Համարը 
N 1010-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2012.08.22/40(914) Հոդ.957
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
09.08.2012
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
15.08.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.09.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 21-Ի N 1016-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

9 օգոստոսի 2012 թվականի N 1010-Ն

 

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 21-Ի N 1016-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել մաքսային մարմինների կողմից տեխնիկական կանոնակարգերով նախատեսված համապատասխանության պարտադիր գնահատման ենթակա արտադրանքի մասին տեղեկատվությունը ներկայացնելու կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշման պահանջները չեն տարածվում`

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի մարտի 29-ի N 251 որոշմամբ սահմանված` ֆիզիկական անձանց կողմից առանց մաքսատուրքի վճարման Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ոչ պարենային ապրանքների առանձին տեսակների բնաիրային չափերի վրա.

2) «Վերամշակում մաքսային տարածքում», «Մաքսային տարանցում», «Մաքսային պահեստ», «Ազատ պահեստ», «Ազատ մաքսային գոտի», «Անմաքս առևտուր» մաքսային ընթացակարգերով ներմուծվող, ինչպես նաև միջազգային տոնավաճառներում, ցուցահանդեսներում կամ նմանատիպ միջոցառումների շրջանակներում նմուշային քանակով ժամանակավոր ներմուծվող և մարդասիրական օգնության ու բարեգործական նպատակներով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող ոչ պարենային արտադրանքի վրա:

(2-րդ կետը խմբ. 14.05.15 N 516-Ն)

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 21-ի «Մաքսային մարմինների կողմից համապատասխանության գնահատման ազգային մարմնին ոչ պարենային արտադրանքի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 1016-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Տ. Սարգսյան

 

2012 թ. օգոստոսի 15

Երևան

 

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

օգոստոսի 9-ի N 1010-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են մաքսային մարմինների կողմից տեխնիկական կանոնակարգերով նախատեսված համապատասխանության պարտադիր գնահատման ենթակա արտադրանքի մասին տեղեկատվությունը ներկայացնելու կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հայաստանի Հանրապետություն համապատասխանության պարտադիր գնահատման ենթակա ոչ պարենային արտադրանքի ներմուծման մասին տեղեկատվությունը (այսուհետ` տեղեկատվություն) վերադաս մաքսային մարմնի կողմից (այսուհետ` վերադաս մաքսային մարմին) համակարգող մարմնին` Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությանը տրամադրվում է յուրաքանչյուր ամսվա համար մինչև հաջորդ ամսվա 20-ը՝ էլեկտրոնային եղանակով կամ կրիչով` համաձայն N 1 ձևի:

(2-րդ կետը փոփ. 14.05.15 N 516-Ն)

3. Տեղեկատվությունը վերադաս մաքսային մարմնի կողմից տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետություն  «Բացթողում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով ներմուծված համապատասխանության գնահատման ենթակա Անկախ պետությունների համագործակցության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ) ծածկագրերին դասվող ոչ պարենային արտադրանքի մասին` համաձայն N 2 ձևի:

(3-րդ կետը փոփ. 14.05.15 N 516-Ն)

4. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության կողմից յուրաքանչյուր կիսամյակի համար մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը սույն կարգի 2-րդ կետով տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա իրականացված պետական վերահսկողության արդյունքում հայտնաբերված խախտումները թույլ տված տնտեսավարող սուբյեկտների մասին տեղեկատվությունն էլեկտրոնային եղանակով կամ կրիչով տրամադրվում է վերադաս մաքսային մարմնին` վերադաս մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ձևին համապատասխան:

(4-րդ կետը փոփ. 14.05.15 N 516-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Ձև N 1

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

20   ԹՎԱԿԱՆԻ _____________ ____-ԻՆ Հայաստանի Հանրապետություն համապատասխանության պարտադիր գնահատման ենթակա ոչ պարենային արտադրանքի ներմուծման ՄԱՍԻՆ

 

NN
ը/կ

ՀՎՀՀ

Կազմա-կերպու-թյան անվա-նումը

Իրավա-բանական անձի գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսա-համարը

Արտա-դրանքի անվանումը

Արտա-դրանքի քանակը (ծավալ/
զանգված/ հատ)

Արտաքին տնտեսական գործունեու-թյան ապրան-քային անվանա-
ցանկի
ծածկագիրը

Նախորդ տարվա արդյունք-ներով
կազմա-կերպության
շրջա-նառության
(ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը) ծավալը
(մլն դրամ)

Ծագման
երկիրը

Ներմուծ-ման
ամսա-թիվը

                   
                   
                   

(ձևը խմբ. 14.05.15 N 516-Ն )

 

Ձև N 2

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

«ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ) ԾԱԾԿԱԳՐԵՐԻՆ ԴԱՍՎՈՂ ՈՉ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ
(վերնագիրը խմբ. 14.05.15 N 516-Ն )

 

Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի ծածկագիրը

Արտադրանքի անվանումը

2523

Պորտլանդցեմենտ

2523 10 000 0

ցեմենտի թրծած բովախառնուրդներ

 

պորտլանդցեմենտ՝

2523 21 000 0

ցեմենտ՝ սպիտակ, արհեստականորեն ներկած կամ չներկած

2523 29 000 0

այլ

2523 30 000 0

ցեմենտ՝ կավահողային

2523 90 000 0

ցեմենտներ՝ հիդրավլիկ, այլ

2707

Նավթամթերք և յուղեր (բացի ավիացիայի համար նախատեսվածից)

2707

Յուղեր և քարածխային ձյութի բարձր ջերմային թորման այլ նյութեր. նույնանման նյութեր, որոնց մեջ բուրավետ բաղադրիչների զանգվածը գերազանցում է ոչ բուրավետների զանգվածը

2707 10

բենզոլ

2707 10 100 0

որպես վառելիք օգտագործելու համար

2707 10 900 0

այլ նպատակների համար

2707 20

- տոլուոլ

2707 20 100 0

որպես վառելիք օգտագործելու համար

2707 20 900 0

այլ նպատակների համար

2707 30

քսիլոլ

2707 30 100 0

որպես վառելիք օգտագործելու համար

2707 30 900 0

այլ նպատակների համար

2707 40 000 0

նավթալին

2707 50

այլ բուրավետ ածխաջրածինների խառնուրդներ, որոնց 65 ծավ.%-ը կամ ավելին (ներառյալ կորուստները) թորվում է 2500 С ջերմաստիճանում ASTM D 86 մեթոդով

2707 50 100 0

որպես վառելիք օգտագործելու համար

2707 50 900 0

այլ նպատակների համար

2707 91 000 0

կրեոզոտային յուղեր

2707 99

այլ

 

չմաքրված յուղեր

2707 99 110 0

չմաքրած թեթև յուղեր, որոնց 90 ծավ.%-ը կամ ավելին թորվում է մինչև 2000 С ջերմաստիճանում

2707 99 190 0

այլ

2707 99 300 0

ծծմբացված թեթև յուղեր

2707 99 500 0

հիմնական արտադրանք

2707 99 700 0

անտրացեն

2707 99 800 0

ֆենոլներ

 

այլ

2707 99 910 0

2803 ապրանքային դիրքում ընդգրկված արտադրանքներն ստանալու համար

2707 99 990 0

այլ

2710 (բացի 2710 19 4200, 2710 19 460 0, 2710 19 480 00, 2710 12 310 0, 2710 12 700 0, 2710 19 210 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0)

Նավթ և նավթամթերք` ստացված բիտումային ապարներից` բացառությամբ հում նավթի ու նավթամթերքի. այլ տեղում չնշված կամ չներառված արտադրանք, որոնք պարունակում են 70 զանգ.% կամ ավելի նավթ կամ նավթամթերք` ստացված բիտումային ապարներից, ընդ որում, այդ նավթամթերքներն արտադրանքի հիմնական բաղադրիչներն են. բանեցված նավթամթերքներ

2710 12 110 0

նավթ և նավթամթերք (բացառությամբ հում նավթի ու նավթամթերքի)` ստացված բիտումային ապարներից, ինչպես նաև այլ տեղում չնշված կամ չներառված նյութեր, որոնք պարունակում են 70 զանգ.% կամ ավելի նավթ կամ նավթամթերքներ` ստացված բիտումային ապարներից, ընդ որում, այդ նավթամթերքներն արտադրանքի հիմնական բաղադրիչներն են՝ բացառությամբ բիոդիզել պարունակողների և բանեցված նավթամթերքի

2710 12 150 0

պրոցեսներում քիմիական փոխարկումների համար՝ բացի 2710 12 110 0 ստորաենթադիրքում նշվածներից

 

այլ նպատակների համար

 

հատուկ բենզիններ

2710 12 210 0

ուայթ-սպիրիտ

2710 12 250

այլ

2710 12 250 1

հեքսանի 55 զանգ.%-ից ոչ պակաս, սակայն ոչ ավելի, քան 80 զանգ.% պարունակությամբ, եռման սկզբի ջերմաստիճանը՝ 640 С և եռման ավարտի ջերմաստիճանը 700 С-ից ոչ ավելի

2710 12 250 9

այլ

2710 12 4100

օկտանային թվով 95-ից պակաս (ըստ հետազոտման մեթոդի), ոչ էթիլացված ավտոմոբիլային բենզին (այսուհետ` ավտոմոբիլային բենզին)` նորմալ, ռեգուլյար

2710 12 450 0

օկտանային թվով 95 կամ ավելի, բայց 98-ից պակաս (ըստ հետազոտման մեթոդի)

2710 12 4900

օկտանային թվով 98 կամ ավելի (ըստ հետազոտման մեթոդի) ավտոմոբիլային բենզին` սուպեր

2710 19 420 0

ծծմբի 0,05 զանգ. %-ից ոչ ավելի պարունակությամբ

2710 19 460 0

ծծմբի 0,05 զանգ. %-ից ավելի, բայց 0,2 զանգվ. %-ից ոչ ավելի պարունակությամբ

2710 19 480 0

ծծմբի 0,2 զանգ. %-ից ավելի պարունակությամբ

 

հեղուկ վառելիքներ

2710 19 820 0

շարժիչային յուղեր, կոմպրեսորային քսայուղ, տուրբինային քսայուղ

2710 19 840 0

հեղուկներ՝ հիդրավլիկական նպատակների համար

2710 19 860 0

սպիտակ յուղեր, վազելինային յուղ

2710 19 880 0

յուղ՝ ատամնավոր անիվների համար, և յուղ՝ ատամնավոր փոխանցիչների համար

2710 19 940 0

էլեկտրական մեկուսիչ յուղեր

2710 19 980 0

այլ քսայուղեր և այլ յուղեր

2710 99 000 0

այլ

3101 00 000 0

Կենդանական կամ բուսական ծագման պարարտանյութեր` խառնած կամ չխառնած, քիմիական եղանակով մշակված կամ չմշակված, պարարտանյութեր՝ ստացված բուսական կամ կենդանական ծագման մթերքը խառնելու կամ քիմիական մշակման ենթարկելու միջոցով

3102

Պարարտանյութեր՝ հանքային կամ քիմիական, ազոտական

3102 10

միզանյութ, այդ թվում՝ ջրային լուծույթում

3102 10 100 0

միզանյութ, որը չոր անջուր նյութի վերահաշվարկով պարունակում է 45 զանգվ.%-ից ավելի ազոտ

3102 10 900 0

այլ

 

ամոնիումի սուլֆատ, ամոնիումի սուլֆատի և ամոնիումի նիտրատի կրկնակի աղեր և խառնուրդներ

3102 21 000 0

ամոնիումի սուլֆատ

3102 29 000 0

այլ

3102 30

ամոնիումի նիտրատ, այդ թվում՝ ջրային լուծույթում

3102 30 100 0

ջրային լուծույթում

3102 30 900 0

այլ

3102 40

ամոնիումի նիտրատի և կալցիումի կարբոնատի կամ պարարտանյութ չհանդիսացող այլ անօրգանական նյութերի խառնուրդներ՝

3102 40 100 0

28 զանգվ. %-ից ոչ ավելի ազոտի պարունակությամբ

3102 40 900 0

28 զանգվ. %-ից ավելի ազոտի պարունակությամբ

3102 50

նատրիումի նիտրատ՝

3102 50 100 0

նատրիումի բնական նիտրատ

3102 50 900 0

այլ

3102 60 000 0

կալցիումի նիտրատի և ամոնիումի նիտրատի կրկնակի աղեր և խառնուրդներ

3102 80 000 0

միզանյութի և ամոնիումի նիտրատի խառնուրդներ ջրային կամ ամոնիակի լուծույթում

3102 90 000 0

այլ՝ ներառյալ նախորդ ենթադիրքերում չնշված խառնուրդները

3103

Պարարտանյութեր՝ հանքային կամ քիմիական, ֆոսֆորական

3102

Պարարտանյութեր՝ հանքային կամ քիմիական, ազոտական

3102 10

միզանյութ, այդ թվում՝ ջրային լուծույթում՝

3102 10 100 0

միզանյութ, որը չոր անջուր նյութի վերահաշվարկով պարունակում է 45 զանգվ.%-ից ավելի ազոտ

3102 10 900 0

այլ

 

ամոնիումի սուլֆատ, ամոնիումի սուլֆատի և ամոնիումի նիտրատի կրկնակի աղեր և խառնուրդներ

3102 21 000 0

ամոնիումի սուլֆատ

3102 29 000 0

այլ

3102 30

ամոնիումի նիտրատ, այդ թվում՝ ջրային լուծույթում

3102 30 100 0

ջրային լուծույթում

3102 30 900 0

այլ

3102 40

ամոնիումի նիտրատի և կալցիումի կարբոնատի կամ պարարտանյութ չհանդիսացող այլ անօրգանական նյութերի խառնուրդներ

3102 40 100 0

28 զանգվ. %-ից ոչ ավելի ազոտի պարունակությամբ

3102 40 900 0

28 զանգվ. %-ից ավելի ազոտի պարունակությամբ

3102 50

նատրիումի նիտրատ

3102 50 100 0

նատրիումի բնական նիտրատ

3102 50 900 0

այլ

3102 60 000 0

կալցիումի նիտրատի և ամոնիումի նիտրատի կրկնակի աղեր և խառնուրդներ

3102 80 000 0

միզանյութի և ամոնիումի նիտրատի խառնուրդներ ջրային կամ ամոնիակի լուծույթում

3102 90 000 0

այլ՝ ներառյալ նախորդ ենթադիրքերում չնշված խառնուրդները

3103

Պարարտանյութեր՝ հանքային կամ քիմիական, ֆոսֆորական

3103 10

սուպերֆոսֆատներ

3103 10 100 0

35 զանգվ.%-ից ավելի պենտաօքսիդ դիֆոսֆոր պարունակող

3103 10 900 0

այլ

3103 90 000 0

այլ

3104

Պարարտանյութեր՝ հանքային կամ քիմիական, կալիումական

3104 20

կալիումի քլորիդ

3104 20 100 0

անջուր չոր նյութում K2О-ի վերահաշվարկով 40 զանգվ.%-ից ոչ ավելի կալիում պարունակող

3104 20 500 0

անջուր չոր նյութում K2О-ի վերահաշվարկով 40 զանգվ.%-ից ավելի, սակայն 62 զանգվ.%-ից ոչ ավելի կալիում պարունակող

3104 20 900 0

անջուր չոր նյութում K2О-ի վերահաշվարկով 62 զանգվ.%-ից ավելի կալիում պարունակող

3104 30 000 0

կալիումի սուլֆատ

3104 90 000

այլ

3104 90 000 1

կառնալիտ

3104 90 000 9

այլ

3105

Հանքային կամ քիմիական պարարտանյութեր` երկու կամ երեք սննդարար տարր պարունակող` ազոտ, ֆոսֆոր և կալիում, այլ պարարտանյութեր, տվյալ խմբի ապրանքներ` հաբերով կամ նույնանման ձևերով կամ փաթեթավորումներով, որոնց համաքաշը չի գերազանցում 10 կգ-ը

3105 10 000 0

տվյալ խմբի ապրանքներ` հաբերով կամ նույնանման ձևերով կամ փաթեթավորումներով, որոնց համաքաշը չի գերազանցում 10 կգ-ը

3105 20 000 0

պարարտանյութեր՝ հանքային կամ քիմիական, երեք սննդարար տարր պարունակող՝ ազոտ, ֆոսֆոր և կալիում

3105 30 000 0

դիամոնիումի հիդրոֆոսֆատ (դիամոնիումի ֆոսֆատ)

3105 40 000 0

ամոնիումի դիհիդրոֆոսֆատ (մոնոամոնիումի ֆոսֆատ) և դրա ու դիամոնիումի հիդրոֆոսֆատի (դիամոնիումի ֆոսֆատի) խառնուրդները

 

պարարտանյութեր՝ հանքային և քիմիական, երկու սննդարար տարր պարունակող՝ ազոտ և ֆոսֆոր

3105 51 000 0

նիտրատներ և ֆոսֆատներ պարունակող

3105 59 000 0

այլ

3105 60 000 0

պարարտանյութեր՝ հանքային և քիմիական, երկու սննդարար տարր պարունակող՝ ֆոսֆոր և կալիում

3105 90

այլ

3105 90 100 0

կալիումի և նատրիումի բնական նիտրատ` բաղկացած նատրիումի նիտրատի և կալիումի նիտրատի բնական խառնուրդից (կալիումի նիտրատի բաժինը կարող է հասնել 44%-ի), անջուր չոր նյութի վերահաշվարկով 16.3 զանգվ.%-ից ոչ ավելի ազոտի ընդհանուր պարունակությամբ

 

այլ

3105 90 910 0

անջուր չոր նյութի վերահաշվարկով 10 զանգվ.%-ից ավելի ազոտ պարունակող

3105 90 990 0

այլ

3208

Ներկեր և լաքեր (ներառյալ արծնները և ողորկալաքերը)՝ սինթետիկ պոլիմերների կամ քիմիապես վերափոխված բնական պոլիմերների հիմքով՝ ոչ ջրային միջավայրում դիսպերսված կամ լուծված, տվյալ խմբի 4-րդ ծանոթագրության մեջ նշված լուծույթներ

3208 10

բարդ պոլիեթերների հիմքով

3208 10 100 0

տվյալ խմբի 4-րդ ծանոթագրության մեջ նշված լուծույթներ

3208 10 900 0

այլ

3208 20

ակրիլային կամ վինիլային պոլիմերների հիմքով

3208 20 100 0

տվյալ խմբի 4-րդ ծանոթագրության մեջ նշված լուծույթներ

3208 20 900

այլ

3208 20 900 1

8701-8705 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված՝ շարժիչով տրանսպորտային միջոցների, դրանց հանգույցների և ագրեգատների արդյունաբերական հավաքման համար5)

3208 20 900 9

այլ

3208 90

այլ

 

տվյալ խմբի 4-րդ ծանոթագրության մեջ նշված լուծույթներ

3208 90 110 0

2,2'-(տրետ-բութիլիմինո) դիէթանոլի և 4,4'-մեթիլենդիցիկլոհեքսիլդիիզոցիանատի պոլիուրեթան՝ լուծույթի տեսքով՝ 48 զանգվ.% կամ ավելի պոլիմերի պարունակությամբ N,N-դիմեթիլացետամիդում

3208 90 130 0

n-կրեզոլի և դիվինիլբենզոլի համապոլիմեր՝ լուծույթի տեսքով՝ 48 զանգվ.% կամ ավելի պոլիմերի պարունակությամբ N,N-դիմեթիլացետամիդում

3208 90 190

այլ

3208 90 190 1

8701-8705 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված՝ շարժիչով տրանսպորտային միջոցների, դրանց հանգույցների և ագրեգատների արդյունաբերական հավաքման համար5)

3208 90 190 9

այլ

 

այլ

3208 90 910

սինթետիկ պոլիմերների հիմքով

3208 90 910 1

8701-8705 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված՝ շարժիչով տրանսպորտային միջոցների, դրանց հանգույցների և ագրեգատների արդյունաբերական հավաքման համար5)

3208 90 910 9

այլ

3208 90 990 0

քիմիապես վերափոխված բնական պոլիմերների հիմքով

3209

Ներկեր և լաքեր (ներառյալ արծնները և ողորկալաքերը)՝ սինթետիկ պոլիմերների կամ քիմիապես վերափոխված բնական պոլիմերների հիմքով՝ ջրային միջավայրում դիսպերսված կամ լուծված

3209 10 000

ակրիլային կամ վինիլային պոլիմերների հիմքով

3209 10 000 1

8701-8705 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված՝ շարժիչով տրանսպորտային միջոցների, դրանց հանգույցների և ագրեգատների արդյունաբերական հավաքման համար5)

3209 10 000 9

այլ

3209 90 000 0

այլ

3303 00-3306

Օծանելիք և հարդաջուր, կոսմետիկական, մազերի խնամքի, բերանի խոռոչի հիգիենայի, սափրվելու, հակաքրտնքային միջոցներ և հոտազերծիչներ

3303 00

Օծանելիք, հարդաջուր

3303 00 100 0

- օծանելիք

3303 00 900 0

- հարդաջուր

3304

Կոսմետիկական կամ դիմահարդարման և մաշկի խնամքի միջոցներ (բացի դեղամիջոցներից)՝ ներառյալ միջոցները՝ արևաթխության դեմ կամ արևաթխության համար, մանիկյուրի և պեդիկյուրի միջոցներ

3304 10 000 0

- շրթունքների շպարման միջոցներ

3304 20 000 0

- աչքերի շպարման միջոցներ

3304 30 000 0

- մանիկյուրի և պեդիկյուրի միջոցներ

 

- այլ

3304 91 000 0

դիմափոշի՝ ներառյալ կոմպակտ դիմափոշին

3304 99 000 0

այլ

3305

մազերի խնամքի միջոցներ

3305 10 000 0

- շամպուններ

3305 20 000 0

- մազերի մշտական գանգրեցման կամ ուղղման համար նախատեսված միջոցներ

3305 30 000 0

- մազերի լաք

3305 90 000

- այլ

3305 90 000 1

մազերի լոսյոններ

3305 90 000 9

այլ

3306

Բերանի խոռոչի և ատամների հիգիենայի միջոցներ՝ ներառյալ ատամնապրոթեզների ֆիքսման փոշիներն ու մածուկները. միջատամային տարածքները մաքրելու թելեր (ատամները մաքրելու մետաքսաթել), անհատական փաթեթավորմամբ՝ մանրածախ վաճառքի համար

3306 10 000 0

- ատամները մաքրելու միջոցներ

3306 20 000 0

- միջատամնային տարածքները մաքրելու թելեր (ատամները մաքրելու մետաքսաթել)

3306 90 000 0

- այլ

3307 10 000 0

- միջոցներ՝ սափրվելուց առաջ, սափրվելու ընթացքում կամ դրանից հետո օգտագործելու համար

3307 20 000 0

- անհատական օգտագործման հոտազերծիչներ և հակաքրտնքային միջոցներ

3402 20 200 0, 3402 90 100

Մակերևութաակտիվ միջոցներ

3402 20 200 0

մակերևութաակտիվ նյութեր

3402 90 100

մակերևութաակտիվ նյութեր

3402 90 100 1

- 30 զանգվ. % կամ ավելի, բայց 60 զանգվ. %-ից ոչ ավելի ալկիլէթօքսիսուլֆատի և 5 զանգվ. % կամ ավելի, բայց 15 զանգվ. %-ից ոչ ավելի պարունակությամբ ջրային լուծույթ

3402 90 100 9

- այլ

3402 90 900 0

լվացող և մաքրող միջոցներ

3402 20 900 0, 3402 90 900 0

Լվացող ու մաքրող միջոցներ, որոնք պարունակում են մակերևութաակտիվ նյութեր

3402 20 900 0

լվացող և մաքրող միջոցներ

3402 90 900 0

լվացող և մաքրող միջոցներ

3819 00 000 0

Նավթ կամ նավթամթերք չպարունակող կամ 70 տոկոսից պակաս զանգվածային մասով բիտումային տեսակի հանքանյութերից ստացված նավթ կամ նավթամթերք պարունակող հիդրավլիկ արգելակի հեղուկներ

3820 00 000 0

Հակասառիչներ (անտիֆրիզ)՝ բացառությամբ հակասառցապատման հեղուկների

3917 21 100 0

Էթիլենի պոլիմերներից կոշտ խողովակներ, փողրակներ, ճկափողեր և դրանց կցամասեր` անկար և կտրած հատվածների, որոնց երկարությունը գերազանցում է լայնական կտրվածքի առավելագույն չափը, մշակված կամ չմշակված մակերեսով, բայց որևէ այլ մշակման չենթարկված

3917 22 100 0

Պրոպիլենի պոլիմերներից կոշտ խողովակներ, փողրակներ, ճկափողեր և դրանց կցամասեր` անկար և կտրած հատվածների, որոնց երկարությունը գերազանցում է լայնական կտրվածքի առավելագույն չափը, մշակված կամ չմշակված մակերեսով, բայց որևէ այլ մշակման չենթարկված

3917 23 100 0

Վինիլքլորիդի պոլիմերներից կոշտ խողովակներ, փողրակներ, ճկափողեր և դրանց կցամասեր` անկար և կտրած հատվածների, որոնց երկարությունը գերազանցում է լայնական կտրվածքի առավելագույն չափը, մշակված կամ չմշակված մակերեսով, բայց որևէ այլ մշակման չենթարկված

3917 23 100 1

8701 - 8705 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված՝ շարժիչային տրանսպորտային միջոցների, դրանց հանգույցների և ագրեգատների արդյունաբերական հավաքման համար5)

3917 23 100 9

այլ

3923 10 000 0

Պլաստմասսաներից տուփեր, արկղեր, զամբյուղներ և համանման իրեր` փաթեթավորման կամ փոխադրման համար

3923 21 000 0

Էթիլենի պոլիմերներից պարկեր և պայուսակներ (ներառյալ կոնաձևերը)` փաթեթավորման կամ փոխադրման համար

3923 29

 այլ պլաստմասսաներից

3923 29 100 0

պոլիվինիլքլորիդից

3923 29 900 0

այլ

   
   
   
   

3303 00-3306, 3307 10 000, 3307 20 000 0

Օծանելիք և հարդաջուր, կոսմետիկական, մազերի խնամքի, բերանի խոռոչի հիգիենայի, սափրվելու, հակաքրտնքային միջոցներ և հոտազերծիչներ

3402 20 200 0, 3402 90 100

Մակերևութաակտիվ միջոցներ

3402 20 900 0, 3402 90 900 0

Լվացող ու մաքրող միջոցներ, որոնք պարունակում են մակերևութաակտիվ նյութեր

3819 00 000 0

Նավթ կամ նավթամթերք չպարունակող կամ 70 տոկոսից պակաս զանգվածային մասով բիտումային տեսակի հանքանյութերից ստացված նավթ կամ նավթամթերք պարունակող հիդրավլիկ արգելակի հեղուկներ

3820 00 000 0

Հակասառիչներ (անտիֆրիզ)՝ բացառությամբ հակասառցապատման հեղուկների

3917 21 100 0

Էթիլենի պոլիմերներից կոշտ խողովակներ, փողրակներ, ճկափողեր և դրանց կցամասեր` անկար և կտրած հատվածների, որոնց երկարությունը գերազանցում է լայնական կտրվածքի առավելագույն չափը, մշակված կամ չմշակված մակերեսով, բայց որևէ այլ մշակման չենթարկված

3917 22 100 0

Պրոպիլենի պոլիմերներից կոշտ խողովակներ, փողրակներ, ճկափողեր և դրանց կցամասեր` անկար և կտրած հատվածների, որոնց երկարությունը գերազանցում է լայնական կտրվածքի առավելագույն չափը, մշակված կամ չմշակված մակերեսով, բայց որևէ այլ մշակման չենթարկված

3917 23 100

Վինիլքլորիդի պոլիմերներից կոշտ խողովակներ, փողրակներ, ճկափողեր և դրանց կցամասեր` անկար և կտրած հատվածների, որոնց երկարությունը գերազանցում է լայնական կտրվածքի առավելագույն չափը, մշակված կամ չմշակված մակերեսով, բայց որևէ այլ մշակման չենթարկված

3923 10 000 0

Պլաստմասսաներից տուփեր, արկղեր, զամբյուղներ և համանման իրեր` փաթեթավորման կամ փոխադրման համար

3923 21 000 0

Էթիլենի պոլիմերներից պարկեր և պայուսակներ (ներառյալ կոնաձևերը)` փաթեթավորման կամ փոխադրման համար

3923 29

Այլ պլաստմասսաներից պարկեր և պայուսակներ (ներառյալ կոնաձևերը)` փաթեթավորման կամ փոխադրման համար

3923 30

Պլաստմասսաներից շշեր, շշիկներ, սրվակներ և համանման արտադրանք` փաթեթավորման կամ փոխադրման համար

3923 50

Պլաստմասսաներից խցաններ, կափարիչներ, թասակներ և խցանափակման այլ արտադրանք

3924 10 000 0

Պլաստմասսաներից խոհանոցային և ճաշի սպասքներ

4011 10 000

Մարդատար ավտոմեքենաների, այդ թվում` բեռնաուղևորատար, ավտոմեքենաֆուրգոնների և սպորտային ավտոմեքենաների ռետինե նոր օդաճնշական դողեր

4011 20

Ավտոբուսների կամ բեռների փոխադրման շարժիչային տրանսպորտային միջոցների ռետինե օդաճնշական դողեր

4014 90 000 1

Մանկական ծծակներ

4818 10

Զուգարանի թուղթ

4818 20

Թաշկինակներ և կոսմետիկ անձեռոցիկներ կամ դեմքի անձեռոցիկներ և սրբիչներ

4818 30 000 0

Սփռոցներ և անձեռոցիկներ

9619 00

Կանացի հիգիենիկ միջադիրներ և վիրախծուծներ (տամպոններ), մանկական խանձարուրներ, տակդիրներ և համանման սանիտարահիգիենիկ իրեր` բամբակե (քիմիական թելքերից և այլ մանածագործական նյութերից)

6406

Կոշիկի բաղկացուցիչ մասեր՝ ներառյալ կոշիկի վերնամասը, աստառը և միջատակը, արտաքին ներբանը

6810 91 000 0

Երկաթբետոնե շինարարական կրող կոնստրուկցիաներ, պատրաստվածքներ բետոնից՝ ամրանավորված կամ չամրանավորված

6911 10 000 0

Ճենապակուց ամանեղեն՝ ճաշի և խոհանոցային

6912 00

Խեցեգործական ամանեղեն՝ ճաշի և խոհանոցային՝ բացի ճենապակուց

7007 11 100 , 7007 21 200

Անվտանգ բազմաշերտ ապակիներ և թրծված ապակիներ, որոնք օգտագործվում են բոլոր մակրոկլիմայական շրջաններում շահագործվող վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների, տրակտորների, գյուղատնտեսական և բեռնամբարձիչ մեքենաների համար

7214 99

Բետոնի ամրանավորման համար օգտագործվող ձողեր՝ ածխածնային պողպատից, շիկագլոցված, պարբերական տրամատով

7213 91 100 0

Բետոնի ամրանավորման համար օգտագործվող ձողեր՝ ածխածնային պողպատից, շիկագլոցված, կլոր հատվածքի, ազատ կծկած կաժերով, 14 մմ-ից պակաս տրամագծով

7217 10

Մետաղալար ածխածնային պողպատից՝ չպատված և չողորկված, մինչև 0,25 % և 0,6 % կամ ավելի զանգվածային մասով ածխածին պարունակող

7312 10 610

Առանց պատվածքի, ոլորված մետաղալարերով 3 մմ-ից ավելի լայնակի հատման առավելագույն չափով ամրանային ճոպան

7321 11, 7321 81

Վառարաններ՝ ջեռուցման, ջեռուցման-եփման և վառարաններ՝ ուտելիք պատրաստելու համար` գազային և այլ վառելիքով

8403 10

Կենտրոնական ջեռուցման կաթսաներ՝ գազային վառելիքով

8419 11 000 0

Ոչ իներցիոն գազի ջրատաքացուցիչներ

8423

Կշռող սարքավորումներ

8443 32 300

Ֆաքսիմիլային սարքավորումներ

8471 30 000

10 կգ-ից ոչ ավելի զանգվածով դյուրակիր թվային հաշվիչ մեքենաներ, որոնց կազմում ընդգրկված են տվյալների մշակման կենտրոնական բլոկը, ստեղնաշարը և դիսփլեյը

8471 49 000

Այլ հաշվիչ մեքենաներ, որոնք մատակարարվում են համակարգի տեսքով

8467 (բացառությամբ 8467 11-ի, 8467 19 000 0-ի, 8467 81 000 0-ի, 8467 89 000 0-ի, 8467 91 000 0-ի, 8467 92 000 0-ի, 8467 99 000-ի)

Ձեռքի գործիքներ` ներկառուցված էլեկտրաշարժիչներով

8508 (բացառությամբ 8508 70 000-ի)

Փոշեկուլներ

8509 (բացառությամբ 8509 90 000-ի)

Էլեկտրամեխանիկական կենցաղային մեքենաներ` ներկառուցված էլեկտրաշարժիչներով

8510 (բացառությամբ 8510 90 000 0-ի)

Էլեկտրաածելիներ, մեքենաներ` մազերը խավատելու և մազերը հեռացնելու հարմարանքներ` ներկառուցված էլեկտրաշարժիչներով

8516 (բացառությամբ 8516 80-ի,
8516 90 000 0-ի)

Էլեկտրական ոչ իներցիոն կամ կուտակման ջրատաքացուցիչներ, սուզվող էլեկտրաջեռուցիչներ, գրունտի և շենքերի տաքացման էլեկտրասարքավորումներ, էլեկտրաջերմային ապարատներ` մազերի խնամքի և ձեռքերի չորացուցիչներ, էլեկտրական արդուկներ, կենցաղային այլ էլեկտրատաքացուցիչ սարքեր

8517 11 000 0

Անլար լսափողով հեռախոսային ապարատներ` լարային կապի համար

8517 12 000 0

Հեռախոսային ապարատներ` բջջային կամ այլ անլար կապի ցանցերի համար

8517 18 000 0

Այլ հեռախոսային սարքավորումներ

8517 61 000

Բազային կայաններ

8517 62 000

Ձայնի, պատկերի կամ այլ տվյալների ընդունման, վերափոխման և հաղորդման կամ վերականգնման մեքենաներ, այդ թվում` մարշրուտիզատորներ և կոմուտացման սարքավորումներ

8517 69 310 0,
8517 69 390 0,
8517 69 900 0,
8517 70

Դյուրակիր ընդունիչներ` ազդանշանային կանչի ընդունման կամ փեյջինգային հաղորդագրության համար և այլ սարքեր

8519 50 000 0

Հեռախոսային ավտոպատասխանիչներ

8525 50 000 0, 8525 60 000

Հաղորդող սարքավորումներ, ինչպես նաև հաղորդող սարքավորումներ, որոնք իրենց կազմում ընդգրկում են ընդունիչ սարքավորումներ

8526 92 000

Հեռաղեկավարման ռադիոսարքավորում

8527 12 100 0, 8527 12 900 0, 8527 99 000 0

Անալոգային և թվային հաշվիչ համակարգեր և այլ սարքավորումներ

8536 (բացառությամբ 8536 30-ի, 8536 49 000 0-ի, 8536 90-ի)

Էլեկտրական շղթաների կոմուտացիայի կամ պաշտպանության կամ էլեկտրական շղթաներում կամ շղթաներին միացնելու համար 1000 Վ-ից ոչ ավելի լարման էլեկտրական սարքավորումներ (օրինակ` անջատիչներ, փոխարկիչներ, ընդհատիչներ, ռելեներ, ապահովիչներ, խրոցակների եղանիկներ և վարդակներ, էլեկտրական լամպերի կոթառներ, միացման տուփեր և այլն)

8539 (բացառությամբ 8539 21 300-ի, 8539 29 300-ի, 8539 32-ի, 8539 39 000 0-ի, 8539 41 000 0-ի, 8539 49 000-ի, 8539 90-ի)

Էլեկտրական շիկացման կամ գազապարպումային լամպեր՝ ներառյալ լույսի ուղղորդմամբ հերմետիկ լամպերը, ինչպես նաև աղեղային լամպեր

8544 42, 8544 49

1000 Վ-ից ոչ ավելի լարման այլ էլեկտրահաղորդիչներ

9018 31 100

Ներարկիչներ` պլաստմասսայից, ասեղով կամ առանց ասեղի

9303 20 950 0 ծածկագրից

Ողորկափող սպորտային և որսորդական հրազեն, որսորդական ողորկափող և ակոսափող, այդ թվում` փոփոխվող, ներդրվող ակոսավոր փողով համակցված հրազեն

9303 30 000 0 ծածկագրից

Ակոսափող սպորտային և որսորդական հրազեն

9307 00 000 0 ծածկագրից

Սպորտային և որսորդական սառը զենք (ընդհանուր նշանակության որսորդական դանակներ, որսորդական դաշույններ, հատուկ նշանակության, այդ թվում՝ ստորջրյա, ինչպես նաև կենցաղային կարիքների, տնային կենդանիներին մասնատելու և մորթազերծելու համար որսորդական դանակներ, գոյատևման դանակներ, զբոսաշրջային դանակներ, բայց ոչ շեղբավոր), նետողական զենք

3923 30

Պլաստմասսաներից շշեր, շշիկներ, սրվակներ և համանման արտադրանք` փաթեթավորման կամ փոխադրման համար

3923 30 10

100 լիտրից ոչ ավելի տարողությամբ

3923 30 101 0

նախաձևեր՝ 2 լիտրից ոչ ավելի տարողությամբ արտադրատեսակների պատրաստման համար

3923 30 109 0

այլ

3923 30 90

2 լիտրից ավելի տարողությամբ

3923 30 901 0

նախաձևեր՝ 2 լիտրից ավելի տարողությամբ արտադրատեսակների պատրաստման համար

3923 30 909 0

այլ

3923 50

Պլաստմասսաներից խցաններ, կափարիչներ, թասակներ և խցանափակման այլ արտադրանք

3923 50 100 0

կափույրներ և պտուտակավոր խցաններ՝ նախատեսված շշերի համար

3923 50 900 0

այլ

3924 10 000 0

Պլաստմասսաներից խոհանոցային և ճաշի սպասքներ

4011 10 000

Մարդատար ավտոմեքենաների, այդ թվում` բեռնաուղևորատար, ավտոմեքենաֆուրգոնների և սպորտային ավտոմեքենաների ռետինե նոր օդաճնշական դողեր

4011 10 000 1

15 դյույմից պակաս նստեցման տրամագծով

4011 10 000 2

15 դյույմ կամ ավելի, բայց 16 դյույմից ոչ ավելի նստեցման տրամագծով

4011 10 000 9

այլ

4011 20

Ավտոբուսների կամ բեռների փոխադրման շարժիչային տրանսպորտային միջոցների ռետինե օդաճնշական դողեր

4011 20 100

121-ից ոչ ավելի բեռնվածության ցուցանիշով՝

4011 20 100 1

անվադողեր՝ ամբողջամետաղ կորդով

4011 20 100 9

այլ

4011 20 900

121-ից ավելի բեռնվածության ցուցանիշով՝

4011 20 000 1

անվադողեր՝ ամբողջամետաղ կորդով

4011 20 900 9

այլ

4014 90 000 1

Մանկական ծծակներ

4818 10

Զուգարանի թուղթ

4818 10 100 0

2-ի համար 25 գ կամ դրանից պակաս զանգվածով

4818 10 900 0

յուրաքանչյուր շերտի 1մ2-ի համար 25 գ-ից ավելի զանգվածով

4818 20

Թաշկինակներ և կոսմետիկ անձեռոցիկներ կամ դեմքի անձեռոցիկներ և սրբիչներ

4818 20 100 0

թաշկինակներ, կոսմետիկ անձեռոցիկներ կամ անձեռոցիկներ դեմքի համար

 

ձեռքի սրբիչներ

4818 20 910 0

գլանափաթեթներով

4818 20 990 0

այլ

4818 30 000 0

Սփռոցներ և անձեռոցիկներ

9619 00

Կանացի հիգիենիկ միջադիրներ և վիրախծուծներ (տամպոններ), մանկական խանձարուրներ և տակդիրներ ու նույնանման արտադրատեսակներ՝ ցանկացած նյութից
- թղթային զանգվածից, թղթից, թաղանթանյութի բամբակից կամ թաղանթանյութի մանրաթելերից պատրաստված պաստառներ կանացի հիգիենիկ միջադիրներ, վիրախծուծներ (տամպոններ) և նույնանման արտադրատեսակներ

9619 00 130 0

վիրախծուծներ (տամպոններ)

9619 00 190 0

այլ

 

մանկական խանձարուրներ և տակդիրներ ու նույնանման սանիտարահիգիենիկ արտադրատեսակներ

9619 00 210 0

մանկական խանձարուրներ և տակդիրներ

9619 00 290 0

այլ (օրինակ՝ անմիզապահության ժամանակ օգտագործվող արտադրատեսակներ)
- բամբակե մանածագործական նյութերից

9619 00 310 0

քիմիական մանրաթելերից

9619 00 390 0

այլ
- այլ մանածագործական նյութերից՝
կանացի հիգիենիկ միջադիրներ, վիրախծուծներ (տամպոններ) և նույնանման արտադրատեսակներ

9619 00 410 0

տրիկոտաժե` մեքենայագործ կամ ձեռագործ

9619 00 490 0

այլ

9619 00 510

տրիկոտաժե` մեքենայագործ կամ ձեռագործ

9619 00 510 1

- մանկական խանձարուրներ և տակդիրներ

9619 00 510 9

- այլ

9619 00 590

այլ

9619 00 590 1

- մանկական խանձարուրներ և տակդիրներ

9619 00 590 9

- այլ

9619 00 900

- այլ նյութերից

9619 00 900 1

մանկական խանձարուրներ և տակդիրներ

6406

Կոշիկի բաղկացուցիչ մասեր՝ ներառյալ կոշիկի վերնամասը, աստառը և միջատակը, արտաքին ներբանը

6406 10

- կոշկերեսի ձևվածքներ և դրանց մասեր, բացառությամբ կրնկամասերի և ներքին կոշտ միջադիր մասերի

6406 10 100 0

կաշվից

6406 10 900 0

այլ նյութերից

6406 20

- ռետինից կամ պլաստմասսայից կոշկատակեր ու կրունկներ

6406 20 100 0

ռետինից

6406 20 900 0

պլաստմասսայից

6406 90

- այլ

6406 90 300 0

կոշկերեսի ձևվածքներ՝ հիմնական միջատակին ամրացված, բայց առանց կոշկատակի

6406 90 500 0

դնովի միջատակեր և այլ փոխովի մասեր

6406 90 600 0

- բնական կամ համակցված կաշվից կոշկատակեր

6810 91 000 0

Երկաթբետոնե շինարարական կրող կոնստրուկցիաներ, պատրաստվածքներ բետոնից՝ ամրանավորված կամ չամրանավորված

6911 10 000 0

Ճենապակուց ամանեղեն՝ ճաշի և խոհանոցային

6912 00

Խեցեգործական ամանեղեն՝ ճաշի և խոհանոցային, բացի ճենապակուց

6912 00 100 0

- կոշտ կերամիկայից

6912 00 300 0

- քարե կերամիկա

6912 00 500 0

- հախճապակի կամ նուրբ կերամիկա

6912 00 900 0

- այլ

7007 11 100

 

 

7007 11 100 1

 

7007 11 100 9
7007 11 900 0
7007 21 200

 

7007 21 200 1

7007 21 200 9

Անվտանգ բազմաշերտ ապակիներ և թրծված ապակիներ, որոնք օգտագործվում են բոլոր մակրոկլիմայական շրջաններում շահագործվող վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների, տրակտորների, գյուղատնտեսական և բեռնամբարձիչ մեքենաների համար
- 8701-8705 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված՝ շարժիչով տրանսպորտային միջոցների, դրանց հանգույցների և ագրեգատների արդյունաբերական հավաքման համար 5)
- այլ
այլ
չափով և ձևաչափով, որը թույլ է տալիս այն օգտագործել վերգետնյա տրանսպորտում
- 8701-8705 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված՝ շարժիչով տրանսպորտային միջոցների, դրանց հանգույցների և ագրեգատների արդյունաբերական հավաքման համար 5)
- այլ

7214 99

Բետոնի ամրանավորման համար օգտագործվող ձողեր՝ ածխածնային պողպատից, շիկագլոցված, պարբերական տրամատով

 

0,25 զանգվ. %-ից պակաս ածխածին պարունակող

7214 99 100 0

- բետոնի ամրանավորման համար օգտագործվող

 

- այլ կլոր հատմամբ, տրամագծով՝

7214 99 310 0

80 մմ կամ ավելի

7214 99 390 0

80 մմ-ից պակաս

7214 99 500 0

- այլ

 

0,25 զանգվ.% կամ ավելի ածխածին պարունակող

 

- կլոր հատումով, տրամագծով՝

7214 99 710 0

80 մմ կամ ավելի

7214 99 790 0

80 մմ-ից պակաս

7213 91 100 0

Բետոնի ամրանավորման համար օգտագործվող ձողեր՝ ածխածնային պողպատից, շիկագլոցված, կլոր հատվածքի, ազատ կծկած կաժերով, 14 մմ-ից պակաս տրամագծով

7217 10

Մետաղալար ածխածնային պողպատից՝ չպատված և չողորկված, մինչև 0,25 % և 0,6 % կամ ավելի զանգվածային մասով ածխածին պարունակող

 

0,25 զանգվ. %-ից պակաս ածխածին պարունակող

7217 10 100 0

լայնակի առավելագույն չափը 0,8 մմ-ից պակաս

 

լայնակի առավելագույն չափը 0,8 մմ կամ ավելի

7217 10 310 0

- փորվածքներ, ելուստներ, ակոսներ, կամ այլ դեֆորմացիաներ ունեցող` ստացված գլանման պրոցեսում

7217 10 390 0

- այլ

7217 10 500 0

0,25 զանգվ. % կամ ավելի, բայց 0,6 զանգվ. %-ից պակաս ածխածին պարունակող

7312 10 610

Առանց պատվածքի, ոլորված մետաղալարերով 3 մմ-ից ավելի լայնակի հատման առավելագույն չափով ամրանային ճոպան

7312 10 610 1

առկցված կցամասերով կամ հավաքված որպես արտադրատեսակ, նախատեսված քաղաքացիական օդանավերի համար5)

7312 10 610 9

այլ

7321 11

 

 

7321 11 100 0

7321 11 900 0
7321 81

7321 81 100 0

7321 81 900 0

Վառարաններ՝ ջեռուցման, ջեռուցման-եփման և վառարաններ՝ ուտելիք պատրաստելու համար` գազային և այլ վառելիքով միայն գազային կամ գազային և այլ տեսակի վառելանյութով
ջեռոցով՝ ներառյալ առանձին ջեռոցները
այլ
միայն գազային կամ գազային և այլ տեսակի վառելանյութով
այրման արգասիքների արտաթող խողովակով
այլ

8403 10

Կենտրոնական ջեռուցման կաթսաներ՝ գազային վառելիքով

8403 10 100 0

ձուլաթուջից

8403 10 900 0

այլ

8419 11 000 0

Ոչ իներցիոն գազի ջրատաքացուցիչներ

8423

Կշռող սարքավորումներ

8423 10

- կշեռքներ մարդկանց, այդ թվում՝ կրծքի երեխաներին կշռելու համար, կենցաղային կշեռքներ

8423 10 100 0

կենցաղային կշեռքներ

8423 10 900 0

այլ

8423 20 000 0

- կշեռքներ՝ արտադրատեսակները փոխակրիչների (կոնվեյերների) վրա անընդհատ կշռելու համար

8423 30 000 0

- կշեռքներ՝ հաստատուն զանգվածի համար կարգավորված, և կշեռքներ՝ որոշակի զանգվածով բեռը տարողությունների կամ բեռնարկղների մեջ լցնող՝ ներառյալ զետեղարանի (բունկերային) կշեռքները

 

- այլ կշռող սարքավորումներ

8423 81

30 կգ-ից ոչ ավելի կշռման առավելագույն զանգվածով

8423 81 100 0

զանգվածը վերահսկելու սարքեր և հսկողության ավտոմատ սարքեր, որոնք աշխատում են նախապես առաջադրված զանգվածին հասնելու դեպքում

8423 81 300 0

սարքավորում՝ նախապես փաթեթավորած ապրանքը կշռելու և մակնշելու համար

8423 81 500 0

խանութի կշեռքներ

8423 81 900 0

այլ

8423 82

30 կգ-ից ավելի, բայց 5000 կգ-ից ոչ ավելի կշռման առավելագույն զանգվածով՝

8423 82 100 0

զանգվածը վերահսկելու սարքեր և հսկողության ավտոմատ սարքեր, որոնք աշխատում են նախապես առաջադրված զանգվածին հասնելու դեպքում

8443 32 3000

Ֆաքսիմիլային սարքավորումներ

8471 30 0000

10 կգ-ից ոչ ավելի զանգվածով դյուրակիր թվային հաշվիչ մեքենաներ, որոնց կազմում ընդգրկված են տվյալների մշակման կենտրոնական բլոկը, ստեղնաշարը և դիսփլեյը

8471 49 0000

Այլ հաշվիչ մեքենաներ, որոնք մատակարարվում են համակարգի տեսքով

8467

Ձեռքի գործիքներ` ներկառուցված էլեկտրաշարժիչներով

8467 21

ամեն տեսակի գայլիկոնիչներ

8467 21 100 0

առանց արտաքին սնուցման աղբյուրի աշխատելու հատկություն ունեցող

 

այլ

8467 21 910 0

- էլեկտրաօդաճնշական

8467 21 990 0

- այլ

8467 22

սղոցներ

8467 22 100 0

շղթայավոր սղոցներ

8467 22 300 0

հոլովակավոր սղոցներ

8467 22 900 0

այլ

8467 29

այլ

8467 29 100 0

մանածագործվածքների հետ աշխատելու համար

 

այլ

8467 29 300 0

- առանց արտաքին սնուցման աղբյուրի աշխատելու հատկություն ունեցող

 

- այլ

 

- սրելու և հղկելու ապարատներ

8467 29 510 0

անկյունահղկման

8467 29 530 0

-հղկման ժապավենային

8467 29 590 0

այլ

8467 29 700 0

ռանդիչներ

8508 (բացառությամբ 8508 70 0000-ի)

Փոշեկուլներ

8508

Փոշեկուլներ

 

- ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով

8508 11 000 0

1500 Վտ-ից ոչ ավելի հզորությամբ, փոշու հավաքման համար պարկ կամ 20 լ զանգվածից ոչ ավելի այլ փոշեհավաքարան ունեցող

8508 19 000

այլ

8508 19 000 1

2000 Վտ-ից ոչ ավելի հզորությամբ, փոշու հավաքման համար պարկ կամ 30 լ զանգվածից ոչ ավելի այլ փոշեհավաքարան ունեցող

8508 19 000 9

այլ

8508 60 000 0

- այլ փոշեկուլներ

8508 70 000 9

այլ

8509

Ներկառուցված էլեկտրական շարժիչներով էլեկտրամեխանիկական կենցաղային մեքենաներ՝ բացի 8508 ապրանքային դիրքում ընդգրկված փոշեկուլներից

8509 40 000 0

- սննդամթերքների մանրիչներ և հարիչներ՝ հյութաքամիչներ մրգերի կամ բանջարեղենի համար

8509 80 000 0

- այլ սարքեր

8510

Էլեկտրաածելիներ, մեքենաներ` մազերը խավատելու և մազերը հեռացնելու հարմարանքներ` ներկառուցված էլեկտրաշարժիչներով

8510 10 000 0

- էլեկտրաածելիներ

8510 20 000 0

- մազերը խավատելու մեքենաներ

8510 30 000 0

- մազերը խավատելու մեքենաներ

8516

Էլեկտրական ոչ իներցիոն կամ կուտակող ջրատաքացուցիչներ, սուզվող էլեկտրատաքացուցիչներ, էլեկտրասարքավորումներ՝ տարածքի ջեռուցման և բնահողի տաքացման համար, էլեկտրաջերմային ապարատներ՝ մազերի խնամքի համար (օրինակ` մազերի չորացուցիչ, վարսափաթաթուկ (բիգուդի), տաք գանգրացման համար նախատեսված ունելի և ձեռքերի չորացուցիչներ, էլեկտրական արդուկներ, կենցաղային այլ էլեկտրատաքացուցիչ սարքեր, դիմադրության հիմունքով տաքացնող սարքեր՝ բացի 8545 ապրանքային դիրքում նշվածներից

8516 10

- էլեկտրական ոչ իներցիոն կամ կուտակող ջրատաքացուցիչներ և սուզվող էլեկտրատաքացուցիչներ

8516 10 110 0

ոչ իներցիոն ջրատաքացուցիչներ

8516 10 800 0

այլ

 

- էլեկտրասարքավորումներ՝ տարածքի ջեռուցման և բնահողի տաքացման համար

8516 21 000 0

ջերմակուտակիչ ռադիատորներ

8516 29

այլ

8516 29 100 0

հեղուկալցված ռադիատորներ

8516 29 500 0

կոնվեկցիոն տաքացուցիչներ

 

այլ

8516 29 910 0

- ներկառուցված օդափոխիչով

8516 29 990 0

- այլ

 

- էլեկտրաջերմային ապարատներ՝ մազերի խնամքի և ձեռքերի չորացման համար

8516 31 000 0

մազերի չորացուցիչներ

8516 32 000 0

մազերի խնամքի ապարատներ՝ այլ

8516 33 000 0

ձեռքերի չորացման ապարատներ

8516 40 000 0

- էլեկտրական արդուկներ

8516 50 000 0

- միկրոալիքային վառարաններ

8516 60

- այլ վառարաններ, էլեկտրական սալօջախներ, էլեկտրասալիկներ, եփման էլեկտրական կաթսաներ, գրիլներ և ռոստերներ

8516 60 10

էլեկտրական սալօջախներ (որոնք, գոնե, ունեն ջեռապահարան և էլեկտրաջեռուցիչ տարրերով վահան)

8516 60 101 0

կենցաղային անշարժ էլեկտրական սալօջախներ

8516 60 109 0

այլ

8516 60 500 0

էլեկտրասալիկներ, եփման կաթսաներ և էլեկտրական սալօջախների համար էլեկտրաջեռուցիչ տարրերով վահան

8516 60 700 0

գրիլներ և ռոստերներ

 

- այլ էլեկտրաջեռուցիչ սարքեր

8516 71 000 0

սուրճ կամ թեյ պատրաստելու համար

8516 72 000 0

տոստերներ

8516 79

այլ

8516 79 200 0

ճարպաջեռոցներ

8516 79 700 0

այլ

8517 11 000 0

Անլար լսափողով հեռախոսային ապարատներ` լարային կապի համար

8517 12 000 0

Հեռախոսային ապարատներ` բջջային կամ այլ անլար կապի ցանցերի համար

8517 18 000 0

Այլ հեռախոսային սարքավորումներ

8517 61 000

Բազային կայաններ

8517 61 000 1

հաղորդալարային թվային կապի համակարգի համար

8517 61 000 2

առանց հաղորդալարի կապերի ցանցի համար՝ 2,2 - 10 ԳՀց հաճախականությունների տիրույթում աշխատանքի հնարավորությամբ

8517 61 000 8

այլ

8517 62 000

Ձայնի, պատկերի կամ այլ տվյալների ընդունման, վերափոխման և հաղորդման կամ վերականգնման մեքենաներ, այդ թվում` մարշրուտիզատորներ և կոմուտացման սարքավորումներ

8517 62 000 2

- ապարատուրա՝ թելքաօպտիկական կապի համակարգի համար՝ բացառապես կրող ալիքի 1270 - 1610 նմ երկարության տիրույթում աշխատող

8517 62 000 3

- այլ

8517 62 000 9

այլ

8517 69 310 0,
8517 69 390 0,
8517 69 900 0

Դյուրակիր ընդունիչներ` ազդանշանային կանչի ընդունման կամ փեյջինգային հաղորդագրության համար և այլ սարքեր

8517 70

Հեռախոսային ապարատներ՝ ներառյալ հեռախոսային ապարատները բջջային կապի ցանցի կամ այլ առանց հաղորդալարի ցանցի համար, այլ ապարատուրա՝ ձայնի, պատկերի կամ այլ տվյալների հաղորդման կամ ընդունման համար՝ ներառյալ հաղորդալարային կամ առանց լարի ցանցում հաղորդակցման համար ապարատուրաները (օրինակ՝ կապի լոկալ կամ գլոբալ ցանց)՝ բացառությամբ 8443, 8525, 8527 կամ 8528 ապրանքային դիրքերում գտնվող հաղորդող կամ ընդունող ապարատուրայի՝
- մասեր՝
ալեհավաքներ և ամեն տեսակի ալեհավաքային անդրադարձիչներ, այդ արտադրատեսակների հետ օգտագործվող մասեր

8517 70 110 0

ալեհավաքներ` ռադիոհեռագրային կամ ռադիոհեռախոսային սարքերի համար

8517 70 150 0

ալեհավաքներ՝ աստղադիտակային և ցցաձողային դյուրակիր ապարատների կամ շարժիչային տրանսպորտային միջոցներում տեղակայվող սարքավորումների համար

8517 70 190 0

այլ

8517 70 900

այլ

8517 70 900 1

8517 62 000 2 և 8517 62 000 3 ստորաենթադիրքերում ընդգրկված հաշվողական մեքենաների սարքերի մասեր

8517 70 900 9

այլ

8519 50 000 0

Հեռախոսային ավտոպատասխանիչներ

8525 50 000 0,
8525 60 000

Հաղորդող սարքավորումներ, ինչպես նաև հաղորդող սարքավորումներ, որոնք իրենց կազմում ընդգրկում են ընդունիչ սարքավորումներ

8525 60 000 1

քաղաքացիական ավիացիայի համար5)

8525 60 000 9

այլ

8526 92 000

Հեռաղեկավարման ռադիոսարքավորում

8526 92 000 1

8701 - 8705 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված շարժիչային տրանսպորտային միջոցների, դրանց հանգույցների և ագրեգատների արդյունաբերական հավաքման համար5)

8526 92 000 9

այլ

8527 12 100 0,
8527 12 900 0,
8527 99 000 0

Անալոգային և թվային հաշվիչ համակարգեր և այլ սարքավորումներ

8536

Էլեկտրական ապարատուրա կոմուտացիայի կամ էլեկտրական շղթաների պահպանման համար կամ էլեկտրական շղթաներին միացնելու համար (օրինակ` անջատիչներ, փոխարկիչներ, ընդհատիչներ, ռելե, հալուն ապահովիչներ, լարման թռիչքների մարիչներ, խրոցակների եղանիկներ և վարդակներ, էլեկտրական լամպերի կոթառներ, և այլ միակցիչներ, միակցման տուփեր) 1000 Վ-ից ավելի լարման համար

8536 10

- հալուն ապահովիչներ

8536 10 100 0

հոսանքի ուժը՝ 10 Ա-ից ոչ ավելի

8536 10 500 0

հոսանքի ուժը՝ 10 Ա-ից ավելի, բայց 63 Ա-ից ոչ ավելի

8536 10 900 0

հոսանքի ուժը՝ 63 Ա-ից ոչ ավելի

8536 20

- ավտոմատ անջատիչներ

8536 20 100

հոսանքի ուժը՝ 63 Ա-ից ոչ ավելի

8536 20 100 1

8701 - 8705 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված շարժիչային տրանսպորտային միջոցների, դրանց հանգույցների և ագրեգատների արդյունաբերական հավաքման համար5)

8536 20 100 2

քաղաքացիական ավիացիայի համար

8536 20 100 8

այլ

8536 20 900

հոսանքի ուժը՝ 63 Ա-ից ոչ ավելի՝

8536 20 900 1

8701 - 8705 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված շարժիչային տրանսպորտային միջոցների, դրանց հանգույցների և ագրեգատների արդյունաբերական հավաքման համար5)

8536 20 900 2

քաղաքացիական ավիացիայի համար

8536 20 900 8

այլ

8536 41

60 Վ-ից ոչ ավելի լարումով՝

8536 41 100 0

հոսանքի ուժը՝ 2 Ա-ից ոչ ավելի

8536 41 900 0

հոսանքի ուժը՝ 2 Ա-ից ավելի

8536 50

- այլ փոխարկիչներ՝

8536 50 030 0

փոփոխական հոսանքի էլեկտրական փոխարկիչներ՝ բաղկացած օպտիկապես միացված մուտքի և ելքի շղթաներից (մեկուսացված թիրիստորով փոփոխական հոսանքի փոխարկիչներ)

8536 50 050 0

էլեկտրական փոխարկիչներ՝ ներառյալ ջերմաստիճանային պաշտպանությամբ էլեկտրական փոխարկիչները՝ բաղկացած տրանզիստորից և տրամաբանական բյուրեղից («բյուրեղը բյուրեղի վրա» տեխնոլոգիա)

8536 50 070 0

էլեկտրամեխանիկական սենյակային անջատիչներ՝ 11 Ա-ից ոչ ավելի հոսանքի ուժով

 

այլ

 

60 Վ-ից ոչ ավելի լարումով

8536 50 110

- կոճակային անջատիչներ

8536 50 110 1

8701 - 8705 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված շարժիչային տրանսպորտային միջոցների, դրանց հանգույցների և ագրեգատների արդյունաբերական հավաքման համար5)

8536 50 110 9

այլ

8536 50 150

- դարձկեն փոխարկիչներ

8536 50 150 1

8701 - 8705 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված շարժիչային տրանսպորտային միջոցների, դրանց հանգույցների և ագրեգատների արդյունաբերական հավաքման համար5)

8536 50 150 9

այլ

8536 50 190

- այլ

8536 50 190 1

8701 - 8705 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված շարժիչային տրանսպորտային միջոցների, դրանց հանգույցների և ագրեգատների արդյունաբերական հավաքման համար5)

8536 50 190 2

ավիացիոն շարժիչների արտադրության համար5)

8536 50 190 8

այլ

8536 50 800 0

այլ

 

- լամպերի կոթառներ, խրոցակներ և վարդակներ

8536 61

լամպերի կոթառներ

8536 61 100 0

շիկացման լամպերի կոթառներ

8536 61 900 0

այլ

8536 69

այլ

8536 69 100 0

համառանցքային մալուխների համար

8536 69 300 0

տպասխեմաների համար

8536 69 900

այլ

8536 69 900 1

- ավիացիոն շարժիչների արտադրության համար5)

8536 69 900 9

- այլ

8536 70 000

- միակցիչներ օպտիկական մանրաթելերի, մանրաթելաօպտիկական լարանների կամ մալուխների համար

8536 70 000 1

3901-3914 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված նյութերից

8536 70 000 2

կերամիկայից

8536 70 000 3

սև մետաղներից

8536 70 000 4

պղնձից

8539

Էլեկտրական շիկացման կամ գազապարպումային լամպեր՝ ներառյալ լույսի ուղղորդմամբ հերմետիկ լամպերը, ինչպես նաև աղեղային լամպեր

8539 21 ՝

հալոգենային վոլֆրամային թելով

8539 21 920 0

- 100 Վ-ից ավելի

8539 21 980 0

- 100 Վ-ից ոչ ավելի

8539 22

այլ՝ 200 Վտ-ից ոչ ավելի հզորությամբ և 100 Վ-ից ավելի լարման

8539 22 100 0

ռեֆլեկտորային լամպեր

8539 22 900 0

այլ

8539 29

այլ

8539 29 920 0

- 100 Վ-ից ավելի

8539 29 980 0

- 100 Վ-ից ոչ ավելի

 

- գազապարպումային լամպեր՝ բացառությամբ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման լամպերի

8539 31

լյումինեսցենտային ջերմակատոդով

8539 31 100 0

երկկոթավոր

8539 31 900 0

այլ

8544 42

8544 42 100 0

8544 42 900

8544 42 900 3

8544 42 900 7
8544 49
8544 49 200 0

1000 Վ-ից ոչ ավելի լարման այլ էլեկտրահաղորդիչներ
հեռահաղորդակցության մեջ օգտագործվող
այլ
- 80 Վ-ից ոչ ավելի լարումով
ավիացիոն շարժիչների և քաղաքացիական օդանավերի արտադրության համար5)
այլ
այլ
- հեռահաղորդակցության մեջ օգտագործվող՝ 80 Վ-ից ոչ ավելի լարումով

9018 31 100

Ներարկիչներ` պլաստմասսայից, ասեղով կամ առանց ասեղի

9018 31 100 1

- ինսուլինի համար՝ 2 մլ-ից ոչ ավելի ծավալով

9018 31 100 9

- այլ

9303 20 950 0 ծածկագրից

Ողորկափող սպորտային և որսորդական հրազեն, որսորդական ողորկափող և ակոսափող, այդ թվում` փոփոխվող, ներդրվող ակոսավոր փողով համակցված հրազեն

9303 30 000 0 ծածկագրից

Ակոսափող սպորտային և որսորդական հրազեն

9307 00 000 0 ծածկագրից

Սպորտային և որսորդական սառը զենք (ընդհանուր նշանակության որսորդական դանակներ, որսորդական դաշույններ, հատուկ նշանակության, այդ թվում՝ ստորջրյա, ինչպես նաև կենցաղային կարիքների, տնային կենդանիներին մասնատելու և մորթազերծելու համար որսորդական դանակներ, գոյատևման դանակներ, զբոսաշրջային դանակներ, բայց ոչ շեղբավոր), նետողական զենք

9405

Լամպեր և լուսավորման սարքավորումներ՝ ներառյալ լուսարձակները, լամպեր լույսի նեղ ուղղվածությամբ, ցոլալապտերներ և դրանց մասերը՝ այլ տեղում չնշված կամ չներառված. լուսային ցուցանակներ, լուսային ցուցատախտակներ՝ անունով կամ անվանմամբ կամ հասցեով, և նույնանման արտադրատեսակներ՝ ներկառուցված լույսի աղբյուր ունեցող, և դրանց մասերը՝ այլ տեղում չնշված կամ չներառված

9405

Լամպեր և լուսավորման սարքավորումներ՝ ներառյալ լուսարձակները, լամպեր լույսի նեղ ուղղվածությամբ, ցոլալապտերներ և դրանց մասերը՝ այլ տեղում չնշված կամ չներառված. լուսային ցուցանակներ, լուսային ցուցատախտակներ՝ անունով կամ անվանմամբ կամ հասցեով, և նույնանման արտադրատեսակներ՝ ներկառուցված լույսի աղբյուր ունեցող, և դրանց մասերը՝ այլ տեղում չնշված կամ չներառված

9405 10

- ջահեր և այլ էլեկտրական լուսավորող սարքավորումներ՝ կախովի կամ պատի՝ բացի լուսավորող սարքավորումներից, որոնք օգտագործվում են բացօթյա հասարակական տեղերում և տրանսպորտային մայրուղիների լուսավորման համար

 

- այլ պլաստմասսայից կամ խեցեղենից (կերամիկայից)

9405 10 210

պլաստմասսայից՝ նախատեսված շիկացման լամպերի հետ օգտագործման համար՝

9405 10 210 1

- բժշկական նպատակների համար4)

9405 10 210 9

- այլ

9405 10 400

այլ

9405 10 400 1

- բժշկական նպատակների համար4)

 

- այլ

 

 պլաստմասսայից

9405 10 400 2

 քաղաքացիական օդանավերի համար5)

9405 10 400 3

 այլ

9405 10 400 8

 այլ

9405 10 500

ապակուց

9405 10 500 1

բժշկական նպատակների համար4)

9405 10 500 9

այլ

 

այլ նյութերից

9405 10 910

շիկացման լամպերի հետ օգտագործման համար նախատեսված

9405 10 910 1

- բժշկական նպատակների համար4)

9405 10 910 9

- այլ

9405 10 980

այլ

9405 10 980 1

- բժշկական նպատակների համար4)

9405 10 980 2

 - ոչ թանկարժեք մետաղներից՝ նախատեսված քաղաքացիական օդանավերի համար5)

9405 10 980 8

- այլ

9405 20

- էլեկտրական լամպեր՝ սեղանի, հատակի կամ ննջասենյակային

 

- պլաստմասսայից կամ խեցեղենից (կերամիկայից)

9405 20 110

պլաստմասսայից՝ նախատեսված շիկացման լամպերի հետ օգտագործման համար

9405 20 110 1

- բժշկական նպատակների համար4)

9405 20 110 9

- այլ

9405 20 400

այլ

9405 20 400 1

- բժշկական նպատակների համար4)

 

- այլ

9405 20 400 4

 պլաստմասսայից

9405 20 400 8

 խեցեղենից (կերամիկայից)

9405 20 500

ապակուց

9405 20 500 1

բժշկական նպատակների համար4)

9405 20 500 9

այլ

 

այլ նյութերից

9405 20 910

շիկացման լամպերի հետ օգտագործման համար նախատեսված՝

9405 20 910 1

- բժշկական նպատակների համար4)

9405 20 910 9

- այլ

9405 20 990

այլ

9405 20 990 1

- բժշկական նպատակների համար4)

9405 20 990 9

- այլ

9405 30 000 0

- լուսավորող սարքավորումների լրակազմեր՝ ամանորյա տոնածառերը զարդարելու համար օգտագործվող

9405 40

- էլեկտրական լամպեր և լուսավորող սարքավորումներ՝ այլ

9405 40 100

լուսարձակներ և լույսի նեղ ուղղվածությամբ լամպեր՝

9405 40 100 1

լույսի նեղ ուղղվածությամբ լամպեր՝ բժշկական նպատակների համար4)

9405 40 100 9

այլ

 

այլ

 

պլաստմասսայից

9405 40 310

- շիկացման լամպերի հետ օգտագործման համար նախատեսված

9405 40 310 1

բժշկական նպատակների համար4)

9405 40 310 9

այլ

9405 40 350

- լյումինեսցենտային խողովակաձև լամպերի հետ օգտագործման համար նախատեսված՝

9405 40 350 1

բժշկական նպատակների համար4)

9405 40 350 9

այլ

9405 40 390

- այլ

9405 40 390 1

բժշկական նպատակների համար4)

9405 40 390 9

այլ

 

այլ նյութերից

9405 40 910

- շիկացման լամպերի հետ օգտագործման համար նախատեսված

9405 40 910 1

բժշկական նպատակների համար4)

9405 40 910 9

այլ

9405 40 950

- լյումինեսցենտային խողովակաձև լամպերի հետ օգտագործման համար նախատեսված՝

9405 40 950 1

բժշկական նպատակների համար4)

9405 40 950 9

այլ

9405 40 990

- այլ

9405 40 990 1

բժշկական նպատակների համար4)

9405 40 990 7

ավիացիոն շարժիչների և քաղաքացիական օդանավերի արտադրության համար5)

9405 40 990 8

այլ

9405 60 200

պլաստմասսայից՝

9405 60 200 1

 քաղաքացիական օդանավերի համար5)

9405 60 200 9

 այլ

9405 60 800

այլ նյութերից

9405 60 800 1

 ոչ թանկարժեք մետաղներից՝ նախատեսված քաղաքացիական օդանավերի համար5)

9405 60 800 9


9503 00

 9503 00 100

9503 00 100 1
9503 00 100 9

9503 00 210 0
9503 00 290 0

 այլ
- մասեր

Եռանիվ հեծանիվներ, ինքնաշարժեր, ոտնակավոր ավտոմեքենաներ և նույնանման այլ խաղալիքներ անիվների վրա, սայլակներ տիկնիկների համար, տիկնիկներ, այլ խաղալիքներ, փոքրացրած չափերով («մասշտաբով») մոդելներ և նույնանման ժամանցային մոդելներ՝ գործող կամ չգործող, ամեն տեսակի գլուխկոտրուկներ
-եռանիվ հեծանիվներ, ինքնաշարժեր, ոտնակավոր ավտոմեքենաներ և նույնանման խաղալիքներ անիվների վրա, սայլակներ տիկնիկների համար սայլակներ տիկնիկների համար
այլ
-միայն մարդկանց պատկերող տիկնիկներ, դրանց մասերը և պարագաները
տիկնիկներ
մասեր և պարագաներ

9503 00 300 0

- էլեկտրական գնացքներ, ներառյալ երկաթգծերը, լուսացույցները և դրանց այլ պարագաները, փոքրացված չափերով («մասշտաբով») մոդելների հավաքման համար տարրերի հավաքածուներ

 

-կոնստրուկտորային հավաքածուներ և այլ խաղալիքներ կառուցման համար

9503 00 350 0

պլաստմասսայից

9503 00 390 0

այլ նյութերից

 

կենդանիներ կամ մարդկանցից բացի այլ էակներ պատկերող խաղալիքներ

9503 00 410 0

լցովի

9503 00 490 0

այլ

9503 00 550 0

- խաղալիք երաժշտական գործիքներ ու պարագաներ

 

- գլուխկոտրուկներ

9503 00 610 0

փայտե

9503 00 690 0

այլ

9503 00 700 0

- հավաքածուներով կամ լրակազմերով այլ խաղալիքներ

 

- խաղալիքներ և մոդելներ ներկառուցված շարժիչներով, այլ

9503 00 750 0

պլաստմասսայից

9503 00 790 0

այլ նյութերից

9503 00 810 0

խաղալիք զենք

9503 00 850 0

փոքր մոդելներ՝ ձուլված, մետաղյա

9503 00 950 0

պլաստմասսայից

9503 00 990 0

այլ

(ձևը փոփ. 25.04.13 N 438-Ն, խմբ. 14.05.15 N 516-Ն )

(հավելվածը փոփ. 25.04.13 N 438-Ն, փոփ., խմբ. 14.05.15 N 516-Ն)