Համարը 
թիվ 290-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.12.19/28(411).1 Հոդ.411.6
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
25.10.2011
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
31.10.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
29.12.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
17.03.2018

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆԱԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ԻՆՔՆԱԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԼՈՒԾԱՐԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ (ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ) ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ԼՈՒԾԱՐԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ (ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ) ԿՈՂՄԻՑ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՁԵՎԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 3/13-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
6 դեկտեմբերի 2011 թ.
Պետական գրանցման թիվ 05011514

Հայաստանի Հանրապետության

 

կենտրոնական բանկի խորհուրդ

 

 25 հոկտեմբերի 2011 թ.

 թիվ 290-Ն

 

ո ր ո շ ու մ

 

«ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆԱԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ԻՆՔՆԱԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԼՈՒԾԱՐԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ (ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ) ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ԼՈՒԾԱՐԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ (ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ) ԿՈՂՄԻՑ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՁԵՎԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 3/13-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Նպատակ ունենալով ապահովել ապահովագրական ընկերության ինքնալուծարման (լուծարման) գործընթացի արդյունքում ապահովագրական ընկերության պարտատերերի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը, ապահովագրական ընկերության ինքնալուծարման (լուծարման) գործընթացի ամբողջականությունը, ինքնալուծարման (լուծարման) գործընթացի իրականացման արդյունքում առաջացող ռիսկերի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից արդյունավետ վերահսկողությունը, ինչպես նաև ինքնալուծարման (լուծարման) գործընթացի թափանցիկությունը,

հիմք ընդունելով «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 135-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, 8-րդ մասը, 137-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 4-րդ կետը, 139-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերը, 140-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածի 6-րդ մասի «դ» ենթակետը, 33-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 3-րդ մասը, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածը, ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Ապահովագրական ընկերության ինքնալուծարման նախնական համաձայնության, ինքնալուծարման թույլտվության տրամադրման համար պահանջվող փաստաթղթերը և տեղեկությունները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգը, հաճախականությունը և ժամկետները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) կողմից հրապարակվող տեղեկությունների ցանկը, հրապարակման կարգը և ձևը» կանոնակարգ 3/13-ը` համաձայն Հավելվածի (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ կենտրոնական
բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան


2011 թ. հոկտեմբերի 31
Երևան

 

 

Հավելված

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
թիվ 290-Ն որոշմամբ

 

«ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆԱԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ԻՆՔՆԱԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԼՈՒԾԱՐԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ (ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ) ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ԼՈՒԾԱՐԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ (ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ) ԿՈՂՄԻՑ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՁԵՎԸ»

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 3/13

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  1

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

 

1. Սույն կանոնակարգով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական ընկերության (այսուհետ` ապահովագրական ընկերություն) ինքնալուծարման նախնական համաձայնության, ինքնալուծարման թույլտվության տրամադրման համար պահանջվող փաստաթղթերը և տեղեկությունները, լուծարային հանձնաժողովի կամ կառավարչի (այսուհետ՝ լուծարային հանձնաժողով) կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ (այսուհետ՝ Կենտրոնական բանկ) ներկայացվող հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգը, հաճախականությունը և ժամկետները, լուծարային հանձնաժողովի կողմից հրապարակվող տեղեկությունների ցանկը, հրապարակման կարգը և ձևը:

2. Սույն կանոնակարգի դրույթները տարածվում են նաև վերաապահովագրական ընկերության նկատմամբ, եթե կոնկրետ դրույթի էությունից չի բխում, որ այն վերաբերում է ապահովագրական ընկերությանը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

3. Սույն կանոնակարգում օգտագործված հասկացություններն ունեն հետևյալ նշանակությունը.

1) «Ամսաթիվ»` ամսաթիվը/ամիսը/տարեթիվը, օրինակ` 01/01/2011թ.:

2) «Հաշվետու ամիս»/«Հաշվետու ժամանակաշրջան»` օրացուցային տարվա սկզբից մեկ ամիս պարբերականությամբ հաշվարկվող ժամանակաշրջան: Լուծարային հանձնաժողովի համար առաջին հաշվետու ամիս է համարվում ապահովագրական ընկերության ապահովագրական գործունեության լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշման ուժի մեջ մտնելու ամիսը (ապահովագրական ընկերության սնանկության դեպքում` Կենտրոնական բանկի` ապահովագրական ընկերությունը սնանկ ճանաչելու մասին դիմումը դատարանի կողմից բավարարելու մասին որոշման ուժի մեջ մտնելու ամիսը), եթե սույն կանոնակարգով այլ բան նախատեսված չէ:

3) «Լուծարային գործընթացի սկիզբ»` ապահովագրական ընկերության ապահովագրական գործունեության լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշման ուժի մեջ մտնելու օր (ապահովագրական ընկերության սնանկության դեպքում` Կենտրոնական բանկի` ապահովագրական ընկերությունը սնանկ ճանաչելու մասին դիմումը դատարանի կողմից բավարարելու մասին որոշման ուժի մեջ մտնելու օր):

4) «Կանոնակարգ 3/04»՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի նոյեմբերի 16-ի թիվ 366-Ն որոշմամբ հաստատված «Ապահովագրական ընկերությունների հաշվետվությունների ձևերը, դրանցում ներառվող տեղեկատվությունը, ներկայացնելու կարգը և ժամկետները» կանոնակարգ 3/04:

5) «Թիվ 125-Ն որոշում»՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2010 թվականի հունիսի 8-ի թիվ 125-Ն որոշմամբ և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2010 թվականի հուլիսի 30-ի թիվ 509 Ն հրամանով համատեղ հաստատված «Ապահովագրական ընկերությունների հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերը և դրանց լրացման հրահանգը»:

4. Սույն կանոնակարգում օգտագործված այլ հասկացություններն ունեն «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կամ «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կիրառվող նշանակությունը:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  2

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆԱԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ԻՆՔՆԱԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

5. Ապահովագրական ընկերության ինքնալուծարման նախնական համաձայնություն ստանալու համար ապահովագրական ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը և տեղեկությունները.

1) ապահովագրական ընկերության լուծարման նախնական համաձայնություն ստանալու դիմում՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 1-ի,

2) ապահովագրական ընկերության լուծարման նպատակով Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը ստանալու մասին ընդհանուր ժողովի որոշումը,

3) ապահովագրական ընկերության ինքնալուծարման հիմնավորումը,

4) ապահովագրական ընկերության ակտիվների վաճառքի ու պարտավորությունների մարման (փոխհատուցման) հնարավոր տարբերակների նկարագրությունը, նվազագույն ծախսերի տեսանկյունից նախընտրելի տարբերակը,

5) ապահովագրական ընկերության ակտիվների, պարտավորությունների և հետհաշվեկշռային հոդվածների գույքագրման արդյունքները,

6) ընթացիկ և սպասվող դատական գործերի վերաբերյալ տեղեկանք, ապահովագրական ընկերության վրա դրանց ազդեցության գնահատումը (հնարավոր ծախսեր, ապահովագրական ընկերության ակտիվների արգելանք և այլն),

7) տեղեկություններ այն մասին, թե արդյոք ապահովագրական ընկերության հետ միասին ապահովագրական ընկերության դուստր կազմակերպությունները լուծարվելու են (առկայության դեպքում): Դուստր կազմակերպությունների լուծարման դեպքում դրանց անվանումները և ապահովագրական ընկերության մասնակցության չափը (տոկոսային և բացարձակ մեծությամբ) տվյալ դուստր կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում,

8) ապահովագրական ընկերության մասնակիցների (բաժնետերերի) կողմից տրվող երաշխավորություն (եթե այդպիսիք կան)՝ ապահովագրական ընկերության պարտավորությունները մարելու համար միջոցների անբավարարության դեպքում իրենց սեփական միջոցների հաշվին այդ պարտավորությունները մարելու համար,

9) անկախ աուդիտորական կազմակերպության կողմից հաստատված ապահովագրական ընկերության վերջին միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները՝ համաձայն թիվ 125-Ն որոշման,

10) այլ էական տեղեկատվություն, որը կարտացոլի լուծարման առանձնահատկությունները,

11) նախկինում ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքած, սակայն ԱՊՊԱ պայմանագրերի գծով իր ապահովագրական պորտֆելն այլ ապահովագրական ընկերության չփոխանցած ապահովագրական ընկերության դեպքում՝ պարտավորագիր ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ մուտքագրված տեղեկատվության վարումը, ինչպես նաև ԱՊՊԱ պայմանագրերի էլեկտրոնային համակարգը և դրանց հետ կապված բոլոր տեղեկություններն ու փաստաթղթերը «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միությանը փոխանցելու վերաբերյալ,

12) Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող ինքնալուծարման վերաբերյալ այլ տեղեկատվություն, որոնք անհրաժեշտ են սույն կետում նշված տեղեկատվության հավաստիությունը գնահատելու համար:

(5-րդ կետը խմբ., լրաց. 12.08.14 թիվ 228-Ն)

6. Սույն գլխով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում տպագիր և հայերեն՝ պատվիրված նամակով կամ առձեռն կամ ներկայացվում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ Սի-Բի-Էյ-Նեթ համակարգի միջոցով: Տպագիր եղանակով ներկայացվող փաստաթղթերի պատճենները պետք է ստորագրված լինեն ապահովագրական ընկերության իրավասու անձի կողմից և ներկայացվեն «իսկականի հետ ճիշտ է» մակագրությամբ:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

 

ԻՆՔՆԱԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

7. Լուծարման մասին որոշման ընդունումից հետո եռօրյա ժամկետում ապահովագրական ընկերությունը ինքնալուծարման թույլտվություն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) լուծարման թույլտվություն ստանալու դիմում՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 2-ի,

2) ապահովագրական ընկերության լուծարման մասին ընդհանուր ժողովի որոշումը և ժողովի արձանագրությունը,

3) ապահովագրական ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմնի կողմից հաստատված ապահովագրական ընկերության լուծարման նախագիծը, որը պետք է ներառի.

ա. լուծարման նվազագույն և առավելագույն ժամկետները,

բ. իրականացվելիք միջոցառումները և գործողությունները, դրանց իրականացման ժամանակացույցը,

գ. պարտատերերի հետ հաշվարկներն ավարտելուց հետո մնացած միջոցները ապահովագրական ընկերության մասնակիցների միջև բաշխելու կարգը,

դ. լուծարային հանձնաժողովի կազմը,

ե. լուծարային հանձնաժողովի լիազորություններն ու պարտականությունները,

զ. լուծարային հանձնաժողովի անդամների ամսական վարձատրության չափը և ծախսերի ամսական սահմանաչափերը,

է. լուծարային հանձնաժողովի աշխատակարգը և նիստերի անցկացման, որոշումների ընդունման կարգը,

ը. լուծարման ընթացքում ապահովագրական ընկերության կառավարման կարգը, ապահովագրական ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքը, հաստիքացուցակը, ապահովագրական ընկերության կառուցվածքային ստորաբաժանումների ֆունկցիոնալ պարտականությունները,

թ. լուծարային հանձնաժողովի գործունեության դադարեցման կարգը,

4) տեղեկություններ ապահովագրական ընկերության ինքնալուծարման նախնական համաձայնությունից մինչև թույլտվությունն ընկած ժամանակահատվածում պարտատերերի պահանջների բավարարման գործընթացի վերաբերյալ՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 5-ի: Ընդ որում` սույն ենթակետում նշված ժամանակահատվածի համար Հավելված 5-ը լրացնելիս հաշվետու ժամանակաշրջանի սկիզբ է համարվում ինքնալուծարման նախնական համաձայնության տրամադրման մասին Կենտրոնական բանկի որոշման ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օր է համարվում ապահովագրական ընկերության ընդհանուր ժողովի կողմից լուծարման մասին որոշման ուժի մեջ մտնելու օրը: Պարտատերերի պահանջների բավարարման հերթերը լրացնելիս հիմք է ընդունվում «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված հերթականությունը:

5) սույն կանոնակարգի 5-րդ կետի 4-ից 10-րդ ենթակետերով սահմանված տեղեկություններում տեղի ունեցած փոփոխությունները, ընդ որում` 5-րդ կետի 9-րդ ենթակետով սահմանված որևէ հաշվետվությունում փոփոխության դեպքում ներկայացվում է տվյալ հաշվետվությունը՝ առանց անկախ աուդիտորական կազմակերպության եզրակացության,

6) ապահովագրական պորտֆելի հանձնման-ընդունման ակտի պատճենը,

7) Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող ինքնալուծարման վերաբերյալ այլ տեղեկատվություն՝ սույն կետում նշված տեղեկատվության հավաստիությունն ստուգելու համար:

8. Սույն գլխով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում տպագիր և հայերեն` պատվիրված նամակով կամ առձեռն կամ ներկայացվում են էլեկտրոնային տարբերակով` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով: Տպագիր եղանակով ներկայացվող փաստաթղթերի պատճենները պետք է ստորագրված լինեն ապահովագրական ընկերության իրավասու անձի կողմից և ներկայացվեն «իսկականի հետ ճիշտ է» մակագրությամբ:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  3

 

ԼՈՒԾԱՐԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

ԼՈՒԾԱՐԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

9. Լուծարային հանձնաժողովը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ հաշվետվությունները՝ նշված հաճախականությամբ.

 

Հաշվետվության անվանումը

Հաշվե- տվության թիվը

Ներկայացման պարբերականությունը

1

2

3

4

1.

Հաշվետվություն լուծարվող ապահովագրական ընկերության պարտատերերի կողմից ներկայացված (չներկայացված) պահանջների վերաբերյալ

1

միանվագ

2.

Հաշվետվություն լուծարվող ապահովագրական ընկերության պարտապանների նկատմամբ ապահովագրական ընկերության պահանջների վերաբերյալ

2

միանվագ

3.

Հաշվետվություն լուծարվող ապահովագրական ընկերության հաշվեկշռի վերաբերյալ

3

ամսական

4.

Հաշվետվություն լուծարվող ապահովագրական ընկերության եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ

4

ամսական

5.

Հաշվետվություն լուծարվող ապահովագրական ընկերության պարտատերերի կողմից ներկայացված պահանջների բավարարման գործընթացի վերաբերյալ

5

ամսական

6.

Հաշվետվություն պարտապանների կողմից լուծարվող ապահովագրական ընկերության պահանջների բավարարման գործընթացի վերաբերյալ

6

ամսական

7.

Հաշվետվություն լուծարվող ապահովագրական ընկերության` արգելանքի տակ գտնվող գույքի վերաբերյալ

7

ամսական

8.

Հաշվետվություն լուծարվող ապահովագրական ընկերության գույքի իրացման և դուրսգրման վերաբերյալ

8

ամսական

9.

Հաշվետվություն լուծարային գործընթացի իրականացման համար կատարված ծախսերի վերաբերյալ

9

ամսական

Գ Լ ՈՒ Խ  6

 

ԼՈՒԾԱՐԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

 

10. Սույն կանոնակարգի 9-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները լուծարային հանձնաժողովի կողմից Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով: Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգին միացված չլինելու դեպքում հաշվետվության էլեկտրոնային տարբերակը Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում ինտերնետով` հաշվետվությունների ընդունման համակարգով: Այդ համակարգերի խափանման դեպքում հաշվետվությունները ներկայացվում են մագնիսական կամ էլեկտրոնային կրիչներով` կից ներկայացնելով խափանման վերաբերյալ գրություն:

11. Հաշվետվությունների անվանումները պետք է կոդավորվեն:

12. Հաշվետվության անվանման կոդն ունի հետևյալ կառուցվածքը՝

 

կոդը

հաշվետվության
համարը

կետ

հապավումը

Ներմուծեք նկարագրությունը_1529  Ներմուծեք նկարագրությունը_1529  Ներմուծեք նկարագրությունը_1529  Ներմուծեք նկարագրությունը_1529

XXXXXX

XXXX

 .

Xls

13. Սույն կանոնակարգի 12-րդ կետով սահմանված «կոդը» սյունակում լրացվում է լուծարվող ապահովագրական ընկերությանը Կենտրոնական բանկի կողմից նախկինում շնորհված կոդը` վերջում ավելացնելով «L» տառը, իսկ «հաշվետվության համարը» սյունակում հաշվետվության համարի առաջին երկու նիշերի փոխարեն` «LH», իսկ 3-4-րդ նիշերի փոխարեն` հաշվետվության հերթական համարը: Կոդավորման նշված կարգի պահպանումը պարտադիր է:

14. Միանվագ հաշվետվությունները ներկայացվում են «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով կամ «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով պարտատերերի պահանջների ներկայացման ժամկետի ավարտից հետո 7 օրվա ընթացքում:

15. Ամսական հաշվետվությունները ներկայացվում են մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 7-րդ աշխատանքային օրը (ներառյալ):

16. Եթե ներկայացվող տվյալները հաշվետու ժամանակաշրջանում փոփոխություն չեն կրել, կամ եթե հաշվետվությանն առնչվող գործարքներ չեն իրականացվել, ապա լուծարային հանձնաժողովը դրանց փոխարեն ներկայացնում է գրություն, որտեղ նշվում են չներկայացվող հաշվետվությունների անվանումները:

17. Եթե հաշվետվության ներկայացման ժամկետի վերջին օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա հաշվետվության ներկայացման ժամկետի ավարտի օր է համարվում այդ օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

18. Սույն կանոնակարգով սահմանված ժամկետներից հետո ներկայացվող ճշգրտված հաշվետվությունները ներկայացվում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ սույն կանոնակարգի 10-րդ կետի համաձայն: Ընդ որում, միևնույն հաշվետու ժամանակաշրջանի համար մի քանի ճշգրտված հաշվետվությունների ներկայացման դեպքում հավաստի է համարվում ներկայացված վերջին ճշգրտված հաշվետվությունը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  7

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ

 

19. Հաշվետվություններում «Ամսաթիվը ………... թ.-ից մինչև ……….. թ.» տողերում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի առաջին և վերջին օրվա ամսաթվերը: Հաշվետվությունները պետք է պարունակեն հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա (եթե ընկերությունն աշխատել է հանգստյան կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ոչ աշխատանքային օրը, ապա` այդ օրվա) դրությամբ տվյալները:

20. Սույն կանոնակարգով սահմանված հաշվետվություններում արտարժույթով արտահայտված պահանջները և պարտավորությունները լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով՝ հաշվարկված հաշվետու օրվա համար Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքով:

21. Հաշվետվության էլեկտրոնային տարբերակը պետք է հնարավոր լինի ընթերցել էլեկտրոնային ֆորմատով, չպետք է լրացվի «յունիկոդ»-ով, երկու լրացված տողերի միջև ամբողջությամբ դատարկ տողեր չպետք է լինեն, և այն պետք է զերծ լինի ծրագրային կամ այլ տեխնիկական թերությունից: Սույն կետի պահանջը չի տարածվում լուծարային հանձնաժողովի վրա, եթե հաշվետվության էլեկտրոնային տարբերակի ծրագրային կամ այլ տեխնիկական թերությունն առկա է Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված ֆայլերում:

22. Հաշվետվությունները լրացնելիս տեղեկատվությունը պետք է ներկայացնել առանց չակերտների, միայն հայերեն տառերով (տառատեսակ՝ Թայմզ Արմենիան):

 

Գ Լ ՈՒ Խ  8

 

ԼՈՒԾԱՐՎՈՂ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ (ՉՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ) ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 1 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

23. Թիվ 1 հաշվետվությունն արտացոլում է լուծարվող ապահովագրական ընկերության պարտատերերի կողմից ներկայացված (չներկայացված) պահանջների վերաբերյալ տեղեկությունները` ըստ յուրաքանչյուր պարտատիրոջ և պահանջների բավարարման հերթականության: Ընդ որում, բավարարման ենթակա պահանջների հերթերը լրացնելիս հիմք է ընդունվում «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով կամ «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված հերթականությունը` կախված ապահովագրական ընկերության լուծարման հիմքից: Սույն հաշվետվությունը լրացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 3-ի:

24. Թիվ 1 հաշվետվությունում «Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա ամսաթիվը`» տողում լրացվում է «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով կամ «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով պարտատերերի պահանջների ներկայացման ժամկետի վերջին օրվա ամսաթիվը:

25. Թիվ 1 հաշվետվության 2-րդ սյունակում լրացվում են ապահովագրական ընկերության պարտատերերի անունները, ազգանունները/անվանումները` ըստ պահանջների բավարարման հերթականության:

26. Թիվ 1 հաշվետվության «ՀՀ դրամ» սյունակներում լրացվում են յուրաքանչյուր պարտատիրոջ կողմից լուծարվող ապահովագրական ընկերությանը ներկայացրած (չներկայացրած) պահանջները` արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամով, բացառությամբ արտարժութային պահանջների:

27. Թիվ 1 հաշվետվության «արտարժույթ» սյունակներում լրացվում են յուրաքանչյուր պարտատիրոջ կողմից ապահովագրական ընկերությանը ներկայացրած (չներկայացրած) արտարժութային պահանջները` արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

28. Թիվ 1 հաշվետվության 3-րդ և 4-րդ սյունակներում լրացվում են յուրաքանչյուր պարտատիրոջ կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ լուծարվող ապահովագրական ընկերությանը ներկայացրած պահանջների ընդհանուր գումարը` արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

29. Թիվ 1 հաշվետվության 5-րդ և 6-րդ սյունակներում լրացվում են ապահովագրական ընկերության պարտատերերի կողմից ներկայացված այն պահանջները, որոնք ենթակա են բավարարման լուծարային հանձնաժողովի կողմից:

30. Թիվ 1 հաշվետվության 7-րդ և 8-րդ սյունակներում լրացվում են ապահովագրական ընկերության պարտատերերի կողմից ներկայացված այն պահանջները, որոնց բավարարումը մերժվել է լուծարային հանձնաժողովի կողմից:

31. Թիվ 1 հաշվետվության 9-րդ և 10-րդ սյունակներում լրացվում են ապահովագրական ընկերության պարտատերերի կողմից ներկայացված այն պահանջները, որոնց բավարարման գործընթացը հաշվետվության լրացման հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ գտնվում է քննարկման փուլում լուծարային հանձնաժողովի կողմից:

32. Թիվ 1 հաշվետվության 11-րդ և 12-րդ սյունակներում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ առկա այն պահանջները, որոնք պարտատերերի կողմից չեն ներկայացվել պահանջների ներկայացման համար սահմանված ժամկետում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  9

 

ԼՈՒԾԱՐՎՈՂ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱՊԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 2 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

33. Թիվ 2 հաշվետվությունը արտացոլում է լուծարվող ապահովագրական ընկերության պարտապանների նկատմամբ լուծարվող ապահովագրական ընկերության պահանջների վերաբերյալ տեղեկությունները՝ ըստ յուրաքանչյուր պարտապանի: Սույն հաշվետվությունը լրացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 4-ի:

34. Թիվ 2 հաշվետվությունում «Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա ամսաթիվը`» տողում լրացվում է «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով կամ «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով պարտատերերի պահանջների ներկայացման ժամկետի վերջին օրվա ամսաթիվը:

35. Թիվ 2 հաշվետվության «ՀՀ դրամ» սյունակներում լրացվում են լուծարվող ապահովագրական ընկերության յուրաքանչյուր պարտապանի նկատմամբ լուծարվող ապահովագրական ընկերության պահանջները` արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամով, բացառությամբ արտարժութային պահանջների:

36. Թիվ 2 հաշվետվության «արտարժույթ» սյունակներում լրացվում են լուծարվող ապահովագրական ընկերության յուրաքանչյուր պարտապանի նկատմամբ լուծարվող ապահովագրական ընկերության արտարժութային պահանջները` արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

37. Թիվ 2 հաշվետվության 4-րդ և 5-րդ սյունակներում լրացվում են լուծարվող ապահովագրական ընկերության պարտապանների նկատմամբ լուծարվող ապահովագրական ընկերության պահանջների չափը լուծարային գործընթացի սկզբի դրությամբ:

38. Թիվ 2 հաշվետվության 6-րդ և 7-րդ սյունակներում լրացվում են լուծարվող ապահովագրական ընկերության յուրաքանչյուր պարտապանի նկատմամբ լուծարվող ապահովագրական ընկերության պահանջների մնացորդը` «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով կամ «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով պարտատերերի պահանջների ներկայացման ժամկետի վերջին օրվա դրությամբ:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  10

 

ԼՈՒԾԱՐՎՈՂ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ` ԹԻՎ 3 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

39. Թիվ 3 հաշվետվությունը լրացվում է Կանոնակարգ 3/04-ի Թիվ 1 հաշվետվական ձևի համաձայն` վերնագիրը փոխարինելով «Լուծարվող ապահովագրական ընկերության հաշվեկշիռ» վերնագրով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  11

 

ԼՈՒԾԱՐՎՈՂ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 4 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

40. Թիվ 4 հաշվետվությունը լրացվում է Կանոնակարգ 3/04-ի Թիվ 5 հաշվետվական ձևի համաձայն` վերնագիրը փոխարինելով «Լուծարվող ապահովագրական ընկերության եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն» վերնագրով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  12

 

ԼՈՒԾԱՐՎՈՂ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԲԱՎԱՐԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 5 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

41. Թիվ 5 հաշվետվությունն արտացոլում է լուծարվող ապահովագրական ընկերության պարտատերերի կողմից լուծարվող ապահովագրական ընկերությանը ներկայացված պահանջների՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում բավարարման գործընթացի վերաբերյալ տեղեկությունները` ըստ յուրաքանչյուր պարտատիրոջ և պահանջների բավարարման հերթականության: Ընդ որում, բավարարման ենթակա պահանջների հերթերը լրացնելիս հիմք է ընդունվում «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով կամ «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված հերթականությունը` կախված ապահովագրական ընկերության լուծարման հիմքից: Սույն հաշվետվությունը լրացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 5-ի:

42. Թիվ 5 հաշվետվության համաձայն առաջին հաշվետու ամիս է համարվում ապահովագրական ընկերության լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշման ուժի մեջ մտնելու օրվանից (ապահովագրական ընկերության սնանկության դեպքում` Կենտրոնական բանկի` ապահովագրական ընկերությունը սնանկ ճանաչելու մասին դիմումը դատարանի կողմից բավարարելու մասին որոշման ուժի մեջ մտնելու օրվանից) մինչև տվյալ ամսվա վերջն ընկած ժամանակահատվածը:

43. Թիվ 5 հաշվետվության 2-րդ սյունակում լրացվում են այն պարտատերերի անունները, ազգանունները (անվանումները), որոնց պահանջները ապահովագրական ընկերությունը բավարարել է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում:

44. Թիվ 5 հաշվետվության 3-րդ սյունակում լրացվում են տվյալ պարտատիրոջ նկատմամբ լուծարվող ապահովագրական ընկերության ունեցած պարտավորությունների համապատասխան հաշվեկշռային (արտահաշվեկշռային) հաշվի համարը:

45. Թիվ 5 հաշվետվության 4-րդ սյունակում լրացվում են լուծարվող ապահովագրական ընկերությանը ներկայացված յուրաքանչյուր պարտատիրոջ պահանջի մեծությունը (ըստ պահանջների բավարարման հերթականության)՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ:

46. Թիվ 5 հաշվետվության 8-րդ սյունակում լրացվում են բոլոր այն պահանջները, որոնք ներկայացվել են լուծարային հանձնաժողովի կողմից սահմանված համապատասխան ժամանակահատվածում, սակայն մինչև տվյալ հերթի պահանջների բավարարման համար հայտարարված ժամկետի վերջին օրը պարտատերը չի ներկայացել պահանջն ստանալու համար:

47. Թիվ 5 հաշվետվության 10-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում բավարարված բոլոր այն պահանջների չափը, որոնց բավարարումը իրականացվել է թիվ 5 հաշվետվության 6-ից 9-րդ սյունակներում չնշված ձևերով (օրինակ բնեղեն տեսքով, արժեթղթերով և այլն):

48. Սույն հաշվետվության «Արտահերթ բավարարվող պահանջներ» տողում լրացվում են «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 138-րդ հոդվածի 1-ին մասով («Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասով) սահմանված պահանջները, որոնք բավարարվել են տվյալ ժամանակաշրջանում` նույն հոդվածով սահմանված կարգով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  13

 

ՊԱՐՏԱՊԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԼՈՒԾԱՐՎՈՂ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԲԱՎԱՐԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 6 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

49. Թիվ 6 հաշվետվությունում լրացվում են լուծարվող ապահովագրական ընկերության պարտապանների կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում լուծարվող ապահովագրական ընկերության պահանջների բավարարման գործընթացի վերաբերյալ տեղեկությունները՝ ըստ յուրաքանչյուր պարտապանի՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 6-ի:

50. Թիվ 6 հաշվետվության համաձայն առաջին հաշվետու ամիս է համարվում ապահովագրական ընկերության լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշման ուժի մեջ մտնելու օրվանից (ապահովագրական ընկերության սնանկության դեպքում` Կենտրոնական բանկի` ապահովագրական ընկերությունը սնանկ ճանաչելու մասին դիմումը դատարանի կողմից բավարարելու մասին որոշման ուժի մեջ մտնելու օրվանից) մինչև տվյալ ամսվա վերջին օրն ընկած ժամանակահատվածը:

51. Թիվ 6 հաշվետվության 2-րդ սյունակում լրացվում են լուծարվող ապահովագրական ընկերության այն պարտապանների անունները, ազգանունները (անվանումները), որոնք մարել են իրենց պարտավորությունները լուծարվող ապահովագրական ընկերության նկատմամբ հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում:

52. Թիվ 6 հաշվետվության 3-րդ սյունակում լրացվում են պարտապանի նկատմամբ լուծարվող ընկերության պահանջի համապատասխան հաշվեկշռային (արտահաշվեկշռային) հաշվի համարը

53. Թիվ 6 հաշվետվության 8-րդ (12-րդ) սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում պարտապանների կողմից բավարարված ապահովագրական ընկերության այն պահանջները, որոնց բավարարումը իրականացվել է թիվ 6 հաշվետվության 5-ից 7-րդ (9-ից 11-րդ) սյունակներում չնշված ձևերով (օրինակ բնեղեն տեսքով, արժեթղթերով և այլն)` արտադատական կարգով (դատարանի միջամտությամբ (այսինքն` որոնց բավարարման համար լուծարային հանձնաժողովը դիմել է դատարան և դատարանը որոշում է կայացրել ի օգուտ լուծարային հանձնաժողովի)):

54. Թիվ 6 հաշվետվության 13-րդ սյունակում լրացվում է լուծարվող ապահովագրական ընկերության պարտապանների նկատմամբ լուծարվող ապահովագրական ընկերության ունեցած պահանջը, որի մասով դատարանը որոշում է կայացրել լուծարային հանձնաժողովի հայցը չբավարարելու մասին:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  14

 

ԼՈՒԾԱՐՎՈՂ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ` ԱՐԳԵԼԱՆՔԻ ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 7 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

55. Թիվ 7 հաշվետվությունում ներկայացվում են լուծարվող ապահովագրական ընկերությանը սեփականության իրավունքով պատկանող և արգելանքի տակ գտնվող գույքի վերաբերյալ տեղեկությունները հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ: Ընդ որում` սույն հաշվետվությունը լրացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 7-ի:

56. Թիվ 7 հաշվետվության 2-րդ սյունակը լրացվում է ապահովագրական ընկերությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային (հաշիվների) պլանը սահմանող իրավական ակտի համաձայն` խմբավորված ըստ տվյալ իրավական ակտով սահմանված ակտիվային հաշիվները ներառող բաժինների (ըստ կիրառելիության):

 

 Գ Լ ՈՒ Խ  15

 

ԼՈՒԾԱՐՎՈՂ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 8 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

57. Թիվ 8 հաշվետվությունում ներկայացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում լուծարվող ապահովագրական ընկերությանը սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի իրացման և դուրսգրման վերաբերյալ տեղեկությունները՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 8-ի:

58. Թիվ 8 հաշվետվության 2-րդ սյունակը լրացվում է ապահովագրական ընկերությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային (հաշիվների) պլանը սահմանող իրավական ակտի համաձայն` խմբավորված ըստ տվյալ իրավական ակտով սահմանված ակտիվային հաշիվները ներառող բաժինների (ըստ կիրառելիության):

59. Թիվ 8 հաշվետվության 3-րդ և 7-րդ սյունակները լրացվում են միայն գույքի այն տեսակների համար, որոնք ունեն քանակ/միավոր:

60. Թիվ 8 հաշվետվության 4-րդ (8-րդ) սյունակները լրացվում են իրացման (դուրսգրման) օրվա դրությամբ:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  16

 

ԼՈՒԾԱՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 9 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

61. Թիվ 9 հաշվետվությունում ներառվում են լուծարային հանձնաժողովի կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում լուծարային գործընթացի իրականացման համար փաստացի կատարված և տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար նախատեսված ծախսերի վերաբերյալ տեղեկությունները: Ընդ որում` սույն հաշվետվությունը լրացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 9-ի:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  4

 

ԼՈՒԾԱՐԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՁԵՎԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  17

 

ԼՈՒԾԱՐԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԼՈՒԾԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ

 

62. Լուծարային հանձնաժողովը ստեղծման պահից՝ 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում հայտարարություն է հրապարակում առնվազն 2000 տպաքանակ ունեցող մամուլում այն մասին, որ լուծարային հանձնաժողովը մինչև սույն հայտարարության հրապարակման պահը պատվիրված նամակով կամ պարտատիրոջ կողմից ծանուցումն ստանալու հավաստիացումն ապահովելու դեպքում այլ ձևերով ծանուցել է ապահովագրական ընկերության բոլոր պարտատերերին պահանջների ներկայացման կարգի և ժամկետների մասին:

63. Լուծարային հանձնաժողովը «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով կամ «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով պարտատերերի պահանջների ներկայացման ժամկետի ավարտից հետո՝ 7 օրյա ժամկետում կազմում, հաստատում և առնվազն 2000 տպաքանակ ունեցող մամուլում հրապարակում է հաշվետվություն միջանկյալ լուծարային հաշվեկշռի վերաբերյալ՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 10-ի, ընդ որում՝ սույն կանոնակարգի Հավելված 10-ի 1-ին աղյուսակի 2-րդ սյունակը լրացվում է համաձայն թիվ 125-Ն որոշման` ըստ ակտիվային հոդվածների խմբավորման (ըստ կիրառելիության): Ընդ որում, սույն կանոնակարգի Հավելված 10-ում «Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա ամսաթիվը`» տողում լրացվում է «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով կամ «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով պարտատերերի պահանջների ներկայացման ժամկետի վերջին օրվա ամսաթիվը: Սույն կանոնակարգի Հավելված 10-ի աղյուսակ 1-ին կից ներկայացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում հրապարակային սակարկություններով օտարված գույքի ցուցակը` իրացման գներով և օրենքով սահմանված կարգով կազմակերպված սակարկությունների արդյունքների մասին այլ տեղեկություններ:

64. Լուծարային հանձնաժողովը սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով առնվազն ամիսը մեկ` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 15-ը առնվազն 2000 տպաքանակ ունեցող մամուլում հրապարակում է իր գործունեության վերաբերյալ հետևյալ տեղեկությունները՝

1) լուծարվող ապահովագրական ընկերության գտնվելու վայրը,

2) սակարկություններ կազմակերպելու մասին հայտարարությունը, ինչպես նաև կազմակերպված սակարկությունների արդյունքների մասին տեղեկություններ (ազատ ոճով),

3) տեղեկություններ լուծարվող ապահովագրական ընկերության պարտատերերի պահանջների բավարարման՝ «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 138-րդ հոդվածով («Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 31-րդ հոդվածով) սահմանված յուրաքանչյուր հերթի բավարարման վայրի, կարգի և ժամկետների մասին (ազատ ոճով),

4) լուծարվող ապահովագրական ընկերության պարտատերերի պահանջների բավարարման վերաբերյալ հաշվետվություն` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 11-ի: Ընդ որում` սույն հաշվետվության համաձայն առաջին հաշվետու ամիս է համարվում ապահովագրական ընկերության լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշման ուժի մեջ մտնելու օրվանից (ապահովագրական ընկերության սնանկության դեպքում` Կենտրոնական բանկի` ապահովագրական ընկերությունը սնանկ ճանաչելու մասին դիմումը դատարանի կողմից բավարարելու մասին որոշման ուժի մեջ մտնելու օրվանից) մինչև տվյալ ամսվա վերջին օրն ընկած ժամանակահատվածը: Ընդ որում` հաշվետվության 9-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում բավարարված բոլոր այն պահանջները, որոնց բավարարումը իրականացվել է հաշվետվության 5-ից 8-րդ սյունակներում չնշված ձևերով (օրինակ բնեղեն տեսքով, արժեթղթերով և այլն):

5) ապահովագրական ընկերության հաշվեկշիռը` համաձայն Թիվ 125-Ն որոշման` վերնագիրը փոխարինելով «Լուծարային հաշվեկշիռ» վերնագրով:

65. Կենտրոնական բանկի կողմից լուծարային հաշվեկշիռը (որը ամփոփում է լուծարային գործընթացը) հաստատելու մասին որոշումը կայացնելու պահից եռօրյա ժամկետում լուծարային հանձնաժողովը առնվազն 2000 տպաքանակ ունեցող մամուլում հրապարակում է.

1) ապահովագրական ընկերության լուծարման գործընթացի ավարտի մասին հայտարարություն (ազատ ոճով),

2) սույն կետում նշված լուծարային հաշվեկշիռը, որը լրացվում է համաձայն Թիվ 125-Ն որոշման` վերնագիրը փոխարինելով «Ամփոփ լուծարային հաշվեկշիռ» վերնագրով:

66. Սույն գլխով սահմանված տեղեկությունների ծավալուն լինելու դեպքում լուծարային հանձնաժողովը կարող է դրանք մամուլում հրապարակել առանձին մասերով` պահպանելով հրապարակումների հաջորդականությունները` օրական հաճախականությամբ:

67. Լուծարային հանձնաժողովը պարտավոր է ապահովագրական ընկերության տարածքում հաճախորդի համար տեսանելի տեղում, փակցնել սույն կարգով սահմանված հրապարակվող տեղեկությունները:

68. Տեղեկությունների հրապարակման համար անհրաժեշտ միջոցների բացակայության դեպքում՝ հիմնվելով Կենտրոնական բանկի համապատասխան ստորաբաժանման եզրակացության վրա, սույն կանոնակարգով սահմանված տեղեկությունները՝ լուծարային հանձնաժողովի ներկայացմամբ, հրապարակում է Կենտրոնական բանկը:

69. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի պահանջով լուծարային հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետությունում հրատարակվող և առնվազն 2000 տպաքանակ ունեցող հանրապետական մամուլում վերահրապարակում է ճշգրտված տեղեկությունները, եթե դրանք նախկինում կազմվել և հրապարակվել են սխալներով:

(հավելվածը խմբ., լրաց. 12.08.14 թիվ 228-Ն)

 

Հավելված 1

 «Ապահովագրական ընկերության ինքնալուծարման նախնական համաձայնության,

 ինքնալուծարման թույլտվության տրամադրման կարգը,

 լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) հաշվետվությունների ձևերը,

ներկայացման կարգը, հաճախականությունը և ժամկետները,

լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) կողմից հրապարակվող

 տեղեկությունների ցանկը, հրապարակման կարգը և ձևը»

Կանոնակարգ 3/13-ի

 

 

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
թիվ 290-Ն որոշմամբ

 

ԴԻՄՈՒՄ

(Ինքնալուծարման նախնական համաձայնություն ստանալու)

 

 Հարգելի --------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

(Դիմողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը)

 

Համաձայն «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի թիվ 290-Ն որոշմամբ հաստատված «Ապահովագրական ընկերության ինքնալուծարման նախնական համաձայնության, ինքնալուծարման թույլտվության կարգը, միջանկյալ լուծարային հաշվեկշռում պարունակվող տեղեկությունները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգը, հաճախականությունը և ժամկետները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) կողմից հրապարակվող տեղեկությունների ցանկը, հրապարակման կարգը և ձևը» կանոնակարգ 3/13-ը՝ Ձեզ ենք ներկայացնում ինքնալուծարման նախնական համաձայնություն ստանալու դիմումը, կից փաստաթղթերը և տեղեկությունները:

Առդիր՝------- էջ:

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունն արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է դիմումի մերժմանը:

 

Դիմումը ներկայացնող անձ՝

(ինքնալուծարվող ապահովագրական ընկերության իրավասու անձի անուն, ազգանունը, ստորագրությունը)

_________________________________________________________

 «__ » ________________________20—թ.

 

 

Հավելված 2

 «Ապահովագրական ընկերության ինքնալուծարման նախնական համաձայնության,

 ինքնալուծարման թույլտվության տրամադրման կարգը,

 լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) հաշվետվությունների ձևերը,

ներկայացման կարգը, հաճախականությունը և ժամկետները,

լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) կողմից հրապարակվող

 տեղեկությունների ցանկը, հրապարակման կարգը և ձևը»

Կանոնակարգ 3/13-ի

 

 

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
 կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
թիվ 290-Ն որոշմամբ

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

(ինքնալուծարման թույլտվություն ստանալու)

 Հարգելի --------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

(Դիմողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը)

 

Համաձայն Ընդհանուր ժողովի --/--/20—թվականի թիվ – որոշման դիմում ենք ինքնալուծարման թույլտվություն ստանալու համար:

Համաձայն «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի թիվ 290-Ն որոշմամբ հաստատված «Ապահովագրական ընկերության ինքնալուծարման նախնական համաձայնության, ինքնալուծարման թույլտվության կարգը, միջանկյալ լուծարային հաշվեկշռում պարունակվող տեղեկությունները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգը, հաճախականությունը և ժամկետները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) կողմից հրապարակվող տեղեկությունների ցանկը, հրապարակման կարգը և ձևը» կանոնակարգ 3/13-ի՝ կից ներկայացնում ենք ինքնալուծարման թույլտվություն ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և տեղեկությունները:

Առդիր՝------- էջ:

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունն արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է դիմումի մերժմանը:

 

Դիմումը ներկայացնող անձ՝

(ինքնալուծարվող ապահովագրական ընկերության իրավասու անձի անուն, ազգանունը, ստորագրությունը)

_______________________________________________________________

 «__ » ______________________20—թ.

 

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
 կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
թիվ 290-Ն որոշմամբ

 

Հավելված 3

«Ապահովագրական ընկերության ինքնալուծարման նախնական համաձայնության,
ինքնալուծարման թույլտվության տրամադրման համար
 պահանջվող փաստաթղթերը և
տեղեկությունները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի)
հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգը,

 հաճախականությունը և ժամկետները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի)
կողմից հրապարակվող տեղեկությունների ցանկը,

 հրապարակման կարգը և ձևը» Կանոնակարգ 3/13

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 1
ԼՈՒԾԱՐՎՈՂ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ (ՉՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ) ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(միանվագ)

 

Լուծարվող ապահովագրական ընկերության անվանումը՝__________________

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա ամսաթիվը՝______________________

   (հազար դրամ)

N

Պարտատիրոջ անունը, ազգանունը/անվանումը

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ ներկայացված պահանջները

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ չներկայացված պահանջները

Ընդամենը

Լուծարային հանձնաժողովի կողմից ընդունված պահանջներ

Լուծարային հանձնաժողովի կողմից մերժված պահանջներ

Քննարկման ենթակա պահանջներ

 

ՀՀ դրամ

արտարժույթ

ՀՀ դրամ

արտարժույթ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

արտարժույթ

ՀՀ դրամ

արտարժույթ

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

1-ին հերթ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-րդ հերթ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-րդ հերթ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-րդ հերթ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-րդ հերթ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-րդ հերթ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-րդ հերթ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

արտահերթ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
թիվ 290-Ն որոշմամբ

 

Հավելված 4

«Ապահովագրական ընկերության ինքնալուծարման նախնական համաձայնության, ինքնալուծարման թույլտվության

 տրամադրման համար պահանջվող փաստաթղթերը և տեղեկությունները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի)

 հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգը, հաճախականությունը և ժամկետները, լուծարային հանձնաժողովի

 (կառավարչի) կողմից հրապարակվող տեղեկությունների ցանկը, հրապարակման կարգը և ձևը» Կանոնակարգ 3/13

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 2

ԼՈՒԾԱՐՎՈՂ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱՊԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(միանվագ)

Լուծարվող ապահովագրական ընկերության անվանումը՝__________________

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա ամսաթիվը՝______________________

   (հազար դրամ)

N

Պարտապանի անունը, ազգանունը/անվանումը

Հաշվեկշռային հաշվի համարը

Պահանջի չափը լուծարային գործընթացի սկզբի դրությամբ

Պահանջի մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ

ՀՀ դրամ

արտարժույթ

ՀՀ դրամ

արտարժույթ

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 

 

 

 

 

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
 կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
թիվ 290-Ն որոշմամբ

Հավելված 5

«Ապահովագրական ընկերության ինքնալուծարման նախնական համաձայնության, ինքնալուծարման թույլտվության տրամադրման համար պահանջվող փաստաթղթերը և տեղեկությունները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգը, հաճախականությունը և ժամկետները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) կողմից հրապարակվող տեղեկությունների ցանկը,
հրապարակման կարգը և ձևը» Կանոնակարգ 3/13

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 5
ԼՈՒԾԱՐՎՈՂ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԲԱՎԱՐԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ամսական)

Լուծարվող ապահովագրական ընկերության անվանումը՝    _______________

Ամսաթիվը      ______________________ թ-ից

 

մինչև        __________________________թ.

   (հազար դրամ)

Պահանջների բավարարման հերթականությունը

Պարտատերերի անունները, ազգանունները
/անվանումներն ըստ պահանջների բավարարման հերթականության

Հաշվեկշռային
/արտահաշ-վեկշռային հաշվի համարը

Պահանջի չափը հաշվետու ժամանակա-շրջանի սկզբի դրությամբ

Պահանջի բավա-րարման ամսաթիվը

Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում բավարարված պահանջի չափը, այդ թվում

Հաշվետու ժամանակա- շրջանի ընթացքում ներված պահանջի չափը

Պահանջի չափը հաշվետու ժամանակա-շրջանի վերջին օրվա դրությամբ

Դրամական միջոցների հաշվին

Հաշվանցման միջոցով

Նոտարի դեպոզիտ հանձնված կամ ի պահ տրամադրված

Գրավի իրացման հաշվին

Այլ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1-ին հերթով բավարարված պահանջներ

                     
                     
                     
                     

Ընդամենը 1-ին հերթով

                   

2-րդ հերթով բավարարված պահանջներ

                     
                     
                     
                     

Ընդամենը 2-րդ հերթով

                   

3-րդ հերթով բավարարված պահանջներ

                     
                     
                     
                     

Ընդամենը 3-րդ հերթով

                   

4-րդ հերթով բավարարված պահանջներ

                     
                     
                     
                     

Ընդամենը 4-րդ հերթով

                   

5-րդ հերթով բավարարված պահանջներ

                     
                     
                     
                     

Ընդամենը 5-րդ հերթով

                   

6-րդ հերթով բավարարված պահանջներ

                     
                     
                     
                     

Ընդամենը 6-րդ հերթով

                   

7-րդ հերթով բավարարված պահանջներ

                     
                     
                     
                     

Ընդամենը 7-րդ հերթով

                   

Արտահերթ բավարարված պահանջներ

                     
                     
                     
                     

Ընդամենը արտահերթ բավարարված պահանջներ

                   

ԸՆԴԱՄԵՆԸ (1+2+3+4+5+6+7+արտահերթ)

                 

 

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
 կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
թիվ 290-Ն որոշմամբ

Հավելված 6

«Ապահովագրական ընկերության ինքնալուծարման նախնական համաձայնության, ինքնալուծարման թույլտվության տրամադրման համար պահանջվող փաստաթղթերը և տեղեկությունները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգը, հաճախականությունը և ժամկետները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) կողմից հրապարակվող տեղեկությունների ցանկը,
հրապարակման կարգը և ձևը» Կանոնակարգ 3/13

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 6

 ՊԱՐՏԱՊԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԼՈՒԾԱՐՎՈՂ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԲԱՎԱՐԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ամսական)

Լուծարվող ապահովագրական ընկերության անվանումը՝    _______________

Ամսաթիվը      ______________________ թ-ից

 

մինչև        __________________________թ.

   (հազար դրամ)

N

Պարտատիրոջ անունը, ազգանունը
/անվանումը

Հաշվեկշռային/
արտահաշվեկշռային հաշվի համարը

Պահանջի չափը հաշվետու ժամանակա-շրջանի սկզբի դրությամբ

Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում արտադատական կարգով բավարարված պահանջի չափը

Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում դատարանի որոշմամբ բավարարված պահանջի չափը

Հաշվետու ժամանակա-շրջանի ընթացքում դատարանի որոշմամբ չբավարարված պահանջի չափը

Պահանջի մնացորդը հաշվետու ժամանակա-շրջանի վերջին օրվա դրությամբ

Դրամական միջոցների հաշվին

Հաշվանցման միջոցով

Գրավի իրացման հաշվին

Այլ

Դրամական միջոցների հաշվին

Հաշվանցման միջոցով

Գրավի իրացման հաշվին

Այլ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
 կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
թիվ 290-Ն որոշմամբ

Հավելված 7

«Ապահովագրական ընկերության ինքնալուծարման նախնական համաձայնության, ինքնալուծարման թույլտվության տրամադրման համար պահանջվող փաստաթղթերը և տեղեկությունները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգը, հաճախականությունը և ժամկետները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) կողմից հրապարակվող տեղեկությունների ցանկը,
հրապարակման կարգը և ձևը» Կանոնակարգ 3/13

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 7

ԼՈՒԾԱՐՎՈՂ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ՝ ԱՐԳԵԼԱՆՔԻ ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ամսական)

Լուծարվող ապահովագրական ընկերության անվանումը՝

 __________________
   

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ

 ____________________

   (հազար դրամ)

N

Դատարանի վճռով արգելանքի տակ գտնվող գույքի տեսակը

Դատարանի վճռով արգելանքի տակ գտնվող գույքի հաշվեկշռային արժեքը

Հայցային պահանջի չափը

Արգելանքի կիրառման ամսաթիվը

1

2

3

4

5

1

       

2

       

3

       

4

       

       

Ընդհանուր հաշվեկշռային արժեքը

 

X

X

 

Հաստատված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
թիվ 290-Ն որոշմամբ

Հավելված 8

«Ապահովագրական ընկերության ինքնալուծարման նախնական համաձայնության, ինքնալուծարման թույլտվության տրամադրման համար պահանջվող փաստաթղթերը և տեղեկությունները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգը, հաճախականությունը և ժամկետները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) կողմից հրապարակվող տեղեկությունների ցանկը,
հրապարակման կարգը և ձևը» Կանոնակարգ 3/13

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 8

ԼՈՒԾԱՐՎՈՂ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ամսական)

Լուծարվող ապահովագրական ընկերության անվանումը՝    _______________

Ամսաթիվը      ______________________ թ-ից

 

մինչև        __________________________թ.

(հազար դրամ)

N

Գույքի տեսակ

Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում իրացված գույք

Հաշվետու ժամանակաշրջանում դուրս գրված գույք

Քանակը/ միավորները

հաշվեկշռային արժեքը

իրացման գինը

իրացման ծախսերը

Քանակը/ միավորները

հաշվեկշռային արժեքը

1

2

3

4

5

6

7

8

1

             

2

             

3

             

4

             

             

Ընդամենը

           

 

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
 կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
թիվ 290-Ն որոշմամբ

 

Հավելված 9

«Ապահովագրական ընկերության ինքնալուծարման նախնական համաձայնության, ինքնալուծարման թույլտվության տրամադրման համար պահանջվող փաստաթղթերը և տեղեկությունները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգը, հաճախականությունը և ժամկետները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) կողմից հրապարակվող տեղեկությունների ցանկը,
հրապարակման կարգը և ձևը» Կանոնակարգ 3/13

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 9

ԼՈՒԾԱՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ամսական)

Լուծարվող ապահովագրական ընկերության անվանումը՝    _______________

Ամսաթիվը      ______________________ թ-ից

 

մինչև        __________________________թ.

   (հազար դրամ)
  Ծախսերի տեսակը Ծախսերի ծավալը համաձայն լուծարային ծախսերի նախահաշվի Փաստացի կատարված ծախսերի ծավալը  Շեղման չափը (4-3)
1 2 3 4 5
1 Աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարներ      
2 Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումները      
3 Անձնակազմի գծով այլ ծախսեր      
4 Հիմնական միջոցների վարձակալության ծախսեր       
5 Խորհրդատվական ծառայությունների գծով ծախսերը      
6 ԶԼՄ-ների միջոցով տեղեկատվության հրապարակման գծով ծախսեր      
7 Հրապարակային սակարկությունների կազմակերպման ծախսեր      
8 Գույքի իրացման ծախսեր      
9 Այլ ծախսեր      

Ընդամենը

     

 

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
 կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
թիվ 290-Ն որոշմամբ

 

Հավելված 10

«Ապահովագրական ընկերության ինքնալուծարման նախնական համաձայնության, ինքնալուծարման թույլտվության տրամադրման համար պահանջվող փաստաթղթերը և տեղեկությունները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգը, հաճախականությունը և ժամկետները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) կողմից հրապարակվող տեղեկությունների ցանկը,
հրապարակման կարգը և ձևը» Կանոնակարգ 3/13

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԼՈՒԾԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(միանվագ)

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1. ԼՈՒԾԱՐՎՈՂ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Լուծարվող ապահովագրական ընկերության անվանումը`

 ____________________
   

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա ամսաթիվը`

 ____________________

N

Գույքի տեսակը

Քանակը/միավորները լուծարային գործընթացի սկզբի դրությամբ

Արժեքը լուծարային գործընթացի սկզբի դրությամբ

Արժեքը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ

1

2

3

4

5

1

       

2

       

3

       

4

       

       
 

Ընդամենը

     

Հավելված 10

«Ապահովագրական ընկերության ինքնալուծարման նախնական համաձայնության, ինքնալուծարման թույլտվության տրամադրման համար պահանջվող փաստաթղթերը և տեղեկությունները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգը, հաճախականությունը և ժամկետները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) կողմից հրապարակվող տեղեկությունների ցանկը,
հրապարակման կարգը և ձևը» Կանոնակարգ 3/13

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2. ԼՈՒԾԱՐՎՈՂ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ (ՉՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ) ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Լուծարվող ապահովագրական ընկերության անվանումը՝

 __________________
   

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա ամսաթիվ`

 ____________________

   (հազար դրամ)

N

Ապահովագրական ընկերության պարտատերերի կողմից ներկայացված պահանջներ

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ ներկայացված պահանջներ

Ընդամենը

Լուծարային հանձնաժողովի կողմից ընդունված պահանջներ

Լուծարային հանձնաժողովի կողմից մերժված պահանջներ

Քննարկման ենթական պահանջներ

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ չներկայացված պահանջներ

                   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացված պահանջներ

                   

2

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից ներկայացված պահանջներ

                   

3

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից ներկայացված պահանջներ

                   

4

Հայաստանի Հանրապետության կողմից, այդ թվում՝ հարկային մարմնի կողմից ներկայացված պահանջներ

                   

5

Իրավաբանական անձանց կողմից ներկայացված պահանջները

                   

6

Համայնքների կողմից ներկայացված պահանջները

                   

7

Օտարերկրյա կառավարությունների, կենտրոնական բանկերի, ֆինանսական կազմակերպությունների, համայնքային բյուջեների կողմից ներկայացված պահանջներ

                   

8

Այլ անձանց կողմից ներկայացված պահանջներ

                   

Ընդամենը

                   

 

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
 կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի
թիվ 290-Ն որոշմամբ

 

Հավելված 11

«Ապահովագրական ընկերության ինքնալուծարման նախնական համաձայնության, ինքնալուծարման թույլտվության տրամադրման համար պահանջվող փաստաթղթերը և տեղեկությունները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգը, հաճախականությունը և ժամկետները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) կողմից հրապարակվող տեղեկությունների ցանկը,
հրապարակման կարգը և ձևը» Կանոնակարգ 3/13

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 ԼՈՒԾԱՐՎՈՂ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԲԱՎԱՐԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ամսական)

Լուծարվող ապահովագրական ընկերության անվանումը՝    _______________

Ամսաթիվը      ______________________ թ-ից

 

մինչև        __________________________թ.

   (հազար դրամ)

N

Ապահովագրական ընկերության պարտատերերի կողմից ներկայացված պահանջները

Պահանջի չափը հաշվետու ժամանակա-շրջանի սկզբի դրությամբ

Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում բավարարված պահանջի չափը, այդ թվում՝

Հաշվետու ժամանակա-շրջանի ընթացքում ներված պահանջի չափը

Պահանջի չափը հաշվետու ժամանակա-շրջանի վերջին օրվա դրությամբ

Դրամական միջոցների հաշվին

Հաշվանց-ման միջոցով

Նոտարի դեպոզիտ հանձնված կամ ի պահ տրամադրված

Գրավի իրացման հաշվին

Այլ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացված պահանջներ

                 

2

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից ներկայացված

                 

3

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից ներկայացված պահանջներ

                 

4

Հայաստանի Հանրապետության կողմից, այդ թվում՝ հարկային մարմնի կողմից ներկայացված պահանջներ

                 

5

Իրավաբանական անձանց կողմից ներկայացված պահանջներ

                 

6

Համայնքների կողմից ներկայացված պահանջներ

                 

7

Օտարերկրյա կառավարությունների, կենտրոնական բանկերի, ֆինանսական կազմակերպությունների, համայնքային բյուջեների կողմից ներկայացված պահանջներ

                 

8

Այլ անձանց կողմից ներկայացված պահանջներ

                 

Ընդհանուր գումար

                 

(կանոնակարգը խմբ., լրաց. 12.08.14 թիվ 228-Ն)