Համարը 
N 220-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2015.05.04/11(523).1 Հոդ.110.7
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Ֆինանսների նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
14.04.2015
Ստորագրող մարմինը 
Ժամանակավոր պաշտոնակատար
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.04.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
14.05.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՎԵՐԱԴԱՍ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՍՏ ԱՏԳ ԱԱ-Ի ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

22 ապրիլի 2015 թ.

Պետական գրանցման թիվ 11815141

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

14 ապրիլի 2015 թ.

N 220-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՎԵՐԱԴԱՍ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՍՏ ԱՏԳ ԱԱ-Ի ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի 1-ին մասը և «Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասը.

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել վերադաս մաքսային մարմնի կողմից ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշումների ընդունման կարգը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Ժամանակավոր պաշտոնակատար`

Ա. Աֆրիկյան

 

 

Հավելված 1

ՀՀ ֆինանսների նախարարի

2015 թվականի ապրիլի 14-ի

N 220-Ն հրամանի

 

ՎԵՐԱԴԱՍ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՍՏ ԱՏԳ ԱԱ-Ի ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

1. Ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշումները վերադաս մաքսային մարմնի կողմից ընդունվում են անձանց (այսուհետ՝ դիմումատու) կողմից ներկայացված սույն կարգով հաստատված ձևի (Ձև N 1) դիմումի հիման վրա, որը վերադաս մաքսային մարմին է ներկայացվում թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով:

2. Ապրանքի վերաբերյալ դիմումով ներկայացված տեղեկությունները հաստատելու նպատակով մաքսային մարմնի կողմից կարող են պահանջվել հետևյալ փաստաթղթերը և նյութերը` կախված ապրանքի առանձնահատկությունից.

1) ապրանքի նմուշ և փորձանմուշ, համապատասխանության հավաստագիր, փորձարկումների արձանագրություններ, փորձագիտական կազմակերպությունների փորձաքննությունների եզրակացությունները կամ փորձագիտական կազմակերպությունների մասնագետների եզրակացությունները, որոնցում ներկայացված են ապրանքի փորձաքննության արդյունքները,

2) տեխնիկական անձնագրեր, շահագործման ուղեցույց, տեխնոլոգիական սխեմաներ, օգտագործողի ձեռնարկ, գծագրեր, նկարներ և այլն,

3) առևտրային փաստաթղթեր (ԱՏԳ պայմանագրեր, հաշիվ-ապրանքագրեր, բեռնագրեր) և այլ փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ կլինեն ապրանքի դասակարգման համար:

3. Ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշում ընդունելու համար մաքսային մարմին ներկայացված փաստաթղթերի պատճենների վրա նշվում են «Իսկականի հետ ճիշտ է» բառերը և վավերացվում են:

4. Ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշումն ընդունվում է դիմումը մաքսային մարմնում գրանցելու օրվանից Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 55-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետում:

5. Եթե դիմումատուի կողմից ներկայացված տեղեկությունները բավարար չեն դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշման ընդունման համար, ապա մաքսային մարմինը դիմումը մաքսային մարմնում գրանցելու օրվանից Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 54-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետում իրավունք ունի դիմումատուից գրավոր պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ ապրանքների դասակարգման նախնական որոշում կայացնելու համար: Մաքսային մարմնի կողմից պահանջվող լրացուցիչ տեղեկությունները ներկայացվում են դիմումատուին գրավոր ծանուցելու օրվանից Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 54-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետում: Մաքսային մարմնի կողմից լրացուցիչ տեղեկություններ պահանջելու օրվանից ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշում կայացնելու համար սահմանված ժամկետը կասեցվում է մինչև դիմումատուի կողմից մաքսային մարմին պահանջվող վերջին փաստաթղթի հանձնման օրը ներառյալ: Եթե պահանջվող լրացուցիչ տեղեկությունները սահմանված ժամկետում չեն տրամադրվում, ապա մաքսային մարմինը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում մերժում է դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշում կայացնելու դիմումը:

6. Ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ ընդունված նախնական որոշումը գործում է ընդունման օրվանից 3 տարի ժամկետով:

7. Մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ յուրաքանչյուր նախնական որոշման տրամադրման համար դիմումատուն դիմումի հետ մեկտեղ մաքսային մարմին է ներկայացնում մաքսավճարի վճարման անդորրագիրը:

8. Յուրաքանչյուր նախնական որոշում ընդունվում է ոչ թե նմանատիպ ապրանքների համար, այլ յուրաքանչյուր ապրանքային անվանման համար, որն ընդգրկում է համապատասխան մոդել, մակնիշ, ապրանքատեսակ (արտիկուլ) կամ մոդիֆիկացիա: Այն դեպքում, երբ ապրանքներն ունեն տարբեր մոդելներ, մակնիշներ, ապրանքատեսակներ (արտիկուլ) կամ մոդիֆիկացիա, բայց միևնույն ապրանքային անվանում, ինչպես նաև ելնելով հիմնական հատկություններից դրանք կարող են դասակարգվել ԱՏԳ ԱԱ միևնույն 10-նիշանոց ծածկագրով, ապա կայացվում է մեկ նախնական որոշում, որում նշվում է մեկ ապրանքային անվանում և տարբեր մոդելի, մակնիշի, ապրանքատեսակի (արտիկուլ) կամ մոդիֆիկացիայի նկարագրություն:

9. Ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշումը (Ձև N 2) լրացվում է երկու օրինակից: Որոշման առաջին օրինակը, այն ընդունելուց հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրվում է դիմումատուին, իսկ երկրորդ օրինակը պահվում է մաքսային մարմնում:

10. Ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ ընդունված նախնական որոշման գործողության դադարեցումը, փոփոխությունը կամ չեղարկումն իրականացվում է Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 56-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում:

11. Վերադաս մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ ընդունված նախնական որոշումը դիմումատուի կողմից կարող է բողոքարկվել վերադասության կամ դատական կարգով:

 

Ձև N 1

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ

 

_______________________________________________________________________________

(կազմակերպության անվանումը, ՀՎՀՀ-ն)

_______________________________________________________________________________

(գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն (առկայության դեպքում)

_______________________________________________________________________________

(ղեկավարի (լիազորված անձի) անունը և ազգանունը)

_______________________________________________________________________________

(ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) անունը և ազգանունը, ՀՎՀՀ-ն (անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում)

_______________________________________________________________________________

(հաշվառման հասցեն (բացակայության դեպքում՝ բնակության վայրը),

 հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն (առկայության դեպքում)

_______________________________________________________________________________

(անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել)

 

Խնդրում եմ տրամադրել Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության անվանացանկին համապատասխան ստորև ներկայացված ապրանքի դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշում:

 

1. Ապրանքի անվանում

_______________________________________________________________________________

(ապրանքի լրիվ առևտրային անվանումը, ֆիրմային անվանումը և մակնիշը, մոդելը, ապրանքատեսակը (արտիկուլ)

և այլ նույնականացման նշաններ, որոնք նախատեսված են արտադրողների կողմից, ապրանքն արտադրողի

վերաբերյալ տեղեկություններ)

 

2. Ապրանքի մանրամասն նկարագիր

_______________________________________________________________________________

(ապրանքների բնույթից կախված նկարագրի մեջ կարող են ներառվել ապրանքի արտաքին տեսքի նկարագրությունը, տրամաչափը, քաշը, չափսերը, նյութը և բաղադրությունը, որից պատրաստված է ապրանքը, ապրանքային նշանակությունը և կիրառման ոլորտը, ապրանքի տեխնիկական նկարագիրը (գործարկման սկզբունքը, իրականացվող գործառույթները, կառուցվածքը, կոմպլեկտավորումը, տեխնիկական բնութագրերը) և ապրանքային տեսքը հայտարարագրման պահին (քանդված, չկոմպլեկտավորված, անավարտ և այլն) և ապրանքի դասակարգման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ)

 

Կից թերթերի քանակը __

 

Ներկայացման ամսաթիվը ______________

 ________________________________________________

(օր, ամիս, տարի)

(ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ), կազմակերպության

ղեկավարի (լիազորված անձի) ստորագրությունը)

 

Ձև N 2

 

Ն Ա Խ Ն Ա Կ Ա Ն  Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Նախնական որոշումն ընդունած մաքսային մարմնի անվանումը

2. Դիմումատու

3. Գրանցման համարը

4. Ընդունման ամսաթիվը (օր, ամիս, տարի)

5. Դիմումատուի դիմումում նշված ապրանքի անվանումը

6. Ապրանքի ԱՏԳ ԱԱ տասանիշ ծածկագիրը

7. Ապրանքի դասակարգման համար անհրաժեշտ տեղեկությունները

8. Ընդունված որոշման հիմնավորումները

9. Ծառայողական նշումների համար

10. Մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի ստորագրությունը

1. Նախնական որոշման մեջ լրացվում են՝

1) 1-ին սյունակում՝ նախնական որոշումն ընդունած մաքսային մարմնի ամբողջական անվանումը,

2) 2-րդ սյունակում՝ դիմումատուի անունը (կազմակերպության անվանումը, կազմակերպության ղեկավարի (լիազորված անձի) պաշտոնը, անունը և ազգանունը, իսկ ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) դեպքում՝ անունը և ազգանունը),

3) 3-րդ սյունակում՝ նախնական որոշման գրանցման համարը,

4) 4-րդ սյունակում՝ նախնական որոշման ընդունման ամսաթիվը,

5) 5-րդ սյունակում՝ դիմումատուի դիմումում նշված ապրանքի անվանումը,

6) 6-րդ սյունակում՝ ապրանքի ԱՏԳ ԱԱ տասանիշ ծածկագիրը,

7) 7-րդ սյունակում՝ ապրանքի մանրամասն նկարագիրը և այն տվյալները, որոնք անհրաժեշտ են ապրանքը 6-րդ սյունակում նշված ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրին դասակարգելու համար,

8) 8-րդ սյունակում՝ ԱՏԳ ԱԱ մեկնաբանման հիմնական կանոնները, բաժինների, խմբերի, ապրանքային դիրքերի բացատրական նշումները, որոնց հիման վրա կայացվել է նախնական որոշումը,

9) 9-րդ սյունակում՝ այն տեղեկատվությունը, որը պետք է հաշվի առնվի մաքսային մարմնի կողմից այն ապրանքների մաքսային հայտարարագրման ժամանակ, որոնց համար կայացվել է նախնական որոշում (ՀՀ կառավարության լիազոր պետական մարմնի կողմից տրամադրվող ներմուծվող ապրանքների նպատակային նշանակությունը հաստատող եզրակացությունը և այլ փաստաթղթերը, ինչպես նաև ապրանքների մաքսային հայտարարագրման ժամանակ այդ որոշման կիրառման պայմանները պարզաբանող տեղեկություններ),

10) 10-րդ սյունակում՝ մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի ստորագրությունը՝ պաշտոնի, անվան սկզբնատառի և ազգանվան նշումով: