Համարը 
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Համաձայնագիր
Կարգավիճակը 
Գործողությունը դադարեցված է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2015.01.21/3(1092) Հոդ.36
Ընդունման վայրը 
Սանկտ Պետերբուրգ
Ընդունող մարմինը 
Հայաստանի Հանրապետություն
Ընդունման ամսաթիվը 
21.05.2010
Ստորագրող մարմինը 
Ստորագրման ամսաթիվը 
21.05.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
02.01.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.01.2018

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՎ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՎ ՏԵՂԱՓՈԽՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱՆՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր

 

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՎ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՎ ՏԵՂԱՓՈԽՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱՆՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Եվրասիական տնտեսական համայնքի շրջանակներում՝ Մաքսային միության անդամ պետությունների կառավարությունները, այսուհետ՝ Կողմեր,

հիմնվելով «Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2009 թվականի նոյեմբերի 27-ի պայմանագրի դրույթների վրա,

Մաքսային միության մաքսային տարածքով երկաթուղային տրանսպորտով տեղափոխվող ապրանքների նկատմամբ «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգի կիրառումն ապահովելու նպատակներով,

համաձայնեցին հետևյալի մասին.

 

Հոդված 1

 

Սույն Համաձայնագրով սահմանվում է Մաքսային միության մաքսային տարածքով երկաթուղային տրանսպորտով տեղափոխվող ապրանքների մաքսային տարանցման առանձնահատկությունները, և այն չի տարածվում ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման նպատակով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման հետ կապված իրավահարաբերությունների վրա:

 

Հոդված 2

 

Սույն Համաձայնագրում գործածվում են հետևյալ եզրույթները՝

1) «ԵՏԲՄՀ»` «Երկաթուղային տրանսպորտով բեռների միջազգային հաղորդակցության մասին» 1951 թվականի նոյեմբերի 1-ի համաձայնագիր,

2) «երկաթուղի»՝ կազմակերպություն, որն իրականացնում է ապրանքների փոխադրում երկաթուղային տրանսպորտով,

3) «Մաքսային միության երկաթուղի»՝ Մաքսային միության անդամ պետությունների կազմակերպություն, որն իրականացնում է ապրանքների փոխադրում երկաթուղային տրանսպորտով՝ Մաքսային միության անդամ պետություններից մեկի տարածքի սահմաններում ԵՏԲՄՀ-ին համապատասխան,

4) «երկաթուղային բեռնագիր»՝ ԵՏԲՄՀ-ի երկաթուղային բեռնագիրը կամ ԵՏԲՄՀ-ով նախատեսված ԵՏԲՄՀ/ՄԻԿ երկաթուղային բեռնագիրը:

Սույն հոդվածում չնշված եզրույթները գործածվում են Մաքսային միության մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված իմաստներով:

 

Հոդված 3

 

Երկաթուղային տրանսպորտով ապրանքների փոխադրում իրականացնելիս որպես տարանցիկ փոխադրման հայտարարագիր կարող են օգտագործվել երկաթուղային բեռնագիրը (ուղարկող և նշանակման մաքսային մարմինների համար ճանապարհային ամփոփագրի լրացուցիչ օրինակները), Մաքսային միության մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկություններ պարունակող առևտրային կամ մաքսային փաստաթղթերը:

Եթե երկաթուղային բեռնագիրը և առևտրային փաստաթղթերն օգտագործվում են որպես տարանցիկ փոխադրման հայտարարագիր, ապա երկաթուղային բեռնագիրը համարվում է տարանցիկ փոխադրման հայտարարագրի հիմքը, իսկ մնացած առևտրային փաստաթղթերը՝ դրա անբաժանելի մասը:

Տարանցիկ փոխադրման մեկ հայտարարագիրը ձևակերպվում է ապրանքների այն խմբաքանակի համար, որը մեկ երկաթուղային բեռնագրով փոխադրվում է մեկ ուղարկողի կողմից մեկ ստացողի հասցեով մեկ ժամանման կայարան:

Տարանցիկ փոխադրման հայտարարագիրն ուղարկող մաքսային մարմին ներկայացնելիս պետք է ներկայացնել նաև դրա էլեկտրոնային պատճենը:

Եթե հայտարարատուն Մաքսային միության երկաթուղին է, իսկ որպես տարանցիկ փոխադրման հայտարարագիր ներկայացվում է մաքսային փաստաթուղթը, ապա Մաքսային միության երկաթուղին Մաքսային միության հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով տարանցիկ փոխադրման հայտարարագրի վրա դնում է երկաթուղային կայարանի պատասխանատու աշխատակցի ստորագրությամբ հաստատված օրացուցային կնիքը:

Եթե հայտարարատուն Մաքսային միության երկաթուղին է, իսկ որպես տարանցիկ փոխադրման հայտարարագիր ներկայացվում են երկաթուղային բեռնագիրը և առևտրային փաստաթղթերը, ապա Մաքսային միության երկաթուղին օրացուցային կնիք է դնում ճանապարհային ամփոփագրի լրացուցիչ օրինակների վրա: Ճանապարհային ամփոփագրի լրացուցիչ օրինակը, որի վրա օրացուցային կնիք է դրված, համարվում է մի փաստաթուղթ, որով հաստատվում են Մաքսային միության երկաթուղու՝ որպես «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգի հայտարարատու հանդես գալու իրավասությունները:

Մաքսային միության մաքսային տարածք ժամանելու վայրի մաքսային մարմնից այդ տարածքից մեկնելու վայրի մաքսային մարմին երկաթուղային տրանսպորտով օտարերկրյա ապրանքները տեղափոխելու ժամանակ «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգի կիրառման դեպքում մաքսային հայտարարագրում ապրանքների արժեքների վերաբերյալ տվյալներ ներկայացնել չի պահանջվում:

Եթե նշանակման մաքսային մարմին չառաքված ապրանքների նկատմամբ վճարման ենթակա մաքսատուրքերի, հարկերի գումարները հնարավոր չէ որոշել մաքսային մարմիններում դրանց արժեքների վերաբերյալ հստակ տվյալների բացակայության պատճառով, ապա մաքսատուրքերի, հարկերի գումարները որոշվում են մաքսատուրքերի, հարկերի ամենաբարձր դրույքաչափով, ինչպես նաև այն ապրանքների քանակով և (կամ) արժեքով, որոնք կարող են որոշվել առկա տվյալների հիման վրա:

Եթե հետագայում ապրանքների արժեքների վերաբերյալ ճշգրիտ տեղեկությունները հաստատվում են, ապա հավելյալ վճարված կամ հավելյալ գանձված մաքսատուրքերի, հարկերի գումարները վերադարձվում են կամ չվճարված գումարները գանձվում են՝ Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքին համապատասխան:

 

Հոդված 4

 

Ուղարկող մաքսային մարմինները, մաքսային հսկողություն իրականացնելու նպատակով, իրավունք ունեն պահանջելու ներկայացնել Մաքսային միության մաքսային օրենսդրությամբ նախատեսված առևտրային և այլ փաստաթղթեր, որոնք հնարավորություն են ընձեռում նույնականացնելու փոխադրվող ապրանքները:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում ուղարկող մաքսային մարմիններն ունեն սահմանային երկաթուղային կայարաններում ապրանքներ փոխադրող` միջազգային փոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցները կանգնեցնելու և դրանք Մաքսային միության մաքսային տարածքի սահմաններից դուրս բերելու իրավունք:

 

Հոդված 5

 

Մաքսային տարանցման ժամկետը սահմանում է ուղարկող մաքսային մարմինը Մաքսային միության մաքսային օրենսդրությանը համապատասխան՝ հաշվի առնելով ԵՏԲՄՀ-ի դրույթները:

Մաքսային տարանցման ժամկետը սահմանելիս հաշվի են առնվում տեսակավորման կայարաններում շարժակազմերի անջատման, տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վերանորոգման և հսկողություն իրականացնող մարմինների կողմից կատարվող գործողությունների իրականացման համար տրանսպորտային միջոցը երթուղու ընթացքում կանգնեցնելու հնարավոր դեպքերը:

 

Հոդված 6

 

1. Երկաթուղային տրանսպորտով փոխադրվող այն ապրանքների բեռնաթափումը, փոխաբեռնումը (վերաբեռնումը) և ապրանքների հետ կատարվող բեռնային մյուս գործողությունները, որոնք կապված չեն միջազգային փոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցների վրա դրված մաքսային կապարակնիքները և կնիքները հանելու հետ, կամ երբ միջազգային փոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցների վրա դրված չեն մաքսային կապարակնիքներ և կնիքներ, թույլատրվում են այն մաքսային մարմնին նախապես ծանուցելուց հետո, որի գործունեության տարածքում իրականացվում է ապրանքների փոխաբեռնումը: Ծանուցում է համարվում Մաքսային միության երկաթուղու կողմից կապի օպերատիվ ուղիներով այդ մաքսային մարմնին ուղարկված՝ ազատ ձևով շարադրված գրավոր դիմումը, որը պարունակում է տեղեկություններ՝

- տարանցման հայտարարագրի համարի վերաբերյալ,

- ուղարկող մաքսային մարմնի և նշանակման մաքսային մարմնի վերաբերյալ,

- այն երկաթուղային կայարանի վերաբերյալ, որտեղ պետք է իրականացվի բեռնային գործողությունը,

- կոնտեյների համարի վերաբերյալ (ապրանքները կոնտեյներներով փոխադրելու դեպքում):

Դիմումը պետք է ստորագրված լինի Մաքսային միության երկաթուղու իրավասու պաշտոնատար անձի կողմից:

2. Բեռնային գործողությունն իրականացնելուց հետո ոչ ուշ, քան մեկ օրվա ընթացքում Մաքսային միության երկաթուղին կապի օպերատիվ ուղիներով Մաքսային միության անդամ պետությունների օրենսդրությամբ նախատեսված ընդհանուր ձևի ակտի պատճենն ուղարկում է այն մաքսային մարմին, որի գործունեության տարածքում իրականացվել է բեռնային գործողությունը:

Ընդհանուր ձևի ակտի առաջին օրինակը կցվում է երկաթուղային բեռնագրին և Մաքսային միության երկաթուղու կողմից ներկայացվում նշանակման վայրի մաքսային մարմին:

Անհրաժեշտ չէ տարանցիկ փոխադրման հայտարարագիր, տրանսպորտային (փոխադրման) փաստաթղթեր ներկայացնել այն մաքսային մարմին, որի գործունեության տարածքում իրականացվել է բեռնային գործողությունը:

3. Այն մաքսային մարմինը, որի գործունեության տարածքում իրականացվել է բեռնային գործողությունը, ընդհանուր ձևի ակտն ստանալու ամսաթվից ոչ ուշ, քան 24 ժամվա ընթացքում կապի օպերատիվ ուղիներով, այդ թվում՝ տեղեկատվական համակարգերի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, նշանակման վայրի մաքսային մարմին է ուղարկում բեռնային գործողության վերաբերյալ տեղեկություններ:

 

Հոդված 7

 

Եթե Մաքսային միության երկաթուղին, որն ապրանքներն ընդունել է ԵՏԲՄՀ-ին համապատասխան փոխադրելու համար և ապրանքները «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան փոխադրելիս չի կատարել իր պարտավորությունները, ապա այն պատասխանատվություն է կրում Մաքսային միության այն անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան, որի տարածք ներմուծվել են այդ ապրանքները:

 

Հոդված 8

 

1. Եթե «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգի հայտարարատուն Մաքսային միության երկաթուղին է, ապա մաքսատուրքի, հարկերի վճարման պարտավորությունը կրում է՝

1) Մաքսային միության այն երկաթուղին, որն ապրանքները «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու համար ուղարկող մաքսային մարմին է ներկայացնում տարանցիկ փոխադրման հայտարարագիր՝ այն ուղարկող մաքսային մարմնի կողմից գրանցելու պահից,

2) Մաքսային միության այն երկաթուղին, որը Մաքսային միության մեկ այլ երկաթուղուց ապրանքներ է ընդունում փոխադրման համար՝ Մաքսային միության ընդունող երկաթուղու կողմից Մաքսային միության մեկ այլ երկաթուղուց ապրանքները փոխադրման համար ԵՏԲՄՀ-ին համապատասխան ընդունելու պահից:

2. Մաքսային միության մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման հետ կապված երկաթուղու պարտավորությունը դադարում է՝

1) Մաքսային միության այն երկաթուղու համար, որն ապրանքները ԵՏԲՄՀ-ին համապատասխան փոխադրման համար հանձնում է Մաքսային միության մեկ այլ երկաթուղու՝ ապրանքները Մաքսային միության մեկ այլ երկաթուղու կողմից փոխադրման համար ընդունելու պահից,

2) Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 227-րդ կամ 228-րդ հոդվածներով սահմանված դեպքերում:

3. Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ժամկետը, ինչպես նաև դրանց՝ վճարման ենթակա չափը սահմանվում է Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքին համապատասխան:

4. Եթե «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգի հայտարարատուն Մաքսային միության երկաթուղին չէ, ապա երկաթուղին «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգի հայտարարատուի հետ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման համար կրում է համապարտ պատասխանատվություն:

 

Հոդված 9

 

Ուղարկող մաքսային մարմնի կողմից սահմանված մաքսային տարանցման ժամկետում ապրանքները նշանակման մաքսային մարմին չուղարկելու դեպքում Մաքսային միության ցանկացած երկաթուղի մաքսային մարմնի պահանջով տեղեկություններ է ներկայացնում փնտրվող ապրանքների վերաբերյալ:

Պահանջներն ու տեղեկությունները կարող են փոխանցվել ինչպես գրավոր, այնպես էլ տեղեկատվական համակարգերի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ:

 

Հոդված 10

 

Եթե ժամանման կայարանում չկա մաքսային մարմին, որը կեզրափակի «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգը, ապա տարանցիկ փոխադրման հայտարարագիրը, ինչպես նաև փոխադրողի մոտ գտնվող մյուս փաստաթղթերը կարող են նշանակման մաքսային մարմին ներկայացվել այն անձի կողմից, որը Մաքսային միության երկաթուղու հետ կնքել է պայմանագիր, որին համապատասխան նա կարող է կատարել «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգը եզրափակելու հետ կապված մաքսային գործառնություններ:

 

Հոդված 11

 

1. Կողմերի միջև ծագող՝ սույն Համաձայնագրի դրույթների մեկնաբանման և (կամ) կիրառման հետ կապված վեճերը կարգավորվում են, առաջին հերթին, բանակցությունների ու խորհրդակցությունների միջոցով:

2. Եթե վեճի կողմերը բանակցությունների ու խորհրդակցությունների միջոցով վեճը չեն կարգավորում դրանց անցկացման վերաբերյալ՝ վեճի մի կողմից վեճի մյուս կողմին հասցեագրված պաշտոնական գրավոր դիմումը ներկայացնելու օրվանից հետո վեց ամսվա ընթացքում, ապա վեճի կողմերից յուրաքանչյուրը կարող է այդ վեճը հանձնել Եվրասիական տնտեսական համայնքի դատարանի քննությանը, եթե վեճի կարգավորման եղանակների վերաբերյալ վեճի կողմերի միջև այլ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել:

3. Մաքսային միության հանձնաժողովը Կողմերին աջակցություն է ցուցաբերում վեճի կարգավորման հարցում՝ նախքան այդ վեճը Եվրասիական տնտեսական համայնքի դատարանի քննությանը հանձնելը:

 

Հոդված 12

 

Սույն Համաձայնագրում կարող են կատարվել փոփոխություններ, որոնք ձևակերպվում են սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը կազմող առանձին արձանագրություններով:

 

Հոդված 13

 

Սույն Համաձայնագիրը ենթակա է վավերացման և ժամանակավորապես կիրառվում է «Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2009 թվականի նոյեմբերի 27-ի պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերը Կողմերի պետությունների կողմից կատարվելու մասին վերջին գրավոր ծանուցումն ավանդապահի կողմից դիվանագիտական ուղիներով ստանալու օրվանից:

Կատարված է Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքում, 2010 թվականի մայիսի 21-ին, մեկ բնօրինակից՝ ռուսերենով:

Սույն Համաձայնագրի բնօրինակը պահվում է Մաքսային միության հանձնաժողովում, որը յուրաքանչյուր Կողմին կտրամադրի դրա հաստատված պատճենը:

 

Բելառուսի
Հանրապետության
 Կառավարության կողմից

 

(ստորագրություն)

Ղազախստանի
Հանրապետության
Կառավարության կողմից

 

(ստորագրություն)

Ռուսաստանի
Դաշնության
Կառավարության կողմից

 

(ստորագրություն)