Համարը 
թիվ 16-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2013.03.01/7(451) Հոդ.63
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
22.01.2013
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.01.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.03.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԸ ՎԱՐՈՂԻ` ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 5/08-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

14 փետրվարի 2013 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05013052

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

22 հունվարի 2013 թ.

թիվ 16-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԸ ՎԱՐՈՂԻ` ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 5/08-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(վերնագիրը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն)

 

Հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը, որպես կուտակային բաղադրիչի մասնակիցների ռեեստրը վարողի վերահսկող մարմին, ինչպես ընթացիկ ֆինանսական վերահսկողության, այնպես էլ հանրային իրազեկման նպատակով, պարտավոր է պատշաճ պարբերականությամբ և մանրամասնությամբ վերլուծել և հրապարակել ընդհանրացրած և արժանահավատ տեղեկատվություն կուտակային բաղադրիչի մասին,

նպատակ ունենալով բացահայտել պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերում մասնակցությունը, ինչպես նաև հրապարակել վերլուծություններ կուտակային բաղադրիչում նշանակալի զարգացումների մասին և դրանով իսկ ապահովել կենսաթոշակային ֆոնդերի մասնակիցների և հանրության վստահությունը կուտակային բաղադրիչի թափանցիկության նկատմամբ և

հիմք ընդունելով «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետը, «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետը, ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

(նախաբանը փոփ., խմբ. 15.07.14 թիվ 181-Ն)

1. Հաստատել «Կուտակային բաղադրիչի մասնակիցների ռեեստրը վարողի` Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, բովանդակությունը և պարբերականությունը» կանոնակարգ 5/08-ը` համաձայն Հավելվածի (կցվում է):

(1-ին կետը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն)

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2013 թ. հունվարի 29

Երևան

 

 

 

Հավելված

 

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2013 թվականի հունվարի 22-ի

թիվ 16-Ն որոշմամբ

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ  5/08

 

ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԸ ՎԱՐՈՂԻ` ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն)

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  1

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակային համակարգի կուտակային բաղադրիչի մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց կազմը, բովանդակությունը, ներկայացման կարգը և պարբերականությունը:

(1-ին կետը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն)

2. Սույն կանոնակարգով սահմանված հաշվետվություններում գումարներն արտահայտվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` մեկ դրամի ճշտությամբ:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

3. Սույն կանոնակարգում օգտագործված հասկացություններն ունեն հետևյալ նշանակությունը.

1) ամսաթիվ` ամսաթիվը, ամիսն ու տարեթիվը,

2) հաշվետու տարի` հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ընկած ժամանակաշրջանը: Մասնակիցների ռեեստրը վարողի համար առաջին հաշվետու տարի է համարվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ կնքված պայմանագրի համաձայն մասնակիցների ռեեստրը վարելու օրվանից մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ընկած ժամանակաշրջանը,

3) հաշվետու ամիս` օրացուցային տարվա սկզբից մեկ ամիս պարբերականությամբ հաշվարկվող ժամանակաշրջան: Մասնակիցների ռեեստրը վարողի համար առաջին հաշվետու ամիս է համարվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ կնքված պայմանագրի համաձայն մասնակիցների ռեեստրը վարելու օրվանից մինչև տվյալ ամսվա ավարտն ընկած ժամանակաշրջանը,

4) հաշվետու ժամանակաշրջան` հաշվետու ամիս կամ հաշվետու տարի,

5) հաշվետու ժամանակաշրջանի սկիզբ` հաշվետու ժամանակաշրջանի առաջին օրվա ժամը 00:00,

6) հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջ` հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա ժամը 24:00,

7) ֆոնդի ընտրության դիմում` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի հունիսի 21-ի «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության, պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի փոխանակման դիմումների ձևերը և դրանց ներկայացման կարգը» կանոնակարգ 10/07-ը հաստատելու մասին» թիվ 171-Ն որոշման (այսուհետ՝ Կանոնակարգ 10/07) Հավելված 1-ով սահմանված դիմում,

8) փայերի փոխանակման դիմում` Կանոնակարգ 10/07-ի Հավելված 3-ով սահմանված դիմում,

9) կենսաթոշակային հաշվի տեր՝ անձ, որի անունով մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից բացվել է կենսաթոշակային հաշիվը,

10) փայատեր՝ անձ, որի անունով մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից բացված կենսաթոշակային հաշվում առկա են փայեր,

11) մասնակից՝ «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված մասնակից, ինչպես նաև այն անձը, ով դարձել է փայատեր ժառանգությամբ փայեր ձեռքբերելու արդյունքում:

(3-րդ կետը լրաց. 23.09.14 թիվ 249-Ն)

4. Սույն կանոնակարգում օգտագործված այլ հասկացություններն ունեն «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» (այսուհետ՝ Օրենք) և «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում կիրառվող նշանակությունը:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  2

 

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԸ ՎԱՐՈՂԻ ՈՉ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԸ ՎԱՐՈՂԻ՝ ԻՐԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՌԵԺԻՄՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

5. Մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից գործարկվող տեղեկատվական համակարգը Կենտրոնական բանկի ֆինանսական վերահսկողության համար պատասխանատու համապատասխան աշխատակիցներին պետք է հնարավորություն ընձեռի իրական ժամանակի ռեժիմում մոնիթորինգի ենթարկել փայերի թողարկման և փայերի մարման գործարքների վերաբերյալ տվյալները այդ աշխատակիցների համակարգչի միջոցով` հնարավորություն ընձեռելով ներբեռնել մասնակիցների ռեեստրը վարողից ստացված հաշվետվությունը:

6. Փայերի թողարկման գործարքների վերաբերյալ հաշվետվության մեջ ներառվող տվյալները պարունակում են հետևյալ պարտադիր դաշտերը.

1) Ֆոնդի ծածկագիրը,

2) Տեղաբաշխման գինը,

3) Թողարկման վճարը,

4) Փայի հաշվարկային արժեքը,

5) Թողարկված փայերի քանակը,

6) Գործարքի ընդհանուր գումարը,

7) Փայերի թողարկման հիմքերի ցանկը, որը բաղկացած է «դիմումով ֆոնդի ընտրություն», «ծրագրային մոդուլով ֆոնդի ընտրություն», «փայերի փոխանակում», «երաշխավորված գումարի փոխհատուցում», «կառավարչի փոխհատուցում», «պահառուի փոխհատուցում» և «կառավարչի փայերի ձեռքբերման վճար» տարբերակներից,

8) Կուտակային հատկացման չափը,

9) Կուտակային հատկացման ստացման ամսաթիվը,

10) Կուտակային հատկացման ստացման ժամը,

11) Դիմումը ստանալու ամսաթիվը,

12) Դիմումը ստանալու ժամը,

13) Փայերի թողարկման ամսաթիվը,

14) Փայերի թողարկման ժամը,

15) Գործարքի նույնականացուցիչ ծածկագիրը,

16) Կենսաթոշակային հաշվի համարը։

(6-րդ կետը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն)

7. Փայերի մարման գործարքների վերաբերյալ հաշվետվության մեջ ներառվող տվյալները պարունակում են հետևյալ պարտադիր դաշտերը.

1) Ֆոնդի ծածկագիրը,

2) Հետգնման (մարման) գինը,

3) Մարման վճարը,

4) Փայի հաշվարկային արժեքը,

5) Մարված փայերի քանակը,

6) Գործարքի ընդհանուր գումարը,

7) Փայերի մարման հիմքերի ցանկը, որը բաղկացած է «փայերի փոխանակում», «ապահովագրական ընկերությանը փոխանցում», «ծրագրային վճարներ», «կենսաթոշակ ստանալու հիմքով միանվագ վճար», «հաշմանդամության դեպքում միանվագ վճար», «վատառողջության դեպքում միանվագ վճար», «միանվագ վճար ժառանգներին», «միջոցների փոխանցում հայրենիք վերադարձող օտարերկրացիներին» տարբերակներից,

8) Դիմումի ստացման ամսաթիվը,

9) Դիմումի ստացման ժամը,

10) Փայերի մարման ամսաթիվը,

11) Փայերի մարման ժամը,

12) Գործարքի նույնականացուցիչ ծածկագիրը,

13) Կենսաթոշակային հաշվի համարը:

(7-րդ կետը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն, 23.09.14 թիվ 249-Ն)

8. Սույն կանոնակարգի 5-րդ կետում նշված հաշվետվությունը պետք է հնարավորություն տա զտել պարունակվող տեղեկատվությունը՝ ըստ սույն կանոնակարգի 6-րդ և 7-րդ կետերում նշված առանձին դաշտերի:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

 

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԸ ՎԱՐՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴՈՒՄ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

9. Մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից գործարկվող տեղեկատվական համակարգը Կենտրոնական բանկի ֆինանսական վերահսկողության համար պատասխանատու համապատասխան աշխատակիցներին Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված կապի միջոցով հաշվետվության տեսքով տեղեկացնում է հետևյալ դեպքերի մասին՝ դրանք ի հայտ գալուց հետո անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան հաջորդ աշխատանքային օրվա ավարտը, ներառելով կառավարչի և ֆոնդի, ինչպես նաև համապատասխան դեպքի նկարագրությունը.

1) Օրական կտրվածքով հաշվարկելիս տվյալ օրվա համար կառավարչի՝ իր կողմից կառավարվող յուրաքանչյուր ֆոնդում Օրենքով սահմանված տոկոսային մասնակցության փաստացի մեծությունը տվյալ օրվա համար նվազել է պահանջվող նվազագույն չափի 120 տոկոսից (միայն եթե կառավարչի մասնակցությունը կառավարվող յուրաքանչյուր պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդում չի գերազանցում Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտով սահմանված չափը): Այս դեպքում մասնակիցների ռեեստրը վարողը տեղեկացնում է ամեն անգամ նվազագույն տոկոսային մասնակցության 120 տոկոսից նվազելու դեպքում: Եթե առաջին անգամ տոկոսային մասնակցության 120 տոկոսից նվազելու հիմքով Կենտրոնական բանկին հաշվետվություն ուղարկելուց անմիջապես հետո տոկոսային մասնակցության փաստացի մեծությունը պահպանվում է ցածր իր նվազագույն չափի 120 տոկոսից, սակայն հավասար կամ մեծ նվազագույն չափից, ապա տվյալ ժամանակաշրջանի համար Կենտրոնական բանկը չի տեղեկացվում: Սակայն, եթե տոկոսային մասնակցության չափը նորից բարձրանում է իր նվազագույն չափի 120 տոկոսից և կրկին իջնում այդ չափից, ապա Կենտրոնական բանկին այդ մասին ուղարկվում է հաշվետվություն:

2) Օրական կտրվածքով հաշվարկելիս տվյալ օրվա համար կառավարչի՝ իր կողմից կառավարվող յուրաքանչյուր պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդում Օրենքով սահմանված տոկոսային մասնակցության չափի փաստացի մեծությունը փոքր է նվազագույն չափից (միայն եթե կառավարչի մասնակցությունը ֆոնդում չի գերազանցում Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտով սահմանված չափը):

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  3

 

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԸ ՎԱՐՈՂԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԸ ՎԱՐՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

10. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ պարբերական հաշվետվությունները` նշված հաճախականությամբ.

 

Հաշվե-տվության թիվը

Հաշվետվության անվանումը

Ներկայացման պարբերականությունը

1.

Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերում մասնակցության և դրանցում ձեռքբերված փայերի վերաբերյալ

ամսական

2.

Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի ձեռքբերման և մարման վերաբերյալ

ամսական

3.

Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի փայատերերի փայերի համախառն արժեքի բաշխման վերաբերյալ

տարեկան

4.

Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերից կատարված վճարումների վերաբերյալ

տարեկան

5.

Նոր պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության, փայերի փոխանակման վերաբերյալ

տարեկան

6.

Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդում կառավարչի մասնակցության վերաբերյալ

ամսական

 

Գ Լ ՈՒ Խ  6

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

 

11. Սույն կանոնակարգի 10-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում ՍիԲիԷյ-նեթ միջբանկային համակարգչային ցանցի (այսուհետ` ՍիԲիԷյ-նեթ) միջոցով` Կենտրոնական բանկի կողմից ստեղծված և մասնակիցների ռեեստրը վարողին ուղարկված պաշտպանված օրինակելի նմուշին (ֆայլին) համապատասխան, որոնց ձևերը սահմանված են սույն կանոնակարգի Հավելվածներ 1-6-ով:

12. ՍիԲիԷյ-նեթին միացված չլինելու դեպքում հաշվետվության էլեկտրոնային տարբերակը Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում ինտերնետով` հաշվետվությունների ընդունման համակարգով:

13. Սույն կանոնակարգի 11-րդ և 12-րդ կետերում նշված համակարգերի խափանման դեպքում հաշվետվությունները ներկայացվում են մագնիսական կամ էլեկտրոնային այլ կրիչներով` կից ներկայացնելով խափանման վերաբերյալ գրություն:

14. Հաշվետվությունների անվանումները պետք է կոդավորվեն:

15. Հաշվետվության անվանման կոդն ունի հետևյալ կառուցվածքը.

 

Մասնակիցների ռեեստրը վարողի կոդը

գծիկ

հաշվետվության համարը

կետ

հապավումը

¯

¯

¯

¯

¯

XXXXX

-

XX

.

xls

 

ընդ որում, «Հաշվետվության համարը» սյունակում լրացվում է սույն կանոնակարգի 10-րդ կետով սահմանված «Հաշվետվության թիվը» սյունակում նշված համարը (Թիվ 1 հաշվետվության լրացման դեպքում սույն սյունակում լրացվում է 01, Թիվ 2-ի դեպքում` 02 և այլն): Կոդավորման նշված կարգի պահպանումը պարտադիր է:

16. Հաշվետվությունների ֆայլերը պետք է պարունակեն թվային հավաստագիր (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հաշվետվությունները ներկայացվում են ՍիԲիԷյ-նեթով):

17. Ամսական հաշվետվությունը ներկայացվում է մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 7-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

18. Տարեկան հաշվետվությունները ներկայացվում են մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 15-ը ներառյալ:

19. Ամսական և տարեկան հաշվետվություններում «Ամսաթիվը….թ-ից մինչև …թ.» դաշտում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի առաջին և վերջին օրվա ամսաթվերը` ամսաթիվը` թվերով, ամիսը` թվերով, տարին` թվերով (օրինակ՝ 31/04/2014): Ընդ որում` հաշվետվությունները կազմելիս մեկ տարին պետք է հասկանալ 365 կամ 366 օր, այսինքն` օրացուցային օրերի քանակը:

20. Ամսական և տարեկան հաշվետվություններում «Ամսաթիվը՝ .../.../...» դաշտում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա ամսաթիվը` թվերով, ամիսը` թվերով, տարին` թվերով (օրինակ՝ 31/04/2014):

21. Եթե հաշվետվության ներկայացման ժամկետի վերջին օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա հաշվետվության ներկայացման ժամկետի ավարտի օր է համարվում այդ օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

22. Սույն կանոնակարգով սահմանված ժամկետներից հետո ներկայացվող ճշգրտված հաշվետվությունները ներկայացվում են էլեկտրոնային տարբերակով` սույն կանոնակարգի 11-րդ կետի համաձայն, ընդ որում, մի քանի ճշգրտված տարբերակների ներկայացման դեպքում հավաստի է համարվում ներկայացված վերջին տարբերակը:

23. Հաշվետվության էլեկտրոնային տարբերակը պետք է հնարավոր լինի ընթերցել էլեկտրոնային ֆորմատով, այն չպետք է լրացվի «յունիկոդ»-ով, երկու լրացված ամբողջական տողերի (ոչ յուրաքանչյուր սյունակի երկու լրացված տողերի) միջև դատարկ տողեր չպետք է լինեն, և այն պետք է զերծ լինի ծրագրային կամ այլ տեխնիկական թերություններից: Սույն կետի պահանջը չի տարածվում մասնակիցների ռեեստրը վարողի վրա, եթե հաշվետվության էլեկտրոնային տարբերակի ծրագրային կամ այլ տեխնիկական թերությունն առկա է Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված ֆայլերում:

24. Հաշվետվությունները լրացվում են միայն հայերեն տառերով (տառատեսակ` Թայմզ Արմենիան):

25. Մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվություններում պարունակվող տեղեկությունները պետք է լինեն արժանահավատ և ամբողջական:

26. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը իր տեղեկատվական համակարգում պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի անվանումների, թողարկման և մարման վճարների տոկոսային մեծությունների և այլ տեղեկատվություն մուտքագրելու կամ մուտքագրված տեղեկատվության մեջ փոփոխություններ կատարելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ քան հաջորդ աշխատանքային օրվա ավարտը ուղարկում է էլեկտրոնային հաղորդագրություն սույն կանոնակարգի 11-րդ և (կամ) 12-րդ կետերով սահմանված կարգով, որով ծանուցում է կատարված տեղեկատվության մուտքագրման և (կամ) փոփոխման ամսաթվի և ժամի մասին, ինչպես նաև կցում մուտքագրված և (կամ) փոփոխված տեղեկատվությունը:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  4

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  7

 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑՈՒՄ ՁԵՌՔԲԵՐՎԱԾ ՓԱՅԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 1 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

27. Թիվ 1 հաշվետվությունում (ամսական) լրացվում են հաշվետվության ներկայացման օրվան նախորդող ամսվա ընթացքում ֆոնդերի մասնակիցների օգտին կատարած կուտակային հատկացումների և նրանց կենսաթոշակային հաշիվներում առկա փայերի վերաբերյալ տեղեկությունները:

(27-րդ կետը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն, 23.09.14 թիվ 249-Ն)

28. Թիվ 1 հաշվետվության 3-րդ աղյուսակի «Ֆոնդերի ծածկագրերը» տողի 1-6-րդ սյունակներում լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի՝ մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից տրամադրված համապատասխան ծածկագրերը:

29. Թիվ 1 հաշվետվության Աղյուսակ 1-ը լրացվում է հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Փայերի չվերածված կուտակային հատկացումների մեծությունը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ» տողի «գումարը» սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից ստացված կուտակային հատկացումների գումարը (հազար դրամներով), որոնցով փայեր չեն թողարկվել մինչ հաշվետու ժամանակաշրջանի սկիզբը,

2) «Փայերի վերածված կուտակային հատկացումների մեծությունը հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում» տողի «գումարը» սյունակում լրացվում է կուտակային հատկացումների գումարը (հազար դրամներով), որոնցով մասնակիցների ռեեստրը վարողը հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում թողարկել է փայեր,

3) «Փայերի չվերածված կուտակային հատկացումների մեծությունը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ» տողի «գումարը» սյունակում լրացվում է կուտակային հատկացումների մեծությունը (հազար դրամներով), որոնք մասնակիցների ռեեստրը վարողը հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ստացել է և որոնցով մինչ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջը փայեր չի թողարկել:

(29-րդ կետը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն)

30. Թիվ 1 հաշվետվության Աղյուսակ 2-ը լրացվում է հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «ֆոնդի ընտրության դիմումի ներկայացմամբ» տողի «թիվը» սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ կենսաթոշակային հաշիվների տերերի ընդհանուր թիվը, որոնց համար կենսաթոշակային հաշիվը բացվել է մասնակիցների ռեեստրը վարողին ներկայացված ֆոնդի ընտրության դիմումի հիման վրա,

2) «Հարկային մարմնից ստացված տեղեկատվությամբ» տողի «թիվը» սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ կենսաթոշակային հաշիվների տերերի ընդհանուր թիվը, որոնց համար կենսաթոշակային հաշիվը բացվել է, Օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված, մասնակիցների ռեեստրը վարողին հարկային մարմնից ուղարկված տեղեկատվության հիման վրա,

3) «Ժառանգության տնօրինմամբ» տողի «թիվը» սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ կենսաթոշակային հաշիվների տերերի ընդհանուր թիվը, որոնք չեն հանդիսացել պարտադիր կուտակային բաղադրիչի մասնակից, և որոնց համար մասնակիցների ռեեստր վարողը բացել է կենսաթոշակային հաշիվ և ժառանգված փայերը փոխանցել այդ կենսաթոշակային հաշվին` համաձայն Օրենքի 58-րդ հոդվածի 4-րդ մասի,

4) «Փայեր չունեցող» տողի «թիվը» սյունակում լրացվում է այն կենսաթոշակային հաշիվների տերերի ընդհանուր թիվը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ, որոնց կենսաթոշակային հաշվում փայեր չկան: Սույն տողը ներկայացնում է մասնակիցների ռեեստրը վարողի մոտ վարվող` փայերի 0-ական հաշվեկշիռ ունեցող բոլոր կենսաթոշակային հաշիվների տերերի թիվը,

5) «Փայեր ունեցող» տողի «թիվը» սյունակում լրացվում է ֆոնդերի բոլոր փայատերերի ընդհանուր թիվը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (բացառությամբ այն մահացած մասնակիցների, որոնց կենսաթոշակային հաշվում առկա են փայեր և մասնակիցների ռեեստրը վարողը վարում է կենսաթոշակային հաշիվները, մինչև այդ փայերն Օրենքով սահմանված կարգով ժառանգի կենսաթոշակային հաշվին փոխանցելը կամ օրենքով սահմանված կարգով մարելը),

6) «Մահացած կենսաթոշակային հաշիվների տերերը» տողի «թիվը» սյունակում լրացվում է մահացած կենսաթոշակային հաշիվների տերերի թիվը, որոնց կենսաթոշակային հաշվում առկա են փայեր և մասնակիցների ռեեստրը վարողը վարում է նրանց կենսաթոշակային հաշիվները մինչև այդ փայերն Օրենքով սահմանված կարգով ժառանգի կենսաթոշակային հաշվին փոխանցելը կամ օրենքով սահմանված կարգով մարելը,

7) «Ընդամենը» տողի «թիվը» սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ կենսաթոշակային հաշիվների տերերի ընդհանուր թիվը:

(30-րդ կետը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն, լրաց. 23.09.14 թիվ 249-Ն)

31. Թիվ 1 հաշվետվության Աղյուսակ 3-ի «Փայատերերը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ` ըստ ծննդյան տարեթվի և սեռի» սյունակի 1.1-1.26-րդ տողերի համապատասխանաբար «անձանց թիվը» և «փայերի քանակը» ենթասյունակներում համապատասխանաբար լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ համապատասխան տարիներին ծնված և սեռերի փայատերերի և նրանց փայերի քանակների բաշխումը` ըստ Աղյուսակ 3-ի 1-6-րդ սյունակներում նշված ֆոնդերի: Սույն կետում նշված սյունակի «Ընդամենը» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ բոլոր տարիներին ծնված և սեռերի փայատերերի և նրանց փայերի քանակների բաշխումը՝ ըստ 1-6-րդ սյունակներում նշված ֆոնդերի:

(31-րդ կետը փոփ. 23.09.14 թիվ 249-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  8

 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՓԱՅԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԵՎ ՄԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 2 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

32. Թիվ 2 հաշվետվությունում (ամսական) լրացվում են հաշվետվության ներկայացման օրվան նախորդող հաշվետու ամսվա ընթացքում պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի թողարկման և մարման վերաբերյալ տեղեկությունները:

33. Թիվ 2 հաշվետվության 1-ին, 2-րդ և 3-րդ աղյուսակների «ֆոնդերի ծածկագրերը» տողի 1-6-րդ սյունակներում լրացվում են բոլոր այն պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի՝ մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից տրամադրված համապատասխան ծածկագրերը, որոնց փայերը թողարկվել կամ մարվել են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում:

34. Թիվ 2 հաշվետվության Աղյուսակ 1-ը լրացվում է հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Թողարկված փայերի հաշվարկային արժեք» տողի 1-6-րդ սյունակներում լրացվում է համապատասխան սյունակներում նշված ֆոնդերի՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում թողարկված փայերի գումարը (հազար դրամներով)՝ թողարկման յուրաքանչյուր օրվա դրությամբ հրապարակված հաշվարկային արժեքներով,

2) «Թողարկման վճար» տողի 1-6-րդ սյունակներում լրացվում է համապատասխան ֆոնդերի՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում թողարկված փայերի՝ թողարկման յուրաքանչյուր օրվա դրությամբ հաշվարկված թողարկման վճարների գումարը (հազար դրամներով),

3) «Մարված փայերի հաշվարկային արժեք» տողի 1-6-րդ սյունակներում լրացվում է համապատասխան սյունակներում նշված ֆոնդերի՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում մարված փայերի գումարը (հազար դրամներով)՝ մարման յուրաքանչյուր օրվա դրությամբ հրապարակված հաշվարկային արժեքներով,

4) «Մարման վճար» տողի 1-6-րդ սյունակներում լրացվում է համապատասխան ֆոնդերի՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում մարված փայերի` մարման յուրաքանչյուր օրվա դրությամբ հաշվարկված մարման վճարների գումարը (հազար դրամներով):

35. Թիվ 2 հաշվետվության Աղյուսակ 2-ը լրացվում է հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Կուտակային հատկացումներով» տողի «գործարքների թիվը» և «փայերի քանակը» ենթասյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար թողարկման գործարքների և թողարկված փայերի քանակները, բաշխված ըստ 1-6 սյունակներում նշված ֆոնդերի, որոնք հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում թողարկվել են մասնակիցների ռեեստրը վարողին ուղարկած կուտակային հատկացումներով՝ ֆոնդի ընտրության դիմումի կամ ծրագրային մոդուլի միջոցով ֆոնդի ընտրությամբ,

2) «Ծրագրային մոդուլով» տողի «գործարքների թիվը» և «փայերի քանակը» ենթասյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար թողարկման գործարքների և թողարկված փայերի քանակները, բաշխված ըստ 1-6 սյունակներում նշված ֆոնդերի, որոնք հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում թողարկվել են ծրագրային մոդուլի միջոցով ֆոնդի ընտրությամբ,

3) «Ֆոնդի ընտրության դիմումով» տողի «գործարքների թիվը» և «փայերի քանակը» ենթասյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար թողարկման գործարքների և թողարկված փայերի քանակները, բաշխված ըստ 1-6 սյունակներում նշված ֆոնդերի, որոնք հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում թողարկվել են մասնակիցների ռեեստրը վարողին ներկայացված ֆոնդի ընտրության դիմումի միջոցով ֆոնդի ընտրությամբ,

4) «Փայերի փոխանակման դիմումով» տողի «գործարքների թիվը» և «փայերի քանակը» ենթասյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար թողարկման գործարքների և թողարկված փայերի քանակները, բաշխված ըստ 1-6 սյունակներում նշված ֆոնդերի, որոնք հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում թողարկվել են մասնակիցների ռեեստրը վարողին ներկայացված փայերի փոխանակման դիմումի միջոցով,

5) «Երաշխիքային ֆոնդից հատուցմամբ» տողի «գործարքների թիվը» և «փայերի քանակը» ենթասյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար թողարկման գործարքների թիվը և թողարկված փայերի քանակները, բաշխված ըստ 1-6 սյունակներում նշված ֆոնդերի, որոնք հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում թողարկվել են մասնակիցների համար ստացված երաշխիքային հատուցումներից՝ համաձայն Օրենքի 47-րդ հոդվածի 4-րդ մասի,

6) «Կառավարչի փոխհատուցմամբ» տողի «գործարքների թիվը» և «փայերի քանակը» ենթասյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար թողարկման գործարքների թիվը և թողարկված փայերի քանակը, բաշխված ըստ 1-6 սյունակներում նշված ֆոնդերի, որոնք հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում թողարկվել են մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից կառավարչից ստացված փոխհատուցմամբ,

7) «Պահառուի փոխհատուցմամբ» տողի «գործարքների թիվը» և «փայերի քանակը» ենթասյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար թողարկման գործարքների թիվը և թողարկված փայերի քանակը, բաշխված ըստ 1-6 սյունակներում նշված ֆոնդերի, որոնք հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում թողարկվել են մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից կենսաթոշակային ֆոնդի պահառուից ստացված փոխհատուցմամբ,

8) «Ժառանգության տնօրինմամբ» տողի «գործարքների թիվը» և «փայերի քանակը» ենթասյունակներում լրացվում են համապատասխան գործարքների թիվը և ձեռք բերված փայերի քանակը, բաշխված ըստ 1-6 սյունակներում նշված ֆոնդերի, որոնք հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ձեռք են բերվել ժառանգության արդյունքում: Սույն տողում ներառվում են նաև այն դեպքերը, երբ փայերը ձեռք են բերվել այն անձանց կողմից, որոնք չեն հանդիսացել կուտակային բաղադրիչի մասնակիցներ, և որոնց համար մասնակիցների ռեեստրը վարողը բացել է կենսաթոշակային հաշիվներ և փոխանցել է կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը այդ կենսաթոշակային հաշիվներին,

9) «Ընդամենը» տողի 1-6-րդ սյունակների «գործարքների թիվը» և «փայերի քանակը» ենթասյունակներում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում փայերի ձեռքբերման գործարքների և ձեռքբերված փայերի ընդհանուր թվերը՝ բաշխված ըստ համապատասխան ֆոնդերի:

(35-րդ կետը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն)

36. Թիվ 2 հաշվետվության Աղյուսակ 3-ը լրացվում է հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Փայերի փոխանակմամբ» տողի «գործարքների թիվը» և «փայերի քանակը» ենթասյունակներում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում փայերի փոխանակման հիմքով մարման գործարքների թիվը և մարված փայերի քանակը,

2) «Անուիտետի պայմանագրով» տողի «գործարքների թիվը» և «փայերի քանակը» ենթասյունակներում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում անուիտետի պայմանագրի հիմքով մարման գործարքների թիվը և մարված փայերի քանակը,

3) «Ծրագրային վճարով» տողի «գործարքների թիվը» և «փայերի քանակը» ենթասյունակներում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ծրագրային վճարներ ստանալու հիմքով մարման գործարքների թիվը և մարված փայերի քանակը,

4) «Միանվագ վճարով» տողի «գործարքների թիվը» և «փայերի քանակը» ենթասյունակներում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում միանվագ վճարների կատարման արդյունքում մարման գործարքների թիվը և մարված փայերի քանակը, ընդ որում` բաշխելով դրանք ըստ Օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 56-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-3-րդ կետերով, ինչպես նաև 57-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված հիմքերի,

5) «Ընդամենը» տողի «գործարքների թիվը» և «փայերի քանակը» ենթասյունակներում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում բոլոր մարման գործարքների թիվը և մարված փայերի քանակը` բաշխված ըստ 1-6 սյունակներում նշված ֆոնդերի:

(36-րդ կետը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն, 23.09.14 թիվ 249-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  9

 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ՓԱՅԱՏԵՐԵՐԻ ՓԱՅԵՐԻ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԱՐԺԵՔԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 3 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

37. Թիվ 3 հաշվետվությունում (տարեկան) ներկայացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ փայատերերի փայերի համախառն հաշվարկային արժեքի գումարի բաշխման, ինչպես նաև տարբեր ֆոնդերի փայեր ունեցող մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկությունները:

38. Թիվ 3 հաշվետվության Աղյուսակ 1-ը լրացվում է հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Փայերի հաշվարկային արժեքների գումարը» սյունակի 1.1-1.26-րդ տողերում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ 1.1-1.26-րդ տողերում նշված համապատասխան տարիներին ծնված և սեռերի մասնակիցների (այդ թվում` այն մահացած մասնակիցների, որոնց համար մասնակիցների ռեեստրը վարողը շարունակում է վարել կենսաթոշակային հաշիվները օրենքով սահմանված ժամկետում) փայերի հաշվարկային արժեքների գումարը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ հրապարակված հաշվարկային արժեքներով, հազար դրամներով,

2) «Անձանց թիվը` ըստ ձեռք բերված փայերի հաշվարկային արժեքների համախառն մեծության» սյունակի 3-12-րդ ենթասյունակների 1.1-1.26-րդ տողերում լրացվում է այն մասնակիցների թիվը, որոնք հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ ունեցել են սույն սյունակի ենթասյունակներում նշված մեծությունների միջակայքում ընկած համախառն հաշվարկային արժեքներով փայեր` հաշվարկված հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ հրապարակված հաշվարկային արժեքներով,

3) «Ընդամենը» տողի «Փայերի հաշվարկային արժեքների գումարը» սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ բոլոր տարիներին ծնված և սեռերի մասնակիցների (այդ թվում` այն մահացած մասնակիցների, որոնց համար մասնակիցների ռեեստրը վարողը Օրենքով սահմանված ժամկետում շարունակում է վարել կենսաթոշակային հաշիվները) համար թողարկված փայերի հաշվարկային արժեքների գումարը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ հրապարակված հաշվարկային արժեքներով, հազար դրամներով: Սույն տողի 3-12-րդ ենթասյունակներում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ՝ բոլոր տարիներին ծնված և սեռերի մասնակիցների թիվը, ովքեր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ ձեռք են բերել «անձանց թիվը` ըստ ձեռք բերված փայերի հաշվարկային արժեքների համախառն մեծության» սյունակի ենթասյունակներում նշված մեծությունների միջակայքում ընկած համախառն հաշվարկային արժեքներով փայեր` հաշվարկված հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ հրապարակված հաշվարկային արժեքներով:

(38-րդ կետը փոփ. 23.09.14 թիվ 249-Ն)

39. Թիվ 3 հաշվետվության Աղյուսակ 2-ի «Փայատերերը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ` ըստ փայատերերի ծննդյան տարեթվի և սեռի» սյունակի 1.1-1.26-րդ տողերի 1-6-րդ սյունակներում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ համապատասխան ծննդյան տարեթվի և սեռի մասնակիցների թիվը (այդ թվում` այն մահացած մասնակիցների, որոնց համար մասնակիցների ռեեստրը վարողը շարունակում է վարել կենսաթոշակային հաշիվները Օրենքով սահմանված ժամկետում), ովքեր ունեն մեկ կամ միաժամանակ մի քանի կենսաթոշակային ֆոնդերի փայեր, ինչպես նշված է 1-6 սյունակներում: Սույն աղյուսակի «Ընդամենը» տողի 1-6-րդ սյունակներում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ բոլոր տարիներին ծնված և սեռերի մասնակիցների թիվը, ովքեր ունեն 1-6-րդ սյունակներում նշված համապատասխան քանակի ֆոնդի փայեր:

(39-րդ կետը փոփ. 23.09.14 թիվ 249-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  10

 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻՑ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 4 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(վերնագիրը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն)

 

40. Թիվ 4 հաշվետվությունում (տարեկան) լրացվում են հաշվետվության ներկայացման տարվան նախորդող տարվա ընթացքում պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերից կատարված վճարումների վերաբերյալ տեղեկությունները:

(40-րդ կետը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն)

41. Թիվ 4 հաշվետվության Աղյուսակ 1-ը լրացվում է հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Մասնակիցները հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ` ըստ ծննդյան տարեթվի և սեռի» սյունակի 1.1-1.26-րդ տողերը ցույց են տալիս հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերից վճարումներ ստացած մասնակիցների բաշխումը՝ ըստ նրանց ծննդյան տարեթվի և սեռի,

2) «Գումարը» սյունակի 1.1-1.26-րդ տողերում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում համապատասխան ծննդյան տարեթվի և սեռի մասնակիցներին կենսաթոշակային ֆոնդերից կատարված վճարումների համախառն մեծությունը (հազար դրամներով),

3) «Անձանց թիվը» սյունակի 1.1-1.26-րդ տողերում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում համապատասխան ծննդյան տարեթվի և սեռի այն մասնակիցների ընդհանուր թիվը, ում հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կատարվել են վճարումներ,

4) «Վճարված գումարների մեծությունը» սյունակի 4-16-րդ ենթասյունակներում 1.1-1.26-րդ տողերից յուրաքանչյուրի համար լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերից համապատասխան մեծության վճարումներ ստացած մասնակիցների թիվը,

5) «Ընդամենը» տողի «Գումարը» սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում բոլոր տարիքի և սեռի մասնակիցներին կենսաթոշակային ֆոնդերից կատարված վճարումների մեծությունը (հազար դրամներով): Սույն տողի «անձանց թիվը» սյունակում լրացվում է բոլոր տարիքի և սեռի մասնակիցների թիվը, որոնց հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կատարվել են կենսաթոշակային ֆոնդերից վճարումներ: Սույն տողի 4-16-րդ ենթասյունակներում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում բոլոր տարիքի և սեռի մասնակիցների թիվը, ում վճարվել են «Վճարված գումարների մեծությունը» սյունակի համապատասխան միջակայքերում նշված մեծությամբ գումարներ:

(41-րդ կետը փոփ. 23.09.14 թիվ 249-Ն)

42. Թիվ 4 հաշվետվության Աղյուսակ 2-ը լրացվում է հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Մասնակիցները հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ` ըստ ծննդյան տարեթվի և սեռի» սյունակի 1.1-1.26-րդ տողերը ցույց են տալիս հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կենսաթոշակային ֆոնդերից վճարումներ ստացած մասնակիցների բաշխումը՝ ըստ նրանց ծննդյան տարեթվի և սեռի,

2) «Անուիտետ» սյունակի համապատասխանաբար «անձանց թիվը» և «գումարը» ենթասյունակների 1.1-1.26-րդ տողերում լրացվում է համապատասխան տարիքի և սեռի այն մասնակիցների թիվը և վճարված գումարի չափը (հազար դրամներով), ում համար հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում մասնակիցների ռեեստրը վարողը փայերը մարել է և ստացված դրամական միջոցները փոխանցել մասնակցի ընտրած ապահովագրական ընկերությանը,

3) «ծրագրային վճար» սյունակի համապատասխանաբար «անձանց թիվը» և «գումարը» ենթասյունակների 1.1-1.26-րդ տողերում լրացվում է համապատասխան տարիքի և սեռի այն մասնակիցների թիվը և վճարված գումարի չափը (հազար դրամներով), ում համար հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում մասնակիցների ռեեստրը վարողը վճարումներ է կատարել ծրագրային վճարների տեսքով,

4) «միանվագ վճար» սյունակի համապատասխանաբար «անձանց թիվը» և «գումարը» ենթասյունակների 1.1-1.26-րդ տողերում լրացվում է համապատասխան տարիքի և սեռի այն մասնակիցների թիվը և վճարված գումարի չափը (հազար դրամներով), ում համար հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում մասնակիցների ռեեստրը վարողը կենսաթոշակային ֆոնդերից վճարումներ է կատարել միանվագ վճարների տեսքով, ընդ որում` 6-15-րդ սյունակներում բաշխելով դրանք ըստ Օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 56-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-3-րդ կետերով, ինչպես նաև 57-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված հիմքերի,

5) «Մնացորդը» սյունակի «Անձանց թիվը» ենթասյունակում լրացվում է 1.1-1.26-րդ տողերում նշված համապատասխան ծննդյան տարեթվի և սեռի՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կենսաթոշակային ֆոնդերից վճարում ստացած մասնակիցների թիվը, ում կենսաթոշակային հաշիվներում առկա են եղել մնացորդային փայեր հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ: Սույն սյունակի «գումարը» ենթասյունակի 1.1-1.26-րդ տողերում լրացվում է հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաշվարկված՝ համապատասխան ծննդյան տարեթվի և սեռի այն մասնակիցների կենսաթոշակային հաշիվներում առկա փայերի հաշվարկային արժեքների մեծությունը (հազար դրամներով), ովքեր հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կենսաթոշակային ֆոնդերից վճարում են ստացել,

6) «Ընդամենը» տողի 2-17-րդ սյունակներում լրացվում է 1.1-1.26-րդ տողերում նշված բոլոր տարիքի և սեռի անձանց համար համապատասխանաբար 2-17-րդ սյունակներում լրացված մեծությունների հանրագումարները:

(42-րդ կետը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն, փոփ., խմբ. 23.09.14 թիվ 249-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  11

 

ՆՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ, ՓԱՅԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 5 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

43. Թիվ 5 հաշվետվությունում (տարեկան) ներկայացվում են հաշվետվության ներկայացման տարվան նախորդող հաշվետու տարվա ընթացքում նոր պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերին հետագա կուտակային հատկացումներն ուղղելու, ինչպես նաև ֆոնդերի փայերի փոխանակման գործարքների (ներառյալ՝ փայերի այն առաջին փոխանակման գործարքների, որոնք կատարվել են մասնակցի համար ծրագրային մոդուլով ընտրված ֆոնդի փայերը փոխանակելու համար) վերաբերյալ տեղեկությունները:

(43-րդ կետը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն)

44. Թիվ 5 հաշվետվության Աղյուսակ 1-ը լրացվում է հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Ֆոնդը, որին սկսել են կատարել կուտակային հատկացումներ» սյունակի 2-7-րդ տողերում լրացվում են բոլոր այն պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի՝ մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից տրամադրված համապատասխան ծածկագրերը, որոնց հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ուղղվել են մասնակիցների հետագա կուտակային հատկացումները՝ համաձայն Օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի,

2) «ֆոնդը, որին դադարել են կատարել կուտակային հատկացումներ» սյունակի 3-8-րդ ենթասյունակներում լրացվում են բոլոր այն պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի՝ մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից տրամադրված համապատասխան ծածկագրերը, որոնց կուտակային հատկացումներ այլևս չեն կատարվել` հետագա կուտակային հատկացումները «Ֆոնդը, որին սկսել են կատարել կուտակային հատկացումներ» սյունակի 2-7-րդ տողերում նշված ֆոնդերին ուղղելու նպատակով,

3) «Գործարքների թիվը» ենթատողերի 3-8-րդ ենթասյունակներում լրացվում է այն գործարքների թիվը, որոնցով մասնակիցները հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ֆոնդի ընտրության դիմումի ներկայացմամբ դադարեցրել են կուտակային հատկացումները տվյալ ֆոնդին և դրանք ուղղել «Ֆոնդը, որին սկսել են կատարել կուտակային հատկացումներ» սյունակի 2-7-րդ տողերում նշված ֆոնդերին,

4) «Ընդհանուր կուտակային հատկացումները» ենթատողերի 3-8-րդ ենթասյունակներում համապատասխան ֆոնդերի համար լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում հետագա կուտակային հատկացումներն այլ կենսաթոշակային ֆոնդերին ուղղելու գործարք կատարած մասնակիցների կուտակային հատկացումների ընդհանուր մեծությունը, որը հաշվարկվում է, որպես հաշվետու տարվա հունվարի 1-ից մինչև նշված ֆոնդերում կուտակային հատկացումները դադարեցնելը բոլոր մասնակիցների կատարած կուտակային հատկացումների հանրագումարը (հազար դրամներով),

5) «Ընդամենը» սյունակի «գործարքների թիվը» ենթատողերում լրացվում է այն գործարքների ընդհանուր թիվը, որոնցով մասնակիցները հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ֆոնդի ընտրության դիմումի ներկայացմամբ հետագա կուտակային հատկացումներն ուղղել են «Ֆոնդը, որին սկսել են կատարել կուտակային հատկացումներ» սյունակի 2-7-րդ տողերում նշված ֆոնդերին, իսկ «ընդհանուր կուտակային հատկացումները» ենթատողերի համար լրացվում է ընդհանուր կուտակային հատկացումների հանրագումարը (հազար դրամներով), որը կատարվել է 3-8-րդ ենթասյունակներում նշված ֆոնդերում մինչև դրանցում կուտակային հատկացումների կատարումը դադարեցնելը,

6) «Ընդամենը» տողի «գործարքների թիվը» ենթատողի 3-8-րդ ենթասյունակներում լրացվում է այն գործարքների ընդհանուր թիվը, որոնցով մասնակիցները հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ֆոնդի ընտրության դիմումի ներկայացմամբ դադարեցրել են 3-8-րդ ենթասյունակներում նշված ֆոնդերում կուտակային հատկացումներ կատարելը և հետագա կուտակային հատկացումներն ուղղել են 2-7-րդ տողերում նշված ֆոնդերին: Սույն տողի «Ընդհանուր կուտակային հատկացումները» ենթատողերի 3-8-րդ ենթասյունակներում լրացվում է մասնակիցների կողմից կատարված կուտակային հատկացումների ընդհանուր մեծության հանրագումարը (հազար դրամներով), որը կատարվել է 3-8-րդ ենթասյունակներում նշված յուրաքանչյուր ֆոնդում:

(44-րդ կետը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն, 23.09.14 թիվ 249-Ն)

45. Թիվ 5 հաշվետվության Աղյուսակ 2-ը լրացվում է հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Ֆոնդը, որի փայերը մարվել են» սյունակում լրացվում են բոլոր այն պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի՝ մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից տրամադրված համապատասխան ծածկագրերը, որոնց փայերը փոխանակվել են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում՝ «ֆոնդը, որի փայերը թողարկվել են» սյունակի 2-7-րդ տողերում նշված ֆոնդերի հետ՝ համաձայն Օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մասնակիցները փոխանակման գործարքները կատարել են ծրագրային մոդուլով կատարված ընտրությունը փոխելու համար),

2) «Ֆոնդը, որի փայերը թողարկվել են» սյունակի 2-7-րդ տողերում լրացվում են բոլոր այն պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի՝ մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից տրամադրված համապատասխան ծածկագրերը, որոնց փայերի հետ փոխանակվել են «Ֆոնդը, որի փայերը մարվել են» սյունակում նշված ֆոնդի փայերը,

3) «Գործարքների թիվը» ենթատողերի «Ֆոնդը, որի փայերը մարվել են» սյունակի 3-8-րդ ենթասյունակներում լրացվում է այն գործարքների թիվը, որոնցով մասնակիցները հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում մասնակիցների ռեեստրը վարողին փայերի փոխանակման դիմումի ներկայացմամբ մարել են համապատասխան ֆոնդերի իրենց փայերը,

4) «Փոխանակված գումարը» ենթատողերի «Ֆոնդը, որի փայերը մարվել են» սյունակի 3-8-րդ ենթասյունակներում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում համապատասխան ֆոնդերի միջև փոխանակված գումարների մեծությունները (հազար դրամներով),

5) «Ընդամենը» սյունակի «գործարքների թիվը» ենթատողերում լրացվում է այն գործարքների ընդհանուր թիվը, որոնցով մասնակիցները հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում փայերի փոխանակման դիմումի ներկայացմամբ «Ֆոնդը, որի փայերը մարվել են» սյունակի 3-8-րդ ենթասյունակներում նշված ֆոնդերի իրենց փայերը փոխանակել են «Ֆոնդը, որի փայերը թողարկվել են» սյունակում նշված տվյալ ֆոնդի փայերի հետ: Սույն սյունակի «փոխանակված գումարը» ենթատողերում լրացվում է «Ֆոնդը, որի փայերը մարվել են» սյունակի 3-8-րդ ենթասյունակներում նշված ֆոնդերի փայերի «Ֆոնդը, որի փայերը թողարկվել են» սյունակում նշված տվյալ ֆոնդի փայերի հետ փոխանակման ընդհանուր գումարը (հազար դրամներով),

6) «Ընդամենը» տողի «գործարքների թիվը» ենթատողի «Ֆոնդը, որի փայերը մարվել են» սյունակի 3-8-րդ ենթասյունակներում լրացվում է այն գործարքների ընդհանուր թիվը, որոնցով մասնակիցները հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում համապատասխան կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերը փոխանակել են «Ֆոնդը, որի փայերը թողարկվել են» սյունակի 2-7-րդ տողերում նշված ֆոնդերի փայերի հետ: Սույն տողի «փոխանակված գումարը» ենթատողի «Ֆոնդը, որի փայերը մարվել են» սյունակի 3-8-րդ ենթասյունակներում լրացվում է տվյալ ֆոնդի փայերը 2-7-րդ տողերում նշված ֆոնդերի փայերի հետ փոխանակման գործարքների ընդհանուր մեծությունը (հազար դրամներով):

(45-րդ կետը փոփ. 23.09.14 թիվ 249-Ն)

46. Թիվ 5 հաշվետվության Աղյուսակ 3-ում ներառվում են միայն այն գործարքները, որոնցով մասնակիցները փոխանակել են ծրագրային մոդուլի միջոցով ընտրված ֆոնդերի փայերը կամ դրանց մի մասը, եթե նախքան հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում փայերի փոխանակման դիմում ներկայացնելը նրանց կուտակային հատկացումների կամ փայերի հետ գործարք կատարելու որևէ այլ դիմում չի ներկայացվել մասնակիցների ռեեստրը վարողին: Աղյուսակ 3-ը լրացվում է հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «ֆոնդը, որի փայերը մարվել են» սյունակի 3-8-րդ ենթասյունակներում լրացվում են պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի՝ մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից տրամադրված համապատասխան ծածկագրերը, որոնցում կատարվել են կուտակային հատկացումներ նախքան հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ծրագրային մոդուլի միջոցով ընտրված ֆոնդի փայերը «ֆոնդը, որի փայերը թողարկվել են» սյունակի 2-7-րդ տողերում նշված ֆոնդերի փայերով փոխանակելը,

2) «ֆոնդը, որի փայերը թողարկվել են» սյունակում լրացվում են պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի՝ մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից տրամադրված համապատասխան ծածկագրերը, որոնց փայերի հետ հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում մասնակցի փայերը փոխանակվել են` ծրագրային մոդուլի միջոցով ֆոնդի ընտրությունը փոխելու համար,

3) «Գործարքների թիվը» ենթատողերի «ֆոնդը, որի փայերը մարվել են» սյունակի 3-8-րդ ենթասյունակներում լրացվում է այն գործարքների թիվը, որոնցով մասնակիցները հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում փոխանակել են ծրագրային մոդուլի միջոցով ընտրված ֆոնդի փայերը «ֆոնդը, որի փայերը թողարկվել են» սյունակում նշված ֆոնդերի փայերով,

4) «Փոխանակված գումարը» ենթատողերի «ֆոնդը, որի փայերը մարվել են» սյունակի 3-8-րդ ենթասյունակներում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում համապատասխան ֆոնդերի միջև փոխանակված գումարների մեծությունները (հազար դրամներով),

5) «Ընդամենը» սյունակի «գործարքների թիվը» ենթատողերում լրացվում է այն գործարքների ընդհանուր թիվը, որոնցով մասնակիցները հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում փոխանակել են իրենց փայերը «ֆոնդը, որի փայերը թողարկվել են» սյունակի 2-7-րդ տողերում նշված տվյալ ֆոնդերի փայերի հետ: Սույն սյունակի «փոխանակված գումարը» ենթատողերում լրացվում է «ֆոնդը, որի փայերը մարվել են» սյունակի 3-8-րդ ենթասյունակներում նշված ֆոնդերի փայերը «ֆոնդը, որի փայերը թողարկվել են» սյունակում նշված տվյալ ֆոնդի փայերի հետ փոխանակման ընդհանուր գումարը (հազար դրամներով),

6) «Ընդամենը» տողի «գործարքների թիվը» ենթատողի «ֆոնդը, որի փայերը մարվել են» սյունակի 3-8-րդ ենթասյունակներում լրացվում է այն գործարքների ընդհանուր թիվը, որոնցով մասնակիցները հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում փոխանակել են 3-8-րդ ենթասյունակներում նշված տվյալ ֆոնդի իրենց փայերը «ֆոնդը, որի փայերը թողարկվել են» սյունակի 2-7-րդ տողերում նշված ֆոնդերի փայերի հետ: Սույն տողի «փոխանակված գումարը» ենթատողի «ֆոնդը, որի փայերը մարվել են» սյունակի 3-8-րդ ենթասյունակներում լրացվում է տվյալ ֆոնդի փայերը «ֆոնդը, որի փայերը թողարկվել են» սյունակի 2-7-րդ տողերում նշված ֆոնդերի փայերի հետ փոխանակման գումարի ընդհանուր մեծությունը (հազար դրամներով):

(46-րդ կետը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  12

 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴՈՒՄ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 6 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

47. Թիվ 6 հաշվետվությունում (ամսական) ներկայացվում են հաշվետու ամսվա ընթացքում կառավարիչների՝ իրենց կողմից կառավարվող յուրաքանչյուր ֆոնդում Օրենքով սահմանված մասնակցության չափի վերաբերյալ տեղեկությունները:

(47-րդ կետը փոփ. 23.09.14 թիվ 249-Ն)

48. Թիվ 6 հաշվետվության «48. Ֆոնդերի ծածկագրերը» տողի 1-6-րդ սյունակներում լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի՝ մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից տրամադրված համապատասխան ծածկագրերը, որոնք հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում գտնվել են կառավարիչների կառավարման ներքո:

(48-րդ կետը խմբ. 23.09.14 թիվ 249-Ն)

49. Թիվ 6 հաշվետվությունը լրացվում է հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Տոկոսային մասնակցություն» սյունակում լրացվում է կառավարչի կողմից կենսաթոշակային ֆոնդում 1 տոկոս մասնակցության չափի մեծությունը՝ ըստ ամսվա բոլոր օրերի, տոկոսներով:

2) «Դրամական մեծությամբ մասնակցություն» սյունակում լրացվում է կառավարչի կողմից կենսաթոշակային ֆոնդում սահմանված դրամական մեծությամբ մասնակցության չափի մեծությունը՝ ըստ ամսվա բոլոր օրերի (հազար դրամներով):

(հավելվածը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն, լրաց., փոփ., խմբ. 23.09.14 թիվ 249-Ն)

 

 

Հավելված 1

ՀՀ կենտրոնական բանկի

2013 թվականի հունվարի 22-ի

թիվ 16-Ն որոշմամբ հաստատված

«Կուտակային բաղադրիչի մասնակիցների ռեեստրը վարողի` Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, բովանդակությունը» կանոնակարգ 5/08-ի

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  Թ Ի Վ  1

 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑՈՒՄ ՁԵՌՔԲԵՐՎԱԾ ՓԱՅԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1. ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԾՈՒՄԸ ՓԱՅԵՐԻ

(ամսական)

(վերնագիրը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն)

 

Մասնակիցների ռեեստրը վարողի անվանումը ……………………………

Ամսաթիվը………………………….թ-ից

Մինչև……………….թ.

 

(հազար դրամ)

Կուտակային հատկացումների վերածումը փայերի

Գումարը

1. Փայերի չվերածված կուտակային հատկացումների մեծությունը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ

 

2. Փայերի վերածված կուտակային հատկացումների մեծությունը հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում

 

3. Փայերի չվերածված կուտակային հատկացումների մեծությունը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ

 

(աղյուսակը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն)

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2. ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՏԵՐԵՐԸ

 

Մասնակիցների ռեեստրը վարողի անվանումը …………………………………

Ամսաթիվը: .../…./…

 

Կենսաթոշակային հաշիվների տերերը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ

Թիվը

 1 Ըստ հաշվի բացման հիմքերի

x

 1.1 ֆոնդի ընտրության դիմումի ներկայացմամբ

 

 1.2 հարկային մարմնից ստացված տեղեկատվությամբ

 

 1.3 ժառանգության տնօրինմամբ

 

 2 ըստ փայերի տիրապետման

x

 2.1 փայեր չունեցող

 

 2.2 փայեր ունեցող

 

 2.2.1 մահացած կենսաթոշակային հաշիվների տերերը

 

 Ընդամենը

 

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3. ՖՈՆԴԻ ՓԱՅԱՏԵՐԵՐԸ ԵՎ ՓԱՅԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՓԱՅԱՏԵՐԵՐԻ ՍԵՌԱՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇԻ

 

Մասնակիցների ռեեստրը վարողի անվանումը…………………………………………

Ամսաթիվը: .../…./ …..

 

Փայատերերը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ` ըստ ծննդյան
տարեթվի և սեռի

Ֆոնդերի ծածկագրերը

1

2

3

4

5

6

                       

անձանց թիվը

փայերի քանակը

անձանց թիվը

փայերի քանակը

անձանց թիվը

փայերի քանակը

անձանց թիվը

փայերի քանակը

անձանց թիվը

փայերի քանակը

անձանց թիվը

փայերի քանակը

1.1 ծնված մինչև 1951 թ., այդ թվում`

                       

արական սեռի

                       

իգական սեռի

                       

1.2 ծնված 1952թ., այդ թվում`

                       

արական սեռի

                       

իգական սեռի

                       

1.3 ծնված 1953 թ., այդ թվում`

                       

արական սեռի

                       

իգական սեռի

                       

1.4 ծնված 1954 թ., այդ թվում`

                       

արական սեռի

                       

իգական սեռի

                       

1.5 ծնված 1955 թ., այդ թվում`

                       

արական սեռի

                       

իգական սեռի

                       

1.6 ծնված 1956 թ., այդ թվում`

                       

արական սեռի

                       

իգական սեռի

                       

1.7 ծնված 1957 թ., այդ թվում`

                       

արական սեռի

                       

իգական սեռի

                       

1.8 ծնված 1958 թ., այդ թվում`

                       

արական սեռի

                       

իգական սեռի

                       

1.9 ծնված 1959թ., այդ թվում`

                       

արական սեռի

                       

իգական սեռի

                       

1.10 ծնված 1960 թ.,
այդ թվում`

                       

արական սեռի

                       

իգական սեռի

                       

1.11 ծնված 1961թ., այդ թվում`

                       

արական սեռի

                       

իգական սեռի

                       

1.12 ծնված 1962 թ., այդ թվում`

                       

արական սեռի

                       

իգական սեռի

                       

1.13 ծնված 1963 թ., այդ թվում`

                       

արական սեռի

                       

իգական սեռի

                       

1.14 ծնված 1964թ., այդ թվում`

                       

արական սեռի

                       

իգական սեռի

                       

1.15 ծնված 1965թ., այդ թվում`

                       

արական սեռի

                       

իգական սեռի

                       

1.16 ծնված 1966 թ., այդ թվում`

                       

արական սեռի

                       

իգական սեռի

                       

1.17 ծնված 1967 թ., այդ թվում`

                       

արական սեռի

                       

իգական սեռի

                       

1.18 ծնված 1968 թ., այդ թվում`

                       

արական սեռի

                       

իգական սեռի

                       

1.19 ծնված 1969 թ., այդ թվում`

                       

արական սեռի

                       

իգական սեռի

                       

1.20 ծնված 1970 թ., այդ թվում`

                       

արական սեռի

                       

իգական սեռի

                       

1.21 ծնված 1971 թ., այդ թվում`

                       

արական սեռի

                       

իգական սեռի

                       

1.22 ծնված 1972 թ., այդ թվում`

                       

արական սեռի

                       

իգական սեռի

                       

1.23 ծնված 1973 թ., այդ թվում`

                       

արական սեռի

                       

իգական սեռի

                       

1.24 ծնված 1974 թ., այդ թվում`

                       

արական սեռի

                       

իգական սեռի

                       

1.25 ծնված 1975 թ., այդ թվում`

                       

արական սեռի

                       

իգական սեռի

                       
1.26 ...                        

Ընդամենը

                       

(աղյուսակը լրաց. 23.09.14 թիվ 249-Ն)

(հավելվածը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն, փոփ., լրաց. 23.09.14 թիվ 249-Ն)

 

 

Հավելված 2

ՀՀ կենտրոնական բանկի

2013 թվականի հունվարի 22-ի

թիվ 16-Ն որոշմամբ հաստատված

«Կուտակային բաղադրիչի մասնակիցների ռեեստրը վարողի` Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, բովանդակությունը» կանոնակարգ 5/08-ի

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  Թ Ի Վ   2

 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՓԱՅԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԵՎ ՄԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ամսական)

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1. ՓԱՅԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ՄԱՐՈՒՄԸ

 

Մասնակիցների ռեեստրը վարողի անվանումը……………………………………………

Ամսաթիվը………………………….թ-ից

Մինչև……………….թ.

 

(հազար դրամ)

Փայերի թողարկումը (մարումը)

Ֆոնդերի ծածկագրերը

1

2

3

4

5

6

           

1. Թողարկված փայերի հաշվարկային արժեք

           

 1.1 Թողարկման վճար

           

2. Մարված փայերի հաշվարկային արժեք

           

 2.1 Մարման վճար

           

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2. ՓԱՅԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԻ

 

Մասնակիցների ռեեստրը վարողի անվանումը…………………………………………

Ամսաթիվը………………………….թ-ից

Մինչև……………….թ.

 

Ձեռքբերման գործարքները
և ձեռքբերված փայերը
հաշվետու ժամանակա-
շրջանի ընթացքում

Ֆոնդերի ծածկագրերը

1

2

3

4

5

6

                       

գործարքների թիվը

փայերի քանակը

գործարքների թիվը

փայերի քանակը

գործարքների թիվը

փայերի քանակը

գործարքների թիվը

փայերի քանակը

գործարքների թիվը

փայերի քանակը

գործարքների թիվը

փայերի քանակը

 1 Կուտակային հատկացումներով

                       

 1.1 Ծրագրային մոդուլով

                       

 1.2 Ֆոնդի ընտրության դիմումով

                       

 2 Փայերի փոխանակման դիմումով

                       

 3 Երաշխիքային ֆոնդից հատուցմամբ

                       

 4 Կառավարչի փոխհատուցմամբ

                       

 5 Պահառուի փոխհատուցմամբ

                       

 6 Ժառանգության
տնօրինմամբ

                       

Ընդամենը

                       

(աղյուսակը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն)

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3. ՓԱՅԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԻ

 

Մասնակիցների ռեեստրը վարողի անվանումը`…………………………………………………

Ամսաթիվը………………………….թ-ից

Մինչև……………….թ.

 

Մարման գործարքները
և մարված փայերը
հաշվետու ժամանակա-
շրջանի ընթացքում

Ֆոնդերի ծածկագրերը

1

2

3

4

5

         

գործարքների թիվը

փայերի քանակը

գործարքների թիվը

փայերի քանակը

գործարքների թիվը

փայերի քանակը

գործարքների թիվը

փայերի քանակը

գործարքների թիվը

փայերի քանակը

 1 Փայերի փոխանակմամբ

                   

 2 Անուիտետի պայմանագրով

                   

 3 Ծրագրային վճարով

                   

 4 Միանվագ վճարով

                   

 4.1 Կենսաթոշակ ստանալու հիմքով

                   

4.2 Հաշմանդամության հիմքով

                   

 4.3 Վատառողջության հիմքով

                   

 4.4 Ժառանգության հիմքով

                   

 (տողը հանվել է 15.07.14 թիվ 181-Ն)

 4.6 Օտարերկրացիների՝ իրենց մշտական բնակության վայր վերադառնալու հիմքով

                   

 Ընդամենը

                   

(աղյուսակը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն, 23.09.14 թիվ 249-Ն)

(հավելվածը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն, 23.09.14 թիվ 249-Ն)

 

 

Հավելված 3

ՀՀ կենտրոնական բանկի

2013 թվականի հունվարի 22-ի

թիվ 16-Ն որոշմամբ հաստատված

«Կուտակային բաղադրիչի մասնակիցների ռեեստրը վարողի` Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, բովանդակությունը» կանոնակարգ 5/08-ի

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն   Թ Ի Վ  3

 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ՓԱՅԱՏԵՐԵՐԻ ՓԱՅԵՐԻ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԱՐԺԵՔԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(տարեկան)

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1. ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՓԱՅԵՐԻ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԱՐԺԵՔԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

Մասնակիցների ռեեստրը վարողի անվանումը…………………………………………

Ամսաթիվը: .../…./ …..

 

(հազար դրամ)

Փայատերերը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ` ըստ փայատերերի ծննդյան տարեթվի և սեռի

փայերի հաշվարկային արժեքների գումարը

անձանց թիվը` ըստ ձեռք բերված փայերի հաշվարկային արժեքների համախառն մեծության

0-1000

1000-5000

5000-10000

10000-50000

1000-100000

100000-200000

200000-300000

300000-400000

400000-500000

Ավելի քան 500000

1

2

3

4

5

6

7

8

8

10

11

12

1.1 ծնված մինչև 1951 թ., այդ թվում`

                     

արական սեռի

                     

 իգական սեռի

                     

1.2 ծնված 1952թ., այդ թվում`

                     

արական սեռի

                     

իգական սեռի

                     

1.3 ծնված 1953 թ., այդ թվում`

                     

արական սեռի

                     

իգական սեռի

                     

1.4 ծնված 1954 թ., այդ թվում`

                     

արական սեռի

                     

իգական սեռի

                     

1.5 ծնված 1955 թ., այդ թվում`

                     

արական սեռի

                     

իգական սեռի

                     

1.6 ծնված 1956 թ., այդ թվում`

                     

արական սեռի

                     

իգական սեռի

                     

1.7 ծնված 1957 թ., այդ թվում`

                     

արական սեռի

                     

իգական սեռի

                     

1.8 ծնված 1958 թ., այդ թվում`

                     

արական սեռի

                     

իգական սեռի

                     

1.9 ծնված 1959թ., այդ թվում`

                     

արական սեռի

                     

իգական սեռի

                     

1.10 ծնված 1960 թ.,
այդ թվում`

                     

արական սեռի

                     

իգական սեռի

                     

1.11 ծնված 1961թ., այդ թվում`

                     

արական սեռի

                     

իգական սեռի

                     

1.12 ծնված 1962 թ., այդ թվում`

                     

արական սեռի

                     

իգական սեռի

                     

1.13 ծնված 1963 թ., այդ թվում`

                     

արական սեռի

                     

իգական սեռի

                     

1.14 ծնված 1964թ., այդ թվում`

                     

արական սեռի

                     

իգական սեռի

                     

1.15 ծնված 1965թ., այդ թվում`

                     

արական սեռի

                     

իգական սեռի

                     

1.16 ծնված 1966 թ., այդ թվում`

                     

արական սեռի

                     

իգական սեռի

                     

1.17 ծնված 1967 թ., այդ թվում`

                     

արական սեռի

                     

իգական սեռի

                     

1.18 ծնված 1968 թ., այդ թվում`

                     

արական սեռի

                     

իգական սեռի

                     

1.19 ծնված 1969 թ., այդ թվում`

                     

արական սեռի

                     

իգական սեռի

                     

1.20 ծնված 1970 թ., այդ թվում`

                     

արական սեռի

                     

իգական սեռի

                     

1.21 ծնված 1971 թ., այդ թվում`

                     

արական սեռի

                     

իգական սեռի

                     

1.22 ծնված 1972 թ., այդ թվում`

                     

արական սեռի

                     

իգական սեռի

                     

1.23 ծնված 1973 թ., այդ թվում`

                     

արական սեռի

                     

իգական սեռի

                     

1.24 ծնված 1974 թ., այդ թվում`

                     

արական սեռի

                     

իգական սեռի

                     

1.25 ծնված 1975 թ., այդ թվում`

                     

արական սեռի

                     

իգական սեռի

                     
1.26 ...                      

Ընդամենը

                     

(աղյուսակը լրաց. 23.09.14 թիվ 249-Ն)

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2. ՄԵԿ ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՖՈՆԴԵՐԻ ՓԱՅԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

Մասնակիցների ռեեստրը վարողի անվանումը…………………………………………

Ամսաթիվը: .../…./ …..

 

Փայատերերը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ` ըստ փայատերերի ծննդյան տարեթվի և սեռի

Ֆոնդերի թիվը

1

2

3

4

5

6

1 ֆոնդ

2 ֆոնդ

3 ֆոնդ

4 ֆոնդ

5 ֆոնդ

6 ֆոնդ

1.1 ծնված մինչև 1951 թ., այդ թվում`

           

արական սեռի

           

 իգական սեռի

           

1.2 ծնված 1952թ., այդ թվում`

           

արական սեռի

           

իգական սեռի

           

1.3 ծնված 1953 թ., այդ թվում`

           

արական սեռի

           

իգական սեռի

           

1.4 ծնված 1954 թ., այդ թվում`

           

արական սեռի

           

իգական սեռի

           

1.5 ծնված 1955 թ., այդ թվում`

           

արական սեռի

           

իգական սեռի

           

1.6 ծնված 1956 թ., այդ թվում`

           

արական սեռի

           

իգական սեռի

           

1.7 ծնված 1957 թ., այդ թվում`

           

արական սեռի

           

իգական սեռի

           

1.8 ծնված 1958 թ., այդ թվում`

           

արական սեռի

           

իգական սեռի

           

1.9 ծնված 1959թ., այդ թվում`

           

արական սեռի

           

իգական սեռի

           

1.10 ծնված 1960 թ., այդ թվում`

           

արական սեռի

           

իգական սեռի

           

1.11 ծնված 1961թ., այդ թվում`

           

արական սեռի

           

իգական սեռի

           

1.12 ծնված 1962 թ., այդ թվում`

           

արական սեռի

           

իգական սեռի

           

1.13 ծնված 1963 թ., այդ թվում`

           

արական սեռի

           

իգական սեռի

           

1.14 ծնված 1964թ., այդ թվում`

           

արական սեռի

           

իգական սեռի

           

1.15 ծնված 1965թ., այդ թվում`

           

արական սեռի

           

իգական սեռի

           

1.16 ծնված 1966 թ., այդ թվում`

           

արական սեռի

           

իգական սեռի

           

1.17 ծնված 1967 թ., այդ թվում`

           

արական սեռի

           

իգական սեռի

           

1.18 ծնված 1968 թ., այդ թվում`

           

արական սեռի

           

իգական սեռի

           

1.19 ծնված 1969 թ., այդ թվում`

           

արական սեռի

           

իգական սեռի

           

1.20 ծնված 1970 թ., այդ թվում`

           

արական սեռի

           

իգական սեռի

           

1.21 ծնված 1971 թ., այդ թվում`

           

արական սեռի

           

իգական սեռի

           

1.22 ծնված 1972 թ., այդ թվում`

           

արական սեռի

           

իգական սեռի

           

1.23 ծնված 1973 թ., այդ թվում`

           

արական սեռի

           

իգական սեռի

           

1.24 ծնված 1974 թ., այդ թվում`

           

արական սեռի

           

իգական սեռի

           

1.25 ծնված 1975 թ., այդ թվում`

           

արական սեռի

           

իգական սեռի

           
1.26 ...            

Ընդամենը

           

(աղյուսակը լրաց. 23.09.14 թիվ 249-Ն)

(հավելվածը փոփ., լրաց. 23.09.14 թիվ 249-Ն)

 

 

Հավելված 4

ՀՀ կենտրոնական բանկի

2013 թվականի հունվարի 22-ի

թիվ 16-Ն որոշմամբ հաստատված

«Կուտակային բաղադրիչի մասնակիցների ռեեստրը վարողի` Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, բովանդակությունը» կանոնակարգ 5/08-ի

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն   Թ Ի Վ  4

 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻՑ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(տարեկան)

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1. ՖՈՆԴԵՐԻՑ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ

Ամսաթիվը………………………….թ-ից

Մինչև……………….թ.

 

(հազար դրամ)

Մասնակիցները հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ` ըստ ծննդյան տարեթվի և սեռի

գումարը

անձանց թիվը

 վճարված գումարների մեծությունը

1-1000

1000-2000

2000-3000

3000-4000

4000-5000

5000-6000

6000-7000

7000-8000

8000-9000

9000-10000

10000-11000

11000-12000

 12000 և ավելի

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.1 արական սեռի

                             

 իգական սեռի

                             

1.2 ծնված 1952թ., այդ թվում`

                             

արական սեռի

                             

իգական սեռի

                             

1.3 ծնված 1953 թ., այդ թվում`

                             

արական սեռի

                             

իգական սեռի

                             

1.4 ծնված 1954 թ., այդ թվում`

                             

արական սեռի

                             

իգական սեռի

                             

1.5 ծնված 1955 թ., այդ թվում`

                             

արական սեռի

                             

իգական սեռի

                             

1.6 ծնված 1956 թ., այդ թվում`

                             

արական սեռի

                             

իգական սեռի

                             

1.7 ծնված 1957 թ., այդ թվում`

                             

արական սեռի

                             

իգական սեռի

                             

1.8 ծնված 1958 թ., այդ թվում`

                             

արական սեռի

                             

իգական սեռի

                             

1.9 ծնված 1959թ., այդ թվում`

                             

արական սեռի

                             

իգական սեռի

                             

1.10 ծնված 1960 թ.,
այդ թվում`

                             

արական սեռի

                             

իգական սեռի

                             

1.11 ծնված 1961թ., այդ թվում`

                             

արական սեռի

                             

իգական սեռի

                             

1.12 ծնված 1962 թ., այդ թվում`

                             

արական սեռի

                             

իգական սեռի

                             

1.13 ծնված 1963 թ., այդ թվում`

                             

արական սեռի

                             

իգական սեռի

                             

1.14 ծնված 1964թ., այդ թվում`

                             

արական սեռի

                             

իգական սեռի

                             

1.15 ծնված 1965թ., այդ թվում`

                             

արական սեռի

                             

իգական սեռի

                             

1.16 ծնված 1966 թ., այդ թվում`

                             

արական սեռի

                             

իգական սեռի

                             

1.17 ծնված 1967 թ., այդ թվում`

                             

արական սեռի

                             

իգական սեռի

                             

1.18 ծնված 1968 թ., այդ թվում`

                             

արական սեռի

                             

իգական սեռի

                             

1.19 ծնված 1969 թ., այդ թվում`

                             

արական սեռի

                             

իգական սեռի

                             

1.20 ծնված 1970 թ., այդ թվում`

                             

արական սեռի

                             

իգական սեռի

                             

1.21 ծնված 1971 թ., այդ թվում`

                             

արական սեռի

                             

իգական սեռի

                             

1.22 ծնված 1972 թ., այդ թվում`

                             

արական սեռի

                             

իգական սեռի

                             

1.23 ծնված 1973 թ., այդ թվում`

                             

արական սեռի

                             

իգական սեռի

                             

1.24 ծնված 1974 թ., այդ թվում`

                             

արական սեռի

                             

իգական սեռի

                             

1.25 ծնված 1975 թ., այդ թվում`

                             

արական սեռի

                             

իգական սեռի

                             
1.26 ...                              

Ընդամենը

                             

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2. ՖՈՆԴԵՐԻՑ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՄՔԸ

Ամսաթիվը………………………….թ-ից

Մինչև……………….թ.

(հազար դրամ)

Մասնա-
կիցները հաշվետու ժամանա-կաշրջանի վերջի դրությամբ` ըստ ծննդյան տարեթվի և սեռի

Կենսաթոշակային վճարումների հիմքը

Մնացորդը

Անուիտետ

Կենսաթոշակային ֆոնդերից

անձանց թիվը

գու-մարը

Ծրագրային վճար

Միանվագ վճար

անձանց թիվը

գու-մարը

անձանց թիվը

գու-մարը

Կենսաթոշակ ստանալու հիմքով

Հաշման-դամության հիմքով

Վատառող-ջության հիմքով

Օտար-
երկրա-
ցիների՝ իրենց մշտա-
կան բնակու-թյան վայր վերադառ-նալու հիմքով

Ժառանգության հիմքով

   

անձանց թիվը

գու-մարը

անձանց թիվը

գու-մարը

անձանց թիվը

գու-մարը

անձանց թիվը

գու-մարը

անձանց թիվը

գու-մարը

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.1 ծնված մինչև 1951 թ., այդ թվում`

                               

արական սեռի

                               

 իգական սեռի

                               

1.2 ծնված 1952թ., այդ թվում`

                               

արական սեռի

                               

իգական սեռի

                               

1.3 ծնված 1953 թ., այդ թվում`

                               

արական սեռի

                               

իգական սեռի

                               

1.4 ծնված 1954 թ., այդ թվում`

                               

արական սեռի

                               

իգական սեռի

                               

1.5 ծնված 1955 թ., այդ թվում`

                               

արական սեռի

                               

իգական սեռի

                               

1.6 ծնված 1956 թ., այդ թվում`

                               

արական սեռի

                               

իգական սեռի

                               

1.7 ծնված 1957 թ., այդ թվում`

                               

արական սեռի

                               

իգական սեռի

                               

1.8 ծնված 1958 թ., այդ թվում`

                               

արական սեռի

                               

իգական սեռի

                               

1.9 ծնված 1959 թ., այդ թվում`

                               

արական սեռի

                               

իգական սեռի

                               

1.10 ծնված 1960 թ., այդ թվում`

                               

արական սեռի

                               

իգական սեռի

                               

1.11 ծնված 1961 թ., այդ թվում`

                               

արական սեռի

                               

իգական սեռի

                               

1.12 ծնված 1962 թ., այդ թվում`

                               

արական սեռի

                               

իգական սեռի

                               

1.13 ծնված 1963 թ., այդ թվում`

                               

արական սեռի

                               

իգական սեռի

                               

1.14 ծնված 1964 թ., այդ թվում`

                               

արական սեռի

                               

իգական սեռի

                               

1.15 ծնված 1965 թ., այդ թվում`

                               

արական սեռի

                               

իգական սեռի

                               

1.16 ծնված 1966 թ., այդ թվում`

                               

արական սեռի

                               

իգական սեռի

                               

1.17 ծնված 1967 թ., այդ թվում`

                               

արական սեռի

                               

իգական սեռի

                               

1.18 ծնված 1968 թ., այդ թվում`

                               

արական սեռի

                               

իգական սեռի

                               

1.19 ծնված 1969 թ., այդ թվում`

                               

արական սեռի

                               

իգական սեռի

                               

1.20 ծնված 1970 թ., այդ թվում`

                               

արական սեռի

                               

իգական սեռի

                               

1.21 ծնված 1971 թ., այդ թվում`

                               

արական սեռի

                               

իգական սեռի

                               

1.22 ծնված 1972 թ., այդ թվում`

                               

արական սեռի

                               

իգական սեռի

                               

1.23 ծնված 1973 թ., այդ թվում`

                               

արական սեռի

                               

իգական սեռի

                               

1.24 ծնված 1974 թ., այդ թվում`

                               

արական սեռի

                               

իգական սեռի

                               

1.25 ծնված 1975 թ., այդ թվում`

                               

արական սեռի

                               

իգական սեռի

                               

1.26 ....

                               

Ընդամենը

                               
(աղյուսակը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն, խմբ. 23.09.14 թիվ 249-Ն)

(հավելվածը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն, փոփ., լրաց., խմբ.  23.09.14 թիվ 249-Ն)

 

 

Հավելված 5

ՀՀ կենտրոնական բանկի

2013 թվականի հունվարի 22-ի

թիվ 16-Ն որոշմամբ հաստատված

«Կուտակային բաղադրիչի մասնակիցների ռեեստրը վարողի` Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, բովանդակությունը» կանոնակարգ 5/08-ի

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն   Թ Ի Վ  5

 

ՆՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ, ՓԱՅԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(տարեկան)

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1. ՆՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մասնակիցների ռեեստրը վարողի անվանումը …………………………………………

Ամսաթիվը………………………….թ-ից

Մինչև……………….թ.

 

(հազար դրամ)

Ֆոնդը, որին
սկսել են կատարել կուտակային հատկացումներ

Փոխանակման տվյալներ

Ֆոնդը, որին դադարել են կատարել կուտակային հատկացումներ

Ընդամենը

           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

 

գործարքների թիվը

             

ընդհանուր կուտակային հատկացումները

             

3

 

գործարքների թիվը

             

ընդհանուր կուտակային հատկացումները

             

4

 

գործարքների թիվը

             

ընդհանուր կուտակային հատկացումները

             

5

 

գործարքների թիվը

             

ընդհանուր կուտակային հատկացումները

             

6

 

գործարքների թիվը

             

ընդհանուր կուտակային հատկացումները

             

7

 

գործարքների թիվը

             

ընդհանուր կուտակային հատկացումները

             

8

Ընդամենը

գործարքների թիվը

           

x

ընդհանուր կուտակային հատկացումները

           

x

(աղյուսակը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն)

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2. ՓԱՅԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

 

Մասնակիցների ռեեստրը վարողի անվանումը …………………………………………

Ամսաթիվը………………………….թ-ից

Մինչև……………….թ.

 

(հազար դրամ)

Ֆոնդը, որի փայերը թողարկվել են

Փոխանակման
տվյալները

Ֆոնդը, որի փայերը մարվել են

Ընդամենը

           

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

2

 

գործարքների թիվը

             

փոխանակված գումարը

             

3

 

գործարքների թիվը

             

փոխանակված գումարը

             

4

 

գործարքների թիվը

             

փոխանակված գումարը

             

5

 

գործարքների թիվը

             

փոխանակված գումարը

             

6

 

գործարքների թիվը

             

փոխանակված գումարը

             

7

 

գործարքների թիվը

             

փոխանակված գումարը

             

8

Ընդամենը

գործարքների թիվը

           

x

փոխանակված գումարը

           

x

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3. ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄՈԴՈՒԼԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԸՆՏՐՎԱԾ ՖՈՆԴԻ ՓԱՅԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

Մասնակիցների ռեեստրը վարողի անվանումը …………………………………………

Ամսաթիվը………………………….թ-ից

Մինչև……………….թ.

(հազար դրամ)

Ֆոնդը, որի
փայերը
թողարկվել են

 Փոխանակման տվյալները

Ֆոնդը, որի փայերը մարվել են

Ընդամենը

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

2

 

գործարքների թիվը

             

փոխանակված գումարը

             

3

 

գործարքների թիվը

             

փոխանակված գումարը

             

4

 

գործարքների թիվը

             

փոխանակված գումարը

             

5

 

գործարքների թիվը

             

փոխանակված գումարը

             

6

 

գործարքների թիվը

             

փոխանակված գումարը

             

7

 

գործարքների թիվը

             

փոխանակված գումարը

             

8

Ընդամենը

գործարքների թիվը

           

x

փոխանակված գումարը

           

x

(հավելվածը փոփ. 15.07.14 թիվ 181-Ն, 23.09.14 թիվ 249-Ն)

 

 

Հավելված 6

Հայաստանի Հանրապետության
 կենտրոնական բանկի 2013 թվականի

հունվարի 22-ի թիվ 16-Ն որոշմամբ հաստատված

«Կուտակային բաղադրիչի մասնակիցների ռեեստրը վարողի` Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, բովանդակությունը» կանոնակարգ 5/08-ի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 6

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴՈՒՄ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 (ամսական)

 

Մասնակիցների ռեեստրը վարողի անվանումը ……………………………

Ամսաթիվը………………………….թ-ից

Մինչև……………….թ.

 

(հազար դրամ)

Ամսվա օրերը

Ֆոնդերի ծածկագրերը

1

2

3

4

5

6

                       

Տոկոսա-
յին մասնակցու-թյուն

Դրամա-կան մեծու-թյամբ մասնակ-ցություն

Տոկո-
սային մասնակ-ցություն

Դրամա-կան մեծությամբ մասնակ-ցություն

Տոկոսա-
յին մասնակ-ցություն

Դրամա-կան մեծու-
թյամբ մասնակ-ցություն

Տոկո-
սային մասնակ-ցություն

Դրամա-կան մեծությամբ մասնակ-ցություն

Տոկոսա-յին մասնակ-ցություն

Դրամա-կան մեծությամբ մասնակ-ցություն

Տոկոսա-յին մասնակ-ցություն

Դրամա-կան մեծությամբ մասնակ-ցություն

1

                       

2

                       

3

                       

4

                       

5

                       

6

                       

7

                       

8

                       

9

                       

10

                       

11

                       

12

                       

13

                       

14

                       

15

                       

16

                       

17

                       

18

                       

19

                       

20

                       

21

                       

22

                       

23

                       

24

                       

25

                       

26

                       

27

                       

28

                       

29

                       

30

                       

31

                       

միջին

                       

(հավելվածը խմբ.  23.09.14 թիվ 249-Ն)

(կանոնակարգը փոփ., խմբ. 15.07.14 թիվ 181-Ն, լրաց., փոփ., խմբ.  23.09.14 թիվ 249-Ն)