Համարը 
N 43
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Քաղվածք
Կարգավիճակը 
Գործողությունը դադարեցված է
Սկզբնաղբյուրը 
Չի հրապարակվել
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
16.10.2014
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.10.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
23.10.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.01.2022


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՔԱՂՎԱԾՔ ՀՀ ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՏՈՂԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ք Ա Ղ Վ Ա Ծ Ք

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԻ

 

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ի Ց

 

16 հոկտեմբերի 2014 թվականի N 43

 

4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՏՈՂԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(անվավեր է ճանաչվել 21.10.21 N 1728-Ն որոշման 1-ին կետով)

 

Հավանություն տալ Հայաստանի Հանրապետության ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի ազգային դիտողական ցանցի զարգացման ծրագրին` համաձայն հավելվածի:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2014 թ. հոկտեմբերի 13

Երևան

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2014 թ.

հոկտեմբերի 16-ի նիստի N 43 արձանագրային որոշման

 

ԾՐԱԳԻՐ

 

Հայաստանի Հանրապետության ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների

մոնիթորինգի ազգային դիտողական ցանցի զարգացման

I. Ծրագրի նպատակը

1. Հանրապետության հաստատված և չհաստատված պաշարներով ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի (ՍՔՋ) շատ հանքավայրեր աղբյուրային և հորատանցքային ջրառներով օգտագործվում են իրենց թույլատրելի հզորությամբ: Բայց մշտադիտարկումների անհրաժեշտ դիտակետերի քանակի բացակայության պատճառով, որոնք կոչված են արտացոլելու հանրապետության ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի պահպանումը և ռացիոնալ կառավարումը, անհնար է գնահատել նշված ջրառների ստորերկրյա ջրերի որակական և քանակական փոփոխությունները, ինչպես նաև ապահովել դրանց ռացիոնալ կառավարումը շահագործման ընթացքում:

2. ՍՔՋ մոնիթորինգի ազգային ցանցի դիտակետերի անբավարար քանակն անհագստացնող է և անակնկալներով լի (դրա ցայտուն օրինակը Արարատյան արտեզյան ավազանում (ԱԱԱ) ստեղծված իրավիճակն է): Հանրապետության տարածքի միջլեռնային գոգավորություններում մեծ տարածում ունեն հիմնականում ածխաթթվային, հազվադեպ ծծմբային գազով (Գյումրիի գոգավորություն) հարուստ հանքային ջրերը, ԱԱԱ-ի տարբեր աստիճանի հանքայնացման ջրերը: Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի ոչ ռացիոնալ օգտագործման արդյունքում հանքային կամ բարձր հանքայնացման ջրերը կխառնվեն քաղցրահամ ջրերին և կորակազրկեն դրանց՝ դարձնելով խմելու համար ոչ պիտանի: Արդյունքում մի շարք շրջանների բնակավայրեր (Արթիկի, Ախուրյանի, Մարալիկի, Արմավիրի, Վաղարշապատի, Արարատի) կզրկվեն որակյալ, խմելու համար անհրաժեշտ ջրերից: Մի շարք հանքավայրերում հորատանցքային և աղբյուրային ջրառների համատեղ անհաշվենկատ աշխատանքի ընթացքում անհայտանում են աղբյուրները (օր. Սև ջուր գետի ակունքների աղբյուրները): Համանման վտանգ է սպասվում Վերին Ախուրյանի, Կաթնաղբյուրի, Ապարան–Քուչակի և այլ գոգավորությունների և իջվածքների ստորերկրյա ջրաղբյուրներին: Հյուսիսային և հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքներում մեծ տարածում ունեն թույլ ջրաթափանց ապարները, որտեղ ձևավորվող ստորերկրյա ջրերն անմիջական կապի մեջ են բնակլիմայական պայմանների կամ արտածին գործոնների հետ: Նման պայմաններում գտնվող ջրաղբյուրներին բնորոշ է ժամանակավոր կամ խիստ փոփոխական բնույթը և աղտոտման վտանգը: Վերոհիշյալ գործոնների առկայության պատճառով ստորերկրյա ջրերի որակական և քանակական փոփոխությունների կանխատեսման և դրանց պահպանման նպատակներով անհրաժեշտ է ավելացնել հիդրոերկրաբանական մշտադիտարկումների ենթակա դիտակետերի քանակը, որպեսզի դիտարկվող ցանցն ընդգրկի ՀՀ տարածքի տարբեր հիդրոերկրաբանական պայմաններում ձևավորվող ստորերկրյա ջրերը (բացառությամբ Մեղրի գետի և Ողջիի գետավազանները):

 

II. Իրավիճակի նկարագրությունը

 

3. Ջրի ազգային ծրագրի իրականացման կարճաժամկետ միջոցառումների գործողություններից, որպես առաջնահերթային, առանձնացվել է Հայաստանում ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի համակարգի վերականգնումը և իրականացումը: Հանրապետության խմելու ջրամատակարարման համար օգտագործվող ջրերի 96 %-ն իրականացվում է ստորերկրյա ջրերով: Վերջիններն օգտագործվում են նաև տնտեսական տարբեր նպատակներով՝ ոռոգման, արդյունաբերական, ձկնաբուծական և այլն:

4. Ստորերկրյա ջրերի արդյունավետ օգտագործումը, պահպանումն աղտոտումից և սպառումից հանդիսանում է հիդրոերկրաբանական ծառայությունների գլխավոր խնդիրը և ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի վարման գլխավոր նպատակը:

 

III. Ծրագրի խնդիրները

 

5. Ծրագրի խնդիրներն են.

1) Ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի ձևավորման օրինաչափությունների ուսումնասիրություն ստորերկրյա ջրաղբյուրներում կատարված ջրերի մակարդակի, ծախսի, ջերմաստիճանի և քիմիական կազմի մշտադիտարկումների արդյունքներով, դրանց հաշվեկշռի (ստորերկրյա ջրերի սնման և բեռնաթափման) գնահատում, հաշվի առնելով բնական և արհեստական (եթե առկա են) գործոնները, կարճաժամկետ և երկարաժամկետ կանխատեսումների (ծախսի, մակարդակի, ջերմաստիճանի, քիմիական կազմի) փոփոխությունների կազմում՝ ստորերկրյա ջրերի համապարփակ (բազմակողմանի, տնտեսական տարբեր նպատակներով) պլանավորման և կառավարման համար:

2) Մշտադիտարկումների արդյունքներով ստորերկրյա ջրերի պահպանումը հնարավոր աղտոտումից և սպառումից, որոնք հնարավոր են արհեստական և բնական գործոնների ազդեցության տակ, ստորերկրյա ջրաղբյուրների և ջրատար հորիզոնների պաշտպանվածության միջոցառումների մշակում (սանիտարական պահպանման գոտիների անհրաժեշտ չափսերի կամ գործող գոտու վիճակի, հնարավոր աղտոտման օջախների, հեղուկ և պինդ թափոնների առկայության և դրանց վերացման, հանքային ջրերի միախառնման և այլ գործոնների վերաբերյալ:

3) Ստորերկրյա ջրերի հետ կապված էկոհամակարգերի կամ ֆաունայի և ֆլորայի պաշտպանվածության ապահովում, որոնք կարող են խախտվել ստորերկրյա ջրերի մակարդակի իջեցումների, ջրաղբյուրների անհայտացուման և որակի փոփոխությունների պատճառով:

 

IV. Ծրագրի իրականացումից ակնկալվող արդյունքները

 

6. Ծրագրի իրականացումից ակնկալվում են հետևյալ արդյունքները.

1) Ստորերկրյա ջրերի պահպանությունը սպառումից և աղտոտումից, արդյունավետ օգտագործումը կամ ջրօգտագործման տրամադրումը թույլատրելի սահմաններում ռացիոնալ կամ նպաստավոր կառավարումը, ինչպես նաև ստորերկրյա ջրերի պետական կադաստրի տվյալների բանկի հարստացումը հիդրոերկրաբանական մշտադիտարկումների արդյունքներով:

2) Ստորերկրյա ջրերի սնման պայմանների բացահայտումը բնական և արհեստական գործոնների ազդեցության տակ, ջրերի որակի և քանակի հնարավոր փոփոխությունների կարճաժամկետ և երկարաժամկետ կանխատեսումները:

3) Ստորերկրյա ջրերի հետ կապված էկոհամակարգերի կամ շրջակա միջավայրի ֆաունայի և ֆլորայի պահպանությունը:

4) Ստորերկրյա ջրերի ռացիոնալ օգտագործման շնորհիվ ապագա սերունդների կայուն տնտեսական զարգացման ապահովվածությունը:

 

V. Ծրագրի ֆինանսավորման ծախսերը և արդյունքները

 

7. 2009-2013թթ. ազգային ցանցի 70 դիտակետերի մշտադիտարկումների համար նախատեսվել է 18.0-18,42 մլն, դրամ: Նշված գումարի մեջ չեն մտել դիտակետերի վերանորոգման, վերականգնման, անհրաժեշտ չափիչ սարքավորումներով կահավորման և հիմնական տրանսպորտային ծախսերը (բենզինի գնի էական փոփոխություններ):

 8. Հանրապետության տարածքում նախատեսվում են 128 դիտակետեր, որոնցից յուրաքանչյուրի պահպանման և հիդրոերկրաբանական ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ է տարեկան շուրջ 344706 դրամ կամ ընդամենը 44122447դրամ: