Համարը 
N 43-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2014.09.01/21(500).1 Հոդ.252.8
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
03.07.2014
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
03.07.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.09.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
24.05.2022

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ «ՋՐԱՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻՆ, ՌԵԱԳԵՆՏՆԵՐԻՆ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2.1.7.015-14 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

22 օգոստոսի 2014 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10014373

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

3 հուլիսի 2014 թ.  

ք. Երևան

N 43-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

«ՋՐԱՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻՆ, ՌԵԱԳԵՆՏՆԵՐԻՆ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2.1.7.015-14 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1300-Ն որոշման 12 կետի «դ» ենթակետը.

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել «Ջրամաքրման և ջրապատրաստման համար օգտագործվող նյութերին, ռեագենտներին, սարքավորումներին ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջներ» N 2.1.7.015-14 սանիտարական կանոնները և նորմերը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում հրապարակման օրվան հաջորդող 10-րդ օրը:

 

Նախարար՝

Ա. Մուրադյան

 

 

Հավելված

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2014 թվականի հուլիսի 3-ի

N 43-Ն հրամանի

 

«ՋՐԱՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻՆ, ՌԵԱԳԵՆՏՆԵՐԻՆ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2.1.7.015-14 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ

 

ԳԼՈՒԽ I. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

 

1. Սույն սանիտարական կանոններով և նորմերով (այսուհետ՝ սանիտարական կանոններ) սահմանվում են ջրամաքրման և ջրապատրաստման համար օգտագործվող նյութերին, ռեագենտներին, սարքավորումներին ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջները:

2. Սույն սանիտարական կանոնները տարածվում են Մաքսային Միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների անվանացանկի (այսուհետ՝ ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ) ծածկագրեր` 3802 10 000 0, 3917, 4812 00 000 0, 4823 20 000 0, 7310 21, 7310 29, 8413 70 300 0, 8421 21 000, 8516 10) հետևյալ նյութերի, ռեագենտների, սարքավորումների վրա՝

1) ջրին ավելացվող ռեագենտներ (կոագուլյանտներ, պոլիէլեկտրոլիտներ (ֆլոկուլյանտներ, ալգիցիդներ), հակադիրտներ, հակաքայքայիչ միջոցներ, կայունացուցիչներ).

2) օժանդակ սարքավորում և կոնստրուկցիոն նյութեր (խողովակներ, միացման արմատուրա, ծորակներ, ջրի պահպանման և տեղափոխման համար նախատեսված պոլիմերային, մետաղյա տարաներ, ջրատաքացուցիչներ, մեկուսիչ նյութեր, միջաշերտեր և այլն).

3) ջրի հետ շփվող սարքավորումների և կոնստրուկցիոն նյութերի մակերեսների մշակման համար օգտագործվող նյութեր (լաքեր, ներկեր, էմալներ, հերմետիկ նյութեր, քսուքներ, հակաքայքայիչ երեսպատման նյութեր, ռետինե նյութեր, պոլիմերային նյութեր և այլն).

4) զտող, հատիկավոր նյութեր, բնական և արհեստական ծագման կլանիչներ և թաղանթներ (ավազ, մանրախիճ, ցեոլիտներ, կերամզիտներ, շունգիզիտներ, կլինօպտիլոլիտներ, ածուխներ, իոնափոխանակիչ խեժեր, պոլիմերային թաղանթներ)։

 

ԳԼՈՒԽ II. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

3. Հետազոտություններ անցկացնելիս անհրաժեշտ է առանձնացնել տիպային /ներկայացուցչական/ նմուշ, այդ թվում`

1) Ջրին ավելացվող ռեագենտների տիպային նմուշ՝ միատեսակ արտադրանքի խմբից ընտրված նմուշ, որը պատրաստված է նույն արտադրողի կողմից՝ միասնական տեխնիկական պահանջներին համապատասխան, ունի միևնույն հումքային և բաղադրիչների կազմը, կիրառության նույն ոլորտը և տարբերվում է ակտիվ նյութի (նյութերի) տոկոսային պարունակությամբ, ագրեգատային վիճակով (պինդ կամ հեղուկ) կամ փաթեթվածքի չափով։

2) Օժանդակ սարքավորումների տիպային օրինակ (ջրատաքացուցիչներ, խմելու ջրի մաքրման և լրացուցիչ մաքրման համար նախատեսված կենցաղային սարքավորումներ, էլեկտրոլիզային կայանքներ, օզոնարարներ)՝ միատեսակ արտադրանքի խմբից ընտրված նմուշ, որը պատրաստված է նույն արտադրողի կողմից՝ միասնական տեխնիկական պահանջներին համապատասխան, ունի նույն կառուցվածքը, կիրառության նույն ոլորտը և գործարկման նույն պայմանները, սակայն տարբերվում է արտադրողականությամբ, չափսերով և ընդհանուր տեսքով։

3) Կոնստրուկցիոն նյութերի (խողովակներ, միացման արմատուրա, ծորակներ, ջրի պահպանման և տեղափոխման համար նախատեսված պոլիմերային, մետաղյա տարաներ, միջաշերտեր, մեկուսիչ նյութեր և այլն) տիպային օրինակ՝ միատեսակ արտադրանքի խմբից ընտրված նմուշ, որը պատրաստված է նույն արտադրողի կողմից՝ միասնական տեխնիկական պահանջներին համապատասխան, ունի միևնույն հումքային և բաղադրիչների կազմը, կիրառության նույն ոլորտը և գործարկման նույն պայմանները, սակայն տարբերվում է չափսով, տրամագծով, ձևով, ծավալով։

4) Ջրի հետ շփվող մակերեսների մշակման համար օգտագործվող նյութերի (լաքեր, ներկեր, էմալներ, հերմերտիկ նյութեր, քսուքներ, հակաքայքայիչ, պոլիմերային երեսպատման նյութեր և այլն) տիպային օրինակներ՝ միատեսակ արտադրանքի խմբից ընտրված նմուշ, որը պատրաստված է նույն արտադրողի կողմից՝ միասնական տեխնիկական պահանջներին համապատասխան, ունի միևնույն հումքային և բաղադրիչների կազմը, կիրառության նույն ոլորտը և գործարկման նույն պայմանները, սակայն տարբերվում է հիմնական նյութերի տոկոսային պարունակությամբ, ագրեգատային վիճակով (պինդ կամ հեղուկ) կամ փաթեթվածքի չափով։

5) Զտիչ հատիկավոր նյութերի, բնական և արհեստական ծագման կլանիչների և թաղանթների տիպային օրինակներ՝ միատեսակ արտադրանքի խմբից ընտրված նմուշ, որը պատրաստված է նույն արտադրողի կողմից՝ միասնական տեխնիկական պահանջներին համապատասխան, ունի միևնույն հումքային և բաղադրիչների կազմը, կիրառության նույն ոլորտը և գործարկման նույն պայմանները, իսկ բնական ծագման նյութերի համար՝ նաև միևնույն ծագման վայրը, հատիկների մակերևույթի ընդհանուր տեսքը, սակայն տարբերվում է անցքերի չափսով, կլանման (փոխանակման) տարողունակությամբ կամ փաթեթվածքի ծավալով։

4. Ջրամաքրման և ջրապատրաստման համար օգտագործվող նյութերը, ռեագենտները և սարքավորումները շահագործման ընթացքում չպետք է՝

1) վնասակար ազդեցություն ունենան մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի օբյեկտների վրա (ջրային օբյեկտներ, հող, օդ, սննդամթերք, բնակավայր)՝ որպես մարդու բնական միջավայր.

2) վատթարացնեն ջրի զգայորոշիչ (օրգանալեպտիկ) հատկությունները.

3) հանգեցնեն ջրում՝ հիգիենիկ նորմատիվները գերազանցող խտությամբ միացությունների առաջացմանը.

4) նպաստեն բուսակալմանը և ջրում բուսական միկրոօրգանիզմների առաջացմանը.

5) առաջացնեն հիգիենիկ նորմատիվները գերազանցող խտությամբ միացություններ և (կամ) կերպափոխության արգասիքներ.

6) կիրառության ընթացքում վնասակար ազդեցություն ունենան աշխատողների առողջության վրա։

 

ԳԼՈՒԽ III. ՋՐԱՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ՌԵԱԳԵՆՏՆԵՐԻ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 

4. Մարդու համար՝ ջրամաքրման և ջրապատրաստման համար օգտագործվող նյութերի և ռեագենտների անվտանգությունն ապահովվում է ջրում՝ հիմնական քիմիական բաղադրիչների, խառնուրդների և կերպափոխության արգասիքների պարունակության, արգասիքում՝ ելակետային կողմնակի քիմիական նյութերի և այլ խառնուրդների պարունակության նորմերով:

5. Նորահայտ քիմիական ռեագենտների, նյութերի, կերպափոխության արգասիքների և խառնուրդների համար անհրաժեշտ է մշակել ջրում դրանց պարունակության հիգիենիկ նորմատիվներ։

6. Ջրամատակարարման համակարգերում օգտագործվող կոնստրուկցիոն նյութերի և ներքին ծածկույթների անվտանգության գնահատականի ցուցանիշներն են՝

1) զգայորոշման (ջրային լուծամզուկի հոտը և կողմնակի համը 200  և 600 С ջերմաստիճանում, ջրային լուծամզուկի փրփրագոյացումը, գույնը).

2) ֆիզիկաքիմիական (ջրածնային ցուցանիշ рН, պերմանգանատային օքսիդացում).

7. Ջրային լուծամզուկում 1-ին և 2-րդ դասերի վտանգավորության միացությունների խտությունը չպետք է գերազանցի ջրում դրանց սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիայի /ՍԹԿ./ 1/2-ը, 3-րդ և 4-րդ դասերի վտանգավորության միացությունների դեպքում՝ ջրում ՍԹԿ-ն։ Ջրային լուծամզուկում 1-ին և 2-րդ աստիճանի վտանգավորության երկու և ավելի նյութեր հայտնաբերելու դեպքում, որոնք բնութագրվում են թունավոր ազդեցության միաուղղորդված մեխանիզմով, համապատասխան ՍԹԿ-ի նկատմամբ դրանցից յուրաքանչյուրի խտության հարաբերության գումարը չպետք է գերազանցի միավորը։

8. Ջրապատրաստման նորագույն տեխնոլոգիաների անվտանգության գնահատման ժամանակ հիգիենիկ անվտանգության ցուցանիշները համալրվում են հետևյալ պահանջներով այն մասին, որ ջրային լուծամզուկները չպետք է ունենան՝

1) ընդհանուր թունավոր ազդեցություն,

2) մաշկագրգռիչ ազդեցություն,

3) ալերգիկ ազդեցություն,

4) մուտագեն ազդեցություն։

9. Ջրամաքրման և ջրապատրաստման համար օգտագործվող ռեագենտների անվտանգության գնահատման չափորոշիչները՝

1) ջրամատակարարման համար որպես ռեագենտներ թույլատրվում է օգտագործել միայն վտանգավորության 3-4-րդ դասերի միացությունները (բացառությամբ ջրի ախտահանման միջոցների).

2) վտանգավորության 2-րդ դասի ռեագենտների կիրառությունը թույլատրվում է ջերմամատակարարման, ինչպես նաև հետադարձ ջրամատակարարման փակ համակարգերում՝ տեխնոլոգիական առումով անհրաժեշտ խտություններով՝ ջրային օբյեկտներ դրանց արտանետման դեպքում պահպանելով այդպիսի ջրերում ռեագենտների ՍԹԿ-ները.

10. Ռեագենտի եռակի աշխատանքային դոզայի հաշվարկով՝ վտանգավորության 1-ին և 2-րդ դասերի նյութերի պարունակությունը ջրում չպետք է գերազանցի ՍԹԿ-ի 1/2-ը, իսկ վտանգավորության 3-րդ և 4-րդ դասերի դեպքում՝ ՍԹԿ-ն։

11. ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 8413 70 300 0, 8516 10 ծածկագրերով ապրանքների խմբերը գնահատվում են «Մեքենաշինության, գործիքաշինության և էլեկտրատեխնիկայի արտադրանքին ներկայացվող պահանջներում» սահմանված ֆիզիկական գործոնների ցուցանիշներով։

12. Ջրամաքրման և ջրապատրաստման համար օգտագործվող նյութերի, ռեագենտների, սարքավորումների, ջրամատակարարման համակարգերում օգտագործվող նյութերից՝ ջրային լուծամզուկներում հսկվող ցուցանիշների ցանկը ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների աղյուսակ 1-ում։

13. Տաք ջրամատակարարման բաց համակարգերում օգտագործվող ռեագենտների հսկվող ցուցանիշների ցանկը ներկայացված է սույն սանիտարական կանոնների աղյուսակ 2-ում։

14. Ջրամաքրման և ջրապատրաստման համար օգտագործվող սինթետիկ պոլիէլեկտրոլիտներին (ֆլոկուլյանտներ, ալգիցիդներ) ներկայացվող նորմատիվ պահանջները ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների աղյուսակ 3-ում։

15. Ջրամաքրման և ջրապատրաստման համար օգտագործվող ռեագենտների հսկվող ցուցանիշների ցանկը ներկայացված է սույն սանիտարական կանոնների աղյուսակ 4-ում։

16. Ջրամաքրման ու ջրապատրաստման համար օգտագործվող՝ նյութերից, ռեագենտներից, սարքավորումներից ստացված ջրային լուծամզուկների զգայորոշման ու ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներին ներկայացվող նորմատիվ պահանջները ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների աղյուսակ 5-ում։

17. Կենցաղային և խմելու կարիքների համար ջրամատակարարման մեջ կիրառվող նյութերից ու ռեագենտներից ներթափանցող քիմիական նյութերի հսկողության համար ջրում քիմիական նյութերի պարունակության հիգիենիկ նորմատիվները ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների աղյուսակ 6-ում։

 

Աղյուսակ 1

 

Ջրամաքրման և ջրապատրաստման համար օգտագործվող նյութերի, ռեագենտների, սարքավորումների, ջրամատակարարման համակարգերում օգտագործվող նյութերի՝ ջրային լուծամզուկներում հսկվող ցուցանիշների ցանկը

 

Նյութի անվանումը

Հսկվող ցուցանիշներ

1. Պոլիմերային նյութեր

1) Պոլիէթիլեն (ԲՃՊԷ, ՑՃՊԷ), պոլիպրոպիլեն, էթիլենով պրոպիլենի համապոլիմերներ, պոլիբութիլեն, պոլիիզոբութիլեն, պոլիօլեֆինների հիմքով համակցված նյութեր

ա. Ֆորմալդեհիդ

բ. մեթիլային սպիրտ

գ. բութիլային սպիրտ

դ. իզոբութիլային սպիրտ

ե. Ացետալդեհիդ

զ. Էթիլացետատ

է. Ացետոն

2. Պոլիստիրոլային պլաստիկներ

1) Պոլիստիրոլ (բլոկային, կախույթային, հարվածակայուն)

ա. Ստիրոլ

բ. մեթիլային սպիրտ

գ. Ֆորմալդեհիդ

2) Ստիրոլի համապոլիմեր՝ ակրիլանիտրիլով

ա. Ստիրոլ

բ. Ակրիլանիտրիլ

գ. Ֆորմալդեհիդ

3) Ստիրոլի համապոլիմեր՝ մեթիլմեթակրիլատով

ա. Ստիրոլ

բ. Մեթիլմեթակրիլատ

գ. մեթիլային սպիրտ

դ. Ֆորմալդեհիդ

4) Ստիրոլի համապոլիմեր՝ մեթիլմեթակրիլատով և ակրիլանիտրիլով

ա. Ստիրոլ

բ. Մեթիլմեթակրիլատ

գ. Ակրիլանիտրիլ

դ. մեթիլային սպիրտ

ե. Ֆորմալդեհիդ

5) Ստիրոլի համապոլիմեր՝ α-մեթիլստիրոլով

ա. Ստիրոլ

բ. α-մեթիլստիրոլ

գ. Երկբութիլֆտալատ

6) Ստիրոլի համապոլիմեր՝ բութադիենով

ա. Ստիրոլ

բ. մեթիլային սպիրտ

գ. բութիլային սպիրտ

դ. Ացետալդեհիդ

7) Փրփրապոլիստիրոլներ

ա. Ստիրոլ

բ. մեթիլային սպիրտ

գ. Ֆորմալդեհիդ

դ. Բենզոլ

ե. Տոլուոլ

3. Պոլիվինիլքլորիդային պլաստիկներ

1) Կոշտ ՊՎՔ

ա. վինիլ քլորային

բ. Ացետալդեհիդ

գ. մեթիլային սպիրտ

դ. բութիլային սպիրտ

ե. Ցինկ

2) Անհրաժեշտ է որոշել պլաստիկացված ՊՎՔ-ը՝ ի լրումն կոշտ ՊՎՔ-ի համար նշված ցուցանիշների

ա. Երկօկտիլֆտալատ

բ. Երկբութիլֆտալատ

3) Վինիլացետատի և դրա ածանցյալների հիմքով պոլիմերներ պոլիվինիլացետատ, պոլիվինիլային սպիրտ, վինիլացետատի համապոլիմերային դիսպերսիա երկբութիլմալեինատով

ա. Ֆորմալդեհիդ

բ. Ացետալդեհիդ

4) Պոլիակրիլատներ

ա. Ակրիլանիտրիլ

բ. Մեթիլակրիլատ

գ. Մեթիլմեթակրիլատ

դ. Բուտիլակրիլատ

5) Պոլիօրգանասիլոկսաններ (սիլիկոններ)

ա. Ֆորմալդեհիդ

բ. Ացետալդեհիդ

գ. Ֆենոլ

դ. մեթիլային սպիրտ

4. Պոլիամիդներ

1) Պոլիամիդ 6 (պոլիկապրոամիդ, կապրոն)

ա. Е-կապրոլակտամ

բ. Ֆենոլ

գ. Բենզոլ

2) Պոլիամիդ 66 (պոլիհեքսամեթիլենադիպամիդ, նեյլոն)

ա. Հեքսամեթիլենդիամին

բ. մեթիլային սպիրտ

գ. Բենզոլ

3) Պոլիամիդ 610 (պոլիհեքսամեթիլենսեբացինամիդ)

ա. Հեքսամեթիլենդիամին

բ. մեթիլային սպիրտ

գ. Բենզոլ

4) Պոլիուրետաններ

ա. Էթիլենգլիկոլ

բ. Ֆորմալդեհիդ

գ. Ացետալդեհիդ

դ. մեթիլային սպիրտ

5. Պոլիեթերներ

1) Պոլիէթիլենօքսիդ

ա. Ֆորմալդեհիդ

բ. Ացետալդեհիդ

2) Պոլիպրոպիլենօքսիդ

ա. Մեթիլացետատ

բ. Ացետոն

գ. Ֆորմալդեհիդ

դ. Ացետալդեհիդ

3) Պոլիտետրամեթիլենօքսիդ

ա. Պրոպիլսպիրտ

բ. Ֆորմալդեհիդ

գ. Ացետալդեհիդ

4) Պոլիֆենիլօքսիդ

ա. Ֆենոլ

բ. Ֆորմալդեհիդ

գ. մեթիլային սպիրտ

5) Պոլիէթիլենտետրաֆտալատ և տերեֆտալային թթվի հիմքով համապոլիմերներ

ա. Ացետալդեհիդ

բ. Էթիլենգլիկոլ

գ. Դիմեթիլտերեֆտալատ

դ. Ֆորմալդեհիդ

ե. մեթիլային սպիրտ

6) Պոլիկարբոնատ

ա. Ֆենոլ

բ. մեթիլենքլորիդ (երկքլորմեթան)

7) Պոլիսուլֆոն

ա. Բենզոլ

բ. Ֆենոլ

8) Պոլիֆենիլենսուլֆիդ

ա. Ֆենոլ

բ. ացետալդեհիդ

գ. մեթիլային սպիրտ

դ. բոր

6. Որպես միացնող նյութ օգտագործելիս՝

1) ֆենոլֆորմալդեհիդային խեժերի դեպքում՝

ա. Ֆենոլ

բ. Ֆորմալդեհիդ

2) սիլիցիումօրգանական խեժերի դեպքում՝

ա. Ֆորմալդեհիդ

բ. մեթիլային սպիրտ

գ. բութիլային սպիրտ

դ. Ֆենոլ

3) էպօքսիդային խեժերի դեպքում՝

ա. Էպիքլորհիդրին

բ. Ֆենոլ

գ. Ֆորմալդեհիդ

4) Ֆտորապլաստներ՝ ֆտորապլաստ-3, ֆտորապլաստ-4, տեֆլոն

ա. Ֆտոր իոն (գումարային)

բ. Ֆորմալդեհիդ

գ. Երկբութիլֆտալատ

5) Ֆենոլաալդեհիդային խեժերի հիմքով պլաստմասսաներ (ֆենոպլաստներ)

ա. Ֆորմալդեհիդ

բ. Ացետալդեհիդ

գ. Ֆենոլ

6) Պոլիֆորմալդեհիդ

ա. Ֆորմալդեհիդ

բ. Ացետալդեհիդ

7) Ամինապլաստներ (կարբամիդա- և մելամինաֆորմալդեհիդային մամլած զանգվածներ)

գ. Ֆորմալդեհիդ

8) Պոլիմերային նյութեր էպօքսիդային խեժերի հիմքով

ա. Էպիքլորհիդրին

բ. Ֆենոլ

գ. Երկֆենիլոլպրոպան

դ. Ֆորմալդեհիդ

9) Իոնամերային խեժեր, այդ թվում՝ սերլին

ա. Ֆորմալդեհիդ

բ. Ացետալդեհիդ

գ. մեթիլային սպիրտ

դ. Ցինկ

10) Թաղանթանյութ (ցելյուլոզա)

ա. Էթիլացետատ

բ. Ֆորմալդեհիդ

գ. Բենզոլ

դ. Ացետոն

11) Ստվարաթուղթ՝ զտիչ

ա. Էթիլացետատ

բ. Ացետալդեհիդ

գ. մեթիլային սպիրտ

դ. Ֆորմալդեհիդ

ե. Կապար

զ. Ցինկ

է. Արսեն

ը.քրոմ (Cr3+)

թ. քրոմ (Cr6+)

ժ. Կադմիում

ի. Ցինկ

12) երկատոմիտի ավելացմամբ (լրացուցիչ)

ա. Ալյումին

բ. Սիլիցիում

գ. Երկաթ

դ. Մանգան

13) Կերամիկական արտադրատեսակներ

ա. Բոր

բ. ցինկ

գ. ալյումին

դ. կադմիում

ե. մանգան

զ. քրոմ (Cr3+)

է. քրոմ (Cr6+)

ը.կոբալտ

թ. պղինձ

ի. քրոմ

լ.կապար

7. Ոչ օրգանական, զտիչ նյութեր

1) Երկատոմիտներ

ա. Սիլիցիում

բ. ալյումին

գ. երկաթ

դ. կադմիում

ե. կապար

զ. ցինկ

է. պղինձ

8. Մետաղներ, համաձուլվածքներ

1) Թուջ

ա. Երկաթ

բ. քրոմ (Cr3+)

գ. քրոմ (Cr6+)

դ. Նիկել

ե. Պղինձ

զ. Կադմիում

է. Կապար

ը. Ցինկ

թ. Մանգան

ժ. Ալյումին

2) Պողպատ

ա. Երկաթ

բ. Մանգան

գ. քրոմ (Cr3 +)

դ. քրոմ (Cr6 +)

ե. Նիկել

զ. Պղինձ

է. Սիլիցիում

ը. Կադմիում

թ. Կապար

ժ. Ցինկ

ի. Ալյումին

լ. մոլիբդեն (մոլիբդենային պողպատների համար)

խ. տիտան (տիտանային պողպատների համար)

ծ.վանադիում (տիտանային պողպատների համար)

3) Պղինձ

ա. Պղինձ

բ. Արսեն

գ. Երկաթ

դ. Նիկել

ե. Կապար

զ. Ծարիր

է. Կադմիում

ը. Ցինկ

4) Արույր

ա. Պղինձ

բ. Ցինկ

գ. Երկաթ

դ. Կապար

ե. Ալյումին

զ. Մանգան

է. Նիկել

ը. Սիլիցիում

թ. Կադմիում

ժ. Անագ

5) Բրոնզներ

ա. Պղինձ

բ. Ցինկ

գ. Նիկել

դ. Կապար

ե. Ալյումին

զ. Երկաթ

է. Մանգան

ը. Կադմիում

թ. Անագ

6) Նիկելային համաձուլվածքներ

ա. Նիկել

բ. Սիլիցիում

գ. Մանգան

դ. Ալյումին

ե. Քրոմ (Cr3+)

զ. Քրոմ (Cr6+)

է. Պղինձ

ը. Երկաթ

թ. Կադմիում

ժ. Կապար

ի. Ցինկ

7) Ցինկ և դրա համաձուլվածքները

ա. Ցինկ

բ. Կապար

գ. Երկաթ

դ. Կադմիում

ե. Պղինձ

զ. Մանգան

8) Տիտան՝ տեխնիկական

ա. Տիտան

բ. Երկաթ

գ. Սիլիցիում

դ. Ցինկ

ե. Կապար

զ. Կադմիում

է. Պղինձ

9) Տիտանի համաձուլվածքներ

ա. Տիտան

բ. ալյումին

գ. ցինկ

դ. կապար

ե. կադմիում

զ. պղինձ

9. Զտող, հատիկավոր բնական նյութեր՝

1) Ավազ, մանրախիճ, ցեոլիտներ, կլինօպտիլոլիտներ, ածուխներ

ա. Երկաթ

բ. Մանգան

գ. Նիկել

դ. Կադմիում

ե. Պղինձ

զ. Սիլիցիում

է. Ցինկ

ը. Կապար

թ. Ալյումին

ժ. բոր (ցեոլիտների համար)

ի. կոբալտ (ցեոլիտների համար)

լ. մոլիբդեն (ցեոլիտների համար)

խ. արսեն (ցեոլիտների համար)

ծ. սնդիկ (ցեոլիտների համար)

կ. քրոմ՝ ընդհանուր (ցեոլիտների համար)

հ. ամոնիակ ըստ ազոտի (ցեոլիտների համար)

ձ.նիտրիտներ (ըստ NO2-) (ցեոլիտների համար)

ջրային լուծամզուկի ճառագայթային անվտանգության ցուցանիշներ՝ տեսակարար գումարային α--ռադիոակտիվություն` 0.2 Բկ/լ և β-ռադիոակտիվություն՝ 1 Բկ/լ

2) Ակտիվացված ածուխ

ա. Երկաթ

բ. Մանգան

գ. Կադմիում

դ. պղինձ

ե. ցինկ

զ. կապար

է. բենզ(ա)պիրեն

ը. քրոմ (6+)

թ. քրոմ (3+)

10. Զտող, հատիկավոր արհեստական նյութեր՝

10) Կերամզիտներ, շունգիտներ և այլն

ա. Երկաթ

բ. Մանգան

գ. Նիկել

դ. Կադմիում

ե. Պղինձ

զ. Սիլիցիում

է. Ցինկ

ը. Կապար

թ. Ալյումին

11) Ռետիններ

ա. թիուրամ Д

բ. Կապտաքս

գ. Երկբութիլֆտալատ

դ. Ցինկ

ե. ստիրոլ (ստիրոլային ռետիններից)

 

Աղյուսակ 2

 

Տաք ջրամատակարարման բաց համակարգերում օգտագործվող ռեագենտների հսկվող ցուցանիշներ

 

Արդյունքի (ռեագենտի) քիմիական դասը

Հսկվող ցուցանիշներ

1. Ռեագենտներ՝ ալկիլամինաֆոսֆոնային թթուների հիմքով

1) Հոտը

2)Կողմնակի համը

3)Գույնը

4)Պղտորությունը

5)Ջրածնային ցուցանիշը

6)Պերմանգանատային օքսիդացումը

7)Ալյումին

8)Երկաթ

9)Կադմիում

10)Կոբալտ

11) Պղինձ

12)Նիկել

13)Սնդիկ

14)Կապար

15)Ֆորմալդեհիդ

16)Քրոմ ընդհանուր

17)Ցինկ

2. Ռեագենտներ՝ օքսիէթիլիդենդիֆոսֆոնային թթուների (ՕԷԴՖԹ) հիմքով

1) Հոտը

2)Կողմնակի համը

3)Գույնը

4)Պղտորությունը

5) Ջրածնային ցուցանիշը

6)Պերմանգանատային օքսիդացումը

7)Ալյումին

8)Երկաթ

9)Կադմիում

10)Կոբալտ

11) Մանգան

12)Պղինձ

13)Նիկել

14)Սնդիկ

15)Կապար

16)Քրոմ ընդհանուր

17)Ցինկ

 

Աղյուսակ 3

 

Ջրամաքրման և ջրապատրաստման համար օգտագործվող սինթետիկ պոլիէլեկտրոլիտներին (ֆլոկուլյանտներ, ալգիցիդներ) ներկայացվող նորմատիվներ

 

Արդյունքի (ռեագենտի) քիմիական դասը

Հսկվող ցուցանիշների ցանկը

Նորմատիվ՝ մգ/կգ

1. Պոլիակրիլամիդներ (ՊԱԱ)

1) Հոտը

-

2)Կողմնակի համը

-

3)Գույնը

-

4)Պղտորությունը

-

5) Ջրածնային ցուցանիշը

-

6)Պերմանգանատային օքսիդացումը

-

7)Ակրիլամիդ

<250

8)Ակրիլային թթու

9500

2. Պոլիամիններ (ՊոլիԵԱԵՄԱՔ)

1) Հոտը՝ բալերով

-

2)Կողմնակի համը

-

3)Գույնը

-

4)Պղտորությունը

-

5) Ջրածնային ցուցանիշը

-

6)Պերմանգանատային օքսիդացումը

-

7)Էպիքլորհիդրին

20

8)Դիմետիլամին

2000

9)1,3-երկքլոր-2-պրոպանոլ

1000

3. ՊոլիԵԱԵՄԱՔ

1) Հոտը

-

2)Կողմնակի համը

-

3)Գույնը

-

4)Պղտորությունը

-

5) Ջրածնային ցուցանիշը

-

6)Պերմանգանատային օքսիդացումը

-

7)ԵԱԵՄԱՔ (երկալիլերկմեթիլամիոնիումի քլորիդ)

<0,5%

4. ԱլկիլС10-16 բենզիլերկմեթիլամինային քլորիդ

1) Հոտը

-

2)Կողմնակի համը

-

3)Գույնը

-

4)Պղտորությունը

-

5) Ջրածնային ցուցանիշը

-

6)Պերմանգանատային օքսիդացումը

-

7)Բենզիլքլորիդ

-

5. ԱլկիլС17-20 բենզիլերկմեթիլամինային քլորիդ

1) Հոտը

-

2)Կողմնակի համը

-

3)Գույնը

-

4)Պղտորությունը

-

5) Ջրածնային ցուցանիշը

-

6)Պերմանգանատային օքսիդացումը

-

7)Բենզիլքլորիդ

-

6. α-ԱլկիլС18-20-ω-օքսիմթեիլեներկ (օքսիէթան-1,2-երկիլ) երկէթիլմենթանամինային բենզոլսուլֆատ

1) Հոտը

-

2)Կողմնակի համը

-

3)Գույնը

-

4)Պղտորությունը

-

5) Ջրածնային ցուցանիշը

-

6)Պերմանգանատային օքսիդացումը

-

7)Բենզիլքլորիդ

-

 

Աղյուսակ 4

 

Ջրամաքրման և ջրապատրաստման համար օգտագործվող ռեագենտների հսկվող ցուցանիշների ցանկը

 

Արդյունքի (ռեագենտի) քիմիական դասը

Հսկվող ցուցանիշների ցանկը

1. Ռեագենտներ ալյումինի հիմքով

1) Հոտը

 

2)Կողմնակի համը

 

3)Գույնը

 

4)Պղտորությունը

 

5) Ջրածնային ցուցանիշը

 

6)Պերմանգանատային օքսիդացումը

 

7)Ալյումին

 

8)Բոր

 

9)Երկաթ

 

10)Կադմիում

 

11) Կոբալտ

 

12)իթիում

 

13)ագնիում

 

14)Մանգան

 

15)Պղինձ

 

16)Մոլիբդեն

 

17)Արսեն

 

18)Նիկել

 

19)Սնդիկ

 

20)Կապար

 

21) Քրոմ ընդհանուր

 

22)Ցինկ

2. Ռեագենտներ ամոնիակի հիմքով

1) Հոտը

 

2)Կողմնակի համը

 

3)Գույնը

 

4)Պղտորությունը

 

5) Ջրածնային ցուցանիշը

 

6)Պերմանգանատային օքսիդացումը

 

7)Ամիակ

 

8)Ալյումին

 

9)Բոր

 

10)Երկաթ

 

11) Կադմիում

 

12)Լիթիում

 

13)Պղինձ

 

14)Արսեն

 

15)Նիկել

 

16)Սնդիկ

 

17)Կապար

 

18)Քրոմ ընդհանուր

 

19)Ցինկ

3. Ռեագենտներ երկաթի քլորիդի հիմքով

1) .Հոտը

 

2)Կողմնակի համը

 

3)Գույնը

 

4)Պղտորությունը

 

5) Ջրածնային ցուցանիշը

 

6)Պերմանգանատային օքսիդացումը

 

7)Ալյումին

 

8)Բոր

 

9)Երկաթ

 

10)Կադմիում

 

11) Լիթիում

 

12)Մանգան

 

13)Պղինձ

 

14)Արսեն

 

15)Նիկել

 

16)Սնդիկ

 

17)Կապար

 

18)Քրոմ ընդհանուր

 

19)Ցինկ

4. Ռեագենտներ ծծմբական թթվի հիմքով

1) Հոտը

 

2)Կողմնակի համը

 

3)Գույնը

 

4)Պղտորությունը

 

5) Ջրածնային ցուցանիշը

 

6)Պերմանգանատային օքսիդացումը

 

7)Սուլֆատ իոն

 

8)Ալյումին

 

9)Բոր

 

10)Երկաթ

 

11) Կադմիում

 

12)Լիթիում

 

13)Մանգան

 

14)Պղինձ

 

15)Նիկել

 

16)Սնդիկ

 

17)Կապար

 

18)Քրոմ ընդհանուր

 

19)Ցինկ

 

Աղյուսակ 5

 

Ջրամաքրման ու ջրապատրաստման համար օգտագործվող նյութերից, ռեագենտներից, սարքավորումներից ստացված ջրային լուծամզուկների զգայորոշման ու ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների նորմեր

 

Հ/ա №

Ցուցանիշների անվանումը

Հիգիենիկ նորմի մեծությունը

1.

Զգայորոշման ցուցանիշներ

 

1)

հոտը

2 բալից ոչ ավելի

2)

գույնը

20 աստիճանից ոչ ավելի

3)

պղտորությունը

ոչ ավելի, քան 2,6 պղտորության միավոր (ըստ ֆորմազինի) կամ 1,5 մգ/լ (ըստ կաոլինի)

4)

նստվածքի առկայությունը

բացակայություն

5)

փրփրագոյացում

կայուն, խոշոր պղպջակավոր փրփուրի բացակայություն, մանր պղպջակավոր փրփուրի բարձրությունը գլանի պատերի վրա՝ 1մմ-ից ոչ ավելի

2.

Ֆիզիկաքիմիական

 

1)

ջրածնային ցուցանիշը (рН)

6-9 սահմաններում

2)

պերմանգանատային օքսիդացման մեծությունը

5,0 մգ/լ-ից ոչ ավելի

 

Աղյուսակ 6

 

Ջրում քիմիական նյութերի պարունակության հիգիենիկ նորմատիվները

 

Կենցաղային և խմելու կարիքների համար ջրամատակարարման մեջ կիրառվող նյութերից ու ռեագենտներից ներթափանցող քիմիական նյութերի հսկողության համար

 

 

Նյութի անվանումը

Նորմատիվները (սահմանային թույլատրելի խտությունները (ՍԹԽ)), մգ/լ-ում ոչ ավելի, քան

Վնասակարության ցուցանիշը

Վտանգավորության դասը

1

2

3

4

5

I. ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՎԱԾ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

1.

Ընդհանուր հանքայնացում (չոր մնացորդ)

1000

   

2.

Ընդհանուր կոշտություն

7,0 մգ/լ

   

3.

Նավթամթերք՝ գումարային

0,1

   

4.

Մակերեսային ակտիվ նյութեր (ՄԱՆ), անիոնաակտիվներ

0,5

   

II. ՈՉ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ

1. Կատիոնի տարրեր

5.

Ալյումին (Al3+)

0,5

ս/թ

2

6.

Ամոնիակ (ըստ ազոտի)

2,0

ս/թ

3

7.

Բարիում (Ba2+)

0,7

ս/թ

2

8.

Բերիլիում ((Be2+)

0,0002

ս/թ

1

9.

Բոր (B, գումարային)

0,5

ս/թ

2

10.

Վանադիում

0,1

ս/թ

3

11.

Բիսմութ

0,1

ս/թ

2

12.

Երկաթ (Fe, գումարային)

0,3

զգայ.

3

13.

Կադմիում (Cd, գումարային)

0,001

ս/թ

2

14.

Կոբալտ

0,1

ս/թ

2

15.

Սիլիցիում

10,0

ս/թ

2

16.

Լիթիում

0,03

ս/թ

2

17.

Մանգան (Mn գումարային)

0,1

զգայ.

3

18.

Պղինձ (Cu, գումարային)

1,0

զգայ.

3

19.

Մոլիբդեն (Мо, գումարային)

0,25

ս/թ

2

20.

Արսեն (As, գումարային)

0,05

ս/թ

2

21.

Նատրիում

200,0

ս/թ

2

22.

Նիկել (Ni, գումարային)

0,1

ս/թ

3

23.

Անագ

2,0

ս/թ

3

24.

Սնդիկ (Hg, գումարային)

0,0005

ս/թ

1

25.

Կապար (Pb, գումարային)

0,03

ս/թ

2

26.

Սելեն (Se, գումարային)

0,01

ս/թ

2

27.

Արծաթ

0,05

ս/թ

2

28.

Ստրոնցիում (Sr2+ )

7,0

ս/թ

2

29.

Ծարիր

0,05

ս/թ

2

30.

Թալիում

0,0001

ս/թ

1

31.

Տիտան

0,1

ընդհ.

3

32.

Քրոմ (Cr6+ )

0,05

ս/թ

3

33.

Քրոմ (Cr3+)

0,5

ս/թ

3

34.

Ցինկ (Zn2+)

5,0

զգայ.

3

2. Անիոններ

35.

Բրոմիդ-իոն

0,2

ս/թ

2

36.

Նիտրատներ (ըստ NO3 -)

45

ս/թ

3

37.

Նիտրիտ-իոն

3,0

զգայ.

2

38.

Ջրածնի պերօքսիդ

0,1

ս/թ

2

39.

Պերսուլֆատ-իոն

0,5

ս/թ

2

40.

Պերքլորատ-իոն

5,0

ս/թ

2

41.

Պոլիֆոսֆատներ (ըստ РО4 3-)

3.5

զգայ.

3

42.

Ծծմբաջրածին (ջրածնի սուլֆիդ)

0,003

զգայ. հոտ

4

43.

Սուլֆատներ (SO4 2-)

500

զգայ.

4

44.

Քլորատ իոն

20,0

զգայ. կողմնակի համ

3

45.

Ռոդանիտ իոն

0,1.

ս/թ

2

46.

Հեքսացիանաֆեռիատ իոն

1.25.

ս/թ

2

47.

Ֆտորիդներ

1.5.

ս/թ

2

48.

Քլորիդներ (Cl-)

350

զգայ.

4

49.

Քլորիտ իոն

0,2

ս/թ

3

50.

Ցիանիդներ (CN-)

0,07

ս/թ

2

II. ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ

51.

Ակրիլամիդ (պրոպենամիդ, ակրիլաթթու, ամիդ)

0,0001

ս/թ

1

52.

Ակրիլային թթու

0,5

ս/թ

2

53.

Ակրիլանիտրիլ

2,0

ս/թ

2

54.

Ացետալդեհիդ

0,2

զգայ. հոտ

4

55.

Ացետոն (պրոպան-2-ոն)

2.2

ընդհ.

3

56.

Ացետաֆենոն

0,1

ս/թ

3

57.

Բենզալդեհիդ

0,003

զգայ. հոտ

4

58.

Բենզապիրեն

0,00001

ս/թ

1

59.

Բենզիլքլորիդ

0,001

ս/թ

2

60.

Բենզոլ

0,01

ս/թ

2

61.

Բուտադիեն (երկվինիլ)

0,05

զգայ. հոտ

4

62.

Բութիլակրիլատ (ակրիլաթթվի բութիլային եթեր)

0,01

զգայ. կողմնակի համ

4

63.

Բութիլացետատ

0,1

ընդհ.

4

64.

Վինիլացետատ

0,2

ս/թ

2

65.

Վինիլքլորիդ (քլորէթիլեն)

0,005

ս/թ

1

66.

Հեքսամեթիլեներկամին (1,6-երկամինահեքսան)

0,01

ս/թ

2

67.

Հիդրոքինոն (1,4-երկօքսոբենզոլ)

0,2

զգայ. գույն

4

68.

Երկալիլերկմեթիլամիոնիումի քլորիդ (ԵԱԵՄԱՔ)

0,1

ս/թ

3

69.

Երկբութիլֆտալատ

0,2

ընդհ.

3

70.

Երկմեթիլամին

0,1

ս/թ

2

71.

Երկմեթիլտերեֆտալատ

1.5

զգայ. հոտ

4

72.

Երկմեթիլֆտալատ

0,3

ս/թ

3

73.

Երկօկտիլֆտալատ

1.6

ս/թ

3

74.

Երկքլորբենզոլ

0,002

զգայ. հոտ

3

75.

Երկքլորմեթան (մեթիլենքլորիդ)

0,02

զգայ. հոտ

3

76.

1,3-երկքլոր-2-պրոպանոլ

1,0

զգայ. հոտ

3

77.

Երկֆենիլոլպրոպան (4,4'-իզոպրոպիլիդեներկֆենոլ)

0,01

զգայ. կողմնակի համ

4

78.

Երկցիկլոպենտադիեն

0,015

զգայ. հոտ

4

79.

Երկ(2-էթիլհեքսալ)ֆտալատ

0,008

ս/թ

1

80.

Երկէթիլենտրիամին

0,2

զգայ. հոտ

4

81.

Երկէթիլֆտալատ

3,0

ս/թ

3

82.

Իոպրեն

0,005

զգայ. հոտ

4

83.

Իզոպրոպիլբենզոլ (կումոլ)

0,1

զգայ. հոտ

3

84.

Е-կապրոլակտամ

1,0

ընդհ.

4

85.

Կապտակս (2-մերկապտոբենզաթիազոլ)

5,0

զգայ. հոտ

4

86.

Քսիլոլ (երկմեթիլբենզոլ)

0,05

զգայ. հոտ

3

87.

Մեթիլակրիլատ (ակրիլաթթվի բութիլային եթեր)

0,02

զգայ. հոտ

4

88.

Մեթիլացետատ

0,1

ս/թ

3

89.

Մեթիլմետակրիլատ (մետակրիլաթթվի մեթիլային եթեր)

0,01

ս/թ

2

90.

α-մեթիլստիրոլ ((1-մեթիլվինիլ) բենզոլ)

0,1

զգայ. կողմնակի համ

3

91.

Բութիլային սպիրտ (բութան-1-ոլ, պրոպիլկարբինոլ)

0,1

ս/թ

2

92.

Իզոբութիլային սպիրտ

0,15

ս/թ

2

93.

Իզոպրոպիլային սպիրտ

0,25

զգայ. հոտ

4

94.

Մեթիլային սպիրտ (մեթանոլ)

3,0

ս/թ

2

95.

Պրոպիլային սպիրտ

0,25

զգայ. կողմնակի համ

4

96.

Ստիրոլ (վինիլբենզոլ)

0,02

զգայ. հոտ

3

97.

Թիուրամ Д (քառամեթիլթիուրամերկսուլֆիդ)

1,0

ս/թ

2

98.

Տոլուոլ (մեթիլբենզոլ)

0,5

զգայ. հոտ

4

99.

Տրիմեթիլամին

0,05

զգայ. հոտ

4

100.

Տրիէթանոլամին

1,0

զգայ. կողմնակի համ

4

101.

Ֆենոլ (հիդրօքսիբենզոլ)

0,001

զգայ. հոտ

4

102.

Ֆորմալդեհիդ (մեթանալ)

0,05

ս/թ

2

103.

Քլորբենզոլ

0,02

ս/թ

3

104.

Էպիքլորհիդրին (1-քլոր-2,3-էպօքսիպրոպան)

0,0001

ս/թ

1

105.

Էթիլացետատ

0,2

ս/թ

2

106.

Էթիլբենզոլ

0,002

զգայ. հոտ

4

107.

Էթիլեներկամին

0,2

զգայ. հոտ

4

108.

Էթիլենգլիկոլ (էթան-1,2-դիոլ)

1,0

ս/թ

3