Համարը 
N 927-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2002.07.31/28(203) Հոդ.656
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
30.05.2002
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
09.07.2002
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
13.07.2002
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
10.08.2002
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՍԵՎԱՆ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ, «ՍԵՎԱՆ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԻ ԵՎ «ՍԵՎԱՆ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
13 հուլիսի 2002 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

30 մայիսի 2002 թվականի N 927-Ն

 

«ՍԵՎԱՆ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ, «ՍԵՎԱՆ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԻ ԵՎ «ՍԵՎԱՆ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» և «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Սևան» ազգային պարկ» պետական հիմնարկը վերակազմակերպել «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության:

2. Հաստատել`

ա) «Սևան» ազգային պարկի կանոնադրությունը` համաձայն N 1 հավելվածի.

բ) «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը` համաձայն N 2 հավելվածի.

գ) «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության խորհրդի կազմը` համաձայն N 3 հավելվածի:

(2-րդ կետը լրաց. 09.09.10 N 1185-Ն)

3. Սահմանել, որ

ա) «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակը «Սևան» ազգային պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության, բնության ժառանգության գիտական ուսումնասիրության, պահպանության, պաշտպանության, վերականգնման, վերարտադրության, հաշվառման, գույքագրման, դիտանցի, ինչպես նաև պարկի բնական պաշարների կայուն օգտագործման, ազգային պարկի տարածքում գտնվող հանրային լողափերի սպասարկման ապահովումն է.

բ) «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունն իրականացնում է ձեռնարկատիրական գործունեության հետևյալ տեսակները`

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կենսառեսուրսների, այդ թվում` բույսերի և կենդանիների տեսակների, անտառային ռեսուրսների վերարտադրություն, օգտագործում և իրացում,

բնափայտի մթերում, վերամշակում և իրացում,

զբոսաշրջության, այդ թվում` էկոզբոսաշրջության կազմակերպում,

երկրորդական անտառանյութի (կոճղերի) մթերում, վերամշակում և իրացում,

կողմնակի անտառօգտագործում (խոտհունձ, անասունների արածեցում, փեթակների և մեղվանոցների տեղադրում, վայրի պտղի, ընկույզի, սնկի, հատապտղի, դեղաբույսերի ու տեխնիկական հումքի հավաքում) և դրա արդյունքում մթերված կենսապաշարների վերամշակում ու իրացում,

գյուղատնտեսական մթերքների արտադրություն, վերամշակում և իրացում,

հանգստի և զբոսաշրջության հետ կապված սպասարկման ծառայությունների մատուցում,

«Սևան» ազգային պարկին վերաբերող գովազդի կազմակերպում, գիտաճանաչողական գրականության և տեղեկատվական նյութերի պատրաստում ու հրատարակում,

տեղեկատվության տրամադրում և խորհրդատվություն.

գ) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահի դրությամբ «Սևան» ազգային պարկ» պետական հիմնարկի տնօրինության`

պետական սեփականություն հանդիսացող գույքը, համաձայն N 3.1 հավելվածի, բացառությամբ շենքերի և շինությունների, սեփականության իրավունքով հանձնվում է «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը.

շենքերը և շինությունները, համաձայն N 4 հավելվածի, ինչպես նաև համապատասխան հողատարածքը` ըստ անտառաշինական նախագծերի, «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն ամրացվում են անժամկետ անհատույց օգտագործման իրավունքով.

դ) մինչև վերակազմակերպումը «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը «Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված հատկացումները տրամադրվում են Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության տեղական գանձապետական բաժանմունք ներկայացված բյուջետային ծախսերի նախահաշիվների հիման վրա` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների` դրանց տնտեսագիտական բովանդակությանը համապատասխան:

Նշված հատկացումները ներառվում են վերակազմակերպումից հետո իրավաբանական անձի հետ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքված պայմանագրում:

(3-րդ կետը փոփ. 10.07.14 N 683-Ն, 10.03.15 N 301-Ն)

4. «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կառավարման, ինչպես նաև «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «ե» և «է» ենթակետերով նախատեսված լիազորությունները վերապահել Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը:

5. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարին`

ա) «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրության հաստատումից հետո մեկամսյա ժամկետում ապահովել կազմակերպության պետական գրանցումը.

բ) «Սևան» ազգային պարկի անտառաշինական և հողաշինարարական քարտեզների հիման վրա մեկ տարվա ընթացքում` սահմանված կարգով ապահովել «Սևան» ազգային պարկի տարածքի քարտեզագրումը, գոտիավորման սխեմայի կազմումը, պարկի սահմանների ու դրա պահպանական գոտու ճշտումը և, դրանք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվելուց հետո, հողամասերի ու ամրացված այլ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցումը:

6. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարին` մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություններ`

ա) սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության 1999-2001 թվականների պետական բյուջեների կատարման արդյունքներով «Սևան» ազգային պարկ» պետական հիմնարկի ֆինանսավորման գծով առաջացած պարտքերը մարելու վերաբերյալ.

բ) Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության հայտի հիման վրա` «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գործունեության ֆինանսավորման վերաբերյալ:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան
   

2002 թ. հուլիսի 9
Երևան

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի
մայիսի 30-ի N 927-Ն որոշման

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

«ՍԵՎԱՆ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԻ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. «Սևան» ազգային պարկը (այսուհետ` պարկ) ստեղծվել է ՀԿԿ Կենտկոմի և Հայկական ՍՍՀ Մինիստրների խորհրդի 1978 թվականի մարտի 14-ի «Սևան» ազգային պարկ ստեղծելու մասին» N 125 որոշմամբ:

2. Պարկը հանրապետական նշանակության` բնության հատուկ պահպանվող տարածք է:

3. Պարկի ստեղծման նպատակներն են`

1) Սևանա լճի ավազանի ջրային ու ցամաքային բնական էկոհամակարգերի զարգացման բնականոն ընթացքի ապահովումը, լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության, բնության ու պատմամշակութային հուշարձանների պահպանությունը.

2) Սևանա լճի ավազանին բնորոշ հազվագյուտ և անհետացող վայրի բույսերի ու կենդանիների տեսակների, գենոֆոնդի և դրանց բնակության միջավայրի պահպանությունը.

3) բնական լանդշաֆտների, դրանց առանձին տարրերի, բնական գործընթացների և երևույթների գիտական ուսումնասիրությունը.

4) պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերում ընթացող գործընթացների կանխատեսումն ու գնահատումը.

5) բնական օբյեկտների, այդ թվում` կենսաբանական պաշարների արդյունավետ օգտագործումը, օգտագործման ձևերի ու բնության պահպանության գիտական հիմունքների մշակումը.

6) էկոլոգիական մոնիթորինգի կազմակերպումը, բնության տարեգրության վարումը և պարկի ու հարակից տարածքների բնության թանգարանի գործունեության կազմակերպումը.

7) ճանաչողական զբոսաշրջության և ռեկրեացիայի զարգացման նախադրյալների ապահովումը.

8) բնակչության էկոլոգիական կրթության ու դաստիարակության և իրազեկման աշխատանքների իրականացման ապահովումը:

4. Պարկի հողերը հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր են, որոնք ներառում են բնապահպանական, պատմական ու մշակութային և այլ նշանակության հողեր, որոնց վրա օրենքով սահմանված կարգով արգելվում է պարկի նպատակային նշանակությանը հակասող գործունեություն: Այլ հողատերերի, հողօգտագործողների և հողամասերի սեփականատերերի հողերը, ինչպես նաև ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց շենքերն ու կառույցները, որոնք գտնվում են պարկի սահմաններում, օգտագործվում են իրենց նշանակությանը համապատասխան` այդ անձանց կողմից պահպանելով բնապահպանական նորմերը` սահմանված սույն կանոնադրությամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

5. Պարկի անվանումն է`

1) հայերեն լրիվ` «Սևան» ազգային պարկ.

2) հայերեն կրճատ` «Սևան» ԱՊ.

3) ռուսերեն լրիվ` Национальный парк "Севан".

4) ռուսերեն կրճատ` НП "Севан".

5) անգլերեն լրիվ` Sevan National Park.

6) անգլերեն կրճատ` Sevan NP:

 

II. ՊԱՐԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ

 

6. Պարկի կառավարման պլանը կազմվում է համաձայն «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի:

(6-րդ կետը փոփ. 09.09.10 N 1185-Ն)

 

III. ՊԱՐԿԻ ՏԱՐԱԾՔԱԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԸ

 

7. Պարկի տարածքը, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունվարի 18-ի N 205-Ն որոշմամբ հաստատված «Սևան» ազգային պարկի 2007-2011 թվականների կառավարման պլանի, բաժանվում է հետևյալ տարածքագործառնական գոտիների`

1) արգելոցային` ընդգրկում է «Արտանիշի», «Նորաշենի», «Լիճք-Արգիչի» և «Գիլլի» արգելոցները.

2) արգելավայրային` ընդգրկում է «Գավառագետի» և «Գիհի-կաղնուտային ռելիկտային» արգելավայրերը.

3) ռեկրեացիոն.

4) տնտեսական:

8. Արգելոցային գոտիների ստեղծման նպատակներն են`

1) Արտանիշի թերակղզու մինչսառցային ժամանակաշրջանի բազմազան ռելիկտային բուսականության, գիհու նոսրանտառների և տափաստանների, ինչպես նաև որպես հազվագյուտ կենդանիների (գորշ արջ, այծյամ, վարազ, բեզոարյան այծ, ազնվացեղ եղջերու և այլն) միգրացիայի միջանցքի պահպանության ապահովումը.

2) Նորաշեն համայնքին հարակից կղզիներում թռչունների, մասնավորապես, հայկական արծաթափայլ որորի, որպես Հայաստանում բնադրող միակ էնդեմիկ թռչունի, բնականոն ապրելակերպի ու վերարտադրության ապահովումը.

3) Լիճքի հանքային աղբյուրների, Արգիչի և Լիճք գետերի գետաբերանային հատվածում մնացորդային լճակների ջրաճահճային բուսականության, թռչունների բնադրավայրի պահպանության, ինչպես նաև արժեքավոր և հազվագույտ ձկնատեսակների՝ Սևանի իշխանի, Սևանի կողակի և Սևանի բեղլուի բնական ձվադրման ու զարգացման ապահովումը.

4) Մասրիկ և Գեղամասար գետերի գետաբերանային հատվածների պահպանության, արժեքավոր և հազվագույտ ձկնատեսակների` Սևանի իշխանի, Սևանի կողակի և Սևանի բեղլուի բնական ձվադրման և զարգացման համար, ինչպես նաև հարակից ճահճուտների պահպանության, որպես թռչունների բնադրավայր, ապահովումը.

5) արգելոցների տարածքներին բնորոշ բնական լանդշաֆտների պահպանումը.

6) բնական գործընթացները խոչընդոտող մարդածին գործոնների բացահայտումը և դրանց կանխարգելումը.

7) կենսաբազմազանության և լանդշաֆտների պահպանության, վերականգնման և բնականոն զարգացման ապահովումը,

8) մարդածին բացասական ազդեցության կանխարգելումն արգելոցի էկոհամակարգերի և դրանց բաղադրիչների բնականոն զարգացման վրա:

9. Արգելավայրային գոտիների ստեղծման նպատակներն են`

1) Գավառագետի գետաբերանային հատվածում մնացորդային լճակների պահպանության և Նորատուս թերակղզու ափամերձ հատվածի թռչունների բնադրավայրերի, ինչպես նաև արժեքավոր և հազվագույտ ձկնատեսակների ձվադրման ու զարգացման ապահովումը.

2) Սևանա լեռնաշղթայի հարավ-արևմտյան լանջերի վրա տարածվող գիհու և կաղնու ռելիկտային բնական նոսր անտառների պահպանության ապահովումը.

3) արգելավայրերի տարածքներին բնորոշ բնական լանդշաֆտների պահպանումը.

4) բնական գործընթացները խոչընդոտող մարդածին գործոնների բացահայտումը և դրանց կանխարգելումը.

5) կենսաբազմազանության և լանդշաֆտների պահպանության, վերականգնման և բնականոն զարգացման ապահովումը:

10. Ռեկրեացիոն գոտու ստեղծման նպատակներն են`

1) բնական լանդշաֆտների, բուսական ծածկույթի, Սևանա լճի ափամերձ հատվածի բնական և մշակութային ժառանգության բնապատմական և գեղագիտական արժեքների պահպանության ապահովումը` քաղաքացիների հանգստի կազմակերպման համար.

2) ազգային պարկի տարածքի զբոսաշրջային կարողությունների բացահայտումն ու պահպանումը և զբոսաշրջության տարբեր ձևերի, այդ թվում` ճանաչողական զբոսաշրջության զարգացմանը նպաստելը.

3) ռեկրեացիոն գոտու տարածքների նպատակային օգտագործման ապահովումը.

4) ռեկրեացիոն գոտում առկա պատմամշակութային հուշարձանների և դրանց պահպանման գոտիների պահպանության ապահովումը.

5) ռեկրեացիոն գոտու էկոհամակարգերի բնականոն զարգացման վրա մարդածին բացասական ազդեցության կանխարգելումը:

11. Տնտեսական գոտու ստեղծման նպատակներն են`

1) պարկի տնտեսական գոտու տարածքին բնորոշ արժեքավոր բույսերի ու կենդանիների տեսակների պահպանության, վերարտադրության, էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության վերականգնման, էկոլոգիապես մաքուր մեթոդներով գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության կազմակերպման, բնական պաշարների կայուն օգտագործման, ազգային պարկի տարածքում գտնվող հանրային լողափերի սպասարկման և պարկի ռեժիմով չարգելված այլ տնտեսական գործունեության ծավալման ապահովումը.

2) ընդերքի, ջրային ռեսուրսների, բուսական և կենդանական պաշարների արդյունավետ օգտագործման ապահովումը` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան.

3) տնտեսական գոտու էկոհամակարգերի բնականոն զարգացման վրա մարդածին բացասական ազդեցության կանխարգելումը:

(11-րդ կետը փոփ. 10.07.14 N 683-Ն)

 

IV. ՊԱՐԿԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏԻՆ

 

12. Պարկի պահպանման գոտու տարածքը Սևանա լճի ջրհավաք ավազանն է: Պահպանման գոտու տարածքում կարող են ընդգրկվել տարբեր սեփականատերերի պատկանող հողամասեր, այդ թվում` համայնքների վարչական տարածքներում ներառվածը: Դրանց օգտագործումը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

13. Պարկի պահպանման գոտու տարածքում թույլատրվում է պարկի էկոլոգիական համակարգերի կայունությանը, բուսական և կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների, գիտական կամ պատմամշակութային արժեք ունեցող օբյեկտների և դրանց պահպանման գոտիների պահպանությանը չվնասող, լիազորված պետական մարմնի հետ համաձայնեցված ցանկացած տնտեսական գործունեություն:

 

V. ՊԱՐԿԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

14. Պարկի պահպանությունն իրականացնում է «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ` կազմակերպություն):

(14-րդ կետը փոփ. 09.09.10 N 1185-Ն)

 

VI. ՊԱՐԿԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՌԵԺԻՄԸ

 

15. Պարկի արգելոցային գոտիներում գործում է «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածով սահմանված պահպանության ռեժիմը: Պարկի արգելոցային գոտիների պահպանության ռեժիմի առանձնահատկություններից են`

1) «Արտանիշ» արգելոցում գիհի բազմապտուղ, գիհի գարշահոտ, գիհի կազակական տեսակների բնական միջավայրի և դրա բաղադրիչների, ինչպես նաև կենդանիների` գորշ արջի, այծյամի, վարազի, բեզոարյան այծի, ազնվացեղ եղջերուի միգրացիայի միջանցքի պահպանությունը.

2) «Նորաշենի» արգելոցում Հայկական արծաթափայլ որորի բնակության միջավայրի պայմանների պահպանությունը.

3) «Լիճք-Արգիչի» արգելոցում հանքային աղբյուրների, բարձրակարգ ջրային բուսականության բնական պայմանների, Սևանի իշխանի, Սևանի բեղլուի, Սևանի կողակի էնդեմիկ ձկնատեսակների բնական զարգացումն ու ձվադրումն ապահովող ուղիների պահպանությունը.

4) «Գիլլի» արգելոցում բնական ճահճուտների, բարձրակարգ ջրային բուսականության բնական պայմանների, Սևանի իշխանի, Սևանի բեղլուի, Սևանի կողակի էնդեմիկ ձկնատեսակների բնական զարգացումն ու ձվադրումն ապահովող ուղիների պահպանությունը.

5) թռչուններին աղմուկով (ձայնային ազդանշաններ, կրակոցներ և այլն) չանհանգստացնելը, թռչունների ձվադրավայրերի պահպանությունը.

6) բնության, պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանությունը.

7) ճանաչողական զբոսաշրջության համար միայն սահմանված երթուղիների օգտագործումը.

8) հրդեհածին գործունեության բացառումը (այդ թվում` խարույկ վառելը).

9) պոմպակայանների կառուցման և շահագործման բացառումը:

16. Պարկի արգելավայրային գոտիներում գործում է «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի առաջին մասով սահմանված ռեժիմը: Պարկի արգելավայրային գոտիների պահպանության ռեժիմի առանձնահատկություններից են`

1) «Գավառագետ» արգելավայրում թռչունների ձվադրավայրերի պահպանությունը.

2) «Գիհի-կաղնուտային ռելիկտային» արգելավայրում գիհի բազմապտուղ, գիհի գարշահոտ, գիհի կազակական և կաղնի վրացական տեսակների բնական միջավայրի պահպանությունը.

3) թռչուններին աղմուկով (ձայնային ազդանշաններ, կրակոցներ և այլն) չանհանգստացնելը, թռչունների ձվադրավայրերի պահպանությունը.

4) ճանաչողական զբոսաշրջության համար միայն սահմանված երթուղիների օգտագործումը.

5) որսորդության և ձկնորսության բացառումը.

6) կենդանիների և բույսերի նոր տեսակների, կենսատեխնոլոգիաների միջոցով ստացված գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների (տեսակների) ներմուծման և օգտագործման բացառումը.

7) բնության, պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանությունը.

8) բույսերի պաշտպանության նպատակով թունաքիմիկատների, ինչպես նաև հանքային պարարտանյութերի օգտագործման բացառումը.

9) ռադիոակտիվ նյութերի և թափոնների, ինչպես նաև մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար վտանգավոր կամ թունավոր այլ նյութերի արտադրության, օգտագործման և պահեստավորման բացառումը.

10) հողային ծածկույթի խախտում առաջացնող երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների, օգտակար հանածոների հանքավայրերի, երևակումների շահագործման, հանքանյութեր վերամշակող օբյեկտների տեղաբաշխման բացառումը.

11) հրդեհածին գործունեության բացառումը (այդ թվում` խարույկ վառելը):

17. Պարկի ռեկրեացիոն գոտու տարածքում գործում է «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ռեժիմը: Պարկի ռեկրեացիոն գոտու պահպանության ռեժիմի առանձնահատկություններից են`

1) կեղտաջրեր առաջացնող օբյեկտների շահագործման բացառումը` առանց կեղտաջրերի մաքրման կայանների տեղադրման.

2) կենցաղային, արդյունաբերական և քիմիական թափոններով տարածքի աղտոտման բացառումը.

3) բնության և պատմամշակութային հուշարձանների պահպանությունը:

18. Պարկի տնտեսական գոտու տարածքում գործում է «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված ռեժիմը: Պարկի տնտեսական գոտու պահպանության ռեժիմի առանձնահատկություններից են`

1) կեղտաջրեր առաջացնող օբյեկտների շահագործման բացառումը` առանց կեղտաջրերի մաքրման կայանների տեղադրման.

2) բնության և պատմամշակութային հուշարձանների պահպանությունը:

 

VII. ՊԱՐԿԻ ԱՐԳԵԼՈՑԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԱՅԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

 

19. Պարկի արգելոցային և արգելավայրային գոտիների տարածքներում թույլատրվում են «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի առաջին մասով սահմանված օգտագործման ձևերը: Արգելոցային և արգելավայրային գոտիների տարածքներում թույլատրվում են`

1) արգելոցների ճանաչողական զբոսաշրջության երթուղիներում հանգստի տաղավարների և դիտակետերի տեղադրումը.

2) արգելավայրերում էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը խախտող երևույթներն ու գործընթացները կանխարգելող, ինչպես նաև խախտված էկոհամակարգերի վերականգնման միջոցառումները.

3) տարածքի սանիտարահիգիենիկ և հրդեհային անվտանգության աշխատանքների իրականացումը:

20. Արգելոցային և արգելավայրային գոտիների տարածք միաժամանակ կարող են մուտք գործել ոչ ավելի, քան 30 անձ, առավելագույնը` 3 ժամով:

21. Արգելոցային և արգելավայրային գոտիներ մուտքը թույլատրվում է շաբաթվա բոլոր օրերին, ժամը 1000-1800-ն` կազմակերպության կամ լիազորված պետական մարմնի կողմից տրված անցագրերով:

 

VIII. ՊԱՐԿԻ ՌԵԿՐԵԱՑԻՈՆ ԳՈՏՈՒ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

 

22. Պարկի ռեկրեացիոն գոտու տարածքում թույլատրվում են «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետով սահմանված օգտագործման ձևերը: Պարկի ռեկրեացիոն գոտու տարածքում արգելվում են`

1) ջրային ռեժիմը խախտող ցանկացած գործունեություն.

2) բուսական և կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների բնակության միջավայրի պայմանների խախտումը.

3) անասունների արածեցումը.

4) բույսերի և կենդանիների նոր տեսակների, ինչպես նաև կենսատեխնոլոգիաների միջոցով ստացված` գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների (տեսակների) ներմուծման և կլիմայավարժեցման աշխատանքները.

5) թունաքիմիկատների օգտագործումը` բույսերի պաշտպանության նպատակով, ինչպես նաև հանքային պարարտանյութերի օգտագործումը.

6) էկոլոգիապես վնասակար, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված թույլատրելի նորմերը գերազանցող արտանետումներ և կեղտաջրեր առաջացնող տեխնոլոգիաների օգտագործումը.

7) ռադիոակտիվ նյութերի և թափոնների, ինչպես նաև մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար վտանգավոր կամ թունավոր այլ նյութերի արտադրությունը, օգտագործումը և պահեստավորումը.

8) երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքները (հողային ծածկույթի խախտմամբ), օգտակար հանածոների հանքավայրերի, երևակումների շահագործումը, հանքանյութեր վերամշակող օբյեկտների տեղաբաշխումը.

9) անտառահատումները (բացառությամբ սանիտարական և խնամքի հատումների).

10) արդյունագործական նպատակով բուսական և կենդանական աշխարհի օբյեկտների և դրանց արգասիքների օգտագործումը.

11) ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներից և ջրային ուղիներից դուրս շարժիչային և թրթուրավոր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը և կանգառը ճանապարհային ցանցի սահմաններից դուրս կամ դրա համար չնախատեսված վայրերում.

12) վտանգավոր և կենցաղային կոշտ թափոնների մշակումը, վերամշակումը, օգտահանումը, վնասազերծումը և թաղումը.

13) հանքարդյունաբերական գործունեությունը:

(22-րդ կետը խմբ. 09.09.10 N 1185-Ն)

23. Ռեկրեացիոն գոտու մուտքն ազատ է:

24. Պարկի ռեկրեացիոն գոտու 1905,0 մետր բացարձակ նիշից բարձր տարածքներում հողամասերը վարձակալության կամ կառուցապատման իրավունքով տրամադրվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված գոտևորման նախագծերին և կառուցապատման էսքիզներին համապատասխան:

25. Ռեկրեացիոն գոտու վարձակալված տարածքներում քաղաքաշինական գործունեությունը թույլատրվում է իրականացնել միայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` բնապահպանական և քաղաքաշինական փորձաքննության դրական եզրակացության դեպքում:

26. (կետն ուժը կորցրել է 09.09.10 N 1185-Ն)

27. (կետն ուժը կորցրել է 09.09.10 N 1185-Ն)

 

IX. ՊԱՐԿԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏՈՒ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

 

28. Պարկի տնտեսական գոտու տարածքում թույլատրվում են «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի առաջին մասի 4-րդ կետով սահմանված օգտագործման ձևերը: Տնտեսական գոտու տարածքներում արգելվում են`

1) ջրային ռեժիմը խախտող ցանկացած գործունեություն.

2) բուսական և կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների բնակության միջավայրի պայմանների խախտումը.

3) անտառահատումները (բացառությամբ սանիտարական և խնամքի հատումների).

4) բույսերի և կենդանիների նոր տեսակների, ինչպես նաև կենսատեխնոլոգիաների միջոցով ստացված` գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների (տեսակների) ներմուծման և կլիմայավարժեցման աշխատանքները.

5) թունաքիմիկատների օգտագործումը բույսերի պաշտպանության նպատակով, ինչպես նաև հանքային պարարտանյութերի օգտագործումը.

6) էկոլոգիապես վնասակար, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված թույլատրելի նորմերը գերազանցող արտանետումներ և կեղտաջրեր առաջացնող տեխնոլոգիաների օգտագործումը.

7) ռադիոակտիվ նյութերի և թափոնների, ինչպես նաև մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար վտանգավոր կամ թունավոր այլ նյութերի արտադրությունը, օգտագործումը, պահեստավորումը.

8) ընդերքի շահագործումը` պայթեցման միջոցով.

9) հանքանյութեր վերամշակող օբյեկտների տեղաբաշխումը.

10) ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներից և ջրային ուղիներից դուրս շարժիչային և թրթուրավոր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը և կանգառը ճանապարհային ցանցի սահմաններից դուրս կամ դրա համար չնախատեսված վայրերում.

11) վտանգավոր և կենցաղային կոշտ թափոնների մշակումը, վերամշակումը, օգտահանումը, վնասազերծումը և թաղումը:

(28-րդ կետը խմբ. 09.09.10 N 1185-Ն)

29. Տնտեսական գոտու մուտքն ազատ է:

30. Պարկի տնտեսական գոտու 1905,0 մետր բացարձակ նիշից բարձր տարածքներում հողամասերը վարձակալության կամ կառուցապատման իրավունքով տրամադրվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված գոտևորման նախագծերին և կառուցապատման էսքիզներին համապատասխան:

31. Տնտեսական գոտու վարձակալված տարածքներում քաղաքաշինական գործունեությունը թույլատրվում է իրականացնել միայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` բնապահպանական և քաղաքաշինական փորձաքննության դրական եզրակացության դեպքում:

32. (կետն ուժը կորցրել է 09.09.10 N 1185-Ն) 

33. (կետն ուժը կորցրել է 09.09.10 N 1185-Ն)

(հավելվածը խմբ. 26.06.09 N 772-Ն, փոփ., խմբ. 09.09.10 N 1185-Ն, փոփ. 10.07.14 N 683-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի
մայիսի 30-ի N 927-Ն որոշման

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

«ՍԵՎԱՆ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ` կազմակերպություն) շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող բնապահպանական, գիտահետազոտական կազմակերպություն է, որը գործում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքին, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» և «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին, այլ օրենքներին, սույն կանոնադրությանը և այլ իրավական ակտերին համապատասխան:

2. Կազմակերպության հիմնադիրը Հայաստանի Հանրապետությունն է` ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության (այսուհետ` հիմնադիր):

3. Կազմակերպության կանոնադրությունը դրա հիմնադիր փաստաթուղթն է:

4. Կազմակերպությունը «Սևան» ազգային պարկի (այսուհետ` պարկ) տարածքում ապահովում է պարկի կանոնադրությամբ ամրագրված պահանջների կատարումը:

5. Կազմակերպությունն ունի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր` հայերեն, ռուսերեն ու անգլերեն անվանմամբ կլոր կնիք, դրոշմակնիք, կարող է ունենալ ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և այլ անհատականացման միջոցներ:

6. Կազմակերպության անվանումն է`

1) հայերեն լրիվ` «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն.

2) հայերեն կրճատ` «Սևան» ԱՊ ՊՈԱԿ.

3) ռուսերեն լրիվ` Государственная некоммерческая организация "Национальный парк Севан".

4) ռուսերեն կրճատ` ГНКО НП "Севан".

5) անգլերեն լրիվ` Sevan national Park, State Non-Commercial Organization.

6) անգլերեն կրճատ` Sevan NP SNCO:

7. Կազմակերպության գտնվելու վայրն է` Հայաստանի Հանրապետություն, Գեղարքունիքի մարզ, քաղ. Սևան:

 

II. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ, ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

 

8. Կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակը պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, բնության ժառանգության գիտական ուսումնասիրության, պահպանության, պաշտպանության, վերականգնման, վերարտադրության, հաշվառման, գույքագրման, մոնիթորինգի, ինչպես նաև պարկի բնական պաշարների կայուն օգտագործման, ազգային պարկի տարածքում գտնվող հանրային լողափերի սպասարկման ապահովումն է: Այդ նպատակով կազմակերպությունը`

1) ապահովում է Սևանա լճում և դրա ավազանում բնական էկոհամակարգերի լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, գենոֆոնդի, բնության և մշակութային ժառանգության պահպանությունը, կազմակերպում և իրականացնում է դրանց գիտական ուսումնասիրությունը.

2) կազմակերպում և իրականացնում է բնական էկոհամակարգերի ու դրանց առանձին բաղադրիչների, բուսական և կենդանական աշխարհի հաշվառումն ու նախապատրաստում կադաստրի վարման համար անհրաժեշտ նյութերը.

3) իրականացնում է էկոլոգիական մոնիթորինգ, վարում բնության տարեգրությունը և կազմակերպում բնության թանգարանի գործունեությունը: Թանգարանում պահպանվում ու ցուցադրվում են պարկի և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի էկոհամակարգերի և դրանց բաղադրիչների վերաբերյալ ցուցանմուշներ, հավաքածուներ ու տրամադրվում է տեղեկատվություն.

4) ապահովում է ճանաչողական զբոսաշրջության և ուսումնական հաստատությունների կրթադաստիարակչական միջոցառումների (դպրոցականների ճանաչողական էքսկուրսիաներ), ուսումնաարտադրական պրակտիկաների անցկացումը.

5) կանխարգելում է մարդու գործունեության հետևանքով պարկի բնական էկոհամակարգի հավասարակշռությունը խախտող գործընթացները և իրականացնում խախտված էկոհամակարգերի վերականգնման միջոցառումներ.

6) սահմանված կարգով իրականացնում է հրդեհային անվտանգության միջոցառումներ.

7) ապահովում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից պարկի կանոնադրությամբ սահմանված դրույթների կատարումը.

8) իրականացնում է բնակչության էկոլոգիական կրթությանն ու դաստիարակությանն ուղղված միջոցառումներ.

9) նպաստում է ճանաչողական զբոսաշրջության և դրա հետ կապված սպասարկման ծառայությունների կազմակերպմանը.

10) անդամակցում է միջազգային բնապահպանական կազմակերպություններին, մասնակցում միջազգային բնապահպանական ծրագրերին.

11) պատրաստում ու հրատարակում է գիտական և գիտաճանաչողական գրականություն ու տեղեկատվական նյութեր.

11.1) հավանություն է տալիս սույն կանոնադրության 27.4–րդ կետի 12-րդ ենթակետով նախատեսված այն պայմանագրերի փոփոխություններին, որոնցում կազմակերպությունը որպես պայմանագրի կողմ հանդես չի գալիս` բացառությամբ այն պայմանագրերի փոփոխությունների, որոնց հավանություն տալու իրավասությունը վերապահված է խորհրդին.

12) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործառույթներ:

(8-րդ կետը լրաց. 26.12.13 N 1508-Ն, փոփ. 10.07.14 N 683-Ն)

9. Կազմակերպությունն իրականացնում է ձեռնարկատիրական գործունեության հետևյալ տեսակները`

1) (ենթակետն ուժը կորցրել է 09.09.10 N 1185-Ն)  

2) (ենթակետն ուժը կորցրել է 09.09.10 N 1185-Ն) 

3) (ենթակետն ուժը կորցրել է 09.09.10 N 1185-Ն) 

4) (ենթակետն ուժը կորցրել է 09.09.10 N 1185-Ն) 

5) (ենթակետն ուժը կորցրել է 09.09.10 N 1185-Ն) 

6) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպում.

7) քաղաքացիների հանգստի ու զբոսաշրջության հետ կապված սպասարկման ծառայությունների մատուցում.

8) (ենթակետն ուժը կորցրել է 09.09.10 N 1185-Ն)

9) գիտական, գիտաճանաչողական գրականության և տեղեկատվական նյութերի պատրաստում ու հրատարակում.

10) տեղեկատվության տրամադրում և խորհրդատվություն:

(9-րդ կետը փոփ. 09.09.10 N 1185-Ն)

10. Ըստ տարածքագործառնական գոտիների` կազմակերպության գործունեության առարկան ընդգրկում է`

1) արգելոցային և արգելավայրային գոտիների տարածքներում` էկոհոմակարգերի և դրանց բաղադրիչների գույքագրումն ու հաշվառումը, մոնիթորինգը.

2) ռեկրեացիոն գոտու տարածքում` էկոհամակարգերի և դրանց բաղադրիչների գույքագրումն ու հաշվառումը, մոնիթորինգը (սիրողական ձկնորսության կազմակերպում), տարածքների, շենքերի, շինությունների և շարժական գույքի` վարձույթով ժամանակավոր օգտագործման տրամադրումը, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տարածքների կառուցապատման թույլտվությունների տրամադրումը.

3) տնտեսական գոտու տարածքում` էկոհամակարգերի և դրանց բաղադրիչների գույքագրումն ու հաշվառումը, մոնիթորինգը, պարկի արգելոցային, արգելավայրային և ռեկրեացիոն գոտիներին անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների տեղադրումը, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տարածքների կառուցապատման տարածքին բնորոշ հազվագյուտ և արժեքավոր վայրի բույսերի ու կենդանիների վերարտադրությունը:

 (10-րդ կետը փոփ., խմբ. 09.09.10 N 1185-Ն)

11. Կազմակերպությունը լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներով կարող է զբաղվել միայն լիցենզիայի առկայության դեպքում:

 

III. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԸ

 

12. Կազմակերպությունն ունի 7 մասնաճյուղ`

1) Արտանիշի.

2) Սևանի.

3) Նորատուսի.

4) Մարտունու.

5) Վարդենիկի.

6) Վարդենիսի.

7) Արևիկի:

13. Կազմակերպության մասնաճյուղերը, օրենքով սահմանված կարգով, ենթակա են հաշվառման` իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից:

 

IV. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

14. Կազմակերպության կառավարումն իրականացնում են հիմնադիրը, դրա լիազորված պետական մարմինը խորհուրդը և գործադիր մարմինը` տնօրենը:

 (14-րդ կետը լրաց. 09.09.10 N 1185-Ն)

15. Կազմակերպության հիմնադիրն ունի դրա գործունեությանը և կառավարմանը վերաբերող ցանկացած հարց վերջնական լուծելու իրավունք` բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:

16. Հիմնադրի բացառիկ լիազորություններն են`

1) կազմակերպության հիմնադրումը.

2) կազմակերպության գործունեության առարկայի և նպատակների, այդ թվում` նրա կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակների սահմանումը.

3) կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով հանձնվող և (կամ) ամրացվող` պետությանը պատկանող գույքի կազմի հաստատումը.

4) կազմակերպության կանոնադրության հաստատումը և դրանում փոփոխությունների ու լրացումների կատարումը.

5) կազմակերպության կառավարման համակարգի սահմանումը.

6) կազմակերպության վերակազմակերպումը և լուծարումը.

7) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ հարցերի լուծումը:

(16-րդ կետը խմբ. 09.09.10 N 1185-Ն)

17. Լիազորված պետական մարմնի լիազորություններն են`

1) օրենքով սահմանված կարգով կազմակերպության հիմնարկների, մասնաճյուղերի, կամ ներկայացուցչությունների ստեղծումը.

2) կազմակերպության կառավարման մարմինների ձևավորումը և դրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը.

3) կազմակերպության գործունեության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը.

4) կազմակերպության տնօրենի` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանների, հրահանգների, կարգադրությունների ու ցուցումների կասեցումը կամ դրանք ուժը կորցրած ճանաչելը.

5) կազմակերպության գործունեության մասին հաշվետվությունները լսելը և դրա գործունեության վերստուգման արդյունքները քննարկելը.

6) կազմակերպությանն ամրացված պետական սեփականության օգտագործման և պահպանության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը.

7) (ենթակետն ուժը կորցրել է 09.09.10 N 1185-Ն) 

8) կազմակերպության տարեկան հաշվետվությունների և տարեկան հաշվեկշռի հաստատումը.

9) (ենթակետն ուժը կորցրել է 09.09.10 N 1185-Ն) 

10) (ենթակետն ուժը կորցրել է 09.09.10 N 1185-Ն) 

11) (ենթակետն ուժը կորցրել է 09.09.10 N 1185-Ն) 

12) կազմակերպության լուծարային հանձնաժողովի ստեղծումը և լուծարման հաշվեկշռի հաստատումը.

13) «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, հիմնադրի որոշումներով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործառույթների իրականացումը:

(17-րդ կետը փոփ. 09.09.10 N 1185-Ն)

18. Կազմակերպության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է տնօրենը, որը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով:

(18-րդ կետը փոփ. 09.09.10 N 1185-Ն)

19. Կազմակերպության տնօրենն օրենքով, հիմնադրի ու լիազորված մարմնի, ինչպես նաև խորհրդի որոշումներով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է կազմակերության գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն` օրենքների, այլ իրավական ակտերի, հիմնադրի կամ լիազորված պետական մարմնի խորհրդի որոշումների, սույն կանոնադրության և կնքված պայմանագրերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար:

(19-րդ կետը լրաց. 09.09.10 N 1185-Ն)

20. Տնօրենի հետ կնքվում է պայմանագիր, որը հիմնադրի անունից ստորագրում է լիազորված պետական մարմնի ղեկավարը: Պայմանագրում սահմանվում են նրա իրավունքները, պարտականությունները, պատասխանատվությունը և փոխհարաբերությունները լիազորված պետական մարմնի, կազմակերպության կառավարման այլ մարմինների հետ, նրա աշխատանքի վարձատրման պայմանները, պայմանագրի դադարման` օրենքով նախատեսված բոլոր հիմքերը և այլ դրույթներ, որոնք պայմանավորվող կողմերը կգտնեն անհրաժեշտ: Պայմանագրի դրույթները չեն կարող հակասել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրության պահանջներին` բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:

21. Տնօրենի պաշտոնում նշանակված անձը չի կարող զբաղեցնել այլ պաշտոն կամ կատարել վճարովի այլ աշխատանք` բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքից:

22. Տնօրենի պաշտոնում նշանակված անձը գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով կազմակերպությանը և (կամ) պետությանը պատճառած վնասի համար: Տնօրենի պաշտոնում նշանակված անձի լիազորությունների դադարեցումը հիմք չէ պատճառած վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու համար: Տնօրենի պաշտոնում նշանակված անձի լիազորությունները դադարեցնող անձը պարտավոր է օրենքով սահմանված կարգով լուծել նաև նրա կողմից կազմակերպությանը կամ պետությանը պատճառած վնասի փոխհատուցման հարցը: Սույն պահանջը չկատարելու հետևանքով կազմակերպությանը կամ պետությանը պատճառված վնասի համար կազմակերպության տնօրենի պաշտոնում նշանակված անձի լիազորությունները դադարեցրած պաշտոնատար անձը կրում է գույքային պատասխանատվություն:

23. Տնօրենի պաշտոնում նշանակված անձը պարտավոր է չկատարել հիմնադրի, լիազորված պետական մարմնի խորհրդի` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող որոշումները, կարգադրությունները, հրամանները և դրանց չկատարման համար չի կարող ենթարկվել պատասխանատվության:

(23-րդ կետը լրաց. 09.09.10 N 1185-Ն)

24. Տնօրենի պաշտոնում նշանակված անձի բացակայության դեպքում, լիազորված պետական մարմնի ղեկավարի համաձայնությամբ, այդ լիազորություններն իրականացնում է տնօրենի տեղակալներից մեկը:

25. Տնօրենի պաշտոնում նշանակված անձի լիազորությունները դադարեցվում են` օրենքով սահմանված դեպքերում:

(25-րդ կետը փոփ. 09.09.10 N 1185-Ն)

26. Տնօրենի տեղակալները պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում են տնօրենի կողմից:

(26-րդ կետը փոփ. 09.09.10 N 1185-Ն)

27. Տնօրենը`

1) առանց լիազորագրի հանդես է գալիս կազմակերպության անունից, ներկայացնում դրա շահերը և կնքում գործարքներ.

2) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հիմնադրի և լիազորված պետական մարմնի խորհրդի որոշումներով և կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է կազմակերպության գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները.

3) տալիս է կազմակերպության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.

4) աշխատանքի նշանակում և աշխատանքից ազատում է կազմակերպության աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում խրախուսման միջոցներ և նշանակում կարգապահական տույժեր.

5) բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ.

6) կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև.

7) սահմանում է կազմակերպության կառուցվածքը և կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասությունները.

8) խորհրդի համաձայնությամբ հաստատում է կազմակերպության հաստիքացուցակը.

9) սահմանում է կազմակերպության աշխատողների ծառայողական պարտականությունները.

10) (ենթակետն ուժը կորցրել է 09.09.10 N 1185-Ն)

11) նշանակում է կազմակերպության մասնաճյուղերի ղեկավարներին և նրանց տալիս է համապատասխան լիազորագրեր.

12) օրենքով և կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը.

13) ստեղծում է խորհրդատվական մարմին, հանձնաժողովներ, աշխատանքային խմբեր և հաստատում դրանց գործունեության կանոնակարգերը.

14) (ենթակետն ուժը կորցրել է 09.09.10 N 1185-Ն)

15) խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում կազմակերպության տեղամասերի պահաբաժինների պահպանությունն իրականացնող անձնակազմի թվաքանակի հաշվարկման նորմաները, կազմակերպության հսկողական գործառույթներ իրականացնող անձնակազմի աշխատավարձերի հաշվարկման և խրախուսման չափորոշիչները.

16) ապահովում է կազմակերպության աշխատողների մասնագիտական որակավորման բարձրացումը.

17) ապահովում է կազմակերպության գործունեության մասին համապատասխան հաշվետվությունների կազմումը և դրանք սահմանված կարգով ներկայացնում խորհրդին և լիազորված պետական մարմին.

18) իրականացնում է կազմակերպության կողմից կնքված պայմանագրերի կատարման հսկողություն.

19) կազմակերպության եկամուտների և ծախսերի նախահաշվով նախատեսված ֆինանսական միջոցների սահմաններում, կազմակերպությունում գործող խրախուսման կամ պարգևատրման կարգի համաձայն, աշխատողների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման միջոցներ` պարգևատրումներ.

20) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ձեռնարկում է միջոցներ կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց կողմից պարկի ռեժիմի խախտման հետևանքով բնությանը պատճառված վնասը հատուցելու համար.

21) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող այլ լիազորություններ:

(27-րդ կետը լրաց., փոփ. 09.09.10 N 1185-Ն)

27.1. Խորհրդի կազմում ընդգրկվում են պարկի տարածքի երկու համայնքների ղեկավարներ` ռոտացիոն սկզբունքով: Խորհրդի կազմը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: Ռոտացիայի իրականացման կարգը սահմանում է խորհուրդը:

(27.1-ին կետը լրաց. 09.09.10 N 1185-Ն)

27.2. Խորհուրդը, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան, ղեկավարում է կազմակերպության գործունեությունը:

(27.2-րդ կետը լրաց. 09.09.10 N 1185-Ն)

27.3. Խորհրդի անդամներն իրավունք ունեն`

1) տնօրենից պահանջելու ցանկացած տվյալներ, հաշվետվություններ, փաստաթղթեր, տեղեկություններ.

2) ցանկացած ժամանակ ազատ մուտք գործելու կազմակերպության կամ ազգային պարկի տարածք կամ առանձնացված ստորաբաժանում.

3) հանդիպելու կազմակերպության աշխատողների, ինչպես նաև կազմակերպության հետ պայմանագրային հարաբերություններ ունեցող ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց հետ.

4) ներկա գտնվելու կազմակերպության ծրագրերի իրականացման, ինչպես նաև պահպանական ու հսկողական աշխատանքներին.

5) տնօրենից և աշխատողներից պահանջելու պահպանել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, ինչպես նաև սույն կանոնադրության, լիազորված պետական մարմնի, խորհրդի և տնօրենի կողմից սահմանված կարգերի, կանոնների ու այլ պարտադիր նորմերի պահանջները.

6) հարց բարձրացնելու խորհրդում` տնօրենի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին, ինչպես նաև` տնօրենի առջև` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, սույն կանոնադրության, լիազորված պետական մարմնի, խորհրդի ու տնօրենի կողմից սահմանված կարգերի, կանոնների և այլ պարտադիր նորմերի պահանջները խախտած աշխատողներին պատասխանատվության ենթարկելու մասին.

7) իրականացնելու Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող, խորհրդի իրավասությանն առնչվող կամ խորհրդի կողմից սահմանված վերահսկողական կամ այլ գործառույթներ:

(27.3-րդ կետը լրաց. 09.09.10 N 1185-Ն)

27.4. Խորհուրդը`

1) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված կազմակերպության գործունեության բնագավառին, նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան` լիազորված պետական կառավարման մարմին է ներկայացնում կազմակերպության գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ առաջարկություններ.

2) իրականացնում է կազմակերպության գործադիր մարմնի նկատմամբ ընթացիկ վերահսկողություն.

3) նշանակում է կազմակերպության գործադիր մարմին, հաստատում է նրա հետ կնքվող աշխատանքային պայմանագիրը, իրականացնում է նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը, սահմանում է գործադիր մարմնի վարձատրության կարգը և պայմանները.

4) հիմնադրի կողմից սահմանված կարգով սահմանում է կազմակերպության շահույթի տնօրինման ուղղությունները.

5) հաստատում է կազմակերպության գործունեությունը կանոնակարգող ներքին փաստաթղթեր.

6) հաստատում է իր աշխատակարգը.

7) սահմանված կարգով լիազորված պետական մարմին է ներկայացնում կազմակերպության տարեկան ծախսերի նախահաշվի նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ.

8) հաստատում է կազմակերպության ստորաբաժանումների կանոնակարգերի, ներքին կարգապահական և այլ կանոնները.

9) քննարկում և հաստատում է կազմակերպության գործադիր մարմնի հաշվետվությունները.

10) քննարկում է կազմակերպության տարեկան հաշվապահական և այլ հաշվետվությունները.

11) «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքերում համաձայնություն է տալիս կազմակերպության գույքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքման համար.

12) հավանություն է տալիս ազգային պարկի հողամասերի վարձակալության, կառուցապատման իրավունքի և հողամասի նկատմամբ կնքվող այլ պայմանագրերին: Նշված պայմանագրերում կատարվող փոփոխությունները խորհրդի հավանությանը չեն ներկայացվում` բացառությամբ սույն կետի 15-րդ ենթակետով նախատեսված դեպքերի.

13) հաստատում է կազմակերպության կողմից մատուցվող ծառայությունների մատուցման կարգն ու վճարների չափերը.

14) հաստատում է կազմակերպության կողմից թույլտվություններ տալու կարգն ու դրանց դիմաց վճարվող վճարների չափը.

15) հաստատում է կազմակերպության կողմից վարձակալության կամ օգտագործման իրավունքով հանձնվող գույքի, այդ թվում` հողամասի վարձավճարների, և հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց վճարների մեկնարկային նվազագույն չափերը, ինչպես նաև կնքված և իրավունքների պետական գրանցում ստացած պայմանագրերով սահմանված վճարների չափերի նվազեցումները.

16) հաստատում է կազմակերպության ստորաբաժանումների կանոնակարգերը, ներքին կարգապահական և այլ կանոնները.

17) քննարկում է քաղաքացիների ու իրավաբանական անձանց կողմից իրեն ուղղված դիմումները, առաջարկությունները կամ բողոքները.

18) վերահսկողություն է իրականացնում խորհրդի որոշումների կատարման, կազմակերպության գույքի պահպանման նկատմամբ.

19) իրականացնում է օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:

(27.4-րդ կետը լրաց. 09.09.10 N 1185-Ն, փոփ., լրաց. 26.12.13 N 1508-Ն)

27.5. Խորհրդի անդամի լիազորությունները դադարեցվում են`

1) առաջադրողի նախաձեռնությամբ կամ խորհրդի առաջարկությամբ.

2) իր դիմումի համաձայն.

3) խորհրդի անդամի լիազորությունների դադարեցման դեպքում նրան առաջադրող մարմինը 20-օրյա ժամկետում ներկայացնում է նոր թեկնածություն:

(27.5-րդ կետը լրաց. 09.09.10 N 1185-Ն)

 27.6. Խորհրդի նախագահը`

1) կազմակերպում է խորհրդի աշխատանքները.

2) նախագահում է խորհրդի նիստերը.

3) կազմակերպում է խորհրդի նիստերի արձանագրությունների վարումը և վավերացումը.

4) խորհրդի նիստերի միջև ընկած ժամանակաշրջանում համակարգում է կազմակերպության գործադիր մարմնի և խորհրդի անդամների կապերը:

(27.6-րդ կետը լրաց. 09.09.10 N 1185-Ն)

27.7. Խորհրդի նախագահի բացակայության դեպքում, խորհրդի որոշմամբ, նրա պարտականությունները կատարում է խորհրդի անդամներից մեկը:

(27.7-րդ կետը լրաց. 09.09.10 N 1185-Ն)

27.8. Խորհրդի նիստերը գումարվում են խորհրդի նախագահի կողմից` առնվազն յուրաքանչյուր երեք ամիսը մեկ անգամ, ինչպես նաև` լիազորված պետական մարմնի, տնօրենի և խորհրդի անդամների 1/3-ի պահանջով: Խորհրդի անդամների 1/3-ի պահանջով նիստը գումարվում է նախաձեռնողների սահմանած ժամկետում և կարգով: Խորհրդի նիստերի անցկացման կարգը կամ ձևը որոշում է խորհրդի նախագահը:

(27.8-րդ կետը լրաց. 09.09.10 N 1185-Ն)

27.9. Խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում է խորհրդի անդամների կեսից ավելին:

(27.9-րդ կետը լրաց. 09.09.10 N 1185-Ն)

27.10. Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա անդամների ընդհանուր թվի ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Ձայների հավասարության դեպքում խորհրդի նախագահի ձայնը վճռորոշ է: Քվեարկության ժամանակ խորհրդի անդամն ունի մեկ ձայնի իրավունք: Խորհրդի նիստերն արձանագրվում են: Խորհրդի որոշումների մեկ օրինակն ուղարկվում է լիազոր մարմին:

(27.10-րդ կետը լրաց. 09.09.10 N 1185-Ն)

27.11. Խորհրդի անդամները խորհրդի նիստին կարող են մասնակցել ուղիղ հեռակապի միջոցով: Խորհրդի որոշումները կարող են ընդունվել նաև հարցման միջոցով` գրավոր փաստաթղթերի փոխանցմամբ, ինտերնետային կամ այլ կապի միջոցներով: Եթե խորհրդի որոշման նախագիծը խորհրդի անդամին պատշաճ ուղարկվելուց կամ փոխանցվելուց հետո 7-օրյա ժամկետում խորհրդի անդամի կողմից պատասխան չի տրվում, ապա համարվում է, որ խորհրդի անդամը կողմ է որոշման նախագծին:

(27.11-րդ կետը լրաց. 09.09.10 N 1185-Ն)

 

V. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐԿԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

 

28. Պարկի պահպանությունն իրականացվում է կազմակերպության պահպանության բաժնի և կազմակերպության մասնաճյուղերի միջոցով:

29. Պահպանության բաժնի պետը ի պաշտոնե կազմակերպության տնօրենի տեղակալ է:

30. Պարկի պահպանության ծառայության աշխատողները`

1) ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, պարկի և սույն կանոնադրություններով, ինչպես նաև պարկի արգելոցային, արգելավայրային, ռեկրեացիոն ու տնտեսական գոտիների կանոնակարգերով սահմանված բնապահպանական նորմերի և կանոնների կատարումը պարկի տարածքում.

2) ստուգում են պարկի արգելոցային և արգելավայրային տարածքներ մուտք գործող անձանց անցագրերը.

3) կանխում են պարկի տարածքում բնապահպանական և բնօգտագործման ռեժիմները, ինչպես նաև պատմամշակութային հուշարձանների պահպանման գոտիների ռեժիմները խախտող ցանկացած գործողություն.

4) կազմում են պարկի պահպանության ռեժիմի խախտումների մասին արձանագրություններ, դրանք ներկայացնում տնօրենին` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ընթացք տալու համար.

5) պահպանության ռեժիմը խախտող անձի բացակայության դեպքում վերցնում են իրավախախտման գործիք (որսամիջոցներ) կամ անմիջական օբյեկտ (որս, բնափայտ) հանդիսացող իրերը.

6) ապահովում են պարկի պահպանական գոտու տարածքում գտնվող ֆիզիկական անձանց և կազմակերպությունների կողմից պարկի կանոնադրությամբ սահմանված պահանջների կատարումը:

31. Պարկի պահպանության ծառայության աշխատողները Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրավունք ունեն կրելու համազգեստ և օգտվելու քաղաքացիական ու ծառայողական զենքից:

32. Ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակ պահպանությունն իրականացնող աշխատողների առողջությանը և գույքին պատճառված վնասի հատուցումը կատարվում է օրենքով սահմանված կարգով:

 

VI. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ, ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ ԵՎ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՎԱՐՈՒՄԸ

 

33. Կազմակերպության կողմից իրականացվող գիտական հետազոտությունները, մոնիթորինգը և կադաստրի վարումն ուղղված են պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի ուսումնասիրմանը, բնական երևույթների և էկոլոգիական իրավիճակի կանխատեսմանն ու գնահատմանը, բուսական և կենդանական աշխարհի գենոֆոնդի պահպանմանը, ինչպես նաև բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման և բնության պահպանության գիտական հիմունքների մշակմանը:

34. Գիտահետազոտական աշխատանքները, մոնիթորինգը և կադաստրի վարումը կազմակերպում է գիտության գծով կազմակերպության տնօրենի տեղակալը:

35. Գիտահետազոտական աշխատանքները`

1) իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված միջնաժամկետ ծրագրերի շրջանակներում, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի, ինչպես նաև ազգային ու միջազգային դոնոր կազմակերպությունների, կազմակերպության կողմից ձեռնարկատիրական գործունեությունից ու տարբեր ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարումներից առաջացած միջոցների և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին.

2) (ենթակետն ուժը կորցրել է 09.09.10 N 1185-Ն)

3) նպատակաուղղված են պարկի էկոհամակարգերի և դրանց բաղադրիչների պահպանության և օգտագործման ձևերի ու մեթոդների մշակմանը, հազվագյուտ և անհետացող տեսակների վերարտադրությանը, գիտական և գիտաճանաչողական նյութերի պատրաստմանն ու հրատարակմանը:

(35-րդ կետը փոփ. 09.09.10 N 1185-Ն)

37. Մոնիթորինգը`

1) կազմակերպվում և իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի, կազմակերպության կողմից ձեռնարկատիրական գործունեությունից ու տարբեր ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարումներից առաջացած միջոցների և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ֆինանսական միջոցների հաշվին.

2) նպատակաուղղված է կենսաբանական բազմազանության տարածվածության, տեսակային կազմի, քանակի, բնակության վայրերի, կենդանիների միգրացիայի ուղիների առկա վիճակի բացահայտմանը, էկոհամակարգերի և դրանց բաղադրիչների քանակական և որակական փոփոխությունների գնահատմանն ու կանխատեսմանը, բնական և մարդածին գործոնների ազդեցության բացահայտմանը.

3) իրականացվում է ելակետային տվյալների ստացման և հավաքագրման նպատակով ստեղծված դիտարկման ցանցում, որը ներառում է մշտական կամ ժամանակավոր (սեզոնային) դիտակետեր, փորձահրապարակներ, երթուղիներ: Դիտարկման ցանցի տեղաբաշխման նախագիծը մշակում է կազմակերպությունը և ներկայացնում լիազորված պետական մարմնի հաստատմանը:

38. Կադաստրի վարումը`

1) կազմակերպվում և իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի, կազմակերպության կողմից ձեռնարկատիրական գործունեությունից ու տարբեր ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարումներից առաջացած միջոցների և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ֆինանսական միջոցների հաշվին.

2) իրականացվում է գիտական ուսումնասիրությունների, մոնիթորինգի իրականացման արդյունքում ստացված տվյալների, տարածքների օգտագործման պայմանագրերի, վճարովի ծառայությունների մատուցման մասին տվյալների հիման վրա.

3) նպատակաուղղված է գիտական ուսումնասիրությունների և մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում ստացված տվյալների հավաքագրմանն ու դասակարգմանը, տարածքների և բնական պաշարների օգտագործման հաշվառմանը, ամփոփմանը և վերլուծմանը, տարածքների օգտագործման օպտիմալ ծանրաբեռնվածության բացահայտմանը.

4) իրականացվում է գիտական ուսումնասիրությունների, մոնիթորինգի իրականացման արդյունքում ստացված տվյալների, տարածքների օգտագործման պայմանագրերի, վճարովի ծառայությունների մատուցման մասին տվյալների հիման վրա` տվյալները գրանցելով գրանցամատյանում և համակարգչային տվյալների շտեմարաններում:

 

VII. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՅՔԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

 

39. Կազմակերպությունն անժամկետ, անհատույց օգտագործման իրավունքով օգտագործում (տիրապետում) է իրեն ամրացված գույքը:

40. Կազմակերպության ֆինանսական միջոցները գոյանում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից հատկացված տրանսֆերտներից և կազմակերպության կողմից ձեռնարկատիրական գործունեությունից ու տարբեր ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարումներից, հովանավորչական, նվիրատվական, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող այլ մուտքերից:

41. Կազմակերպության ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում առաջացած շահույթը, հիմնադրի կողմից սահմանված կարգով, օգտագործվում է սույն կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակների իրականացման համար:

42. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի առաջին մասի 1-ին կետի «գ» ենթակետով սահմանված ուսումնաարտադրական պրակտիկաների անցկացման համար արգելոցային և արգելավայրային գոտիներ մուտքի վճարը սահմանվում է կազմակերպության և համապատասխան ուսումնական հաստատության միջև ստորագրված պայմանագրով:

43. (կետն ուժը կորցրել է 09.09.10 N 1185-Ն)

44. (կետն ուժը կորցրել է 09.09.10 N 1185-Ն)

45. Մուտքն արգելոցի կամ արգելավայրի տարածք թույլատրվում է միայն կազմակերպության համապատասխան մասնաճյուղի աշխատողի ուղեկցությամբ:

46. (կետն ուժը կորցրել է 09.09.10 N 1185-Ն)

47. Ռեկրեացիոն և տնտեսական գոտու տարածքներից հողամասերի վարձակալության, կառուցապատման իրավունքը տրամադրվում է կազմակերպության կողմից` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված խորհրդի եզրակացության հիման վրա: Ռեկրեացիոն գոտու տարածքներից հողամասերի վարձակալության կամ կառուցապատման իրավունքի տրամադրման մասին պայմանագրերը կնքվում են կազմակերպության հետ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1563-Ն որոշմամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

(47-րդ կետը փոփ. 09.09.10 N 1185-Ն)

48. Համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված պարկի ռեկրեացիոն և տնտեսական գոտիների տարածքների հետ կապված փոխհարաբերությունները կարգավորվում են կազմակերպության և համայնքի միջև կնքված պայմանագրով` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

49. (կետն ուժը կորցրել է 09.09.10 N 1185-Ն)

50. (կետն ուժը կորցրել է 09.09.10 N 1185-Ն)

51. Կողմնակի անտառօգտագործման և անտառշահագործման նպատակով տնտեսական գոտու տարածքները կարող են վարձակալության իրավունքով տրամադրվել մինչև հինգ տարի ժամկետով` հիմք ընդունելով պարկի կառավարման պլանում անտառգույքագրման և կենսաբանական պաշարների գնահատման տվյալները:

52. Կազմակերպությունն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, բանկային հաշիվներ` Հայաստանի Հանրապետության արժույթով և (կամ) արտարժույթով:

 

VIII. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ

 

53. Կազմակերպությունը կարող է վերակազմակերպվել կամ լուծարվել հիմնադրի որոշմամբ և (կամ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում ու կարգով:

54. Կազմակերպության լուծարման դեպքում կազմակերպության պարտատերերի պահանջների բավարարումից հետո մնացած գույքն ուղղվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե:

(հավելվածը լրաց. 13.05.04 N 766-Ն, փոփ., լրաց. 27.04.06 N 805-Ն, խմբ. 29.06.06 N 907-Ն, 26.06.09 N 772-Ն, փոփ., խմբ., լրաց. 09.09.10 N 1185-Ն, լրաց., փոփ. 26.12.13 N 1508-Ն, փոփ. 10.07.14 N 683-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան

 

 

Հավելված N 3

 ՀՀ կառավարության 2002 թվականի

մայիսի 30-ի N 927-Ն որոշման

Կ Ա Զ Մ

 

«ՍԵՎԱՆ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ

 

ՀՀ բնապահպանության նախարար

  - խորհրդի նախագահ
   

ՀՀ բնապահպանության նախարարի առաջին տեղակալ

 - խորհրդի նախագահի տեղակալ

 

 

 

 

 

ՀՀ Նախագահին առընթեր Սևանա լճի

հիմնահարցերի հանձնաժողովի նախագահ

 

ՀՀ Ազգային ժողովի գյուղատնտեսության և

բնապահպանության հարցերի մշտական

հանձնաժողովի նախագահ

 

ՀՀ Նախագահի օգնական

 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ

ՀՀ արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ

 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ

ՀՀ տարածքային և արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ

ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ

ՀՀ մշակույթի նախարարի տեղակալ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետի

 տեղակալ

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր կադաստրի պետական

 կոմիտի նախագահի տեղակալ

 

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի տարածքային զարգացման և

 բնապահպանական վարչության պետ

 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետ

 

Սևանի ավազանում գտնվող երկու համայնքի ղեկավար

 

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ներկայացուցիչ:

 

(հավելվածը լրաց. 09.09.10 N 1185-Ն, փոփ. 10.03.15 N 301-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան

 

Հավելված N 3.1
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի
մայիսի 30-ի N 927-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

«ՍԵՎԱՆ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՀԱՆՁՆՎԱԾ ԳՈՒՅՔԻ

 

NN ը/կ

Անվանումը

Քանակը

Հաշվեկշռային արժեքը  (հազ. դրամ)

1

2

3

4

1.

Ավտոմեքենա «ԶԻԼ-130»

1

2.2

2.

Ավտոմեքենա «ԿամԱԶ-5320»

1

11.8

3.

Ավտոմեքենա «ԿամԱԶ-5320»

1

12.5

4.

Ավտոմեքենա «ԶԻԼ ՄՄԶ»

1

4.4

5.

Ավտոմեքենա «ՈՒԱԶ-3303»

1

2.6

6.

Ավտոմեքենա «ՈՒԱԶ-3303»

1

2.6

7.

Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-53»

1

3

8.

Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-52»

1

1.5

9.

Ավտոմեքենա «ԿավԱԶ-8270»

1

5.2

10.

Տրակտոր «ԴՏ-75»

1

5

11.

Տրակտոր «ՄՏԶ-82»

1

4.7

12.

Ցանկապատ

180 քառ. մ

4.6

13.

Դարպաս` մետաղյա

1

8

14.

Դարպաս` մետաղյա

1

0.5

15.

Ցանցե ցանկապատ

489 քառ. մ

3.3

16.

Եռակցման ագրեգատ «ԱԴԴ-300»

2

2

17.

Սառնարան «Սարատով»

3

2.5

18.

Սառնարան «Օրսկ»

1

1.2

19.

Սառնարան «Ապշերոն»

1

1.2

20.

Սառնարան «Մորոզիլկա»

1

0.8

21.

Անիվավոր տրակտոր «ՄՏԶ-80»

1

5.6

22.

Անիվավոր տրակտոր «ՅՈՒՄԶ-6Լ»

1

4.3

23.

Մամլադանակ (պրեսովնի դանակ)

1

0.7

24.

Կցասայլ (լաֆետ) «2 ՊՏՍ-4մ»

1

1.8

25.

Ջրային հեծանիվ

5

93.2

26.

Ջրային հեծանիվ

3

11.6

27.

Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-53» (արհեստանոց)

1

6

28.

Գրասեղան

7

2.8

29.

Գրամեքենա

4

4.2

30.

Զարդասեղան

1

0.4

31.

Գորգ

4

12.1

32.

Բազկաթոռ, բազմոց

6

2.9

33.

Սպասքապահարան (սերվանտ)

1

0.8

34.

Գրապահարան

3

1.4

35.

Տրյումո

3

1.3

36.

Բազմոց` մետաղյա

2

1.5

37.

Սեղան

3

1.8

38.

Տաղավար (բեսեդկա)

4

4.9

39.

Վանդակաճաղ` մետաղական

10 խոր. մ

89.7

40.

Մակետ

1

244.4

41.

Մակետ «Փիրուզե լողափ»

1

213.9

42.

Կինոապարատ «Կիև»

1

16.6

43.

Հեռախոսի ապարատ «Պանասոնիկ»

1

208.2

44.

Գրապահարան

2

27.9

45.

Սեղան` տնօրենի

1

17.8

46.

Գրասեղան` 2-դարականի

2

24

47.

Սեղան` խորհրդակցական

1

28.2

48.

Օդափոխիչ` տնտեսական

1

21.6

49.

Նկար` գեղարվեստական

16

816.1

50.

Նկար` գեղարվեստական թանգարան ձևավոր

5

796.8

51.

Նկար` գեղարվեստական (հավաքածու)

68.9 հազ.

6.9

52.

Կրծքանշան

440

0.1

53.

Ցիստեռն (10 տ)

2

41.8

54.

Ցանցե ցանկապատ

700 մ

10.4

55.

Սառնարան-պահարան

2

23.5

56.

Էլեկտրական սալիկ

1

5.8

57.

Ջրի պոմպ

1

2.6

58.

Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ

1

5.3

59.

Բազմոց` «Զիտա»

9

234.9

60.

Բազկաթոռ

15

244.2

61.

Լրագրասեղան

7

39

62.

Օդափոխիչ` տնտեսական

1

21.6

63.

Պահարան` հեռուստացույցի

1

60

64.

Նկարների հավաքածու

70

0.1

65.

Քարշ ցիստեռն

1

26.6

66.

Ջրային հեծանիվ

4

72.5

67.

Վրան

1

16.3

68.

Դինամիկ «ԱՍ-033»

2

8.6

69.

Էլեկտրոնիկա Է-043

1

5.3

70.

Մագնիտոֆոն-ձայնագրիչ

1

8.6

71.

Ջրային հեծանիվ

2

36.3

72.

Վրան

1

11

73.

Բազմոց

1

13.9

74.

Զարդասեղան

1

10.2

75.

Գրասեղան 2-դարականի

1

12

76.

Ցանկապատի դարպաս

1

314.2

77.

Լողափ կահ. կառույց

 

373.4

78.

Զուգարան

1

18.3

79.

Տաղավար` բակի

3

36

80.

Բարձր լարման էլեկտրական գիծ

1

457.7

81.

Արտաքին լուսավորության գիծ

 

153.8

82.

Տրանսֆորմատոր

1

6.5

83.

Դինամիկ

2

8.6

84.

Տեսամագնիտոֆոն «Էլեկտրոն»

1

15.9

85.

Էլեկտրական նվագարկիչ

1

9.4

86.

Էլեկտրոնիկա ՈՒՏ-47

1

4

87.

Հեռուստացույց «25 ՏՈՒ 3130»

1

5.6

88.

Ջրային հեծանիվ

6

108.8

89.

Նավակ «ՕԿՍԱ-4»

1

26.9

90.

Մոտոցիկլ «Դնեստրա»

1

46.7

91.

Զարդասեղան

1

1.7

92.

Զարդասեղան

2

3.3

93.

Զարդասեղան

6

64.7

94.

Պահարան` մետաղյա

1

26.5

95.

Պահարան` մետաղյա

4

35.7

96.

Պահարան` 3-դռնանի

1

12.5

97.

Պահարան` 2-դռնանի

20

210.5

98.

Պահարան` մետաղյա` հագուստի

4

42.1

99.

Վրան

3

67.6

100.

Ցուցանակ` մետաղյա  (900x120)

1

32.6

101.

Սեղան` թենիսի

1

9.4

102.

Տաղավար` բակի

1

24

103.

Արտաքին լուսավորության գիծ

1

195.4

104.

Սառնարան «Ապշերոն»

3

26.2

105.

Մագնիտոֆոն «Սատուրն»

1

8.7

106.

Ջրային հեծանիվ

5

90.7

107.

Վրան

1

14.4

108.

Պահարան` 3-դռնանի

3

37.7

109.

Գրասեղան` 2-դարականի

1

11.7

110.

Բարձր լարման էլեկտրական գիծ

1

106.9

111.

Արտաքին լուսավորության գիծ

1

282

112.

Էլեկտրական հաղորդման գիծ

1

63.2

113.

Տրանսֆորմատոր «ԱԿ-160»

1

16.8

114.

Շիթ. տրանս.

1

28

115.

Ջրային հեծանիվ

10

181.3

116.

Վրան

3

96.8

117.

Վրան

3

45.7

118.

Զարդասեղան

6

64.9

119.

Զարդասեղան

1

10.7

120.

Զարդասեղան

1

1.7

121.

Պահարան` 3-դռնանի

11

138.2

122.

Պահարան` 2-դռնանի

1

10.5

123.

Պահարան` մետաղյա

2

53

124.

Զգեստապահարան

5

8

125.

Պաշտ. տեղեկագիր NN 21 և 22

2

2.9

126.

ՀՀ քրեական օրենսգիրք

1

1.2

127.

ՀՀ քաղ. դատ. օրենսգիրք

1

1.4

128.

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք

1

3.5

129.

Ռացիա Պլ1 ստանդարտ

1

190

130.

Վերնային տնտ.

1

6.9

131.

Ցանցե ցանկապատ

954 մ

6.4

132.

Այրայրի

2

0.3

133.

Մետաղյա դարպաս

1

8

134.

Տաղավար (բեսեդկա)

4

5

135.

Սառնարան «Սարատով»

1

0.8

136.

Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-սազ-53»

1

193.8

137.

Ավտոմեքենա-քարշակ «ԱՌ-3»

1

24.7

138.

Ավտոմեքենա «ՎԱԶ-2121»

1

1450

139.

Ավտոմեքենա «ՈՒԱԶ-469»

1

4040

140.

Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-31029»

1

3400

141.

Ավտոմեքենա «ՎԱԶ-2121»

1

3757.1

142.

Ջրհոր

1

536.5

143.

Ավտոմեքենա «ՈՒԱԶ-469 բ»

1

1924.6

144.

Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-3102»

1

2

145.

Ռացիա Պ 1 ստանդարտ

1

190

146.

Լիցքավորման արագացուցիչ

1

74.1

147.

Վրան

8

126.3

148.

Բազկաթոռ

3

48.8

149.

Մանրադիտակ «ՄԲՍ-9»

1

15.7

150.

Առագաստանավ

1

2516

151.

Ռացիա Պ 1 ստանդարտ

1

308.1

152.

Ռացիա` շարժական

1

53.8

153.

Շարժիչ «Վիխր»

1

29.7

154.

Սառնարան «Ապշերոն»

2

8.7

155.

Հեռուստացույց «Ռադուգա»

4

20.3

156.

Ֆոտոապարատ «Զենիթ»

1

11.6

157.

Նավ «ՌՄ 376»

1

2242.5

158.

Նավ «Ադմիրալ-371»

1

1000.5

159.

Մոտորանավակ «Վոլգա»

1

262

160.

Մոտորանավակ «Ամուր»

1

140.3

161.

«Տենդ» ավտոմեքենա

1

7.2

162.

Բազմոց

1

16.3

163.

Մետաղյա ցուցանակ (900x120)

2

65.3

164.

Գրապահարան

1

9.3

165.

Գրասեղան` 1-դռնանի

1

10.6

166.

Գրասեղան` 2-դարականի

1

11.5

167.

Մահճակալ` 1 տեղանոց

6

33.3

168.

Էլեկտրական եռակցման ապարատ

1

26.3

169.

Էլեկտրական եռակցման տրանսֆորմատոր

1

13.2

170.

Սրահաստոց (հաստոց տոչիլնի)

1

134.6

171.

Սեղանի շաղափող հաստոց

1

6.6

172.

Հաստոց «Ռիխտովի»

1

15.9

173.

Հաստոց սվեր. վերտիկալ

1

17.5

174.

Սեղանի շաղափող հաստոց

1

6.1

175.

Գրասեղան` 2-դարականի

1

10.1

176.

Պահարան`  2-դռնանի

1

12.5

177.

Արևային ցնցուղ

1

230.8

178.

Ջերմոմետր «ՏՊՊ-4»

1

3.2

179.

Պոտեբցիոմետր «ԿՍՊ-32»

1

10.3

180.

Պոտեբցիոմետր «ԿՍՊ-32»

1

5.2

181.

Վակումո. սարք

1

8.7

182.

Կալորիումներ

1

20

183.

Մուտքի երկաթե դարպաս

1

7.1

184.

Քարե ցանկապատ

1

97.4

185.

Պատճենահանման մեքենա

1

200

186.

Ռադիոկայան

1

23.1

187.

Կոմուտատոր «ՊԴՍ»

1

24.1

188.

Հեռախոսի տեղադրման սարք

1

24.2

189.

Էլեկտրական հաշվիչ մեքենա «Էլեկտրոնիկա»

2

41.5

190.

Հեռախոսի ապարատ «Պանասոնիկ»

1

66.6

191.

Տելետայպ

1

43.1

192.

Սառնարան «Օրսկ»

1

8.7

193.

Սառնարան «Պամիր»

1

8.7

194.

Հեռուստացույց «Դեու»

1

125

195.

Կահույք` տնօրենի

1

83.8

196.

Սեղան` տնօրենի

1

30.8

197.

Գրասեղան` 2-դարականի

15

173.7

198.

Գրապահարան

8

92.5

199.

Զգեստապահարան

1

10

200.

Մահճակալ

1

10.6

201.

Մահճակալ` 1 տեղանոց

1

5.4

202.

Պահարան` ամանեղենի

1

24.6

203.

Գորգ «Էրեբունի» (3x4)

1

167.7

204.

Օդափոխիչ` տնտեսական

1

21.6

205.

Բազկաթոռ` տնօրենի

1

80

206.

Հեռախոսի ապարատ

1

15.6

207.

Հեռախոսի ապարատ

1

26.4

208.

Հեռախոսի ապարատ «Սամսունգ»

1

27.5

209.

Հեռախոսի ապարատ «Սամսունգ»

1

25

210.

Հեռախոսի ապարատ «Թիմուր»

1

13.2

211.

Գրամեքենա «Ուկրաինա»

1

70

212.

Գրամեքենա «Լիստվիցա»

1

37.2

213.

Գրամեքենա «Էրիկ»

1

22.1

214.

Գրամեքենա «Օպտիմա»

1

24.7

215.

Երկաթյա պահարան

1

0.4

216.

Միկրոսկոպ «ՄԲՈՒ-9»

1

15.7

217.

Ցուցիչ «Դատչիկ»

1

6.9

218.

Հարթաչափ «Նիվիլիր»

2

12

219.

Կիպրինգել սարքավորում

1

42.1

220.

Ցուցանակ մետաղյա (2500x3000)

1

216.4

221.

Ցուցանակ մետաղյա (9x1200)

4

94.2

222.

Ռասխոդոմեր «ՍՊ-56»

2

186.1

223.

Փորձար. ցուցանակ

1

60.6

224.

Հեռախոսի ապարատ

1

8.3

225.

Ցենտրիֆուգա

1

15.2

226.

Նկարների հավաքածու

2330

0.2

227.

Լիցքավորման վահանակ

1

3.4

228.

Ցիստեռն

1

14.7

229.

Ցիստեռն (5 տ)

2

17

230.

Ցիստեռն (10 տ)

2

32.7

231.

Բենզալցման կայան

2

30.4

232.

Բենզալցման կայան

1

27.1

233.

Սեղան` ֆիզիկական

2

53.8

234.

Գրասեղան

1

12.4

235.

Ցիստեռն (5 տ)

1

8.5

236.

Տրանսֆորմատոր

1

15.5

237.

Սառնարան «Ապշերոն»

1

8.7

238.

Մագնիտոֆոն «Վեսնա»

1

5.7

239.

Ավտոմեքենա «ՈՒԱԶ-31512.01»

1

1050

240.

Ցուցանակ` մետաղյա (1500x2000)

1

176.6

241.

Ցուցանակ` մետաղյա (900x1200)

1

32.6

242.

Գրապահարան

1

11.5

243.

Տրանսֆորմատորի վահանակ

1

25.4

244.

Գրասեղան` 2-դարականի

1

11.9

245.

Մահճակալ` ներքնակով

2

21.2

246.

Զգեստապահարան

1

10

247.

Մահճակալ-բազմոց

1

21.7

248.

Ցանկապատ` երկաթբետոնե` ձևավոր

1

297

249.

Արտաքին լուսավորության գիծ

1

38.3

250.

Հեռուստացույց «Ռուբին»

1

17.9

251.

Մեքենայի մագնիտոֆոն

1

8

252.

Էլեկտրական սալիկ

1

3.5

253.

Ջեռուցող ապարատ

1

4

254.

Փոսափոր սարք

1

16.4

255.

Ավտոմեքենա «ՈՒԱԶ-31512»

1

252.1

256.

Նավակ «Պրոգրես» շարժ.

1

751.7

257.

Փալաս` հատակի

1

9

258.

Զարդասեղան

1

10.2

259.

Զգեստապահարան

1

11.9

260.

Պահարան` 3-դռնանի

1

18.9

261.

Գրասեղան` 2-դարականի

1

11.9

262.

Բազմոց-մահճակալ

1

47

263.

Մահճակալ

6

61.5

264.

Ցուցանակ` մետաղյա (900x1200)

4

110.1

265.

Ցուցանակ` մետաղյա (2500x3000)

2

432.8

266.

Ծածկ

1

17.6

267.

Մազութահոր (120 տ)

1

19.3

268.

Ջրի պոմպ վվն-12

1

1.4

269.

Ցիստեռն (25 տ)

1

0.4

270.

Ցիստեռն (5 տ)

3

1.3

271.

Ցիստեռն (3 տ)

1

0.2

272.

Տրակտոր «Տ-100»

1

6.3

273.

Տրակտոր «Տ-40»

1

2.1

274.

Տրակտոր «ԴՏ-75»

1

5.9

275.

Տրակտոր «ԴՏ-75»

2

6.2

276.

Տրակտոր «ՄՏԶ-82»

2

9.3

277.

Տրակտոր «ԴՏ բուլդոզեր»

1

6.2

278.

Տրակտոր «ՄՏԶ-80»

1

4.8

279.

Տրակտոր «ԷՕ-2621»

1

6.8

280.

Կցասայլ 2 պտզ

1

1.1

281.

Կցասայլ 2 պտզ

1

0.5

282.

Կցասայլ 2 պտզ

1

0.3

283.

Փոսափոր սարք

1

0.3

284.

Կուլտիվատոր

1

0.9

285.

Գութան

1

0.5

286.

Գութան

1

0.5

287.

Գութան

1

0.1

288.

Գութան` խրամատի

1

0.1

289.

Գութան` խրամատի

1

0.3

290.

Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-52»

1

1.9

291.

Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-53»

1

3.1

292.

Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-53»

1

2.9

293.

Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-52»

1

2.9

294.

Ավտոմեքենա «ԶԻԼ ՄՄԶ»

1

3.6

295.

Ավտոմեքենա «ԶԻԼ ՄՄԶ»

1

1.6

296.

Ավտոմեքենա «ՈՒԱԶ-452»

1

2.4

297.

Գրապահարան

1

0.2

298.

Գրասեղան

1

0.4

299.

Գրասեղան

1

0.3

300.

Երկաթյա կաթսա

2

0.2

301.

Երկաթյա կաթսա

2

0.5

302.

Գրամեքենա «Ուկրաինա»

1

0.4

303.

Ցիստեռն (2 տ)

1

7

304.

Սառնարան «Ապշերոն»

1

8.7

305.

Մոտորանավակ «Ամուր» 44-26»

1

115.7

306.

Ավտոմեքենա «ՈՒԱԶ 3303»

1

194.6

307.

Ցուցանակ` մետաղյա (1500x2000)

2

353.2

308.

Ցուցանակ` մետաղյա (900x1200)

1

32.6

309.

Գրապահարան

1

11.5

310.

Բազմոց-մահճակալ

2

33.7

311.

Բազկաթոռ

1

11.1

312.

Գրասեղան` 2-դարականի

1

13.7

313.

Մոտորանավակ «Ամուր» շարժ.

1

115.7

314.

Ջրային հեծանիվ

1

18.1

315.

Գրասեղան

1

11.5

316.

Մետաղյա պահարան

1

0.2

317.

Մահճակալ` փայտյա

2

21.7

318.

Ծխասեղան` 2 փ.

1

11.7

319.

Բազկաթոռ-մահճակալ

1

10.6

320.

Զարդասեղան

1

10.3

321.

Գրապահարան

1

12.9

322.

Կահույք` փափուկ

1

44.5

323.

Սեղան` տնօրենի

1

19.2

324.

Հեռուստացույց «Տաուրաս»

1

9.4

325.

Ավտոտնակ

1

79.8

326.

Հակահրդեհային պրոֆիլակետ

1

30

327.

Ցանկապատ` 400 գծմ

1

1.3

328.

Կանգառ` ավտոմեքենայի

1

5.8

329.

Հրշեջ. ջր.

1

0.4

330.

Մեքենալվացման կայան

1

0.8

331.

Հեռախոսացանկ

1

0.1

332.

Ցիստեռն (10 տ)

1

0.6

333.

Ցիստեռն (5 տ)

1

0.4

334.

Ցիստեռն (3 տ)

1

0.3

335.

Նվես գյուղ. մեք. հնար.

1

8.4

336.

Պոմպակայան

1

12.4

337.

Մաքրման կայան

1

30.5

338.

Ոռոգման ցանց` 45,8 հա

1

16.2

339.

Ջեռուցման ցանց

1

3.7

340.

Էլեկտրական հաղորդման գիծ

1

1.8

341.

Ռադիոկապի գիծ

1

1.5

342.

Տրակտոր «ՄՏԶ-80»

1

4.3

343.

Տրակտոր «ԷՕ-2621»

1

6.3

344.

Տրակտոր «ՄՏԶ-82»

1

4.6

345.

Տրակտոր «ԴՏ-75»

1

4.3

346.

Տրակտոր «ՄՏԶ-85»

1

3.6

347.

Տրակտոր «Դ-606»

1

4.3

348.

Կուլտիվատոր

1

0.1

349.

Գութան պլն. 35/5

1

0.1

350.

Գութան պլն. 70

1

0.2

351.

Ծառ տնկող մեքենա

1

0.4

352.

Հատիչ Պ-6-30 գութան

1

0.2

353.

Տրանսֆորմատոր

1

0.1

354.

Ջրի պոմպ

1

20.9

355.

Ներկող ագրեգատ

1

17

356.

Տրակտոր «ԴՏ-75»

1

6.1

357.

Կցասայլ 2 պտս.

1

0.8

358.

Կցասայլ 2 պտս.

1

51.2

359.

Կցասայլ 2 պտս.

1

0.8

360.

Տրակտոր «Տ-40»

1

3.4

361.

Կցասայլ 2 պտս.

1

0.8

362.

Ագրեգատ

1

0.4

363.

Ջրատաքացուցիչ

1

15.4

364.

Փայտամշակման հաստոց

1

45.9

365.

Տրանսֆորմատոր

1

2.6

366.

Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-53»

1

2.3

367.

Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-53»

1

2.4

368.

Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-52»

1

1.7

369.

Ավտոմեքենա «ԶԻԼ-130»

1

2.4

370.

Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-66»

1

6.5

371.

Ավտոմեքենա «ԶԻԼ ՄՄԶ»

1

5.3

372.

Երկաթյա պահարան

1

0.1

373.

Բազմոց

1

0.1

374.

Գրասեղան

1

0.2

375.

Հեռուստացույց 0.150 կմ

1

0.1

376.

Գրասեղան

1

0.2

377.

Գրապահարան

1

0.3

378.

Սեղան` նախագահի

1

0.3

379.

Գրամեքենա «Ուկրաինա»

1

0.4

380.

Գրամեքենա «Մոսկվա»

1

0.1

381.

Տրակտորի վահանակ

1

0.1

382.

Տաղավար` բակի

1

13.1

383.

Ջրագիծ` ստորգետնյա

1,4

80.7

384.

Ջրհոր

1

604.1

385.

Ջրային հեծանիվ

1

18.1

386.

Մոտորանավակ «Վոլգա»

1

278.2

387.

Նավակ «ՕԿԱ-4»

1

26.9

388.

Նավակ «Պրոգրես»

1

37.6

389.

Գրապահարան

1

11.5

390.

Ցուցանակ` մետաղյա (1500x2000)

1

176.6

391.

Ցուցանակ` մետաղյա (900x2000)

2

65.2

392.

Պահարան` 3-դռնանի

1

12.5

393.

Պահարան` համակցված

1

16.3

394.

Բազմոց-մահճակալ

1

12.8

395.

Ջերմոց

1

82.5

396.

Ջրհան կայան

1

60.8

397.

Գազի գիծ

1

17.6

398.

Ջրհան պոմպ

1

1.1

399.

Ցիստեռն (25 տ)

1

1.4

400.

Մազութի բաք

1

0.2

401.

Ցիստեռն (3 տ)

1

0.1

402.

Հեռախոսի գիծ

1

1.2

403.

Տրակտոր «ՄՏՂ-82»

1

5.1

404.

Տրակտոր «ՄՏՂ-82»

1

5.1

405.

Տրակտոր «ՄՏՂ-80»

1

4.4

406.

Տրակտոր յումզ 6 լ.

1

7.4

407.

Տրակտոր «ԴՏ-75»

1

5.4

408.

Տրակտոր «ԴՏ-75»

1

5.4

409.

Կուլտիվատոր ԿՊՍ

1

16.3

410.

Կարտոֆիլահավաք մեքենա

1

0.3

411.

Գութան

1

0.3

412.

Պրես պոդշև.

1

0.9

413.

Չիչխան հավաքող մեքենա

1

4.3

414.

Կցասայլ` 2 պտս.

2

0.3

415.

Կցասայլ` 2 պտս.

2

0.5

416.

Տրանսֆորմատոր

1

0.4

417.

Էլեկտրական զոդման ապարատ

1

0.8

418.

Տրանսֆորմատոր 160 կվ

1

0.5

419.

Ավ. կշեռք (15 տ)

1

0.7

420.

Ավտոմեքենա «ԶԻԼ-130»

1

1.4

421.

Ավտոմեքենա «ԿամԱԶ-5320»

1

11.8

422.

Ավտոմեքենա «ԶԻԼ ՄՄԶ»

1

2.8

423.

Ավտոմեքենա «ԶԻԼ ՄՄԶ»

1

3.5

424.

Ավտոմեքենա «ՈՒԱԶ-3303»

1

2.6

425.

Ավտոմեքենա «ՈՒԱԶ-3303»

1

2.6

426.

Ավտոմեքենա «ՈՒԱԶ-3303»

1

2.6

427.

Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-53»

1

2.2

428.

Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-53»

1

2.5

429.

Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-53»

1

2.1

430.

Ավտոմեքենա «ԻԺ-2715»

1

2.6

431.

Ավտոմեքենա «ԻԺ-2715»

1

2.3

432.

Ջրմուղ կայան

1

380.6

433.

Ջրմուղ ցանց

1

140.2

434.

Ջրմուղ պոմպ

1

28.3

435.

Ռեզերվուարներ

3

5.5

436.

Տրակտոր «ՄՏՎ-82»

1

28

437.

Տրակտոր «ՄՏՎ-82»

1

30

438.

Տրակտոր Յումվ 6 լ.

1

22.9

439.

Կցասայլ` 2 պտս.

2

14.8

440.

Կապի կոմուտատոր

1

1.8

441.

Սառնարան

1

0.6

442.

Ռացիա ՊԼստ

1

190

443.

Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-52»

1

9.3

444.

Ավտոմեքենա «ՎԱԶ-21»

1

800

445.

Առագաստանավ «Մարիամ»

1

100.1

446.

Քարշակ «Մարիամ»

1

24.8

447.

Գրամեքենա «Ուկրաինա»

1

0.8

448.

Գրասեղան

7

3.4

449.

Գրասեղան` մեծ

1

2.6

450.

Սեղան` նիստերի

1

3.5

451.

Գրապահարան

1

11.5

452.

Կաթսայատուն և տրանսֆորմատոր

1

15.5

453.

Նավակ «Պրոգրես»

1

27

454.

Բանող ձիեր

2

0.5

455.

Սառնարան «Արագած»

1

8.7

456.

Բազմոց-մահճակալ

3

32.9

457.

Զարդասեղան

1

13

458.

Գրապահարան

2

24.6

459.

Կահույք` փափուկ

1

44.5

460.

Մահճակալ` փայտյա

2

2.8

461.

Գրասեղան` 2 փեղկից

1

11.7

462.

Սեղան` տնօրենի

1

19.2

463.

Հեռուստացույց «Տաուրաս»

1

9.4

464.

Ռացիա ՊԼստ

1

190

465.

Ջրհոր

1

536.6

466.

Սրճաղաց

1

14

467.

Սրճեփ

1

74.8

468.

Դինամիկ ԱՑ 033

1

4.3

469.

Էլեկտրական նվագարկիչ «Է-060»

1

9.4

470.

Էլեկտրական սալիկ «ՊԷ-051»

2

10

471.

Էլեկտրոնիկա ՑԵՄ-47

1

4

472.

Մագնիտոֆոն-ձայնագրիչ

1

8.6

473.

Հեռուստացույց «Բերյոզկա»

1

10

474.

Սառնարան «Օրսկ»

1

8.6

475.

Սառնարան-խցիկ

1

37.6

476.

Ջրային հեծանիվ

7

109.1

477.

Վրաններ

5

108.6

478.

Գորգ` հատակի (արհեստական)

4

53.1

479.

Հովհար` լողափի

2

47.8

480.

Ցուցապահարան

2

68.5

481.

Զարդասեղան

3

30.8

482.

Կահույք` խոհանոցի

1

56.2

483.

Մսաղաց «ՄԻՄ-300»

2

38

484.

Պահարան` 3-դռնանի

1

19

485.

Պահարան` 2-դռնանի

1

16.7

486.

Պահարան

1

11.9

487.

Բազմոց-մահճակալ

3

44.1

488.

Բազմոց` 2 տեղանոց

1

12.9

489.

Մահճակալ

4

61.5

490.

Սպասքապահարան` 2-դռնանի

1

20.2

491.

Թավա` էլեկտրական «ՊԷ 15»

1

113

492.

Հանդերձարան` լողափի

2

65.5

493.

Արևային տնակ

1

158

494.

Գրամեքենա «Ուկրաինա»

1

28.3

495.

Ստեղծագործական գեղանկարներ

64

0.3

496.

Գրքեր

491

0.1

497.

Ավտոմեքենա «Մոսկվիչ-2140»

1

198.7

498.

Անտենա

1

62

499.

Ավտոմեքենա «ԻԺ-2715»

1

155

500.

Ռացիա ՊԼստանդարտ

4

53.8

501.

Ֆոտոապարատ «Կիև»

1

25.5

502.

Ֆոտոապարատ «ՖՍ 12»

1

10.5

503.

Ֆոտոուվիլիչիտել

1

25.7

504.

Ֆոտոօբյեկտիվ

1

8.8

 

Ընդամենը

 

44255.8

 

(հավելվածը փոփ. 10.03.15 N 301-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի
մայիսի 30-ի N 927-Ն որոշման

Ց Ա Ն Կ

 

«ՍԵՎԱՆ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆՆ ԱՆԺԱՄԿԵՏ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

NN
ը/կ

Անվանումը

Քանակը

Հաշվեկշռային արժեքը  (հազ. դրամ)

1

2

3

4

1.

Ավտոտնակ (20մx6մ)` (Սևան)

1

25.3

2.

Հավանոցի շենք (Գավառ)

1

78.1

3.

Հավանոցի շենք (Գավառ)

1

91.1

4.

Կովանոց (Գավառ)

1

174.3

5.

Կովանոց (Գավառ)

1

140.5

6.

Ձիանոց (Արեգունի)

1

1.4

7.

Անասնագոմ (Ծովինար)

1

12.5

8.

Պահեստ-վագոն (ավտոֆուռ)

2

4.3

9.

Փայտյա տնակ (Սևան)

10

65.5

10.

Կատերի պահեստ (Սևան)

1

16.7

11.

Գարաժ` քարից (Սևան)

4

16.7

12.

Փայտյա տնակ (Սևան)

46

2128.7

13.

Թիթեղյա տնակ (Սևան)

1

3.5

14.

Տաղավար` ալյումինից (Սևան)

1

5.3

15.

Շենք «Փիրուզի» հանգրվան (Սևան)

1

9677.1

16.

Եռանկյունի գրասեն. շենք (Սևան)

1

80.2

17.

Տնակ` ֆիննական (1 սենյակ) (Արծվաքար)

1

217.4

18.

Տնակ` ֆիննական (3 սենյակ) (Արծվաքար)

3

1909.3

19.

Տնակ` ֆիննական (2 սենյակ, 2 հարկ) (Արծվաքար)

3

2141.4

20.

Ճաշարան (Արծվաքար)

1

79.9

21.

Տնակ` եռաթև միջանցքով (Նորատուս)

1

1361

22.

Տնակ` եռաթև միջանցքով (Նորատուս)

1

1422.7

23.

Տնակ` ֆիննական (Նորատուս)

1

49

24.

Տնակ` ֆիննական` (2 սենյակ) (Լճափ)

3

2051.2

25.

Տնակ` եռաթև միջանցքով (Լճափ)

1

1771.1

26.

Տնակ` եռաթև միջանցքով (Լճափ)

1

1568.5

27.

Սրճարան (Լճափ)

1

242.5

28.

Շենք (Ծովազարդ)

1

1275.3

29.

Տնակ` ֆիննական (Ծովազարդ)

1

150.4

30.

Վագոն` գնացքի (Սևան)

1

3.9

31.

Տնակ` ֆիննական (նավամատույց)

2

98.1

32.

Վագոն-տնակ (Սևան)

1

128.6

33.

Շենք-արհեստանոց (Սևան)

1

1626.7

34.

Շենք N 1 (1 հարկ, Սևան)

1

652.6

35.

Շենք N 2 (2 հարկ, Սևան)

1

2511.5

36.

Շենք N 3 (1 հարկ, Սևան)

1

1217.6

37.

Պահակատուն (Սևան)

1

118.3

38.

Տնակ` ֆիննական (Արտանիշ)

3

147.1

39.

Վագոն-տնակ (Արտանիշ)

1

104.7

40.

Տնակ` ֆիննական (Սևան)

1

150.4

41.

Վարչական շենք (Վարդենիս)

1

134.1

42.

Պահակի տնակ (Վարդենիս)

1

1.8

43.

Պահեստի շենք (Վարդենիս)

1

7.4

44.

Ենթակայանի շենք (Վարդենիս)

1

2.4

45.

Քսայուղերի պահեստ (Վարդենիս)

1

1.6

46.

Ավտոտնակ (Ծովակ)

1

33

47.

Ֆիննական տնակ (54 քառ. մ) (Ծովակ)

1

1

48.

Ֆիննական տնակ (84 քառ. մ) (Ծովակ)

1

2.6

49.

Կաթսայատուն (Վարդենիս)

1

30.5

50.

Չիչխանի ցեխի կաթսայատուն (Վարդենիս)

1

11

51.

Անտառապահի շենք (Վարդենիս)

1

3.6

52.

Վագոն-տնակ (Վարդենիս)

1

415.5

53.

Տնակ` ֆիննական (Մարտունի)

1

49

54.

Տնակ` ֆիննական (Մարտունի)

1

162.8

55.

Վարչական շենք (Մարտունի)

1

77.3

56.

Ավտոտնակ (12 քառ. մ)

1

79.8

57.

Պահեստ (Մարտունի)

1

11.2

58.

Պահակատուն (Մարտունի)

1

1.5

59.

Ֆիննական տուն (Վարդենիկ)

1

0.4

60.

Ֆիննական տուն (Լիճք)

1

8.7

61.

Անտառապահի տնակ (Երանոս)

1

8.9

62.

Սերմերի պահեստ` տնկարանում

1

6.1

63.

Անտառապահի տնակ (Ծովինար)

1

5.9

64.

Անտառապահի տնակ (Գետաշեն)

1

2.8

65.

Հակահրդեհ. պրոֆ. շենք

1

30

67.

Սերմերի պահեստ (Ծովինար)

1

4

68.

Տնակ` ամառային

1

336.6

69.

Տնակ` ֆիննական

2

438.5

70.

Թռչնանոց` անծածկ

1

69.2

71.

Վարչական շենք (Նորատուս)

1

35.2

72.

Ձիանոց (Նորատուս)

1

7.7

73.

Քիմիկատների պահեստ (Նորատուս)

1

7.3

74.

Պահեստի շենք

1

6

75.

Լիցքավորման շենք

1

10.9

76.

Տնակ (Գավառ)

1

1.1

77.

Տնակ` ֆիննական (Գավառ)

1

0.8

78.

Անտառապահի շենք

1

10.1

79.

Վարչական շենք

1

5.6

80.

Վարչական շենք (Սևան)

1

163.7

81.

Տնակ` անտառապահի (12x8)

1

105.1

82.

Տնակ` անտառապահի (12x8)

1

13.5

83.

Ջրմուղի տնակ (Արևիկ)

1

93.0

 

Ընդամենը

 

35917.6

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան