Համարը 
N 51-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2014.09.01/21(500).1 Հոդ.252.14
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
18.07.2014
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
18.07.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.10.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
24.05.2022

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ «ՍԻԳԱՐԵՏՆԵՐԻՆ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԱՀՈՒՄՔԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2.1.7.008-14 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

22 օգոստոսի 2014 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10014377

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

18 հուլիսի 2014 թ.

ք. Երևան

N 51-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

«ՍԻԳԱՐԵՏՆԵՐԻՆ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԱՀՈՒՄՔԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2.1.7.008-14 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1300-Ն որոշման 12 կետի «դ» ենթակետը.

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել «Սիգարետներին և ծխախոտահումքին ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջներ» N 2.2.7.008-14 սանիտարական կանոնները և նորմերը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում հրապարակման օրվանը հաջորդող 30-րդ օրը:

 

Նախարար`

Ա. Մուրադյան

 

 

Հավելված

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2014 թվականի հուլիսի 18-ի

N 51-Ն հրամանի

 

«ՍԻԳԱՐԵՏՆԵՐԻՆ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԱՀՈՒՄՔԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ»

 

N 2.1.7.008-14 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ

 

ԳԼՈՒԽ I. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

 

1. Սիգարետներին և ծխախոտահումքին ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջներ (այսուհետ` սանիտարական կանոններ) սահմանում են այն ընդհանուր սկզբունքներն ու մոտեցումները, որոնցով ապահովվում է ծխախոտի արտադրանքի և ծխախոտահումքի անվտանգությունը, հետևյալ արտադրանքի համար` Մաքսային Միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների անվանացանկի (այսուհետ` ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ) ծածկագրեր` ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրեր «Խումբ 24` Ծխախոտ և ծխախոտի արդյունաբերական փոխարինիչներ» 2401` ծխախոտահումք, 2402-ից` սիգարետներ ծխախոտով կամ դրա փոխարինիչներով, 2403` այլ արդյունաբերական պատրաստման ծխախոտներ և ծխախոտի արդյունաբերական փոխարինիչներ. ծխախոտ` «հոմոգենացված» կամ «վերականգնված». ծխախոտի լուծամզուկներ և էսենցիաներ։

2. Տերմիններ և սահմանումներ

1) Ծխախոտ` մորմազգիների ընտանիքի Նիկոտիանա ցեղի Նիկոտիանա Տոբակում, Ռուստիկա տեսակների բույսը, որը մշակվում է հումք ստանալու նպատակով` ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության համար,

2) ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության համար հումք` ծխախոտը` հետբերքահավաքային և (կամ) արդյունաբերական այլ մշակում անցած,

3) ծխախոտային արտադրատեսակներ` արտադրանք` որն ամբողջությամբ կամ մասամբ արտադրված է ծխախոտային արտադրատեսակի համար հումք համարվող տերևից` ծխելու, ծամելու կամ հոտ քաշելու համար,

4) ծխախոտային արտադրատեսակի տեսակ` ծխելու և չծխելու ծխախոտային արտադրատեսակների ամբողջությունը, որոնք նման են սպառողական հատկություններով և օգտագործման եղանակով։ Դրանց թվին են դասվում սիգարետները, սիգարները, սիգարիլլաները (սիգարիտաները), ծխագլանակները, ծխախոտը` նարգիլեի համար, ծխախոտը` ծխելու մանր կտրատած, ծխախոտը` ծխամորճի, բիդին, կրետեկը, ծամախոտը, քթախոտը և ծխախոտային այլ արտադրատեսակները,

5) ծխախոտի արտադրանք` սպառողական տարայում փաթեթավորված ծխախոտային արտադրատեսակը,

6) ծխելու ծխախոտային արտադրատեսակներ` ծխելու համար նախատեսված ծխախոտային արտադրատեսակները,

7) սիգարետ` ծխելու ծխախոտային արտադրատեսակի տեսակը` կազմված ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության համար նախատեսված կտրատած հումքից, գլանափաթեթված սիգարետի թղթով,

8) սիգարետ ֆիլտրով` ծխելու ծխախոտային արտադրատեսակի տեսակը` կազմված ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության համար նախատեսված կտրատած հումքից, գլանափաթեթված սիգարետի թղթով (ծխելու հատվածը), և ֆիլտրից,

9) սիգարետ առանց ֆիլտրի` ծխելու ծխախոտային արտադրատեսակի տեսակը` կազմված ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության համար նախատեսված կտրատած հումքից, գլանափաթեթված սիգարետի թղթով (ծխելու հատվածը),

10) սիգար` ծխելու ծխախոտային արտադրատեսակի տեսակ ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության համար նախատեսված սիգարի և այլ հումքից պատրաստված և երեք շերտից կազմված. ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության համար նախատեսված ամբողջական, ճզմած կամ կտրատած սիգարի և այլ հումքից կազմված լցոնից, ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության համար նախատեսված սիգարի և (կամ) այլ հումքից պատրաստված ենթափաթեթից և սիգարի ծխախոտի տերևից կազմված փաթաթվածքից։ Սիգարի հաստությունը դրա երկարության մեկ երրորդի (կամ ավելի) երկայնքով պետք է լինի 15 միլիմետրից (մմ) ոչ պակաս,

11) սիգարիլլա (սիգարիտա)` ծխելու ծխախոտային արտադրատեսակի տեսակը` ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության համար նախատեսված սիգարի և այլ հումքից պատրաստված, և բազմաթիվ շերտերից կազմված. ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության համար նախատեսված կտրատած կամ ջարդած սիգարի և այլ հումքից կազմված լցոնից, ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության համար նախատեսված սիգարի և (կամ) այլ հումքից պատրաստված ենթափաթեթից և սիգարի ծխախոտի տերևից, վերականգնված ծխախոտից կամ ցելյուլոզայի և ծխախոտի հիմքով պատրաստված հատուկ թղթից կազմված փաթաթվածքից։ Սիգարիլլան կարող է չունենալ ենթափաթեթ։ Սիգարիլլան կարող է ունենալ ֆիլտր։ Երեք շերտ ունեցող սիգարիլլայի առավելագույն հաստությունը չպետք է գերազանցի 15 մմ-ը,

12) ծխագլանակ` ծխելու ծխախոտային արտադրատեսակի տեսակը` ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության համար նախատեսված կտրատած հումքից և ծխափողի թղթի փաթեթի տեսք ունեցող ծխափողից` ծխագլանակի (սիգարետի) թղթով գլանափաթեթված, առանց սոսնձի ատամնավոր կարով միացված։ Ծխագլանակի ծխափողի մեջ կարող է դրվել զտող նյութ,

13) ծխախոտ` նարգիլեի համար` ծխելու ծխախոտային արտադրատեսակի տեսակը նախատեսված ծխելու համար` նարգիլեի օգտագործմամբ, որը ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության համար նախատեսված կտրատած կամ ջարդած հումքի խառնուրդ է` ոչ ծխախոտային հումքի և այլ բաղադրիչների ավելացմամբ կամ առանց դրա,

14) ծխախոտ` ծխելու` բարակ կտրատած` ծխելու ծխախոտային արտադրատեսակի տեսակ, որը նախատեսված է սիգարետներ կամ ծխագլանակներ ձեռքով պատրաստելու համար և կազմված է կտրատած, ջարդած, փաթաթված կամ մամլած ծխախոտից` ոչ ծխախոտային հումքի, սոուսների և բուրավետիչների ավելացմամբ կամ առանց դրա, որի մեջ արտադրանքի զտաքաշի 25 տոկոսից ոչ պակաս մասը կազմում են 1 մմ կամ պակաս լայնությամբ մանրաթելերը,

15) ծխախոտ` ծխամորճի` ծխելու ծխախոտային արտադրանքի տեսակ, որը նախատեսված է ծխամորճի օգտագործմամբ ծխելու համար և կազմված է կտրատած, ջարդած, փաթաթված կամ մամլած ծխախոտից` ոչ ծխախոտային հումքի, սոուսների և բուրավետիչների ավելացմամբ կամ առանց դրանց, որի մեջ արտադրանքի զտաքաշի 75 տոկոսից ավելին կազմում են 1 մմ-ից ավելի լայնությամբ մանրաթելերը,

16) բիդի` ծխելու ծխախոտային արտադրանքի տեսակ` կազմված ծխախոտի մանրացված տերևների, ծխախոտի ջղերի և ցողունների խառնուրդից, տենդուի չորացրած տերևով փաթաթած և քուղակապված,

17) կրետեկ` ծխելու ծխախոտային արտադրատեսակի տեսակ` կազմված մանրացված մեխակի և ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության համար նախատեսված կտրատած հումքի սոուսացված և բուրավետացված խառնուրդից, սիգարետի թղթով կամ եգիպտացորենի կողրի չորացրած տերևով փաթաթած, ֆիլտրով կամ առանց ֆիլտրի,

18) չծխելու ծխախոտային արտադրատեսակներ` ծծելու, ծամելու կամ քթով ներշնչելու համար նախատեսված ծխախոտային արտադրատեսակները,

19) ծխախոտ` ծծելու (սնյուս)` չծխելու ծխախոտային արտադրատեսակի տեսակը` ծծելու համար նախատեսված և մաքրված ծխախոտի փոշուց և (կամ) կտրատած ծխախոտի մանր թորամասերից ամբողջովին կամ մասամբ պատրաստված` ոչ ծխախոտային հումքի և այլ բաղադրիչների ավելացմամբ կամ առանց դրա,

20) ծամախոտ` չծխելու ծխախոտային արտադրանքի տեսակ` ծամելու համար նախատեսված և ծխախոտի տերևների մամլած կտորներից պատրաստված` ոչ ծխախոտային հումքի և այլ բաղադրիչների ավելացմամբ կամ առանց դրա,

21) քթախոտ` չծխելու ծխախոտային արտադրատնքի տեսակ` քթով ներշնչելու համար նախատեսված և շատ մանրացված ծխախոտից պատրաստված` ոչ ծխախոտային հումքի և այլ բաղադրիչների ավելացմամբ կամ առանց դրա,

22) ծխախոտի արտադրանքի անվանում` արտադրողի կողմից տրված ծխախոտի արտադրանքի սահմանումը,

23) բաղադրիչ` նյութ (բացառությամբ ծխախոտի տերևի և ծխախոտի այլ մասերի)` ծխախոտային արտադրատեսակի արտադրության ժամանակ օգտագործված և պատրաստի ծխախոտային արտադրատեսակի մեջ, այդ թվում` և փոփոխված ձևով, գոյություն ունեցող,

24) ոչ ծխախոտային նյութեր` ծխախոտային արտադրատեսակի բաղադրության մեջ մտնող (բացառությամբ ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության համար նախատեսված հումքի) և դրան արտադրողի կողմից սահմանված բնութագրերը, առանձնահատկությունները և ձևը հաղորդող նյութերը: Ոչ ծխախոտային նյութերը բաժանվում են հետևյալ կատեգորիաների. ծխագլանակային, ծխախոտային , եզրաշերտային և ծխափողի թուղթ, ֆիլտրերի համար փաթաթվածքի թուղթ (ֆիցելլա), ֆիլտրող նյութ, սոսինձներ, թանաք, ծծելու ծխախոտի (սնյուսի) չափաբաժնի համար փաթաթվածքի նյութ, փաթեթավորման նյութ,

25) սպառողական տարա` ծխախոտային արտադրատեսակների փաթեթվածքի նվազագույն միավորը, որի մեջ ծխախոտային արտադրատեսակները ձեռք են բերվում սպառողի կողմից,

26) խեժ` ծխախոտի ծխի ջրազրկված կոնդենսատը (խտարարը)` նիկոտին չպարունակող,

27) ֆիլտր` արտադրության գործընթացում ծխելու արտադրատեսակի վերջնամասին միացված հարմարանք` նախատեսված ծխախոտի ծխի մասը պահելու համար:

 

ԳԼՈՒԽ II. ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 

3. Ծխախոտի արտադրանքի արտադրության ժամանակ` որպես բաղադրիչներ, չի թույլատրվում օգտագործել հետևյալ նյութերը.

1) ագարինաթթու (Acidum agarricinicum-ացիդում ագարիցինիկում), կեչու ձյութայուղ (Oleum Betulae empyreumaticum-օլեում բետուլե էմպիրեումատիկում), դառը նուշի յուղ (Oleum Amygdalarum amarum-օլեում ամիգդալարում ամարում)` ազատ կամ կապված սինիլաթթվի պարունակությամբ, սասաֆրակաի յուղ (Oleum Sassafratis-օլեում սասսաֆատիս), գիհու ձյութայուղ (Oleum Juniperi empyreumaticum-օլեում ջունիպերի էմֆիռևմատիկում), կամֆորայի յուղ (Oleum camphoratum-օլեում կամֆորատում), կամֆորա (Camphora-կամֆորա), կումարին, կանճրակ (Carthamus-սարտամուս), կենսածառ (Thuja թույա),

2) նյութեր, որոնց շրջանառությունն արգելված է Մաքսային միության անդամ պետությունների ունեցած միջազգային պայմանագրերի համաձայն,

3) Բուրավետիչ և համային նյութեր` պատրաստված կամֆորայի ծառից (Camphorae), բազմոտիկ սովորականի կոճղարմատ (Poiypodii-պոյպոդիի), ձարխոտի կողճարմատից (Rhizoma Filicis dulcis-ռիզոմա ֆիլիցիս դուլցիս), կվասիեայից (Lignum Quassiae-լիգնում կվասիե), օճառածառի կեղև (Cortex Quillaja-կորտեքս քվիլայա), մեղվամուշկի խոտ (Herba Tanaceti-հերբա տանացետի), փեգենայի խոտ (Herba Rutae-հերբա ռուտե), սասաֆրասի ցողունները, տերևները, կեղևը (Stipes, Folium, Cortex Sassafratis-ստայպս, ֆոլիում, կորտեքս սասսաֆրատիս), իշառվույտ դեղատու (Millilotus offcinalis-մինիլոտուս օֆֆիցինալիս), տոնկա հատիկներ (Semen Toncae-սեմեն տոնկե), վանիլի արմատ (Radix Liatridis odoratissima-ռադիքս լիատրիդիս օդորատիսիմա), գետնաստղ (Asperula odorata-ասպերգուլա օդորատա), ինչպես նաև` նյութեր, որոնց շրջանառությունն արգելված է Մաքսային միության անդամ պետությունների ունեցած միջազգային պայմանագրերի համաձայն:

4) Խեժի և նիկոտինի պարունակությունը միլիգրամներով` մեկ սիգարետի համար (մգ/սիգ.) չպետք է գերազանցի. ֆիլտրով մեկ սիգարետի ծխում` 14 մգ/սիգ. և 1.2 մգ/սիգ. համապատասխանաբար, առանց ֆիլտրի մեկ սիգարետի ծխում` 16 մգ/սիգ. և 1.3 մգ/սիգ. համապատասխանաբար:

4. Այն դեպքում, եթե արտադրողը և (կամ) ներմուծողն անց է կացրել բաղադրիչների թունաբանական հետազոտություններ, կամ նման հետազոտություններ անց են կացվել նրանց պատվերով, ապա արտադրողը և (կամ) ներմուծողը պարտավոր է տեղեկացնել թունաբանական հետազոտությունների անցկացման փաստի մասին և ներկայացնել արդյունքները` սանիտարահամաճարակաբանական գնահատումն իրականացնող պաշտոնատար անձի հարցման հիման վրա:

5. Ծծելու ծխախոտի (սնյուսի), ծամախոտի համար` որպես բաղադրիչներ, չի թույլատրվում օգտագործել այլ նյութեր, բացի սննդամթերքի մեջ օգտագործման համար թույլատրված սննդամթերքից, սննդային հավելումներից և բուրավետիչներից:

6. Ծծելու ծխախոտի (սնյուսի), ծամախոտի համար` որպես բուրավետիչներ, սոուսներ, լուծամզուկներ օգտագործվող բաղադրիչներ` ծանր մետաղների և թունաքիմիկատների (պեստիցիդների) պարունակությամբ պետք է համապատասխանեն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի մարտի 10-ի N 06-Ն հրամանով հաստատված «Պարենային հումքի և սննդամթերքի անվտանգությանը և սննդային արժեքին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվներին: Ծխախոտահումքի մեջ թունաքիմիկատների պարունակության սահմանային թույլատրելի մակարդակները սահմանված են «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մարտի 12-ի N 08-Ն հրամանով հաստատված «Պեստիցիդներին և ագրոքիմիկատներին ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջներ» N 2.1.7.005-14 սանիտարական կանոններով և նորմերով:

7. Ներմուծվող ծխախոտային արտադրատեսակների ծխախոտահումքի և ծխախոտային մասի համար պարտադիր են ծխախոտի մշակման ժամանակ թունաքիմիկատներ օգտագործելու (կամ չօգտագործելու) մասին տեղեկությունները:

8. Մշակման ժամանակ թունաքիմիկատներ կիրառելու (կամ չկիրառելու) մասին տեղեկություններ չունեցող ներմուծվող ծխախոտային արտադրատեսակների ծխախոտահումքի և ծխախոտային մասի ներմուծումն ու շրջանառությունը չի թույլատրվում: