Համարը 
N 1240-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2014.11.19/63(1076) Հոդ.1034
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
30.10.2014
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.11.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
29.11.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
09.01.2022

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՇՇԱԼՑՎԱԾ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

30 հոկտեմբերի 2014 թվականի N 1240-Ն

 

ՇՇԱԼՑՎԱԾ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել՝

1) շշալցված խմելու ջրին ներկայացվող պահանջները` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) շշալցված խմելու ջրի որակի և անվտանգության չափորոշիչները` համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Սույն որոշումը գործում է մինչև վերահսկողության ենթակա տվյալ ապրանքների վերաբերյալ Եվրասիական տնտեսական միության (ԵՏՄ) Տեխնիկական կանոնակարգի կիրառումը Հայաստանի Հանրապետությունում:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան


2014 թ. նոյեմբերի 12
 Երևան

 

 

 

 Հավելված N 1

 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հոկտեմբերի 30-ի N 1240-Ն որոշման

 

ՇՇԱԼՑՎԱԾ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

I. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

 

1. Սույն պահանջներով կարգավորվում են մարդկանց սպառման համար նախատեսված խմելու ջրին` տարայավորված շշերում, կոնտեյներներում, փաթեթներում (այսուհետ` շշալցված ջուր), ներկայացվող անվտանգության պահանջների հետ կապված հարաբերությունները:

2. Սույն որոշման գործողությունը չի տարածվում հանքային բնական ջրերի (բուժիչ, բուժիչ-սեղանի հանքային ջրերի) վրա:

3. Սանիտարահամաճարակային և հիգիենիկ պահանջների համապատասխանության նկատմամբ հետազոտությունների անցկացման ժամանակ հնարավոր է տիպային նմուշի (միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված միևնույն անվանմամբ պատրաստի արտադրանքի նմուշ՝ արտադրանքի թողարկումը կանոնակարգող տեխնիկական պայմաններին և տեխնոլոգիական հրահանգին համապատասխան) առանձնացումը:

 

II. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

4. Շշալցված ջրերի արտադրման ու իրացման գործընթացը թույլատրվում է հետևյալ փաստաթղթերի առկայությամբ՝

1) շշալցված խմելու ջրի անվտանգությունը հիմնավորող.

2) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրամադրված փաստաթուղթ.

3) սահմանված կարգով հաստատված և համաձայնեցված տեխնիկական պայմանները, տեխնոլոգիական հրահանգը և (կամ) ստանդարտացման փաստաթղթերը:

5. Սինթետիկ նյութերից պատրաստված տարողություններում շշալցված ջրերի պահման ժամկետներն ու ջերմաստիճանային պայմանները պետք է համապատասխանեն պատրաստի արտադրանքի վերաբերյալ նորմատիվ փաստաթղթերում նշված պահանջներին:

6. Չի թույլատրվում շշալցման համար նախատեսված խմելու ջրի մշակման ժամանակ քլոր պարունակող միջոցների կիրառումը. վարակազերծման գերադասելի մեթոդներ են օզոնացումն ու մշակման ֆիզիկական մեթոդները, մասնավորապես, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը:

7. Շշալցված ջրեր արտադրողներն ապահովում են շշերի և (կամ) տարաների վարակազերծումը, ինչպես նաև համաճարակային առումով և, ըստ քիմիական կազմի, անվտանգությունը երաշխավորող ջրի վարակազերծումը կամ պահածոյացումը:

8. Թույլատրվում է շշալցման համար օգտագործել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխանող տարաներ` հաշվի առնելով դրանցում արտադրանքի առավելագույն պահման ժամկետները:

 

III. ՇՇԱԼՑՎԱԾ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՈՐԱԿԻ ԿԱՐԳԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

 

9. Կախված աղբյուրից՝ խմելու ջրերը դասակարգվում են`

1) ստորգետնյա ջրաղբյուրից ստացված (արտեզյան, մաքուր աղբյուրի, գրունտային).

2) մակերեսային ջրաղբյուրից ստացված (գետային, լճային, սառցային):

10. Կախված մշակման եղանակից՝ խմելու ջրերը դասակարգվում են`

1) մաքրված կամ հավելյալ մաքրված (ջրատար ցանցից).

2) լավորակված (լրացուցիչ հարստացված կենսականորեն անհրաժեշտ մակրո- և միկրոտարրերով):

11. Կախված կենտրոնական ջրամատակարարման համակարգի ջրերին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջների նկատմամբ բարելավված ջրի որակից, ինչպես նաև լրացուցիչ բժշկակենսաբանական պահանջներից` շշալցված ջրերը դասակարգվում են՝

1) առաջին կարգի` խմելու ջուր (անկախ ստացման աղբյուրից), որն անվտանգ է առողջության համար և՛ համաճարակային, և՛ ճառագայթային առումներով, ամբողջությամբ համապատասխանում է զգայորոշման ցուցանիշների բարձր չափորոշիչներին, ունի անվնաս քիմիական կազմ և կայուն պահպանում է խմելու ջրի բարձր որակը.

2) բարձր կարգի` խմելու ջուր` ինքնուրույն ստորգետնյա ջրաղբյուրներից, հուսալի պաշտպանված կենսաբանական և քիմիական աղտոտումից, որն ունի լավագույն որակ: Առաջին կարգի ջրերի համար բոլոր չափորոշիչների պահպանման ժամանակ բարձր կարգի խմելու ջուրը պետք է բավարարի մարդու ֆիզիոլոգիական կարիքները՝ ըստ հիմնական կենսաբանորեն անհրաժեշտ մակրո- և միկրոտարրերի պարունակության և ավելի խիստ չափորոշիչների` ըստ մի շարք զգայորոշման, ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների ու քիմիական կազմի:

 

IV. ՇՇԱԼՑՎԱԾ ՋՐԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

12. Շշալցված ջրերը պետք է համապատասխանեն հիգիենիկ նորմատիվներին՝ արտադրության, փոխադրման, պահման ժամանակ, ինչպես նաև սահմանված ամբողջ պիտանիության ժամկետի ընթացքում:

13. Շշալցված ջրերի անվտանգության պահանջներն են`

1) բարենպաստ զգայորոշման հատկություններ.

2) անվնասակարություն՝ ըստ քիմիական կազմի (հիմնական աղային բաղադրիչների, վտանգավորության I, II և III դասերի ծանր մետաղների, թունավոր ոչ մետաղական տարրերի և հալոգենների, մարդու կողմից ստեղծված և բնական ծագում ունեցող օրգանական նյութերի պարունակություն).

3) համաճարակային առումով խմելու ջրի անվտանգություն (ըստ մանրէաբանական, վիրուսոլոգիական և մակաբուծաբանական ցուցանիշների).

4) ճառագայթային առումով խմելու ջրի անվտանգություն:

14. Շշալցված ջրերի մակրո- և միկրոտարրային կազմի ֆիզիոլոգիական լիարժեքությունը որոշվում է դրա համար սահմանված չափորոշիչներին համապատասխան:

15. Որպես շշալցված ջրերի պահածոյացնող նյութ` թույլատրվում է օգտագործել արծաթ, յոդ, ածխածնի երկօքսիդ:

16. Մանկական սննդի պատրաստման համար նախատեսված շշալցված ջրերը (երեխաների արհեստական կերակրման ժամանակ) պետք է համապատասխանեն նորմատիվային մեծություններին` ըստ բարձր կարգի ջրի հիմնական ցուցանիշների, ինչպես նաև հետևյալ լրացուցիչ պահանջներին`

1) չի թույլատրվում արծաթի, ածխածնի երկօքսիդի օգտագործումը՝ որպես պահածոյացնող նյութ.

2) ֆտորիդ իոնների պարունակությունը չպետք է գերազանցի 1 մգ/լ խտությունը.

3) յոդիդ իոնների պարունակությունը 0,04-0,06 մգ/լ խտության սահմաններում է.

4) մանկական սննդի պատրաստման համար նախատեսված՝ շշալցված ջրի լավորակումը, ըստ յոդի, պարտադիր չէ, քանի որ մանկական սնունդը հիմնականում կարգավորված է ըստ յոդի պարունակության:

 

V. ՇՇԱԼՑՎԱԾ ՋՐԵՐԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆԸ, ՄԱԿՆՇՄԱՆԸ, ՓՈԽԱԴՐՄԱՆԸ ԵՎ ՊԱՀՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

17. Խմելու ջուրը լցվում է սննդամթերքի հետ շփման համար նախատեսված նյութերից պատրաստված սպառողական տարաներ:

18. Շշալցված ջրի մակնշումը պարունակում է գործող նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին համապատասխանող տեղեկատվություն: Մանկական սննդի համար նախատեսված՝ շշալցված ջրի մակնշումը պարունակում է տեղեկատվություն շիշը բացելուց հետո ջրի օգտագործման պայմանների մասին:

19. Շշալցված ջրերի պահման և փոխադրման պայմանները համապատասխանում են սահմանված կարգով հաստատված պատրաստի արտադրանքի վերաբերյալ արտադրողի նորմատիվ փաստաթղթերում նշված պահանջներին:

 

VI. ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ԵՎ ԴՐԱ ՀԻՄՔՈՎ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԸՄՊԵԼԻՔՆԵՐԻ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

20. Խմելու ջրում ռադիոնուկլիդների պարունակությունը պետք է լինի այնպես, որպեսզի խմելու ջրի սպառման հաշվին բնակչության ճառագայթման տարեկան չափը կազմի 0,1 մԶվ:

21. Խմելու ջրի որակի նախնական գնահատումը, ըստ ճառագայթային անվտանգության ցուցանիշների, կարող է տրվել ըստ տեսակարար գումարային ալֆա (Աα) և բետա (Աβ) ակտիվության:

22. Եթե Աα և Աβ մեծությունները ցածր են համապատասխանաբար 0,2 և 1 Բկ/կգ չափից, ապա ջրի հետագա հետազոտությունը պարտադիր չէ:

23. Նշված մակարդակները գերազանցելու դեպքում որոշվում է ջրում առանձին ռադիոնուկլիդների պարունակությունը:

24. Ջրում բնական և տեխնածին մի շարք տեսակի ռադիոնուկլիդների առկայություն հայտնաբերելու դեպքում կատարվում է հետևյալ պայմանը` Σ Աi / ՆՄi 1, 
 որտեղ՝

1) Աi`-ն ջրում i-ռադիոնուկլիդի տեսակարար ակտիվությունն է.

2) ԲԿ/կգ, ՆՄi  `- ն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1240-Ն որոշման N 2 հավելվածի N 7 աղյուսակով սահմանված համապատասխան ներգործության մակարդակներն են:

25. Սույն պահանջների 24-րդ կետում նշված դեպքում խմելու ջրի ճառագայթվածության նվազեցման միջոցառումներ չեն իրականացվում:

26. Սույն որոշման 24-րդ կետում նշված պայմանը չկատարելու դեպքում պետք է իրականացվեն խմելու ջրում ռադիոնուկլիդների պարունակության նվազեցման պաշտպանողական բնույթի միջոցառումները:

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

 Հավելված N 2

 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հոկտեմբերի 30-ի N 1240-Ն որոշման

 

Չ Ա Փ Ո Ր Ո Շ Ի Չ Ն Ե Ր

 

 ՇՇԱԼՑՎԱԾ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՈՐԱԿԻ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ

 

1. Խմելու ջրի զգայորոշման հատկությունները որոշվում են N 1 աղյուսակով սահմանված նորմատիվներին, ինչպես նաև նույն աղյուսակով սահմանված ջրի զգայորոշման հատկությունների վրա ազդող հիմնական աղային բաղադրիչների պարունակության նորմատիվներին համապատասխան:

Աղյուսակ N 1

Ցուցանիշները

Չափի
միավորը

Շշալցված խմելու ջրի որակի նորմատիվները, ոչ ավելի

Վնասակարության ցուցանիշը (ըստ օրգանիզմի վրա թունավոր ազդեցության` նորմավորված աղային կազմի ցուցանիշներ)

առաջին կարգի

բարձր
կարգի

ՕՐԳԱՆՈԼԵՊԼԻԿ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ
1) զգայորոշման ցուցանիշները

Հոտ՝ 200C-ում

բալ

0

0

զգբ

Հոտ՝ մինչև 600C տաքացման դեպքում

1

0

Կողմնակի համ

բալ

0

0

զգբ

Գունավորություն

աստիճան

5

5

զգբ

Պղտորություն

ՊՄՖ
(պղտորության միավորը՝ ըստ ֆորմազինի)

1,0

0,5

զգբ

Ջրածնային ցուցանիշ (pH), սահմաններում

միավորներ

6,5-8,5

6,5-8,5

զգբ

2) աղային կազմի ցուցանիշները (ըստ ջրի զգայորոշման (զգայորոշման) հատկությունների վրա ազդեցության` աղային կազմի նորմավորված ցուցանիշներ)

Քլորիդներ

մգ/լ

250

150

զգբ

Սուլֆատներ

մգ/լ

250

150

զգբ

Ֆոսֆատներ
(PO43- )

մգ/լ

3,5

3,5

զգբ

2. Ըստ քիմիական կազմի` ջրի վնասակարությունը որոշվում է նորմատիվներին համապատասխան՝

1) աղային հիմնական բաղադրիչների պարունակության (N 2 աղյուսակ, «ա» ենթակետ).

2) վտանգավորության I, II և III դասերի ծանր մետաղների պարունակության (N 2 աղյուսակ, «բ» ենթակետ).

3) թունավոր ոչ մետաղական տարրերի և հալոգենների պարունակության (N 2 աղյուսակ, «գ», «դ» ենթակետեր).

4) մարդու կողմից ստեղծված և բնական ծագում ունեցող օրգանական նյութերի պարունակության` ըստ ընդհանրացված և առանձին ցուցանիշների (N 2 աղյուսակ, «ե» ենթակետ):

 

Աղյուսակ N 2

 

Ցուցանիշները

Չափի միավորը

Շշալցված խմելու ջրի որակի նորմատիվները՝
 ոչ ավելի

Վնասակարության ցուցանիշը (ըստ օրգանիզմի վրա թունավոր ազդեցության` նորմավորված աղային կազմի ցուցանիշները)

Վտանգավորության դասը

1

2

3

4

5

6

 ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ
ա. աղային և գազային կազմի ցուցանիշները (ըստ օրգանիզմի վրա թունավոր ազդեցության`
նորմավորված աղային կազմի ցուցանիշները)`

Սիլիկատներ (ըստ Si)

մգ/լ

10

10

ս-թ

2

Նիտրատներ (ըստ NO3-)

մգ/լ

20

5

զգբ

3

Ցիանիդներ (ըստ CN-)

մգ/լ

0,035

0,035

ս-թ

2

Ծծմբաջրածին (H2S)

մգ/լ

0,003

0,003

զգբ

4

բ. թունավոր մետաղներ

Ալյումինիում (Al)

մգ/լ

0,2

0,1

ս-թ

2

Բարիում (Ba)

մգ/լ

0,7

0,1

ս-թ

2

Բերիլիում (Be)

մգ/լ

0,0002

0,0002

ս-թ

1

Երկաթ (Fe, գումարային)

մգ/լ

0,3

0,3

զգբ

3

Կադմիում (Cd, գումարային)

մգ/լ

0,001

0,001

ս-թ

2

Կոբալտ (Co)

մգ/լ

0,1

0,1

ս-թ

2

Լիթիում (Li)

մգ/լ

0,03

0,03

ս-թ

2

Մանգան (Mn)

մգ/լ

0,05

0,05

զգբ

3

Պղինձ (Cu, գումարային)

մգ/լ

1,0

1,0

զգբ

3

Մոլիբդեն (Mo, գումարային)

մգ/լ

0,07

0,07

ս-թ

2

Նատրիում (Na)

մգ/լ

200

20

ս-թ

2

Նիկել (Ni, գումարային)

մգ/լ

0,02

0,02

ս-թ

3

Սնդիկ (Hg, գումարային)

մգ/լ

0,0005

0,0002

ս-թ

1

Սելեն (Se)

մգ/լ

0,01

0,01

ս-թ

2

Արծաթ (Ag)

մգ/լ

0,025

0,0025

ս-թ

3

Կապար (Pb, գումարային)

մգ/լ

0,01

0,005

ս-թ

2

Ստրոնցիում (Sr2+)

մգ/լ

7

7

ս-թ

2

Ծարիր (Sb)

մգ/լ

0.005

0,005

ս-թ

2

Քրոմ (Cr6+)

մգ/լ

0,05

0,03

ս-թ

3

(Zn2+)

մգ/լ

5

3

զգբ

3

գ. թունավոր ոչ մետաղական տարրեր

Բոր (B)

մգ/լ

1

0,3

ս-թ

2

Արսեն (As)

մգ/լ

0,01

0,006

ս-թ

2

Օզոն (մնացորդային օզոնի պարունակության նկատմամբ հսկողությունն իրականացվում է խառնման խցից հետո` 12 րոպեից ոչ պակաս շփման ժամանակահատվածի ապահովմամբ)

մգ/լ

0,1

0,1

զգբ

3

դ. հալոգեններ

Բրոմիդ իոն

մգ/լ

0,2

0,1

ս-թ

2

Քլոր մնացորդային՝ կապված (հետազոտությունը կատարվում է միայն շշալցված ջրից, որի աղբյուրը խմելու ջրի մատակարարման կենտրոնական համակարգերից ստացված խմելու ջուրն է)

մգ/լ

0,1

0,1

զգբ

3

Քլոր մնացորդային՝
ազատ (հետազոտությունը կատարվում է միայն շշալցված ջրից, որի աղբյուրը խմելու ջրի մատակարարման կենտրոնական համակարգերից ստացված խմելու ջուրն է)

մգ/լ

0,05

0,05

զգբ

3

ե. օրգանական աղտոտվածության ցուցանիշները

Պերմանգանատային օքսիդացում

մգO2

3

2

-

-

Ամոնիում և ամոնիում իոն

մգ/լ

0,1

0,25

   

Նիտրիտներ (ըստ NO2-)

մգ/լ

0,5

0,005

զգբ

2

Օրգանական ածխաջուր

մգ/լ

10

5

-

-

Մակերեսային ակտիվ նյութեր (ՄԱՆ), ամինաակտիվ

մգ/լ

0,05

0,05

զգբ

-

Նավթամթերքներ

մգ/լ

0,05

0,05

զգբ

-

Ֆենոլներ՝ ցնդող
(գումարային)

մկգ/լ

0,5

0,5

զգբ

4

Քլորոֆորմ
(հետազոտությունը կատարվում է միայն շշալցված ջրից, որի աղբյուրը խմելու ջրի մատակարարման կենտրոնական համակարգերից ստացված խմելու ջուրն է)

մկգ/լ

60

1,0

ս-թ

2

Բրոմոֆորմ
(հետազոտությունը կատարվում է միայն շշալցված ջրից, որի աղբյուրը խմելու ջրի մատակարարման կենտրոնական համակարգերից ստացված խմելու ջուրն է)

մկգ/լ

20

1,0

ս-թ

2

Երկբրոմքլորմեթան (հետազոտությունը կատարվում է միայն շշալցված ջրից, որի աղբյուրը խմելու ջրի մատակարարման կենտրոնական համակարգերից ստացված խմելու ջուրն է)

մկգ/լ

10

1,0

ս-թ

2

Բրոմերկքլորմեթան (հետազոտությունը կատարվում է միայն շշալցված ջրից, որի աղբյուրը խմելու ջրի մատակարարման կենտրոնական համակարգերից ստացված խմելու ջուրն է)

մկգ/լ

10

1,0

ս-թ

2

Չորսքլորային ածխաջուր (հետազոտությունը կատարվում է միայն շշալցված ջրից, որի աղբյուրը խմելու ջրի մատակարարման կենտրոնական համակարգերից ստացված խմելու ջուրն է)

մկգ/լ

2,0

1,0

ս-թ

2

Ֆորմալդեհիդ

մկգ/լ

25

25

ս-թ

2

Բենզ(ա)պիրեն

մկգ/լ

0,005

0,001

ս-թ

2

Երկ (2-էթիլհեքսիլ)ֆտալատ

մկգ/լ

6,0

0,1

ս-թ

2

Հեքսաքլորբենզոլ

մկգ/լ

0,2

0,2

ս-թ

2

Լինդան (ՀՔՑՀ-ի ա- իզոմեր)

մկգ/լ

0,5

0,2

ս-թ

1

2,4-Դ

մկգ/լ

1,0

1,0

ս-թ

2

Հեպտաքլոր

մկգ/լ

0,05

0,05

ս-թ

2

ԴԴՏ (իզոմերների գումար)

մկգ/լ

0,5

0,5

ս-թ

2

Ատրազին

մկգ/լ

0,2

0,2

ս-թ

2

Սիմազին

մկգ/լ

0,2

0,2

զգբ

2

զ. թունավորության համալիր ցուցանիշները (հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`

1/ՍԹԽ12/ՍԹԽ2վ/ՍԹԽվ,

որտեղ Պ-ն ` շշալցված խմելու ջրում տվյալ նյութի պարունակությունն է` արտահայտված մգ/լ, կամ մկգ/լ

ՍԹԽ-ն` շշալցված ջրում այդ նյութի սահմանային թույլատրելի խտությունն է` հաշվի առնելով ջրի կարգը, արտահայտված մգ/լ, կամ մկգ/լ

Խորհուրդ տրվող մեծությունը կազմում է <= 1։

)`

Ըստ NO2 և NO3 գումարի

Միավոր-ները

<= 1

<= 1

-

-

Ըստ եռհալոմեթանների գումարի

Միավոր-ները

<= 1

<= 1

-

-

3. Խմելու ջրի որակը գնահատվում է N 3 աղյուսակով սահմանված ճառագայթային անվտանգության ցուցանիշներին համապատասխան.

 Աղյուսակ N 3

Ցուցանիշները

Չափի միավորը

Շշալցված խմելու ջրի որակի նորմատիվները՝ ոչ ավելի

Վնասակարության ցուցանիշը (նյութի վնասակարության սահմանափակող մեծությունը, ըստ որի սահմանվում են
«ս-թ» (սանիտարաթունաբանական) և «զգբ» (զգայորոշման) նորմատիվները)

առաջին կարգի

բարձր կարգի

Ճառագայթային անվտանգության ցուցանիշներ

Տեսակարար գումարային ալֆա ճառագայթային ակտիվություն

Բկ/լ

0,2

0,2

ճառագայթ.

Տեսակարար գումարային բետա ճառագայթային ակտիվություն

Բկ/լ

1

1

ճառագայթ.

4. Համաճարակային առումով անվտանգությունը որոշվում է մանրէաբանական և մակաբուծաբանական ցուցանիշներին համապատասխան.

Աղյուսակ N 4

Ցուցանիշները

Շշալցված ջրերի որակի նորմատիվները

առաջին կարգի

բարձր կարգի

1) մանրէաբանական ցուցանիշներ

Մանրէների ընդհանուր թիվը (ՄԸԹ)՝ 370C ջերմաստիճանում

20 ԳԱՄ/1 մլ, ոչ ավելի

20 ԳԱՄ/1 մլ, ոչ ավելի

Մանրէների ընդհանուր թիվը (ՄԸԹ)՝ 220C ջերմաստիճանում

100 ԳԱՄ/1 մլ, ոչ ավելի

100 ԳԱՄ/1 մլ, ոչ ավելի

Ընդհանուր կոլիձև մանրէներ

ԳԱՄ-երի բացակայություն
300 մլ-ում

ԳԱՄ-երի բացակայություն
300 մլ-ում

Ջերմատոլերանտ կոլիձև մանրէներ

ԳԱՄ-երի բացակայություն
300 մլ-ում

ԳԱՄ-երի բացակայություն
300 մլ-ում

Գլյուկոզդրական կոլիձև մանրէներ

ԳԱՄ-երի բացակայություն
300 մլ-ում

ԳԱՄ-երի բացակայություն
300 մլ-ում

Սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիումների սպորներ

ԳԱՄ-երի բացակայություն
20 մլ-ում

ԳԱՄ-երի բացակայություն
20 մլ-ում

Pseudomonas aeruginosa

 բացակայություն 1000 մլ-ում

 բացակայություն 1000 մլ-ում

2) վիրուսոլոգիական ցուցանիշներ

Կոլիֆագեր

ԳԱՄ-երի բացակայություն
 1000 մլ-ում

ԳԱՄ-երի բացակայություն
1000 մլ-ում

3) մակաբուծաբանական ցուցանիշներ

Կրիպտոսպորիդիումների օցիստեր

բացակայություն 50 լ-ում

բացակայություն 50 լ-ում

Լյամբլիաների ցիստեր

բացակայություն 50 լ-ում

բացակայություն 50 լ-ում

Հելմինտների ձվեր

բացակայություն 50 լ-ում

բացակայություն 50 լ-ում

5. Մակրո- և միկրոտարրային կազմի ֆիզիոլոգիական լիարժեքությունը որոշվում է N 5 աղյուսակով սահմանված նորմատիվներին համապատասխան:

Աղյուսակ N 5

Ցուցանիշները

Չափի միավորը

Խմելու ջրի ֆիզիոլոգիական լիարժեքության նորմատիվները, սահմաններում

Շշալցված խմելու ջրի որակի նորմատիվները

առաջին կարգի

բարձր կարգի

1

2

3

4

5

Ընդհանուր հանքայնացում (չոր մնացորդ)

մգ/լ

100-1000

50-1000

200-500

Կոշտություն

մգ- էկվ/լ

1,5-7

7-ից ոչ ավելի

1,5-7

Հիմնայնություն

մգ- էկվ/լ

0,5-6,5

6,5-ից ոչ ավելի

0,5-6,5

Կալցիում (Ca)

մգ/լ

25-130 (հաշվարկային՝ ելնելեվ 7 մգ-էկվ/լ. առավելագույն թույլատրելի կոշտությունից և հաշվի առնելով մագնեզիումի պարունակության նվազագույն անհրաժեշտ մակարդակը` կալցիումի պարունակության առավելագույն թույլատրելի մակարդակը հաշվարկելիս և հակառակը)

130-ից ոչ ավելի

25-80

Մագնեզիում (Mg)

մգ/լ

5-65 (հաշվարկային՝ ելնելով 7 մգ-էկվ/լ. առավելագույն թույլատրելի կոշտությունից և հաշվի առնելով մագնեզիումի պարունակության նվազագույն անհրաժեշտ մակարդակը` կալցիումի պարունակության առավելագույն թույլատրելի մակարդակը հաշվարկելիս և հակառակը)

65-ից ոչ ավելի

5-50

Կալիում (K)

մգ/լ

-

20-ից ոչ ավելի

2-20

Բիկարբոնատներ (HCO3-)

մգ/լ

30-400

400-ից ոչ ավելի

30-400

Ֆտորիդ-իոն (F)

մգ/լ

0,5-1,5

1,5-ից ոչ ավելի

0,6-1,2

Յոդիդ-իոն (J)

մկգ/լ

10-125

125-ից ոչ ավելի (ջրի յոդացումը ՍԹԽ-ի մակարդակով թույլատրվում է յոդացված աղի հաշվին յոդի պակասի կանխարգելման բացակայության դեպքում` յոդիդ իոնների օրական թույլատրելի չափի պահպանման պայմանով` նկատի ունենալով շրջակա միջավայրից օրգանիզմ մտնող իոնների գումարը)

40-60 ( ջրի յոդացումը 40-60 մկգ/լ մակարդակով թույլատրվում է որպես յոդի պակասի զանգվածային կանխարգելման եղանակ այլ կանխարգելիչ միջոցների կիրառման հետ համատեղ)

6. Որպես պահածոյացնող նյութեր՝ թույլատրվում են N 6 աղյուսակով սահմանված հակազդակները.

 

Աղյուսակ N 6

Պահածոյացնող նյութերը

Չափի միավորը

Խմելու ջրում սահմանային թույլատրելի խտությունը

Շշալցված խմելու ջրի որակի նորմատիվները, ոչ ավելի

առաջին կարգի

բարձր կարգի

Արծաթ (Ag)

մգ/լ

0,05

0,025

0,0025

Յոդ (J)

մգ/լ

0,125

0,06

0,06

Ածխածնի երկօքսիդ (CO2 )

%

0,4 (0,4 մգ/լ-ից ավելի պարունակությունը թույլատրվում է սպառողական տարայի վրա ածխածնի երկօքսիդի պարունակությունը նշելու դեպքում)

0,4

0,2

7. Ներգործության մակարդակների (ՆՄ) չափերը (Բկ/կգ), ըստ խմելու ջրում առանձին ռադիոնուկլիդների պարունակության, սահմանված են N 7 աղյուսակով.

Աղյուսակ N 7

 Նուկլիդ

 ՆՄ, 
 Բկ/կգ

 

 Նուկլիդ

 ՆՄ
 Բկ/կգ

H-3

 7600

Tc-97

 2000

Be-7

 4900

Tc-97m

 250

C-14

 240

Tc-99

 210

Na-22

 43

Ru-97

 910

P-32

 57

Ru-103

 190

P-33

 570

Ru-106

 20

S-35

 178

Rh-105

 370

Cl-36

 150

Pd-103

 720

Ca-45

 190

Ag-105

 290

Ca-47

 86

Ag-110m

 49

Sc-46

 91

Ag-111

 110

Sc-47

 250

Cd-109

 69

Sc-48

 81

Cd-115

 98

V-48

 69

Cd-115m

 42

Cr-51

 3600

In-111

 470

Mn-51

 1500

In-114m

 33

Mn-52

 76

Sn-113

 190

Mn-53

 4600

Sn-125

 44

Mn-54

 193

Sb-122

 81

Fe-55

 420

Sb-124

 55

Fe-59

 76

Sb-125

 120

Co-56

 55

Te-123m

 86

Co-57

 650

Te-127

 810

Co-58

 190

Te-127m

 60

Co-60

 40

Te-129

 2100

Ni-59

 2200

Te-129m

 46

Ni-63

 910

Te-131

 1600

Zn-65

 35

Te-131m

 72

Ge-71

 11400

Te-132

 36

As-73

 530

I-123

 650

As-74

 110

I-125

 9,1

As-76

 86

I-126

 4,7

As-77

 340

I-129

 1,3

Se-75

 53

I-130

 69

Br-82

 250

I-131

 6,2

Rb-86

 49

Cs-129

 2300

Sr-85

 240

Cs-131

 2400

Sr-89

 53

Cs-132

 270

Sr-90

 4,9

Cs-134

 7,2

Y-90

 51

Cs-135

 69

Y-91

 57

Cs-136

 46

Zr-93

 120

Cs-137

 11

Zr-95

 140

Cs-138

 1500

Nb-93m

 1100

Ba-131

 300

Nb-94

 81

Ba-140

 53

Nb-95

 240

La-140

 69

Mo-93

 44

Ce-139

 530

Mo-99

 220

Ce-141

 190

Tc-96

 120

Ce-143

 120

Ce-144

 26

Th-231

 400

Pr-143

 110

Th-232

 0,60

Nd-147

 120

Th-234

 40

Pm-147

 530

U-230

 2,5

Pm-149

 140

U-231

 490

Sm-151

 1400

U-232

 0,42

Sm-153

 190

U-233

 2,7

Eu-152

 98

U-234

 2,8

Eu-154

 69

U-235

 2,9

Eu-155

 430

U-236

 2,9

Gd-153

 510

U-237

 180

Tb-160

 86

U-238

 3,0

Er-169

 370

Pa-230

 150

Tm-171

 1200

Pa-231

 0,19

Yb-175

 310

Pa-233

 160

Ta-182

 91

Np-237

 1,3

W-181

 1800

Np-239

 170

W-185

 310

Pu-236

 1,6

Re-186

 91

Pu-237

 1400

Os-185

 270

Pu-238

 0,60

Os-191

 240

Pu-239

 0,55

Os-193

 170

Pu-240

 0,55

Ir-190

 110

Pu-241

 29

Ir-192

 98

Pu-242

 0,57

Pt-191

 400

Pu-244

 0,57

Pt-193m

 300

Am-241

 0,69

Au-198

 140

Am-242

 460

Au-199

 310

Am-242m

 0,72

Hg-197

 600

Am-243

 0,69

Hg-203

 72

Cm-242

 14

Tl-200

 690

Cm-243

 0,91

Tl-201

 1400

Cm-244

 1,1

Tl-202

 300

Cm-245

 0,65

Tl-204

 110

Cm-246

 0,65

Pb-203

 570

Cm-247

 0,72

Pb-210

 0,20

Cm-248

 0,18

Bi-206

 72

Bk-249

 240

Bi-207

 110

Cf-246

 42

Bi-210

 110

Cf-248

 4,9

Po-210

 0,11

Cf-249

 0,39

Ra-223

 1,4

Cf-250

 0,86

Ra-224

 2,1

Cf-251

 0,38

Ra-225

 1,4

Cf-252

 1,5

Ra-226

 0,49

Cf-253

 98

Ra-228

 0,20

Cf-254

 0,34

Th-227

 16

Es-253

 22

Th-228

 1,9

Es-254

 4,9

Th-229

 0,28

Es-254m

 33

Th-230

 0,65

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան