Համարը 
N 947-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2014.09.17/49(1062) Հոդ.829
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
04.09.2014
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
11.09.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.09.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԵՎ ՆՐԱ ՋՐՀԱՎԱՔ ԱՎԱԶԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ԱՄՓՈՓՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

4 սեպտեմբերի 2014 թվականի N 947-Ն

 

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԵՎ ՆՐԱ ՋՐՀԱՎԱՔ ԱՎԱԶԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ԱՄՓՈՓՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի մշտադիտարկումների տվյալների միասնական էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծման, տեղեկատվության հավաքագրման, գրանցման, ամփոփման և տրամադրման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին առընթեր Սևանա լճի հիմնահարցերի հանձնաժողովի նախագահին մշտադիտարկումների միասնական էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծումից հետո եռամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել`

1) Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի մշտադիտարկումների տվյալների (դիտարկվող ցուցանիշների) ցանկը, ընտրված մշտադիտարկումների կետերը.

2) Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի մշտադիտարկումների տվյալների գրառման գրանցամատյանների ձևերն ու դրանց վարման կարգը` համաձայնեցնելով մշտադիտարկումներ կատարող կազմակերպությունների հետ.

3) շտեմարանի տվյալների հայտատուներին տրամադրվող էլեկտրոնային փաստաթղթերի ձևերը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2014 թ. սեպտեմբերի 11

Երևան 

 

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

սեպտեմբերի 4-ի N 947-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԵՎ ՆՐԱ ՋՐՀԱՎԱՔ ԱՎԱԶԱՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ԱՄՓՈՓՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի, մշտադիտարկումների միասնական էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծման, տեղեկատվության հավաքագրման, գրանցման, ամփոփման և տրամադրման գործընթացի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի մշտադիտարկումների միասնական էլեկտրոնային շտեմարանի (այսուհետ՝ շտեմարան) ստեղծման նպատակը Սևանա լճին վերաբերող մշտադիտարկումների տվյալների հավաքագրման, գրանցման, ամփոփման և տրամադրման միասնականության ապահովումն է, տվյալների միասնական հենքի ստեղծումը:

3. Շտեմարանի ամբողջությունն ու անվտանգությունն ապահովվում են օգտագործողների հասանելիության սահմանափակման (օգտագործողի անվան, գաղտնաբառի և (կամ) էլեկտրոնային հավաստագրի միջոցով) և տվյալների փոփոխման պատմության պահպանման միջոցով: Պարբերաբար (շաբաթական, ամսական, տարեկան) պահպանվում են շտեմարանում առկա պահուստային տվյալները:

4. Շտեմարանի տեխնիկական սպասարկումն իրականացնում ու անվտանգությունն ապահովում է «Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (համաձայնությամբ) (այսուհետ՝ ինստիտուտ):

 

II. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

5. Մշտադիտարկման ենթակա ցուցանիշների ցանկը կազմվում է Եվրոպական միության Ջրային շրջանակային դիրեկտիվով (ՋՇԴ) (2000/60/EC) ընդունված մակերևութային ջրերի ընդհանուր ցուցանիշների, առաջնային և երկրորդական աղտոտիչների ու ստանդարտների ցանկին համապատասխան` այն տեղայնացնելով` հաշվի առնելով Սևանա լճի առանձնահատկությունները: Շտեմարանում գրանցվող տվյալները տրամադրում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված` Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում մշտադիտարկումներ կատարող «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, «Հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի պետական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտը (այսուհետ՝ կազմակերպություններ): Մշտադիտարկումների կատարման ժամանակ մշտադիտարկումների կետերի ընտրման մեթոդաբանությունը պետք է համապատասխանի Եվրոպական միության Ջրի շրջանակային դիրեկտիվով (ՋՇԴ) ընդունված մեթոդաբանությանը: Մշտադիտարկումների կատարման ընթացքում նմուշառման և նմուշներում ցուցանիշների չափման մեթոդաբանությունը պետք է համապատասխանի Եվրոպական միության Ջրի շրջանակային դիրեկտիվով (ՋՇԴ) ընդունված չափումների ու անալիզների կատարման մեթոդաբանությանը:

6. Շտեմարանում գրանցվող Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի մշտադիտարկման տվյալները պետք է բովանդակեն դիտարկվող ցուցանիշների՝

1) անվանումները.

2) չափի միավորները.

3) մեծության հնարավոր սահմանները.

4) չափման ճշտությունը.

5) չափման վայրը և (կամ) աշխարհագրական կոորդինատները.

6) չափման ամսաթիվը և ժամանակը:

7. Մշտադիտարկումները կատարելու և ստացված արդյունքները ներկայացնելու հաճախականությունն ու պարբերականությունը սահմանվում են մշտադիտարկումներ կատարող կազմակերպությունների կողմից սահմանված կարգով:

8. Տվյալները շտեմարանում գրանցվում են դիտարկումների կատարումից և ստացված արդյունքների մշակումից հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

9. Գրանցված և հաստատված տվյալները կարող են փոփոխության ենթարկվել միայն դրանք տրամադրած կազմակերպության կողմից, եթե՝

1) ճշգրտվել են հերթական մշտադիտարկման արդյունքում.

2) գրանցված և հաստատված տվյալներում տեղ են գտել մեխանիկական սխալներ:

 

III. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

10. Մշտադիտարկումներ կատարող կազմակերպությունները սույն կարգի 6-րդ կետով նախատեսված ցուցանիշները գրանցում են շտեմարանի համապատասխան մասում:

 

IV. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

11. Գրանցված տվյալներն ամփոփվում են մշտադիտարկումներ կատարող կազմակերպությունների կողմից հաստատված կարգերի համաձայն:

 

V. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

12. Շտեմարանում գրանցված մշտադիտարկումների տվյալները տրամադրվում են Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում մշտադիտարկումներ կատարող կազմակերպություններին, պետական կառավարման մարմիններին և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին:

13. Նախագծահետախուզական, գիտահետազոտական հաստատություններին, հասարակական կազմակերպություններին, իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանց և այլ հայտատուներին տեղեկատվությունը տրամադրվում է տվյալների ամփոփ հենքից:

14. Շտեմարանի տվյալները Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում մշտադիտարկումներ կատարող կազմակերպություններին տրամադրվում են տեքստային, թվային, գրաֆիկական տվյալներով, դրանցից կատարված քաղվածքներով, հատկանշական աղյուսակներով՝ էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևով:

15. Պետական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկատվությունները տրամադրվում են «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան