10) Իմպուլսային մագնիսական դաշտի լարվածությունը

41-րդ կետի համաձայն

 

11) Լույսի աղբյուրների պայծառությունը

43 կետի համաձայն

 

12) Ջերմային ճառագայթման մակարդակը*)

42 կետի համաձայն

 

13) Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինտենսիվությունը*)

43-րդ կետի համաձայն

 

14) Ձայնի մակարդակը

41-րդ կետի համաձայն

 

15) Աերոիոնային կազմը

41-րդ կետի համաձայն

 

16) Ցուցասարքերի բնութագրերը

40-րդ կետի համաձայն

 

17) Մակերևույթների
ջերմաստիճանը

400С-ից ոչ ավելի

 

18) Վնասակար նյութերի արտազատումը օդային միջավայր

41-րդ կետի համաձայն

 
   

19) Մարդու մաշկային ծածկույթների հետ շփման մեջ գտնվող նյութերի անվտանգությունը

12-րդ կետի համաձայն

 

69.

Վարակազերծող, մանրէազերծող, թրջելու համար նախատեսված սարքավորումներ, այդ թվում`
ավտոկլավներ, թերմոստատներ, գերբարձր հաճախականության տիրույթում աշխատող սարքավորումներ, բժշկական թափոնների վարակազերծման համար նախատեսված կայանքներ

1) 50Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը

0.5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

2) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը

4 Ա/մ-ից ոչ ավելի

 

3) Էլեկտրական դաշտի լարվածությունը >0,03-300մՀց հաճախականությունների տիրույթում (սարքավորումների աշխատանքի հաճախականության տիրույթում)

40-րդ կետի համաձայն

 

4) 2.1-րդ կետում նշված ԷՄԴ մակարդակները գերազանցելու դեպքում ցուցանիշի նկատմամբ հսկողությունը իրականացնել

41-րդ կետի համաձայն

Անհրաժեշտության դեպքում` շահագործման ժամանակի սահմանափակում, արտադրական հսկողության իրականացում

   

5) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

6) Ցուցասարքերի բնութագրերը*)

40-րդ կետի համաձայն

 

7) Ձայնի մակարդակը

50 դԲԱ-ից ոչ ավելի

 

8) Օդային և հպումային ուլտրաձայն*)

45-րդ կետի համաձայն

 

9) Համարժեք ճշգրտված արժեքները (կամ դրանց լոգարիթմական մակարդակները)(ընդհանուր թրթռում)`
ա. թրթռաարագացում


բ. թրթռաարագություն0,014 մ/վ2-ից (83 դԲ) ոչ ավելի
0,28 х10-3 մ/վ-ից (75 դԲ) ոչ ավելի

 
   

10) Ջերմային ճառագայթման ինտենսիվությունը*)

41-րդ կետի համաձայն

 

11) Մակերևույթների ջերմաստիճանը

400С-ից ոչ ավելի

 

12) Միկրոկլիմայի հարաչափերը*)
ա. օդի ջերմաստիճանը
տարվա ցուրտ ժամանակահատվածում
բ. տարվա տաք ժամանակահատվածում22.00С-ից ոչ ավելի


27.00С-ից ոչ ավելի

Անհրաժեշտության դեպքում` ջերմանջատումների նկատմամբ պայքարի միջոցների օգտագործում

13) Վնասակար նյութերի արտազատումը օդային միջավայր, վնասակար նյութերի կոնցենտրացիան (կախված կիրառվող տեխնոլոգիայից և օգտագործվող քիմիական նյութերից)

չպետք է գերազանցեն դրանց միջին օրական ՍԹԿ-ն, իսկ միջին օրական ՍԹԿ-ի բացակայության դեպքում` մթնոլորտային օդում տվյալ նյութերի միանվագ առավելագույն ՍԹԿ-ն կամ ՆԿԱՄ-ը։

 
   

14) Մարդու մաշկային ծածկույթների հետ շփման մեջ գտնվող նյութերի անվտանգությունը

12-րդ կետի համաձայն

 

70.

Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման հիման վրա վարակազերծման սարքեր, մանրէասպան ճառագայթիչներ

1) Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում`

   

ա. բաց և համակցված տեսակների մանրէասպան ճառագայթիչները

խստորեն նախատեսված են մարդկանց և կենդանիների բացակայությամբ կիրառելու համար։

Նախազգուշական գրությունները, արտադրական հսկողությունը

բ. փակ տեսակի մանրէասպան ճառագայթիչներ (վերաշրջապտտիչներ)

Սարվածքի սահմաններից դուրս ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ներթափանցման բացակայություն (Ա, Բ, Ց ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների բացակայություն)

 
   

2) 50Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը

0.5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

3) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը

4 Ա/մ-ից ոչ ավելի

 

4) Էլեկտրական դաշտի լարվածությունը >0,03մՀց-300մՀց հաճախականությունների տիրույթում

40-րդ կետի համաձայն

 

5) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

6) Ձայնի մակարդակը

50 դԲԱ-ից ոչ ավելի

 

7) Մակերևույթների ջերմաստիճանը

400С-ից ոչ ավելի

 

8) Օդում աերոիոնային կազմը

41-րդ կետի համաձայն

 

9) Վնասակար նյութերի արտազատումը դեպի օդային միջավայր

41-րդ կետի համաձայն

 

71.

Սարքավորումներ` ատամնաբուժական, ատամնապրոթեզային

1) Ձայնի մակարդակները

41-րդ կետի համաձայն

Վնասակար գործոնների արտադրական հսկողություն, անհրաժեշտության դեպքում ՊԲՍ, ներգործության ժամանակի սահմանափակում, ԱՊՄ-ի օգտագործում։

2) Գործիքի մակերևույթին, անձնակազմի ձեոքերի շփման համար նախատեսված մասերում, (տեղային թրթռում), համարժեք ճշգրտված արժեքներ (կամ դրանց լոգարիթմական մակարդակները)`
ա. թրթռաարագացում

բ. թրթռաարագություն
2,0 մ/սմ2-ից (126 դԲ) ոչ ավելի
2,0 х10-2 մ/սմ-ից (112 դԲ) ոչ ավելի

 
   

3) Համարժեք ճշգրտված արժեքները (կամ դրանց լոգարիթմական մակարդակները)(ընդհանուր թրթռում)`
ա. թրթռաարագացում

բ. թրթռաարագություն


0,01 մ/սմ2-ից (80 դԲ) ոչ ավելի
0,28 х10-3 մ/սմ-ից (75 դԲ) ոչ ավելի

 

4) Հպումային ուլտրաձայն (հաճախականության ուլտրաձայնային բաժանարարներ և ուլտրաձայնային այլ գործիքներ օգտագործելիս)

45-րդ կետի համաձայն

Արտադրական հսկողություն, անհրաժեշտության դեպքում ներգործության ժամանակի սահմանափակում

5) Օդային ուլտրաձայն (12,5-100,0 կՀց հաճախականության տիրույթում սարքավորումների աշխատանքի ժամանակ)

45-րդ կետի համաձայն

-«-

   

6) 50Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը

0.5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

7) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը

4 Ա/մ-ից ոչ ավելի

 

8) ԷՄԴ-ի ինտենսիվությունը >0,03 մՀց-300 ԳՀց հաճախականությունների տիրույթում

արտադրական ներգործությունների համար` 41 կետին համապատասխան

 

9) 50Հց հաճախականությամբ իմպուլսային մագնիսական դաշտեր*)

41-րդ կետի համաձայն

 

10) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

11) Ձայնի մակարդակը

41-րդ կետի համաձայն

 
   

12) Մակերևույթների ջերմաստիճանը

400С-ից ոչ ավելի

 

13) Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում (պոլիմերացված լամպերի օգտագործման դեպքում)

43-րդ կետի համաձայն

 

14) Լազերային վտանգավորության դասը*)

Գործող օրենսդրությանը համապատասխան

 

15) Վնասակար նյութերի արտազատումը օդային միջավայր*)

50-րդ կետի համաձայն

 

16) Մարդու մաշկային ծածկույթների հետ շփման մեջ գտնվող նյութերի անվտանգությունը

12-րդ կետի համաձայն

 

72.

Հատուկ տեխնոլոգիական սարքավորումներ բժշկական արդյունաբերության համար, կենսաբանական հետազոտությունների և կենսատեխնոլոգիայի համար սարքավորանք, հարմարանքներ և գործիքներ (լամինար պահարաններ, մաքուր սենքերի մոդուլներ)

1) 50Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը

0.5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

2) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը

4 Ա/մ-ից ոչ ավելի

 

3) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը նյութերի մակերևույթներին

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

4) Ցուցասարքերի բնութագրերը

40-րդ կետի համաձայն

 

5) Ձայնի համարժեք մակարդակը/ ձայնի առավելագույն մակարդակը (ձայնամեկուսացման և ձայնակլանման անհրաժեշտ միջոցները օգտագործելիս)

25/40դԲԱ-ից ոչ ավելի

 

6) Թրթռում` ընդհանուր

46-րդ կետի համաձայն

 

7) Մակերևույթների ջերմաստիճանը

400С-ից ոչ ավելի

 

8) Միկրոկլիմայի հարաչափերը

41-րդ կետի համաձայն

 

9) Լուսավորության աղբյուրների բնութագրերը

Գործող օրենսդրությանը համապատասխան

 
   

10) Վնասակար նյութերի արտազատումը օդային միջավայր

41-րդ կետի համաձայն

 

11) Օգտագործվող նյութերի անվտանգությունը (հաշվի առնելով օգտագործվող նյութերի բաղադրությունը)

36-րդ կետի համաձայն

 

73.

Օդաիոնավորիչներ` բուժական-պրոֆիլակտիկ

1) 50Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը

0.5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

2) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը

4 Ա/մ-ից ոչ ավելի

 

3) Էլեկտրական դաշտի լարվածությունը >0,03մՀց-300մՀց հաճախականությունների տիրույթում

40-րդ կետի համաձայն

 

4) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 
   

5) Ձայնի մակարդակը

50 դԲԱ-ից ոչ ավելի

 

6) Մակերևույթների ջերմաստիճանը

400С-ից ոչ ավելի

 

7) Օդում օդային իոնների կազմը

41-րդ կետի համաձայն

 

8) Վնասակար նյութերի արտազատումը օդային միջավայր

41-րդ կետի համաձայն

 

74.

Էլեկտրաշարժաբերով սարքավորումներ աշխատասենյակների և հիվանդասենյակների համար, այդ թվում` բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական կահույք` (սեղաններ, մահճակալներ, բազկաթոռներ, վերհաններ)

1) 50Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը

0.5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

2) 50Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը

4 Ա/մ-ից ոչ ավելի

 

3) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը նյութերի մակերևույթներին

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

այդ թվում` հաշմանդամների բազկաթոռ-սայլակներ

4) Հաստատուն մագնիսական դաշտի ինդուկցիան (լարվածությունը)*).
- ընդհանուր ներգործությունը

 

10մՏլ-ից (8 կ Ա/մ) ոչ ավելի

 
   

5) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը նյութերի մակերևույթներին

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

տվյալ խմբի բոլոր արտադրատեսակների համար

6) Նյութերի անվտանգությունը

36-րդ և 16-րդ կետերի համաձայն

 

75.

Լսողության վերականգնման ապարատներ, խոսքի վերարտադրման սարքեր և էլեկտրոնային լսողական ապարատներ, կապի, տեղեկատվության և ազդանշանային կապի այլ էլեկտրոնային վերականգնողական միջոցներ

1) ԷՄԴ-ի ինտենսիվությունը >0,03 մՀց- 300 ԳՀց հաճախականությունների տիրույթում

40-րդ կետի համաձայն

 

2) Հաստատուն մագնիսական դաշտի ինդուկցիան (լարվածությունը)*)`
- տեղային ներգործությունը

15մՏլ-ից (12 կ Ա/մ) ոչ ավելի

Օգտագործողի համար նախազգուշական գրություններ բնակչության համար նորմատիվների բացակայության մասին

3) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը

15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի

 

4) Մարդու մաշկային ծածկույթների հետ շփման մեջ գտնվող նյութերի անվտանգությունը

12-րդ կետի համաձայն