Համարը 
N 1036-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2014.10.08/54(1067) Հոդ.885
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
24.07.2014
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.09.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
09.10.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԴՐԱ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

24 հուլիսի 2014 թվականի N 1036-Ն

 

ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԴՐԱ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Ընդերքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել երկրաբանական տեղեկության տրամադրման, ինչպես նաև դրա հետ կապված մատուցվող ծառայությունների դիմաց վճարման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 7-օրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի 2010 թվականի ապրիլի 15-ի «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից տրամադրվող ծառայությունների գները հաստատելու մասին» N 53-Ն հրամանը համապատասխանեցնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սույն որոշմանը:

3. Սահմանել, որ սույն կարգով նախատեսված երկրաբանական ֆոնդի թվայնացման աշխատանքների իրականացումը կազմակերպվելու է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի կողմից:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան


 2014 թ.  սեպտեմբերի 29

 Երևան

 

 

 

Հավելված
 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
հուլիսի 24-ի N 1036-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԴՐԱ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության (այսուհետ` լիազոր մարմին) կողմից Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող երկրաբանական տեղեկության (այսուհետ` տեղեկություն) տրամադրման, ինչպես նաև մատուցվող ծառայությունների դիմաց վճարման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Տեղեկությունը տրամադրվում է լիազոր մարմնի կողմից անվճար` համաձայն «Ընդերքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի: Տեղեկության անվճար տրամադրումն ապահովելու նպատակով թվայնացվում և լիազոր մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային կայքում (այսուհետ` էլեկտրոնային կայք) տեղադրվում է ամբողջ երկրաբանական տեղեկությունը՝ բացառությամբ «Ընդերքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքերի: Էլեկտրոնային կայքում տեղադրված տեղեկությունը թարմացվում է լիազոր մարմնի կողմից յուրաքանչյուր 15 օրը մեկ անգամ և բաց է ու հասանելի ցանկացած շահագրգիռ անձի համար:

3. Վճարովի են միայն լիազոր մարմնում առկա թվայնացված, ինչպես նաև չթվայնացված՝ տեղեկության տրամադրման հետ կապված մատուցվող ծառայությունները:

4. Լիազոր մարմնում առկա թվայնացված, ինչպես նաև չթվայնացված երկրաբանական տեղեկության տրամադրման հետ կապված ծառայությունները մատուցում է լիազոր մարմնի «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը:

5. Տեղեկության տրամադրման հետ կապված ծառայություններն են`

1) պատճենահանում և սկանավորում.

2) համակարգչային տպում.

3) ընթերցասրահում ֆոնդային նյութերի տրամադրում:

6. Տեղեկության տրամադրման համար մատուցվող ծառայությունների գնացուցակը փակցվում է «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ընթերցասրահի մոտ` տեսանելի վայրում:

7. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները տեղեկություն ստանալու համար գրավոր դիմում են լիազոր մարմնին:

8. Լիազոր մարմինը սույն կարգի 7-րդ կետում նշված դիմումն ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր տրամադրում է պահանջվող տեղեկությունը, իսկ արտակարգ իրավիճակների կանխման, հնարավոր հետևանքների նվազեցման և վերացման աշխատանքների համար անհրաժեշտ տեղեկությունը Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը տրամադրվում է հարցման պահից 4 ժամվա ընթացքում:

9. Իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք տեղեկություն ստանալու նպատակով դիմում են լիազոր մարմնի «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը՝ լրացնելով համապատասխան հայտ` համաձայն ձևի:

10. Հայտերը գրառվում են գրանցամատյանում, որի ձևը և վարման ընթացակարգը հաստատում է լիազոր մարմինը:

11. Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կողմից պահանջվող տեղեկությունը կարող է տրամադրվել միայն մատուցվող ծառայությունների դիմաց վճարները կանխիկ կամ փոխանցման միջոցով վճարելու դեպքում` 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

12. Տեղեկության վերաբերյալ նյութերի տրամադրումն ու դրանց գաղտնիությունն ապահովվում է օրենքով սահմանված կարգով:

13. Տրամադրված տեղեկություն պարունակող փաստաթղթերի բնօրինակներից օգտվում են միայն այդ նպատակի համար նախատեսված՝ «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ընթերցասրահում:

14. Հայտատուի կողմից նյութերի վերադարձման պահին ստուգվում է նյութերի ամբողջականությունը, որից հետո «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության աշխատողը գրանցամատյանում ստորագրում է վերադարձված նյութերի ամբողջականության համար:

15. Տեղեկության տրամադրման և պահպանության համար պատասխանատու է լիազոր մարմինը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Ձև

 

Հ Ա Յ Տ

 

ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

 

Հայտատու

 

Ֆիզիկական անձ ___________________________________________________________

 (անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Իրավաբանական անձ_______________________________________________________

 (կազմակերպության անունը)

__________________________________________________________________________

 

Պահանջվող տեղեկության անվանումը_________________________________________

 

Ստորագրությունը ___________________________________________________

 (հայտատուի)